Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøy kloster tingbok

I.A.c. 6

1671

Håkon Aasheim / Sparebanken Hardanger / SAB 2006                                                            Tingbok I.A.c. 6  1671  for Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster

(Ein del sider er vannskadd i toppen. Difor: …….)

1671: 1

Anno 1671. Dend 9. Feberuarjus, holdtis et Restandtz ting paa Opemb i Vluig sogen  offuer Veerendis Fogden Welforstandig Mand Hans Hansen sambt Lensmanden Oed Haaemb, Jffr Sponumb, Jffuer Ordall, Anders Liune, Isach ibiid. och Endere Vambem  alle ædsorne Laug Rettismend, i for:ne Vluig sogen  giør Witterligt,

Huor da for os wdj Retten fremb [Komb] Olle Torchildsen Opemb paa Sin egen och med Arffuingers Vegne  Som haffde til i dag Laadet steffne Lauridtz Needere Leque for 5. Rdlr.  Olle sin faader  Sl: Torchild Opemb, hanem med forstragt haffuer Vdj Landte!! (lånte) penger for 14. {dage} Ahr!! (år), Siden  Rendten effter affRegning 4. Rdlr: 1 ort 12 s:  Er tilsammen penger 9. Rdlr: 1 ort 12. s

Noch Søgte bette:!! (bemeldte) Olle, Lauridtz for 14. Rdlr:s Rendte i. 7 Ahr  Som waar effter dieris affRegning 6. Rdlr 12 s.  beløber sig tilsamen 15. Rdlr 2. ort

Huilche for:ne!! (forskrevne) Olle Opemb paa sin och med Arffuingers Vegne [paastoed]? om Jche Lauridtz Leque bør for:ne 15 ½ Rdlr: Jnden 14. dage at betalle  eller Namb och Vrdering!! (vurdering) effter Louen

Herjmod at suare mødte tit bemelte Lauridtz och forre Gaff at haffue Fød for Sl: Thorchild 9. Kaluer!! (kalver) Vdj 9. Ahr, for støchet Ahrlig bleff dj forligt om ½ Rdlr 4 s.  bleff Anslagen Vdj penger 4. Rdlr: 3 ort 14 s   Noch Leuerte Rede penger 3 Rdlr mindere 1 ort, 2. Meller Roug  4: Sl:mrk: (slettemark) Vld for 1 Rdlr  ½ td:e Kalch for 1 mrk:  er tilsamen 9 Rdlr 2 ort mindere 2 s:

Naar dete forschreffne fra tages offuen bette: Suma. bliffuer Jgien 6. Rdlr: 2. s.  Huilchet Lauridtz iche Kunde Negte Jo at Veere schyldig till Olle och sin med Arffgr:

da effter Hans egen beKiendelse och Rigtig Aff Regning Kunde Vj iche andet end dømme Lauridts til at betalle denem for:ne 6 Rdlr: 2: s schadisLøs Jnden 14 dage  eller Lide namb och Vrdering effter Louen och der med Affler Kongl: May: Sin Zeeduonlig Zigt

Anno 1671 dend 14. Feber: Vaare Vj forsamblede  Nemblig Olle Hus, och Jacob Ludterem  til at besigte Thuedtz husse i Kiendtzeruig Sogen Vdj Fogden Velforstandig

1671: 1b

Mand Hans Hansens Neeruerelse  och besaae Vj {Os} først stue Husset paa ……………… befandtis mesten aldt ………………. at Reperere  4. Rdlr:, ………………… Laaen er \och/ brøst feldig Paa bege sider  til 8 Rdlr:  Fæ husset Vill aff Ny opbøges och Koster 8 Rdlr   Eld husset bleff Sagt aff tofften efftersom dend er gandsche For Raaden  Som til foren er affSagt

dend bue staaende Ved enden aff stue husset Vill Koste at teche offuer aldt  4 Rdlr

Noch Fandtis en bue til paa gaarden  Noget støre  Vill gandsche opSperes och techis  Vill Koste 6. Rdlr,

at forschreffne husse fandtis Saa brøst feldig som forschreffuet staar Vidner Vj

Anno 1671. dend 6. Aprill Holdtis Almindelig Vorting paa Eye Vdj Graffuen sogen  Lehnsmand Joen i Dallen  Olle Nessem  Siffuer ibiid:  Lauridtz Spilden  Poell Housse, Peder Kierland, och Siffr Hammer  Offuer Veerendis Fogden Hans Hansen med Almuen som da til steede Waar.

och Haffde til J dag Laadet Steffne effter befalling dat: Berffuen dend 18. Martj, til Lensmanden Joen J Dallen at hand schulle Vdforsche och steffne Huem der haffuer Huget Vdj Vosse schoue paa Nogle Ahrs tid  Huilchet Lensmanden beKiende Vdj effter følgende made!! (måte), och en huer sell!! (selv) beKiende huor dj det haffuer hugen   da for det første Kom och beKiende for det første Brynild och Sølfest Sem haffuer huget i Bulche march 4: tøldter stuer  och 2: Kiøbt aff Hans Nielsen   aff Lauridtz Toglæ 8. stuer,  aff Lauridtz Schatle 4. stuer,  Tosten Jbiid: 4. stuer.  aff Knud Kinie 4. stuer,  Josop Liie 2. tøldter stue  dette eyer Claus HenderichSen

Siffuer Holuen beKiende at haffue huget Vdj Lauridtz Toghlæ 14. stuer   hoes Lauridtz paa Schutle 4. stuer   Claus HendrichSen Ombudtzmand der offr,

1671: 2

……. Siffuer Nestaas Haffuer Huget i Dal…. .. tøldter stuer  och 3. stuer som enchen paa …… ..ielff eyer,  Hos Hoffuer Hougen 8. sture!! (stuer)   Jo…. ..ll ibd: 8. stuer,

Erich Semb Haffuer Huget hos Lauridtz Øggre, 6. stuer, som hand eyer Sell.  Halduor Sem haffuer huget hos Lauridtz ibid: 7. stur!! (stuer)  som hand eyer Sell,  Viching Nessem haffuer huget i Dold schoug 1 tøldt stue, och Kiøbt aff enchen 2 tøldter tømer  som er Sell eyer,

Knud Nessem huget i Dals (Dols) schoug 16 stuer  som Hun eyer Sell.

Lauridtz Spilden och Anders Kolnes haffuer Huget Hos Brynild Schudtle 1. tølt stuer  Bormester Offue Jensen er eyer mand,

Anders Kolnes ibemelte Dals schoug 2. tølter stuer   Hun hos Tosten Hougen 3 stuer  Claus HendrichSen Ombudtzmand,  Huget hos Hoffuer ibid: 2. stuer   hos Michell ibid: 3. stuer,  hos Lauridtz Nyre 2. stuer

Lauridtz Breche haffuer huget hos Knud Kinne 9. stuer Gran  eyer mand Hans Nielsen   Hos Lauridtz Øgre 6: stuer  eyer sell,

Niels Jydere haffuer huget hos Olle Gieracher 3: tølter tim/m/er  Manden eyer det sell,  hos Olle Opem 2 tølter str: (stuer)  eyer M: M: Giert   hos Siffuer Schudtlle, 16 stuer   Hos enchen ibiid: 4. stuer,  hos Lauridtz Tachelle 5. stuer,  Lauridtz eyer Sell,  hos Lauridtz Øgrre 10. stuer,  Tosten Schutle 10: stuer,  hos Ingebridt Fenit 4. stuer,  hos Lauridtz Hatuedt 8. stocher

Niels Jørre, Brønild och Sølfest Seim och Siffuer Holuen bereter at haffue forLoff aff Schudtle och Tachle Leylendinger 5. tølter stuer  der aff er bleffuen 10. tølter tømmer, beløber sig til hobe 28: tølter stuer och 2. stuer och 15. tøldter tømer

Engebret Fenne J Rette Lagde en JndLagde JndLeg datr: dend 6. Aprill Vnder Claus Mossefindtz Hand  her om Lydende at en huer Vloulig haffr

1671: 2b

AndKomet Jmod Louen och beg….. …… dom For sinne Ahrsager schyld ………….. til dend 18. May Først Kommende ……… -lden hos Kund!! (Knud), der sin ……………… beuisse, saa Vell Lide dom och huer at bøde effter same steffne Mall V\n/der steffne falds bøder, och Jngen her forinden at befate Sig med noget aff tømeret saa frembt dj der for iche Vil Lide

Fogden Hans Hansen haffuer Ladet steffne Niels Jøre <for> Hand schall Haffue stollen en stud fra Lauridtz Fenne paa Vos, Herom at Vinde Førde Fogden Vdj Reten Omund Eye  at Hand Haffde Vist  2) bar!! (Baar?) SamsonSen til  1) Lauridtz Fenne  at hand Kunde Vide huem der haffr stollen for:ne stud, Huor paa hand giorde sin æd. at Lauridtz haffuer Verit effter det Vdj 5. Ahr:  huor for Lauridtz beKiender at haffue giffuet til 1 Rdlr: For hand schulle sige hanom huem der haffr stollen studen   beroer til Videre.

Niels Jydere beKiende at haffue schieldt Lars Fenne For en Liugere, bedragere och en schalch  Huilchet hand Ved stoæ (vedstod) och beuisse Ville,

Niels Jødere Vaar end nu steffndt for en søff!! (sau) Hand schall Haffue stollen fra Anne Tageschielden  derom Vant Joen Fenne som Ved bogeræd affLagde Jndtet der aff at Vide   beroer til Videre, paa Spilden

Torbiøren Espeland Var steffndt for Arffuesuig Hand schall Haffue begaaed effter Sin Sl: broder Johanis Jydere, Nemblig 10. Rdlr 20. s.  Huilchet Fogden formendte at Veere en Vloulig fordring:  efftr som Hand haffuer beKomet aff sin broder ½ smør  med Vaare till Før hand døde, och nu Jngen Rigtighed derom Frem Leger   beroer til dend 18. May Først Komende  sin Vindis biørd och breff at beuisse Saa Vit Rigtig er

1671: 3

Sl: Johanis Jøders Arffuinger Vaar steffndt for ½ Løb smør  1 buchschind som iche er schatet for Vdj 4 Ahr:  Fogden formendte godt at Veere for…. ….. Vnder May:  bleff forligte at Hans Hansen ………d det for 12 Rdlr:  der Jmoed Nyder dj børen Noget Løssøre som er Vrderit for 8 ½ Rdlr:  Siffr Hammere Ville Lege disse penger Vd och beholde det hanom saa Lenge hans penger Vdestaar

Niell med Følchedall Faarer till Laugting til Botolfj Laugting sin æd at afflege.

Anno 1671. dend 8 Aprill holdtis Vorting paa Sponumb  q <q  Jibiid: Jffuer  Giermund Ouse och Olle Seuertuedt>  Olle Opemb, Endere Vambemb, Elling {Vambem} \Bagene/, Anders Liue och Andfind Leque, {och Andfind Leque}

Hr: Jørgen  sogne prest  Vaar steffndt aff Fogden Hans Hansen for 22. Rdlr: 2 ½ mrk: aff May: schater  Huilche hand bør effter Louen at betalle,

Noch Vaar Sl: Hr: Tomis effter Leffuersche och steffndt aff Fogden Hans Hansen for 47 Rdlr 1 ort 10 s med Hr: Can: (Cancellers) steffning dat: Bergenhus dend 6. Feb:  aff May: schatter, her Jmoed at suare mødte paa Hindis Wegne Hr: Niels och Jngen Loulig beuis For Os JndLagde eller Jndførde Vdj Reten at der Vaar Noget aff betaldt   da Kunde Vj iche Andet [dømme]? End Hun tillige med Hr: Jørgen Haffuer at betalle Jnden 14. dage eller Lide Nam och Vrdering effter Louen  och huer at betalle i omKostningen 2 Rdlr ½ ort, och dette er saa Ledis dømbt och aff sagt effter det som for Os Vdj Retten frem Kom baade mundtlig och schrifftlig, och dersom Vrdering scheer da affleer May: Sin Ziigt effter Louen, tj Sligt burde Lenge siden at Veere Søgt paadømbt och betaldt, Vden saa stor Vmage och besuering som før er melt,

1671: 3b

Anno 1671 dend 26. Aprill holdtis Almindelig Vorting paa Voge Vdj Schonneuig schibrede ………….. schibredes Almue  offuer Veerendis Welfornehme mand Johan Frjmand ………. Lehnet hans tienner som …….. ………. Castens, Lensmand Jørgen Eye, Lensmand Jacob LøchHam/m/er, Soren mend Aff SchonneVigs schibrede,  Omund Vdager, Jonas Fieldland, Hans Boue, Johanis Lande, Mogens Siøe och Olle Settere,  Aff Vogs schibr:  Thorchild KongsVig, Niels FlorNes, Arne Gierstad, Michell Tuedt, Olle HettelleLj och Anders Flache,

da effter steffne maall møte Som følger

Johan Frjmand haffuer Ladet steffne Johanis Melland For Slags maall begaaed Jmod Guldbrand Berje paa Kirche gaarden Vnderems Kierche gaard, herom at Vinde mødte

Anders Løghammer Vandt at hand Saa Johanis MeeLand stødte, Guldbrand Berje, for sin bringe med en Spaae paa Kierche gaarden,  Olle Lj Sin Konne Mødte paa hans Vegne och beKiende at effter sin mandtz ord  At hand saa Johanis schød ha: (hanom) fra sig med en Spaae

Johanis Meelland mødte och berabte sig paa dend helle Almue da tilsteede Vaar. fornemmelig Seebiøren Sanduigen, och Olle Lje, huorom hans Konne haffuer Vandtet, Videre Kunde der iche Vindis om  er da iche Vden et proub, och sagde sig Jngen Videre proub at haffue, och sagde at Wille forliges med Johan Frjmand, eller at Lide dom till høstetinget, eller Lide dom paa 8: ørtuger och 13. mrk søll

Olle Espen haffuer Laadet steffne Joen Schorpetuedt, for 1 quie Hand haffuer hafft paa foster Leje, for ha: (hanom)  och beretter at dend Vaar aff Suldt død, Joen mødte och sagde sig at Ville beuisse dend døde iche aff Suldt, mens aff dend Søgdomb dend haffde tillforen   der med beroer til dj Vindis byrd Føris som Loulig er, eller at betalle quien

1671: 4

Johanis Mogensen Sunde haffuer till Bottolfj sin æd at Aff Lege for Ve\l/uisse Hr: Laugmand,

……. …… haffuer Landet!! (Laadet) steffne Enchen Øffre Voge … .. Quie  1 Kou som hand Vaar Vdj schifftet VdLagt, Kouen …. som er med Vidnis biørd at beuise, aff dend Søgdom som Louen ha: (hanom) Frj Kiender, men huden bør hand at haffue, quien bør dj at betalle,

Aff Schonneuigs schibrede

Hellj Opstuedt waar end nu steffndt for en øxes effter Kastelse, effter sin Veer broder Lars:  som det haffuer Angiffuet, tj hand nu er flødt paa Lsheres!! (Lensherres) Godtz  der for beroer det,

Poell Handeland vaar steffndt for Adschiellige sager, Mødte her for Reten  och dend siste som bleff forhørt Kom for Reten och sagde:  effter som hand iche haffde beKomet Copie aff Nogen steffne Zedell, huor For hand iche Wille suare Nogen aff Jndsteffdte poster  der med gich i fra Reten

Her Med beroer til J dag Sex Vugers!! (ukers) dag paa Handeland  der dom at Lide effter Louen   q

<q  Pouell Handeland for stor Slags maall paa Joen Schouffue och Hans Liff. boris tuilsmall paa, schede om Jullen

Noch Vaar Poell steffndt for 2. Ahrs Oedels, och Lejlendings schatter

Hr: Pder!! (Peder) Helber haffuer steffudt!! (steffndt) ha: (hanom) for Vloulig tinde!! (tiende) Korn

Lars Vdager haffuer at faare til først hollende Laugting sin æd at afflege,

Johanis Lande {Vaar} haffuer steffndt Olle Fieldland for at haffue betaldt en Jegt som Kom til schade, er til dømbt at betalle 3 ½ ort eller Lid!! (Lide) nam och Vrdering efftr Louen

Lieutenant FilBoy (Fileboy) bergerte!! (begierte) dom efftr dj Vindis byrd hand hand!! haffde førdt {till} till tinge,

1671: 4b

Anno 1671. dend 4 May holdtis Almindelig Vorting paa SpidtzØen (for Halsnøykloster)  offuerr Veerende Fogden Hans Frjmand  Lensmand ….. …….  Omund Groff, Omund Otterøen  …… ……  Baldtzer Dadlle!! (Dalle) och Omond(?) Ron…edt

Engl(?) (Engel?) Hougens (Hougenes?) haffuer at fare til først Komende Botolfj Sin ed [at] afflege

Haldor Housgier Jlligemade.

