Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøy kloster

Tingbok

I.A.c. 9 

1678 

                                                           1678: 1

Anno 1678 dend 16: Aprill Vaare Vi  nemblig Lensmand Joen J Dallen  Suend Lillegrauen, Poell Housse, Sifuer Hammere, Laars øfre Følchedall, Sifuer Nessemb, och Niels J Dallen och Lars Spilden  da et Reestandtz ting saa Vell Som almindelig Vor ting holdtis, ofuer Weerendis Fogden  Erlig agt och Velforstandig mand Hans Hansen  med almuen fleere dend dag ting søgte,

Fogden til Nefndte at faare til Botolfj Laug ting Hans Nielsen Sin æd at afleege

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne Jens J mid Følchedall for en Liden stambp Hand schall hafue sig til eignet och dend Hanom iche til hørde, seete der for J Reete om Jens iche bør at strafes for nu som treedie tiuerj,  Jens mødte och iche Kunde negte Joe at hafue taget stampen

Da er saa dømbt at naar stampen blifuer af Vuillige!! (uvillige) mend om dend Kand Veere tiufueude!! Verd, da gaaes der om Huis Ret er,

Fogden hafuer Laadet stefne Ellof Vindall for Hand schal Hafue Refuet Hr: Jørgens Krage af, der om førdtes nu ingen Vindis biøyrd,

Fogden Hafuer Laadet stefne Ystaas for Hand ey Hafde forleeden Vaaben ting døgtig Spiud  Trond Jbiid:  Ligesaa, Mougens och Dauid Mouge, Joen Holuen och Anders Kolnes, och som før er Rørt,

Der for er til dømbt at bøde Halfue bøder denne gange  och schafe sig godt geVeer,

Eyes besidere Komb fremb for Reten och Høyligen beKlagede Sig at Jngen Ville Holde broen ofuen for Eye Ved Lige med dem  efftersom nu dieris dagelig Vey der fremb falder baade med dieris Kiørsell och gang Veye, da blef dj der om saa for enide som følger

1678: 1b

Ko(lnes?), Nestaas, Ystaas och Meeaas  Hofaas, och SeelleLand, dend halfue broe Wed Lige at holde saa Jngen schade der af J nogen maader Kand Komme  saa fremt dj der iche Vil tilsuaare effter Louen

Anno 1678: dend 18: Aprill Holdtis et almindelig Vorting paa Randestuedt Vdj Vluig med diis och Eyfioer sogners almue da Vaar til steede  Lensmand Jfuer Sponumb,  af Eyfior  Lars Erdall  Anders Røgsen, Haldor Bue, Jacob Tuet   Af Vluig  Jssach Liune, Olle Opemb  Bendt Berga, Baar Sponumb, Elling Bagne, Danniel Leque  Jffuer Ordall, Peder Øduen  Anders Opemb,

Och fogden Hans Hansen som til Nefnte Olle Randestuedt til første Botolfj Laug ting Her af Vluig, och af Eyfior Houor Aadtzersen J Lige maade, doh Vdj Danniels sted er til nefndt AndVed Liune

Huor da fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne Niels Giermundsen Ouse for en Knifstøng Hand schall hafue Vdj Sin druchenschab Vdgifuen Vdj Olle Søgnestuedtz Siie den 3. Aprill NestLeden  Huor om Hand sagdede!! (sagde) at dj Vaar Vener och Vel forligte  och der om Lofde at gifue en meget Venglig!! forligelse  at Hand aldrig Laade sig befinde endten Jmoed grenderne!! (granderne), eller nogen anden Jmoed Louen  Velfornembe Jnpessleur!! (Inspecteur) Peder Pedersen och Hr: Niels Capelan J same sogen

1678: 2

Fogeden Hafuer (Laadet stefne) ……………………………………………………………….. ..g blef til Sagt Lide hal bøder

Fogden Hafuer Laadet stefne Knud Tørblaa for sin geveer som faatis paa tasaach: (tessak = sverd, kort sabel)  blef til <dømt> at betalle 1 mrk: Søl,

Johanis schall Erchellere sig J mod och som Sin geVeer, eller bøder effter Louen Vndr gifuen

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne dj Saug brugende herj Wdj Vluig til at forKlaare Huad paa dieris sauger er schaaren for Anno 1677. Herj moed Waar Welfornem/m/e mand Peder Peders: och protosterde paa Jnder Dørse bech Saug och formendte der af at Nyde Sin Ret for Field schre Hafuer Laadet och gaa:

Baar Vangen begierte at Kield Scheye Hafuer at Klare och til Kiende \at/ gifue Huor Leedis dieris Contragt Vaar om Hans nu brugende Jord Scheyes opSigelse  och da beKiende at dj Vaar for ænide om 12. Rdlr:   da blef dj nu for Ligte om Sex Rdlr:  och Kield at Sell suaare til Jorden her effter,

Lensmanden Jfuer Sponumb beKiende at Hafue Vdj fuld magt stefndt Gunder Ols: for dend schyld hand och Sin broder er pligtig til Hr: Elliæs, Her til mødte Hand iche  der for blef hand til dømbt stefne fald, effter Louen

Anno 1678 den 20 Aprill Holdtis et almindeLig Vorting paa Vrimb Vdj KiendtzerVig sog:  til steede, Arnne, och Torbiøren Trondmes  Christopher Dyne, Laars Jndere Alsager  Torbiøren Bue, och Laars ytere Alsager  Saa Vel som Olle Jbiid:  til steede Fogden Hans Hansen

1678: 2b

Johan(is Tiu?)flee Hafuer til først Botolfj Laug ting Sin æd at af Lege for Velbr: Hr: Laug mand, effter Fogdens til nefnelse

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefneTommes Hus til at for Klaare och angifue Huis Hans bref om melder Anlangende Lars Sees børen och Suogerer, da beKiender Hand at Aasbiøren Tuedte stach, Jacob Tuedt J Sin Axell Vngefer 6: ahr Leden i Tommes egen hus, och der hoes bereeter Tommes at Niels Jnstenes Saa der paa, Huilchet Niels nu strax Her och beKiende,

Fogden Hafuer Laadet stefne Sifuer och Erich Housse for dj ey hafuer Seniste Vaben ting døgtig bøsser, der om blef saa forre funden at der for schall bøde 1 mrk søl,

Jngeborig Bue Hafuer Laadet stefne Tommes Hus for Hand ey Har Kundet Hiemmelle 3. mrk smør som hand hafuer Seeldt til hinde  da bør hand der til at Suaare,

Jnstenesses besidere, och Vrimbs Kom Vdj Reten och beKlagede at gierdtz gaarden Jche Ved Lige Holdis, da er dem forre Lagt en Huer at giere Lige som Louen VdVisser, men der som dj der om iche Kand for enis  da at Laade det besigte, Huilchen Vret giør

Anno 1678: dend 22. Aprill Holdtis et almindelig Vorting paa Apell Vdj Oede med dis och Røldall sogens Almue   da af Oede, Lars Deggernes, Gunder Asse (Osse)  Laars Hild!! (Hildal?), och Lensmand Jørgen Degernes,   Af Røldall sogen  Lensmand Torre needer Berig, Andfind Semb,

1678: 3

Fogden til Nefnte ….gier …… Apell som Hafuer at faare til først Hollende Botolfj Laug ting for Velbrd: Hr: Laug mand Sin æd at af Legge,

Af Røldall sogen  Sambson Hammere,

Fogden Hafuer Laadet stefne effter schrefne til at Ved æd forKlaare Huad dj hafuer Hugen J dieris brugende schoue som May:  Kierchen och Preste bollen er eyende  och paa Huad sauger det er schaaren for fiere ahr nest Leeden

da fremb Komb først Olle Lodte som boer paa Kongens Jord  och Ved æd forKlaarede at Hand Hafuer schaaren paa Strand saug for Leeden ahr 200 {ahr:} bord  for tou ahr Leeden schaaren paa Tiunddall saug 400. boer.  dj andere 2: ahr Kunde Hand iche mindis Huad saug hand da schaar paa:  och det sagde Saa sandt hielpe ha: (hanom) gud,

der for Vden Vaar stefndt Enchen EspeLand  Gellie Grønsdall, och Olle Heng  och dieris æd at af Legge, da mødte der Jngen af demb, ey heller nogen Lyste dieris forfald, da bøder dj effter Louen och møde til Neste ting sin æd at af Legge,

Fogden Hafuer Laadet stefne Tosten Tochimb for Hand schall Hafue for Leeden Vorting Saa som gaaed fraa en domb som hans Zingenet er Vnder seet, Herom at Vide\ne/ schall for faares Hoes dj Sex mend da Reeten betiendte paa for Leeden Vor ting, til neste ting, Tosten sagde det aldrig at Kand mindis, och hafuer Sendt til Laug tinget Sin Veed staaelse der om

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne Sifuer Horre for at Hand schall gifue til Kiende gifue!! om Olle Suendtzen Hafde giort Hanom den schade Hand for Leeden ahr fich Vdj Hans axell, Huor om for Leeden Høsteting Waar stefndt, da beKiender Sifuer Ved høyeste æd at Olle alldrig giorde det  Mens Hand giorde sig seel det  derfor blef frj Kiendt,

