Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Sparebanken Hardanger og Statsarkivet i Bergen  

 

 

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster

 

 

Tingbok

I.A.c. 10

1681


 

 

1681: 1

 

Wdj dend Hellig trefoldighedtz nafn, Christen Nielsen Ref  Sorenschrifuer ofr Lysse Closter och Haranger Lehns schrifuerj, Lensmand Sifuer Ringøe, Simmen ibiid:  Omund Wrimb, Johanis Opedall, Suend Jbiid:  Knud Bleien  Maattis Qualnes, Olle Mouge, Lensmand Jørgen Degernes, Lars Jbiid:  Gunder Aasse, och Olle Eye, alle æd soerne Laug Rettis mend Vdj KiendtzerWig, VllensVang, och Oede sogner, giør alle Vitter Ligt at

Anno Chr: 1681: d: 12 Feberuarj Vaare Vj for samblede paa Sanduen Vdj Oede sogen  da et sage ting Vaar beramed af Lysse Closters forValdter, Erlig  agt och Welforstandig Carel Niels Rasmus:  och Sel!! (selv) ofr Werendis,

som til J dag hafuer Laadet stefne Trond Maattisen Hildall paa May: Vegne, AnLangende en meget Vbluelig mume snach, Som om ha: (hanom) J bøgderne er Vd ført,  Huor om J Rette Lagdes denne høy Anseelig stefning, Lydende ord effter andet som følger,

Dend stoer megtigste høy baarne Første!! (fyrste) och herre  Her Christian dend fembte  af Guds naade Konge til Danmarch och Norge  de Venders och Gotters

Høyeste bemelte Hans Kongl: May: geheime Estadtz Raad, Ober Cammer here, stadt holder: och Feldt marschalch Vdj Norge, saa och Ambtmand ofr Bergenhus Lehn  Vldrich Friderich GuldenLeu, herre til det grefdom Lauruigen och Hirdtz horn Rider,  Hilser dig Trond Mahtissen Hildall, Vid at for mig har beret!! (berettet) dend høy ædelle oc Velbaarne Hr: Hans Lillienschiold  mer bemeldte hans Kongl: May: høy: betroede Commissarius Vdj Norge  Commercie Raad, der sammestedtz, assessor Vdj Høyeste och Ober hof Retten  Saa ambts forVaaldter ofuer Bergenhus Lehn  Ved sin fuldmegtig ofr Lysse Closters Godtz. Niels Raasmusen

 

1681: 1b

 

Huor Leedis en meget Vbluelig och Veder stygge mume Snach  /: Som iche end nu saa Egendtlig Kand nafngifues /:  før end Mand grundeligen der om først Kand blifue informerit :/  VanSeet!! (uansett) Saa dandt ofuer aldt Vdj Oedde Kierchesogen om dig schal Were Vd Spargerit, och dog Jngen End nu til dis har Kundet antrefe, som saadan Vbluelig mumesnach Vil Vere gestendig, Langt mindere Author, Saa Vanseet at Lands Loven tilholder, at for mumesnach bør Vel ingen findis til Lov, Saa iche dis mindere paa det merbette: hans Velbrd: der om fuld Kommeligen och grand gifueligen Kand blifue Vnder Retted, om saa er, eller ey, at sagen endten Kand Reisses eller feldis, er hand for Ahrsaget, Saa dant Ved ofendtlig Rettens midel saa Vit nu schee Kand at fuld føre,  Huorfor och her med til den ende paa meer atter høyest bemelte min Aller naadigst Arfue Konge och herris Vegne Stefnis  biudes och befalles, dig for:ne Trond Maattisen Hildall at du Vdj egen persohn schal Vere til for tengt, at møde Atter Velbrd: hans Velbrdigheds!! fuld megtig Vdj Rette for Soren schrifueren och dande mend nu først Kommendes den 11. och 12. Febeuarj!! paa Sanduen Vdj bette: Oede, och da ey ald enne!! (alene) Prouf och Vidnis biurd at anhøre, mens end och saa der effter at til suaare, Lide och Vndgielde, Saa Vit Lov och Ret Kand Vere gemes,  J Lige maader paa mer atter høyst bette: Ko: May: Vegne, stefnis och befallis, meninge Almue Vdj Oedde Kirche sogen Saa mage!! (mange)  /: och ellers alle dj Som for:ne fuld megtig her for Jnden Kand op Spørge, och J Særdellis hed da Kand Vide at nafn gifue :/  Som nogen Vsømmelig gierning eller bedrifft  /: Som iche nogen Christen mennische Eigner eller anstaar, :/  endten Sell at Kand hafue seet, eller hørt, eller och saa af anderes relation Vide, der om at Vere Saa for nøylig Vnder rettedt och for Sicheret, som Eigendtlig til sagens Vdfør Kand er\a/gtes

