Manntall over Vaterland (i Christiania) 21.ľ 28. mars 1714, med et appendiks for Gr°nland, Gamlebyen og Hovedtangen

Utgitt av ęá Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 29/1 2007.

 

Dette manntallet har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk 4. Manntallet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for ňrene 1712ľ1720.

 

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og smň forbokstaver, samt at det er foretatt en del sammentrekninger av ord. Tegnene ô\: :/ö anvendes i originalen som parenteser. Kommentarer og bokstaver i klammen ô[...]ö er tilf°yd her. Hvis det i en skarp klamme er bindestrek, [ľ . . . ľ] betyr det at bokstavene er utstr°ket i originalen. Oppl°sninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ▀ er beholdt. Bokstaven ô°ö gjengis dels ô°ö og ôěö, dels ô÷ö og ôÍö, som i originalen (der det imidlertid oftest stňr ˇ). Usikre lesemňter er bemerket ved bruk av ô(?)ö. Tegnet ô*ö betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik. Tegnet ôjö anvendt som tallet ô1ö gjengis som 1.

 

Manntallet er utarbeidet etter en ordre av 24/2 1714 fra myndighetene i K°benhavn, og en n°yere spesifisert magistratsordre i Christiania av 19/3 1714 for underfogden Hans M°ller og to takstmenn. Dette manntallet har fňtt en pňskrift ôNo 2ö, som vitner om at det har eksistert flere manntall som nň ikke lenger er kjente. Vi kan regne med at det ble forfattet manntall for hele byen vňren 1714. Formňlet var ň bedre skattegrunnlaget for Krigsstyren.

 

 

 

Ad No 19 in May 1714

No 2: Christiania 1714.

 

For indewerende aar 1714 skal effter Jndkomne allernaadigste Copial ordre af 24 Februarj 1714 til een Krigsstyrs udredelse forfatted rigtig Mandtal, over alle Byens Jndwaanere og werdslige i Ki÷bstederne, vŠre sig deres Kongelig Majestets Ministrj og betiente, Civil eller Militaire, eller Borgere og Jndwaanere, jngen undtagne, med derhos forklaring, om een hvers bestilling, Handtering, NŠring eller brug, hvilket Mandtal saaledes indrettet, som ansvarligt jndleveres, skal da paa det it rigtig Mandtal der udjndes kand erholdes, haver Byens underfoget Hans M÷ller udj egen Persohn, tillige med de 2de BorgermŠnd Erick Augustinusen og Elias Pedersen, uden ringeste tiids fors÷mmelse udj Vatterland at bes÷ge it hvert Huus og waaning, og lade sig underrette om een hver af Jndbyggernes tilstand, NŠring, Handtering og brug, saa og udj Gr÷nland, Gammelbyen og Hovedtangen saa mange som ere borgere her til Byen, ligeledis deres tilstand, NŠring, Handtering og brug, og over een hver som melt forfatte een rigtig upartisk og tilforladelig Specification, som de under deres HŠnder beskreven lader indkomme, saaledis som de agter at tilsvare, jfald nogen schulle blive udelugt, eller icke rettelig anf÷rt. Christiania dend 19de Martj 1714.

N: Roll, O: Christensen, Th: Holter.

Dend 20de Hujus mig ved begge Raadstue tienerne, formiddag leveret, da ieg samme dag giorde anstalt, ved MŠnderne om Morgenen der effter den 21 Dito at sambles og trine i forretningen. Christiania den 20 Martj 1714. Og da saalunde som effterf÷lger forfattet, nemblig

 

Vatterland

 

Dend 21 Martj 1714 Anfanged

 

1. Hogen Alf▀en, bruger wŠfver Handtverk. Eier een liden Huu▀ og Gaard, haver undertiiden ÷l og norsk brendewin i Huuset at selge.

2.. Ander▀ Siversen Regiments Gewaldiger ved Her obriste Garmands Regimente, boer i leje huu▀e at flicke eller furske af Skrederiet.

3. Han▀ Hendrich, bruger Hattemager, boer i leye huu▀, er fattig Mand.

Denne Gaard [nr. 2ľ3] er Lars Poulsen tilh÷rende.

4. Ole Madsen har i lang tiid, tient ved Artigleriet for Drejer, og nyelig der fra sloppet, ernŠrer sig af det samme, ejer it lidet Huus hand beboer.

5. Christopher Olsen, tient for Kudsk, ejer it lidet Huu▀ eller Gaard, bruger nogen smaa Handling.

6. Ole Ol▀en, tient for Byens Skarvagt, nu aftacket, ernŠrer sig med een Hest som hand ki÷rer med, ejer det lille Huu▀ hand beboer, dog pandsatt.

7. Jacob Jansen Hor▀ens, een gammel skriver tiener, boer i lejeverel▀er, bruger ingen nŠring, og er een fattig Mand.

8. Berent Heckelmand, har tilforn tient for ober officerer, solt gaarden, hand i boer for at betale sin Gield, bruger nu ingen nŠring, men siger at vil rei▀e til Ki÷benhafn.

9. Simen Gudmundsen, ernŠrer sig af noget ringe farfverie, og boer i leje werelser.

10. Niel▀ Baes, Byens Tambour, boer i leje huu▀, har en skarve Hest, som hand da agda, ejer og ki÷rer med, er en fattig Mand.

11. Li▀bet Bastiansens, een Soldat Encke, boer i leje werelser, er bevilget af wŠfver amptet, at nŠre sig af at vŠfve, og befant 2de opsatte WŠfver.

12. Knud Niel▀en, ki÷rer med een Hest, og brender undertiiden brendevin, som hand afhandler i Huuset. Huuset hand i boer er pandsatt.

13. Christopher Mickelsen een ung borgermand, ejer det huu▀ hand iboer, dog derudj staar b÷rnepenge. Er ellers een Arbeidsmand, har undertiiden een pot ÷l og it gla▀ brendewin i Huuset at selge, er ellers en ringe Mand, der har tient for trende Aars tiid siden her i byen for een Arbeidsdreng.

14. Peder Jfversen, forgangen Aar tiente Byen for Skarvagt, ernŠrer sig af Huu▀ t÷mmermandz arbeide, har og en ringe Huu▀nŠring, ejer sin gaard self.

15. Hans Jokum Hahn wŠfver, ernŠrer sig af Handtwerket, boer i leje Huuser, er og en fattig Mand.

16. Joen Jfversen, ingen borger, men tient for Soldat, arbeider iblant, brender brendewin og har ingen anden nŠring, boer i leje verelser, er og een gemeen Mand.

17. Helle Hendrichsen, Seigling- eller Baads-Mand, boer i lejewerelser, Qvinden er af bageramptet bevilget, at bage it st÷cke br÷d til selgning, at ernŠre sig med og b÷rnene, er fattig folck.

18. Arve wegter, ejer it lidet Huu▀, bruger ingen borgerlig nŠring, allene hand med Raab og wagt betiener byen.

19. Peder Demin Gartner og borger, ernŠrer sig af 2de frugthaver, der begge ere pantsatte, hvor af hand forrenter penge, har ej anden nŠring, end om Sommeren, kand i Huuset selge een pot ÷l og it gla▀ norsk brendevin, er een gammel svag Mand.

20. Ole Engebret▀en, een ung borger, nyelig tient for gaardsdreng i byen, ejer Huu▀ og Gaard, dog der udj staar b÷rne Penge, bruger smaa Handling og nŠring.

21. Lieutenant Tosten Brat, ejer it lidet Huu▀ og Gaard, bruger saa smaa Handling og holder ÷l og norsk brendevin udj Huuset at selge.

22. Peder Olsen feldbereder, bruger Handvercket, holder allene en Dreng, og bruger ingen anden nŠring, ejer Huuset hand iboer men staar i pant for 150 rd og er een iblant de slette her, af den Profession paa Midler.

23. Gulbrand Larsen, ki÷rer self med wogn og undertiiden med KiŠre, bruger i Huuset een liden nŠring, med een pot ÷l, og it gla▀ norsk brende at selge, ejer gaarden self, dog staar i pant.

24. Peder Ericksen Grof Smed, bruger handtverket, holder og i Huuset 1 pot ÷l og it gla▀ norsk brendevin at selge, ejer gaarden selv, men derudj staar pante penge.

25. Christian Demin Gartner, ernŠrer sig af frugt og Urtehaugen, har undertiiden en pot ÷l at selge og it gla▀ norsk brendevin ľ og mange tiider holder igien intet.

26. Ander▀ Thorsen een Landkremmer, boer i it leje huu▀, er aldeles inttet ejende men er mange gotfolck skyldig.

27. Ole Eskildsen Skredder i Amptet, holder allene een lŠredreng og bruger nu ingen anden nŠring, ejer Huus og Gaard men der udj staar fattig Huusets penge, samt b÷rne midler paa Rente.

28. Kirsten sahlig Anders Arkejimesters Encke, ernŠrer sig med ÷ll og norsk brendewin i Huuset, at selge, hun med b÷rnene ejer det ringe Huus de beboer, men nu er hendes nŠring ringe, frem for forrige tiider.

29. Jen▀ Christensen, en gammel aftacket Soldat, sidder i leje huu▀, qvinden undertiiden med andre hendes Cammerater, kand ki÷be it st÷cke slagt, som de slagter og selger dog med stor frygt for Amptet, naar de der over kommer, har og undertiiden sm÷r at selge, hvor med hun f÷der sig og hendes gamle Mand.

30. Hans J÷rgen Ohm, ernŠrer sig alleene af een frugt og Urtehauge, som hand ejer og beboer, dog staar der udj b÷rnepenge, har alleene een verelse i Huuset.

31. Christofer Sommer, borger og feldbereder, har nu ingen Svend, allene 1 dreng, ejer gaarden hand i boer, dog det meste pantsatt, er een ung borger, og bruger ej anden nŠring, og kand were hiemgod med No 22.

32. Daniel Ritter feldbereder, holder nu en Svend og een Dreng, bruger ej andet end Handwerket, ejer self hans iboende gaard, og er bedre bemidlet end No 22 og 31.

33. Nicolaj Nicolajsen feldbereder, bruger allene Handtverket, somme tiider har een Svend, og stunden igien ingen, ejer Gaarden /: som er liden :/ self, og kand were hiem god med No 22.