1678: 3b

Fogden Hafuer Laadet stefne (Gu?)ro Sifuer daatr for at hun schall Hafue begaaed Leyer maall med en egte!! (egtegift) mand, da mødte hindis faader och beKiende at det Vaar saa aldt for Sandt,

da er her om saa dømbt at hun bøde till May: 6 Rdlr, och der som hun dem iche Hafuer  da der for at Lide paa Kropen Effter Ressesen

Baar Guldbrandtzen hafuer Laadet stefne Danniell Alfsen for Nogle Husse Hand Hafuer Hafft J brug  til hørrende Bars!! (Baars) Veer broder  och huerchen betaldt Husse Leye, ey heller af Kiøbt Hussene eller dem betaldt  da Kand Vj ey ander Leedis det forstaa end det Joe bør at Veere J eyerens minde effter sagens Leylighed,  da bør Danniell Sin hand at effter Komme Haldt til St: hans tid. och til en monit effter St: Ollj at følliste giøre, och der som det iche schieer  da at Lide namb och Wrdering effter Louen <och> Danniells egen haand och begiering

Beritte Sifuers datr Grytørre hafuer Laadet stefne Sin broeder Hellie Raabe for {1?} 4 Rdlr.  Huilche Hand effter sin egen beKiendelse bør at betalle

Anno 1678: dend 23 Aprill holdtis et almindelig Vorting paa Reseeter Vdj VllensWang sogen  til steede Lensmand Haldor Kampestad, Olle Neere Beruen  Aschut HelleLand, Haldsten Agge, och Lars Omundsen Jbiid:  Jacob Villure, \och/ Jffuer Reeseetter, ofuer Veerende Fogden  Erlig och Welforstandig mand Hans Hansen

Olle Viglichsen Reeseeter Hafuer at faare till først hollende Botolfj Laug ting For Velbr: Hr: Laug mand Sin æd at af Legge,

Fogden Hafuer Laadet stefne, Olle och Jacob Rougdeberig, saa Welsom Johanis yste Blein

1678: 4

for det første ….. Hand faatis Spiud  mødte iche heller Jacob:  der for er till dømbt at bøde stefne fald,

Oed Agge Loed Laug biude det goedtz Hand Hafuer Sig til for pandtet i Rougde  om nogen af dem der til hørrende Vil det Jnd Løsse, Huor til Jngen suaarde

Enchen Jngeborig Questad, Komb fremb Vdj Retten och sig HøyLigen beKlagede at Hindis Eygere for Leeden ahr. hafuer sendt Hindis Land schyld hiem Jgien  och der Vdofuer er det Nu Vdøgtig, effter hindis beKiendelse, at eigeren anam/m/et for:ne Land schyld: J høst  Nemblig Niels Kolnes  da Veyde Land schyld smøret 2. pd: smør  minder 2. mrk:  da effter for indført da anamede fogden det paa en Ret. Huor det for blifuer hoes Han: (Hanom) til Videre och eygeren der om giør ansøgning

Fogden hafuer Laadet stefne Rangnilde Knudtz datter for Hun schall Hafue Laadet sig belegge af en om Reisende Kiel flecher (flikker) Nafnlig Peder Jacobs:  Huor da hun mødte med baarnet paa armen  effter Hindis Egen beKiendelse  da til Spurde fogden Hans Hansen om Hun iche Hafuer Hafft omgiengelse med andere  da suarde hun Ved æd Ney  Jngen anden til dette Leyer maall:  der for Vden beKiende hun at hafue afulet!! (avlet) et baaren til foren med en dreng Nafnlig Mogens Ols: Ved Bergen

For disse tuende gange begangene Leyer maall Seete fogden Vdj Reten om Hun Jche bør at Rømme Lehnet, effter som hun schall enda befindis noget Let Feerdig til foren  da mødte hun och iche Kunde negte for Jnd førte Sigtelse

1678: 4b

Da effter Slig hendis egne beKiendte gierninger, da er saa af Sagt, end nu at Fogden Vill Hafue at Rømme Lehnet  eller huemb der Husser eller heller!! (heler?) hinde  da at bøde 7 Rdlr:  eller och hindis hus at needer Rifue,

da er dømt at Hun Jnden 14 dage at Rømme Lehnet, eller och at strafes Vdj Høyeste maade effter Louen saa frembt hun iche Rømmer Lehnet

Anno 1678 dend 26 Aprill holdtis et almindelig Vorting paa Floetuedt Vdj ØstenSøe, med dis och Joendalsogens!! (Joendal[s] sogens) almue  til steede Lensmand Johanis Moe, Jssach Axnes, Olle Løbse, Torbiøren Østensøe, Lars øfuere Vig, Erich needere Vig, och Erich Stenstøe,  af Joendall  Lensmand Johnis!! (Johanis) Vig, med dis almue,  Saa och til steede Fogden Hansen med andere almue, den dag Søgte.

Af Joendal sogen hafuer Olle Oudestaad at faare til først hollende Botolfj Laug ting Sin æd for Velbr: Hr: Laug mand   Jllige maade af Østen!! (Østensøe)  Sifuer TeigLand,  af Vigøer sogen  Olle Øfsthus,

Fogden Hafuer Laadet stefne Omund BiercheLand af Joendall for at hand Vdj tieniste Antagen til Sit Arbeid en Hans frende Halffuer Erichsen tromslaaer  som Vdj Kong: May: tieniste Vdj det Synder Sundhor Lens Compagnj Vdschrefuen och der fra Rømt, at Lide dom som Kongens Vtro Vnder saatr och tienner,  Omund mødte och forre gaf at baade hand och hans Konne Laa saa Ellendige at dj iche hafde forschiell paa det den Haluor Waar der Wdj tiennisten Hoes Hans folch før Hand blef noget til helbred Jgien  Huilche Vndschyldning fogden iche Eragtet døgtig Vden 6 mend der foer med ha: (hanom) at Saa J Sand hed Vaar, ellers Seete Fogden J Rete om hand iche bør at bøde 7 Rdlr:

1678: 5

Da er saa Her om af Sagt for Si(n m)eget storre!! stoere suaghed dømbt til at bøde Halfue bødr  Nemblig 3 ½ Rdlr:

Fogden Hafuer Laadet stefndt!! (stefne) Engebret Vaadtzell  Niels Ahrnesen Bache, och Lars Bagegaard for dj ey Hafde balg (skjede, slire) paa nest Leeden Waaben ting paa dieris tassacher: (tessak = sverd, kort sabel)

dj mødte och beKiende saa at Veere  blef til dømbt at bøde effter Louen huer 1 mrk søll

Fogden effter Lensmanden Johanis J Vig Loed Freed Lysse alle hans eyende schoue  at saa frembt nogen sig til for driister derj at huge eller huge Laade, da dend schaade at betalle  och effter Louen at betalle dobelt bøder effter Louen

Fogden Hafuer Laadet stefne Sifuer och Poell Bodten effter dend HæderLige mand Hr: Elliæs Sin begiering for dj ey Hafuer tiendet ReeteLig af dend Lax dj ahrLig hafuer fanget

da beKiende dj end nu som til foren at dj Jngen tiende suig!! (svik) Vden Huis Ringe dj Hafuer bort gifuet och det Ringe dj sell Hafuer teerdt!! (tært, fortært), och Jngen beuis Leges Herj Retten Huor meget det er eller Huor meget der er for Leeden ahr seelt

da Kand Wj iche eragte Vden beuis at dømme denem for dend selgende Lags!! (laks) at dømme end til dis Wdj nogen schade, mens for det dj hafuer for teerdt och bort gifuen schal dj gifue til presten af dieris egen her effter paa Lodet fisch 2 goede Lax, och dersom det blifuer dem her effter ofuer beuist Vretelig tiende schal dj straffes effter Recessen

Fogden hafuer Laadet stefne Jacob Noerimb For hand schall hafue Seiglet forlenden!! (forleeden) ahrs beede dag fra Grøutnes och Iche søgt Strandebahrmbs Kierche  som Kunde Vel Hafue scheed med en Sød!! ost Vind (sydost vind), Huor for Hand formen Hand bør bøde 7 Rdlr:

1678: 5b

Jacob mødte och forre gav at Vinden Vaar saa Leedis baade sterch och ha: (hanom) J(che?) till Ville at hand Kunde Komme til Linge holmb och derfra søge til Strandebarmbs Kierche

denne sag schal beroe til Neste ting  eller beedere opLysning Kand her om Ved prou opLeedis, da schall domb: af Siges

Fogden Hafuer Laadet stefne Olle nedere Axnes, Lars Jbiid: och Omund Jbiis: for dieris bøsser er for smaa, saa Velsom Tosten Needere Wig, Ormb Soeldals bøsse stoch iche døgtig, Omund Beries bøsse och for Liiden  Lars Schudtels Spy:!! den (Spyden?) fleet (sleet?) for deruet!! (fordervet), Tosten Schorre och Olle Joen!! Fixen  duer Jndet,

da er saa dømbt for dieris bøsser at huer schal bøde ½ mrk søl  som er for Kortte  och dj andere at schafe sig døg!! (døgtige) Spiuder och tasacher  ½ mrk søl