 

1681: 2

 

Loulig, af for:ne Trond Hildall at Vere giort och bedrefuen  eller och saa hans mening och Adfer til nogen Vbluelig eller Vsømmelig gierning at Ville bedrifue, at dj da Vfeyelbarlig schal Vere til for tengt til for beramde tid at møde paa for:ne Sanduen Vdj Retten  och en huer Sin sandhed at Vidne och Ved æd at af Lege, saa Som dj Siden agter at Vedstaae och for suaare,  [/:]? Ladendis det sambtligen saa mange som det Ved Kommer :/  ingenlunde Vnder Lovens høyeste Falds maall:    Bergen Hus d: 21. Decembr: 1680

och fandtis paa stefningen tegned at vere Loulig Lest  beKiender Lars Bech:

Videre Jnd Lagdes Niels Rasmusens schrifftLig Jnd Leg. dat: Sanduen dend 12. Febr: 1681

Her for Vden til Spurde Niels Rasmusen Herj Retten trende gange om der nu nogen Ville Vidne herj denne sagh Huad dj hafuer hørt och seet, da Kom der ingen fremb:

Fierde gang til Spurde Jeg  Christen Nielsen Ref  om der end nu nogen Ville frem Komme och Vidne, Huor da ingen Ville Widne, mens Sagde at dj Aldrig hafde Seet til ha: (hanom) andet End det som Erligt er

mens Giermund Apell forbandede sig mange gange, at hand aldrig Hafde Seet eller hørt Sligt,

Herj moed at suare mødte Trond sel Vdj Reten och formendte, at der bør Hanom sag ofr beuisses før Hand burde noget at Lide, til med Spurde hand och Almuen om der nogen hafde Seet eller Viste andet end Erligt med Ha: (Hanom)  Huor til blef Suart ney, Huor om bege parter Vaar en af Sigt begierinde,

Da effter til talle  giensuaar och denne sags beschafenhed, och effter som ingen op Lysning eller Vindis biurd før Vdj dene mumesagh, Kunde Her for Retten op Leedis, eller af Jnd stefndte Almue frem Kom herj Ville Vidne, da Viste Vj Jndtet Rettere at dømme herj, end for:ne Trond at Vere frj for dene til talle,

 

1681: 2b

 

 

 

Anno 1681. dend 14 martj Holdtis et almindeLig Vorting paa Suoesand Vdj Joendall, til steede Lensmand Johanis Vig, Lars Selsuig, Knud EspeLand, Joen Berie  Arnne Bache, Lars EspeLand, och Arnne SambLand, ofuer Verendis Ombuds manden Shr: Frjmand!! Johan Frjmand, och godt folch flere,

 

Ombudtz [manden] Hafde Laadet stefne Olle Mandtzager for at hafue tillagt Lensmand Johanis i Wig at hafue taget en hest fra Ha: (Hanom)   blef sont for 1 Rdlr

 

Ombudtz manden hafuer Laadet stefne Tosten Larsen Toffte, for hand ey Hafuer Angifuet ½ Løb smør J hans paa boende Jord til at schate af: Vdj nogle ahrs tid   Tosten mødte och Jche negtet at det ioe saa Vaar, blef her om af taldt hand schall giffue for same forSeelse 7. Rdlr:

 

Sl: Hans Hansens Effter Lefuersche, Erlig  dyderig och meget gud frøgtig matrone Magrette Tollachs datr:  hafuer Ved Lensmandens stefne, Brynilde Suoesand och hans med Arfuinger for 1 Rdlr i arfue told, effter dieris Sl broder, Gutorum Moluen  4. mrk.   Olle Breche  1 Rdlr 5. s   Lauridtz Eye  5 mrk: 14 s:   Sifuer Eye  1. Smalle,   Lauridtz ibid:  1 Smalle,

Herj moed at suaare, mødte dj. Brynilde och Lofde ½ Rdlr,  Gutorum Lofde 4 mrk.  Olle Brche!! (Breche) sagde dj Jndtedt at hafue Lofued   dj Eyes mend gandsche for soer!! (forsvergde?) gielden   Lauridtz Eye schall møde paa Nesthus

 

disse effter schrefne Resterer med for Leeden ahrs schatter och Vdj KiendtzerVig Jnd ført

 

1681: 3

 

 

 

Anno 1681 dend 15: Martj holdtis et Almindelig Vorting paa Loudte Vdj Kienstzeruig sogen  til steede Lensmand Arnne Vienes, Niels Housse, Lars Jbiid:  Olle ytere Alsager, Joen Aslachsen Vdtne  Tommes Hus, Lars ytere Alsager, och Tosten Loudte, Ofuer Verendes Ombudtz manden Johan Frjmand,

 

Da blef til Nefndt Olle Larsen Loudte at faare til Botolfj Laug ting Sin æd for Velbrd: Hr: Laug mand at af Lege,

 

Lars Erdall Laader her for Retten til biude Olle Biugtuedt, at der som hand Vill Kiende sig til dend part i Dynne Som hand sig til for handellet hafuer  da at Lefuere saa mange Jnden Vor frue dag først Kommende, ellers hafuer Hand iche behof at giøre sig Vmage der om Videre, tj hand iche Will Laade det Siden

 

Dj som Rester af Joendalsogen!! (Joendal[s] sogen)

Sambson Tostensen SambLand                               3 ort 9 s

Arne Jbiid:                                                                   3 ort 21 1/3 s

Torbiøren Jbiid:                                                            17 mrk 3 ½ s

Omund øfre Traa                                                     3 ort

Sifuer Vaadtzel                                                 1 ½ ort

Michel Tuedt                                                                3 ½ Rdlr  mindre 4 s

Arnne Echen                                                                1 ort

Omund ibiid:                                                                4 mrk 8 s,

Olle Bache                                                                   2 ort 7 ½ s,

Torbiøren Jbiid:                                                            4. mrk 8 s

Ormb Jbiid:                                                                  8 mrk 14 s,

Niels Jbiid:                                                                   5 ort 18 s

Arnne ibiid:                                                                  10 mrk 14 s,

Enchen i Vig                                                                 2 mrk 10 s

Joen Jbiid:                                                                    28 s.

Sambson                                                                      3 ort

 

1681: 3b

 

Andfued (Andfind) Jbiiid:                                                1 ½ ort

Enchen och Brynild Suoesand                                 5. mrk

Joens Eenche Jbiiid:                                                   5 ort 2 ½ s

Mogens Jbiiid:                                                  2 Rdlr 2 s,

Lars Selsuig                                                                 2 ½ ort

Peder Jfuersen Flaadebøe                                            3 ½ ort

Sølfast Jbiiid:                                                                1 ort 18 s

Peder Jacobsen ibiid:                                                     1 ort 18 s,

Hugne Jbiid:                                                                 1 ort

Jngebredt Qualle                                                  3 ½ mrk

Lars Baggegrd:                                                 5 mrk,

Dirich Handegaard                                                     5 ort

Kiettel Degerbreche                                                    2 mrk

Peder Moluen                                                              1 ort 6 s,

