Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøy kloster

Tingbok I.A.c. 5

1668 


1668: 1

Anno: 1668: Dend: 6. Martj: Holdtis sageting paa Hyssingstad Vdj Føens schibrede: Eftter Hr: Comisarj befalling till mig. dat: Bergen dend 13 Jannavarj!!  offuer Veerende Sundhor Lehns, fogderies forValdter Peder Sørensen  Lensmand Lars Todtland, Peder OldLand, Otte ibiid:  Torbiøren Stue  Michell i Føen  Erich Løning, Arnne HedtleSeetter  Arnne Haauig, Haldor EscheLand, Steffen Spidtzøen  Peder HysingStad, {och} Wie Schimmeland, och Knud Høsingstad, dersamme steedtz Reedten at betienne,

Da først fremb [Komb] Peder Sørensen och till Spurde eftter schreffne mend  Nemblig Niels Heyebøe, Hellie Neeremb, Jørgen Kremmer, Joen Røe  Joen Houstuedte  om dj iche Vaar Hoes Hanom paa Todtland och begierinde at Hand Ville sammen Kalde Almuen til Lundmandtz Verch, dj Ville Raad før ……..(?) med huer andere, till at Supljcere offuer Lauridts Sandtz besigtellse  Huilchet dj haffde taldt med Hr: Comisarj Vdj Bergen omb, Widere baad dj at Peder Sørensen Wille och till schriffue soren schriffueren Poel Trolsen  hand For de: (denem) Ville Suplicere, Huilchet Peder begierdte schrifttlig, et tingsVinde her eftter, aff os, som och scheede her for Reten,

Videre Komb for os Vdj Reette Velforstandig mand Poell Trolsen med Hr: Comissarj steffning dat: Bergen dend 13 Januarj. 68.  som Haffde till i dag Laadet Jndsteffne Bendix Michelsen Kiuig, till at giørre Hans paa boende halffue brugende gaard, {som hand haffuer} som Hand haffuer Kiøbt, aff tolderen Anders Rasmusen  {som} \och/ med hans schiøde dat: 1. may 1666, och der eftter søger at bruge dend halue gaard  som \er/ 1. Løb smør  1 hud, och Bendix, til Første faar dag, at giøre dend, Rødelig giøre eftter Louen  baade Jorden och hussene,

1668: 1b

Her til suaarte Bendix Sell!! (Selv) Vdj Reten och fremb Lagde En bøxell Zeedell aff Sl: Volchard Brodersen dat: Graffdall 1646: dend 16: Decembr:   Noch J Reette Lagde hand en bøgSell Zedell aff Hans Hansen, Vdj Bergen  dat. 1646 dend 18 Decembr:  och formener Hand bør der eftter Sin gaard at Nyde sin Liffstid, Som Landtz Louen siger, saa Vell Recesen.

Huor eftter bege parter begierte en førsuarlig domb

Da er saa Leedis dømbt at Vj iche Kand eragte Poll Trolsen For at Weere och trengt till at Vere hus Vild, eftter som ReSsen!! (Resessen) beuilger Hanomb en gaard som schylder 2 pundStønge!! (2 pund tunge), som Almuen Vdj hans schriffuerj schall Jordrodten betalle, och det med de: (denem) Vdj hans bestillingstid med denemb sambtøgt, til nu Hand fremb leger for indførdte schiøde  Huilchet Vj Siunis hand bør end nu at søge hoes Almuen och Bendix sel nyde eftter Landtz Ley B: 1: C:  saa Vell som ReSen!! (Resessen) och hans bøxell Zeedellers Jndhold, Sin paa boende Jord,

End och nu Vdj Reete Lagdes aff Poell en steffning dat: Bergen dend 18 Jannauarj:!! 1668:  som Haffuer Jndsteffne Jens Andersen Jmoed Nogen Windis byrd at Anhørre  da fremb Komb En schodtz Konne Maarj Bell heedet  boende. Her paa Leeruig, at Hun Haffuer Hørdt, at Jens Anders: schall Haffue {Vdj} Sagt Vdj hindis hus at Poell Troelsen Haffuer schreffuen en Vrang och fasch!! (falsch) Kongebreffue och Kunde iche at Negte. at det er io taldt J hindis {och} hus som er et Kroer hus,

Noch fremb \Kom/ Hans Busch och giorde sin æd indtet der aff at Vide, eller haffue hørdt J nogen maader,

1668: 2

Gammelle och Vnge Johanis Hysingstad, fremb Komb, och Ved æd affLagde Sille Sin ord, eftter. Fogdens befalling, da Vandt dj at J dag vaar befaldt hindis ord at hørre, da sagde hun at hun Haffuer hørdt Jens Andersen haffde en gang sagt till hinder at Poell Troel: schall haffue beKommet et breff om en gaard, Huad det er for et breff eller gard, Viste hun iche

begierdtes aff Poell at herj maate Jndførris om nogen haffde Sagt eller Ville sige hanomb det eftter, Ville hand holde for \d/en schielemb, end till det bliffuer beuist,

End nu Vaar Jens steffndt for 3. fieringer Sebbe, och 3500 boendstagger!! (bond-/bandstager = unge skudd, ofte av hassel, berekna til band på tønner o. l.), beroer till dend 15 Aprill paa Noerhus, Saa Velsom Jens, Anders  Hans, och Erich for dieris med hans Reiser, och Huis Hand Kreuer for Sin JndVisning, och huis schriffuer penger och andet som steffningen Jndhollender, er op Saat till Noerhus forschreffne poster at lide dom dend, 15 Aprill førstK:

Anno 1668. dend 28: martj Holdtis Almindelig Vorting paa Østensøe ting Stue, Med dis Almue saa Velsom Joendals Almue, Offuer Veerende Ombudtzmanden Velforneme Mand Johan Frjmand, Fogden Hans Hansen och soren mend som følger  Lensmand Biørene Røchen

Aff Joendall sogen sornemend,             Aff ØstenSøe,

Hellie Biercheland,                                          Lensmand Biørne Røchen

Brynild J Vig,                                                  Jffuer och Arne Aluig,

Johanis i Vig,                                                   Peder och Hogen Sanduen

Arnne Bache,                                                  Viching Stenne   Erich ibiid:

Knud Espeland,                                              Rasmus Schallemb,  Olle Ahrhus

Lauridtz Selsuig,                                              Michell Nesthus   Erich i Vig

Sambson Hougen                                            Halgier Tiusas,  och Omund FichSen

Aschild Arnesen Echen vaar steffndt for hand ey seniste Vdschriiffuelse mødte med sin Søn  mødte och forregaff at haffe Leyd en dreng Naffnlig Sollomon Siffuersen J steden for Sin søn  och Loffde at forschaffe der om Rigtig beuis till høstetinget  beroer saa lenge,

Johanis Vdj Uig (Vig) Farrer till Loug tinget  dog hand derfor iche haffuer sin æd at aff lege, eftter som hand det till Foren haffuer giort,

Johanis i Vig haffuer ladet steffne Lauridtz Prestegaard  mødte iche  bøder steffne fald,

1668: 2b

Thosten needere Wjg (Vig) waar steffndt aff fogden for hand schall Haffue till Lagt en dreng Naffnlig Endere Olsen  tienindis Hr: Elliæs Vdj Uigøren (Vigøren)  At Hand schall haffue opbrødt Hans Søn Olle Tostensen Sin Kiste, och Vdstollen 2. mrk:er stoll  2 mrk:er tobach. et støche band, som hand haffde Kiøbt at binde sin støuelle med for fierre schilling,  Herom frem Kom tuende drenge at probe  Naffnlig Stengrim BrigtSøn och Sallomon Pedersen  och bereete at Tosten sagde til Endere for ind førte ord at hand opbrød bette: Kiste och Wdtog bette: stoll och tobach och band,  Da frem Kom dj och Ved æd afflagde at Tosten sagde till Endere  min Kiste bleff opbrødt  da Sagde Endere  giorde ieg det,  Ja suaarde Tosten  du tog det {d}  Fanden tog diG  Lig det samme Vandt bege prob   Fogden seete Vdj Rette om iche Tosten bør det at beuisse eller Lide eftter Louen  och der eftter Eschet dom,  Hertill at suaare mødte Tosten och Jche Kunde Negte Jo at Haffue sagt for:ne Ord,  dette beroer till Hr: Laugmandtz Raad førsell

Mogens Hellistuedt Vaar steffndt for hand schall Haffue sagt paa Torpe i et giestebud, Nogle schieldtz ord Angaaende pigeren!! (pigerne?) herj Giildet  Herom Vandt Ved æd Baar paa Stranden  Johanis Moe  Andbiøren Torpe, och Biørne Løbsse   Baar Vandt, at BiercheLandtz Nøst vaar iche saa frj for Lars i Vigør,  Vandt och Johanis Moe iche at Kunde mindis endten dj ord vaar taldt eller iche,  Anbiøren Torpe Vandt at Lares haffde haftt med hinde at schaffe, Ligge det samme Vandt Biørne Løbse,  beroer till Hr: Laugmandtz Raad førsell och

Torbiøren MedHus Vaar steffndt for ½ Rdlr Hand schall haffue sont forleeden høst och det iche nu Ville holde for:ne saaning  er till dømbt at holde sin forligelse

Gundmund Nes vaar steffndt for 13 ½ march smørs Landschylde Legende Vdj en Øede Jord Naffnlig Assemb  for hand Aldrig haffuer giffuet Oedell eller Land schat der aff till forn:    Hans Hansen formendte det At Veere forbrudt,

1668: 3

och begierte herVdj en domb,  Her till Vdj fuldmagt suaarede Hans søn Erich Walland, och iche Kunde Negte at der Vaar aldrig giffuen Nogen schat aff, och sagde sig ingen meedell hertill at Vide,  beroer till Ahrhus,

Guro och Jacob Noerimb waar steffndt for noget høe dj Voldeligen haffuer slaget och Jmoed Forbud boertført  Guro mødte och forligtes, for 1 Rdlr:

Olle Tolle haffde laadet steffne Hans Moe, For nogle ord at Hand schall haffue taget Nogle fisch fra Siffuer Kallestaad, Huilchet Olle Ville nu haffue at Hans schall beuisse det eller Lide der for,  Herom at Vinde mødte Lars RøsseLand, och Wed æd afflagde at hand hørde at Hans Sagde till Olle, at dj meener at Hand tog dj fisch fra Siffuer Kallestad,  Olle berobte sig end nu paa Elling Schiee, och Olle i Nøsthage,

Bertel Jsachsen Haffuer steffndt Olle Tolle, for hand schall Haffue taldt Nogle ord om Bertell och en pige Naffnlig Gyre:  hervdj fremb Komb Michell Ahrhus och Ved æd aff Lagde at hand hørde Olle sige till Bertell  du bruger quegsøll, Huilchet Olle Jche Negtet at hand io Haffuer sagt at  Berdtell  naar Vill du holde brøllup, dj vaare iche om endten borstell eller brølop først er lige godt,  beroer till Videre prob,

Brigt Østensøe haffuer steffndt Ormb Soeldall for Kost och teering Anlangende en schieldtz sag Ormb haffde Ha: (hanom) tillagt   er med ald Omkostning til dømbt 2 Rdlr mindere 1 ort,

Lensmanden Biørne Røchen till Spurde Ald Almuen vdj Laug Rettis mendens paahør om dj haffde hørdt eller affviste om nogen Anden Viste andet end Hand och Hans forfeedere haffde bøgt ald Røchen  Huortill dj suarde aldiellis Jndtet at Vide end hand och dj Haffuer io bøgt ald Røchen  huor eftter Biørne Røchen begierte et tings uinde (vidne)  det Vj iche Kunde Negte

1668: 3b

Johanis Moe Haffuer steffndt Giermund Biercheland For nogle schiendtzord Hand schall Hanom tillagt paa Beruen  Her om at Vidne waar steffndt Wiching Stenne Ved æd at hand Viste Indtet derom  Vden dj Regnis om 8 Rixdlr  Videre Viste hand iche,  beroer till Arhus,

Omund Omundsen har steffndt Elling Scheye for 1 gied som hand haffuer Kiøbt aff hanom och iche betaldt, formendte dend bør at betallis  da er hand til dømbt at betalle med 30 s Vdj Leye,

Tosten Nesthus Faarrer til Laugtinget sin æd at affLege for WeellVisse Hr: Laugmand

Dend 31 Martj holdtis Worting paa Legere med Vlleuig och Eyfiors Almue, Soren mend som følger  Lensmand Oed Haemb, Hagen Tuedt, Torchild Opemb, Hellie Leigere  Lauridtz Erdall, Elling Bagne och Peder Øduen   q < q  Brynilde Haldanger >

Halduor Børsen waar steffndt for Leyer maall med Jngeborig Omundds dater  er bege till dømbt at betale eftter Ressen!! (Resessen) eller Lide paa Kropen

Lauridtz Bech haffuer Laadet steffne Olle Torchildsen for han Haffuer bort fragtet Hans høyerede Jagt Vden hans minde  da er, dj eftter Lang trette Jmellumb handelede For 2 Rdlr:  som hand haffuer at søge dend befragtende Jgien om  och 1 quige,

Baar Guldbrandtzen haffuer steffndt sin Landboende Olle Vichenes for hand ey holder sin paa boende Jord Ved heffd eftter Louen  hertill suarte Olle at Hand Ville giørre sit beste, \da/ Huis schaade paa Jorden er giort Vil først besigtes  der eftter gaaes som Louen tillaader, och for dette ahrs tilKommende schat at stille Vissen eller Søger Baar Vdj dend Arffue part som Hans Konne, eftter \Sin/ Sl: fader, at till trede,