34. Mickel Larsen har tient for Soldat og er een Huu▀mand, boer i Leje Verelser, og er nu dagl÷nner, undertiden kand borge 1 t÷nde malt og selge een pot ÷l i Huuset.

35. Ra▀mu▀ J÷rgen▀en Sindsen, een ung Mand og ingen borger, hans nŠring er denne, at hand haver for een del borgerskab, deres bord eller Saugdehler paa Gr÷nland, under Regenskab, hans gaard, den hand i boer, er pantsat og ej anden nŠring bruger.

36. Johan Valentin FrŠk, Borger og Garfver, haver hvercken svend eller dreng, men arbeider alleene, bruger ingen anden NŠring, end Handtverket, gaarden hand beboer, har hand nyelig ki÷bt, som er slet, og har betalt paa haanden 40 rd og for it aars tiid siden, wundet sit borgerskab.

37. J÷rgen Sindsen, er borger, hans Handverk og NŠring, bestaar her udj, at hand er som en tiener, for de Saugbrugende ved en deel, deres Saugsteder paa Gr÷nland, som hand haver under Regenskab og beobagt ved Stablingen og de▀en Leverantze, og Crediterer de fattige bordbŠrere, ved dend Credit, hand haver hos sine Principaler, holder een pot ÷l, og it gla▀ norsk brendewin, for Arbeiderne, og gemeene folck i huuset at selge, Gaarden eier hand self, men siger sig at were i Gield, haver og udj lang tiid, tient Mayestet for under officer ved Dragonerne.

38. Jan Jan▀en Langelie, een gammel Mand, tient Kongen udj lang tiid, ernŠrer sig med at fiske og roe med een baad, naar hand er saa frisk, boer i lejewerelser og er ellers en fattig Mand.

39. Christofer Amundsen Skoemager, ernŠrer sig, sin svage Hustrue og b÷rn, af Handtvercket, garver intet, og som hand er en gammel Mand, har hand en Svend til hielp, boer i leje Huu▀er og er fattig Mand.

40. Niel▀ Han▀en Nord, enrulleret Baadzmand i Kongens tieneste, qvinden bruger ingen nŠring, allene spinder paa een Rock, manden udj 4 aar ej weret hiemme, er it lidet gammelt Huu▀ som er pantsatt.

41. Friderich Torstensen Byens Tambour ejer it gammelt nedraadnet Huus, hvor til at bygge hand haver ladet fremf÷re, een dehl Materialier, hans nŠring er undertiiden at bage it pund grofft br÷d at selge, som hand hemmelig for Bager amptet fortr÷ster sig til, og om winteren for bordki÷rerne, haver og 1 pot ÷l at selge, lever udj bedre stand, end hans Cammerat forhen No 10.

42. Ole Jacobsen enrollered Baadsmand i Kongens tieneste, og ej veret hiemme udj 4 aar, qvinden bruger ingen nŠring, ejer it lidet gammelt Huu▀.

43. Jacob Bi÷rnsen under Toldbetient, beboer lejehuu▀, haver ingen anden nŠring, uden hans qvinde, undertiden kand slagte noget, at selge, for at f÷ede sig og b÷rnene med, saa som hendes Mands l÷n er saa ringe, at de ej kand f÷de sig deraf.

44. Hermand Kymen, Mester og farfver, ved Deres Excellence Her General Lieutenant Hausmans KlŠde Manufactur, boer i H÷ibemelte Hausmans werelser, bruger ej anden nŠring, end som forbemelte, er icke bemidlet.

45. Torkild Gunder▀en, tient for Capitain des armes wed Her obriste Ítkens Regiment, bekommed afskeed, bruger ingen nŠring, men om Sommeren arbejder at klampe bord, boer i leje werel▀er.

46. Nicolaj Diderick Kordewands bereder, bruger ingen anden borgerlig nŠring uden handtwercket, som hand med self arbejder og een Svend, haver wel een smuck belejlig Gaard, Men staar derudj med hans b÷rns Midler 600 rdr udj pant, hvor af er B÷rnenes 300 rdr.

47. Povl Jensen Smit i forrige tiider faret for Skipper, siden for Styrmand, udj Kongelig Mayestets tieneste, er nu gammel og fast utienelig, er een fattig Mand, gieldbunden, gaarden pantsatt.

48. Casper Caspersen Garver, fick en Encke, ung Mand, og ej endnu taged Borgerskab, arbeider self med een dreng, og bruger ingen anden borgerlig nŠring, beboer leje gaard og er af slette wilkaar, og Stifbarnet effter faderen bekom 20 rdr udj arv.

49. Peder Pedersen Aaraas, Bruger som een borger handling, bestaaende af Salt, som hand tager af borgerskabet, og de store negotianter i byen, Jtem Sild, og desmeere, ki÷ber igien af bunden, Tiere, Karve, og desmeere, og effterdj denne borger er kommed forord, at hand bruger saa stor Handling, og des aarsage nest afvigte aar var lagt udj dagskatt for 30 rdr saa begierende hand self, mand over alt wilde eftersee, Salt boe, fiskeboe, laster og alt, hvad Ki÷bmands gods der fantes, det vj og effter begier giorde, da befandtes om trent 26 qtr Sild, 9 txde Karve, andet Kornvahrer forfandt mand icke, Saa mand icke kunde ansee ham for saa stor Handelsmand, eller nŠring at bruge, som hand er anf÷rt fore, nock derforuden befantes 2de lŠster tiere, som laae udj dend gaard de sig nyeligen haver tilki÷bt af Oluf Halvorsen Slagter, nest ved liggende, formedelst Peder Aaraasis gaard var lidet gaardsrom, baade det med meere at indlegge. Siger og at were skyldig til een og anden af Byens Jndwaanere over 300 rdr til hans gaards opbiugning, som kand gi÷res bevisligt, holder ingen slags drickendes wahre at selge.

50. Ole Frand▀en, S÷dskende barn til Peder Aaraases Hustru, ung Karl tilholdende hos sin fŠtter Peder Aaraas, som haver wŠret formynder for ham, haver ellers lŠrt Skreder handwerck, hans handling ved mand intet om, som hand Handtverket ej bruger, men for 4re Aars tiid siden wundet sit borgerskab, paa hvis hand med tiiden sig kunde ernŠre, siger at were lagt nestafvigte Aar 1713 for 20 rdl som er utaaligt, og ej kand betale, effterdj hand bruger ingen Ki÷bmandskab for sig self, alleene hvis hand gi÷r skeer for hans fŠtter, som er enn enfoldig Mand, der hvercken kand lŠse eller skrive, og fordj nyder Kost og Cammer fri, saa lenge hand sig der opholder.

51. Vincens Arne▀en under Toldbetient, bruger ingen borgerlig nŠring, men alleene lever af dend ringe l÷n hand tillige med hans Cammerat allernaadigst er tillagt /: som No 43 udviiser ./ wel har hand Huu▀ og Gaard, som hand ejer og beboer, men staar udj pant, og derfore aarlig maa betale Rente, foregiver at l÷nnen er ickum 30 rd, hvoraf bliver kortet 10 rdr som hand foregav.

 

Formedelst det var nu afften, motte mand med dend videre forretning ophŠve, og som det er Byeting i Morgen, hvor Underfogden Hans M÷ller haver Kongens og Byens Sager, som er indstefnet, at beobagte, dets aarsager blev forretningen til nestkommende Fredags Morgen ophŠfvet, da vj klocken 7 slet indfinder os udj Oluf Halvorsens forrige gaard, og foretager sig fierlingen saa kaldet.

 

Dend 23 Martj atter igien begyndt.

 

52. Johannes Niel▀en een arbeids Mand boer i leje huuser.

53. Ole Halvorsen een gammel Slagter og borger, boer i Leje Huuser, og bruger icke meget handverket, er aldeles fattig.

54. Cornelius Mickelsen, enroulleret Baadsmand i Majestets tieneste, boer i Leje huuser.

55. Ander▀ Asbi÷rnsen Gammel Si÷emand og mist dend ene Fod, i steden har trŠfod, ejer Huuset selv, nŠrer sig at fiske, og roe med een baad.

56. Niel▀ Tostensens, gammel Seilingsmand og nyelig bekommet afskeed af Kongens Si÷e tieneste, huuset pantsatt, og om Sommeren roer med een baad.

57. Peder Ericksen er af borger* amptet, bevilget at bage br÷d, hvor af hand nŠrer sig, og haver taget sit borgerskab, ejer huuset self, dog hans gammel Moder haver 20 rd derudj til hendes begravelse.

58. Christofer Han▀en enroulleret Baadsmand, ejer Huuset self, Qvinden bruger ingen nŠring.

59. Cornelius Svendsen, ligesaa enroulleret Baadsmand, ejer Huused, Qvinden bruger ingen nŠring.

60. S÷ren Jensen, enroulleret baadsmand, ejer Huused, Qvinden bruger ingen nŠring.

61. Hans Rasch, skipper, og f÷rer Seigr. Peder Pedersen M÷llers skib, ejer Huu▀ og Gaard, men er pantsatt, bruger ingen nŠring i Huuset, og er icke meget bemidlet.

62. Forrige Skipper Ander▀ Jacobsens Enke een gammel udleved Qvinde, ejer Gaarden men der udj staar baade pant og b÷rne penge, bruger aldeelis ingen nŠring.

63. Forrige Skibst÷mmermand sahlig Lar▀ Jngvald▀ens Enke, er bevilget af bager amptet at bage, hvor af hun ernŠrer sig, eier Huuset, men staar i pant, er en gammel Qvinde.

64. Gutorm Hansen Roersmand, Qvinden undertiiden slagter og selger, dog uden amptets bevilling, er dog fattige folck, det lidet ringe Huu▀ de beboer, ejer hand fast lidet i.

65. Peder Bentsen LandkrŠmer, og bruger ingen anden nŠring, boer i Leje huuser, af samme ringe Handling, hand f÷der Qvinde og b÷rn.

66. Cornelius Pedersen Skipper, og f÷rer Biscopindens Skib, ejer Gaarden, men der udj staar hans Stifb÷rns fŠderne arv, bruger ingen HuusnŠring, og er icke stort bemidlet.

67. Ra▀mus Pedersen aftavket Soldat, bruger liden HuusnŠring, at selge een pot ÷l og norsk brendewin, boer i Lejewerelser.

68. Kirsten sahlig J÷rgen feldbereders Encke, gammel Borgersche, ernŠrer sig af br÷dbagningen /: som er saa ringe :/ har og undertiiden een pot ÷l at selge, Huuset ejer hun selv men staar der udj b÷rnepenge.