Gutormb ibiid:                                                  20 s

Lars EspeLand                                                 2 ½ ort

Sifuer Eye                                                                    5 ort

Omund BiercheLand                                                    3 ½ mrk,

Olle Gundtuedt                                                 5 ½ ort

Lars Jbiid:                                                                    2 ort 6 s

Torgiels Jbiid:                                                               1 Rdlr  mindre 2 s

Joen Prestegaard                                                      1 Rdlr 10 s,

Niels Jbiid:                                                                   5 ½ ort

Olle Breche                                                                  10 mrk 5 s,

Michell Jbiid:                                                                1 ½ Rdlr  mindre 1 s,

Enchen och Olle VnderHougen                          1 ½ Rdlr 10 s

Joen ibiid:                                                                     1 Rdlr,

Trond Seetuedt                                                            4 ½ Rdlr 1 ort 13 s

Enchen Jbiid:                                                                3 ort 13 s

Olle yttere Vichene                                                           10 mrk 3 s,

Jfuer Eye                                                                      1 Rdlr 12 s

Jngebret Oudestad                                                         14 s

Jfuer Jbiid:                                                                    3 ½ mrk

Peder Jbiid:                                                                  1 ort 2 s

Torbiøren Asse (Osse)                                     20 s,

Endere Tøruig                                                              5. mrk:

Niels Jbiid:   2 mrk 6 s          Joen Berie    4 mrk.

Omund Heridtztuedt                                                     23 s.

 

1681: 4

 

 

Ombudts manden Hafuer Laadet stefne Mogens J Vrn!! for en Egge!! stoch (eikestokk?) Vloulig Hugen fra Lensmanden Johanis Wigh,

dette beroer til Johanis giør for Klaring Herom  effter dj Hand stildt tilfreedtz stillet af Hans Land bunde, med stochen

 

Ombudtzmanden Hafuer Laadet stefne Olle Biugtuedt for 9: stocher, tømmer,  af Sonnt.!! (avsont)

 

Lauridtz Lauridtzen i Kiendtzeruigen och Tom/m/es Hus Kom her for Retten och forregaf at dj effter beuilling af Shr: Peder Pedersen och begierte at dend af Laug Ret maate seetis och Taxeris, paa det May: schat ahrligen der af Kunde beKomme,  da Siunis os at der Kand iche schierris meere om ahret [end]? 800 boer, dette begierte hand j!! J tingbogen maatte Jnd føris, och gifues dem beschrefn

 

Magrette  Sl: Hans Hansens effter Lefuersche  Kom her for Retten och til Spurde Jens Knudtzen om hand Vil iche end nu betalle dj 6 Rdlr: i bøder for djt!! quindfolch hand Hafuer Hafft omgiengelse med, effterdj Hun hafuer ført dem til Regenschab:  Huortil Hand goed uilligen gaf sig Vdj Retten och begierte domb herj,

da blef Saa herom af Sagt, Hun!! bør at bøde Sell effter Ressesen, eller at Lide paa Kropen

 

dj som Loedes Jnd føris at Veere schyldig til Sl: Hans Hansens effter Lefuersche, dog der om forLigt,

 

dj som blef schyldig paa for:ne ahrs schatr: er

Michel och Enchen Bue                                          3 Rdlr 1 ort

Sl: Anders Bues børen                                          1 Rdlr 7 ½ s

Endere Tuesme                                                            7 ½ Rdlr 12 s

Gunder Hus                                                                 2 Rdlr 2 ½ mrk.

 

1681: 4b

 

Tommes Hus                                                                8 Rdlr 3 ½ mrk

Gabriell Ystenes                                                            2 Rdlr 10 s

Lars Jbiid:                                                                    2 mrk.

Enchen ibiid:                                                                 2 mrk 13 s.