Christen Christen!! (Christensen) mødte paa den hæderLig mand Hr: Elliæses Vegne  mødte Wdj fuld magt och til J dag hafuer Laadet stefne Jfuer Tostensen Tuedt med Sin stef børen Hid til J dag at suaare om dj Ville Jgien med penger Jndfrie det goedtz Hand Hafuer Sig til mageschiffte och Kiøb beKomet Vdj for:ne Tuedt  da schulle det Veere denem effter Louen fridt forre, eller hand Ville formoede Sig effter Louen at nyde Wed domb bøxell af dieris part  effter som schall Veere meeste och best eyende mand herj for:ne Tuedt, Huor \paa/ for:ne Christen begierte en af Sigt,

Herj moed at suaare mødte \Jffuer/ Tosten!! (Tostensen) J Reten och forre gaf at børnen end nu schall Veere Wmøndige  til med saa hafuer dj end nu Jngen penger den anden part at indfrie  och formen dj bør dieris part at nyde Wpaa taldt, dete beroer til Videre betenchening

1678: 6

Anno 1678: dend 1(1 Junj)us (Juni) Holdtis et Reestandtz ting paa Midaas Vdj Grauen Sogen  til steede Lensmand Joen J Dallen  Olle Nessemb, Sifuer Jbiid:, Niels Klyfue  Olle Housnes, Poell Housse, och Lars øfre Følchedall  Wdj Fogden Hans Hansen steed Christen Christensen  Hans tiener, och fuldmegtig,

Lensmanden Joen J Dallen hafuer {Laadet} Stefn{t}e effter bøgde Snach en dreng Nafnlig Omund Tageschielden  at Hand schal Hafue Leget Vdj flaadseng J et brølup paa Nessemb,  Omund mødte och beKiende at hafue Leget J Samme seng Som Haldor SeelleLands Konne Anne Omunds datr:  mens der Laa Poell Houen  Hellie Vaasende, och {Hellies} \Poels/ Konne  Mens Viste Jche at det Vaar Anne der Laa før end omb morgen  disse prou mødte och beKiende at djet!! (det?) Vaar J guds Sandhed at dj giorde Jndtet Ondt, med huer andere,

For det andet Kom och Vdj Retten Omund Hofaas paa sin broder søn Tostens Vegne  och Beritte  hus Konne paa Hofaas  och beKiende at dj Laa och sammen Vdj en Flaadseng alle til sammen for Leeden paa Hofaas  mens dj giorde Jche heller noget Ondt, huor Wed der bør nogen ondt Røgte at schee, demb til effter talle,  beroer til neste ting

Anno 1678: dend 13: Junj holdtis et Restandtz ting paa stoer Berig Vdj Vluig med dis Och Eyfioers Almue  ofr Veerendes Lensmand Jfuer Sponnumb{steig}, Danniell Leque, Torbiøren Ousse,  q   {Elling Bagne,}  AndVeed Liune och Jssach ibid:, \och/ Peder Øduen

q  Jacob Tuedt

1678: 6b

Effter opseetelse och Louglig stefnemaall Af Lensmanden Vaar stefndt Peder Ollsen  nu til hollende paa HolchesVig  For dend sag angaaende Poell HaufuerAas Sagh. da mødte hand iche  ey heller nogen paa hans Vegne  dom at Vilde Lide

da er af sagt, effter dj Hand end nu iche møder effter Loulig stefne maall  da schall Hand strafes effter Norges Lou och at arbeide der effter,

Anno 1678: dend 26 Junjus!! (Juni) Vaare Vj  nemblig Lensmaand Jfuer Sponumb  Olle Opemb, Bendt Berga, Jssach Liune  AndVed Jbiid:  Danniell Leque, och Suend Jeldtnes, For sammelede paa Wambem Vdj Vluig effter Hans Høy El: stefning dat: Bergenhus den 6 May. 1678  Som dend HæderLige mand Hr: Anders Anders: Ribber, och dend HæderLige matronne  Sl: Hr: Raasmusses effter Lefuersche  Hafuer Wdtagen ofuer dend HæderLig mand Hr: Thommes Wegner J Karmesund  til at møde Jmellomb Hans Jordtz schou Lissebreche, och Wambemb at Vdstenne fra Huer andere, Huor disse godt folch Sell mødte Vdj Reeten  Mens Hr: Tommesses Fuld megtig  den gl: Lensmand J KiendtzerVig sogen Laars Alsagger, Vdj fuld magt JndLagde Hr: Tommeses schrifftlig JndLeeg  Jndhollende at Hand iche er Loulig stefndt Fra den 22 May och til d: 26 Junj  efftersom Hand boede Vden Bergenhus Len  men bør at Hafue tou monidtz Waarsell

1678: 7

Huilche Vj iche Kand Jmoed staa eller andet at sige end denne stefning bør iche at Kom/m/e Hr: Tommes til hinder J nogen maader Før Hand Loulig stefnis Jgien  och Her Vdinden Wil Jeg  Hr: Anders och Maallenne  bepligte os Jmedeller tid Jndtet at huge eller huge Laade J Vor schou Vambemb  saa formoeder Vj Wed samme Retens midell at ey heller blifuer huget Vdj Lissebreche schou indtill der paa Jgien scheer Loulig stefne maall, Vnder Louens Høyeste faldtz maall,

Anno 1678 dend 29 Junj Vaare Vj  nemblig Lensmand Johanis Moe, Erich Stenne, Hendrich Scheye, Elling Scheye, Olle Øfsthus  Haggen SandVen och Olle Løbse  for Samblede paa Tuedt Vdj Vigøer sogen da et Reestandtz ting holdtis, ofuer Veerendis Fogden Hans Hansens fuldmegtig tienner Christen Christensen

Som til J dag paa dend HæderLige mand Hr: Elliæses Vegne, och J Retten foederede effter schrefne Jfuer Tuedt  som er formønder for sin stef børen Nafnlig {Olle och Simmen Greb sønner} Cristj, {Friie, Berite}, och Joran Ols døtere och Omund och Hans Ols Sønner, som tilsammen er eyende Herj gaarden Tuedt, som dieris stef faader paa boer och J brug hafuer 2 pd: Smør naar Vaarene er Regnet J Smør,

och her Elliæs derj moed eyer J bette: Jord Som følger  1 Løb 2: pd: 6 ¾? mrk:

For det første maggeschifft Sig til af forschrefne, børens fulde faar!! broder (farbror) Simen Grebsen Herj gaarden Et pund smørs Landschylde med bøxell och herLighed

1678: 7b

S(amme) at beuisse med maggeschiffte (bref) dat: dend 29. martj 1675:  Som Loulig er Lest til tinge,

Huor Jmoed Simmen hafuer beKom/m/et Sin følliste fornøyelse Vdj Sin nu paa boende Jord Stue  Som J samme bref er Jnd ført,

For det andet Hafuer Hr: Elliæs Kiøbt af for:ne Simmen J bendte!! (bemeldte?) Jord Halfanden pund Smørs Landschylde for 36. Rdlr  J schødtings øre 3 Rdlr:  och med bøxsell, Som schøden ting Lest Videre Vd Wisser  dat: d: 30: Martj 1675.

For det treedie hafuer Hr: Elliæs Kiøbt af for indførte børens Faar!! søster (farsøster) och Hindis mand Peder AaslachSen J for:ne Jord et pund Smør med bøxsell For 24 Rdlr:  och J schødtings ørre 1. Rdlr:

For det fierde Hafuer Hr: Elliæs Sig end nu til magge schiffte beKom/m/et af VllensVangs preste boells Jord ½ Løb smør; 1 faar schind, och 1 Kalschind med bøxsell, och herLighed  Huorfor Hand schall hafue gifuet dobelt

Er saa Hr: Elliæses Rete Landschylde Som Hand sig til Oedell och eye Har beKommet  til Sammen Vdj Smør Regnet

och bette: børen derj moed ichun 2. pund

Huor om Christen Christensen Seete Vdj Reete om iche Hr: Elliæ bør følge och nyde bøxsell af bette: børens tou pund Smør effter Louen

Herj moed at suaare mødte børnens Formønder Jfuer Tuedt och forre gaf at børnen hafuer Arfuet dj tou pund Smør effter dieris Sl: beste faader (bestefar)  dj der for bør at nyde Vbehinderet J alle maader, Waar och domb begierindes

1678: 8

Och der Hoes forre gaf (at) børnen Ville til See at dj Jnden 6. monider Ville Løsse dieris Oedel effter schødernes Jndhold,

Da effter til talle  giensuaar och dis beschafenhed  da Kand Wj iche andet Eragte eller dømme end Hr: Elliæs Jo bør effter Landtz Ley balchens Første Cap: at nyde bøxsellen af for:ne tou pund Smør, effter Som En broder er Ichun och Søster Loden