Hr: Anders Andersen Haffuer Laadet steffne Anders Legere For sin paa boende Jord som hand haffuer sig till byt med Peder Sanduen schylder Ahrligen  bleff der om saa forligte at Huer schulle beholde sin huse paa gaarden er  och Anders at Røigse bøxell frj

1668: 4

Jsper!! (Jesper) Schrøer haffuer Laadet steffne eftterschreffne  Olle JelmeVold  10 Rdlr: 2 s:   Laris Jens: Leque  14 Rdlr 4 mrk: 1 s.   Matis Magnesen  2 Rdlr 5 mrk:   Torgier Biørensen  3 Rdlr:   Tosten Tuedt  13 Rdlr: 5 mrk:   Tosten Ormbsen  6 Rdlr 2 ort 10 s   Jens Larsen  9 Rdlr 5 mrk:  och 2 Rdr for en dom Tomis Larsen Vill till Regen schab først   Hagen Olsen  14 Rdlr 4 mrk:  er till dømbt at betalle Jnden 14 dage eller Lide Namb och Wrdering J dieris goedtz eftter Louen

Olle Opemb och Gunder LasseSen Møgletun haffr tillaugtinget!! (till Laugtinget) sin æd at affleege,

Anno 1668. dend 2 Aprill holdtis Vorting paa Trondnes J Kiendtzeruig sogen med dis Almue och Grauen sogens  Ombudtzmanden Johan Frjmand, Fogden Hans Hansen  Lensmanden

Aff Grauen sogen,                                           Aff Kiendtzeruig sogen

Jffuer Velche,                                                  Jacob Wienes,

Lauridtz Quanddall,                                         Lars Bue,  Lars Andfindsen Alsager,

Joen J Dallen                                                   Michel Suendsen Lote,

Olle Nessemb,                                                Gund!! Suartuedt,  Lars Hougse,

Poell Housse,                                                  och Endere Tuesme,

Johanis Jødere,                                               Gulich Langeseeter

Niels Biørensen Vaa!! (Vaar) steffndt for hand schall haffue beleget sin festequinde naffnlig Berete Bodtols datter, Haffde eftter hans beRetning aldielis Jndet at bøde med,  er till døbmbt!! (dømbt) at lide paa Kropen med Ahrbeide enten paa Clostere eller andensted,

Peder Bronildsen Dalle aff Voss haffuer steffndt Johanis och Niels Jødere For dieris paa boende Jord, at hand der till schall haffue Rødeboels Ret der till, och formendte dj bør dend at Rødelig \at/ giørre till faaredag,  Hertill suarte Johanis och Niels sin Konne at Jorden er Kommen Vdj Johanisis Verge Formeedelst hand Jndgiftte sig med Sin Sl: quinde Anne Vichings datter, som Vaar aff eldste broderLegen  till med haffuer hun Sell Veerit med halparten for Niels at opSige, huor om dj Lagde bøxell Zeedellen Vdj Rete  dat: 1668: dend 4. Febr:  til med Vaar ey steffndt dend bøxell Zeedell Jgien Vdgaff  huor om dj bege begierte en forsuarlig domb,

1668: 4b

Da er saa dømbt for Rete, eftter som Peder Dalle Jngen Loulig beuis med breff eller bogstaff for os beuist om der aldrig haffuer Veerit Rødt eller bøgt, paa for:ne Jøderes toftt  och ey heller haffuer laadet bøxell manden Vide at hand der till haffuer Nogen Røde bols Ret huor eftter der Kunde Retis noget, til med er Jorden opSagt med dend Sl: egene Ville och sambtøche, som war Neermeere e\n/d for:ne Peder,  da Viste Wj iche at Kunde døme denne bøxell Zedell Vnder  mens Wed sin fulde magt som dend Vduisser

Aff KiendtzerVig sogen Vaar steffndt Hans Øffuere Qualle,  Tosten Lodte mødte paa hans Vegne, och forre gaff at hand Vaar Reist Østenfieldtz  och naar hand Kommer hiem Ville Komme och forLiges om huis hand Kand haffue Vdstanden med Hans Hansen

Erich Housse Vaar steffndt for nogen schieldtz ord Hand schall haffue Laadet falde Offuer Fogden Hans Hansens tienner Anders Strøbell  till probs Lars Ystenes, och Suer!! (Siffuer/Siffr) ibiid:   da fremb Komb dj och Vandt som følger   Lauridtz och Vandt at dend tid Anders sende Erich bud, da uille hand iche Komme till han: (hanom)  det samme sagde Siffr, tj du est dend enne Kar

Hans Hansen haffuer End nu Laadet hid steffne Olle Hus paa Tage Lambredtzens Wegne For 10 Rdlr: som hand hanom eft!! Rig!! (eftter Rigtig) handschriftt er schyldig, huor till Olle suarte at Tage bøgte gaardens schou till Lauridtz J Vigen och Jche forholdt sig eftter dend forligelse hand Louede, at hand maate giørre sig schouen saa nøtig som hand Kunde  derfor Ville eller Kunde iche giffue hanom meere end 10 Rdlr  som hand hanomb haffuer betaldt, och \i/ sønderlighed at hand iche haffde Goedtzet meere eller Lengere end et Ahr, huor om dj bege Vaar dom begierindis,  da er dømbt at Olle schall giffue Femb Rdlr: Naar det er Aff Kortet det som Lauridtz haffuer huget  och det med OmKostning 2 Rdlr: 1 ort

1668: 5

Olle Hus waar steffndt for Hand Haffuer schoren endell bor och ey Ville betalle saugmester schat der aff  da er hand til dømbt at betalle eftter som hand haffuer schoren

Trorbiøren!! (Torbiøren) Trondnes Farrer tillaugtinget!! (till Laugtinget) sin æd at Afflege till Botolfj: for Hr: Laugmand,

Olle Hus  som er Kierche Veerge til KiendtzerVigs Kierche  at huo som er Noget schyldig der till Var gierne begierendis enhuer Ville det Jnden 14 dage Ville Affbetalle, ellers nødis hand at søge det Wed steffne mall, der eftter Namb och Vrdering som Louen siger,

Anno 1668 dend 4. Aprill holdtis Vorting paa Kampestad Med VllensVang, Oede, och Røldal sogens Almue, Offuer Veerendis Ombudtz manden Johan Frjmand, Fogden Hans Hansen  Lensmand Olle Joensen  Tosten Tochimb, och Torre needere Berig, aff

Vlensuang sogen                                                         Sorren mend Aff Oede,

Siffr Frisuig,                                                                Hellie Eitterem   Lars Apell,

Halsten Agge,  Olle Beruen   Tosten ibiid:                    Torbiøren Grønsdall,

Lars Odtzen Age,  \och/ Jffuer Reeseter                      Jørgen Degernes   Lars Degernes, och

                                                                                  Jacob Hildall,

                                                                                  Aff Røldall sogensmend,

Siffuer Jøssendall Vaar steffndt for Slags mall Hand haffuer begaedt paa en aff Soldaterne Naffnlig Ellerdt ToleffSen   mødte Jche mens vaar Reist till Bergen och Jngen suarde paa hans Wegne,  er der for till dømbt 1: Rdlr: Vdj bøder  och endeligen at Rete for sig till høstetinget Eller Lide eftter Louen

Olle Lotte Vaar steffndt for schielderj och trudtzell hand haffuer begaaed Jmoed Fogdens tienner da hand søgte May: Retigheder  til probs Lensmanden Tosten Tochimn och Øluer Eteremb, Vandt Ved ed at at!! Olle Kom med et støche tree som hand schaffede paa J moed Anders  mens Huad mening hander!! (hand der) med haffde Viste dj iche, till med schielte Hanom for en schidt{ord} hund, Formendte at hand burde der for Lide, huor om begiertis Domb,  da er saa dømbt, at hand bør bøde 4 mrk: søll  och dersom hand Komer saa Jgien  da at straffis och eftter Louen Lide,

Simen Espeland Faor!! (Faar) tillaugtinget!! (till Laugtinget), saa och Oedt Haarre till Laugtinget, Botolfj.  Aff VllensWang sogen farer Peder Sexe och at Afflege sin æd,

1668: 5b

Ombudtzmanden Loed forbiude Alle denem som haffr Huget Vdj Jøssendall schou siden forleeden høsteting  maa dj aldielliis Jndtet sig med befaatte før Lou och Ret er derom aff sagt, efttersom der er giort JndVissuing J iorden!! (Jorden) for May: schater, till en anseelig sum/m/a,

Halsten Agge, Lars Torgielsen ibiid:  Lars Omundsen ibiid:  Var steffndt for fløgtings moedVillighed, med Fogden fra Housse, da Hand tinget om Legderne, er aff ingen Verdj,

Jacob Eidnes haffuer Laadet steffne Sinne grender!! (grander)  Nemblig Aschudt, Bertell, och Lars Helleland for dj ey Ville holde dieris gierdtz gaard Ved Lige som aff arildtz tid weerit haffuer,  er till dømbt at en huer aff denemb med Reete till Kommer at gierre  schall dj Veere til forpligt det at eftter Komme som Louen Siger, eller straffis der for,

Asgudt Helleland haffuer Laadet steffne Jffuer Eidenes For en Keell, och berobte sig paa prob Jngeleff,  beroer till Hun och en till føris,

Anno 1668: dend 7. Aprill Holdtis Vorting paa Giere Vdj Ettne med dis Almue  offuer Veerende Ombudtzmanden Johan Frjmand, Lensmand, Rasmus Vlgenes  sorne mend, Niels Opemb, och Suend Tuedt, Endere Hoffland, Michell Hegge, Villemb Hoffland, och Olle Biue,

Christoper Lie vaar steffndt for Slags maall paa Peder Lunde, saa wellsom Vrderings negtelse, for May: schat,  da frem Komb Niels Opemb och Rasmus Wlgenes och vandt at dend tid at dj Komb paa gaarden at Kreue schaten  da Vilde Christoper iche  mens Røg sammen och sloges,  da eftter som hand waar schyldig schat och iche goeduilligen Ville Laade denem beKomme pandt eftterdj hand iche haffde penger, da er Hand baade for Slags maallet och sin moedtuillighed till dømbt at bøde 4 mrk søll  saa som Vdj breffue brud,

Torre Opemb Faarrer tillaugtinget!! (till Laugtinget) sin æd [at] aff lege til Bot:

Olle Hetland land!! vaar steffndt for hand schall haffue schieldt Christen Jbsen   da fremb Komb Rasmus Vlgenes, {Peder} och vandt at Olle sagde at Christen Jbsen foer offuer hoes Hanom føyebeedere end en schalch,  Peder Biue och Sige Vetestøch!! (Wettestøe/Veste i Etne skpr.) Vandt Lige det same,  beroer till Christen møder Sell,

Jffuer Egeland, och Peder Hageberig farre til Laug tinget,

1668: 6

Eigelandtz besidere vaar steffndt for dj ey Vdj 3 Ahrs tid ey Wille betalle dend paabudene schat aff for:ne Jord som schylder Ahrligen 1 Weedt Koren  Resterer or!! (over?) aldt 7 ½ Rixdlr  och formendte at dj bør L!! der for at Lide och straffis som Vedbør:  Her til mødte Ellias Fosse som bruger For:ne Jord  och sagde sig at dj haffde bødet schat for saa meget som Leeyebueren er, och det iche bleff anammedt  och derfor mendte ingen Vret (Urett) at haffue giort,   Jffuer Knudtzens fuldmegtig Rasmus Vlgenes begierte herj en forsuarlig domb, da eftter som Jffuers hand herj Reten leges at haffue giort Regenschab, for huis der aff er opbaaret eftter hans May: breff  da bør dj det Jnden 14 dage at betalle eller Lide namb och Wrdering J dieris formue,

Johan Frjmand formendte at for denne dieris muetuillighed bør sin første bøxell at haffue forbrudt  Huor till dj suarde at Ville Raadførre sig med Hr: Laugmand først derom med dieris bøxell Zeedell,  da beroer denne post saalenge  och da at Lide domb,

Suend Allne Vaar steffndt for hand Haffuer opebaaret 8. Rdlr: som hand schall haffue bøxellet Engebret Siffrs: ½ Løb smør  ½ hud ½. Vog Koren for naar Mogens det for hanomb wille opSige,  da beroer denne sag till Mogenses sandhedtz Windis biørd Kommer Wdj Rete  om det for hanom til bøxell eller Raadtz brug haffuer opSagt,

Anno 1668 dend 10 Aprill Holdtis Vorting paa Eldøen med Føens schibredtz Almue  Offuer Verendeis paa Velfornemme Johan Frjmandtz Wegne. Christen Jbsen:  Soren mend som følger

Knud Rønholmb, Olle Hoffland, Omund Otterøen  Lars Lørhammer, Gl: och Wnge Sebiørner BieldLand

Karll Olsen Nesse, beretter Christen Jbsen at Veere Loulig steffndt:  och Jngen herjmoed Lyser eller suarer hans Loulig forfald,  er til dømbt steffne Fald eftter Lougen om saa beuisses,

Jacob Hoffland, Rasmus ibiid:  Magdalenne Kalleuog, Christoper J Nesse, Christen Eye  Jens ibiid:  disse for:ne

1668: 6b

Jndførdte personner Vidner Christen Jbsen at Veere Loulig steffndt For schyld aff dend dandmand Hr: Johan Bechmand, och Jngen paa dieris Wegne: Lyste Nogen Forfald J Ringeste maade  da Kand Vj denemb iche for steffne fald befrj  mens til dømbt Jmoed Loulig beuisning at Veere steffndt  huer 1 mrk: søll,

