Gudbrandsdalens jordebok på foring, vissøre og leding 1.5 1623 – 1.5 1624 (23. januar 1625)

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 29. mai 2008.


Gjengitt etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D IX 1. Jordebøker 1624-1626 til utligning av Garnisonsskatt, legg 1. Enkelte sidesummer (Latris) er utelatt her.


Forteignelse aff Gulbrandtzdals Jordeboeg paa huis Fouring Wisör och Leding aff Bönderne der samesteds Wdgiffues effter den Jordebog migh leffuerett ehr, Beregnett fraa Phillippj Jacobj daugh 1623 til Aarsdagen 1624.


N:B:

Offuergiffuen och Leffueret paa Aggerßhuus dennd 4. Februarj [1625].


Faaberig Sogenn


Chronnegoedtz

Øffren Joen, 1 ort foring, 4 alb. leding

Rönne Gunder, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Baarrud Niels, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Hoff Torsten, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Bollough Synnoff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Øyer Jngeborg, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Bircke Oluff, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Semmerud Halduord, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Jörstad Thord, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Mellumb Halduord, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Jörstad Niels, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Skeggestad Siffuord, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Lunde Asbiörn, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Lidenn Amund, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Liußgaard Peder, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Hammer Oluff, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Skarsetter Asbiörn, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Niugaard Christoffer, 16 ß fouring, 4 alb. leding

Setter Oluff, 8 ß fouring, 2 ß leding

Rindall Oluff, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Studzhoffued Jörgen, ½ ort fouring, 2 alb. leding

Kirckerud Trund, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Lille Berrig Biörn, ½ ort foring, 3 alb. leding

Höstmelleng Peder, 4 schiling foring, 1 alb. leding

Setter Suend, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Backhe Morten, 4 ß foring, 1 alb. leding

Röffuerud Erich, 4 ß foring, 1 alb. leding

Galdterud Biörn, 2 ß foring, 1 alb. leding

Fluxrud Oluff, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Hettestad brugis vndrer Hoff, ½ ort fouring, 2 ß leding

Dößen Joen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Berrig Gunder, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Kindlien Anders, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Kindliden Thosten, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Sundpladzen Suend, 6 ß foring, 1 alb. leding

Nörstelid Amund, 1 ß fouring

Sönstelid Gregoriß, 1 ß fouring

Mough Jackop, 1 ß fouring


Effterschreffne Gaarder ehr Herremendz goeds Cannicke goeds presteboels och Odels bönderß goeds giffuer icke andet end fouring och leding til Chronnen.

Rindal Oluff, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Raffnemb Halduor, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Wnnsomb Amund, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Rönnerud Peder, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Lundgaard Oluff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Wedomb Erich, 1 ort fouring, 8 alb. leding

Fliflett Niels, ½ dr foring, 8 alb. leding

Liidt Erich, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Reestad Knud, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Flögstad Biörn, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Presterudt Christoffer, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Tholleßrud Joen, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Blegind Gudmund, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Blegind Laurids, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Siffrud Niels, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Snaghoel Knud, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Gugstad Tholluff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Jörstad Thorre, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Dall Joen, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Jörstad Eigner, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Dall Peder, 1 ort foring, 4 ß leding

Øffstedal Joenn, 1 ort foring, 4 alb. leding

Nordhoffuin Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hoffuin Engebrett, ½ dr foring, 8 alb. leding

Balberig Thiöstell, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Hoffuin Mads, ½ dr foring, 8 alb. leding

Biörstad Joenn, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Berrig Peder, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Quarud Biörn, 1 ort foring, 4 alb. leding

Erdzgaard Effuind, ½ dr foring, 8 alb. leding

Randgaard Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding

Langsetter Lauriids, 1 ort foring, 4 alb. leding

Argeliid Siffuord, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Smeestad Christen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Langsetter Jenns, 1 ort foring, 4 alb. leding

Föxstad Axell, 1 ort foring, 4 alb. leding

Holme Amund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Throsetter Niels, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rindal Knud, 1 ort foring, 4 alb. leding

Wlleland Fincentz, 1 ort fouring, 4 alb. leding


Ødegaarder som icke giffuer andet end foring och Leding til Chronen

Gilleberig Laurids, 4 ß foring, 1 alb. leding

Oudenhuuß Halduor, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hoffland Godenn, ½ ort foring, 2 alb. leding

Wlleland Hanns, 2 ß foring, 1 alb. leding

Korßrud Elling, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kasterud Olluff, 8 ß foring, 2 alb. leding

Grönlid Laurids, ½ ort foring, 2 alb. leding

Hoffuerslid Joen, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hollenn Laurids, ½ ort foring, 2 alb. leding

Thorgerßrud Amund, ½ ort foring, 2 alb. leding

Smedzrud Gulbrand, 4 ß foring, 1 alb. leding

Skindstachrud Halduor, 6 ß foring, 2 alb. leding

Huuße Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Beßerud Gullich, ½ ort foring, 1 ß leding

Ellingsborig Tholluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Böe Gunder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Quallen Arne, 2 ß foring, 1 alb. leding

Gurustad Knud, 4 ß foring, 1 alb. leding

Suttestad Laurids, 14 ß foring, 1 ß leding

Bresetter Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hoelen Powel, 8 ß foring, 2 alb. leding

Hauge Lucaß, ½ ort foring, 2 alb. leding

Brunlaug Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Jngerud Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

Dallerud Jackop, 2 ß foring, 1 alb. leding

Hönnekleff Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Höstmelling Torben, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wlsrud Kield, 4 ß foring, 1 alb. leding

Alffberrig Christen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Arnerud Thorre, ½ mark foring, 2 alb. leding

Oudenliid Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Backe Joenn, 2 ß foring, 1 alb. leding

Sween Hanns, 2 ß foring, 1 alb. leding

Rolland Amund, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hammerseng Johannes, 8 ß foring, 1 alb. leding


Summa belöber fornefnte Fouring och Leding aff bemelte Faaberig prestegeld

Foring 24½ dr 19 ß

Leding huer 3e Aar Vdgiffuis 1 dr 1½ ort 7 ß 2 alb.


