Grunnebok for Bergen 1686

Denne nettutgåva av Statsarkivet i Bergen sitt eksemplar av den eldste grunneboka for Bergen er høgst preliminær. Transkripsjonen er ikkje korrekturlesen, og forkortingar er ikkje oppløyste. Grunneboka er elles prega av mange seinare tilføyingar, i hovudsak frå 1690-åra. Der desse tilføyingane er skrivne over linja er dei sette mellom `...´, og der dei er under linja er det mellom /...\

Tekst i skarpe klammer [] er sett inn av underteikna.

Grunneboka er opphavleg transkribert og registrert i databaseprogrammet FileMakerPro, som deretter er konvertert til HTML direkte. Difor er det også på sin plass med kommentarar til tabellen nedanfor. ID er berre eit internt nummer for kvar post i databasen. Side skulle det ikkje vera naudsynt å forklåra. Men felta 'Venstre' og 'Midt' speglar kvar på sida dei forskjellige innførslene finst i boka, der venstre spalte i boka har opplysningar om kva år det er betalt grunnleige for, medan midtspalten har dei øvrige opplysningane. Summen som skulle betalast i grunnleige står i originalprotokollen heilt til høgre, men det viste seg å vera mest praktisk å ta den med i hovudposten i databasen. Til sist er det eit merknadsfelt til intern bruk, men det kan gjeva nyttige opplysningar også for brukarane av denne kjeldeavskrifta, slik at eg har valt å inkludera den i denne mellombelse HTML-utgåva.

Med tida vil det koma ei korrekturlesen utgåve av grunneboka, ei digitalisert utgåve er på veg, og det vil verta utarbeidd person- og stadnamnregister til den. Desse registra vil truleg koma i eit meir eigna format for søking, altså i databaser. Inntil vidare vonar eg denne utgåva kan koma til nytte. Eg vil ikkje i skrivande stund seia noko om framdrifta for dei seinare utgåve, av di det er tale om eit sideprosjekt som det berre vil verta arbeidd sporadisk med. Men eventuelle spørsmål og/eller kommentarar kring transkripsjonen eller liknande kan leggjast ut i Arkivforumet, eller sendast til underteikna på jo.ugulen@cms.uib.no , så skal eg svara så godt eg kan.

Bergen, 13. august 2003
Jo Rune Ugulen


Grundbog over alle grunder j Bergen, med forklaring hos de som nogen sig for odel og eye eller og pro officio tilholder, de øfrige følger Manufactur hußit effter Kongl: Mayts: allernaadigste brev.

ID Side Venstre Midt Merknad
1 1 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91. 93, 93, 94, 95, 96 Jacob Joenßens paaboende grund, lang 7 allen, bred 15 allen, noch lang imod søen 4 allen, effter grundbref daterit 1656. Gifuer -- 16 [ß]  
2 1
En grund uden for Thiel von Høwens boeder. Findes jngen eyermand till ligger oede Siste setning skrive med hand 2
3 1 bet 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Claußens grund, ingen grundbref, gifuer effter grundseddel aarlig -- 1[6 ß]
4 1 bet 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Jacob Claußens grund uden for Thiel von Høwens boeder, bred 28 allen, og lang saa vit bebygges kand effter grundbref 1641, gifuer -- 20 ß
5 1 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af denne grund er solt noget af `till´ Pouel Pouelß: og schall betalle deraf grundelej 12 ß aarlig -- 1[2 ß] Skrive med hand 2
6 1 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Hermand Gaarmands grund med paaliggende bolwerch gifuer -- 1 ort
7 1 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Olßens grund, ingen grundbref, gifuer aarlig effter bewilling og grundseddel -- 16 ß
8 1 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Gunderßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
9 1 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Gunderßens grund, ingen grundbref, gifuer aarlig effter bewilling og grundseddel -- 8 ß
10 1 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Thiel von Høwens grund hage og boeder, ingen grundbref, effter grundßeddel gifuer -- |-3 ort-|
11 1 93, 94, 95, 96, 97 Denne grund er deelt og haver Martins Steenßen en part, deraf betaller han en ort -- 1 ort Skrive med hand 2
12 1 bet 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Claußen en søeboed, deraff betaller 16 ß -- 16 ß Skrive med hand 2
13 1 93, 94, 95, 96 Hanß Peerßen en søeboed, der af betalle 16 ß -- 1[6 ß] Skrive med hand 2
14 1 92, 93, 94, 95, 96 Gabriel Petterß en søeboed deraf 16 ß -- 1[6 ß] Skrive med hand 2
15 1 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mette Roßenbergs grund wed Blochhuußet, lang fra gaden til søen 36 allen, bred 18 allen, huor aff 3 all: schal were u-bebøgt effter Hendrich Tottes grundbref daterit 1645, gifuer -- 2 ort
16 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Claußens grund wed Blochhuußet huor paa staar en deel smaa huuße, bred til gaden 23 allen, lang 76 allen, effter grundbref daterit 1655, gifuer -- 3 ort
17 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgmester Petter Troiels nøstegrund, ingen grundbref anwiist, gifuer effter grundseddel -- 2 ort
18 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Richert Willatzens grunder som Dawid Robbertszen og nogle andre fleere paaboer, er bred 13 allen og lang saa vit bebøges kand, gifuer aarlig -- 2 [ort]
19 2 bet. 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Olßen en grund |-ingen gr:bf:-| gifuer 12 ß efter gr:br: dat: 1694 d: 21 februarj -- 12 ß Skrive med hand 2
20 2
En grund lang 22 1/4 allen, bred 18 1/4 allen, effter grundbref daterit 1617. Derpaa boer effterschrefne
21 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Gunderßen gifuer -- 12 [ß]
22 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Petterßen gifuer -- [8 ß]
23 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Pederßen gifuer -- [8 ß]
24 2 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Ibßens koene `nu Anne Wirs´ af Frands Nyeborgs grund, ingen grundbref anwiist, gifuer -- 1[.. ß] Tilføying over linja `.... ´ med hand 2
25 2 bet. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Baardßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 12 [ß]
26 2 bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Bertelßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 12 [ß]
27 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Petter Berentzen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort
28 2 bet. 86, |-87, 88-| |-Olle Claußen-| Albert Mogenßen, ingen grundbref, gifr -- 1 ort.
/Denne grund wille Nielß Olßen kiøbe og har gifuet 6 rd pa handen[?] for aall[?] ??, lang 15 aln, bred 11 aln\
/|-Peder Luderß øede grund-|\
Tif. under linja med hand 2
29 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carsten Larßen og trej andre mend paa en grund, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort
30 2 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Poul Marchußen, ingen grundbref, gifuer -- 1[.. ß]
31 2 bet. 89, 90 Steffen Olßen Bergen grund gifuer aarlig -- 1 ort 1[....] Skrive med hand 2
32 2 [be]t. 86, 87, 88, 89, 90, [91,] 92, 93, 94, 95, 96 Hans Janßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- [....]
/Nu Hanß Amunsen.\
Tilf. under linja med hand 2
33 2 [.......9]1, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmuß Olßen ney optagen grund, gifuer grundeleye -- 1 ort.
/Nu Christen Christenßen\
Skrive med hand 2
34 2 [...............] 94, 95, 96 [Chr]isten Bertelß och Tohr[?] Olßen grund, jngen grundbref, gifuer aarlig -- [......]. Lang |-13-| 13 1/8 alln, bred 11 3/4[?] aln, [e]fft[er g]rundbref 1697[?] Skrive med hand 2
35 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Mogenszen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort
36 3
|-Olle Monßen ingen grundbref. Er Lauritz Mogenßens grun og 2 allen deraf er beyens grund, derfore betalt till mig 4 :m:.-| Skrive med hand 2
37 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Johanßens grund, lang 15 allen 1/2 qtr:, bred 9 allen, effter grundbref dat: 1642 gifuer -- 12 ß
38 3 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mette Roßenberg har nu Walter Brynildßens grund, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 16 ß
39 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Anderßen Fløtmands grund, rester paa herlighz: 4 rdrder af rente aarlig -- 1 ortog gifuer aarlig grundleye -- 16 ß
40 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jommer Larßen, ingen grundbref, giver -- 8 ß
41 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Adam Wefuer, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 16 ß
42 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Samuel Nielßen, ingen grundbref, gifuer aarlig -- 8 ß
Lang 10 3/4 alln, bred 8 3/4 allen, rester.
Måla skrive med hand 2
43 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Olßen Brah, ingen grundbref, gifuer aarlig -- 8 ß
44 3 bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Michelßen grund, jngen grunde br:, gifuer 1 ort 22 [...]
/Larß Raßmußen betaller nu 90, 91\
Tilf. under linja med hand 2
45 3 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Erich Joenßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort 4 ß
46 3
|-Olle Pederßen-| Nu Jommer Lasßeßen som ofuen for er jnfordt Overstryking og resterande ved hand 2
47 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Olle Jacobßens grund, rester paa herligheden 5 rdr. Der af rente aarlig -- 1 ort 6 ß
og grundleye -- 16 ß

48 3
Helge Lauritzdatter gifuer 8 ß, jngen grundebref. Po folj 4 infort. -- 8 [ß] Namnet med hand 1, det øvrige med hand 2
49 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Nu Tonnis Efuerßen. NB.Elling Ifuerßens koenes grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 [ß] Første linje med hand 2
50 3 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Pederßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
51 3 bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Anfindßens grund, rester paa herligheden 5 rdrder af rente aarlig -- 1 ort 6 ß
og grundleye -- 12 ß

52 3 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Gunder Pederßens-| `Olle Jacobßen´ grund, rester paa herligheden 3 rdr, der af rente aarlig -- 1 ort [....]
og grundleye -- 12 [ß]
Tilføyinga over linja med hand 2
53 3 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Poulßens `Henrich Mortenß´ grund lang 40 all:, bred 20 all:, ingen grundb:, men har maahlebref, gifuer aarlig -- 1 ort 1[.....] Tilføyinga over linja med hand 2
54 3 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En søegrund, lang 16 1/2 all:, bred 15 allen, gifuer -- 2 or[t....]
55 4 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aßbiørn Tollefßens grund, ingen grundbref, gifuer effter grundseddel -- 1 ort 12 [ß]
56 4 bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Broderßens grund, gifuer -- 1 ort
57 4 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund som Helle Laurtzdatter paaboer, gifuer aarlig -- 8 ß
58 4 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, |-93-| 93, 94, 95, 96 Ifuer Olßen haver helften af denne grund, gifuer -- 1 [ort]
Jacob Menßens grund, lang 30 allen, bred ofuen til 21 1/4 al: og nedentil 18 1/4 allen, effter grundbref 1633, gifuer -- |-2 o[rt]-|
Nielß Nielßen haver helften udj denne grund og gifuer deraf -- 1 o[rt]
Tilf. om Iver Olsen og Niels Nielsen er skrive med hand 2
59 4 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Monßen har nu Olle Olßens grund huor trej huuße staar paa, lang 20 allen, bred 16 allen, effter grundb: 1644 -- 1 ort
60 4 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Østen Anfindßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
61 4 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Petter Ludens `Christen Nielßen´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja er med hand 2
62 4 Bet. 96, 95, 89, 90, 91, 92, 93, 94
will besigtiges
Michel Olßen af en grund gifuer arlig otte schilling, betalt for 3 aar ?? 8 ß.
Berette Scholmester. Till kommer Ifuer Christenßen arfuinger, gifuer grundelej -- 12 ß
/rester\
Alt utanom 'Berette Scholmester' med hand 2
63 4 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Mogenßens grund, lang 24 1/2 allen, bred 10 1/4 allen, effter grundbref 1645, gifuer aarlig -- 1 ort [...]
En haugegrund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß

64 4 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Joen Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
65 4 bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Eilert Raßmußens grund, lang 11 allen, bred 10 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref gifuer -- 12 ß
66 4 bet: fr: 83 til 1694 Joen Michelßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1[6 ß]
67 4 bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Nuen[?] Johan Willemßen Moller gifuer aarlig -- 12 ß
Maior Bordtwigs grund
Første linje med hand 2. Høyrer opphavleg (maj. B) saman med neste post
68 4 bet. 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Olle Ringer[?] |-betaller heraf aarlig-| ingen grundebr: gifuer aarlig -- 16 ß Hand 2. Reieger(?) eller liknande?
69 4 bet. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Christen Erichßens grund, ingen grundbref anwist, gifr -- 12 ß
70 5 bet. 87, 88, 89, 1690, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Willumßen Møhlers grund, ingen grundbref, men maahlebref dat: 1684, gifuer aarlig -- 1 ort
71 5
Hans Jacobßen Ofuerbergs søegrunder er øede. Haver gifuen aarlig 3 ort grundelej Frå 'Haver' med hand 2
72 5 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Efuert Robbertßens `Jan Willemßen´ søegrunder ved Blochhuußet, lang 60 allen, bred 24 allen norsch, gifuer aarlig -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
73 5 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Erichßens grund, lang 12 3/4 allen, bred 10 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref dat: 1680 gifuer -- 16 ß
74 5
|-Joen Michelßen er jnfort pa folj 4-| Namnet med hand 1, resten med hand 2. Alt overstroke
75 5 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Petter Lüdens grund gifuer -- 1 ort 16 [ß]
76 5 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Erich Erichßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 [ß]
77 5 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jeßper Jenßens `nu Christoffer Mortenßen´ grund, lang 13 3/4 allen, bred med søegangen 13 1/4 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref daterit 10 febr: 1670 gifuer -- 20 [ß] Tilf. over linja med hand 2
78 5
Volqvord Rißbrechs øede grund hvor paa stoed søeboeder. /er øede po folj 3 infort hoß Henrich Mortenßen\ Tilf. under linja med hand 2
79 5 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jeßper Hanßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
80 5 Bet. 86 til 93, 94, 95, 96 |-Hermand Gaarmands-| `nu H: Soren Breder´ ødegrund, bred 16 1/2 allen, lang 27 allen, effter grundbref dat: 1645 gifuer -- 3 ort[...] Tilf. over linja med hand 2
81 5 Bet. 86 til 91, 92, 93, 94, 95, 96 En stoer øde grund som ligger uden for Rafne Kroe tilhører de Bugger /Christen Bertelß\, bred til gaden 16 1/2 allen, lang 27 allen -- 2 ort Tilf. under linja med hand 2
82 5 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Willumßen Møhlers øde grund, lang 27 allen, bred 16 1/2 allen, effter grundbref dat: 1650 gifuer -- 1 ort
83 5 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Hans Claußens `Hanß Pederß´ grund, bred langs gaden 10 allen, lang 23 allen, effter grundbref daterit 1618, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
84 5 |-Bet. till 1694-| |-Jochum Michelßen grund gifuer aarlig -- 12 [ß]-| Hand 2, alt overstroke
85 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-Jan-| `Tor´ Fosß tvende grunder, ingen grundbref, gifuer for begge -- 2 ort |-12-| ß Tilf. over linja med hand 2
86 6
Pouel Janßens grund gifuer en ort -- 1 ort Hand 2
87 6 Betalt 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Jan Schønning-| Lars Sifuertßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
88 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Anderßens `M: Hans Abel´ grund, lang 38 allen, bred 17 allen, men effter maahle brefuit lang 32 all: og bred 16 all:, gifr -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
89 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 |-Jeßper Jenßens grund, bred til gaden 8 all: 3 1/2 qtr:, neden til bred 10 all: 3 1/2 qtr:, lang 27 3/4 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref dat: 1677, gifuer-| -- 1 ort
|-Nu Knud Knudßen-| lang 22 all:, bred 10 allen, effter grundebref, dattiret 1689 d: 14 9br, gifuer [1 ort]
Johannes Moenß: |-NB Johanneß Moenß er forboen af presidenten icke till mig at betalle-|
Innf. i tre omgangar, dei to siste med hand 2, som då vel har stroke over dei føregåande.
90 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Petter Giertßens grund, lang 25 3/4 all:, bred 12 all: 1 qtr:, bred til gaden 11 allen effter Ifuer Christenßens grundbr: dat 1677 gifuer -- 1 ort
91 6
Christen Mogenßens grund lang pa norder side 51 all: 1 1/2 q:, pa syndre side 82 allen, bred till gaden 33 1/4 allen, lenger ned er denne grund bred 36 allen, aller nederst 18 all: 3 1/2 q. Herfor uden en frj gang paa norder side 1 1/2 allen bred, effter gr:br: 1696 d: 27 januarj gifuer -- 2 ort 12 ß Hand 2
92 6 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 `|-Nu Christen Mogenßen-|´ |-Rasmus Olßens paaboende grund bestaar i tvende gr: effter grundbrefuitz liudelße dat: 1638, gifuer -- 2 ort-| Tilf. over linja med hand 2
93 6 Bet. 86, 87, 88 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 `Christen Mogenßen´ En grund neden for, lang 56 1/4 all:, bred 12|-??-| all: effter grundbref dat: 1696 d: 27 januarj, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja, samt 'd: 27 januarj, gifuer' med hand 2
94 6 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95 + |-Noch et stucke grund, deraf gifues -- 12 ß-| Hand 2
95 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Mørches grund, lang 39 all:, bred 20 all:, huor af 3 all: schal ligge til gang, gifuer -- 1 ort 12 ß
96 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 En søe grund bred 13 all:, lang 19 all:, effter grundbrefve 1649 gifuer -- 1 ort
97 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Hendrichßens grund i smugit, gifuer 12 ß aarlig -- 12 ß Frå 'gifuer' med hand 2
98 6 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Magdalena Jacobs datters `Nu Erich Sifuerß´ grund, gifuer effter grunde seddel -- 1 ort Tilf. over linja, samt frå 'gifuer' med hand 2
99 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Jochumßens grund, lang 14 3/4 all:, bred 9 1/2 allen effter Hinrich Tottes grundbref, beretter at hafue kiøbt 2 all: af Lille Jan til, gifuer -- 1 ort
100 6 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Karj |-Anfindz-|`Frederichs´datter, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 8 ß
101 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elling Albertßens grund, lang 26 1/2 all:, bred 14 1/4 all:, effter grundbref dat: 1673 gifuer -- 12 ß
102 6 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Merßj Jacobsdatter, ingen grundbref, gifver -- 8 ß
103 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Michelßen, Elling Albrigtßen, Aßbiørn Tollers koene hafuer en grund tilsammen, lang 32 1/2 al:, bred 20 al:, effter grundbref dat: 1652 gifuer -- 1 ort
104 7
|-Hans Jacobßen-| Grundig overstroke
105 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Schipper Christen Christenßens grund, anwiist ingen grundbr: -- 2 ort
106 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Maren Siursdatters grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
107 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Halfuerßen grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
108 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Knudßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
109 7 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lyr Van der Lippes huus og grund aarlig -- 16 ß Frå 'aarlig' med hand 2
110 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Erichßen `Raßmuß Raßmußen´ grund, ingen grundebr:, gifuer -- 16 ß 'Olle Erichßen' med hand 1, resten med 2
111 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Anderßen og Giertrud Trots grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
112 7
|-Sahl: Michel Schoelmesters huus og grund er tvende gang schrefuen-| Frå 'er' med hand 2
113 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ingebrigt Anderßens grund, ingen grundbref, gifuer 4[....]
114 7 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Wilchen Frantzens `Larß Moenß´ grund, ingen grundbref, gifuer -- [....] Tilf. over linja med hand 2
115 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 4[....]
116 7 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mathis Maartenßens `|-Nu Christen Grott[?]-|´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
117 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Biørn Johanßens grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
118 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Anderßen Baadzmands grund, ingen grundbr:, gifr -- 8 ß
119 8 Bet. fr: 1676 till 1689, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Hans datter grund, jngen grundebref, gr: -- 4 ß Frå 'grund' med hand 2
120 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Jens Jenßen Procurator `grund´, tilhører nu Anders Bærentßen Baadzmand, gifver aarlig -- 4 ß
121 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90 + 92, 93, 94, 95, 96 Anders Berentßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß
Rester paa herligheden 2 rdr, der af rente aarlig -- 12 ß

122 8 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Barbra Torchilds datters grund, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
123 8 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Synnewe Gutormsdatters grund, ingen grundbref, gifr -- 4 ß
124 8 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Joenßen Trommeslagers grund, ingen grundbref. Rester paa herligheden |-2 rdr der af rente aarlig /er betalt till mig 2 rd\ -- 12 ß-|
og grundeleje /lang 30 allen 3 q:, bred 13 allen 1 1/2 q:\ -- 12 ß
Tilf. under linja med hand 2
125 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannes Olßen Baadzmands grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
126 8 95 Knud Pederßen Baadsman grund, lang 14 1/2 all:, bred otte allen, effter gr:br: dat: 1694 gifuer -- 12 ß Hand 2
127 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Knudßen Fløtmands grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
|-Knud Pederßen Baadsmans grund, lang 14 1/2 allen, bred otte allen, effter gr:br: dat: 1694 d: 21 februarj, gifuer grundelej aarlig -- 12 ß-|
Den overstrokne delen med hand 2, jf. førre post. Den delen skal truleg reknast som sjølvstendig, men er ført her av di den er stroken.
128 8 [Bet. 8]6, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Fosß grund, ingen grundbref, men effter maahlebref dat: 1675, lang 37 all: 1 1/2 qtr:, bred til gaden 15 all: og ofuen til 15 3/4 all:, gifuer -- 1 ort
129 8 94, 95, 96 Af denne grund er solt 22 allen langs smuget og 20 allen 2 1/2 q: po syndre side udj |-breden-| lengden og 15 allen udj breden till Jacob Jacobßen Flek[?] deraf betaller han en ort udj grundeleje -- 1 ort Hand 2. Jf. førre post.
130 8 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Detlef Claußens grund, lang 25 1/2 all:, bred 10 3/4 all:, effter grundbref dat: 1615 gifuer -- 1 ort
131 8
|-Knud Pederßen grund, lang 14 1/2 all:, bred otte all:, eft: gr:br: dat: 1694 d: 21 februarj gifuer -- 12 ß-| Hand 2, jf. ovanfor
132 8 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Blattis grund nest uden for Roßenberg, gadegrunden 54 all: og nøste grunden 81 all:, bred 26 1/2 all:, foruden søegangen, effter grundbref dat: 7 febr: 61 gifuer 2 1/2 rdr, den halfue deel betahler Blat som er -- 1 rdr 1 ort
133 8 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Den anden halfue deel betahler M: Abelin -- 1 rdr 1 ort
134 9 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mette Roßenbergs grunder Roßenberg tilhørende bestaar udj fire grunder, effter grundseddelen gifues der af -- 2 rdr 3 ort 6 ß. Har 3 gamble grundbrefve.
135 9 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Der foruden en øede søegrund inden for Roßenberggaard jmellem Roßenberg boedene og Daniel Wolpmands, lang fra haugen og til Marbachen, bred 25 all:, gifuer effter grundbref dat: 1626 -- 2 ort
136 9 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 End en grund ofuen for gaden som Dawid Mahler paaboer, lang langs gaden 8 all: 1 1/2 qtr:, og optil bergit 13 all:, effter grundbref dat: 1612 gifuer -- 10 ß
137 9 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en der hos liggende og tilhorrende grund, gifuer -- 8 ß
138 9 |-Bet. 86, 87, 88-| |-Abegael Raen[?]-|
|-Christopher Gregerßens og Marchus Madtzens grund, lang 72 all:, bred til gaden 24 all:, ofuen til 31 1/4 all:, effter grundbref dat: 1642 gifuer 3 ort-|
Første og usikre linje med hand 2
139 9 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Hans Claußen har Marchus Madtzens part i pant -- 1 ort 12 ß
|-Nu Raßmus Olßen-|
Overstroke del med hand 2
140 9 Bet. 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Gregerßens part -- 1 ort 12 ß
En øde grund der hos gifuer /Nu Zacharias Nielßen\ -- 2 ort
Tilf. under linja med hand 2
141 9 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Olßens grund, er effter Ifuer Christenßens udgifne grundbref, bred i den øfuerste ende 21 1/4 all:, og nederste ende 19 all:, lang 26 1/2 all:, grundebrefuit dat: 1673 gifuer -- 2[....]
142 9 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Sahl: Cornelius Hanßens-| `Hans Gytterj af it huus og´ grund som Hans Asbiørnsens enche beboer ved Aßbiørn Tolders, ingen grundbref, gifr -- 12 [ß]
143 9 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Hybert Gaaßens koenes grund, bred 7 3/4 all:, lang 30 3/4 all:, effter grundbref dat: 1661 gifuer -- 16 ß
144 9 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Claußens `Nu Petter Berentßen Snicher[?]´ grund, lang 27 1/2 all:, bred ofuen til 16 all:, og neden til 15 all:, effter grundebref dat: 1630 gifuer -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2
145 10 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Raadmand Ifuer Christenßen-| `Nu Sorren Michelßen´ af Jacob Gøickens grund, lang 14 1/2 all:, bred 11 all:, effter grundebref daterit 1654 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
146 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Otteßens grund, lang 16 all: 1 1/2 qtr:, bred 19 1/4 al:, effter grundbref dat: 1660 gifuer -- 1 ort 12 ß
147 10 Bet. for 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Christenßen i Sogns grund, ingen gr:bref, gifuer -- 1 ort
148 10 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpmands nøst, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
149 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Maren Jørgensdatters-| `Nu Raßmuß Raßmußen´ grund, lang 14 1/4 all:, bred 16 1/2 al: norsch maahl, effter gr:bref dat: 1657 gifuer -- 16 ß Tilf. over linja med h2
150 10
Noch en liden grund lang 7 3/4 allen, bred neden till 2 1/2 allen, ofuen till 2 1/8 allen, hvor gifves grundelej aarlig -- 8 ß Hand 2
151 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hans Pederßen Toldschrifuers-| `Jacob Claußen Toldbetienters´ trej grunder ingen gr:bref -- 2 ort 4 ß.Bred langs gaden 21 alen 1 qtr:, mit paa bag waanhuset 31 3/4 aln bred, ofuen til mod Klippen 32 1/2 alen bred, gadegrunden er lang 20 1/4 alen, fra gadegrunde og optil Klippen er grunden lang, paa nordre side 46 alen, paa søndre side 42 1/2 alen schansche. Namnet over linja med h2. Frå 'Bred' og ut med hand 3.
152 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Helbergs grund, lang 29 all:, bred 16 1/4 all:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 1 ort
153 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rolf Andersens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort.
Lang fra Mathias Mortenß: grd: op imod Klipen 40 alen 2 1/2 qtr:, bred ofuen til 8 1/2 alen, bred neden 9 1/2 alen, effter grundebref dat: d: 29[?] april a:o 1691, gifr
Frå 'Lang' med hand 3. Dette står over det opphavlege, men er markert å tilhøyra denne posten. Det er skrive ei linje frå 'gifr' til summen på 1 ort.
154 10 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 Jacob Claußens `Nu Christen[?] Olßen´ grund, lang 20 1/2 al:, bred til gaden 17 al: og bag til 13 all:, effter maahlbref 1683 gifuer -- 16 ß.
Haver derpaa ingen grundbref. Haver til.
Tilf over linja samt 'Haver til' med h2
155 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Dichtmeyers grund, lang 14 1/4 all:, bred 20 al:, effter grundbref dat: 1657 gifuer -- 16 ß
156 10 Bet. 86, 87, 88, 89 |-90, 91-| + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Swend Olßen Biørn ingen grundbref gifuer -- 12 ß
157 10 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af en deel af Daniel Wolpmands nøst -- 12 ß Ført tett saman med førre post
158 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95Bet. till 95 Hans Claußen af hans halfue part boeder -- 1 ort
Commercie directeur Jørgen Thormøhlen af dend anden halfue part -- 1 ort
Denne søeboed og nøste grund er tilsammen, lang paa nordre side 26 3/4 al:, og søre side 25 all:, bred 22 all:, effter grundbref dat: 1648

159 10 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Baltzer Pederßens `Nu Michel Norman´ grund, lang 18 all:, bred 21 3/4 allen, effter grundbref dat: 1648 gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med h2
160 10 95 Tvende soegrunder sl: Nielß Longard[?] `Nu Michel Norman´ till hoerende, gifuer aarlig -- 2 ort. Lang 19 allen, bred 22 allen. Hand 2
161 11 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Sexten boer ofuen for Toldboen wil spørges effter adkombst til, Ifuer Christenßen raadmand lod betahle til Michælj 85 der for 1 1/2 ort, men wiiste ingen grundebref eller anden effterretning -- 1 ort 12 ß
162 11 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-Giert Crammer og Petter Lüden-| `Job Jacobßen og Raßmuß Jenßen´ fire boeder og et nøst, er lang 57 allen, bred 20 all: norsch maal. Noch en grund, er lang 22 all:, bred i westre ende 9 all:, og i østre ende 16 all:, effter grundbref dat: 1630 gifr -- 3 ort 12 ß.
NB Fredrich Eckhoff
Tilf. over linja samt frå 'NB' med hand 2
163 11 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Gytherjes grund, lang 28 3/4 all: paa nordre, og paa søndre side 38 all:, bred til gaden 19 all:, og paa østre ende 26 all:, effter Ifuer Christenßens grundebref dat: 1676 gifuer -- 2 ort 16 ß
164 11 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Andersen Baadzmand ingen grundbref anwiist, gifr -- 16 ß
165 11 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 94, 95, 96 Jens Ullensager `Helge Olßen´ i Sogn hans huus og grund ved Toldboeden, lang paa nordre side 27 1/2 al:, og paa søndre side 23 3/4 al:, bred neden til 10 1/4 al:, oven til 10 al: til mit i gangen, effter Ifver Christenßens grundbrev 1678 giver -- 1 ort [....] Namnet over linja med hand 2
166 11 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Peder Madtzen Schredders `H: Cammerraad Rye´ øde grund, bred til gaden 24 1/4 all:, og nederste ende 27 1/2 all:, lang paa nordre side 17 all: 2 1/2 qtr: og søndre side 20 1/2 all:, gifuer -- 2 ort.
Grundbref af Ifuer Christenß: dat: [!]
Namnet over linja med hand 2
167 11
|-Rørich Zennecken er under Jacob Claußen grund pa folj 10 boen staar tegnet |-Jacob Claußen-| hos Hanß Pederßen Toldschrifuer-| 'Rørich Zennecken' med hand 1, resten med hand 2
168 11 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Artur Ernst har ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß
169 11 Will sporgis effter adkomstbrevene En grund huor paa er magistratens grundbref dat: 1608, gifuer 1 1/2 ort
170 11 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ellias Elliaßen betahler der af -- 1 ort 2[.....]
171 11 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Busch betahler -- 10 [ß]
172 11 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Steener Michelsens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
173 11 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Anders Jenßen Findmarchen-| Axßel Mørchs paaboende grund, som er lang 21 al: bred 11 1/4 al:, med wejten paa nordre side, effter maale bref 1686 giver `effter´ daa paasatt taxt -- 12 [ß]
174 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Helbergs grund, lang 14 all:, bred 7 al: 1 1/2 qtr: effter grundbref dat: 1629 gifuer -- 12 ß
175 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Helbergs gade grund, søegrunder og ødegrund, lang 138 1/2 all:, bred til gaden 22 all: 3 1/2 qtr: og ved søen 22 1/2 all:, effter grundbref dat: 1622 gifuer -- 2 rdr 2 ort
176 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en øde grund og de huor paa Axßel Schredder og Søren Bagger boer, lang 121 all:, bred langs gaden 52 al: og wed søen 32 all: effter grundbref dat: 1622 gifuer -- 1 rdr
177 12 Frj odels grund effter Kongl: confirmation dat: 1657 Noch en grund neden for som recher ud til Marebachen, bred 16 all:
178 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94 + 96 Hendrich Helberg en hauge grund tvert ofuer for hans huus, lang mit paa fra gaden og op|-til-| 42 all:, bred med gaden 28 all:, bred ofuen til 22 all:, effter grundebref dat: 1642 gifuer -- 1 rdr
179 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Willum Giefs grund, bred til gaden 18 3/4 al:, ofuen til 19 1/2 all:, lang 46 all:, effter grundbr: dat: 1651 gifr -- 1 ort
180 12 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund som er lang 22 all:, og bred 46 all:, effter grundbref dat: 1614 gifuer 1 ort
181 12
Ahlles Hans datter betahler der af -- 12 ß
182 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Jenßen Lindgaard -- 12 ß
183 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Jenßen Lindgaard af trej boeder kiøbt af Wencke Simens og Anne Wrangels, ingen grundbref, gifuer 2 ort 12 ß
184 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ellert Bøddecker-| `Raßmus Lingord kiøbt 1692´ af en søeboed huorpaa ingen grundbref, gifuer -- 20 ß Tilf. over linja hand 2
185 12 Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Jenßens grund lang 25 all:, bred 19 allen, effter grundbref daterit 1646, gifuer -- 2 ort
186 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Nielsens grund, lang 30 1/2 all:, bred 17 all:, effter grund bref dat: 1632 gifuer -- 2 ort 12 ß
187 12 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch 2de søeboedgrunder lang 20 3/4 all:, bred 7 1/4 all:, effter Ifuer Christenßens grundbref dat: 1677, gifuer -- 1 rdr 2 ort
188 13 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund nedenfor Hendrich Nielßsens som raadmand Ifuer Christenßen sig tilholder enddog hand derpaa ingen adkombst hafuer.Af denne eene lod hand berette at schulle gifuis -- 8 ß Høyrer saman med neste post
189 13 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 og af dend anden som tilforne har werit Jores Cornelisens som til Manufacturhuusit bør were forfalden for mange aars grundelejes effterstaaelße gaar effter grundeseddelens udwiis -- 1 ort
<[Klamme rundt denne og førre] Tilhore[?] mst:[?] Henrich Nilßen>
Høyrer saman med førre post. Tilf. i marg med hand 2
190 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Claußen og Ludvig Lemb et nøst, ingen grundebref gifuer -- 1 ort 12 ß
191 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, |-95-| 95, 96 Niels Christenßens grund, effter Ifuer Christenßens udstedde grundebreff 1674 gifuer -- 1 ort
192 13 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Et nøst gifuer -- 1 ort
193 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Joen Jørgenßens grund huorpaa boer Biørn Tostenß:, bred langs med gaden 27 all: 3 1/2 qtr:, og neden 27 3/4 all:, lang 21 1/2 all:, effter Ifuer Christenßens udstedde grundbref dat: 1674, gifuer -- 1 ort
194 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Anderßens enche, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
195 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Mette Roßenberg-| `Robbert Jurgenß´ har nu Michel Knudßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
196 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Christenßen gifuer aarlig grundelej -- 12 ß
Rester 8 rd pa herligheden, deraf rente aarlig -- 2 ort
Namnet med hand 1, resten med hand 2
197 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Hanßens enche tvende huuße og grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
198 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ißach Janßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
199 13
Olle Nielßen grund, lang 6 allen, bred 4 allen, gifuer effter seddel 1697 d: 20 Junj -- 1 ort Hand 2
200 13 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Anderßen, ingen grundbref, gifuer -- 14 ß
201 13 Bet. 97, 98 Moenß Nielßen grund, lang 9 allen, bred 3 allen, effter seddel 1698 gifver for herligheden 5 rd, og grundelej -- 16 ß Hand 2
202 13 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ellj Michelsdatter, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
203 13 96 Hanß Jurgenßen ny optagen grund, lang 9 allen, bred 7 allen, gifver grundelej efft: seddel 1695 d: 24 Maij -- |-1 ort-| 12 ß Hand 2
204 13
General maior Cicignons huus ligger øde og saa nær wed fæstningen at dend ey kand bebøgges
205 13 Betalt 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torris Larßen hafuer optagen en grund, lang 6 allen, bred 5 allen, schall betalle grunde hyre aarlig en ort -- 1 ort
206 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Ifuer Knudßen Tromslager, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
207 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 M: Erendst Bochholdt har paa hans grund et gammel grundbref, men som der er kommen fra grunden faar nye grundbref giøres, gifuer effter seddelen -- 1 rdr
208 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Janßen Formands gade grund er lang 50 allen, bred 16 allen, effter grundbref dat: 1649. Paa hauge grunden er ingen grundbref, gifuis af begge effter grundseddel -- 2 ort 16 ß
209 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hindrich Janßens grund neden for gaden, lang ned til søen, bred til gaden 30 all:, men søeboederne er bred 13 1/2 all:, effter grundbref 1622, gifuer -- 1rdr
210 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Nielsen Bager, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
211 14 Bet. 86, 87, 88, |-89-| + + 92, 93, 94, 95, 96 Noch en søeboedgrund i Hans Clausens gaard, lang 11 all:, bred 12 3/4 all:, effter grundbref 1656 gifuer -- 12 ß
212 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hans Claußens-| `Ellias Anderß´ grund huor paa boer trej mend, lang 45 1/2 all:, bred ofuen til 14 1/2 all:, neden 14 all:, effter grundbref dat: 1659 gifuer -- 1 ort
/nordre side ?? b?????get\
Tilf. over og under med hand 2
213 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Raßmußen og Johannis Johanßens `Nu Hans Claußen´ grund, lang 46 3/4 all:, bred 20 1/2 all:, gifuer -- 1 ort Tilf. over med hand 2
214 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Jacobßen Schredders grund, lang fra gaden ned til nøsted 29 all:, bred med gaden 10 all:, effter Ifuer Christenßens grundebref dat: 1670 gifuer -- 1 ort
215 14 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-|-Joen Christenßen-| `Capt: Christian Wiles´ grun, bred langs gaden 14 1/2 al:, med draabefald, lang 43 1/2 al:, effter grundbref 1642, giver .. 3 ort-|
|-Lauritz Jenßen Morup-| Nu Jacob Neymeyer grund, er |-lang-| bred till gaden 13 1/2 allen, bag wonhußet er den bred 18 allen, lang 41 allen 3 quarter, da er Lauritz Jenßen Morup grund med j beregnet og gifues grundelej aarlig -- 3 ort 16 ß
Frå 'Nu Jacob' med hand 2. Dette partiet er skrive rundt det overstrokne |-Lauritz Jenßen Morup-|
216 14 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aarent Ritzerous grund, bred 12 1/2 al:, lang 40 1/2 al:, effter grundbref daterit 1642, gifuer -- 3 ort
217 14 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Christophersens `Nu Woen Jenßen´ grund, ingen grundbref, mens for maahle bref gifuer -- 1 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
218 14 Bet. 92, 93, 94, 95, 96 Marie Lüds `Nu Woen Jenßen´ grund som Henrich Frisch tilhorrer, gifuer aarlig grundelej -- 2 ort 16 ß Tilf. over linja, samt frå 'som' med hand 2
219 15 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hendrich Slytters-| `Junge Johan Jesperßen´ siøgrund i Hans Clausens gaard, lang 33 all:, bred 13 3/4 all:, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
220 15
En søegrund bred paa nordre side 13 1/4 all: og lang 21 all: 2 1/2 qtr: effter grundbref dat: 1662, gifr 1 ort 8 ß
221 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Claußen betahler den halfue deel -- 16 ß
222 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Nielsen den anden halfue deel -- 16 ß
223 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Claußens paaboende grund, lang 90 all:, og bred 20 all:, norsch maahl, effter grundbref 1594, gifr -- 1 ort
224 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Efvert Robbertßens paaboende grund, lang 52 all:, bred ofuen til 15 all:, og neden til 18 1/2 all: norsch maahl effter grundbref dat: 1596. Har ellers et yngre grundebref af magistraten paa den halfue grund dat: 1652, gifuer -- 1 ort 18 ß
225 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Efvert Robbertßen og Ellj Andersdatter med fleere interesserede en deel søeboeder i Christen Bertelßens gaard, huis underliggende grund er lang 102 1/2 all:, bred øfverst 17 1/4 all:, og nederst 13 1/2 all: -- 1 rdr
226 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elj Andersdatter et huus og grund i Bertel Helmichs smug, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
227 15 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpmands huus og grund ofven til gaden, bred neden til 10 1/2 al:, ofuen til 11 al: 3 qtr: og lang 45 all:, effter grundbref 1630 gifuer -- 1 ort 5 ß
228 15 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Busches grund, lang 45 all:, bred med gaden 10 1/2 all:, og ofuen til 11 3/4 all:, gifuer -- 1 ort 5 ß
229 15 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Robbert Robbertßens-| `Nu Thomas Jemas:´ grund bred langs gaden 10 1/2 al:, oven til 11 3/4 al:, lang 45 al:, effter grundbref 1630 gifr -- 1 ort 5 ß Tilf. over linja med hand 2
230 15 Bet. 86, 87, 88, 89 +91, 92, 93, 94, 95, 96 Vallentin Barlins grund, lang paa nordre side 27 all:, paa søre side 13 all:, bred ud med gaden 10 1/2 all:, og i nederste ende 6 all:, effter grundebref dat: 1658 gifuer -- 2 ort
231 16 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Jenßen Schoemagers grund, lang 28 1/4 all:, bred med gaden 17 3/4 all:, og ofuen til 20 3/4 all:, effter grundebref dat: 1624 gifuer -- 1 ort
232 16 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Hanßen Schredders grund, bred 9 all:, lang 13 1/2 al:, effter grundbref dat: 1640 gifuer -- 1 ort 12 ß
233 16 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Thomaßens paaboende grund, lang 20 all:, bred 18 3/4 all:, effter grundbref dat: 1616 gifuer -- 1 ort
234 16 Bet. 86, 87, 88, 89. Bet. 93, 94, 95, 96 |-Ingemar Olßens-| `Nu Joen Raßmuß: Linge´ grund som Søren Hanßen Schredder betahler for, lang 34 all:, bred 10 all:, effter grundebref daterit 1654 gifuer -- 1 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
235 16 Bet. 86, 87, 88, 89., 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Matzdatters grund, lang 28 3/4 all:, bred 14 1/2 all:, effter grundebref dat: 1656 gifuer -- 1 ort
236 16 Bet. 86, 87, 88, 89., 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Madtz Bertelßens-| `Nu Jacob Pederßen´ grund, lang 20 3/4 all:, bred i westre ende 16 3/4 all:, og neden til 13 3/4 all:, effter grundebref dat: 1627 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
237 16 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Capt: Hendrich Grefues grund gifuer -- 16 ß
238 16 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Madtzdatter en haugeplatz i smugit, ingen grundebref, gifuer -- 14 ß
239 16 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Bertelßens grund og Ifuer Busches grund, begge i et grundebref dat: 1591, gifuer -- 2 ort
240 16 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torsten Axßelßen Kyppers grund, lang 36 all:, bred 8 1/2 al:, effter grundebref dat: 1611 gifuer -- 1 ort
241 16 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Rasmus Christophersens koene, ingen grundebref,-| `Nu Larß Larßen´ gifr -- 12 ß.Lang 28 allen 3 q:, bred til gaden 11 1/2 all:, mitt pa 11 allen 1/2 q:, bag till 10 allen 3 q: bred. Tilf. over linja, samt f.o.m. 'Lang' med hand 2
242 16 92, 93, 94, 95, 96 |-Anne Wers-| `Nu Arent Ritzero Schoemager´ grund, lang 29 allen 2 1/2 q:, bred till gaden 10 allen 1/2 q:, mitt pa 9 allen 3 q:, bag till bred 8 1/2 allen, gifuer grundelej -- 20 ß
/Nu Joen Scheruntzen[?]\
'Anne Wers grund' med hand 1, resten med hand 2
243 17 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hellie Nielßens Baadzmands grund, gifuer -- 12 ß
ingen grundebref

244 17 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Kield Gunderßens koene, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
245 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Olßen Baadzmand gifuer -- 12 ßHar it gammel grundbref som ey kand anßees.
246 17
Sahl: Hans Anderßens grund ligger oede. Kan selgis til huem som kiøbe will, thj der er ingen eyer till. Haver gifven 20ß grundelej. Toer Jacobßen denne grund bewilget effter mit kiøbebref af dato d: 5 februarj 1697, gifuer -- 16 ß F.o.m. 'ligger oede' med hand 2
247 17 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Lauritzen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
248 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ellj Klockers grund tilkommer Jørgen Pedersen, Olle Sifuertßen, Erich Ellingßen og Sebolon Jansen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 6 ß
249 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carsten Thomaßens grund, lang 17 all:, bred 12 all: norschmaahl effter grundbref dat: 1593, gifuer -- 20 ß
250 17 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albrigt Larßen Baadzmand, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
251 17 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dorethe Amundsdatter `Anders Swenß:´, ingen grundbref anwiist, gifuer effter seddel -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
252 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannes Baardßens, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
253 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Michelßens paaboende grund, lang 45 1/4 al:, bred 13 3/4 all:, effter grundbref dat: 1621, gifr -- 2 ort
254 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En jldhuus grund i smugit, lang 10 3/4 all:, bred 13 all: effter grundebref dat: 1656, gifuer -- 12 ß
255 17 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund i smugit med toe waaninger og en kielder, lang 24 all:, bred 31 all:, effter grunde bref dat: 1653 gifuer -- 1 ort.
Her af til kort 5 1/2 qtr:

256 17 Bet. 92, 93, 94, 95, 96 Olle ßamßøen grund optagen 1691, lang 8 all:, bred 6 allen, gifuer grundehyre -- 1 ort Hand 2
257 18 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Bertelßens boer, lang 88 allen, bred 11 all:, effter grundbref 1639, gifuer -- 1 rdr
258 18 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Clemmed Olßens-| `Jacob Janßen´ grund, bred langs gaden 20 1/2 all:, lang 28 all: 3 1/2 qtr:, bred neden til 20 3/4 all:, gangen bred 5 1/2 allen, og lengden ofuer ald grunden effter grundebref dat: 1662, gifuer -- 3 ort
259 18 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thyge Hanßens grund, bred til gaden 10 all:, og bag til 9 all:, lang 33 all:, effter grundbref dat: 1655 gifr -- 1 ort 12 ß
260 18 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Schrøder af hans part i de søeboeder norden for Nykircken, gifuer -- 1 ort
261 18 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Michelßen af hans part i samme boede -- 16 ß
262 18 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Andersen af hans halfue part i samme boede -- 1 ort 12 ß.
Til disße søeboeder har ingen af forsch:ne trende mend anwiist nogen grundebref.

263 18 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: Hans Lyrßens grund, der til ingen grundbref anwist, men effter grundseddel gifuer -- 1 ort 4 ß
264 18 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Søren Linds huus-| `Christen Pederß´ og grund gifuer -- 20 ß
Paa denne og nest forige grund er it grundebref. Wil der fore deelis og ny grundebrefue tages.
Tilf. over linja med hand 2
265 18 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mouritz Timmermands grund, bred langs almindingen 10 1/2 all:, og bag til 7 1/2 all:, lang paa øfre side 22 all: og nedre 17 1/4 all:, effter grundebref dat: 1643 gifuer -- 1 ort
266 18 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Rasmußens `Hanß Spenkhorn[?]´ grund gifuer -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
267 18 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 En baadzmand ved nafn Christian `Anderßen´ gifuer -- 16 ß
Disße tvende deris grunder, er i et grundebref og er lang 20 1/2 all:, bred for til 22 all: og bag til 21 1/4 all:, effter grundbref da: 1643
Tilf. over linja med hand 2
268 18 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Broderßens grund gifuer effter grunde bref dat: 1622 -- 1 ort
Maahlit kand iche indføris thj der er aftaget til almindingen.