Marchus SandVigen Haffde laadet steffne Peder Hageberig for en Kou som hand haffde Leidt aff Villomb Tostensen Fatland, och hand dend iche Ville VdLegge  Huilchet Olle Hoffland vandt at dend Kou vaar Loulig opSagt,  Marchus berobpete!! sig paa Lars Hoffland at førre [prob?]  beroer til det scheer,

Anno 1668 dend 13 Aprill holdtis Worting paa FieldLand Vdj Schonneuigs schibrede med dis och Opdals schibrd:z Almue  offuer Verende Ombudtzmanden Johan Frjmand:  Lensmand Jørgen Eye,

Olle Houge, Olle Seettere, Lauridtz Siou  aff SchonneVig sch:

Olle HettelleLie (Hettlelie), Jacob Løghamer, och Anders Flache:  aff Opdall sch:

schafferen Anders Lande vaar steffndt for 3. mend der ey vaar Loulig tilsagt at møde paa Clostere till Vdshriffuelse. at Førre Johan Frjmand:, och Vaar, til Wdschriffuelse  er till dømbt steffne fald at suare, och søge denemb Jgien,

Andfind Boge waar steffndt for nogen Linner En tøs som er Naffnlig Jngeborig Knudtz dater Fra ha: (hanom)  och hand de: (denem) Sell Jgien haffuer taget:  Anfind berobte sig paa Niels Aschildsen och Torbiør Bogstøe (Bougstad i Skånevik skpr.) till Høstetinget at førre

Ysten Torsen ErisLand Vaar steffndt for Leyer \mall/ med Berite Ørians dater:  er till dømbt Hand at bøde 12 Rdlr:  och hun 6  om dj iche huer andere Ved egteschab Jndlaader

Anders Møller paa Opsang Vaar end nu steffndt for sin Aff Giftt  Nemblig 16 Rdlr.  møllen forderuet, hussene Ned Rodnet  schougen Vdhugen,  Johan Frkmand formendte hand bør derfor endelig at Rødelig giørre, om en Monidtz dag,  da er saa aff sagt at hand en gang for alle schall til J dag 6. Wuger!! (Uger), det gandsche Ledig giørre Vden hand stiller Loulig Cautjon

1668: 7

Anders Sleedteschou vaar forreLagt sin Eed at affLege Forleden høsteting For noget goedtz som J dend Forrige ting bog er Jndført och ey er nu til steede   Anders er nu iche tilsteede, derfor at bøder steffne fald, och til høste ting endelig domb at Lide om iche hand Lou Verger sig

Johanis Langeland haffde Laadet steffne Joen Schorpetuedt for 10 Sl:mrk: (Slettemark)  Joen berobte sig paa prob at det iche er saa meget  beroer till di Vinder Føris eller at betalle,

Olle Fatlaadt!! (Fatland?), och Olle needere Voge farere til Laug tinget sin æd [at] aff Lege,

Lauridtz och Joen Boge vaar steffndt for trej Ahrs Land schylde Resterende til Jens Andersen aff 3 Spd: smør  er til dømbt det at betalle, med omKostning 1 Rdlr:

Anno 1668 dend 14 April Holdtis sageting paa Halsenø Closter, Vdj OMbudtzmandens NeerVeerelse, soren mend, er som følger

Niels Sio, Johanis Lande, Lauridtz Sio, Baar FieldLand, Olle Settere, och Johanis FieldLand,

Niels AhrLand  boende J Stolmen  Haffuer paa sin hustrues Vegne Laadet steffne Halduor HuideVold [paa]? sin Konnes \wegne/  formeedelst Hindis første mand Olle Axdall Haffuer J pandt set 1 Wet Koren Landschylde, For 27 Rdlr 1 ort til Torgier Holgiersen  Hans Konne till Hørende och waar formø\n/der der for, och der for formendte at Hun bør Jgien betalle, Forschreffne penge efttersom Hand det sell Jgien Haffuer JndLøst,  Hertil suarte Halduor och quinden sell och begierte. at der med maatte bero till Giermund, TeigLand møder. och Wiste føye herom at suaare denne gang.  bleff saa Herom forLigte at hun schall giffue Niels 12 Rdlr for hand haffuer Jnd Løst en Vet goedtz: J Stauanger  och der med schall Veere gandsche frj och vKreued J alle maader  mens affKald hermed at giffue hinder och hindis Arffuinger eftter denne dag.

1668: 7b

dj Vdsieres bønder vaar steffndt som følger  och ey møte,

Hans Kløffning vaar schieldt!! (steffndt?) aff Simmen Hougland, for hand schall Haffue schieldt hanomb for en tiu,

Hans Kløffning vaar och steffndt for hand iche Leuerede fra sig det støche Wrag seigl som Jens Noeruig aff wraged Leuerede Hannomb,

Jens Noeruig For slags maall J Jullen med Siffr Østeremb, forschreffne Siffuer till Veedermeelle,

Siffr Østeremb For 2 KniffStøng, giffuet Jens Peders: Veedstad,  bett: Jens at giffue tinget Varsell Ved sin broder Jens Noeruig,

disse forschreffne personner mødte iche och ey heller Lyst dieris Forfald, om Veerit denem haffuer Hinderet  ellers bøder dj steffnefald,

Anno 1668 dend 15 Aprill Vaar ieg paa Noerhus Vdj Fieldberig schibrede eftter opSeettelse som schede paa Hysingstad dend 6. martj, Vdj dj Sager at schulle haffue dømbt, Jmellum Poel Trolsen och Jens Andersen {och} <sambt> Hans Sødschinde, Huor da Jngen aff denem mødte Vden Hans Andersen aldenne  Huad Ahrsag (årsak) der er till maa en huer aff denem sell Ved Retens midell ForKlarre Naar der paa tallis, till med Mødte ey Nogen Loug Ret som Retten schulle betienne,  Huor for ieg Jndtet Vdj Sage\r/ne Kunde dømme, och der for er Vndschyldt, dog Ret \nu/ som ieg dete haffde schreffuet, Kom Jens Andersen och Comporrered Vdj Reten  och dr!! (der) som Nogen aff parteren Vill Lide domb dend 23 Aprill først Kommende  vill ieg derVdj Kiende paa bege parter om dj møder, paa BrandVigen

Anno 1668 dend 23 Aprill holdtis Vorting paa stor BrandVig J Føens schibrede eftter Hr: Comisarj befalling dat: dend 12 martj Nest Leeden  och soren mend som følger, Knud Notteland, Vie SchimbeLand, Niels   q!!   Haauig, Omund ØchLand, Otte OldLand, och Johanis Hysingstad,

1668: 8

Da for os Wdj Reten fremb Kom Jens Andersen  told betiendt her Vdj Sundhor Lehn  och J Rete Lagde en steffning Jnd hollende at eftter schreffne schreffne!! personner schall dieris æd aff Lege Huad en huer, och naar dj Kiøbte aff dend schiper EgerFelt  Nemblig Vin  Huede och {hue} meell,  da først fremb [Komb] och wed æd aff Lagde som følger,

<q>  Poell Andersen Loed Ved Sualle Joensen Brandwigen probe at hand haffde beKommet aff for:ne Egelfeldt dend tid hand sist Log paa LeerVigen sin Lading aff tree Last {at} Jndtoge (-tage)  Vist dagen Kunde hand iche sige, 5 tønder meell  och gaff for huer tønde                                                                                                                       16 ½ Slmrk:

Johanis Loed Ved Steffen Spidtzøen Vinde at samme{t} for Jndførte tid haffde Kiøbt 1 td:e for                                                                                                                               19. Slmrk:

Hagtor Achere beKomb   1 td:e For                                                                          17. mrk:

Som Sualle Joens: beKiende  och,

Noch suarte Sualle For Brynild Nielsen at haffue beKomet 1 tønde  1 td:e For            17 Slmrk:

Anne {Jens}  Sl: Jens Sørensens  och Sten Torendall møte Jche eller nogen paa dieris Vegne,

Baldtzer Dalle Vandt sell at haffue beKomet 1 td:e                                                      18. mrk:

Torbiøren Stue Vandt sell at beKomb 1 td:e meell:                                                     18. mrk:

Tomis Jensen Loed Ved Niels øffuer Bøe Vinde at hand haffuer beKommet

                                                                                              1 td:e \meell/ For          18 mrk:

Johanis ØcheLand Vandt sell, at haffue beKomet 1 td:e For                            17 mrk:

Hans HorneLand Vandt sell at haffue beKommet 1 td:e                                              17 mrk:

Omund Groff beKiende sell at haffue beKomet 1 td:e For                                           17 mrk:

<q>  Disse Eftter schreffne Haffuer schreffuen paa steffningen som Følger\, och iche mødte/

Anno 1668 dend 2 Aprill er denne steffning for mig Loulig Lest och forKyndt  datum Ornings gaard,         Christohper Orning,

Anno 1667 dend, Jn nouembr: haffuer Jan Egelfeldt Leuerdt til mine folch paa LeerVigen et Oxhouet (Oxehode) slet Frandtz (Fransk) Vin  och haffuer der for beKomet, aff mig, betaling 20: Rdlr.  dete J Sandhed at Veere  I: St:

Strandebarmb 6. Aprill 1668.                                                             Rasmus Peders:

1668: 8b

Anno 1667. Jn Nouembr: Kiøbte ieg aff Møns:r EgelFeldt trej quarter huede  och gaff hanom der for 13 mrk: 4 s:  Huis schib Log paa Leeruigen    till Viterlighed, Vnder min egen hand,

Malmanger 6. Aprill 1668:                                                                  Peterj Henry                m:

Anno 1668. dend 3. Aprill Haffuer ieg Lest denne steffning  och eftter førige berettning beKommet aff Egerfeldt 1 td:e hueede For 3 Rdlr:  och 3 td:er meell, Huer tønde 16 ½. mrk:  och bleff mig J betalling for boer, dend 15. Noubr: 1667                        Juer Knudtzen              m:

Anno 1667. Først Jn decembr:  Fich ieg Vnderschreffne 4. td:er Korche meell hoes Sr: Egelfeldt  Huilchet ieg Anamet paa Leeruig  och gaff ieg hanom for huer tønde 17. mrk:   saaLeedis J sandhed, at Veere, beKiender ieg,                          Ellias Andersen         p: St:

Schonne  1. Aprill 1668:

Steffningen er mig Loulig Forre Lest  och gaff ieg Egerfeldt for et fad meell 16 ½:   Vidner ieg                                                                                                Hans Busch,                m: m:

Denne steffning Lest och forKyndt for Poell Troelsens Hustrue Loffuligen Vdj hans hus paa Leeruig dend 2: Aprill 1668:                                                                       Jens Holch                   m:

Denne steffning for Jnd bemelte och Ved Kommende, Louligen for en huers boepell, forre Lest, och ErKyndiget er, Vnder dend 8 Aprillj Anno 1668:  Lest J NeerVeerelse  Niels och Olles øffre Bøes,                                                                         Jens Holch,

Anno 1668: dend 6 Aprillis, er medfølgende steffning her For Hateberigs port Louligen Vdj min med tienner Suening Nielsens fra Veerelse ErKyndiget  och Verdien paa dj tou tønder meell er Sex Rdlr:  och en tønde huede for 4: Rdlr:   Jtem Lars Olsen beKommet 1 td:e meell For trej Rdlr:     Hatteberig Vt Supra                                                        Michell {Nielsen} Peders:

Medfølgende steffning aff dato: aff Vigte Seniste 12: martj. 68.  For mig paa Helleuigen for Kyndiget, da Anlangende min sandhed at Vidne om Egelfeldtz waare, saa aff Kiøbte ieg hanom paa LeerVigen In Decembr: 67:  1 td:e Korche meell, och gaff ha: (hanom) 3 Rdlr:  dete J sandhed, at Veere beKiender ieg Vnderschreffne med egen hand  d: Helleuigen dend 7. Aprill 1668:                                                                Anders Axellsens   eghd,  (egen haand)

1668: 9

Samme steffning aff bette: Dato: for mig Loffligen forreLest, och eftter Jndhold, min sandhed, at widne, om dj trej td:er meell, ieg hos S: Elgelfeldt, paa Leerwigen Jn Dic: 16 Nouember, beKomb, da gaff ieg hanom for samme Meell, Halff Niende Rix dlr:  saa at weere J Sig\g/erhed beKiender ieg Wnderschreffuen med min egen hand aff Wallen dend 7 Aprill 68:

                                                                                                          Lauridtz Johanissen      m:

Noch Jnd Lagde Jens Andersen en domb aff Bergen och Gulletings Laug stue, dømbt aff Soren schriffuen Vdj {Sund}\Nor/horlehn  Welforstandig mand Hans Hans: paa Well Wisse Hr: Laugmand Hr: Jens Tolders vegne, dat: dend 28 Febr: 1668:

och begierte disse forschreffne prob beschreffen

Hertill at suaare mødte Aschild Lange och J Rettelagde Fra Poell Trolsen en Zeedell dat:

Anlangende dend opSaate Sag til Noerhus dend 15 Aprill Sist forleeden  Huor da Jndtet bleff Vedgiørt, och Jmoed Poels schrifttlig JndLeg Suaarte Jens Andersen at huerchen Hand eller nogen aff hans Sødschinde och med Arffuinger Ville suaarre her till, efttersom dj iche vaar did steffndt eller Kallet Vdj nogen maader  Huor for Vj ingen dom herj Kunde giffue beschreffuen denne gang, och beroer till Videre steffne maall

Anno 1668. dend 14 may holdtis Restandtz ting Vdj Østensøe schibrede med dis Allmue, Fogden Hans Hansen offuer Weerende, Lensmanden Biørne Røchen  Soren mend,