Gudsdal Soggen


Cronnegoedtz

Borregaard Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Øffrenn Amund, ½ dr foring, 8 alb. leding

Østrimb Arne, 1 ort foring, 4 alb. leding

Kleffue Mads, ½ dr foring, 8 alb. leding

Enestad Erich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Heggen Simen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thoffte Erich, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hoelenn Giertrud, 1 ort foring, 4 alb. leding

Engelannd Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kolstad Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Forsetter Christen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Forsetter Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Forsetter Jngeborre, ½ dr foring, 8 alb. leding

Suendsruud Knud, ½ ort foring, 2 alb. leding

Forsetter Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kragböel Stenner, ½ dr foring, 8 alb. leding

Böhe Østenn, ½ dr foring, 8 alb. wisör

Brettingen Suend, ½ ort foring, 2 alb. leding

Bradtland Baard, ½ dr foring, 8 alb. leding

Theige Arnne, ½ ort foring, 2 alb. leding

Sönstegaard Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Budzberrig Tholluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Gumphoel Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

Gieffßen Guttormb, ½ dr foring, 8 alb. leding

Skieggestad Halduor, 4 ß foring, 1 alb. leding

Myrrhe Ahnne, 1 ort foring, 4 alb. leding

Kiuß Fredrich, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kloppe Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Nustad Niels, ½ ort foring, 2 alb. leding

Mellemb Jackop, 6 ß foring, 1 alb. leding

Østerhauge Engebret, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Stortingdal Peder, ½ ort fouring, 2 alb. leding

Stuberud Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Börde Joenn, 2 ß foring, 1 alb. leding

Melby Chlemmed, 4 ß foring, 1 alb. leding

Kirckerud Østen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Berrig Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Aspeslett Knud, 6 ß foring, 1 alb. leding

Ellkier Bersuend, ½ ort foring, 2 alb. leding

Bollenn Joenn, 4 ß foring, 1 alb. leding

Offuer Østrimb Henning, 8 ß foring, 2 alb. leding

Dallenn Laurids, 2 ß foring

Skaar Erich, 2 ß forring

Nygaard Asmund, 2 ß foring

Lienn Thorre, 1 ß foring


Effterschreffne Gaarde ehr Herremends goeds Cannicke goeds presteboels och Oudelsbönders goeds och giffuer icke andet end foring och leding til Cronnen.

Hauge Tosten, ½ dr foring, 8 alb. leding

Langsett Erich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Manstad Hanns, 1 ort foring, 4 alb. leding

Fogner Engelbret, ½ dr foring, 8 alb. leding

Fogner Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kiuß Halduor, ½ ort foring, 2 alb. leding

Skurstad Østen, ½ ort foring, 2 alb. leding

Föxenn Engebret, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Liid Siffuord, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Frößenn Haagenn, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Solberig Jffuer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hoffde Mads, 1 ort foring, 4 alb. leding

Østerliid Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hoelen Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding

Frößen Suend, ½ dr foring, 8 alb. leding

Forrestad Engebrett, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Opsall Siffuord, ½ dr foring, 8 alb. leding

Wallenn Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Gieffsen Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Nordrimb Engebret, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Liid Peder, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Restad Lauridz, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Restad Gulbrand, ½ dr foring, 8 alb. leding

Enngj Effuind, 1 ort foring, 4 alb. leding

Fierdrom Thorsten, ½ dr foring, 8 alb. leding

Wold Ellin, ½ dr foring, 8 alb. leding

Wold Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Raquem Michel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Lequamb Erich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Wold Annderß, ½ dr foring, 8 alb. leding

Seigelstad Siffuer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hodimb Erick, ½ dr foring, 8 alb. leding

Afflund Siffuer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Stehner Thorger, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Stehner Oluff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Berge Joenn, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Lunde Niels, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Lidom Engelbrett, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Øllstad Haagen, 1 ort foring, 4 alb. leding

Böhe Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Böe Brynnild, ½ dr foring, 8 alb. leding

Grytte Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hoelen Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding

Brudal Gulbrand, ½ dr foring, 8 alb. leding

Koldstad Guttorm, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Böhe Halduor, ½ dr foring, 8 alb. leding

Böhe Engelbret, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Solberrig Gudmund, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Euinduold Tholluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Kragböl Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Sönstehauge Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Birckehoug Haldsteen, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Sölsetter Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Sölsetter Anders, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Ølstad Amund, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Ølstad Arnne, 1 ort foring, 4 alb. leding

Ølstad Oluff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Surenflot Anders, 1 ort foring, 4 alb. leding

Helleberrig Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Sönsteby Joen, 1 ort foring, 4 alb. leding

Øster Kragböl Torger, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Myckleby Siffuerd, ½ dr foring, 8 alb. leding

Melböe Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding

Kirckeböe Jffuer, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Holle Oluff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Nörstegaard Pouel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Döffeng Haagen, 1 ort foring, 4 alb. leding


Ødegaardzmend som icke giffuer andet end foring och Leding til Chronen.

Kanckerud Erich, ½ ort foring, 2 alb. leding

Nustad Barabaß, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wollenböcke Lauridz, ½ ort fouring, 4 alb. leding

Stadimb Joenn, ½ ort foring, 2 alb. leding

Gabhoel Joen, 6 ß foring, 1 alb. leding

Harstad Frands, 4 ß foring, 1 alb. leding

Kalsterud Engelbret, 2 ß foring

Bredsliid Suend, 4 ß foring, 1 alb. leding

Quidsbö Siffuord, ½ ort foring, 2 alb. leding

Neße Olluff, 8 ß foring, 2 alb. leding

Findzrud Joen, ½ ort foring, 2 alb. leding

Lien Peder, 2 ß foring, 1 alb. leding

Mögelid Clauß, 2 ß foring, 1 alb. leding

Bredzliid Amund, 4 ß foring

Jffuerslid Amund, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hielmstad Henning, ½ ort foring, 2 alb. leding

Wicker Rasmus, 4 ß foring, 1 alb. leding

Melgaard Gulbrand, 4 ß foring, 1 alb. leding

Jffuerslid Peder, 2 ß foring, 1 alb. leding

Norlunde Peder, ½ ort foring, 2 alb. leding

Bucker Rasmus, ½ ort foring, 2 alb. leding

Hielmstad Erich, ½ ort foring, 2 alb. leding

Thalloug Söffren, ½ ort foring, 2 alb. leding

Brandzlid Rolff, 2 ß foring

Sönstelid Biörn, 2 ß foring

Holdter Oluff, 2 ß fouring

Oustad Biörn, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Hannestad Peder, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Amnerud Jffuer, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Thoffte Siffuerud, ½ ort fouring, 2 alb. leding

BackeEng Erich, 8 ß fouring, 2 alb. leding

Øster Klaabo Jachob, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Rettenn Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Ruud Kield, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Fondstad Jackop, 4 ß foring, 1 alb. leding

Onstad Lauridz, 2 ß foring, 1 alb. leding

Eckere Lauridz, 4 ß fouring


Summa Belöber fornefnte Fouring och Leding aff bemeldte Gudsdals gield

Fourings penge 40 dr 18 ß.

Leding som huer 3e Aar Vdgiffuis 2 dr 1 ort 1 ß 1 alb.


