Overformyndernes spesifikasjon over verger som mistet hus og eiendom i brannen i Bergen (1702) samt skadene på barnepengekapitaler, 29/11 1703

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 8. februar 2007.

 

Denne overformynderrullen er gjengitt etter originalen i Riksarkivet, Katalog 1122/01. Danske kanselli inntil 1814, Skapsaker, skap 14 pk 18A Bergen by), litra Z.

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Kommentarer i klammen “[...]” er tilføyd her. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ö”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Tegnet “*” betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik. Arvebeløpene oppgis i riksdaler (rd), ort og skilling (ß). I originalen er navnet på vergen skrevet med store og uthevede overskirfter, og derfor gjengis disse navnene nedenfor med uthevet skrift. Myndlingenes navn er ikke uthevet. Nummerering av myndlinger ikke konsekvent i originalen.

 

 

Specification

paa Werger som i seeniste U-löchelig Jldebrand har midst Huus og Ejendeehl her j Bergen, saa vel som de Capitaler börne Penge eenhver de av branden beskadigede for dentz Anfang udj Hænde havde, og end nu til dieris Myndelingers midler burde svare, da doeg mange ved fornevnte U-löcke dit, vere er bleven U-vederhæfftige.

...................................................................................................................................... Rdr–ort–ß

Jan Swart er formynder for Jon Sickis daters arv som er...................................................... 66-4-0

Gabriel Petersen Formynder for

1. Salig Hans Meyers dater hendis tilfaldene 32-2-12

2. Er hand for Thies Nevermandz dater 262-5-11, For vden noget Jordegoeds og tilstaaende Gield.

3. Er hand og jligemaade for salig Bastian Danielsens 4 börns arf 59-2-11 =....................... 354-5-2

Rulluf Grefve, er formynder for

1. Salig Henrick Bremmers dater hendis Arv 59-1-8

2. For sin egen börn dieris arf 205-0-0 =............................................................................ 262-1-8

Henrick Schreuder, er formynder for salig Gierdt Segelckens dater hendis tilfaldene arf =... 30-0-0

Mortten Friis, er Verge for

1. Dorthæ Lauridzdaters arv 50-0-0

2. For en gave Hans Nielsen er foræredt 14-4-0 =............................................................... 64-0-0

Jacob Lauridsen Formynder for sin egen daters Arf som er............................................... 91-4-12

Olluf Fredricksen Mahler Verger for hans egen dater...................................................... 14-1-11

Madz Pedersen Bang, formynder for

1. sin daters arv 80-0-0

2. Er hand i ligemaade for Christen Tomesens Dater hendis arf 101-4-0 =........................... 181-4-0

Jngebrickt Beyer formynder for

1. Knud Andersens dater hendis tilfaldene arv 50-0-0

2. For Hans Nielsen skoemager börns arv 138-5-12

3. Er hand og for Jnger Larsdater Sösterdaters arv 156-2-3 =.......................................... 345-1-15

Daniel Diderick er formynder for salig Gierdt Cortz daters halve arf................................. 120-0-0

Gierdt Strandiger Formynder for

1. dend anden part av Gierdt Cortz daters arv 120-0-0

2. For Peder Knudsens daters arv som er 50-0-0

3. Er hand for Asbiörn Tölders(S–?) 2de börns arf 100-0-0

4. For salig Hans Broersens dater 355-0-9 =..................................................................... 625-0-9

Jörgen Ehrmeler er Verge for salig Mouridz Kieldsens 2de börn........................................ 14-5-0

Claus Marckman er

1. for Hans Marchmandz dater hendis tilfaldene arf 37-1-10

2. Jligemaade er hand og for Benjamen Nevermands Söns arf 153-1-12 =.......................... 190-3-6

Lauridz Qvist formynder for

1. Peter Petersen daters arv 80-1-8

2. For Anne Jonsdater arve og gave 103-3-11

3. Er hand for Nielß Gregorisens Sön hans tilfaldene arf 18-1-0 =....................................... 202-0-3

 

Jacob Phillup er formynder for Peter Petersen Kippers 2de Döttre dieris tilfaldene............. 160-3-0

Hans Tyggesen Formynder for

1. 2de sine Sösteres arf 143-3-2

2. For Jens Commandiurs Sön 145-1-6

3. Er hand for sin egen 2de börns arv 225-4-10 =.............................................................. 514-3-2

Casper Didericksen Smed er Verge for

1. sin egen daters arv som er 22-3-0

2. Er hand og for Sivert Knudsens 2de Söner 36-5-1

3. er hand i ligemaade for Claus Hejtmandz Söns arv 7-3-2 =............................................... 66-5-3

Hans Mathias, beskichet til formynder for

1. Salig Dynnes Bossignotz Sön, hans arf 1894-3-9

2. Er hand og for Albredt Sneelß daters arv 7-5-1½ =................................................. 1902-2-10½

Henrick Nyensted er formynder for

1. Michel Axelsens dater hendes arv 10-0-0

2. for sin egen 2de börn 332-0-11

3. Er hand iligemaade for 2de Dirick Gierdings Söner 290-3-4 =...................................... 634-3-15

Asser Lauridsen, er formynder for 2de Lars Giertsens döttre dieris tilfaldene arf.................. 84-5-5

Hans Pedersen Gamst for Hans Jbßens daters Arf........................................................... 62-0-15

Hans Henricksen skoemager formynder for Hans Sörensens dater................................... 13-0-13