Jfuer Midnes                                                                4 ½ Rdlr 20 s

Magnus Rødten                                                            2 ½ Rdlr 14 s

Peder Jbiid:                                                                  ½ Rdlr 4 s

Jacob Knudtzen

Jnstenes

Tommes Larsen

Lars Larsen i Vigen  for 79                                        1 Rdlr 3 ort 9 s

For Anno 1680.                                                   7 Rdlr 3 ort 9 s.

Omund Vrimb                                                              2 Rdlr 3 ort 4 s

Baar Tuedt                                                                   7 ort 17 s.

Michel Ludteremb                                                       4 ½ Rdlr 8 s

Asbiøren Drengsen                                                         5 ort

Noch af Poels part                                                      3 Rdlr 2 mrk.

Niels Hougse                                                               2 mrk 11 s

Lars Jbiid:                                                                    4 Rdlr 10 s:

Sifuer ibiid:                                                                   2 mrk.

Ørians Ø: Qualle                                                  3 ½ ort

Asbiøren ibid:                                                               2 Rdlr 2 ort

Enchen och Asbiøren Langeseeter                             4 ½ Rdlr. 15 s.

Berie Nes                                                                    2 mrk 1 s

Arne Trondnes                                                 10 Rdlr 3 ort

Olle Reeseter                                                               2 ½ Rdlr

Jngebredt Jbiid:                                                            8 mrk 2 s

Joen Vdtne                                                                  7 ort 2 s

Sifuer Jbiid:                                                                  2 Rdlr

Lars Jbiid:                                                                    8 mrk

Gutormb ibiid:                                                  7 Rdlr 9 s

Joen och Asbiøren ibiid:                                      17 mrk 3 s.

Gunder Suartuedt                                                         2 Rdlr 23 s

Noch!! (igjen Gunder Suartuedt?)                              3 ort

Jacob Lodte                                                                 4 Rdlr

Tosten Jbiid:                                                                 5 Rdlr 5 mrk.

Erichs Enche                                                                1 ort 3 s

Aasbiøren                                                                    1 Rdlr  mindre 4 s

Rangna                                                            1 ½ Rdlr 23 s.

 

1681: 5

 

Olle Lo\u/tte                                                                 3 Rdlr 2 mrk 11 s

Sifuer Torgiersen ibiid:                                                ½ Rdlr 10 s

Hellie Jbiid:                                                                  3 Rdlr 23 s

Oed och Torbiøren Alsager                                                5 mrk 11 s

Lars Jbid:                                                                     8 mrk

Lars och Joen Qualuig                                                10 mrk 6 s

Jfuer Qualuig                                                                3 Rdlr 17 s

Omund ibiid:                                                                3 Rdlr 15 s

Agustinus Nøsuig                                                 3 mrk 4 s.

Peder Jbiid:                                                                  2 ort 11 s

Peder Nøsfloedt                                                         5 mrk 5 s

Endere Vichne                                                 21 s.

Erich Tiufloe                                                                 5 ort 6 s

Johanis Jbiid:                                                                1 ort 22 s

SeVadt Diønne                                                            6 Rdlr  mindre 4 s

Torre ibiid:                                                                   4 Rdlr 13 s

Jfuer ibiid:                                                                    6 Rdlr 10 s

Knud Jbiid:                                                                  1 Rdlr 18 s

 

 

 

Anno 1681. dend 17. martj Holdtis et Almindelig Vorting paa Nessemb Vdj Grafn!! (Grafuen/Granvin) sogen  til steede Lensmand Lauridtz øfre Følchedall, Joen Needere Følchedall, Niels och Hans Jbiid:  Sifr Hammere, Olle och Sifr Nessem  Lars Spilden  Niels Klyfue, Olle Housnes  Lars Quandall, och Torbiøren Espeland, Ofr Veerendis Ombuds manden  Velfornehme mand Johan Frjmand,

 

Som med Almuen til Nefndte Omund Hofaas at faare til Først hollende Botolfj Laug ting Sin æd at afLege,

 