Øyer Sogen


Cronnegoeds

Jaer Peder, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Mou Samuel, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Mou Aaron, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Nere Mou Knud, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Botterud Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Bryn Anders, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Liid Thorger, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Bryn Lauridz, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Wedumb Effuind, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Höffren Niels, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Berger Grimb, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Mußhuus Jörgen, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Luncke Oluff, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Gillebo Tolluff, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Skiönsberg Mickel, 1 ort foring, 4 alb. leding

Thande Swennd, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Kleffue Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Quamb Frands, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Glomstad Guttorm, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rud Gullich, 4 ß foring, 1 alb. leding

Offuer Mou Peder, 2 ß fouring, 1 alb. leding

Mockerud Oluff, ½ ort fouring, 2 alb. leding

Quardal Aßbiörn, 2 ß foring, 1 alb. leding

Hollen Niels, 1 ort foring, 4 alb. leding

Krucke Niels, 1 ort foring, 4 alb. leding

Berrig Knud, ½ ort foring, 2 alb. leding

Sundholmen Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Mellemb Erich, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kragböl Karin, 1 ß fouring

Romundgaard Engebret, 2 ß foring, 1 alb. leding

Ørumb Oluff, 6 ß foring, 1 alb. leding

Sundby Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Staff Madz, 2 ß foring, 1 alb. leding

Powelsrud Powel, 4 ß foring, 1 alb. leding

Bredenborrig Torger, 4 ß fouring, 1 alb. leding

Strömb Oluff, 2 ß foring

Storuig Erich, 1 ß foering

Laurud Oluff, 2 ß fouring

Spreckenhuuß Engebret, 2 ß foring


Effterskreffne ehr Herremends goeds Cannicke goeds presteboels och Oudels bönderß goeds, giffuer icke andet end fouring och Leding til Chronnen.

Liid Erick, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Liid Biörn, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Jeffne Seming, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Stadzberrig Knud, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thorstad Gullich, 1 ort foring, 4 alb. leding

Waßerud Lauridz, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hoffde Jngebret, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hunder Anne, ½ dr foring, 8 alb. leding

Jlle Lauridz, ½ dr foring, 8 alb. leding

Skalmstad Oluff, 1 ort fouring, 4 alb. leding

Kaldor Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Jöttestad Johannes, ½ dr foring, 8 alb. leding

Houg Christoffer, 1 ort foring, 4 alb. [leding]

Wedomb Johannes, ½ dr foring, 8 alb. leding

Höffren Gulbrand, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rindal Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Böhe Eigner, ½ dr foring, 8 alb. leding

Skodenn Ragnild, ½ dr foring, 8 alb. leding

Orstad Anders, ½ dr foring, 8 alb. wisör

Luncke Guttorm, ½ dr foring, 8 alb. leding

Gillebo Biörn, 1 ort foring, 4 alb. leding

Skodenn Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Skönsberrig Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Joensgaard Jörgen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Semenggaard Endre, ½ dr foring, 8 alb. leding

Langgaard Halduor, ½ dr foring, 8 alb. leding

Foßem Baard, 1 ort foring, 4 alb. leding

Prestegaard Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Borcke Anne, ½ dr foring, 8 alb. leding

Mogelid Thorsten, ½ dr foring, 8 alb. leding

Glömen Niels, ½ dr foring, 8 alb. leding

Engj Amund, ½ dr foring, 8 alb. leding

Wedomb Bertel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Offixstad Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Eldstad Hans, 1 ort foring, 4 alb. leding

Offuerlid Torger, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hong Amund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hong Malthj, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hielmstad Torger, 1 ort foring, 4 alb. leding

Biörnstad Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding

Mow Mogens, 1 ort foring, 4 alb. leding

Bogstad Torger, 1 ort foring, 4 alb. leding

Lafftorn Hafftor, 1 ort foring, 4 alb. leding


Ødegaardsmend som icke giffuer andet end foring och leding thil Cronen

Nestingrud Lauridz, ½ ort foring, 2 alb. leding

Biörge Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Nestingen Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Röbel Engebret, 4 ß foring, 1 alb. leding

Mellomb Thord, ½ ort foring, 2 alb. leding

Stuberud Guttorm, 4 ß foring, 1 alb. leding

Botterud Guren, ½ ort foring, 2 alb. leding

Ledomb Knud, 4 ß foring, 1 alb. leding

Strangstad Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Föndstad Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wiger Peder, ½ ort foring, 2 alb. leding

Söndre Bircke Baard, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kramperud Lauridz, 4 ß foring, 1 alb. leding

Solberig Anders, ½ ort foring, 2 alb. leding

Hugiorde Engebret, ½ ort foring, 2 alb. leding

Reuold Tharald, 2 ß foring, 1 alb. leding

Ennsby Gunder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Biörnstad Bardun, ½ ort foring, 2 alb. leding

Grimbstad Engelbrett, 4 ß foring, 1 alb. leding

Skaar Peder, 2 ß foring, 1 alb. leding

Sletten Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Stafflien Jffuer, 2 ß foring, 1 alb. leding

Mellomb Niels, 4 ß foring, 1 alb. leding

Skoden Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Flottemou Christen, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kragböel Endre, 4 ß foring, 1 alb. leding

Skyberrig Peder, ½ ort foring, 2 alb. leding


Summarum offuer fornefnte Øyer prestegield

Fouringspenge 39 dr 1 ort 10 ß

Leding som huer 3e Aar Vdgiffuis 1½ dr 15 ß.


Ringebo Sogen


Cronnegoedtz

Nardboe Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Böhe Erich, 1 ort foring, 4 alb. leding

Lunde Stehner, ½ dr foring, 8 alb. leding

Ruddj Lauridz, 1 ort foring, 4 alb. leding

Mellomb Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Nordrimb Pouel, 1 ort foring, 8 alb. leding

Nordrim Baard, ½ dr foring, 8 alb. leding

Gundstad Hanns, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rauffnkleff Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding [De to siste:] haffuer Peder Rauffnkleff Kong Maytts breff diße tuende Gaarde hannom med Landschyld foring och wisör at were frj beuilgett.

Eldstad Tosten, ½ dr foring, 8 alb. leding

Eldstad Haldsteen, ½ dr fouring, 8 alb. wisör

RotAaß Thorger, ½ dr foring, 8 alb. wisör

Strande Elling, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Strande Elling, ½ dr foring, 8 alb. leding

Berge Jffuer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Seigelstad Joen, ½ dr foring. 8 alb. leding. Haffuer Joen K: M: breff for at were frj beuilget.