Johannes Rejmmers for

1. Jörgen Pedersens 3de börns arv 328-0-15

2. Er hand og for salig Peter Rejmmers dater 497-1-12 =................................................ 875-2-11

Niels Steengaard er for Johan Levsens Daters arf............................................................... 39-2-0

Niels Jörgensen Verge for Olle Andersen Kippers dater.................................................. 12-5-12

Anders Huusum, er for Margretta Hans dater hendis tilfaldende arf..................................... 44-3-7

Sören Willumsen for Erick Larsens daters Arf.................................................................... 23-1-3

Jens Lodsteen Wefver er for sin egene Börns arv............................................................. 39-2-15

Hartvig Hunneman er formynder for sin daters arv............................................................. 57-4-1

Diderick Hynneken for salig Jörgen Hansen daters arv.................................................... 472-1-2

 

Robbert Kaae er formynder for

1. sin egen 2de börns arf 39-5-6

2. og for Jörgen Skræders 2de döttre 22-2-10 =.................................................................. 62-2-0

Carnelius Gievertz for 3de Hinricke Lyedersen daters arv.................................................. 50-0-0

Harman Freucken for

1. Peter Freuchens Daters tilfaldene arv 243-4-7

2. Er hand og for Ellert Bödkers Sön hans halve tilfaldene arv 1280-4-6 =...................... 1524-2-13

Jan Lauridsen Bagger for Peder Nielsen baadzmands Dater............................................... 15-5-6

Christopher Lenck er Verge for

1. Toer Toersens 2de döttre dieris tilfaldene arf 54-3-10

2. For Michel Döns daters arvepart 20-0-0

3. For Jon Lyedersens 2de börn 16-2-11

4. Er hand for Lars Clemmensens 2de börn 18-5-12

5. Er hand jligemaaade for hans qvindis börn 4-2-12

6. Ligeledis for Robert fiskers dater hendis tilfaldene arv 54-2-7 =...................................... 168-5-6

Henrick Hofnagel Formynder for sin Söesters arv nemblig................................................. 3-3-10

Carsten Wildenrath er formynder for [sin] Söester hendis tilfaldene................................ 650-0-13

Clammer Ebberhardt er Verge for salig Henrick Von Lubecks 3de Börn dieris arv........... 228-4-0

Henrick Torefest er for

1. Jockum Hofnaggelß 2de döttre 8-1-0

2. For salig Berndt Wolps 3de börns arf 177-0-0

3. Er hand og for Johan Von dehr Ohes 3de Börn dieris arv 372-3-8

4. Er hand iligemaade for Hans Hansen Capels dater 628-0-0 =....................................... 1187-4-8

Povel Lindenberg er Formynder for

1. Salig Hinrick Lampis 3de börn dieris tilfaldene 67-0-8

2. For Peder Andersens sön, hans arv 25-0-0

3. Er hand for Hans Povelsens börn 214-2-13

4. For Henrick Nielsens 5 börn 571-0-5

5. Jligemaade for Dirich Farnovs dater 318-0-0 =........................................................... 1195-3-10

 

Eskild Olufsen skreder er formynder for

1. sin egne börns arf 9-3-0

2. Og for Anders Holches Börn 10-3-12 =......................................................................... 20-0-12

Jens Thommasen for

1. Maren Simens daters arf 149-3-7

2. Er hand for salig Rasmus Olsens dater 180-0-0

3. Saa og for Nielß Hyldz 2de Börn 508-4-3 =................................................................ 838-1-10

Peter Eillers Wefver for

1. Olle Mathiaßens 2de börn dieris arv 10-0-6

2. Jligemaade er hand og for Matheas Arnesens Sön 17-2-12 =............................................ 27-3-2

Bendt Hansen er Verge

1. for Hans Aaamundsens daters Midler 73-0-3

2. saa og for Börge Olsens dater 11-5-11

3. Jligemaade for Olle Bendsens dater 16-0-0 =............................................................... 100-5-12

Hans Hoft Wefver er formynder for

1. Torgier Halvorsens dater hendis arv 34-3-4

2. Og for Bendix Jonsens 3de Börn 17-4-5 =....................................................................... 52-1-9

Jeramias* Pedersen er formynder for

1. Peder Jeramisens dater hendis arv 18-2-6

2. Er hand og for Hans Baarsen slagters 4re Börns arv 77-3-4 =......................................... 95-5-10

Mads Pedersen Bogöe er for

1. Anders Pedersens 3de börn dieris tilfaldene 12-4-9

2. For hans egen Söns arv 487-3-12

3. Er hand og for Hans Clejnovs(?) 2de börns Midler 1734-1-9 =.................................. 2234-3-14

Henrick Holteman er Verge for

1. Hans Langes daters arf som er 31-2-10

2. Saa og for Hans Joensens Söner 33-3-2 =..................................................................... 64-5-12

Sören Sörensen forynder for Abel Nielsens börn................................................................ 20-4-6

Lauridz Lauridsen for Stephan Arnesens döttre dieris arf.................................................. 51-1-10

Jan Koth er Verge for

1. Hartvig Bollentins döttre 46-4-4

2. Og for Jockum Tengels Söns arv 31-5-12 =..................................................................... 78-4-0

 

Robert Wrigt er formynder for Sören Jacobsen daters arv................................................... 30-0-0