Anno 1678: dend 5: Agustj Vaare Vj  Nemblig Sifuer Teigland, Erich och Lars J Vig, Olle Løbse  Torbiøren Østensøe, och Tosten J Vig  forsamblede paa Østensøe tingstue, Effter Fogden Hans Hansens befalling der Retten at betienne och Sel ofr Verendis,

som til J dag Loed J Rete Kalde effter opSeetelse scheede paa y Ystenes Vdj KiendtzerWig sogen dend 30. Jullj nest Leeden  En Pigge af StaVanger  Nafnlig Anne Berendtz datter, formeedelst Hun Herj Haranger er AnKommen med en del Koren til at selge och Vdprange J blant Almuen  Vanseet Hun Jngen borger schab haffuer, til med beuisser Hun iche at Haffue Herj BergenHus ambt paa nogen toldsteed Sig angifuen  til med Siger Kiøbe Balchens 10: Cap: Vtrøcheligen at alle Vaare schal føris till torget och selges for Reede penger, och Huis ander Leedis Selges eller Kiøbes  Hafue forbrudt Vaaren  och dend selgende och Kiøbende at bøde huer 8 ørtuger och 13 mrk Søll,  Huor om Fogden Seette Vdj ald Reette om Jche for:ne Koren bør Veere Forbrudt  och der for Vden Lide effter Louen och bøde Som forre Siges, Huor paa Vaar en endelig domb begierindis,

Herj moed at suaare mødte for:ne pige seel J Rete och beKiende at Weere Loulig stefndt, och forre gaf at hun  som er en quindis person  Viste iche at det schulle Veere J moed Voris Lands Lou at faare af et Lehn och J et andet at handelle och Vandelle, tj det hun Hafde Vaar ichun en Ringe deel Koren

1678: 8b

till at Selge, til med Forre gaf Hun (end nu) at Veere Wnder Verge maall, och Kand Lidet Suaare Her til før Hindis formønder Her til er stefndt, och formoedet herj en Frj Kiendelse domb, effter som Hun for mendte Jngen Vreet at Hafue giort,

Da effter til talle  giensuaar och denne sags beschafenhed, da Kand Vj Iche ehragte at denne Pige Som staar Vnder Verge maall Kand for bryde noget goedtz Vden Hindis formønders Loulig stefning och der til Kaldelse  til med Siunis os at hun ey heller er Vittig der for at Suaare Som det Sig bør, mens bør Kornet at Følge, och for denne OmKostning schal hun betalle til fogden 2 Rdlr:  och for denne domb 2 Rdlr 1 ort  och for bøder at Veere frj, ut supra

Christen Nielsen Ref  Soren schrifuer ofr Lysse Closter och Haranger Lens schrifuerj  Lensmand Joen J Dallen  Olle Housnes  Lars øfre Følchedall, Niels needere Følchedall, Hans Jbiid:, Poell House, och Olle Nessemb, alle æd sorne Laug Rettis mend Vdj Grafuen sogen  giør alle Vitterligt at

Anno Chr: 1678 dend 12 Agustj, Vaare Vj for sammelede paa Eye Vdj Grafuen sog:  der Retten at betienne,

Huor da for os Vdj Retten frem Komb Gurj Grees datter: af Bergen  och siger sig at Veere Rete Arfuing effter Sl: Anne Jacobs datter  som døde herj Grafuen Sgen!! (Sogen) Hen Jmoed tou ahr for Leeden  och til dis beuis at saa schulle Veere J Sandheed  berobte hun sig paa Velfornehme mand Jfuer Christensen  Raadmand Vdj Bergen  Hans bref der om  och Lyder ord effter andet som følger

1678: 9

Fornehme goede Wen Christen Ref, effter som Jeg hafuer Erfaaret, det Maadtz Rasmus:  Borger J Bergen och Von hafftig i Haranger  Hans Hustru for nogen tid Siden Ved døden schall Weere af gaaen  och om hindis effter Laate mideller ere Registeret och Vrderit  Sambt der af ald Loulig foerdrinde schyld och gield er Worden VdLagt och betaldt, och huad der saa ofuer schyder, til at delle Arfuingeren och hanom Jmellomb, da begieris Venlig at hand mig med foederligste, edt ord eller tou Ville Laade Vide, Huor Leedis det sig for holder, der med och Vdtsupra ofuer schyder, formoeder Hand mig Wel her Wdj Ville ferdiger  som Jeg Jgien Wil ErKiende och forgielde tachnehmelig, och nest Guds beschiermelses ønsching, Actum Bergen d: 12 Febr: Anno 1678              Jfuer Christensen  M:

Her for Vden Jnd Lagde hun en Zeedell datr: Bergen dend 29: Junj nest forscheenit  Jndholder at Gurj hafuer Laadet Ved stefnings Lessere  Nemblig Mortten Maadtzen och Ras: Raasmusen beschiche Catrinne  Sl: Mortten procorators effter Lefuersche, det hun Ville gifue til Kiende, Huad ord Hun Hafuer hørt af Sl: Anne Vdj hindis Lefuende Lifue, Huem hindis Rette Arfuing effter Hindis dødelig af gang,  Huor til Sl: Anne schall Hafue Suaart, at det Vaar hinder VelViterLigt, at naar hun døde Hafde hun Jngen anden Arfuing \Her/ Vden for:ne Gurj, med Videre dis Jndhold,  Huilche ord Catrinne Hafuer Erbødet at Ville beKreffte med æd om behof giøris, at af hørt af Sl: Anne,  da effter for Jndførdte bref, saa Vel som det enne Vindis biørd begierte for:ne Gurj en endelig dom

1678: 9b

Her nest Fremb Lagde Lensmanden Joen J Dallen effter schrefne for bud som følger,

Hilsen med Gud,

Vide maaj Joen i Dallen at effter som for nehmes at dj Persohner af Bergen som Vaar Hiemme for Leeden Vaar at Ville giøre sig til Arfuing effter Sl: Anne  Maadtz RasmusSens  er nu Hiem Kommen Jgien med tue\n/de Jegter at Ville Hendte af Sl: Maadtz Rasmusens husse och førre denem til byen, Da effter som mig er VdLagt Vdj Samme husse 10 Rdlr 1 ort 4. s. for grunde Leye af same Husser och andet Huad Hand Vaar mig schyldig, Hafuer J der for at giøre K: May: beslag paa Hussene at dj Jche Rører denemb før end dj hafuer betald mig, Huis Jeg hafuer at foedere, effter dend Sl: Mand, Saa och hafuer dj at forschafe Vnder Soerenschrifuerens Hand om der er nogen Fleere schyldener Som er VdLagt Vdj hussene  at dj och Kand blifue betaldt af samme Persohner før end dj tager Hussene af Grunden, Huis det dj iche Ville, och EndeLig Vil tage Hussene bort, da befalles edr!! (eder) Her med, atj!! (at j) schal tage seigel och Roer fra begge dieris Jegter, och forschafe det her Vd til Fogd gaarden Jndtil der gaar domb Vdj dend sagj:  och Kand gaaes Huis Ret er  Huor effter J Kand Vide eder at Rete, och For schaade tage Vaare,  Gud befallet af Foegdegaarden Berfuen dend 29 Jullj 1678:          Hans Hansen   M:

Huor effter begiertes och af Lensmanden en ForsuaarLig af Sigt,

Da effter til talle  giensuar och denne sags beschafenhed, at effter Som Landtz Leye Balchens 19: Cap: Vtrøcheligen Siger, at alle steedtz Huor nogen Vil sig arf til Kiende  da schall Hand hafue Vidne der til, da hafuer

1678: 10

For ind førte Gurj Jngen Vindis biørd for os J Reete ført, Vden Velbemelte Jfuer ChristenSens bref Som Lyder ald enne om Arfuinger, och Jche nefner Gurjs nafn derj, och der hoes dend beschiche!! (beschichelse) til Catrine  Som iche en gang er tagen til tinge

Da Kand Vj iche her effter, dømme hinder til Huis Ringe der ofuer schyder schyld och gield effter Sl: Anne Jacobs datr før hun schafer Rigtighed effter Louen her om

Christen Nielsen Ref  Sorenschrifuer ofr Lysse Closter och Haranger Lehn  Lensmand Jfuer Sponnumb, Olle Opemb, AndVed Liune  Danniel Lequee, Suend Jeldtnes, Bendt Lille Berga, och Olle Randestuedt, alle æd Sorne Laug Reetis mend Vdj Vluig sog:  Giør alle Vitter Ligt at Anno Chr: 1678: den <24.> Septembr: Vaare Vj for sambleede paa Wambem och Lissebreche til at schiffte och deelle dennem Rigtigen fra huerandr  Wdj Eyeren  dend HæderLig och meget Gud frøgtige Matronne Mallene  Sl: Hr: Raasmusses effter Lefuersche, Saa Veell som den HæderLig och Vellærde mand Hr: Anders Andersen Ribber paa sin HK: Hustru  Erlig deydefuld och meget Gud Frøgtige Matronne Cattrinne Heluig paa dend enne side  som eyer nu ald Vambem  paa dend anden Side mødte, med schrifftlig Fuld magt dat: Hoflandtz preste gaard Vdj Carmmesund den 2 Agustj 1678. Lauridts Andfindtzen yttere Alsagger paa dend hæderlig och Vellærde mand Hr: Tommes Vegners Vegne  som paa hans børens Vegne eyer ald Lissebreche

Huor om samme bytte JndLagdes for os  Hans Høy E: stefning Lyder ord effter andet som følger.