Jffuer och Arne Aluig, Viching och Erich Stene, Michell Nesthus  Peder och Hangen Sanduen  Olle Ahrhus, och Lars Torpe, Erich i Vig, Holgier Tiusas, och Omund Fixen

da bleff først oplest Hans K: May: schatebreffue For neeruer\en/de Ahr schate\r/s opbørsell,

Saa Vellsom Maytz: breff om Gennerall, Vejmeesters Løn der eftter at nyde sin Liffis tid, huis dend Jndholder,

dend opSeete sagh \til Vortinget/ Anlangende Tosten needere Vig at schall haffue til Lagt en dreng Endere Olsen at haffue opbrødt sin søns Kiste paa hiem Reisen fra Bergen och Vdstollen 2 mrk:r tobach och 2 mrk:r stollen  end och et støche band,  Hans Hansen formendte end nu som til for:ne Worting at Tosten bør lide eftter MB (Mannhelgebolken) 21

                                                                                                                                 Cap:

1668: 9b

och stande sin Veeder part till Reette,  Tosten mødte sell och iche Viste eller Kunde Negte at io som for Jndførdte prob omVandet haffuer  tj hand haffuer weerit saa offlødig!! (offuerflødig) druchen at hand iche sell det Viste, ey heller tilSpurt om nogen ord i sin druchen schab, mens gandsche indtet der aff at Vide, mens begie\r/te iche nogen dom herj at Lide:  och Jngenlunde Ville giøre sin æd at Endere haffuer det giort  da efttersom Hand sig Jngen widenschab der till at Vide, da er dømbt der for at bøde 8: ørtuger och 13 mrk:er søll till May:  med omKostningen

End och om dend opSeete sag Jmellumb Johanis Moe och Giermund Biercheland,  da fremb Kom Viching Stenne och Marite Poels dater, och wandt, at Giermund Biercheland schulle haffue sagt till Johanis Moe at hand haffuer veerit Noget Vnder fundig med sin sødschinde, och ellers treete dj noget om dj 8 Rixdaller  widere mindis hand iche,  Marite vandt at Giermund schall haffue sagt till Johanis Moe at hand haffuer suiget sødschinde siden hand Lerde at gaa,  beroer till det breff Kommer Vdj Reten som goedtzet erslt(?) der aff Kand Erfarres huilchen Vret haffuer giort och pengen opbaaren

Noch bleff opRobte dend sag at Mogens Hellistuedt for hand schall haffue sagt, at BiercheLandtz tøsen vaar iche saa frj for Lauridtz TolachSen  huor om proben til Vortinget widere Formelder,  Lauridtz mødte och begierte at sligt bør han: (hanom) offr beuisses, eller Mogens at lide eftter Louen,  Mogens møte och gandsche Negtet Jndt!! (Indtet) der aff at Vide for sin storre offr {Kost} Flødig druchenschab schyld, och sagde Sig aldiellis Jndtet der aff eller Vdj nogen maader at Vide andet med for:ne Lauridtz andet end det som erligt er Vdj alle maader, huilchet Lauridtz begierte maate giffues hanom beschreffuen,  Huad Maytz: sag Angaar Vill Lauridtz Jndtet haffue med at bestille, tj dj bleff her for Reten Venner och Velforligte,  Hans Hansen begierte en endelig domb, herj at Lide, efttersom Hand haff Erchellerde!! (erklæret) for:ne Lauridtz Tolachsen  da formedelst Sinne Arsager schyld, er hanom beuilgede at bøde 8 ørtuger och 13 marcher Søll Jnden 14 dage at betalle, eller at lide eftter MB (Mannhelgebolken) 21. Cap,

1668: 10

Videre bleff AndRobt dend sag at Olle Tolle haffde steffndt Hans Moe for hand schall haffue sagt at dj meener at Olle schulle haffue taget nogen fisch fra Siffuer Kallestad,  herom Vandt Olle Nøsthagen at hand hørde, at dj meener Olle Tolle schulle haffue taget Siffuer sin \fisch/   Elling Scheeye mødte och sagde Jndtet at Vide der aff  ey heller Kunde mindis noget der om for druchschab!!,  Hans Hansen Formendte Olle bør at Lou verge sig Sell Seette, eftterdj Olle Kallestad, och Berite ibid: Haffuer eftter dieris Vindes biørd fundet {dieris} Olle sin baad samme morgen fischen bleff borte hans baad Vod (Vad), och Spoer Wed hans nøste ligesom der Vaar Ved Kallestad,  Hans Moe begierte herom en en!! forsuarlig dom  da efttersom Hans Jche haffuer Fuld Komen tilsagt Olle at haffue stollen for:ne Fisch fra Siffr  mens at dj menner det, da Kand Wj iche tilfinde Hans noget at Lide  mens frj eftter denne mening,

Anno 1668 dend 25. may Holdtis Reestandtz [ting} vdj Oede paa Bustetun  offuer Veerendis Fogden Hans Hansen  Lensmand Tosten Tochimb, soren mend, Knud Fremb, Torbiøren Grønnsdall, Jacob Hilddall, Omund Eterem  Lars Degernes, och Joen Quitne,

Da Fra os fremb Komb En smed Naffnlig Lauridtz Erichsen och til Spurde Ald Almuen herj dag tillsteede vaar  om Nogen aff denem haffde denem Haffde hørt eller aff Viste at hand haffuer schichet sig Anderleedis end Vell Jmedellertid hand haffuer opholdt sig \her/ Vdj Haranger  som Kand Veere \Vn/gefer 3 Ahrs tid, at dj Ville nu giffue det til Kiende,  Huor til alle och enhuer med enstemmende munde at ingen Viste andet med Ha: (Hanom) end det som en Erlig mand Vel \an/staar, och haffde Neerit Sig aff Sit hand Veerch,   Fogden Hans Hansen Forrelagde for:ne \{Lars}/ {Siffuer} Lars ErichSen  at dersom hand Ville Lenger opholde sig her Vdj fogderiet  da schall Hand forschaffe bescheen Huor hand tilforen haffr Veerit, ellers, Kunde det iche til steedis, Huilchet hand begierde et tings Vinde eftter,

Fogden Forbyd paa Knud Frembs Vegne at huem der slipr Nogen øg Vdj Eyes hauge, bør at straffis Vdj høyeste maade Eftter Louen

1668: 10b

Anno 1668. dend 16. Junj holdtis et ting paa Seebøe Vdj Fieldberig schibrede  Offuer Veerendis Peder Sørensen med soren mend, Tøris Wieland, Tolach AhrneVig, Erich ScheesVold, Olle StangeLand, och Siffuer ibiid: och Lars Giereuig,

Da frem Kom Peder Sørensen och AnRobte eftter schreffne mend som end nu Reestereede med Hans K: M: schat For Anno 1667:  Nemblig: Villomb och Endere HoffLand  2 Rdlr 8. s:   Omund Haaland, 4 ½ Rdlr: 8 s: Fretold,   Loffuerejd Hugne  3 ½ Rdlr: 20 s Fretold 12 s   Lusnes Michell, {1. mrk:} 6 s och freetold 8 s:   Torre och Gunder Fosse For Egeland  11. ort,   Erich ScheesVold  2 Rdlr 14 s:   Hans Gierre  1 ort. 23 s:   Niels Floten Giere  3 Rdlr. 3 s:   Erich Giere  3 Rdlr 3 s:   Johan Tødsch  3. Rdlr 3. s   Jffuer Giere  1 ort 13 s:   Niels Giere  3 Rdlr 3 s:   Jens ibiid:  3 Rdlr 3 s:   Jacob Klocher  14 ½ s:   Peder Hougen Giere  3 Rdlr 3 s   Omund Jbiid:  3 Rdlr 3 s:   Lars Sebøe Giere  3 Rdlr 3 s,   Olle Sebøe  2 Rdlr 2 s:   Halduor ibid  1 Rdlr 1 s    giere or alt Freetold 8 mrk:

Lars Engelsgier  6 Rdlr 1 ort 16 s  Fretold 8 s   Sige Veetestøe  4 ½ Rdlr 8. s:  fretold 8 s   Tøris Giere  husmandschat 1 ort,  trende prouiant schater For 66: och 67:  aff Ousuog er 11 ort 6 s   Fieldberig schibrede  Peder och Dyremb!!  2 Rdlr 10 s   Peder Jndbiue  5. Rdlr 3 ort 2 s,   Engebredt SuosLand (Svålland?)    3 prouiant schatr 66: och 67:  1 ½ Rdlr:   Gunder Allne  2 mrk:   Joen Vig  2. {Rdlr} \ort/ 19 s:   Sundnes Størch  4 ½ Rdlr. 10 s.   Noermand Noerhus  2 mrk: 2: s  Øffuer StangeLand Tosten  17 s   Suend Tuedt  2 mrk:   Berendt Frønsdall  1 Rdlr:   Ormb SchartLand  1 ort 14 s:   Niels och Lars øffr Axdall  7. Rdlr 1 ort,   Joen Hetland  4. mrk:   Elling Hamere  5. ort 13 s:   Joen Røe  16 s,   Hustuedt  6 s:   Vluenes  2 ½ Rdlr 8 s:   Asmund Dalle  2 Rdlr 1 mrk:   Echas  2. ort,   Fodtzell  1 mrk:   Norhus  Fretold 1 ort   Lie 4 s   Frønsdall  12 s,   Lensmand Rasmus Vlgenes  6 s:   Ham/m/ere  8 s:   Fodtzell  4 s:   Allne  8 s:   Vig 4 s   Axdall  12 s:   Salle  4. s:   Sundnes  1 mrk:

1668: 11

Lensmanden Peder Lunde beReter herj er Vrderit en dell Vaare  Huis saa er det haffuer dj straxen at Vdsøge och Resten Lige saa inden 14 dage, med sin omKostning  (ope rum) s (skilling) huer mand,   Lige det samme schall och eftterschreffne lide,  aff Schouneuigs schbrd:  Olle Toftte  2 ½ mrk   Tosten Sebøe  8 mrk:   Lars Sebøe  2 mrk:   Tøris Sebøe  2 Rdlr:   Suend Seebøe  3 ½ Rdlr 1 mrk:   Anders Lande  26 s:   Enchen ibiid:  7 ½ mrk: 2 s   Torbiøren Lande  2 mrk 3 s.   Hellie Schaden  1 ½ Rdlr   Niels Meehus  1 Rdlr 10 s,   Meehus øde  4 ½ Rdlr 8 s.   Siffuer Biøren  11. ort   Jens Scharueland, 30 Rdlr   Jost Holmedall  8 mrk: 5 s:   Tor ibiid:  16. mrk 5. s.   Knud Maattere  4. mrk:   Joen Boge  8 mrk: 9 s:   Halduor Hougstøll  16 mrk:   Tollach Vige  14 s,   Johanis Achere  28 s:   TørisSeuere!! (Tøris Seuere)  9 {mrk} ort,   Niels Tielmeland  2 Rdlr 2 ½ mrk.   y: Tunges!! (Tungesvig?)  3 Rdlr 1 ort 2 s:   Johanis Vatedall  9 ½ mrk:   Torre SandVold  1 ½ Rdlr,   Freetold,  Sanduold  12 s.   Meehus  8 s.   Holmedall  12 s   y: Matere  8 s,   Opstuet  8 s,   J: Maatere  5. s   Øluestuedt  8 s.   Hougstøl  4 s.   Hildesdall  6 s:   HamersLand  4 s:   Bierchestrand  3 s.   y: TungesVig  1 mrk:   Vatedall  8 s,   Biørgen  4 s,   Jørgen Eye  1 mrk:   Sebøe  20 s,   Toftte  1 mrk:   Lande  20 s:

Anno 1668 dend 25. Jullj holdtis schou besigtelse Jmellum Jøssendall och Tuedte, Offuer Veerende Lensmand Tosten Tochimb, Lars Apell, Lars Tuedt, Jacob Hilddall, Hellie SandVen och Simmen EspeLand, Fogden Welforstandig mand Hans Hansen

huor da for os J Reeten fremb Kom och probede om for:ne schiftte, Torbiøren Grønsdall och Erich Vetterhus, at \schifttet gaar/ fra Elffuen Vdj dend storre sten och op lige Vdj Heste Kleffuen  derj fra och Jgienem Baads Vigen  der fra J Hollmen  saa J HelleVasaassen  och det Veed æd affLagde,

Anno 1668: dend 10 Septembr: holdtis Reestandtz ting paa Gaarretun Vdj Eyfior  Lensmand Oed Haaemb, Lars Erdall  Tomis Larsen  Aslach Schor, Hellie Leiere  Tommis Larsen och Olle Endersen   Fogden Hans Hansen tillsteede

1668: 11b

Hr: Anders Haffuer Laadet steffne Arnne Jelmoe for Vdj 3 ahr iche haffuer saaed och dørched Sin Nu paa boende Jord Vdj trej ahrs tid, och formendte at hand bør sin flid der ved at anvende och Leuere Jorden som dend er anammed er,  hertill suarte Aarne sell och forpligted sig J Høst det meeste mueligt vaar at optagge och till Vorren dend saa goed at giørre som dend tid Hand Leyde  eller Lejde!! (Lide?) eftter Louen

Jesper Schrøer haffuer steffndt endell Almue aff Vluig och Eyfior  Nemblig,

Guner Andfindsen  2 Rdlr 2 mrk: 8 s: paa Hagesta

Sallomon Joensen  1 Rdlr: 2 mrk: 10 s.

