Tillegg til ligningsmanntallet for Krigsstyr 1712 av Bergen by med tilgangs- og avgangslister (avsluttet 27/12 1712)

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 17. februar 2007.

 

Dette ligningsmanntallet er en samtidig kopi og har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk. 4. Dokumentet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for årene 1712–1720. Denne pakken inneholder også en rekke andre kilder fra Bergen by.

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Kommentarer i klammen “[...]” er tilføyd her. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ö”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Tegnet “*” betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik.

 

 

Appendix

til Dagskats Liigningen over Bergens Bye som ved förste Taxation haver verit forbigaaed Anno 1712.

Jndkommen den 22 August 1714.

 

Forteignelse paa dem som endnu i Dag Skattens Ligning ere tilsette, og til forn har væred forbigaaed.

 

1. Rode

Ellen Schröder............................................................................................................................... ½ ß

 

2. Rode

Jens Hanßen Styrmand.................................................................................................................... 3 s

Hans Hanßen Knivsmed.................................................................................................................... ½

Jochum Faass................................................................................................................................... ½

Hemming Faass................................................................................................................................ ½

Jens Madßens Enche......................................................................................................................... 1

Anders Erichßen................................................................................................................................ 6

Karen Badsker Jordemoder.............................................................................................................. ½

Svend Erichßen Mæter..................................................................................................................... ½

 

3 Rode

Peder Jonßen Styrmand................................................................................................................... 3 s

Hans Tygeßen Styrmand.................................................................................................................... 2

Joen Joenßen Belgetræder................................................................................................................ ½

Christopher Ritzerou, Styrmand.......................................................................................................... 3

 

4 Rode

Hans Janßen Styrmand.................................................................................................................... 2 s

 

5 Rode

Hans Hanßen Weilandt.................................................................................................................... 3 s

Olle Siverßen Fiskevrager................................................................................................................ 2 s

Anders Hanßen Weilandt................................................................................................................. 3 s

Olle Christenßen Glasmager og Rodemester.................................................................................... ½ s

Hans Jörgenßen baadsmand........................................................................................................... ½ ß

 

6 Rode

Christen Hanßen Brygger og Öltapper............................................................................................ ½ s

Jacob Jonßen Tiærevrager.............................................................................................................. ½ s

 

7 Rode

Christopher Hanßen........................................................................................................................ 4 s

Hans Cramer..................................................................................................................................... 8

Claus von Rechen.............................................................................................................................. 2

Christian Grot Rodemester................................................................................................................ ½

 

8 Rode

Lars Larßen Qvist........................................................................................................................... 3 s

Jacob Larßen Qvist kandstöber...................................................................................................... ½ s

Jsrael Tiller..................................................................................................................................... ½ s

Christopher Glasmager Rodemester................................................................................................ ½ s

 

9 Rode

Peder Olßen Arbeidsmand............................................................................................................. ½ s

 

10 Rode

Börre Olßens Enche lidet Höcherie................................................................................................. ½ s

Jacob Larßen Kipper Svend........................................................................................................... ½ s

Anders Olßen.................................................................................................................................. 1 s

 

11 Rode

Jörgen Bendixßen Skoelemester..................................................................................................... ½ s

Jens Nielßens Enche....................................................................................................................... ½ s

Richert Tronßen Logerende hos Rasmus kandgytter......................................................................... 3 s

 

12 Rode

Christen Lange Styrmand................................................................................................................. 2 s

Hans Gregerßen Arbeidsmand........................................................................................................ ½ s

 

13 Rode

Christen Winding Skredder og Rodemester..................................................................................... ½ s

 

14 Rode

Michel Lune udfarer........................................................................................................................ 1 s

Jeßper Pederßen Styrmand.............................................................................................................. 1 s

Jan Larßen Bager............................................................................................................................ 1 s

Anders Hysßing............................................................................................................................... 3 s

 

15 Rode

Postmester Werdelmans Enche........................................................................................................ 8 s

Ole Anderßen Snedker Svend........................................................................................................ ½ s

Niels Rasmußen Bödker Svend....................................................................................................... 1 s

 

16 Rode

Jacob Faber.................................................................................................................................... 2 s

 

17 Rode

Jörgen Lange Skoemager................................................................................................................ 1 s

Hans Hemmechen Skoemagers Enche............................................................................................. 1 s

Espen Lund..................................................................................................................................... 6 s

Christopher Köning Guldsmed........................................................................................................ ½ s

Johan Thomeßen Mæter................................................................................................................. ½ s

Johan Ahlers Skruemager............................................................................................................... ½ s

 