Hielde Halduor, 1 ort foring, 4 alb. leding

Röruig Anders, 1 ort foring, 4 alb. leding

Nordremb Arne, ½ dr foring, 8 alb. leding

Lunde Haldwor, ½ dr foring, 8 alb. leding

Lößnes Jörgen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Backe Aßmund, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thorßgaard Elling, ½ dr foring, 8 alb. leding

Opsall Guttormb, ½ dr foring, 8 alb. leding

Stenunggaard Semeng, 1 ort foring, 4 alb. leding

Goelid Thorger, ½ dr foring, 2 alb. leding

Thoelid Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Nysetter Ødegaard Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Wolden Lauridtz, 8 ß foring, 2 alb. leding

Stifflen Guttorm, 2 ß foring, 1 alb. leding

WenAaß Arne, 8 ß foring, 2 alb. leding

Nordlien Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

WenAaß Oluff, 8 ß foring, 2 alb. leding

Myrrhe Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Brattesetter Helge, 4 ß foring, 1 alb. leding

Nederflott Ouden, 4 ß foring, 1 alb. leding

Biornstad Siffuerud, 2 ß foring, 1 alb. leding


Effterschreffne gaarder ehre herremends goeds Cannichegoeds presteboels och Oudels bönders godz giffuer icke andett end foring och Leding til Chronen

Borgen Erick, 1 ort foring, 4 alb. leding

Arneß Engebret, 1 ort foring, 4 alb. leding

Linndwig Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Myrrhe Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Setter Bendt, ½ dr foring, 8 alb. leding

Suenstad Jffuer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Lunde Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Faarerstad Joen, 1 ort foring, 4 alb. leding

Ruddj Anders, ½ dr foring, 8 alb. leding

Nordrimb Laurids, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kouerstad Reer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Mellemb Joen, 1 ort foring, 4 alb. leding

Gundstad Amund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Höigstad Sidsel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Woelle Elluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Koldstad Østen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Brettingen Torger, 1 ort foring, 4 alb. leding

Ounßhuus Suend, 1 ort foring, 4 alb. leding

Böhe Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Höye Synnoff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Biörge Aßguud, ½ dr foring, 8 alb. leding

Biörge Jörgen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Gutte Pouel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Bergh Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Koldstad Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Wettestad Embret, ½ dr foring, 8 alb. leding

Westad Marrette, ½ dr foring, 8 alb. leding

Throstagger Johannes, 1 ort foring, 4 alb. leding

Odloff Thosten, 1 ort foring, 4 alb. leding

Odloff Baard, ½ dr foring, 8 alb. leding

Raffnekleff Lauridz, ½ dr foring, 8 alb. leding

Elffuestad Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

RottAaß Magnild, ½ dr foring, 8 alb. leding

Mellomb Bendt, ½ dr foring, 8 alb. leding

Brandstad Siffuord, ½ dr foring, 8 alb. leding

Segelstad Gulbrand, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thromßnes Jackop, ½ dr foring, 8 alb. leding

Flögind Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Myttingen Joen, 1 ort foring, 4 alb. leding

Myttingen Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding

RomßAaß Bottel, 1 ort foring, 4 alb. leding

RomßAaß Erich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hage Laurids, 1 ort foring, 4 alb. leding

Lößnes Hafftord, ½ dr foring, 8 alb. leding

Opsall Halduord, 1 ort foring, 4 alb. leding

Throßuig Gunder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thorgiord Laße, 1 ort foring, 4 alb. leding

Bradstad Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hielde Erich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Prestung Torger, 1 ort foring, 4 alb. leding

Syldte Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Syldte Thrund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hogstad Laurids, 1 ort foring, 4 alb. leding

Biörge Annders, ½ dr foring, 8 alb. leding

Biörge Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Thoffte Gudmund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Arneß Karl, ½ dr foring, 8 alb. leding

Øffstegaard Rolff, 1 ort foring, 4 alb. leding

RomßAas Pouel, 1 ort foring, 4 alb. leding

Romßaas Halduor, ½ dr foring, 8 alb. [leding]

Berge Magnild, ½ dr foring, 8 alb. leding


Ødegaardzmend giffuer icke andett end foring och leding til Cronen

Quiderud Anders, 4 ß foring, 1 alb. leding

Böhe Thorger, ½ ort foring, 2 alb. leding

Bringsruud Birgitte, 4 ß foring, 1 alb. leding

Øffuer Hogstad Engelbret, ½ ort foring, 1 ß leding

Hogstad Joen, 4 ß foring, 1 alb. leding

Slouarp Jens, ½ ort foring, 2 alb. leding

Offuer Gundstad Amund, ½ ort foring, 1ß leding

Skruckerud Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Himbren Jffuer, ½ ort foring, 2 alb. leding

Theige Joen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Smedesong Engelbret, ½ ort foring, 2 alb. leding

Ruddj Oluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Krecke Thord, 1 ort foring, 2 alb. leding

Dalseng Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Spangerud Gullich, ½ ort foring, 2 alb. leding

Bygstad Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hillestad Gyrrj, ½ ort foring, 2 alb. leding

Hougen Peder, 2 ß foring, 1 alb. leding

Ødegaard Gunder, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kouß Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Smedesung Karl, 4 ß foring, 1 alb. leding

Forrestad Erich, 4 ß foring, 1 alb. leding

Lien Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Arneßlien Knud, 2 ß foring, 1 alb. leding

Lilleböe Knud, 2 ß foring, 1 alb. leding

Hauge Amund, 2 ß foring, 1 alb. leding

Hammerstad Baldtzer, ½ ort foring, 2 alb. leding

Morck Joen, 8 ß foring, 2 alb. leding

Gilleberrig [navn mgl], 4 ß foring, 1 alb. leding

Furresetter Peder, 8 ß foring, 1 alb. leding

Biörge Engelbrett, 4 ß foring, 1 alb. leding


Summa Belöbber fornefnte Fouring och Leding offuer aldt aff bemeldte Ringeboe prestegield

Fouringspenge 37 dr 8 ß

Leding som huer 3e Aar giffuis 2 dr 19 ß 1 alb.