Olle Olsen \Seuertuet/  22. Rdlr 3 mrk:

Herpaa staar J pandt 1 Sølbelte Vrderit for 13 Rdlr

aff Eyfior Sogen

Omund Larsen Bremnes  1 Rdlr 4 mrk

Peder Joensen Tuedte  22 Rdlr 5. mrk: 4 s

Lars Johansen  3 Rdlr 3 mrk: 12 s

Halsten Lund  6 Rdlr 1. mrk: 13 s

Sl: Endere Halsteinsen Vaarberig sin Konne  1 Rdlr 2 mrk: 8 s

Sl: Halstein Jonsen Sin Konne  19. Rdlr 5. mrk:

Joen Omundsen Sebbøe  3. Rdlr

Tormoe Ormbsen  7. Rdlr 4 mrk

Aasser Houersen  17. Rdlr 5 s

Guner Gunersen  19. Rdlr 3 mrk: 12 s

Guner Lassesen Møchelletun  7. Rdlr 5 mrk 4 s

Guner Gunersen ibiid:  7. Rdlr 3 mrk: 5 s

Niels Olmusen Gaaretun  19. Rdlr 2 mrk 10 s

Jørgen To\r/biørensen Røigse  3. Rdlr.

Christian Veerelsen Moebøe (Måbø)  11. Rdlr 5 mrk

Tron AlffSen Jøsingdallen  5. Rdlr 2 mrk 2 s

Knudt Haldorsen Herrøe  8. Rdlr 4 mrk

Sl: Niels Ellingsens Konne  7. Rdlr 3 mrk 9 s

Lars Tostensen See  24. Rdlr 2 mrk

Ormb Tostensen Meehus  14. Rdlr 2 mrk. 6 s.

< q >  For denne offuer schreffne schyld som bedrager sig 217 Rdlr 2 ort 15 s. Mødte en huer, eller Loed {sig} for Sig suaare det gierne Ville betalle, Huor med Torchild Opemb paa for:ne Jespers Vegne Jche ville Laade Sig nøye, mens begierte dom,

Tomiis Larsen Vaar och steffndt for 40. Rdlr: 2 mrk: 4 s:  beredte herjmoed sell der paa, at haffue Leurdt!! (Leuerdt) en dell Slagt och høns  til dømbt at giørre Regen schab, och huis Hand da bliffr schyldig schall hand tillige betalle Jnden 14. dage med omKostning, eller lider Vrdering, eftter Louen,

q   med dj Andere,

1668: 12

Anno 1668 dend 12 Septembr: holdtis Reestandtz ting paa Espen Vdj Vllensuang Sogen  Vaar da till steede Haldsten Agge, Lauridtz Torgielsen ibiid:  Arnne Nahe, Jffuer {Blen} Reeseeter, Haldor Kampestad, och Jffuer Bleb  till at besigte dj husse Her er bestaaende paa for:ne gaard, dend tun Hellie och Lars i brug haffuer, och da befandtis stuehusset brøst feldig som følger, først at Vill aff Ny teches  Koster til sammen 3. Rixdlr,  dend storre Loftt, som hand eyer, haldt Vdj, Vil och teches for 2 Rdlr   Maadstuen schall och giøris ferdig med hall aff Jld Husset,  Laaen och florren er Lou før Lou før, och der som Hand iche techer Lofttet, och stuen J høst eller till Kommende sommer, da dend bue som staar bøgt i brøstedt aff dend bue Som staar Jmellom stuen och for:ne bue, der for at Veere goed borig!! (borg?)  eller hans Auell (Avl) eftter Louen

Anno 1668 dend 14 Septembr: Vaarre Vj eftterschreffne  Nemblig, Lensmand Jacob Wienes, Lauridtz Trundnes, Lauridtz Bue, Lauritz Hougsse, Tosten Lodte och Michell Jbiid:, till at besigte Hus schou i KiendtzerVig sogen  dend tun Lauridtz och Jacob J brug haffuer, eftter Fogden Hans Hansen bestalling, och begiering, Velbrd: Frue, frue!! Ziidtzelle Jull till Waatnø gaard, hindis begiering at dend schulle forfaarres, eftter som hun haffuer Erfaaret at Lauridtz Lauridtzen Kremmer i Vigen schall Hugge och Laade meere derj end hans Loed Kand taalle,  Huilchet Wj meest mueligt haffuer eftter Kommet, och da befandtis at Lauridtz haffuer hugen paa dend Halffue Løb Smør och 3 Løber saldtz Land schylde 30. tøldter stuer, och huer Vrderit for 4: s støchet, beløber sig Wdj penger anslagen 15 Rdlr J Ringeste maade,  Lauridtz Ville eftter Loulig steffnemaall Jche her till suaarre, mens forregaff dend tid hand bleff steffndt, at Ville suaare paa Bergen Raad stue, och \iche/ till hiem Reeten  eftter som hand siger, at Veere en beædigit borger, Vdj Bergen   at saa leedis bleff besigtet Widner Vj med Vorris Zingenetter vt supra

1668: 12b

Anno 1668 dend 6 8tober holdtis høsteting Vdj Sundhorlen paa Eye, soren mend  Lensmand Jørgen ibd:  Baar Fieldland, Peder Ersland, Olle Houge, Andfind Boug   q  < q  Niels Siøe>  Johans Lande och Knud Eggenes:  Offuer Veerendis, Ombudtxmanden Velf:N: Johan Frjmand,

Da vaar steffndt aff Ombudtzmanden Poell HandeLand paa mandhafttige Captein Peitter Noermandtz Vegne For at Hand schall haffue Wdj Bergen Nogen Vbequemme ord, i it eller tou Kroer husse, Sagt om Hr: Capteins egen person at hand och andere høye Offisere: vaar dieris hus mend som vaar gaardene VdLagt, huor eftter begiertis dom aff Knud Mogensen som stoed Vdj Reetten paa Hr: Cap: Veigne och J Rette Lagde tuende Zeedeller, dat: Bergen dend 23. Septembr: sistforLeeden   bleff optagen till der giøris æd der eftter, saa Vell som schou schade derj marchen siden Capteinen gaarden beKom  bliffuer besigtet,

Johan Frjmand tilSpurde Poell Handeland om hand Will giffue som till forn K: M: schat och Retighed, da schall hand Haffue sin gaard som tillforn  huis iche  da schall hand bliffue steffndt aff Cap: till Jordends endtVigelse, Jmod bøxellen erLegelse eftter Sex mendtz Vrdering,

Jon HandeLand haffuer steffndt Poell ibiid: for 3 Rdlr: Hanom bleff till Sagt aff dend forrige schriffr Hans Hansen for Sit Arbeide paa trej støcher agger at opRøde,  Saa er dømbt Joen for:ne 3 Rdlr

Poll HandeLand bleff tilSpurdt aff Ombudtzmanden om dj 4. tøldter tømmer Hand till Hr: Cap: haffuer aff hendt, dog vAnseet (uanseet) Ombudtzmanden merche stoed der paa tillforn  huem hans hiemels mand der till er,  paa denne till talle suarte Jon  tillforn hollende paa HandeLand, at hand haffuer seldt Johan Frjmand det for penger, och det Fridt hiemeller och til staar,  beroer till des paa talles

1668: 13

Aff ombudtzmanden  som hand Vill J Lengden Vill haffue sig for beholden

Ombudtzmanden Haffuer Laadet steffne Lars och Knud WdAger for fløtnings forsømmellse med Sr: Niels Reisener eftter M: schater   er til dømbt at bøde eftter Louen

Ombudtzmanden haffuer Laadet steffne Niels Blaateig till at fremb Visse Sin AdKombst paa for:ne teig, da J Rette Lagde hand sit breff dat: 17 8tobr: 1653. Aff endell Vdsted  och Vindisbiørd der tilførde  Nemblig, Olle Ortun  paa hans Veigne mødte Torbiøren och Johannis Viche, och Johanis Achere{s} \at/ Winde Baard, Halduor Gundmandsen {och} HougStøll, at Torbiøren och Johanis Vandt alle sin æd at Saa Vit hand Vaar Vitterligt, daa haffuer dend teig Aldtid leget dend etLeg som Niels er aff Kommen   Halduor Vandt det samme,  beroer till Vortinget

Eftter dend opSaate sag Som Andfind Boge vaar steffndt for till Vortinget for nogle Linner och tou hand schall haffue taget fra en VanVittige tøs Naffnlig Jngeborig Knudtz dater, som hun schall haffue taget fra han: (hanom) paa siøen  och Loffde prob til Jidtzige tid problig at førre, da førde hand ingen prob, mens mindelig bleff forre Lagt til Vortinget Loulig beuis at førre

Halduor HuideVold haffuer steffndt Niels Sio for 6 Rdlr: Hand schall haffue VdLagt til Niels OrLand  som Haldvor Sin Konne vaar schyldig, och Niels Arffuet halffue boen  da bør hand dend halffue schyld, at betalle forschreffne 6. Rdlr: Jnden 14 dage eller Lide Namb och Vrdering

Anno 1668 dend 7. 8tober holdtis Vorting paa Elsager Med Opedals schibredtz Almue  Lensmand Johanis ibd:  Torchild KongsVig, Anders Toftt, Anders Flache, Olle Hettellj, Jacob Løghammer, och Baar FieldLand   q < q  Arnne Gierstad, och > Sell Offuer Veerendis Ombudtzmanden Johan Frjmand,

Som till J dag haffuer Laadet J Rette steffne Mogens HelliSen Schorpen for eftterschreffne post

1668: 13b

at hand For Jull Haffuer Laadet beKomme en pige Berite Jons dater 1 td:e hauer Korn  huor for hand Haffuer taget i sin betalling 2 Achelleder  1 Kalff  1 gied, \och/ 1 Ko, 1 øx, huor for Ha: (Hanom) er seet Vdj førsten 1 quie, huilchet hand iche nøyedis meed mens tog forschreffne Vaarre,  da er hand till dømbt at bøde for tag 1 ½ Rdlr. och Kornet  eller J steeden 10 ½ mrk:

Ombudtzmanden Loed her Vdj Retten Esche Olle Helliesen  fød paa Schorpen  til hollende nu paa EspeVig, at anhørre huis prob derom er steffndt Vdj huis denemb Jmellumb Veere Kand,  da for det første fremb Komb, Olle Hettellelj, och probede Ved æd, at dend tid Hand Vaar hiemme hoes hans forældere  maatte hand iche Veere der, och der for iche Kunde beKomme sin brølopsgier eller hiemme følge, huilchet Johan Frjmand giorde som en tiuff,  Tolluff SchellWogen Vandt, at hand for Sin druchen schab Viste der Jndtet aff Vide,  Anders Lande Vandt Ligge dj samme ord [som]? Olle Hettellelj,   Olle mødte och beKiende der indtet at Vide \aff/  eftter som hand haffuer Veerit saasom affSindig, och Nogle ord Faldt aff hanom Vuist  mens Vaar en borger och Vill til Bergen Raadstue suaarre Huad Lou och Ret er,

Johan Frjmand Loed herj Jnd førre at Olle Helliesen schall Veere och bliffue en tiuff och schiellemb Jndtill hand beuisser det ord som forschr:ne prob Vandet haffuer, huor om Johan Frjmand begierte et tings Vinde  huor eftter paa sin till børlig sted Kand hendis dom  Johan Frjmand begierte at eftter som der iche vaar sched dom Vdj houed sagen formeedelst hans borgelig sedell hand tog siden Hand tog borGelig breff,  derom schall dømis paa første sage ting,

Grabriell!! Tuedt Klagede sig for Reetten at Torchild Ko\n/gsVig Søn Haffuer hanom Vdj et brøløp med sin Konne meget Jlde med faaredt, Mogens, och iche mødte iche  er [i]? Maay:st: tieniste i guadiSonnen!! (garnisonen)  beroer till hand suaarrer,

1668: 14

Ørians Nielsen Schaaden Haffuer Laadet steffne Anders och Jffuer Flache, At Anders Flache schall haffue Sagt til Hanomb at der boede en erlig mand for dig, och ieg haffuer boed som en erlig mand, och du est iche grandheffd   herom Vandt Niels Floernes och Olle Hettellelj at Anders och Jffuer, haffuer Sagt at ieg haffuer iche Sleie saa mange glas som du Vd  och du est iche grandheffd,  beroer till der om Siunis gierdtz gaarden

Anno 1668 dend 9. 8tobr: holdtis høsteting paa Tuedt J Føens schibrede med dis Almue, saa Vell som Vogs Sch:bredtz Almue, Offuer Veerende Lensmand Christen Ibsen  sorn mend, Simen i Huglen  Engebredt Anddall (Aldal)  Omund i Groff, Knud Rønholmb, och Omund Atterøn (Otterøen)  Ombudtz manden Johan Frjmand,

Jens Eyede Vaar steffndt Aff Aschild Langeland for Hand schall haffue offuer faldet Hanomb med Hug och slag, J det Hand gaff ha: (hanom) en ørfigen   er til dømt steffne fald, efttersom hand iche mødte,  Aschilde begierte Ret for sig, beroer till Vortinget,

Endere Branduigens quinde Vaar steffndt for Vforligelse med hindis faaders feestemø HelGie,  møte Sell her for Reten och forpligtet Sig alderig her eftter endten Vdj en eller anden maade, at Vforme hinder med ord eller gierning, i Ringeste maade, och for huis er giort, at stille Ombudtz manden till freedtz,

Seebiøren Lidtlebøe Vaar steffndt for fløtnings forsømmelse med Fogden Niels Reisener,  Sebiøren mødte  aff beuiste, at det Vaar Johanis Lidtlebøe   beroer till Lennens ting,

Bimmellens besidere Vaar steffndt for dj ey mødte paa Kloster til et Vaaben ting forleeden Ahr  mødte iche  mens derfor till dømbt at bøde huer tou mrk: søll  och søge huem der er dieris forsuaar herj,

Olle Listning och hans Søn vaar steffndt for offuerfald Hand haffuer begaaed, Jmoed Rasmus Suaa\r/tland,  Rasmus mødte iche,  beroer till hand møder med sin beuis,