1678: 10b

Christian dend 5. af Guds na(ade)

Konge til Danmarch och Norge, d!! (de) Venders och Gotters,

Høyste bett: Hans Kongl: May: Geheime Estadtz och Admirallitetz Raad Obr Cammer Herre <Vldrich> Frederich Gylden Leve (Gyldenløve)  herre til Grefue domb (grevedømmet) Lauruigen  och hirdtz horen Riider, hilser eder Hr: Tommes Tomesen Vegner  Sogne prest til TorWastadtz Preste gield i Carmesund med Gud, Wider at Laade andrage Magdalene Galtung  Sl: Hr: Raasmus{es} Pedersens Effter Lefuersche, och Hr: Anders Andersen Ribber  Sogne Prest J Eyfioer, huorLeedis de høyLigen for ahrsages at Laade eder Citere, til et Rigtig schou schiffte och delling Anlangende den Wschiffte fellis schou till Vambem och Lissebreche beLegende, Vdj Huilchen schou J mere schall Laade huge, som eders Lod effter gaardens stoer hed Kand Kand!! taalle, Huor om J dag til foren schall Veere Citerit, och paa stefningen tegnet och eder Vndschyldt, Formeedelst at J iche Fich Loulig Waarsell, och der for iche Kunde møde, och som iche ald enniste, Lissebreches paa boende for huger (forhuger) schouen til største Ruin och Wpligt Jmoed Louen  och gaarden J Sig Seell Jnden gierdtz er Rendt och Vdmarch stendt fra huer andere, Saa for dis ahrSage at schouen iche gandsche Vd huges, Siger dj Sig for ahrsaget J Ligemaade   q  <q  schouen>  som end nu er Feellis  at Laade Vd schiffte  Reinne  och Vd march stenne, saa en huer af denem J Jorderne berettiget effter dieris hiemmell och stand  at en huer Siden sin anpart Kand Nyde J goed hefd och freedelighed, til huilchen ende de denne stefning hafuer Veerit begierindis med Videre dj agter at til Kiende gifue,

Thj paa Kongli May, min aller naadigste Arfue herres Wegne  stefnis eder for:ne Tommes Tommesen Wegner  som er Lodtzeiger til Lissebreche, atj!! (at j) Retter eders Leylighed

1678: 11

Effter, self er om J egen Person eller eders Fuld megtigh at møde paa Aasteeden Vambem och Lissebreche Vdj Vluig J Haranger. den 24. 7br: først Kommende, til et Rigtig schou schiffte och delling for Sorenschrifueren och Wuillig Laug Retis mend, Som dend Leylighed hafuer at grandsche och for faahre, och schouen at schiffte och delle, som paa alle sider Kand Veere Louligt och forsuaarLigt, at en huer siden ydermeere schade och forhugelse at forHindre  Sin Anpart J freedelighed Kand nyde och beholde, Laadendis det Jngen Lunde Vnder Louens Høyeste faldtz maall,  Actum BergenHus den 18 Jullj 1678

q

End nu blef For os Jnd Lagt en befalling af Hr: CanceLer Frederich Maarschalch til Fogden och sorenschrifueren med Laug reetet  Jnd hollende at fuld biørde stefningen Saa Jngen Vrigtighed schulle schee, och er Samme befalling dat: den 18 Jullj 1678.

q   och fandtis schrefuen paa stefningen som Her effter meelder,

Dend 29 Jullj Hafuer Jeg denne Rigens Stefning Lest och Jgienem Lesset, och schall Jeg Vide mig der effter schyldeligen at rete, saa frembt mig heren!! (Herren/Gud) Ved Lifuet Spare Vill, af HofLandtz preste gaard Ollaj dag 1678.                   Tommes Tomesen   m:

Huor da dend HæderLig mand Hr: Søren  sogne Prest til Strandebarmbs Preste gield  mødte tillige med Sin Veer moder  dend HæderLige matronne Mallene Galtung, Saa Veelsom HæderLig och Vellærde mand Hr: Anders Andersen \Riber/ paa Sin HK: Hustru Catrinne Heluigs Vegne  och Hun Seel til stede

1678: 11b

Och begierte en Endelig schiell o(ch schiffte) Jmellom Liissebreche och Vam(bems) Eydeeller saa Vit dj Eyede Jhob, paa det en Huer Kunde Wide at for Suaare Sit, Ja end och Hafue det Wdj Roelig och freedelig hefd,

Lauridtz Andfindtzen for mendte och Saa paa Sin Herres Vegne at Liissbreche bør Jngen Vreet at Veederfaares, mens bør at nyde J schouen effter Sit Leyebuer, Jnden gierdtz, Saa Vit Reet er, Huilche bege paarter begierte af os Wj Ville effter Kom/m/e och gifue dem beschreefuen,

Da effter for indførdte stefning, saa Vel som Eyernes begier, begaff Vj os Vdj schou och march, och besaa det fligtigste mueligt af os schee Kunde  Saa at en huer Hafuer beKommet effter Løber tal sin anpart,

da begøndis Lissebreches schiffte paa dend Side som Leger nest op til Frøstadtz eigen dj tuende Jorder J melom Vdj et field Kaldis Suoescharf, Huor blef hugen et Kors. der fra och Lige op J en Houg Huor staar en stoer fure  och der Hoes blef need seet en schiel sten  fra samme sten gaar schifftet Lig op mellom Liissebreche, Frøstad och Kierche teigen Langs J braadet och Røsten  Huor och blef Seet en schiell sten Saa Wel som Hugen et Kors J berget, der fra gaar schifftet Lige tuerdtz ofuer Wdj Lissebreches Veldte  Huor och blef Hugen et Kors

1678: 12

Och fra samme Kors gaar schifftet Lige need ad, dend neste Vey som Leger Jmello Lissebreche och Wambems eig: op til Lisebreche, ned J en Liden hou med Veyen  som blef Seet en schielsted  fra samme schielsten Lige need J for:ne Vey som Leger nest Ved Lisbreches eigen  til tueer elfuen  der och med Veien Hugen et Kors Vdj en Jord fast sten Legendis J Veyen  derj fra och ned Wdj Veyen nest Vnder Lissebreches meelstøll  Huor och blef hugen et Kors  der fra och Lige need ad til tuergaardtz Leed,  Lissebreche schal her for Vden, aldtid nyde friidt gierdtz gaardh Veed Saa Vit hand behøfuer,

End och schal Lissebreche nyde friidt meelstøls beide Wden nogen betalling  med saa meget quegh paa Lisebreche fødes, med \Vambems mand/  at saa Leedis blef schifft och delt dem Jmellom som for schrefuet staar Vidner Vj med Voris Zingetter

Her for Vden begierte forind førdte HæderLige matronner Mallenne, och Carinne \Heluig/ Galdtung!!  at Vj Ville byte dem Vambems furre schou Jmellom Vden gierdtz  effter som dj er tuende fulde Søster och Huer eyer Halparten J gaarden Jnden och Vden gierdtz  Huilche begiering Vj och har effter Kommet det sandeste Vj Kunde For Gud, och det Vdj effter følgende maade, da begønder schifftet J   q  <q Hieme> meelstøls Leed, der fra och Lige op J den gamele seeter Wey, op til tuergaardtz Leed, fra samme Leed Vdj Veyen

1678: 12b

J øfst Ommundbache, derj fra samme Vey til Siuf Seeter Kl…  derj fra J for:ne Vey och op til Siuf seell, der fra och Lig op J Helle Seetters Jlogh (J Logh) och Elf  Huilche bytte bege søsterer Venligen sambtøgte, och blef dj Saa her om och for dem Jmellom at Mallene Ville beholde den halfue part som Leger neest Ved WndeLands eigen  och Catrinne Heluig Wille beholde den anden halpart Legende nest Ved Liissebreche eigen  dette Vidner Vj och med Woris Zingeneter

Actum Anno Die Vt Louquo Vt sup:  (denne dag på dette sted som ovenfor nevnt)

Anno 1678 d: 16: 8tobr Holdtis et almindelig høste ting paa Hougen Vdj Joendall sogen  til steede Lensmand Johanis Vig, Peder Tøruig, Lars SelsVig, Knud Espeland  Joen Berie, Arne Bache, och Lars Tøruig, ofuer Veerendis Ombudtzmanden  Velfornehme mand Johan Frjmand  och Fogden Hans Hansen

Fogden Hafuer Laadet stefne effter schr:ne For dj iche mødte med dieris schaate Register paa senniste Restandtz ting  Torbiøren Tostensen SambLand, Arnne Jbiid:  Engebret Wadtzell, Sifuer Jbiid:  Enchen och Joen J Vig, Johanis Soelsnes  Vden Enchen J Vig och Johanis Soelsnes schal enhuer gifue 1 Rixort,

