Overformyndernes designasjon over formyndere og umyndiges kapital i Bergen, 3. mai 1714 (med Magistratens tillegg 9. mai)

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 6. februar 2007.

 

Denne Overformynderrullen har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk. 4. Dokumentet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for årene 1712–1720. Denne pakken inneholder også en rekke andre kilder fra Bergen by.

 

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Tegnene “\: :/” er tilført i originalen over linjen. Kommentarer i klammen “[...]” er tilføyd her. I en skarp klamme med bindestrek, [– . . . –], er bokstavene utstrøket i originalen. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ö”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Tegnet “*” betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik. Beløpene oppgir i riksdaler (rd), ort og skilling (ß). Arvebeløpene står i originalen i tre kolonner lengst til høyre, i noen tilfeller er det satt inn “rd.” og lignende myntbeløp foran eller etter et tall. I denne utgaven er pengebeløpene normalisert ved at ordet “rd”, dvs riksdaler, er satt inn foran samtlige pengebeløp, også der hvor slike ord mangler i originalen. I originalen er navnet på vergen skrevet med store og uthevede overskirfter, og derfor gjengis disse navnene nedenfor med uthevet skrift. Myndlingenes navn er ikke uthevet.

 

Overformynderrullen er forfattet av overformynderne Lars Madsen og Petter Henriksen Fasmer etter en ordre av 24/2 1714 fra myndighetene i København, samt en nærmere spesifikasjon av Bergens Magistrat av 22/3 1714.

 

 

Anno 1714 dend 22 Marty er os tilhændekommen Veledle och Velwiiße Her Magistratens befalning, formældende som fölger

 

Som hans Kongelige Mayestets allernaadigst har behaged at anordne, at rigtige Mandtahler over denne byes Jndbyggere schall forfattis, huorudj alle U–myndiges Capitahler schall forklaris, huilchen inden 4re Uger fra vnderschrevne dato till det Kongelige Rente Cammer schall fremsendis; Da wille de till forordnede Owerformöndere Laurß Madßen och Peter Henrichsen under derris hænder i Raadstuen indlevere saa snart schee kand, een rigtig Dessignation paa alle formöndere og de U–myndiges Capitahler her i Staden. Bergen dend 22 Martj Anno 1714.

CP Krog, C Tuxen, C Fasting, C Bagge, P Rumohr, Magnus Schiöt.

 

Huoreftter vij os som schyldigst hafuer rettet og forbemeldte Anbefahlede forretning forretaget som og hereftter anfört een rigtig Extract over alle formynderne i Bergen, huad een huer hafuer at Værge for, saavelsom de U–myndiges Capitahler, saa og hoß dend störste deel forklaret, huorudj Midlerne ere beroende, nemblig.

 

A

 

Albert Holman, for Lyder Bohlmands daatters Arv rd 29-2-5. Beroer udj Værgens Huuß og Grund.

Arndt Arentsen, for Hendrich Lampis tvende döttres Arv rd 41-3-10. Noch for Mester Daniel Smit Barberers Sön Daniel og Datteren Anne derris Arv rd 314-3-3.

Aammund Pedersen Skomager, for Anders Willumbßen Hattemagers datters Arv rd 10-1-10.

Abraham Wessel, for salig Christian Drejer, Söns Arv rd 600-0-0.

Amling Hansen, Værger for Danckert Gierdings datter, Karens fæderne Arv rd 232-4-15.

Adser Lauridsen Skipper, for Laurß Giertßens tvende döttres Arv rd 104-5-13.

Arndt Börsmand, for Jesper Thießens daatters Arv rd 26-5-5. For Peter Gievers tvende börns Arv rd 315-5-15.

Adam Johlis, for Hans Henningsens börns Arv, som bestaar udj Jordegodß og endeel udestaaende Gield rd 194-1-9.

Arnt Hinrich Stuwitz, for Anders Skomagers Söns Arv rd 33-2-9. For Morten Larßen Brae hans tvende börns Arv rd 15-1-6. For Dirich Kiötmejers 3de börn rd 60-2-7.

Albert Smidt, for Capitain Furbusis Sön hans Arv er rd 18-0-0.

Anders Schram Kaaberslager for Lyder Kroppis Söns Arv rd 55-5-1. For Hein Low barberers 2de börns arv rd 94-4-0. For Hans Albertßens brödre börns Arv rd 13-1-13.

Ammund Rasmusen, for sine egne börns Möderne Arv rd 4-4-9.

Anders Kold, Værger for Marie Raßmusdatter for rd 28-1-1. For Raßmus Jetmundßens sön Jetmund rd 34-5-5. Værger for Melcher Bödkers 5 börn rd 45-5-10. For Anders Knudßen Kyppers fire börn rd 174-3-8. For Sifuer Raßmußens datter rd 65-0-0.

Albert Pettersen Væver, for Jens Ladsteens 3nde Sönner rd 76-3-7. Og for salig Jan Anderßen Kosters Sön, Jenßis fæderne Arv rd 10-0-0.

Abel Mörch, Værger for sin egen Daatter rd 609-1-7.

Abraham Rasmusen, for sinne tvende Sönners Möderne Arv rd 6-0-0.

Anders Jacobsen Widing, Værger for Hendrich Nyenstedz Sön, Peters fæderne og halfsösterne Arv rd 735-1-1.

Anders Jensen Kiermgaard, Værger for Jochum Bejers datter Johanne Dorteas Möderne Arv rd 54-4-9.

Anders Jansen Bryning Knapmager, Værger for salig Ole Hanßens 2nde börn, Hans og Jngeborigs fæderne Arv rd 19-3-0.

Anders Hyssing, Værger for salig Anders Hyßings Söns fæderne og Möderne Arv, nemblig Jan som tilkommer rd 187-1-10.

 

B

 

Benjammen Næwerman, Værger for Thyge Hanßens datter Ellens Möderne og Sösterne arv rd 43-2-7. Værger for Sören Willumbßens tvende Söstre Kiersten og Anne rd 45-0-12.

Bendt Hansen, Værger for Helche Albertzdatter for rd 94-2-14. For Ole Bendtßens datter Zidßele rd 16-0-0.

Börge Willumbsen Skræder, Værger for Fillip Lambertßens 2de döttre Trine og Mette, for deris fæderne, Möderne og broder Arv rd 63-0-0.

Boye Raunsdorff, Værger for Hans Axelßens datter Thrinchies tilfaldene Arv rd 187-5-6, og 11 löber 30 Marcher Jordegods. Pengene beroer udj Værgens Huuß og Grund.

Bendix Hansen Skipper, Værger for Hermand Klemedßens 2de börn Sirj, og Mettes Möderne Arv rd 78-3-15.

Berndt Hansen Skipper, Værger for Hans Berntßens datter Anne Elißabetz fæderne Arv rd 50-3-3.

 

C

 

Casper Næwerman bagger, Verger for Laurß Laurßens datter Doretes Möderne arv rd 38-0-0. For Peter Lorentßens datter Birgetes fæderne Arv rd 5-3-1. Saa og for Anders Svendßens Sön, Svendz Arvemidler rd 61-0-9. For Marie Andersdatters Arv rd 45-3-15.

Clammer Eberhard Meltzer, Værger for Jan Buchholtz börn rd 153-1-0. Noch for Maleene Maries fæderne og Möderne Arv rd 106-2-12. Ovenbemeldte Arv beroer udj huuß og Grund.

Christian Hansen Kypper, Værger for Rognild Anderßens datter Mettes Möderne Arv rd 10-2-0. Jligemaade Værger for Christopher Olßen Kyppers datters Möderne Arv rd 8-0-0. Saa og for Hans Carstenßens datter Margrettes Arv rd 32-4-6. Endnu for Joen Nielßens Tvende döttre Elen og Adeluß rd 10-0-0.

Christian Lange Skomagger, Værger for Siwer Sivertßens daatter Kierstinis fæderne Arv rd 9-5-3. Saa og for sine egne börns, nemlig Hans, Christian, Heleenis, Helmiche derris Möderne Arv rd 62-2-4.

Christian Magnus, Værger for sine börns Möderne Arv rd 214-1-10.

Claus Meyer, Værger for Fillip Lambertz datter Margrettes fæderne, Möderne og broder Arv rd 30-0-15. For Laurß Nielßens tvende döttre Birgete og Martes Möderne Arv rd 35-1-0.

Carnelius Schult, Værger for Lauridz Tommeßens datter Saras fæderne og Möderne Arv rd 19-1-0. Og for Jenß Jacobßens tvende börn Jens og Giedsches fæderne Arv rd 38-2-7. Noch for Knud Ellingßens datters fæderne og Möderne Arv rd 40-5-5.

Claus Krammer, Værger for Harmen Krammers tvende Sönner og 2de döttres Arv rd 1886-0-0. Huilchen Arv siges, ved HöyesteRettis dom at vere börnen frakiendt.

Casper Rich, Værger Hendrich Meyers datters Maries fæderne Arv rd 19-2-11. Og for Olle Anderßens datter Annes fæderne Arv rd 8-2-6. Noch for Peder Joenßen baggers 3de börn, Joen, Peder og Michels fæderne Arv rd 347-5-14. Jligemaade for Dirich Lampis tvende Sönner, Raßmus og Klaußis fæderne Arv rd 259-5-10.

Christopher Mortensen, Værger for Peder Tröjes 3de döttre, Birgete, Cathrine og Pernelis fæderne og faderbroder Arv rd 120-1-1. Noch Værger for David Finlaßis datters Arv rd 84-3-5. Og for Christen Tögerßens 2de döttre en Testementerit Arv rd 100-0-0.

Carsten Wiers, Værger for Niels Olßens tvende döttre Judita og Maleene, Möderne och fæderne Arv rd 23-0-13.

Claus Wulff, værger for sinne egne 5 börn, Hendrich og Frandz, Maren, Trine og Anne, tilfaldne Möderne Arv, tillige med en Gave rd 851-4-7.

Christian Luco, Værger for sine börn nemblig Christian, Elße, Margrete og Elißabet deris Möderne Arv rd 59-1-15. Og for en sön med hans sidste Kone rd 22-4-0.

Christopher Heningsen Skræder, værger for sin datter Elen og Hendrich Aulet med dend sidste Hustro rd 68-4-10.

Christopher Becher, værger for dend Gave Christine Lange forærit till Mickel Vals datter Wibeche rd 100-0-0.