269 18
|-Jens Christensen Sucherbager, denne grund schal vere under Jens Michelßens som her effter fol: 19 er jndført.-| Frå 'denne grund' med hand 2
270 18 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Flech, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
271 18 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Brandanus Wageners grund, huor paa boer twende mend, ingen grundbref, gifuer `Denne grund er delt til Christen Olßen Bek og Clauß Roß, 1690 d: 6 9br: -- 16 ß´ -- |-1 ort 8 ß-| Tilf. over linja med hand 2
272 18 Bet. 94, 95, 96 Claus Roß -- 16 ß Hand 2
273 19 Ligger til sogne præsten til Dombkirchen Sahl: Lauritz Hanßen Aalborg, giwer aarlig 1 ort effter mag: Ditlofs indgivne fortegnelße. Paa denne grund boer nu Anders Erichßen Smit og Povel Noeßen
274 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Karj Christens, ingen grundbref, gifuer 8 ß
275 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Jenßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß
276 19 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elling Albertßens huus og grund ofuen for Nyekirchen, jngen grundbref, gifuer -- 1 ort 4 ß
277 19 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Michelßens grund, gifuer aarlig -- 1 ort 2 ß
Har her paa it grundebref dat: 1592. Men der er aftagit en deel til alminding, der for behøfuis nye maahl og nye grundebref. Haver siden anvist en befaling af borgemesteren udsted 1627 til at maale denne grund. Da er den befunden at den grund er lang 41 al:, bred neden 33 1/2 al: og oven til 31 1/2 al:

278 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Michelßen af Bottels Annes grund -- 16 ß
ingen grundebref

279 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jeßper von de Felde af dend anden deel af Bottels Annes grund -- 20 ß
ingen grundebref

280 19 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Christen Clemmetßen, ingen grundbref, gifuer-| -- 1 ort 2 ß
Nu Erich Kempe grund, lang 19 allen 3 q, bred 10 allen seelansch mohl, gifuer aarlig grundelej effter gr:bref daterit 1689 d: 11 9br: en ort thoe ß:ling
Frå 'Nu Erich' med hand 2
281 19 96 Ellert Gaboes grund, lang tj allen toe quarter pa westre side, pa østre side tj allen toe og et half quarter, bred bred[!] en og tiufue allen, effter grundebref 1696 d: 22 junj -- 12 ß Hand 2
282 19 Bet. fr: 7? till 1689 + 91, 92, 93, 94, 98 Jan Meyers paaboende grund gifuer aarlig -- 2 ort Frå 'gifuer' med hand 2
283 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Klocker `Jan Knudß:´ af tvinde grunder som er lagt sammen, ingen grundebref, men maahlbref, gifuer -- 2 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
284 19 Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: laugmand Hinrich Cockes `Nu Jan Knudßen´ huus og grund tvert ofr: Nyekirchen. Har gamble grundebrefue derpaa, men grunden deelt og ellers aftagen til alminding. Behøfr: der for nye maahl og nye grundbref, gifuer -- 3 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
285 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Margrete Hammers-| Abram Tiostelßen, jngen grundebref, gifuer aarlig -- 12 ß F.o.m. 'Abram' med hand 2
286 19 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Arneßen Timmermand, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
287 20 Bet. 86, 87, 88, 89 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
288 20
En grund som er lang |-16 allen-| 64 all:, og bred 43 all: effter Peder Tottes grundebref, gifuer 2 ort
289 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Winter der af for hans part -- 1 ort
290 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Johanßen for hans part -- 8 ß
291 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Olßen for hans part -- 8 ß
292 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elling Albrigtßen for hans part -- 8 ßDisße forschrefne faar huer hafue sit maal og grundbr:
293 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Gabrielsen Baadzmand, ingen grundbrefm gifr -- 16 ß
294 20
Hans Knudßen, ingen grundbref, gifuer hyre til det soefarende fattighuußes forstander, 3 rdr
295 20
Kield Axßelßen, ingen grundbref, gifuer i ligemaade hyre til det søefarende fattighuuses forstander 10 :march:
|-Herom schal tales med forstanderen hvad adkomst til disße grunder kand hafuis-|

296 20 Ligger til sognepresten til Dombkirchen Sahl: Lars Thønneßes quindis grund, lang 20 1/4 al:, bred ofuen til 13 al:, og neden til 12 1/2 al:, effter Peder Brockes grundebref dat: 1630, gifuer 1 1/2 ort
297 20 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 + 95, 96 |-Tønnes Olßen-| `Herman Clemendtßen´ Ifuer Christenßens øede grund, bred 11 all: |-t-| for til, og bag til 12 al:, lang 11 1/2 al:, effter grundebref dat: 1643 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
298 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93 End en grund nest hos som tilhører Ifuer Christenßen, er lang 37 al:, og bred 16 al:, norsch maal, effter grundbref 1593 gifuer -- 18 ß
Dette var tilforne Jacob Grøns grund

299 20 Bet. fr: 77 till 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgemester Ofve Jenßens `Bertel Pitterß´ øde grund ofuen for Anders Christj, gifuer effter borgemest: Ofue Jenßen bog aarlig grundelej 16 ß -- 16 ß Tilf. over linja, samt frå 'gifuer' (svært svakt) med hand 2
300 20 Er indført hos Jacob Clasens huus fol: 21 |-Jacob Claußen en grund kiøbt af Henrich Janßen Formand, gifuer aarlig -- 16 ß-|
301 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thomas Dafundßens grund, bred ofuen til 11 1/4 al:, midt paa 15 3/4 al:, og til gaden 16 al:, lang paa søndre side 56 al:, og nordre side 30 1/4 al:, effter grundebref dat: 1641, gifuer -- 1 rdr
Noch en grund, huor paa inegn grundbref, gifuer -- 20 ß

302 20 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Christies grund, lang 40 al:, bred 20 al:, norsch maal, effter grundebref dat: 1591, gifuer -- 1 rdr
303 21 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Von Ahnens grund, kielderene under sognepræstens residentz er bred fra gaden og nedad 14 al:, og lang 21 1/2 al:, it støche øde grund bred 5 1/2 al:, dend gamble øde grund og mur lang 35 al:, bred oven og neden med ded støche forbem:te øde grund ved vestre side 21 1/2 al:, søegrunden fra den gamble mur og neder i søen 58 1/4 al:, bred paa nederste ende i søen 23 al:, effter grundebref og Kongl: confirmation dat: 1633, giver aarl: -- 1 ort
304 21
De grunder nedenfor Nyekircken som proviant boederne staar paa, effter sahl: borgem: Ove Jenßens boeg gafvis der af aarlig grundleje 2 ort
305 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: Johan Carstenßens murede huus og grund, ingen grundbref, men effter maahlebref dat: 1641, bred til gaden 13 3/4 all: og ofuen til 12 al:, lang 42 al:, gifuer effter grundseddel -- 2 ort
306 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en grund bag wed, bred 12 al:, lang 11 1/2 al: effter grundebref dat: 1643, gifuer -- 1 ort
Denne gr: er solt till Marchuß Ellingß:
Frå 'Denne' med hand 2
307 21
<NB> En grund lang fra gaden til dybet 93 3/4 al:, bred med gaden 21 al:, og neden til 36 1/2 al:, effter grundebref dat: 1625 gifuer 2 1/2 gamble dahlere.
308 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Grette Blechmands af hindes part gifuer -- 3 ort 8 ß
309 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Anderßen af hans part -- 1 rdr 1 ort
310 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Job Jacobßen -| `Nilß Busch´ af hans part -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
311 21 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Bastianßen af hans part -- 8 ß
Dette wil imellem dennem deeles og maahlis og huer tage sit grundebref

312 21 Ligger til Kaarskirchen Jacob Claußens grund, lang effter kirckebogen 68 al: 3 1/2 qtr:, bred med gaden 18 1/4 al:, og ofuen til 14 al: 1 1/2 qtr:, gifuer aarlig 1/2 rixdlr
313 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en grund bag wed som er kiøbt af Hinrich Janßen Formand, lang 11 1/2 al:, bred 12 1/2 al:, gifuer -- 16 ß
314 21 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Joen Pedersens-| `Nu Andreas Anderß:´ grund, lang 11 1/2 al: og bred 11 1/2 al:, effter grundebref dat: 1652, gifuer aarlig -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
315 21 Bet. 1686, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Olle Anderßen-| `Nilß Busch´ ingen grundbref, gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
316 21 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hans Pedersen Wefuer-| Nu capt: Nilß Erichßen grund wonhußet lang 14 1/4 allen, bred 11 allen, haugeplatzen lang 21 1/2 all:, bred paa nordre ende 15 1/2[?] allen, pa syndre ende 8 allen, effter grunde bref dat: 1689 d: 22 octobr:, gifuer -- 1 ort 'Hans Pedersen Wefuer' med hand 1, resten med hand 2
317 21 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Claus Schult grund gifuer aarlig 3 ort-| -- 3 ort
Helmik Semb grd: bred langs gaden 13 3/4 alen, wed søen bred 13 alen, lang 45 alen, gifuer effter grundbref d: 10 set:r a:o 1691
'Claus Schult' med hand 1, 'grund gifuer aarlig 3 ort -- 3 ort' med hand 2, resten med hand 3
318 21 Ligger til Kaarskirchen Noch en hafue grund, lang 35 al:, breden i smugit 15 1/2 al:, effter kirchebogen gifuer 1 ort
319 21 Ligger til Kaarskirchen Caßper Wilchens grund som Jochum Schult beboer, lang 63 3/4 al:, bred med gaden 13 al., og ofuen til 10 1/2 al:, gifuer 1 ort
320 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en søeboed grund, lang 17 1/4 al:, bred 13 1/4 al:, effter grundbrefuit dat: 1614 gifuer -- 1 ort 1[....]
321 21 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Anthonißen ingen grundbref, gifuer [.....]
322 22 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Hindrich Janßen Formands `Torchel Janßen´ grund, derpaa it gammel grundbref dat: 1627 er forderfuit, gifuer -- 1 ort
323 22 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thomas Janßens grund, gifuer -- 12 ß
324 22 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Brandanus Wagener af en grund som er lang 24 1/4 al:, bred neden til 15 1/4 al: og ofuen til 18 1/4 al:, effter grundebref daterit 1627 gifuer -- 1 ort
325 22 Bet. 86 ++++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Pederßens grund, ingen grundbref, giver -- 16 ß
326 22 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Torbenßen Schreders grund, huor af en deel er soldt. Der for kand maahlit effter grundebrefuit ey indføris, gifuer -- 1 ort
Heraf haver Petter Helleß: Murmester helften, efter grundebrefits jndhold.
Frå 'Heraf' med hand 2
327 22 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Simen Torchelßen anwiiste iche grundebref, men siger at det er udsat, gifuer effter grundseddel -- 1 ort 8 ß
328 22 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Adam Wefuer grund, lang 32 al:, bred 25 al: norsch maahl effter grundbref dat: 1593, gifuer -- 1 ort 8 ß
329 22 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mette Roßenbergs grund, lang 34 al:, bred 24 al:, effter grundebref dat: 1616 gifuer -- 1 ort 6 ß
330 22 96 |-En øde grund-| |-Haver werrit Henrich Nilßen Sands, nu jngen eyer men kan selgis-| Larß Knudtßen Timmermand haver nu jndheget dene grund og betaller deraf aarlig udj grundelej, sexten schilling -- 16 ß 'En øde grund' med hand 1, resten med hand 2
331 22 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Sebiørnßens grund, ingen grundbref men effter maahlebref lang 12 al:, bred 10 al:, gifuer 16 ß
332 22
|-Joen Joenßen-|
333 22
|-Christen Olßen-|
334 22 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Marethe sahl: Olle Jenßens grund, huor til hun har grundebref, og maalit kand iche indføris, effterdj hun har soldt halfparten, gifuer -- 20 ß
335 22 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Colben Larsens grund, lang 9 1/4 al:, bred 11 1/4 al:, effter grundbref dat: 1643 gifuer -- 1 ort 12 ß
336 23 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Olßens grund, lang 36 al:, bred langs gaden 20 1/2 al:, og ofuen til 19 al:, effter grund bref dat: 1649 gifuer -- 1 ort
337 23 Ligger til sogne præsten til Dombkirchen Peder Olßens grund, er lang og bred 14 al:, effter Peder Brockes grundbref dat: 1629 gifuer 1 ort
338 23 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Karen Jensdatters grund, lang 22 al:, bred 29 al: norsch maal, effter grundbref dat: 1591, gifuer -- 16 ß
339 23 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mouritz Larßens grund ofuen for Nykirchen wed Gielte bech, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
340 23
Ingebor |-Pedersdatter-| Samuelßdatter gifuer 5 :march: `Nu raadman Christen Henningßen gifuer´ 'Ingebor Pedersdatter' med hand 1, resten med hand 2
341 23
Dorthe Sørensdatter `Nu raadman Christen Henningß: gifuer 5 :march:´ 'Dorthe Sørensdatter' med hand 1, resten med hand 2
342 23 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Brandanus Wageners grund, lang 45 al: 1 1/2 qtr:, bred 16 3/4 al:, effter grundbref dat: 1610 gifuer -- 16 ß
343 23
Erich Wrager. Haver wæret Ifuer Christenß: og gifuer aarlig 16 ß. Rester 12 rd.
Denne grund haver ieg solt till Anders Jacobß: Asch effter kiøbebref 1697 d: 6 februarj, gifuer grundelj -- 16 ß.
'Erich Wrager' med hand 1, resten med hand 2.
344 23 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joest Sartz grund, lang 16 al:, bred 10 1/2 al: norsch m: effter grundebref dat: 1651, gifuer -- 1[6 ß]
345 23 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Clemmetßen, ingen grundbref, gifuer -- 6 [ß]
Noch af en anden grund -- 6 [ß]

346 23 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 9592, 93, 94, 95 Søren Christenßen Schiwes gade og hauge grund -- 12 ß
ingen grundbref anviist gifuer effter seddel -- 1 ort |-12 ß-|
Heraf betaller Jochum Schletz[?] enke en ort
12 ß i første linje med hand 2, samt heile linje 3 (frå 'heraf')
347 23 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jonas Maartenßen ingen grundbref gifuer -- 1[2 ß]
348 23 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Anderßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 [ß]
349 23 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Olßen Snicher, ingen grundbref, gifuer 16 [ß]
350 23 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Larßen Timmermand, ingen grundbref, men maahle bref er lang 17 1/4 al:, bred 10 3/4 al: -- 1 ort
351 23 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Tostenßen, ingen grundbref, gifuer -- 1[6 ß]
352 24 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Bastianßens paaboende grund, ingen grundebref anwiist, gifuer -- 1 rdr
353 24 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Basßis kielder, som til kommer Hans Hanß: raadmand og Wilmicke Larsdatter, lang 33 al:, bred ofuen til 10 3/4 al:, neden til ved søen 12 al:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 2 ort
354 24 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af Giert Olßens hauge grund som Anders Bastianß: tilhører huor paa ingen grundebref er anwiist -- 1 ort 12 ß
355 24 Bet. 86, 87, 88, 89 [...] 92, 93, 94, 95, 96 Anders Bastianßen og Hendrich Janßens søegrunder, ingen grundbref anwiist, gifuer -- 1 ort
356 24 [L]igger til sognepræsten til Dombkircken Obristlieutnant Christian Nielsen Holbergs grund, der til er ingen grundebrefue anwiist, gifuer effter beretning 2 rdr
357 24 [Be]t. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christian Raßmußens grund, lang 74 al:, bred til gaden 10 al:, og neden til 11 al:, nøstet 18 al: og soeboederne 13 al:, effter grundebref dat: 1621 gifuer -- 1 rdr
358 24 [B]et. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßens `Warner Roß´ grund, tilforne Cort Peltzers, ingen grundebref, gifuer effter beretning -- 1 ort 12 ß
Men vil nermere efftersees og omspørges
Tilf. over linja med hand 2
359 24 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ellert Garboes `Warner Roß´ huus og grund, gifuer aarlig -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2
360 24 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Ifuer Christensens thvende søegrunde, ingen gr:bref, gifuer effter beretning -- 2 ort
Wil nermere effterspørges

361 24 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßens `Raßmus Selgenßen´ huus og grund som Casper Seigelmag: beboer, lang 27 1/2 al:, bred til gaden 22 al:, neden til 9 al:, effter grundbref dat: 1621, gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
362 24 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch søe grunden huor paa ingen grundbref er anvist. Vil der for effterspørgis. Gifuer effter beretning -- 3 ort
363 24 [Li]gger til Kaarskircken Reichert Willatzens huus og grund, er tvende effter kirchebogen, den øfverste er bref ofuen til 18 al:, og neden 14 1/2 al:, den nederste er lang 10 1/2 al:, og bred 6 1/2 al: norsch maal, gifuer 2 ort
364 24 [Li]gger til Kaarskirchen Niels Tierewragers grund, bred ofuen og neden 14 al: 2 1/2 qtr:, lang 9 al:, gifuer 1 ort
365 24 [Be]t. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenß: af Olle Bages øde grund, ingen grundbref -- 1 ort 12 ß
366 25 |-Ligger til capelanen til Domkirken-| |-Ole Bagge en ødegrund, grundbref af Hr: Jacob Morßing, gifver 12 ßl-| Er schrifen herneden vnder Frå 'er' med hand 2. Sidene 25 og 26 ser ut til å vera skrivne med ei anna hovudhand enn dei som kjem før og etter.
367 25 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Herman Skultis grund, lang 24 1/2 al:, bred 10 al:. Noch en søeboedgrund lang 7 al:, bred 12 1/2 al:, effter grundbrev dat: 1652, giver -- 1 ort 16 ßl
368 25 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Capitain Henrich Nielßens lidet hus og grund i smugit, giver -- 12 ß
369 25 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af en kielder og søbod i gaarden -- 1 ort 4 ß
Ingen grundbrev til begge

370 25 96 Joen Erichß: et stycke af Chren Hoffts grund, lang 11 allen, bred ofven till 16 allen, bred neden til 17 all: effter bref daterit 1695 d: 6 9br: gifuer -- 16 ß
371 25 Bet. 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Crin Hofftis grund er fordeelt, self gifver hand for saavit hand haver -- 1 rd |-1 ort 8 ß-|
372 25 Diße toe soeboeder er jnført her ofuen till Capitein Hendrich Nielßen for en boed deraf -- 16 ß
Hermand Schult for en boed -- 16 ß

373 25 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elße Peder Larßens for toe boeder -- 1 ort 8 ß
Herpaa faaer tages sær maal og grundbrev for en hver sin part.

374 25 94, 95, 96 Hanß Drabatius gifver 16 ß
375 25 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Christopher Erhorns grund, lang 19 1/4 al:, bred 17 1/4 al:, effter grundbrev dat: 1655 giver -- 1 rdr 2 ort
Noch en grund lang 15 3/4 al:, bred 12 1/2 al:, effter grundbrev dat: 1621, giver -- 1 ort

376 25 Ligger til capelanen til Domkirken Søeboedz grunderne deraf givis effter grundbrev dat: 1642 1 rdr
377 25 Bet. for 21 aar Brynning Meyers grund, gifuer aarlig 1 rd Frå 'gifuer' med hand 2
378 25 Ligger til capelanen til Domkirchen Ole Bagges grund til gaden giver 1 1/2 rdr
379 25 Søfarende fattighußes Kielderen giver aarlig 12 ß
380 25
Ildhußet gifuer aarlig 12 ß
Betalt af Thomas Busch for 11 aar till 1694 aar michelßdaug[?] bet. 96
'Ildhußet' med hand 1, resten med hand 2
381 25 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ole Erichßen Kippers grund, effter grundbrev dat: 1614 -- 2 ort 8 ß
382 26 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßen Bandskierers grund, bred langs smugit 11 1/4 al:, og paa østre ende ligesaa, lang 35 al: paa den eene, og paa østre ende 12 al: effter grundebrev dat: 1632 giver -- 1 ort 18 ß
383 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tollach Jenßens grund, lang paa østre side 35 1/2 al:, bred 10 1/2 al:, for uden weit paa nordre side, effter grundbrev dat: 1645 giver -- 2 ort
384 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Sørenßen `Simen Joenßen´ ingen grundbrev, giver -- 1[...] Tilf. over linja med hand 2
385 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thomas Joenßens grund, lang 15 al:, bred 9 al:, effter Ifver Chr: grundbrev dat: 1671, giver -- 12 ß
386 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93 Af salig Peter Carstenßens grund som er lang paa nøre side 15 1/4 al:, og søndre side 15 3/4 al:, bred 8 3/4 al:, effter grundbrev dat: 1654 giver -- 12 ß
387 26 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Bernt Haldverßens grund, lang 23 1/2 al:, bred 20 al: effter grundbrev dat: 1629, giver -- 12 ß
388 26 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Sanders Skreders grund, ingen grundebrev, men effter seddel givis -- 12 ß
389 26 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sal: Johan Cornelßens enkes grund, lang 43 al: paa den ene side og paa den nøre side 22 1/2 al:, bred til gaden 13 al: 2 qtr: og ofven til 25 1/2 al:, effter grundebrev dat: 1614 -- 18 ß
390 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Hanßen Baadzmands grund, ingen grundbrev, men effter grundseddel gifvis -- 12 ß
391 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Børe Haldvorßens grund lang 17 1/2 al:, bred til gaden 8 3/4 al:, bagtil 8 al: effter grundbrev dat: 1656 giver -- 16 ß
392 26 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carsten Kippers grund lang 48 al:, bred til gaden 14 1/4 al: og ofven til 11 1/8 al:, effter grundebrev dat: 1642 giver -- 1 ort
393 26 Bet. 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Evert Evertßens `Jacob Henrichß´ grund, bred til gaden 16 1/2 al: og i haugen 23 al:, lang 38 1/2 al: effter grundbrev dat: 1660 giver -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
394 27
En grund, lang paa østre side 23 1/4 al:, westre side 22 al:, bred østre ende 20 al: 3 1/2 atr: og westre 20 al: effter grundebref dat: 1645
395 27 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 David Anderßen Baadzmand for den halfue part -- 12 ß
396 27 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Erich Pederßen for den anden halfue part -- |-1 ort 12 ß-|
Hvorpaa hand tagit grundbrev den 29 junj 1686 som melder paa 21 1/4 al: lengd og 9 3/4 al: bred, og satt for 1 ort

397 27 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Lyr von der Lippes hauge, paa westre side 30 1/4 al:, den øfuerste ende 24 1/4 al:, og paa nordre side 26 1/4 al: effter grundebref dat: 1669, gifuer -- 1 ort
398 27
Ifuer Rytt gifuer aarlig |-se-| 16 ß, rester Frå 'gifuer' med hand 2
399 27
|-Anne Cordis og Steener Drager-|
400 27 Bet. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Nu Børre Olßen gifuer grundehyre, ingen gr:bref -- 16 ß Hand 2
401 27 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Steener Drager, ingen grundebref, gifuer -- 1 ort 8 ß Hand 2
402 27 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mette Roßenberg en grund, kaldes Bagerofnen, bred 21 al: neden og ofuen til 18 al:, lang 21 1/2 al:, effter grundbref dat: 1626 gifuer -- 1 ort
403 27
En grund, huor paa ingen grundebref. Der udj
404 27 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus von Reichens koene en part, gifuer -- 1 ort 8 ß
405 27 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rolf Anderßen en part, gifuer -- 16 ß
406 27 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Michelßen gifuer -- 16 ß
407 27
Closter grunder og de fattiges, som |-de-| femb huße staar paa
408 27 Søefarende fattighuß Sahl: Morten Christopherßen
409 27 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßen `Nu Nielß Gunderßen´ ingen grundbref, gifuer -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2
410 27 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lißebet Ollsdatters grund, lang 19 3/4 al: og langs smugit 19 al:, bred 11 1/4 al:, effter grundebref dat: 1628 gifuer -- 1 ort
411 27 Bet. 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Poulßens grund, bred 12 al: og lang 14 al:. Noch et støche grund i breden 5 al: og i lengden 5 al:, effter grundebref dat: 1627 gifuer -- 1 ort
412 28
De søefarendes grunder
413 28
Strangehaugen Overskrift
414 28 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Slagters grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
415 28 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Mogenßen Steenfører, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
416 28 Kommer siden fol: 35 |-Lauritz Sand it huus og hauge kiøbt af Thomas Tierewrager-|
417 28
|-Erich Olßen sat her neden for-|Olle Henrichßen ny optagen grund Frå 'sat' med hand 2
418 28 90, 91, 92, 93, |-96-| 94, 95, 96, 97, 98, 99 Rasmus Pederßen Ølwrager `grund´, |-var tilforne Ofve Jenßens grund, nu betaller deraf-| `gifuer |-en ort-| aarlig´ 1 ort -- 1 ort Tilf. over linja samt frå 'nu betaller´ med hand 2
419 28 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Hanßen grund, gifuer 16 ß -- 16 ß Hand 2
420 28 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ingebricht Hanßen grund, gifuer 12 ß -- 12 ß Hand 2
421 28 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tarrald Jacobßen, schal og hafue weret Ofve Jenßens grund, gifuer aarlig |-???-| 16 ß -- 16 ß Frå 'gifuer' med hand 2
422 28 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Christopherßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
423 28 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Olßens grund, |-ingen-| `effter´ grundbref gifuer -- |-1 ort 8 -| 12 ß.
/Nu ickon 12 ß for Joenß part af dato[?] d: 5 april 1690\
Tilf. over og under linja, samt '12 ß´ med hand 2
424 28 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Barbra Guttormß gifuer aarlig 16 ß af denne grund som Joen Olßen hafuer gifuet en ort 8 ß af -- 16 ß Hand 2
425 28 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Olle Smeds tilforne-| `Ellj Andersdatters´ paaboende grund, ingen grundbr: -- 12 ß
426 28
Jen Lauritzens forige paaboende grund, er jngen adkomst anwist, er Beyers grund Frå 'er' med hand 2
427 28 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Erhorns grund, som Kield Ringer paaboer, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
428 29 Bet. 86, 87, 88, 89 ++ 92, 93, 94, 95, 96 Hans Arentzen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
429 29 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Blattis grund, gifuer -- 16 ß
Schal were dend grund som Lars Lerche hafuer beboet

430 29 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Ragnilde Sefvorsdatter `will icke betalle´ |-og Barbra Andersdatters-| `er delt´ -- |-1 ort-| 12 ß
Barbra Andersdatter -- 12 ß
Tilf. over linja, samt linje 2 med hand 2
431 29 Betalt 1686, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Gunderßen Drager, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
432 29 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Anderßen Drager, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
433 29 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 |-Hindrich Janßen Formands-| grund som Gunder Olßen paaboer, gifuer -- 16 ß Usikker overstryking
434 29
|-Marj Schredders-| Nu Kield Samuelßen Næß gifuer aarlig 12 ß -- 12 ß Frå 'Nu' med hand 2
435 29
|-Marte Willemßdatters-| `Nu Larß Anderß´ grund gifuer -- 12 ß Hand 2
436 29
Sirj Erichsdatter er en fattig koene, gifuer -- 20 ß Frå 'er' med hand 2
437 29 Betaller till oberst Maccodj Jeßper Hanßen, Jørgen Blechmands grund
438 29 Betaller till oberst Maccodj Poul Mogenßen
439 29 Betaller till oberst Maccodj Frandtz Berentßen
440 29 Betaller till oberst Maccodj Helge Thomasdatter
441 29 Betaller till oberst Maccodj Albert Sebiørnßen
442 29 B. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Gabrielßens, `ingen´ grundbref, gifuer effter grundseddel -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
443 29 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Amund Olßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
444 29 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Torchelßen it lidet huus, gifuer grundehyre -- 1 ort
445 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
446 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Troelßen, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
447 30 Bet. 86, 87, 88, 89 Caßper Jacobßen, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
448 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elling Berentzen, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
449 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Olßen Fløtmand, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
450 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rangele Olsdatter, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
451 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Toerßens grund, ingen grundbrev, giver -- 6 ß
452 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Bendtzens grund, huor paa boer fire personer foruden koenen self, ingen grundbref, gifuer -- 1 ortLang 36 allen, bred 26 allen Tilf. om mål med hand 2
453 30 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91 |-Simen Danielßen og-| Olle Siurtzens koene, ingen grundb: -- 12 ß
454 30
Larß Johanßen ny optaeg grund, lang 8 allen, bred 7 alen, efft: seddel 1697 d: 27 augustj gifr: -- 16 ß Hand 2
455 30 92, 93, 94, 95, 96 Maritte Olsdatter `|-Nu ??????-|´ er en fattig koene gifuer aarlig -- 12 ß 'Maritte Olsdatter' med hand 1, resten med hand 2
456 30 Betalt 85 til 93, 94, 95, 96 Peder Lauritzen, er gammel og fattig gifuer aarlig -- 12 ß
/Raßmus Hanßen Norfar\
'Peder Lauritzen' med hand 1, resten med hand 2
457 30 Bet.. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgemester Petter Troiels grund, huor paa staar en deel smaa huuße, bred 53 al:, lang paa østre ende til søes 42 al:, og westre ende 40 al:, og bevilget at bøgge ud til Marebacken effter grundebref daterit 1621, gifuer -- 2 ort
458 31 Bet.. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Berette Christophersdatters grund, ingen grundbref -- 2 ß
459 31 Bet.. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Ellingßen, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
460 31 Bet.. 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Guldbrandßens koenes grund, ingen grundbref -- 4 ß
461 31 Bet.. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Steffen Zachrißsen neu optagen grund, skal gifue grundehyre -- 1 ort Hand 2
462 31 Bet.. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Berßvend Drager, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
463 31 Bet.. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Joenßen Baadsmand et lidet huus, gifuer grundehyre -- 2 ort
464 31 Bet.. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Børgeßen Drager, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
465 31
Elling |-Ifuerßen-| Erichßens encke med nafn Aaße er fattig og gam:el frå 's encke' med hand 2
466 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Joenßen, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
467 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Joenßen Drager, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
468 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gabriel Janßen Smed, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
469 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Sifuortzen Baadzmand, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
470 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, |-96,-| 96 Hans Joenßen Fløtmand, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
471 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Britte Sifuordtzdatter, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
472 31 Betalt 2 ort d: 9 julj 94, 95, 96 |-Olle Romßdahl-| `Nu Halver Larßen´ er gamel og fattig gifuer aarlig -- 12 ß 'Olle Romsdal' med hand 1, resten med hand 2
473 31 Betalt 94, 95 Olle Knudßen ny optagen grund efter seddel af dato d: 10 junj 1694 -- 1 ort 8 ß hand 2
474 31 95, 96 |-Arne Christopherßen-|
Erich Anfindßens ny optagen grund lang nj allen, bred 6 all:, effter seddel af 13 junj 1695 -- 1 ort 8 ß
'Arne Christophersen' med hand 1, resten med hand 2
475 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Frands Jørgenßen Baadzmand, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
Rester paa herligheden 1 rdr, der af rente aarlig -- 6 ß

476 31 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Anders Pederßen -- 16 ß
|-Heraf betaller Helge Ifuerßen halfparten. De resterende 1 :m:[?] er betalt-|
Overstroke parti med hand 2
477 31 94, 95, 96 Heraf betaller Helge Ifuerßen -- 8 ß hand 2
478 31 95, 96 Monß Bendixßen -- 8 ß hand 2
479 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannis Jeßperßens haugegrund, ingen grund bref, gifuer -- 1 ort 16 ß
480 32
|-Frederich Lauritzen er vnder Johannes Jesperß hauge-| Frå 'er under' med hand 2
481 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Carlßen Baadzmand, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 2 ß
482 32
Lauritz Schoelappers grund, ingen grundbref, Hr: Johan Castenßen har det i pant, gifuer -- 12 ß
483 32 Bet. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Anna Ellingsdatter sl: Olle Knutzen gifuerer[!] aarlig 12 ß -- 12 ß hand 2
484 32 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Colbenßens grund 6 al: i huer kandt, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß
En øde grund derhos som Peder Colbenßen har sig til kiøbt hvor af hand schal gifve grund leye -- 12 ß
Frå 'derhos' med ny hand
485 32 Bet. Olle Knudtzßen 96 -- 12 ß Hand 2
486 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Olßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
Rester paa herligheden 2 rdr, der af rente aarlig -- 12 ß

487 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Mogens Olßen Drager, ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
488 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Tønnißen Steenfører, ingen grundbref, gifr -- 16 ß
489 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Hindrich Wesßels `Nu |-Abram Wessel-| Nu Henrich Raspe´ grund, huor paa boer en deel, gifuer der af -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
490 32 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Mejer af en deel af samme grund, gifr -- 1 ort
Og for Thomas Pedersens hauge gifr -- 18 ß

491 33
Joen Sifuortzen og Niels Stephenßen
492 33
Endre Mathißen wed byschrifuerens hauge er under byschriverens grundebref og indbegreben i hans haugegrund
493 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Hofuerßens grund, bred ved fieren 8 al:, lang udj søen 27 al:, effter grundebref dat: 1626 gifuer -- 1 ort
494 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Lauritzen `Nu Olle Olßen´, ny grund, schal gifue -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2
495 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Nielßen Drager iligemaade -- 16 ß
496 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Gunderßen ny grund, schal gifue -- 20 ß
497 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Christenßen i ligemaader -- 12 ß
498 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Raßmußen, ingen grundbref, men maalbr: lang 19 al: og paa ytre side 17 3/4 al:, bred 18 al: 3 qtr: og paa nederste ende 21 alen, gifuer -- 12 ß
499 33 Bet. 86 ++++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Anders med dend eene-| haand `Monß Raßmußen´, hans grund, lang 24 1/2 al:, bred 11 al:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 18 ß Tilf. over linja med hand 2
500 33 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Lauritzen Baadzmand `Nu Simen Nielßen´, jngen grundbref, gifuer aarlig en ort 12 ß -- |-1 ort-| 12 ß
Betalt 4 rd pa herligheden d: 19 7br: 1693. Lang 14 allen, bred 10 allen, 1693 d: 19 7br:
'Olle Lauritzen Baadzmand' med hand 1, resten med hand 2
501 33 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arne Svendßen `Nu Fredrich Moenß:´, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
Rester paa herligheden 2 rdr, der af rente aarlig -- 12 ß
Tilf. over linja med hand 2
502 33 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elj Andersdatter `Nu Abram Ifuerßen´ af Malene Jacobsdatters huus og grund, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
503 33 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Hendrichßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
504 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Baldtmand, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
505 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Søren Lauritzen Arbeidzmand, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
506 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hellmich Serchs[?] og commerciedirecteur Thormøhlen-| `Hanß Pederßen Baadzmand ingen grundbref´ -- 1 ort
/|-Johan Claußen-| Anderß Gunderßen\
Tilf. over og under linja, utanom 'ingen grundbref' med hand 2
507 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Anderßen Ringers koene, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
508 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Sebiørnßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
509 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Bendix Giertßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
Rester paa herligheden 4 rdr, der af rente aarlig -- 1 ort

510 34 Bet. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund nest hos Olle Ringer er øede, er 12 allen lang og 10 all: bred og nu udj aar 87 af Sorren Larßen bebygget. Skall gifue grundelej eller hyre en ort 8 ß aarlig, jntill han betaller for grunden 5 rd, da gifuer han ickon 12 ß -- 1 ort 8 ß Frå 'øede' med hand 2
511 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Pedersdatter og hindes søster, ingen grundbref -- 12 ß
512 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Østenßen Tromslager, ingen grundbref, men kiøbebref af Ofve Jenßen, lang 25 al:, bred 9 1/2 al:, gifr 16 ß. /Betalt for grunden 16 rd\ Tilf. under linja med hand 2
513 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elße Dafvidzdatter og hindes søster, ingen grundbref, gifr -- 16 ß
514 34 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Stephenßens koene, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
515 34 Bet. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Cornelius Albrigtßen Grøn, effter de gamble bøger fol. 18 og 18, rester paa herligheden 6 rdr <diße 6 rd er mig betalt>, der af rente |-1 ort 12 ß-|og grundeleye -- 1 ort Tilf. i margen med hand 2
516 34 Bet. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Hendrichßen neu optagen grund, lang 12 all:, bred 10 all:, skal gifue aarlig grundehyre -- 1 ort 8 ß Hand 2
517 35
Johannis Anderßen
518 35 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Peder Møhler, jngen grundebref, gifuer aarlig -- 12 ß
Denne grund tilkommer nu Karen Ellersdatter
På linje 1, fom. 'jngen' med hand 2
519 35 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stephen Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
520 35 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arne Olßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
521 35
Johannes Torgierßen, bor: Ofve Jensens grund som berettes
522 35
Elling Gabrielßen en fattig mand
523 35 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Axßel Arbeidzmands grund som nu Stephen Maansen paaboer, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
524 35
En øde grund var Olle Fløtmands
525 35 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Siurßens `koenes´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 14 ß
526 35 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Halfuersen Baadzmand, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
527 35 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 |-Lars Sand har nu Thomas Kyppers-| `Olle Olßen Baadtzmand´ grund, gifuer effter den gamble grundbog fol: 13 -- 1 ort 8 ß
Har |-ingen-| grundbref |-???????????????-| daterit 1697 d: 1 junj, lang 32 alen, bred paa nordre side 38 1/2 alen, pa syndre side er den bred 34 alen
Tilf. over linja, samt fom. 'daterit' med hand 2
528 35 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thomas Christenßen Byschrifuers huuße hauge og eng, derpaa er tvende grundebrefue, det ene dat: 1646 lyder paa 91 al: lang, og bred til gaden 45 al:, nedentil 70 al:, den anden grund lang 122 al:, og paa søre side 92 al:, bred ofuen til 70 al:, og neden til 33 al:. Noch it støche grund nedenfor lige saa bred, huor paa staar thoe huuße, gifuer tilsammen -- 3 ort 4 ß
529 35 Bet. fr: 1674 till 1687, 88 |-Hermand Frisches-| øde grund `|-Nu Gunder Olßen og Søren Olßen-|´ |-aarlig -- 2 ort-| 'Hermand Frisches øde grund' med hand 1, resten med hand 2
530 35 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Olßen, gifuer aarlig en ort -- 1 ort Hand 2, jf. førre post
531 35 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sørren Olßen, gifuer aarlig en ort -- 1 ort Hand 2, jf. førre post
532 35
Torchild Jenßen Brøgers tvende huuße og grund, er pa folj 40 gefuet[?] Frå 'er' med hand 2
533 35 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Samuel Torbiørnßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
534 35 Bet. 86, 87, 88, 89 + |-91, 92-| |-Fr: 1691 og 1692 er icke betalt-| Bet. 91, 92, 936 rd 12 ß 94, 95, 96 Hr: Johan Castenßens grund, var før Claus Schreders, bred 11 al: 1 1/2 qtr:, langs smugit 11 1/2 al:, lang 20 al:, effter grundbr: 1643 -- 1 ort
En grund i hans hauge har verit Ofve Jenßens, bred langs smugit 13 al:, og den anden side 14 al:, lang 17 3/4 al:, og neden til 16 al:, effter Ofve Jenßens schiøde, men har ingen grundebref, gifuer -- 12 ß
Hr: Johan Castenßens gade grund, lang 72 al: 2 1/2 qtr:, bred ofuen til 14 al:, neder i haugen bred 28 al: 2 1/2 qtr:, og nederste ende 25 al: 3 1/2 qtr:, bred langs gaden 11 1/2 al:. Noch lengden paa tvende waaninger 22 1/2 al:, effter grundebref dat: 1651 gifuer -- 1 rdr
|-Jacobs Annes grund som Hr: Johan og tilhører, huor paa ingen grundbref anwist, gifuer -- 1 ort-| /Er vd lagt till allmending\
Hr: Johan Castensens grund som Michel Koch beboede, bred til gaden 9 1/4 al:, lang 27 al:, effter grundbref 1620 gifuer -- 3 ort
|-Noch en grund tilforn tilhørt Erich Pederßen, lang 11 1/4 al:, bred 19 3/4 al:, og en half allen til draabefald, effter grundebref dat: 1639 gifuer -- 1 ort-| /Er vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
535 36 ??? 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Christen Bigum har et grundebref dat: 1635, men dedtz paa liudende maal kand ey indføris, thj grunden er deelt, faar der for hafue nyt grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
536 36 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lyder von Lippes gade grund, lang 21 1/4 al:, bred 8 3/4 al: effter grundebref dat: 1657, gifuer -- 1 ort 12 ß
Kielder grunden, bred 15 1/4 al:, lang 25 al:, effter grundebref dat: 1639 gifuer effter Ifuer Christenßens seddel -- 1 rdr 2 ort 16 ß
Søeboed grunden, lang til Maribachen 66 al:, bred 13 1/2 al:, foruden haaben paa nordre side som er tillagt 16 al:, effter grundebref dat: 1635 gifuer -- 1 rdr

537 36 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cornelius Riutzers `Henrich Werhagen[?]´ grund, bred til gaden 8 al: 3 1/2 qtr:, lang 25 al: 3 1/2 qtr:, bred neden til 8 1/2 al:. Noch en grund neden for, bred ofuen til 7 1/4 al:, og neden til 7 al:, lang 16 al: 3 1/2 qtr:. Søeboederne bred 13 1/2 al:, lang 25 1/4 al:, effter grundebref udsted af Hans Hanßen dat: 1652 gifr: tilsammen -- 3 ort Tilf. over linja med hand 2
538 36 1686, 87, 88, 89, 90, 91 |-92-|Till allmending |-En grund neden for gade huußet, som Grette Berentz tilforne eyede, huor paa ingen grundebref, men effter Ifuer Christenßens for klaring gifuis der af -- 1 ort 8 ß-|
539 36 Bet. 86Till allmending |-Brandanus Wageners gade grund, bred langs gaden 8 3/4 al:, foruden gangen paa søndre side, mitofuer 7 1/4 al:, lang 41 1/2 al:, effter grundebref dat: 1639 gifuer -- 3 ort
Sioboed grunden, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort-|

540 36 Betalt grunde ley effter H: estats raht resolution fr: 1674 till 1686 er tolf aar 29 rd. 87, 88, 89 |-Sahl: Hermand Frisches gade grund, bred 15 all:, lang 43 allen seelansch effter grundebref dat: 1619 gifuer grundelej en rd specie -- 1 rd
Soeboed grunden lang 33 all:, bred 21 1/2 all: norsch mahl, gifuer grundelej effter grundebref en gamle daller halfanden marck dansche -- 1 rd 1 ort-|
'Sahl: Hermand Frisches gade grund' med hand 1, resten med hand 2
541 36 Till allmending |-Hermand Frøchens grund, er bred til gaden for uden gangen 15 1/8 al:, lang 71 3/4 al:, bred neden til 15 1/4 al:, effter grundebref dat: 1625 gifuer in specie -- 1 rdr 2 ort-|
542 36 Betalt 1686Till allmending |-Christopher Kønings gade grund, huor paa er et grunde bref dat: 1589. Wil effterßees, gifuer -- 3 ort
Kielder grunden er under Herman Frøchens grundebref og betalis til Freuchen, som wil rettis, saa at hand kand hafue sit for sig self.Siøboed grunden.-|

543 37 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Wilchenßens paaboende grund, har der til grundebref dat: 1627, men som nogit der af er fra kommen, saa kand maalit iche indføris, men wil tages nye grundebref, gifuer -- 1 rdr 1 ort 8 ß
544 37 Bet. 86. Till allmending |-Hans Castenßens grund er under Hans Wilchensens grundebrefs maal, faar der for tage et nyt grundebref, gifuer-| -- 2 ort 16 ß
545 37 Bet. 89, 90, 91, 92. Till allmending |-En grund ofuen for Hans Wilchenßens, som er udlagt effter hans fader, og Ifuer Christenßen sig tilholder, men har ingen adkombst eller grundebrefve der til, huilchit wil i agt tages, gifuer -- 1 ort-|
546 37 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Meyers grund, lang 73 al:, bred til gaden 13 al:, og fra smugit 14 al:, og med siøgangen 14 1/4 al:, effter grundebref dat. 1642 gifuer -- 1 rdr 1 ort
547 37 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Caßper Nefuermands grund, lang 135 1/2 al:, bred til gaden 12 al:, lige saa bag, effter grundebref dat: 1610 gifuer -- 1 rdr 3 ort
548 37 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Blattis grunder, dend ene bred til gaden 10 3/4 al:, lang 45 1/2 al:, bred neden til 10 al 1 1/2 qtr: effter grundebref dat: 1626, gifuer -- 1 rdr
Den anden bred 8 1/2 al: 1/2 qtr:, lang 28 al:, effter grundebref dat: 1639 gifuer -- 2 ort
Noch en kielder grund, lang 14 al:, bred 9 al:, og en swahle 2 al: 2 1/2 qtr: effter grundebref 1656 gifuer -- 12 ß

549 37 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 |-Hr: laugmand Hinrich Cochis gade siøbod og hauge grunder, gifuer til samme effter seddel -- 2 rdr 1 ort
Grundebrefuene wil efftersees og grundene maahlis. Denne grund er delt-|
'Denne grund er delt' med hand 2. Jf. de to neste postane
550 37 94, 95, 96 Schipper Peder Pederßen haver helften deraf og betaller aarlig en rd -- 1 rd Hand 2
551 37 94, 95, 96 Herman Frycken den anden hafue[!] part og betaller en rd en ort -- 1 rd 1 ort Hand 2
552 37 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannes Jeßperßens `Gert Meyer´ fire søeboeder, lang fra Giert Meyers ned i Maribachen 38 al:, bred 13 1/2 al:, effter grundebref dat: 1642 gifuer -- 3 ort Tilf. over linja med hand 2
553 37 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Christenßen i Sogn `Nu Anders Erichsen Smit´, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr 12 ß Tilf. over linja med hand 2
554 38
Nogle søeboeder har werit Peder Nielsen Hiermundz huor paa ingen grundbref, men gifuer 2 ort
555 38 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Wollert Dancherßen-| `Jørgen Mechelin´ har der af halfanden boed, gifr -- 1 ort
556 38 Betalt 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mester Bofoy hafuer toe boeder, gifuer -- 1 ort
557 38 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Janßen Fasmers grund, bred langs gaden 13 1/4 al: og øfverst oppe 40 al:, lang 131 al:, effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1675 gifr -- 1 rdr
558 38 Bet. 18 aar till 1693, 94, 95, 96 NB at spørges effter hans søeboeder, gifuer aarlig -- 16 ß Frå 'gifuer' med hand 2
559 38 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93 Rasmus Rasmußen Brøgger grund, lang 34 3/4 al:, bred paa den nordre side 19 3/4 al:, og oven til 19 1/4 al:, effter grundbref 1639 giver -- 1 ort
560 38 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Ifuer Christenßen Raadmand en øde grund, lang 11 3/4 al:, bred 22 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref 1636 gifr -- 12 ß. /er till allmending vdlagt\ Tilf. under linja med hand 2
561 38 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Ifuer Christenßen tilholder sig Christopher Schomagers grund, har der paa ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
/vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
562 38 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Iligemaade Gunder Kippers grund, huor til ingen grundebref hafuis, gifuer -- 20 ß
/vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
563 38
Joen Hanßen haver gifuen aarlig 12 ß
/er till allmending vdlagt\
Fom. 'haver' med hand 2
564 38 Bet. 89, 90, 91, 92 Ifuer Christensen har nu Hans Mejdenborgs grund,lang 17 al: 1 1/2 qtr:, bred ofuen til 7 1/2 al:, neden til 9 1/4 al:, effter grundebref dat: 1635, gifuer -- 1 ort
/vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
565 38 Betalt 86 Hinrich Hofnagels grund, lang 19 1/2 al:, bred 11 1/2 al:, effter grundebref dat: 1657 gifuer -- 16 ß
/vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
566 38 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Ifuer Christenßens grund, som Aamund Hansens koene beboer, ingen grundebref, gifuer -- 1 ort
/vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
567 38 Bet. 86 Olle Olßen Baadzmand ingen grundebref, gifuer -- 12 ß
/vdlagt till allmending\
Tilf. under linja med hand 2
568 38 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Olßen, ingen grundebref, gifuer -- 12 ß
569 38
Hermand Frisches grund
570 39
Clemmet Hanßen
571 39 Bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Brandanus Wageners grund gifuer -- |-1 ort 12 ß-| Faar hafue nyt grundebref, thj en deel er frakommen.
Denne grund haver nu Christen Hanßen og er 1/2 aftagen till allmending, tj gifuer dj hereffter ickon grundelej 20 ß -- 20 ß
Frå 'Denne grund' med hand 2
572 39 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albert Petterßens koenes `Nu Fredrich Echoff´ grund, lang 15 1/2 al:, bred 16 1/2 al:, effter grundebref dat: 1614 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
573 39 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Wilchenßen har nu Endre Christenßens grund, lang 34 al:, bred med gaden 11 al:, bag 12 1/4 al:, effter grundebref dat: 1674 gifuer -- |-20 ß-|
Denne grund haver nu Christen Hanßen Brygger og er 1/2 parten af tagen till allmending, tj gifuer de hereffter ickon grundelej 12 ß -- 12 ß
Frå 'Denne grund' med hand 2
574 39 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albert Janßen Schredders grund, lang 48 al:, |-lang-| `bred´til gaden 9 1/4 al:, neden til 11 al:, effter grundebref dat: 1637 gifuer -- 2 ort
575 39 Bet. f: 1684 till 1689, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Jochum Ruggen-| `|-Nu laugmanden Henrich Coch-|´ gifuer aarlig grundelej -- 1 ort
Nu Larß Larßen
'Jochum Ruggen' med hand 1, resten med hand 2
576 39
Sahl: Peder Hanßen Raadmand
577 39 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Nielsens `Larß Olßen´ grund, ingen grundbref, gifr: -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
578 39 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Laurtz Laurtzen gifuer aarlig -- 8 ß Høyrer saman med neste
579 39 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stephen Arneßen gifuer -- 8 ß
Disße toe boer paa en grund, ingen grundebref, men maahlebref
Høyrer saman med førre
580 39 Bet. 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Crein Hofft og Johan Slytter af en øde grund, gifr -- 1 ort
581 39 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Zendt Castenßens `Hanß Pouelßen´ øde grund, siges at vere udlagt til Lyr Fastings børn, schal gifue aarlig 1 ort. Rester siden 1674, effter den gamble bog fol. 31 -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
582 39 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Lauritzen Arbeidzmand grund tilkommer nu Anders Rolfßen, er lang 12 al:, bred langs med smugit 11 1/2 al:, og bag til 10 1/2 al:, effter grundebref dat: 1642 giver -- 12 ß
583 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torchild Jenßen `Nu Nielß Markußen og Nilß Bendixen´ en øde grund, ingen grundbref -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
584 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Olßens grund, lang 15 1/4 al:, bred 12 1/4 al:, effter grundebref 1610 gifuer -- 1 ort
585 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Halfuerßens grund, lang 20 1/4 al:, bred 9 1/2 al:, effter grundebref dat: 1629 gifuer -- 1 ort 12 ß
586 40 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Maartenßen Schoelappers `Gunder Trolßen´ grund, lang 21 al:, bred med gaden 12 3/4 al:, og neden til 12 1/2 al:, effter grundbref dat: 1656 gifuer -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
587 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Simen Janßen Baadzmand `Morten[?] Jochumß´ grund, lang 12 3/4 al:, bred ofuen til 5 al:, og til gaden 4 3/4 al:, effter grundbref dat: 1656 gifuer -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
588 40
En grund som er lang 18 1/2 al:, bred 16 1/2 al:, effter grundebref day: 1635, beboes af
589 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tølchen Kieldßen som gifuer -- 12 ß
590 40 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Erichßen gifuer -- 12 ß
591 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Otte Otteßen Baadzmands grund, bred 9 1/2 al:, lang paa westre side 23 1/2 al:, og østre side 16 1/2 al:, effter grundebref dat: 1635 gifuer -- 1 ort
592 40
En grund som er lang 23 al: og bred 11 1/4 al: effter grundebref dat: 1636. Der paa boer
593 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albert Petterß gifuer aarlig -- 15
594 40 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Halfuer Schoelappers koene gifuer -- 9 ß
595 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Jenßen Baadzmands grund, gifuer -- 12 ß
Har et grundebref dat: 1637 men lengden og breden kand der effter iche indføris, thj der er nogit aftagen, behøfuer derfor nye grundbref

596 40 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94 + 96 Ifuer Christenßen en øde grund, tilforne weret Arche Brysßels, bred 13 1/4 al:, lang 21 3/4 al:, bred ofuen til 18 al:, effter grundebref dat: 1649 gifr -- 1 ort
597 41 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torchild Jenßens paaboende grund, lang 32 al:, bred 35 1/2 al:, effter grundebref dat: 1606 gifuer -- 3 ort 16 ß
598 41 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund lang 15 1/4 al:, paa østre side 16 al:, bred paa nordre ende 15 1/2 al:, og paa den østre side 16 al:, effter grundebref dat: 1639. Der paa boer Frandtz Kellj og Anders Olßen, gifuer begge -- 1 ort
599 41 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Crammers hauge gifuer -- 1 ort 8 ß
Noch it støche grund som tilforne tilhørt Elße Arent Nagels, som Giert Krammer hafuer indhegnit til sin hauge, gifuer -- 2 ort
Til disße thoe grunder er ingen grundebrefue anwist, wil der for effter spørges

600 41
Et lidet huus til kommer de søefarende fattige, haver gifuen en ort aarlig, rester. Frå 'haver' med hand 2
601 41 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Hendrich Bladt af den grund Peder Nielsen tilforne eyede, huor paa staar en deel huuße, gifuer -- 2 ort
Ingen grundebrefue anwist