Anno 1671 dend 5. May holdtis Almindelig Vorting paa Colbiønshou Vdj Øllen Aff Lensmand Rasmus Vlgenes. Erich Kotte, Knud Vdtstuen  Colbiøren Fodtzell, Erich Suoland, Suend Tuedt, och Elliæs Suoland, offuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand,

Anders Schartland haffuer at faare till først Botolfj Laug ting sin æd at aff Lege,

Olle EigAs haffuer laadet steffne Gulich Biue for hand schall haffue tilsagt hanom at hand boede paa en tiuffue pladtz, och hand haffde en tiuge domb, Ja end och forførdt!! ha: (hanom) for sin Saug part,  herom at Vinde mødte Vdj Reten Olle Steffensen  at det haffuer Veerit en tiuge pladtz du paa boer,  Olle Hetland Vandt Ligesaa. Videre proude hand at det hand haffde en tiuge dom   Gullech berobte sig end nu paa Colbiøren Dallen och Tosten StangeLand,  beroer til dj føris

Erich Hegge haffuer Laadet steffne sin grande Michell ibid: For at hand haffuer schieldt ha: (hanom) for en tiuff,  herom at Vinde mødte Tørris Dyremb och Vandt at hand schieldte ha: for en Veere tiuff,  Torre Opemb møte Jche   Michell mødte och beKiende det Seell  dog hand iche Viste det før andere Folch det ha: berete. for hans store druchenschab schyld, beroer til ieg foer Raad ført mig med Hr: Laugmand,

Johan Frjmand haffuer Laadet steffne Halffuor Allne for Hand haffuer Lejet en anden Jord och iche opSagt sin

1671: 5

……….. Jord for Sin husbund Johan Frjmand … …… at hand der med haffuer forbrut … ….  huilchet Siunis biligt at hand Reter sig effter dend Siste bøgsell breff Vdj alle madr:!! (måter)

Johanis i Vig haffuer Laadet steffne Suend Alne for 4 ½ Rdlr hand ha: (hanom) schyldig er, huilchet hand sell her for Reten iche Negtet   til dømbt at betalle effter Louen  och 2 Rdlr J omKostning,

Fendrich Hans Busch haffuer laadet steffne sin bunde Engebret Suoland for hand ey Ahrlig Wille betalle Seruis.  beroer til Videre, til dend 4. Jullj først Komende  da dom at Lide,  herom JndLagdes en Supljcas aff Engebredt Suolandt, med Ressolution aff Hr: Canceller[s] Suaar  at Johan Frjmand schall offuer holde at bunden iche schall besuerges J mod forordningen   da Viste Vj iche aff dend fororning at Sige, och begierte en \af/ partterne Ville frem Lege dend, huor aff Kunde Sees huad bør \at/ Wdgiffues, huor till Hans Busch och hans bunde suarte, dj aldiellis Jndtet Viste der aff, tj dj aldrig haffuer seet dend, men Ville flyen til dend tid,

Johan Frjmand formendte bunden iche bør at Veere frj Lige Ved andere M: bønder  och der offuer Jche besuerges J nogen Maader med Seruis eller anden tønge  och giffue effter sin egen till biudelse i sin Suplias!! (Suplicas), Lige Ved andere sin grander  Her paa begiertis end nu dom til effter Retning,

Michell Hege bleff med Erich Sin grande forligt och Sagde Jndtet at haffue med ha: (hanom) end en Erlig ung Karll sømmer och Anstaar, huor om dj handtogis,

Anno 1671. dend 8 May holdtis Almindelig Vorting paa Housse i Kiendtzeruig Sogen  Lensmand Lars yttere Alsager, Lauridtz Jndere Alsager, Gunder Suarttuedt, Torbiøren Trundnes, Jacob Lutere  Ørians Øffrequalle, och Lars Trundnes, Lauridtz House, Olle Hus,

Olle yttere Alsager farrer til Laugtinget til Boltolfj Sin æd at aff Lege,

1671: 5b

Fogden Hans Hansen paa ……………………………… Jnger Vormbs Laader fre……. …… Leger till hindis paar… ………………….. Louen

Anders Homand haffuer Laadet steffne Siffuer Biugtuedt for at hand schall haffue forLeden sagt til ha: (hanom) at hand Var schalchede med hanom da hand Kreuede Forneme Johan Frjmandtz schyld,

til med haffde Siffuer Loffuet Anders 4. Sl:mrk: for hand schulle bedage Ha: (Hanom) for:ne Restandtz:  och iche nu Vill dend betalle,  Siffuer mødte och sagde at Hand fich ingen dag, der for Vill dend iche betalle,  her om beRoer til der om føris quitering. och bedere beuis,

Fogden Hans Hansen Haffuer Ladet steffne Giest Hendrichs: For hand schall haffue Rømbt aff May: Vdschriffnings tieniste, och formen at hand bør fengseligen Jgien Need schichede till Bremmerholmb,  Giest mødte och beKiende det sell, herom begiertes en endelig dom   da er dømbt at hand effter fogdens Achodering till bøder 6. Rdlr:  eller schiche sig Jnd at hand fengseligen til bage schiches om Sligt begieris,

Fogden Hans Hansen haffuer paa Velbrd: Berendt {Or} Ornings Vegne \steffndt/ Lauridtz Lauridtzen i Kiendtzeruig, med Sin AdKomst paa ½. Løb smør och 3. Løber saldt som hand sig til holder Vdj Hus {sch}  Huor til Lauridtz suardte Iche at Ville frem uisse Nogen AdKombst før hand Saa saa!! mange penger Velbrd: Berent Orning Vaar ha: (hanom) schyldig,

{Hans} Hans Hansen till Spurde om Lauridtz Ville nu suaare huad schou schade i for:ne schou er aff ha: (hanom) begaaed, Huor til suardte Lauridtz at hand Ville beuisse schouen waar Vdhugen och bødt for, førend hand bleff godtzet Raadig, Ja bunden paa gaarden sell och Wed andere huget schouen till Vpligt, som J Lengden Ville beuisse,

1671: 6

…. Nielsen Sten Haffuer Ladet steffne Gunder Suartuedt paa Daniell AlffSens Vegne for …… .... Resterrer effter hans bogs Jndhold, …………….Sild hand haffuer Kiøbt aff hanom

Gunder mødte och Negtet det iche, mens Ville beuisse med Samson Frøsuig at der Vaar mach i for:ne sild och waar Vædendis!! (uspiselig), saa Velsom Tosten Lotte,  til dj føris, beroer denne sag,

Anno 1671. dend 9 May holdtis Almindelig Vorting paa Quitne Vdj Oede sogen  Lensmand Tosten Tochimb, Lauridtz Apell. Lauridtz Degernes, Hellie Etteremb, Lauridtz Tuedt, Jørgen Degernes, och Lauridtz Ragd, och Fogden Hans Hansen Offuer Veerendis,

Jørgen Fremb haffuer at fare til først Komende Botolfj Laugting sin æd at aff Lege,

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Knud Fremb paa Berie Eyes Vegne, for ½. Løb smør  ½. hud i Helleland   J Jysendall 1 pund och 6. mrk: smør  som hand formener hand paa sin Konnes Vegne, iche at haffue beKomet følliste en Søster Lod aff,  Knud mødte och med nogen beuis J Rete Lagde at haffue meer VdLagt, end paa sin part Kunde Komme,  beroer till derom giøres Rigtig Regenschab, och huilchen da bliffr den anden schyldig  haffuer den anden {anden} at betalle effter Louen

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Torre Vastun For Vloulig Kiøbmandschab: med boer at selge  tøm/m/er at Kiøbe, fogden mendte at hand bør bøde 8 ørtuger och 13 march Søll, da for sin saa Vell som Sine børens meget storre suaghed schyld, haffuer Vj paa May: behag til dømbt at bøde 3 Rdlr: 2 ort:  och Jiche befate sig med Videre Kiøbmandschab end Louen till Laader,

1671: 6b

Haldor Kampestad haffuer steffndt …….. Lotte for 5 ½ Rdlr:  mødte iche  dømbt at betalle steffne fald, effter Louen

Kieriche Vergerne Lensmand Tosten Tochimb, och Lauridtz Apell haffuer Laadet steffne Siffr Jyssendall for Kierchens tinde!! (tiende)  som Vdj penger er Anslagen 2 ½ Rdlr:  Siffuer møte och iche Negted Gielden  der for bør hand det Jnden 14. dage \at betalle/  eller Lide Namb och Vrdering Vdj sin formue effter Louen

Hr: Henderich TobieSen Haffuer Laadet steffne med Voris Gunstige Hr: Cancel: Steffning dat: Bergen dend 2. Martj: 71. Knud Fremb, Lauridtz Degernes, Tosten Tochimb, Ormb Wdj Jbiid: och Tolleff Schaare   q  <q  och Johanis Vdj Vig>  For bøxeller aff \nogle/ Jorde parter herj Oede, saa Vell som Nogle Jorde parter der same stedtz som Knud seer!! (især?), er steffndt For, dj mødte alle steffndt, och beroer til dend 22. Jullj først Komende, paa Jorddall i Oede, och da om dj VLesselige breffue, aff Knud Frem nu Vaar herj Vdj Retten frem Vist, och ha: (hanom) Jgien Leffuerdte bliffr For nyed, at lide dom, saa Vel som dj andere Jndsteffnt,

Anno 1671. dend 10. May. holdtis Almindelig {høste}\Vor/ting paa Nedere Berffuen Vdj Vllensuang Sogen  Lensmand Haldsten Age, Olle Joensen  forige Lensmand, Lars Oedtzen Age, Haldor Kampestad, Jacob Vellurre, Lars Omundtzen Age, Maattis Qualnes, Jffuer Reeseetter, Jsach Jbiid:  Tosten Berffuen  Och fogden Hans Hansen Offuer Verendis, och Aschudt Helleland.

Lars Torgilsen Age, Jffuer Bleien  Olle Berffuen  Oed Agge haffuer at faare till nu først Kom/m/ende Botolfj Laugting Sin æd at aff Lege for Vell Viisse Hr: Laugmand {at aff Legge} effter Louen

1671: 7

Fogden Hans Hansen Loed Lesse May: \breff/ Vnder Hr: Canc…. ……. …en schulle giffue 2. Rdlr til Guardjs: …………… och der med frj for Vagten ………… Vdj Vllensuang sogen och Jngen ………… sagde at \saa/ Lenge dieris Soldatter Vaar Wdj Vagten Ville dj Jngen penge giffue Vden Naar folchen effter dieris Suplicas maa holdis folchen hiem/m/e  tj Voris Soldatter haffr haffuer!! strax effter Hr: Cancelr:!! (Cancellers) befalling maatte der for forschonnis for dete Arhs Vdgifft, och huad andere Lige schatte Leglendingere bønder da Vdgiffuer erbiuder Vj Os end nu effter Voris første Suplicatz Jmoed andere for:ne

Fogden Hans Hansen paa May: Vegne Laadet steffne her Vdj Rette Guro Niels dattr: Rogde for at hun effter egen beKiendelse  som her scheede Vdj hindes egen Neruerelse, en stach, at haffue om Naatter tide Vdj Vllensuang giort, heraff Laug Rettet Vrderet for 2 ½ mrk:  2. blaa hosser och en blegt schiorte  1 mrk.  1 Vdøgtig Kiste,  beroer til holdtis ting paa Hoffland,

Jffuer Sesetter!! (Resetter) for hand haffuer Vdtaget till borgs 1 td:e Koren hoes Sl: Reinholdt Johansens paa Olle Joenssens Vegne  \han:/ (hanom) Vaff{aff}uidende, formendte effter Loffuen at Lide,  beroer til forschr: tid at møde,

Peder Sexe Vaar her paa tingstuen och betaldte Nogle aff Sin schattepenger  Gich der med bort til sit boesele  Jngen Vndschylding giorde, Vden Nogle sagde at Sin Landschyldtz herre Vaar til Bopellen!! Koren!! Rimmer!! sig iche til M: for hindering.  bøder der for steffnefald effter Louen.

Jllige maader vaar steffndt, Jffuer Bleien for at hand Jiche mødte paa Diøne  May: breffue at anhørre  bleff ….e(?) der med, til steffne fald effter Louen

Fogden haffuer Ladet steffne Aschild Hoffland for Hans stiff børens Vegne  dieris Oedels schatelse: Vdgiffuelse  beroer till forschreffn dagag:!! (dag)

1671: 7b

Fogden Hans Hanse!! (Hansen) haffuer Laadet steffne Viglegh Resette  mødte …………. ey haffuer schatte. ………………..  beroer till ting …………………………..

Olle Joensen och Lars Torgielsen end nu Vaar herj Retten och iche \her/ effter opSeettelse Ville giøre æd før Vederparten stedslig bliffr

Od Questad Vaar steffndt !!for steffndt!! for 3. Oedels schatz Resterende  beroer til først hollende ting !!paa effter for:ne ting!! paa Hoffland,

Laris Ystenes haffuer Laadet steffndt dend Soldte Oedels mandtz Ys…..(?)

Jmello Olle Moe er tilforen dømbt Sages dend for Seigdelde   (????)

Klocheren haffuer Ladet steffne Sin Landbunde Sølffast Mustestad!! (Maakestad?) for sin Resterende Retigheder  beroer till Videre

Anno 1671. dend 18. May holdtis ting paa Needere Spilden Vdj Grauen sogen Anlangende dend opseete Sag Jmellom Claus HendrichSen paa Vos, och en dell Aff Almuen herj Grauen sogen om Noget saug tøm/m/er som schall Veere hugen Vdj for:ne Claus:s Eyende, och forValdtende schouger paa Wos, Jmoed hans minde, Huilche sag er dend 6. Aprill Nest Leeden herj ting bogen Widere Jndført,  da er saa Leedis dømbt at Huis aff for Jndførte Almue haffuer Loulig Kiøbt aff samme tømer Maa dj frjLig beholde, Lade det Sig Veere, J huem det Veere maa, dog her effter Jche {at} Sig med slig samb Kund, och schoug hugster at befatte, som Kand stride Jmoed Louen

Maadtz Rasmussens tømmer  som hand haffuer Louligen Kiøbt  bør Hand som en beædige borger at Nyde, Frelsseligen Vden hindr J nogen maader.