1668: 14b

Lauridtz Lørhammer Vaar steffndt Aff Lauridtz Sio, for hand i Nerueerende Ahr schall haffue schieldt Hanom for en tiuff, til probs Knud Vrganger, och Torgels GaasseLand, en tøs Naffnlig, dog det er enche,  da fremb Kom Knud och Vandt  at Vaar det dend tid, du stall det gaaren  at du Kaste Vd dend steed Och Sach need det,  Torgiels Vandt Lige det samme,  beroer till Vortinget,

Jens Eye och hans dreng vaar steffndt for et paar bogser dj schall haffue stollen fra en maand Wdj Karsund  beroer till dj møder och suare der till,

Christen Jbsen Haffuer Laadet steffne Olle Lauridtzen for hand schall Haffue Offuer faldet med megen Hug och slag, saa Som godtfolch haffuer seet, at Vaar blaadig och blaa, med trudtzell, och Her for Reeten tilsagde Christen at hand schichede Sig i Sit hus som Jngen Erlig mand, Huor om Christen begierdte domb,

Olle mødte och sagde at Christen haffuer schieldt Hanomb for en schielmb och en hundSfodt

Er der for Olle til dømbt at bøde till May: 4. mrk: søll  och der for Jche Lenger at Veere i sin hus, mens, iche Lenger Veere i sin husse, och Kommer hand saa Jgien  da bøde 8. ørtuger och 13. mrk søll, och dj bege  baade Olle och Hans feste pige  endelig aff hans hus

Anno 1668. dend 13. 8tobr: holdtis Almindelig høsteting paa Vlgenes Vdj Fieldberig schibrede med dis Almue och Ettenes, Lensmand Rasmus Vlgenes, Soren mend, Elling Hammere, Villom Hoffland, Erich ScheisVold, Gulich Bioue, Endere Hoffland, Maadtz Østuig, och Sige Vettestøe

Omund Haaland Vaar steffndt for Sin Land schyldes Jndesidelse For Anno 67: at hand sin Jord schulle endtVige, Jngen mødte paa hans Vegne at suare Noget Vdj Retten  der for er til dømbt eftter Louen steffne bøder, och Jnden 6 Vuger!! (Uger) at stille sin hus bund till Freedtz

1668: 15

Joen Røen vaar steffndt for 3 Rdlr: Vloulig tagid i fra en dreng Arne, som besoff det quindfolch som Laa till hans  beroer till Vortinget, at Joen her om schaffr Rigtig beVis herom

Torre Helgesen Aarag, och Jørgen GiereVig, Haffuer Laadet steffne Jon Hetland for Hand schall haffue schieldt denem for en tiuff, her om Mødte, Roall EspeLand, \och/ Jacob VieLand, at Vinde, da eftter æden waar aff lagt, Vant dj bege  Joen sagde om Torgiels och Jørgen at dj droge J Quindherit och toge dend anden tiuff med sig,  Joen mødte och beKiende Jndtet andet At Vide med for schreffne person{er} \Torgiels/ end det som {beroer till} erligt er   denne sag beroer till Videre med Joen

Lars Giereuig mødte paa sin mags!! (mågs) Vegne {Jørgen} Joen och Sagde sig och med samme Erchellering, at Vere till Freedtz,   Johan Frjmand formendte Joen denne sag bør at aff Sonne, eller Lide dom   beroer till Videre,

AlVold Bierchenes haffuer steffndt Sige Pedersen Vetestø om hand Ved aff andere breff end dete J Rette lagde gammelle breff Anlangende 3 ½. Mamatte boell, och 2 Maamatte boell, J Ramme och Aasebøe, huor till hand suarde Ney, mens Sige sagde at hans beste Faader (bestefar) Andbiøren AlffSen haffuede det seldt   q   <q  och Viste aff ingen anden breff at sige>  huor eftter AldVold begierdte et tings Vinde, och bleff Ved æd aff Lagt, och Wdsteed,

Ombudtzmanden begierte dem for huis Restandtz hand end nu paa hans May: Vegne  q  <q  dom om huis dj>  er schyldig, det bør dj at betalle Jnden 14. dage eller Lide Vrdering

Johanis Ousuog Haffuer Laadet steffne Peder Biue for møgh hand schall haffue Laadet Kom/m/e Vdj dige   er till dømbt at betalle 1 Rdlr:

1668: 15b

Jens Andersen Faatlandt Haffuer Laadet steffne eftterschreffne for huis schyld hand med sin Sødschinde til staar eftter dieris Sl: forældere,

Mangnilde  Sl: Alff Hegges  2 Rdlr: 2 ort

Peder Biue  19 Rdlr 4 mrk

Suend Tuedt paa sin steff Søns Vegne  3 Rdlr:  som hand Louede at schee Rigtighed, for,

bleff til dømbt Jnden 14 dage eller Lide Vrdering

Anno 1668 dend 22. 8tober holdtis høsteting paa Wienes i KiendtzerVig sogen  Lensmand Jacob Wienes, soren mend som følger,

Lauridtz Hougse,                                 Gunder Suartuedte

Endere Tuesme,                                  Michell Lodtte

Tosten Lotte                                        Arnne Trondnes

Lauridtz Trondnes,                              Torbiøren ibiid:

Olle Hus                                              Lauridtz y Alsager

Samson Suartuedt  och                        Erich Wrimb,

Fogden Hansen till steede, och hold tinget,

Hans øffre Qualle vaar steffndt for Nogle smaller Hand Haffuer magtelig taget fraa en mand J Korsund (Karsund) Naffnlig Oed, Nemblig 4. søuer och 2. Lamb:   q  <q  for 1 Rdlr Hand vaar Ha: (Hanom) schyldig>   Hans Hansen Formendte Eftter R: B: 1. Cap:  at {f} Haffuer forbrudt sin freed och bøde 10. mrk søll,  \M:/  och eftter dj Hans øffre Qualle er forLeeden høsteting bedaget, her om som Hand beLoffde, at schaffe Vindis byrd, och iche \nu/ er scheed, da endelig at Lide eftter for:ne Cap: 10 mrk: søll

Hans mødte, och end nu haffde Jngen beuis, och erbød sin penger saa Vit Hans Hansen haffde Vd Lagt for smaallerne   da er dømbt at eftterdj Hand iche Kand negte at Joe haffuer taget smallerne  q  <q  med Vold och magt>  da schall hand bøde till M: 10 mrk søll, och ieg Vill ForSpørge mig hoes Hr: Laug mand om hans freed schall paa dømis  och betalle smalleren eftter sin egen begiering

1668: 16

Arnne Trundnes waar steffndt for 6. parten vdj Tuesmee saug Hand schall haffue, først seldt till Jffuer Diune, och siden seldt dend till Lauridtz Kremmer i KiendtzerVigen   Hans Hansen formendte dend første bør Kiøb holdis,  da er dømbt at Jffuer schall beholde dend 6 part i saugen For dend Rdlr och 1 stoch som dj vaare forænide om  och Arne Trond\nes/ at bøde eftter tidt advaarsell paa hans storre omKostning 3. mrk søll  och søge Lars Kremmer om hand haffuer noget ha: (hanom) at søge

Lauridtz Qualluig waar steffndt for nogle ord som Hand schall haffue haftt nogle ord med Siffuer Ystenes, da frem Kom Lars och beKiende, at hand schieldte Siffuer for en Vedtleschidt,  er der for dømbt at hand schall till Vorting, endten beuisse at hand schall bøde 2. Rdlr:,

Peder Lotte vaar steffndt for Lejermaall begaaed med Gurj N: dater   bleff saa dømbt at efttersom hun byder Egteschab, da bøder hun egteschabs bøder  och hand at Lide eftter Ressen!! (Resessen) at bøde 12 Rdlr eller Lide paa Kroppen  och til Vortinget at staa hinder en 12 mand domb.

Kaptein Knag Loed ved Hans Hansen begierre sit schudtzmaall,  Almuen suaardte at der med schall beroe till der bliffuer adSpurdt hoes dj andere schibreder, at dj der om Kand sambstemes,

Fogden Hans Hansen Loed freed Lysse paa Olle Kieps Wegne  Jng\en/ der med sig schall befatte, Vnder det, Wedbørende straff,

Maadtz Raasmusen vdj Graffuen sogen haffuer Laadet steffne Lauridtz y: Alsagger for nogen ord denem Jmellom schall Veerre Jmellom falden  derom frem Kom at probe, at Vdj Wienes brølloup  Olle Hus Vandt saa Vell som Tosten Lodte at dj hør der at Laars Alsagger sagde til Maadtz Raasmusen  faar dieffuellen i Wold och Laad mig bliffue, fredtz!!   Noch Vandt Michell Lot!! (Lotte?) och Arne Wienes, at dj hørde Lidet eller Jndtet aff,

1668: 16b

Dj der om bleff saa for Retten till Zindtz och sagde, at aldiellis Jndtet Vide med huer andere andet end det som schicheligt och erligt er paa bege sider  och Vill Veere Wenner och Vel forligte, som till foren  denne forLigelse begiertte dj begge beschreffuen

Lauridtz schall bøde till KientzerVjgs Kierche 1 Lysse For hand sagde dj ord till Madtz som forschreffuet er,

Johan Frjmand Haffuer Laadet steffne Olle och Jacob Hus  Jacob Lusand, Erich Smed, Suend Dynne och Seuat ibiid:  for schyld, betalle eftter Louen eller lide der eftter

Ald anden Loulig Restandtz begierte fogden dom For

Anno 1668. dend 24 8tobr: holdtis høsteting paa Øffre Følchedall hoes Lauridtz i Dallen  soren mend:

Oed Vindall:                            Joen Følchedall

Jffuer Vindall                           Siffuer Nessemb  och

Peder Kierland,                       Laris Quandall

Jffuer Sponumb haffuer Laadet steffndt dend dand mand Maadtz Raasmusen for en Kiell Hand schall haffue beKommet aff en Vos J pandt For 6 Rdlr  som for:ne Vos schall haffue set Jffuer først  da befindis at Jffuer Verit Kiellen hand fat(?),  der for bør Madtz at lege fra Sig  lege det øffrige till Jffuer

dend bro Legendis Ved Eye \er/ Nogle gange till Lyst at ferdig holde, och nu nogen brøst feldig hed beffindis, \da/ Omund Espeland paa sex mendtz Vegne Vandt Ved æd  det aldrig, Haffuer Verit til forn Wden Ved dend anden side {der} \elffuen/ er dieris Rette Almindelig Vey.  dette beroer till Vuillige mend der om grandscher,

Hr: Jørgen Loed Almuen til Spørge om dj Ville schaffe Hanom sin fløtning till Kierchen  huortill dj suarte at der med schulle beroe till dj taller med Wluigs Almue  denem der om till sammen Radførre,

1668: 17

Anno 1668 dend 2 {A} 8tober holdtis høsteting paa Haaemb med Wluig och Eyfioers Almue  Lensmand Oed Haaemb och soren mend som her eftter følger, Aff

Vluig Sogen                                         Eyfioer sogen

Torchild Opemb,                                 Lauridtz Erdall,

Jffuer Sponumb                                   Olle Enderesen

Jffuer Ordall                                        Atlach och Knud Schor,

Jsach Liune                                         Hellie Legere,  och

Andfind Leque,  och                            Gunder Sebøe,

Peder Øduen

Fogden Hans Hansen haffuer laadet steffne, eftter schreffne paa Jesper Schrøers Wegne, da fremb Kom eftter schreffne mend och J pandt seet Ha: (Hanom) For huis schyld dj Kand weere ha: (hanom) schyldig  Nemblig,

Tomis Lauridtzen haffuer set till Vnderpandt sin Oedels goedtzis part J Sebøe  som Aidtzer J brug haffr  Nemblig 16 mrk:r smør och et giedschind,

Gunder Gundersen Sebøe set ha: (hanom) J Møchelletun 1. Spand smør och behørrige Vaare der till, och Vdj Vnderpant,

Niels Olmuesen Gaaretun sete J for:ne \sin/ Jord 1 Spand smør  och der till behørige Vaare, til Vnderpandt,

Olle Randistuedt haffuer och J pandt seet 14. mrk:er smør, och behørige vaare dertill,

Dette forschreffne goedtz beKiende en huer at haffue seette dend dandmand till en Vis forSichering for sine penge Jndtill hand sine VdLagde penger Jgien beKomer St: Hans dag først Kommende, eller Nogen tid der eftter, eller siden till Euindelig Oedell at følge  huor eftter Jesper Schrøe[s] Søn Junge: Jan vaar et tings Vinde  at dj stoed herfor Reten och beKiende som for schreffuet staar:  huilchet Vj iche Kunde negte hanom at ioh \saa/ er till gaaed som schreffuet staar

Jesper Loed hertill tinge opbyde huis goedtz hand haffr J pandt aff Giermund Ousse, Nemblig For 67: Rdlr, huor till Jngen suarde,

Berite Aschildtz daatter Haggestad seete J sin Jord 1 pund smør och behørige vaare for 16 Rd 1 mrk 2 s

1668: 17b

Noch bleff BreMnes(?) aff Suend Dyne seet till Jesper J pandt for 14. Rdlr 16 s:  dog Huis Jorden Kand Veere beedere eftter Vrdering, betaller Jesper till Fogden Hans Hansen  och dersom det Jche bliffuer Løst Jnden Ahr och dage da bliffuer det Jesper till Euindelig eye, dete begierer Jesper beschreffuen

Knud Bache waar steffndt for 3. Arest brydelse som waar giort paa en dell tømmer Vdj Oede sogen   Hans Hansen formendte at hand bør Lide 3:8. ortuger och 13 mrk: søll