69. Gulik Ericksen, een Arbeidsmand, bruger ingen Huu▀nŠring, boer udj Lejewerelser.

70. Torvald Arnesen forrige baadsmand /: der d÷de i Kongens tieneste :/ hans Encke er af bager amptet tilladt at bage br÷d og selge, hvoraf hun ernŠrer sig, ejer Huuset, mens derudj staar b÷rnepenge, nŠringen er ringe.

71. Berent Amundsen, Matros i Kongens tieneste, bruger ingen Huu▀nŠring, boer i Leje werelser, og er med Qvinden slet.

72. Jonas Mickelsen Seiglingsmand, men icke i Kongens tieneste, ung og frisk, Qvinden rei▀er paa Landet med Gods, Gaarden ejer hand self, men er der for udj Gield.

73. Mickel Han▀en, gammel aftacket under officer wed Dragonerne, ernŠrer sig at ki÷re med een Hest og Kiere, bruger ingen Huu▀nŠring, skal ej Huuset selv, mens er pantsatt.

74. Lar▀ Lar▀en Íeland, boer i Lejeverelser, er gandske fattig og Gieldbunden Mand, bruger nu ingen Huu▀nŠring, men gaar paa Landet og holder Skole.

75. Joen Pedersen i Kongens S÷etieneste for Matros, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, men arbeider paa it af Tobackspinderierne i byen, Hu▀et ejer de self, men er derfor i Gield.

76. Peder Baardsen, tient for under officerer ved Dragonerne, men nu for at f÷ede sig, Hustrue og b÷rn, givet sig til S÷es, Huused sidder de for leje.

77. Jacob Pedersen Seiglingsmand og boer sammesteds, bruger ingen Huu▀nŠring, Qvinden undertiden tager lidet gods og reiser paa Landet med.

78. Amund Larsen Kudsk, hos Deres Excellence Her GeneralLieutenant Tritschler, gifft og boer i Leje Huuse, bruger ingen HusnŠring, allene hans l÷n.

79. Joen Ol▀en, sammesteds tilholdende og er paa Landet, at informere b÷rn, qvinden bruger ingen nŠring.

80. Sahlig Hans Olsen baadsmands Encke, boer udj hendes S÷n, Niel▀ Hansens Huuser, som er enroulleret Baadsmand, bruger ingen Huu▀nŠring.

81. Friederich Siversen, borger, haver b÷ger fra Friederich Jacobsen bogbinder i byen paa Credit, som hand reiser med paa Landet at forhandle, som er slet nŠring, og ej andet bruger i Huuset, Huuset staar i pant hand iboer.

82. Niel▀ Knud▀en, nestleden Aar erholdte afskeen af Kongens Si÷e tieneste for Matross, bruger ingen Huu▀nŠring men er ude at seigle med Spanie fahren St Michael, beboer det ringe Huu▀ for aarlig Leje.

83. Ole Larsen Skoemager i Amptet, een gammel Mand, arbejder alleene, som er gandske lidet, brender undertiden brendevin, som de selger uden Huused. Verelserne hand ejer og beboer, er pantsatt, saa hos hannem er nogenn slet tilstand.

84. Erik Augustinusen er Borger, og tilforn seigled, er af bager amptet bevilget at bage br÷d og selge, til at nŠre sig, sin Hustrue og 5 b÷rn med, om Sommeren roer med een baad, Huu▀ene hand i boer staar b÷rnepenge paa Rente.

85. Peder Knud▀en een gammel aftacket Soldat, boer udj et lidet Leje Huu▀, er fattig, undertiiden arbeider for f÷eden, og kand i sandhed ej noget betahle.

86. Svend Michelsen, een gammel Huu▀mand og SteensŠtter, fattig.

87. Ole Eriksen sammesteds, som nyelig er sloppet af Kongens Si÷etieneste, Huuset ejer de sammen, undertiden har een drick ÷l og norsk brendevin at selge, og er di▀e 2de over it, som forŠldre og b÷rn.

88. Jacob Mogensen, forrige Byens skarwagt, nu arbeidsmand og t÷mmrer, holder undertiiden 1 pot ÷l at selge, Huusene hand beboer er pantsatt.

89. Ander▀ Frandsen, 1 gammel aftacket Soldat, boer i Lejeverelser, arbeider med Snedkerie hos Mesterne, naar hand noget orker, er ellers fattig.

90. Poul Knudsen Seiglingsmand, holder udj Huuset 1 pot ÷l, og 1 gla▀ norsk brendewin at selge, ejer self dend lille Gaard, hvor udj staar hans Stifdaatters fŠdrene Arv 60 rdr.

91. Lar▀ Joensen Skoeflicker, boer udj Leje Verelser, og bruger nu ingen anden Huu▀nŠring.

92. Casten Beck sammesteds, 1 gammel aftacket Soldat og Tambour, fattig.

93. Erik Jensen Kraager, ved brandtwagten, holder undertiiden 1 pot ÷l og norsk brendewiin at selge, hugger med een ÷xse, ved T÷mmermands arbeide, Huusene hand beboer, er pantsatt.

94. Elias Pedersen Vilberg, gammel Seiglingsmand, boer j leje Verelser, bruger intet.

95. Niel▀ Niel▀en Byens wegter, holder til sammesteds, bruger een pot ÷l, og 1 gla▀ brendevin at selge, gandske ringe nŠring.

96. Wellem Sadelmagers Encke, ejer det lille Huu▀ hun beboer, bruger ingen Huu▀ nŠring, er een gammel Qvinde, og har icke nogen Midler.

97. Peder Muurmester Brand-Svend, ejer det lille Huu▀ hand i boer, nŠrer sig af Muurarbeide med flickerie.

98. Ander▀ Augustinusens Encke, gammel Qvinde, Huuset pantsatt, bruger ingen nŠring.

99. Carl Olsen, Enkens svoger sammesteds, skal eie Verelserne, men staar udj pant, arbeider paa Tobachs Manufacturet i byen, og bruger ej widere, for dis▀e No 98 og 99 er det slet.

100. Ra▀mu▀ Larsen, gifft og er Kudsk hos Deres Excellence Her General Lieutenant Rodsteen, boer i leje Verelser, bruger nu ingen nŠring.

101. Jfver Andersen, tient nyelig for Kudsk hos Her Obriste Cicignon, boer i Leje Verelser, holder 1 pot ÷ll, og it gla▀ brendewin at selge.

102. Lar▀ Christensen, er een fattig borger, eier selv de ringe Huuser, men staar udj pant, er een Roersmand, bruger ej anden nŠring.

103. Ole Ra▀mu▀en Arbeidsmand og aftacked Soldat, ejer Huused hand i boer men staar i pant, holder undertiiden 1 pot ÷l at selge.

104. Ole Ol▀en Hofvj, enroullerit Baadsmand, Qvinden undertiiden slagter, ejer den liden gaard, men er pantsatt, bruger ingen anden nŠring, er fattig.

105. Eskild Olsen gammel aftacket Soldat, boer i Leje Huuser, roer med 1 baad og bruger ej andet.

106. Daniel Danielsen, nye og ung gifft Mand, boer udj Leje Gaard, bruger landhandling, holder 1 pot ÷l og norsk brendevin at selge, men har endnu ej wundet sit borgerskab.

107. Erick Christofersen Dragon, boer i Lejegaard, bruger ingen nŠring, Gaarden tilh÷rer Jorgen Siversen enroulleret Baadsmand og ung Karl.

108. Sahlig Peder Rii▀ Consumptions betienters Enke, ejer det lille Huu▀ hun i boer, men er pantsatt, bruger ingen Huu▀nŠring, undertiiden har it st÷cke slagt at slagte, og selge, men for tr÷gt af Slagter amptet ej dristig dermed t÷r omgaae.

109. Sahlig Lar▀ Hansens Encke, gammel aftacked Soldat, ejer it lidet Huu▀, som staar i pant, bruger ingen Huu▀nŠring, er een gammel udlefved Qvinde.

110. Christen Christensen, ung gifft mand, og tient for Kudsk, hos welbaarne Her EstatsRaad de Tonsberg, bruger undertiiden 1 pot ÷l at selge i Huuset, fiske og iblant, werelserne staar i pant.

111. Sahlig Lar▀ Reiersens Encke boer i Lejeverelser, manden Soldat og d÷de i Kongens tieneste, bruger undertiden at slagte, dog med fr÷gt for slagter amptet, bruger ej anden nŠring.

112. Hendrich Larsen enroulleret Baadsmand, boer i samme lejewerelser, holder undertiden 1 pot ÷l at selge, og ej videre bruger.

113. Sahlig Ander▀ Ander▀ens Enke, bruger ingen Huu▀nŠring, gammel Qvinde, ejer self de ringe Huuser hun beboer, Manden var een arbeidsmand.

114. Christen Ol▀en gammel aftacket Soldat, og nu arbejder paa Bryggerne, slagter undertiiden noget lidet og hemmelig selger for amptet, det ringe Huu▀, og af liden verdje, ejer hand self.

115. Saxe Eriksen Borger, bruger een liden Handling, men een pot Íl, og it gla▀ norsk brendewin at selge, sampt heel ringe trŠlast, saa nŠringen icke er stor, er ellers een gammel Mand, ejer selv Gaarden.

116. Peter Petersen, ung borger, ernŠrer sig af Hiulmager Handwerck, og bruger ej anden nŠring, wel ejer hand gaarden men staar i pant for 100 rdr da dog den ej er over 140 rdr wŠrd, arbejder alleene.

117. Ander▀ Simensen, Seiglings Mand og enroulleret baadsmand, undertiiden bruger hans qvinde, til at f÷de sig og sine b÷rne med, 1 pot ol og norsk brendewin samt br÷d, at selge, ejer Gaarden men staar for det meste i pant.

118. Han▀ Gundersen, een gammel aftacket Soldat, nŠrer sig af at fiske, og om Sommeren at roe med een Baad, bruger ej anden Huu▀nŠring, ejer it lidet gammelt Huu▀ som mand fast maa krybbe ind udj, og staar paa st÷tter.

119. Ole Han▀en gammel aftacked Soldat, ernŠrer sig af at fiske, og roer om Sommeren med een baad, bruger ej andet, det lille Huu▀ hand i boer ejer, men er pantsatt.