Fronn Sougenn


Cronnegoedtz

Faar Jackop, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hiettlumb Staffenn, 1 ort foring, 4 alb. <wisör> leding

Haffuerstad Synnoff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Eckere Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Jsomb Engelbret, ½ dr foring, 8 alb. leding

Oudenrud Werner, 1 ort foring, 4 alb. leding

Ouden Birgitte, ½ dr foring, 8 alb. leding

Listad Stöer, ½ dr foring, 8 alb. leding

Listad Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Listad Powel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Koorstad Jens, ½ dr foring, 8 alb. leding

Dalsig Anders, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rolstad Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kiörstad Erich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Buckholl Otter, ½ dr foring, 2 alb. leding

Brandwold Jackop, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Branduold Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Jldstad Anders, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Hauge Joen, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sandbo Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Böhe Thorger, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Bryn Johnn, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Brynn Johannes, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Liid Johannes, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Liid Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Sund Erick, ½ ort foring, 2 alb. leding

Syldte Elleff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 2 alb. leding

Thunne Amund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Haraldstad [fornavn mangel], 1 ort foring, 4 alb. leding, 2 schind wisör

Oßmundstad Raßmus, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Skabou Engelbret, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Theige Lauridtzs, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Farbrett Østen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Klombstad Erich, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Klombstad Joenn, ½ dr foring 4 shind wisör, 8 alb. leding

Lille Jembde Lauridzs, 1 ort foring, 2 schind wisör, 8 alb. leding

Kleffstad Gulbrand, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

SkielsEng Biörn, ½ ort foring, 2 alb. leding

Sönsteböe Suend, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Mesßeng Aßbiörn, ½ ort foring, 2 alb. leding

Quallen Elling, 1 ort foring, 2 alb. leding

Sillj Staffen, ½ ort foring, 2 alb. leding

Engi Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Buffue Raßmus, 12 ß foring, 2 alb. leding

Buffue Morten, 4 ß foring, 1 alb. leding

Lien Synneffwe, 2 ß foring

Backe Morten, 4 ß foring, 1 alb. leding

Bodsoug Oluff, 2 ß foring

Myrche Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Offuerlunde Anders, ½ ort foring, 2 alb. leding

Rudland Erich, 4 ß foring, 1 alb. leding

Dallen Joen, 2 ß foring

Strande Siffuord, 2 ß foring

Strömlid Biörn, 2 ß foring

Liid Peder, 2 ß foring

Øenn Joenn, 2 ß foring

Fridall Tosten, 1 ß foring, 1 alb. leding

Moen Oluff, 1 ß foring

Fluxrud Söffren, ½ ort foring, 2 alb. leding

Nederlunde Erich, 2 ß foring, 1 alb. leding

Foßomb Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hauge Lasße, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Alstoph Joenn, 1 ß foring

Landzwerck Joenn, 2 ß foring


Effterschreffne Gaarde ehre Herremendz goedz Cannicke goeds prestebols och Odells bönders goeds giffuer icke andet end foring wisör och leding til Chronnen.

Berge Annderß, ½ foring, 8 alb. leding

Skarffuestad Lauridzs, 1 ort foring, 4 alb. leding

Syldte Erland, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Wold Johannes, ½ ort foring, 2 alb. leding, 1 schind wisör

Berdall Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Foer Halduor, ½ dr foring, 8 alb. leding

Foer Joen, ½ dr foring, 8 alb. leding

Lunde Østenn, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Hundorp Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hundorp Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Hoffuin Thommiß, ½ dr foring, 8 alb. leding

Graff Arnne, ½ dr foring, 8 alb. leding

Stocke Pouel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Branderud Arne, ½ dr foring, 8 alb. leding

Holen Hanns, 1 ort foring, 4 alb. leding

Dalseng Anders, ½ dr foring, 8 alb. leding

Oennde Johannes, ½ dr foring, 8 alb. leding

Koerstad Thosten, ½ dr foring, 8 alb. leding

Korstad Erick, ½ dr foring, 8 alb. leding

Haraldstad Pouel, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Nörstegaard Söffren, ½ dr foring, 8 alb. leding

Mellgaard Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Melgaard Morten, ½ dr foring, 8 alb. leding

Quegstad Engelbret, ½ dr foring, 8 alb. leding

Amundgaard Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Bircke Stehner, ½ dr foring, 8 alb. leding

Bircke Aßbiörn, ½ dr foring, 8 alb. leding

Segelstad Daffuid, ½ dr foring, 8 alb. leding

Seigelstad Biörn, ½ dr foring, 8 alb. leding

Alme Torgier, ½ dr foring, 8 alb. leding

Alme Pouel, ½ dr foring, 8 alb. leding

Alme Karl, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rudland Lauridz, 1 ort foring, 4 alb. leding

Stiberig Siffuord, ½ dr foring, 8 alb. leding

Steig Laurids Gramb, ½ dr foring, 8 alb. leding

Ruddj Berdon, 1 ort foring, 4 alb. leding

Roldstad Laurids, ½ dr foring, 8 alb. leding

Grötting Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Grötting Suend, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kiörstad Halduor, ½ dr foring, 8 alb. leding

Kiörstad Gullich, ½ dr foring, 8 alb. leding

Solbraa Jffuer, 1 ort foring, 4 alb. leding

Thogestad Mougens, ½ dr fouring, 8 alb. leding

Thogestad Lauridz, ½ dr foring, 8 alb. leding

Ollstad Ragnild, 1 ort foring, 4 alb. leding

Kiorstad Lauridz, ½ dr foring, 8 alb. leding

Snelde Anders, 1 ort foring, 4 alb. leding

Foße Gudmund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Ruddj Joenn, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thoffte Oluff, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thoffte Joenn, ½ dr foring, 8 alb. leding

Thoffte Erland, ½ dr foring, 8 alb. leding

Suebe Oluff, 1 ort foring, 4 alb. leding

Wlberig Amund, 1 ort foring, 4 alb. leding

Skurdal Lauridz, ½ dr foring, 8 alb. leding

Skurdall Jackop, ½ dr foring, 8 alb. leding

Rinnshuus Lauridz, 1 ort foring, 4 alb. leding

Hauge Simen, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Roldstad Peder, ½ dr foring, 8 alb. leding

Branduold Knud, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Lillegaard Jffuer, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Thoxenn Thord, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Thoxen Gulbrand, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Thoxen Halduor, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skoden Mogenns, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skodden Peder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Hoff Madtz, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Melby Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Ongstad Siffuord, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Haraldstad Hanns, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Gruppe Knud, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Gruppe Otter, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Skaffboe Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sigstad Johannes, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Wiig Joenn, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Lille Kleffstad Tosten, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Rösemb Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Weckele Otter, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Lenne Powel, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Lehne Stehnner, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Brende Jachob, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Stöed Jackop, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding


Ødegaardzmend som icke giffuer andet end Fouring wisör och leding til Cronnen.