18 Rode

Lambert von der Ohes Enche.......................................................................................................... 2 s

Peder Adrianßen Wævers Enche..................................................................................................... 1 s

Johannes Nielßen Wæver................................................................................................................ 1 s

Christopher Gierlou Rodemester..................................................................................................... ½ s

Jver Knudßen Arbeidsmand........................................................................................................... ½ s

Christen Joenßen Muurmester Svend.............................................................................................. ½ s

Sören Jorgenßen Kiörer................................................................................................................. ½ s

Jacob Hanßen Skredder Svend...................................................................................................... ½ s

Joen Aamundßen Röger................................................................................................................. ½ s

Ole Christenßen Arbeidsmand........................................................................................................ ½ s

Ole i Her Svend sit Smug................................................................................................................ ½ s

Toer Hanßen Arbeidsmand............................................................................................................. ½ s

Ole Woss....................................................................................................................................... ½ s

Ole N: Slagtersvend....................................................................................................................... ½ s

Christopher Steenßen..................................................................................................................... ½ s

Samson Lædertöver....................................................................................................................... ½ s

Michel Hanßen Arbeidsmand, Bælgetræder.................................................................................... ½ s

Ellert Joenßen Arbeidsmand........................................................................................................... ½ s

 

19 Rode

Hans Tengerman............................................................................................................................. 2 s

 

20 Rode

Jochum Wollers Skoemager........................................................................................................... ½ s

Augustinus Knapmager................................................................................................................... ½ s

Cort Reimers Fiskevejer................................................................................................................. ½ s

 

21 Rode

Per Larßen Prouis.......................................................................................................................... ½ s

Mester Christophers Enche............................................................................................................. ½ s

Claus Mejer Arbeidsmand og Rodemester...................................................................................... ½ s

Daniel Arentsen Arbeidsmand......................................................................................................... ½ s

Jacob Nielßen Arbeidsmand........................................................................................................... ½ s

Mons Olßen Arbeidsmand.............................................................................................................. ½ s

Knud Larßen Arbeidsmand............................................................................................................ ½ s

Anthoni Rasmußen Kipper.............................................................................................................. ½ s

 

22 Rode

Niels Sörenßen............................................................................................................................... ½ s

Peter Ahlwardt............................................................................................................................... ½ s

 

23 Rode

Cort Evertßen Arbeidsmand........................................................................................................... ½ s

Henrich Gattou Arbeidsmand........................................................................................................... 1 s

Dirich Luden.................................................................................................................................. ½ s

Peder Svendßen Kipper Arbeidsmand............................................................................................ ½ s

Gregorius Hanßen Rebslager.......................................................................................................... ½ s

 

24 Rode

Hinrich von Horn Arbeidsmand....................................................................................................... ½ s

Robbert Davidßen......................................................................................................................... 12 s

Ole Joenßen Skredder Rodemester................................................................................................ ½ s

 

Summa paa ovenskrevne tilsatz,

belöber Daglig............................................................................................................. 1 rdr 1 ort 13 ß

 

 

Hvorimod afgaar effterskrevne

 

4. Rode

Ole Abrahamßen ansat for ½ s i den 28de Classe, thi afgaar det som hand er Taxered fore i den 27 Classe, nemlig        1 s

 

6 Rode

Grethe paa Grunden, ansat i den 27. Classe for 1 ß daglig, thi afgaar det som hun er taxered fore i den 26. Classe med  2 s

 

11 Rode

Rasmus Anthonisen Baadsmand er ansat i den 28 Classe for ½ s, thi afgaar det som hand er ansat i den 27. Classe at betale, med          1 s

 

16 Rode

Niels Rasch Styrmand, anfört i den 27. Classe for 1 s, thi afgaar det hand er ansat fore i dend 26. Classe med    2 s

 

17 Rode

Hans Henrichsen Stoelemagers Enche er ansat udj den 27. Classe for 1 ß daglig at svare, mens som hun ej skal være at finde, afgaar      1 s

 

20 Rode

Richart Wildenrath Bedemand, er ansat udj den 27. Classe for 1 ß, thi afgaar det hand er ansat fore i den 26. Classe med          2 s

 

23 Rode

Willum Bierman, er i den 27 Classe 2de gange ansat, thi afgaar den eene gang som hand er anfört med 1 s

Herman Olsen er ansat i den 25. Classe for 3 ß, thi afgaar det hand er ansat at svare i den 24. Classe med         4 s

 

.................................................................................................................................................. = 14 s

Bliver igien denne tilsatzis Summa........................................................................................ 1 rd – 15 ß