120. Magnus Ol▀en gammel S÷emand, fisker, Qvinden er og gammel, bewilget af amptet at vŠfve med een VŠfv, ejer det lille gammel Huu▀ self, som er af ringe vŠrdj, har og tient Mayestet og er fattig folck.

121. Han▀ Olsen gammel S÷emand, boer udj it lidet Huu▀, som hand self ejer, haver sit ophold hos gotfolck i Byen, hand og Qvinden er gammel skr÷belig folck, bruger ingen nŠring, er og fattige.

122. Magnus Jen▀en, roer med een baad om Sommeren, gammel aftacket Soldat, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer Huuset, undertiiden reiser hand eller Hustruen paa Landet med noget ringe gods at f÷de dem og b÷rnene med, er ellers som de fleeste, een ringe og gemeen Mand.

123. Willum Jonsen gammel aftacket Dragon, fisker med Kraag, ligesom de andre, bruger ej anden nŠring, ejer det lille Huu▀ hand i boer, som er af ringe VŠrdj, men staar ej udj pant.

124. Mathias Dahl, gammel aftacket Lieutenant, nyder Qvesthuu▀penge, bruger ej andet, een holder een deel b÷rn at informere, det ringe Huu▀ hand beboer, ejer hand self, men er forpantet.

125. Christopher Efvensen, ung borger, og tient tilforn for Soldat, hans nŠring er denne, at hand t÷mrer med een ÷xse, hos Mester Lorentz biugmester, holder udj Huuset 1 pot ÷l, og it gla▀ norsk brendewin at selge, den liden gaard er hand self ejende, som hand i boer, men derpaa er skyldig.

126. Magnus Mickelsen, gammel aftacket Soldat, Arbeidsmand, naar noget kand forefalde, det lidet skarve huus hand i boer ejer hand self, og er een fattig Mand.

127. Jonas Even▀en, Soldat ved Liv-Compagniet, under det Geworbene Regimente, undertiiden bruger Qvinden noget at slagte og selge, ejer wel Huuset, men er pandsat.

128. Jacob underkorn Maaler, holder undertiiden ÷l og norsk brendewiin at selge, ejer Huused selv, gemeen folck.

129. Hagen Tordsen Land Dragon ved Her Major Buddes Compagnie, bruger ingen Huu▀nŠring, uden undertiiden at slagte noget, Huuset har hand laant penger til at ki÷be.

130. Niel▀ Olsen, tient for Kudsk, bruger ej nogen Huu▀nŠring, uden at undertiden slagte noget, dog hemmeligt for Slagter amptet, de ringe Huuser hand ejer og beboer, er fast meere udsat, end de ere wŠrd, fattig Mand.

131. Sahlig Niel▀ Jacobsen Soldats Encke, gammel skr÷belig Qvinde, bruger icke Huu▀nŠring, men selger indmader for de andre som slagter, ejer det ringe Huu▀ selv, mens der udj staar b÷rnenes Arv, ihvorwel det icke er, over 20 rdr VŠrd, fattig Qvinde.

132. Friederich Andersen, aftacket Soldat wed de geworbene, flicker paa Skrederiet, og undertiiden paa Landet, bruger ingen anden Huu▀nŠring, ejer de ringe Huu▀er selv, og er een fattig Mand.

133. Christian J÷rgensen, gammel aftacket Soldat, Qvinden selger indmad for de som slagter, Manden svag, de ringe Huuser ejer dem self, men er gotfolck skyldig, fattig.

134. Christian Sifversen, boer i Lejeverelser, er een Landkremmer, ejer intet, og er mange gotfolck skyldig, som hand icke kand betale, meget fattig.

135. Sahlig Svend Pedersen forrige Soldats Encke, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer een deel af det ringe Huu▀ self, og er moxsen fattig.

136. Friederich Simensen, Soldat wed Her Brigadier Winds Regimente, bruger naar hand er hiemme, at ki÷re med Hest og KiŠre, boer i Leje Huuser, og ej anden nŠring.

137. Salig Knud Niel▀en, forrige bordstablers Encke, bruger ingen Huu▀nŠring. Det gammel Huu▀ hun i boer, ejer Her JusticieRaad Giord Andersen, een gammel Qvinde og fattig.

138. Ole Ericksen, er bevilget af amptet, at skredere noget med smaa arbeide, eier Huuset self, men staar derudj hans Stifb÷rns fŠderne arf, undertiiden kand have noget lidet H÷gerie i Huused at selge.

139. Morten Lambretsen, er VŠfver i Amptet, bruger ingen anden HuusnŠring, end Handvercket, som for hannem er slet, Huuserne ejer hand saa vit self, men er bortskyldig derpaa, ung Karl, er hos sin gammel Moder, og med dem begge slet.

140. J÷rgen Gynter, gammel aftacket Soldat, boer i Leje Huuser, roer med een baad om Sommeren, og er een fattig Mand.

141. Gunder Mathie▀en, ligesaa gammel aftacked Soldat, boer i Leje Huu▀er, roer med 1 baad om Sommeren og er een fattig Mand.

Dend 26 Martj igien begyndt i Watterland.

 

142. R÷nnov sahlig Hans wognmands Encke, boer i Lejehuu▀, holder een pot ÷l, og it gla▀ norsk brendewin i Huuset at selge, til at f÷de sig og b÷rnene med, er ellers en fattig Encke.

143. Siver Ericksen, er een gammel fattig arbeidsmand, og weret Dragon, boer i Leje Huuser.

144. Peder Tordsen Byens wegter, ejer de ringe werelser hand beboer, har undertiden 1 pot ÷l, og it gla▀ brendewin at selge.

145. Hans Knudsen aftacket Soldat, boer i Lejeverelser, nŠrer sig med Arbeide, og er een fattig mand.

146. Gutorm Andersen, aftacket Soldat, og er een fattig Arbeidsmand, ejer det ringe Huu▀ hand i boer, men af Grunden giver leje.

147. Johannes Embretsen gammel aftacket Dragon, ejer dend gamle Hytte hand iboer, men svarer Grundleje, er nu sa gammel at hand intet kand arbejde.

148. Ole Bragnes, ejer Hytten hand i boer men betaler Grundleje, er een gammel fattig aftacket Soldat, og kand gandske lidet nu arbeide.

149. Thore Mad▀en Kru▀e, aftacket Soldat og nu Byens wegter, ejer det ringe Huu▀ hand beboer, men ej Grunden, bruger ingen Huu▀nŠring, men arbejder undertiiden.

150. Ole Ol▀en aftacket Dragon, boer i Sr. Helle Michelsens Huu▀er ved hans Hauge, ernŠrer sig at arbeide.

151. Sophie sahlig Peder Christopher▀en Arbeids Mands Hustrue, ejer de smaa Huu▀er, men ej Grunden, fattig og nŠrer sig med arbeide.

152. Anne sahlig Poul Fo▀, Sergeants Encke, boer i Leje Huu▀er, gammel fattig Qvinde, f÷der sig med spinden.

153. J÷rgen Han▀en borger og Snedker, ernŠrer sig af Handwercket uden Sven og dreng, haver een liden Blege Vold, ejer Huuserne selv, dog staar b÷rnenes ringe arv der i, er ej bemidlet, Huuserne og Jorden for nogle Aar siden beskadet af Jordfald.

154. Jen▀ Svendsen boer i Huu▀e hos No 93, ernŠrer sig med Landkram, og er een gemeen Mand.

155. Sahlig Niel▀ Kieldsen, forrige aftaket Soldat Encke, boer i Leje Huu▀, bruger ingen Huu▀nŠring.

156. Ole Andersen Berg, under wrager mest ved tiŠren, boer i lejehuu▀, bruger ingen Huu▀nŠring, gammel aftacket Soldat.

157. Sahlig Alf Vefvers Encke, boer i Leje Huu▀, haver ingen nŠring ľ gammel qvinde.

158. Ambi÷rn Steensen, gammel aftacket Soldat, boer i Leje Huu▀, fattig arbeids Mand, bruger ingen HuusnŠring.

159. Mickel Mortensen, boer j een liden leje gaard, aftacket Soldat, arbeidsmand, undertiiden holder 1 pot ÷l i huu▀et at selge, brender og undertiiden.

160. Mickel Jen▀en aftacket Soldat, ugifft, bruger at flicke og skreddere, er i Huu▀e hos No 159.

161. Poul Billingstad aftacket Soldat, skrederer paa Landet, ligesaa i Huu▀e hos No 159.

162. Sahlig Emicke J÷rgensen borger Encke, da hendes Mand levede, hafde god Handling, har schifftet med sine b÷rn, og 3de b÷rn udreedet, som er forseed, nŠringen er ej nu som tilforn da handes Mand levede, ejer Gaarden og en bonde gaard paa Landet, dog derudj staar i s÷nnens og daatters fŠderne Arv, som er umyndige, og hvad boets tilstand var, er best dend welŠdle Magistrat bekiendt, som Skifftet forrettet.

163. Sahlig Christen Pedersen enroulleret baadsmands Encke, ernŠrer sig med at sye, ejer dend gammel gaard hun i boer, men er gotfolck skyldig.

164. Ole Engebretsen, en gemeen gammel borger, ejer det liden Huu▀ eller Gaard, hand i boer, holder 1 pot ÷ll i Huu▀et at selge, stabler 1000 bord og under tiiden roer med een baad.

165. J÷rgen Andersen Tangen, baadsmand og weret fangen i Sverrig, Sejler nu med een af Byens Spaniefahrer, i Huu▀e hos No 164, og bruger hans Hustrue ingen slags Huu▀nŠring.

166. Sahlig Mathias Haugne▀ens borger Encke, ejer Gaarden self, med b÷rnene, hendes Elste S÷n Hans Mathi▀en, har lŠrt skreder handverck, ung Karl, dog ugifft, men fuldmyndig, befant mand med 1 lŠre Dreng, at sidde og arbeide paa Skreder Handvercket, men strŠber med Moderen sine smaa S÷dskende, anden Huu▀nŠring bruger dem nu icke, staar end de▀ foruden i gaarden andre b÷rnepenge.

167. Sahlig Peder Hansen enroulleret baadsmands Encke, Manden d÷de i Kongens tieneste, ejer it meget gammelt Huu▀, men derfore sidder i Gield, holder undertiiden 1 pot ÷ll i Huuset at selge.

