Taksasjonen for Krigsstyr 1718 av norske kjøpsteder, fogderier, stiftsgeistlighet og sivile og militære tjenestemenn (26/4 1718)

Utgitt av ©  Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 29/1 2007.

 

Denne taksten har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk 4. Taksasjonen ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for årene 1712–1720.

 

 

Taxation

Hvoreffter Krigstyren udj Norge for Anno 1718 skal svares

Nota Jndfört udj Expeditions Protocollen i Copiistens Conthoir No 10 fra pag. 411 til 417 inclucive.

 

Kiöbstæderne........................................................................................................................ Rdr

Christiania med Soen og Hölen............................................................................................... 5000

Bragnes................................................................................................................................. 2600

Strömsöe............................................................................................................................... 1720

Friderichshald fri..........................................................................................................................

Friderichstad, Moß og Krogstad.............................................................................................. 800

Tönsberg og Holmestrand........................................................................................................ 800

Skeen, Krageröe, Langesund og Brevig.................................................................................. 2400

Laurvig og Sandefiord............................................................................................................ 1500

Christiansand......................................................................................................................... 4000

Ahrendahl og Øster Riisöer.................................................................................................... 3100

Trundhiem.............................................................................................................................. 8000

Bergen................................................................................................................................. 20000

Stavanger................................................................................................................................. 400

Egersund.................................................................................................................................. 250

.................................................................................................................................... = 50570 rd

 

Fogderierne under Aggershuus Stifft................................................................................... Rdr

Aggers og Follaug.................................................................................................................... 600

Moß, Oensöe, Tune og Wembe............................................................................................... 400

Jdde og Marcker fri.....................................................................................................................

Rachestad Heggen og Fröland................................................................................................ 1500

Ringerige og Hallingdallen....................................................................................................... 1200

Nedre Rommerige.................................................................................................................. 2100

Øvrige* Rommerige............................................................................................................... 2500

Sollör Øster og Oudalen......................................................................................................... 3500

Hedemarken.......................................................................................................................... 3800

Guldbrandsdalen.................................................................................................................... 4500

Hadelan Totten og Walders.................................................................................................... 3800

Nommedal og Sandsverd....................................................................................................... 1800

Hurum Rögen, Eger Lier og Buskerod.................................................................................... 2000

Jarelsberg Grevskab............................................................................................................... 4200

Laurvigs Grevskab................................................................................................................. 2200

 

Fogderierne under Christiansands Stifft.............................................................................. Rdr

Øvre og Nedre Tellemarchen................................................................................................. 5500

Nedernes............................................................................................................................... 2200

Raaböjdelauget...................................................................................................................... 1300

Lister og Mandal.................................................................................................................... 4800

Jedderen og Dalerne.............................................................................................................. 2260

Ryefölcke.............................................................................................................................. 4200

........................................................................................................................................ = 54360

 

Fogderierne under Bergens Stifft......................................................................................... Rdr

Nordhord og Waas................................................................................................................ 4600

Sundhord og Hardanger......................................................................................................... 4400

Yttre og Jndre Sogn............................................................................................................... 3200

Baroniet Rosenthal................................................................................................................... 420

Liuße Closters gods................................................................................................................. 640

Sundmör................................................................................................................................ 4700

 

Nordlandene.......................................................................................................................... Rdr

Helgeland............................................................................................................................... 3560

Salten.................................................................................................................................... 1270

Westeraalen, Andenes og Lofoden......................................................................................... 1000

Seennen og Tromsöe.............................................................................................................. 1350

............................................................................................................................................ 29840

 

Trundhiems Stifft................................................................................................................... Rdr

Stör og Wardalen................................................................................................................... 3200

Strinde og Selboe................................................................................................................... 2000

Ørkedalen.............................................................................................................................. 2000

Guldalen................................................................................................................................ 1200

Jnderöen................................................................................................................................ 2000

Nummedalen.......................................................................................................................... 2200

Nordmöer.............................................................................................................................. 3400

Romsdalen............................................................................................................................. 2400

Foesen................................................................................................................................... 2650

........................................................................................................................................ = 21050

 

Geistligheden udj Kiöbstæderne og paa Landet

Aggershuus Stifft.................................................................................................................... 4250

Christiansands Stifft................................................................................................................ 2750

Trundhiems Stifft med Nordlandene Findmarchen undtagene................................................... 3000

Bergens Stifft......................................................................................................................... 2500

............................................................................................................................................ 12500

 

Civil og Militair Betiente..................................................................................................... Rdr.

Hr Friderich Anthon Greve af Wedell og Jarelsberg................................................................ 4000

Hr Grev Laurvig og Hr Baron Krag sat i Dannemarck...................................................................