1678: 13

Knud EspeLand fremb Komb paa Berrie Braattebøes Vegne och til bød Brynild SuoSand som hafuer Leyd med Wilchor, at hand nu Vil Laade han: (hanom) beKomme J steeden Blein Lige Land schald!! (schyld), och end mere,

Gutoromb Seuerhage paa sin Konne Herborig och hans Veersøster Gyri Sin Vegne Loed Laug byde dend part dj effter schiffte brefuet er arfueligen til falden effter dieris Sl: faader J   q  <q Seetuet>  Huor til broderen Trond suaarde at dj schal der paa faa Loulig suaar effter Louen

Fogden Hans Hansen hafuer effter Velbr: Frue Ziidtzelles begier Laadet stefne Laars Baggegaard for for!! 2. ahrs Land schyldtz Rest  bør at betalle effter Louen  och der til bøde Julle march

Anno 1678 dend 19: 8tobr holdtis et Almindelig høsteting paa Hammere Vdj Grafuen sogen  til steede Lensmand Joen J Dallen  Lauridtz øfre Følchedall  Niels och Hans J Dallen  Poel Housse  Lars Spilden  Olle Housnes, Olle och och!! Sifuer Nessem  Niels Kløfue, Endere Vambemb

Ofuer Veerendis Ombudtz manden  saa och fogden Hans Hansen

1678: 13b

Fogden hafuer Laadet stefne Ello(ff? Vin?)dall for schielderj och slagsmaall begangen paa Nah Holfuen  blef af sont,

Fogden hafuer Laadet stefne Christohper KierLand for at hafue Seiglet en beede dag 1675. fra Quallesund och till byen och Jche Ville søge Kierchen effter Poel Paasche och Piitter Tiesen begier,  Christohper mødte och beraabte sig paa Gunder Aasse, Torre Sexe   beroer til dj føris J Reetenn til neste Reestandtz, ting

Fogden hafuer Laadet stefne Suend Lille Grafuen for en bielde stollen paa Vos   Suend mødte och beKiende at hafue Funden dend.  begierte at slig til Legh!! (tillegg) bør at beuisses   beroer til det scheer

Fogden hafuer Laadet stefne effter schr:ne For iche mødte med dieris schatte Register Som følger  Simen KierLand, Trond  Omund, och Lars Ystaas, Niels mid Føl{aas}dal!! (mid Følchedall), Lars øfre Spilden  Poel House  Olle Nessemb, och Torbiøren EspeLand, blef til Kiendt huer at gifue 1 Rix ort, och at møde en anden tid beedere,

Fogden Hafuer Laadet stefne Jens i Dallen for 1 Liden stamp Jenses Veer moeder er til hørig  Hand schall Hafue tagen  Niels Vuiterligt!! (uvitterligt/uvitende)  er der for til dømbt at bøde for tagh: effter Louen

1678: 14

Lensmand Joen i Dallen hafuer Laadet Stefne Jens i Dallen for trej ahrs Leiding Joen er beuilget af hans brugende Jord, Huilche Hand formen at Veere Vreet, och hand der for at quitere dend Lille Jorde part som Jon Eiger  at hand dend seel Vil bruge,  da Kand Vj iche eragte andet end at Joen bør at bruge det Vden nogen moed sigelse  paa det iche schall blifue for brudt Wnder maysteten

Anno 1678: dend 22 8tobr Holdtis et almindelig høste ting paa Liune Vdj Vluig. til steede Lensmand Jfuer Sponumb, Torbiøren Ouse, Peder Aassemb, Elling Bagne, Jssach Liune  Endere Vambemb, Bendt lille Berga  Olle Randestuedt, Danniell Leque   af Eyfioer  Gunder Lassesen Møcheletun  Jacob Tuedt, Hofuor Herøe, och Omund Leigere, ofuer Veerendis Ombudtz manden  Velfornehme mand Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen med almuen da til steede Vaar

Huor da for os Vdj Rette hafde fogden Hans Hansen Laadet J Rette stefne Olle Oedtzen Haaemb for Huis scham/m/elige och Vloulige gierning, Hand hafuer imoed Jfuer Ordals datr Maaritte begangen Vdj Hellie Haaemb brøllup,

1678: 14b

Jfuer Ourdall  Hans Konne, och daatr til Veeder meelle,

beroer til pigen møder seell Vdj Reten  saa Vell som Huis Videre prou J denne sag er at førre,

Fogden Hafuer Laadet stefne Lars Leeque for tou Leer unger  Huilche Hand Jche Kunde negte  derfor er til dømt at bøde effter Louen ½. Rdlr:

Fogden Hafuer Laadet stefne Aasbiøren Tuedte for at hafue stuchet Jacob Tuet  Huilchet Jacob beKiende at hafue beKommet,  er der for til dømbt at bøde 8 ørtuger och 13 mrk. søll,

mendene Vil hafue Videre prou i sagen,

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne Peder Olsen Seuertuedt for at schal hafue slaget en ben sønder Vdj Armen paa Joesten Olsen Hagestad

Joesten Mødte och beKiende at hafue faaed schaaen af for:ne Peder, saa at dend enne ben Vaar sønder

Peder mødte och Jche Kunde negte Joe at Hafue giort denne gierning

da hafuer Jeg dømbt  at for medelst tilforen gaangende domme ofr Ha: (Hanom) gangen er saa Veell som andere grofue for Seelser som hand Jndelig øfuer  Huilche ting bøgerne Vd!! Vduiser   da schall hand for denne post bøde 8 ørtuger och 13 mrk søl  eller Lide effter Resseen!! (Recessen) paa Kropen

1678: 15

Fogden Hafuer Laadet stefne effterschr:ne for dj iche mødte Seeniste Reestandtz ting med dieris schatte Register  Jossop ytere Tuedte, Lars Sæd, Christians Lund, och Gunder Gundersen Møcheletun  ere der for til dømbt Huer 1 ort

Lensmanden Jfuer Sponumb Hafuer <paa> Poell Hauneraasses Vegne stefndt Peder  nu til hollendis paa Wichnes  och tilforen boende paa Poels Jord Haggestad  for huis Peder Kunde Veere Poel schyldig Vdj Adschiellige maader  for det første da Rester Peder til Poell SaaVit som Hussens besigtelse her effter Kand Vuisse!! (utvise/vise), dog der Vdj schall Kortis 1 Rdlr som Poell hafuer betaldt til Peder, dog effter af regning blef end nu Peder Poel schyldig 11 Rdlr:  Huilche Peder bør at betalle Jnden 14: dage eller Lide namb och Vrdering effter Norges Lou  och der til nød Vendig omKostning

Lensmand Jfuer Olsen Sponomb til Spurde Dauid Lindebreche om hand iche Ville flødte af Hans brugelig støll  eller alhrlg!! (årleg) betalle ha: (hanom) der for, da suarte Dauid at Hand det gierne Ville giøre   Huor effter Jfuer begierte et schrifftlighed her om at sandt gich fore her paa tinget

1678: 15b

Baar Sponumb Hafuer Laadet stefne Gunder Olsen Leigere for 5: Rdlr:   blef for enide

Endere Vambemb For mendte Iche at gifue foer nød och Arbeidtz penge  effter dj det har aldtid [veeret]? bunde goedtz,

Anno 1678: dend 26: 8tober holdtis et almindelig høsteting paa Fremb Vdj Oede med dis och Røldals Almue af Oede til steede  Lensmand Jørgen Degernes, Lars Degernes, Lars Hilddall, Omund SandVen  Gunder Tuedt, Gunder Aasse, Giermund Apell, Jørgen Fremb, Olle Espe,

Af Røldall  Lensmand Tore nedere Berig, Sambson Hammere

Och af Vllensuang sogen  Oed Agge,

Ofuer Veerendis Ombudtz manden Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne Enchen Toffte for Hun bruger 6 mrk smørs Landschylde i øfst Hus (Øfsthus)  en øde Jord, och Iche schattet der af  Som hand formen at Veere forbrut   Lensmand mødte och forre gaf at der om schall Veere gaaet domb af Sl: Jacob Busch paa Lange Seetter   da beroer det til dend domb frem Kommer

1678: 16

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne Enchen Berite Hougen for hun schall hafue Seldt Øl til en Østmand Seeniste beededag  Huor ofuer dj er Kommen J Klammerj

Hindis søn Johanis mødte och iche Kunde negte at hun Jo hafuer seeldt Øll for 8: s, och det Wed soel Zigeng da dj Waar Komen af Kierchen

Fogden for mendte hun der for bør at betalle til may: 8: ørtuger och 13 mrk Søll, da for medelst Hindis faatig domb och hindis Vaan Kundig hed som en enche, da schall hun Veere forschonnet med halfue bøder