168. Sahlig Mathias Christensens Encke, gammel fattig Qvinde, ejer ej Huu▀erne, men bevilget fri hendes lifs tiid dem at beboer, bruger slet ingen Huu▀nŠring.

169. Sahlig Arne Halvorsen gammel Encke boer i samme No 168 ligesom dend anden Encke, er fattig og forarmed.

170. Engebret Larsen enroulleret baadsmand i Kongens tieneste, ejer it lidet Huu▀, bruger nu ingen HuusnŠring, men syer for folck.

171. Jacob Haugne▀en, Roersmand, svag og skr÷belig, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer de gammel Huu▀er, men derpaa er skyldig, fattig.

 

Peder Jen▀en Herstad tilh÷rer:

172. La▀e Johan▀en, gammel aftacket Soldat, boer i lejehuu▀, bruger ej andet i Huuset, men ernŠrer sig, at hugge med en Íxse.

173. Ole Ski÷rdal, Soldat ved det geworbene Regiment, hans qvinde holder til i No 172, Qvinden bruger intet.

174. Ander▀ Sifversen Holgut, aftacket Soldat, boer under No 172 i Huuse, har ingen qvinde eller b÷rn, bruger og nŠrer sig af T÷mmermands Arbejde.

175. Simen Hansen, enroulleret baadsmand og formedelst svaghed aftacket, boer i leje Verelser, holder i Huu▀et 1 pot ÷ll og it gla▀ norsk brendewin at selge.

 

Peder Jensen Herstad tilh÷rer og er da ickun fra No 172 til No 181 en ringe gaard som staar i pant:

176. Sahlig Ander▀ feldbereder Borger Encke, boer under No 175, bruger ej handwercket men heel ringe H÷ckerie som hende af borgerskabet bliver Crediteret.

177. Thomme▀ Thome▀en under Constabel ved Aggershuus, boer j Huu▀e under No 175, flicker paa Skrederje, bruger ej andet.

178. Magnus Olsen aftacket Dragon, er i Huu▀e No 175, ernŠrer sig med flickerj at skredere, bruger ej andet.

179. Torgier Jacobsen, aftacket Soldat, boer i Huu▀e under No 175, vandf÷r i dend Venstre Hand, bruger ingen HuusnŠring, fattig Mand.

180. Tosten Olsen under Constabel ved Aggershuus, udj No 175, bruger inttet.

181. S÷fren Madsen boer ligesaa i No 175, fattig fisker og i Armodsdom.

 

182. Sahlig Edvart Povelsens Encke, gammel Qvinde, bruger ej andet, end at spinde paa 1 Rock, der lidet gammel Huu▀ hun beboer, ejer hun selv, Manden veret S÷emand eller Matro▀.

183. Thore Hansen gammel Sejlingsmand, ejer huused men staar i pant, ernŠrer sig at roe med een baad.

184. Elias Hansen, veret i Kongens S÷etieneste med aftacket, ejer det lidet Huu▀ hand i boer, kalefagtere paa Skibe, og roer med een baad, bruger ej anden Huu▀nŠring.

185. Johan Knudsen, aftacket fra Kongens Si÷etieneste, for hans Svagheds skyld, og siden d÷d, Encken med b÷rnene ejer Huu▀et, har undertiden 1 pot ÷l i Huuset at selge.

186. Niel▀ Larsen boer i No 185, ernŠrer sig alleene af Muurarbejde, er under brandtvagten.

187. Elia▀ Pedersen, ejer Huused hand i boer, er bordstabler for Seig. Peder Pedersen M÷ller og S÷nnen Anthonj M÷ller, er ellers borger dog een med de ringe.

188. Ole Brynildsen, er en Skriver tiener paa it af Tobacks Spinderierne udj Byen, bruger ingen anden Huu▀nŠring, boer i leje Verelser.

189. Morten TrŠl een gammel Roersmand og bruger ej videre nŠring, boer i leje Huu▀e, fattig.

190. Ander▀ Ander▀en, ejer Huu▀ed, dog er skyldig derpaa, bruger ingen Huu▀nŠring men roer med een baad, stufver under tiiden j Skib, er borger dog med de ringe.

191. Niel▀ Hansen, nyelig faaed afskeed fra Kongens Si÷etieneste, ejer Huu▀erne self, men er bortskyldig, bruger ingen Huu▀nŠring, er en svag Mand og fordj carseret, holder undertiiden 1 pot ÷ll at selge, som mand siden spurte.

192. Abaham bolwercket, ejer Huu▀et, men er meere bortskyldig, end hand ejer, fattige Mand, roer med 1 baad med andre, og naar hand er frisk stuver hand i skib.

193. Hans Olsen enroulleret baadsmand, ejer med Stifb÷rnene Huu▀erne, Qvinden bruger ingen HuusnŠring.

194. Lorentz Larsen enroulleret baadsmand, beboer leje Huu▀, Qvinden holder undertiden lidet i huuset at selge af drickendes wahre.

195. Jen▀ Amundsen, ejer det lille Huu▀ self hand i boer, Roersmand, og ingen HuusnŠring, er vel borger, men een af de ringeste.

196. Ander▀ Sindsen Dragon, boer i lejestue, klamper bord, og iblant fisker med Krog.

197. Otter Ringius, aftacket underofficer, boer i lejeverelser, bruger at lappeskoe, undtertiden brender Qvinden og selger uden Huu▀et.

198. Christen Pedersen Suur, nyelig faaet afskeed fra Kongens Si÷etieneste, eier Huused self, holder i Huuset 1 pot ÷l, og norsk brendewin at selge.

199. Torger Pedersen Qveckne, boer i samme Huuser og gammel aftacket Soldat, er ved brandwagten, roer med een baad.

200. Hendrich Jorambsen, ved det geworbene Regiment, Soldat under Her Capitain Zieges Compagnie, ejer det lidet Huu▀ self, men er pandsat, Qvinden bruger ingen HuusnŠring, er fattig og svag.

201. Sahlig Han▀ Hansen, tilforn en gammel ringe borger, Encken bruger 1 pot ÷l og norsk brendewin at selge, ejer det ringe Huu▀ self.

202. Hendrich Larsen, aftacked Soldat, er en Arbeidsmand, Qvinden har undertiiden brendevin at selge, boer i Lejehuu▀, er ved brandwagten.

203. Gulbrand Rasmu▀en, lijesaa aftacket Soldat, boer og tilholder i samme Huu▀, Arbeidsmand, er ved brandwagten, Qvinden er af WŠfverne bevilget, at vŠfve med en VŠfv.

204. Christen Pedersen, aftacked af Kongens S÷etieneste, i samme 202, leje Huu▀, fattig og svag, Qvinden bruger intet.

205. Sahlig Stefne Brynildsens Encke, enroulleret baadsmand, og erholdte afskeen, men strax derpaa d÷de, Encken bruger ingen nŠring, uden alleene wŠfver Haar Seng KlŠder, 1 gammel Qvinde, ejer Huu▀ed med 2de hendes Stifs÷nner som og er enroulleret.

206. Jacob Rasmu▀en, boer i samme Huu▀ for leje, seigler undertiden og iblant roer med een baad.

207. Ole Jacobsen i Majestets Si÷etieneste, ejer det ringe Huu▀ self, bruger qvinden alldeelis ingen Huu▀nŠring.

208. Sahlig Ander▀ Niel▀ens Encke, Roersmand, een gammel udleved Qvinde, ejer det gammel og ringe Hytte hun beboer, spinder, er fattig.

209. Klemmed Knudsen, ejer Huused self og er borger, dog med de ringeste, undertiiden stabler bord og undertiiden skier paa Madame Glads Saug, bruger ingen Huu▀nŠring.

210. Jen▀ Pedersen i Majestet Si÷etieneste for Badsmand, ejer det lidet Huu▀ self, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring uden at arbeide for gotfolck.

211. Edvart Mickelsen, en af de ringeste borgere, stabler undertiiden bord og roer med 1 baad, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer det lidet Huu▀ selv, men er skyldig derpaa.

212. Peder Olsen Lofftene, aftacket Soldat, undertiiden seigler og iblant fisker, ejer Huu▀ed, men Seig. Han▀ Andersen i Byen har forstragt dem, bruger ej anden nŠring.

213. Erick Saxesen, en arbeidsmand, eier det ringe Huu▀, hand iboer, bruger undertiden 1 pot ÷l at selge.

214. Ra▀mu▀ Olsen, en af de ringeste borgere, og samme nyelig vundet, ejer det ringe Huu▀ self, Manden ki÷rer med 1 Hest, og undertiiden rei▀er paa landet med Gods, har og somme tiider 1 pot ÷l at selge.

215. Han▀ Olsen, Arbeidsmand, men holdt ved Sengen nu paa det 4de Aar, bruger ingen Huu▀nŠring, fattig, Huuset bortsat.

216. Sahlig Sifver Olufsen, enroulleret baadsmands Encke, d÷d i Kongens tieneste, ejer Huu▀ed, men er gotfolck skyldig, Enken har undertiden 1 pot ÷l og it gla▀ brendevin at selge, dog gandske ringe.

217. Jacob Siversen geworben Soldat, ejer de ringe Huuser selfv, Qvinden bruger ingen HuusnŠring.

218. Lar▀ Sifversen Roersmand, og undertiden stabler bord, bruger ingen HuusnŠring, ejer det ringe Huus self.

219. Sahlig Tron Christophersen Seiglingsmands Encke, ejer Huused, men findes udj Gield, bruger ingen HuusnŠring.

220. Arne Olsen aftacket Soldat, har Huu▀ sammesteds for leje, nŠrer sig med een baad, og er nyelig sloppet.

221. Diderich Mortensen Seiglingsmand, har og lejehuus verel▀e i No 219, bruger intet, og er nyelig fŠst.

222. Sahlig Niel▀ Olsen, Arbeidsmand, Encken er en gammel udleved Qvinde og bruger ingen nŠring, [ľhvis Mand Hansľ] Daatteren Karen Niel▀ Daatter, hvis Mand Hans Olsen er j Majestets tieneste til S÷es, tilholder og forsyner Moderen, Huused er gammel og nedraadnet som de ejer, men er fattig Qvinde.

223. Arne Olsen Jhle, underofficerer ved Her Capitain Morsens Compagnie, bruger ingen Huu▀nŠring, og boer j lejehuu▀er.

224. Jen▀ Stefen▀en enroulleret baadsmand, Qvinden boer j lejeverel▀er, bruger ingen HuusnŠring, men nŠrer sig med at sye.