Hr Geheime Raad og General en Chef i Norge Baron Wedel.................................................. 1500

Hr Geheime Raad Hausman..................................................................................................... 300

Hr General Lieutnant Tritzhler................................................................................................... 200

– – – Lützou............................................................................................................................ 200

General Major Cicignon........................................................................................................... 200

– – – Wind.............................................................................................................................. 200

– – – Trampe sat i Fyen hvor hand har hans Godz.........................................................................

– – – Budde............................................................................................................................. 100

General Majorinde Storm......................................................................................................... 100

General Majorjnde Folchersahm................................................................................................. 50

Oberstinde Hiort...................................................................................................................... 100

Etats Raad de Tönsbergs Enche................................................................................................. 80

Hr Conferentz Raad de Tönsberg............................................................................................. 120

Stifftambtmand Von Ahnen....................................................................................................... 150

Stifftamtmanden j Christiansand.................................................................................................. 70

Stifftambtmand Undal i Bergen................................................................................................... 70

Hr Etats Raad Blixencrone....................................................................................................... 250

– – – Stochflet......................................................................................................................... 250

Justits Raad Nobel................................................................................................................. 1000

Biskop Deichman..................................................................................................................... 170

– – Krog.................................................................................................................................. 200

– – Bircherod........................................................................................................................... 150

– – Smidt................................................................................................................................... 80

Baron Rosencrantz................................................................................................................... 400

Obrister Krag.......................................................................................................................... 100

– – Kruse................................................................................................................................ 100

– – Otken................................................................................................................................ 150

– – Garman.............................................................................................................................. 100

– – Brochenhuus...................................................................................................................... 100

Obrister Wilster frj siden hand af tienisten demiteret......................................................................

– – Hvitfelt............................................................................................................................... 100

– – Von Osten........................................................................................................................... 50

– – Klenov................................................................................................................................. 50

– – Tuchsen............................................................................................................................... 50

– – Reichvin............................................................................................................................... 80

– – Steenblix.............................................................................................................................. 80

– – Meitzner.............................................................................................................................. 80

– – Mushart............................................................................................................................... 50

– – Ferry................................................................................................................................... 50

OberKrigs Commissaire SvertFeyer......................................................................................... 150

Etats Raad og Ambtmand Wærnschiold.................................................................................... 250

Justitz Raad og Ambtmand Glud................................................................................................. 50

– – – – Schelderup................................................................................................................... 100

Ambtmand Jacob a Mönichen j Findmarchen.............................................................................. 50

O[b]riste Lieutnant Hvitfelt......................................................................................................... 80

– – – Brun............................................................................................................................... 100

Ambtmand Lindberg.................................................................................................................. 30

– – Juel...................................................................................................................................... 50

– – Nobel.................................................................................................................................. 30

– – Erich Must i Romsdalen........................................................................................................ 80

– – Just Must i Christiania........................................................................................................... 30

– – Storm.................................................................................................................................. 30

General Auditeur Godsche......................................................................................................... 50

Laugmand Dreyer.................................................................................................................... 400

– – Knag................................................................................................................................. 200

– – Brouman............................................................................................................................ 100

– – Angel................................................................................................................................. 100

Laugmand Lange...................................................................................................................... 100

– – Lachman.............................................................................................................................. 50

– – Friman................................................................................................................................. 30

Vice Laugmand Smidt.............................................................................................................. 200

– – Wiel..................................................................................................................................... 30

– – Weillandt död........................................................................................................................

– – Bager................................................................................................................................... 30

– – Soelgaard............................................................................................................................ 30

– – Berg og Bredal intet formedelst armod....................................................................................

Casserer Wejbye....................................................................................................................... 20

2de Commendanter paa Kongsvinger og Christianfield a 20 rdr................................................... 40

2de Commendanter paa Baßmoe og Stavern a 10 Rdr................................................................ 20

........................................................................................................................................ = 13610

 

Sumarum

Kiöbstæderne i Norge.......................................................................................................... 50570

Aggershuus, Christiandsands Stiffter..................................................................................... 54360

Bergens Stifft....................................................................................................................... 29840

Trundhiems Stifft.................................................................................................................. 21050

Christligheden i Norge.......................................................................................................... 12500

Civill og Militair Betiente....................................................................................................... 13610

Summa Summarum....................................................................................................... 181930 Rd

 

Givet paa vort Slot Kiöbenhavn den 26 Aprilis Anno 1718.

Under Vor Kongl: Haand og Signet, Friderich R.

J: Worm, A: Weise.

--

P: J: Bornamann.