Luthie Wohlers for

1. Peder Michelsens dater for 87-2-11

2. Er hand og for Jens Erichsens 7 börn dieris tilfaldene Arv 631-1-10 =............................. 718-4-5

Sören Olsen er formynder for

1. Peder Heltis Sön 36-3-15

2. Er hand for Thönniß Olsens arf 34-0-15

3. Jligemaade for Anderß Olsens 2de börn dieris arv 293-5-15 =..................................... 304-4-13

Harman Wulff er formynder for

1. Johan Gievertz skoemagers 3de börn dieris arf 37-0-8

2. Er hand for Svæder Meyers 5 börn 13-5-3 =................................................................. 50-5-11

Povel Möller formynder for Anders Wulfs 6 U-myndige börns arv...................................... 32-2-4

Jan Borcker formynder for Nielß Sörenßen Notharius Publicus 3de börn......................... 15-5-12

Lars Ericksen formynder for

1. Gilbert Gordens 2de dötteres Arf 209-4-14

2. og for Kiersten Jensdater 137-3-0 =............................................................................ 347-1-15

Sahlig Raadman Laurids Weiner, var formynder for

1. 3de salig Raadman Hans Hansens börns arv 3132-0-15

2. Jtem var hand og formynder for 2de Friderick Echoufs börn 2573-1-1 =...................... 5705-2-0

Daniel Munck formynder for 4re sine Stivbörns arv............................................................ 31-3-0

Niels Blegge Smed for

1. Börge Olsens daters arf som er 1-3-15

2. For Peder Kempis dater 17-3-4

3. Er hand for Nielß Andersens dater 33-5-1 =.................................................................... 53-0-4

Hans Gievertz Bagger, er formynder for

1. Christian Detlefsen 2de börns Midler 638-3-12

2. For Carneliß Gievertz Sön 451-2-8

3. Foruden noget udstaaende Gield som er 53 rd og 15 lod Sölvs arbeidt =....................... 1090-0-4

Christian Lange skoemager formynder for

1. 3de Sivert Sivertßen Börns arf 39-3-15

2. og for Thies Langes 5 börns arf 7-0-5 =........................................................................... 46-3-4

 

Povel Kochum er formynder for

1. Salig Abßolon Bolckens 3de Börn dieris tilfaldene 41-4-15. Der for vden noget Jordegoedz dem tilkommer

2. Jligemaade for Povel Ritzbergs dater 7-2-15 =............................................................... 49-1-14

Hermand Frederichsen for Henricke Drotz börns arf......................................................... 95-1-5

Johan Fredericksen er formynder for dj andre 3de börns arv........................................... 154-0-5

Giert Echof er for salig Raadman Nielß Hyldz eene Söns arf............................................. 975-3-0

Christian Detlefsen er Verge for Peder Detlefsens 3de börn dieris arf................................ 12-0-0

Laurids Povelsen for

1. Olle Larsen daters arf som er 30-0-0

2. For Jan von der Ohe Fiskewraggers börn 34-5-14

3. Er hand for Frederick Skichelers dater arf 31-4-12

4. Er hand i ligemaade for Giertrud Peders dater tilfaldene 242-2-3 =................................ 339-0-13

Hans Meyer er formynder for sin egen trende börns tilfaldene arf...................................... 163-5-1

Lars Christiansen er formynder for

1. Ollert Nyhuusens dater hendis tilfaldene arf 4-1-11

2. Er hand for Elling Hansens dater 3-3-15

3. For Anne Sophiæ hendis arv 8-0-4

4. Er hand og jligemaade for Elling Robbertsen Söns tilfaldene arf 246-5-2 =...................... 262-5-0

Rudolff Grip er formynder for Christian felbereders Sön hans arf....................................... 32-1-10

Jockum Kruul formynder for

1. Claus Ruskies dater 220-0-3

2. Jligemaade er hand og for Henrik Mejers 5 U-myndige börn 197-1-12 =...................... 417-1-15

Diderick Christiansen er Verge for

1. For Knud Pedersen hans 2de Söners arf 39-0-0

2. Saa velsom for Mejnert Speckhans 7 börn dieris arv 286-5-14 =.................................. 325-5-14

Hans Henrick Bödker formynder for 3de sine Södskinde................................................... 30-3-4

Erich Hyld er for Mathias Madsen Börns Arv, som er....................................................... 42-3-12

 

Hans Sandersen Wefver er Formynder for Christopher Pedersens dater............................. 22-1-8

Ehrnst Johansen er formynder for

1. 2de Christian Kiönnigs döttre derris Arf 230-1-8

2. Og for Claus Messings dater hendis arf 21-3-3 =.......................................................... 251-4-11

Luder Bulman er formynder for sin egen börn................................................................... 150-0-0

Jockum Nielsen bagger formynder for

1. Jon Selgenßens dater hendis arf 6-4-10

2. Og for Olle Olsens Daters Arf 25-4-5 =......................................................................... 32-2-15

Michel Heggelund formynder for

1. Sören Sadelmagers 3de börns arv 25-5-0

2. Er hand for Peder Holckis Sön 45-3-12

3. Er hand og for Lars Andersens 3de dötteris arf 47-4-13 =.............................................. 119-1-9

Arne Olsen er for Rasmuß Andersen dater........................................................................ 17-4-14

Gabriel Axelsen er formynder for Anders Rasmußens Sön................................................ 16-0-10