Loff Rete .gr(?)  Lars Quanddall, Siffur Ham/m/ere, Peder Kierland, Jffuer Velche  Poell Hausse, och Lars Spilden,

1671: 8

…………….. ……mer Claus Hendrichsen finder Vdj ………. …llendis iche hand Laader Hiem førre …………… Leye balchens 19: Capitell: sages Løs,

Anno 1671. dend 22 May holdtis sage Vorting paa Østensøe ting stue, Lensmand Johanis Moe, Michell Nesthus, Hans Moe, Tosten J Vig, Omund Fixse, Lars Torpe, aff for:ne Østensøe sogen och schibrede  Aff Joendall  Peder Tøruig, Endere ibiid:  Lars Eye, Tosten och Samson Sambland, Arnne Bache, offuer Veerendis fogden Hans Hansen

Gabriell Røchen Vaar steffndt for Hand ey forleden Ahr Retelig schall haffue tiende, mødte och giorde sin æd at det waar Retelig giordt,

Sl: Thorchild Heridtztuedtz Arffuinger Vaar steffndt for ½. Løb  ½. march smør och fiere dell aff 1. hudtz Landschylde, som dj ey haffuer schattet for Siden dieris Sl: fader døde, dj mødte Vdj Retten och forregaff dj haffde For Vndt dieris moeder det til besidelse och brug hindis Liffstid for hindis store suaghed schyld:  SaVell som Nogle bøder Vaar Resterende Wdj boen da dend Sl: Mand døde  hun betalte effter hans død, dog dend øngste broder herj iche mendt, som da Vaar Vmøndig,  herom er dømbt hans part at Vere frj och moederens part derfor at indstaa \effter hindis død/  da for hindis store suaghed paa Øffrighedtzens: behag:  at dj som møndig er huer at giffue till May: 5. ort:  och betalle opschaten

effter dend opSettelse sag J mellim Lars Selsuig och Torgier Enderesen Haugen forleden høste ting, Mødte Omund Fixen och Erich Stenstøe och giorde dieris æd.  at Lauridtz {ha} Søn haffde saadanne Vaare Vdj sin hus som hand haffuer til foren angiffuen,

1671: 8b

Thrond Røchen haffu.. …….. ………………… For at hand schall haff... …………………. hand derj bør en part ……………………….  :lde J brug haffuer, effter …………………. det schall Veere hans for fæderers Arffue seede  da Kand Vj iche andet dømme end Jo hans bøgsell Zeedell bør J Ved Magt at bliffue,

Gabriell Nielsen haffuer Laadet steffne Anders Andersen med Hr: Can: steffning dat: dend 26 Jannauarj 1671:  for at hand schall haffue til Lagt ha: (hanom) at haffue giort et baren paa Sundmør, Anders mødte iche  mens Peder Tøruig beKiende paa hans Wegne iche at Veere Loulig steffndt,

Olle Østensøe til Spurde Tosten och Samson Samland huad hans steff moder Vaar aff hans faader schieldt Vdi heers gaffuer (gaver?), huor till dj suarde at hun waar iche schieldt meere end 6. Rdlr

Anno 1671. dend 9. Junj holdtis et Restandtz ting paa Suosand Vdj Joendall sogen  offuer Verendis Lensmand Johanis i Wig, Arne Bache, Tosten SambLand, Samson Jbid:, Dirich Espeland, Hellie BiercheLand, och Endere Tøruig, Flere Vaar iche nu til steede aff Laug Retet  offuer Verendis fogden Hans Hansen

Huor da for os Vdj Rette Kom Lauridtz Selsuig och J Rete Lagde e\n/ steffning datr: Beruen dend 23. May Nestleden  Vdsted aff fogden Hans Hansen  som befandtis at Vere Lest paa Hesthammer  paaschreffuen dend 26: May:  Jndhollende offuer Torgier Enderesen for at hand schall haffue beleid!! (beligget) hans datr: Maritte Lauridtz datr  til at Lide dom effter dj Hand iche end nu til dis Ville haffue Egttet hinde, Herjmoed at suaare møte   q  (sjå side 9)

1671: 9

Hans Hansen  fogden  Lod Lesse en Suplicas til Welfornehme Johan Frjmand, paa Sam.. …uegens Wegne  som Gabriells handtz ……….. \Vaar/ med Jngen hand Vnder, da ……….Gabriell tilsige at hand haffuer schreffuet som en schiellem om saa Vaar,

q   (sjå side 8b)   For:ne Torgier och Wille Lide domb.  da efftersom MandHellig Balchens siste Capitell Vtrøcheligen formeelder, at dj møer, och quinder som forSørgis med Kost och Kleeder, och bliffr beligen  och Hand det giorde, Jche Ville Egte dend beliggen  da at Lide huad 12. Laug Retismend Hanom till Kiender, och her nu J dag Findis iche meerre Vdj Retten end Sex mend til Neffnt, Som ieg till Spurde, om dj wille giffue i dag Nogen dom beschreff: Jmellom for:ne Lauridtz SelsWig paa sin datters Vegne, och Torgier Enders:  huor till dj Suarde Ney, iche før end dj Waar tolff mend, til Neffndt, Siden effter Lang Samtalle, partrne!! (parterne) Jmellom Løb, bleff dj effter egen  /: Sinde :/  at Ville møde paa først Kommende høsteting herj Joendall Sogen at Lide dom Vden Loulig forfald, huilche dieris begiering bleff sambtøgt effter dj her Vaar ichun Vden 6: Mend til steede,

Anno 1671. dend 26 Junj holdtis sageting paa Needere Berge Vdj Røldall  Lensmand Torre Nedere Berge, Asmund och Baar Grytting, Peder Hammere, Olle Rabbe, och Joen Houge, offuer Verendis, med en dell aff Almuen

Huor da for os Vdj Reette frem Kom Hæderlig och Vellærde Mand Hr Jacob Andersen  sogne prest till Suldall Preste gield  och Lod J Rete Kalde Olle Suendtzen for, Adschielliigt hand haffuer ha: (hanom) till at talle Vdj efftr følgende maader,

1671: 9b

Kirsten Knudtzdater Houge, och Leff Houge  Baar Lidtlestue, Enner Horre, Suenn Bratteteig  .…. Haaien  Ranueg Horre ………………………. Karj Øffre Land, och s… …………

Asse Houge frem Kom, och Ved æd aff Lagde saa Vellsom alle effter schreffne, at Hun Vaar J stuen paa Lidtlestue och saa at gl: Olle Horre  hans Weerfaders hue Røg aff hans hoffued, och Olle Suendtzen sagde til hans Veer faader  \for:ne/ gl: Olle Horre  Vaarst du iche saa Gammell som du est, da Vaarst du Vell noget Verd,  Oed Olland Vandt, och at Vere i stuen dend tid, men saa der Jndtet aff,

Baar Lidtelestue  som Vaar gl: Olle Horre sin søn  och hans quinde saa at Olle Suendtzen tog effter Olle Horre med sin Venster hand, at Huen faldt aff, och gich paa gulvet, och hans fod Kom paa Leen!! aff Hanom  men om Hand Spendte Hanom saa dj iche,

Einner Horre mødte och wandt ved æd.  waar och gl: Olle Horres søn  at Hand Haffde hørt aff sin faader at hand Klagede hart paa Olle at hand Haffde slaget och Spendt hanom

Suend Bratteteig Vandt Lige det samme,

Olle Suendtzen beueste her for Reten at Olle Horre gich Sell fra Lidtlestue och hiem, mens dend tid hand Kom til gaardtz waar Leid,

Baar Lidtlestue beKiende at Olle tog ha: (hanom) J horret i hans egen stue, der med gich hand fra hanom til Lensmanden och fore gaff at Olle haffde giort det,

Leff Houge och hans quinde Kriste Knudtz datr beKiende at Olle Suendtzen Kom til dieris hus och sagde at Ville drebe denem  dete haffde sell beKiendt for Hr: Jacob, Huilche dj bør at beuisse,

Leuor Hagen beKiende at hans Suall dør bleff opstødt same Nat  huem det giorde saa hand iche, det haffr hand   q   och beKiendt, Huilche Vill och føris Vidne om   q  til Lensmanden     och Leete effter Einner Horre

1671: 10

Olle Suendtzen til Spurde Hermand Haaein om hand Saa at hand haffde Ned slaet Leuor sin dør  Huor til Hand Suarde Ney, iche at haffue …. …

Haagen schreder aff Suldals Sogen haffr Laadet steffne Siffuer Raabe for Hand haffuer hafft Hans moeder til Kost et Ahrs tid och der for Jndtet beKomet  da befindis at dend Sl: mand Haffuer Louet en Kou, dend bør Hans quinde och Arffuinger Jnden 14 dage at betalle eller Lide Nam och Vrdering effter Louen

Karj Anders datr sin fuldmegtig Niels Niels: Frem Kom och til Spurde Laug Retet och Almuen om hun iche Waar aff dend eldste broder Leg til 1 Løb smør Vdj Jndere tun j Horre, huor till dj suarde at dj Jngen anden Viste end hinder Joe er der til aff oedels grennen och bør der paa at Nyde bunne!! staad!!,

saa mange som er schat schyldig bør nu Jnden 14 dage at betalle eller Lide nam och Vrdering efftr Louen

Hr: Jacob JndLagde en Zeedell dat: Needere Berige dend 26. Junj: 71  Lydende at Olle Suendtzen aldrig effter denne dag Lade sig beVege til Nogen Vquemelighed J Ringeste maade endten Jmoed sin Veer Folch (svigerfolk), sin Sogne prest eller andere sin grander saa frembt denne sin Sag iche schall oben staa, saa Vit Hans Aff Sonings Zeedell iche Wduisser  till med Jndholder dend at Hr: Jacob Vill giøre Sit flid at Olle iche schall staa obenbaare schrifft  och Olle Suendtzen at betalle huis OmKostning her paa anvendt er.

Anno 1671 dend 30. Junj holdtis Restandtz ting paa Hoffland Vdj VllensVang sogen  Lensmand Haldsten Agge, Haldor Kampestad, Olle Moue, {Jffr} \Jsach  q/  q  Resseeter, Olle Needere Berffuen, och Maattis Quallnes, Offuer Verendis Paa Fogden Hans Hans: Vegne  hans tiener Anders Andersen

1671: 10b

Guro Niels datter Rogde Vaar End nu Jgien Kaldet effter forrige steffne maall J ting bog Jnd ført for Sin tiuffue … ……….. Sell, da bleff Faader och frender till Spurdt om nogen aff denem Wille Løsse hinder fra Louens Meedell  Huor till Jngen Suaarde,  da er saa dømbt aff mig at hun bør staa obbenbare schrifft, der till staa Vdj Gabestochen 3 Søndager effter huer andere och siden Rømme Harger!! (Haranger?) Lenet  Vden Øffrigheden hinder ander Ledis benaader, dete samtøchte och Loug Retet,

Suend Klocher Laader end nu Kalde Vdj Reten sin Land bunde Sølfast Machestad, effter tuende forligelser som J ting bøgeren och for Reten er scheed For Sin Resterende Landschylde och Retigheder  Huor om er megen Vmage for Lou Ret hafft och Jngen frugt schaffet,  da bør hand at miste Sin bøxeld Jord aff Klocheren till hørende at miste och doch!! (dog) Sin Landschyld at betalle, Huilchet menderne iche Vill sambtøche, men iche Ville møde Viidere herom

Anno 1671 dend 4. Jullj holdtis et sageting paa EresLand Vdj SchonneVig schibr:  LensM: Jørgen Eye, Jonnas Fieldland, Olle Seettere  Lars Sioe, Peder TungesVig, Haldor HuideVold  Tørris Seuerej, Torbiøren ibiid:  Olle Suinland, Aschild Maattere, Peder ErisLand, och Omund Vdager   q   Offuer Verendis Ombudtzmanden Velfornemme Mand Johan Frjmand,

q  Knud Egenes,

Huor da for os Vdj Reten frem Kom Velforstandig mand Jens Andersen Faatland, paa Fenderich Lentmandtz Wegne Anlangende dend Servidtz hand Kreffued hoes sin bunde Engebret Suoland for forleden Ahr,

1671: 11

som bleff Sist forleden Vorting herj ting bogen Jnd ført, da bleff dj forre Lagt at Wille …. erKyndige om dend forordning, Som ………… ellers suar om melder, Huilchet ……… iche frem Visses, huor for Vj iche Kand Rete Os, til med tuistes dj om at Engebret haffuer hafft Fendrichens baren Vdj Kost Nogen tid, och der for Indtet, beKomet,  da er dj till dømbt at giøre Regenschab, der om  och dend der da bliffuer andere schyldige haffuer dend anden at betalle, tj Fenderichen haffuer at Kreue hos Engebret 9 Rdlr: Vdj Seruis, men huis hand haff der till VdLagt bør och got giøris

Velfornehme Johan Frjmand Jnd Lagde en steffning dat: Halsenø Closter dend 20. May Nest Leden Sell paa Hans Principals Vegne Vdsted offr dend dandmand Poell Handeland, Lydende for det første for tuende Ahrs Jndhollende Oedell schat aff hans gaard i Haranger Ligende, Sambt andere schatter till May: aff Samme Jord Resterer, der ey hoes bunden Kand beKommis, Som du sider Offr hørrig med, effter offte Aduarsell, at Clarere, Som beløber Sig 11. Rdlr: 12 s Lejlendingeschat och andere schatter, for tuende Ahr. Leden  saa Vell Som Oedelschat aff same Jord, Loffthus i Haranger, Huilchet Poell Nielsen Sten formendte bør, hoes Poell Handeland at WdSøges Ved Vrdering, med OmKostning,

Herjmoed at suaare mødte Poell Handelandtz Konne Anne Samsons datr. och J Rete Lagde en Jnd Leg dat: Handeland 4. Jullj Anno 1671:  Vdj denne post Jnd hollende, som følger

da frem Viiste en quitering aff Anders Andersen Strøbell for 3 Rdlr: 19 s. for Anno 1669: Oedelschat, Rester for Anno 1670: 3 Rdlr 19 s:  Huilche schall godt giøris, quinden Loffde her for Reten at med det aller første, Saa her aff iche schall Kome Videre Vmage effter Samme steffne mall

1671: 11b

Dend anden Post Wdj steffningen findes Jnd førdt er om et Slags maall …………. begaaed paa Joen Schouge, ……………………… Juell  Joen beKiende at …………. ….ll Vaar Joen och Poell forligt om 16 Rdlr:  der paa beKommet 8 Rdlr:  och 2 td.r Koren for 2 Rdlr:  rester saa 6. Rdlr:  Huilchet quinden Loffde med første schulle betalles, och for:ne opReettede Contragt denem Jmellom gaaed er schall holdis,

Videre Jnd hollder samme steffnings postes Jndhold, och Jnd!! <Jnleg> at hand Will gierne forenis med Sin Øffrighed der om   da Saate Johan Frjmand Vdj Rete, efftr Som Baaris tuils maal om Joen Schouges Liff  om iche for:ne Poell bør at bøde dobelt 8. Ørtuger och 13. mrk: Søll for Slags maallet  och Julle fred 8 ørtuger och 13: mrk Søll, huor paa er dom begierindis,  da er saa Leedis for Rete, aff sagt at efftersom Joen Schouge Haffuer aff samme slags maall Leied!! (ligget) til Sengs Offuer en Monidtz dag: effter at schaaen scheede Loed Kalde presten til Sig och berede sig til døden aff Samme schade, Huilchet Joen beKiender her for Reten at haffue giffuet presten til Kiende, der for at lide paa dobelt 8: Ørtuger och 13. mrk: Søll, med dend Hellige Juelle fredtz forbrydelse denne gang:

Hr: Peder Helberig Haffuer giffuet til Kiende at Poell Handeland Haffuer forleeden høst giffuet schielle Koren J tiende for godt Korn  her om at probe Vandt Olle Settere och Jonnas Fieldland  at der Falder hell Slet Koren paa Handeland,  beroer till Vj Seer Kornet.

