Takst over skader borgerskapet på Moss har lidd ved fiendens invasjon, 11. august 1716

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 12. november 2008. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskaper, Fredrikstad, nr. 36. Sikt og sakefall 1679–1730.Anno 1716 dend 11 Augustii er Byetingß Retten betient paa Maass af Kongl. Majts. Byefoget Nicolai Pind, Byeschrifuer Jens Wordeman og laugrettis mænd Christian Davidßen, Peder Janßen, Olle Amundßen, Tygge Johanßen, Marcus Larßen, Engebrigt Pederßen, Christopher Jfuerßen og Christen Erichßen. Hvor da for Retten Comparere de Raadmand Peter Ostenfeldt og producerede Höyedle og Welbaarne Hr: EstatsRaad og Stifftbefallings Mand de Tonsbergs ordre til Magistraten vdj Friderichstad saalydende:


Edle og Welwiiße Hr. Borgemester og Raad !

Som dend Kongl. Slodtzlov forlanger er fuldkommen og tilforladelig effterretning om hvad Skade og forlis vndersaatterne her i Landet ved Fiendens invasion hafuer taget, saa ville J, i fölge af höybem.te dend Kongl. Slotzlovs Misive til mig, over saadan Skade, som Vndersaatterne udj Friderichstad og Vnderliggende destricter huor Fienden hafuer verit, Et Laugschichet Tingßvidne tage, hvorudinden er hver deris forliis da saaleedis hafuer at angifue som de med Eed agter at bekreffte, om fornöden schulle gioris, huilchet Tingßvidne de mig der effter ville tilßende. Jeg forblifv. Edle og Welviise Hr. Borgemester og Raads tienist beredvilligst,

Christiania d. 8 Aug: 1716. W. de Tonsberg.


J anleedning af Höybem.te ordre Raadmand Ostenfeldt hafuer i gaar her paa Maass ved offentlig Trommeslag ladet advare, det samptlige Borgerschab at möde til Tinge i dag, en hver for Sig at gifue tilkiende hvad schade og forlis de hafuer taget wed Fiendens invassion her i Landet, og det saaleedis som de med Eed agter at bekreffte, om fornöden schulle giöris; Hvor effter sig da for Retten indfant effterschrefne Med deris angifuelße paa hvis schqade og forliis de i saa maader taget haver, Nemblig:


No 1. Söfren Christopherßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 rd-0-0

2. Olle Willaßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-0-12

3. Just Træschow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300-0-0

4. Kisten Jörgen Borgis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-0-0

5. Johans Salig Jörgen Jörgenßens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-0-0

6. Carel Nielßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-0-0

7. Peder Larsen Skoemager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-0-0

8. Olle Hanßen Taabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-1-0

9. Hans Alfßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0-16

10. Erland Christopherßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-0-0

11. Jan Poulßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0-0

12. Paul Paulßen Grobbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100-0-0


No 13. Samuel Tranne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 rd-0-0

14. Christopher Jfuerßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-0-0

15. Hr. Simon Koch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-0-0

16. Østen Aßlachßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-3-12

17. Helvig Janßdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-0-0

18. Christian Amundsen Snedker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-0-0

19. Peder Pederßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0-0

20. Engebrigt Pederßen forlist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-0-0

21. Knud Larßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-0-0

22. Anne Olle Poulsen Grönvolds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300-0-0

23. Friderich Danielsen Liebsteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-0-0

24. Abraham Anderßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300-0-0

25. Jens Larßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

26. Jens Hanßen Moss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200-0-0

27. Söfren Randers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150-0-0

28. Helvig Sören Klarins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-0-0

29. Olle Jochumßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150-0-0

30. Christen Erichßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

31. Tygge Johanßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-0-0

32. Marcus Larßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-0-0

33. Peder Janßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-0-0

34. Christian Grönbech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-0-0

35. Olle Amundßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-0-0


No 36. Jörgen Söfren felbereder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 rd-0-0

37. Svend Holmßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-2-8

38. Peder Willumßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-0-0

39. Hermand Skumacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-0-0

40. Halfvor Halfuorsen Smeed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120-0-0

41. Olle Erichßen Smeed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-0-0

42. Jon Smidt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-0-0

43. Ebbe Svendßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-0-0

44. Margrete Larsdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-0-0

45. Jacob Bendtßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0-0

46. Hendrich Eilertßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0-0

47. Christian Davidßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-0-0

48. Svend Nielßen Snedker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-0-0

49. Christopher Halfuorßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-0-0

50. Margrete Salig Rasmus Smeeds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3-12

51. Kistj Salig Hans Erichßens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-0-0

52. Anne Eliasdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1-0

53. Marj Gundersdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3-22

54. Karj Gabriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1-20

55. Mallene Jacobsdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-3-20

56. Gertrud Peder Caspersens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3-12

57. Kisten Olle Rors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0-0

58. Halfuot Halforsen Möller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-0-0


No 59. Morten Holt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 rd-0-0

60. Auden Larßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-0-0

61. Margrete Jenßdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-0-0

62. Sedßel Sophie Pedersdaatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1-22

63. Arent Hanßen Holst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-0-0

64. Christopher Mortensen Skoemager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0-0

65. Jörgen Michelßen Langball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1180-0-0

66. Mathias Fuglesang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120-0-0

67. Bent Anderßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-0-0

68. Tolder Höyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-0-0

69. Pernelle Green. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-2-0

70. Raßmus Rasmußens Enche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-0-0

71. Hans Adamßen Smit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-0-0

72. Niels Stabbell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-0-0

  ========

Summa Summarum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6569 rd 1 ort 12 ß


Hvor effter Raadmand Ostenfeldt var et laugschichet Tingßvidne begierende, som her med vnder voris hænder og Zigneter, sampt forschrefne 8te LaugRettis mænds Zigneter meddeellis, Moss ut supra.

N:Pind mpp.[segl]. Jens Wordeman [segl].

[8 segl på rekke nedenunder]