Knud schieldte Hans Hansen for en Løyener,  Hans Hans: Formendte at Knud bør Lide med fengSell, efttersom Daniell OlffSen (AlffSen) schielder hanom for en ErLøsse (ærelaus?) schielmb, wdj Sin breff her for Retten  da schød Hand Hans Hansen fra sig, och Hansis hand bleff der offuer noget, Krabet til blodtz

Knud Bache forpligtet sig till at dersom hand iche mødte nu paa freedag Først Kommende Vdj <Oede> \at/ Lide domb for huis der hand er tillagt, da Vill hand Weere hand dend samme som hand er schielt For,

Johanis,!! Lauridtzsen Tuedt bleff Robt, Vaar iche steffndt, bleff frj dømbt,

Omund Legere waar steffndt for hand med sin Konne Offue Faldt AnderStrøbelle!! (Anders Strøbelle),  Olle Jørgensen Vandt at Omund Leigere slog Anders till Jorden och Røgte ha: (hanom) Wdj haarret, ned Ved dørstochen  derfor bør bøde 1. mrk. søll

Haldsten Lund vaar steffndt For 12 Rdlr, at Veere schyldig J schat, der for er indVist J 9 mrk:er smør J bette: Jord, Jngen der med sig haffuer at befaatte, Før Vorting at Lide domb,

1668: 18

Anders Suendtzen paa Herø grund til hollende er steffndt for 300 Vdschodt boer  hand haffuer Kiøbt tim/m/er och schorren och seldt, er forre lagt Vdj endelig till Vorting at forschaffe Rigtig hed, om der maa bruges Nogen handell, Aff hannomb

Olle Vichnes Haffuer Laadet steffne sin eigere fornufttig mand Baar Guldbrandtzøn for hand schall haffue Louet (lovet) hanom J opSegen (oppsagn/føderåd) 4 Rdlr: och 1 td:e Korn aff dend part Hand i brug haffuer, saa Ville hand giøre gaarden Rødelig,

Herjmoed suaardte Baar sell at forleeden Vor vaar Hand iche hiemme, da begierte hans hustrue Else Dauidtz daater aff Peder Assemb, och B\r/ynilde Haldanger at dj Ville Faarre till Olle Vichenes och forhørre om hand haffuer aff staaed sin Jord for Knud ibiid:  Huilchet Peder Assem och Brynilde sin søn Lauridtz wandt her for Retten som følger  Peder Vandt at Elsse bad denem faare till Olle. da sagde dj till hanom  will du beholde sin paa boende Jord, da schall du dørche dend, huor till Olle suardte, der som ieg Vill faare ald bøgden om  Ved ieg iche om ieg Kand beKomme 1 meelle Korn til at saa  da Spurde, dj schall Kund da beholde Jorden och giffue dig opSegen  Ja sagde Olle  hand schall giffue mig tou tønder Korn  Lige det samme Vandt Lauridtz ord fra ord som forschreffuet staar,

Baar beKiender at Olle Kom til haannom Ved furren  da sagde Olle  Vill du giffue mig noget J opSegen  da sagde Baar  der som du vill betalle fogden dend Resteerrende schat  da Vill {iche} [ieg]? der for giffue dig 1 td:e Korn

Baar tillSpurde Olle Vichnes om hand Villde sige nu Frjligen!! (frivilligen) wdsige om Hand haffuer taget noget for meget Wdj sin Rettighed aff Jorden saalenge hand haffuer weerit paa Jorden  huor till Olle suarde aldrig at Veere scheed  men tacher hanom for ald oprigtighed, til med Spurde hand Olle om Hand Viste noget med hans Konne Ellse, at hun haffuer slaget hanom døff (døv) eller giort Hanom nogen fortreed, J nogen maader, huor till Olle och suarde aldrig der aff at Vide, och tached hinder for goed erlig omgiengelse

1668: 18b

Baar seette Vdj ald Reette om iche Olle bør sin Jord at endtVige, eftter som hand \iche/ holder gaarden Ved heffd  bøgning, dørching  Retighedens Vdgiffuelse J tid och tim/m/e som Louen siger, til med holder edt ondt Forligelse baade [mod]? sin grender!! (grander) och husbund, till med befindis aff prouen at Olle haffuer sell begierdt opSegen   da er saa dømbt at Olle schall anamme opSegen  Nemblig 4 {td:r K} Rdlr och 1 td:e Koren  och der med schall hand Veere gaarden quit, For Baar,

Jffuer Sponumb haffuer steffndt for en Kierche Kou Olle Seuertuedt Haffuer haftt paa Leye, och dend opsagt, i Vor schichet till Daniell Tomisen Tørblaa, som schall Haffue haffue!! haftt tørsott och der aff <Lid> død braadød,  det Vandt Olle Opemb, Gyrj Ormbs daatter, at Veere Vdj sandhed, at Veere

Vluigs Almue bleff aff Hr: Jørgen Paasche tilSpurt Om dj Goed uilligen Vill for sin flødtning Kiercherne Jmellum giffue ha: (hanom) huer mand 2 s:  Ville sell holde sig flødtning  huor till dj suaarde paa bege sogners Vegne  saa Lenge hand er prest Vill dj det holde, och Jche Videre med fløtningen at haffue at schaffe,

Fogden Hans Hansen Kreffuede Ellias Nessem For ½ pund smør  1 pund saldt  1/3 giedschindtz Landschylde  som {dj} Hand Resterer med {en} Vdj nogle Ahr till Maystett  efttersom det er dieris, Rete Oedell som sete till Knud Lauridtzen J schat for 12 Rdlr  och siden Jgien till ha: (hanom) VdLagt som hans egen hand VdVisser  Huor For Ellis!! (Ellias) tillSpurde Almuen om det Vaar denem iche beuost (bevist), at det saa Vdj ald sandhed er, huor till dj suaarde at det Vaar saa Vdj Ald sandhed som forschreffuet staar  och Vill Vidne Videre om behoff giøris

1668: 19

Anno 1668 dend 31. 8tobr: holdtis høsteting paa Tochimb Vdj Oede sogen med dis Almue  Lensmand Tosten Tochimb, soren mend som følger

Omund Etteremb                                 Lauridtz Tuedt

Joen Quitne,                                        Hellie Etteremb,  och

Jacob Hilddall                                     Simmen Espeland,

Hr: Ellias Hermandtzen Haffuer steffndt med Voris Gunstige Hr: Lensherris steffning dat: Beruen fogdgaard dend 15 Junj Sist AffVigt, Tora och Guro Sanduen med dieris Consorter som bruger i J Tiundall saug, for dj ey haffuer betaldt dend Ahrlige Land {schy} Grunde Leye der Aff Vdj Femb Ahrs tid, och formendte saugen med sin {paaboende} Redschab at weere forbrudt och betalle end da grunde Leyen   her om begierte Anders Strøbel eftter Fuldmagt fra Hr: Ellias en forsualig domb:

Her Jmoed at suaare mødte Knud Frem  som er en med Consorter Vdj Saugen paa bege Enchers Vegne  och J Rette Lagde dend forige prest Sl: Hr: Hans Hansens breff dat: dend 16 Febr: 1664  at dj Ahrlig schall giffue aff saugen 1 Rdlr  och haffuer dend Ahrligen med Enchernes Landschylde Verit frembøden  formendte der for gandsche frj at Veere for denne \til/talle, och begierte {och} domb:   da er saa er for Rette dømbt at Naar dj betaller saa Vit dj er dend førige preste quinde dend Rest som dj hinder er schyldig och Hr: Ellias det som hand Rester  och dersom hand Vill haffue Videre aff saugen Vdj Grunde Leye, da at taxeris aff Sex mend,

Jens Mandtzager Vaar end nu i Retten frem Robt For dend sag Mangnilde Bradtespe, hun haffuer Han: (Hanom) tillagt   bleff Son/n/it for 1 buch

Knud Frem Haffuer steffndt sin Landboende Maatis Jøssendall for 2 Ahrs Landschylde  derpaa er betaldt 7. ort, da dersom Maatis iche betaller till dend 14 Aprill  da iche at saa Jorden Vden Knud Frembs minde,

1668: 19b

Lars Tuedt  Erich och Knud Bache vaar steffndt for Land schylde dj Reesterer till Peder Hansen  er forreLagt Jnden Juell at giøre Regenschab, eller siden Lide Vrdering

Halduor Strand Haffuer Laadet steffne Rangnilde Tuedtz Arffuinger for 3. Rdlr Hand haffuer VdLagt for hinder  Huilchet arffuingerne iche Kand negte   da er dømbt at Arffuingeren schall Jnden 14 dage betalle eller Lide namb och vrdering, och dersom hand haffuer huget J dieris schou, eller haftt hus Veerelse, Vill besigtis  och da er quitiing goed betalling,

Hans Hansen fogd Loed Lesse et pandte breff paa Jøssendall  Lydende paa 1 Løb smør, at haffue J pandt, Daniell AlffSen et paa 18 Rdlr:  och at haffue J pandt,

Maatis Jøssendall waar [steffndt]? aff Johan Frjmand for 100 boer och 4 tøldter och 8 boer   er till dømbt at betalle Ligesom hand beKom for dj andere, der bleff Frembsendt,

Knud Bache begierte her sidt schodtzmall, huor till Almuen suarte indtet andet at Vide med ha: (hanom) end det som erligt er,

Knud fremsagde at mand schulle Lesse først, dend Forrige ting bogh, Før der gaffues schodtzmaall, <Huilche> Knud vaar dette begierindis schrifttlig,

Anno 1668. dend 3 Nouember holdtis Almindelig høsteting paa Joestad  Lensmand Olle Joensen  Soren mend som følger

Lauridtz Ottsen Agge                           Jffuer {Blest} Blen

Haldsten Jbiid:                         Asbiøren Meelland,

Olle yttere Joestad,                              och Asgudt HelleLand,

Fogden Hans Hansen haffuer laadet steffne Bertell HelleLand For hand iche haffuer saaed sin paa boende Jord, ey heller betaller May:st sin schatt J Rette tide, herj moed at suaare mødte Bertell sell och bereette at hand iche Kunde Lenger staa der med, mens Vill aff staa Jorden och dend at giør Leidige (Ledig),

1668: 20

Suend Klocher haffuer Laadet steffne sin Land bunde for hand ey betaller sin Retigheder i sin till børlig tider  ey heller er hanom Hørige och Lydig  och formendte hand der med sin bøxell burde at forbryde,  hertill suaarte Sølffast at hand haffuer aff dend førrige Klocher och Vill formoede at haffue sig der eftter Retted,  da er dømbt bøxell Zeedellen Ved magt, och dersom Hand iche her eftter er Klocheren hørrig och Lydig som det sig bør  da at Veere Jorden quit, och betalle Ha: (Hanom) dend Resterrende Rettig!! (-hed) Wdj dj tider Louen siger,

Olle FrisWig Waar steffndt, mødte iche, ey heller bleff Loulig  som det sig bør  beuist at veere Loulig steffndt  da bør det till Vorting da der om at gaaes huis Ret er,

Brynilde Vdj Wjg (Wig) Loed opbiude 1 pund smør och 1 løb saldt  som er hans Rette Oedell  om nogen dend part will aff eten!! Løsse, huor till ingen suarde

Olle Joensen  Lensmand  J Rete Lagde en dom aff Sl: Lauridtz Waldter anlangende 1 spand (retta fra pund til spand) smør och et giedschind  Legende Vdj Øffre Beruen  Anlangende at Veere set tuende mend set Vdj pandt for:ne goedtz  der offuer er Jorden Beruen forhøyet 1 Spand smør  1 giedsch:  huor eftter Olle begiertte forschreue et tings Vinde at saa er, och aff dommen hand erfaarres,

Noch tillSpurde Olle Almuen om dj Viste at huad det Spand smør smør!! och et giedschind waar Vdset for till M:St: \vdj schat/  som nu følger det,  huor till dj suarde at Richoll Vdsette det for 18 Rdlr;

Noch tillSpurde hand denem huad dj 2 Spand och et Giedschind som Jffuer Tormoesen haffuer Wdset, da er det wdset huer march for 4 mrk:

Noch haffuer och Vdset Omund Fixen Vdset Vdj samme Jord 8 mrk: smør for: 8. Rdlr  Legende vdj dend anden tun

huor eftter Olle begierte et tings Vinde  da Vinder Vj at saa er till gaaen for Retten och passerid,

1668: 20b

Anno 1668 dend 6 Nouember holdtis høste ting paa Østensøe ting stue med dis Almue, Lensmand Biørne Røchen

Erich Stenne                                        Peder SandVen

Hagen Sanduen                                   Halgier Tiusas  och

Rasmus Schallem                                 Lauridtz Tuedt,

Hans Hansen Fogden Loed tilspørge ald Almuen om dj Ville giffue Captein Knag nogen schodtzmaall  endten Ond eller goed  da suaarde dend meninge ma\n/d at dj Haffde Jndtet at Klagge offuer ha: (hanom) wdj nogen maader  och tachede Ha: for goed och op Rigtig omgiengelse saa lenge Hand waar her,  wden Arnne Bierche Kom wdj Reten \och sagde/ at hand waar schyldig Ha: paa en baad hand bøgde for Capteinen  3 Rdlr,  Videre Viste der Jngen med ha: Vdj nogen maader,

Olle Tolle Vaar steffndt for hand schulle Haffue noget Røgte J bøgden   er forre lagt til Vortinget at schaffe det fra presten at det er tagen paa Kierche bachen

Olle Tolle sagde til Siffuer Kallestad at hand haffuer snached schalche Snach paa hanom  som Siffuer begierte herj maate Jnd førris

Olle Joensen StoerAs vaar steffndt for Leyer maall  mødte iche,  bleff dømbt J steffne fald eftter Louen,