Christen Jensen, Værger for Jenß Bertelßens 2de döttre fæderne og Möderne Arv rd 96-4-3. Og for sin egen datter Anne Möderne Arv rd 27-3-10.

Christen Sörensen, Værger for Hans Brais datter Birgete fæderne og möderne Arv med en Gave rd 250-1-12. Jligemaade for Thim Hanßens 3de börn, Sveder, Elen og Timithie fæderne Arv rd 52-4-1.

Claes Carlsen, Værger for Maleene Marchus datter, som arvet sin broder Olle Marckußen rd 19-0-15.

Christopher Ritzerow, Værger for Morten Lems datter Kierstins fæderne Arv rd 24-0-0. Jligemaade for Svend Hammers börn, Magnus, Arnt, Margrete Lißbet, Marie og Birgetes fæderne Arv rd 120-4-10. Saa og for Melcher bödkers 6 börn, Jan, Walter, Melcher, Giertrud, Margrete og Catrine Möderne og fæderne Arv rd 59-0-12. Och for Clauß Ritzerous börn Peter, Thrine, Sopfie og Elße deris tilfalden fæderne Arv rd 8-2-15.

Christopher Bagge, Værger for Jörgen Dawidßen for rd 13-1-2.

Christopher Ørbæch, Værger for Thiel Rytz 3nde börn nemblig Gierdt, Alidt og Gierdt, udj aldt med broder Arv og videre till rd 139-2-3.

Christian Brunsöe, Værger for sine börn nemblig Giöe, Anders, Peter Christian, Maren og Trine Möderne Arv rd 31-1-12.

Cordt Hönnichen, Værger for sin daater Anne Margrette Möderne Arv rd 3-3-2.

Carsten Bagge Raadmand, Værger for sinne 5 börn Abraham, Carsten, Daniel, Johan og Jacob, Möderne Arv rd 800-0-0.

Christen Christiansen Rue, Værger for Hans Ruis trende Södschinde, Thomes, Niels og Elße Kierstinis tilfalden Arv rd 44-0-6.

Christopher Olsen Ræbslager, Værger for Christian Knudßens Sön, Knuds Möderne Arv rd 69-1-15.

Claes Marchmand, Værger for Hans Marchmandz Sön Peders Möderne Arv rd 21-0-0. Ligeleedis Værger for Pouel Jörgenßens sön Cornilis och Carnilsche, Möderne Arv med en Gave rd 881-5-8.

Christen Lemwig, Værger for Laurß Hanßens 2de döttres fæderne Arv rd 17-2-3.

Her Claus Schawinius, Værger for Jacob Jngebrichtßens Skredders datter Möderne Arv rd 6-0-0.

Christian Foss, Værger for Moens Nielßen timmermandz datter Sußannis fæderne Arv rd 1-2-6.

 

D

 

Diderich Mynde, Værger for Christen Knudßens datter Christenßis fæderne og möderne Arv rd 94-2-5. Jligemaade værger for Meinert Spechhorns 4 börn, Leene, Harmechie, Meinerchie, Anne Kierstinis fæderne og Möderne Arv rd 228-5-1. Og for Hans Heideman Wævers börn, Peter og Anne deris fæderne og Möderne Arv rd 28-0-10.

Daniel Munch, Værger for Johan Fyrstenbergs daatter Sofie Amalia fæderne Arv rd 4-3-0.

Dirich Mejer, Værger for Magister Anders Bruns 2nde döttre, Anne Cathrine og Marie Sopfias fæderne Arv rd 853-3-11. Denne arv er Anhengig giort ved process for Byetinget. Noch for Jörgen Jngebrichtßens fæderne Arv rd 30-0-0.

Daniel Andersen, Skindkræmer, Værger for Ole Anderßens datter Birgetes fæderne og Möderne Arv rd 8-1-0. Og for Anders Jenßen börßemagers datter Cathrinas fæderne Arv rd 26-0-12. Og for Willumb Olßens umyndige Arvinger, Hans, Anne, Jngebore og Dorete Johanisdatter til sammen rd 11-3-12.

Diderich Scharmer Kypper, Værger for Johan Hendrichßens Sön Jonasis fæderne og Möderne Arv rd 3-1-6.

Diderich Drevis, Værger Lauritz Olßens trende döttre, Karen, Marie og Pernilis Möderne Arv rd 78-0-0.

Daniel Jansen Crometie, Værger for Johan Danielßens datter Johannis fæderne, faderbroder og bröderne Arv rd 35-4-8.

Diderich Jansen, Værger for Claus Mæßings datter, Clarchies fæderne Arv rd 21-3-3. Noch for Michel Bottelßens tvende Sönner, Sören og Bertels tilfalden fæderne og Möderne Arv rd 52-3-8. Noch for Daniel Pederßens datter Anne Marias fæderne Arv rd 25-5-14.

Dirich Muhle, Værger for Albert Bringmandz Sön, Albertis fæderne og Möderne Arv med videre rd 426-3-0. Effter Vergens forklaring beroer det i hans Huußer og Söeboder.

Daniel von Erpecom, Værger for Willatz Foermandz Sön Abrahams farfader og fader Moder Arv rd 901-1-11.

Detlew Jörgensen, Værger for Hans Anderßen Bildöens Sön Hendrichs fæderne og Möderne Arv med broder Arv rd 80-3-12. Saa og for hans Söster Martes broder Arv rd 9-0-12.

Ditmer Cochum, Værger for Jens Mattiæßens tvende Sönner Johan Poulj og Pouel for deris Morfader og Mormoder Arv rd 420-3-14. Som beroer udj hans Huuß og Grund saa vel som Möhlepart.

Dirich Sining, Værger for Jochum Buhls börn Sören, Anne og Sidßelis fæderne Arv rd 37-3-0.

Daniel Nielsen, Værger for Samuel Jacobßens tvende döttre Leene og Anne derris fæderne og Möderne Arv rd 28-0-0.

Dawid Mideltun, Værger for Madß Frandßens dötter Elen og Mettis Arv rd 150-1-4. Noch for Jacob Anderßen Rosßis Arfvinger rd 48-0-5.

Ditmer Cords, Værger Benjamen Janßens datter, Marie hendis Möderne Arv saaog en Gave rd 77-4-0.

Diderich Hasselop, Værger for Hendrich Smidtz börn nemblig Hendrich og Margrettes Möderne Arv rd 299-0-9.

 

E

 

Erich Hyld, Værger for Ties Luchaßens datter Annis fæderne och möderne Arv rd 20-5-4. For Sönnen Mathias rd 21-4-8. Saa og for Jan Tießen rd 1-4-8. Noch for Hartvich Hanßens femb börn, Maren, Margrete, Ane Catrine, Peterkie og Maleenis fæderne Arv rd 50-0-0. Noch for Hans Kiempis Sön Joens fæderne Arv rd 124-1-6.

Erich Nielsen, Værger for Crein* Peterßen Hoftes datter Jddes fæderne Arv rd 216-3-12.

Erich Haldworsen, Værger for Larß Anderßens datters fæderne og Möderne Arv rd 59-4-5. Noch for Töris Christopferßens Arving Maren Christensdatter rd 11-1-13. Noch for Anders Stefenßens Arvinger rd 18-0-0. Noch Haldvor Pederßens datter Abigaels fæderne Arv rd 2-4-14. Saa og for Peder Hanßens datter Annis fæderne eler Möderne Arv rd 9-5-8.

Erich Steensen, Værger for Eling Hanßens daatter Anne Giertrudz fæderne Arv rd 3-3-15. Noch for Sophie Pedersdatters Möderne Arv rd 8-0-4.

Eschild Olsen Skredder, Værger for Anders Holchis trende börn, Peder, Jens og Ølegaardz fæderne Arv rd 10-3-12.

Erich Kiempe, Værger Laurß Laurßens datters fæderne og Möderne Arv rd 27-5-10. Noch for Jon Svendßens datter Annes fæderne Arv rd 37-4-5. Noch for Jan Rolefßens Sön Jans fæderne Arv rd 107-2-13. Noch for Jan Ridtzeraus Sön Anders for hans faderfader og fæderne Arv rd 136-1-0.

Erich Rasmusen, Værger for Hans Erichßens datter Appelonis fæderne Arv rd 5-4-7. Noch for Joen Torckildßens tvende börn, Birgete og Helvigs Möderne Arv rd 43-3-14. Noch for sin egen Söns Möderne Arv rd 154-1-12. Og for Anne Marie Hanßdatters Arvinger rd 54-2-9. Disße Arver, beroer udj Huußer og Grunder.

Edwert Willumsen Skredder, Værger for Nielß Olßens daatter Kierstens fæderne og halfbröderne Arv rd 34-2-3.

Eleaser Christensen, Værger for Peder Christenßens tvende börn, Sopfia og Annis Möderne Arv rd 38-1-2.

Erich Smed, Værger for Mickel Laurßen timmermandz Arfvinger rd 10-1-0.

 

F

 

Frands Schult, Værger for Olle Tönnißen schoemagers tvende döttre, Trytie og Marie fæderne, faderfader og faderbroder Arv rd 47-3-8. Noch for Jan Hejtmans datter Janneches fæderne og Möderne Arv rd 64-3-13. Diße 2de Arver beroer udj Værgens Huuß og Grund.

Falentin Schram, Værger for Johan Nielßens datter Emichies fæderne Arv rd 44-4-12.

Friderich Mogensen, Værger for sine tvende börn Moenß og Karens Möderne Arv rd 16-1-9.

Friderich Warnich, Værger for Raßmuß Olßen timmermandz datter Giertrudz fæderne Arv rd 7-5-12. Noch for Hans Pederßens 5 börn Hans Peter, Sara, Birgete, Jngeborg og Martes fæderne Arv rd 242-1-7. Foruden deris deel af udestaaende gield som er rd 8-2-1. Endnu for Anders Smidts daatter Marens og Sönne Söns Andersis Arve midler rd 756-4-12.

Friderich Lochner, Wærger for Hans Farnouß tvende börn Susanne og Sopfie deris fæderne og faderfader Arv rd 138-2-10. Værgen har forklaret at Arven bestaar udj börnens Moders Huuß og Grund.

Friderich Busch, Værger for sin daatter Lißabet Catrine for dend for for dend* Arv hende er tilfalden effter hendis Moder Söster rd 57-2-1. Noch for Christian Konigs tilfaldne.

Friderich Jæger, Værger for Mickel Anderßens Sön Andersis fæderne og Möderne Arv rd 14-2-7.