225. Christofer Nielsen Seiglingsmands Encke, gammel encke, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer det ringe Huu▀ hun beboer, og ligesaa No 224, fattig.

226. Sahlig Ole Giervaldsen enroulleret Baadsmand og d÷de i Kongens tieneste, Encken ejer det lidet Huu▀ self hun i boer, dog er skyldig, har undertiden 1 pot ÷l, og it gla▀ norsk brendewin at selge.

227. Sahlig Simen Larsen, enroulleret baadsmand og d÷de i Kongens tieneste, Encken fast udlevet, og bruger ingen Huu▀nŠring, ejer Huused selfv, dog derpaa er skyldig, at gi÷ere Arvingerne klar med for den arf dem og Kongen tilfalt.

228. Mads Pedersen enroulleret Baadsmand, Qvinden bruger ej nogen Huu▀nŠring men syer og wadsker for folck, ejer Huu▀ed, men er derpaa skyldig.

229. Erick Knudsen Soldat af de geworbene, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, de ringe Huu▀er ejer hand self, men er pantsatt.

230. Lar▀ Mickelsen, een gammel skr÷belig Mand som er i Hospetaled, Qvinden holder til udj de ringe Huu▀er dem ejer, som er gandsche opraadnet, der og er pantsatt, Qvinden bruger ingen nŠring, fattig.

231. S÷ren Hansen enroulleret baadsmand, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring og boer i 230 werelser.

232. Sahlig Peder Simensen Matross, Encken bruger ingen Huu▀nŠring, er een gammel qvinde, hun med b÷rnene ejer de ringe Huuser, bruger en VŠfv.

233. Engel Knudsen Matross boer j leje Verelser under No 232 og bruger aldehles ingen Huu▀nŠring.

234. Svend Knudsen arbeidsmand, og undertiden schier paa een Saug, bruger ingen Huu▀nŠring, stabler om Winteren for borgerskabet 1000de bord, ejer det lidet Huus de beboer.

235. Lar▀ Abrahamsen enroulleret baadsmand, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, men syer og wadsker for folck, Huuset schal hand eje self, men staar ude for Gield.

236. Jorgen Hansen Seiglingsmand, men 2de Aar ligget ved Sengen, formedelst hand til skibs afbrigte sit laarsbeen. Jngen Huu▀nŠring bruger, ejer vel Huuserne, men staar i pant for Gield. Har taget sit borgerskab, men er en af de ringeste, er og bliver fremdeeles vandf÷r Mand.

237. Peder Gudmundsen enroulleret Baadsmand, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, alleene wŠfver Haar Seng KlŠder, ejer it meget ringe Huu▀.

238. Ander▀ Hansen Skie enroulleret baadsmand, Qvinden bruger ingen nŠring men ejer de ringe Huuser hun beboer.

239. Simen Hansen M÷rck, enroulleret, Qvinden bruger ingen Huu▀holdning men nogen Handling, de skarve og meget ringe Huuser hand ejer og beboer er af liden Verdj.

240. Niel▀ Andersen Corporal ved de geworbene, Qvinden ingen Huu▀nŠring, alleene bruger som No 237 ligesaa meget ringe Huu▀.

241. Ougen Rolfsen skoemager i Lauget gammel borger og arbeider alleene uden Sven og Dreng, saa arbeidet for hannem erladet, Huuserne ejer hand self, som ere ringe, bruger ingen Huu▀nŠring andet.

242. Sahlig Mickel Pedersen enroulleret Baadsmand, og d÷d i Majestets tieneste, bruger undertiiden en pot ÷l og ly▀, som Encken har i Huused at selge, at f÷ede sig og b÷rnene med, det ringe Huu▀ ejer hun self, men staar der udj andres b÷rnepenge.

243. Ougen Olsen Sergeant, ved de geworbene, Qvinden bruger somme tiider at brende, ejer det lidet Huu▀ hun i boer.

244. Ole Andersen nyelig hiemkommed, og faaet afskeed, fra Majestets S÷etieneste, undertiden bruger een pot ÷l at selge, de ringe Huuser som er nesten nedraadnet staar i pant.

245. Albret Ra▀mu▀en, rei▀er paa Landet, med noget ringe gods, som hand bŠr paa Ryggen, bruger ingen Huu▀nŠring, Huu▀erne som ere slette, ejer hand self.

246. Johannes Jonsen, vaandfŠrdig Mand i det eene been, er skoelapper og bruger ej andet, boer i Lejehuuser og er een fattig Mand.

247. Tolef Tordsen, ved brandwagten, og er Huu▀t÷mmermand, bruger ingen Huu▀nŠring, boer i lejehuu▀ og gammel aftacket Soldat, fattig.

248. Niel▀ Simensen aftacket Matross i Majestets tieneste, ernŠrer sig med at fiske og lŠ▀e, Qvinden ernŠrer sig med 2de VŠfver, som vŠfver lauget har bevilget, Huuserne ejer hand, men staar b÷rnepenge der udj, af slet tilstand udj alt.

249. Salig Jen▀ Wellumsen skoemagers Encke har bevilning, som een gammel Encke med Daatteren at bruge 2de WŠfver, og ej anden Huu▀nŠring bruger, de ringe Huu▀er ejer Encken.

250. Peder Jen▀en under brandwagten, boer i lejehuu▀, hos sin Sviger Moder Salig Jen▀ Wellemsens Encke, bruger at temmre med een ÷xse.

251. Han▀ Arnesen, rei▀er paa Landet med gods, og er en gemeen borger, ejer Huuserne self, men er skyldig derpaa.

252. Niel▀ Aa▀mundsen, brantwagt, boer i No 251 Lejekammers, arbeidsmand og roer med en baad.

253. Lar▀ Jensen brantvagt, boer i hans Vermoders Gunors lidet Verel▀e, bruger intet afselge, er en Huus t÷mmermand.

254. Ander▀ Sifversen brandwagt, arbeidsmand, undertiden holder een pot Íll i Huused at selge, og boer i leje Huu▀e, fattig Mand.

 

Formedelst det war nu ud pa aafftenen at mand ej nu videre kunde ved Dagens Ly▀ see at forrette, blef med det ÷frige forretning, hos de andre vedkommende forfl÷t til i Morgen 7 slet, at mand indfinder sig hos Peder B÷rgesen Schalmeyble▀er.

 

Dend 27de Martj 1714 ľ Vatterland

 

255. Peter B÷rgesen, gammel aftacket schalmejblŠ▀er, ejer de smaa gammel Huu▀er hand beboer, har smaa opvartning, bruger ingen Huu▀nŠring.

256. Anne Lar▀ Daatter 1 baadsmands Encke, gammel Qvinde, eier it meget lidet skarve Huu▀, brender, som hun undertiiden selger uden Huu▀et.

257. S÷fren Bartrum, Soldat ved de geworbene, Qvinden bruger liden HuusnŠring med een pot ÷l og it gla▀ brendewin i Huuset at selge, ejer self Huused og staar sig temmelig Vel.

258. Lar▀ Jensen enroulleret baadsmand, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer Huused self, men staar derfor i Gield.

259. Niel▀ Pedersen bodker, bruger ingen Huu▀nŠring og boer i lejehuuser, bruger og andet smaat toj med HŠnderne at f÷de sig og b÷rne med.

260. Daniel Christofersen, Soldat wed de Geworbene, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, ejer Huuserne self, men er skyldig derpaa.

261. Ole Jonsen Handtlanger paa Aggershuus, bruger ingen nŠring i Huused, og boer i Leje Verelser hos No 259, rei▀er undertiiden paa Landet med gods, hvormed hand f÷der sig Hustrue og b÷rn.

262. Ole Bi÷rnsen, een fattig borger, bruger ingen Huu▀nŠring, men ernŠrer sig med at stable bord, for Seigr. Mogens Larsen, roer og undertiiden med 1 baad, ejer Huu▀ed, men staar i pant, har mange b÷rn.

263. Underfogden Hans M÷ller liden gaard, hand self bruger, staar i pant, har 2de Ki÷r og nogle smaa Creature, som hand der holder, under opagt af een Soldater Qvinde, ved de geworbene Regiment.

264. Peder Baardsen ved brandwagten, ejer Huused self, arbeider paa Skiberomme, med at kalfattre, holder een pot ÷l i Huused at selge.

265. Niel▀ Pedersen aftacked Soldat, boer i lejeverelser, under No 264, ernŠrer sig med at kopsette, og undertiiden rage skeg.

266. Hans Christophersen, ernŠrer sig at ki÷re med een Hest og KiŠre, hvor med hand self ki÷rer, holder 1 pot ÷l i Huused at selge, ejer Huused med staar derfore i Gield, er een gemeen borger.

267. Johannes Pedersen, nyelig taged borgerskab, reiser undertiiden paa Landet med gods, har og somme tiider en pot ÷ll og it gla▀ norsk brendevin at selge, ejer Huused, men staar derfore i Gield, er en med de allergemeenste Borgere.

268. Paul Caspus Reimand Borger og garver, ejer Gaarden self, dog der udj staar 316 rdr i b÷rnepenge, bruger ej anden Handling end Handvercket med hvilcket hand betiener sig af een Svend og 1 dreng, er nu self en gammel Mand, der icke som tilforn kand arbeide, ejer icke noget Jordegods, for nogle Aar siden, var hand alleene garver uden Byen i Vatterland, mens nu har nedsat 2de unge mŠnd nafnlig Johan FrŠck og Casper Caspersen som forhen No 36 og 48 udviiser, der betager hans merkelig nŠring foruden en Garver paa Gr÷nland ved naun Han▀ J÷rgen, saa dels aarsager handvercket nu som i forige tiider icke gaar fort.

269. Deres Excellence forrige Her General Lieutenant Tritschler, ejer Ki÷bsted og Jordegods, Jtem Saugbrug og Skibspart, hvorheldst mand nestleden fredag og i gaar indfant sig, der blev anwiist vores ordre om denne forretning, da blev svared af hans Fuldmegtig M. Tveten det hans Excellence vil forfatte, hvad mand schulde skrive og hensende til No 267 som schulde scheed i Gaar, men i dag intet forefundet, thj kunde mand ej anderleedes anf÷re.