Jochum Mickelsen er formynder for

1. Johan Clausens daters Arf 29-1-8

2. Er hand for Haldorp* Sivertsens 2de börn 12-2-10

3. Befindes hand at vere for Mathias Muurmesters 2de döttre 239-2-14 =.......................... 281-1-0

Jahan Gievertz er formynder for

1. Jens Rasmusens dater hendis Arf 733-2-0

2. Jligemaade for hans sahlig Broders 3de börn 1500-0-0 =............................................. 2233-2-0

Henrick Morttensen Blanche er Verge for

1. Harman Skultes döttre derris arv 154-5-8

2. Er hand for Nielß Halversens daters [arv] 17-1-4

3. For salig Albredt Bringmandz dater 200-0-0 =............................................................. 371-0-12

Jörgen Jobsen er beskichet for

1. Gierdt Meyers dater hendis tilfaldene Arf 315-0-0

2. Saa vel som og for Claus Fendsens 2de Döttres Arv 116-0-0 =...................................... 431-0-0

 

Erick Eskildsen er formynder for

1. Robbert Jörgensens fire börn dieris tilfaldene 40-0-12

2. For Jacob Fleches 3de börns arf 142-0-3

3. Jligemaade er hand og for sin egen 6 börn 238-3-0 =.................................................... 420-3-15

Jens Wrede er Verge for

1. sin egen daters arv med förste Qvinde hendis andeel 220-4-9

2. Jtem for sin börn med hans sidste Kone 838-5-0 =....................................................... 1059-3-9

Jörgen Marcusen Wefver for Henrick Lameers dater........................................................... 3-5-8

Herman Schreuder er formynder for

1. Otte Jansens dater hendis arf 960-0-0

2. Jligemaade for Bergette Lampis Söns halve arf 867-2-12 =......................................... 1827-2-12

Thevis Dyring er formynder for bemelte Bergette Lampis Söns halve part....................... 867-2-12

Bendix Carnielsen er Verge for

1. Anders Olsens börn 7-0-0

2. For Clemmen Olsens börns Arf 31-5-10

3. Er hand for Carnelis Stokkertz Sön 11-2-3 =................................................................. 50-1-13

Rudolf Von Barner er forordnet til formynder for hans egen Söns tilfaldene arv................. 40-4-14

Raadmand Hans Weinwich formynder for Crejn Hofftis 2de dötteris Arf.......................... 433-1-8

Gregorius Koubroe er Verge for 2de sin Stivdötteris arf................................................. 1600-1-8

Johan Meyer paa Torvet formynder for

1. Peder Povelsens Sön hans arv 140-4-5

2. Er hand og for Dynnes Rossignotz 2de dötteris arf 1941-1-8 =................................... 2081-5-13

Mortten Olsen Seiglmager er formynder for sin egen fire börns arv.................................. 109-4-11

Diderich Meyer er for sin egen 2de börns arv................................................................... 180-4-5

Beniammen Neverman formynder for sin egen 5 börns arv............................................ 256-5-10

Jacob Brun er Verge for

1. Peder Simmenßen Söns arf 20-0-0

2. For Jörgen Levsens Dater 129-4-8

3. Er hand og for Harmen Clemenßen Döttre 100-1-14 =................................................... 250-0-6

 

Johannes Brögger er formynder for

1. Sahlig Borgemester Peter Trojels Dater hendis tilfaldene Arf som er 1513-2-10

2. Jligemaade for Thies Dreyers dater 224-0-9 =.............................................................. 1737-3-3

Claus Carelsen er beskichet for

1. Erick Jsachsens dater hendis Arv 49-5-9

2. Saa og for Erick Gustavisens 2de börn 13-1-2 =............................................................ 63-0-11

Aamund Pedersen skoemager er for

1. Anders Willumbsens 3de börns Arf 51-2-3

2. Saa og for Jon Andersens Sön 12-3-0 =.......................................................................... 63-5-3

Johan Nielsen Weinwick er formynder for

1. Sören Rejsingß daters arf 200-0-12

2. Jligemaade for Johan Lampis Sex börn dieris arv 207-1-11 =......................................... 407-2-7

Anders Smed er for

1. Henrick Erichsens 4 börn 20-4-10

2. Der foruden er hand for Thomas Petersens börns arf 120-3-0 =.................................... 140-4-10

Christen Lauridsen Höfuidsman, er formynder for

1. Mortten Froestis 2de döttre dieris tilfaldene 306-3-0

2. Ligeleedis for salig Carneliß Gievertz Söns arv 430-4-3. For uden nogen tilstaaende gield 53 Rd, der for en gave aparte =....................................................................................................................................... 737-1-3

Knud Gielmejden er Verge for

1. Peder Studz 2de börn dieris tilfaldene arv 87-0-0

2. Jligemaade for Lodviig Middelstorp Daters tilfaldene 834-3-2 =...................................... 921-3-2

Peder Olsen Baadzman er for Otte Jansens dater for............................................................. 2-4-7

Henrick Wrdahl formynder for Rasmus Moensens dater................................................... 179-1-8

Claus Wulff er for

1. Christen Lauridsens Sön hans arf er 40-0-0

2. Der nest for hans egen 2de börn 450-0-0 =.................................................................... 490-0-0

Anders Jensen Herslef for sahlig Raadman Hans Nielsens 4re börn................................... 95-0-8

 

Jacob Jensen Brosse formynder for 2de Henrick Christensens börns Arf........................... 49-4-5

Zacharias Olsen Kipper er Verge for Jens Lauridsens dater.............................................. 52-5-12

Gillis Schreuder er formynder for

1. Ester Beniammens daters arf 117-2-11½

2. Jligemaade er hand og for Henrick Tomesens 4 börn 263-4-12 =................................ 381-1-7½

Hans Lentz formynder for

1. Sin egen daters arv 147-0-3

2. Saa og for Anders Lauridsens dater 83-1-15 =............................................................... 230-2-2

Sibolt Rogn er [formynder] for Peder Gundersens dater.................................................... 10-1-11