Friderich Gotslow, Værger for Anne Christenßdatters Arv rd 12-5-11. Noch for Nichlaj Tidemandz datter Doretes fæderne Arv rd 22-0-10.

 

G

 

Giert Lorentzen Strandiger, Værger for Peder Knudßens datter Birgetes fæderne Arv rd 50-0-0.

Gabriel Pettersen, Værger for Ties Nævermandz daatter Klarchie fæderne og möderne Arv, med en Gave til sammen rd 293-3-7. For Bastian Danielßens trende dottre, Margrete, Dirchie och Karens fæderne, farfader og broder Arv rd 84-1-9.

Gunder Berntsen, Værger for Casten Castenßens 3de döttre, Egte, Margrete og Carnilschie Möderne og fæderne Arv rd 187-1-0. For Bertel Segelkens trende* börn, Bertel, Anne, Gierche, Kierstine möderne Arf rd 52-0-9.

Gierdt Mester, Værger for Jenß Adtßerßens Sön, Adßer fæderne Arv rd 50-0-0. Saa og for Jfuer Knudßens datter Giertrud, fader Moder og Broder Arv rd 25-5-12.

Gillis Schröder, Værger for Hendrich Thomæßens 4re börn, Johan, Benjamen, Tomes, Cathrine Regine og Esters fæderne Arv rd 108-5-2. Noch for Benjammen Janßens Sön, Jan og Datteren Marie deris fæderne Arv rd 667-0-13. Derris Moder Moder Arv rd 2-5-11. Saa og for Sönnens Möderne Arf rd 106-0-8. Noch for Sören Raßmußens Sön, Nielßes fæderne Arv rd 36-0-8.

Gotfried Polach, Værger for sine egne börn, Giert og Anne Maries Möderne Arv rd 81-3-4.

Geerdt Gelmeyden, Værger for sine egne börn, Giert og Jacobs Möderne Arv rd 600-0-0. Beroer i Værgens huuß og Grund.

 

H

 

Hans Forman, Værger for Jenß Ravns daatter Zille Ravns Möderne Arv rd 50-0-0. Noch Værger for salig Assistentzraad Dysseldorffs daatter Elißabets Möderne Arv rd 478-3-4.

Hans Tyggesen, Værger for Tygge Hanßens daatter Elens fæderne Arv rd 62-3-0. Endnu for sin eegen Daatter Kierstens Möderne Arv rd 75-1-8.

Hans Jörgensen Guldarbeider, Værger for Jörgen Pederßens tvende döttre, Anne og Hendrichie fæderne og broderArv rd 198-5-13. Og for en Gave hans daatter Elße Margrete er given af salig Elße Berntz 1712 den 10 April rd 100-0-0.

Hendrich Schröder, Wærger for Hendrich Lydderßens datters fæderne Arv rd 12-3-0. Noch for Casper Walhorns tvende döttre Alchie og Giedsches Arv rd 130-1-7. Saa og for Tomeß Petterßens tvende döttre, Anne og Gretes Möderne Arv rd 35-0-0. Noch for Nielß Sachariaßens trende döttre, Kiersten, Anne Marie og Rebeches Arve Midler rd 48-5-4.

Hans Hendrich Dediken, Værger for Jochum Hofnagels datter Magdeleenis fæderne og Möderne Arv rd 33-3-8. Endnu Verger for Hendrich Christenßens datter Anne Maries Möderne Arv rd 12-3-7. Noch for Lauridtz Anderßens börn Lauridß og Marthes fæderne Arv rd 64-0-0. Noch for sin egen Sön Hendrichß Möderne og Modersöster Arv rd 300-0-0.

Hans Carstensen Weilandt, Værger for Peter Carstenßens börns Arv, Anne, Sopfie og Carnilsche fæderne Arv rd 45-5-14.

Hendrich Holterman, Værger for Hans Langis datter, Annis MöderneArv rd 30-2-10.

Harmand Lodding, Værger for Christian Konigs tvende döttre Margrette og Annis fæderne, faderfader och fadersösters arv rd 115-0-12. Effter Værgens forklaring beroer denne Arv i Janiche Arentz huuß. Endnu for Jörgen Olßen bryggers datter Elßes fæderne og Möderne Arv rd 374-2-2. For denne Arv har Værgen stillet Overformynderne tilfridz med en Caution.

Hans Danchersen, Værger for sinne egne börns Möderne Arv rd 655-5-14.

Hans Hendrich Skipper, Værger for Hendrich Erichßens 2de döttre Marte og Anne Magdaleenis fæderne Arv rd 6-5-8.

Hendrich Urdal, Værger for Absolon Balchens datter, Mette hendis Arv som bestaar udj Jordegodß rd 12-0-12.

Hendrich Sars, Værger for Willatz Broerßens datter Anne Dorteas fæderne Arv rd 6-0-0. Og for Anders Klemendßens daatter Birgete Maries fæderne og Möderne Arv rd 131-5-9. Derforuden nogen U-wiße gield tillige med noget smaatöy af Guld og Sölf. Noch for Hendrich Smidtz 2nde börn Hendrich og Margretes fæderne Arv rd 178-3-9.

Hendrich Jorisen, Værger for Dirich Marchußens tvende börn, Margrete og Dirchies fæderne Arv rd 252-1-10. Noch Curator for Elße Sopfie von der Veldes fæderne og Möderne Arv rd 328-3-2. Effter derris Kongelig Majestets Allernaadigste benaadingsbrev daterit 1711 den 19 Janvarj forvaldter midlerne under Curatorens tilsiun.

Hans SpechHanne Skredder, Værger for sin datter Maries Möderne og modermoder Arv rd 32-4-8.

Hendrich Niemejer, Værger for Sander Joenßens daatter Sanderkies fæderne, Möderne og Moder Moder Arv rd 131-2-0. Og for Marie Edvardzdaatters datter rd 23-4-4.

Helmich Semb, Værger for sinne egne börn, nemblig Hendrich og Elßis Möderne, Moderfæderne og Moder Moder Arv rd 2322-5-10. Og for Hermand Freüchens 3de börn, Harman*, Jan och Saras, deris fæderne Arv rd 254-3-6. Denne Arv beroer udj salig Harmand Freüchens Enches huus og Grund.

Hans Hansen Skipper, Værger for Albert Wunsches datter Margretes fæderne Arv rd 10-4-12.

Hans Hansen Bæcher, Værger for Giert Janßen Smidtz börns Arv som er rd 102-2-6. Som beroer udj Wærgens huuß og Grund. Endnu Værger for Cornilius Hanßens datter Margretis Arv rd 100-0-0.

Hendrich Mejer Arntzön, Værger for Jesper Teüßens 2de döttre Chatrine og Helchies fæderne og Möderne Arv rd 103-0-6. Noch for bemelte Teüßens datter Aulet med den anden kone saa og hendis halfsöster Maries fæderne og Möderne Arv rd 150-3-2. Saa og for Jan Hönnechens datter Kierstins Arv rd 463-5-11.

Her CammerRaad Hans Schreüder, Værger for Halve deelen af Beathe Ovesdatters Arv som er rd 894-1-9.

Hans Dawidsen, Værger for Hans Axelßens datter Jngers Arv rd 187-5-6. Noch for Hans Joenßen Flindtes Sön Hanßis fæderne Arv som beroer udj tvende Gaarder rd 30-0-0.

Hendrich Staamand, Værger for Hans Dahms datter Anne Catrinis fæderne Arv rd 47-4-8. Noch Værger for Jan von der Ohs tvende Sönner, Lammert og Jan Jörgen, fæderne og fader broders Arv rd 292-2-0. Og for Bernt Haachmands tvende börn, Cordt og Anne Margretis fæderne Arv rd 10-1-4. Noch for Maleene Abels daaters Arfvinger tillsammen rd 36-3-12. Endnu for Lambret von der Ohs Arfvinger rd 38-0-5.

Hendrich Barner Skomager, Værger for Hendrich Haraldßens Sön Siwert fæderne og Möderne Arv rd 42-2-15.

Hans Jacobsen Tode, Værger for sine egne 2de Sönner, Sörren og Christens Möderne Arv rd 555-5-13. Noch som Jacob Bigums datter Ludtzie tilfaldt fæderne Arv rd 41-1-14. Endnu for Steffen Hanßens börns Arv rd 39-3-0. Jligemaade for Job Jacobßens börns Arv rd 12-4-3.

Hans Drejer, Værger for Albert Bringmandz datter Elße Catrinis tilfaldne Arv rd 237-3-0. Endnu for Peter Lorentßen Sandz datter, Margretes fæderne og Möderne Arv rd 694-0-4.

Hanne Benneken, Værger Jochum Gævers i Lille Sandvigen hans 2de döttre Janneche og Marie fæderne Arv rd 312-2-0. Og udj Möllen i Lille Sandvigen rd 187-4-0. Og for sinne egne börn Jan og Gierdts Möderne Arv rd 312-2-3. Saa og for derris Moderfader Arv rd 103-1-7. Endnu for Ludolpf Haninchens börns bæstefaders Arv rd 103-1-7.

Hendrich DichMejer, Værger for Christen Raßmußens tvende Sönner Jens og Christens Arv rd 6-5-12. Og for Nicolai Bonnire barberers trende börns Arv rd 36-1-8, som beroer i barberer Ambtet. Noch for Gudmund Pederßens börns fæderne Arv rd 27-3-0. Saa og for hans egen börns Möderne Arv rd 126-4-6.

Hillebrandt Mejer, Værger for Anders Pedersens 3de börn Peder, Anders og Elen, fæderne Arv rd 12-4-9.

Hendrich Krammer, Værger for Cornilius Dyrings Söns Jacobs fæderne og Möderne Arv rd 1712-2-8. Og for Harmen Krammers börn, 1 Sön og tvende döttre, fæderne og Möderne arv rd 1257-2-0, huilchen Arv sigis ved HöyesteRettis dom at werre börnene frakiendt.

Harmen Gierding Skipper, Værger for Hans Gierdings tvende döttre fæderne Arv rd 37-3-0. Og for Gabriel Ahlers datter Carnilia fæderne Arv rd 395-2-4.

Hans Ruus Byefoged, Værger for Borgemester Christen Heningßens börn, Otte og Christian deris fæderne og Möderne Arv, som bestaar udj Jordegodß rd 1533-4-6.