Dend 4 post Vdj steffningen er Jndført  Jndholder at Poell schall Lide dom for det schielderj hand haffuer begaaed Jmoed Leidtenandten Filljbog (Fileboy) til høstetinget scheede, da effter som huerchen mødete!! aff denem  beroer til dj Suarer huer ander Vdj Retten

1671: 12

Anno 1671 dend 22 Jullj Vaare Vj effter schreffne  Nemlig Lensmand Jørgen Eye  Nielsetter!! (Niels Setter)  til at besigte ….. Vogen til hørede paa dend Norder Lej Vdj Lande Vogen  som Lande bønder Ville sig til holde, saa Vell som HuideVoldtz nu besidere  Nemlig Haldvor, \til h…/  da efftersom HuideVoldtz mand Naaer iche Neer Vdj Siøen Men Langt Offuen for effter schifftet os Vaar anuist  da bleff Halduor Huideuold, och Johannis Lande Saa Ledis forligte at HaldVor aldrig schulle begiere Nogen Landtz   q  <q  Loed>  Vdj for:ne Vog, Vden Landes besidere Ville giffue ha: (hanom) til Landtz Loed en Kogue fisch, och ellers aldrig der paa Vden J nogen maade at patalle!! (paatalle),

Anno 1671. dend 26: Jullj Holdtis Restandtz ting paa Herrøe Vdj Eyfior Sogen med Vluig och Eyfior Sogens Almue  Lensmand Oed Haaemb, Jffuer Sponumb  Andfind Leque, Endere Vambem  Elling Bagne, Giiermund Ousse och Bendt \L./ Berrie, Offuer Verendis Fogden Hans Hansen,

och da bleff først Lest Woris aller nadigste breff at Jngen schibe maa aff Riget herj bøges!! (bygges)  maa selges før ende dj er brugt herj Riget Vdj 10. Ahr:  effter straff Wedbør effter stoerlighed,

Noch et till tinget Lest  at ingen smaa møndt  1.  2.  3. eller 4 s:  maa aff fremmede J Riget Jnd førres,

Noch et, at terminnerne aff forfaldet Prinsses Jnsteur schall Visselig Vere betaldt

End nu et, om Oestendestsche!! (Ostindiske?) Compagnij som er stefftet

Huor da for os Vdj Rete JndLagdes aff fogden Hans Hansen JndLagde en steffning aff Vorris gunstige Hr: Canceller Vdsteede  dat: Bergenhus dend 5. Junj 1671, offuer Hr: Anders Andersen Riber for schaater aff Siffr Herøes brugende Jord hand er eyende  for

1671: 12b

33. Rdlr 17. s. for forlenden!! (forleden) Ahrs schatter  Huilchet Hans Hansen formener …….. bør at betalle Jnden 14. dage eller Lide Nam och Vrdering Vdj sin formue, huorom begierendis en dom

Herjmoed at suare mødte Hr: Anders Andersen och ind Lagde JndLeg schrifftlig JndLeg som følger, at hand formener Effter dends Jndhold frj at Vere  begierte och dom

Denne Sag bliffuer Noget VitLefftig at schriffue  der bør at beroe til høste tinget,

Siffuer beKiende at Haue!! (Haffue?) til at betalle med  boer 100 for 4 Rdlr   3 gieder  1 ½ Rdlr   3 søffr!! (sauer)  1 Rdlr.  1 quie  2 Rdlr:

Anno 1671. dend 27. Jullj Vaare Vj forsamblede paa Riøgsse!! (Røyse) Vdj Eyfior  Nemblig Lensmand Oed Haaemb, Jffuer Sponumb, Endere Vambem  Andfind Leque, Elling Bagne, Giermund Ousse, och Bendt Lille Berie, Fogden Hans Hansen Offr Veerendis,

och da mødte Hr: Anders Riber som haffde Laadet steffne Olle Enderesen med et breff som schall Veere schreffuen Jmellom Riøgse!! (Røyse)  Gaaretun och Lidtletun  om samme breff at Vinde mødte Tommis Larsen och Vandt at haffde Seet Slig et breff, och lest det hoes Olle Enderes:

Olle mødte och negtet at Tomis aldrig haffde Seet eller Lest det hoes hanom

Mens Tomis Larsen giorde sin boger ed at haffue Seet Samme breff,

Hr: Anders end nu til Spurde Tormoe Sebøe om Hand Viste Noget om det Riøgse  Gaaretun och Lidtletun haffde Veerit trej Søster bytter, eller om hand Viste Noget om schiffterne Vdj teigere

Tormoe mødte och sagde at hand haffde hørdt som et sagen  Widere Kunde hand iche sige om Nogen bytte,

Laars See Sagde sagde!! Lige det samme  at det Vaar trej Søster parter

1671: 13

Videre Vandt en bettaget mand Gunder Seebøe at schiffte Vdjmellom Riøgse  Gaaretun och Lidtletun er som følger,

……. teigen Kaldis Vareleid begiøndis fo. ………. Vaarberig teig,

Føris (Høris) schaarens begiø\n/des och endis Lige der med, schiffte Jmellom Gaaretun och Riøgese i hands berSVeien och Vdj Kaser enden ind effter, och siiden op i Nutten

Selle teigen eyer Riøgse ald enne, Vdj Vlle fossen

Noch eyer Riøgse fra grind och ind i pøll, Riøgse Liie

Hans Hansen formendte at dend schieldtzmaall der vaar Jmellom Christian Røgse och Endere Lidtletun bør effter Seniste høste tings opSeetelse bør gribe ende och en huer at lide effter Louen

dj mødte bege Vdj Reten  och bleff Endere offr beuist, Ja Endere beKiende seell at haffue huget Vdj Herrøes march nogen Løff Kieruer (lauvkjerr) {som} och hiem  som Torchild ibid: haffde for Vndt (forunt) Christjan Riøgse  der for at bøde ½ Rdlr:

Anders Røgse beKiende at dend tid hand vaar opKomen til Røgse  da Sagde Olle Enderesen at Stegeberigs teig Komer Røgsemand till, och om Anden dagen gich sin Liøe!! at høste derj

her till suarde Olle, om ieg Ville sige det er Løien du siger, huad der om, ieg haffde tengt mig om

Gunder Seebøe Vandt at dend Løff schou (lauvskog) Endere Ollsen haffuer huget Vdj Tuedte hougen Komer Olle Lidtletun effter fogdens J Retesettelse

effter Louen er dømbt Christian til 3 ½ Rdlr for sin schieldtz maall, effter som det schall Veere til Lidtltun  och dersom teigeren eller Jorden schall byttes  \da/ steffne sig alle eiger til forschr:ne tuer!!

1671: 13b

Wij Christjan Dend 5: Aff Guds Naade, Konge offuer Danmarch och Norge  de Venders och Goters, Hertug Vdj SleisVig, Holsten, Stormarn och  Ditmersgen, Greff Vdj Oldenborig och Delmenhorst, Giør alle Vitterligt for alle Vorre Kiere och trou Vnder Saatter, aff ædel sambt Gieslig!! (Geistlig) och Verslig, med Meninge bønder och Almue som bøger och boer och till holder Vdj Bergenhus Stigt Wdj Vort Rige Norge, At Vj till Voris och Vorre Vnder saatters Conseruation  saa och Vorre Riger och Landers høymagt paa Legende, Defentzion Vdj disse Vanschelige tider Aller Naadigst haffuer for godt AnSeet, J steden for alle til forne paa budne schatter for Vden Printzsinnestyr, och Oedels schatter for Neruerende Ahr at Laade paa biude paa dend maade, Nemblig Vdj for:ne Bergen stigt Vdj Noerd hordtz fogderje  aff 1 Løb eller trej bismer pund smør.  3. Rdlr: 3. ortz    Sundfiord och Sundmørs Fogderie  aff 1 Løb  3. Rdlr:    Noerfioer  Sundhor och yttere Sogen  2 ½ Rdlr,   Vosse, yttere Sogen Jnden Quambsøen  Jnderøe Sogen  Haranger  Bremanger,  Kind, och Vildenes sogen i Syndfior  Sambt Selboe gield i Noerfior  at schate aff huer Løb  2 Rdlr:,    Lærdahlen Vnder Fillefield, Vdj Jndereøe sogen  at schatte Halff herjmoed  Saa Som 1 Rdlr,  Ald anden Landschyld at Reignes til Løber

Men Prinssenstyren belagende for Neeruerende Ahr at forbliffue, Saa Som dend forleden Ahr, er bleffuen paa buden   Oedels schaten schall huer Landtz. drodt Sell betalle, Nemblig aff huer schibpund tunge, en Løb eller en Spand {smør} at giffue 1 Rdlr,  1 hud  ½ Rdlr. 9 1/2. s.   1 Vog fisch  1 ½ ort,  ald anden Landschylde at Regnes effter Løber, dog huer Jordrodt, som boer paa Sin egen Jord, at schatte som en Leylending, och Veere frj for Oedels schat,

1671: 14

Huer saugmeester at schatte aff huer tussinde deller hand schier paa alle Priuiljgierde saa Vell som VpreVellegerede sauger  1 Rdlr, och ellers aff Huert 100:  5. s:

Enhuer mand Som bruger Sit handVerch  2. Rdlr:  och ellers ichun ½ Rdlr,  Mens dj husmend som boer paa Leylendings grund och eyendom  huor aff Lejlendingen schatter och schylder  at Komme Leylendingen til hielp och ey Videre schat till os at Vdgiffue,  disligeste en strand Sidere som iche suarer til Nogen Kiøbsted och bruger taperje (øltapperi), och Anden Næring  at giffue 2. Rdlr  och ellers ichun ½ Rdlr, Mens dend som bruger Jord  Vere sig hand Verchsmand, husmand, eller strandsidere  at der for uden effter Jordens schyld, som en anden bunde,  Peber Suene, som ere Ledige Carle och huerchen er bunde, eller tiener Ahrs tieniste  at giffue 2. Rdlr,  huer fuld Voxen Carlle eller dreng Som iche ere Vdschreffuen eller haffuer tiendt Vnder Vnder!! Melletien (militæret) eller paa Floden (flåten) i 3 Ahrs tid, at giffue 1 Rdlr.  och samme schat at Clarreris Vdj firre Terminer, nemblig dend første och en fierde part til Pindtzedag, dend anden till Ollaj, dend tredie till Michalljs, och dend fierde til Juell, och maa Jngen tieniste dreng eller Carll effter schatte breffuens Publjcation Vden Loulig forfald, begiffue sig fra dend steed hand endten tiener eller haffuer sin Verrelse, før hand Leffuerer sin schat, sammesteedtz fra sig, saa frembt bunden eller anden ey Selff Vill suaare och Clarere derfor,  Och schall ingen øde eller forarmmede gaarder eller pladtzer till Affgang J schaten passere, Mens fogden betalle schaten aff Kongens  och Jord drotten aff hans eget goedtz, och fogden <ellers> derjmoed Niude Jordens affgrøde, Som hand Vden Almuens hielp Ved egen beKostning, Sæd och Arbeid Kand til Veye bringe, och schaten frem for ald anden

1671: 14b

Landschyld betalle, Och schall Jngen aff ………….. Nogen gaard eller gaards part …………. bønder, strand Sidere …………………………. for:ne schat, disligste hue.. ……………….. frj Sin Preste gaard och …………., Jtem Huer fouget, eller sorenschriffuer, saa och en Konges bunde, Lehnsmand Wdj huert preste gield, at niude sin gaard schat frj,  Post bønderne at Vere frj for Vdschriffning, mens ellers schaatte Lige Ved Andere, bønder  och stadtholdren at giøre dend Anordning, at ingen meere post bønder til Laadis at frj holdis, end Endelig fornøden giøris,  och schall ellers ingen  J huem och Vnder och huad Protext det och Veere maa  pretendere eller haffue Nogen frj hed, Vdj forschre:ne paa budne schater, Vden dj Som herj ere Jndførdte, som offuen melte er,  biudendis och befallendis Vorre befallings mend, fougder och huem som heldst paa Vorre Vegne nogen befalling haffuer  At dj saaLeedis som for schreffuet, schatten til forschreffne Terminer, Rigtigen JndKreffuer och behørige steeder Vden Nogen effter Laadende Restandtz Rigtig Leuerer, Saa och strax forferdige och Jnden Monidtz forLøb, fra dete Voris breffs Dato:  Vdj Voris schat Cammer, Jndsender Rigtig paa huad aff for schreffne schatter och opbørseller huer for sig, Sig fuld Kommelig bedrager, och gienparten der aff paa Vort Slodt Aggershus at Leuere, tagendis der Vdj ingen forSømmelse saa frembt de ey til Voris der Vdj magt paaLegende tienistes befoedering Ville suaare, huor effter dj sig Vnderdanigst haffuer at Reete, giffuet paa Vort Kongl: Ressidendtz Vdj Kiøbenhauen den 8 martj., 1671,                                Wnder Vort Zingenet

                                                                                              Christian                      / H Wind,

Rigtig Copj effter O..nigallen (originallen) Kiends,

                                                                       Peder Hansen   m:

1671: 15

Anno 1671. dend 1. Agustj Vaare Vj effter fogden Hans Hansens befalling, Nemblig, Lauridtz Ragd, och Jørgen …, for at besee Huad schade der Kunde Vere giort Vdj ……ager (Mandtzager?) Vdj Oede paa Tosten och Ormbs Leymaall, som beretis at Daniell AlffSens suin schall Haffue giort, da befindis der med at Vere hell Jlde medfarret, och schaaen Vrderit at Veere til 2. td:r Koren  Vill beuisses om Daniels suin ald enne det giort haffuer til høstetinget, da gaaes der om huis Ret er,

Anno 1671. dend 2. Agustj Waare Vj  Nemblig fougden Hans Hansen effter Hans befalling, och Lensmand Tosten Tochimb  Hellie Etterem  Hellie SandVen  Sim/m/en Espeland, Lauridtz Ragd, Jørgen Degernes och Jørgen Frem  til at besigt En Ny optagen pladtz Lengst Hen J Fieldet, Kaldis Rensnes och fos. Huad dend Kunde Vere goed for J Landschylde her effter til Halsenø Closter Ahrligen at Vdgiffue, da haffuer Vj for:ne pladtz offuer Seet och for faaret, da effter dend er optagen Vdj Vilde field hen wed en 1 ½ Miille fra bøgden  och auffles Lidet eller Jndtet Koren der til somme Aringer, Vden det Lille grees J fieldet Kand beKommes  som er dieris Vnderholding til dieris Liffsophold  da Siunis os at der aff Kand iche giffues meere Arlig Vdj Landschyld end ½. pund smør til May:steten  och schiell och schiffte schall gaa først fra Fische Halsen och Jgilen (J gilen/geilen?) paa dend Noerder Side, Langs Jnd i fieldet, och paa dend søre Side, i Suolle berig och Lige op J fieldet, och bleff tilLagt Seeter støll som Kaldis Ny støll  och Dybe Vigen, at saa Leedis Passerid Vidner Wj

Anno 1671. dend 15. Agstj!! (Agustj) Waare Vj effterschreffne  Nemblig Lensmand Haldsten Agge, Jsach Reseetr och Jffuer ibiid:  forsamblede paa Muchestaad, at Regne Jmellom Suend Klocher och hans Landbunde Sølfast Muchestad, om aldt huis denem Jmellom Haffuer Verit om Retigheden aff for:ne Muchestad  som Sølfast bør Ahrligen til hanom at Vdgiffue

1671: 15b

Da effter Lang sambtalle ……………………….. Løb bleff effter aff R…… ………………. til denne dag for ………………………… ….ghed Vdj penger ansLagen .. Rdlr: 1 Sl:mrk:  Huor for Hand saate Suend her for Reten tuende døgtige Kiør som hand Loffde at Løsse Jnden 14. dage efftr <St:> Michels dag først Kommende, eller denem at bort tage Vden Vider Reter gang:  dend mrk: Ville Hand nu betalle, och huis Hand det iche effter Kommer  da goed Villigen at Rømme sin paa boende Jord til første fare dag Kommer,

Her for Vden tuistes dj om 1 Rdlr:  som Sølfast Siger at Suend haffuer beKomet, och hand siger Ney, det Vill beuisses til høste tinget,

samme dag bleff gaardens husse beSigtet aff Haldor Kampestad och Jffuer Blein  da faatis Laaen tag  Wil Koste 4 ½ Rdlr:  stuehusset och tag  Koster 3 ½ Rdlr:  och huis Retighed dete Ahr er til Rest Loffuer ieg och J Rete tide at yde Vden Videre Kraff i Nogen maade  och dete beKreffter ieg med min boe mærche,

                                                                       Sølfastes    x)      boemerche,

x)  3 cm vannrett strek med 1 cm loddrett strek ½ cm innafor venstre ende, og stor M oppå streken til høgre for tverrstreken.