602 41
Archie Richers. Skall werre den grund som Hanß Pasßou betaller en ort for pa folj 53 Frå 'Skall' med hand 2
603 41 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Ludens /Kel Christenßen\ grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort Tilf. under linja med hand 2
604 42 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sußanne Simensdatter rester paa herligheden 1 rdr, der af rente aarlig -- 6 ß
og grundeleye -- 1 ort

605 42 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Boermetter, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 2 ß
606 42 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Sørenßen Timmermands grund, bred til gaden 12 al: 1 1/2 qtr:, lang 30 al:, effter grundbref daterit 1624, gifuer -- 1 ort
607 42 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af en anden grund huor til ingen grundbref, gifr -- 12 ß Tilhøyrer førre post
608 42 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Sehußen har den halfue deel af den grund med Olle Sørenßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
609 42 Bet. 86 En grund lang 15 al:, bred 6 al:, effter grundbref 1642. Der paa boer Tiøstel Siurßen giver aarlig -- 6 ß
/|-Tystel Fischer og Waldemar Raßmußen-|\

610 42 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ,95,96 og Waldemar Rasmußen, som gifuer aarlig 6 ß
Jens Nielßen har nu Waldemar Rasmußens anpart

611 42 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94 ,95,96 Niels Christenßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß
612 42 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ,95, 96 Jens Nielßens grund, lang 19 1/2 al:, bred 7 1/2 al:, effter grundebref dat: 1654 gifuer -- 20 ß
613 42 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94 ,95, 96 Cort Hanßen Baadzmands koenes grund, bred paa nordre side 11 al:, bag til 10 1/2 al:, lang 19 1/2 al:, effter grundbref dat: 1648 gifuer -- 1 ort
614 43 Bet. till 94, 95, 96 Job Jacobßen af Daniel Schreders grund, gifr -- 20 ß
Ingen grundbref

615 43 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Michelßen og Siur Olßens grund, bred 15 al:, og neden til 12 al:, lang 38 al:, effter grundbref dat: 1618 gifuer -- 2 ort
616 43
Knud Fløtmand og Christen Fester betaller aarlig til de soefarende fattige |-??-| 2 rd. Er byens grunder og boer betalle grundelej aarlig en ort. Frå 'betaller' med hand 2
617 43
En øde grund `Nu Willem Raßmußen´ de fattige søefarendes, gifuer aarlig -- 1 ortLang pa nordre side 38 1/2 alen, pa syndre side 39 1/4 alen, bred langs gaden pa ostre side 15 3/4 allen, pa westre side 24 1/4 allen, effter grd:bref 1696 d: 10 9br Tilf. overl linja, samt frå 'gifuer aarlig' med hand 2
618 43
En grund som hafuer werit Endre Endreßens, derpaa boer Denne høyrer saman med dei tre neste
619 43 Bet. 94, 95, 96 Lars Pederßen, gifuer 1 ort 12 ß -- 1 ort 12 Frå 'gifuer' med hand 2
620 43 94, 95 Lars |-Nielßen-| Hanßen 12 ß -- 12 Frå 'Hansen' med hand 2
621 43 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, NB 96 Olle Nielßen, har ingen grundbref, gifr tilsammen 12 ß -- |-2 ort-| 12 ß 12 ß med hand 2
622 43 94, 95, 96 |-Jacob Pederßen-| `Nu Hanß Christenßen´ gifuer aarlig -- 1 ort
Denne grund war till forne Johan[?] og Albert Tomeßens, lang pa østre side 11 3/4 all:, pa westre side 15 1/4 allen, bred bag og fremme 12 5/8 allen, effter gr:br: 1696 d: 28 januarj
Hand 2
623 43 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Lauritz Anderßens grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
624 43 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Thommes Danielsens-| `|-Johan Saligmet[?]-|´ øde grund, ingen grundbref, g: -- 12 ß
Nu Birte Christoffers datter, lang 29 1/2 allen, bred till gaden 7 1/4 allen, mit pa bred 12 allen, bag bred 12 1/2 allen, effter grundebref dat: 1696 d: 6 may.
Tilf. over linja samt frå 'Nu' med hand 2
625 43 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Lißebet Zanders-| `Jurgen Mecklin´ gade grund, lang paa søre side 36 1/4 al: og nøre side 35 al:, bred 10 al: 1/2 qtr: til gaden, og i nedre ende 8 al:, effter grundebref dat: |-1656-| `1694 d: 4 junj´ gifuer -- 3 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
626 43 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thies Wilde og schipper Philup Lambertz paaboende grund, lang 43 1/2 al:, bred til gaden 11 al:, og bag 14 1/2 al:, effter grundebref dat: 1611 gifuer -- 3 ort
627 43 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Jores Bennechens-| `Bertel Segelchen´ grund, bred med gaden 10 all:, og ved enden 11 al:, midt i haugen 9 3/4 al:, lang 73 al, effter grundebref dat: 1624 gifuer -- 1 rdr 1 ort Tilf. over linja med hand 2
628 44 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Nielßen Weinwichs grund, lang paa søndre side 23 3/4 al:, og nordre side 21 3/4 al:, og midt paa 22 3/4 al:, bred til gaden 13 al: 3 1/2 qtr:, og nederste ende 12 1/2 al:, effter maahlebref dat: |-2-| 10 july 1667, gifuer -- 1 rdr 8 ß
Ingen grundebref anwiist

629 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Frederich Pitterßen af et waanhuus som Hans Nielsen har kiøbt, saa og af kielderen og toe søeboed grunder, gifuer -- 1 rdr 2 ort 16 ß
Ingen grunde bref der paa anwiist

630 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en søeboed grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
631 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Frederich Pitterßens paaboende grund, bred langs gaden 16 1/2 al:, og ofuen til 17 3/4 al:, lang 39 all:, norschmaal, effter grundbref dat: 1634 gifr -- 1 rdr
632 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En siøboed grund, lang 13 1/4 al:, bred 10 al:, effter grundebref udsted af Ifuer Christenßen 1670 gifr: -- 1 ort 18 ß
633 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Disßingtons paaboende grund, bred til gaden 10 all:, med den halfue gang, lang 91 al:, bred op wed enden 11 al:, effter grundbref daterit 1644, gifuer -- 1 rdr 2 ort
634 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Berent Loduigßens paaboende grund, bred 12 1/2 al:, lang fra gaden 44 1/2 al:, bred paa muren 13 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1627, gifr: -- 1 rdr 3 ort
Hans søegrund lang 74 al:, bred 7 1/2 al:, og gangen 2 1/2 al:, effter grundebref dat: 1656 gifr -- 2 rdr

635 44 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Crammers gade grund, lang fra gaden ned til Maribachen, bred ofuen til gaden 18 al: 1 1/2 qtr:, bred neden til 13 3/4 a:, effter grundebref dat: 1645 gifuer -- 2 rdr
Sioboedz grunderne der af hafuer Frederich Pitterßen halfft og Giert Crammer halft, gifuer -- 2 ort
Grundebref dat: 1647

636 45 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Christenßen Klochers `Lißebet Jons´ gade grund, bred til gaden 10 1/2 al:, og ofuen til 10 al:, lang 30 al:, effter grundebref dat: 1637, gifuer -- 1 rdr Tilf. over linja med hand 2
637 45 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Siøboedgrunden, derpaa ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
638 45 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Thomaßens paaboende gade grund, lang 28 3/4 al:, og bred 11 al:, effter grundebref dat: 1627 gifr in specie -- 1 rdr 1 ort
Noch en grund, lang 15 al:, bred 6 1/2 al:, og en svahle lang 6 al:, bred 2 al:, effter grundbref dat: 1641, gifr -- 1 ort

639 45 96 Fridrich Ekhofs tuende soe boed grunder, gifuer aarlig -- 1 ort 12 ß Hand 2
640 45 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sander Nielßens paaboende grund, bred 12 1/2 al:, lang 28 al:, bred neden til 8 al:. Noch søeboed grunden ned for, bred 13 7/8 al:, og lang fra des begyndelße til Marebachen, effter kiøbebref og trej grundebrefue, gifuer -- 1 rdr |-3 ort-| `1 ort 12 ß´
Her fra gaar en ort tolf schilling for trende soeboeder som tillhorer Frederich Eckhof og betaller deraf aarlig en ort 12 ß -- |-1 ort 12 ß-|
Tilf. over linja samt frå 'Her fra' med hand 2
641 45 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jorne Gierdtz datters `Nu Nilß Sollgard´ grund, lang 10 al: 1 1/2 qtr:, bred 9 1/4 al:, effter grundbref af Ifuer Christenßen udsted, gifuer -- 1 ort 4 ß Tilf. over linja med hand 2
642 45 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Olßen af en grund liggende i Corpildsmugit, lang 20 al:, og ofuen til |-til-| 25 3/4 al:, bred i sydost ende 30 3/4 al:, og i nordvest 29 3/4 al:, effter grundbref dat: 1633 gifuer -- 1 ort 16 ß
643 45 Bet. 86, 87, 88, 89 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Brynte Anderßens `Nu Nilß Sollgard´ grund, ingen grundbref, gifr -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
644 45 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Olßens grund, lang 17 1/2 al:, bred paa søndre side 13 3/4 al:, neden til lige saa, effter grundbref dat: 1657 gifuer -- 2 ort
645 45 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lyr Bohlmands grund i schrifver gaarden, lang 30 1/2 al:, bred 13 al:, effter grundbref dat: 1620, gifr in specie -- 1 rdr 2 ort
646 45 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cort Janßens koenes grund, bred 10 al: 2 1/2 qtr:, lang 16 al:, effter grundbref af Ifr: Christenßen udsted dat: 1674, gifr -- 1 rdr
647 45 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lyr Bohlmand en øde søegrund, giver aarlig 12 ß effter sahl: |-borgem: Ove Jenßens opteignelße i hans bog-| -- 12 ß
648 46 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cordt Janßens koene, it huus og grund nesthos hindes iboende huus, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
649 46 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thommas Pederßens paaboende grund, som bestaar i trej grunder, men ingen grundbref paa nogen af dennem anwist, giver effter grundseddelen af dem tilsammen -- 2 rd 3 ort 20 ß
650 46 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, dobbelt 91, 92, 93, 94, 95, 96 Marten Frostes grund, lang 19 al: 1 1/2 qtr:, bred ofuen til 8 al:, og neden til 8 1/2 al:, effter grundebref dat: 1633 gifuer -- 3 ort
651 46 1686, 87, betalt 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Olßens grund, lang 29 al:, bred 7 1/2 al:, effter grundebref dat: 1643, gifuer -- 2 ort
652 46 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en søeboed grund i Altenou gaarden, bred 10 al: 2 1/2 qtr:, lang 9 allen, effter grundebref dat: 1663 gifr -- 1 ort 8 ß
653 46 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Sørenßens paaboende grund, lang 30 al:, bred til gaden 10 3/4 all:, og bred ofuen til 7 1/2 al: 1/2 qtr: effter grundebref dat: 1639 gifuer -- 2 ort
654 46 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søeboedtz grunden er under it grundebref med Sander Nielßens boeder, gifuer -- 12 ß
655 46 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Schoemagers `Hanß Kollbring´ grund, ingen grundbref, gifr -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
656 46 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Job Jacobßen af hans og Thomas Pederßens søeboed grund i Altenougaarden yttre, gifuer -- 1 rdr 3 ort
Anwiist iche grundebref.
Henrich Jden haver en soeboed heraf |-heraf-| som `han´ skal betalle af eller anwiße at den er frj.
Frå `Henrich Jden´ md hand 2
657 46 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Siurßens paaboende grund, lang 10 3/4 alen, bred 22 al:, effter grundebref dat: 1635, gifr -- 3 ort
Noch en grund effter gr:br: 1641 d: 20 augustj huor af hand haver helften, gifuer grundeleje -- 1 ort 12 ß
Frå `Noch en´ md hand 2
658 46 Bet. fra 85 till 1694, 95, 96 H: com:ers raad Thor Møhlens grund som tillforn war Jacob Siurßen, gifuer aarlig -- 2 ort 16 ß hand 2
659 47 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Unge Jan Reimers `Nu Friedrich Echoff´ grund, bred 10 al: 3 qtr:, og i den anden ende 13 al:, lang 23 7/8 al:, effter grundebref dat: 1645 gifuer -- 1 ort Tilf. over lijna med hand 2
660 47 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Anders Joenßens huus og grund, gifuer -- 3 ort
Har et grundebref dat: 1639, men lengden og breden kand iche der effter jndføris, thj der er nogit af tagen, behøfver der for nye grundebref.

661 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Job Jacobßen `Johan Gertzen´ har nu Mogens Glasmagers grund, er bred 10 al:, lang 15 1/2 al:, effter grundbr: 1657 gifr -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
662 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Raadmand Ifuer Christenßens-| `Friederich Eckhoff´ paaboende grund, lang paa søre side 28 1/2 al:, nøre side 32 al:, bred med gaden 12 al:, neden til 16 1/2 al:, siøgrunden lang 38 3/4 al:, bred 12 7/8 al:, effter grundebref dat: 1636 gifuer -- 2 rdr Tilf. over linja med hand 2
663 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Altenou grunden, ingen grundbref, gifuer -- 3 ort
664 47 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En øde grund `Nu Henrich Farnou´ paa søndre side, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
665 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En liden grund ved Jacob Siurßen, ingen gr:bref, gifr -- 1 ort
666 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Ibßens `Nu Larß ?akß:[?]´ kielder grund paa nøre side, gifr -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
667 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En øde grund ved Ifuers poert, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
668 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En grund, lang 11 al 2 1/2 qtr:, bred 13 1/4 al:, effter grundbref dat: 1657 gifuer -- 1 ort
669 47 |-Bet. 86, 87-| |-Noch en søeboedgrund af Trine Willums gifuer -- 18 ß-|`Gabriel ???terß[?] og er anfortt hos Hans Hanßen´ Tilf. over linja med hand 2
670 47 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91 NB, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Zanderßens `Nu Henrich Farnou´ grund med den grund i Corpild smiug, effter grundbref dat: 1644, gifuer -- 1 rdr |-2 ort-| Tilf. over linja med hand 2
671 47 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Heraf hafuer Hanß Nilßen Nilß Sanderßens grund j Corpild smuget og gifuer deraf aarlig thoe ort -- 2 ort hand 2
672 47 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95, 96 Hans Kolbrings grund, |-lang-| gifuer -- 1 rdr
Har et grundebref dat: 1634, men der er en deel fra kommen, der for kand maalit iche indføris

673 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Høyer Pederßens grund, lang 41 1/2 al:, bred til smugit 15 al:, og bag 14 al:, effter grundebref dat: 1651 gifuer -- 2 ort
674 47 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95 Lauritz Blochedrejers grund, bred 10 1/8 al: paa dend østre side og 12 al: paa den vestre side, lang paa nordre side 36 1/4 al:, og søndre side 36 al:, effter grundbref dat: 1636 gifuer -- 1 ort
675 48 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Niels Knudßen Brahes grund, lang 36 al:, paa dend nordre side, og søndre side 34 1/2 al:, bred op ad smugit 10 3/4 al:, og westen paa 7 al:, effter grundebref dat: 1635 gifuer -- 1 ort 12 ß
676 48 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95, 96 |-Joen Brøggers-| `Nu Michel Olß´ grund, lang i westre side 11 al: 3 qtr: og søtre side 34 al:, bred i nordeste ende 10 al:, bred langs gaden 12 1/2 al:, effter grundebref dat: 1639 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
677 48 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95, 96 En grund nest hos, lang 17 1/2 al:, bred paa nordre side 10 al:, og søndre ende 8 3/4 al:, effter grundebr: dat: 1657 gifuer -- 12 ß
678 48 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95, 96 Noch en hauge grund nest hos, huor paa er ingen grundbref, men effter grundseddel gifuis -- 6 ß
679 48 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95 Hans Jenßen Timmermands grund, ingen gr:br: -- 6 ß
680 48 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95,96 Daniel Wolpmands grund, huor paa boer Isach Toerßen, ingen grundebref, gifuer -- 12 ß
681 48 Bet. 86, 87, 88, 91,92, 93, 94, 95,96 |-Peder Stephenßen-| `Nilß Olßen´ Timmermand, ingen gr:bref, gifr -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
682 48 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95 Marchus Ellingßens `Christen Madtzen´ grund, ingen gr:bref, gifuer -- 1 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
683 48 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Berette |-Peders-| `Nielß´ datter Kniplekoenes grund, lang 15 1/2 al:, bred 11 al:, effter grundebref dat: 1628 gifuer -- 12 ß
684 48 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Asßerßens grund, lang 34 al:, langs Marchewejen, og paa nøre side 35 al:, bred paa østre side 11 1/2 al:, og den westre ende 13 al:, effter grundbref dat: 1656 gifuer -- 1 ort
685 48 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95, 96 Christian Mahlers koene, en øde grund, ingen gr:br: -- 12 ß
686 49 Bet. 86, 87, 88, 91,92, 93, 94, 95, 96 Anders Sørenßens grund, ingen grundbref, gifr -- 16 ß
687 49 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Peder Michelßen Doets grund, huorpaa hand har tvende grundebrefue dat: 1610 og 1615, gade grunden er lang 12 1/2 al:, bred 10 al:, den anden lang 30 1/4 al:, og bred 14 al:, gifuer -- 1 ort 22 ß
688 49 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Madtz Jørgenßen Baadzmand, ingen grundbref -- 16 ß
689 49 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94 Giertrud Michels `Jurgen Laußen´ hauge, bred paa vestre ende 34 1/2 al:, og østre ende 20 1/2 al:, lang paa søndre side 33 1/2 al:, og nordre side 29 al:. Noch it lidet støche grund paa det sydoest hiørne, lang 13 1/2 al: og bred 7 1/2 al:. Endnu et støche grund, lang 16 all: og bred 8 1/2 al:, effter grundebref dat: 1628, gifuer -- 1 ort 12 ß
690 49
Strange fattighuus som er ordinerit til fattiges husværelße og der for frj for grundeleje
691 49 92, 93, 94, 95, 96 Knøße grunden ligger øede gifuer 1 ort -- 1 ort Frå 'gifuer' med hand 2
692 49 95, 96 Af Knoßegrunden er solt |-noget-| 15 all 2 1/2 q: udj lengden, og 11 allen udj breden till Jesper Anderßen effter gr:br: dat: 1694 d: 2 januarj -- 12 ß Hand 2
693 49 Bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95 Tomaß Anderßen nu optagen grund, gifuer aarlig 12 ß -- 12 ß Hand 2
694 49 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßen Raadmand af Lyders Wefuers grund, lang 39 al:, bred 19 1/2 al: 1 qtr:, effter grundbref dat: 1610 gifuer -- 1 ort
695 49
Jan Nagel
696 49 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93, 94,95, 96 Jacob Lauritzen ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
697 49 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93, 94,95, 96 Ifuer Christenßen Raadmand af Joen Smedz grund som Knud Olßen paaboer, ingen gr:bref, gifuer -- 16 ß
698 49 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92,93, 94,95, 96 Casper Smedz grund, lang 36 1/4 al:, bred 16 1/4 al:, effter grundebref dat: 1643, gifuer -- 2 ort
699 49 96, 92,93, 94,95 |-Lauritz Glasmager-| Nu Christoffer Jacobß: Glasmager |-gifuer -- 1 ort-|, lang 20 allen 3 q: langs gaden ofuen er lang 18 allen, bred pa norder side 29 allen, pa synder side 25 allen seelansch effter gr:bref dat: 1692 d 23 septembr:, gifuer grundelej en ort -- 1 ort 'Lauritz Glasmager' med hand 1, resten med hand 2
700 49 95, 96 Erich Anderßen grund. Fra denne grund er solt till Erich Anderßen Tim:erman 15 allen udj lengden og otte allen vdj breden, effter grundebref 1695 d: 23 |-junj-| april, gifuer grundelej -- [..] ß hand 2
701 50 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendriche Andersdatter, ingen grundbref, gifr -- 10 ß
702 50 Bet. 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Larßen Hatstaferer, ingen grundbref, gifr -- 10 ß
703 50 Bet. 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Nielßen har et gammel grundbref d: 1608 -- 16 ß
704 50 Betalt 86, 87, 88 Niels Christenßen af en grund ved Wegtertaarnit huor paa har et grundebref dat: 1608, gifuer -- 8 ß
705 50 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Sørenßen Møhlers koene, ingen grundbr:, gifr -- 6 ß
706 50 95, 96 Nielß Halverßen grund, lang 21 1/8 allen, bred 9 5/8 allen sellansch effter gr:br: 1694 -- 8 ß Hand 2
707 50 Bet. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thommes Christenßens /nu Henrich Raffel[?]\ hauge grund, aarlig 6 ß -- 6 ß Tilf. under linja, samt frå 'aarlig' med hand 2
708 50 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Pederßen Schredders grund, ingen gr:bref, gifr -- 20 ß frå 'ingen' med hand 2
709 50 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: laugmand Hinrich Cock `Rodolf von Borg´ af Jan Jansen Smedz grund, huor paa ingen grundbref anwiist, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
710 50 Bet. fra 77 till 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 H: borgemester Peder Troiels grund, jngen grundebr:, gifuer effter gr: seddel -- 18 ß hand 2
711 50 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Beyers grund wed Wegtertaarnit, lang paa nordre s: 32 1/2 al:, og nedre side ved Johan Smedz 35 1/2 al:, bred paa søndre side 9 1/2 al:, bred paa nordre ende 19 1/4 al:, gifver aarlig effter grundbref 1682 -- 1 ort 12 ß
712 50
Siur Christopherßens enche, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
713 50 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mette Halfuorsdatters grund, lang 39 al:, bred 15 1/4 al:, norsch maal, effter grundbref dat: 1591, gifr -- 1 ort
714 50 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Pedersen i Svanens grund, lang 23 1/2 al:, bred 13 1/4 al:, gifuer aarlig 1 ort effter grundbref dat: 1611, og Sifuor Christophersens enches er under samme gr:bref, som Niels Pederß: sig til kiøbt, gifr -- 12 ß
og af det andet støche som hand sig til kiøbt -- 12 ß
wil efftermaalis

715 50
Hendrich Olßens ødegrund. Denne grund findes pa folj 51 anført vnder Ifuer Busches grunder og betaller aarlig deraf 1 ort 12 ß Frå 'Denne grund' med hand 2
716 51 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Busches engehauge er samblit af fire grunder, paa dend eene er magistratens gr:br: dat: 1609, bred fra hiørnit af Jens Thomaßens hauge til Reeberbahnen 90 al:, lang langs Jens Thomaßens og Strange Jørgensens hauge 174 al:, gifr -- 2 ort
717 51 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Den anden grund er effter magistratens grundebref dat: 1618, lang fra gaden ned ad 224 1/2 al:, og midt udj 218 1/4 al:, paa søre side 163 al:, bred mod søen 65 al:, bred mit paa 87 al:, og ofuen til 55 al:, og enda ofuen for 56 1/2 al:, og ofuen for til gaden 12 1/2 a: -- 1 rdr
718 51 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dend tredie grund er effter magistratens grundebr: dat: 1641, lang ved Ahlgaden 15 3/4 al:, bred 13 al: 1 1/2 qtr:, gifuer -- 1 ort 12 ß
719 51
Til den fierde grund er ingen grundbref, ligger neden for disße haugegrunder, er kiøbt af Jens Knudßen 1627 |-effter huis kiøbebref det schal vere lang 24 al:, og bred 16 al:, af huilchen rester grundeleje saa lenge Ifuer Busch det hafft. Paa disße grunder staar en heel deel huuße af huilche Ifuer Busch lader sig betahle grundhyre.-|
<96> Er lang 42 allen 1 quart:, bred 31 1/2 allen, effter grundebref dato d: 10 decembr: 1694, gifuer -- 1 ort
Nedste linje med hand 2 (frå <96>). Jf. neste post
720 51
|-Pa denne grund boer
Sl: Hanß Anderßen, rester fra 1689, gifuer aarlig 4 :m:
Larß Ollßen gifuer aarlig 5 :m:, rester 2 aar
Olle Olßen gifuer 4 1/2 :m:, rester 2 aar
Nielß Biornßen gifuer 4 :m:, rester 1 aar
Magne Joenßen gifuer 3 :m:, rester 4 aar
Johannes Nielßen gifuer 2 1/2 :m:, rest 3 aar
Olle Joßepßen
Diße betaller till Karen Busch tj det er hendis grund som de boer paa
Hand 2, høyrer saman med førre post
721 51 1694, 95, 96, 97 Major Wittmans grund, jngen grundebref, gifuer aarlig -- 16 ß Hand 2
722 51 |-Odelßgrunde-| Hans Wilchenßens grund i Knøßesmug, huor paa staar fire huuße, faaregifuer at det schal were en oddels grund, har dog ingen anden adkomst end regsiteringen effter hans sahl: fader, huor befindes at denne grund er wurderit for 40 rdr.
723 51 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 |-Jan Lyrßens-| `Nu Samuel Carnelßen´ grund, ingen grundbref, giver -- 10 ß
Effter grunde seddel thj sch:
Tilf. over linja samt frå 'Effter' med hand 2
724 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 69[!] Gutorm Gutormßens koene, ingen grundbr: -- 10 ß
725 52 93, 94, 95, 96 Tomaß Anderßen Roejert grund, lang 10 allen, bred 8 allen, gifuer grundelej -- 12 ß Hand 2
726 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Ørbechis grund, ingen grundbr:, gifuer -- 14 ß
727 52 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91Bet. 86, 87, 88, 89 + 91Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Margrette Carlsdatter gifuer -- 6 ß
Jorgen Olßen gifuer -- 3 ß
Jørgen Sørenßen gifuer -- 3 ß
Disße er under it grundebref, wil dem imellem deeles

728 52
Hans Jacobßens tvende huuße og en hauge er pa folj 53 anfort Frå 'er pa' med hand 2
729 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Peder Anderßen-| `Nu Harterich Hanßen´ ingen grundbref, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
730 52 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Olßen, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
731 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Joen Thomaßens huus, der af har Ifuer Christenß: toe huuße og detz grund gifuer -- 2 ort
732 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Olßen Handtlanger for en deel af sam:e grund -- 1 ort
733 52 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Hendrich Hackroes koenes grund, lang 28 3/4 al:, bred 9 1/2 al:, gifuer -- 1 ort
734 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Hanßen Paßous huus og grund, som er 2de grunder, paa dend eene er grundebref og paa den anden maahle bref som wil anwiißeß, gifuer -- 1 ort 8 ß
735 52 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torchilds Annes grund, lang 24 al:, bred 27 al:, effter grundbref dat: 1651, gifuer -- 1 ort 8 ß
736 52 Bet. 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Beyer har nu Abraham Mesßings nøst -- 1 ort 20 ß

Dette stucke grund er en dell af Luckas Tomeßens grunder som aarlig haver betalt grundelej en rd 2 ort 16 ß. Ifuer Christenßen er eyerman af diße grunder.
Nedste avsnitt med hand 2. Det må tilhøyra denne posten.
737 53 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Bertel Jacobßen og |-Siur Pederßens-| `Aamund Erichßens´ grund, lang 22 1/2 al:, bred 25 al: 2 qtr:, effter grundbref 1654, gifver -- 1 ort
738 53 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Christ?-| Christen Johanßens grund, lang paa nøre side 9 all:, og søre side 16 3/4 al:, bred neder imod søen 17 al:, effter grundbref dat: 1640 gifuer -- 12 ß
739 53 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Niels Simenßen, ingen grundbref, men maal bref, lang 9 3/4 al:, bred 9 1/8 al:, gifuer -- 16 ß
740 53
Commerciedirecteur Thormøhlen har nu Peder Nielsens huus og hauge, gifuer -- 1 ort 8 ß
Rester for 82, og siden

741 53
Dirich Mesßings tvende grunder, nu Olle Knudßen, haver gifuen 1 ort 8 ß aarlig Frå 'nu' med hand 2
742 53
Corneleus Richertzens huuße berettes at Aarent Dobberdin schal tilsvare
743 53 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Pasßous huus og hauge, ingen grundbref, gifr begge effter seddel -- 1 ort
744 53 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Svendßen effter grundebref 1607, gifuer -- 16 ß
745 53 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sirj Størchsdatter under samme grundbref, gifr -- 8 ß
746 53 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Rasmußens grund, lang 20 1/2 al:, bred 25 al:, effter grundebref dat: 1608, gifuer -- 20 ß
747 53 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Nielßens koenis grund lang 24 1/2 al:, bred 15 3/4 al:, effter grundebref dat: 1649, gifuer -- 1 ort
748 53
Johan Sehußens hauge er schreven ved hans waanhuus der hand boer
749 54
Jørgen Blechmands hauge grund
750 54
Sidtzelle enche koenes øde grund
751 54 Bet. 1686, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Jacobßen, ingen grundbref, giver -- 12 ß
752 54
|-Jan Nagels trej waaninger-|
753 54 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abel Nielßen, ingen grundbref, giver -- 12 ß
754 54 Bet. 86, 87, 88, 89 + 92, 93, 94, 95, 96 Petter Heldt, ingen grundebref, giver -- 12 ß
755 54
|-Giertrud Michels thoe huuße i Korpildsmug er tilforn schreven-|
756 54 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carsten Carstenßens grund, bred 9 all: 2 1/2 q: till gaden, bred bag 8 all: 3 q:, lengden, pa ostre side 22 all: 1 q:, lengden pa westre side 21 all: 2 q:, effter grundebr: af 1689 gifuer -- 1 ort Hand 2
757 54 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Axßel Lauritzen-| `Sorren Sorrenßen´ paaboende grund |-og et hus nesthos-|. jngen grundebref, giver aarlig -- 2 ort Tilf. over linja samt 'jngen grundebref' med hand 2
758 54 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Andreas Hyßings grund lang 23 allen 3 q:, bred bag till 9 all: 3 q:, bred till gaden 10 allen, for uden en gang till en beck lang 6 1/2 all:, bred 1 1/4 all:, effter grundebr: dateret 1689 gifuer -- 1 ort Hand 2
759 54 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Pederßens grund, lang |-23 3/4-| 23 3/4 al:, bred 14 al:, noch 3 1/2 al:, u-bebøgt. Item hauge grund, effter grundbref 1645 gifuer -- 1 ort
760 54 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ifuer Christenßen-| `Gabriel Pittirßen´ har nu Asmus Høgers grund, bred i nederste ende 12 al:, og øfverste ende 13 al: 1 1/2 qtr:, lang 23 1/2 al:, men der af er afstanden til Detlef Møhler 4 norsch al:, gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
761 54 Bet. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch haver hand kiøbt twende sma boeder som tillforne haver werret Tonnis Janßen, huoraf aarlig gifues grundelej -- 18 ß Hand 2
762 54 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Job Jacobßens paaboende grund, bred til gaden 16 1/8 al:, ofuen til 13 al:, lang 22 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1657, gifuer -- 2 ort
Noch en kielder grund lang 13 al:, bred 12 1/2 al:, effter grundbref dat: 1624 gifuer -- 1 ort

763 54 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Petter Lüdens-| `Nu Lydolf[?] Hammecken´ paaboende grund, bred til gaden 12 al: 1/2 qtr: og til søen 12 1/2 al:, lang 127 al:. Noch en anden grund, bred 12 3/4 al:, og neden til 9 al:, lang ned i søen 35 1/2 al:, effter grundebref 1656 -- 2 rdr Tilf. over linja med hand 2
764 54 Bet. for 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Jørgen Loußens paaboende grund, lang 27 al:, bred 12 al:, norschmaal, effter grundebref dat: 1570 gifuer -- 1 rdr 3 ort
765 54 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Jurgen Loußen soeboede gifuer aarlig 12 ß -- 12 ß Hand 2
766 55 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arres Terveßens gade grund, bred 14 al: til gaden neden til 13 al:, lang 25 al:, effter grundebref dat: 1634 gifuer -- 3 ort
Søeboed grunden lang 9 al:, bred 12 1/2 al:, effter grundbref dat: 1656 gifuer -- 12 ß

767 55 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Olßens grund bred til gaden 12 al:, i gaarden 13 al:, i westre ende 11 7/8 al:, lang 105 al:, effter grundbref dat: 1634 gifuer -- 2 ort
768 55 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Nielßen Bagers grund til gaden, lang 105 al:, bred ofuen til 11 1/8 al:, og mit i haugen 12 al:, og lige saa til gaden, effter grundebref dat: 1638 gifuer -- 1 ort
769 55 Betalt 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En siøboedtz grund tilkommer Thies Bagger, ingen grundbref, gifuer -- 18 ß
770 55 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Olßen en søeboed gifuer -- 18 ß
771 55 Er af de Bilders grunder. Soldt af Ludvig Roßenkrantz til Ifuer Christenßen Raadmand som det nu følger Christopher Cortzis paaboende grund til gaden gifr 1 rdr. Har it gammel grundbref, men iche saa megen grund som ded lyder. Gifuer en rd. Siste setning med hand 2
772 55 Betalt 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Siøboedtz grunden, lang 30 al:, og siden ud til Marebachen, bred med gangen, effter gr:bref 1636 11 1/2 al:, gifr -- 2 ort
773 55 Er frj oddelßgrund Sahl: Peder Hanßens huus `Nu Jochim Moller´ Tilf. over linja med hand 2
774 55 Bet. 1689, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96 Noch it huus tillhører Jochim Moller `Nu Jochim[?] Lamping[?]´ gifuer aarlig grundelej en ort -- 1 ort Frå 'tilhører' med hand 2
775 55
Richert Cornelißens kielder grund
776 55 Ligger til capelanen til Dombkirchen Simen Anderßens grund, gifr aarlig 2 tr: rug og 1 1/2 rdr
777 55 Fri odelßgrund Lars Engelbretßens hus og grund
778 55 Er frj oddelsgrund effter schiøde ao: 1644 Anders Pychis paaboende grund, lang neden til 13 al: 1 1/2 qtr:, og ofuen til 10 1/8 al:, bred 11 al: 2 1/2 qtr:
779 55 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Haaßewinchels paaboende grund, bred 8 al: 1 1/2 qtr: og steenkielderen 11 1/4 al:, lang 33 1/8 al:, effter grundbref gifuer -- 3 ort
780 55 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95NB: Rester 1/2 sobodeNB: af den halfue soebode rester grundelej Søeboed grunden effter maahlebref lang 21 1/16 al:, bred 10 1/8 al:, gifuer |-effter taxt-| -- 1 ort
Paa denne søegrund er Kongl: confirmation og har Haßewinchel ichun dend halfue part af grunden som hand betaler dend ort for. Abraham Erpecom har dend anden halfue deel som er anteignit hos hans huus.

781 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Bigum, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr
782 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hermand Wulfs paaboende grund, ingen gr:bref, gifr -- 1 rdr
783 56 Oddels grund effter schiøde 1642 Noch 2de søeboeder i Joen Linds gaard, lang langs brøggen 16 al:, bred 12 al: 1/2 qtr: effter maalebref 1682
784 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Peder Madtzens-| `Nu Harmen Kramer´ paaboende grund har Kongl: confirmation paa grundebrefuet dat: 1672, gifuer -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
785 56 Betalt 1686, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Lembs quindis `Soren Sehußen´ paaboende grund, anwist grundbref af Falchord Brorßen dat: 1641, gifuer aarlig -- 1 rdr Tilf. over linja med hand 2
786 56 Bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch /|-Nu Casten[??] Reimers[?]-|\ af tvende boeder kiøbt af Johan Nagel, gifuer aarlig -- 1 ort 16 ß Tilf. under linja med hand 2
787 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Christenßen Bagers grund, bred 15 al: 1/2 qtr:, ofuen til 16 1/4 al:, lang 56 al: 1/2 qtr:, og en søeboed grund bred 12 1/4 al:, lang 6 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1646 gifuer -- 1 rdr 1 ort
788 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En hauge grund lang 55 1/2 al: 1 qtr:, bred ofuen til 15 al: 3 1/2 qtr:, neden 16 al: 3 1/2 qtr:, effter gr:bref 1641, gifr -- 2 ort
789 56 Bet. 86 till 92, 93, 94, 95, 96 Noch en søeboed kiøbt af Johan Nagel, gifuer aarlig -- 16 ß
790 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Michel Kocks-| `Nu Harman Kramer´ grund, bred til gaden 9 1/4 al:, og videre effter grundebrefuit dat: 1627, gifuer -- 1 rdr
Kielderen gifuer effter Ifuer Christenßens regb: -- 1 rdr
Tilf. over linja med hand 2
791 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dinnis Dreyers `Nu Larß Martenß´ gade grund og |-siøboedgrund-| kielder, bred 12 3/4 al:, lang 33 al: 1 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1656 gifr -- 3 ort 16 ß Tilf over linja med hand 2
792 56 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham Erpecom en kielder, lang 16 1/4 al:, bred 15 al:, effter grundebref dat: 1647 gifuer -- 3 ort
793 56 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Anderßen Pych en søegrund, lang 20 al: 1 1/2 qtr:, bred 12 3/4 al:, effter grundebref af Ifuer Christenß: udsted 1675, gifuer -- 1 ort 12 ß
794 56 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Ingebrigtsen Kandgyders grund, bred 9 1/4 al:, lang 31 al:, effter grundbref dat: 1609 gifuer -- 2 ort
795 56 Bet. 86, 1687, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Brun en kielder, lang 22 al:, bred 11 al: paa øfre ende, og nedre ende 10 1/2 al:, effter maahle bref dat: 1648, jngen grundbref, gifuer -- 2 ort
796 57 Bet. 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Christenßens `Nu Jenß Jenßen´ paaboende grunder, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr 2 ort
797 57
|-Bastian ??????????? soeboeder-| Hand 2. Posten er sletta
798 57 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßen Raadmand har nu Salme Dues grund, men ingen grundbref der paa anwiist. Gade grunden gifuer -- 1 rdr 2 ort
799 57 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Og dend grund ofuen for gifuer -- 2 ort Høyrer saman med førre post
800 57 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Jacobßens gade grund, huor paa hand hafuer grundebref dat: 1628, gifuer aarlig in specie -- 2 rdr
801 57 Af de Bilders grunder og til hører Ifuer Christenßen En søeboeds grund gifuer 16 ß Høyrer saman med førre post
802 57 Betalt 86, 87, 88. Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham von Erpecoms grund, bred 11 1/2 al:, og søegangen 2 1/2 al:, lang 53 al:, effter grundbref 1636 gifr -- 1 rdr
Noch en grund effter grundbref dat: 1635 gifuer -- 1 ort
Af en søeboedgrund huor paa Johan Haßewinchel har Kongl: confirmation som hos ham er anteignit, gifr -- 1 ort

803 57 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albrigt Bringmands grund, lang 113 1/2 al:, bred til gaden 11 al: 3 1/2 qtr:, og ofuen til 12 1/8 al:, effter grundebref dat: 1631 gifuer -- 1 rdr 2 ort
804 57 Er af de Bilders grunder og tilhører borgemester Petter Troiel Thomas Danielsens gade grund, bred med gaden 17 1/2 al:, med draabefald, paa nordre side frj gang og ofuer bøgning bred neden til 13 1/4 al:, lang 39 al: effter grundebref dat: 1632 gifuer 1 rdr
805 57 Ligger til Bißpestoelen Søegrunden, lang 27 1/4 al:, bred 12 al:, hoppen frj paa begge sider, effter grundebref dat: 1647 gifuer 1 rdr
806 57 Adelig grund og tilhører nu raadmand Peder Hanßens arfuinger Peder Nielsens gade grund med kieldergrunden, gifuer 1 rdr 12 ß
807 57 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Pederßen Hiermund en hauge grund i Hennebj smug, kaldes Frydenborgs grund, lang 54 al:, bred 23 1/2 al:, effter grundebref dat: 1627 gifuer -- 3 ort
808 57 Er af de Bilders grunder og tilhører borgemester Petter Troiel Schipper Peder Pedersen og Lars Abelßen en grund huor af gifues 1 rdr, ingen grundebrefue anwiist
809 57 Ligger til Bißpestoelen Niels Pederßen Hiermund af en kielder i gaarden, gifuer 1 ort
810 57 Er af de Rosencrantzes grunder og till horrer Ifuer Christenßen Biørn Tostenßen
811 57 Er af de Bilders grunder og til hører Peder Hanßen Raadmands arfuinger Thies Bagers gade grund, lang 45 1/4 al:, bred ofuen til 11 1/2 al:, neden til 11 1/4 al:, effter grundbref 1642 gifr 1 rdr
812 58 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thies `Casper´ Bager en grund ofuen for hans huus,lang 19 al:, bred paa øfre ende 13 al: 1/2 qtr:, og paa nedre ende 11 al: 3 1/2 qtr:, effter grundbref 1630 gifr -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
813 58
Heldrich Serchs gade grund og søeboed grunder
814 58
En grund som Hellert har kiøbt af Thies Bager
815 58 Ligger til Bißpestoelen Hans Jacobßen Ofverbergs gade grund, bred 12 all:, frj draabefald paa søndre side og frj gang paa nordre side, lang 33 3/4 al:, effter grundbref 1647 gifr 1 1/2 rdr.
En grund nedenfor lang 12 3/4 al:, bred 11 1/4 al:, effter grundbref dat: 1632 gifuer 1 ort.
En søegrund, lang 12 3/4 al:, bred 12 al:, hoppen frj paa begge sider, effter grundbref 1647 gifr 2 ort.

816 59
Dombkirche soegn OVERSKRIFT
817 59 Frj oddelsgrund effter schiøde daterit 1592 Madtz Sørenßens paaboende grund neden for Muren ved søen, paa ytre side af almindingen
818 59 Frj odelsgrund effter schiøde daterit 1654 Morten Larßens paaboende grund som hand self paaboer
819 59 Frj odelsgrund effter schiøde dat: 1647 Johan Wirres paaboende grund og Morten Larßens tilhørende grund, lang 24 1/4 al:, og bred saa wit bøges kand og maa
820 59 Frj odelsgrund Johan Tønneßens paaboende grund
821 59 Oddelsgrunder Hr: commercie directeur Jørgen Thormøhlens paaboende grund med hans søeboeders grunder neder i gaarden.

Meinerdt von Bøhnens og Anders Hyßings paa boende grunder tilkommer Hr: commercie direct: Jorgen Thormøhlen.

822 59 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfving: Hieronimus Witzers paa boende grund ofuen for gaden, lang 47 al:, bred 9 3/4 al:, effter grundebref dat: 1627 gifuer 3 1/2 ort.
Noch en grund nest ofuen for liggende er lang og bred 12 allen, gifuer 1/2 rixdahler

823 59 Bet. 90, 91, 92, 93, 94 Hieronimus Witzers grund i Damsmugit gifuer -- 16 ß. Pa folj 98 anfort Frå 'gifuer' med hand 2
824 60 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Mester Daniel Smitz paaboende grund er bred 12 al: 1 1/2 qtr:, lang 19 al:, en anden grund nest ofuen for, lang 21 1/4 al:, og bred 12 al:, effter grund og maalebrefue, gifuer begge 1 rdr
825 60 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Mogenßen Smedz grund, bred langs gaden 44 1/4 al:, lengden wed smugit 9 3/4 al:, lang i søere ende 15 1/4 al:, bred bag til 44 al:, effter grunde bref dat. 1644 gifuer -- 2 ort
826 60 Er af de Roßenkrantzers grunder og tilhører nu raadm: Ifuer Christenß: Niels Mogenßen Smedz hauge grund, lang 20 al:, og bred saa langt som dend sig strecher til almindingen, effter borgemester Rasmus Larsens gr:bref gifr 1/2 rdr
827 60 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpmands `Raßmuß Kopeman´ grund med tvende paa staaende huuße, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 2 ß Tilf. over linja med hand 2
828 60 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Børge Snedchers paaboende grund, ingen gr:bref, gifr -- 2 ort |-19-| `3 ß´ ß Tilf. over linja med hand 2
829 60 94, 95, 96 Af denne grund er solt till Peter Lauritzen Schomager et stücke grund lang 11 all: 1 1/2 q:, |-bred-| udj breden 5 all: 1 1/2 quarter huoraf hand aarlig betaller grundelej -- 16 ß hand 2, jf. førre post
830 60 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Børge Snedcher har nu sahl: Niels Børgeßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
831 60 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham Mesßings koene har nu Ingebore Efvindzdatters grund, lang 14 al:, bred 7 3/4 al: norschm:, effter grundebref dat: 1592 gifuer -- 12 ß
832 61 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Henrich Trofestes paaboende grund, ingen grundbref anwist, gifver -- 20 ß Hand 3
833 61 Bet. 86, 88[!], 88, 89, 90, 91, 92, 93 Dirich Anderßen, ingen grundbrev, gifver -- 18 ß Hand 3
834 61 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Poul Poulßen Brokkes grund, derpaa er ingen grundbrev anvist, giver -- 1 ort Hand 3
835 61 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Valentin Dirichßens grund, lang 24 1/4 al:, bred 11 1/2 al:, effter grundbrev dat: 1608 gifver -- 1 ort Hand 3
836 61 Fri odelßgrund Jørgen Larßen Tømmermands grund, bred med allmendingen 11 al: og anden ende 10 al:, lang 36 al: Hand 3
837 61 Af Roßenkrantzers En søeboed nedenfor Muren, lang 8 al: 3 1/2 qtr:, bred 13 1/2 al:, giver 3 rdr Hand 3. Høyrer saman med førre post
838 61 Frj odelßgrund Hans Beendreyers paaboende grund, bred 10 1/2 al:, lang 34 3/4 al:, effter grundbref dat: 1652 Hand 3.
839 61 Odelßgrund og til hør borg:m: Hans Munthe Abraham Mesßings koenis paaboende grund, gifver aarlig 1/2 rdr Hand 3.
840 61 Frj odelßgrund Anne Hanßdatters grund Hand 3.
841 61 Frj odelßgrund Henrich Bafvertz grund, bred til gaden 12 al:, lang 48 al:, bred i ofre ende 14 3/4 al:, effter schiøde dat: 1636 Hand 3.
842 61 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpman har nu Gotfrid Bangs hauge, ingen grundbrev, gifr -- 16 [ß] Hand 3.
843 62 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91,92, 93, 94, 95, 96 Loerentz Anderßen Timmermands grund, ingen gr:bref -- 1 ort
844 62 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Jens Sørenßens Brøggers koenes paaboende grund og hauge, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
Jacob Pederßen grund hervnder
Nedste linje med hand 2
845 62 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 99 Olle Jenßen Baadzmands grund, gifuer -- |-1-| 20 ß
846 62 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96 Olle Mahlers paaboende grund og hauge, ingen gr:bref -- 1 ort 8 ß
Noch en grund beliggende wed Calmer, ingen grundbref -- 1 ort