Hans Hansen Haffuer Laadet steffne Grebp Tuet For et breff Hand schall Haffue forduldt, anlangende et schab och en boer som Hr: Biøren Jensen Koch schall haffue giffuet till en borge stue i Vigøer  som Hr: Ellias ibd: Vill Kreffue Sl: affgangen Hr: Hans Hansens enche Karren Christens daatter,  da eftter som Hr: Ellias haffuer iche søgt eftter Nogen breff, ey heller nu nogen fremb schicher Huor eftter Vj Kand Rette os,  da er hun for denne sagt!! (sag) frj Kiendt

1668: 21

Oedt Østensøe waar steffndt for en hest Hand schall haffue seldt till Olle Houstuedt med saadan WillKor at naar Hesten bleff seldt øster, endten for penger eller Halff waarre  saa schulle Oedt beKomme sin betalling, saa haffuer Olle seldt hesten och ingen betalling beKommet aff Olle eller dend hesten haffuer beKommet, som er Lauridtz Lauridtzen i KiendtzerVig,  da Kand Vj iche Fra dømme Oedt sin betalling  mens {iche} hesten dend at beholde som Kiøbte, och Olle at betalle Oedt Jnden 14 dage, eller Namb och Vrdering eftter Louen,

Lauridtz Lauridtzen och Oedt bleff forLigt om 2 Rdlr For Vindter foster for hesten  och er der med Vener och Vel forligte,

Olle Moe vaar steffndt for nogen tou Hand schall Haffue Kiøbt aff Tron J Biercheland, Ellias Erichsen och Gutormb Handegaard, till at beuisse dieris Hiemmels mand dertill eller lide der for, dj mødte och berette at dj det haffuer Kiøbt aff flødtmend Vdj Bergen, er bedaget at førre herom till først hollende Vorting Hiemmels mand, och der \eftter/ at lide dom

Olle Moe beRete at haffue giffuet dem der for 1 Rdlr  ../.. (= mindre?) 4 s:  och er siden aff Lensmanden och Erich i Vig Vrderit for 2. Rdl.  huor aff mistanchen \er/ Kommen, at det Vaar stollen  seetindis J Rette om iche Olle bør at bøde 7 Rdlr:  beroer till Vortinget, dj der om at schaffe beuis fra dend selgende,

Hans Hansen Haffuer Laadet steffne Asbiøren Kallestad nu till hollende, tillforen boende paa Haaemb  och der bleff schyldig schat 3 Rdlr 1 ort  derfor seet en Kou J pandt, och Leuerdt en neermeere døden end Liffuet, och det Vden Vinde, och Jmoed fogdens quindes Ville, J Fogd gaarden  och straxen der eftter død  da bør Asbiøren at betalle May: schat Vd aff sin formue eftter Louen

1668: 21b

Hr: Ellias Hermandsen Haffuer Laadet steffne Tuedtz besidere for dj iche holder dieris gierdes gaard Ved Ligge, da er saa dømbt at huer schall gierre saa Vit dj haffuer Jord, och schall sees aff tuende mend med Lensmanden Huad fatis,

Laars Røen Haffuer Laadet steffne eftterschr: For schyld dj er ha: (hanom) schyldig,

Gundmund Nes  1 Kou  15. Ahrs Leye, 1 børre  ½ Rdlr  1 mallme gryde

Aslach ValdLand  1 Kou  15. Ahrs Leye, baarne Kler  2 mrk

Aschut Selleseetter  1 Ny quarters Kiell Vdj 15. Ahr, 2 mrk Vdj penger,

Berite Øffuere Uig (Vig)  1 Rdlr for 1 Kiell,

er end nu forreLagt till Vortinget at Klaare, eller da at lide dom

Johanis och Olle Moe haffuer Laadet steffne Tosten J Wig For noget grees Hand haffuer slaget fra Hanom J fieldet, paa en pladtz Kaldis Kongsgill, herom Wandt Grb!! (Greb) Tuedt  for 40. Ahr siden gich hand marche gang der J mellom Moe och nedere(?) Vig, da hørde det Moe till, bør der eftter at følge Moe Jndtill det bliffuer besigtet och beedere Vindis byrd føris,

Lauridtz Tollachsen haffuer Laadet steffne Holgier TuisAs for 1 ½ Rdlr Hans Konne nu er [schyldig]?  Nafflig Guro Joens dater, hun vaar till sagt at Lege paa Løbse Loftt for Leden Vor och iche er scheed  bleff till dømbt at eche!! dj tou parter der aff och Joen dend 3 som bruger dend 3 part \der/ aff,

Anno 1668. dend 30: Nouembr: holdtis Retter ting paa BieldLand Vdj Husnes eftter Hr: Comis: Hans Hansens befalling dat: Bergen dend 7. 8tober: Anlangende dj prob at forhørre Jmellum Pouell Trolsen och Jens Andersen  offuer Weerendis soren mend som følger

1668: 22

V: Lauridtz Olsen                                Johanis Pedersen {Houland},

Aslach Kallestad,                                Vnderemb,  q

Aschild Houland                                  Joen Joensen Møchelebustad  och

                                                           Endere Tuedt,

Huor da for \os/ Vdj Retten fremb \Kom/ Jens Andersen och [i] Rettelagde En steffning dat: Bergen dend 7: 8tober:  at disse eftter schreffne prob schulle Afflege dieris æd Huad en huer Haffuer giffuet Eggelfeldt  en Kiøbmand Legende paa Leeruigen Legende for Leeden Ahr,

Da mødte Christopher Orning Jche  mens Haffde schreffuet sin mening der om

Noch mødte Vdj Rette Velforstandig mand Jffuer Knudtzen  vandt Wed æd at hand Gaff for huer tønde aff dj 3 td:e mell hand hand Kiøbte aff Egelfeldt, 16 ½ Slmrk:  och for 1 td:e huede 3 Rdlr  och det beKom aff schibet paa Leeruig 14 dage Vngefeer eftter at schibet Vaar Komen paa Leeruig,

Suening Nielsen mødte Jche mens J Rette Lagde En seedell at hand Referer sig till det forrige hand herom haffuer schreffuet, det hand iche Reetterere!! Ved,

Hans Busch mødte och Ved æd Afflagde at hand Fich 1 td:e meell aff Egellfeldt for 16 ½ mrk aff schibet da det lag paa Vigen

Anders Axelsen Vandt och Weed æd Aff!! (Afflagde at) haffue beKomet aff Egelfeldtz schib 1 td:e meell for 3 Rdlr  som Hans folch hendte,

Poell Andersen mødte iche  mens tuende mend sagde herfor Reten  Nemblig Hagtor Achere och Brynilde Noertuedt  at hand vaar siug  dog Ville dj der paa iche giørre dieris æd at hand Vaar saa siug {at} hand Jo Kunde Komme till tinget,

Ellers vaar det Vdj Guds sandhed det som der om vaar Vndet!! (Vundet), Ved æd,

1668: 22b

Johanis Andersen Røsseland Vandt och at hand haffuer Kiøbt aff Egelfeldtz schib 1 td:e meell for 3 Rdlr, och gaff boer J Weerre!! (Vare?),

Hagtor Achere Vandt J Ligge maade at Kiøbte aff Egelfeldtz schib 1 td:e meell for 17. Slmrk:

Brynilde Noertuedt Vandt End och at haffue Kiøbt aff tidtbm: Egelfeldtz schib 1 td:e meell for 17 Slmrk:

Anne  Sl: Jens Sørens, \mødte iche men/ Jffuer Knudtzen sagde at hun haffuer Ved sin Sl:hed iche at haffue beKommed meerre end 2 td:r Huede for 7. Rdlr

Steen Torrendall mødte iche, ey heller Nogen Loulig forfald Wed æd Loed Lysse, Wden at Poell Troellsen wille sige at hand schulle J morgen veere paa Haatteberig til tings

Thommas Jensen afflagde och at haffue Kiøbt aff samme meell 1 td:e for 3 Rdlr  ../.. (= mindre?) 8 s. och det Veed æd,

Lauridtz Johansen Vallen Vandt paa sin Konne Maarittes wegne at hun Kiøbte aff for:ne Egelfeldtz schib 3 td:r meell for 8 ½ Rdlr:

Lauridtz Olsen Haatteberig mødte iche heller Lyste Nogen forfald, men bliffuer Suenings forKlaring,

Disse forschreffne prob begierte Jens Andersen beschreffuen huor Leedis dete paserit

Poell Troelsen tilSpurde Jens Andersen Huor for Hand iche tog goedtzet aff schibet  eftterdj Windis biørden siger at dj det haffuer Anammet aff schibet, och formendte slig bag prou (bokered) burde iche at førris paa hans dom  som er Vngefeer Ahr och dag gammell, Jens suaarde at her paa er suaart till foren

1668: 23

Anno 1668 dend 8: Decembr: holdtis Retter ting paa Handeland Vdj Schonnuig[s] Schibrede, offuer Verendis Lehnsmand Jørgen Eye, Andfind Boge, Hans ibid:  Johanis Leeruig, Arendt Ølfernes, Knud Egenes, och Halduor Holmmedall,

Huor da for os Vdj Retten frem Kom Mandhafttig Capt: Pietter Noermand, som haffuer laadet steffne dend bunde Pouell Handeland  som bruger for:ne Jord  for eftter schreffne poster,

For det første J Rette Lagdes En Suplicas som Poell Handeland Haffuer JndLagt for Hr: Gennerall Majoer Allefeldt, at hand besuerger sig at giffue for stoer Seruis, Huilchet Captein formendte at Veere Jmoed K: M: fororning och Statutter  och begierte der om en forsuaarlig dom

Poell Handeland mødte och J Rette Lagde Hr: Gennenneralls!! suar paa samme Supljcas, at hand schulle giffue eftter Ordina\n/dtzen  och tøgte hand det Vaar hanom iche Lidelig, schulle Captein giffue ha: (hanom) Sin bøxell Jgien  och formendte her med ingen Vrett at haffue giort  at hand haffde Klaget sin egen Nød och trang och Ville Rette sig eftter Hr: Gennerall suaar, Ellers begierte hand domb  och om hand det iche Kunde nyde   Captein formendte Endelig at hand maate Lide derfor.  Da er saa dømbt, at Vj Siunis iche at weere Jmoed Konglig Vdgiffne fororning Su<pljcat> at Klage sin egen nød, huor paa er suaart, Aff Hr: Genneerall Expresse at hand schall giffue eftter Ordjnandtzen \Seruis  Huis iche/ schall hand veere til forpligt at tage sin første bøxell eftter Sex mendtz sigelse Naar sneen er aff Jorden  der Kand Retelig forfaaris huad hand haffuer haftt aff schouen Siden hand bøxellet, til Prosit och der eftter Kortis,

1668: 23b

Noch bleff Poell Vdj Retten forderet!! (fordret) for at hand schall haffue sagt at Captein Noermand iche aldenne waar, men end och andere Høye Officerer, Vaare, schulle Veere och bliffue bøndernes husmend,  2. och Jligemaade frem for Retten  q <q  Lagdes Leut: Amrong och>  Fend: Hans Busch\s Windisb:/  och Vandt det samme, huilche probs breff Videre om meelder, at Veere tagen for Chris Ret Vdj Bergen  huor eftter Captein begierde dom

Poell mødte och J Rete Lagde et Lidet JndLeg Jndhollende at hand aldrig haffde sagdt det  ey heller Viste at det vaar sched, Vden det scheede i druchen schab, och forregaff Jche at weere till Weedermeelle steffndt, mendte der for iche at Lide noget der for  da siunis os eftter dj Capteinnen Endelig paastaar at hand schulle Lide paa hans fiere mrk: sølff  da ehragter Wj eftter ting faar bolchens (Tingfarebolkens), 4: Cap  at som Vtrøcheligen formelder at Jngen Vindis byrd bør at giffues beschreffuen Vden dend det paagielder er steffndt till Veedere meelle, da naar sligt scheer schall Vj straxen giffue dom:

Jacob Siffuersen Ville iche Vinde Ved æd eftter at dend Waar oplæst, er der for til dømbt at bøde 2 mrk søll eftter Louen til sit herschab,

Noch Vaar Poell J Retten foederit!! (fordret) for 8 tøldter tømmer: hand haffuer huget Vloulig i schouen her paa gaarden  huer tøldt Vrderit for 4. Slmrk:  beløber sig 8 Sldlr: Naar der fra tagis 18. mrk: for saldtill!! (saldt till) hans hus Ahrligen   q      tiere maa hand brende till sin baad eftter Louen  End och Kortis 4 mrk: till Neuer

1668: 24

q    bliffuer saa Jgien 7. Slette daller och 3 mrk:  som hand bør at betalle med Land namb eftter Louen 1 ½ Rdlr;  och Vdj omKostning 2 Rdlr 1 ort:   Er till sammen  13 Sldlr: 1 ort

End nu Vaar Poell Robt Wdj Retten for 5 tøldter tømmer Capteinnen meerdte!!, Legende Ved saugen paa en Ret at Capteinen Ville Vide huem det till hørde, och Poell dog J Moed forbud tog det bordt, saa Vell som 3 tøldter minder 1 stoch  Legende wed Eluen  som hand och Jmoed forbud afftag!! (afftog), seete Vdj Rete om hand iche bør bøde 8 ørtuger och 13 mrk: søll, derfor, beroer till Videre, Naar dom falder om dend Anden post Vdj forschreffne dom, och da Rigtig beuis herom At førre, huor eftter da och forsuaarlig dom Nest Guds hielp schall Wdsteedis,

                                                                                  At saa er som forschreffuet er,

                                                                                  Widner Christen Nielsen

                                                                                                                      Reff