Hvilchen naar den tillegis forige

Taxation som er...................................................................................................................... 120-1-8

Bliver den fulde Taxt i alt............................................................................................ 121 rdr 2 ort 7 ß

 

[Moderation]

Og som saaledis af den Summa som Byen allernaadigst er ansat fore at svare overskyder hver dag 1 rdr 2 ort 7 ß, saa er effter adschillige over Taxten indkomne Klagemaale og Demonstrationer bleven billig eragted, de som det meest behövede noget af den Taxerede Summa at aftage, og er saaledis brugt effter fölgende Moderation

 

[6 Classe]

23 Rode, Dirich Smit er ansat i den 6te Classe at svare til 5 ort 8 ß hver dag, hvilchet modereris til 5 ort 4 ß. Afgaaer ud af Taxten 4 s.

 

[11 Classe]

5 Rode, Niels Jensen er ansat i dend 11 Classe at svare til 3 ort hver dag, hvilchet modereris til 2 ort 8 ß, afgaar ud af Taxten 8 s.

5 Rode, Niels Busch er ansat i den 11 Classe at daglig 3 ort, hvilchet modereris til 2 ort 12 ß, afgaar ud af Taxten 4 s.

 

[12 Classe]

23 Rode, Abert* Wichman ansat i den 12 Classe at svare til 2 ort 8 ß hver dag, hvilchet modereris til 2 ort 4 ß, afgaar ud af Taxten 4 s.

 

[13 Classe]

4 Rode, Jonas Ruus er ansat i den 13 Classe at svare til 2 ort 4 ß hver dag, hvilchet modereris til 2 ort, afgaar ud af Taxten 4 s.

 

[14 Classe]

11 Rode, Johan Kaae ansat i den 14de Classe at svare til 2 ort hver dag, hvilchet modereris til 1 ort 14 ß, afgaar ud af Taxten 2 s.

4 Rode, Michel Busch ansat i den 14de Classe at svare til 2 ort hver dag, hvilchet modereris til 1 ort 12 ß, afgaar ud af Taxten 4 s.

10 Rode, Eleazar Christensen ansat i dend 14 Classe at svare til 2 ort hver dag, hvilchet modereris til 1 ort 12 ß, afgaar ud af Taxten 4 s.

16 Rode, Rasmus Hansen ansat i den 14 Classe at svare til 2 ort hver dag, hvilchet modereris til 1 ort 12 ß, afgaar ud af Taxten 4 s.

 

[15 Classe]

5 Rode, Gert Cramer, er anst i den 15 Classe at svare til 28 ß hver dag, hvilchet modereris til 20 ß, afgaar ud af Taxten 8 s.

5 Rode, Anders Hess, ansat i den 15de Classe at svare til 28 ß hver dag, hvilchet modereris til 24 ß, afgaar af Taxten 4 s.

1 Rode, Willum Möller ansat i den 15 Classe at svare til 28 ß hver dag, hvilchet modereris til 26 ß, afgaar af Taxten 2 s.

5 Rode, Lars Mathiasen ansat i den 15 Classe at svare til 28 ß daglig, hvilchet modereris til 24 ß, afgaar af Taxten 4 s.

13 Rode, Peter Moll, ansat i den 15de Classe at svare til 28 ß daglig, hvilchet modereris til 26 ß, afgaar af Taxten 2 s.

22 Rode, Herman Specheter ansat i den 15 Classe at svare til 28 ß, hvilchet modereris til 26 ß, thi afgaar af Taxten 2 s.

 

[16 Classe]

1 Rode, Herman Soelgaard ansat i den 16 Classe at svare til 1 ort 8 ß daglig, hvilchet modereris til 1 ort 4 ß, afgaar af Taxten 4 s.

14 Rode, Ole Olsen Smed, ansat i den 16 Classe at svare til 1 ort 8 ß daglig, hcilchet modereris til 20 ß, afgaar af Taxten 4 s.

21 Rode, Berent Rörsmans Enche ansat i den 16 Classe at svare til 1 ort 8 ß daglig, hvilchet modereris til 22 ß, afgaar af Taxten 2 s.

6 Rode, Lars Larsen Waage ansat i den 16 Classe at svare daglig 1 ort 8 ß, hvilchet modereris til 20 ß, afgaar af Taxten 4 s.

22 Rode, Giert Mejer ansat i den 16de Classe at svare daglig 1 ort 8 ß, hvilchet modereris til 20 ß, afgaar af Taxten 4 s.

 

[17 Classe]

7 Rode, Adser Larsen ansat i den 17 Classe at svare til 1 ort 4 ß daglig, hvilchet modereris til 1 ort, afgaar af Taxten 4 s.