270. Jen▀ Larsen Jyde, enroulleret baadsmand, ejer dend liden Gaard self, men staar i temmelig Gield derforre, bruger ingen HuusnŠring, men Qvinden syer Luer, at f÷de sig og 4re b÷rn med, som manden nu paa 4re aars tiid icke veret hiemme.

271. Peter Schaug, Sergiant ved Her Obrister Winds Regiment, boer i lejeverel▀er af No 270, hans Hustrue bruger nu ingen slags nŠring i Huused.

272. Lar▀ S÷frensen forrige Consumptions betient, mens nu gammel og sengeliggende Mand, ejer vel de smaa Huuser men staar i Gield derfor, Grunden f÷lger ej Huuserne, fattig Mand. Hans Daatter som har til Šgte Ander▀ Jona▀en enroulleret Baadsmand tilholder der, men bruger ingen Huu▀nŠring.

273. Rasmu▀ Olsen gammel baadsmand, boer i leje Huuser, fisker med en Kraag, qvinden er bevilged een VŠfv, fattig mand.

274. Joen Jonsen M÷ller, skal eje Huusene self, men staar mesten til een og anden i alt pant, bruger ingen HuusnŠring men rei▀er paa Landet med gods, er en af de allergemeenste og fattig borger.

275. Morten Mortensen aftacked Soldat, boer i Leje Huu▀, reiser om Vinteren paa landet, med noged ringe gods, og om Sommeren roer med 1 baad, bruger ingen Huu▀nŠring.

276. Ole Vittenberg, gammel afdancket underofficer, boer i hands sahlig S÷n Jen▀ Wittenbergs Huuser, Qvinden undertiiden slagter noget lidet, og manden reist til Ki÷benhafn, bruger ej anden Huu▀nŠring.

Karen Joen Braades Encke, holder til sammesteds, veret i slagter lauget, men nu bruger icke meget, og er forarmed.

277. Willum Johansen, borger og Skoemager arbeider alleene, bruger icke anden Huu▀nŠring, boer i Lejehuu▀ og er en ringe borger.

278. Nicolaj Adamsen, boer i lejehuuser og nŠrer sig af noget ringe at garve, som hand haver lŠrt, bruger ej ringeste Huu▀nŠring og fattig Mand.

J samme Huu▀ tilholder Erick Larsen forrige tiider Kundskabsmand, gammel og gar Šrinde for folck i byen, fattig Mand med smaa b÷rn.

279. Bendix Amundsen gammel aftacked Soldat, de gammel Huuser ejer hand selv, men er skyldig derpaa, Manden nŠrer sig nu med at seigle undertiden, og kalfatter paa Skibene, fattig Mand, Qvinden holder undertiden en pot Íl at selge.

280. Ander▀ Blaustahl gammel aftacket Soldat, lader sig bruge at skrive for een og anden, hvoraf imedens hand var Soldat og siiden har ernŠrt sig, boer i lejevŠrelser og bruger ingen Huu▀nŠring.

281. Sahlig Nicolaj Povlsens Encke, bruger ingen Huu▀nŠring, gammel Qvinde, ejer det ringe Huu▀ hun beboer, fattig.

Niel▀ Eliasen Huustad, gammel aftacked Soldat, arbeider undertiiden for f÷den og er een fattig mand.

282. Ole Knudsen, Borger og Muremester, ejer det ringe Huuse self, nyelig vundet sit borgerskab, bruger ingen Huu▀nŠring, alleene nŠrer sig af at Muurmester Handvercket.

283. Ander▀ Giergrum gammel og aftacket Dragon, ejer det lidet Huu▀, men staar i pant, Arbeidsmand, bruger ingen Huu▀nŠring.

284. Cornelius Ander▀en, gammel aftacked Soldat, arbejder, er fattig, boer i leje Cammers, af No 283.

285. Gulbrand Hansen D÷hl, en gammel aftacked Soldat, kand nu intet arbeide, formedelst alderdom, fattig mand, boer udj Huuse under No 283.

286. Amund Gullicksen aftacked Soldat, ejer de ringe Huuser, nŠrer sig nu at seigle, og er med een af Christiania Spaniefahrer, undertiden selger en pot ÷l og it gla▀ norsk brendewin i Huuset, paa Huuset er de bortschyldig.

287. Jacob Reiersen, er borger og reiser paa Landet med gods, bruger ingen Huu▀nŠring, men ejer Huu▀ed, gemeen borger.

288. Gunder Sande veret Handlanger, boer under No 287 i Huu▀e, reiser paa landet med gods og bruger ej andet.

289. Sahlig Lar▀ Christofersen Dragons Encke, boer i leje Huu▀, har ingen Huu▀nŠring, fattig Encke.

290. Svend Engvoldsen Constabel ved Aggershuus, boer i lejeverelser, bruger at flicke paa Skrederhandverck, og ej anden Huu▀nŠring.

291. Hans fisker, veret handlanger, ejer det ringe Huu▀, hand i boer, rei▀er paa landet med gods tillige hans Hustrue, og bruger ej andet at nŠre sig med.

Erick Hendrichsen aftacket Dragon, arbejdsmand og fattig, er i Huused hos No 291.

292. Ole Jonsen gammel aftacket Soldat, svag og sengeliggende, naar hand veret frisch temred, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer Huuserne selv.

293. Ole Christiansand, gammel aftacket Soldat, boer i Leje Huu▀, nŠrer sig med at flicke skoe, og ej videre, fattig.

294. Hans Gierdrum eller Dahlbye, aftacket Dragon i Huused under No 293. Hand med Qvinden reiser paa landet med gods, og var ingen af dem hiemme.

295. Hans Pedersen, wundet sit borgerskab, forrenter pengene for huused, nŠrer sig at flicke og vende een Kiol, som mesterne hannem tillader og undertiiden for dennem arbeider, fattig Mand og gemeen borger.

296. Knud Seebi÷rnsen, tilforn wed brandwagten, men nu paa det 4de Aar ligget ved Sengen, og er en Krybling, ejer det ringe Huu▀ og undertiden har en pot ÷ll at selge, er schyldig got folck, og en meget fattig Mand.

297. Sahlig Arne Kornmaaler Encken, ejer det lille Huu▀, undertiiden har en pot ÷l at selge.

298. Jfver Olsen, Borger, ejer det ringe Huu▀, men er gotfolck skyldig, reiser paa landet med gods og er een gemeen borger, undertiden selger en pot ÷l.

299. Joran Pedersen Spormager og derfore anf÷rt i Kongens tieneste, ernŠrer sig af Handvercket, undertiiden har en pot ÷l og norsk brendewin i Huu▀ed at selge, har nyelig ki÷bt Huused, men staar i pant.

300. Hans Jfversen Kudsch, bruger at ki÷re med een Hest, boer i lejehuu▀, brender undertiiden at selge, er af ringe wilkaar.

301. Sahlig Lar▀ Winter, aftacket Soldat, Encken selger br÷d for bagerne, eier it lidet Huu▀, og bruger ej andet.

302. Torbi÷rn Andersen, aftacket Byens skarwagt, boer i lejehuu▀, er nu svag gammel skr÷belig og fattig forarmed Mand.

303. Sahlig Ander▀ Christofersen Dahl, aftacket Soldats Encke, Qvinden er meget skr÷belig og veret lenge sengeliggende udj stor armod, er lidet i Huuset ejende.

Tilholder en aftacked Dragon som gaar paa landet med gods wed naun Carl Pedersen, er og skr÷belig.

304. Lar▀ Andersen Find, Byens wegter, boer i leje Huu▀, undertiiden brender brendewin og selger.

305. Ole Knudsen enroulleret baadsmand, er nyelig hiemkommed af Kongens S÷etieneste, hans Hustrue holder undertiden en pot ÷l at selge, ejer Huuserne selv.

306. Lar▀ L÷eberg aftacket Soldat, og er Byens wegter, boer i leje huu▀, bruger ingen Huu▀nŠring.

307. Thore Christofersen, Ki÷rer med een Hest og KiŠre, ejer wel Huused, men er pantsatt, og tienti byen for Gaardsdreng.

308. Anthonj Tore▀en (Tom▀en?), gammel Skatteborger, mens formedelst nestforleden Aar ofvergangne Jldsvaade i Byen, miste Huu▀ og Gaard og hans Midler, boer i leje Huu▀, og bruger nu intet, Qvinden formedelst alderdom holder wed Sengen, er en gammel for armed Man[d].

309. Hans Castensen enroulleret baadsmand, Qvinden holder ingen Huu▀nŠring, ejer Huuserne selv.

Tilholdende Halvor Albretsen aftacket Constabel, ernŠrer sig at flicke paa Heste Redskab.

310. Aacke Hansen enroulleret, Qvinden boer i leje Huuser og gi÷r Luer, undertiden holder een pot ÷l at selge.

311. Haagen Niel▀en, borger og Snedker, arbejder alleene uden Sven og Dreng, boer i lejehuuser.

312. Gunder Abrahamsen Kandest÷ber, ung Mand, og endnu icke wundet sit borgerskab, ernŠrer sig af Handvercket, ejer Huuserne men er pantsatte, er en gemeen Mand og uden Svend og Dreng arbeider.

313. Amund Christensen borger, ernŠrer sig med gods paa landet at selge, undertiiden holder en pot ÷l i huuset, Gaarden ejer hand, men staar i pant, gemeen borger.

314. Erick Larsen, ernŠrer sig at ki÷re med en HŠst og Kiere, bruger ingen anden HuusnŠring, boer i lejehuuser og er nu en svag og moxen fattig Mand.

315. Niel▀ Andersen, boer i leje Huuse, holder Skole for b÷rn, at lŠre og lŠse, Qvinden undertiiden rei▀er paa landet med noget ringe gods, er icke bemidlet.

316. Jens Aalborg, rei▀er undertiiden paa landet med gods at selge, syer og iblant pickluer, ejer self Huuserne, men der udj staar b÷rne penge.

317. Fordeel Mickel▀en, gammel aftacket Soldat, er nu wed brandwagten, nerer sig med en Íxse at hugge, ejer Huuserne med er derpaa bortskyldig, holder undertiiden en pot ÷l at selge.

318. Gunder Larsen borger, bruger en Hest og Kiere at ki÷re, undertiden har en pot ÷l i Huused at selge, ejer det lidet Huu▀ hand iboer, er en af de gemeenste borgere, og tient for Gaards Dreng i Byen.