Heggind Engelbret, ½ dr foring, 2 alb. leding

Heggind Stenner, ½ ort foring, 2 alb. leding

Stamme Jackop, ½ ort foring, 2 alb. leding

Onneckre Haagen, 4 ß foring, 1 alb. leding

Skurdal Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Skurdal Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Graffer Endre, ½ ort foring, 2 alb. leding

Riiße Laurids, 4 ß foring, 1 alb. leding

Opsal Endere, ½ ort foring, 2 alb. leding

Suleng Engelbret, ½ ort foring, 2 alb. leding

Byrre Thostenn, ½ ort foring, 2 alb. leding

Byrre Elling, ½ ort foring, 2 alb. leding

Byrre Rasmus, 4 ß foring, 1 alb. leding

Grodzberrig Arne, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kiestad Helge, ½ ort foring, 1 schind wisör, 4 alb. leding

Frostad Erland, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Leenne Gulbrand, 2 ß foring, 1 alb. leding

Hauge Siffuord, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hauge Elluff, ½ ort foring, 2 alb. leding

Amundbrech Hanns, 4 ß foring, 1 alb. leding

Meduold Ellöff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Gießlöcken Erick, 2 ß foring, 1 alb. leding

Eckeruud Joenn, ½ ort foring, 2 alb. leding

Mow Jackop, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wigstad Siffuord, ½ ort foring, 1 schind wisör, 4 alb. leding

Krogenn Jffuer, ½ ort foring, 1 schind wisör, 4 alb. leding

Flotte Østen, ½ ort foring, 2 alb. leding

Amunliid Hans, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kiörum Johannes, ½ ort foring, 1 schind wisör, 4 alb. leding

Thorud Lauridz, 4 ß foring, 1 alb. leding

Refflinguold Peder, 2 ß foring, 1 alb. leding

Hoelsbrecken Embrett, 2 ß foring, 1 alb. leding

Suebe Otter, 2 ß foring, 1 alb. leding

Moenn Jesper, 8 ß foring, 2 alb. leding


Summarum Belöber fornefnte smaaredzel sig offuer aldt aff bemeldte Frons prestegield

Foringspenge 54½ dr

Leding som huer 3e Aar giffuis 3 dr 1 alb

Wisörskind 13½ hudelaug


Waage sogen


Cronnegoeds

Klungneß Arne, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Walde Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Fillenßöe Gunder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Raastad Ellöff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Lunde Staffen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Øe Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Kleppe Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Stockestad Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Romundgaard Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skaare Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Jörgenstad Alff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Solgimb Knud, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Selsgiord Engelbret, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Mellomb Engelbret, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Buffue Clemmidt, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Buffue Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Wlsrud Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Slette Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Wegumb Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Skarwang Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Skaruang Hendrich, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Skaruang Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Skaruang Erland, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Skoduang Lodenn, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Stranden Amund, 2 ß foring, 1 alb. leding

Kleffuerud Erich, 8 ß foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Wange Knud, ½ ort foring, 2 alb. leding

Wange Joenn, 2 ß foring

Kleffue Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Aamoed Hanns, 1 ß foring

Wlmoug Halduord, 4 ß foring, 1 alb. leding

Findzbrecken Joen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Stranden Erich, ½ ort foring, 1 ß wisör, 1 alb. leding

Aspelund Anders, 2 ß foring

Knarliden Erland, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wegum Joen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Wlmoug Biörnn, 6 ß foring, 2 alb. leding

Nepperud Gulbrand, 2 ß foring, 1 alb. leding

Skaruang Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Skaruang Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Skaruang Christen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Blegstad Gunder, 1 ß foring

Nederliden Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

Offuerlid Loden, 1 ß foring

Kleffuen Anders, 2 ß foring

Skreeden Suend, 1 ß foring

Wlwold bruger Peder Loffthuus, 1 ß foring


Effterskreffne gaarder ehre herremends gods Canniche goeds presteboels goeds och Odelsbönders goeds giffuer icke andet end foring wisör och leding til Chronnen

Storuig Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Øe Erick, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Sandbo Erich, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Øffuerste Eng Jffuer, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Sönste Eng Joenn, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sörum Jackop, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Biörnstad Joen, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Hammer Guttorm, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Borgestad Laurids, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Tholstad Knud, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Olstad Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Formoug Amund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Bilben Knud, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Stranden Endre, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sunde Jenns, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Kleppe Annderß, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Storuig Jffuer, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Storuig Arnne, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sanndneß Peder, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sandeneß Thrund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Sanden bruger her Erich, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Walde Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Wistad Jörgen, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Wistad Annderß, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Wistad Alff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Berge Erich, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Mou Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Waldberrig Peder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Wisdall Adser, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Quarberre Jackop, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Helden Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Quarberre Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Lienn Peder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skedsuold Stehner, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Siemb Annders, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Raastad Thiöstel, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Raastad Mickel, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Lunde Jörgen, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Lunde Thore, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 skind wisör

Lunde Erick, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Haagenstad Jackop, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Bleßomb Suennd, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Blesomb Erich, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Offueröe Mickell, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Offuer Øe Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sueed Stenner, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sandbo Horrich, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sandbo Tore, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sandbo Erich, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sandbo Jffuer, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Stockestad Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Holböe Peder, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Holdböe Knud, ½ ort foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Østrimb Anders, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Brattland Erich, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Snerle Lauritzs, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Snerle Erich, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Biönnstad Anders, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Bolstad Simen, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Stadde Jackop, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Rottimb Joenn, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Laurgaard Arne, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Dalle Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Dalle Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Lofftsgaard Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding, 2 schind wisör

Lofftsgaard Hans, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Sandboe Gulbrand, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Bilben Oluff, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Horgen Sölfest, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Foxstad Amund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Riödde Mogens, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Krucke Amund, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Ellingsbö Christen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Heringstad Guttormb, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Haraldstad Suend, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Prestegaard Anderß, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Eckere Joen, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Biölstad Thord, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Nyborg Ødegaard Thord, ½ ort foring, 2 alb. leding

Kaggerud Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sware Jffuer, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Swaare Alff, 1 ort foring, 4 alb. leding, 2 schind wisör

Ruddj Elluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Störsten Eluff, 4 ß foring, 2 alb. leding

Hollenn Halduor, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Hollen Peder, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Fierringgreen Erland, 12 ß foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Enndeng Thorger, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Kottj Madtzs, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding


Ødegaardsmend som icke giffuer andet end foring vissör och leding til Chronnen

Lille Siemb Halduor, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Hauge Thiöstell, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Suarre Swend, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Øffuer Hollen Lauridz, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Øffuer Siemb Østen, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Neße Gulbrand, 4 ß foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Ottser Joen, 4 ß foring, 1 alb. leding

Otteker Erich, 2 ß foring, 1 alb. leding

Horloff Oluff, 4 ß foring, 1 schind wisör, 1 alb. leding

Hollenn Engebrett, 4 ß foring, 1 alb. leding

Hagenn Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Øffuerböe Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Kongspart Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Liden Engebret, 4 ß foring, 1 alb. leding

Liid Eigner, 2 ß foring, 1 alb. leding

Thoe Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Riöde Arnne, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Skar Berdunn, 2 ß foring, 1 alb. leding

Höye Baard, 2 ß foring, 1 alb. leding

Skaar Find, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wlsboe Endre, 4 ß foring, 1 alb. leding