Hans Sandersen Wæver, Værger for Frandß Augustus tvende börns fæderne Arv rd 45-2-7. Noch for Bottell Jenßens Sön Anders sin fæderne Arv rd 19-4-10.

Hendrich Jansen Smed, Værger for Anders börßemagers datter Zille, udj fæderne og Möderne Arv rd 20-0-0.

Hartwig Honnemand, Værger for sin egen Daatters Möderne Arv rd 30-4-6.

Harmer Garboe Styrmand, Værger for Steffen Jenßens Arve Midler rd 75-1-15.

Hans Plydt Skomager, Værger for Olle Lauridßens tvende börns tilfaldne Arv rd 65-5-13. Noch for Lauridz Olßens 3de börns Möderne Arv rd 34-1-11.

Hendrich Gundersen, Værger for Torkild Olßens Sön Ole hans fæderne og Möderne Arv rd 44-1-7.

Herman Möhler, Wærger for Gabriel Ahlers tvende döttre Magdeleene och Anne Engel, fæderne Arv rd 790-4-8. Noch for salig Her Robert Pheifs datters Arv rd 104-2-3.

Hendrich Radt Wæwer, Værger for Jörgen Marchußens tvende börn Catrine og Dorete Maries tilfaldne fæderne og Möderne Arv rd 32-5-0. Saa og for Jörgen Jörgenßens fæderne og Möderne Arv rd 32-5-0.

Hendrich Hendrichsen Weinwig, Wærger for Abraham Nielßens tvende börn Anne og Maries fæderne Arv tillige med en Gave rd 72-2-4.

Hendrich Erichsen, Wærger for sin Sön Lauridßis Möderne Arv rd 10-0-0.

Hendrich Magnus, Wærger for Jochum Beyers datter Wilmichies Möderne Arv rd 54-4-9.

Hans Johansen Smed, Wærger for Lieutenant Lameers datter Anne Cathrines Arfwing rd 6-0-7.

Hans Pedersen Smed, Wærger for Johan Wahlhorns Söns Caspers fæderne Arv rd 25-5-9.

Hans Swart Kop bager, Værger for Raßmus Hanßens Sön Tomæßis fæderne Arv rd 30-4-8. Noch wærger for Angnete Mathias datters Arvinger rd 4-3-8.

Hendrich Siwertsen, Værger for Erich Christenßens Sön Henings fæderne og Möderne Arv rd 102-2-9.

Harmen Moritz, Wærger for Leenert Bochholtz tvende börn med en Söster, tilfalden Arv effter hannem rd 95-4-6. Denne Arf er Anhengig giordt ved Proces till Höyeste Rett.

Hans Weiwitz, Wærger for Jacob Tollachßens datter Saras fæderne Arv rd 20-4-11.

Hendrich Stolts, Wærger for Knud Nielßens daatter Ahlidz fæderne Arv tillige med en Gave rd 30-0-0. Och for Erich Povelßens Sön Christens fæderne Av rd 7-2-15.

Hendrich Laersen Skipper, Wærger for Hendrich Erichßens trende börn Edvart, Marte og Anne Maleenis fæderne Arv rd 13-5-2.

Hans Gudmundsen, Wærger for Olle Laerßen Styermands Sön Laurßis tilfaldene Möderne Arv rd 29-4-10. Som beroer udj Huuß og Grund.

Hans Adolff Tamche, Wærger for Peter Wibes tvende börns tilfaldne Arf effter salig Treinche Ludt rd 2-1-2. Jligemaade for salig Peter Schachts 6 börns Arv effter bemeldte Treinchie Ludt rd 2-1-2. Foruden derris deel udj nogen uwisße tillstaaende gield.

Hendrich Laersen Skipper, Wærger for Laerß Olßen Slotz Smedz Daatter Martes tillfaldene Arvemidler rd 36-3-3. Wærgen forklarede at samme Arver hannem forærit af hans Söster Marte som tr gift i Amsterdam.

 

J

 

Jan Swart, wærger for Jan Sifkes daatter Birgetes Möderne Arv rd 50-0-0, som beroer udj Værgens Huuß og Grund.

Jens Hansen, wærger for Davidt Middeltuns daatter Lißebetz Arfue midler rd 23-5-8. Og for sine egne börn nemblig Jörgen, Ewa, Christian og Anne Lißabets Möderne Arv rd 68-1-6. Oven bemeldte tvende formönderschaber beroer i hans Huuß og Grund.

Johan Rössing, wærger for Peder Rolfsens börn, Hendrich, Anne og Margretes fæderne Arv rd 34-4-12. Og huad af dend tilstaaende Gield kand indkomme.

Joen Hansen Skomager, wærger for Hans Sörrenßens daatter, Engels fæderne og Möderne Arv rd 13-0-13. Og for Jan Listings Sön Claußis Möderne Arv rd 33-4-7.

Johan Baldser Boldte, wærger for Jens Ladsteens datter Margretis fæderne, Möderne og broder Arv rd 25-3-3.

Johan Harmen Bryning, værger for Hans Gæwers bagers Sön Hanßis tillfaldene fæderne Arv rd 100-0-0. Og for Adolpf Brynings datter Reginis fæderne Arv rd 50-2-8.

Johan Börsmand, værger for Marte Torfindz daatters Möderne Arv som endnu resterer rd 2-0-0. Og for Willumb Jenßen Arbeidzmandz 3nde börn Marie, Margrete og Wilmichis fæderne og faderbroder Arv rd 17-5-0. Noch for Bernt Börßmandz 5 börns fæderne Arv rd 480-0-0.

Johannis Reimers Juniaar, wærger for Sander Jonnßens datter Wibeches fæderne, Möderne og Moder Moder Arv rd 231-0-0. Og for Jockum Beyers daatter Margrettis Möderne Arv rd 54-4-9.

Jens Nielsen J Altona Gaarden, wærger for Anders Wulfs 5 börn Margrete, Kiersten, Mette, Trine og Karens fader fader Arv rd 24-0-10. Noch for Christen Laurßens Sön Laurßis fæderne Arv rd 200-0-0 og en forgyldt schue penge. Og for Peder Knudßens Arv rd 0-3-7.

Jacob Pegelow, wærger for Bernt Welps daatter Kierstinis fæderne Arv med tilstaaende gield og en Gawe, til sammen rd 43-2-8. Noch for Mattias Erichßens Sön Fridrichs fæderne og Möderne Arv rd 303-2-2.

Jan Drejer paa Skoestræddet, wærger for Albert Nyehuußens datter, Annis fæderne Arv rd 4-1-11.

Jockum Kryhl, wærger for Peter Skachts börn, Peter, Catrine, Margrete, Anne, Elßebe Dorteas fæderne Arv rd 71-2-0. Noch wærger for Karen Clausdatter Poustis broder Arv rd 38-2-1, og i Natura en Guldring for rd 5-3-0. Endnu for Peder Olßens 2de börn Annanies og Lußies Möderne Arv rd 12-5-8.

Jochum Nielsen Bager, Værger for Joen Sælgenßens datter Aßelinnis Möderne Arv rd 4-4-10. Och for Olle Olßens daatter Trinis fæderne Arv rd 25-4-5.

Johan Verdenhalven, wærger for Hermand Schuldtis dater Angnetis fæderne Arv rd 77-2-2. Og for Albricht BringMandz datter Margretis tillfaldene Arv rd 237-3-0.

Jens Tomesen paa Stranden, wærger for Raßmus Olßens datter Anne Marias Arv rd 180-0-0. Och for Hans Klejnous tvende börn Madß og Zidßele Catrins fæderne og Möderne Arv rd 1902-4-4.

Jan Nielsen Weinwig, wærger for Johan Lampis datter Dirichies fæderne og fader Moder Arv rd 114-3-14.

Jeremias Pedersen Slagter, Værger for Hans Baarßens tvende döttre Hannechie og Marens fæderne Arv rd 12-0-12.

Jngwold Köning, wærger for Anders Laurßen Wachtmesters datter Annis Möderne og broder Arv rd 83-1-15, som efter Værgens forclaring beroer udj huuß og Grund.

Jonas Ruus, wærger for Borgemester Christen Heningßens börn Elßebe og Margrete Kierstinis fæderne og Möderne Arv som beroer udj Jordegodß rd 766-5-3.

Joen Suendsen tömmermand, wærger for Joen Anderßens datter Martes fæderne Arv rd 12-4-4.

Johan Pegelow, wærger for Sander Joenßens daatter Lißabetz fæderne, Möderne og Moder Moder Arv rd 277-1-4. Och for Hendrich Paaschis tvende döttre, Karen ch Helchies fæderne og broder Arv rd 87-3-1.

Jörgen Lammers, wærger for Reinert Wormhuußens trende börn Reinert, Alidt og Elßis fæderne Arv rd 40-3-2.

Johannis Poulsen Kypper, wærger for Einer Johannißens datters Arv og Gafue rd 50-0-0. Effter Værgens forclaring beroer Arven i hans huuß og gaard.

Joni Jörgensen, wærger for Sören Pederßens datter Martinis fæderne Arv rd 105-0-0.

Jacob Dissingtun, wærger for sin daatter Maries Möderne Arv rd 308-0-3. Och for Anders Disßingtuns tvende Sönner Giert og Jacobs fæderne Arv rd 512-1-6. Og for Klarchie Tießdatters Broder Arv rd 23-5-8. Noch for Hermand Anderßens Arv og Gawe rd 77-0-9.

Jacob Rich, wærger for Bernt Segermandz daatter Ræbecha tillfaldene Arv rd 212-3-3, foruden hendis Andeel af huad der kand indkomme af dend Arv faderen Bernt Sægerman er tilfalden i Tydßland. Och for Willumb Berntßens datter Walborigs tilfaldene Arv rd 100-4-3. Og for Morten Meyers datter Anne Catrinis fæderne og Möderne Arv rd 72-3-2.

Jocum Frill, wærger for Abraham Friels tvende döttre Cathrine og Maries fæderne Arv rd 349-3-8.

Jan von Erpecom, wærger for Conradus de Langis Datter Cathrinis Möderne Arv rd 351-0-1.

Jonas Helt, wærger for Jenß Raßmußen Sprangs daatter Mette Kierstinis halvsöster Arv rd 37-3-0.

Jörgen Pedersen Kypper, Værger for Toer Fosßis Sön Jans Möderne og Moderfaders Arfv rd 140-3-13. Og for Johannis Baarßens Sön Raßmußis fæderne Arv rd 26-1-10. Og for Niels Kolbentßens Sön Peders fæderne Arv rd 50-0-0. Ovenbemelte Arver beroer udj Huußer og Grunden.