Fogden hafuer Laadet stefne Johaniis Houge, til at af beuisse, det hand schall Veere frj for dend Kou Hand er beschyldt for at schulle hafue sin Ville med, eller och saa at blifue schyldig Vdj Sagen   Herom Vandt Olle Selliestad at Guro Sifuers datter Hafuer beKiendt for ha: (hanom) at hun sagde at Veere Seell for dj hun ich!! fich  #  /: Gunder Olsen /  #  Johanis Joensen   da suarde hinder Jgien  du Kunde hafue Veerit seel for det, om du hafde beKommet ha: (hanom)   da suarde Guro, Johanis Hand Hafuer giort en VKydsch hedtz gierning som ordet gaar J bøgden   J det samme Kom Gunder Olsen Jnd til dem i stuen och hørde dj ord,  da suaarde hand til Guro  Huad Fannen er det du staar och slaadterer  Vj høre orne saa gaa  mens Vj Ved iche huem gierningen har giort,

1678: 16b

Fogden hafuer Laadet stefne effterschre:ne for dj iche mødte med dieris schate Registere paa tinget at Laade paa schrifue,  Stefen Tuedt, Enchen och Lef Houge, Hellie øfre Land, Baar och Eilof Grøfue,  Fogden Hafr!! For mendte en huer bør bøde 2 mrk søl,  da er saa fore Funden at dj schal bøde 1 mrk søll

Fogden hafuer end Laadet stefne en tøs nafnlig Jorne Ahrnes datr til aVinde!! (a[t] Vinde) Huad ord Hun hafuer Hørt om Johanis Joensen Houge   da frem Kom Hun och Ved æd Vandt at hafue hørt af for:ne!! Guro at hafue Sagt det Joen!! (Johanis?) Houge er Kommen Vdj en stoer Vløche  J det Hand hafuer boelet med et best  dj Samme ord Hafuer hun och hørt af Gunder Olsen som forschrefuet staar,  beroer til Videre,

Fogden hafuer Laadet stefne Tosten Tochimb for hand nogen tid Leeden Hafuer ganget fra Sin Zingenet Som findis Vnder Knud Baches dom   til proufs herj  Lars Hilddall  Omund Saanduen  Jørgen Degernes och Gunder Aasse,  Tosten beKiende end nu som før Iche at mindis det Zingenetet at Veere der Vnder Kommen  mens iche Hafuer negtet dend Jo Kunde Veer der Vnder Kommen  saa och Vedstaar for Velb: Laugmand,  Fogden formen der For at bøde 8: ørtuger och 13 mrk Søll,

1678: 17

Tosten formen Jngen Vret at hafue giort   da Kand Vj iche eragte at herj Kand Veere sag schyldig, effter som Hand iche Hafuer fra goed!! (gaaed) domen  men ald enne siger det iche at mindes

Fogden hafuer end nu Laadet stefne Lars Staaen for slages maall paa Giermund Appell begaaet  och der med 3 Knif støng effter ha: (hanom) stuchen   For:ne Giermund til Veeder meelle   Erich Schegedall, Jngeborig och Jeran Jsberig, dj Kunde iche negte at det er scheed,  da Kand Vj iche Eragte andet end hand Joe bør at bøde Hal bøder

Clemet Husmand Vaar stefndt for Peder Pedersens flasche foer Hand schammelig och moedtuillig Sømderlig!!,  da bør hand der for at staa J gabe stochen en times tid

Enchen Strand, Olle Larsen Joerdall  Gunder Och Omund Sanduen  Elling Tuedt, Hellie Rinsnes, Omund Jøssendall  Torchild Jbiid:  Joen Waasuig, Sifuer Vindtertun  Olle och Arne Løning och Olle Seelliestad er stefndt for dj ey mødte seiniste ting med dieris schate Register,  en huer bør der for at bøde ½ mrk søll

Sl: Knud Olsen Frembs Enche och Arfuinger Loed nu her for Reten til Spørge om nogen Hafde noget at Krefue  dj nu Ville frem Komme och VtrøcheLigen beuisse dieris Kraf effter Louen

1678: 17b

Lensmand Haldor Kampestad paa Sin Sl: faaders Vegne Krefuede 1 t:de saldt och 1 Kande breuin!! (brennevin?)

Gunder Tuedt  3. ahrs Løn 6 Rdlr

Jørgen Degernes  1 stach 4. Rdlr

Engebret Hoummeleuig Laader Krefue 2 ½ Rdlr

Ellj Heing  1 Øgh

Arnne Vienes  12 ½ Rdlr

Danniell Alfsen

Peder Øduen

Aad Agge Loed Laug biude Vdj ½ Løb och 10 mrk smør  ½ hud J Rogde  som hand til nest frendr Laader op biude  der paa Lagt Vd 52. Rdlr:  Huor til Jngen Anden suaarde end Jørgen Frem och Olle Espe  at hand gierne maa giøre sig pandtebreff

Anno 1678 dend 28: 8tober Holdtis et almindelig Høste ting paa needere Berfuen  til steede Lensmand Haldor Kampestad, Olle needere Beruen  Aschudt HelleLand, Lars Torgielsen Agge, Lars Omundsen Jbiid:  Halsten Jbiid:  Jacob Villure, Olle Espe  Maattis Qualnes, Olle och Jffuer Reeseeter, Jfuer HofLand, och Knud Blein  ofuer Veerendis Ombudtzmanden  Velfornehme mand Johan Frjmand, och Fogden Hansen!! (Hans) Hanssen

1678: 18

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne Olle Mouge, for fem Smaller af gieder, Hand schall Hafue fra Sifuer Fischer och hand Jndtet der for beKommet,

J fremb for tou buche Kied staalen fra Hanemb,

Sifuer mødte Jche, beroer til Videre  men for Vde blifuelsen at bøde stefne fald,

Fogden hafuer Laadet stefne effterschrefne For dj iche mødte med dieris schatte Register neste ting, at schrifue dieris ahrs schatter paa, nemblig  Olle Frønes, Olle Gundersen øfre Beruen, Jngebrigt och Sexe!!, Jeran Meelland  Joen Jbiid:  Erich och Torchild Jbiid:  Elling Schielaas, Olle Mouge, Euind och Knud ibiid:  Erich Giertuedt, Tosten Blein  Lars Muchestad, Peder ibiid:  Olle och Hanis Jbiid:  Tosten Reeseter  Olle Achere, gl: Lars Schalletuedt och Halsten Rogde,  er  til dømbt Huer 1. ort at betalle,

Christohper KierLand hafuer Laadet stefne Haldor Kampestad for 8 mrk Oedels goedtz Hand Hafuer faaed af Christohpers Veer faader Jfuer Blein  och schall til hørre Christohpers Kone och hindis søster, som dem er arfueLigen effter dieris Sl: moeder till falden  Huilche hand formen Haldor bør nu at quitere, eller betalle det med Reede penger,

1678: 18b

Herj moed at suaare mødte Halduor och forre gaf at hand begierte op seetelse, efftersom Hand schall hafue nogen Regenschab imoed, och Vil hafue Jfuer stefndt

En borger borger!! af Bergen Nafnlig Rørich Senneche Loed Lesse her for Reetten en handschrifft dat: Bergen dend 26 Febr: 1659:  Vdsteed af Lars Larsen Bech  Lydende paa 609 Sldlr: 1 mrk 2 s

och findis paa samme Hand schrifft tegnet, at Lauridtz hafuer end nu hafr beKommet !!1661 til!! (til 1661?) 23 dlr: 1 ort

Fandtis end nu paa samme Handschrifft teignet som følger

Anno 1660: dend 4 Junj Hafuer Lars Larsen mig betaldt de erste termin Alse 152: Sldlr: 1 mrk 4 s:

Anno 1667: dend 7. Febr: hafuer Lars Larsen mig betaldt Vdj den andere termin 100 Sldlr:

Her for Vden fandtis end nu tegnet paa for:ne Handschrifft som effter meldr,

Effter dj Jeg  Lauridtz Lauridtzen Bech  til dato Iche Kunde af betalle denne min pur Obligations Summa  saa hafuer Jeg her med samme min Obligations Sum/m/a i alle maader som forschrefuet staar for nyet, saa den schall oprigtigen Vorde betaldt, och af Lagt med aller foederligst                                Actum Vangen d: 18 8tobr: 1678

                                                           Lauridtz Lauridtzen

                                                                       Bech    m:

1678: 19

Anno 1678 dend 31. 8tober Holdtis et Almindelig høste ting paa Hus Vdj Kiendtzeruig sogen  til steede Lensmand Arnne Wienes, Lars ytere Alsager  Olle Jbiid:  Torbiøren Jbiid:  Lars Jndere Alsager, Jacob Ludtere, och Ørians øfre Qualle, Ofuer Veerendis Ombudtzmanden  Velfornehme mand Johan Frjmand, saa och fogden Hans Hansen

Som til J dag hafuer Laadet stefne Michel Husmand paa Haastaabe for et paar Huschou Hand fra Torgier LuSand Hafuer staalen  Huor for Hand Hafuer for mening at hand bør bøde effter Louen   Michel mødte och beKiende at Hafue fundet dem med nøstet J fieren  mens Hans forseelse Vaar at Hand dem iche op Lyste,  da schal Hand der for bøde saa som for et tagh, effter Louen,

Fogden hafuer Laadet stefne Jacob och Poell Ludterem  saa och Jffuer Dalle  for fløttings forsømmelse med Homanden Christen Christensen   er der for til Kiendt at bøde effter Louen