Kleffuerud Engjpladz, 2 ß foring, 1 alb. leding

Moen Knud, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Aaßenng Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Horgen Peder, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Hollenn Laurids, 4 ß foring, 1 alb. leding

Stade Lasße, 4 ß foring, 1 alb. leding

Stranden Anders, 4 ß foring, 1 alb. leding

Pibstad Christen, 2 ß foring, 1 alb. leding

Rödsnees Torckeld, 4 ß foring, 1 alb. leding

Ødegaard Oluff, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding


Summa belöbber fornefnte smaa Redsel aff Waage prestegield

Foringspenge 44 dr 1 ort 17 ß

hver 3e Aars ledingspenge 2½ dr 2 ß

Wißörskind 28½ hudelaug


Lomb Sogen


Cronnegoedtz

Brenninge Guttorm, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Gugstad Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Siffuorgaard Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Backebberrig Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Affneberrig Niels, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Quallen Erich, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Hoele Steen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Mogerstad Knud, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Andstad Jackop, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Dagsgaard Johannes, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Farberrig Erland, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Thoffte Thiöstell, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Sperstad Hanns, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Brandser Laurids, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Böye Raßmus, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Skrinde Serquid, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Elffuesetter Erich, 8 ß foring, 2 schind wisör, 2 alb. leding

Nyneß Niels, 2 ß foring

Skamsdal Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

Sweenn Engelbret, 2 ß foring, 1 alb. leding

Leerdall Oluff, 1 ß foring

Quamb Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding


Effterskreffne Gaarder ehr herremennds goeds Cannicke och presteboels sampt Odels bönders goeds giffuer icke andet end foring wisör och leding til Chronnen

Ophouff Pouel, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Rudsar Peder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Rudsar Laurids, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Jeffnemb Pouel, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Backhe Johannes, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Prestegiord Pouel, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Böye Laurids, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Offuerliid Arne, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Throstad Laurids, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Garmou Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Garmou Laße, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Garmou Laurids, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Friißuold Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Eignersund Ehner, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Eckle Gulbrand, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Lönngued Siffuord, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skedzar Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Grafför Marrette, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Kiedstad Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Reedstad Amund, ½ dr fouring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skambser Knud, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Morch Thore, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Stamstad Simen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Suennöe Thorkeld, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Qualle Thostenn, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Blagger Rollff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hellestad Henning, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skiedsar Peder, ½ foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Giedsar Johannes, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Øe Stehner, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Hauge Halduor, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Waagesar Michell, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Offixböe Halduor, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Glembsdal Suend, ½ dr foring, 8 alb. leding, 4 schind wisör

Galde Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Galde Tore, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hofft Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Gupper Raßmus, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Quame Halduor, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Surdem Arne, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Surdemb Siffuord, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Kröcken Elluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Böhe Thrund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Ockerust Thrund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Weckind Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Marsteen Knud, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Marsten Anders, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Anndword Jackop, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sönsteneß Morten, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Anndwor Erich, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Sönstenes Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Studznes Thostenn, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Offuerböe Raßmus, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Nörstenes Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Risomb Rasmus, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Prestegaard Gurren, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Gelloff Rangdj, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Gelloff Erich, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Sagloff Thrund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Andstad Aßbiörn, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Annstad Suend, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Wigstad Anders, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hörffuen Aßmund, 1 ort foring, 2 skind wisör, 8 alb. leding

SkeeAgger Laurids, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Kettelstad Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

SkeeAgger Ouden, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Löckren Laurids, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Hersemb Joenn, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Skambsar Mickell, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Farberig Thord, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Farberrig Laurids, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Farberrig Jnngell, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hauge Sander, ½ ort foring, 2 skind wisör, 8 alb. leding

Hoellenn Jsack, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Stenback Rasmus, 1 ort foring, 4 alb. leding, 2 skind wisör

Helnemarck Erich, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Skielquall Laurids, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Grimbstad Peder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Grimbstad Erland, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Sperstad Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Guldback Jackop, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Madloff Rasmus, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Kroffstad Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Housar Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Kroffstad Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Quallen Suend, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Quallen Peder, 1 ort foring, 4 alb. leding, 2 skind wisör

Hieldtar Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Ramstad Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Bustad Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Ramstad Oluff, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Böye Jackop, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hoffuin Thosten, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hoffuenn Anders, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Skrinde Söllfast, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Staroust Gunder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Wanngh Erland, ½ dr fouring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Löngwed Engebrett, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding


Ødegaarder som icke giffuer andet end Fouring wisör och leding til Chronen

Mundgild Joenn, 4 ß foring, 1 alb. leding

Brech Rasmus, ½ ort foring, 2 alb. leding

Flaa Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Grötten Oluff, 8 ß foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding

Kiecke Mougens, 4 ß foring, 1 alb. leding

Flecköe Karinne, ½ ort foring, 2 alb. leding

Borgen Niels, 4 ß foring, 1 alb. leding

Kiecke Knud, ½ ort foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding

Flottenn Arnne, ½ ort foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding

Lunde Endre, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Lunde Agatt, ½ ort foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding

Liffland Gulbrand, 4 ß foring, 1 alb. leding

Quandsuold Østen, 4 ß foring, 1 alb. leding

Frößen Knud, 4 ß foring, 1 alb. leding

Bersull Elluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Brudemb Thore, 2 ß foring, 1 alb. leding

Quallen Elluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Aidser bruger Gurren Prestegaard, 4 ß foring, 1 alb. leding

Nordre giorde Johannes, 4 ß foring, 1 alb. leding

Rödningen Zerquid, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Hieldtar Anders, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Staruold Joenn, ½ ort foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding


Summarum offuer fornefnte Lumbs prestegield

Fouringspenge 53 dr 1 ort

Huer 3e Aars Ledingspenge 2½ dr 1½ ort 11 ß 1 alb.