847 62 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Ellingßen gifuer -- 16 ß
848 62 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harrald Abrahamßens grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
849 62 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sirj Clemmedtzdatters huus og grund i Kieldersmugit, ingen grundbref -- 6 ß
850 62 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Einer Poulßen Tromßlager-| `Nu Nielß Anderßen Timmerman´, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
/bred |-lang-| langs smugit 12 all: 1/2 q:, lang tj allen 1 1/2 q:\
Tilf. over og under linja med hand 2
851 62 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Larßen Baadzmands grund, ingen grundbr:, gifr -- 10 ß
852 62 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Torgerßen af sahl: Raßmus Styrmands grund, som Ofve Jenßen tilforne har tagit af og ingen adkombst der til af mest: Samuel anwiist -- 1 ort
853 63 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Widerich Johanßens grund og haugepladtz, ingen grundebref, gifuer -- 10 ß
854 63 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95 Erich Larsen Baadzmand, ingen grundbref, gifuer -- 10 ß
855 63 |-Bet. till 96-| |-Ingebor Pedersdatter Sellekoene -- 10 ß-| Hand 2. Posten er overstroke
856 63 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Petter Wragers qvindes grund, rester paa herligheden 8 rdr, i dend gamble bog fol: 49. Denne grund er bevilgit Margrete Jansdatter for aarlig grunde hyre -- |-2 ort-| 16 ß
1694 den 23 februarj er mig diße otte rd betalt af Margrette Janßdatter, tj betallis hereffetr ickon af denne grund aarlig grundelej sexsten schill:
frå '1694' med hand 2
857 63 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Ifuerße Arbeidzmands /Tosten Christenßen\ grund, ingen gr:bref -- 10 ß Tilf. under linja med hand 2
858 63 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Arentzen Fløtmands grund, ingen grundbref -- 10 ß
859 63 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Pederßen Arbeidzmands grund, ingen gr:bref -- 10 ß
860 63 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Lars Hofuerdtzens Spillemands grunder, ingen grundebref, gifuer af de begge -- 20 ß
861 63 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Larßen Fløtmandz grund, ingen grundbref, gifr -- 10 ß
862 63
Engel Helgeßens grund, lang 23 1/2 allen, bred langs gaden for uden drabefall 11 3/4 allen, bag till bred ligesa, effter gr:bref dat: 95 d: |-??-| d: 24 may gifuer -- 8 ß Hand 2
863 63 Bet. till 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Thommes Larßens quindes grund.
Nu Johanneß Olßen, gifuer grundelej aarlig -- 16 [ß]
Nedste linje med hand 2
864 63 Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 Maren Jensdatter Trøie af Henning Halfuerdtzen Tømmermands grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
865 64 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Berendt Reebßlagers quindes 2de grunder, lang paa øfre side 29 al:, og ytre side 26 1/2 al:, bred paa øfre ende 19 al:, og nedre 19 1/2 al:, gifuer -- 16 ß
866 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Christenßen Bagers grund, med fire waaninger paa og gifuer -- 16 ß
867 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, |-96-| Børge Olßen Arbeidzmands grund, ingen grundbref, gifr -- 16 ß
868 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torben Anderßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 16 ß
869 64 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Anders Jenßen, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
870 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Biørnßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 16 ß
871 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Raadman Nilß Sorenßens engehauge med Jeronimuß Keiertz og Christen Smed grund huorpa staar en del waaninger baade pa norder og synder side, gifuer aarlig deraf 1 rd 1 ort.
|-Cordt Claußens engehauge huor paa staar en deel waaninger, paa den nordre side langs ved Reberbahnen, der paa er Kongl: confirmation dat: 1636, gifuer -- 2 ort-|
|-Jeronimus Keiatz grund -- 1 ort-|
|-Chresten Smeds grund -- 1 ort-|
Overstroken del med hand 1, det øvrige med hand 2
872 64 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Zacharias Smeds grund -- 1 ort-|
Denne grund bestaar udj twende grunder og tilhorrer nu Jurgen Olßen Gaße, er lang 50 1/8 allen, bred langs veyen 27 all: 1 1/2 q:, bred pa norder side 36 all: 1 1/2 q: seelanschmahl, effter gr:br: dat: 1689 d: 5 martj gifuer grundelej -- 2 ort
Overstroken del med hand 1, det øvrige med hand 2. Høyrte opphavleg saman med førre post
873 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Anders Colbin Schoeflichers fire grunder og waaninger, |-rester paa grundens første kiøb 8 rdr-| `diße otte rd er betalt´ gifr grundeleje -- 1 ort 12 ß
Lang 21 allen, bred 18 allen, effter grundbref dateret d: 31 augustj 1692, gifuer /grundelej\ en ort tolf schilling
Tilf. over linja, samt nedste setning med hand 2
874 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Johanßens grund, giver aarlig grundehyre -- 2 ort 16 ß
875 64 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arentz og Christopher Ritzerous huus og grund ved Reeberbahnen, er paa søndre side 27 1/2 al:, paa nordere side 30 1/2 al:, og østre side 28 1/2 al:, og vestre 20 3/4 al:, effter grundebref dat: 1642 gifuer -- 1 ort 12 ß
876 64
Christopher Rasmußens trende waaninger og grunder
877 65 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 Jens Pederßens tvende grunder, ingen grundebref, men maahlebref, gifuer -- 1 :m: Summen er skrive over ein tidlegare sum
878 65
Abßalon Andersens paaboende grund er vdlagt effter Garmand till Ifuer Christenß: Frå 'er vdlagt' med hand 2
879 65 |-Bet. 1 rd 2 :m: d: 27 junj 94-| 96 Anne Amundßdatter gifuer aarlig 1 ort 8 ß -- 1 ort 8 ß Hand 2
880 65 Bet. 1694, 95, 96 |-Anders Anderßen Arbeidzmands grund gifuer aarlig -- 1 ort 16 ß-|
`|-Nu Jenß Jacobßen-|´
Anders Solmanßen[?] -- 1 ort 16 ß
Nilß Anderßen, nu Hanß Olßen at[?] komme[?] hid[?]
'Anders Anderßen arbeidzmands grund' med hand 1, resten med hand 2. Det er noko uklårt om nedste linje høyrer til her, men det ser ut til å gå ei tynn stipla linje frå denne linja til summen ovanfor.
881 65
Sahl: Jens Mogenßens quindes grund er effter Garmand vdlagt till Ifuer Christenßen, gifuer 2 rd Frå 'er effter' med hand 2
882 65 90, 91, 92, 93, 94 |-Eschel Joenßen Timmerman-| grund, lang 14 allen, bred 8 alle, gifuer aarlig grundehyre -- |-1 ort-|
Anna Ernstdatter Holtermans grund, lang 16 alen, bred 8 2/4 alen, effter seddel 1697 d: 11 maj, gifer -- 16 ß
Hand 2
883 65
Rasmus Christopherßens grund, jligemade vdlagt, gifuer 2 ort Frå 'jligemade' med hand 2
884 65
|-Jenß Jacobßen at komme[?] hid-| hand 2
885 65
|-Joen Olßens grund-| jligemade vdlagt, gifuer en ort Frå 'jligemade' med hand 2
886 65
Jacob Mogenßens grund, Hanß som boer udj Heßen[?], jligemade vdlagt, gifuer 2 ort 8 ß Frå 'hanß' med hand 2
887 65
Samson Simenßens grund, er kiøpt af Andor Soll[?] skall verre en koene[?] fra Synfoer, jligem: vdlagt gifuer 2 ort Frå 'er kiøpt' med hand 2
888 65 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Pederßen Hiermands pladtz huor paa staar tretten waaninger og et nøst, ingen grundebref, gifuer -- 1 ort
889 65 Bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Knudßens og Larß Gunderßen grund, lang 22 allen, bred pa ostre ende 19 allen, |-bred-| pa westre 9 allen, gifuer grundelej, effter grunde seddel 1689 -- 20 ß Hand 2
890 65 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Grindøes grund, bred ud med søen 26 1/2 al:, og søndre ende 37 al:, lang 48 al:, effter grundebref dat: 1622 gifuer -- 1 ort 12 ß
891 65 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob von Wida `Frederich Eckhoft´ har nu sahl: Giert Jansen von Tachens lille huus og hauge, og har Hendrich Winchels hauge som nu er een, gifuer -- 1 ort 16 ß Tilf. over linja med hand 2
892 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90 Hans Wilchenßens nøst, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
893 66
Com:iss: Hans Hansen grund og nøst, gifuer 12 ß
Rester pa herligheden 5 rd, deraf rente aarlig 1 ort 6 ß
Hand 2?
894 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arendt Dobbertins huus og hauge ved Nøstet, gifuer -- 1 ort 16 ß
895 66
Erich Steffenßens grund, lang 12 allen, bred 6 allen, efter seddel 1695 d: 13 julj gifuer -- 1 ort Hand 2
896 66 Betalt 96 |-Nielß Monßen et styke grund, lang 12 allen, bred ogßa 12 alen effter seddel 1697 d: 24 april, gifuer hyre -- 2 ort-| Hand 2
897 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rørich Zennechens huus og hauge, lang neder til søen 41 al:, og siden til Marebachen, bred 17 al:, effter grundebref dat: 1651 gifuer -- 1 ort 8 ß
898 66 96 Nielß Jenßen at sla luner[?] pa et styke grund langs, gifuer 3 :m: aarlig Hand 2
899 66
Larß Raßmußen grund, lang 8[?] all:, bred 6 allen, efter seddel 1695 d: 22 maj, gifuer -- 1 ort 8 ß Hand 2
900 66 Bet. fr: 82 till 88, 89, 90,, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Richert Cornelißens effterlefuersches platz, huor paa staar thj waaninger. Lang 42 allen, bred langs weyen 33 allen, effter grundebref dat: 1611, gifuer -- 20 ß Frå 'Lang' med hand 2
901 66 96 Michel Raßmußen grund, lang 10 all:, br: 8 allen, effter seddel, betalt der for 3 rd, gifuer aarlig, 1695 d: 12 april, -- 12 ß hand 2
902 66 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Hendrich Frisches pladtz, huor paa staar fire waaninger -- 2 ort
Knud Ellingßen af hanß part betaller 16 ß -- |-16 ß-|
Knud Konstabel 2 ort, betalt 94, 95, 96
Erich Jenß:, bet. 2 ort
Holtte[?], bet 93 1 ort 8 ß
Første linje med hand 1, resten med hand 2
903 66 96 Jetmund Raßmußen grund, effter seddel 1695 d: 29 martz gifuer -- 1 ort 8 ß Hand 2
904 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Hans Jørgenßens engehaufue gifuer aarlig -- 3 ort 8 ß
905 66 94, 95, 96 Johannes Raßmußen ny optagen grund, lang 9 allen, bred otte allen, gifuer hyre aarlig effter seddel 94 -- 1 ort Hand 2
906 66 95, 96 Nielß Anderßen Baatsman ny optag: grund, lang 12 allen, bred 8 allen, effter seddel 1694 gifuer hyre -- 2 ort Hand 2
907 66
Reberbanen der i er interessenter Overskrift
908 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Gelmuyden for 1/4 part giver -- 1 rd 6 ß
909 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham von Erpecom 1/2 part giver |-2 rd 12 ß-| 1 rd 6 ß
910 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gert Kramer betaller her af halfparten som er 1/4 part -- 1 rd 6 ß Hand 2
911 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßen 1/4 part giver -- 1 rd 6 ß
912 66
|-Under samme grundeleye er nogle smaahuße staaende ved Reberbanen-|
913 66 96 Arne Johanßens ny optagen grund, gifuer effter seddel 1694 -- 1 ort 8 ß Hand 2
914 66 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham Erpecoms hauge, lang 43 al:, bred 42 al:, effter grundebref dat: 1612 gifuer -- 2 ort 11 ß
<NB> Hanß soeboede at anuiße adkomst
Nedste linje med hand 2
915 66 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Laurtz Roßenbergs eng, anwiist Kongl: confirmation paa grundbrefuit og indheignelßen, dat: 6 martj 1669, gifuer -- 2 rdr
916 66 Denne mand[?] er icke at finde Michel Rasmußen af it støche grund som hann: a:o 1685 er bevilget at sette huus paa, for aarlig grundehyre -- 1 ort 8 ß
917 66 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Steenßen ny bebygde grund, |-lang-| 10 allen lang, 8 allen bred, gifuer grundehyre aarlig -- 2 ort
918 66 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Larß Arentzßen nü optagen grund, lang 5 allen, bred 6 allen, gifuer grundehyre -- 16 ß Hand 2
919 67
Olle Monßen 96, 16 ß bet + Hand 2
920 67 91, 92, 93 Karen Nilßdatters grund, gifuer grundehyre effter seddel 1690 d: 30 april -- 16 ß Hand 2
921 67 Bet. 92, 93, 94, 95, 96 Zitzel Olßdatter gifuer 12 ß -- 12 ß Hand 2
922 67 Bet. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Olßen ney optagen grund, lang 9 allen, bred sex allen, gifuer grundehyre aarlig -- 1 ort 16 ß Hand 2
923 67 Bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Helge Pederßen gifuer -- 20 ß Hand 2
924 67 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Olßen Drager gifuer aarlig -- 16 ß Hand 2
925 67 89, 90, 91, 92, 93 + 94, 95 Nilß Knudtzßen gifuer -- 16 ß Hand 2
926 67 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Helge Johanßdatter gifuer aarlig -- 16 ß Hand 2
927 67 Bet. 90, 91, 92, 93, 94 + 95, 96 Anders Joenßen Baadsman /Beke Joenßdatter\ -- 12 ß Hand 2
928 67 Bet. |-89-| 90, 91, 92, 93, 94 + 95, 96 |-Zitzel Olßdatter-| `Nu Anfind Raßmußen´ af hendes grund, gifuer aarlig grundehyre 16 ß -- 16 ß Hand 2
929 67 Bet. 90, 91, 92, 93, 94 + Anna Joenßdatter gifuer 16 ß -- 16 ß Hand 2
930 67 |-90, 91, 92-| 93, 94, 95, 96 |-Olle Frederichßen-| `Peder Endreßen´ gifuer 16 ß -- 16 ß Hand 2
931 67 Bet. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mag: Samuel Hanßens eng og hosstaaende huuße gifuer aarlig grundelej -- 2 ort 16 ß Frå 'gifuer' med Hand 2
932 67 94, 95, 96 + Raßmus Poulßen gifuer grundehyre a:o 93 d: 15 7br -- 16 ß Hand 2
933 67 94 + Casper Jacobßen gifuer grundehyre efter grunde seddel 1694 d: 9 februarj -- 20 ß Hand 2
934 67 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Jalleßens eng og hus med Jegtevigen, huor paa er Kongens bref dat: 24 july 1661, gifr af dennem begge -- 1 rdr 2 ort
Af engehougen betaller Hanß Walter[?] 2 ort
Nedste linje med Hand 2
935 67 94, 95, 96 |-Johannes Moenßen-| `Nu Nielß Jenßen´ gifuer grundehyre aarlig 16 ß efter sedde[l] 1693 -- 16 ß Hand 2
936 67
Kirsten Nielßdatter 96 16 ß Hand 2
937 67 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgem: Petter Troiels huus og eng gifuer -- 2 ort 16 ß
Ingen grundbref anwiist

938 67 + 96 Harmen Olßen Arbeidtmand grund, lang 10 allen, bred 7 allen, effter seddel 1695 d: d:[!] 14 april -- 20 ß Hand 2
939 67 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Niels Sørenßen i Calmers paaboende grund, bred langs gaden 48 1/2 al:, neden til 49 al:, mit paa 53 1/2 al:, lang paa søre side langs Munsterpladtzen 107 1/2 al:, og nøre side 84 1/2 al:, effter grundbref dat: 1644, gifuer -- 1 rdr 2 ort
940 67 96 Olle Nielßen `Tillforn Nielß Johanßen´ <Nu Josop Ifuerßen> grund lang 7 all:, bred 6 allen, effter seddel 1695 d: 2 julj gifuer -- 1 ort Hand 2
941 67 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Raadmand Ifuer Christenßen har nu sahl: Christen Haldz grund, bestaar af 2de grunder. Dend eene lang 16 al:, bred 9 al:, den anden ud til almendinger lang 14 al:, bred 8 al:, effter grundebref dat: 1649 gifuer -- 1 ort 12 ß
942 67 94, 95, 96, 97, 98 Christen Olßen |-94, 95-| -- 16 ß
Ander Anderßen 96 1 ort 4 ß
Mathias Larßen 96 12 ß
Hand 2
943 67 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Christopher Jørgenßens enchis paaboende grund, ingen grundebref anwiist, gifuer -- 12 ß
944 67
Raßmus Olßen bet. 96 16 ß Hand 2
945 67 Af de Roßenkrantzers grunder Mogens Bordwragers tilforne paaboende grund gif: 2 ort
Hendrich Nielßen Schredders grund gifr: 2 ort
Noch et huus og grund nesthos.
Reinert Mesßings grund gifuer 3 ort.
Paa disße fire grunder, er grundbref dat: 1653, lang langs med almendingen 56 1/2 al:, bred paa nedre ende ved smugit 40 al:, lang paa søndre side 44 3/4 al:, bred paa dend øfre ende 51 1/2 al:

946 68 Af de Roßenkrantzers grunder Rasmus Kaaberslagers grund, gifuer 1 ort 4 ß
Hermand Ladings paaboende grund, gifuer 1 ort 20 ß

947 68 Af de Roßenkrantz: grunder Hans Lauritzens iboende kielder og underliggende grund tilkommer Hans Munthe
948 68
Muuren Overskrift
949 68 Er af de Roßenkrantz grunder Sahl: Jacob Sembs quindes paaboende grund
950 68 Af de Roßenkrantzers grunder Jochum Beyers paaboende grund, lang 28 al:, bred 10 1/2 al:, effter grundebref dat: 1674 gifr 1 rdr
951 68 Er frj oddels grund Noch bem:te Beyers nestneden for i gaarden beliggende grund, lang 10 1/2 al: og bred 10 1/2 al:, effter schiøde 1675
952 68 Af de Roßenkrantzers grunder Sahl: Cornelius Sembs quindes paaboende grund
953 69 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lißebet Maartensdatters paaboende grund, ingen grund bref, gifuer -- |-56 rdr-| |-5 rd 2 ort 9 2/3 ß-| 6 rd
954 69 Af de Roßenkrantzers grunder Betahler af samme hindes paaboende grund der foruden 3 rdr
955 69
|-Schipper Peeder Christenßen betaller for een ende boe udj de 6 rd som Lißebet Maartenß betaller, en ort 15 1/3 ß -- 1 ort 15 ß-| Hand 2
956 69 Af de Roßenkrantz: grunder Schipper Hans Axßelßens paaboende grund
957 69 Af de Roßenkrantzers grunder Jacob von der Lippes paaboende grund gifr 3 ort effter Rasmus Larsens grundebref dat: 1629
958 69 Er oddels grund Noch halfanden søeboed, huor af gifues grundeleje til Zander Janßen
959 69 Af de Roßenkrantzers grunder Erenst Joenßens grund, gifuer 3 ort
960 69 Af de Roßenkrantzers grunder Elße Semb en søeboed grund
961 69 Er oddels grund og tilhører borgemest: Hans Munthe Ahl Korns paaboende grund og søeboeders grund, bred 12 1/2 og 1/16 al:, og neden til 12 1/4 al:, lang 73 1/2 al:, effter grundebref dat: 1623, gifuer 3 rdr
962 69 Af de Roßenkrantzers grunder Sander Janßens grund med waanhuus og trej søeboeder paa, lang 12 3/4 al:, bred med gaden 11 al: 3 1/2 qtr:, og neden til 13 al:, effter grundbref dat: 1638, gifr 2 rdr 2 1/2 ort og halfanden støche malt
963 69 Frj oddels grund Hendrich Hopmands grund, lang 28 1/2 al:, bred 12 3/4 al:, foruden 2 al: draabefald ved, effter schiøde dat: 1646
964 70 Af de Roßenkrantzers grunder Hermand Janßens paaboende grund, bred 12 al: neden til, og ofuen til 10 al:, lang 57 al:, effter grundebref dat: 1629, gifuer 2 rdr
965 70 Frj oddelsgrund Derforuden halftredie søeboed, gifuer 2 1/2 ort
966 70 Oddels grund og betalis til Zander Janßen Lauritz Sand Raadmands paaboende grund, gifr: 5 ort
Et huus og grund, Jacob Christensen tilhørende, 1 ort 8 ß
Albrigt Lampes grund gifr 3 ort 16 ß

967 70 Er oddels grund og tilhører borgem: Hans Munthe Olle Joenßens grund, ingen grundbref anwiist, men gifuer 10 slete:m:
968 70 Er oddels grund og tilhører Jacob Anderßen Semb Hendrich Hopmands grund, ingen grundbref anwiist, gifuer 1 rdr
969 70 Oddels grund og tilhører Enche fattighuus og Gabriel Karchdorf Lauritz Sand Raadmand har nu Samuel Ingebrigtßens grund, effter grundebref dat: 1636 gifr 1 rdr 2 ort 16 ß
970 70 Af de Roßenkrantzers grunder Der foruden en søeboed gifuer 2 ort 16 ß
971 70 Ligger til den latinsche schoele Sahl: Petter Lüdens grund, hafuer it grundbref dat: 1628, huor fore lengden og breden kand iche indføris, thj der er meere maal end grunden er
972 70 Af de Roßenkrantzers grunder Sahl: Hans Ziirlings forige paaboende grund, effter grundbref dat: 1681, lang 57 al:, bred 12 al:, gifuer 2 rdr
973 71 Ligger til den latinsche schoele Hendrich Joreßens paaboende grund, bred til gaden 9 al 2 1/2 qtr:, lang 29 3/4 al:, effter grundebref dat: 1664 gifuer 2 rdr
974 71 Er oddels grund Der foruden søeboed i gaarden effter schiøde dat: 1623
975 71 Af de Roßenkrantzers grunder Jacob Steens paaboende grunder, bred til gadenn 16 al:, og ofuen til 18 1/2 al:, Seelands maal, men lang 66 al: norschmaal, effter grundbref dat: 1652 gifr 2 1/2 rdr
976 71 Ligger til den latinsche schoele Hendrich Niensteds grund, bred til gaden 10 al: 3 1/2 qtr:, og neden til 9 1/4 al:, lang 30 al 1 1/2 qtr:, effter grunde bref dat: 1680 gifuer 1 rdr
977 71 Er oddels grund og tilhører obrist von Hatten Herforuden halffierde søeboed, gifuer 9 rdr
978 71 Er af de Roßenkrandtzers grunder og tilhører m: Samuel Claus Hofmands paaboende grund
Lars Larsen Møhlers paaboende grund

979 71 Ligger til sognepresten til Kaarskirchen Johannis Jeßperßens paaboende grund effter grunde bref dat: 1633, gifuer 2 1/2 rdr og 10 støcher
980 71 Er af de Roßenkrandtzers grunder og tillhorrer Ifuer Christenßen En kielder grund, huor paa ingen grundbref, huor af betahlis til byefogden 7 :m: 4 ß
981 71 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Unge Jan Reimers paaboende grund, gifuer 1 1/2 rdr
982 71 Af de Roßenkrantzers grund: Christopher Pudorp Blichmagers paaboende grund, lang 56 al:, bred 10 al: til gaden, og ofuen til 10 1/4 al:, effter grundebref dat: 1632, gifuer 1 rdr
983 72 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Binniammen Nefuermand Baggers grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr
984 72 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albrigt Lampis paaboende grund, lang 39 1/4 al:, bred 14 1/2 al: med gaden, og bag 13 1/4 al:, effter grundbref dat: 1622 gifuer -- 1 rdr 1 ort
985 72 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Hans søeboeders grund er lang 47 al:, bred for ofuen 12 al:, og neden 11 1/2 al:, effter grundebref dat: 1668 gifuer 2 rdr 14 ß
986 72 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßen Semb for hans huus og kielder grund, og Aren Willumßens huus og grund, gifr -- 2 rdr
Herpaa er it gammel grundebref, wil fornyes.

987 72 Oddels grund Jacob Andersens trej søeboeders grunder i raadmand Lars Sands gaard, lang 19 al: 1 1/2 qtr, effter grundebref dat: 1649
988 72 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cort von Widas paaboende grund med tvende søeboeder, huor paa ingen grundebref -- 1 rdr 5 ß
989 72 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Bennecken for hans paaboende grund neder i gaarden, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
990 73 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hermand Tengermand, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr
991 73 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Hans søeboeders grunder, gifuer 1 rdr 7 ß
992 73 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arendt Dobbertins paaboende grund, |-sampt hans-| gifuer -- 3 ort
Fire søeboeders grunder, ingen grundbref gifr -- |-2 rdr-|
Tillhorer Axel Schwartzkop og intressenter -- 1 rd 1 ort
Nedste linje, samt 'gifuer' i første linje med hand 2
993 73 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arendt Dobbertins huus i Langerechen huor paa boer Arendt Lampe, ingen grundebref, gifuer -- |-2 ort-|
`Nu Johan Staal[?] gifuer aarlig -- 1 ort 8 ß´
Tilf. over linja med hand 2, jf. neste postar
994 73 Bet. 94, 95, 96 Denne grund er delt og hafuer nu Moenß Eillingßen deraf et stucke, er lang langs gaden med engen 9 1/2 allen, bred fra gaden intill Arent Dobbertins ofrige grund 33 1/2 allen seelansch, deraf gifuer grundelej -- 16 ß Hand 2, jf. førre post
995 73 Bet. 94, 95, 96 Tomas Anderßen Baadsman hafuer ogsa et stuk af dito grund, er lige sa lang og bred som Moenß Eillingßen grund er, gifuer i grundelej ogsa -- 16 ß
Grundebref daterit 1693 d: 14 augustj
Hand 2, jf. førre post
996 73 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arendt Dobbertins grund inde ved Torfalmending, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr 2 ort
/Nu Walter Knudtßen\
Tilf. under linja med hand 2
997 73 Frj oddels grund Axßel Swartzkops paaboende grund, bred 9 1/2 al:, lang til steenkielderen 22 3/4 al:, foruden dend underste steenkielder
998 73 Frj oddels grund Sahl: Hans Mesßings paaboende grund, med tvende grunder ofuen for
999 73 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Hammers paaboende grund, gifuer -- 2 ort
Har et gammelt grundebref dat: 1623, men iche saa megen grund som det paamelder, der for kand maahlit iche indføris.

1000 74 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Christenßen Bager har nu Peder Jenßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1001 74 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Einer Jørgenßen-| /Nu Claus Wolff\ ingen grundbref, gifuer -- 2 ort Tilf. under linja med hand 2
1002 74 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Edewardt Lüdens paaboende grund, lang 17 1/4 al:, bred 10 al: med swahlen neden for og paa begge sider 2 1/2 al: bred, effter grundebref dat: 1648, gifuer -- 1 rdr
1003 74 Bet. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Giert Roetgytters grund, er af Mariekirches prostj grunder, er under Edewart Lüdens grundebref begrebe, gifuer -- 3 ort
Rester for anno 1662 og alt siden og er gaaed byefoegdens domb der om. Er siden effter Manufactur huußets inspectores resolution betalt

1004 74 Frj oddelsgrund Frands Buntmagers grund
1005 74
Mester Philup Barberers paaboende grund
1006 74 Er af de grunder som Kongl.[!] Friderich den anden til oddel bortgifuit Abraham Friels paaboende grund, bred 11 al:, lang 27 3/4 al:, effter schiøde 1641
1007 74 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Mønsterschredders paaboende grund, ingen grundebref anwiist, gifuer -- 1 ort
1008 74 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Marchus Mæhl Kyppers grund effter gr:bref 1627 -- 2 ort
1009 75 Er af de grunder som Koning Friderich den anden till oddel bortgifuit Abraham Friels huus og grund som Petter Brus beboer, lang 27 3/4 al:, bred 10 al: 1 1/2 qtr:, effter schiøde daterit 1654
1010 75 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Maren Sandersdaatters grund, bred langs gaden 7 1/2 al: og westre ende 7 1/2 al:, lang 25 3/4 al:, effter grundebref dat: 1654 gifuer -- 1 ort 12 ß
1011 75 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-Claus Snedkers-| `Abram Friel´ paaboende grund tilhører Mette Wrangel. Denne grund ligger nu øede og tilhører Abraham Friel, ingen grundbref anwist, giver -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1012 75 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Pederßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
1013 75 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Crommeties paaboende grund, ingen gr:bref -- 1 ort
1014 75 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aamund Blochedrejers koenes grund gifuer -- 1 ort
Af denne grund er nogit soldt, derfor faar were nye grundbref

1015 75 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Haldvor Sefvardtzens grund gifuer -- 12 ß
1016 75 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Nicolas Tidemands grund, lang 35 al:, bred til gaden 12 3/4 al: og bag 11 1/4 al:, effter grundebref dat: 1632 gifuer -- 2 ort
1017 76 Ligger til dend latinsche schoele Hans Jacobßen Busches iboende huus og grund
Hans Jenßen Angelmagers huus og grund
Philup Janßens iboende huus og grund gifuer 1/2 rdr 16 ß

1018 76
|-Sahl: Peder Erichßens quindes paaboende grund saa velsom den grund som Hans Kreffting paaboer, tilkommer Abraham Erpecom-|
Nu Peder Pederßen Kypper, lang 12 7/8 alen, bred 15 alen, effter grundebref 1697 d: 16 februarj -- 1 ort 12 ß
Siste setning med hand 2
1019 76 Bet. |-86 ???-| 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Nielsens grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
1020 76
Sahl: Peder Baltzerßens quindes grund
1021 76 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Rasmus Lauritzens quindes grund /Nu Larß Erichßen gifuer grundelej -- 1 ort\ Tilf. under linja med hand 2
1022 76 94, 95, 96 Sl: Clauß Heitman Snickers grund, tilforn betalt till Mathias Riesen[?], gifuer -- 1 ort hand 2
1023 76
Boddil Brøggers paaboende grund og[!] Kan ha samanheng med neste, men dei står langt unna kvarandre
1024 76 |-91, 92, 93-| Ingebor Kockis grund
/|-Nu Larß Erichßen og gifuer grundelej -- 1 ort-|\
Overstrokne delar med hand 2
1025 77 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Jacobßen Brøggers grund, er delt, og hand har it gammelt grundbref som iche kand agtes, gifr -- 2 ort 9 ß
1026 77 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 Olluf Jenßens `Dirich Michelßen[?]´ grund har ingen grundbref, thj det er under Anders Jacobßens grundbrefs maal, men har maalbref og gifuer -- 1 ort 1 ß Tilf. over linja med hand 2
1027 77 Oddels grund Knud Anderßen Baadzmands grund, har seddel at hafue betalt til Sara sahl: Peder Nielßens, huor om wil søges forklaring
1028 77 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Nest wed er beliggende en øede grund, nu Christian Koufman Murmester gifuer grundeleh effter bevilling anno 1686 -- 1 ort Frå 'nu Christian' med hand 2
1029 77 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Johanßen Wogenßens grund, ingen grundbref gifver aarlig grundeleje -- 1 ort 12 ß
1030 77 Bet. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-Woldemar Mætters-| `Brun Bilfelt´ grund, lang 24 1/2 all:, bred 10 allen, effter grundbref af dat: 1689 d: 8 februarj gifuer grundelej aarlig -- 20 ß 'Woldemar Mætters grund' med hand 1, resten med hand 2
1031 77
Hans Glaßmagers grund
1032 77 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Olle-| `Nu Anderß´ Lauritzens grund, huor paa anwiste grundbref, men grunden er deelt, derfor kand maahlit iche ind føris, gifuer -- 1 ort
1033 77 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßens Raadmands grund huor paaboer Petter Loerentz Schoemager, bred langs gaden 12 al:, lang 14 1/2 al:, effter grundebref dat: 1632 gifuer -- 1 ort 12 ß
1034 77 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mathis Richter Murmester, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
1035 78 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Hofnagels paaboende grund, lang 26 1/4 al:, bred 16 1/2 al: norschmaal, effter grundbref dat: 1622 gifuer -- 1 ort
1036 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Petter Lorentzen Schoemager af det huus og hauge som Hendrich Meyer|-s-| iboede og brugte, hvorpaa ingen grundbref er anvist, giver aarlig -- 2 ort 16 ß
1037 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Morten Larßens huus og grund, ingen gr:bref, gifr -- 8 ß
1038 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Fire waaninger og grunder i Langerechen som Mette Wrangel tilkommer, ingen grundbref, men effter den gamble grundbog schal der af gifuis aarlig -- 1 ort 12 ß
1039 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Renvor Olßens grund, ingen grundbref, gifr -- 20 ß
1040 78 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tønnes Olßen Arbeidzmands grund, lang 14 all:, bred til gaden 11 al:, og paa øfre side 6 al:, effter grundebref dat: 1657 gifuer -- 1 ort
1041 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Bendix Marchußens grund, bred til gaden 8 1/2 al:, lang 11 1/4 al:, effter grundebref 1655, gifuer -- 20 ß
1042 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Torchel Knudßens grund, lang paa nordre side 20 1/2 al:, og søndre side 25 1/2 al:, bred til gaden 14 1/4 al:, og øfre ende 11 al:, effter grundebref dat: 1657 gifuer -- 1 ort
1043 78 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Olßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1044 79 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torsten Nielßens grund, ingen grundebref men maahlebref, gifuer -- 16 ß
1045 79 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torsten Olßens koenes grund, ingen grundbref, gifr -- 16 ß
1046 79 Bet. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Erich |-Johanßens-| `Jacobßen´ paaboende grund, tilhører Aamund i Bahnen, gifuer aarlig effter brefuet dat: 1689 d: 4 7br, lang 14 allen, bred 8 allen 3 q: -- 12 ß Tilf. over linja samt frå 'gifuer' med hand 2
1047 79 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Petter Albertßen Wefuers grund, bred 10 al:, og paa nordre side 8 al: 1 1/2 qtr:, lang 15 al:, effter grundebref dat: 1647 gifuer -- 1 ort
1048 79 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Maldte Anderßen Schredders `Christoffer Schlytter´ grund, ingen gr:bref, gifr -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1049 79 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Joenßens huus og grund gifuer -- 12 ß
1050 79 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stephen Jacobßens grund gifuer -- 12 ß
Disße tvende grunder er i et grundbref, wil deeles og nye grundebrefue udgifuis

1051 79 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elj Arentzdatters grund, ingen gurndbref, gifr -- 8 ß
1052 79 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Abraham Friel har nu Thies Dirichßens hauge huor paa nu staar tvende smaa huuße, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 8 ß
1053 80 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Erich Larßens grund, bred 10 al: 1 qtr:, bred neden til 10 3/4 al:, lang paa søndre side 60 1/2 al: og nordre side 54 1/4 al:, effter grundebref dat: 1641 gifuer -- 1 ort
1054 80 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Knudßens grund, gifuer effter grundbref 1641 -- 12 ß
1055 80 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-It huus og grund som Lauritz Sand Raadm: tilkommer-|
|-Nu Birrete Larßdatter grund lang 12 all: 1 q:, bred langs gaden 8 1/2 allen, bag til 8 all: 3 q:, effter gr:br: dat 1689 d: 11 9br, gifuer-| -- 16 ß
Nu Pouel Jacobßen, lang pa syndre side 14 1/2 allen, pa nordre 12 1/4 allen, bred 8 1/2 allen, <noch bred bag smugit[?] 9 allen, ofuer breden 7 allen> effter grundebref dateret 1692 d: 3 augustj gifuer grundelej
Første setning med hand 1, resten med hand 2
1056 80 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gabriel Gabrielßen, har ingen grundbref, gifr -- 1 ort 12 ß
1057 80 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harmen Mortenßens grund, ingen grundbref anwiist, gifuer -- 14 ß
1058 80 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torgier Anderßen har nu Thies Dirichßens forige paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1059 80 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Petter Graboes grund, lang 14 1/2 al:, bred 8 al:, effter grundbref dat: 1662, gifuer -- 16 ß
1060 80 Bet. 88 till 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Simenßen Kyppers paaboende grund, gifuer -- 1 ort Frå 'gifuer' med hand 2
1061 80 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Loerentz Wilchen Organistes `Johan Gefuers´ paaboende grund Fortunen, og Malte Andersens forige paaboende grund, gifuer -- 2 ort
Noch hans hauge gifuer -- 3 ort 8 ß
Har her paa grundebref men iche fulde maal.
Tilf. over linja med hand 2
1062 81 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olluf Janßen Kiørers koenes grund, gifuer -- 12 ß
1063 81 Bet. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Maarten Olßens-| `Nu David von d: Steenhoft´ grund og hauge, |-ingen gr:bref-| `Nu Jurgen Nyman´ -- 3 ort 12 ß
Er bred pa wester ende 38 3/4 allen, lenger jnd er den bred 42 1/2 allen, bag pa øfre ende 27 allen bred, lengden 90 allen, for uden en gang som er 51 all: 1 1/2 q:, bred 2 allen 3 q:, effter grde:bref dat: 1689 d: 25 7br.
Tilf. over linja samt nedste avsnitt med hand 2
1064 81 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Lyder Fastings hauge som nu tilhører Ahl Korn, rester fra a:o 1660 og til michælj 1678, som er 18 aar som Johan Nagels arvinger bør tilsvare og schal søges der for naar den sag med von Ahnen er endet, ingen gr:bref anvist, giver -- 2 ort
1065 81 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Jenßen Boesteds paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1066 81 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Willum Bayes tvende grunder, ingen grundebrefue, gifuer -- 2 ort
1067 81 Bet. 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Buntmagers grund, arlig -- 1 ort 8 ß Frå 'arlig' med hand 2
1068 81 92, 93, 94, 95, 96 Frands Reißings grund -- 16 ß
1069 81 |-Bet. 86, 87, 88, 89 + 91-| Bendix Jenßen Poßementmagers grund
Til disße trej grunder er ingen grundbref, men maahlebref, og gifuer tilsammen alle trej -- |-2 ort-|

1070 82
Zacharias Andersen Raadmands tvende waaninger og grunder, giver der af til Kiersten Jacobsdatter paa Waas aarlig 1 rdr for dend eene grund, og for dend anden til Axßel Larßen 4 :m:. Her om er dog ingen adkomst breve fremvist, hvor fore grunde lejen saa lenge indtil det scheer indholdis.
1071 82 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Dirichßens `Nu Hanß Pouelßen Smed´ paaboende grund, lang 20 al:, bred 12 al:, norschm:, effter grundebref dat: 1645 gifuer -- 2 ort
1072 82 Er oddels grund og tilhører Hans Lauritzen Der hos en gang bred 2 norschal:, effter grundebref dat: 1623 gifuer 12 ß
1073 82
Hr: assistense raads huuße og grunder
1074 82 Er oddels grund Lodvig Middelstroppes huus og grund med en søeboed i gaarden
1075 82 Er oddels grund Daniel Wolpmand en søeboed
1076 82 Af de Roßenkrandtzers grunder Sahl: Helmeche Weldings quindis grund gifr 1 rdr
Printzen som tilkom:er hr: Peder Finde, gifr 3 1/2 ort

1077 82 Oddels grunder Jacob von Widas iboende huus og grund, bred ofuen til 21 al:, og neden til 16 al:, foruden ofver bøgningen, er lang 23 3/4 al:
1078 82 Oddels grund En waaning med søeboed under som sigis nu at til komme Petter Claußen
1079 83 Er af de Roßenkrantzers Rørich Zinnechens søeboed neder ved Smørs almenning
1080 83 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mathis Riißes paaboende grund, lang 24 al:, bred 18 al:, effter grundebref dat: 1550, gifuer -- 1 rdr 16 ß
1081 83 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mathis Riißes hauge ude i Engen, som bestaar udj 2de grunder, effter grundebref dat: 1638 og 1649, gifr -- 2 ort
1082 83 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mathis Riißes øde grund paa Marchevejen ved Poul Kokoms, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1083 83 Af de Roßenkrantzers grunder og tilhører Margrete Rasmusdatter Mathis Riißes tvende søeboed grunder i Smørsgaarden, gifuer 1 rdr
1084 83 Er af de Roßenkrantzers grunder og tilhører nu borgem: Lars Sørenßen Jacob Wildes grund bred til gaden 10 3/4 al:, lang 32 1/4 al:, og widere effter grundebrefuitz formelding dat: 1631, gifuer aarlig 3 ort
1085 83 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum von der Lippes iboende huus og grund, lang 39 al:, bred til gaden 14 al:, effter grundebref 1642 gifr -- 1 rdr
1086 83 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch thoe søeboeder i Gotfrid Bangs gaard, effter grundbref dat: 1625 gifuer -- 2 ort
1087 83 Bet. 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Noch en søeboedgrund i Smørsgaarden-|
Noch haver magistraten anno 1691 d: 16 octobr: effter deris vdstede kiøbe brefs jndhold solt hannem en øde pladtz wed hanß bagpart, lang tolf allen, bred ogßa tolf allen, huoraf aarlig skall betalles grundelej effter dito bref -- 12 ß
Overstroken del med hand 1, resten med hand 2. Uvisst om den overstrokne delen skal stå for seg.
1088 83 Oddels grund Siur Rasmußens paaboende grund
1089 84 Oddels grund og tilhører hr: Peder Busch Haldvor OIßens koenes paaboende grund, der af betahlis til hr. Peder Busch, gifuer 2 ort 16 ß
1090 84 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en grund lang 13 al: 1 1/2 qtr, bred 10 1/2 al:, svalen bred 3 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1650, gifuer -- 1 ort 8 ß
1091 84 Oddelsgrund og tilhører hr: Peder Busch Olle Jenßens grund, lang 10 al: 3 1/2 qtr:, bred 10 al: 1/2 qtr:, effter schiøde daterit 1669 gifuer 2 ort
1092 84 Af de Roßenkrantzers grunder Noch en grund, lang 9 3/4 al:, bred 8 al:, effter Rasmus Larßens grundebref gifuer 2 ort
1093 84 Oddelsgrund efter skiøde 1590 Noch en søeboed grund
1094 84 Oddelsgrund og tilhører hr: Peder Busch self Hr: Peder Buschis huus og grund i Smørsgaarden
1095 84 Oddels grund Jan Staals paa boende gade grund og søeboeders grunder i Smørsgaarden effter schiøde dat: 1657 og 1670
1096 84 Frj oddels grund Peder Matzen Procurators paaboende grund, lang 24 al:, og bred 24 al:, effter schiøde 1631.
Her foruden for en gang til Axel Larßen 1 ort.

1097 84 Oddels grund, men de Buscher bør viße deris rett og adkombst der til En søeboed grund neder i gaarden hannem tilhørende, er kiøbt af Ifuer og Friderich Busch effter schiøde dat: 1663 og 1670
1098 84 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Noch et huus og grund beliggende oppe wed Kiersten Galt, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
1099 85 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Powel Gyltens huus og grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort 4 ß
1100 85 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 Kiersten Galdtz paaboende grund, lang paa østre side 26 al, og westre side 28 1/2 al:, bred 11 al: paa dend eene og paa søndre side 8 al:, effter grundbref dat: 1665 -- 1 ort 8 ß
1101 85 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Jochumßens grund, bred i westre ende 8 3/4 al:, lang 24 al:, bred til gaden 8 3/4 al:, effter gammel grundebref gifuer -- 1 ort
1102 85 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stephen Hanßen Angelmagers paaboende grund, lang paa søndre side 30 al:, og nøre 28 al:, bred paa østre ende 13 al:, lige saa westre, effter grundebref dat: 1636 gifuer -- 2 ort
1103 85 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Jacobßen Bedemandz huus og grund, ingen grundebref, gifuer -- 2 ort
1104 85 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Søren Letzou Schoemagers paaboende grund, huor paa er et grundebref, men som der er iche saa megen grund som gr:brefuit paaliuder, kand detz `maal´ iche indføris, faar hafue nye grundbref, gifuer -- 2 ort
1105 85 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Olßen Gasßes |-tvende-| `paaboende´ grund|-er-| og en hauge pladtz, lang fra gaden til Hendrich Ellertßens hauge 56 al:, breden i vestre ende 14 1/4 al:, noch lang fra Hendrich Eilertzens hauge og til gaden 46 3/4 al:, bred i gaarden 15 1/2 al:, og bred uden til gaden lige saa, effter grundebref 1641 gifr -- 3 ort
1106 86 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Samson Timmermandz paaboende grund, ingen grundebref, gifuer -- 16 ß
1107 86 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En |-øde-| grund tilhører |-Lars Jacobßens-| `nu Larß Joenßen´ sønner og arfuinger, gifuer -- 16 ß
Lang fra gaden til Kisten Galtes grund pa syndre side 11 1/2 allen, pa nordre side 11 3/4 allen, bred langs gaden 11 1/2 all:, sa og bag till. Herforuden en liden platz lang 5 allen, bred 1 1/4 allen danschmal effter gr:bref 1696 d: 15 februarj
Tiolf. over linja samt avsnitt med måla med hand 2
1108 86 20 ars d: 29[?] julj 1692Bet. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Endnu en øde grund der nest hos som tilkommer Cornelius Rytzer, gifuer grundelej -- 1 ort
Nu Lauritz Olßen Timmerman, lang 11 1/2 allen till gaden, bag er den lang 10 allen, bred 17 1/2 allen seelansch, gifuer grundelej en rixort effter grundebr: dateret 1692 d: 5 7br.
Frå første 'gifuer' med hand 2
1109 86 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95 Niels Sorenßen Raadmand har nu Stephen Olßen Brøggers grund, lang paa nore side 48 3/4 al:, og søre side 34 1/4 al:, bred ofuen til ud til gaden 11 al: 1/2 qtr:, og westre ende 10 1/2 al:, og fra westre ende til huchen 17 al:, effter grundebref dat: 1638 gifuer -- 2 ort
1110 86 Betalt 12 aars grundelej till 1694 aar michilßdag. 95 Jørgen Hanßen Schredders grund gifuer aarlig -- 1 ort 12 ß Frå 'gifuer' med hand 2
1111 86 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dawid Berentzens grund, bred langs gaden 12 3/4 al:, og bag 14 al:, lang 31 al:, effter grundbref 1626 gifr -- 2 ort
1112 86 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Mejers tvende waaninger og grunder er samblet af fire grunder, gifuer -- 1 rdr 20 ß
Her paa vil were nye maal og siden grundbref.
Wonhußet er bred till gaden 24 1/2 allen, platzen er bred 35, lengden pa wonhuß og platzgrunden 45 1/4 allen, hougen er bred pa ostre ende 32 allen og pa westre ende 37 allen effter gr:debref dat: 1689, lang 103 allen, d: 27 7br:
Frå 'Wonhußet' med hand 2
1113 86 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Jan Lampis enches grund, ingen grundbr:, gifr -- 2 ort
1114 86 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Johan Schrøders quindes `Moenß Christenßen Sniker´ grund, lang 20 3/4 al:, bred 8 1/4 al:, effter grundbref dat: 1608 gifuer -- 8 ß
1115 87 Bet. fr: 1678 till 1688, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.NB 1 1/2 ort arlig rester fra 1669 till 78, er 9 ar Hendrich Bilthuggers grund, aarlig gifuer -- 1 ort Frå 'aarlig' med hand 2
1116 87 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Jacobßens quindis grund, lang 16 al:, bred paa østre ende 8 al: 1/16 deel og widere effter grundbrefuitz lydelße dat: 1664 gifuer -- 16 ß
1117 87 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olluf Stephenßens grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
1118 87 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stine sahl: Johan Lampis af hindes foreldres grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß
1119 87 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En hauge grund ved Hendrich Meyers -- 1 ort
1120 87 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carl Thommeßens grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
1121 87 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cordt Claußens femb waaninger og grunder ved Stochebechen, gifuer aarlig en rd -- 1 rd Frå 'gifuer' med hand 2
1122 87 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Abel Giertzens-| `Knud Jochumßens´ paaboende grund, bred langs gaden 18 1/2 al:, lang 32 1/2 al:, bag lige saa bred som for, effter grundebref 1641 gifuer -- 3 ort
1123 87 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harmen Winches paaboende grund, bred med gaden 23 1/2 al:, lang til mit i haugen 13 3/4 al:, der bred 21 1/2 al:, og neden til 13 3/4 al:, og videre effter gr:bref 1643 gifr -- 2 ort
1124 87
Trine Lampes tvende waaninger og grunder wed Hermand Winch. Jon Lampis pa folj 86 at ses. Siste setning med hand 2
1125 88 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Jørgen Libolt Schredders tvende grunder, ingen grundb: -- 20 ß
1126 88 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 + |-Niels Pederßen Hiermands-| `Nu Lauritz Miltzous´ siuf smaa waaninger og grunder ved det gambles Wegtertaarn, lang 28 al:, bred 37 1/2 al:, effter grundebref dat: 1656 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
1127 88
Johannes Willumßens grund
1128 88 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Heitmands Kyppers grund, lang paa nordre side 33 al:, og søndre side 31 1/2 al:, bred ofuen til 15 al:, og neden til 15 3/4 al:, effter grundbref 1666 gifr -- 1 ort 4 ß
1129 88 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Claußens ober toldebetienters `Denis Bossenott´ huus og grund som amptschrifuer Reich i boer ofuen for Smørs gaarden med hauge, ingen grundbref, gifuer -- 3 ort 18 ß
NB Hans Nielßen Raadmand har forpligted sig til at forschaffe grundebrefvit
Tilf. over linja med hand 2
1130 88 Frj oddels grund Dawid Marchußens huus og grund, lang paa nøre side og ellers effter schiøde dat: 1667
1131 88 Bet 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Sehußens paaboende grund, lang 23 al:, bred neden til gaden 12 3/4 al: og ofuen til 13 1/2 al:, effter grundbref dat: 1634 gifuer -- 3 ort
1132 88 Af de Roßenkrantzers grunder Hans trende søeboed grunder neder i gaarden, betaller deraf aarlig 1 rd 2 ort Frå 'betaller' med hand 2
1133 89 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For hans hauge beliggende wed Knøßesmugit, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 12 ß
1134 89 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Gierdings paaboende grund og femb søeboeders grunder effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1671, gifuer -- 2 rdr 1 ort
1135 89 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tefues Domminnicus paaboende grund og hauge, lang 17 al: langs gaden, bred til Taarnit 29 al:, effter grundebref dat: 1606 gifuer -- 1 rdr
1136 89 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch for haugen ved Lunggaardswandet, ingen grundbr: -- 1 ort 8 ß
1137 89 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For trej søeboeders grunder beliggende i Damsgaarden, huer er lang 8 al: og bred 11 1/2 al:, effter grundbr: 1628 gifr -- 1 rdr
1138 89 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Mesßings grund, lang 12 al: 3 qtr:, bred 11 3/4 al:, effter grundebref dat: 1645 gifuer -- 1 ort 12 ß
1139 89 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Christenßens grund, lang 14 al: 1 1/2 qtr:, bred 11 3/4 al:, effter grundebref dat: 1645 gifuer -- 1 ort 12 ß
1140 89 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elße sahl: Hans Thommaßens grund, lang 17 1/2 al:, bred 11 3/4 al:, effter grundbref dat: 1656 gifuer -- 1 ort
1141 89 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Echhofs paaboende grund, bred til gaden 11 1/4 al:, lang 34 3/4 al:, en mur lang 25 3/4 al:, bred 10 1/2 al: og 1 1/2 al: frj draabefald paa nordre side.
Noch en søeboed grund lang 19 1/4 al:, bred 12 1/2 al:, effter gr:bref 1630 gifr -- 2 rdr 12 ß

1142 89
|-Z??dt Christenßens[?] grund i Munchelj[?]-|
1143 90 Bet. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Fendtzens paaboende grund, aarlig 7 ort 12 ß -- 1 rd 3 ort 12 ß
Hans søeboedgrunder, aarlig 1 ort -- 1 ort
Frå 'aarlig' (begge stader) med hand 2
1144 90 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham Mesßings koene for en ende søeboed i Gotfrid Bangs gaard som er lang 8 al:, og bred 10 al:, effter grundebref dat: 1657 gifuer -- 1 ort
1145 90 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Anderßens huus og grund, lang 13 al:, bred 11 al:, effter grundebref dat: 1656 gifuer -- 1 ort
1146 90 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpmands huus og grund som Jens Olßen iboer, ingen grundebref, gifuer med de tvende søeboeder under -- 1 rdr
1147 90 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Hanßen Raadmand af Gotfrid Bangs forige paaboende grund med kielder, lang paa nordre side 22 al:, lang paa søndre side 15 3/4 al:, bred ofuen til 21 al: 2 1/2 qtr:, bred neden til 19 al: 3 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1632 gifuer -- 1 rdr
1148 90 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch et jldhuus og kielder grund nest norden for, bred ved begge ender 11 3/4 al:, med gang og trappe, lang 28 1/4 al:, effter grundebref dat: 1651 gifuer -- 1 rdr
1149 90 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch tvende søeboed grunder neder i gaarden, dend eene lang 7 al: 3 qtr:, bred 11 3/4 al:, effter grundbref 1632. Dend anden lang 8 al:, bred 12 al:, effter grundebref dat: 1657, gifuer -- 2 ort
1150 90 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Pedersen Baadzmands grund, ingen grundbref, gifr -- 2 ort
1151 91 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Obristlieutnant Macoudis huus og grund, bred 10 3/4 al:, lang 39 3/4 al:, der udj er kielderen paa nedre ende med bereignet 14 al:. Søeboed grunden, lang fra Thomis Christenßens og nederst til yderste ende i søen 17 1/2 al:, foruden gangen paa endebrøg. bred 9 3/4 al:, uden soegangen paa nordre side, effter Ifver Christ: grundbref 1672 giver -- 1 rdr 2 ort
1152 91 Ligger til sogne præsten til Dombkircken Hans Rolfßens paaboende grund og kielder, bred langs gaden 11 al:, bag till 11 al: 2 1/2 qtr:, foruden muuren som er 1/2 al: tych, lengden paa kielderen langs smugit 35 1/2 al:, bred paa øfverste ende 9 3/4 al:, fra Algaden op til kielderen 26 al: 3 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1681 gifuer 1 rdr
1153 91 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Engelmands paaboende grund, sampt tvende søeboeders grunder neder i gaarden, af gade grunden gifues aarlig -- 3 ort
1154 91 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af søeboederne gifuer -- 20 ßHer paa ingen grundebref anwiist
1155 91 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Poul Kleitzis paaboende grund sampt boedernis og en kielder grund, er med Niels Jenßens udj et grundbref dat 1651 gifuer -- 3 ort
Herpaa vil were nye maahl og der effter grundbref

