Herjedalens (odels)jordebok, 29. desember 1625

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 16. desember 2008. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet D IX pk. 13, legg 1. Teksten er tidligere utgitt av Tore H Vigerust i En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000 (Oslo 2000), s. 37–39, men til den trykte utgaven fulgte det også en undersøkelse av personnavn i Herjedalen som ikke tas med denne gangen.

Det er foretatt normalisering ved bruk av store og små forbokstaver og talltegn, mens forkortelser er utfylt med kursiv.

Her effterfølger en richtig Antegnelse paa dennom som giffuer full och halff Schatt aff Herdalenn, som er effter Kongelig Mayestets Naadigste Benaading, aff huer fuldgaardtzsmandt 2½ ordtzs daler, och aff huer Ødegaardsmandtt 1 ortes daler 6 ß. Daterit Trundhiemb den 29. 10bris Anno 1625.


Huad denne Jordbog eller Manndtall anbelanger tda thaeler hun iche om noget Oedels goeds, medenns om heele och halffue gaarder, som her effter stedtze bliffuer Angiffuitt naar Schatterne thil Guarnisonerne worder leffueritt af same Lehnn. Huilckett Mandtall iche ehr angiffuett eller offuerleffueritt förend Anno 1626.


Summen offuer Herdaelens Jordebogh som ehr 271 fuldgaarde och 29 Ødegaarde, huer fuldgaard 1 daler och Ødegaard 1 ort.

Penge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 daler 1 ort

Derforvden nogen Pladtzer vnder vaaren er forbrut som schylder tilsamen 3½ daler ½ ort; ehr Sumarum Pendinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281½ daler 1½ ort.