Och der med Vaare dj Venner !!och Venner!! och Welforligte  at hand gaarden maa beside saa lenge Hand sin Retighed betaller,

Anno 1671. dend 20: 7br: holdtis et Reestandtz ting paa Mandtzager Vdj Oede sogen  tilsteede Lensmand Tosten Tochim  Omund och Hellie Etteremb, Laars Ragd, Lauridtz Apell, Lauridtz Degernes och Joen Quitne \och Giermund Mandtzagr:/  offuer Verendis Fogden Hans Hansen

Huor da for Os Vdj Retten frem Kom effter opSeetellse med bege parterens beuilling som schede Nestleeden {høsteting} <Waarting>et paa Quitne herj for:ne Oede,  Hæderlig och VelLærde Mand Hr: Henderich TobiæSen och i Rette Kaldet effter schreffne personner Saa Vit dieris Jndsteffndte Sager er Angaaende, Da Haffuer Hr: Henderich Laadet steffne først Lauridtz Degernes for at Hand schall til holde Sig bøgssellen aff en halff pund Smørs Landschylde Legende Vdj Jelle herj Oede som schall til hørre VllensVangs preste boell  Huilchet Hand formenner at Veere Vret  och der paa begierte domb,

1671: 16

Herjmoed at suaare mødte Lauridtz Degernes, och berete at hand Aldrig haffuer Anammet eller opebaaret Nogen bøxell aff for:ne ½ pund smør Vdj Jelle  endten første eller treedie Ahrs bøxell {aff} saa!! Saa Lenge Hand Jelle haffuer fuldt, Vden hans egen part Vdj bette: Jord som Hand eyer Sell bøxell til och Jngen anden  Men der Som Hr: Henderich Haffuer iche beKommet bøxell aff Sin part mendte hand, at \hand/ Kunde søge dend som det haffuer brugt och der med Jnde sider, och Jche hanom fordj hand eyer Vdj gaarden med, huor om hand Vaar en \Ret/ Messig domb begierendis  paa det hand Kunde Nyde sit eget frjt  Da bleff saa for Reete dømbt at Hr: Hendrich schall følge bøxell aff dend ½. pund smørs Landschylde paa prestebolens Vegne her effter, och Søge dj det haffuer brugt effter Landtz:Ley balchens 10: Cap:  Och Lauridtz Degernes aff Sit eget med bøxell  som aff Vrgammel tid Veret  haffuer at nyde, och Vere frj for denne tiltalle,

For det Andet Kreffuede Hr: Hendrich Vdj Reten Tolleff Schaare  som Hand och Haffde til for:ne Worting Laadet steffne, for bøxell aff ald Schaare herj tidt bette: Oede, och formendte dend bør och at følge ha: (hanom) paa preste bollens Vegne, effter dj Sl: Hr: Anders JenSen for dombsogne prest hertill Kientzeruig och dis annexer Vaar sogne prest  haffuer bøgt!! (bygslet?) ald gaarden Schaare til tou mend, Naffnlig Giermund och To.s(?), Vaar och dom begierindis,

Herjmoed mødte Tolleff, och J Rete Lagde tuendt gammelle Pergomendtz breffue, dend første dat: 1581  dend 4. 8tobr:  dend anden 1632. dend 24. 8tober  Jndhollende at hand er Sell eyende Vdj Schaare ½. Løb smør med bøxell och herlighed  och Aldrig Nogen prest hafft haffuer Nogen bøxell deraff  mens det fuldt Hans forfeeder och ha: (hanom) aff gammell tid  Huilche breffue hand formendte iche nu Kunde Vnder døm/m/is  som aldrig haffuer werit paa anchet i saa Lang tid,  begierte och en forsuarlig dom saa frembt der iche Videre schulle bliffue paataldt och Kiert,

Da er saa for Rete affSagt, at disse breffue Kiender Vj døgtig, at Tolleff bør at Nyde bøxell \her/ effter fridt For huer mandtz tilltalle  och dersom Hr: Henderich haffuer Noget \at/ talle paa dend Anden part Vdj Schaare huad bøxellen er anLangede  staander hanom fridt forre, Mens Tolleffs paart effter sinne breffue Veere gandsche frj:

1671: 16b

Ormb Tochimb och Johanis J Vig bleff och for …………. at dj til eigner Sig bøgslen aff endell ………. Som Hr: Hendrich och formenner at til….. …………. Och dj der for giør stoer Wret at dj Saa …………………………….. som haffuer fuldt preste boelle aff gammel tid  hor!! (huor) effter hand waar och domb begierindis,

Her till mødte Ormb Seell Vdj Rete och JndLagde en schrifft Vnder sorenschriffueren Sl: Jens Sørensen och femb Laug Rettis mendtz Zingeneter, dat: Frembs ting stue, dend {…} 23: 8tober, 1649:  Jndhollende at Sl: Hr: Peder Rasmussen  forige Sogne prest  som haffuer Laadet steffne Ormb for samme bøxell, Huor dj da bleff forligte at huer schulle bøxelle sin part Vdj bette: Mandtager, och der schulle findis Jmellom preste part{en} och bunde parten en sten gaard, och at hand Vaar meste mand J gaarden  Hand da maate bøxelle sit eget effter som hand haffde Arffuet det, Och nu forre gaff at eye, Vdj for:ne Mandtzager och haffue beKommet det Vdj effter følgende, maade,

da effter et schiffte breff dat: Tochimb 1645: dend 2. Aprill  aff Sorenschriffueren dend tid  Jens Sørensen Vdsteed, Arffuet Hand effter sin Sl: forældere ½ Løb smør i for:ne Mandtzager, Noch eyer Hand herj effter et Kiøbe breff aff Gunder Frøstad Vdsteed  dt: 1665. {dend}  9. mrk smør  1 faarschind,

Jlligemaade Haffuer Ormb beKomet aff Sin med Arffuinger J tidt bette: gaard 9. mrk smør  et faarschind, dj sambtlig Haffr Arffuet effter dieris Sl: forældere, som er at beuisse med ting bogen her aff  {her aff} Haranger 1666: dend 28. Martj. Saa hans gandsche egen!! (eyende?) er Vdj smør ½ Løb och 18. mrk  2 faar schind  dog her foruden bereter Orm at haffue beKomet aff Johanis J Vig for dj hand schulle Nyde bøxell aff sit eget i bette: Mandtzager, 1666: dend 14. Jullj  5. mrk:er smørs Landsch:  Da formendte Ormb effter samme J Reete Lagde sorenschriffuer och dj 5: mendtz singeneter {bør} \at/ Nyde bøxell aff sit eget, och J Sønderlighed Hand eyer meere end prestebolen  begierte och en forsuarlig domb:  tj presten eyer ichun ½ Løb smør   da forfoer Vj det fligtigste mueligt waar, om dend stengaard som for er meldt, \er/ paa Mandtzagers eydeller, Vdj Hr: Henderich och Ormb Tochimbs Neer Verelse, och fandtis Jngen sten gaard, som Kunde schille dieris parter ad, til Med Loed her. Henderich J Rete Kalde tuende gamelle bedagede mend som haffde boed paa Mandtzager  til at Vinde dieris sandhed huem dj Leyede gaarden aff J første bøxell da dj dend Leyede, Huilche dj bege Ved bogeræd AffLagde

1671: 17

Da for det første Vandt Giermund at hand Leyede hal gaarden aff Sl: Hr: Jørgen for 8 Rdlr  1 buch,

Øluer Vandt och at hand Leyede och dend Anden halffue gaard aff Sl: Hr: Anders for 14 Rdlr  1 quie,

Tosten Tochimb  som er Vsteffndt  beKiender at eye Vdj for:ne Mandtzager 10 ½. mrk: Smørs Landschylde som \hans/ hustru ArffueLigen er til falden effter sin Sl: Moeder,

hand bereeter end nu at til hørre, derj, 14. mrk:er smør et Ahr, at opberge  och 2. søff schind, det andet Ahr, at anamme 1 Løb saldt, och det beKomet aff Olle Rønnestrand, dog Jngen breff der paa beKommet,

Fogden Hans Hansen mødte Vdj Rete med schrifftlig fuldmagt paa Johanis Wdj Vig sin Vegne och formendte effter samme for Jnd førdte forSeigling at Nyde bøxell aff Sin part i gaarden  och at eye Wdj gaarden 1 Løb  mindere 4 ½ mrk. Smør och 1 ½ buch schind  1 faarschind, Mens huor och aff Huem hand haffuer beKomet det Hos, waar iche Vdj fuldMagten Jnd førdt, der for Kunde Vj det iche Jnd førre, For da Vj och grandschet paa gaarden och ingen sten gaard Fandt, da effter som Vj finder her for os en Sorenschriffrs Verch om samme gaardtz schiffte, at derjmellom schall Veere en sten gaard och iche er, da haffuer Vj Henstellet Samme Verch J Reten Jnd til Julle Laugting for Voris Gunstig VelViisse Hr: Laugmandtz \til/ paaKiendelse,

End nu Kom Lensmand Tosten Tochim Vdj Rete effter for:ne opSeettelse Jmoed Hr: Henderich at suaare Anla\n/gende Grønsdall  som Hr: Henderich formener at hand borttager bøxellen fra preste bolen der aff, och formendte at det Vaar och Wret, til med eyede preste bollen 1 pd. smør  och begierte at Tosten Wille frem Visse Huad adKomst hand haffuer til samme gaard, da forre gaff Hand at Hans quinde Haffuer Arffuet derj 2. pund smør effter Sin Sl: moeder, och Waar hindes Oedell som Arffuet effter sin forældere, effter Arffue schiffte breff dat: 1645. dend 2 Aprill,

End \nu/ angaff hand at Hans Hustru haffuer Arffuet derj efftr Sin Sl: Moeder 1 pund och 6. mrk: smør, som Ormb haffuer sig till schifft aff Knud Frem effter et breff dat: dend 22. 8tobr: 1649:  och er Lest till tinge

Effter et breff dat: dend 8: Nouembr: 1669: til Komer hand at haffue Vdj pandt, 8 mrk smør, aff Sl: Hr: Peder Rasmusen

Kiøbt aff Fogden Hans Hansen 3 ½ mrk smør

Kiøbt aff Lauridtz Housse 3 ½ mrk smør

Kiøbt aff Olle Berge Vdj Vluig, 6. mrk smør,

Alle for:ne AdKomster och breffue taller Jndtet om Nogen bøxell  Men allenne Landschylden

1671: 17b

Och efftersom Tosten eyer Saameget som for …… ….en och prestbo\e/llen  q  <q  Eyer>  iche meere end 1 pund Smør ……… der for bør at Nyde bøxell aff Sit eget, ………. førdt Vdj for ind førte sorenschriffuer …………. Verch at der schall Veere steen ……………………. och boende!! (bonde) parten  som Siffuer Frem och Jacob Jyssendall haffuer giort dieris \æd/ paa Frembs ting stue dend 23: 8tobr: 49.  Huilche sten Vj nu Haffuer effter søgt paa Grønsdall grund och Jngen funden som Vj Siundtis at Kunde Vere marchsten, Men Tosten Tachim!! (Tochim) berobte sig paa Lauridtz Degernes, och Lars Hengs Kone  Hellie  och Olle Grønsdall   q   at Vinde dieris sandhed Huis dem om samme stening Kunde Viterlig Vere, och til høst tinget dem at Ville føre,  beroer der med saa Lenge    q  , saa Velsom Knud Frem  her om at Vidne Ved æd, Med Erich Veetterhus,

Anno 1671. dend 22: 7br: Vaare Vj  Nemblig LensM: Laars ytere Alsagger, sambt Lauridtz Jndere AlsAger, forsamblede paa Suaartuedt i Kiendtzeruig sogen effter Trond ibid: Sin begiering, at gaa Husse maade, paa for:ne Trondtz J boende husse \maade/  Offuer verendes paa Sambson Frøsuig {Sin Veig} Sin Vegne  som hertill Vaar giffuen Vaarssell, at suaare till hussens brøstfeldighed, hans broder Torbiøren Trondnes, och da fandtis Laaen faatis tagh och Vill Koste 2. Rdlr  1 Liden fioes fatis och tagh:  Koster 1 Rdlr

dend store fioes Vill teches Neffuer dertill  1 Rdlr.

1 Liden boe Vill aff Ny Sperres, och 2 Ny stocher faatis  och teches  Koster tilsammen  1. Rdlr

er til sammen 4 ½ Rdlr

disse forschreffne penger, gich Torbiøren goed for at Ville betalle, Trond, paa sin broder Samsons Vegne,

Anno 1671. dend 25. 7br: vaare Vj  Nemblig LensMand Johanis i Vig, Arne Bache, Tosten [och] Samson Samdland, Dirich Handegaard, Knud och Lauridtz Espeland, alle æd Sorne Laugrettis mend J Joendall, for samblede, Epter Fogden Hans Hansens befalling, Ved sin tienner {Vdj} Anders Andersen Strøbell Vdj fuldmagt, Paa Erlig Actbahr och Velfornemme mand Peder Hanssen  Raadmand Vdj Bergen  hans Vegne  till at besee Huad schiell och schiffte der findis Jmellomb Velbette: Peder Hans: Leylendinger paa Suosand, och Houen Vdj Herren paa dend anden Side,  herj moed, mødte for:ne Samson  Sambt Olle, Mogens, och Joen Suosand,

1671: 18

Da effter begiering begaff Vj os Vdj schouen och forfoer det meste mueligt Vaar, Huor mendene da Viste os høyest Vdj schouen en stoer sten Kaldis Røesten med en Kors hugen offuen J, \och/ fra dend och Lig needer i et berig Kaldis Blegen  som schall were Rete schiffte Jmellom bette: Jorder, Men der Kommer neden for Jgien en teg!! (teig) til hørende Bache som Rechr Lig J Siøen,  End och fra samme sten med Korset J, gaar schifftet Jmellom Suosand och Hougs mand, Lige ind ad wdj StueseettVad, och der møder Wig J Herren med sin march. dette schiffte Ville, Arne Bache, Tosten och [Samson] Sambland giøre dieris æd paa Naar dj Loulig steffnis  saa at Veere som dj Aldrig haffde Vist andet,

Her siges Vell at Joen Suosand schall haffue beret andet, om saa er faar Hand det at beuisse,

Olle Suosand, Sagde sig aldiellis, Jndtet her med at Ville haffue at bestille, tj hand Viste aldrig aff andere schiffte en som for er Jnd førdt, som hand haffde hørdt aff Sin forældere,

Widere bleff der iche Ved giort denne gang,

Anno 1671. dend 26: 7br: holdtis et Restandtz ting paa Berig Vdj Tøruig bøgden  til steede Vaar, Hellie Biercheland, Olle Suosand, Tosten Toffte, Peder och Endere Tøruig, och Lauridtz SelsVig, edSorne mend i Joendal sogen  offr Veerendis fogden Hans Hansen