Abraham Wessell for

1. Jsack Wesselß 2de börns 100-1-8

2. Er hand for Christian Dreyers Sön 600-0-0 =................................................................. 700-1-8

Henrich Ditmers, er formynder for Dirick Marcusens börn............................................... 469-2-6

Jens Moensen formynder for Michel Wildes döttre............................................................... 7-3-0

Jan Staal for Jan Nielsens 3de döttre dieris arf................................................................ 641-0-14

Biörn Rasmusen formynder for

1. Sin daters Arf 8-3-10

2. Saa og for Olle Jonsens Sön 9-3-15 =.............................................................................. 18-1-9

Frederich Moensen er for sin egen 2de börns Arf.............................................................. 16-1-9

Jockum Buul for Harman Barners daters tilfaldene.............................................................. 44-5-4

Anders Jacobsen Widing, formynder for Simmen Andersens 2de börns Arv................... 353-0-13

der for vden Guld og Sölfs Werdj = 32 Rdr.

Hybert Mathiasen er for 2de sin egen börns Arf................................................................ 34-3-9

Berndt Seggermand er beskichet for

1. Jesper Tajsens 4 börn, dieris tilfaldene Arf 257-3-15

2. Er hand for sin egen börns Arf 241-3-3

3. For Mortten Hejdenrigß Sön 16-0-0 =........................................................................... 515-1-2

Christopher Becker Verge for

1. Jesper Tajsens 2de döttre 150-3-2

2. Er hand for Ejlert Bödkers dater hendis halve Arv 667-5-9

3. For Claus Segelkens Sön halve arf 319-1-10 =............................................................ 1137-4-5

 

Arndt Börßman formynder for

1. Jesper Tajsens eene dater hendis tilfaldene Arf 26-5-5

2. Nock er hand for Peter Gevertz Sön og dater 315-5-15 =.............................................. 342-5-4

Peder Pedersen Beverlöv er formynder for

1. Peder Stephanßen daters hendis Arf 26-2-4

2. Er hand for Jens Jenßens Sön 16-3-9

3. For Olle Gregorißens datter 37-2-15 =.......................................................................... 80-2-12

Hein Louw Barberer er formynder for Nicalaj* Louwis 4re börn dieris tilfaldene............... 250-0-0

Mickel Jngebricktsen Wefver er formynder for Niels Zachariasens 3de börns arf............... 28-5-4

Lars Gundersen formynder for

1. Sin egen Söns Midler 322-5-15

2. For Janas* Strilß 3de börn 36-4-0

3. Er hand og for Carnelis . . .  döttre 225-5-10 =.............................................................. 585-3-9

Johan Pegelow er Verge for

1. 3de hans Stivbörn 208-0-7

2. For dend eene av Sander Jonsens döttre hendis Arf 277-1-4

3. For Giert Jansens 6 börns Arf 202-1-14 =..................................................................... 687-3-9

Henrich Jansen Smed er formynder for Moegens Willumbsens Wanwiettige Söns Arf.... 148-1-11

Jochum Wohlers for Johan Röllings börns Arv.................................................................. 184-3-4

Mickel Litzov skoemager er for Sören Litzovs dater arf...................................................... 60-2-8

Henrick Henricksen Baadzmand er for Jacob Henrichßen Söns Arv.................................. 29-0-6

Jsaræl Teller er formynder for Lars Andersens dater.......................................................... 59-4-5

Tölcken Snædicker formynder for Peder Clemmenßens dater........................................... 17-4-11

Peder Jversen formynder for Havor Pedersens dater hendis arf........................................... 2-4-14

Niels Haggensen skræder er formynder for sin egene börn............................................... 365-4-4

Christopher Henningsen skræder Formynder for

1. Sander Jonsens dater hendis arv 231-0-0

2. Jligemaade for hans egen börn 155-0-8 =....................................................................... 386-0-8

Daniel Diederich Möller, formynder for Sander Jonsens dater......................................... 131-2-0

Diderick Smidt, er Verge for dend anden av Sander Jonsens dater hendis tilfaldene arf...... 277-1-4

 

Johan Omsen er formynder for sin egene börns Arf......................................................... 6072-0-0

Nicalaj* Oldenborg er for

1. Johannes Törnæs Sön 278-1-0

2. Jligemaade for Johan Ejlers dater hendis arf 628-2-6 =................................................... 906-3-6

Laurids Miltzouw for Jockum Möllers daters arf............................................................. 411-4-11

Niels Juell er for Rejnert Wormhuusens 5 börns arf............................................................. 71-4-1

Diderich Skarmer formynder for Johan Henrichsens 3de börn.............................................. 8-0-9

Mathias Morttensen, og Frederik Warinck er Værge for Ejlert Bödkertz Sön hans tilfaldene arf 1378-2-12

Jens Jensen formynder for Ejlert Bödkertz dater............................................................. 640-2-14

Johannes Povelsen er for Ejner Johansens daters arv......................................................... 32-0-0

Peter Schact formynder for Casper Walhorns 2de börns arf.............................................. 130-1-7

Olluf Ollufsen baadzmand, hans börns arf........................................................................... 20-0-2

Janas* Helt formynder for

1. Walter Knudsens 3de Börns Arf 1022-4-6

2. Saa og Mallene Heltis, og Olle Olsens börn tilsammen 67-4-14 =................................. 1090-3-4

Jone Jörgensen er formynder for Sören Pedersens dater hendis arv.................................. 105-0-0

Gabriel Allertz formynder for

1. Christopher Knurs dater hendis arf 451-0-0

2. Jligemaade er hand for Johan Ejlers daters Arf 628-2-6 =............................................. 1079-2-6

Johan Henrichsen Fasmer, formynder for 3de Gierdt Gierdings Söner for dend halve Part, av dieris tilfaldene 817-5-7

Sören Seehuusen formynder for

1. Sahlig Tolder Nielß Lingaardz eene dater, hendis tilfaldene Arv efter fader og Moeder tilsammen 1285-0-5. For vden noget Jorde Goedz, og en deel arbeidet Guld og Sölv, hinde tilkommer.