 

[18 Classe]

14 Rode, Erich Ryg ansat i den 18de Classe at svare til 1 ort hver dag, hvilchet modereris til 14 ß, afgara af Taxten 2 s.

22 Rode, Hillebrant Mejer ansat i den 18 Classe at svare daglig 1 ort, hvilchet modereris til 14 ß, afgaar af Taxten 2 s.

7 Rode, Rörich Reimers ansat i den 18de Classe at svare til 1 ort hver dag, hvilchet modereris til 14 ß, afgaar ud af Taxten 2 s.

 

[19 Classe]

1 Rode, Daniel Andersen ansat i den 19 Classe at svare 12 ß daglig, hvilchet modereris til 10 ß, afgaar ud af Taxten 2 s.

 

[20 Classe]

7 Rode, Emmiche Hans Andersens ansat i den 20 Classe at svare 10 ß daglig, hvilchet modereris til 8 ß, afgaar af Taxten 2 s.

20 Rode, Niels Andersen Pych ansat i den 20de Classe at svare 10 ß daglig, hvilchet modereris til 7 ß, afgaar af Taxten 3 s.

17 Rode, Pigeon Paruqve Mager er ansat i den 20 Classe 10 ß daglig at udreede, hvilchet modereris til 8 ß, afgaar af Taxten 2 s.

3 Rode, Dirich Fæster ansat i den 20de Classe at betale 10 ß hver dag, hvilchet modereris til 8 ß, afgaar af Taxten 2 s.

 

[21 Classe]

8 Rode, Sören Sörensen er ansat i den 21 Classe at svare til 8 ß hver dag, hvilchet modereris til 6 ß, thi afgaar ud af Taxten 2 s.

22 Rode, Wein Echofs, er ansat i den 21 Classe at svare til 8 ß hver dag, som modereris til 6 ß, thi afgaar ud ad Taxten 2 s.

 

[22 Classe]

22 Rode, Gierche Haan, er ansat i dend 22 Classe at svare til 6 ß hver dag, som modereris til 5 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

19 Rode, Herman Wulfs Enche er ansat i den 22 Classe at svare til 6 ß hver dag, hvilchet modereris til 5 ß, afgaar af Taxten 1 s.

8 Rode, Jacob Sem er ansat i den 22de Classe at svare til 6 ß hver dag, hvilchet modereris til 5 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

2 Rode, Peter Trojes Enche er ansat i den 22de Classe at svare til 6 ß hver dag, hvilchet modereris til 4 ß, thi afgaar af Taxten 2 s.

13 Rode, Jan Greve er ansat i den 22 Classe at svare til 6 ß hver dag, hvilchet modereris til 5 ß, thi afgaar af Taxten 1s.

 

[24 Classe]

21 Rode, Niels Juel er ansat i den 24 Classe at svare til 4 ß hver dag, hvilchet modereris til 3 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

9 Rode, Harbert Syling er ansat i den 24 Classe at svare til 4 ß hver dag, hvilchet modereris til 3 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 ß.

 

[25 Classe]

5 Rode, Tollach Jensen er ansat i den 25 Classe at svare til 3 ß daglig, hvilchet modereris til 2 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

2 Rode, Henrich Grot, er ansat i den 25 Classe at svare til 3 ß daglig, hvilchet modereris til 2 ß, thi afgaar af Taxten 1 s.

4 Rode, Johan Eideman, er ansat i den 25de Classe at svare til 3 ß daglig, hvilchet modereris til 2 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

 

[26 Classe]

10 Rode, Henrich Torsens Enche er ansat i den 26 Classe at svare til 2 ß daglig, hvilchet modereris til 1½ ß, afgaar saa udj Taxten ½ s.

10 Rode, Niels Hansen Reebslager er ansat i den 26 Classe at svare til 2 ß daglig, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

6 Rode, Henrich Adrian Elmhof, er ansat i den 26 Classe at svare 2 ß daglig, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

22 Rode, Jacob Anthonisen er ansat i den 26 Classe at svare til 2 ß daglig, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

3 Rode, Lars Erichsens Enche er ansat i den 26 Classe at svare til 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

9 Rode, Ole Svart er ansat i den 26 Classe for at svare 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

16 Rode, Mouritz Hæss er ansat i den 26 Classe at svare til 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

21 Rode, Peter Segelchen er ansat i den 26 Classe for at svare 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

13 Rode, Herman Tygesen er ansat i den 26 Classe for at svare 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

3 Rode, Niels Olsen er ansat i den 26 Classe for at svare 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

4 Rode, Selgendal er ansat i den 26 Classe for at svare 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

20 Rode, Berent Sidentorph, er ansat i dend 26 Classe for at svare 2 ß hver dag, hvilchet modereris til 1 ß, thi afgaar ud af Taxten 1 s.