Huor da for Os Vdj Reten frem Kom Joen Berie, som til J dag Laadet steffne Sl: Olle Lyssens Arffuinger for et schiffte breff Som schall Veere giort Jmellom forbelte!!, Olle, och Joen Sin Sl: Moeder, om en Arff denem schall Veere till falden effter dieris Sl: moeder, Naffnlig Anne Hollandtz,  X

Noch Vaar steffndt paa en Rødbols Ret for:ne Olle schulle haffue Seldt  som Joen \Biercheland/ J brug haffuer  til \ha:/ (hanom) Joen Biercheland, det Hand formener at til Komme paa Sin Moeder Sl: Siøuo\ue/ Hindis Vegne en søsterpartj, efftersom det Vaar falden effter Joen sin bestemoeder, och Olles moeder,  Hertill Suarte Olle Liusses Arffuinger, Lars Eye och Senadt Osse  at Joen Sin bestemoeder Haffuer Soldt for:ne Rødebollet Seell, Huilchet dj Vill til høste tinget beuisse med Olle HourVold, Siffuer Holdhus, och Lisbet Jbiid:

X   Jacob Drage Ved æd aff Lagde, at Hand haffde hørdt det for:ne Anne Holland. Kom ind till Eye och greed, at hindis datr!! (datter) Siunoue Laa Siug J byen

Fartin Tuedt Vandt och herom at haffue hørt aff sin bestemoeder Jngerj. Sagde at hindis mand Kom hiem aff byen och berete at Joen Berie Sin moeder Vaar der, och 14. dage der effter  da Kom Anne Holland och gich til Eye, da sagde Jngerj til hinde

1671: 18b

Er nu din dater død i Bergen, Ja saa… ………. nu Lagen at huille Sin ben der, ……………

Johanis Lauridtzen Vandt at tidt bette: ………….. Førend hindis Moedr Anne, och At Hand Vaar me… …… dend Arff Olle, Liussen Fich effter Sin Moedr Sl: Anne  med Olle hiem i hans hus

Hermed beroer til høsteting at proben føris,

Samme tid bleff Hussene paa for:ne Berj byt, Jmellom Niels  som er fader, och Joen  som er Sønnen  Huor om dj iche Kunde før forliges, och det Vdj effterfølgende made, Dend gl: faader schall \be/holde dend Needere part i boen som staar i brøstet paa dend store stue,

derjmoed schall Joen Haffue dend øffr part i bette: bue, med dend Lille Koffue der til hørre i mellom stuen och buen

End nu schall Niels beholde staabueret

Men Joen dend Kleffue Langs needen for

SmalHusset er byt lige J tou dem Jmellom  och dend Lille Koffue bøgt i huer sin ende,

Laaen er dj Venner och forligte huer om sin part som dj Har Jorden till

FeHussene er Vnder Laaen  Huor aff Niels Haffr Kiosset!! den Øffuerste, och Joen dend Neederste med tou sma!! (smaa) tilhørrende Kouer, med en fioes staaendis paa beriget Vdj gaarden

Dend bue Vnder Lofftet, beholder Joen Aldenne, mens J Lofftet beholder Huer halffparten  och at huer schall her effter Nyde forschreffne husse, och teche Sit eget som dj Vill suaare till effter Louen Naar der paa talles,

Her for Vden haffuer dj Seell Jndbiørdis byt, dj smaa Agere och engstøcher, huor med en huer Ville Laade sig med dend part dj da anamed, Ville Laade sig nøye

Men dend storre Agr. er schifft J tou, huor aff Niels beholdr dend yttere part i for:ne Ager, och Joen tog dend Anden Jndere dell, Huilched dj Loffde nu som ellers holdis  :/ forsdchreffne poster at Ville Veere fornøyed med, och Jngen at giøre anden Nogen fortred, Gud giffue det maatte holdis, der haffuer Verit Veninghed noch till dis,

1671: 19

Anno 1671. dend 5. 8tober holdtis almindelig høste ting paa Løghammer med Opedals schibredtz Almue, til stede LensM: Jacob Løchhamer, Niels Floernes, Torchild KongsVig, Baar Løfald, Anders Flache, Olle HettelleLj, och Anders Tofft, offr Verendis Ombudtz manden fornehme Johan Frjmand,

Som da til J dag Haffde Laadet steffne, om Nogen aff Almuen Sønner Haffde Veret Hiemme fra Seniste Vdschriffuelse, Huor om til Spurde Lensmanden om hand Viste Nogen  dertil Suardte, at dj mødte alle, der med beroer,

Olle Espeuigs Konne haffuer Ladet steffne Joen Schorpetuedt for en quie hand haffde for denem paa foster och J dis tid er død,

Joen mødet och berobte sig paa tuende prob. Kristj och Giertrud  Vill førre til Vortinget,  beroer der till

Anno 1671. dend 6: 8tober, Holdtis Almindelig høsteting paa, {Eye}, Bieldland Vdj Føens schibrede, til steede Lensmand Christen Jbsen  Omund i Groff, Knud Rønholm  Gregurus Lande, Johanis Noer Hugelen  Ramund Børetuedt, och Arnne Vesbøestad, Offuer Verendis Ombudtz mand Johan Frjmand,

Som herj dag Loed freedLiusse Anddals march, at fredig were, som aff gamell tid Veret haffuer:

Christen Eye Vaar steffndt for at haffue huget Vdj Andal schou Vloulig, da frem Kom Albredt Karstensen  at hand Haffuer beet ha: (hanom) derom  och formendte der som hand Huget Laa til Vorland som hand haffuer Leyet. och beKiende at huis Huget er Legende end nu J marchen och schouen  Johan Frjmand mendte hand der for Lide bør,

er aff Sagt, at Huis huget er Kand sagesLøs hiemføris  och huem siden paa ancher  siden steffne och Kalder och Christen for samme hugster, Vlo\u/lig er giort  at Lide effter Louen  Christen beKiende at haffue beedet Olle  dend tid til hollende paa Andall, der om der till suarde hand ney,  Arnne Westbøstad frem Kom och sagde at huis der Vaar hugen er scheed Wdj Andals maarch  det Haffde hand hørdt aff Arnne Berje, och gammelle folch tilforen   bleff saa dømbt at effter som Christen Vedgaar at haffue Huget  bør at stille Johan Frjmand til freedtz, for Vloulig hugster, och søge Albret Jgien Som hiemmeller hanomb: her det for Reeten

1671: 19b

Hr: Johan Bechmand Haffuer laadet steffne, Goute Ho…… (Holland/Houland)  Olle, ibiid:  Christohper i Nesse, Niels Kalleuog  ……. och Johanis Vespestad, Rasmus ibid:  Ras… … Jacob Hoffland, Christen och Jens Eye, Engebr… Andalls arffuinger:  for schyld, effter en Zeedell paa VforSeiglt paapier och iche nogen datouj,  dj møte alle herj Reeten och gandsche fra gich, Vden 1 Kou paa Vespestad, och 1 Seedell, och Vill iche suaare her till uidre   bleff frj dømbt til hand det Loulig beuisse en huer i seer, effter Louen

End nu Haffde Hr: Jon!! (Johan) Laadet steffne Gulich Stølle, Poell Stensbøe, Anders Jbiid:  Knud Vranger, och Haluor ibiid:  och for 1 hest dj schall haffue Jaget paa Sioen och druchnet  Huilchet Hand formenner dj bør at betalle,

dj mødte herj Reten och beKiende at Hr: Johanis!! (Johans) øger gich i dieris march och beede, dend Ville dj tage fadt och heffte  Saa Rende hand paa Siøen   det bør at beuisses at dend Vaar Hans hest før dom her om gaar:

Olle Melland Vaar steffndt  mødte iche, bøde steffne fald:

Anno 1671. dend 7: 8tober holdtis Almindelig høsteting paa Øchland Vdj Fiere schibrede  til steede, Lensmand Engebret Øchland, Joen FrambNees, Viie MøchelleVold, Peder Østuig, Maatis Røe, Jffuer Egeland, och Trond Viehoffuede, offuer Verendes Ombudtz Manden Johan Frj!! (Frjmand)

som till J dag haffuer Laadet steffne Gullich Housgier for fløtnings Forsømelse med Frjmandtz broder  der for er til dømbt ½ Rdlr:

Engebret Egeland haffuer Laadet steffne, Peder Østuig for 1 baarne Kou Vaar ha: (hanom) Leyed, och schall Veere død, Peder mødte Vdj Reten och herom berobte sig paa prob. Vie MøchelleVold, Niels ibid:  Karen J Vigen   beroer till disse føres.

Olle Euindtzen Grimbstuedt beKlagede sig herj dag at sin paa boende Jord er aff dend Vløchelig Jldebrand Vdj dete Ahr aff brendt  der for iche Kand giffue dend paa bøden schat  huor effter begiertis etings!! (et tings) Vinde om hand iche bør at forschonnes.

1671: 20

Anno 1671. dend 10: 8tobr: holdtis et Almindelig høste ting paa Jndbiue Med Fieldberig och Ettenes schibrd: Almuer, til steede aff Fieldberig schibrede Lensmand Rasmus Vlgenes, Andfind Higsdall, Olle Dyremb  Michell Hege, Tore Opemb, Noermand Noerhus och Berendt Frønsdall,  Aff Ettene, schibrd:  Erich ScheeisVold, Endere Hoffland, Villomb ibid:   Aff Fieldberig schibrf:  Joen Hustuedt, Joen Røen och Suendt Tuedt, Offuer Verendis Ombudtzmanden Velfornehme Johan Frjmand,

Som til J dag effter dend opeSaatte Sagh til Neste ting i Vor paa Colbiørenshou Loed fremb Robe Gullich Jndbiue at befrj Sig fra dend Sagh Olle EchAs Haffde steffndt hanom foer, J det, at Gullech schulle haffue sagt 4. dag Jull Nest affuigte, at det haffuer Verit en tiuffue pladtz du paa boer, och du haffuer en tiuffue domb, Huor om Olle Echaas Førde Vdj Reeten til at Vinde herom effter steffne maall, Olle Steffensen Jndbiue  Som scheede Wdj effter følge\n/de maade,  Videre end nu Førde Olle, Knud Jffuersen  at haffue [hørdt]? Ligesaadanne ord forschreffuet staar,  Huilchet Olle Hetland och beKreffted,  dog Knud giorde siden forKlaring at hand hørde Gullech sagde  du boer paa en tiuffue Jord,

Herjmoed at suare mødte Gullech, och forregaff at Olle Echas schulle haffue sagt, det Gollech Haffde Jndbødet hans giester til at straffe ha: (hanom),  Huortill Olle Suarde at det aldrig schall beuisses, at det er Jndførdt herj ting bogen

Siden førde Gullech Ellias Pedersen til at probe  da Vandt hand at Veere i stuen dend tid at schiendtzmaallet scheede Vaar hand i hoes och hørde iche at hand sagde om Nogen tiuffue domb,

Roeer stenStensLand!! (Stensland) Vandt och, at haffue hørdt aff Gullichs egen mund at hand sagde  ieg haffuer schiendt Olle EchAs at boer paa en tiuffue Jord,

Herom begierte Johan Frjmand dom och tilSpurde parterne om dj haffde meere Vdj Reten at Jndlege  Huortil dj Suaarde, Ney, och begierte dom herom

1671: 20b

Videre Jnd Lagdes samme omtuistede domb Vdstedt aff Forige VelViisse Hr: Laugmand Jacob Hansen  datr: 1650. dend 15 Junj,

da er saa for abscheediget, at Gullich sagde Jndtet at Wide med dommen at Vide end erligt er,

Johan Frjmand formendte det er tuende sager, der for bør at Lide tuende straff,

da er dømbt for forSeellsen at Gullich bør bøde til May: 8 ørtuger och 13 mrk Søll, och Olle billig Kost och tering, Nemblig 1 ½ Rdlr.

der for Vden 4. mrk søll for dommenStraffing!! (dommens Straffing), Vden Johan Frjmand det effterLaader,

Biøren Olsen for Leyer maall begaaed med Berite HaldVors daater:  huilchet hand mødte Vdj Reten och Jche Negtet, beKiende, at Ville echte hinder, huis iche scheer bøder effter Ressen!! (Resessen)

Joenne Frambnes paa Sin steff børens Vegne  som hand er Formønder for, begierer aff Suend Allne, till at giørre beuisligt huor med hand haffuer betaldt dieris Sl: bestefaaders Goedtz Hand haffuer Laadet giøre breff om,  Suend Loffde til første ting at aff beuisse, med Rigtig breffue, v!!

Anno 1671. dend 12: 8tobr: holdtis Almindelig høsteting paa Eye Vdj SchonneVigSchibrede!! (SchonneVig[s] schibrede)  tilstede Lensmand Jørgen Eye  Peder Ersland, Johanis Lande, Olle Seetter, Lars Sioe, Haldor HuideVold, Mogens Sioe, Tørres Seffuerey:  Olle Faatland, Olle SuinLand, Lars Maattere, Knud Echnes, och Lars Vdager,

Johan Frjmand paa Andbiøren øffre Vallens (Valles) Vegne haffr Laadet steffne Lars \V:/ Boue for ½. Løb Smørs Landschyld i sin paa boende Jord som hand Jnde Sider med, formendte det Vbilligt at Weere, Jngen mødte \paa/ Larses Wegne at suare  der for bøder hand for steffne fald, och dersom hand Sin Resterende Land schyld Lenger forholder Jndtil datou Effter Louen  huilchet iche Kand billigen forbj gaaes:  och  q  giøre gaarden Rødeligen   q  at giøre

1671: 21

Jonnas …….. Vaar steffndt aff Johan Frjmand Formedelst Nogle penger som Hans broder Søn O… Johansen schulle Veere eyede. huilchet effter beretning Sam… … Olle,  beroer till Videre om Lars Kierlandtz Videnschab føris,

Hr: Peder Helberig haffuer Laadet steffne Poell HandeLand for forleeden Ahrs tinde!! (tiende) Korn  mendte iche Retelig at Veere tinde med Kornet,  herjmoed at suare Jørgen Eye paa Poels Vegne och Sagde at hand haffuer tilforen JndLagt Sin forSnet!! herom, da effter Kornes beSigtilstlse!! (besiktelse) bleff Sagt, at giffue till Vnder Mall saa meget Som der paa Resterer  Nemblig saa Meget hand fornøyes Med, Koren eller penge,

Jens Andersen haffuer Laadet steffne Niels Sio for 2: tønder Koren hand ha: (hanom) schyldige er, hertill Suarte Jørgen Eye at Niels Sioe (Siøe) Ville betalle effter dend forligelse denemb Jmellom var gaaed  Nemblig 2 tønder pachede Koren

Anno 1671. dend 17. 8tobr Holdtis et Almindelig høsteting paa Vjg!! (Vig) Vdj Joendall sogen  tilsteede Lensmand Johanis Vig, Peder Tøruig, Tosten Toffte, Endere Tøruig, Arnne Bache, Tosten och Samson Sambland, Olle Suosand, Lars och Knud Espeland, Hellie Biercheland, {och} Lauridtz Eye och Dirich Handegaard, Offuer Verendis Ombudtzmanden Velfornehmme Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen

Johanis Vig och Oed Alsager effter forLeden opSeetelse Kom dj bege Vdj Rete om dend hugster i Handegaardtz schou  dertill mødte \at Winde/ Olle Suosand och Arnee Echen  at Lisbet  Hr: Elliases  hiemelt Oed huis hand haffr derj huget  der for er frj dømbt,

stoer Asses (Stoeraas/Ås) besidere i Østensøe Schibrede effter fogden Hans Hansens beretning, Vaar steffndt hid til J dag at anhøre  Huilchet iche scheede, da frem Kom Samblandtz besidere och frem Robte Lensmanden och Samson Hougen och berete at dj Haffde begierdte Ville besee Huad schaade stoer Asses besiderees fee haffuer giort paa dieris støls beede, och hiemme hagge.