1156 91 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Jenßens paaboende grund, ingen grundbref, men effter maahlebrev dat: 1662, er bred 9 1/2 al:, og neden til 9 1/16 al:, lang 16 3/4 al:, giver effter grundseddel giver 1 1/2 ort -- 1 ort 12 ß
|-Rester for 80 og alt siden-|

1157 91 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elße Arent Nagels `Osten Olßen´ gifuer en rd -- 1 rd 'Elße Arent Nagels' med hand 1, resten hand 2
1158 91 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Engelmand af et huus og grund, gifr -- 6 ß
1159 91 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hermand Tengermand 1 hafve, gifuer -- 8 ß
1160 91 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Gregerßen af et huus og grund, gifuer -- 10 ß
1161 92 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harman Tangemans paaboende grund og tvende soeboeders grunder neder i gaarden, paa huußit et gammelt grundbref dat: 1574, lang 24 al:, bred som det findes, paa boederne ingen grundbref, effter seddel gifr til sammen -- 1 rdr
De gamble grundseddeler faar anvißes

1162 92 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Rolf Middelstorps enches paaboende grund sampt hendes trende søeboeders grunder, effter grundebref dat: 1643, gifuer -- 1 rdr 2 ort
Bred og lengd faar schrifuis effter copie af samme bref naar den faaes

1163 92 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch hafuer hun og Gierdt Doet 2de waaninger neder i hindes gaard, ingen gr:bref anwiist, gifuer -- 2 ort
1164 92 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Herforuden hafuer hun en hauge beliggende bag ved Raadstuen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
1165 92 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Meyers paaboende grund, anwiiste iche grundebref, gifuer -- 3 ort
1166 92
Søeboed neder i gaarden, gifuer 2 ort Frå 'gifuer' med hand 2
1167 92 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ifuer Christenßen-| Raadmands `Henrich Doet´ huus og grund, ingen grundebref, gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1168 93 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Doets paaboende grund, lang 33 al: 3 1/2 qtr:, bred til gaden 8 3/4 al:, mit paa 7 3/4 al:, og den nederste ende 7 ahl:, effter grundbref dat: 1643 gifuer -- 2 ort
1169 93 Frj oddelsgrund Hendrich Drejers huus og grund, saa vel som de der neden forstaaende huuße og boeder, effter printz Christian den 5tes bref dat: 1626
1170 93 Iligemaade frj oddelsgrund Dirich Kuhlmands huus og grund i Hendrich Drejers gaard
1171 93
Fire søeboeder i borg:m: Ofve Jenßens gaard som Ifuer Christenßen tilkommer
1172 93
Noch tilkommer bem:te Ifuer Christenßen i dend gaard nest indenfor en waanhuus og halfanden søeboed
1173 93 Frj oddels grund Wollert Danchlefs paaboende gade grund sampt en søeboed neder i gaarden, effter printz Christian den 5tes bref dat: 1626
1174 93 Frj oddels grund Gabriel Ahlers paaboende grund, effter printz Christian den 5tes bref dat: 1626
1175 93
En hauge pladtz beliggende oppe i smugit
1176 93
Daniel Wolpmands hauge, er anteignet i sahl: borgem: Ove Jenßens bog at give aarlig 12 ß
1177 94 Er oddels grund og til hører m: Samuel Hanß: Hendrich Bellers paaboende grund, lang 12 1/4 al:, bred 12 al:, effter grundebref dat: 1684 gifr 5 1/2 ort
1178 94
Noch 2 halfue søeboeder som Bellers self har oddels rett til
1179 94 Oddels grund Christen Festers paaboende grund
1180 94 Frj oddels grund effter schiøde af Jeßper Schrøder dat: 1643 Søren Reißings paaboende grund, lang langs smugit 34 al:, bred ofuen til 10 1/4 al:, neden til bred 8 1/4 al:
1181 94 Oddels grunder og betalis til borg:m: Ove Jensens arfv: En soeboed i gaarden
1182 94 Oddels grund Jan Frederichßens paaboende grund og en ende søeboed grund i gaarden
1183 94 Frj oddels grund effter kong Friderich den andens bref dat: 1571 og effter registering dat: d: 19 aprilis 1640 Daniel Wolpmands paaboende grund med tilhørende kielder grund og fire søeboeders grunder sampt en frj gang
1184 94 Af de Bilders grunder Trinde Kaaberßlagers paaboende grund, lang 32 1/2 al:, bred til gaden 8 3/4 al:, effter grundbref 1624, gifr 1 rdr
1185 94 Oddels grund effter schiøde 1664 Rørich Sennechens paaboende grund sampt hans soeboeders grund
1186 95 Af de Bilders grunder og tilhører borgem: Peter Trojel Jan Larßen Bagers paaboende grund gifr 5 ort 6 ß
1187 95 Er af Lunggards grunder Johan Slytters paaboende grund, lang 35 3/4 al:, bred 15 1/2 al:, effter grundebref dat: 1641, gifuer 1 1/2 rdr
1188 95 Af de Roßenkrantzers grunder En søeboed neder udj gaarden
Endnu en søeboed neder i Jan Brysßels gaard
Effter jordbogen staar disße 2 søeboeder for 3 1/2 ort

1189 95 Af Roßenkrantzers grund Johan Lampes grund, gifuer 1 rdr 1 1/2 ort, effter grundebref dat. 1643
1190 95 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Danielßens paaboende grund, effter grundebref dat: 1643 gifuer gadehuußet -- 1 rdr 12 ß
og søeboederne -- 2 ort

1191 95 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Hanßen Raadsmandz paaboende grund, bred langs gaden 16 al: 3/4 qtr:, lang paa nordre side 32 al:, lige saa paa søre side, effter gr:bref 1644 gifr -- 1 ort 12 ß
1192 95 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Kønings paaboende grund gifuer -- 1 rdr 2 ort
1193 95 Af de Roßenkrantzers grunder En søeboed grund gifuer -- 1 ort
1194 95 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en grund er lang 17 1/2 al:, og bred 9 1/2 al:, effter grundebref dat: 1673 gifuer -- 2 ort
1195 95 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Gelmeydens paaboende grund, lang 37 al:, bred 18 1/4 al:, og neden til 14 1/4 al:, effter grundebref dat: 1607 gifuer -- 2 rdr 1 ort
1196 95 Er adelige grund og tilhører nu Giert Gelmeuden Hans trende søeboeders grunder neder i gaarden, lang 26 1/2 al:, bred 9 1/2 al:, effter grundebref dat: 1624
1197 96 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch bem:te Gelmuydens hauge beliggende ved Lunggards wandet i engen, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
1198 96 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Verdenhalfuens paaboende grund, lang 38 3/4 al:, bred langs Ahlgaden 14 al: 3 1/2 qtr, og ofuen til 17 3/4 al:, effter grundebref dat: 1632 gifuer -- |-2 ort-| `1 ort 8 ß´
1199 96 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Heraf Gesche Kunds[?] et stucke grund huoraf hun betaller effter gr:bref aarlig sexten schil: -- 16 ß Hand 2
1200 96 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: Otte Malteßen af it huus og grund, er lang langs Wogsalmendingen 21 3/4 al:, lige saa bag til, bred paa nedre ende 11 1/2 al:, og øfre ende 10 1/2 al:, mit paa 11 1/2 al:, effter maahlebref, har ingen grundbr: -- 1 rdr
1201 96 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Trinche Ludens paaboende grund, bred langs Wogsalmendingen 25 al:, noch it lille støche grund 4 al: bred, bag wed og aller agterst bred 20 1/2 al:, lang 29 al: og nederste ende 20 1/2 al:, effter grundbref 1669 gifuer -- 2 rdr
1202 96 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Smeltis paaboende grund, ingen grundbref -- 2 ort 12 ß
1203 96 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Møhlers lille waaning og grund nest ved Søren Smelte, lang 15 3/4 al:, bred 9 3/4 al:, effter kiøbebref dat: 1674, ingen grundebref, gifuer -- 2 ort
1204 96 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Libolts koene, ingen grundbref, gifuer --- 1 rdr
1205 97 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Nielßen Angelmagers grund, lang ud med almendingen 18 7/8 al:, og nore side 18 1/2 al:, bred paa nøre side 11 1/2 al:, og østre side 11 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref dat: 1684, gifr -- 3 ort
1206 97 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hendrich Helbergs-| `Nu Rottcher Werdelman´ tilhørende kielder og grund som Johan Cletzin iboede gifuer -- 3 ort Tilf. over linja med hand 2
1207 97 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Beyers huuße og grund, bred 21 al:, og paa anden side 26 1/4 al:, lang 46 al:, effter grundbref 1637 -- 1ort
1208 97 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Sahl: Zander-| `Nu Gilbert´ Gaardies |-enchis-| paaboende grund og kieldergrund, sampt en liiden grund med paastaaende forfalden waaning, her om anwiist trej grundebrefve dat: 1643, 1647 og 1670, det sidste af Ifuer Christenßen udgifuet, huor af ofuer alt gifuis -- |-2 ort 20 ß-|
Heraf betaller Sander Gaardies en ort otte schilling blifuer -- 2 ort 12 ß
Tilf. over linja samt siste linej med hand 2
1209 97 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sander Gaardies |-enchis-| `den vnge´ tilkommer Rubbert Moddeis tilforne tilhørende huus og grund med haugepladz, bred paa søndre side 16 al:, noch 3 al:, og paa ytre side 17 1/2 al:, lang ud med Steenkielderen 23 al:, og paa den anden side 21 al:, og er haugen bred langs smugit 16 3/4 al:, paa nedre side 15 3/4 al:, lang 13 al:, og paa øfre side 13 3/4 al:, effter grundebref dat: 1673 gifuer -- |-3 ort 16 ß-|
Her till leggis ofuen bemelte en ort otte, blifuer sa -- |-1 rd 1 ort-|
NB Nielß Steengaard haver kobt af denne grund et stycke, der aff betaller aarlig 1 ort 8 ß, sa Sander betaller aarlig -- 3 ort 16 ß
Tilf. over linja samt dei siste to/tre linjene med hand 2
1210 97 Oddels grund En forfalden kielder som og tilkommer bemelte Gaardies enche, der om ingen maahlbref anwiist, men schiøde dat: 1655 at det er oddels grund
1211 97 Bet. 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpmand har nu Olle Tordßens grund, lang 39 1/2 al:, paa søndre og nordre side 24 al:, bred paa østre ende 15 al:, mit paa 16 1/2 al:, og til smugit 9 1/4 al:, neden til paa westre ende 17 1/2 al:, gifuer -- 16 ß
1212 97 Bet. 86,87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Morten Kyppers paaboende grund, ingen grundbref, giver aarlig -- 16 ß
1213 98 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Jenßen it huus og grund i Dams smug, ingen grundebref, gifuer -- 2 ort
1214 98 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Kiempes grund i Damß smugit, bred til gaden 12 al: 1 qtr:, land 18 1/2 al:, effter grundbref 1655 gifr -- 12 ß
1215 98
Noch et stycke grund lang 10 allen, bred 17 alen, effter grundbref 1697 d: 22 februarj gifuer -- 8 ß Hand 2
1216 98
En liden hauge beliggende bag ved hindes huus
1217 98
Hartwich Hanßen haver ny et styke at[!] Hieronimus Witzer grund som pa folj 59 er anfort, lang 17 alen, bred 13 alen, effter grundbref 1697 d: 23 februarj, gifuer -- 12 ß Hand 2
1218 98 Her om fremwiist en domb huor udj findes jndført Niels Ørbechs schiøde dat: 22 7br: 1652, som formelder at ded er oddels grund Olle Christopherßens paaboende grund
Grette Naals paaboende grund
Hendrich Swartz paaboende grund
Olle Stennerßens paaboende grund

1219 98 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Christen Thomaßens enches paaboende grund, Hestemøllens grund og nogle andre smaa grunder, lengden paa nore side 37 3/4 al:, paa indre side 39 al:, bred langs gaden 35 3/4 al:, neden til 43 al:. Noch en hauge pladtz lang 15 al:, og paa indre side 15 1/2 al:, bred tvers ofuer 16 1/4 al:. Noch en grund bred 4 al:, og indre ende 11 al:, lang fra smugit ind i gaarden 11 1/4 al:, effter gr:bref 1648 gifr -- 1 rdr 2 ort 6 ß
1220 99 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Poulßens paaboende grund, bred 12 1/2 al: 1/2 qtr:, lang 37 al:, effter grundebref dat: 1648 gifuer -- 1 ort
1221 99 Betalt 86, 87, 88, 1689 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Woldter Knudßens paaboende grund og hauge, lang paa westre side 56 1/2 al:, bred til gaden 14 al: ÷ 1/2 qtr:, og nest neden for huußene 24 1/2 al:, neden i haugen 25 3/4 al:, lang først 10 og siden 72 al:, udgangen bred neden til 8 al:, ofuen til 4 al: 1 1/2 qtr:, effter grundebref daterit 1637 gifuer -- 3 ort
1222 99 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Hvid Schredders paaboende grund, lang paa nordre side 28 1/4 al:, og paa søndre side 26 al: 3 1/2 qtr:, bred 12 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1656 gifr -- 1 ort
1223 99 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 Michel Hofnagels grund, ingen grundbref, men effter kiøbebrefuit schal grunden were bred 11 1/2 al: til gaden, og bag til 7 al:, lang 25 al:, gifuer -- 1 ort
1224 99 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Jørgens datters paaboende grund, ingen grundebref, gifuer -- 1 ort
1225 99 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Rasmußens grund, bred til gaden 6 al:, bag til 8 al:, lang 14 1/2 al:, og en frj weite, effter gr:bref 1655 -- 20 ß
1226 99 Betalt 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Rasmußen Brøggers paaboende gade grund, kielder, bryggerhuus og hauge grund gifuer -- 1 rdr 2 ort
Herpaa ingen grundebref anwiist

1227 99 Betalt 86, 87, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 For sahl: Jacob Olßens forige tilhørende huus og grund som bem:te Jens Rasmußen nu eyer, ingen grundebref anwiist, gifuer -- 1 ort
1228 100 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Claus de Rytters forige-| `Hendrich Brun Schredders´ paaboende grund, ingen grundbref anwist, giver effter seddel -- 2 ort
1229 100 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Sørenßen Kockes koenes paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
1230 100 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Erichßens grund, lang paa søndre side 19 1/4 al:, og nøre side 21 al:, bred langs smugit 10 al: 3 1/2 qtr:, og ofuen til 11 1/8 al:, effter grundebref dat: 1668 gifr -- 1 ort
1231 100 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Jenßen Angelmagers paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1232 100 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Anderßens `Nu Johannes Johanßen´ grund, bred 15 al: 1 1/2 qtr:, lengden langs smugit 12 al: 1 1/2 qtr:, og paa søre side 9 1/2 al:, bred paa nedre ende 14 1/2 al:, effter grundebref 1666 gifuer -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1233 100 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Nielßen Giergs grund, bred til gaden 9 1/4 al:, lang paa nordre side 41 1/4 al:, nordre[!] side 48 al:, bred neden til 7 1/2 al:, og mit ofuer 8 1/2 al:, effter grundebref dat: 1650 gifr -- 1 ort
1234 100 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Raßmußen Schredders grund, lang 50 al:, bred til gaden 10 al: ÷ 1/2 qtr:, bag til 9 1/2 al:, effter grundbref dat: 1652 gifuer -- 2 ort
1235 100 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ibe Anderßens huus og grund, ingen grundbref, gifr -- 2 ort
1236 101 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Dafuid Frandtzens-| `Nu Steen Gard´ iboende huus og grund, lang 27 al:, bred ofuen til 12 al:, neden til 11 3/4 al:, uden draabefald, effter Ifuer Christenßens udstedde grundbref dat: 10 febr: 1670, gifuer aarlig -- 3 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1237 101 95 Noch en hauge af Sander Gardej kiobt som pa folj 97 er jnfort, bred 14 1/2 ofuen till, neden till bred 12 1/4 a:, lang 23 all:, noch lang pa |-sondreside-| nedre side 20 all:, gif: aarlig -- 1 ort 8 ß hand 2
1238 101 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jetmund Jørgenßens grund, ingen grundbref, men effter maahlbref er den lang 11 1/4 al:, bred 9 al: 2 1/2 qtr: -- 1 ort
1239 101 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christian Mahlers koenes paaboende grund og hauge, tillige med Einer Joenßens paaboende grund, huor paa tvende grundebrefue dat: 1644 og 1653, gifuer huer 1/2 rdr, er -- 1 rdr
1240 101
Olle Nielßens paaboende grund
1241 101 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Rasmußen har nu Jens Nielsens grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1242 101 Bet. 86, 87, 88 |-++ 91-| 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Guldbrand Berentzens grund, ingen grundbref, gifr -- 4 ß
1243 101 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Raßmußen af Aamund Erichßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1244 101 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arne Olßens grund, copie af it grundebref, gifuer -- 1 ort
1245 101 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannes Johanßens /og Raßmuß Raßmuß:\ grund, ingen grundbref, gifr -- 16 ß Tilf. under linja med hand 2
1246 102 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Saxße Rasmußens `Clauß Olßen´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2
1247 102 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Svend Larßens grund, lang 11 1/2 al:, bred ofuen til 9 1/2 al:, neden til 10 1/2 al:, effter grundebref dat: 1642, gifuer -- 1 ort
1248 102 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Olßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 2 ß
1249 102 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Bendix Cornelisens grund, ingen grundbref, gifuer -- 10 ß
1250 102 Bet. 86, 1687, 88 + + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Marqvardßen Wefuers grund, ingen grundbr: -- 16 ß
1251 102 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Petter Feldbereders grund, bred til gaden 18 al:, mit ofr: 43 al:, og nederste ende 20 al:, og ved knipingen 10 al:, lang paa øfre side 54 al:, og nederste side 64 al:, effter grundebref dat: 1653 gifuer -- 2 ort
1252 102 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch `Hanß Raßmußen´ for en hauge grund -- 10 ß Tilf. over linja med hand 2
1253 102 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Edewart Lüdens-| `Giert Strandinger´ trende smaa waaninger med jldhus, sampt en stoer hauge, bred til gaden 26 al: 1 qtr:, neden til 6 1/4 al:, lang paa nøre side 41 1/4 al:, søndre 54 al:, effter grundebref dat: 1658, gifuer -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1254 102 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Petter Feldbereders paaboende grund, haugegrund og et lidet arbeidzhuuses grund, bred paa westre ende 24 al:, østre ende 19 1/2 al:, lang 72 al:, og paa nordre side 59 al:, effter grundbref dat: 1635, men `der´ af er tagit nogit til gaden, gifuer -- 1 ort 12 ß
1255 103
Sahl: commissari Hans Hanßen Lillienschiolds hauge og huuße i Engen, huor udj boer Jørgen Artor, Erich Michelßen Mahler, Anders Christenßen og Hans Stoelmager
1256 103
Noch et huus og grund som Kirsten Duns beboer
1257 103 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hermand Schiøt af Hendrich Eilertz Wefuers grund, gifuer -- 16 ß
Her paa er it grundebref dat: 1656, men der er nogit af grunden fra kommen. Der fore kand maalit iche jndføres, behøfues nyt grundebref.

1258 103 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Ombßens hauge med paastaaende tvende waanhuuße, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 12 ß
1259 103 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torgier Olßens grund, paa en deel har hand grundebref dat: 1652 og gifuer -- 12 ß
1260 103 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Og for en deel en bevillings seddel af borgemester Petter Troiel, gifuer -- 12 ß
1261 103 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Haagen Olßen Kyppers grund, gifuer -- 12 ßRester paa herligheden 6 rdr, der af rente aarlig -- 1 ort 12 ß
1262 103 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Knud Willumßens grund, aarlig grundehyre -- 1 ort 8 ß
1263 103 Bet. 96 Johannes Christophersens nye huus og grund -- 16 ß
1264 103 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borg:m: Petter Troiels grund, huor paa boer Anders Nielsen og Olle Anderßen, gifuer -- 16 ß
Har ingen grundbref, rester paa herligheden 6 rdr, huor af renten i mange aar iche er blefuen betalt, som er at see i den gamble gr:bog fol: 65, og den anden fol: 45.
Diße 6 rd er miig betalt anno 1695 med tj aars renter, 3 rd 4 :m: 8 ß
Nedste setning med hand 2
1265 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aaßmund Raßmußens grund, gifuer aarlig grundehyre -- 1 ort 8 ß
1266 104
Niels Jørgenßens grund skolapper
Denne grund beboes nu af Ole Nordfahr Carporals qvinde, og deraf er ej noged til dato betalt
'skolapper' med hand 2, siste linje med hand 4
1267 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 Rasmus Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
1268 104 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 97 Claus Michelßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1269 104
Raßmuß Simenßen ny optagen grund, lang 8 alen, bred 7 alen, gifuer grundehyre -- 1 ort 8 ß Hand 2
1270 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hindrich Bladt af Ingebore Lauritzdatters i boende huus og grund ved Giert Gelmejdens hauge, gifuer -- 16 ß
1271 104 96 Zitzel Pedersdatter gifuer -- 12 ß Hand 2
1272 104
Frederich Arbeidzmands grund, Zitzel Anne, Michel Blekelj[?] soldat Frå 'Zitzel' med hand 2
1273 104 Bet. 1 rd 2 ort 16 ß 95 Baldtzer Snedchers grund, gifuer aarlig -- 16 ß Frå 'gifuer' med hand 2
1274 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Anders Andersen Lindbergs-| `Nu Joen Moenßen´ grund, ingen grundbr:, gifr -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
1275 104 95, 96 Raßmuß Torgerßen betalte till mig for herligheden af et stycke grund, lang 9 allen, bred 10, penge 5 rd, skall gifuer grundeleje aarlig effter seddel 1695 -- 12 ß hand 2
1276 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Ifuerßen Tømmermands grund, gifuer -- 1 ort
Rester paa herligheden 3 rdr, huor af gifues rente -- |-16 ß-|
Herpa betalt d: 2 10br 1692 2 rdd: 9 8br betalt d: 1 rd som restede
Frå 'herpa' med hand 2
1277 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1278 104 95, 96 Raßmuß Torgerßen grund, lang 8 all, bred 6 allen, effter seddel [16?? d: ??] martz giver aarlig -- 1 ort 8 ß Hand 2
1279 104 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Torgiersßens grund, gifuer -- 1 ort
Rester paa herligheden 2 rdr, der af rente -- |-12 ß-| <Diße 2 rd er betalt>
Siste setning (i margen) med hand 2
1280 104 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Torger Anthonßen af et stucke grund, lang 9 all:, 8 allen bred, skall gifue grunde hyre aarlig -- 1 ort Hand 2
1281 104 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß
1282 104 95, 96 Jacob Willemsen ny optagen grund, lang 12 allen, bred 8 allen, gifuer effter gr:seddel 25 april 94 -- 2 ort Hand 2
1283 104 95, 96 Bendix Nielßen ny optagen grund, lang 10 allen, bred 6 allen, gifuer effter seddel d: 20 junj 1694 -- 1 ort 8 ß Hand 2
1284 105 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Thoerßen Baadzmands grund, ingen grundbref -- 12 ß
1285 105 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Siur Larßens grund staar i dend gamble grundbog fol: 63 for 1 :m: aarlig og at der rester paa herligheden 12 rdr, mens grundseddelen lyder paa 8 ß aarlig, gifuer -- 16 ß
1286 105 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Poulßens grund gifuer -- 16 ß
Rester paa herligheden 3 rdr, der af rente -- 18 ß

1287 105 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Anderßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1288 105
|-Kisten Pouelßdatter ny optafen grund, effter seddel 1694 d: 5 junj, gifuer -- 1 ort-|
Er icke bebygget
Hand 2
1289 105 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mag: Niels Smit Læßemesters hauge, ingen grundbr: -- 2 ort
1290 105 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch af Lauritz Jenßen Møhlers hauge og grund som mag: Niels Smit sig tilkiøbt, gifuer aarlig -- 2 ort
Hva til m: Nielßes hauge indtagit at taxeris

1291 105 Bet. 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: cammer raad Hiort af Magne Olßens `Nu Mathias Rießen[?]´ grund, ingen grundbref, giver -- 16 ß
`Nu Larß Knudßen, bred lang gaden 12 1/2 allen, bag till bred 14 1/4 allen, lang pa ostre side 10 1/4 allen, pa westre 10 3/4 allen´
Rester paa herligheden 10 rdr hvor af givis rente aarlig -- |-2 ort-| 12 ß
/Herpa er mig betalt af Amund Pederßen 8 rd anno 1695\
Tilf. over og under linja med hand 2. Litt uklårt om alt høyrer til under denne posten
1292 105
Sahl: commiss: Lillienschiolds grund, huor paa boer Niels Arbeidzmand
1293 105
Jacob Dafuidßens grund og tilhører bemelte commissario
1294 105 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Reimers Guldßmeds hauge og der i staaende huus, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß
1295 105 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham Muremesters grund, ingen grundbref, gifr -- 20 ß
1296 106 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Jacobßen Wefuers grund, lang 47 al:, bred 24 al:, effter grundebref dat: 1613 gifuer 1 :m: 4 støcher, bør were 29 ß, gifuer aarlig -- 1 ort 5 ß
1297 106
Henrich Blattes ney optagen hauge grund Hand 2
1298 106 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hinrich Bladt har nu Hans Wilchenßens hauge og fire waaninger, ingen grundebref, gifuer -- 1 ort 4 ß
1299 106 Bet. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannes Sifuerßen huuß udj dito hage gifuer effter Hanß Wilchenßens kiøbebref aarlig grundelej 12 ß -- 12 ß Hand 2
1300 106
Zacharias Andersens grund, ingen grundbref, gifuer -- 10 ß
1301 106 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Anders Claußens quindes grund, anwiiste ingen grundebref, gifuer -- 10 ß
1302 106 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Slytter Remmemagers grund, ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
1303 106 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Kaaes paaboende grund og hauge, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 16 ß
1304 106 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Joenßens grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß
1305 106 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Herman Spechhorns paaboende grund med it lidet fæh huus, gifuer for den eene 1 ort, effter gr:bref dat: 1656, og for den anden huor paa ingen grundbref 12 ß, tilsam:en -- 1 ort 12 ß
1306 106 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch for en hauge og en waaning effter grundbr: 1587, gifr -- 1 ort
1307 106 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hans Ibß: Brøggers-| `Henrich Henrichß: Vrdahl´ paaboende grund med kielder og jldhuus grund, lang paa østre og westre side 22 al: 1 qtr:, bred til almendingen 48 1/2 al:, og bag 49 al:, effter gr:bref dat: 1651 gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1308 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For hans hauge grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1309 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For Knud Hestemollens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1310 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For Anders Schot Smeds grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort 8 ß
1311 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch bem:te Hans Ibßen for half part af Petter Staals grund, ingen grundebref, gifuer -- 12 ß
1312 107 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Nielsen Snedchers paaboende grund, ingen gr:bref -- 12 ß
1313 107 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stine sahl: Jan Lampes paaboende grund, sampt 2de waaninger og grunder nest hos, lang til Almendingen 38 1/2 al:, og lang i smugit 45 1/4 al:, bred ud med gaden 33 1/2 al:, agter til 24 1/2 al:, effter grundbref 1651 gifr -- 3 ort
1314 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Otteßens paaboende grund, og en grund nest ved, paa dend eene grund er anwist grundbref dat: 1638, men paa dend anden iche, giver begge sammen effter grundseddelen aarlig -- 2 ort
1315 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For en hauge og waaning `Melde Thomasdatter´ ned ved Stinne Lampes, lang 42 al:, bred i nederste ende 17 1/4 al:, og øverste ende langs smugit 11 al:, effter grundbref dat: 1615 giver -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
1316 107 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Endreßens paaboende grund -- 2 ort
1317 108 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Gouteßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1318 108 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Nielsen gifuer grundhyre -- 1 rdr
/Effter den gamle bog folj 27 rester pa herligheden 16 rd\
Tilf. under linja med hand 2
1319 108 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carl Nielsens koenes grund, ingen grundbref, gifuer -- 6 ß
1320 108 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Anderßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
1321 108 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Helleßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1322 108 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Joenßen gifuer grundhyre -- 2 ort
1323 108
Margrete paa Biergitz grund /Nu under Raßmuß Joenßen grund\ Tilf. under linja med hand 2. Same hand har sett ei klamme rundt denne og førre post med pil til eigarfeltet
1324 108 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Maarten Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß
1325 108 94, 95, 96 Pouel Mollers `Nu Henrich Thomeßen´ hauge wed Starhußet, gifuer en ort -- 1 ort Hand 2
1326 108 Bet. 94, 95, 96 Hendrich Wilshuußens paaboende grund, tilkommer nu gamble Frands Wulf, gifuer aarlig en ort -- 1 ort Frå 'gifuer' med hand 2
1327 108 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Nielsen har nu Olle Larsens huus og grund, sampt hauge, saa og hans egen paaboende grund, med en grund nest hos, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 8 ß
1328 108 94, 95, 96 For den nest hos liggende grund betaler Christen Justesen[?] aarlig, resten som er 2 ort betaler Lareß Ollsen Ny hand. Er ført tett opp i førre post
1329 108 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Margrethe Hendrichsdaatter af Frederich Brøgmands hauge, giver aarlig
1330 109
Christen Anderßen Dragers grund /er under Anders Nielßens grund\ Tilf. under linja med hand 2
1331 109 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ragnild Kypers grund som tilhører Lauritz Christenßen-| Tollef Joenßens paaboende grund, giver aarlig -- 16 ß
1332 109 Beta. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Jochum Hendrichßen Schørs paaboende grund, ingen gr:bref --8 ß
1333 109 96 Sirj Knudsdatters grund. Michel Kalcheslager boer der udj. Frå 'Michel' med hand 2
1334 109 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Troelßens `Henrich |-Ellufhoff-| Ellienhof´ grund, ingen grundbref, gifr -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1335 109 Betalt 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aamund Thomaßens grund, jngen grundebref, gifr -- 8 ß Frå 'ingen' med hand 2
1336 109 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Nielsen Kyppers grund, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
1337 109 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Asmus Wilwaters koenes grund, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
1338 109 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Sahl: Hendrich Buschis quindes-| `Giert Zerbechs paaboende´ grund, lang fra ded østre hiørne tilmit i Wejetn 35 1/4 al:, paa nordre side fra den westreste kant af bechen mit paa Vejten 20 al: 4 qtr:, noch lang paa sam:e nordre side 30 34 al:, bred paa vestre ende 21 1/2 al:, bred mit over grunden ved Wejten 23 al:, bred paa østre ende 19 al:, effter grundbref dat: 1670 giver aarlig -- 1 ort 8 ß
1339 109 Bet. 40 aar @ 20 ß till 1694, 95, 96 Hans Ibßen Steenførers grund, gifuer aarlig -- 20 ß Frå 'gifuer' med hand 2
1340 110 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Rasmußen `Peder Joenßen´ har nu Hendrich Bedemands grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1341 110 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Groets paaboende grund, lang ud med smugit 24 1/4 al:, og paa den anden side 22 1/2 al:, bred i øfverste ende 14 3/4 al:, og nederste ende 12 al:, effter grundebref dat: 1627 gifr -- 1 ort 12 ß
1342 110 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Minches paaboende grund, bred langs Marchegaden 16 al:, og nedre ende 14 3/4 al:, lang 24 al:, effter grundebref dat: 1627 gifuer -- 3 ort
1343 110 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Michel Selgenßens paaboende grund, bred til gaden 12 3/4 al:, lang 14 al: 1/2 qtr:, lang mit paa 45 al:, bred neden til 11 1/2 al:, effter grundebref dat: 1641 gifuer -- 2 ort
1344 110 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Tønnes Petterßens `Dines Boessenoth´ paaboende grund og badstue grund, effter grundbref dat: 1643, gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1345 110 Bet. fr: 84 t: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Torsten Andersßens-| grund `Jenß Jenßen Lam´ jngen grundebref, gifuer grundelej aarlig -- 2 ort 'Torsten Andersens grund' med hand 1, resten med hand 2
1346 110 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Margrete Wentons paaboende grund og en waaning nest hos, paa dend eene er grundebref dat: 1641, men paa den anden iche, gifuer begge sammen -- 3 ort
1347 110 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carsten Bechis grund, lang 20 al:, bred til gaden 8 al:, og ofuen til 7 al:, effter grundbref dat: 1634 gifuer -- 1 ort
1348 110 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Peder Jeremiaßen Slagters grund, lang langs smugit 13 al:, og paa nordre side 14 al:, bred langs Marchegaden 14 1/2 al:, og øfre ende 14 3/4 al:, effter grundbref 1648 gifr -- 1 ort
1349 111 Betalt 86, 87, 88 ++ 92, 93, 94, 95, 96 Henrich Janßens paaboende grund, saa og af Marj Hestemøllens huus og grund, gifuer -- 2 ort
Paa det eene er Ifuer Christenßens grundbref, men har ingen grundbref paa dend anden, der for wil det effter sees og nye grundbref hafuis.

1350 111 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Jens Wredes paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 3 ort
1351 111 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Af en kielder som er kiøbt af Gabriel Knapmager, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1352 111 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Noch en liden waaning og grund nest hos som effter gr:bref dat: 1642 gifuer -- 1 ort
1353 111 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Mogens Esßembs `Jens Vrede´ huus og grund, bred ofuen til 11 3/4 al:, og neden til 12 3/4 al:, lang paa østre side 13 1/2 al:, og vestre side 16 al:, med it lidet støche grund der hos, bred 4 al: og lang 2 1/2 al: effter grundbref dat: 1634, gifuer -- 12 ß
1354 111 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Jeßper van de Feldes-| `Elißebet Jacobsdatter´ huus og grund, ingen gr:bref, gifr -- 16 ß
/Nu Karen Falches datter, lang 15 1/4 allen, bred thj allen tre quarter, effter grundbref datert 1693 d: 14 augustj, gifuer grundelej aarlig 16 ß\
Tilf. over og under linja med hand 2
1355 111 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßens huus og grund som Gudmund Hanß: Schredder iboer, lang 12 al:, bred 14 al: 1 qtr:, effter grundebref dat: 1658, gifuer -- 1 ort
1356 111 Bet. 94, 95, 96 |-Mallene-| `Anna Maria´ Bartes huuß grund gifuer -- 1 ort Hand 2
1357 111 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Walhorns `Nu Olle Pederßen Bager´ huus og grund som Jens Snicher nu eyer, og kiøbt af Michel Selgenßen, gifuer effter grundßeddel -- 3 ort
Er indført i et gammel grundbref, wil maahlis og nye grundbr: tages, thj grunden er deelt
Tilf. over linja med hand 2
1358 111 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Larsen Snedchers paaboende grund, ingen gr:br: -- 1 ort
1359 111 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ißach Steenførers tvende waaninger og grunder, tilkommer nu Bertel Pederßen -- 1 ort 12 ß
1360 112 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Annanias Wrangels grund huor paa staar fire waaninger, har et gammel grundebref dat: 1609, lang med smugit 27 al:, gifuer -- 1 ort 12 ß
1361 112
Christen Justßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
1362 112
Det gamble Starhuus gifuer -- 2 ort
1363 112
Michel Hanßens grund, med paastaaende twende waaninger, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1364 112 Bet. 86 Borgemester Lauritz Sørenßens hauge ved Starhuußit, og er samblit af fem grunder, gifuer -- 1 rdr 1 ort
1365 112 Bet. 86 Derforuden af Grette Hendrichsdaatters hauge som hand sig tilkiøbt, aarlig -- 12 ß
1366 112 Bet. 86 Noch hans trende smaa waaninger med underliggende grunder, saa og dend grund som Rasmus Lauritzens huus paastaar, gifuer -- 1 ort
1367 112
Sahl: Rolf Middelstorphs enchens grund, huor paa staar fire waaninger. Er schreven ved hindes huus og der betalt.
1368 113 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Larßen Wagtmesters paaboende grund, og en liden waaning med grunden nesthos, ingen gr:bref -- 1 ort
1369 113 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Jacobßens egen og tvende grunder der hos huor paa boer folch som begier deris grund maa deelis, gifuer tilsammen -- |-2 ort-| `1 ort´
Af denne grund betaller Soren Jacobßen en ort
<96> Pouel Kochum er pa folj 115 anfort 12 ß
<96> Pouel Rasmußen 12 ß -- 12 ß
Dei tre siste linjene med hand 2
1370 113 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Jacob Key Wefuers grund, lang 20 al:, bred paa nordre side 16 al:, og søndre side 15 al:, effter maahlebrev 1646, effter grundebrevit dat: 1644 schal det vere lang 25 al: -- 1 ort 12 ß
1371 113 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Rasmußens huus og grund, ingen grundbref, gifr -- 10 ß
1372 113 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Haagen Rasmußens-| `Poul Kochum´ paaboende grund som Poul Kochum har sig tilkiøbt og derpaa bøgt, ingen grundbr: -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1373 113 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: Johan Carstenßens grund med paastaaende tvende waaninger, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1374 113 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Rasmus Olßen `Nu Nielß Olßen´ gifuer grund hyre -- 16 ß
Denne grund er iche betalt, men rester paa herligheden 15 rdr, huilche hand beklager iche at kand betahle. /For diße 15 rd er til mig betalt 10 rd, resten er mig effter gifuen\
Tilf. over og under linja med hand 2
1375 113 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Winters grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1376 113 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Hanßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1377 114
Anfind Joenßen grund er udj s: president Ottenß hauge jntagen Frå 'grund' med hand 2
1378 114
Birgete Gregorisdaatter
1379 114
Hans Ingebrigtßen
1380 114 95, 96 Otte Johanßens -- 16 ß Hand 2, jf. neste
1381 114 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 |-95, 96-| Mogens Olßens koene, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß
/denne grund er |-delte-| delt\
Tilf. under linja med hand 2
1382 114 95, 96 Peder OIßen den halfue part Hand 2, jf. førre
1383 114
Gundele Halfuordtzdatters huus og grund
1384 114
Hr: Christoffer Garmands grund, huorpa staa trende[?] waaninger, gifuer aarlig -- 12 ß Hand 2
1385 114
|-Olle Nielßens paaboende grund, tilkommer Lauritz Christensen Raadmand-|
1386 114
Erich Mogenßens grund
1387 114 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Carlßen Kiørers grund ved Lunggaardswandet, nylig optagen, gifuer -- 1 ort |-12 ß-|
1388 114 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tollach Kiører, jngen grundebref -- 12 ß Frå 'jngen' med hand 2
1389 114 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Strange Ofveßens huus og grund, lang 42 al: paa den vestre side og paa den anden side 30 al:, bred til Almindingen 15 al:, og bag 16 al:, effter grundebref dat: 1644 gifuer -- 12 ß
1390 114 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Byefogden Hans Heningßen Smit, hans huus og grund bestaar udj trej grunder, dend eene som er gadegrunden, bred 17 al:, lang 30 al:, bred ved nedre og søndre ende 30 al:, noch lang schraatzwis 36 al:, effter grundbref 1643 gifuer -- 1 rdr
1391 114 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en grund gifuer aarlig -- 1 rdr 1 ort 8 ß
1392 114 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Endnu en grund gifuer -- 12 ß
1393 114 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Her foruden en hauge bag ved Raadhuußit huor paa ingen grundbref eller kiøbebref, men effter it maalbref er samme grund taxerit for aarlig grundleje -- 1 rdr
1394 115 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Pederßen i Hestemøllens huus og grund, der paa har hand it gammel grundbref, af slet tilstand og grunden er deelt, og gifuer hand effter grundseddel -- 1 ort 4 ß
1395 115 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Loußens huus og grund, ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
1396 115 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Poul Kockom Feldbereders paaboende grund og en grund tilkom tilforne Margrette Thomasdatter, ingen grundbref, gifuer for begge -- 20 ß
1397 115 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en liden grund huor paa er hans bagpart |-som ingen[?] rigtighed om wiides-| og weedhuus, giver -- 12 ß
1398 115
|-Af Hagen Raßmußens grund betaller Paul aarlig tolf schilling, at ses pa folj 113 -- 12 ß-| Hand 2
1399 115
Noch betaller af et stycke af Soren Jacobßen grund tolf schilling, at ses po folj 113 -- 12 ß Hand 2
1400 115 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Pederßens grund, bred til gaden 10 al:, lang 59 al:, gifuer -- 1 ort
Noch it støche grund af Christen Grans, gifuer -- 18 ß
Noch af Anna Mogenß grund -- 6 ß
Siste linje med hand 2
1401 115 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Jenßens paaboende grund, lang fra en gade til anden, bred til Ahlgaden 15 1/2 al:, og øfverste gade 17 1/2 al:, effter grundebref dat: 1607, gifuer -- 1 ort 12 ß
1402 115 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91 |-92, 93-| |-Anne Mogens-|datters grund, ingen grundbref, gifr -- |-6 ß- |/Denne grund ligger nu vnder Hanß Pederßens[?] og hans betaller grundelej deraf\ Tilf. under linja med hand 2
1403 115 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Murmesters grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
1404 115 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Svend Sørenßen Schredders huus og grund, lang 22 3/4 al:, bred 9 3/4 al:, effter grundbref dat: 1607 gifuer -- 1 ort
1405 115 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tewes Schoemagers grund, ingen grundbref, giver aarlig -- 2 ort
1406 116 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Wolpmands huus og grund, lang fra gaden til det murede huus paa søndre side 13 al: 1 1/2 qtr:, og nordre side 14 al:, bred 12 al:, og 2 al: gang, effter maahlebref gifuer -- 2 ort
1407 116 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Wollert Schirenbechs iboende huuße og grund, lang 27 al:, bred 16 al:, effter grundbref dat: 1624, gifuer -- 1 rdr
1408 116 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jeßper van de Feldes paaboende grund, er 16 3/4 al: langs Almendingen, langs tvergangen 25 3/4 al:, bred langs smugit 11 1/4 al:, effter grundebref dat: 1671 gifuer aarlig effter bog og grundseddel -- 2 ort
Men grundebrefuit melder paa 1 ort

1409 116 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Robert Wrigts paaboende grund, lang med Almendingen 16 3/4 al:, lang fra Almendingen til smugit 25 3/4 al:, effter grundebref dat: 1681 gifuer -- 2 ort
1410 116 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Jenßen Stud schoemager, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1411 116 Adelig grund og tilhører nu Ifuer Christensen Raadmand Noch it huus og grund, lang 11 1/2 al:, bred 9 al:, effter grundebref dat: 1683, gifuer 2 ort 4 ß
1412 116 Bet. 86, 87, 88,89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cornelis Gefuers paaboende grund, bred 14 al:, og øfverste ende 15 1/2 al:, effter grundbref 1648 gifuer -- 1 rdr
1413 116 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ebbe Nielsens paaboende grund, lang 20 1/2 al:, bred 14 1/4 al:, effter grundebref dat: 1669 gifuer -- 1 rdr
1414 116 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch /Nu Elias Dauidß: Ludt\ af kielder grunden, gifuer -- 20 ß Tilf. under linja med hand 2
1415 116 Er adelige grund og tilhører nu Ifuer Christenßen Raadmand Robbert Jacobßens paaboende grund, bred 11 al 1 1/2 qtr:, lang 10 1/2 1/2 qtr:, effter grundbref 1672 gifr 2 ort
1416 117
Joen Midtzels paaboende grund og en kielder
1417 117
En kielder som Jeßper van der Felde
1418 117 Af de Roßenkrantzers grunder Jacob Joreßens og Christopher Vogelsangs paaboende grunder.Daniel Wolpmand kiøbt dend eene, og Jørgen Hermeler dend anden, gifuer huer 1 ort, er 1/2 rixdr
1419 117 Af de Roßenkrantzers grunder Teppe Smits paaboende grund, lang 13 al:, bred 18 al:, effter grundbref dat. 1644 gifuer 1 ort 8 ß
1420 117 Af de Roßenkrantzers grunder Johan Ritbergs paaboende grund sampt hosstaaende kielder grund, gifuer 1 1/2 rdr 6 ß
1421 117 Af de Roßenkrantzers grunder Claus Danielßen Bagers paaboende grund, lang 26 al: seilandsch, og 17 al: bred norschmaal, effter grundebref dat: 1640, gifuer 1 1/2 rixdahler
1422 117 Ligger til sogne præsten til Dombkirchen Jan De Rytters paaboende grund, lang 55 al:, bred 14 al:, norschm:, gifuer 1/2 rdr 16 ß
1423 117 Søefarende fattighuuses grund For hans haugepladtz op i fieldet wed Schifven, gifr 2 ort
1424 117 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sander Heldtz paaboende grund, it gam:el grundbref, gifr -- 2 ort 12 ß
1425 117 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mouritz Kieldßens paaboende grund, ingen grundbr:, gifr -- 1 ort 12 ß
1426 118 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Loddemagers `Anders Jenßen Munck[?] Boßemager´ iboende huus og grund tilkommer Ifuer Christenßen Raadmand, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1427 118 Adelig grund og tilhører nu Peder Hanßen Raadmands arfuinger Jørgen Larßen Drejers paaboende grund gifr 3 ort 12 ß
1428 118 Frj oddelsgrund hann: self tilhørende Michel Hanßens paaboende grund
1429 118 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Karen Joensdatters døtres paaboende grund effter grundebref dat: 1630, gifuer -- 1 ort 8 ß
1430 118 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Anderßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1431 118 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Madtzens `Nu Johan Friman´ paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 3 ort
Her paa er maahlebref
Tilf. over linja med hand 2
1432 118 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Gefuertz Bagers paaboende grund, har it gammel grundbref, gifuer -- 1 rdr 1 ort
1433 118 Her for anwiist sahl: Hans Lillienschiolds bref dat: 12 febr: 166 som har soldt grundelejen til Herman Gaarman Bysch:ren Thomas Christenßens paaboende grund er af de Roßenkrantzers og kaldes Brøßels grund, gifuer 1 1/2 rdr 16 ß
1434 118 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gorette Giertzdatters grund, gifuer aarlig -- 1 ort Frå 'gifuer' med hand 2
1435 118 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91 Jacob Robbertßen Kandgyders grund, bred langs gaden 11 al:, lang 48 1/2 al:, effter gr:bref 1643 -- 3 ort
1436 119 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Sahl: Christopher Schredders enchis-| `Nu Henrich Thomaßen´ grund, bred 8 1/2 al:, lang fra gaden som bebøgt `er´ effter grundebref dat: 1651, gifuer -- 3 ort Første tilf. over linja med hand 2
1437 119 Bet. 86, 87, 88. For 1689, 90, 91, 92 og 93 er betalt ickon aarlig 1 rd 3 ort 23 ß, er 9 rd 3 ort 19 ß. Bet. 94, 95 |-Hans Jørgenßens-| `Nu borgemester Hanß Munthe´ grunder og hauge som tilforn har werit trej grunder, gifuer tilsammen -- 2 rdr 3 ort 23 ß Tilf. over linja med hand 2
1438 119 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Andreas Hanßen Guldarbejders paaboende grund og en øede grund nest ofuen for, bred 13 1/2 al:, lang fra den ene til den anden gade 54 1/4 al:, effter grundebref dat: 1579 gifuer aarlig -- 1 rdr
1439 119 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Furstenbergh `Daniel Munck´ har nu Anne Perlestichers grund, hvor paa er grundbrev, giver aarlig -- 3 ort 16 ß Stort ope rom for måla, som ikkje er førte inn
1440 119 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Morten Procurators grund, tilkommer Ifuer Christenßen, ingen grundebref |-dat-| gifuer -- 2 ort 12 ß
/Hafver siden anwist grundebref dat: 1651 og er grunden bred til gaden 8 1/2 norsch allen, og lang som den førefindis med frj udgang til Torfvet.\
Tilf. under linja med ny hand
1441 119 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Johan Furstenberg-| af /Nu sl: h:[?] Larß: Karen\ sahl: Christian Remmagers huus og grund |-nu tilhørende sahl: Hans Kandegyders quinde-| som er bred langs gaden 9 3/4 al:, foruden draabefald paa østre side, og oven til 9 1/2 al:, lang 26 1/2 al:, med frj draabefald oven til, effter grundbref 1635, giver -- 2 ort 8 ß Tilf. under linja med hand 2
1442 119 Er oddels grund Frederich Kohlmand Tolders grund
1443 119 Er hoßpitals grund og tilhører nu raadmand Ifuer Christenßen Helmeche Weldings iboende huus og grund, bred 5 al:, lang 33 al:, noch en grund 29 al: land, 12 al: bred, norschmaal
1444 119 Ligger til den latinsche schoele Her foruden en grund lang 33 al:, bred 13 al: og neden til 12 al: og gifuer 1 rdr
1445 120 Er af addelige grund som huußits eyer sig til oddel tilkiøbt Mag: Niels Pederßens Smits paaboende grund, huor paa er 2de gamble grundbrefue dat: 1571 og 1607
1446 120 Frj oddels grund effter schiøde dat: 1587 og 1598 Johan Staals tilhørende huus og grund, lang 41 al:, bred wed gaden 16 al: norschmaal, effter grundbbref[!] 1562
1447 120 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rütgier Werdelmand Postmesters paaboende grund, lang 32 al: ud med smugit, lang paa søndre side 36 al: 2 1/2 qtr:, bred langs gaden 15 al: 3 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1636 gifuer -- 3 ort
1448 120 Er af Loßne grunder og tilhører oberste von Hatten M: Christian Adolph von Buschis paaboende grund, gifuer aarlig 1 1/2 rixdahler
1449 120 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Mogenßen Bagers paaboende grund, effter grundbref dat: 1570, gifuer -- 3 ort
1450 120 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch af de 2/3 deele af Gabriel Knapmagers forige grund, gifuer -- 2 ort
1451 120 Af de Roßenkrantzers grunder Frederich Brygmand Schoemagers grund, gifr 1 rdr
1452 121 Af de Roßenkrantzers grunder Olluf Biørnßens Slagters paaboende grund, lang 50 al:, bred til gaden 15 3/4 al:, effter grundebref dat: 1654, g: 1 rdr
1453 121 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En hauge wed Starhuußit gifuer -- 1 ort
1454 121 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-96-| Olle Jørgenßen Guldsmeds paaboende grund, lang 26 al:, bred 15 1/2 al: norschmaal, effter grundbref dat: 1655 gifr -- 2 ort
1455 121 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En øde grund beliggende nest ved hans huus som effter maahlebref er lang paa nordre side 24 al:, og søndre side 26 1/2 al:, bred til gaden 15 3/4 al:, og ofuen til 14 al:, ingen grundebref, gifuer -- 3 ort
1456 121 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Carsten Bagges Schoemager-| `Nu Petter Winter´ paaboende sampt nest hos liggende grunder, gifuer -- 3 ort 16 ß
Herpaa it gammel grundebref, kand iche anßees, faar were it nyt, og nye maal
Tilf. over linja med hand 2
1457 121
Com:issarius Falcher Risberg huuß og grund, gifuer aarlig -- 3 ort 15 ß hand 2
1458 121 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Frickes huus og grund, bred til Almendingen 13 1/2 al:, bred bag 14 al:, lang fra Almendingen til gaden ved bagparten 70 1/2 al:, effter maahlebref, gifuer -- 2 rdr 12 ß
1459 121 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgemester Lauritz Sørenßens paaboende grunder bestaar i fire, bred til gaden 22 1/4 al:, og i gaarden strax neden for kielderen 22 1/2 al:, men siden er haugen og bag gangen bred 29 3/4 al:, og fra m: Samuel Hanßens jldhuus er haugen lang ned til smugit 23 al: 3 1/2 qtr:. Ellers er det til sammen lang fra dend eene gade til den anden ......... gifuer tilsammen -- 3 rdr 17 ß Ope rom for målet i siste setning
1460 121 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 M: Samuel Hanßens paaboende grund med hosliggende sahl: Cort Sutmands grund, gifuer -- 1 rdr 3 ort
1461 121 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch for thoe andre grunder bag wed som er lagt i en hauge -- 1 rdr
1462 121 Kaarskirchens grunder Noch en grund gifuer aarlig 18 ß. Af Hans Wordemans grund som m: Samuel af ham kiøbt, gifuis 6 ß.
1463 122 Bet. 1686, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Wordemands paaboende grund gifuer -- 3 ort
Har der paa thoe gamble grundebrefue dat: 1599 og 1607