Jan Willumsen Möhler, wærger for Anders Moenßens daatter Birgetes Arv rd 14-0-0. Og for sinne egne börns nemblig Carnilius og Karens Möderne Arv rd 540-0-0. Endnu er dem tilfalden effter salig Elße Berentz Arv rd 155-5-4. Og for Hans Raßmußen forige Punders Arvinger rd 15-0-4.

Jörgen Jobsen Dissingtun, wærger for Claus Fendtßens daatter, Elißabetz Möderne Arv rd 33-0-0.

Her Johan Madsen, wærger for Pouel Madßens Sön Hanßis fæderne Arv rd 304-4-4.

Jörgen Hüdich, wærger for Anders Guttormßens döttre Sußanne og Elißabetz fæderne og Möderne Arv rd 41-3-2.

Jörgen Brunchorst, wærger for Erich Olßens Sönn, Peders fæderne Arv rd 30-1-9. Och for Ernst Joenßens tvende döttre, Dorete og Anne Margretes fæderne og Möderne Arv rd 89-2-1.

Johan Gæwers Möhler, wærger for Jens Raßmußen Sprangs datter Mette Kierstinis fæderne, Möderne og dend Halvedeel af hendis Sösters Arf tilsammen rd 827-3-6.

Johan De Rytter, wærger for Joen Olßens daatter Marens Möderne Arv rd 100-0-0.

Johan Foormand, værger for sin Sön Jan Carniliß Möderne Arv rd 933-1-3. Og for Rolluf Dankertßens Sönner, Wollert Hendrich og Willadz Cornilis fæderne og bröderne Arv rd 666-0-15. Og for Sören Pederßens tvende börn, Sören og Karens fæderne Arv rd 53-4-0.

Jesper Andersen, wærger for Olle Mickelßens datter Dorethes Arv rd 20-3-14.

Jesper von der Felde, wærger for Christopfer Ermelerß daatter Anne Kierstinis fæderne Arv rd 5-0-2. Og for Peter Doots tvende Döttre Maren og Gierchis fæderne Arv rd 6-2-6.

Jan Hesselman, wærger for Anders Hyßings daatter Marchies fæderne og möderne Arv rd 93-3-13. Og for Jacob Janßens daatter Peterkies fæderne Arv rd 4-2-2. Og for Rolluf Lampis 3de börn, Casper, Anne Catrine og Könneches fæderne Arv rd 41-1-13.

Jon Pedersen tömmermand, wærger for Peder Laerßens daatters fæderne Arv rd 8-1-11, beroer i Værgens Huuß og Grund.

Jörgen Christensen, Værger for Jacob Anderßen Bruns 2de döttre Giertrud og Annis fæderne og möderne Arv rd 125-5-13.

Jan von Lybech, wærger for Jens Erichßens datter Marens fæderne og möderne Arv rd 70-3-2.

Jsach BuchHoff, wærger for sine egne börn Hans og Annes Möderne Arv med en Gave rd 397-3-0. Og for Richert Rytßers tvende döttre Gierchie og Anne Margretis fæderne Arv rd 70-0-0; saa og derris Andeel af huiß der kand indkomme af dend uwisße Gield som er rd 71-1-14. Og for Jacob Bruns fiire börn, Hans, Jacob, Abraham Jsach og Jacobs fæderne Arv rd 107-1-8. Saa og deris Andeel af huis der kand indkomme af dend tilstaaende gield.

Jan von Gyllich, wærger for Michel Pederßens umyndige Sön Mickel, fæderne og Möderne Arv rd 267-2-6. Noch wærger for Jan Lindemandz Sön, Cordtes fæderne Arv rd 302-4-8. Noch for Daniel Smidt barberers börn, Lißbeth og Barbra deris fæderne arv rd 209-4-2.

Joris Gaarden, for Christen Jacobßens daatter Margrettes fæderne Arv rd 14-1-12.

Johannis Brygger, wærger for Borgemester Christen Heningßens daatter Anne Margretis fæderne og Möderne arv som bestaar udj Jordegodß rd 383-2-9. Noch for Friderich Eekofs Sön Lauridßis fæderne og Möderne Arv rd 3307-1-8.

Jacob Hersleff Procurator, wærger for Carniliuß Enwoldßens Sön Cornilius fæderne Arv rd 37-3-10.

Jörgen Monsen, wærger for Dirich Mickelßens tvende döttre deris Arv rd 111-3-8.

Jan Pedersen Skipper, wærger for Anders Hyßings datter Cornilschie hendis Arv rd 93-0-13. Noch wærger for hans Söster Annis tilfaldne Arver rd 501-2-11. Og for Skipper Peder Pedersens börns fæderne Arv tillige med en Gave Moderen forærit datteren tilsamen rd 698-5-5.

Jan Dissingtun, wærger for Anders Hyßings daatter Annis Arv som er rd 93-0-13. Noch for Anders Dißingtuns Sön Andersis fæderne Arv rd 256-0-11.

Jörgen Jörgensen Guldsmed, wærger for Woen Jenßens daatter Jngeborigs fæderne Arv rd 180-4-1. Noch for hans egen daatters tilfaldene Arv rd 300-0-0.

Jacob Niemejer, wærger for Dirichie Sanders Arve midler rd 359-5-7.

Jan Jörgen Skomagger, wærger for Hans Bildöens Söen Hanßis fæderne, Möderne og broder Arv rd 80-3-12.

Jan Brandt paa Stölen, værger for sin egen daters Möderne Arv rd 13-2-1.

Jacob Buttow, wærger for Olle Nielßen Söns fæderne Arv rd 28-0-9.

Johan Ludt Skipper, wærger for Johannis Anderßen Kyppers börns Arv rd 3-5-0. Noch for Aldrich Ludtz datter fæderne Arv rd 12-1-11. Og for Jfuer Pederßens trende börn, Peder, Magdeleene og Karens tilfaldne Arv rd 40-0-10. Og for Hans Mæßings börn Reinert, Jdde, Anne och Marie Elißabetz fæderne arv rd 16-0-3.

Jens Hyld, wærger for Anne Sophie Hyld, som hende udj Arver tilfalden effter Peder Nielßen rd 25-4-3.

Jörgen Neuman, værger for Jenß Mattiæßens Sön Jenßis tilfalden Arv rd 210-1-15. Og for Olle Knudßens börn derris Arv rd 38-3-0. Og for Joen Joenßens tilfaldene Möderne arv rd 16-0-0.

Johan Reützer, for Richert Rytzers Sön Carniliuß og daatter Sophia derris fæderne Arv rd 105-0-15. Noch for Maarten Frißis trende döttre fæderne Arv rd 360-5-10.

Jacob Hintz udj Sandwigen, for Hendrich Cordzdaatter fæderne Arv rd 4-2-11.

Jngebrigt Jonsen, wærger for sin egenn Daatters Möderne Arv rd 33-3-0.

Jacob Erdtmand, wærger for Moens Michelßens börns fæderne Arv rd 26-4-5.

Johan Hendrichsen Fasmer, wærger for Hendrich Nienstedz Sön Peter hans Möderne Arv rd 1974-4-0.

Johannis Timmermand, værger for Samuel Jacobßens datter Margrettes Arv rd 14-0-0.

Johannis Laursen Blochedreje, wærger for Joen og Fridrich Joenßens dennem tillfaldene Söster Arv rd 22-0-0.

Jesper Stochhoff, wærger for Friderich Beßels börns fæderne Arv rd 200-0-0.

Jens Erichsen Skibstimermand, værger for Anders Jenßen bodzmands börns Arv rd 36-5-7.

Johannis Barger, wærger for sinne egne börns Möderne Arv rd 15-2-7.

Johan Kaae, wærger for sine egne börns Möderne Arv rd 876-1-13.

Jesper Pedersen, wærger for Jacob Laurßens daatter Elßes fæderne og Möderne Arv rd 44-1-5.

Jacob GrodtJohan, wærger for sinne tvende döttre tilfaldene Arv rd 600-0-0.

Johan Haagen, wærger for sin datters Möderne Arv rd 57-5-8.

Jochum Gerding wæver, wærger for Hans Heidemandz Sön Hanßis fæderne og Möderne Arv rd 18-4-7.

Jens Frörup Glaßmager, værger for Olle Ræfs 5* börn nemblig Fillip, Lißbet, Jannicke og Catrine derris fæderne og Möderne Arv rd 70-0-10.

Jacob Reimers Barberer, værger for Christopfer Lenckis börn Baldßer, Martinus og Karen deris tilfaldene Möderne Arv rd 35-4-5.

Jacob Dawidsen, wærger for Jens i Snechewigens Arwingers tilfaldene effter hannem rd 6-2-0.

Jwer Laersen Muurmester, værger for Ole Laurßen Styremandz Sön Lauridßis hans Möderne Arv rd 29-4-10. Noch for Jan Peterßens femb börns fæderne Arv rd 84-1-13.

Johan Edmand, værger for Otte Otteßens Arv, effter hans faders faderbroder Hans Otteßen tilfalden rd 140-0-0.

Jan Christophersen, wærger for sine egne börn nemblig Jens, Christopfer, Jacob, Jan, Archie og Annes Möderne og Moderbroder Arv rd 41-2-1.

Jan Hansen Meddeltun, wærger for Albert Folshers tvende börn Hans og Maries halfbroder Arv rd 52-5-5.

Jens Pouelsen, wærger for Knud Olßen timmermandz tvende Sönner Abraham og Jsack tilfalden fader og möderne Arv rd 47-0-13.

Jörgen Otto, wærger for Anders Olßens daatter Giertrudz fæderne og Möderne Arv rd 77-5-16. Og for Nielß Nielßen Baadsmands daatter tillfaldene Arv rd 31-5-14.

Joris Ross, wærger for Rolluf Wageners Sön Christopfer hans fæderne, broderne, modersösters arv, saavel som for dend Gawe Moder broderen forærit ham rd 102-1-15.

Jan Hening, wærger for Danckert Giærdings Sön Hanßis fæderne Arwe midler rd 465-3-15.

Jacob Olsen Kandgytter, wærger for Anders Anderßen bodzmandz datter Sigris fæderne Arv rd 16-4-13.

Jan Friderich Kardjwandbereeder, værger for Hans Hendrich bödkers börns fæderne Arv rd 45-5-0.