1671: 21b

da beKiende dj det at haffue Seet det stoer Aasses queg haffuer det gandsche Vdbeedet, och støllen at Veere bøgt dem  till største schaade paa dieris beede,  beroer til Østensøe ting først hollende, da bege partr at møde

Hellie Seffuerhage Vaar steffndt for 1 Kou hand schall Haffue taget fra Omund husmand paa Biugtuedt  Som tilforen schall Veere pandt Seet Vdj schat, til Fogden Hans Hansen   Hellie mødte och beKiende at Haffue aff Omund samme pandtseete Kou, men iche beuiste  som hand sig paa berober  at Veere Nogen bahrne Kou. da haffuer hand at søge det hos Omund  och at Hans tiltreede Kouen, mens ingen Leye,

Lauridtz Selsuig paa Sin daters Vegne, Marte, begierte dom effter opseettelse paa Suosand, dend 9. Junj Nest Leden  Herom begiertes dom aff bege parter

er saa dømbt effter dj 12 mendtz sambtøchelse at giffue Hinder for hindis Vanære och gifftSpilde 24 Rdlr:  meere Siunis os iche at hand Kand eller bør giffue, huilchet Kand søges i drengens formue effter Louen

Dend sag Jmellom Joen Berje och Olle Lyssens Arffuinger, dj Loffde at schaffe edelig prob fra SundhorLehns ting,  beroer, til dis, føres Jnden Juell

Anno 1671, dend 18: 8tobr holdtis et Almindelig høsteting paa høstetiden hoes Lars y: Alsager \i Kiendtzeruig sogen/  til steede: Lars indere Alsager  Gunder Suartuedt, Torbiøren Trondnes, Olle Olsen yttere Alsager, Tosten Lotte, Olle Hus, Jacob Ludteremb:  Arne Trondnes, Laurs Housse, Endre Tuesme, och Torbiøren Bue, tilsteede Ombudtzmanden Johan Frjmand och Fougden Hans Hansen med Almuen fleere

1671: 22

Asbiøren Øffrequalle waar steffndt for schield…. hand schall haffue begaaed paa Niels Vrimb, herom at Vinde mødte Baar Tuedt, och Jffr Midnes, at forLeeden høst dj drog aff fieldet  da Kapred (kapprei) Niels och Asbiøren paa Veiien  och da paa Veien sagde Niels, ieg Vill iche Ride Lenger, Huor till Asbiøren Suarde  Rid Lenger om du est beedere end en tiuff och schiellem och din meereflager!! (mærraflåar), som Baar Tuedt, och Jffuer Midnes fuldKomelig probede. och det Vdj schiembt med huer andere   beroer til Niels møder och bliffr Loulig steffndt,

Enchen Vrimb Vaar steffndt for en boed hund (hun) haffr Laadet tage  bleff forligt om ½ Rdlr:

gl: Michell Ludterem Vaar steffndt for en fløtnings forSømmelse, for Sine Vrgersagers!! (årsakers) schyld er frj Kiendt,

Omund Vrimb for tuende fløtninger forSømmelse, effter Sagens Ventelering er hand tilsagt denne gang at giffue 1 buch eller dis uerdj!! (verdi)  och søge schafferen om hand haffuer Vloulig til Sagt hanom

Erich AsLachsen  til hollende paa Vdtne  Vaar steffndt for hand \Haffuer/ Verit med Olle Christensen at stelle, Fra Siffuer Hammere 1 Kiell. Nogle Oster och andet SmaaVeis, Olle Hus paa hans Vegne mødte och bød 1 Rdlr i Soning, huilchet fogden Ville iche Sambtøche mens begierte domb:  er til dømbt at bøde 8: ørtuger och 13 march Søll, och stande till Ombudtzmanden om hand herj Lehnet maa forbliffue

Olle Knudtzen Vaar steffndt  mødte iche  er tildømt at bøde steffne fald,

Tosten Lotte fremb Kom och begierte et tings Winde om hans Sl: faders Oedell Vdj Lotte  Nemblig 2 Løber Smør  2 huder  som dieris Sl: fader Suend Torbiørensen \Ote!! (Lote?)  och om/ hans Rete Oedell  efftersom dieris breffue aff dend schadelig Jldebrand er op brende, huilchet dj Sambtlig beKiende at Vdj Sandhed at Veere,

1671: 22b

Jacob Hus haffuer Ladet steff!! (steffne) Pouell Ludteremb for 10. Saug boer hand schall haffue taget aff Vllensuang Saug Jmoed, 2 mrk:  hand for en quarter brisling aff ha: (hanom) beKommet haffr och beLoffd tømer tilforen   er saa affSagt, at Poell bør \for/ denne tag at Lide effter Louen och sin betalling hoes Ja\co/b, at Søge, effter Louen

Anno 1671. dend 21. 8tobr: holdtis et Almindelig høsteting, tilsteede Lensmand Joen i Dallen  Jffuer Velche, Olle Nessemb, Poell Housse, Siffuer Hamere, Omund Espeland, Peder Kierland, Suend Lillegrauen  Knud Spilden  Lauridtz ibiid:  och

Offuer Werendis Ombudtzmanden Johan Frjmand, SaaVelsom Fogden Hans Hansen

Huor da for os Wdj Reten fremb Kom effter Loulig Steffne maall:

Torbiøren Espeland Vaar steffndt for at schulle Haffue sagt Niels Nielsen Reff tog paa schriffuers Vegne 8. Rdlr: effter Sl: Johanis Jødere, det beuiste hand iche, bleff forligt for 1 buch

Christohper Kierland Vaar steffndt for 1 stoch, Hand schall Haffue stollen fra Enchen Marjte ibiid:  J Løbpen Her om at probe, møte Anders Kolnes, at hand Saae samme stoch Vdj blant Marite sin tømer  och siden til eigned sig dend, det samme Vandt Olle Biørensen,  er saa dømbt, at effter som Hand iche Haffr Rørt dend eller merched  Ved Vj iche at til Kiende Hanom Nogen bøder, før end Merchet paa stochen bliffuer forfared, til J Vor, om det da beuisses,

Noch beuiste Marite at Sl: Knud  hindis mand  haffr Seldt {S} Christohper 1. stoch at huge i schouen  mens haffuer huget 9. stocher. huor aff 6. er Wlouligen hugen   der for bør Lide for tagh: med mere samb Kund (sambKund),

Thorbiøren Holuen Vaar steffndt for flødtnings Forsømelse   er til dømbt for sin Ahrsager schyld ½ Rdlr:

1671: 23

Hr: Samul Hansen Haffuer med schrifftlig steffning dat: Bergenhus dend 18. 7br: 71: [Ladet] steffne Marte Kierland med sin Søn Tosten Tolleffsen for Nogen schouschade i hindis brugende Jord, dete bør at besigtes Huad schade sched er, før end Vj Noget herom Kand Kiende, saa schall schee huad Lou och Ret er, beramed at See dend 14. Nouember,

Omund Espeland Haffuer Laadet steffne Peder Kierland for 1 Kiell som Kand weere Verd 2 ½ Rdlr 12. s:  som bereter at Veere tiuff stollen ha: (hanom) paar!! (paa) Hans støll, for 8. Ahr siden J fra.  Peder mødte och Sagde at det Vaar Vell 12 Ahr siden och hand Haffuer Kiøbt dend Vdj Buchen aff Sømend  det bør at beuisses Huad hiemmell hand der til haffuer, til Nest hollende ting, saafrembt, hand iche Vil lide effter Louen

Anno 1671 dend 25: 8tober holdtis Almindelig høsteting Vdj Vluig paa Haaemb, til steede Lensmand Oed Haaem  Jffuer Sponumb, Anders Liune, Peder Tuedte, Pedr Aassemb, Olle Opemb, Haldor Bue, Torbiøren Ousse, Endere Vamben  Elling Bagne, Gunder Lassesen Møchelletun och Omund Legere:  Offuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen

Marite Christopers daater, haffuer Laadet steffne Siffuer Eye for et hus Hand haffuer Kiøbt aff fogden Hans Hans:  Som hans formand Sl: Joen Eye Haffuer VdLagt for hindis Sl: mand, Vdj schat, och formener det hus at Veere beedere end Wrderet er for 3 Rdlr:  da effter som {Vdj} det er aff dandmend Vrderit for 3. Rdlr i schat  da for bliffuer det der Veed, dog bliffuer Siffuer frj for denne til talle frj at Veere,

Niels Ousse waar steffndt for en Kniff Støng hand haffr giffuet Niels Søgnistuedt, Jngen aff denemb mødte, mens strax i Retens tid Kom Niels Ousse  da effter som Sagen er groff bleff det saa tagende Vdj betenchende. at bøde Otte ørtuger och 13 mrk søll

1671: 23b

Christian Røgse vaar stefft!! (steffndt) for at hand schal haffue Sagt at hand achter huerchen Lou eller Ret:  herom at Vinde Mødte Endere Olsen Ved sin æd  at hand hørde Christjan sagde:  at hand agter huerchen Lou eller Ret   Gunder Gundersen Vandt at hand for sin druchen schab Jche Kand mindis Noget herj at prob:

Omund Vandt at Christjan  /: sagde Vell  ieg achter huerchen Lou eller Ret, :/  eller och  ieg achter iche din  Hulchet!! (Huilchet) aff disse ord mindis du iche

bleff forLigt om 3 ½ Rdlr:

Ender Lidteletun var steffte!! (steffndt) for Slagsmaall paa Niels Gaaretun  herom at proue mødte, Jngen  bleff Forligt om 1 buch,

Fogden Hans Hansen Haffuer Laadet stefft!! (steffne) Ellis Nessem For nogen Land schylde, beuiste med tings Vinde Iche at Veere Nogen Land schyld pligtig

Michell Tørblaa, Lauridtz øffre Leque, Joen Syssen For nogle Ahrs Land schyld, er till dømbt at betalle eller endtuige gaarden

Olle Børssen vaar steffndt for Nogle Ahrs Landschylde aff Sin paa boende Jord derj  Nemblig 3. Spand smør  och 2 Spand J Vaare:  er til dømbt at betalle efftr Louen eller Rømme Jorden

Hans Hansen paa Hr: Coms: Hansen!! (Hans) Hansens Vegne haffuer Ladt steffne Tuedtz besidere for nogen Retighed, derom giorde Hans Hansen Nogen forKlaring, som Hr: Comis: bliffuer Anuist

Dend Sag som Vaar steffndt aff fogden Hans Hansen offuer Hr: Anders i Eyfior for Sin Landbundes schat  Nemblig Siffr Herøe  for Nogle Ahrs schater  effter Lang mellomb Handling er affSagt, och dømbt at

1671: 24

Saa Vit nu straxen hoes hanom Kand Ved Loulig Vrdering Findis  bør at annames aff fogden  och dersom {Hr: A} iche det til følliste scheer WdLeg for:ne Mayt: schater  da haffuer eyerne at quitere Siffr Jorden til faare dag, och aff dend Samme {de} Jord at betalle huis da Rester aff bøxellen som da Jnd Komer  och tage Sin omKostning til med der aff,

Anders Hommand haffr Laadet steffne Olle Enderesen effter en Contragtes opreettelse for 50 Rdlr:  da effter som dend Jndholder effter handen at betalle  bør hand och at giøre Noget huer Ahr: Naar schatterne er betaldt, Effter Effne,

Tomis Tuedt haffr Laadet steffne Knud Larsen for en Kierche Kou til Eyfiors Kierche hand haffde paa Leye, Peder Tuedte och Anders Røigse \Vandt/ at dend døde aff Kallbor  begierte et tings Vinde heromb.

Jens Hølde haffuer Laadet steffne Michell Tørblaa for 1 stud Hand haffde at føde paa och Suelt til døde  bør derfor at betalle ha: (hanom) dend Jgien med 10. Sl:mrk:

Josten Jostensen haffuer Laadet steffne Lars øffre Leque for Sin formønderschab: hand menner iche at haffue føllist beKomet, bleff forelagt at betalle Ha: (hanom) 3 Rdlr:  och der med at Were frj for dend formønderschab.

Anno 1671. dend 28: 8tobr: holdtis et Almindelig høste ting paa Tochimb Vdj Oede sogen med dis och Røldals Almue, til steede Lens!! Lensmand Tosten Tochimb  Omund och Hellie Etteremb, Lars Ragd, Lauridtz Apell  Lauridtz Degernes, Joen Quitne, Lars Tuedt, Jøren Degernes, Simmen Espbeland, Øluer Etterem  Ormb Tochimb, Offuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen

1671: 24b

Da for Os frem Komb effter opSeettelse som scheede dend 20. 7br: paa Mandtzager Anlangende dend Marchesten paa Grønsdall som Tosten Tochimb beropte sig paa at haffue prob om

da fremb Komb Lars Degernes, och Lars Apell  som Ved ed affLagde at Knud Frem beKiende for denem  som gich til ha: (hanom) Vdj hans Siøgdom i beschilchelsVis!! (beskikkelsesvis)  at hand haffuer Seet at der stoed en marchesten Vdj ageren paa Grønsdalls agendeller!! (eyendeller?)  som waar schiell Jmellom dend dell presten \bollen och/ Hr: Henderichs part  och boende!! (bonde) part  men dend tid stoed dend J Enge Jord, mens nu er det oprød i ager Jord, end och beKiende at der stoed en Anden bendt i Vester fra dend {anden}

Samme sten Haffde {Hellie} \ To\r/biørn / Grønsdall sagt til hans tøs  dend tid tiendte ha: (hanom)  Naffnlig Ellin Østens dater, at om Voren!! (våren) dj groffue i ageren  graff iche for Neer dend sten  det er en Marchesten  och samme tøs er nu bleffuen til quinde och boer paa Heng. Huilchet Ved æd affLagde forschreffne ord, Hellie och Olle Grønsdall Vandt at diers!! (dieris) Forældre Sagde det preste parten och bunde [parten]? er Vdschifft

Erich Weeterhus Vandt at haffue Seet samme sten  och Torbiøren sagde ha: (hanom) at det er en Marchesten som der staar  och det scheede da hand schaar Vdj ageren

Hr: Henderich formendte effter sin JndLeg som er i Rete Lagt och tilforen Jndført for J ting bogen  at Nyde bøxell: aff boende!! (bonde) paarten

Huilchet Tosten Tochimb formendte effter dj tuende mend  Nemblig Siffuer Frem och Jacob Jiøsendall afflagde ed til tinge dend 1649  dend {19.} 23 8tober  saaVell som disse for indførte prob  det at Nyde bøxellen aff Sit eget

da er saa dømbt at Tosten bør at Nyde bøxell af sin eigen dell, och presten bøxell aff Sit her effter denne dag  och Ved Rettens medell at at!! Laade Needer seete dend bort tagende sten  paa det Jche Videre treete her effter Kunde for Arsages,

End nu bleff J Reten Kaldet Knud Frem  som bleff til Vorting Sin Gammelle breffue at Laade Lesselig for Nye, det ind nu iche er giort  Huor for Wj iche Kunde denne gang Kunde Noget Ved giøre

1671: 25

Da efftersom Knud end nu Jngen Rigtighed harsch…..  optages det till i dag 6. Vuger. och huis …. scheer  da Jnd findis det for VelVisse Hr: Comiss:

Siffuer Quitne Vaar aff Hellie Etterem steffnt for 2. bolder tiere Hand baad ha: (hanom) føre til Knud Schieluig  Huilchet iche er scheed, bør eter dandmandtz Sigelse at betalle til Knud ½ Rdlr  eller Leffuer ha: (hanom) tieren  och dersom hand haffuer Nogen Pretendtjon til Sin faader som Sig der indmenger  stande frjt fore,