1464 122 Ligger til Kaarskirchen En hauge grund gifuer 2 ort 6 ß
1465 122 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Noch er hannem anno 1689 bewillget et stucke g[?] grund, lang 6 all:, bred 3 allen, deraf gifuer grundelej aarlig -- 12 [ß] Hand 2
1466 122 Ligger til Kaarskirchen M: Samuel Hanßen har nu Elling Robbertß: grund, gifuer 1 ort, er bred til gaden 9 1/2 al:, og bag 8 1/4 al:, lang 19 al: 3 1/2 qtr:
1467 122 Ligger til laugstoelen Hr: assistense raad og præsident Jørgen Ottons paaboende grund
1468 122 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 For en deel af Søren Klockers grund som hand til sin gaards plads sig tilkiøbt, gifuer -- 1 rdr 1 ort 16 ß
1469 122 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans hauge wed Lunggaardswandet, er bred paa øfverste side 58 1/4 al:, noch en kraag 25 1/2 al:, bred paa nederste ende 83 3/4 al:, lang 98 al:, gifuer -- 2 ort
1470 122 Bet. 86 |-88, 89, 90, 91-| |-Herforuden er hannem af manufacturhuusits inspectores bewilgit et støche grund af manufactur huusits, huor af hand aarlig gifuer -- 2 rdr-| Heile posten er stroken
1471 122 Soefarne fattighuuses grund Mag: Ambrosius Hardenbechs paaboende grund, oppe under fieldet, med en hauge og eng, gifr 1 rdr 12 ß
1472 123 Søefarende fattighuußes grunder Elluf Olßens paaboende grund, gifuer 1 ort
Jørgen Michelßen gifuer 2 ort 15 ß

1473 123 Søefarende fattighuußes grund Gierdt Stephenßens grund og hauge, gifuer 1 1/2 ort
1474 123 Søefarende fattighuußes grunder Johan Bødchers hauge gifuer 2 :m: 10 ß
1475 123 Søefarende fattighuußes grund Jacob Stephenßen Wefuers paaboende grund gifr 2 :m:
1476 123 Søefarende fattighuußes grund Strange Ofueßen i hyre for en hauge, aarlig 3 ort
1477 123 Søefarende fattighuußes grunder Knud Johanß: Tømmermands grund, gifuer 2 :m:
Hendrich Thommeßen gifuer 1 :m:
Johan de Rytters hauge og huus gifuer 2 ort. Denne hauge grund er schreven tilforn ved Johan de Rytters iboende huus fol. 117

1478 123 Søefarende fattighuußes grund |-Claus Segelkens paaboende grund og hauge, lang 54 al:, bred paa nederste ende 54 al:, og øfverste ende langs smugit 53 1/2 al:, effter grundbr: dat: 1656 gifr 1 rdr-| Dette maall er icke ret.
Nu Anholt Conradt grund |-og-| er lang paa westre side 49 allen, huoraf 7 allen ey ma bebyggiß, pa ostre side 49 allen, bred pa nordre side 21 1/2 allen, pa syndre side 27 1/2 allen, effter grundebref dat: 1689 gifuer 1 rd
Frå 'Dette maall' med hand 2
1479 123 Er af hoßpitalist[!] grunder som er udlagt i gield og nu tilhører Ifr: Christenß: Raadman Giertrud Michels tvende smaa waaninger og grunder tvert ofuer hr: Robbert, lang 20 1/2 al:, og nede ad 27 1/2 al:, bred i smaleste ende 5 al:, effter gr:bref dat: 1608, gifr 2 ort
1480 123 Lunggaards grund Noch bemelte Giertrud Michels hauge i Marchen beliggende, gifuer aarlig 28 ß
1481 123 Hoßpitaltz grunder og tilhører Ifuer Christenßen Raadmand Olle Biørnßen Slagter en hauge grund, gifuer [!!]
1482 124 Søefarende fattighuußes grund Hr: Robbert Pheifs paaboende grund, lang 51 al:, og bred 15 al:, norschm:, effter kiøbebref 1654, gifr 2 ort
1483 124 Søefarende fattighuußes grund Hans Høfft Wefuers enchis paaboende grund gifr 2 ort
1484 124 Af de Bilders grunder og tilhører nu borg:m: Petter Trojel Zacharias Lange Mætters paaboende grund, lang paa nøre side 22 1/4 al:, ogsøndre side 18 3/4 al:, bred paa vestre ende 18 3/4 al:, og til gaden 17 1/4 al:, effter grundebref daterit 1643 gifuer 1 ort
1485 124 Søefarende fattighuußes grund Michel Ingebrigtßen Wefuers paaboende grund gifr 2 ort
1486 124 Af de Billers grunder og tilhører borg:m: Petter Troiel Johannes Snedchers paaboende grund gifuer 1 ort
1487 124 Lunggaards grund Jochum Organistes hauge og der i staaende huus gifr 1 rdr
1488 124 Af de Billers grunder og tilhører borg:m: Petter Trojel Ellen Barnholtis huus og grund tvert ofuer det tydsche fattighuus, gifuer 2 ort 12 ß
1489 124 Af de Billers grunder og tilhører borg:m: Petter Trojel Johan Jørgenßens huus og grund med hauge, lang 55 al:, bred 13 al:, gifuer 1 ort
1490 125 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Pernele Dues paaboende grund med hauge, gifuer -- 1 ort 12 ß
1491 125 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Garlof Grip Instrumentistis iboende huus og grund med haugen, gifuer aarlig -- 1 ort 16 ß
Ingen grundebref anwiist

1492 125 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: commiss: Hans De Finnes paaboende grund, lang 18 al:, i gaarden 15 1/2 al:, bred til de fattiges huus 7 1/2 al:, og igiennem porten 8 1/2 al:, effter grundebref dat: 1612 gifuer -- 3 ort
1493 125 Søefarende fattighuußes En deel er det søefarende fattighuußes, gifuer 1 1/2 ort effter grundebref dat: 1641
1494 125 Søefarende fattighuses grund Johan Carls huus og grund gifuer aarlig 6 rdr
1495 125 Søefarende fattighußes grund Mag: Claus Blechings tilhørende huus og grund, med kielder, lang paa noreside 27 al:, søndre side 23 1/4 al:, den østre side mod Kirchen 18 1/4 al:, paa westre side 12 al:, effter grundbref dat: 1669 gifuer aarlig 2 ort 6 ß
1496 125 Søefarende fattighußes grund Niels Olßen Schredders iboende huus og grund gifr 1 ort
1497 125 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Johan Windeler-| `Frederich Bassel[?]´ glasmagers paaboende grund, bred langs gaden 12 al:, bag til 13 1/2 al:, lang paa østre side 27 3/4 al:, westre side 28 3/4 al:, effter grundbref dat: 1644 gifuer -- 3 ort
1498 126 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Dombkirchens huus og grund som klocheren `Nu magister Soren Pederßen´ plejer at boe udj. |-Saa og-| gifuer aarlig -- 1 ort 20 ß

|-Noch-| bem:te Dombkirchens huus og grund Stephen Koch Organist i boer, strenhende sig begge langs Ahlgaden 24 3/4 al:, draabefald med bereignet, og bag til 23 1/2 al:, lang paa østre side 29 al:, og paa vestre side 28 1/2 al:, effter grundbref dat: 1644, giver aarlig 3 ort 15 ß -- |-3 ort 15 ß-| gifuer 1 ort 20 ß
Tilf. over linja, samt begge tilfeller av 'gifuer .... 1 ort 20 ß' med hand 2. Opphavleg vel to postar, men no ei klamme rundt begge som peikar til eigarfeltet
1499 126 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Mørchs paaboende grund, ingen gr:bref anviist, gifr -- 2 ort
1500 126 Er af Lunggaards grunder Borgemester Hans Muntes hauge ved Lunggaardsvandet
1501 126 Er af de grunder som kong Friderich den anden, til oddel bortgifuit Sahl: hr: Thomas Gilbertßens effterlefuerschis paaboende grund, er bred 11 al:, lang 70 1/2 al:, ofuen til 7 3/4 allen, gifuer ingen grundeleje
1502 126 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Noch en grund, lang 70 1/2 al:, bred 15 3/4 al:, og bred ofuen til 12 1/4 al:, gifuer effter grundebref dat: 1645 -- 1 ort
1503 126 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-Welbr: hr: cammer og assistens raad Hans Christopherß: Hiorts paaboende grunder. Der paa er it grundebref dat: 1559, bred 21 al:, lang 69 al:, der af 2 berger gylden. Noch it grundebref dat: 1644, bred 25 al:, lang 37 al:. Noch i samme bref it støche grund som en kielder paa stoed, er paa østre side 21 al:, nordre side 46 al:, bred 14 1/2 al:, og gifuer 3 ort. Men begge disße grunder er nu anschrefuen for at gifuer -- 1 rdr 6 ß-| Posten er overstroken
1504 126 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-En grund af Garlof Grips, bred paa westre side 30 al:, østre side 31 1/2 al:, lang i søndre side 20 3/4 al:, nordre 24 1/2 al:, effter maahle bref gifuer -- 1 ort-| Posten er overstroken
1505 126 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-Noch et støche grund som hand hafuer kiøbt af Jens Møes huor paa ingen grund eller maalbref anwiist, gifr -- 1 ort-| Posten er overstroken
1506 126 96 Magister Nielß Smits grund, lang pa westre side fra gaden 129 1/4 alen, pa ostre side 156 3/8 allen, bred till gaden 52 allen, lenger synderpa wed Jacob Ludens baggaard 57 3/4 allen, widre synderpa fra jldhuußet optill den vestregade er grunden bred 81 allen, aller lengst bag 87 3/4 allen. Noch en grund pa ostre side bred 70 1/4 alen og lang 9 5/9 allen, till Marchegaden effter grundebref af 1696 d: 24 augustj -- 3 rdr 2 ort 12 ß Hand 2
1507 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-Hr: cammer raad har nu Frederich Kohlmands haugegrund og Hermand Wefuers huußis grund, gifuer -- 3 ort 12 ß-| Posten er overstroken
1508 127 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-Endnu it støche grund af Ellen Buntmagers som effter maalbref schal vere lang 20 al:, bred 13 1/2 `al:, gifuer -- 20 ß-| Posten er overstroken
1509 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 |-Noch en øde grund, kiøbt af Pernelle Due, effter maalbref, lang paa nøre side 23 al: og paa søndre 20 al:, bred ofuen 32 1/4 al: og neden 30 1/2 al:, gifuer -- 1 ort 4 ß-| Posten er overstroken
1510 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Herforuden `Dette er solt till Dorothea Ambrosj´ it støche grund, bred 44 al:, langs gaden og nederst 39 al:, lang 43 1/2 al: paa nøre side, og paa søndre side 33 al:, effter maalbref gifuer -- 2 ort 16 ß Tilf. over linja med hand 2
1511 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af Ellen Barnholt Buntmagers `er solt till Jenß Madtzen´ grund som effter grundebref dat: 1643 schal gifue 1 1/2 ort, men det maa were meere grund huor om ingen underrettning fremwiist, men effter qvitering gifuer -- 2 ort 16 ß Tilf. over linja med hand 2
1512 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 It støche grund i Sandvigen med paastaaende nøst, lang 20 al:, bred 18 al:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 1 ort
1513 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Ludt Schredders paaboende grund, lang ud med Almendingen 14 1/8 al:, bred langs Marchegaden 10 3/4 al:, effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1672, gifr -- 3 ort
Herforuden af Bertel Murmesters grund, effter maalbref, huor paa vil hafuis grundbref.

1514 127 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Bach Snedchers paaboende grund, bred langs gaden 19 1/2 al:, i østre ende 18 al:, bred paa søndre side 22 3/4 al:, og nordre side 23 1/4 al:, effter grundbref dat: 1644 gifr -- 2 ort
1515 127 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Sahl: Bertel Murmesters enches paaboende grund, effter grundebref dat: 1661 gifuer -- 1 ort
Af denne grund er soldt en deel til Jacob Luden, der for kand maahlit ey effter grundbrefuit vere til effterretning.

1516 127 Bet. 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Borg:m: Petter Troiels huus og grund har om mig ingen grundbref eller grundseddel, kiøbe eller maalebref er anwiist, men effter den gamble bog staar 2 grunder af hustrue Adelus for -- 1 rdr 1 ort 20 ß
Effter siden anwiste maahlebref, bred til Marchegaden 41 al:, noget neder paa grunden lige over til den gamle kirke 63 al:, oven for manufacturhusit 55 al:, og paa den nederste ende bred 51 al:

1517 127
|-Jochum Schults huus og grund-| lang langs med Raadstuealmendingen 45 al:, til dend grund som tilforn har verit brugt til en laugtingstue, ellers er dend gansche grundz lenge paa begge sider 113 al: Er skrive relativt tett saman med førre post
1518 128 Er af hoßpitals grunder og tilhører raadmand Ifuer Christenßen Jochum Schults hauge plads ved Schifuen
1519 128 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giert Finchehofs huus og grund, ingen grundbref, men effter maahlebref bred til gaden 17 al:, lige saa bag, lang 11 al:, gifuer -- 2 ort
1520 128 Ligger til Lunggaarden Anne Michels hauge i Marchen
1521 128 Bet. 88 og 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Annanias Engelbregtßens-| `Nu Christian Abo´ paaboende grund. Der af er iche betalt grundeleje i lang tid, nemblig til michælj 1685, 35 aar. Effter amptmandens, bißpens og borgem: Trojel og Munthes resolution har hand betalt enckelt grundeleje, aarlig -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
1522 128 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Klims tvende waaninger og grunder, bred til gaden 24 1/2 al:, lang 23 al:, effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1676, gifuer -- 2 ort 12 ß
1523 128 Adelige grunder og tilhører Ifuer Christenßen Raadmand Christen Kochis paaboende grund, lang ud med gaden 12 norschal:, og bred ned til haugen 12 1/2 al:, effter kiøbebref dat: 1624
1524 128 Er af Lunggaards grunder Sahl: Michel Baads forige tilhørende huus og grund, tilkommer m: Samuel, lang 45 al: 1/2 qtr:, bred til gaden 16 al: 1/2 qtr:, og i den nederste ende 11 1/2 al:, effter grundbref dat: 1635, gifuer 12 ß
1525 128 Tilhører den latinsche schoele Hans Hanßen Aas gifuer 1 ort
1526 129 Schal were Lunggaards grund effter berettning Rudolph Lillies paaboende grund og hauge, ingen grundbref, gifuer 1/2 rixdahler
1527 129 Lunggaards grund Olle Hanßen Wefuers paaboende grund gifuer 12 ß
1528 129 Af de Billers grunder og tilhører borgemester Petter Trojel Adam Høeg Roetgithers paaboende grund, bred til gaden 14 al:, mit paa 21 al:, øfuerst 16 1/2 al:, lang 40 3/4 al:, gifuer 1 ort 8 ß
1529 129
Daniel Wolpmands tilhørende huus og grund som Jochum Koop iboer
1530 129 Er af Lunggaards grunder Anne Lauritzdatters paaboende grund
1531 129
Casper Jurgenßen grund, lang pa syndre side 27 1/4 alen, pa norder side 22 alen, bred til gaden 12 1/2 alen, metpa 11 1/2 alen, bag til 16 alen, effter grd: dat: 1698 d: 19 may, gifuer til Lunggarden aarlig en rix ort Hand 2
1532 129 Er af Lunggaardz grunder Jacob i Hestemøllens paaboende grund
1533 129
Johan Rott Wefuers paaboende grund
1534 129 Adelig grund og tilhører Ifuer Christenßen Raadmand Jacob Sperlings Wefuers paaboende grund gifr 1 ort 8 ß
1535 130 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Jacobßen Wefuers paaboende grund, lang 34 al:, bred 31 al:, effter grundebref dat: 1608, gifuer -- 16 ß
1536 130 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Willumßens paaboende grund, ingen grundbref, gifr -- 8 ß
1537 130
Hendrich Wilchens iboende huus og grund tilkommer m: Samuel
1538 130 Bet. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Clemend Olßen pa boende grund gifuer aarlig 12 ß, jngen grundebref -- 12 ß Hand 2
1539 130
It huus og en grund nest ved hannem som en baadzmand iboer
1540 130 Bet. 93, 94 Borre Steffenßen grund, gifuer 12 ß Hand 2
1541 130 93, 94 Larß Gunderßens grund, gifuer 20 ß Hand 2
1542 130
Jan Lammers paaboende huus og grund, tilkommer Thomas Pederßen
1543 130
Dombkirchens huus og grund i Marchen som en kypper bewaaner
1544 130 Er adelig grund og tilhører Ifuer Christenßen Raadmand Peder Hanßen Slagters paaboende grund gifuer 12 ß
1545 130 Af de Billers grunder og tilhører borg:m: Petter Troiel Lauritz Erichßens paaboende grund gifuer 18 ß
1546 131
Anfind Johanßens paaboende grund
1547 131
Sahl: Niels Nielßens quindis paaboende grund
1548 131
Hans Anderßen Wefuers paaboende grund
1549 131 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gudmund Pedersens paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1550 131 Af de Bilders grunder og tilhører borgemester Petter Troiel Joen Anderßens iboende huus og grund tilhørende raadmand Ifuer Christenßen, lang 35 al:, bred 22 al: norsch, effter grundbref dat: 1583
1551 131 Af de Bilders grunder og tilhører borgemester Petter Troiel Jan Smeds enches paaboende grund gifr 1 ort 8 ß
1552 131 Af de Bilders grunder og tilhører borgemester Petter Troiel Ambroßius Wefuers paaboende grund, gifr 1 ort
1553 132
|-En quinde wed nafn Melche Synnewe boer udj borgemester Lauritz Sørenßens huuß-| Grundig overstroken
1554 132 Bet. 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Torgier Haldorßen, ingen grundbrev, giver aarlig -- 1 ort Ny hand?
1555 132
Sahl: Jacob Torßens quindis paaboende grund
1556 132
Tvende smaa waaninger og grunder i Marchen som hr: commerciedirecteur Thor Møhlen tilkommer
1557 133
Kaarskirche sougn OVERSKRIFT
1558 133 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arne Simenßens paaboende grund, lang 14 al:, bred paa nordre side 26 al:, effter magistratens grundbr: 1664, gifr -- 1 rdr 3 ort
1559 133 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Morten Meyers-| `Nu Ester Benjamin´ paaboende grund, ingen grundbref, gifr -- 1 rdr 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1560 133 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-M: Frandtzis-| `Thomas Mitzel´ grund, lang langs med Torfuit 11 al:, bred 24 al:, effter grundbref dat: 1652 gifuer -- 1 rdr 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1561 133 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Mejers huus og grund, ingen grundbref, gifr -- 1 rdr 1 ort
1562 133 Bet. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Johan Kinßbechs-| `Robbert Wolpman´ huus og grund, ingen grundbref, gifuer effter grunde seddel -- 1 rd Tilf. over linja samt frå 'ingen' med hand 2
1563 133
En land boed
1564 133
Tvende soeboeder
1565 133 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lauritz Ahmbergs grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr 2 ort
1566 133 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Joenßen Baggers huus og grund, lang 17 1/2 al:, bred ofuen til 12 al:, og ud til Torfuit 11 1/2 al:, effter grundebref dat: 1653 gifuer -- 1 rdr 1 ort
1567 133 Er oddels grund og tilhører Zacharias Anderßen En landboed lang 20 al:, bred 13 1/8 al: paa søndre side, og ofuen til 12 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref 1654 gifr 1 rdr
1568 133 Ligger til notariatet En kielder grund, lang 12 al:, bred 12 1/4 al:, effter grundebref dat: 1656 gifuer 2 1/2 ort
1569 134 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mester Frands Læchis paaboende grund, bred ofuen til ved Torfuit 14 all: 1 1/2 qtr:, igiennem huußet 19 al:, lang paa nore side 14 1/4 al:, og ved Torfuit neden til 14 al:, effter grundebref dat: 1659 gifuer -- 1 rdr 1 ort
1570 134 Ligger til presten til Korßkirchen Johannes Alters grund og hauge Johannesalteret?
1571 134 Ligger til lectoriet Noch en boed med underliggende grund giver 2 ort
1572 134 Ligger til lectoriet Conrot Meinholt Snichers paaboende grund, lang 16 1/4 al:, bred til gaden 8 1/4 al:, og bag 8 al: 1 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1651 gifuer 1 ort
1573 134 Ligger til lectoriet Anders Schram Kaaberßlagers grund, bred 13 al: 2 1/2 qtr:, bag til 14 al:, lang 15 al: 3 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1666 gifuer 2 ort
1574 134 Ligger til sogne præsten til Kaarskirchen Noch en grund bred 11 al: 1 1/2 qtr:, lang 13 al:, effter grunde bref dat: 1673, gifuer 2 ort 3 ß
1575 134 Ligger til lectoriet Sahl: Niels Hanßen Schredders grund, lang 14 al:, bred 8 al: til Almendingen, og bag 7 1/2 al:, effter grundbref dat: 1654, gifuer 1 ort
1576 134 Ligger til lectoriet Johan Carstenßens grund gifuer 2 ort, lang paa nordre side 9 al:, og ud til med Almendingen 9 1/2 al:, bred foruden draabefald 14 al:, effter grundbref dat: 1646
1577 134 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Johannis Echhofs enchis paaboende grunder, bred 15 al:, lang 23 al: norsch, effter grundbref dat: 1583 gifuer -- 1 rdr 12 ß
1578 134 Ligger til sogne præsten til Dombkirchen En kielder grund 8 al: 2 1/2 qtr: i lengd og bred, effter grundebref dat: 1626, gifuer 1/2 rixdahler
1579 134 Ligger til sogne præsten til Kaarskirchen Ildhuus grunden, lang 15 al:, og ytter og syndre side 13 1/2 al:, bred 9 1/2 al:, effter grundebref dat: 1648 gifuer 1/2 rdr
1580 135 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Nielßen Kandgyders grund, lang 10 al:, bred langs Almendingen 15 al: 1 1/2 qtr:, effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1676 gifuer -- 2 ort
1581 135 Ligger til sogne præsten til Domkirchen Hendrich von Dichens grund, giver aarlig 1 ort 8 ß
1582 135 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rolf `Henrich´ Grefuis grund, lang paa westre side 13 1/2 al:, og østre side 10 1/2 al:, bred langs Almendingen 12 3/4 al:, effter grundbref af Ifuer Christenßens udsted 1678 gifuer -- 2 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1583 135 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Holtermands Schoemagers grund, langs Almendingen 7 1/2 al: 1/2 qtr:, bred 13 al: 2 1/2 qtr:, effter grundbr: 1648 gifuer -- 2 ort
1584 135 Oddels grund Her foruden en grund som gifuer effter gr:bref 1610 1 rdr
1585 135 Oddels grund Hans Gefuers Schoemagers paaboende grund, |-Hans Wilchenß: beretter at jordschylden hør ham til, men ingen adkomst-| gifuer aarlig som Hans Wilchenßen obbærer 1 rdr
1586 135 Oddels grund og tilhører Zacharias Anderßen Olle Tønneßen Schoemagers grund, lang 18 norschal:, bred 10 norschal:, effter grundbref dat: 1622 gifuer 1 rdr
1587 135 Oddels grund Christen Ifuerßen Hattemagers grund, huor paa er et gammel grundbref dat: 1572
1588 135 Ligger til sogne præsten til Dombkirchen En kielder, ingen grundbref, gifuer 12 ß
1589 135 Oddels grund En øde grund tilhører gamble Frands Wulf
1590 135 Frj oddels grund Gamble Frands Wulf Schoemagers grund, lang 17 al: 1/2 qtr:, og paa nøre side 15 3/8 al:, siden 4 1/8 al:, bred 12 1/2 al:, og neden til 15 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref dat: 1640
1591 135 Ligger til Raadstuen Johan Gefvers Schoemagers grund, lang 33 1/2 al:, bred 9 al:, og fra Nyegaden neden for kielderen 13 al:, effter grundbref 1674
1592 135 Oddels grund og tilhører Bernt Nagels arfuinger Johan Danchvartz paaboende grund, lang 70 al: paa westre og 66 al: ÷ 1 qtr: paa østre side, bred til gaden 19 3/4 al:, og mit paa 13 1/4 al:, og nederste ende 6 3/4 al:, effter grundbref 1632 gifr 1 1/2 rdr
1593 135 Er oddels grund effter grundbref dat: 1570 Poul Rasmußen Glasmagers grund, lang 60 3/4 al:, bred 16 1/4 al: norschmaal, effter grundbref dat: 1570
1594 136 Ligger til dend latinsche schoele Gouden Buntmagers paaboende grund gifuer 2 rdr
1595 136 Ligger til dend latinsche schoele Knud Baads paaboende grund gifuer 2 rdr
1596 136 Af de Bilders grunder og tilhører Peder Hanßen Raadmand Johannes Knudßens paaboende grund giver aarlig 3 :m: dansche eller en half rixdr
1597 136 Ligger til capelanen til Domk: |-Arche Bryßels-| `Mathis Anderßens´ grund gifuer aarlig 1 1/2 ort
1598 136 Ligger til capelanen til Dombkirchen |-Sahl: Jeßper Hanßens-| `Mad: Studt´ huus og grund, ingen grundbref, g: 1 1/2 rdr Tilf. over linja med hand 2
1599 136 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Kielderen `Mad: Studt´ ingen grundbref, gifuer -- 1 rdr 1 ort Tilf. over linja med hand 2
1600 136 Bet. 92, 93, 94, 95, 96, 97 |-Oberste Waldow-| `Mad: Studt´ grund, gifuer effter gr:bref -- 2 ort Hand 2
1601 136 92, 93, 94, 95, 96 En grund som sahl: Jørgen Christopherßens koene `Nu Markuß |-Hanß:-| Jenßen Schredder´ paaboer, gifuer effter gr:br: -- 12 ß Tilf. over linja samt frå 'gifuer' med hand 2
1602 136 Ligger til sognepræsten til Domk: Sahl: Poul Møllers enchis grund
1603 136 Oddels grund og tilhører Berent Nagels arfuinger Sahl: Christian Hintz Bogførers grund, lang 18 1/4 al:, bred langs Hollendergaden 12 al:, effter grundbref 1625, g: 1 rdr
1604 136 Er frj oddels grund effter schiøde dat: 1624 Hr: Olle paa Hougs huus og grund
1605 136 Er frj oddels grund effter schiøde dat: 1624 Jochum Hoot Schoemagers grund. Maalit effter grundbrefuit kand iche agtes, thj det er for mindschet uden tvil til gadens forwidelße
1606 136 Er frj oddels grund effter schiøde 1640, tilhør: borg:m: Ofve Jenßens arfuinger Ingebore Mouritzdatters grund, bred til gaden 10 1/2 al:, lang 44 al:, bred neden til 15 al: 1 1/2 qtr:. Noch en hauge er 38 al:, lang paa østre side 29 3/4 al:, bred neden til 15 al:
1607 137 Frj oddels grund Anne Andersdaatters grund, bred 9 al: 1 1/2 qtr:, og nedre ende 9 al:, lang 43 1/2 al:
1608 137
En øede grund
1609 137
Anne Wrangels grund
1610 137 Adelige grund og tilhører Ifuer Christensen Raadmand Sahl: Christen Brøgers, gifuer effter grundbref 1582 1 rdr
1611 137 Det søefarende fattighus tilhørende Olluf Wraggers grund giver aarlig grundehyre 3 rdr
1612 137 Adelige grund og tilhører obrist von Hatten Ficke Steenkielders paaboende grund, bred langs gaden 10 al:, lang 16 3/4 al:, gifuer 1 rdr
1613 137 Er af Loßne grunder og tilhører nu obrist von Hatten Et lidet huus og grund tilhører nu hr: Jens Jonaßen
1614 137 Er af Loßne grunder og tilhører nu obrist von Hatten Arche Bryßels huus og grund, tihører hr: Jens Jonaßen
1615 137 Er oddels grund effter Dirich Festerß schiøde dat: 24 aug: 1659 Ifuer Christenßen Raadmands tvende waaninger med grunder paa Kongens gade
1616 137 Er af Loßne grunder og tilhører nu obrist von Hatten Sirj sahl: Rasmus Jørgenßens tvende grunder
1617 137 Af de Roßenkrantzers grunder og hører oberste von Hatten til under Loßne goeds Hans Nielsen Raadmand tilhører nu m: Dirich Barberers forige paaboende grund ved Korskircken, og en grund som Gregorius Michelßen paaboer, er lang 26 al:, bred langs gaden fra m: Sebastian til streded ud med kirchen 10 3/4 al:, lige saa bred i dend anden ende, effter grundbref dat: 1642 gifuer 1 rdr 2 ort
1618 137 Er oddels grund Hr: Jens Jonaßens paaboende grund og hauge, er sognepræsten til Korskirchen residentz, giver grundeleje til hr: Troels Glad 1 rdr
1619 137
En |-ild-| planchet grund der nest hos, tilhører Korskirchen
1620 138 Korskirkens grund Peder Schoelmesters grund gifuer 3 ort
1621 138 Korskirkens grund Søren Sadelmagers grund gifuer 1 rdr, er bred til gaden 10 3/4 al:, bred ofuen til med gangen 12 1/2 al:, lang 41 al:, effter kirche bogen
1622 138 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Arentzen Smeds grund, bred 11 1/4 al:, lang 43 al:, bred ofuen til 14 al:, effter grundebref dat: 1626 gifuer -- 3 ort
1623 138 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Klim Klochers paaboende grund, er klocheren til Korskirchens residentz, er thoe grunder, den ene er lang fra hiørnit ved Kongens gade 16 al: 1 1/2 qtr:, bred fra hiørnit langs med Kongens gade |-7 1/2 al:-| 8 7/8 al:. Den anden lang 16 1/4 al:, bred fra tvergaden 8 3/4 al:. Giver begge tilsammen -- 3 ort 8 ß
1624 138 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harbert Maalsteds huus og grund, der paa er grundbref og Kongl: confirmation dat: 1632, gifuer -- 2 ort 12 ß
1625 138 Halßenøe klosters En liden grund lang 37 1/4 al:, bred 13 1/2 al:, gifuer 1 ort
1626 138 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en liden grund i Schudeuigen, er lang og bred 37 al:, effter grundbref dat: 1584, gifuer -- 1 ort
1627 138 Halßenøe closters Hans Nielsen Raadmandz paaboende grund, gifr 5 ort. Anwiist grundebref af dato 1561, til Halßnøe closter 'til Halßnøe closter' med hand 2
1628 138 95, 96 Jan Gefuers Glasmagers `Nu Herman Wulf´ iboende huus og grund -- 1 rd Tilf. over linja med hand 2
1629 138 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Petter Anderßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 12 ß
1630 138 Halßenøe closters grund Martinus Rytzis grund gifuer aarlig 1 rdr 3 ort
1631 138 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Murmesters grund, ingen grundbref, gifr -- 2 ort 12 ß
1632 138 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mest: Frands Guldarbejders grund bestaar i tvende og gifuer effter gr:bref dat: 1582 og 1590 |-gifuer-| -- 1 rdr 1 ort
1633 139 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Nielßen Raadmand har nu Frands Guldarbejders hauge, gifuer -- 2 ort 12 ß. Her paa it gammel grundebref, kand iche agtes
1634 139 Er af Halßenøe chlosters grunder Mag: Jens Sørenßens grund, ingen grundebrev eller grundseddel anwist. Bestaar af 3de grunder. Henrich Simenßen har ejet en grund deraf, betalt grundelej 1 rd. Hr: Jonas har ejer[!] 2de grunder, deraf betalt grundelej 1 rd 24 ß Frå 'Bestaar' med hand 2
1635 139 Bet. 86 ++++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Maren Sørensdatter sahl: mag: Arnoldi de Fines af hindes paaboende grund gifuer -- 3 ort
1636 139 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Hans Friches grund, bred langs gaden 17 1/2 al: ÷ 1/16, og bag 17 al: 1 1/2 qtr:, lang fra gaden op til Planchwerchit 33 3/4 al: 1/16, effter maahlbref |-dat:-| gifuer -- 1 ort 12 ß
1637 139 Er af hoßpitalits grunder og tilhører Ifver Christensen Raadm: |-Jørgen Nielßen-| `Niels Haagensen´ Schredders tvende grunder, giver 5 :m:
1638 139 Bet. 86, 87, 88, 96 Melcher Ellerhorstis grund, lang 26 1/2 al:, bred til gaden 10 1/2 al:, og bag 10 1/2 al:, effter grundebref af Ifuer Christensen udsted dat: 1672, gifuer -- 2 ort 16 ß
1639 139 Er af hoßpitals grunder og tilhører raadmand Ifuer Christenßen Arendt Lou Schredders grund, lang 17 al: paa dend side til Schredderstrædet, og paa den anden side 20 1/2 al:, bred 15 al: n:, effter grundebref dat: 1601, gifuer 2 ort
1640 139 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Hendrichßen en kielder ved Dombkirchen, langs gaden 28 1/2 al: paa søre side, og nøre side 27 1/2 al:, bred paa østre ende 12 1/4 al:, og vestre ende langs gaden 19 al:, effter grundbref 1638, g: 1 rdr in specie -- 1 rdr 4 ß
Noch af it andet støche grund der hos -- 1 ort

1641 139 Kaarskirchens grund Dirich Schiøttes grund, lang 68 1/2 al:, bred til gaden 13 al: og til fieldet 15 al:, effter kirchebogen gifuer 3 ort
1642 139 Kaarskirchens grund effer kircheb: Jørgen Harmandßen Tromslagers grund gifuer 3 ort
1643 139 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Christenßen Raadmands `Maren m: Arnoldj´ grund som er øde ved den latinsche schoele. gifuer, ingen grundbref anwist -- 6 ß Tilf. over linja med hand 2
1644 139 Halßenøe closters Niels Pederßen Hiermand af Peder Mogenßen Ringers og 2de andres grunder, 1 ort
1645 140 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Waldter Loddemagers grund, bred 35 al:, lang 76 al: norsch maal effter grundebref dat: 1562, gifuer -- 2 ort
1646 140 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hartvig Ballentins grund 18 1/2 al: og ofuen til 17 1/2 al:, lang 72 al:, effter grundebref dat: 1620 -- 1 ort
1647 140 Kaarskirchens grund Hans von Esßens grund gifuer 3 ort
1648 140 96 Sl: Clauß Henrichßen grund gifuer aarlig -- 1 ort Hand 2
1649 140 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Nielßen Raadmand har nu Claus Kippers grund, lang 33 al:, bred 7 1/2 al:, effter grundebref dat: 1654 gifuer -- 16 ß
1650 140 Af de Billers grunder og tilhører Peder Hanßen Raadmans arfuinger Marchus Mogenßen Schredders grund, ingen grundbref, gifuer 12 ß
1651 140
Arche Bryßels huus og grund
1652 140 Halßenøe closter Torsten Olßens paaboende grund, Harbert Malsted kiøbt af hr: Christopher Gaardmand, gifr 1 ort
1653 140 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gierdt Hoches paaboende grund gifuer -- 2 ort
Denne og nest følgende grund er i et grundbref dat: 1646

1654 140 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Kiersten Pedersdatters grund gifuer-| -- 1 ort
|-Grundbrefuit til disße 2 grunder er hos Kiersten Pedersdatter-|
Nu Pouel Bendixen grund, lang 51 allen, breden neden till wed kielderen 15 3/4 allen, ofuen till sexten allen og en half, noch et lidet stucke lang 4 1/2 allen, bred 2 allen, effter grundebref daterit 1689 d: 17 7br: |-16-| gifuer aarlig -- 1 ort
Overstroken del med hand 1, resten med hand 2
1655 141 Ligger til dend latinsche schoelm: mester Petter Petterßen Kyppers grund gifuer 1 rdr
1656 141 Kaarskirchens grund Johan Bøtchers grund, lang 17 al:, bred langs gaden 17 al:, gifuer aarlig 1 1/2 ort
1657 141 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anne Harmandsdatter sahl: Mogens Pederßens en grund, lang 33 al:, bred paa øfre ende 8 al: og nederst 11 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref dat: 1648 gifuer -- 1 ort
1658 141 Ligger til Korskirchen Olle Klocher Bedemands grund langs gaden 20 al:, og i søndre side 20 al:, i dend øfverste ende bred 24 1/2 al:, gifuer 1 ort
1659 141 Ligger til Korskirchen Hermand Wulfs grund, lang 45 al:, bred 10 al:, gifr 2 ort
1660 141 Oddels grund Noch en grund huor af gifuis til hr: Troels i Øfuenwig 2 ort
1661 141 Kaarskirchens grund Elße Bøers grund nest op til hindes huus, bred til gaden 14 al:, bag 13 1/2 al:, lang fra gaden til Frands Dafuidßens grund 15 al:, gifuer aarlig 1 1/2 ort
1662 141 Kaarskirchens grund Claus Joreßens paaboende grund, bred for 8 3/4 al:, bag 8 1/2 al:, lang 22 al:, gifuer 1 ort
1663 141 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Reimers Guldßmed har nu Johan Blybombs grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
1664 141 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Reimers Guldsmed |-og-| haver en part af Heilche Echhofs grund, hvor af hand giver 17 ß, som er indbereignit i det her effterteignede 3 ort 11 ß.
Hans Mejers grund, bred langs gaden 9 3/4 al:, bag lige saa, lang 23 1/16 al:, effter maahlebref 1683, gifuer -- 3 ort 11 ß

1665 141 Bet. 86, 87, 88 +++ 92, 93, 94, 95, 96 Jens Nielsen Smeds paaboende grund, lang 20 al:, bred med gaden 10 al:, og i gaarden 10 1/2 al:, effter gr:bref 1613 gifuer -- 1 ort 12 ß
1666 142 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Poul Rasmußen Glasmager en grund lang 24 al:, bred 9 al:, effter grundbref dat: 1657 gifuer -- 1 ort
1667 142 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Endnu en grund gifuer -- 1 ort
1668 142 Ligger til Raadstuen Peder Joenßen Guldsmeds grund, lang 23 1/4 al:, bred langs Schoestrædet 10 al:, bred paa inderste ende 4 3/4 al:, effter grundebref dat: 1653 gifuer 2 ort
1669 142 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Madtz Pederßens grund, bred langs Nyegaden 25 al:, paa søndre side 15 3/4 al:, og mit paa 15 al:, lang mit jgiennem 24 al:, og fra Nygaden 14 al:, effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1674, gifuer -- 3 ort 1 ß
1670 142 Ligger til Raadstuen Olle Pederßen Schoelmesters grund, huor paa grundebref dat: 1674, gifuer 1 ort
1671 142 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Ritzerou Bagers grund, 14 al: langs med gaden, og 29 al: lang, effter |-Christopher-| grundbref dat: 1559, gifr -- 1 ort 6 ß
1672 142 Ligger til Raadstuen Sahl: hr: Knud Rasmußens grund, gifuer 1 ort
1673 142 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Birgethe Hansdatters huus og grund, bred til gaden 13 al:, og paa nordre side 12 1/4 al:, lang paa vestre side 24 1/4 al:, og østre side 27 1/2 al:, effter grundbref 1646 gifuer -- 3 ort
NB i den gamble bog fol. 74

1674 142 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arent Dobbertin har nu Ingebrigt Rasmußen Schredders grund, og en anden derhos, `Denne grund er delt anno 1692´ er lang 34 al:, bred 16 1/2 al:, effter grundebref dat: 1568 -- |-3 ort-| `2 ort´ Tilf. over linja med hand 2
1675 142 93, 94, 95, 96 Larß |-Mogenßen-| `Mogenßen[!]´ et stucke deraf, lang 12 allen, bred 11 1/2 allen seelansch, effter gr:bref dateret 1692 d: 15 augustj, gifuer deraf grundelej aarlig en ort sexten schilling -- 1 ort 16 ß hand 2
1676 142 Bet. fra 1678 till 1687, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Jørgen Hanßen Organistes paaboende grund og hauge, gifr aarlig effter grundbogen -- 2 ort 8 ß
1677 142 Betalt fra 1678 till 1687Betalt 88, 89 End en grund paa hiørnit, gifuer -- 3 ort
Rester af dem begge for 78 og alt siden. Diße grunder er solt udj 3 parter.
Siste setning med hand 2 (frå 'disse'). Jf. neste tre postar
1678 142 96, 95, 94, 93, 92, 90, 91 Jochum Boel[?] hafuer den eene, gifuer en ort Hand 2
1679 142 96, 95, 94, 93, 92, 90, 91 Johan Tomeßen den anden, gifuer en ort Hand 2
1680 142 96, 95, 94, 93, 92, 90, 91 Sl: Allert Nyhuß[?] effterlefuersche den tridie, en ort Hand 2
1681 143
Sahl: Jan Boelmands quindes grund
1682 143 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anthonius Sifuertzens paaboende grund, ingen gr:bref -- 1 ort 8 ß
1683 143 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97 Ifuer Christenßen Raadmands huus og grund som Casper Schildrer iboer, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
1684 143 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 1700 Sahl: Søren Hesß Klochers `|-Hr: Owe Schrøder-| Hr: Johan Jacobßen´ grund effter grundbref af Jens Bielche, dat 1640, gifuer aarlig -- 3 ort 8 ß
Noch af en anden grund gifuer -- 1 ort 10 ß
Tilf. over linja med hand 2
1685 143 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Eschild Olßen Schredders paaboende grund, ingen gr:bref -- 1 ort 6 ß
1686 143 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ludvig Lembs huus-| `Lougman |-Sch-| Knag´ og grund med hauge og et andet waanhuus som Nicolaus Uhrmager iboer, er samblit af femb grunder som tilsammen gifuer -- 2 rdr Tilf. over linja med hand 2
1687 143 Er af hoßpitalits grunder og tilhører Ifver Christenß: Raadmand Mag: Ambrosj forige jboende huus og grund som er capelanen til Domkirchen hans residentz, giver aarlig 1 ort
1688 143 Det søefarende fattigh: grund Thomas Sadelmagers grund, gifuer aarlig 20 ß
1689 143
Johanne Sadelmagers grund
1690 144
Henning Jørgenßen Trommislagers i boende huus og grund
1691 144 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harman von Barn Snedchers paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 4 ß
1692 144 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Nielßen Schoemagers paaboende grund, bred paa nordre ende 8 1/2 al:, paa platzen 11 1/4 al:, og ved Hans Berger Snedchers huus 10 1/4 al:, lang 18 al:. Noch en grund bred 10 1/4 al:, og lang 14 al:, saa ald grunden er lang tilsammen 32 al:, effter grundbref af Ifuer Christenßen udsted, dat: 1673, gifuer -- 1 ort 16 ß
1693 144 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Af Lorentz Bertelßen-| `Raßmuß Pederßen´ Schoemagers grund som er lang 18 3/4 al:, bred lang[s] gaden 10 3/4 al:, mit paa 11 1/8 al: og bag 10 1/4 al:, effter grundbref dat: 1683 gifuer -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1694 144 Hører til Bergen raadstue Harmen Wulfs grund gifuer aarlig 3 ort 8 ß effter grundebref dat: 1621. I samme grundebref formeldes at det er borgemester og raads til raadstuens liggendes grund
1695 144 Kaarskirchens grund Efuert Hendrichßen Schoemagers paaboende grund, lang 30 al:, bred 12 al:, effter kirchebogen gifuer 1 ort 8 ß
1696 144 Kaarskirchens grund Niels Knudßen af Morten Cortz Schoemagers grund, lang 32 al:, bred for og bag 14 al:, gifuer 1 1/2 ort
1697 144 Korskirchens grund Hendrich Bich Schoemagers grund gifuer 1 ort 4 ß
Jochum Boll gifuer 1 ort 20 ß

1698 145 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Boll af Oluf Gaarmands paaboende grund og af sahl: Hendrich Außburgs enchis paaboende grund og hauge, lang langs Almendingen 35 1/8 al:, paa østre side 23 1/2 al:, bred fra porten paa nordre side og ind til gaarden 10 3/4 al:, og paa søndre side 22 1/4 all:, effter grundebref dat: 1685 gifuer -- 1 rdr
1699 145 Korskirchens grund Capt: Hendrich Nielßens grund, bred 18 al: 3 1/2 qtr:, lang paa søndre side 16 3/4 al:, og nordre side 8 1/2 al:, foruden frj draabefald effter kirchebogen gifuer 1 ort
1700 145 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Unge Frands Wulf Schoemagers-| `Johan De Rytters´ grund, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 2 ort
1701 145 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mester Bofoys huus og grund, bred til gaden 12 1/2 al:, lang paa søere side 28 1/2 al:, og paa nøre side 24 3/4 al:, bred neden til 11 1/4 al:, effter kiøbebref 1642 gifuer -- 2 ort
1702 145 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßen Sembs grund som Heilche Echhofs tilforne paaboede, gifuer -- 1 ort 18 ß
1703 145 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Reimers Guldsmeds paaboende grund og kielder grund, bestaar i tvende grunder, dend eene gifuer 2 :m: dansche, og den anden 1 ort, er -- 2 ort 8 ß
Herpaa gamble grundbrefue

1704 145 Kaarskirchens grund Johannes Reimers end en grund norden for hans paaboende grund, gifuer 1 ort, er lang 21 1/2 al:, bred til gaden 9 1/4 al:, bag bred 8 1/2 al:
1705 146 Kaarskirchens grund Claus Beyers Schoemagers paaboende grund, lang paa søre side 14 3/4 al:, paa nøre side 14 1/2 al:, forbeholden 2 norsche al: undergang, breden til dend neden side 13 1/4 al:, gifuer 1 1/2 ort
1706 146 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Elße Bøertz paaboende grund med dend grund som er nest hos paa søre side som hindes datter Alchie Bøertz iboer, er lang fra Torfuit 12 al:, bred langs med Torfuit 27 3/4 al:, effter grundebref dat: 1652, gifuer -- 1 ort
1707 146 Er af Loßne grunder og til hører obriist von Hatten Eggert Caßubens grund gifuer aarlig 1 1/2 rdr
1708 146
Margrete Haas
1709 146 Er af de Roßenkrantzers grunder og tilhører obriste von Hatten Anders Pychs paaboende grund, lang 17 al: norsch, og langs ofuer til Jacob Schredders huuße 27 1/2 al: norsch, effter grundebref dat: 1632 gifuer 1/2 rixdahler.
Noch hafuer hand Hendrich Spechts paaboende grund, lang fra m: Bastians jldhuus og til gaden 11 3/4 al:, bred langs Kirchegaarden 10 1/2 al:, effter gr:bref 1649 g: 3 ort