2. Tillige med er hand for sin egen dater, en Gave hende foræret paa 800-0-0 =................ 2085-0-5

 

Thomas Christensen Raadstueskriver, er formynder for dend anden dater av salig Nielß Lindgaard, hvis Arf er...................................................................................................................................... 1334-3-11

Forvden Jorde Goedz, og noget arbeidet Sölv og Guld hende tilkommer.

Abraham von Erpecom formynder for sin egen broders arv............................................ 2000-0-0

Christen Hansen brögger er Verge for

1. Hans Olsen Söns 27-5-10

2. Saa og for Hans Koesters daters arf 23-5-13 =................................................................ 51-5-7

Jens Madsen Ostman er for Elert Nielsens 3de börn......................................................... 27-5-3

Casper Rick er Verge for

1. Sæbiörn Tercheldsens dater 13-2-14

2. Og for Olle Andersens dater arv 8-2-6 =.......................................................................... 21-0-4

Johan Börsman formynder for Birgette Olsdater daters arf.................................................. 20-0-0

Tosten Christensen, er for Lisbet Lauridzdater, daters arv................................................ 19-3-12

Johan Buck er formynder for Axel Lauridsens börn dieris Arf............................................ 18-1-15

Jens Lam er formynder for Jens Lystrups 3de börns Arv..................................................... 16-2-8

2. Jligemaade for Maren Arentz og Olle Andersen for hvis som kand indkomme av dend udstaaende Gield som er 300 rdr, hvilche deeliß dennem imellem.

Christen Sörensen formynder for 2de sine Södskinde dieris arf........................................... 46-2-4

Johan Schreuder er Formynder for Jörgen Michelins daters arf....................................... 1131-2-0

Henrick Olsen fiskewrager for Henrick Jockumbsens Söester............................................... 8-3-1

Robert Petersen Wefvers dater tilkommer i arf..................................................................... 4-4-3

Jahan Skaboe er Verge for Hans Jacobsen Glasmager Sön............................................... 46-2-10

Olluf Carnelsen formynder for sin egen 3de börns arf........................................................... 5-5-5

Hans Christensen er Verge for Olle Rasmusens dater......................................................... 15-1-0

Her Assistens Raad og Præsident her i Staden Weledle og Welbyrdige Gerhard Dysseldorph, er Formynder for tvende sin egne börns tilfaldene Arf som er...................................................................... 1435-3-12

 

Anders Nielsen Anglemager er formynder for

1. Christen Olsen Smedz 2de börns arf som belöber 59-0-9

2. Er hand og for Anders Andersens dater 16-4-13

3. Er hand iligemaade for Jan Hejdemands daters arf 43-3-0 =........................................... 119-2-6

Peder Olsen Smed er Formynder for 2de sin egene barns arf............................................ 219-0-0

Jörgen Brunhorst, er formynder for

1. Hans Tostensens 2de Dötteris arv 299-4-14

2. Jligemaade er hand og for Carneliß Gievertz Söns arf 430-4-3. Forvden nogen tilstaaende Gield hvad som der av kand jndkomme =...................................................................................................................... 730-2-1

Hermand Barchof er beskichet til Verge for sin egen Sön.................................................. 22-1-12

Casper Neverman er formynder for Peder Lauridsens 2de Börn deris arv........................... 16-3-1

2. Hans er i ligemaade beordret til formynder for Abraham Frielß 3de börn, hvis arv skulle vere 1267 Rdr 1 ort 2 ß, mens som bemelte Sterboe ligger i process er det iche komen til Endskab med boen, viides derfor ej hvad börene kand tilkomme.

Laurids Morttensen er formynder for Lauridz Hansens daters tilfaldene arv........................ 34-3-6

Lucas Olßen, er for Michel Olsen Guldsmeds 5 börns arf.................................................. 269-0-1

Jacob Ludt formynder for Michel Olsens börn med förste Qvinde dieris tilfaldene arf er...... 162-5-0

Niels Olsen for sin egen 3de börns arf................................................................................. 20-1-6

Lauridz Walter er formynder for sin egen Söns arf............................................................ 200-0-0

Olluf Christophersen formynder for sin egen dater........................................................... 43-3-13

Hans Dreyer dend Unge er formynder for

1. Hans Jngemorsens 2de börn, dieris tilfaldene arv belöber sig 43-3-8

2. Jligemaade for Albredt Brengmandz dater 200-0-0 =...................................................... 243-3-8

Jan Winck er Verge for

1. Thomas Andersens dater 59-1-9

2. Ligeleedis er hand for Jan Dootz dater hendis arf 1043-4-10 =..................................... 1103-0-3

Jörgen Schreuder er beskichet til formynder for Johan Hönneckens börns arv................... 210-4-2

 

Samuel Carnielsen er formynder for

1. Terckild Knudsens börn dieris Arf 54-2-1

2. For Nielß Knudsens dater 15-5-9

3. Er hand for Mons Tercheldsens dater 10-0-0

4. Er hand og bleven for Tosten Sædalß Daters arf 7-3-10 =................................................ 87-5-4

Albredt Folsker formynder for Abraham Friilß 4 börn 1520 Rd 3 ort 12 ß, men som Boen endnu icke er kommen til Endskab, viidis der for ej om Myndelingen kand nyede dend Sum.