Jochum Roggen, værger for Joen Joenßen, for dend Arv ham effter salig Elen Laurßdater tilfalden rd 14-4-1.

 

K

 

Knud Gelmeüden, wærger for Peder Koefoeds Sex börn, Anne, Cathrine, Margrete, Wilhelm, Dortea og Maries tilfaldene Möderne Arv rd 996-1-14.

 

L

 

Laurids Pouelsen, wærger for Giertrud Pedersdaatters tilfaldene Arver rd 200-0-0. Noch for Sören Mortenßen Meyers börn, Pouel, Herman og Hanßis tilfaldene fæderne og möderne Arv med rente rd 283-1-7.

Lyder Bræmmer, wærger for Peder Laurßens Sön Lauridßis Arv rd 1-3-12.

Lyder Lylleman, wærger for Joris Bennickens börn Anne, Stine og Göiickes bestemoder Arv tillige med en Gawe rd 171-3-9.

Lucas Olsen Steen, wærger for Mickel Olßen Guldsmedz börn, Anne Margrete, Rebæke och Mickel fæderne Arv rd 134-2-7. Saa og forbemeldte Michel Olßens datter Anne Cathrine Aulet med dend förste Qvinde, tillfaldene Arv rd 81-2-8.

Lars Laersen wed Nösted, Værger for Gunder Olßens daatter, Malleenis Arwe midler rd 62-0-6. Noch for Anders Erichßen ved Nöstet hans börn Erich, Poul og Giöes Arv rd 30-0-0. Och for Erich Knudßens tvende Döttre, Mette, Kierstine og Johannis Möderne Arv rd 123-3-0.

Lyder Hansen Skipper, værger for Johannis Hiörinngs Sön Anderßis fæderne Arv rd 12-0-0.

Lauritz Miltzou, wærger for Raßmus Sælgenßens Sön Raßmußis fæderne Arv rd 133-4-10. Noch for Mickel Pedersens Sön Giertes fæderne og Möderne Arv rd 267-2-6. Og for Aammund Hanßens Datter, Margretes fæderne Arv rd 14-0-0.

Lars Johansen, wærger for hans egen börn, Anders, Johanis, Torkild, Hans, Birgete og Karens Möderne Arv rd 3-3-4.

Lyder Fasting, wærger for salig Jan Grewis datter Maries fæderne Arv rd 800-0-12. Noch for Anders Anderßens Söns Arv rd 1319-2-7.

Laurs Olsen ved Nösted, værger for sinne egne börn Erich og Oles Möderne Arv rd 8-0-15.

Laers Mathiæsen, wærger for Doretea Mortens daatters tilfaldene halfsöster Arv rd 3-4-0.

Laurs Walter, wærger for Holger Laerßens Sön Larß Jörgens fæderne Arv rd 458-1-13. Og for sinne egne 7 börn Hans, Laurß, Lißabet Cirstine, Jens Örbech, Eliseeus, Margrete, Pernele Loviße, deris Möderne Arv rd 284-4-15.

Lyder Ridder, wærger for Hendrich Smidtes börn, Just, Gierdt og Sußannis fæderne og Möderne Arv rd 796-4-10.

Laurs Olsen Bagger, wærger for Erich og Lauridß Anderßens Arv rd 8-5-8.

Laurs Mortensen Morup, wærger for Olle Laurßens börns, Anne og Willmichies Möderne Arv rd 29-4-10.

Leenert Weiner, wærger for salig Raadmand Laurß Hanßen Weiners tvende Sönner Hans Friderich och Johan Weiners alle tillfaldene Arveparter rd 2426-0-9.

Leenert von Sande, wærger for Carsten Carstenßens daatters fæderne, Möderne, Moderfaders og ModerModers Arv rd 2253-3-1.

Laurs Laursen Qvist,wærger for Niels Joenßens Bröderis Arv rd 15-1-7.

 

M

 

Mads Olsen, wærger for Peder Steffenßens daatter Margretis fæderne Arv rd 26-2-4. Og for Klemmit Laurßens börn, Lauridß, Kierstine og Ahlheitz Möderne Arv rd 28-0-0

Michel Schirman, wærger for Nicolaj Lov Blichmagers daatter Saras fæderne og fader moder Arv rd 51-0-0. Og for Bendix Janßens börn, Anne og Giertrudz Möderne Arv rd 7-5-13.

Michel Haldworsen, værger for Clemmet Olßens daatter Annes fæderne Arf rd 10-5-10.

Mathias Rödsler, wærger for Hans Carstenßen Guldsmedz datter Anne Maries fæderne Arv rd 67-5-12.

Magnus Schiött Raadmand, wærger for Christen Tomæßens bryggers datter Elißabet Catrinis Arv rd 101-4-0.

Her Michell Snog, wærger for Jörgen Olßen bryggers Sön, Olles fæderne Arv rd 148-4-4. Herforuden hans faders Signet og en Sölfknap.

Morten Olsen Seyelmager, wærger for sine egne börn Wilmichie, Helchie og Giertruds Möderne Arv rd 65-5-5.

Marchus Jensen Skipper, værger for Anders Jenßen Marstranders Söns Möderne, fæderne og Modermoder Arv rd 89-1-6.

Michel Busch, wærger Jngebret Erichßen tömmermandz Sön og döttre, Hans, Birgete och Rachels fæderne Arv rd 126-4-1. Noch som Raßmus Deabelins Arwingers Arv rd 2867-0-0. Saa og for sine egne börn Möderne Arv rd 1398-2-1.

Madts Warabas Skrædder, værger for Mickel Höstis daatter Janiches Moderbroder Arv rd 13-4-8.

Michell Lunde, wærger for Erich Flæchis tvende börn Jacob og Helleenis Arv rd 75-0-3.

Morten Mortensen,værger for Jochum Schiörds Daatter Margrettis fæderne og Möderne Arv rd 20-0-0.

Michell Hansen Skomager,værger for Joen Klæppis börn Warner, Reinert, Judit, Anne Elißabets fæderne Arv rd 52-4-2.

Michel Jansen, værger for Anders Ambroßiußens tvende döttre, Gurj og Giertrudz möderne Arv rd 18-1-13. Noch for Maren Christens daatters tvende döttris Möderne Arv rd 16-5-7.

Maarten Kröger, wærger for Laurß Clemetßens daatters fæderne og Möderne Arv rd 9-2-14. Og for sine egne börns Möderne Arv rd 33-4-8.

 

N

 

Niels Sandersen, wærger for Knud Anderßens daatters Arv rd 50-0-0. Och for Hans Nielßen Skoemagers tvende börn, Johane og Jngers Möderne og farmoder Arv rd 69-2-14. Og for Abraham Nielßen Söns fæderne Arv rd 52-2-4. Och for Sander Joenßens daatter Saras fæderne Möderne og MorModer Arv rd 231-0-0.

Niels Jörgensen, wærger for Pouel Jacobßens daatter Annes fæderne Arv rd 12-5-12. Og for Thomes Pederßen Snidkers börn, Jacob, Susanne og Perneles Möderne Arv rd 15-4-3. Och for Pouel Jörgenßens tvende börn Diwert og Annis fæderne Arv med en Gawe rd 600-0-0.

Niels Ha\n/sen Klocher till Kaarßkierken, wærger for Raadmand Hans Nielßens trende Döttre Jngeborig, Elißabet og Mariaß Moderbroders Arv rd 58-2-4.

Niels Erlandsen Skrædder, værger for Niels Johannißens daatter Karens Möderne Arv rd 7-5-10. Og for Hans Torstenßens daatter Birgetes fæderne Arv rd 22-0-11.

Niels Bagge Procurator, wærger for Laurß Anderßens datter Margrettes fæderne Arv rd 15-5-8.

Niels Pedersen Lange, wærger for Pouel Janßens daatter Anne Elißabetz fæderne Arv rd 12-0-0. Og for Enoch Endreßens daatter Jngers fæderne Arv rd 7-2-8.

Niels Haagensen Skrædder, værger for sinne egne börn, Haagen og Birgetes Möderne och ModerModer Arv rd 219-2-9.

Niels Jensen Marstrand, wærger for sinne egne börn Jngebor og Elißabetz möderne Arv rd 47-2-7.

Niels Andersen, wærger for Knud Anderßens tvende döttre Elße Marie og Saras Möderne Arv rd 262-3-4. Denne Arf beroer effter Höyeste Rettis dom af dend 9 Maj 1713, udj Enchen Mette Clausdaters Huuß og Grund. Og for Sacharias Nielßens Sön Nielßes fæderne Arv rd 21-0-15.

Niels Andersen Bildöen, wærger for Hans Anderßens Bildöens datter Martes tilfaldene Arv rd 40-1-14.

Niels Jensen Skipper, wærger for sinne egne börn Job, Anders, Karen, Johane og Ludßies tilfaldene Möderne Arv rd 1050-0-0. Och for Anders Jenßen Marstranders daatters fæderne Arv rd 8-0-10. Noch for Lauridz Tygeßens fire börn, Tygge, Sören, Jnger og Karens fæderne Arv rd 90-5-2. Saa og for Niels Jfuerßens Arwinger rd 23-1-7.

Niels Hendrichsen Weinwig, wærger for Johan Bævers tvende döttre, Anne og Amalia Margretis fæderne Arv med widere rd 763-3-6.

Niels Jessing Skrædder, wærger for Torben Olßen baadzmandz börn Ole og Syneves fæderne Arv og Gave rd 135-2-1. Og for Anders Grevis fire börn, Michel, Rolf, Anders og Catrinis fæderne Arv rd 117-5-4.

Niels Jacobsen Rossnes, værger for Samuel Jacobßens datter Elißabetz fæderne og Möderne Arv rd 16-2-0.

Niels Andersen Anglemager, værger for Olle Knudßens döttre, Giercke, Birgete og Angnetes fæderne og Möderne Arv rd 8-1-7. Og for Samuel Jacobßens tvende börn, Knud og Sußannis fæderne og Möderne Arv rd 49-0-0. Noch for Anders Nielßen Anglemaggers tvende döttre Trine og Birgetes fæderne og Möderne Arv rd 191-5-0.

Niels Nielsen, wærger for Hans Toerßens Arvingers Arv rd 4-3-8.

Niels Christensen paa Stranden, wærger for Anders Svendßens datter Stinchies fæderne og Möderne Arv med en Gave rd 45-3-15. Og for Pouel Madßens datter Annes fæderne Arv med en Gave rd 202-2-2.