1710 146 Er af de Bilders grunder og tilhører Peder Hanßen Raadmands arfuinger Bernt Petterßen Kyppers paaboende grund gifuer effter grundbref 1641 aarlig 1 ort 16 ßl
1711 146 Er af de Bilders grunder og tilhører Peder Hansen Raadmands arfuinger Olle Olßen Kyppers paaboende grund, er lang 32 al:, bred 17 1/4 al:, effter grundbref dat: 1596 gifr 3 ort
1712 146 Korskirchens grund End en grund paa dend søre side Almendingen nest ved Olle Klocher, gifuer 12 ß, er lang 22 al: og bred 9 1/4 al:
1713 147 Er hoßpitals grunder og tilhører nu Ifuer Christensen Raadmand Willum Bays liden hauge platz der paa er 2 smaa huuße, gifuer 1 ort
1714 147 Er hoßpitaltz forige grunder og tilhører nu Ifuer Christenßen Raadmand Giert Gelmuyden en grund som sahl: Hans Halstenßens effterlefuersche, Petter Bottelßen Drager og Abbelone Schottekoene paaboer, gifr tilsammen 12 ß
1715 147 Har werit hoßpitalis tilhører nu conrector Edvart Edvartßen, og hand sig det tilkiøbt af Hermand Gaarm: Conrector Edward Edwardßens fire smaa huuße og grunder gifuer 10 ß
1716 147 Er af hoßpitals grunder og tilhører nu raadmand Ifuer Christenßen Jens Christenßen Fløtmands grund gifuer 20 ß
1717 147 Er af hoßpitals grunder og tilhører nu raadmand Ifuer Christenßen Giert Bergmands grund gifuer 12 ß
1718 147 Kaarskirchens grund Jacob Poulßens grund gifuer 6 ß
1719 147 Kaarskirchens grund Christopher Simenßens grund gifuer 6 ß
1720 147 Korskirchens grund Olle Pedersen Arbedzmands grund gifr: 6 ß
1721 147 Kaarskirchens grund Jens Olßens grund gifuer 12 ß
1722 148 Korßkirchens grund Hans Dirichßens grund gifuer 12 ß
1723 148 Korßkirchens grund Hans Pederßen Fløtmand gifuer 6 ß
1724 148 Korßkirchens grund Jørgen Winters trej smaa grunder, lang 23 1/4 al:, bred paa nordre side 10 1/2 al:, gifuer 1 ort
1725 148 Korßkirchens grund Jørgen Arentzens grund, lang 14 1/2 al:, bred 17 al:, gifr 1 ort
1726 148 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Erichßen Schares `Nu Laß Larß:´ paaboende grund og hauge hos, bred til gaden 8 1/4 al:, lang 47 al:, bred ofuen til 12 allen schraatzwis, lang paa nøre side 36 3/4 al:, effter grundebref dat: 1641 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
1727 148 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Raßmußens `Nu Jurgen Gasße[?]´ paaboende grund og hauge, bred langs gaden 10 3/4 al:, og ofuen til 12 al:, lang paa nordre side 28 1/2 al:, og søre side 36 al:, effter grundebref dat: 1646, gifuer -- 1 ort 8 ß Tilf. over linja med hand 2
1728 148 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Anders Abrahamsen Kyppers paaboende grund, lang 21 1/2 al:, bred 16 3/4 al:, effter grundbref dat: 1641, gifr 1 ort
1729 148 Frj oddels grunder Claus Hauschens paaboende grund saa vit hans stue grund sig strecher fra gaden til fieldet 23 al:, bred 11 al: norsch, effter grundebref 1616. Noch en anden grund, lang paa søndre side 29 al:, og nore side 21 al:, bred 16 1/4 al:, smugit derhos u-behindret effter grundbref dat: 1626
1730 148 Kaarskirchens grunder Noch tvende der nest hos liggende grunder, dend eene bred 15 al:, og lang 28 al:, dend anden bred 13 1/4 al:, lang 32 al:, gifuer til sammen 1 rdr 2 ort 11 ß
Noch en anden hafue grund i Klippen, gifuer 12 ß

1731 148 Kaarskirchens grund Olle Anderßen Kyppers paaboende grund, bred til gaden 101/4 al:, lang 28 al: fra gaden, lang paa nordre side 16 3/4 al:, bred ofuen til ved fieldet 6 al:, gifuer 2 ort
1732 148 Hoßpitals grund og tilhører nu Ifuer Christensen Raadmand Noch fire smaa grunder op i Klippen, lang 36 al:, bred 19 al:, gifuer aarlig 20 ß
1733 149 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Arne Erichßen Kyppers paaboende grund, lang 18 al:, bred 16 3/4 al:, effter grundebref 1641, gifuer 1 ort
1734 149 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Jørgen Hanßen i Smugetz 2de grunder. Dend eene bred 14 1/4 al:, lang 19 al:, gifuer 1 ort effter grundebref dat: 1656. Dend anden lang 15 1/4 al:, mit paa 16 1/8 al:, gifuer 1/2 rdr
1735 149 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Søren Bendixßens grund, bred 10 3/4 al: til gaden, i haugen 10 al: 1 1/2 qtr:, lang i østre ende 16 al: 1 1/2 qtr:, og westre 18 1/4 al:, effter grundebref dat: 1641 gifr 1 ort
1736 149 Er adelige grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Jens Erichßen Arbedzmand og Cort Reimers Arbedzmands grund, gifr begge 1 ort
1737 149 Er af adelige goeds og nu tilhører raadmand Peder Hanß: arvinger |-Mogens Mogenßen Kyppers-| `Anders Knudßens paaboende´ grund, bred 10 3/4 al:, og lang 22 1/2 al:, giver 1 ort 18 ß effter grundbr: 1638
1738 149 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arvinger Niels Joenßen Arbeidzmands grund
1739 149 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Lyder Krop den unges paaboende grund gifr: 2 :m: 10 ß
1740 149 Er af de Bilders grunder og tilhører nu raadmand Peder Hanßens arfuinger Jochum Wollers paaboende grund gifuer 2 1/2 ort
1741 149 Er af de grunder som Dirich Busch har sig tilkiøbt af adels folch i Dan:m: og frj oddels grund effter Barbra Carls udgifne schiøde dat: 11 9br: 65 Jochum Lange Schoemagers paaboende grund og sahl: Niels Snedkers huus
1742 150 Tilhører sahl: Peder Hanßen Raadmands arfuinger Zacharias Bogbinders grund gifuer 2 ort
1743 150 Er af de Bilders grunder og tilhører raadmand Peder Hanßens arfuinger Berent Hendrichßen Kyppers paaboende grund, bred 13 al: 2 1/2 qtr:, lang 45 al:, og bred ofuen til 15 1/4 al:, effter grundebref dat: 1628 gifuer 1 rdr
Her foruden effter it anden grundbref dat: 1631, lang 53 1/4 al:, og paa søndre side 46 al: 1/2 qtr:, bred paa øfverste ende 8 3/4 al:, til gaden 10 al:, gifuer 2 ort
Af den tredie grund som effter grundbref dat: 1641, er bred 17 3/4 al:, lang 30 3/4 al:, gifuer 1 slet dahler

1744 150
Thiel Rytts paaboende grund
1745 150 Af de Roßenkrantzers grunder Thiel Nidschis paaboende grund, bred til gaden 11 al: 1 1/2 qtr:, bag 16 al:, lang paa indre og østre side 19 al: 2 1/2 qtr:, paa ytre side 27 al:, effter grundbref 1655, gifr 1/2 rdr
1746 150 Adelige grunder og tilhører raadmand Ifuer Christenß: Petter Jenßens tvende paaboende grunder, dend ene bred 12 al:, lang 16 al:, effter gr:bref 1620. Den anden lang 22 al:, bred 10 al: norsch, effter gr:bref 1645, gifr 3 ort
1747 150 Adelig grund og tilhører raadmand Ifuer Christenßen Hendrich von Lübechs paaboende grund, lang 12 al:, bred langs smugit 20 al:, bred it sted 17 al:, og paa søndre side 9 1/2 al:, effter grundbref 1682 gifr 1 ort
1748 150 Bet. 1700[?] Gl: Hendrich Frantzen Schoemagers paaboende grund
1749 150 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Petter Poulßens paaboende grund, bred til gaden 12 1/8 al:, ofuen 12 1/4 al:, lang søndre side 51 al:, og nøre side 64 1/2 al:, effter grundbref 1637 gifuer 5 1/2 ort
1750 151 Frj oddels grund effter schiøde dat: 1652 Claus Ritzerous Bagers paaboende grund, lang 42 al:, bred 16 al:, noch en kaalhage lang 21 1/2 al:, bred 13 al: norschmaal, effter grundebref dat: 1592
1751 151 Er frj oddels grund effter schiøde dat: 1652 Petter Reimers egen paaboende grund og en hauge
1752 151 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch Petter Reimers en grund, lang 23 3/4 al:, bred 16 al:, effter grundebrefve 1601 og 1608, gifuer -- 2 ort
1753 151 Af de Roßenkrantzers grunder Poul Zimmermans Schoemagers paaboende grund er bred 16 al:, lang paa nore side 13 1/2 al:, og søre side 8 1/4 a:, gifuer 2 ort
1754 151 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Laurtz Anderßen Baadzmands paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 16 ß
1755 151 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Poul Krøppelins paaboende grund har it gammel grundbref dat: 1563 og meere grund end ded paaliuder, thj det formelder ichon paa 25 al: lang og 16 al: bred, er dog meere, gifuer -- 2 ort 18 ß
1756 151 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 Christopher Pederßen Kyppers grund, lang 17 al., bred paa søndre ende 11 al:, og nore ende 10 1/2 al:, effter grundbref dat: 1639 gifuer -- 1 ort
1757 151 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Jacobßens paaboende grund, lang fra gaden 14 al:, bred til 19 1/2 al:, og bag 9 al:, effter grundbr: 1654 gifr -- 1 ort 8 ß
1758 151 Er af Maria Wirginis præbende grunder Olle Olßen Kyppers paaboende grund gifuer 12 ß
1759 152 Oddels grund effter schiøde dat: 1594 Hans Berentßens grund, der paa boer trej perßoner, nemblig Olle Nielßen, Johannes Larßen og Peder Anderß:, lang med smugit 25 al:, bred i syndre ende 24 al:, og i dend anden ende 23 1/2 al: norschmaal
1760 152 Korßkirche sognepræst tager her af Sahl: Olle Leßøes arfuingers steenkielder med en liden grund, gifuer aarlig 39 ß
1761 152 Her for anwiste conrector Efuert Efuertßen trej brefue at det schal were oddel, det ene af Niels Hellesen udgifuet 1605, det andet af Gunder Rasmußen dat: 1608, det tredie af Peder Clausen udgifuit 1636, men det er alle copier og hand sagde sig ingen anden at hafue Noch trej grunder, der paa boer Hendrich Wilchen, Dirich Høyche Schoemager og Scholastia Jensdatter
Petter Køpkes paaboende grund

1762 152
Giertrud Drejersdatters paaboende grund
1763 152 Korßkirkens grund Niels Ibßen Schredders tvende paaboende grunder, dend eene lang 15 1/2 al:, bred 7 3/4 al:, dend anden lang 20 1/2 al:, bred 15 al:, gifuer 3 1/2 ort
1764 152 Korskirckens grund Hans Hesßelmands paaboende grund, bred langs gaden 14 al:, bred ved fieldet 10 al:, lang 23 1/2 al:, gifr 1 rdr. Noch indhegnit hauge grund nest norden for, bred til gaden 29 1/2 al:, langs fieldet 24 al:, lang 32 1/2 al:, noch 12 al: i lengd og 6 al: i bred, gifuer 1 rdr
1765 153 Korskirkens grund Birgete Andersdatters grund gifuer 12 ß
1766 153 Korskirkens grund Lars Harmandßens grund, lang 9 al., bred 7 1/2 al: norschm:, gifuer 12 ß
1767 153 Korskirkens grund Jacob Glantis grund lang 18 al:, bred 7 al:, gifuer 1 ort
1768 153 Korskirchens grund Hans Reerßens grund, lang 9 1/2 al:, bred 7 al:, gifr 12 ß
1769 153 Korskirchens grund Joen Olßen Jempts grund gifuer 8 ß
1770 153 Korskirchens grunder Peder Ingebrigtßen gifuer 8 ß
1771 153 Korskirchens grunder Johannes Olßens grund gifuer 8 ß
1772 153 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Jacob Rolfßen ingen grundbref gifuer 1 :m:
1773 153 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Hans Olßens grund, ingen grundbref, giver 1 :m:
1774 153 |-Ligger til sognepræsten til Dombkirchen-| Peder Jenßens grund, giver 1 :m:
1775 154 94, 95 Nielß Ißachßens ny optagen grund, lang 12 all:, bred 7 allen, effter seddel 1695 d: 8 9br: gifer -- 1 ort Hand 2
1776 154
Mortens Annes grund
1777 154 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Nilß Olßen Hauge soldat ney optagen grund, lang 9 allen, bred 6 allen, gifuer grundehyre en ort -- 1 ort Hand 2
1778 154 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Andreas Aßbiørnßen ney optagen grund, lang 8 all:, bred 6 all:, schall gifue grundehyre en ort -- 1 ort Hand 2
1779 154 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Lauritz Pederßens grund, ingen grundbr:, giver 1 ort effter m: Ditlofs indleverede forteignelße
1780 154 Betalt 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Tomeßen og Siur Eschelßen ny optagen grund, lang 18 1/4 all:, bred pa den nordre side 12 all: 1 1/2 q:, pa d: syndre 24 3/4 all:, gifuer aarlig grundeley en ort -- 1 ort
Denne grund er delt og hver af dem betaller 12 ß aarlig
Hand 2
1781 154
Joen Nielßens grund
1782 154 94, 95, 96 Britte Pederßdatter ny optagen grund, lang otte allen, bred otte allen, gifuer grundehyre effter seddel 1694 d: 1 may -- 20 ß Hand 2
1783 154 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Teves Sørenßens paaboende grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort
1784 154 96 Tohr Thorßen Arbeitsman ny optagen grund, lang otte allen, bred otte allen, gifuer effter grunde seddel af d: 1 may 1694 grundehyre -- 1 ort Hand 2
1785 154 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Johan Eilertz Wefuers paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1786 154
Olle Knudßen paa Klippens grund, konen Anna 'konen Anna' med hand 2
1787 154 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Drejers grund, ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
1788 154 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
1789 154 Bet. 78 till 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Olßen Constabels grund, gifuer aarlig -- 1 ort Frå 'gifuer aarlig' med hand 2
1790 154 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Kiersten Galtz grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
1791 154 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Henning Bisters paaboende grund, gifuer -- 16 ß
1792 155 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Peder Olßen Fløtmands grund gifuer -- 12 ß
1793 155 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Nielßen Fløtmandz grund, lang 41 al:, bred 40 al., effter grundebref dat: 1606 gifuer -- 20 ß
1794 155 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Poulßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß
1795 155 Bet. 86, 87, 88, 89 ++ 96 Peder Arneßen Fløtmands `Nu Larß Arneßen´ grund gifuer -- |-16 ß-| `20 ß´
Rester paa herligheden 2 rdr, der af rente aarlig -- |-12 ß-|
/er død vdj armod og fattigdom\
Tilf. over og under linja med hand 2
1796 155 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Berent Joenßens grund, gifuer effter den gamble bog -- 1 ort
1797 155
Malene Tostensdatters paaboende grund
1798 155
Johan Eilertzens hauge
1799 155 Korskirchens grunder Gurj Nielsdatters paaboende grund, tilhører Jørgen Pederßen Guldsmed
1800 155 Korskirchens grunder Anders Nielßen Dragers grund
1801 155 Korskirchens grunder Aamund Johanßen Arbeidzmands grund
1802 155 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Nielßen Dragers grund som staar en høelade paa, gifuer -- 12 ß
1803 156 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stephen Mejnertßens grund og hauge, ingen gr:bref, gifr -- 16 ß
1804 156 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 |-Magne Larßens grund-| Erich Olßens børn Helle Erichsdaatter og Hans Erichßens grund, ingen grundbref, giver -- 12 ß
1805 156 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Joensen Kyppers grund, nyligen optagen, gifuer -- 12 ß
1806 156
Britte Aamundsdatter og Britte som tiener hos Hans Nielß:, deris grunder
1807 156
Berent Kypper Schoelmester
1808 156
Marte Nielßdatter, 16 ß aarlig
1809 156 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Niels Olßen Dragers paaboende grund, gifuer 16 ß
1810 156 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Laurtz Nielsen Fattigliigsdragers `Nu Erich Olßen´ grund, ingen gr:bref -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1811 156 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Olßen Ringers grund, ingen grunbref, gifuer -- 16 ß
1812 156 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Michelßen Arbeidzmands grund, ingen gr:bref, gifr -- 12 ß
1813 156 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Christopher Johans Schoeflichers-| `Anders Olßen Arbeitsman´ grund, gifuer -- |-12 ß-| `1 ort´ Tilf. over linja med hand 2
1814 156
Nielß Ifuerßen ney optagen grund, gifer -- 6 ß Hand 2
1815 157 bet. 86 |-Niels Thommeßens-| `Olle Joenßens er død, koenen er en kroppel og fattig´ grund, ingen grundbref, giver aarlig grundeleje -- 16 ß 'er død, koenen er en kroppel og fattig' med hand 2
1816 157
Johannes Olßen grund gifuer -- 8 ß Hand 2
1817 157 Bet. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Jørgen Mortenßens-| `Raßmuß Olßen´ grund, gifuer aarlig 12 ß -- 12 ß Tilf. over linja samt frå 'gifuer' med hand 2
1818 157 96 Peder Sifuerßen `Nu Christen Lauritzßen´ ny optagen grund, lang lang[!] 12 allen, bred 11 allen, skall aarlig gifue grundehyre |-en ort 8tte schilling-| 16 ß -- |-1 ort 8 ß-| `16 ß´
Will icke gifue merre en sexten schilling ellerß will fløtte derfra
Hand 2. Siste linje og tilf over linja med samtidig hand
1819 157 92, 93, 94, 95 Christen Jenßen Baadsman grund lang 9 allen, bred 6 allen, gifuer grundehyre 1691 -- 16 ß Hand 2
1820 157 96, 92, 93, 94, 95 |-Lars Anderßen-| `Nu Christoffer Nilßen´ en ny optagen grund gifuer -- 12 ß
/er bort reist\
Tilf. over og under linja med hand 2
1821 157 Bet. 92, 93, 94, 95, 96 Nilß Moenßen ny optagen grund gifuer -- 16 ß Hand 2
1822 157 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Bottel Knudßen Constabel en ny optagen grund, gifuer -- 12 ß
1823 157
Marchus Drager Hand 2
1824 157 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Biørn Nielßen en ny optagen grund, gifuer -- 1 ort
1825 157 Bet. 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Olßen ny optagen grund, gifuer -- 12 ß
1826 157 96 Aldrich Constabel grund 1693 optagen, gifuer grundehyre -- 1 ort 8 ß Hand 2
1827 157 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Snedchers koenes grund, ny optagen, gifuer -- 12 ß
1828 157 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rangele Ißachsdatters grund -- 12 ß Hand 2
1829 157 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Giertrud Olsdatter ny optagen grund, gifuer -- 12 ß
1830 157
|-Anders-| Johanßen og Giertrud Hansdatter `Anders Flotman grund, lang 6 al:, br: 6 al:, effter seddel 1696 d: 22 octobr:´ -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1831 157
Birette Olsdatters grund
1832 157
Olle Lauritzens grund
1833 157
Hermand Knudßens grund
1834 157
Lauritz Nielßens grund
1835 157
Nicolaus Joenßens grund
1836 157
Cort Fløtmands grund
1837 158
Lauritz Kiørers grund
1838 158
Michel Ifuerßens grund
1839 158
Margrete Christophersdatters grund
1840 158
Elling Oelßens grund
1841 158
Nielß Knudtßen Metter lang 13 allen, bred otte allen, gifuer -- 12 ßBetalt mig 2 rd Hand 2
1842 158 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Karj Joensdatters grund, ingen grundbref, gifuer -- |-1 ort 8 ß-| /16 ß\
/Af denne grund hauer Olle Larßen kiøbt en deel, huoraf han betaller grundelej 16 ß, tj betallis hereffter ikon af denne grund ogsa 16 ß\
Tilf under linja med hand 2
1843 158 Bet. 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Larßen har tagit it støche af byens grund, lang |-26 allen, bred 6 1/4 allen, gifuer arlig grundehyre 12 ß-| till gaden 20 1/2 all:, oppe udj Klippen 17 allen, bred pa nordre side 27 all:, pa syndre 22 all: seelansch, skall gifue grundelej effter grundebref af mig vdgifuen af dat: 1689 d: 20 |-??-| -- 20 ß frå 'lang' med hand 2
1844 158 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Nielßens grund har iche kiøbt grunden, men har en bevilling seddel af borgemester Munthe, gifuer -- 12 ß
1845 158 Bet. 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Larreß Danielßen hafuer her af denne grund nj allen udj lengden og sex allen udj breden, deraf betaller han grundelej sex schilling -- 6 ß Hand 2
1846 158
Hendrich Tiels grund
1847 158 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Sifuortzens grund gifuer -- 12 ß
1848 158 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Anthonißens koenes paaboende grund gifuer -- 12 ß
1849 158 Ligger til Raadstuen Olle Jenßen en grund, ingen grundbref, gifuer 1 ort
1850 158 Ligger til Raadstuen Salmon Fløtmand, ingen grundbref, gifuer 1 ort 8 ß
1851 158 Ligger til Raadstuen Jochum Tengel, ingen grundbref, gifuer 1 ort 8 ß
1852 158 Effter schiøde 1657 er det odels grunder og tilkommer tolder Niels Lindgaard Hendrich Berentßen og Anders Stephenßen gifr begge 3 rdr
1853 159 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Rolf Mohrings grund, har effter grundbref dat: 1642, gifuer 3 ort 5 1/3 ß
1854 159 Ligger til Raadstuen Lars Olßen og Dirich Scharner
1855 159 Ligger til Raadstuen Thoe grunder huor paa boer Knud Olßen og Joen Sifuorßen og Rolf Mohning en hauge, lang 42 al: 2 qtr:, bred i nord ende 15 1/2 al:, og i søre ende 8 1/2 al:, effter grundbref dat: 1616 gifuer 1 ort 8 ß
1856 159 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Knudßen gifuer -- 6 ß
1857 159 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Berentßen -- 6 ß
1858 159 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mogens Olßen gifuer -- 6 ß
1859 159 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ifuer Olßen gifuer -- 6 ß
1860 159 85, 86, 87, 88, 89, 90 +++ 96 |-Poul Nielßen soldat-| Daniel Arneßen Arbetsman effter seddel d: 5 april 1695 -- 12 ß Frå 'daniel' med hand 2
1861 159 Bet. 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cort Haltings `Nu Ole Gunderßen Copral´ gifuer grundehyre -- 1 ort Tilf. over linja samt frå 'gifuer' med hand 2
1862 159 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 Hans Giefuertz Bagers paaboende grund. Noch en grund baschier quinden paaboer, og endnu en grund som Trinne Punders bewaaner, lang paa nøre side 39 1/2 al: og søndre side 35 1/2 al:, bred paa øfre ende 19 al:, og til gaden 18 al:, effter grundebref dat: 1644 gifuer disße trej grunder tilsammen -- 2 rdr
1863 159 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 M: Johan Bøecher Barberers grund, lang paa østre side 20 al:, paa vestre side 12 1/2 al:, bred ved Almendingen 18 3/4 al:, lige saa paa dend anden side, ofuen for bøgningen er gaardsplatzen bred 6 1/2 al:, og lang 15 al:, gifuer effter grundbref dat: 1664 -- 1 rdr
1864 160 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hr: secreterer Elhers grund, bred 19 1/2 al:, lang med Almendingen 8 al:, og paa dend anden side 8 1/4 al:, effter grundebref dat: 1643 gifuer -- 1 ort
1865 160 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Dirich Gierdes Glasmagers paaboende grund, bred for til Almendingen 16 al:, bag til 14 1/4 al:, lang 24 al:, effter grundebref dat: 1648 gifuer -- 2 ort
1866 160 Ligger til Sancte Martens kirche Claus Natlers paaboende grund, lang 12 3/4 al:, norder ende 12 1/4 al:, og westen ende 9 1/2 al:, noch en grund bag ved, effter grundebref dat: 1644 gifuer 1/2 rdr 16 ß
1867 160 Ligger til Sancte Martens kirche Aldrich Efuenßen Schoemagers paaboende grund, lang 27 3/4 al:, og bred effter grundbref dat: 1650, gifuer aarlig 1 ort 8 ß
1868 160 Ligger til Sante Martens kirche Johan Rølling Schoemagers grund, lang 16 al:, bred 11 al: effter grundebref dat: 1654, gifuer 1 ort 8 ß
1869 160
Sahl: Inger Worms grund
1870 160 Marie Wirginis præbende tilhørig Michel Trap Schredders paaboende grund, bred 14 al:, lang 20 al:, effter grundebref dat: 1653, gifr 1/2 rdr 8 ß
1871 161
Sahl: Otte Buschmands forige paaboende grund
1872 161 Tilhører Wor frue kirche Harmen von Feldt af jldhuus grund, som effter 2de grundebrefue dat: 1591 og 1593 gifuer 1 ort 8 ß
1873 161 Korskirchens grund Jacob Jenßen og Conrot von Hoppen har nu sahl: Dirich Lenhorstis paaboende grunder, gifuer 1 rdr
1874 161 Er af de Bilders grunder og tilhører nu borgm: Petter Trojel Dafuid Barendorps paaboende grund|-er-| gifuer 1 ort 8 ß
1875 161 Er oddels grunder kommen fra Ofe Dahl, tilhører nu Absolon Balchen Hendrich Coertßens og sahl: Willum Røllings effterlefuerschis paaboende grund gifuer 3 1/2 ort
1876 161 Marie Wirginis præbendes grund Conrot Berings grund, lang 22 1/2 al:, bred 15 3/4 al: norsch:, gifuer effter grundßeddel 28 ß, men effter gr:brefuit 2 :m: 4 ß
1877 161 Ligger til Korskirche sognepræst Michel Wildes paaboende grund, bred ud med gaden 21 al:, men der af maa ey meere bebøges end 14 1/2 al: for kirchens schyld, og ofuen til 18 1/4 al:, lang 37 1/4 al:, effter grundbref dat: 1647 gifuer 1 1/2 rdr
1878 161 Sognepræsten til Korskirchen 1/2 rdr og Notario Capituli 1/2 rdr Borg:m: Lauritz Sørenßens hauge med et huus udj ved Sanct Martens kirche gifuer 1 rdr
1879 161 Af Blasij præbendes grund, ligger til Lectoriet Jochum Olßens paaboende grund, lang paa søndre side 41 al:, og paa nøre side 43 1/4 al:, bred til gaden 22 al: og ofuen til 23 1/4 al:, effter grundbref 1627 gifr 5 ort
1880 161 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen End en grund som er en hauge, lang i nordre kant 27 al:, bred ofuen til 27 1/4 al:, og neden til 20 1/2 al:, lang i søndre kandt 29 al:, med en gang ud til smugit 2 1/2 al:, effter grundebref dat: 1649 gifuer 1/2 rdr
1881 162 Er frj oddels grund og tilhører Zacharias Andersen Secreterer Elhers grund, lang 44 al:, bred langs gaden 17 al:, og ofuen til 14 al:, effter grundebref daterit 1626 gifuer 1 1/2 rdr
1882 162 Er en frj oddels grund effter schiøde dat: 1623 og tilhører Claus Hendrichßen Lars Ingebregtßens huus og grund, lang 45 al:, bred langs gaden 12 1/2 al:, effter schiøde dat: 1623
1883 162 Ligger til Raadstuen Haugegrunden bred 20 al:, lang 54 1/4 al:, bred paa dend anden ende 14 1/2 al:, effter grundebref 1626 gifr 1 rdr
1884 162 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Wilchen Møhlers grund, lang 77 al:, bred 10 al: ofuen til, neden til gaden 9 3/4 al:, effter grundebref daterit 1623 gifuer 1 ort 8 ß
1885 162 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Jan Schrøders paaboende grund, lang 75 al:, bred 9 al:, effter grundebref dat: 1614 gifuer 1 ort
1886 162 Er Raadstuen tilhørende og af St: Nicolai kircke grunder Troen Berentßen har nu Wollert Grønings grund, lang 42 al:, bred neden til 11 3/4 al:, ofuen til 13 al:, mit ofuer 12 al:, gifuer 2 rdr
1887 162 Er Raadstuen tilhørende og af St: Nicolai kircke grunder Troen Berentßens paaboende grund, bred til gaden 12 1/4 al:, bag til 13 al:, neden for kielderen 27 1/4 al:, ofuen for kielderen 26 1/4 al:, nogit op bedre 44 1/2 al:, og øfverste ende 39 al:, lang 107 1/2 al: effter maahlbref 1674 og grundebref dat: 1674 gifuer 3 rdr
1888 162 Tilhører Bergen Raadstue Caßper Jordans paaboende grund, huor paa er it gammel grundbref dat: 1620, og confirmerit eller fornyet 1651, lang 100 al:, bred til gaden 16 al:, og øfverste ende 13 3/4 al:, gifuer effter grundref[!] 3 rdr
1889 162 Ligger til Lectoriet Berent Langes grund, lang saa wit dend murede kielder recher, og bred fra Almendingen til smugit eller gangen, gifuer 1 1/2 rdr
1890 162 Ligger til Lectoriet Anders Ibßen Schoemagers grund, ingen grundbref, gifr 3 ort
1891 163 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Jørgen Pederßen Guldsmeds grund bestaar i trende grunder, gifuer aarlig til sognepræsten til Korskirchen 9 ort 16 ß af de tvende grunder
1892 163 Ligger til Notariatet Og dend tredie gifuis til Notar: i Capitulet 1 ort
1893 163
En hauge grund gifuer til Johan Knißbech 6 ßl:
1894 163 Er af Communens grunder Daniel Goede Schoemagers paaboende grund, lang 12 1/2 al:, bred 12 al: norschmaal, effter grundbref dat: 1603 g: 1/2 rdr
1895 163 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen M: Bøy von Boltens grund, lang 13 al:, bred paa nordre side 12 al: 1 1/2 qtr:, pladtzen bag 3 al: 1 1/2 qtr: paa nøre side, og søre side 1 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1679 gifuer 2 1/2 ort
1896 163 Ligger til Notariatet Johan Ombßens paaboende grund effter grundebref dat: 1649, gifuer 1 1/2 rdr
1897 163
En søegrund huor paa er |-paa-| grundebref dat: 1643 som er lang 44 1/2 al:, og bred 15 al:, huor paa staar Jf. dei 4 neste
1898 163 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Ombßens tvende søeboeder gifuer -- 2 ort 4 ß
1899 163 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Danielßen Bager en søeboed, gifuer -- 1 ort 2 ß
1900 163 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Jan Jolleßes enche en søeboed, gifuer -- 1 ort 2 ß
1901 163 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peder Joenßen Bager en søeboed, gifuer -- 1 ort 2 ß
1902 163 Ligger til sognepræsten til Dombkirken Øldrich Michelßen Kaaberslagers paaboende grund, lang 13 al:, bred 8 al:, effter grundbref dat: 1643 gifr 1 1/2 ort
1903 164 Denne grund kaldiß Sandtvoften Valentin Schrams grund, till gaden lang 33 allen 3 qtr:, bred 9 alen, effter grundebref af dato d: 4 augustj 1696, betaller till salig Hans Heningßen arfuinger 5 ort Hand 2. Denne og dei tre neste er skrivne tett saman
1904 164 Adelig grund og tilhører nu Ifuer Christenßen Raadmand Aarent Staals paaboende grund, bred 12 al: 3 1/2 qtr: ved gaden, lang 29 al:, effter grundbref 1584, gifr 5 ort Overstroken?
1905 164 Bergens Capitulj Natario[!] tillagt Valentin Schram en grund bag ved hanß gade grund, lang 8 1/2 allen, bred otte allen trej og et half q:, effter gr:br: dat: d: 4 augustj 1696 betaller Bergenß Capitulj Notaroi aarlig en rix ort Hand 2
1906 164 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Søeboed grunden gifuer -- 2 ort
1907 164 Ligger til capelanen til Dombkircken Dybeßunds grund gifuer aarlig 7 ort
1908 164 Adelige grund og tilhører Ifuer Christenßen Raadmand Albert Snels paaboende grund, lang 18 al:, bred 14 al., effter grundebref dat: 1622, gifuer 5 ort
1909 164 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Pychs tvende soeboed grunder i Bellisgaard, lang 18 al:, bred 13 al:, effter grundbref dat: 1649 gifr -- 2 ort
1910 164 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 921/2[?] part 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-96-|92, 93, 94, 95, 96 Niels Sørenßen Raadmands `Nu Henrich Nielßen Kanegytter´ trej søeboeder i Bellisgaard, bred 13 1/2 al:, lang 30 al:, effter grundbref dat: 1646 gifuer -- |-3 ort-| `1 ort 16 ß´
/Heraf betaller Jochum Boll en ort 8 ß -- 1 ort 8 ß\
Tilf. over og under linja med hand 2
1911 164 Er af adelige grunder og tilhører Ifver Christenßen Raadmand Olle Anderßen Udfahrers paaboende grund, lang paa den sondre side 16 al: 2 1/2 qtr:, op paa nordre side 16 al: 1/2 qtr:, bred paa overste ende 11 1/4 al:, og paa nederste ende 10 1/2 al:, effter Ifver Christenß: grundbref 1678, giver 2 1/2 ort
1912 164 Er af adelige grunder og tilhører raadmand Iver Christenßen Johan Knußbechs grund, lang 17 1/2 al:, bred 14 al: norschm:, med en liden gang effter Iver Christensens grundbref 1674, giver aarlig 1/2 rdr in specie
1913 164 Er adelige grunder og tilhører raadmand Ifuer Christenßen Peder Jacobßens grund, lang 9 1/2 al:, bred 11 al: 2 1/2 qtr:, effter grundbref af Ifuer Christensen udsted 1671, gifr 1/2 rdr
1914 164 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Johan Tidemans paaboende grund, gifuer 1 rdr
1915 164 Er frj oddels grund Christopher Hennings huus og grund, lang 27 al:, bred 16 al:, effter schiøde 1637
1916 165 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Joen Sanderßens paaboende grund, lang 29 3/4 al:, bred 16 al:, effter grundbref dat: 1650 gifuer 1 rdr 12 ß
1917 165 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Hendrich Paasches paaboende grund, lang 10 al:, og bred 15 al:, effter grundebref dat: 1662 gifuer 1 1/2 ort
1918 165 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lyder Krops tvende søeboer og waaning, lang 16 al:, bred 15 3/4 al:, effter grundbref dat: 1665 gifuer -- 2 ort 16 ß
1919 165 Er af Lunggaards grunder og tilkommer nu Ifuer Christenßen Raadmand Sahl: Jan Jalleßes enches paaboende grund gifuer effter grundbref dat: 1649 1/2 rdr
1920 165 Er af Lunggaards grunder og tilkommer nu Ifuer Christenßen Raadmand En grund neß neden for gifuer 2 ort 12 ß
1921 165 Er af Lunggaards grunder og tilkommer nu Ifuer Christenßen Raadmand Noch en steenkielder gifuer 1/2 rdr
1922 165
Endnu tvende forfaldne steenkieldere, er øede og berettes at grundelejen schal have ligget under sognepræsten til Dombkirchen
1923 165
Sahl: Joen Janßens quindis iboende huus og grund
1924 165 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Marten Kiørners grund som Erich Ißachßen iboer, gifuer 1/2 rixdahler 6 ßl:
1925 166 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Marten Kiørners paaboende grund gifr 1/2 rixdahler
1926 166 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Jacob Toerßens paaboende grund gifuer 1/2 rdr 6 ß
1927 166 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Sahl: Hans Ifuerßens effterlefuerschis paaboende grund, lang neden til 12 1/4 al:, bred 15 al:, effter gr:br: 1647 gifr 1/2 rdr
1928 166 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Erich Jacobßen Wragers paaboende grund, lang 10 al:, og bred 9 1/4 al:, effter grundebref dat: 1664 gifr 1/2 rdr
1929 166 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Johan Heintz paaboende grund, lang 10 al:, bred 11 al:, effter grundbref dat: 1647 gifuer 1/2 rdr
1930 166 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Zacharias Olßens paaboende grund, lang 23 1/4 al:, bred 13 al:, effter grundebref dat: 1661 gifuer -- 3 ort
1931 166 Ligger til den latinsche schole Hans Ofuerbergs tvende grunder udj Petter Northuußens gaard. Tilhører Janeke Janßdatter Middelstorf, lang paa søndre side 20 1/4 al:, bred 14 1/4 al:, noch it støkke grund, lang paa sondre side 13 1/4 al:, bred 7 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebrev 1650 giver aarlig 1 rdr 12 ßl
1932 167 Ligger til dend latinsche schoele |-Arche Bryßels-| `Torben Thomasens paaboende´ grund, bred 14 al: norschm:, lang 12 1/2 al: norschm:, effter grundbref 1617 giver 1 1/2 ort
1933 167 Ligger til rector schoele Hans Berentßens paaboende grund, giver 1 rdr 16 ß
1934 167 Ligger til rector schole Sahl. Jens Blochis effterlefuerschiß grund, lang 11 3/4 al:, bred 13 al: norsch, effter gr:bref dat: 1617 gifr 1/2 rdr
1935 167 Ligger til rector sch: Lubert Nyemands paaboende grund og huus med trej boeder, lang 23 1/2 al:, bred 12 1/4 al:, effter grunde bref dat: 1655
1936 167 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Endnu for en boed, lang 11 al:, og bred 13 al:, effter grundbref dat: 1649 gifuer -- 16 ß
1937 167 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Melcher Ellerhorstis paaboende grund, bred 13 1/2 al:, lang 30 al:. Noch it støche grund er 5 qtr: bred effter grundbref 1646 gifuer -- 3 ort
1938 167 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Baltzer Arneßens paaboende grund med kieldergrunden, er tvende grunder, dend eene bred fra Heil Rechens grund og til kielderen 15 al: 1 1/2 qtr:, lang fra søegangen og tilmit i Vejten 8 1/2 al:, foruden halfparten i Vejten og søegangen. Kielderen bred 12 al:, lang 9 al:, og halfdeelen i Vejten og søegangen 2 1/2 al:, effter Ifver Christ: grundbref 1674 giver -- 1 rdr 2 ort
1939 167 Ligger til rector sch: Noch it jldhus hvor af givis aarlig 2 ort
1940 167 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Ifuer Christenßen Raadmand `Nu Harmen Schroder[?]´ af en øede grund har werit Willum Davidzens, gifuer -- 1 ort 12 ß
/Lang 37 allen, bred pa syndre side 13 1/2 allen, med svallen og pa norder ßide 12 1/4 allen, effter grundebref 1697 d: 8 octob:\
Tilf over og under linja med hand 2
1941 167 Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Jenßens paaboende grund, lang 11 1/4 al:, og bred lige saa effter grundbref dat: 1652, giver -- 1 ort
1942 168
|-Det jldhuus ofuen for er schreven paa den anden side hos Baltzer Arentzens k:-|
1943 168 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arent Ritzerou Schoemagers grund, bred til gaden 7 al: 3 1/2 qtr: og atter 8 al: 3 1/2 qtr, lang 18 3/4 al:, gaardzplatzen 13 3/4 al: lang, bred 2 al: 3 1/2 qtr:, ved kielderens anden ende 5 al: 1 1/2 qtr:, gifuer effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1673 -- 2 ort
1944 168 96, 95, 94 + 91, 92, 93 Lyder Meyer kielder grund, lang j smuget 15 all: 2 3/4 q:, pa den anden side 14 all: 1 3/4 q:, bred 10 all: 1 q:, gifuer grundelej effter grunddebref dat: 1689 -- 2 ort Hand 2
1945 168 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Sahl: Hans Christenßens effterlefuerschis paaboende grund til gaden tilhører nu hindes søn Hans |-Christenßen-| `Dreyer´. Bestaar i tvende grunder. Dend eene til gaden er lang 38 al:, bred 14 al: norsch maal, effter grundbref dat: 1588, gifuer aarlig `er icke rigtig´ -- 1 rdr 12 ß
Den anden grund, lang fra samme huse og neder paa søen 29 al:, bred 15 al: sellands maal, effter grundbref /dette mohl er icke ret\ dat: 1610 gifuer aarlig -- |-3-| 1 ort 18 2/3 ß
<gaar af som Lyder Meyer nu betaller 2 ort>
Tilf. over og under linja, samt i margen, med hand 2. 'Dreyer' med hand 1
1946 168 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En søeboed grund, lang 12 3/4 al:, bred 13 al:, effter grundbref 1648 -- 16 ß
1947 168 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 For hans anpart i dend øede grund nest hos hans iboende huus, som effter qvitering tilforn har werit gifuet der af -- |-3 ort 6 ß-|
/Denne grund hafuer Lyder Meyer kiøbt og er bred till gaden, med det stucke eller d: 1/2 part som sl: Ifuer Christen: tillhorrer 13 all: 2 1/2 q:, mit pa 11 all: 3 q:, nederst 11 all: 1/2 q:, lang 37 1/2 all:, effter grundebref dat: 1689, gifuer 7 ort -- 1 rd 3 ort\
Tilf. under linja med hand 2
1948 168 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Endnu en grund som nu tilkommer Christen Heggelund /nu Claus Lesting\ den halfve part og gifuer -- 1 ort Tilf. under linja med hand 2
1949 168
|-Capt: Hendrich Grefve for den anden halfve part-| Grundig overstroke
1950 168
|-Noch halfparten af dend ødegrund nest synden hos hendes paaboende grund-| Grundig overstroke
1951 168 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anders Tolders grund, lang 11 3/4 al:, bred 10 1/4 al:, gifuer -- 1 ort
1952 168 |-Bet. 86, 87-| |-Ifuer Christensen Raadmand dend anden halfuepart, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 12 ß-|
|-/Denne grund hafuer Lyder Meyer sig till kiøbt og er mollet jnfort herofuen till og grundelejen jligemade der tilstott\-|
Overstroken
1953 168 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Baltzer Turmands paaboende grund, lang 34 1/4 al:, bred langs med Kirchegaarden 16 al:, mit paa bred 11 1/2 al:, effter grundbref dat: 1645 gifuer -- 1 rdr
1954 168 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 En søeboed bred 13 al:, lang 9 3/4 al:, effter gr:bref 1655 gifr -- 12 ß
1955 169 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Hendrich Eilertzen-| Schoemagers `Nu Claus Marchman[?]´ paaboende grund, lang 21 al:, bred ofuen til 15 al:, og neden til er steenkielderen, og en liden platz i nederste ende 3 al: 2 1/2 qtr:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 2 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1956 169 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ifuer Christenßen Raadmand-| `Nu Andreas Schram´ af sahl: Søren Sørensen Ebbeltoffts huus og grund, lang 44 1/4 al:, bred til gaden 13 al:, bag til 11 1/2 al: norschmaal, effter grundebref dat: 1597, gifuer trej march og otte hvider dansche -- 2 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
1957 169 Bet. 86 ++++ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 Tvende søeboeder `Arent Borßen og´ /|-Christian Detlefßen-|\ lang 44 al:, bred 11 al: 1 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1625 gifuer 1 rdr, men effter Ifuer Christenßens fortegnelße gifuis der af -- 1 rdr |-2 ort 12 ß-| Tilf. over og under linja med hand 2
1958 169 Er oddels grund effter grundebref dat: 1619 Willum Wesßels grund og kielder, kaldes Høgenborg, lang fra haden til Korskirchen 36 al:, bred med gaden 11 al:, og oven til 20 al:
1959 169 Frj oddels grund effter gamble brefue a:o 1530 Jochum og Hans Giefuertz Bagers grund, kaldes Indre Glimptens grund
1960 169 Er oddels grunder Willum Hedewarts tvinde paaboende grunder, den ene 24 3/4 al: lang, og 12 3/4 al: bred, effter schiøde 1572, paa den anden er schiøde 1631, men ingen maal
1961 169 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En søegrund lang 37 al:, og bred 15 al:, der af ichon den halfue part ßom gifuer -- 3 ort
Den anden halfuepart har Thes Drejer

1962 169 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Claus Marchmands-| `Nu Alche Mentz[?] sl: Henrich Eilers´ paaboende grund effter grundbref dat: 1634, lang 12 1/2 al:, og neden til 12 3/4 al:, bred langs smugit 11 1/4 al:, og paa østre side 11 al:, gifuer -- 2 ort
1963 169
Sahl: Willum Guldsmeds quindes paaboende grund
1964 170 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cort Hønnechens paaboende grund, bred langs gaden 10 1/4 al:, og ofuen til 6 1/2 al:, lang 16 al:, effter grundbref dat: 1650 gifuer -- 1 rdr 16 ß
1965 170 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich `Nu Ißach´ Wesßels paaboende grund, lang 17 1/8 al:, bred langs Hollendergaden 11 1/2 al:, og nedre ende 12 1/4 al:, foruden halfparten i Wejten effter grundbref daterit 1662, gifuer -- 1 rdr Tilf. over linja med hand 2
1966 170 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 `Abram Weßell´ For kielder grunden effter grundbref dat: 1610 gifuer -- 1 rdr Tilf. over linja med hand 2
1967 170 95 Af diße soeboeder haver Henrich Rossel 1 bod, deraf gifuer -- 1 ort 6 ß Hand 2. Jf. dei tre neste postane
1968 170 96, 95 Abram Wessel haver en boed, deraf 1 bod, deraf gifuer -- 1 ort 6 ß Hand 2.
1969 170 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 |-93, 94-| Noch paa dend anden side i gaarden fire søeboeder, lang 40 al: og bred 11 al:, effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1674, gifuer -- 1 rdr 1 ort
1970 170 93, 94, 95, 96 Heraf betaller Dirich Marchuß helften aarlig, som er toe ort 12 ß -- 2 ort 12 ß Hand 2, jf dei tre førre postane
1971 170 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Arent Tønneßens `Nu Henrich Lulleman´ paaboende grund, ingen gr:bref, gifr: 1 rdr 2 ort Tilf. over linja med hand 2
1972 170 Frj oddels grund effter brefue dat: 1530 Capt. Hendrich Grefues paaboende grund kaldes Indre Glimptens grund
1973 170 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en kieldergrund kaldes Narrenborg effter grundebref af Ifuer Christenßen udsted dat: 1675, gifr -- 1 ort
1974 170 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Laurßens paaboende grund med jldhuus grund, effter grundebrefue dat: 1630 og 1636, gifuer -- 2 ort
1975 171 Bet. 86, 87 +++ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Marj Pedersdaatters paaboende grund, lang langs med smugit 13 al:, bred 11 al:, effter grundebref dat: 8 martj 1625, aarlig -- 2 ort Frå 'aarlig' med hand 2
1976 171 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Slütter af en grund nest ofuen for hans paaboende grund |-grund-|, lang 8 al: 2 1/2 qtr:, bred 10 3/4 al:, gifuer effter grundbref dat: 1653 -- 1 ort 4 ß
1977 171 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Slytters paaboende grund, lang 19 1/2 al:, bred 14 al:, effter grundebref dat: 1655, gifuer -- 2 ort
1978 171 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en grund Thies Drejer `Knud Anderß´ paaboer, lang 19 al: 1 1/2 qtr:, bred 15 1/4 al:, effter grundebref dat: 1669 gifuer -- 3 ort Tilf. over linja med hand 2
1979 171 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Efuert Faals koenes paaboende grund, lang 20 al: 3 1/2 qtr:, bred 15 1/2 al:, effter grundbref dat: 1628, gifuer -- 3 ort
1980 171 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Eilert Bødchers paaboende grund, lang 19 1/4 al:, bred 13 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref dat: 1653 gifuer -- 2 ort
1981 171 Ligger til Raadstuen Petter Zimmers paaboende grund gifuer 1 rdr
1982 171 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Sahl: Wentzel Frederich Trojans effterlefuerschis paaboende grund gifuer 2 1/2 ort
1983 171 Ligger til sognepræsten til Dombkircken Frederich Lokners paaboende grund, lang 57 al:, bred ofuen til 9 al:, neden til 13 1/2 al:, gifuer 2 ort. Men grundbrefuit dat: 1622 lyder paa 1 ort 8 ß
1984 172
Jochum Braaes paaboende grund
1985 172 Ligger til Kaarskirchen Hendrich Schrøders paaboende grund,lang 43 1/2 al:, bred 13 1/2 al:, gifuer 2 ort
1986 172 Tilhører Vor frue kircke Jørgen Møllers paaboende grund, lang 41 al:, bred 14 al:, effter grundbref dat: 1681 gifuer 1/2 rdr
1987 172
Herforuden en hauge grund som vil giøres forkl: om
1988 172 Tilhører Vor frue kirche Hendrich Plums paaboende grund, lang 24 3/4 al:, bred 12 al:, effter grundbref dat: 1647 gifuer 1 ort 8 ß
1989 172 Tilhører Vor frue kircke Elßebe Lammers grund, lang 24 3/4 al:, bred 12 al:, gifuer aarlig 2 :m: 10 ß
1990 172 Tilhører Vor frue kirche Arent Ridders paaboende grund, der paa tvende grundebrefue dat: 1644 og 1651, gifuer 3 ort 14 ß
1991 172 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Hauge grunden er lang 43 al:, bred ofuen til 9 all:, neden til 15 1/2 al:, effter tvende grundbrefve gifr 1 ort 16 ß
1992 172 Ligger til Lectoriet Hendrich Schrøder Schoelmesters paaboende grund, bred til |-gaden 10 al: `3 1/2 qtr:´ og bag til |-11-| 9 1/4 al:, lang 33 al:-| gaden 10 al: 3 1/2 qtr: og oven til 9 al: 1 1/2 qtr: med draabefald, lang 33 al:, effter grundbref 1654 giver 1 ort 16 ß
1993 173 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Schrøders tilhørende grund, bred til gaden 7 1/2 al:, bag til 7 1/4 al:, lang 33 al:, effter grundebref daterit 1629 gifuer -- 1 ort 12 ß
1994 173 Ligger til Lectoriet Har der foruden et andet støche grund som er gangen til huusit, som er bred til gaden 2 al: 1/2 qtr:, og oven til 1 al: 3 1/2 qtr:, lang 33 al:, giver effter grundbref 1654 8 ßl:
1995 173 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Marchmand Bagers paaboende grund, lang 33 al:, bred 10 al:, effter grundbref dat: 1648 gifuer -- 1 ort 12 ß
1996 173 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Caßper Wilchens `Nu Hanß Marchman´ grund, er lang 33 al:, bred 8 1/2 al:, effter begge grundebrefuers formeld gifuer -- 1 ort 12 ß
1997 173 Marie Wirgenis præbende tilhørende Sahl: Dirich Grefues enches paaboende grund, der paa er tvende grundbrefue dat: 1630 og 1631, gifr 1 ort 5 ß
1998 173
M: Hinrich Barberers paaboende grund
1999 173 Mariæ Wirginis præbende tilhørende Job Jacobßens grund som Joen Mathisen tilhørte, gifr 1 ort 8 ß
2000 173 Ligger til capelanen til Dombkirchen Sahl: Rasmus Sifuerßen Kyppers enches paaboende grund, ingen gr:bref, gifuer 1 ort 12 ß
2001 173 Mariæ Wirginis præbende tilhørende Noch en grund som gifuer 1 ort
2002 173 Ligger til capelanen til Dombkirchen Adolph Brynings gade grund, ingen grundbref, men gifuer effter seddel til m: Samuel Hanßen 3 ort
2003 173
Anders Jacobßen Kyppers paaboende grund
2004 174 Ligger til Bißpestoelen Grette Lucas og Adolph Brynings |-og-| tvinde andre smaa huuße, ingen grundbref, men gifuer 26 ß
2005 174 Er af de Bilders grunder og tilhører Lars Sand Dafuid Heitmands paaboende grund, lang 12 al:, bred 11 al:, effter grundbref dat: 1653 gifuer 1 ort
2006 174 Ligger til capelanen til Dombkirchen Sahl: Frederich Johannings effterlefuerschis paaboende grund, lang 77 1/2 al: paa nøre side, og søre 82 1/2 al:, bred langs gaden 14 1/2 al:, og ofuen til 21 al:, effter grundbref dat: 1640 gifuer 1 rdr
2007 174 Er oddels grund og tilhører Lauritz Sand Cort von Lübechs gade grund, bred 11 al: til gaden, og ofuen til 10 3/4 al:, lang paa søre side 26 1/4 al:, og nøre side 26 al:, effter grundbref dat: 1664 gifr 1 ort 8 ß
2008 174 Er oddels grund og tilhører Cort self Noch en grund lang 9 al: 3 1/2 qtr:, bred 10 al: 3 1/2 qtr:
2009 174 Er oddels grund og tilhører Berent Lodvigßen Stych maior Abraham von Buchvitz paaboende grund giver aarlig 2 ort
2010 174 Er af de Langers grunder og tilhører Lauritz Sand Gierdt Farnous paaboende grund, lang 22 1/8 al:, bred 10 al: 1 1/2 qtr:, og ofuen til 9 3/4 al:, effter grundbref dat: 1653 gifuer 1 1/2 ort
2011 174 Tilhører Vor frue kirche Jan Haas Schredders paaboende grund, bred 14 al:, lang 21 al:, effter grundebref dat: 1648 gifuer 1/2 rdr
2012 175 Tilhører Vor frue kirche Borchert Thießen Instrumentistes paaboende grund, bred 14 al:, lang 21 al:, effter grundbref 1648 gifr 1/2 rdr
2013 175 Ligger til capelanen til Dombkirchen Sahl: Christen Knudßens effterlefuerschis paaboende grund gifuer aarlig 3 ort, men grundebrefuit dat: 1647 lyder paa 1/2 rdr
2014 175
De tydsche kirchers huus
2015 175 Ligger til capelanen til Dombkirchen Ragnild Anderßen Kyppers paaboende grund, lang 55 al:, bred 16 1/2 al: norsch, gifuer effter grundebref dat: 1592 1/2 rdr. Noch en hauge bred 31 al: neden til, og ofuen 25 al:, lang 22 al:, effter grundbref 1637 g: 1 1/2 ort
2016 175 Ligger til capelanen til Dombkirchen Lauridz Olßen Slodzsmeds grund, ingen grundbref, men effter grundseddel af m: Ambrosius Hardenbech fra 1656 gifuit 2 ort 16 ß
2017 175 Ligger til capelanen til Dombkirchen Sahl: Loeurentz Stefenßen Schredders effterlefuerschis paaboende grund, lang 46 al:, bred 13 al: norsch, effter grundbref dat: 1592 gifuer 1/2 rdr
2018 175 Ligger til capelanen til Domkirchen Hr: Peder Findes tilhørende grund. /Nu Hiheronimus Verbusch\ Tilf. under linja med hand 2
2019 175 Ligger til capelanen til Dombkirchen Peder Olßen Kyppers paaboende grunder, gifuer af en 28 ß, og den anden 12 ß, gamble grundbr: paa begge
2020 175
Sahl: Morten Hansens arfuingers afbrendte grund
2021 176 Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Pryels grund, lang paa søndre side 60 al:, nordre side 51 al:, bred langs med gaden 37 al:, mit i hafven 20 al:, og neden til 15 al:, effter grundbref dat: 1646 gifr -- 2 ort 12 ß
2022 176 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Reinert von Høfvens paaboende grund, lang med Ofuergaden 32 al:, og neden til 25 1/2 al:, bred ofuen til gaden 44 1/2 al:, og neden til 30 1/2 al:, effter gr:bref dat: 1647 gifr -- 2 ort
2023 176 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mathis Gierdes huus og grund, ingen grundbref anwiist, gifuer -- 1 ort
2024 176
Commiss: Hans Lillienschioldz afbrendte grund og hauge grund
2025 176
Endnu nogle smaa grunder
2026 176 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Olßen og Michel Bastianßen har nu Anne Danchers grund, gifuer -- 1 ort
Herpaa er it gammel grundbref, og wil deelis