Christopher Jacobsen Glasmager er formynder for

1. Henrick Skiöttes dater 22-0-3

2. For Helge Jversens Sön 2-4-2

3. Er hand og for Christen Knudsens Sön 27-4-7 =............................................................ 52-2-12

Her CammerRaad og ToldForwalter Hans Schreuder og Magister Olluf Storm formynder for Bratsæ Ovesdater hendis Arf........................................................................................................................ 1788-3-2

Laurids Axelsen er Verge for

1. Tögger Axelsens 2de börn dieris arf er 28-3-0

2. Er hand for Hans Axelsens 5 döttre 633-1-1

3. For Eva Friskis Dater 125-5-8

4. Er hand jligemaade for Claus Danielsens Börn dieris tilfaldene 1369-5-6 =.................. 2157-2-15

Alexander Warwick er Verge for

1. Hans Rolfsens dater hendis arf 678-3-15

2. Jligemaade er hand for bemelte Rolfsens 2de Börns arv 435-5-13 =........................... 1114-3-12

Jan Wolpman formynder for sahlig Byefogden Hans Smitz 8te Börn dieris Arv................ 1175-2-4

Mickel Pedersen er Verge for Nielß Christensens dater...................................................... 13-1-8

Hans Moensen Rödberg, er Verge for

1. dend halve part av Hans Axelsen börns Arf, som er udj Contant 366-1-10, og udj Jordegoedz 478-1-13

2. Er hand og for Hermand Schiöttes 5 börns arv 935-3-12 =........................................... 1780-1-3

 

Anders Edvartsen Ludt er formynder for

1. Dend anden halve Part av Hans Axelsens börn, dieris reede Midler 366-1-10. Udi Jordegoedz 478-1-13

2. Nock er hand formynder for Peder Christensens börn 241-3-6 =................................ 1086-0-13

Conradus de Lange er formynder for sin egen 3de börns Arf.......................................... 1888-2-5

Mads Sörensen Ostermand er formynder for sin egen daters arv..................................... 150-0-0

Olluf Nyehuußens Encke svarer til Svend Asbiörn, börns arf............................................. 2-0-12

Johan Harman Bruning, er formynder

1. for Jockum Bejers dater hendis arv 800-0-0

2. Jligemaade er hand og for sin egen dater 466-2-0 =...................................................... 1266-2-0

Henrich Meyer er for Casper Jordans(?) dater hendis Arf................................................ 157-0-2

Jens Adtzersen er for sin egen Söns................................................................................... 50-0-0

Harman Gierding er formynder for Diderick Gierdings yngste Sön hans tilfaldene Arv....... 849-3-2

Olluf Larsen er for sin egene börns arf................................................................................ 18-3-0

Mathias Jonsen for Svend Olsens Sön............................................................................... 18-0-0

Peter Plyt skræder er formynder for Henrick Toersen daters arf.......................................... 20-0-0

Gunder Narvesen er Verge for

1. Jon Andersens dater hendis arv 21-1-15

2. Og for Jörgen Mönsters dater 16-3-14 =....................................................................... 37-5-13

Frederich Lockner er for salig Hans Farners(Farnovs?) 3de börns arv............................. 277-5-4

Peder Povelsen bagger for hans Sön sin Arv....................................................................... 25-0-0

Laurids Madsen er formynder for Michel Hansens 3de döttre........................................... 600-0-0

Diderich Drefuis er for Lars Olsenß 3de börns arf............................................................ 100-0-0

Sören Jacobsen for Arnt Mensnitz börn................................................................................ 7-5-6

Peter Riman er formynder for

1. sin egen Söns arf 25-0-1

2. Jligemaade for Mortten Mejers 3de börn 145-0-4 =....................................................... 170-0-5

Østen Olsen er Verge for Anders skoemagers 3de börn...................................................... 55-4-7

Edvardt Willumsen skræder er for Nielß Olsen 3de börns Arv......................................... 147-4-7

Knud Andersen er beskichet for

1. sin egen 2de dötteris arf 309-2-10, udj Authoriserede Zedler 50 Rdr

2. For Thies Drejers Sön hans Arf 743-1-6, og udj Authoriserede Sedler 50 Rdr =........... 1152-4-0

 

Mathias Michelsen er formynder for hans Sön sin Arf...................................................... 24-2-15

Cort von Lubeck er Verge for

1. Hans Dam hans dater 47-4-8

2. Tillige er hand og for Berndt Hackmandz 4 börn 17-0-0 =................................................ 64-4-8

Christian Lucou Skræder er for hans egen 5 börns Arf................................................... 103-4-12

Frederich Warnick er for Johan Ejler hans daters Arf....................................................... 657-2-8

Barbra Rytz sahlig Johan Ejlers, forwalter sielv en formelte sin daters fæderne Arf.......... 1500-0-0

Christopher Hansen er formynder for Tieß Lucasens Sön................................................... 60-0-0

