Utvidet versjon av folketellingen 1900

Fra 01.12.2000 er datamaterialet fra folketellingen 1900 i Digitalarkivet betydelig utvidet. Følgende materiale er kommet til:

Ekstrahusholdninger

De såkalte "ekstrahusholdningene" er lister over personer som natten til den 3. desember 1900 befant seg på ulike typer institusjoner. Dette var hoteller, pensjonater, internatskoler, fattighus, barnehjem, aldershjem, sykehus, fengsler, militære kaserner, arbeiderboliger osv. For slike institusjoner ble det ved folketellingen ført ordinære personlister både i byene og på landet, og listene var opprinnelig nummerert og plassert sammen med tilsvarende lister for private boliger (leiligheter, hus, gårder, bruk og plasser). Under bearbeidingen av tellingsmaterialet i årene etter 1900 har imidlertid Det statistiske Centralbyraa fjernet disse institusjonslistene fra resten av materialet for særskilt bruk. Originallistene er siden aldri blitt lagt tilbake på plass, men dette er nå gjort i den databehandlede utgaven, der de etterregistrerte dataene for ekstrahusholdningene er flettet inn på rett plass i de kommunevise datafilene. Ekstrahusholdningene inneholder til sammen 16.609 personinnførsler, fordelt på 159 av de 482 kommunene (31 byer og 128 herreder) som ble dataregistrert av Teleslekt i 1993-98.

Skipslister

Skipslistene tilhørende folketellingen 1900 er lister med opplysninger om mannskaper og skip som natten til 3. desember 1900 lå i havn i Norge, i havn i utlandet eller befant seg i åpen sjø mellom to havner. Opplysninger om skipene i havn i de norske byene, i utlandet eller i åpen sjø er ført i spesielt utformede skjemaer for skip og skipsmannskaper. Dette er de virkelige skipslistene. De inneholder 25.865 personinnførsler fordelt på 2628 fartøyer. Listene er i Digitalarkivet gjort søkbare i en egen deldatabase av 1900-tellingen som finnes under "Heile landet" i menyen.
        Det ble også ført lister med opplysninger om skip og mannskaper i havn i de norske herredene, både langs kysten og ved de store sjøene i innlandet. I fiskehavna Flaavær i Herø herred på Sønnmøre er det f.eks. ført opp hele 71 fartøyer. Disse skips- og mannskapsopplysningene ble ført i ordinære personlister, og listene var opprinnelig nummerert og plassert sammen med tilsvarende lister for ordinære bosteder (gårder, bruk og plasser). Under bearbeidingen av tellingsmaterialet ble også disse "skipslistene" fra herredene fjernet fra resten av materialet for å behandles sammen med de øvrige skipslistene, og de ble aldri lagt tilbake på plass. Dette er imidlertid gjort i den databehandlede utgaven, der de etterregistrerte "skipslistene" er flettet inn på rett plass i datafilene for herredene. Disse listene inneholder 1337 personinnførsler, fordelt 291 fartøyer i 88 kommuner.
 

Også ekstrahusholdninger for de byene som for 1900-tellingens del disponeres av RHD, er nå lagt ut i Digitalarkivet. Men dette gjelder ennå ikke ekstrahusholdninger og skipslister tilhørende "RHDs" herreder. Mer informasjon.

Originalene av både ekstrahusholdningene og skipslistene ble avlevert til Riksarkivet i en ekstra kasse fra 1900-tellingen i desember 1950, så utleggingen på Internett nå markerer både et 100-årsjubileum for tilblivelsen av materialet og et 50-årsjubileum for avleveringen. Selv om hoveddelen av originalmaterialet fra 1900-tellingen, som ble avlevert fra Statistisk Sentralbyrå tidligere i 1950, er fordelt på de respektive statsarkivene, oppbevares ekstrahusholdningene og skipslistene for hele landet fortsatt i pakker i Riksarkivet.

Korreksjoner

I den nye versjonen av 1900-tellingen som nå er lagt ut i Digitalarkivet, er det også rettet en del registreringsfeil som brukerne har gjort oss oppmerksomme på. Merk allikevel at vi av prinsipp ikke kan rette feilaktige opplysninger som også er feil i originalkilden. Merk spesielt at enkeltpersoners navn ikke fikk noen offisiell skrivemåte før i 1923 i Norge, og at man derfor ikke kan snakke om feilstavede navn i f.eks. 1900-tellingen. Skrivemåten var opp til dem som førte tellingslistene.

Lars Nygaard,
Riksarkivet/Digitalarkivet
04.12.2000