Nicolai Eggers Knapmager, wærger for Larß Mickelßens börn, Anders, Mickel och Kierstens fæderne Arv rd 39-1-9.

Niels Hansen Ræbslager, wærger for Dorethe Steffensdatters döttre Birgete og Annis Möderne Arv rd 2-1-2.

Niels Hansen Raunsberg, wærger for Frandß Midßels daatter Wilminchies fæderne Arv rd 126-2-6. Saa og om noget schule indkomme af de 45 rd som Villum Jeffis var schyldig.

Niels Knag Laugmand, wærger for sin Daatter Jngebore Maries Möderne og Moderfader Arv rd 3274-1-8. Og for sin Sön Hanßis Möderne og Moderfader Arv rd 6548-3-0, som sigis at schall beroe udj Jordegodß.

 

O

 

Olle Laersen wæver, wærger for Toer Torstenßens daatter Kierstens fæderne, Möderne og Sösterne Arv rd 36-0-0.

Olle Otman, wærger for Laurß Laurßen Styremandz börn Jngeborig og Karens fæderne Arv rd 48-5-5. Og for Moenß Olßens börn, Moens, Anne, Margrete og Martes fæderne Arv rd 83-5-20.

Olle Olsen Smed, wærger for Jenß Jenßens Sön Jenßis fæderne Arv med en Gave rd 31-5-9. Og for Jonas Lyndß Skrædeders börn Hans Zacharias, Jens, Barbra, Marie Elißabetz fæderne Arv rd 171-4-2.

Olle Karlsen, wærger for sinne egne börn, Olle, Dawidt, Maleene og Annis Arv rd 5-5-5.

Olle Christophersen, wærger for sinne egne börn Helles möderne Arv rd 43-3-13.

Magister Olle Storm, wærger for Halvdeelen af Beathe Owesdaaters Arv som er 894-1-9.

Olle Toersen Skipper, Wærger for Hans Nielßen Skoemagers datter Maries Möderne og fadermoder Arv rd 43-3-9. Og for Laurß Erichßens börns fæderne Arv rd 46-1-0.

Olle Pouelsen, wærger for Ellert Nielßens börn Niels, Moenß og Pouels fæderne Arv rd 27-5-3. Och for Raßmuß Haldvorßens daatter, Annis Arv rd 16-0-0. Endnu for Barbra Sörens daatters Arv rd 3-5-8.

Olle Jansen Ræbeslager, wærger for Pouel Jwerßens daatter Giertrudz fæderne Arv rd 3-5-13.

Otte Næverman, wærger for Bernt Berntßens fæderne og Möderne Arv rd 11-5-6.

Olle Hansen i Nyehuußet, wærger for sinne egne börn, Birgete og Syneves Möderne Arv rd 200-0-0.

Olle Anthonisen, wærger for Gunder Torchildßens börn Jnger og Jngeborgs fæderne Arv rd 58-0-0.

Olle Erichsen, wærger for Mickel Anderßens Sön Mickels fæderne och Möderne Arv rd 14-2-7.

Olle Hansen Baadsmand, wærger for Peder Jenßens börn, Jenß, Margrete og Laurßis fæderne Arv rd 42-2-14.

Olle Nielsen Fischetolder, wærger for Sambßon Olßens Sön Ollufs fæderne og Möderne Arv rd 170-5-4.

Olle Jacobsen Bolt, wærger for Sambson Laurßens Daatter Jngeborigs fæderne Arv rd 7-0-15.

Olle Pedersen, wærger for Nielß Olßen Lærtovers börn Olle, Niels och Guuris fæderne Arv rd 1-0-7.

Olle Rasmusen Kypper, wærger for Moenß Moenßen Arbedzmandz börn Anders, Salmon og Monßis fæderne och Möderne Arv 68-1-11.

Olle Christensen Glasmager, wærger for Torsten Johanßens Sön Siwertz fæderne Arv rd 24-0-10.

Olle Andersen, wærger for Mickel Döns Vævers daatter Anne Cathrinis Möderne Arv rd 20-0-0. Och for Hendrich Skiött tömmermandz döttre Lißbet og Elßis Möderne Arv med rendter rd 20-2-12.

Olle Toersen Skrædder, værger for Mette Raßmusdaatters Arv rd 6-0-0.

Olle Olsen, wærger for Olle Pederßens börns Arv rd 13-0-0.

Olle Knudsen Espeland, værger for Troels Gunderßens tvende Söstre, Marte og Synewes broder Arv rd 9-0-4.

Olle Joensen Skrædder, værger for sine egne börn Joen og Kierstin Maries Möderne Arv rd 87-0-5.

Olle Erichsen Baadsmand, wærger for sin egen Daatter Martes Möderne Arv rd 50-0-0.

 

P

 

Petter Möhler, wærger for Rolluf Janßens daatter Margrettis Möderne Arv rd 34-4-8. Og for sinne egne börn Benjammen og Barbras Möderne Arv rd 654-2-0. Saa og derris deel af huiß der kand indkomme af dend udestaaende Gield.

Petter Borchers, wærger for Jacob Flæchis börn Jacob og Magdaleenis Arv rd 53-4-6. Och for Hans Bildöens daatters endnu resterende Arv rd 30-1-14. Noch for Olle Olßens börn Elße og Annis fæderne Arv rd 10-0-0.

Peder Frandsen Wulf, wærger for sin egen daatter Maries tillfalden Arv rd 43-2-3. Og for Thomes Findlas daatters tilfaldene Arv rd 73-4-11. Og for Jochum Gævers daatter Marries fæderne Arv rd 277-2-0. Og Hendis Andeel udj Möhlen, i lille Sandvigen rd 187-4-0.

Poul Pedersen Skipper, Værger for Nielß Christenßen Bodzmandz daatter Annis fæderne Arv rd 13-5-8. Och for Mickel Pederßens tvende Börn, Peder og Birgetes fæderne og Möderne Arv rd 401-0-0.

Petter Riemand, wærger for sin egen Sön Peters Möderne Arv rd 25-0-1.

Peder Kræft Skræder, wærger for sinne egne börn Mickel og Johanne Margrettes Möderne Arv 11-0-0.

Peder Raunsberg, wærger for Hendrich Eeckofs daatter Margrettes faderfader og Moster Arv rd 113-4-4. Saa og hendis deel af dend udestaaende gield om deraf noget kand indkomme. Och for sin Sön Hanßis Möderne Arv rd 558-5-7.

Poul Jörgensen Skrædder, værger for Erich Eschildßens Sön Abrahams Arv rd 18-0-2.

Petter Badscher, wærger for Anders Jenßen börßemaggers daatter Margretes fæderne og Möderne Arv rd 37-1-8.

Petter Hellesen, wærger for sin egen daatter Janniches Möderne Arv rd 16-2-13.

Petter Mohl, wærger for Siur Anderßens tvende börn Anders og Birgetes fæderne Arv rd 50-0-0. Og for Olle Olßens börn Olle, Anne, Jdde og Dorete Margrettes fæderne Arv rd 44-1-5. Saa og derris deel af huiß der kand komme ind af hans tilgodehavende Maanedz penger. Ligeleedis huad der kand komme af de klæder og andet hand havde med sig i Kongens tieniste.

Peder Drög i Engen, wærger for Peder Olßen timmermandz Sön Magnußis fæderne Arv rd 50-0-0.

Petter Tænger, wærger for Hendrich Benichens börn Harmen, Clauß Friderich og Birgetes fæderne Arv rd 206-1-8.

Peder Olsen Snidker, Værger for sinne egne börn Peder, Ole og Elßis Möderne Arv rd 40-3-0. Som beroer udj hans Huuß og Grund.

Peder Krag wæver, wærger for sine egne börn Anne og Maries Möderne Arv rd 119-1-8, som beroer i hans Huuß og grund. Och for Hans Heidemandz tvende börn Ambroßius og Engels fæderne og Möderne Arv rd 28-0-10.

Phillip Friderichsen, wærger for Johan Claußens daatter Birgetes fæderne og Möderne Arv rd 13-4-0.

Poul Hansen Tönder, wærger for Anne Knudzdatters Arv rd 3-1-3. Och for Anne Joensdaatters tilfaldene Arv rd 4-2-0.

Peder Madsen Bang, wærger for sine tvende börn Madz och Mette Sopfies Möderne Arv rd 147-3-3.

 

R

 

Rasmus Rasmusen Skipper, wærger for Rolluf Janßens daatter Margrettes fæderne Arv rd 10-1-5. Og for Jacob Pederßen Styremandz tvende börn Peder og Kierstens fæderne Arv rd 37-0-13. Och for Moens Laurßens Söster Elen og Annes Arv rd 4-5-8.

Rasmus Hansen bagger, wærger for Clauß Danielßen Ludtis daatter Martis fæderne og Möderne Arv rd 550-0-0. Og for Jan Meyers daatter Angnetes fæderne Arv rd 50-1-13.

Rolleff Grewe Skrædder, Værger for sinne tvende Döttre Marie och Regine Margretis Möderne og Moder Moder Arv rd 71-4-0. Och for salig Jan Grevis daatter Elißabetz fæderne Arv rd 800-0-12.

Rasmus Rasmusen Eyde, wærger for Mattis Jacobßen Vragers datter, Annis fæderne Arv rd 4-4-6. Och for Olle Biörnßens daatter Marens fæderne og Möderne Arv rd 46-3-6. Og for Raßmus Jacobßen wragers datter, Doretes fæderne Arv rd 4-4-3. Noch for Moens Jacobßen timmermandz daatter Maries Möderne Arv rd 48-0-12. Och for Birgete Jörgens daatters datter, Marens fæderne og Möderne Arv rd 35-0-8. Og for Jochum Mickelßen Anglemaggers tvende Sönner, Jochum og Michels Möderne Arv rd 42-0-2.

Rasmus Kiörer, wærger for Hendrich Haach Væfuers börn Hendrich, Johanne og Margrettis fæderne Arv rd 9-2-6. Och for Aammund Laurßens daatter Margretis fæderne Arv rd 12-5-5.

Rubert Pettersen wæver, wærger for sin egen Daatter Elßis Möderne Arv rd 42-4-3.