Diderich Kuhlman er formynder for sin 3de börns arv....................................................... 427-2-8

Lambert von der Ohe, formynder for Jan von der Ohes 2de börn dieris tilfaldene arf....... 187-1-12

Mortten Lauridsen Brae er for fire sin egene börns arv...................................................... 24-5-8

Jens Olsen er for Christopher Sivertsen daters arv.............................................................. 21-0-6

Rasmus Sivertsen er for

1. Hans Jostens Sön 21-1-15

2. Og for Jost Carstens Daters arv 1-1-10 =........................................................................ 22-3-9

Arris Thevesen er bleven beskichet til formynder for Johan Danielsens 4re börn dieris Arf. 214-3-3

Anders Frederichsen Marstrand er Verge for Nielß Nielsen daters................................. 23-5-14

Niels Andersen er Formynder for

1. Johannis Knudsens 2de Söner dieris arf 14-0-8

2. Jligemaade er hand for Mortten Mejers daters arf 214-0-0 =.......................................... 228-0-8

Jens Löns Smed formynder for

1. Lars Jonsen hans Sön 14-0-8

2. Er hand for Mathias Richlertz dater 119-4-7 =.............................................................. 133-4-15

Olluf Toersen er Verge for Hans Nielsen skoemagers dater hendis arf................................. 43-3-9

Peter Studt Skoemager er for Hans Nielsen Söns Arf.......................................................... 87-1-2

Bertel Segelken Formynder for Claus Segelkens Sön for dend halve part av hans Arf..... 319-1-10

Hans Mæssing, er for Johannis Andersens börn................................................................... 3-5-0

Hans Olsen for Jver Andersen daters Arf.............................................................................. 3-0-0

 

Dauidt Endresen er formynder for Peter Hofmandz Sön....................................................... 3-4-6

Claus von Rechen er formynder for

1. 2de hans Stivbörns Arfve som er 939-1-11

2. Saa og for Hans Rolfsen Söns 1041-4-4 =................................................................. 1980-5-15

Peder Ericksen er Verge for Peder Carelsens dater............................................................ 40-3-8

Rasmus Rasmusen flötmand formynder for Törris Nielsens dater......................................... 3-0-2

Rolf Danckertz formynder for Hans Rolfsens dater hendis Arfve, og Gave tilsammen....... 576-3-10

Diderich Douch er formynder for Michel Kockis 3de börn dieris Arf................................. 972-5-0

Johannes Hiöring er for sin egen 2de börns Arf.................................................................. 24-0-0

Berndt Henrichsen formynder for

1. Jacob Grotjans Stivdaters Arf 57-0-0

2. Jligemaade er hand og for sahlig Arndt Segelkens 4 börn 175-5-0 =............................... 232-5-0

Jacob Grotjan er for Mortten Mejers Sön hans Arf........................................................... 145-0-4

Anders Andersen Skipper formynder for

1. Johannes Olsen dater hendis Arf 51-3-13

2. Er hand for Jver Jonsens 2de börn 48-0-0

3. For sin egene börn 636-0-0

4. Er hand Jligemaade for hans Broder Siver Andersens 2de börn 49-1-15 =.................... 784-5-12

Jan de Rytter Formynder for

1. Zacharias Hofmandz tilfaldene Arfve 958-3-12

2. Saa og for Jon Olsens daters arf 100-0-0 =................................................................ 1058-3-12

Thomas Mitzel er formynder for

1. Mathias Ebbesen hans Söns tilfaldene Arf 22-3-8

2. Er hand for sin egene Börns arv 388-2-13

3. For Johan Dootz eene dater 1043-4-10 =.................................................................. 1454-4-15

Jacob Engelbrichtsen er for hans egen daters arf.................................................................. 6-0-0

Cort Hynnecken er for 2de Tiel Rytz börns Arf................................................................ 51-2-10

 

Gotfridt Pollack er formynder for 2de sin egene börns tilfaldene Arv................................... 81-3-4

Hermand Krammer er formynder for Gierdt Krammers dater hendis Arf........................... 187-2-8

Henrich Grandorff formynder for Sander Hansens 2de Börns Arv.................................... 480-0-0

Frandz Kellj Skoemager er Verge for 2de hans döttreß Arf................................................... 7-3-0

Peder Kreft skræder er bleven beskicket til at vere formynder for trende hans börn dieris tilfaldene Arf som er 11-0-0

Jacob Dissingthun er formynder for

1. Christen Bigumbs dater for dend Gave hende var bleven foræredt 100-0-0

2. Jligemaade er hand og formynder, for hans egen dater, hendis tilfaldene Arv 308-0-3 =... 408-0-3

Albredt Lampe er formynder for Moens Jespersens dater hendis Arf................................. 193-0-0

Berndt Steemand er formynder for

1. Anders Foolß dater hendis Arf 45-0-0

2. Er hand for Christopher Dambß Söns Arf 69-0-0

3. Er hand Jligemaade for Casper Walhorns dater hendis tilfaldene Arf 316-4-4 =............... 430-4-4

Frederich Warnick forwalter af Ejlert Bödkertz Söns Arv............................................ 690-4-14½

 

Summa ovenskrefne Börne Penge som beroer hoes formynderne, belöber sig = 108883 Rdr 4 ort 11 ß.

 

Dette at vere een Rigtig Extract Testere wij som beskichede OverFormyndere

Bergen den 29 November Anno 1703,

Jffuer Frandsen Wulf [segl], Didrich Muhle [segl].