Fogden hafuer Laadet stefne effter schrefne For dj ey mødte Seniste ting med dieris schatte Register dem at paa schrifue

Olle Biugtuedt, Sølfast Meeland  Biorne Nes, Poell Wrimb, Olle och Engebret Reeseetter, Asbiøren Vdtne, Trond Suaartuedt, Johanis och Erich Tiufloe, och Endere Vichne,  Huor om hand saatte Vdj Rete om dj iche bør der for at bøde ting brøde, huer 2 ort,  da er saa Sagt at dj denne gang schall bøde 1 ort

1678: 19b

Dend hæderLige mand Hr:? …… …..esen Wed sin fuld meg(tig L)ars Bech hafuer Laadet Ved Lensmanden stefne Tommes Hus for 4 Rdlr 3. ort  som hand schall hafue Veerit schyldig til Sl: Hr: Peder,  Tom/m/es mødte och beKiende at hafue betaldt der paa 1 tønde Rein Koren for 2 Rdlr  och for Resten pandt saat 1 Sølschall!! (-skål?),

Da effter som Tommes Jngen beuis nu fremb Legger, da er hand forre Lagt Jnden neste ting at af beuisse gielden eller betalle gielden med OmbKostning,

Anno 1678. den 4. Nouember holdtis et almindelig høste ting paa needere Uig!! (Vig) Vdj Østensøe schibrede  til steede Lensmand Johanis Moe, Tosten Nesthus, Sifuer TeigLand, Torbiøren Østensøe, Elling Scheye, Hans Ahrhus, och Olle Løbse, ofuer Verendis Ombudtzmanden  Velfornehme mand Johan Frjmand, saa och fogden Hans Hansen

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne Sifuer Kallestad for at schall Hafue tagen 1 Veer fra Sirj Hus Konne paa Reistuedt, och slagen hinde til blodtz, bemelte Sirj til Veedere meelle, Sifuer J Rette mødte och beRobte sig at Hafue Kiøbt Veren af for:ne Sirj For 1 Rix ort, och Vil det beuisse med sin egen datr och quinde, mens iche negter Jo at hafue tagen Veeren fra hender,  da Kand Vj iche eragte at dj Vindis byrd Hanom i nogen maadr at befrj, der for bør Hand at bøde for tagh 3 mrk søll

1678: 20

Huad sig beLanger dete blod Vide er angaaende, efftersom Jngen prou Har Veerit til stede, da denne gang at gifue 2. Rdlr:  och aldrig at Komme Jgien saa frembt iche støre straf der for schall Lide,

Fogden Hafuer Laadet stefne Maadelle Knuds datter for Hun schall hafue begaaet Leyer maall med Hugne Laarsen begaaet, oføre!! Vig (Hogne Larsen øfre Vig?)

Formen hun bør at bøde effter Ressen!! (Recessen)  och der som Hun iche hafuer penger at bøde med, da at Lide til Kaggen!! (Kagen/kakstryges)  effter som hun schall Veere for Vist Lennit til foren for nogen schieldtz mall,  Hun erbød sig gierne at Ville tienne for bødern  mens fogden Ville der med iche nøyes

da blef saa af sagt at effter som Hun gandsche Jndtet hafuer at bøde med, da bør hun at Lide paa sin Krop med fengsell, och Arbeide til Sit herschab, och der som Ombudtz manden iche Vil Laade hinder det Veeder faaris, da at Rømme Lennit och Aldrig at Laade Sig finde her efftr Vdj bette: Lehn

Fogden hafuer Laadet stefne effterschre:ne for dj ey mødte effter schrifftlig ting bud som følger,  Lars indere Heridtztuet  Besse FundeLand, Sifuer och Olle Kallestad, Enchen Jngerj Moe, Enchen och Olle RøsseLand, Arnne Schudtleberig  Olle SelleSeeter, Omund Berie, Lars Melstuedt, Tosten Schorre, Lars Tellstøe, Olle Jelle, Hans Fosse, Olle och Tollidt Lille Osse  formen en huer bør at bøde ½ Rdlr:  mens blef iche til Kiendt denne gang Vden 1 ort,

1678: 20b

Fogdens tienner Christen Christensen mødte paa dend hæderlige matro(nne) Sioffie Frees  Vegne  som til J dag hafuer Laadet stefne Jfuer FundeLand for flødtnings moedt Villighed  och Iche er Sin Hus bunde hørig och Lydig Som Landtz Lougen for melder  saa Velsom Hans bøxel Zeedels Jndhold, och for nehmeligen til byen  da schall hand der for Lide och betalle 1 Rdlr:

Hans Fosse hafuer Laadet stefne Laars Froestad for at hand schall Hafue Slaget effter Hans med en Krach, och schieldte Hanom och hans for en Kielttering pach,  Laars mødte och negtet det at hafue giort, mens Michel Froestad Vandt at hand slog effter Hans med en Krach, Agotte Vandt Ligesaa   der for blef Laars til dømbt at gifue en buch, mens schieldtz maallet schall beuisse til neste ting  ellers schall Lars Veere der for frj

Lensmanden Johanis Moe til Spurde Hans broder Knuds Konne Ziidtzelle om Hun Viste nogen midell  etten!! (enten?) af Sig Sell eller af andere  Huor fra dend storre Jlde brands schade af Komb som J Vor ofuer gich dieris gandsche gaard och formue,  Ziidtzelle mødte af Hlant(?) beKiende at hun aldiellis Jndtet Ved der af, Vden hun hafde noget Lidet Jld J Laaen om en søndagen  och torsdagen blef Jlden Antendt, mens Slugte det och trod derpaa, sammetid,

1678: 21

Giertrud Simmens datr beKiende at hafue gaaed Rund om Laaen saa Velsom Jgiemel!! (igjennom?) dend Afftenen til foren Jlden optendis, \om naten/  mens da saa Hun Jngen ild eller Røgh

Her effter begierte Johanis och Knud et ting Vinde, saVell!! (saaVell) som for dieris schatter  effter som gaarden J for leden may monnit [op brendte]?, at dend maate dem maate beVilges,

Der for Vden begierte Johanis at maate herj ting bogen Jnd føris at hans Oedels brefue paa ½ pd smør Legende J Hans paa boende Jord Moe Vden bøxell   Vdj Holfuen i Grafuen sogen  ½ pd Smør och et Søf schind Vden bøxell,

Knud Jlligemaade eyer Vdj for:ne Moe ½ pd Smør Vden bøxell

Huor effter begiertis och et tings Vidne huer for Sig

Tollou Hafuer Verit begierinde af Christen Christensen at Hand Ville Ved stefne maall  och der effter hende domb søge  Sl: Arnne Bierches enche for 1 Søl Spende som hun hafuer til eignet och den anden til hørrende   da bør hun dend straxen fra sig at Leffere, eller Lide effter Louen

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne Lars Bierche for 8 Rdlr 8 s: paa mester Elausses Vegne i Bergen   da er af Sagt at Hand bør at betalle det effter Louen

1678: 21b

Erich Stenstøe hafuer Laadet stefne (Joha)nis Bierche for en tønde Haranger saldt Hand af Hanomb beKomet hafuer nu for Leeden sommer  Huilche Hand formen bør Jgien at betallis effter Lands Louen

Johanis mødte och forre gaf at hand Samme tønde saldt beKomb Vdj betalling for en hest Erich Hamb af Kiøbte, da som samme hest er Kiøt!! (Kiøbt) Vbeseet samme tid Kiøbet sludtes demb Jmellomb  och hesten iche er med Widne Erich Lefuert, da er Erich for det Kiøb, och Johanis at betalle Saldtet eller Lide namb och Vrdering effter Louen

Anno 1678. dend 14?. December: Vaare Vj  nemblig Lensmand Joen i Dallen  Niels Jbiid:  Hans Jbiid:  Lars øfre Følchedall, Sifuer Hammere och Peder KierLand

Ofuer Veerendis Wdj fuld magt Christen Christensen

Huor da for os Vdj Reten Fremb Kom Omund Larsen Tageschielden och til Spurde dj Almuen da herj dag ting søgte om nogen hafde hørt eller Vist at Hand schulle Hafue hafft sam Leye (samLeye) och om gaaes med Anne ZelleLand  dj det nu Ville gifue til Kiende, Huor effter dj Ville gifue Ha: (Hanom) det beschrefuen et tings Vinde,  Huor til dj suaarde at dj aldrig Viste det  ey heller hafuer For nummet Sligt af ha: (hanom) J Ringeste maade,  dete Kunde Vj iche negte at Joe som schrefuet staar pacered her for Reeten

1678: 22

Tom side

1678: siste side

Vdj denne Protocoll: findis Fyrgetiuffue och Otte Numererede, forseiglede och J giennemb dragne Blade, Huorudj Sorenschriffueren Christen Nielsen Reff haffuer dette Aar At Jnd schriffue, Alt huis hans bestilling wedkomer for Rett och domb som hand Agter at Ansuare

                                                                                  Bergenhus d: 4 Martj 1678.