 

[27 Classe]

15 Rode, Niels Rasmusen er ansat i den 27 Classe for 1 ß daglig at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

24 Rode, Anne Salig Sivert Hansens er ansat i den 27 Classe for at svare 1 ß hver dag, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

4 Rode, Berte Olsdatter er ansat i den 27 Classe for at svare 1 ß hver dag, som afgaar af Taxten med 1 s.

10 Rode, Jan Castensen er ansat i den 27 Classe for at svare 1 ß hver dag, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

18 Rode, Jsach Larsen er ansat i den 27 Classe for at svare 1 ß daglig, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

11 Rode, Ole Erichsen arbeidsmand er ansat i den 27 Classe at svare hver dag 1 ß, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar udj Taxten ½ s.

11 Rode, Stephen Olsen er ansat udj den 27 Classe at svare hver dg 1 ß, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar udj Taxten ½ s.

9 Rode, Lars Erichsen er ansat udi den 27 Classe at svare hver dag 1 ß, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

13 Rode, Gabriel Tidemansen er ansat udj den 27 Classe for hver dag 1 ß at udreede, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

24 Rode, Erich Monsen arbeidsmand er ansat udj den 27 Classe for hver dag 1 ß at betale, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

16 Rode, Hans Storch er ansat udi den 27 Classe for hver dag at svare 1 ß, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

5 Rode, Hans Rognelsen er ansat i den 27 Classe for hver dag 1 ß at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

9 Rode, Clemmet Nielsen er ansat i den 27 Classe for 1 ß dgalig at svare, som afgaar med 1 s.

23 Rode, Lars Hermansen er ansat i dend 27 Classe for 1 ß daglig at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

18 Rode, Lisbeth Michelsdatter er ansat i den 27 Classe for 1 ß hver dag at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

9 Rode, Ole Marqvortsen er ansat i den 27 Classe for 1 ß daglig at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

24 Rode, Bottel Skredders Enche er ansat i den 27 Classe for 1 ß daglig at udreede, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

18 Rode, Jsach Rochman er i den 27 Classe ansat for 1 ß daglig at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

19 Rode, Jens Petersen Smed er ansat i den 27 lasse for 1 ß daglig at udreede, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

20 Rode, Anders Jensen Tömmermand ansat udi den 27 Classe at svare 1 ß daglig, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

19 Rode, Anders Christensne paruqvemager, ansat for 1 ß daglig at svare udi den 27de Classe, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

10 Rode, Peder Nielsen Mæter ansat at udi den 27 Classe for 1 ß daglig at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar ud af Taxten ½ s.

15 Rode, Bottel Hansen Smed ansat i den 27de Classe for 1 ß daglig at svare, hvilchet modereris til ½ ß, thi afgaar af Taxten ½ s.

 

[28 Classe]

14 Rode, Ahled SyePige er ansat udj den 28 Classe for ½ ß daglig at betale, som afgaar med ½ s.

1 Rode, Peter Möller Snedkers Enche er ansat udi den 28 Classe for ½ ß daglig at udreede, som afgaar ½ s.

 

Bergen Raadstue den 21 December Anno 1712.

C: Tuxen. C: Fasting. J: Weiner. P: Rumohr. Magnus Schiötte.

J: Vander Lipp- Gunder Berentsen. Gert L: Strandiger. K: Gelmuyden. Nicolaus Oldenburg. Hans Mogensen Röding. A: von Erpecom. Jörgen Dessingthun. D:v: Erpecom. Herman Muller. P: Wulf. Lauritz Miltzou. Matz Forman.

 

Saa som det effter seeniste Taxations slutning er befunden, at eendeel u-bekiendte af samme Wærch u-vidende er bleven udelat, og de nu af den Welædle og Welviiße Magistrat og de Sexten Mænd effter deris Æfne og Wilkaar ere blefne anförte og udi denne Specification inddragne, tillige og at de som til forn for höyt kunde være ansatte, der imod ere blevne modererede, saa haver ieg samme tilsatz og Moderation herved i allemaade effter den Kongl: Slotzlougs Naadigste befalning schullet stadfæste, og i det öfrige refererer mig til min paaskrifft paa forige Taxations Wærch af 27 September 1712.

Bergen den 27 Marty 1713.

A[ndreas] Undall.

Conformaned originalen Testerer paa Raadstueskriverens Vegne C: Montagne.