Wisörskind 35 hudelaug


Leßø Sogen


Cronnegoeds

Stuflot Jörgen, 1 ort foring, 1 skind wisör, 3 alb. leding

Raffuemb Niels, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Biörlid Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Eignebo Magnild, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Eignebo Peder, 4 ß foring, 1 alb. leding

Quamme Laurids, 4 ß foring, 1 alb. leding

Lien Knud, 2 ß foring, 1 alb. leding

Lien Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

Slette Christoffer, 1 ß foring, 1 alb. leding

Biöluerud Engelbret, 2 ß foring, 1 alb. leding

Matterud Johannes, 2 ß foring, 1 alb. leding

Einstad Peder, 1 ort foring, 1 schind wisör, 3 alb. leding

Skotte Thorre, 2 ß foring, 1 alb. leding

Staumb Pouel, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Biöckne Endre, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Nordhuus Jackop, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Nörstegaard Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Skarphoel Guttorm, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Thörhoul Asbiörn, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Brandgiord Her Jens, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Lidomb Peder, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Bilden Niels, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hockswold Haagen, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Lille Kaalstad, 1 ort foring, 2 skind wisör, 8 alb. leding

Hattrimb Johannes, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Floggestad Jackop, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Ølstad Johannes, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Sillj Brynnild, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Karbö Engelbret, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Rolstad Johannes, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Wdgaard Erland, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Böe Østen, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hodumb Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Bottimb Gulbrand, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Bottimb Engelbret, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Amundgaard Erland, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

DombAaß Jesper, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Liid Hanns, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Hielde Haldor, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Engj Jörgen, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Houge Lauridz, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding, – Haffuer Lauridz Hauge Kongelig Mayestetz breff –

Landnemb Lauridz, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding, – hannd disse tuende Gaarder aff Höyloflig Kongelig Mayestet Naadigst att werre frj beuilgett.

Arnekleff ehr Fogedgaard, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding. ehr fouget gaard och derfor ej heller i Summen Jndregnet.

Budsgiord Erland, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Workind Hans, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Lindensöe Bersuen, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Berseng Hanns, ½ ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Hoffde Oluff, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Engelsgaard Guttormb, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Thostensgaard Christen, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Wigerust Stehner, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Engelshuus Østen, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Liußborrig Engelbrett, 2 ß foring

Lilletofft Niels, 4 ß foring, 1 alb. leding

Suensgaard Guttormb, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hundeneß, 4 ß foring, 1 alb. leding

Sveen Oluff, 2 ß foring, 1 alb. leding

Sletten Hans, ½ ort foring, 1 skind wisör, 4 alb. leding

Rindal Jörgen, 8 ß foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding

Rindall Giöde, 4 ß foring, 1 alb. leding

Berrig Laße, 1 ß foring

Rindall Oluff, 4 ß foring

Houg Østenn, 4 ß foring, 1 alb. leding

Rindal Engebret, 2 ß foring, 1 alb. leding

Setter Oluff, 4 ß foring, 1 alb. leding

Wange Endre, 1 ß foring

Breck Arne, 1 ß foring

Stuflott Knud, 2 ß foring, 1 alb. leding

Wllemb Hanns, 1 ß foring

Setter Siffuord, 2 ß foring

Wange Oluff, 1 ß foring

Offuer Metterud, 1 ß foring

Quamb Oluff, 3 ß foring


Effterskreffne Gaarde ehr herremends goeds presteboels och Odelsbönders goeds giffuer icke andet end foring Wisör och ledinng till Chronnen

Hielde Johannes, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Wllekleff Joenn, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Ruste Johannes, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Höye Siffuord, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Stadum Joenn, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Flitte Erich, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Joensgaard Erich, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Siemb Engelbret, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Hogsetter Laurids, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Affdemb Thrund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Thöndöffuel Thrund, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Stehnne Laurids, 1 ort foring, 2 schind wisöre, 4 alb. leding

Store Koldstad Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Holle Jörgenn, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Holle Oluff, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Holle Joen, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Hauge Marrette, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Holle Hanns, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hogstande Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Neder Tande Joen, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hattrimb Jesper, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Hoye Jnnger, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Thande Jackop, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Wlleteig Suend, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Böe Biönner, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Bottimb Arne, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Bottimb Aßlack, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Jsachspartböe Suend, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Selsgiorde Engelbret, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Hawog Knud, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Halagger Jörgen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Rolstad, Knud, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Nörstebö Eigner, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Skalgaard Eigner, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Thiuck Joen, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Sörumgaard Sölfest, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Söndstebö Joenn, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Killj Peder, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Killj Mickel, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Killj Joen, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Nörstegaard Siffuord, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding

Skielstad Thore, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Dombaaß Stehner, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Hagenstad Jackop, ½ ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

Arnegaard Torger, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Holsbrecken Oluff, ½ ort foring, 1 skind wisör, 2 alb. leding

Ekere Laurids, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Henningspart Oluff, 1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding

ThalderAaß Oluff, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

Korshuus Ludse, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Ruddj Østenn, 1 ort foring, 2 skind wisör, 4 alb. leding

Anndgaard Marrette, ½ dr foring, 4 skind wisör, 8 alb. leding

ThalderAaß Mickell, ½ dr foring, 4 schind wisör, 8 alb. leding


Ødegaarder som icke giffuer andet ennd fouring wisör och leding till Chronnen

Wigerust Engelbret, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding

Staumb Sigrj, 3 ß foring, 1 alb. leding

Dombaaß Siffuer, 3 ß foring, 1 alb. leding

Dombaaß Mickel, 4 ß foring, 1 alb. leding

Dombaaß Knud, 2 ß foring, 1 alb. leding

Wdgaard bruger Guttorm Engelsgaard, ½ ort foring, 2 alb. leding

Biölffuerud Erland, ½ ort foring, 1 schind wisör, 2 alb. leding


Summa offuer fornefnte Lesßöe prestegield

Fouringspenge 36½ dr 1½ ort 10 ß

Huer 3e Aars Ledingspenge 2 dr 14 ß 2 alb, som belöber paa j Aar 2½ dr 8½ ß 4½ alb.


Dette att werre En ret och rigtig fortegnelse paa huis Fouring Wisör och Leding, aff Bönderne her i Guldbrandsdals Fougderj Vdgiffues och oppeberris, giort och forfatted effter Welbyrdig Her Stadtholders skrifftlige befalning, och Wdskriffuen effter dend Jordebog, mig aff Salig Mads Nielsens Effterleffuersche ehr leffuerett som ehr beregned fra Phillippj Jacobj daug Anno 1623, til Aarsdaugen Anno 1624. Huilcken dog icke ehr forseiglett eller Wnderschreffuenn, det bekiender ieg Jörgen Jörgensen Kongelig Mayestetz Fouget der sammesteds, med mit Zignet och Egen Haand her neden Wnder. Actum Böhe dennd 23 January Anno 1625.

Jörgen Jörgensßön Egenn Haand [segl].


Summarum Summa paa denne Forings Wisör och Ledings bog, naar den leding som huert thredie Aar Wdgiffues bliffuer thill dend Aarlige leding, saa wit 1 Aar kand forslae thillagt, och naar 1 hud eller Hudelaug for 1½ dr anslaes Pendinge, 437 dr 1½ ort 9½ ß 4½ alb.


Forinng 330 dr 1½ ort 10 ß

Hudder och huderlaug 100 dr 3½ ort 4 ß

dennd 3de part aff Ledingenn 5 dr 7½ ß 4½ alb.

.