319. Engebret Poulsen Hiulmager ved artigleriet, bruger ingen HuusnŠring alleene undertiden har en pot ÷l i Huused at selge, ejer Huuserne self.

Hans folck sammesteds.

320. Ander▀ Olsen er arbeider paa Tobacks spinderiet, boer i lejehuu▀.

321. S÷fren Pedersen, ernŠrer sig og reiser paa Landet at snedkere, er icke i Lauget.

322. Hans Torbi÷rnsen gammel aftacket Soldat ved brandwagten, hugger med en Íxse.

323. Christen Truel▀en, Regiments Gewaldiger ved de geworbene, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, ejer de ringe Huuser self.

324. Jen▀ Pedersen Constabel under Her obrister Wilslers Regiment, bruger ingen Huu▀nŠring, undertiden flicker et par skoe, ejer Huu▀erne, men er pantsatt.

325. Ander▀ Olsen, bruger en Hest og Kiere at ki÷re med, holder undertiiden brendevin at selge, ejer Huuserne, men staar i pant, er en gemeen Mand og icke bemidlet.

326. Halvor Olsen aftacket Rytter, ejer Huuserne, arbejder og roer med en baad, Qvinden bruger undertiiden heel ringe H÷ckerje med en Fugl og anden ferskmad at ki÷be og selge.

327. Mathias Paulsen TrŠne gammel aftacked Soldat, boer j lejehuu▀, ernŠrer sig med flickerje af Muurarbejde.

328. Ole Dugmager gammel aftacket Soldat, ejer Huuserne self, reiser paa landet med gods.

329. Poul Jngebretsen, ki÷rer med een Hest, ejer Huused self, men for renter penge, nogle faar gange kand brende, er en med de gemeenste borgere.

330. Bottel Hermandsen gammel aftacket Soldat, boer J it kammers for leje, roer med baad og fisker med Krag, fattig.

331. Mogens Olsen, boer i Lejehuu▀, nŠrer sig med at flicke Skoe.

332. Joen Vincensen Minerer, boer i lejehuu▀, Qvinden gaar med en Kurf og selger fisk, fattig.

333. Tobias Larsen, gammel aftacked Soldat, ejer Huuserne, men for Renter penge derpaa, under tiden har en taar brendewin at selge.

334. Johannes Jversen ved brandwagten, ki÷rer med een Hest, ejer Huu▀erne, bruger ingen Huu▀nŠring.

335. Aaen Soldat ved de geworbene, ejer it gandske lidet Huu▀, Qvinden er eller at sige, gaar paa landet og bŠr en po▀e med Kram gods.

336. Johannes Vacke (N-?), aftacked Soldat, boer i lejehuu▀, arbeider med en oxse.

337. Ole Niel▀en ved brandwagten, Huu▀ t÷mmermand og arbeider for dagl÷n hos Mesterne, ejer Huuserne self.

338. Sahlig Ole Olsen Borger, var en Landkremmer og undertiiden brugte i Huuset 1 pot ÷l og it gla▀ norsk brendewin at selge, Landkremmeriet bruger her effter encken icke, men vel noget lidet i Huused at selge, var en gemeen borger og ejer Huuserne self, men er skyldig til gotfolck, foruden b÷rnepenge, som staar der udj.

339. Ole Simensen aftacked Soldat, reiser paa Landet, og nerer sig med Gla▀mesteriet, saavelsom Hiemme, boer i lejehuu▀, Qvinden bruger ingen Huu▀nŠring, men arbejder for gotfolck.

340. Lorentz Pedersen aftacked Soldat, bor i lejehuu▀, arbeider hos Snedkermesterne som en Svend, og undertiiden har lidet flickerie hiemme, Qvinden bruger intet.

 

Som det nu led ud paa afftenen, blev med forretningen ophŠvet til i Morgen klocken 7 slet, da at sambles hos Peder Pedersen Aaraas at foretage sig Gr÷nland, Gammelbyen og Hovedtangen saa som Watterlands district er afgiort.

 

Dend 28de Martj 1714 anfanget paa

Gr÷nland

No 1. Hans J÷rgen Rii▀, ung Mand, og ej endnu taged sit borgerskab, men for 3de Aar sat sig ned, og befried sig, haver lŠrt Garveriet, hvormed hand ernŠrer sig, dog gandske ringe, Huu▀erne hand beboer ejer, men staar i pant fast for saa meget de ere wŠrd, men svare Grundleje.

2. Ander▀ Andersen Harboe, taget sit borgerskab for it Aars tiid siden, paa hvad hand kunde ernŠre sig med, ejer Huused men pantsatt og maa betahle Grundleje, har lŠrt Skrederhandverck, men bruger ej videre end syer Vadmeel og noget Flickerje, hans Qvinde bruger undertiiden 1 pot Íl og it gla▀ norsk brendevin at selge, gemeen Mand.

3. Mads Christophersen, for it Aars tiid siden taget borgerskab, ugifft, staar i bygning med it Huu▀, men svarer grundleje, roer med een baad og er en med de gemeenste borger.

4. Lar▀ Pedersen Findstad, nyelig taged sit borgerskab, og aftacked Soldat, ejer Huuserne selv, men er derpaa skyldig ligesom de andre svarer aarligen grundleje, reiser pa Landet med Gods, haver undertiiden en pot ÷ll og it gla▀ norsk brendewin i Huuset at selge, gemeen borger.

5. B÷rge Olsen, tient for Kudsk i Byen, nyelig for 2 Aar siden taget borgerskab, ejer Huuserne men staar i pant, svarer aarlig Grundleje, hand bruger liden borgerlig handling, som er gemeen Mand.

 

Gammelbyen

1. Hans Olsen Tabel, een gammel borger, Qvinden lige saa gammel, bruger en gandske ringe Huu▀nŠring men ingen Ki÷bmandskab, og som de nu begge ere gamble har nŠringen aftaged, saasom b÷rnene ere alle forseed, ejer Huuserne self, men betaler Grundleje.

2. Ole Pedersen, for 2 Aar siden wundet sit borgerskab, ejer Huuserne self, men staar derfor i Gield, tient for Kudsk i Byen, betaler Grundleje og reiser paa Markeder med Kramgods, undertiiden roer med een baad, gemeen borger.

3. Friederich Pedersen, tilforn Skipper og derpaa taged sit borgerskab, men nu i nogle aar undertiden faret for Styrmand, bruger ingen Huu▀nŠring, ejer Huuserne self, men derudj staar b÷rne penge og ligesom de andre betahler Grundlejen, for nogle Aar hans f÷rende Skib opbragt, og Skipperen miste alt hvad hand der hafde, siden f÷rt ej noget Skib, sidder nu med Hustrue og b÷rn i slet tilstand.

 

Hovedtangen

1. Peter Lorentsen borger og Skipper, f÷rer en af Deres Excellence Hr General Lieutenant Hausmans Skib, ejer Gaarden hand i boer, paa det 3de Aars tiid siden blev da hans f÷rende Skib af Svensken opbragt, og Manden paa it Aars tid udj Sverrig sad Fangen, dog giort reise siden, med andet Skib, staar sig temmelig wel.

2. Julius Mejbom Ung karl, bruger grof Smed handwerket som hand foregiver af Smede amptet i byen at vere bevilget til at bruge imod at hand betaler til Svenne laden. Siger ellers at svare skatter til Slodsfogden for handwerked og Huused hand ejer, hans S÷ster som holder huus og ugifft, brender brendewin og br÷ger ÷l at selge.

3. Peter Hendrichsen Skredder og nyelig derpaa vundet sit borgerskab, bruger ingen anden Huu▀nŠring, ejer Huuserne self.

4. Jacob Hansen Borger og Skoemager, arbeider self med en Dreng, garver intet, ejer vel Huuserne, men staar derfor i Gield, tilforn tient for Soldat ved de geworbene, og er af de ringe Skoemagere.

5. Friederich Warberg skreder, og wundet sit borgerskab, ugifft, tilholder hos sin gammel skr÷belige Moder, de ejer icke meget i Huuserne naar Gielden er betalt, bruger ingen Huu▀nŠring og Handvercket gandske lidet, er en fattig Karl.

 

Christiania den 28. Marty Anno 1714.

Hans M÷ller, Erick Augustinu▀en, Elias Peder▀en.

 

Lige lydende Gienpart med det Mandtall jeg til den WelŠdle Magistrat her udj ChristianiŠ haver overleverit. Og war at ÷nske de saaledes wilde lade forfatte eet rigtig Special Mandtall, over alle Byens Jndwaanere. Blev der da ingen, for allerunderdanigste Skatters svarel▀e Excluderede, eller utaaligt paalagt, og icke heller saa mange Klagter til de H÷y=Kongelige Slotslov indladet, som for den allernaadigste paa budne Daugskat Annis 1712 og 1713 skeed er. Det og til worris Allernaadigste Arve Herre og Konge worder ned sent. Thj deel▀ bemidlede, ware gandske udelat og frj, og deel▀ over Deris Efne, imod andre ware meget ubilligen Txerede. Hvor iblant jeg fattige Mand og Underfoget, paa dette sted war og ere, Jcke betragtende af Magistraten, eller de 12 Eedsorne LigningsmŠnd, hvad staer m÷ye mit ringe Embede med f÷ere, saasom baade denne og andre forretninger mig worder paa byedet, der ickon nyder aarlig af Byen 50 rd i L÷n, wil fordj Underdanigst haabe, de H÷ye Herrer udj RenteCammeret naadigst befrier mig for den wentende Krigsstyrs udreedel▀e, udj naadigst henseende, Jeg motte betahle 1/8 Rytterskat. Jtem Anno 1712 dauglig 6 s, og Anno 1713 lagt for 12 rd. Og des foruden Uden Byen, som i Watterland, Gr÷nland, Gamelbyen og Hoved Tangen, indfordre Daugskatten, Under den trussel hvis icke ieg samme effterkom skulde ieg fra Embedet Suspenderis, Hvilked alt, war paalagt mig af Had, og troer icke nogen Underfoeged udj Ki÷benhafn eller andre steder udj Kongens Riiger og Lande, saa dant er overgaaed. Jeg udj allerst÷rste Submission, Lever de H÷ye Herrers

Underdanigste ringe tienner Hans M÷ller. Christiania den 14 April Anno 1714.

 

[pň en etterf°lgende blank side er det et vňpensegl med en fortuna-figur og initialene H M]