Lensmand Tosten Tochimb Haffde paa Olle Lesseøes wegne Laadet steffne Kiettel Arnesen til at beKiende huis schyld hand er schyldig til Olle Lessø, da beKiende Hand at Veere schyldig 31: Rdlr  dog der aff er hans broder Hagen der aff schyldig 3. Rdlr: effter hans egen beKiendelse tuillis iche at i betalles effter Louen

Knud Frem Vaar steffndt for at hand haffuer schieldt Knud Bache for en Erløsse mand, herom at Winde Vaar steffnt Tosten Tochimb, och Laars Aapell, dj bege giorde dieris æd, dj Kunde Jndtet mindis der om Vdj Nogen maader,

Hans Hansen formendte bør Lide der for  mens Jngen prob Videre bleff berobt paa  er der for frj Kiendt:

Knud Vichenes Haffuer Laadet steffne Gunder Vatetuedt, at Hand haffuer Hørt at Tore Sanduen haffuer sagt at dend tid at Knud Frem och Lars Sandstøe gich forbie dieris gaard  da Sagde Toere Sanduen  haffuer J Seell staaed for dend øx, da Kand J Sell staa der for, der til suarde dj  schøt du Jndtet  det schall Jndtet schade, dig eller din mand,

Johanis \Strand/ Vaar ste\n/fft!! (steffnt) till samme ord at Vinde  mødte iche iche!!  schall til Neste ting eller och at Liide,

Olle Poelsen Bache probede, at Tosten Sanduen baad at Sallomon Toresen at hand schall tage en øx Vdj Sin baad  da sagde hand  der Kommer min øx som er stollen

Laars Tuedt och Lensmand Torre Neederberig til gich Knud Fremb och til Spurde om hand Viste andet end erligt med Knud Bache  \och/ som en erligt er, der till Suarde Jndtet andet at Vide,

1671: 25b

Roall  tienidis paa Jiøssendall  for Leyermaall begaaed med Asse Niels datr, dj befindis at dj er nu troloffued, der for bør dj at bøde 2 Rdlr: 1 ort  eller lide paa Kroppen

Torre Vaastun Vaar steffnt  mødte [iche]?, och er fore Lagt at møde paa ØstenSøe ting først Kommende, at Suare til Reten J Holgier TiuffSAs Sag,

Gunder Saugmester Vaar steffnt for 1 Saug stoch Hand aff Daniell AlffSens saug Haffuer om Naater tide taget, huor om dj Nogen Korrell sambtilig haffuer hafft  och for Sinne forige Arsager er til dømbt at bøde 1 ½ Rdlr

Hans Hansen Haffuer Laadet steffne Knud Fremb For 7 ort for 67 och 68: aff Eye, efftersom hand eyde Vdj dj tider gaarden  bør der \for/ det at betalle  eller at Lide effter Louen

Siffuer Jøsendall Vaar steffnt for 4. Rdlr som hand Rester paa Kongl: M: schater och Retigheder och Vaar Kreued aff homanden!! Anders Andersen (side 6b: Anders Homand)

Leff Houge Vaar steffnt til at beuissLiggiøre Olle Suendtzensen!!  er for Ligt

Anno 1671. dend 31: 8tober holdtis Almindelig Høste ting paa Age Vdj Vllensuang Sogen  til steede Lensmand Haldsten Agge, Lauridtz Odtzen ibiid:  Lauridtz Togielsen!! ibid:, Lauridtz Omundtz: ibd:  Omund ibid:, Haldor Kampestad, Jffuer Blein  Tosten Beruen  Olle Joensen  Oed Agge, Jffuer Reeseeter, och

Fogden Hans Hansen tillige med Ombudtzmanden Johan Frjmand Haffuer Laadet steffne Tosten \Blen/ med sin medSødschinde effter sin Sl: fader Villich Reseter saa Velsom dieris moeder, for der er iche \er/ schattet aff ½ Løb smør  \4 ½ mrk/  1/2 huds Land schylde Legende Vdj for:ne Reseetter paa en 6. Ahrs tid Siden giffuet dobel Leiding der aff, Huilchet Hans Hansen Formendte der at det Weere forbrødt til May:

1671: 26

Hertill at suaare mødte Tosten paa sin och med Arffuingers Vegne, och beKiende at dj Sambtlig Sødschinde effter dieris Sl: faaders død for Vndte dieris moeder !!dieris moeder!! ald goedtzet til hindis och dj Vmøndiges Vnder holding och opfostering, men dete der med at Veere Oedell schat frj  och paa dieris part iche at Komme til Wdj gaarden end ½ Løb 4 ½ mrk smør och ½ buchschind   beroer til Videre,

Olle Hus haffuer Laadet steffne Peder Sexe for 2. Løber saldtz Landschyld hand haffuer giort Rigtig Regenschab for til KiendtzerVigs Kierche och Jndtet der aff beKommer, Laars Sandstøe mødte paa Peders Vegne, och berobte sig paa prob herj:  at Ville føre hans egen quinde och Ver moeder til Vortinget,

Olle Joensen Loed Lesse et Kiøbe breff, at haffue Kiøbt 4 Løber  mindere 8 march smør i Jndere Joeste!! (Joestad) aff Abell  Sl: Mester Peder Lembs  Vdj Bergen For 222. Rdlr, dat: 71 dend 23 Jullj

Anno 1671. dend 4. Nouember holdtis et Almindelig høsteting paa Moe i Østensøe ting stue, med dis Almue  da tilsteede vaar Lensmand Johanis Moe, Arne ytere Aluig, Giermund Biercheland, Lars Toulle, Arnne Bierche  Tosten Nesthus, \och/ Erich Stenstøe, offuer Veerendis Fogden Hans Hansen

Som till J dag haffde Laadet steffne Joen Fixsen for Noget goedtz, iche at Veere schattet aff  och Vortinget forreLagt sinne breffue J Rete Lege och iche er scheed, end til dis,  er til dømbt denne gang for en steffne fald, ½ Rdlr

Lars yttere Aluig Vaar steffndt, mødte iche  er till dømbt at bøde steffne fald.

Samblandtz besidere Vdj Herren haffuer Laadet steffne stoerAasses besidere \i bette:/ For en støllshus dj haffuer opreettet som iche tilforen Veret haffuer  beroer til Vj Kommer paa steeden det at for faare,

1671: 26b

Hellie Seuerje haffuer Laadet steffne Knud stoer ..s: (Aas?) for en quie hand haffuer merchet i Jsteeden for … baarne Kiør hoes hanomb Vaar paa Leye  Nemblig Omund Drengsen  bleff Hellie til dømbt at betalle och søge Omhandelsmand!! (Om handelsmand)  Nemblig Ombmud!!  och hand at betalle Jnden 14 dage, eller Lide Nam och Vrdering Vdj Sin beste formoue, det mendene Sambtøchte

Brigt Østensøe haffue med Erich Stenstøe Jndgaaed en Venlig Egteschabs Contragt dieris børen Jmellomb:  der paa haffuer Erich forstragt Brigt till bøgsell 11 ½ Rdlr  dj bege mødte  Ved gich dend gier, da effter som Erich iche haffuer Loulig opSagt Brigt sin Søn ey at Kunde beKomme \hans dater/  da bør Erich sin penger at Veere quit effter gifftings balchens 1: Cap:

Brigt Østensøe haffuer Laadet steffne Olle Kallestad  Mødte iche  beroer till Olle møder effterdj hand er Siug

Siffuer ErichSen Botten Haffuer Laadet steffne, Haldor Haldstensen for en øde Jord Kaldis Canicheberig {berig}  Hand schall haffue Leyd fra ha: (hanom)  som Kaldis Cannicheberig i FixSesund, Huor om Hand J Rete Lagde dend Hæderlig Mand Claus Blegind sin Vdstede bøxell breff dat: Bergen dend 12. 8tobr: 1664  Jndhollende at Siffuer ErichSen schall Nyde for:ne Cannicheberig J meden Rettigheden betallis och Hans forældere dieris Liffs tid schal haffue der aff dieris Vnder holding, och beRete iche at Veere meere schyldig end 2 ½ Rdlr  som hand Vdj Reten Lagde, och ingen wille \dem/ Anamme, da Suaarde fogden  saa Vill ieg Annamme, denem til dend hederlig mandtz Rest, saa formendte Siffuer effter Som Hand Vaar indtet schyldig, enten paa schat eller anden Retigheder, dend øde gaard at Nyde, tj hand haffde iche andet at føde Sin gl: bedagde och schrøbelig moeder med, Som i saa LangSomblig tid Haffuer Nødt dend,

1671: 27

Ja end aldrig for hanom eller nogen anden ops…… dend ander leedis end hun \io/ sin Ringe brød de. .. maadte Nyde, ey heller dend forbrudt, herom begierte dom til effter Retning,

Herjmoed at suaare mødte, Haldor Haldstensen och J Rette Lagde for:ne hederlig Mand Claus Bleginds bøxell Zeedell: paa for:ne Cannichberig, dat: Bergen dend 18: Septembr:  Jndhollende at Haldor schall Nyde dend, effter [som]? der iche er giffuen Nogen fuld Kommen bøxell Zeedell paa 7. Ahrs tid, till med iche betaldt 3. tage for i fioer, for Neruerende Ahr Rester Land schyld, da formendte Hand, sin bøxell breff bør nyde, begierte och domb:

da bleff Saa dømbt, at effter som dend første bøxell Zeedell Lyder at Siffuer schall Laade sin forældere Nyde det dieris Liffs tid, saa Leffuer moederen end nu som iche haffuer forbrudt sin første bøxell  derfor Kand Vj iche andet Kiende end saa Lenge hun Leffuer bør Siffuers breff at staa Wed magt, och At Nyde Jorden och effter hans beretning Jndtet Weere schyldig, til med Kand 3 tage iche forstaaes at bruge Vfrels Naar der saaes iche,

Anno 1671. dend 14. Nouembr: Vaare Vj  Nemblig Lehnsmand Joen i Dallen  Poell Housse, Siffuer Hamere, Suend Lille Grauen  Lauridtz øffre Spilden och Olle Nessem Sambt Siffuer ibiid:  forsamblede paa Kierland i Grauen sogen effter opSeettelse som scheede Nestleeden høsteting herj for:ne Grauen Sogen  til at dømme Jmellom dend hæderlige mand Hr: Samuell Hansen  Capelan til DombKierchen Vdj Bergen  effter Voris Gunstig Hr: Cancellers steffning dat: Bergenhus dend 18: Septembr: Sist forschennit  Anlangende Nogen schou hugster Som Enchen Marte Kierland och hindis søn {Tollef} Tosten TolleffSen HielmeVold schall haffue Vloulig huget Vdj hindis nu brugende bøxsell Jord och schall Veere Jmoed Louen meere end en Leylending bør effter Lgueomb!!   Christopher Kierland i Rete Lagde sin fuldmagt, Aff Hr: Sammuell  dat: Bergen dend 18 7br 71, som J Rete Kaldet forschreffne Marite och hindis søn och forre gaff Som her effter følger, da for det første

1671: 27b

Sagde Hand at Marite Haffuer Neden Neere, V….øxe.. 5 ½ tøldt Saug tømmer, och Vdj schouen Legend… 3 tøldter hugen Ved stuen  som er Kiørt Noget til Veye, Noch beretter Hand der er feldt i schouen 16. furer, Som iche er op giort eller Rød til tømer, at sauge, Huilche for:ne tømmer Christopher paa Sin Printjpals Vegne til ha: (hanom) at Veere forbrudt, effter Som en Leylending iche bør at huge saa meget et Ahr, Huor Vaar dom begierindis,

Herj moed at Suaare mødte Først Marite och beuiste at Hun haffuer Laadet Huge først dj 5 ½ tøldt tømer som Leger i Løbqe!!  och det Siden Nest forleeden Nogle Ahr da schouen bleff besigtet, och Aff forschreffue tømmer, er en tøldt gandsche Sønderslagen i smaa støcher  Saa der icher!! (iche er) Vden 4 ½ tøldt beholden

Huilchet ieg med menderne besaa och for foer at Weere Vdj Sandhed,  Noch berete hun at Were hugen och Leger i schouen 3. tøldter tømer. hinder tilhørende  dj 16 furer er och feldt och Leger Ved stuen  mens dj schall Veere hugen Vdj en Fellis teig som dj andere grander Haffuer part J med, Huilchet tømmer Hun Formendte iche at Kunde Veere for megt!! (meget) hugen Siden schouen Vaar besigtet  effter som der iche findis til gaarden en Neffuer til at teche med, mens maa Kiøbe det, och formoedet at Hindis goede husbund, iche For sin person begierte hindis forderffuelse med hindis mange smaa børen  eller at hun herfor schulle Lide Noget  Huilchet hun Ville \iche/ paa tuille at Jo saa scheer Naar Hanom dend Rete j sandhed forKlares. til med forre gaff hun at Christopher Kierland Vaar som hinde haffde forført!!, och Gud schulle Vell betalle Hanom der for,

da bleff Saa dømbt at os Siunis <iche> at Kunde Weere for meget [huget]? i saa Lang tid, til huis som Louen beuilger en Leylending, Nemblig dj 4 ½ tøldt, Huor Vdj er beregnet 1 tøldt Som hindis Søn haffuer Hafft Legende derj marchen for 5. Ahr siden hand dend Kiøbte aff Sin faader for 1 Rdlr til KongenSchat!! (Kongens schat) hand VdLagde, och befindis iche at haffue Huget, Vden det hand haffuer Ahrbeidet med Sin moeder for {sin} \hindis/ faattigdomb schyld, Huilchet hand formendte

1671: 28

At Veere pligtig til, at Aldtid her effter Vill hielpe J huis maader mueligt er, paa det hun iche schall Komme Slet i armdom  Huilche och Kunde iche {at} Veere <V>billigt, och hand for dene steffne maall at Vere frj, mens Huad sig belanger dej!! (dj) trej tøldter tømer som Leger j schouen  det Haffuer dømbt Hr: Samuel til  /: med Landnamb :/  om Hand hinder iche Vill benaade  Saa Velsom dj 16. furer, saa Vit paa hindis part Kand Regnes, effter som det er sameyer schou, och huad disse 3 tøldter tømmer, och 16. furer er Verd  Kand Vj iche denne gang Vrdere, effter som Vj Kunde iche See denem for Snee,

Samme dag besaa \Vj/ Maarites J boende husse, och da befindis dj Vdj effter følgende maade brøstfeldig, stue och Jldhussetzes tagh Vil forbeederes  Huor till behøffues 34: Voger Neuer, Vil Koste 2 Rdlr 5. Sl:mrk:  staaburet paa dend enne Lej Faatis til 6. W: Neuer  Koster 3. mrk:  tømmeret i hussene findis døgtig, och At hun dem Haffuer at teche, eller borge hindis Affuel

der for effter Louen   at saa Leedis er tilgaed, Vidner Vj,

Effter dend opSeetelse Som scheede forLeden høsteting Vdj dend Sag Jmellom Hr: Henderich och Knud Fremb aff Oede  Kunde iche for Retes for stormb Vveer!! (uver) schyld,

At Saa Leedis som forschreffuet staar Vidner ieg at Veere Jnd ført och til gaaed,

                                                                                                          Christen Niels: Reff

1671: 28b

J denne Protocoll, som indeholder Fyrgetiuffue och aatte Numererede, igiennem dragene, och Forseiglede Blader, haffuer Sorenschriffuer offuer Halsenøe Closter och Haranger Lehn  Christen Nielsen Reff  rigtigen at indschriffue, alt huis som for Loug och Rett, hans bestilling VedKommende, passerer, saa som hand agter at forsuare.

Actum Bergenhus d: 1. Februarij Ao: 1671.

                                                           Vdj hans Exele Hr Cantzelers fraauerelse befuldmegtigd

                                                                                              Peder Hanssen

                                                                                                                      Eghd