2027 176 Tilhører Vor frue kirche Claus Gøedes paaboende grund gifuer 2 ort 16 ß
2028 176 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Gøedes koene af en grund, lang 14 al: 1/2 qtr:, fra brønden og ned 4 3/4 al:, paa nordre side 13 3/4 al:, bred i nedre ende 8 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref 1657 gifr -- 12 ß
2029 177 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannes Poulßens paaboende grund, lang 44 1/4 al:, bred til gaden 10 al:, bag til 3 3/4 al:, effter grundbref dat: 1639 gifuer -- 1 ort
2030 177 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ißrael Pederßen Schredders `Nu Nielß Hund[?]´ paaboende grund, lang paa øfre side 45 al:, og nedre side 46 1/2 al:, bred til Almendingen 9 1/4 al:, og bag til 7 al:, effter grundebref dat: 1657 gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
2031 177 Bet. 90, 91, 94, 95 Jochum Pegels grund, lang 40 al:, med widere effter grundebrefuit dat: 1673 gifuer -- 1 ort
2032 177 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Mejborgs paaboende grund, bred langs Almendingen 7 1/2 al:, og bag 9 1/4 al:, lang 44 1/2 al:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 1 ort 8 ß
2033 177 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Schipper Jens Erichßens paaboende grund, bred langs Almendingen 17 1/2 al:, lang 44 1/2 al:, effter grundbref dat: 1655, gifuer aarlig -- 1 ort 12 ßGrundebrefuit liuder paa 4 :m: dansche aarlig
2034 177 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joest Harnous paaboende grund, lang 45 al:, bred 8 3/4 al:, effter grundebref dat: 1671 gifuer -- 1 ort
2035 177 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch hafuer hand Johan Haßelmands grund, lige lang og bred med den hand paaboer, gifuer -- 1 ort 8 ß
2036 177 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Reinert Warmenhußens grund, bred langs Almendingen 13 1/8 al:, bag 12 al:, lang 48 al:, effter grundebref dat: 1676 gifuer -- 2 ort 16 ß
2037 178 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 Cort von Lybechs paaboende grund, bred til Almending: 15 al: 2 1/2 qtr:, bag 13 al: 2 1/2 qtr:, lang 49 al:, effter grundebref dat: 1661 gifuer -- 2 ort 16 ß
2038 178 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Farnous paaboende grund, lang 50 al:, bred langs Almendingen 13 al:, effter kiøbebref daterit 1654, har ingen grundebref, gifuer -- 2 ort 16 ß
2039 178 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Gerdes Smeds paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort 16 ß
2040 178 Bet. 86, 87, 88 ++ 92, 93, 94, 95, 96 En søeboed som tilkommer |-Hendrich Dverhogen-| `Nu Morten Lange´ gifuer aarlig -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
2041 178 Ligger til capelanen til Dombkirchen En haugegrund, lang paa søndre side 38 al:, og nøre side 39 al:, bred neden til 10 al:, til fieldet 12 al:, effter grundebref dat: 1648 gifuer 1 ort
2042 178 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harmen Winches grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
2043 178 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Sahl: Christen Lyderßens enches paaboende grund tilkommer nu Rasmus Pederßen Taaning, bred 11 3/4 al: til gaden, og bag til 3 al:, lang 39 1/2 al:, effter grundbref dat: 1649 -- 3 ort
2044 178 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gierdt Seigelkens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 8 ß
2045 178 Bet. 86, 87, 88, 89 |-++ 91-| + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Giertßen Farnous grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort 8 ß
2046 178 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Morten Langes paaboende grund, lang 40 al: 1 1/2 qtr:, bred 16 1/2 al:, effter grundbref 1643 gifuer -- 1 rdr 2 ort
2047 178 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch af en søeboed nest ved Hans Dambs, ingen grundbref, gifuer effter seddeø -- 18 ß
2048 179 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Mortenßens paaboende grund, lang 38 al:, bred 22 al:, effter grundbref dat: 1643, gifuer -- 1 rdr 3 ort
Noch en gang, er bred 2 1/4 al:, huor af -- 1 ort

2049 179 Bet. 12 rd 97 Salig Christen Lyderßen soeboed grund -- |-1 ort-| 20 ß Med anna hand
2050 179 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Wittes grund gifuer -- 2 ort
2051 179 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Schrøders grund, bred ofven til 8 al:, bred til gaden med draabefald 13 3/4 al:, og paa pladzen lige saa 13 3/4 al:, lang fra gaden og til Slodshaugen 55 1/2 al:, lengden fra gaden op til pladtzen 14 1/4 al:, gifuer -- 2 ort
Noch en søeboed bred 10 3/4 al:, lang 8 al: 1/2 qtr:, og der foruden ud til Marebachen, gifuer -- 1 ort
Begge disße grunder er i et grundebref dat: 1685

2052 179 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Cort Claußens grund-| Aarent Seiglichens paaboende grund, bred til gaden 11 1/2 al:, og paa husit bag til 10 al: 1 1/2 qtr:, langs Slotzhaugen 13 1/4 al:, og lang tilsammen 49 al:, effter grundbref dat: 1652 giver -- 2 ort
2053 179 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch toe søeboeder hvor paa ingen grundbref, giver -- 1 ort 8 ß
2054 179 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Alheit Schrøders nu paaboende grund, lang 49 al:, bred til gaden 11 1/2 al:, og bag 15 al: 2 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1650 gifuer -- 2 ort 16 ß
2055 179 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob |-Adrianßens-| `Arrisßen´ paaboende grund gifuer -- 2 ort
Har it grundebref dat: 1658
Tilf. over linja med hand 2
2056 179 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Sahl: mester Søren Lauritzens effterlefuerschis paaboende grund gifuer -- 1 rdr
2057 179 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Unge Hendrich Olßen effterlefuerschis-| `Peder Michelßens´ paaboende grund, ingen grundbref, giver -- 1 rdr 1 ort
2058 180 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Caßper Werlhorns paaboende grund, gifuer -- 1 rdr
2059 180 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jan Janßens paaboende grund, ingen grundbref, giver aarlig -- 2 rdr
2060 180 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Dambs paaboende grund og en søeboed, lang neden til 17 1/8 al:, og nordre side 19 al: 1 1/2 qtr:, bred 18 3/4 al:, neden til 19 1/8 al:, søeboeden lang 8 al: 1/2 qtr:, bred 9 3/4 al:, effter grundebref dat: 1662 gifuer -- 1 rdr 2 ort
2061 180 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Knißbechs grund, bred langs gaden 12 al:, gangen 2 al: 1 1/2 qtr:, bred neden til 11 3/4 al:, og aller nederst 10 al: 1 1/2 qtr:, lang paa begge sider 31 al:, effter grundebref dat: 1662 gifuer -- 2 ort 16 ß
2062 180 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch Johan Knißbech en søeboed, lang 9 al: 1 qtr:, bred 14 al:, effter grundbref dat: 1655 gifuer -- 16 ß
2063 180 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch en søeboed af lige lengd og bred, effter grundebref dat: 1655, gifuer -- 20 ß
2064 180 Bet. 86, 87, 88, 89 [...]1, 92, 93, 94, 95, 96 Jeremias Gilmesters grund, bred 13 1/4 al:, lang 38 3/4 al:, effter grundbref dat: 1663, gifuer -- 3 ort 8 ß
2065 180 Tilhører Vor frue kirche Peder Mortenßen Wjborgs paaboende grund, lang 28 1/2 al:, bred 14 al:, effter grundbref dat: 1648 gifr 1 ort 8 ß
2066 180 Ligger til capelanen til Dombkirchen Niels Anderßen Mætters afbrendte grund giver 1 ort
2067 181 Er af de Bilders grunder og tilhører borg:m: Petter Trojel Lauritz Olßens grund, lang 20 al:, bred ofuen 22 al:, og neden 17 al:, effter grundbref dat: 1683 gifr 2 ort
2068 181 Er af de Bilders grunder og tilhører borg:m: Petter Trojel Jeremias Olßens grund, lang 21 1/2 al:, bred 17 al:, effter grundbref dat: 1683 gifuer -- 2 ort
2069 181 Ligger til capelanen til Dombkirchen Ragnild Kyppers grund, lang 23 al:, bred neden til 15 al:, ofuen 10 1/4 al:, effter grundbref dat: 1651, gifuer 1 ort
2070 181
Ifuer Christenßens Raadmands grund
2071 181
Lauritz Olßen Kyppers paaboende grund
2072 181
Ingwold Jørgenßens grund
2073 181 16 aar. Bet. 93 ++ 96 Berte Arentßdatter gifuer aarlig -- 12 ß Hand 2
2074 181
Warner Janßens /Henrich Frißes\ paaboende grund Tilf. under linja med hand 2
2075 181 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-96, 97, 98-| Joen Nielßens `Nu Peder Joenßen´ paaboende grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß Tilf. over linja med hand 2
2076 181 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Lauritz Olßen Schindkræmers grund, ingen grundbref anwiist, giver -- 8 ß
2077 181 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cort von Lybeks grund, ingen grundbref, gifuer aarlig -- 12 ß Hand 2
2078 182
Jacob Sørenßens paaboende grund og en liden hauge ofuen for
2079 182 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Larsen Kyppers grund, ingen grundbref, gifuer -- 14 ß
2080 182 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Sars paaboende grund, ingen grundbref, gifuer -- 22 ß
2081 182 Bet. 85, 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Maarten Gredners-| `Hanß Teiste[?]´ huus og grund, lang paa øfre side 21 1/2 al:, og nedre side 17 al:, kielderen 7 al: bred der foruden, bred paa dend søndre ende 10 1/2 al:, og paa nordre ende og til den nederste ende paa kielderen 19 3/4 al:, gifuer effter grundbref dat: 1660 -- 1 ort 12 ß
2082 182 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Zacharias Olßens øede grund gifuer -- 12 ß
2083 182 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Olßen Arbedzmands paaboende grund, ingen gr:bref -- 8 ß
2084 182 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Olle Larßen vnder Slottedz grund, ingen gr:bref, gifuer -- 8 ß
2085 182 Bet. 94, 95, 96, 97 Moenß Pederßen Retz[?] gifuer |-16-| -- 16 ß
2086 182
Dorthe Pedersdatters paaboende grund
2087 182
Sahl: Niels Mahlers tvende afbrendte grunder
2088 183 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Berendt Wegner Kyppers paaboende grund, lang 61 al:, bred 13 al: norschm:, effter gr:bref 1624 gifuer -- 1 ort
2089 183 Er Mariæ Wirginis præbendes grunder Noch en øede grund og hauge, bestaar i tvende grunder, huor paa er grundebref dat: 1675, gifuer 2 ort
2090 183 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Maior Witmands afbrendte grund og femb smaa u-bebiugte grunder der til nest inden for, gifuer 2 1/2 rdr
2091 183 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Engelbert Engelbertßen har nu sahl: Jens Rasmuß: grund og hauge, lang og bred effter grundebref 1611, gifuer 1 ort 8 ß
2092 183 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Ellen Selmers grund, lang paa søndre side 77 1/2 al:, paa nore side 66 al:, bred langs smugit 48 al:, och ofuen til 33 al:, effter grundbref dat: 1649 gifr 1/2 rdr
2093 183 Tilhører St: Martins kirche Engelbret Engelbretßens paaboende grund, lang 54 al:, bred 29 3/4 al:, gifuer 1 1/2 ort
2094 183 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Noch en liden boed grund og 1 haugegrund nest ofuen for, gifuer der af 1 ort 16 ß, der paa ingen grundebref
2095 183
Anders Olßen Fløtmands grund
2096 184
Sahl: Johanne Ambroßjdatters grund
2097 184 Tilhører Raadstuen Jeßper Tøyses paaboende grund, bred paa østre side 23 1/2 al:, westre side 21 al:, lang paa nordre side 20 1/2 al:, og søndre 19 1/2 al:, effter grundbref 1633 gifr 4 1/2 ort
2098 184
Jochum Jesßels grunder
2099 184
Marte Nielsdatter Hand 2
2100 184 Tilhører Vor frue kirke Johan Borchertz Arbedzmands grund, lang 24 al:, bred ofuen 10 1/4 al:, neden til 7 al:, effter grundbref 1654 gifr 1 ort
2101 184 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Ifuer Knudßens paaboende grund, lang 58 al:, paa nøre side 50 al:, bred ofuen til 45 1/2 al:, og neden til 50 al:, effter grundbref dat: 1630 gifuer 1/2 rdr
2102 184 Bl[?]: 91 Scharprichteren m: Adams paaboende grund, er ordinerit til hannem og giver ingen grundeleje
2103 184
Gregorius Ingebrechtßen ny optagen grund, lang otte allen, bred sex allen, gifuer grundehyre effter seddel 1696 d: 6 julj -- 20 ß Hand 2
2104 184 Bet. 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harmen Fischers paaboende grund, ingen grundbref, gifr -- 16 ßRester paa herligheden 8 rdr, der af rente -- 2 ort
2105 184 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Mag: Hendrich Oldenburgs hauge grund paa Støelen gifuer -- 1 rdr 2 ort 20 ß
Bestaar i 3 grunder, paa de 2 er grundebref

2106 184 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Peer Brynelßen Soldat `Nu Olle Halfuerßen´ af hanß ney optagen grund, lang 11 all:, 8 all: bred, schall gifue aarlig grundehyre en ort -- 1 ort Hand 2
2107 184
Nilß Monßens grund gifue grundehyre -- 16 ß Hand 2
2108 184 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aarent Abelßens grund ny optagen, gifuer -- 16 ß
2109 184 96 Hanß Wittenberg ny grund, lang 10 allen, bred sex allen, gifuer effter seddel 1694 d: 27 junj -- 16 ß Hand 2
2110 184 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 |-Lars Stephenßens-| /Johannes Johanßen\ grund, ny optagen, ingen gr:bref, gifuer -- 8 ß Tilf. under linja med hand 2
2111 184 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Danielßen grund, ny optagen, gifuer -- 12 ß
2112 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Cort Janßens grund, ny optagen, gifuer -- 12 ß
2113 185 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johanneß Moenßen ny optagen grund, lang 8 allen, bred 6 al:, gifuer aarlig grundehyre -- 20 ß Hand 2
2114 185 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Larßen Bleegers grund, har iche kiøbt grunden, og ingen grundbref, gifuer -- 20 ß
2115 185 Til almending vdlagt Cornelius Schoelappers grund
2116 185 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus |-Larsen-| `Olßen´ Arbedzmands grund, ingen grundbref, gifr -- 20 ß Tilf. over linja med hand 2
2117 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Hofuerßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
2118 185 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gilbert Joenßen Soldats grund, ey for verit i gr:bog, gifuer -- 12 ß
2119 185 Bet. fr: 83 till 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Niels Kongelfs grund, gifuer aarlig en ort -- 1 ort Frå 'gifuer' med hand 2
2120 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
Rester paa herligheden |-6 rdr-| huor af iche er betalt rente i mange aar, som er at see i grundbogen fol: 59

2121 185 Bet. 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Raßmuß Raßmußen ney optagen grund, lang tj allen, bred 6 allen, skall gifue grundehyre en ort -- 1 ort Hand 2
2122 185 Til almending vdlagt Clemmed Arbeidzmands grund
2123 185 Bet. 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Moenß Nilßen neu optagen grund, lang 9 allen, bred 6 allen, skall gifue grundehyre aarlig -- 16 ß Hand 2
2124 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Rasmus Mogenßens-| `Nu Nielß Knudßen´ gifuer, lang 13 allen, bred otte allen, effter kiøbebref 1697 d: 12 may betalt 7[?] rd -- 10 ß Frå 'lang' med hand 2
2125 185 + Bet. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johanniß Johanniß: neu optagen grund, grundehyre -- 12 ß Hand 2
2126 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Johannis-| `Zacharias´ Olßen Dragers grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
2127 185 + Bet. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Halfuerßen ney optagen grund, lang 8 allen, bred 6 allen, skall gifue grundehyre -- 1 ort Hand 2
2128 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Jens Schoelmester af Cort Hønnechens grund, gifuer -- 12 ß
2129 185 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Knud Erichßen har nu Joen Mathisens grund, ingen gr:bref, gifr -- 12 ß
2130 185 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Rasmus Jørgenßens grund gifuer -- 12 ß
2131 186 Bet. 86, 87 Haldwor Erichßens grund gifuer -- 8 ß
2132 186 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Thommeßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
2133 186 Bet. 94, 95, 96 Jacob Jacobßen ny optagen grund, gifuer grundehyre en ort 1693 -- 1 ort Hand 2
2134 186 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |-Abel Ingebrigtßens paaboende grund-| ingen gr:bref, gifuer -- |-1 ort-|
/Nu Gutorm Anderßen betalt for herligheden 3 rd, og gifuer her effter grundelej -- 16 ß\
Tilf. under linja med hand 2
2135 186 Bet. 1689, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Ingebrigt Berentßens grund |-er død-| `Nu Berret Olßdatter aarlig en ort´ -- 1 ort 'er død' samt tilf. over linja med hand 2
2136 186 Bet. 94 Peder Brundelßen[?] gifuer aarlig -- 12 ß Hand 2
2137 186 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Willum `Nu Gunder´ Olßens grund |-grund-| gifuer -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2
2138 186 Bet. 86, 87, 88 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
2139 186 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Joen Olßens koenes grund, ingen grundbref, rester paa herligheden 3 rdr, der af rente aarlig -- 18 ßog grundeleje -- 16 ß
2140 186 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Meßis grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
Rester paa herligheden 6 rdr, der af rente aarlig -- 1 ort 12 ß

2141 186 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Hendrich Gødchens grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
2142 186 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Brandt Titkens Constabels `Nu Soren Sorenßen´ grund, ingen gr:bref, gifuer -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
2143 186 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Birgethe Knudsdatters `|-Nu Jacob Peterßen-| |-Nu Peder Brundelßen-| Nu Raßmuß Olßen´ grund, ingen grundbref, gifr -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
2144 186 96, 95, 94, 93,92, 91 Borris Raatkens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
2145 186
Johannes Johanßen neu optagen grund Hand 2
2146 187 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Ifuerßens paaboende grund, ingen gr:bref, gifr -- 1 ort
2147 187 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jochum Cordis `|-Nu Raßmus Gautß:-| Erich Moenßen´ paaboende grund, lang paa nordre side 41 al:, og søndre 31 al:, bred ofuen til 31 al:, og neden til 20 1/2 al:, effter grundebref dat: 1617 gifuer -- 2 ort Tilf. over linja med hand 2
2148 187 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Bendix Mogenßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
Rester paa herligheden 10 rdr, i dend gamble gr:bog fol. 81

2149 187 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Albert Wünschs grund, gifuer -- 2 ort
2150 187 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Berenßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 2 ort
Her paa er maahlebref
/Nu Johan Litzaus grund, lang 84 allen, bred 9 1/2 allen, effter grundebref daterit 1692 d: 16 septembr: gifuer grundelej toe ort\
Tilf under linja med hand 2
2151 187 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Janßens grund, lang 46 1/2 al:, bred norden til 30 al:, og søndre ende 20 al:, effter grundebref dat: 1619 gifuer -- 1 ort
2152 187 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Brommers paaboende grund, ingen grundebref, mens maahlebref, gifuer -- 1 ort
2153 187 Bet. 94, 95, 96 Olle Jenßen vnder Brandtwachten[?] grund, lang 12 allen, bred 10 allen, effter |-seddel-| `bref´ 1694 d: 4 junj gifr -- |-1 ort-| 12 ß Hand 2
2154 187 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Smites paaboende grund, ingen gr;bref anwiist, gifr -- 1 ort
2155 187 94, 95, 96 Larß Olßen ny optagen grund, lang 9 allen, bred 9 allen, 1693, gifuer 12 ß Hand 2
2156 187 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johannis Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
Noch for en oede grund som ej skall bebyggis, aarlig -- 16 ß
Siste linje med hand 2
2157 187 Bet. 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Moenß Olßen neu optagen grund, lang 8 allen, bred 6 allen, skall gifue grundehyre -- 12 ß Hand 2
2158 187 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95 Olluf |-Schrøders-| `Sørensen´ Constabels grund, bred langs gaden 21 1/2 al:, og neden til 25 al:, lang paa nordre side 26 al:, og søndre side 22 1/2 al:, effter grundbref 1650 giver -- 1 ort
2159 187 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
2160 187
Jan Olßen Reebslagers grund
2161 187
Einer Torßen grund optagen d: 8 julj 1691, lang 12 allen, bred 7 allen, gifuer grundehyre -- 1 ort Hand 2
2162 188
Rasmus Mogenßen Arbedzmands grund
2163 188 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Sifuertßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
Rester paa herligheden 3 rdr, der af rente -- 18 ß

2164 188
Johanne Anthonjdatters grund
2165 188
Hendrich Daringen Slodzsmeds grund
2166 188 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Wogenfeldts `Smit´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort 12 ß Tilf. over linja med hand 2
2167 188 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Steen Samuelßen har nu Cort Clausens grund, gifuer -- 2 ort 6 ß
2168 188 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gunder Halfuerßens grund, ingen grundbref, gifuer leye -- 1 ort 8 ß
Rester paa herligheden 8 rdr, der af rente aarlig -- 2 ort
/Diße 8 rd er mig anno 1693 betalt\
Tilf. under linja med hand 2
2169 188 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Kirsten Olsdatters grund, gifuer -- 1 ort
2170 188 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Knudßen Constabels grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
2171 188 94, 95, 96 Seur Nielßen ny optagen grund, gifuer effter grundeseddel 1694 d: 15 februarj -- 12 ß Hand 2
2172 188 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Einer Ifuerßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort
Paa herligheden rester en deel som vil efftersøges i de g: bøger

2173 188 96, 95, 94, 93 Peder Thomeßen Trommeslager ney optagen grund effter seddel 1692 gifuer -- 1 ort Hand 2
2174 188 Bet. 93, 94, 95, 96 Arent Ketzman ny optagen grund, effter seddel 1693 gifuer grundehyre -- 2 ort Hand 2
2175 189
Vdi Schudevigen OVERSKRIFT
2176 189 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jens Pederßens paaboende grund, lang 30 al:, bred 30 al:, effter grundbref dat: 1654, gifuer -- 1 ort
2177 189
|-It stort timmernøst-|
2178 189 Bet. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Anfind Baarßen -- 16 ß Hand 2
2179 189
Sahl: Olle Jenßens grund
2180 189 Bet. 87, 88, 89 Peder Sørenßen paa Strandens fire smaa grunder
2181 189 Bet. 87, 88, 89 +++ 96 Monß Anderßen betalt 1/4 part for 1685, 86, 87, aarlig 1 ort -- |-1 ort-| 20 ß
Johaneß Olßen betalt 1/4 part for 1683, 84, 85, 86, 87, aarlig en ort 12 ß -- 1 ort 12 ß
Hand 2
2182 189 Bet. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Johannes Johanßen-| `Johans Johanßen´ 1/4 part betalt for 84, 85, 86, aarlig en ort er thoe ort -- 1 ort
/Nu Tollach |-Johanßen-| Larßen\
Hand 2
2183 189
Anders Hanßen Katteflaaers liden grund
2184 189
Johannes Pederßen Katteflaaers grund
2185 189 92, 93, 94, 95, 96 Tollak Otteßen aarlig 12 ß Hand 2
2186 189 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Sifuer Christenßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß
2187 189 95, 96 |-Larß Pederßen-| `Ablone Nielßdatter´ ney optagen grund, lang 10 allen, bred 8 allen, gifuer grundehyre, 1693 d: 13 octobr: -- 16 ß Hand 2
2188 189 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 Lars Fløtmands grund `Nu Joen Simenßen´ Tilf. over linja med hand 2
2189 189
Larres Sorrenßen Soldat rester 10 :m: Hand 2
2190 189 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lars Nielsen Handtlangers grund, ingen gr:bref, gifuer -- 12 ß
2191 190 Bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Erich Rasmußen Arbedzmands trej smaa grunder-| `Nu Nilß Harmenßen Timmerman, gifuer en ort´ -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
2192 190 97, 98, 96, 91, 92, 93 Nilß Marrete er død udj armod. Jenß Soldater gifuer -- |-16 ß-| Hand 2
2193 190 90, 91, 92, 93 |-Tollak Otteßen Soldater -- 12 ß-|
|-Mons Fischer eller Boker[?] gifuer aarlig -- 20 ß-|
Hand 2
2194 190
Jørgen Aamundßens grund
2195 190 97, 98 Monß Anderßen -- 20 ß Hand 2
2196 190
Olle Baardßens nøst
2197 190 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jørgen Møllers grund, lang 118 al: norsch, og lige saa bred, effter grundbref dat: 1589 gifuer -- 3 ort
2198 190
Knud Murmester boer i obrist von Hattens huus
2199 190 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 General maior Cicignons indheignede pladzer, huor paa boer en deel. Item Ladegaarden og hougen neden for wejen og tvende hauger ofuen for wejen, gifuer aarlig effter anwiiste grundßeddel -- 4 rdr 2 ort 20 ß
Til disße pladtzer er ingen grundbrefue eller adkomster effter paafordring blefuen anwiist, huilchit endelig er fornøden at schee og siden effterßees

2200 191
Sandvigs Boeder OVERSKRIFT
2201 191
En grund som staar trej søeboeder paa Jf. dei fire neste postane
2202 191 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |-Ifuer Christenßen-| tilkommer nu Frederich Echhof -- 4 ß
2203 191 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Søren Michelßen gifuer -- 8 ß
2204 191 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hermand Schult `Nu Jurgen Meklin´ gifuer -- 8 ß Tilf. over linja med hand 2
2205 191
Denne grund er lang 30 al:, og bred 15 al:, effter grundbref dat: 1650
2206 191 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Lyder von der Lippes søegrund, ingen grundbref, men effter maalbref dat: 1671 bred 30 al:, lang 24 al:, gifuer -- 20 ß
2207 191 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Herman Wulf af 4 boeder gifuer -- 1 ort
2208 191 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Anderßen af fire boeder gifuer -- 1 ort
Disße begge er under it tag

2209 191 Bet. 96 Jurgen Olßen 1 soeboed gifuer -- 8 ß
2210 191 Bet. 96 Dirich Kuhlmand 2 soeboed -- 16 ß
2211 191 |-Bet. 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95-| |-En søegrund huor paa staar sex søeboeder, tilkommer borgemester Trojel de trej, gifuer -- 1 ort-|
/Denne grund er solt til Jurgen Olßen og Dirich Kuhlman\
Tilf. under linja med hand 2. Jf. dei to førre
2212 191 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Og Elße Mesßings og Wollert Danchers de trej, gifuer -- 1 ort
Paa denne grund er Kongl. confirmation dat: 1656, lang 50 al:, bred 30 al:

2213 191 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Abraham Erpecoms søegrund huor paa staar en deel boeder og et nøst, gifuer -- 2 ort 16 ß
2214 191 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Raadmand Peder Hanßens søeboed grund, ingen grundebref, gifuer -- 1 ort 8 ß
2215 192 Bet. 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96 En grund huor paa staar fire søeboeder tilkommer hr: commercie directeur Jorgen Thormølens part giver -- 16 ß
Tilkommer nu Cort von Lybech

2216 192 Bet. 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 Thoer Olßen gifuer -- 8 ß
2217 192 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Harbert Maalsted gifuer -- 8 ß
2218 192 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Paa samme bolwerch fire søeboeder som hafuer werit sahl: hr: commiss: Lillienschiolds tilforne, tilhører nu
Harbert Maalsted en boed, gifuer -- 8 ß
Toer Olßens koene `Morten Kormer´ en boed, gifuer -- 8 ß
Tilf. over linja med hand 2. Høyrer saman med neste post
2219 192 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Thies Bagers `Job Jacobßen´ tvende boeder, gifuer -- 16 ß Tilf. over linja med hand 2. Høyrer saman med førre post
2220 192 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob von der Lippes søegrund, gifuer -- 16 ß
2221 192 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Wollert Danchers søeboed grund, ingen grundbref, men effter maahlebref dat: 1685, lang 29 1/2 al:, bred ved landet 34 al:, og ved søen 32 al:, noch ud til Marebachen 5 al: 3 1/2 qtr:, gifuer -- 16 ß
2222 192 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 9392, 94Betalt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, NB 94, 95, 96 En søegrund tilkommer
sahl: Cort von Wida 96
Claus von Ræchen bet. 94, 95, 96
|-Giert -| `Hanß Nilßen´ Doet og
Rørich Zinnechen, 93
Denne grund er lang 92 al:, bred 24 al:, foruden 12 al: paa huer side til haab, som schal ligge ubebøgt, effter gr:bref 1660 gifr -- 2 ort
Tilf. over linja med hand 2
2223 192 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96Johan Haßewinchel bet. 94, 95, 96 Giert Gelmeyden og Johan Haaßewinchels søegrund, lang 46 al:, bred 15 al:, gifuer huer 1 ort, er -- 2 ort
2224 193
|-Claus Fentzens søeboed grund-|
2225 193 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Ibßens søeboed grund gifuer -- 1 ort 8 ß
2226 193 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christopher Coertz 2de søeboeder og Berendt Loduigßens `Nu Larß Axelßen´ 2de søeboeders grunder, lang 37 al:, og bred 37 al:, effter maahlebref dat: 1659, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß
2227 193 Bet. fr: 1675 till 1689, 1690, 1691, 92, 93, 94, 95, 96 Axßel Lauritzens hauge, jngrundebref[!] derfore satt til grundeleh aarlig en rd -- 1 rd Frå 'jngrundebref' med hand 2
2228 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Casper Wilchens af Lille Sandwigs møller og detz til kommende grunder oppe og neere, nemblig den nederste mølle, bred 136 al: og langt som bebøgges kand, effter grundbref dat: 1606 gifuer -- 8 rdr
2229 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dend nest nederste møhle som kaldes Duedalself, lang op ad elfuen 156 al:, bred 100 al:, kiøre wejen u formeent, effter grundbref dat: 1617 gifuer -- 5 rdr
2230 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dend tredie mølle fra søen, bred 11 al: langs ofuer elfven, lang 16 al:, effter grundbref dat: 1620 gifuer -- 1 ort
2231 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dend fierde og øfverste mølle, lang 130 al:, bred 40 al:, effter grundbref dat: 1606 gifuer -- 1 rdr 2 ort
2232 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 En agger effter grundbref dat: 1611, paa den side ved møllen, strecher sig fra Alwejen langs med groften, mølledammet paa nordre side, gifuer -- 1 rdr
2233 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olderbuschgrunden er bred 80 al:, lang 104 al:, effter grundebref dat: 1619 |-gifuer-| gifuer -- 2 ort
2234 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Herforuden en grund som er lang 235 al:, og bred fra Ellerbuschen og ned 50 al:, effter maalbref, gifuer -- 1 ort 12 ß
Her paa er ingen grundebref

2235 193 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch herforuden for en huusmands sæde gifuer -- 1 ort 8 ß
2236 194
Conthoris Grundeleyer OVERSKRIFT
2237 194
Guldschoen Overskrift
2238 194
Betahler aarlig grundeleje af dend syndre side til welbr: hr: commiss: Lillienschiold 3 rdr 6 ßl:
2239 194 Af de Roßenkrantzers grunder Til Peder Hanßen Raadmand af steenkielderen 3 rdr
2240 194
Til Hans Wilchenßen 4 rdr 2 ort
2241 194
Til Berent Nagel 2 rdr
2242 194 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af dend nordre side i samme gaard betahlis til Manufacturhuußit -- 7 rdr 2 ort
2243 194 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Udj leeding af søndre side gifuer aarlig -- 1 rdr
2244 194 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af nordre side gifuis -- 1 rdr
2245 194
Søstergaarden Overskrift
2246 194
Gifuer grundeleye til Sancte Marie kirche 4 rdr 2 ort 8 ßl:
2247 194
Af en kaalhage ofuen for oppe i gaarden betahlis til Ifuer Christenßen 2 ort
2248 194 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Udj ledding gifuer -- 1 rdr
2249 195
Engelgaarden Overskrift
2250 195 Af de Roßenkrantzers grunder og ret effter jordebogen Betahler grundeleyen af dend nordre side til Margrete sahl: Henning Hanßens, gifr 8 rdr 3 ort 6 ß
2251 195
For en kielder og en hauge ofuen for i gaarden gifuis til Erich Jacobßen 1 rdr
2252 195 Ligger til capelanen til Dombkirchen Af dend syndre side i dito gaard gifuis grundeleyen til capelanen i Dombkirchen 5 rdr 1 ort
2253 195 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91Syndre side bet. 92, 93, 94, 95, 96Nordre side bet. 92. Norder side bet. 93, 94, 95, 96 Noch gifuer samme gaard ofuer ald leeding -- 2 rdr
/|-Berent Dyring[?]-|\
Tilf. under linja med hand 2
2254 195
Bugaarden Overskrift
2255 195 Af de Roßenkrantzers grunder Gifuer grundeleye af dend syndre side til Margrethe sahl: Henning Hanßens 8 rdr 1 ort 12 ß
2256 195 Ligger til lecthoriet Af dend nordre side i dito gaard betahlis til lectori aarlig 6 rdr
2257 195 Ligger til Notarius capituli eller lecthoriet For en kielder paa samme side gifuis 2 rdr
2258 195
Noch for en kaalhauge udj Enggelgaarden som nu ligger under dito Bugaard betahlis aarlig til m: Samuel 2 ort
2259 196 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding af søndre side aarlig -- 1 rdr
2260 196
Af nordre side -- |-1 rdr-|
2261 196
Breersgaarden Overskrift
2262 196 Rett effter Daarthe Roßenkrantzis schiøde dat: 1658 Gifuer aarlig grundeleje til hr: commiss: Lillienschiolds 15 rdr, effter grundbref af Erich Roßenkrantz 1564
2263 196 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 2 rdr
2264 196
Eenersgaarden Overskrift
2265 196 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Gifuer aarlig grundeleje 8 rdr 1 ort 18 ß
2266 196 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leeding aarlig -- 1 rdr
2267 196
Svendsgaarden Overskrift
2268 196
Betahler grundeleje af den syndre side til Margrethe sahl: Henning Hanßens 8 rdr 14 ß
2269 196 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen For en kaalhauge i dito gaard gifuer 1 rdr 1 ort 15 ß
2270 196 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af dend |-nordre-| `syndre´ side betalis grundeleje til Manufact:h: -- 12 rdr 1 ort
/|-Leedding af-|\

2271 196 For 1686, 87, 88 er af den nore side betalt 3 rd, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96. Iligemade af syder side betalt for 1686, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding for begge sider aarlig -- 2 rdr
2272 197
Jacobsfiorden Overskrift
2273 197 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Gifuer aarlig grundeleje 6 rdr 3 ort 12 ß
2274 197 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Til Manufacturhuußet -- 2 rdr 2 ort 14 ß
2275 197
Til hr: borgemester Petter Trojel 3 rdr 2 ß
2276 197
Til Elißabet hr: Eliaßes 2 rdr 8 ß
2277 197
Til lector aarlig 2 1/4 tde: rug
2278 197 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 2 rdr
2279 197
Holmedahl Overskrift
2280 197 Ligger til sognepræsten til Dombkirchen Betahler grundeleje aarlig 2 rdr 2 ort 18 1/2 ß
2281 197
Til Berent Nagel 3 rdr 2 ort 6 ß
Noch til bem:te Berendt Nagel 1 rdr 1 ort 12 ß

2282 197
Til Laurs Roßenbergs enche 1 rdr 1 ort
2283 197
Til en bonde 1 rdr 10 ß 2 alb:
2284 197 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af dend nordre side leeding -- 1 rdr
2285 197 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Af søndre side leeding -- 1 rdr
2286 198
Kappen Overskrift
2287 198 Ligger til lectoriet Betahler aarlig grundeleje lector 7 rdr 2 ort 16 ß
2288 198 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Udj leedding aarlig -- 1 rdr
2289 198
Soelgaarden Overskrift
2290 198
Betahler aarlig grundeleje Ifuer Christenßen 7 rdr
2291 198 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 1 rdr
2292 198
Refvelsgaarden Overskrift
2293 198 Ad de Roßenkrantzers grunder Betahler aarlig grundeleje til raadmand Peder Hanßen 5 1/2 rdr
2294 198
Til commiss: Hans Lillienschiold 2 rdr 3 ort 14 ß
2295 198 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 Leedding aarlig -- 1 rdr
2296 198
Leppen Overskrift
2297 198
Betahler af dend syndre side aarlig grundeleje til St. Maartens kirche 4 rdr 2 ort 16 ß
2298 199 Af de Roßenkrantzers grunder Af dend nordre side til Margrethe sahl: Henning Hanßens 8 1/2 rdr
2299 199 Bet. `NB´ 86 `92´, 87 `96´, 88, 89 + 91 `92, 93´Bet. norder side 89 + 91, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 2 rdr
2300 199
Bratten Overskrift
2301 199
Gifuer aarlig grundeleje til Angenette Michelsdaatter 3 rdr 2 ort
2302 199
Til raadmand Ifuer Christenßen 3 rdr 1 ort 8 ß
2303 199 Tilhører Korskirchen Kirchewergeren til Korskirchen 1 rdr
2304 199
Til hr: commiss: Lillienschiold 7 rdr 12 ß
2305 199
Til Troels Sørenßen Glad 2 rdr 2 ort
2306 199 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 2 rdr
2307 199
Dramshußen Overskrift
2308 199
Betahler aarlig grundeleje til Rectori schola 12 rdr 3 ort 17 ß
2309 199 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 2 rdr
2310 199
Finegaarden Overskrift
2311 199 Ligger til sognepræsten til Kaarskirchen Betahler aarlig grundeleje 6 rdr 8 ß
2312 199 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 For en kaalhauge gifuer -- 2 ort
2313 200 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Leedding aarlig -- 1 rdr
2314 200
Wetterlewen Overskrift
2315 200
Betahler aarlig grundeleye til borgemester Hans Munthe 4 rdr
2316 200 Bet. 86, 87, 88, 89 Til Manufactur huußit -- |-2 rdr-|
2317 200 Ligger til Bißpestoelen Til hr: Bischoppen 7 rdr 21 1/3 ß
2318 200 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Nordre side gifuer leedding aarlig -- 2 rdr
2319 200 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch betahler dend heele gaard leeding af Brødersgaarden aarlig -- 1 rdr
2320 200
Giert Mesßing 1 rdr 1 ort
2321 200
Wiinkielderen Overskrift
2322 200 Ligger til Raadstuen Cum annexis gifuer aarlig huer Philippi Jacobi til Stadsmagistrat grundeleje 40 rdr in specie. Brøggen fra søen op til Kiøbmandstuen 39 1/2 al:, bred 35 al:, fra Brøggen op til steenkielderen 45 al:, bred 23 1/2 al:, steenkielderen lang 37 al:, haugen 104 al:, bred 22 al:, er saa til sammen lang 225 1/2 al:, effter grundbref dat: 1651
2323 201
Endnu betahler Conthorit for adtschillige øde grunnder og kaalhauger, efftersch:ne grundeleye
2324 201
Til Hans Wilchenßen 9 rdr 2 ort 14 1/3 ß
2325 201
Til commiss: Lillienschiolds arfuinger 4 rdr
2326 201
Til hr: oberste von Hattens frue 9 rdr 2 ort 14 1/3 ß
2327 201 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Conthorit samptlig betahler af en grund jmellem Kiøbmandstuen og Cappen heder Goldern, gifuer -- 1 rdr 2 ort
2328 201 Bet. 86, 87, 88, 89 + |-96-| 91, 92, 93, 94, 95, 96 Noch af en anden leeddig grund har werit kaldet Møchlegaard, gifuer -- 9 rdr 2 ort 14 1/3 ß
2329 201 Af de Roßenkrantzers grunder Til raadmand Peder Hansens arfuinger -- 22 rdr 1 ort
2330 201
Til borgemester Petter Troiel 2 rdr 1 ort 2 ß
2331 201
Til Ifuer Christenßen Raadmand 2 rdr 1 ort 2 ß
2332 201 Ligger til Lecthoriet Til lector 1 rdr 3 ort
2333 201 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Til Manufacturhuußit af Rotmandsgaard som er udlagt til en almending -- 9 rdr
2334 201
Hendrich Slytter af en hauge i Wetterlewen
2335 201
Til sahl: Hans Mesßings arfuinger 1 rdr 4 ßl:
2336 202
[Blank side]
2337 203
Stavanger Bye Overskrift
2338 203
M: Jens Sørenßen gifuer -- 1 rdr
2339 203 Bet. 87, 88, 89 Peder Sørenßen gifuer -- 2 rdr
2340 203
Borgemester Hendrich Hanßen gifuer -- 1 rdr
2341 203
Unge Christen Trane -- 1 ort
2342 203
Olle Westmand gifuer -- 3 ort 8 ß
2343 203
Jørgen Bertelßen gifuer -- 1 rdr 1 ort 8 ß
2344 203
Sander Groet gifuer -- 1 rdr 1 ort
2345 203
Morten Seehußen gifuer -- 1 ort
2346 203
Bendt Suendßen gifuer 1 ort 8 ß
Rasmus Svendßen gifuer 2 ort -- 3 ort 8 ß
Er førte saman
2347 203
Thomas Christenßen gifr -- 1 rdr 1 ort 8 ß
2348 204
Jordegoedts Overskrift
2349 204 Bet. 1687, 88, 89, 90, 91, 92, 93 bet. 4 rd 1 ort. 94 bet. 4 rd 1 ort og tredie tag 1 rd 1 ort. 95 4 rd 1 ort. Bet. 96 5 rd 2 ort. Betalt 97 4 rdaller 1 ort. Bet. 98 4 rd 1 ort Indre Sougns fogderie.
Sougendal.
Barrisnæs Johannis.
Smør -- 1 pd
Huder -- 1
Korn -- 7 mæhler
Dagswerch -- 1/2 rdr

2350 204 For 1687 bet. 3 rd. For 1688 bet. 3 rd. For 1689 bet. 3 rd, noch[?] 1 rd. Bet. 1690 3 rd. 1691 bet. 3 rd. |-??????????-| 92 3 rd. Bet. 93 3 rd Ytre Sougn.
Lechanger gield i Fierland.
Biørstad Lauritz
Smør -- 1 løb
Buchschind -- 1
Dagswerch -- 1/2 rdr

2351 204 For 1688 bet. 1 rd 2 ort. For 1689 betalt 1 rd 2 ort. Bet 1690 1 rd 2 ort og tredietag 4 :m:. 1691 betalt 1 rd 2 ort. 1692 betalt landschyld 1 rd 2 ort og tredje tag 4 :m: Sundhorlehn
Schaanevigs schibbrede
Hougen
Smør -- 2 pd
Kalfschind -- 5
Dagswerch -- 1 ort

2352 204
Nordhorlehn
Mielde schibbrede
Refven smør -- 7 1/2 :m:

2353 205
[Er blank]
2354 206
[Er blank]
2355 207
[Er blank] Er framsida av eit innlimt blad i mindre format enn dei øvrige i boka.
2356 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Christen Justßens grund, ingen grundbref, giver -- 20 ß Er baksida av eit innlimt blad i mindre format enn dei øvrige i boka. Det er likevel frå omlag same tid, og med same hender som resten av boka.
2357 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Det gamble Starhuus giver aarlig -- 2 ort
2358 208
Af det nye Starhuus betalis af
2359 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Carsten Bagge for hans boed og hauge -- 1 ort 20 ß
2360 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Giefvers for hans boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2361 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Poul Zimmermands koene for boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2362 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 Aldrich Evenßen for boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2363 208 Bet. 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Olle Tønneßen for boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2364 208 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Daniel Goede for boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2365 208 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Listing for boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2366 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aarent Ritzerou af boed og hauge -- 1 ort 8 ß
2367 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hendrich Eilertzen for hans boed /NB af hendiß hauge\ -- 20 ß Tilf. under linja med hand 2
2368 208 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Gamble Frands Wulf for tvende boeder og en hauge -- |-2 ort 20 ß-| 1 ort
/Heraf betaller Hendrich[?] B?r????? 20 ß og Henrich Wel????????ßen 1 ort for haugen\
Tilf. under linja med hand 2
2369 208 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Hans Jenßen af hans part -- 1 ort
2370 208 +++++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Frederich Brøgmand af hans part -- 16 ß
2371 208 Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Johan Giefvers `Nu Johan Roling´ af hans part -- 1 ort Tilf. over linja med hand 2
2372 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Claus Bejer af hans part -- 16 ß
2373 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 Dirich Horche og Peder Larßen af en part -- 1 ort
2374 208 Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Jacob Larsen af hans part -- 16 ß
2375 208 +++++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 Ibbe Høeg af hans part -- 16 ß
2376 208 Bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Aamund Pederßen grund `|-en øede pladtz´-| og fierr effter ??? allen ????? grunde bref dat: 1689 d: 13 augustj -- 16 ß Hand 2, svært uklårt
2377 208 94, 95, 96 Henrich Barner grund /lang 36 allen, bred 28 1/2 allen\ effter grundbref 1694 d: 21 ferbuarj gifuer -- 2 ort Hand 2, svært uklårt
2378 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90 ,91, 92, 93, 94, 95, 96 Michel Hansens grund, ingen grundbref, giver -- 1 ort
2379 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90 ,91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgemester Lauritz Sørenßens hauge med Grette Hendrichsdaatters, giver aarlig tilsammen 1 rd 1 ort 12 ß
2380 208 Bet. 86, 87, 88, 89, 90 ,91, 92, 93, 94, 95, 96 Borgemester Lauritz Sorenesens grund hvar paa staar trej waaninger, foruden Rasmus Lartzens huus som er dend fierde, giver aarlig -- 1 ort