Rasmus Lauridsen Smed, wærger for Christen Olßen Smidz daatter Klaras fæderne Arv rd 19-4-3. Och for Laurß Olßen Slodz Smedz börn nemblig Larß, Peter, Nicolaus, Marte, Abigael, Sopfia, Anne Kiersten, Heldick og Ewas fæderne Arv rd 25-1-0.

Rasmus Siwersen i SmörßGaarden, Værge for Hans Jostenßens Sön Hanßis fæderne og faderfader Arv rd 21-1-5. Og for Johannis Olßens daatter Doretheas fæderne og halfbröderne Arv rd 51-3-14. Och for Jfuer Knudtßens daatter Alidtz fæderne og bröderne arv rd 16-0-5.

Rolluff Kling, wærger for Pouel Jörgenßens daatter Anne Elißabet fæderne, möderne, Sösterne og Halfbroderne Arv rd 126-2-0. Och for Peder Tidemandz daatter Annes fæderne Arv rd 13-1-5. Och for Jens Pederßens tvende döttre Aßelinis og Giertrudz Arv rd 34-2-9.

Rasmus Olsen Baadzmand, wærger for sinne tvende döttre Anne Margrette og Annid Möderne Arf rd 13-0-15.

Rasmus Glad, wærger for Hans Christenßens Sön Christens Möderne Arv rd 5-3-9.

Rörrich Reimers, wærger for Claus Ridtzerous tvende döttre Sopfia og Elßis fæderne Arv rd 3-2-6.

Rasmus Hendrichsen boer i Sander Janßens Gaard, wærger for Olle Nielßens tvende börn Niels og Jngeborigs fæderne Arf rd 286-2-13.

Rasmus Joensen i Edvert Robbertßens Smug, wærger for Christian Giertßens Sönn, Hanßis möderne Arv rd 5-0-0.

Rasmus Jensen Bagger, wærger for Birgete Moenßdaatters Arving Jan Christopferßen for rd 66-0-13. Og hans Andeel af dend udestaaende Gield, huad deraf kand indkomme.

 

S

 

Samuel Corniliusen, wærger for Torkild Knudßens tvende börn Waldborig og Maries fæderne, Möderne og Sösterne Arv rd 44-0-0. Og for Torsten Særdahls daatter Elens Möderne og Moder Moder Arv rd 7-3-10. Og for Joen Raßmußen Styremandz daatter Anne Chatrinis fæderne og faderbroder Arv rd 78-1-10. Och for Bendix Cornilißen broder döttre, Karen og Randj Erichßdaatters faderbroder Arv tillige med en Gave rd 10-0-0. Foruden derris deel af dend tilstaaende gield om deraf noget kand indkomme. Och for Cornilis Erichßens datter Margretis fæderne Arv rd 75-0-0. Endnu for Niels Knudßens daatter Birgetes fæderne Arf rd 15-1-9.

Sörren Gamst, wærger for Simon Hanßen Gamstes daatter Siris Möderne Arv rd 12-0-0.

Steen Winnichen, wærger for Hanß Lænßis daatter Magdeleenis fæderne, Möderne, Morbroders Arv rd 158-5-8. Og for Jochum Thospans frawerrende Arvinger rd 125-0-8.

Sörren Seehuusen Ambtschriver, wærger for dend Gave hans daatter Egte er gifuen af salig Egte Ludt som er rd 800-0-0. Och for Hendrich von der Lippis börn, Dirich, Harmen, Ræbeche og Doretis faderfader Arv rd 558-2-3. Och for salig Biscop Randulphes Daatter Margretis Möderne Arv rd 3000-0-0.

Stephen Monsen, wærger for sin egen daatter Mangeles Möderne Arv rd 2-4-6.

Siwer Andersen, wærger for sinn egen daatter Maries Möderne, Morfader og Moder Moder saa og Moderbroder Arv rd 32-1-0.

Sörren Jæger, wærger for Arendt Ridßerraas tvende döttre Archie og Sarchies fæderne Arv rd 70-2-8.

Sambson Nielsen lædertower, wærger for Margrete Jörgens daatters Arv rd 20-0-0. Och for Elias Nielßens tvende Sönner Lauris og Nielßis Arv rd 7-4-6. Och for Joen Salmonßen Smidz tvennde döttre Karen og Doretes fæderne Arv rd 22-0-4.

Simmon Andersen i Lange-Ræchen boende, wærger for sinne tvende börn, Reinert og Maries Möderne Arv rd 92-2-12.

Steffen Koch organist, wærger for Sörren Kock baggers börn Niels, Janniche, Elßebe, Jnger og Annis fæderne Arv rd 19-2-15.

Sörren Sörrensen i Korpil Smuget, værger for Peder Gunderßen Jungs daatter Margretes fæderne og möderne Arv rd 10-1-11. Och for Carsten Carstenßens börn, Jacob, Dirich og Stinckes fæderne Arv rd 28-0-0.

Siwer Olsen Smed, værger for Siur börßemagers Arvinger, Hendrich og Elße Margretis Arv rd 24-3-5. Och for Joen Pouelßens börn, Pouel og Johanis fæderne Arv rd 50-0-0. Och for Mattias Muurmester Richters datter Catharinis fæderne og Möderne og Söster Arv rd 147-4-1.

 

T

 

Thomes Busch, wærger for Helle Nielßens tvende börn Jngeborig og Kierstens fæderne Arv rd 5-0-0.

Tygge Steffensen Glaßmager, wærger for Hans Jenßen Glaßmagers daatter Maries Möderne Arv rd 34-5-10.

Tewis Schrödder, wærger for Aritz Teweßens tvende börn Arritz och Cornilsches fæderne Arv rd 221-4-8.

Thies Paasche, wærger for salig Laurß Madßens börn Madß, Cathrine, Dorrete og Maries fæderne Arv rd 1330-3-6.

Tostein Torckildsen wed Lomgaarden, wærger for Frandz Frandßens datter Karens fæderne Arv rd 21-2-7.

Thiell von Höwen, wærger for Jonas Rydters börn Anne, Helchie og Giertrudz fæderne Arv rd 245-4-13.

Tosten Joensen Smed, wærger for Anders Olßens tvende börn Dorete og Elens fæderne Arv rd 1-4-6.

Thomes Johansen Skoemager, wærger for Jonas Raßmußens daatter Margrettis fæderne Arv og Gave rd 20-0-0. Og for salig Willumb Raßmußen timmermandz Sön Samuels fæderne Arv rd 40-0-0.

 

W

 

Willem Willemsen Möller, Værger for Casper Wahlhorns datter Margrettis fæderne, Möderne, Moderfader og Morbroders Arv rd 300-0-0. Och for Erich Erichßens daatter Barbroes fæderne Arv rd 13-0-5. Och for Olle Joenßens börn Joen, Anne, och Torboris fæderne Arv rd 11-1-1. Och for Hans Knudtßen Kyppers datter Annes fæderne Arv rd 17-5-8. Forbemeldte Möller værger for Anne Hansdatters Arv rd 24-0-15. Endnu for Raßmus Laurßens datter Annes fæderne Arv rd 34-2-5.

Warner Ross, wærger for Harmen Freüchens börn, Treinchie og Giedsches fæderne Arv rd 101-4-14. Och for Anne Cathrin[–is–] Bræmmers Gave rd 9-2-12. Og for Harmen Klinchis Daatter Margretis fæderne og Möderne Arv, saa og en Gave til sammen rd 50-2-8.

Windler Lampe Guldsmed, wærger for Bernt Lampis daatter Appelonis fæderne Arv rd 17-5-3.

 

Q

 

Zacharias Olsen Kypper, Værger for Gilberdt Gaardons tvende döttre Elißabet og Rachels fæderne Arv rd 209-4-14. Och for Jens Knudßen Arbeidtßmandz daatter Birgetes fæderne og Möderne Arv rd 52-5-12.

Zacharias Hansen, wærger for Hans Bærentzßens daatter Thrinis fæderne Arv rd 50-3-3.

 

Ø

 

Østen Erichsen, wærger for Mathias Erichßens Sön Erichs fæderne og Möderne Arv rd 303-2-2. Og for Joen Erichßens tvende börn Erich og Annis fæderne og bröderne Arv rd 277-0-10.

 

Efter dend forklaring Wærgerne hawer giort Anno 1713 om deris Jndehavende Börnepenge, da ere de beroende hoß dend störste deel i derris Huuße og Grunder, der er og en deel Arwer som iche ere her indförde, af Aarsagen, Skifftebrevene ey ere forfærdigede, icke heller kand saa hastig blive, og ere de fleeste af liden Jmportance, at ovenbemeldte sig saaleedis i Sandhed forholder. Testerer Overformynderne i Bergen dend 3 May Anno 1714.

Lauritz Matzen, Petter Fasmer.

 

 

Foranförte OverforMyndernis Designation paa de Umyndiges Capitaler har vi effterseed, og befunden, at derudj effterschrefne Vergemaaler burde have væred erindred.

 

Hennrich von Reken og Hennrich Nyemeier, ere den 23 Febr: 1713 beskickede til Formyndere for afgangne Hr Ove Schreuders Datter Zizelle Ofvesdatters Capital, hvor om Prætentioner i afgangne Magister Sammuel Schreuders Sterfboe er indgived, som ey endnu er bragt til Rigtighed.

Cammer-Raad Christoffer Johan Mohrsen, er den 2 Juny 1702 af Hans Kongelige Mayestet Forordned til formynder for afgangne Bastian Reimers Börns Capital, hvorom Process for de Anordnede Commissarier i Cammer-Raad Mohrsens boe er giort anhengig.

J Designationen findes anfört Lyder Fasting at værge for afgangne Johan Greves datter Maria Margreta Greve, og Rolf Greve for afgangne Johan Greves Datter Elisabet Greve, der dog deris Steffader Gregorius Kobro, ved Kongelig Befalling af den 9de Marty 1714 til Værge for diße tvende Formynderskaber er beskicket.

Saa og findes Niels Sandersen anfört at værge for Sander Nielsens Datter, der dog Lyder Bremer, er hendes Formynder.

Videre er os icke bekiendt end at io alting herudj Rigtig er anfört, saavit Byens Vergemaale er vedkommende.

Bergens Raadstue den 9de May 1714.

C:P: Krog, C: Tuxen, C Fasting, C Bagger, P: Rumohr, Mahnus Schiötte. [ingen segl].

 

 

[på innsiden av bakre omslag er det to segl uten signaturer, et segl med fortuna-motivet, det andre er et monogramsegl: muligens er det ovenformyndernes segl]