Lille Herdals Thinglaugh


Fulde gaardsmendt

Peder Nielßönn

Biörn Mogenßön

Peder Anderßönn

Jon Simonßönn

Suendt Suendßön

Rogier Simenßönn

Jens Anderßönn

Olluff Erichßönn

Jon Henrickßönn

Peder Oluffßönn

Peder Erickßönn

Suendt Pederßönn

Per Erlandßönn

Per Thordßönn

Maritte Encke

Knudt Clementzön

Espenn Persönn

Erick Jenßönn

Kieldt Heningßön

Oluff Jonßönn

Jon Halduorßön

Peder Jonßönn

Oluff Jenßönn

Jon Pederßönn

Olluff Pederßön

Rolff Pederßönn

Per Jonßönn

Per Espenßön

Lass Espenßön

Oluff Thordßönn

Peder Olßönn

Peder Simonßönn

Suend Simonßönn

Oluff Simonßönn

Jon Olßönn

Anders Jonßönn

Rolff Olßönn

Mogens Nielßönn

Jon Nielßönn

Suend Nielßönn

Jon Pederßönn

Peder Jonßönn

Pouell Olßönn

Hafftordt Thordßönn

Oluff Mortenßön

Kield Kieldßönn

Per Morttenßön

Knudt Mortenßönn

Oluff Mortenßönn

Oluff Pouelßönn

Steffen Thidemandßönn

Per Anderßönn


Ødegaardsmendt vdj forschrefne Tinglaugh

Rolff SönderAae

Biörn Mogenßönn

Anders Halduorßön

Joen Henrickßönn

Per Olßönn

Jon Halduorßönn

Jon Oringdall

Per Jonßönn Ormou

Oluff Thordßönn

Jngier Encke

Sigri Encke


Sueige Thinglaugh


Fulde gaardsmendt

Jens Anderßönn Hoffdall

Suendt Espenßönn ibidem

Per Gunderßönn ibidem

Oluff Halduorßönn ibidem

Per Anderßönn ibidem

Erich Laurßönn ibidem

Oluff Pederßön ibidem

Jens Bertelßön ibidem

Pouel Jonßön Kolßett

Morten Jonßön ibidem

Oluff Jonßönn

Jon Siuorßönn

Erick Siuorßönn

Jon Lauritzönn

Siffuord Thidemandßönn

Joen Pederßönn

Per Oluffßönn

Gundbiörn Thamußön

Peder Olßönn

Jon Gunderßönn

Joen Pouelßönn

Oluff Jonßönn

Christopher Ebbeßön

Joen Halduorßönn

Erick Halduorßön

Halduor Gunderßönn

Pouell Ersßönn

Oluff Jonßönn

Oluff Thidrikßön

Erick Mortenßönn

Per Biörnßönn Hoffdall

Peder Mortenßönn

Östen Suendßönn

Anne Encke

Pelle Jonßönn

Halduor Rogierßönn

Suend Simonßönn

Pouell Halduorßönn

Carell Mortenßönn

Lass Clementzön

Thord Suendßönn

Oluff Pouelßönn

Erick Henrickßön

Oluff Suendßön

Lass Halduorßönn

Jon Pouelßönn Broe

Trygge Kieldßön

Pouell Madtzönn

Erick Pederßönn

Jon Rogierßönn

Per Lauritzsönn

Gundbiörn Jonßönn

Suendt Henrickßönn

Marite Siöe

Joen Rolffßönn

Siguor Olßönn

Erick Rolffßönn

Oluff Jonßönn

Oluff Rogierßönn

Oluff Jennßön

Oluff Thorgierßönn

Oluff Olßönn

Halduor Thorgierßönn

Oluff Biörnßönn

Halduor Biörnßönn

Erick Suendßönn

Peder Pederßönn

Per Gudmundßön

Halduor Biörnßönn

Oluff Pederßönn

Oluff Jonßönn

Jon Halduorßönn

Peder Jonßönn

Biörnn Fasterßön

Oluff Perßönn

Jngerj Encke

Simon Nielßön Bye

Biörnn Jonßönn

Madtzs Perßönn

Per Henningßönn

Anders Olßönn

Jon Pederßönn

Oluff Simonßönn

Anders Pouelßön

Gudmund Anderßönn

Biörnn Olßönn

Jens Suendßönn

Anders Mortenßönn

Rogier Rolffßönn

Simon Ness

Thord Olßönn

Oluff Trundßön

Henrich Kieldßön

Henrich Dueberg

Erick Olßön Egge

Per Erickßön ibidem

Jon Arnßönn

Per Thordßönn

Peder Olßönn

Oluff Suendßön Heröe

Gudmund Nielßönn

Jon Oluffßönn

Zacharias Olßönn

Oluff Amonßön

Marite Encke

Erich Clementzön

Pouell Anderßön

Suendt Clementzön

Erich Riißebryndt

Peder Olßönn

Oluff Thureßön Offuerberg

Oluff Jonßönn

Simon Jonßönn

Oluff Olßönn

Pouell Siguorßön

Jonn Anderßönn

Simon Smedt

Oluff Suendßön

Jonn Olßönn

Pouell Pederßön

Siguordt Olßönn

Halduor Christopherßönn

Daniell Siguordßön

Pouell Pederßönn

Suend Dueberrigh

Jon Simonßönn

Oluff Nielßönn

Per Clemetzön

Pouell Jonßönn

Erick Pederßönn

Jens Jonßönn

Erick Gladt

Per Halduorßön

Oluff Erickßön

Per Erickßön

Bertell Lindßell

Eudfast Jonßönn

Aatter Pederßönn

Oluff Laurßönn Randsiöe

Erich Laurßönn

Jon Anderßönn

Sigri Encke

Jon Ollßönn

Oluff Jonßön Glöte

Jenns Jonßönn

Oluff Beck

Niels Jenßönn

Anders Jenßön


Ødegaardsmend i for.ne Thinglaugh

Erick Jonßön Heröe

Per Heningßönn

Simon Nielßönn

Anders Mortenßön

Jon Rogierßönn

Oluff Thureßönn

Biörn Aacker

Oluff Suendßön

Simon Smedt aff Brou

Jonn Pouelßönn

Östen Suendßön

Pouell Anderßön

Jonn Olßönn

Jonn Anderßön

Jon Pederßönn

Erick Laurßönn

Oluff Halduorßön


Heide Thinglaugh


Fulde gaardsmendt

Oluff Hanßön Fundißdall

Jngebrit Olßönn

Jngebrit Jonßönn

Per Halduorßönn

Suend Jngebritzön

Jon Gunderßönn

Oluff Laurßön

Giertrud Encke

Jens Jonßön Tenders

Hans Olßönn

Jon Erickßönn

Per Staffenßön

Oluff Perßön LangAae

Oluff Halduorßön

Anders Aageßönn

Jonn Olßönn

Ebbe Erickßönn

Per Erickßönn

Per Jonßönn

Jonn Jenßönn

Erick Jenßönn

Lass Pouelßönn

Steffen Jonßön Heyde

Thordt Jonßönn

Erick Suendßön

Jens Oluffßön

Jon Oluffßönn

Oluff Olßönn

Jonn Jonßönn

Suendt Guttorßön

Erick Jenßönn

Oluff Ingebritzön

Clement Jonßönn

Halduor Jngebritzön

Oluff Halduorßön

Jon Halduorßönn

Jon Olßönn Storsiöe

Jon Jngbritzsönn

Erick Olßönn Wiig

Per Jonßönn

Oluff Jenßön

Jon Oluffßönn

Jens Suendßön

Steffen Jonßön Wemdall

Berro Jonßönn

Oluff Suendßön

Suend Suendßön

Per Husmandt

Jonn Jude

Thord Suendßönn

Jon Erickßönn

Erick Greff

Laße Greff

Jon Halduorßönn

Oluff Halduorßönn

Jacob Thorberßönn

Jon Mogenßönn

Per Jonßönn

Suend Olßönn

Anders Jonßönn

Erick Laurßönn

Oluff Suendßön

Jon Erickßönn

Oluff Laurßön

Lass Jonßön Riiße

Jonn Jonßönn

Jens Jonßönn

Lambrit Suendßönn

Thordt Suendßön

Oluff Suendßön

Gudmandt Jonßön


Ødegaardsmendt aff forschx.ne Thinglaugh

Jonn Jenßön LangAae


Her foruden tilkommer Kongelig Mayestet diße effterscheffne Jordepartter, som er forbrudt wnder Hans Mayestet, skylder aarligenn som effterfölger:

Laffßedall 1 dlr

Hough 1 dlr

Egge 1 ort

Aff setter 1 ort

Gundersgaard 3 mark

Aff Gierde i Wemdall 1½ mark


Dette forschreffne att werre en rigtig Forteignelse och Mandtall, paa dee som giffuer hiell och halff schatt offuer Herdals Thing, saa rett mig beuist er, och der om er tilkende giffuett bekeender jeg Ejler Christopherßen Egenn hand.