Ombudtz manden hafuer Laadet stefne Olle J Schor for beschyllende Melch och Rømme tagende fra Sølfast Semb,  bette: Sølfast til Weeder melle,

Her om Saate Ombuds manden J Rete om Hand Jche bør der for at Lide effter Louen,  Herj moed at suaare mødte Hans Konne och iche Kunde negte Jo saa at Vere sched

Der for til Kiendt at Liide 3. mrk. Søl,

 

1681: 5b

 

 

Ombuds manden Hafuer Laadet stefne, Haldor Selleland for Slages maal begaaed paa Peder Haldorsen Husmand,  bette: Peder til gien melle med sin prou at møde,  Her om at Vidne mødte Knud och Omund Hofaas, at dj saa Haldor slog Peder tou slag i Røgen och schød Hanom ned paa Krachen

Her om blef af Sagt at Haldor schal bøde 3 mrk Søl,

 

Velbrd: Hr: Captein Forebus Hafr Laadet stefne paa en Soldadtz Vegne  Nafnlig Olle Hansen  for en gra!! (grå) Koffte, som bette: Olle schal hafue stollen J fieren Ved Quandall  Baar Sponum til hørende,  Torbiøren Holuen for hand schal hafue Kiøbt af Soldatten samme stollen Koffte,  til med at Torbiøren schal hafue schieldt Soldaten for en schielemb,

Huor om Captein saate J Rete om hand iche bør for bege poster at strafes i høyeste maade Saa Vit Reten til holder,

Torbiøren mødte och fore gaf at Hand hafde byt med Soldaten och gifuet hanom en anden Koffte Jgien  och gaf hanom til byte J Vaare til 2 ½ mrk  och Wiste Jndtet af at den schulle Vere stollen

da er om denne post saa af Sagt at Torbiøren schal betalle Baar Sin Kofftes Verdj, Hand Hafuer siden at stille Ombudsmanden til freedtz

Huad sig belanger schields maalet, da Negted hand at hand Aldrig hafde schieldt Soldatten  til med Viste hand indtet andet med Hanom end det som Erligt Vaar,  Soldattens forSeelse Remiteris til sin Øfrighed,

 

Peder KierLand hafr Laadet stefne Sl: Oed Vindals arfuinger for en hus schal Vere set!! (satt opp) paa øde tofft,  der om schal dj møde ofr morgen paa Vambem

 

1681: 6

 

 

Dj som Vaarsell Waar gifuen at møde paa tinget at Vide dieris Rest,

Torgiels Breche                                                            6 s

Jens Folchedal                                                 2 mrk 6 s

Jørgen Hochenes                                                         1 Rdlr 1 ort 10 s

Lars Jbiid:                                                                    2 ort 22 s

Sifr Eye                                                                        11 Rdlr 17 s.

Simen KierLand                                                         1 ½ Rdlr 13 s

Vnge Peder Jbiid:                                                    3 ort

Anders Kolnes                                                 2 Rdlr 1 ort 3 s

Sifuer Nestaas                                                              2 ort 4 s

Joen Jbiid:                                                                    4 mrk 10 s

Trond Ystaas                                                               2 Rdlr  mindre 4 s

Omund Jbiid:                                                                2 ort 9 s.

Lars Jbiid:                                                                    11 s

Olle SelleLand                                                 2 Rdlr  mindre 15 s

Omund Tageschielden                                      2 ½ Rdlr 11 s

Richol Bilden                                                                1 Rdlr 4 mrk

Brynild Semb                                                               5 Rdlr 2 mrk

Solfast (Sølfast) Jbiid:                                        3 Rdlr 6 s

Erich neder Semb                                                   1 ½ Rdlr  mindre 6 s

Viching Hougen                                                            3 ort 16 s

Dauid Mouge                                                               3 ort 5 s

Mogens Jbiid:                                                               1 ½ Rdlr 14 s,

Claus Hendrichsen af Breche  79: 80:                        8 Rdlr 3 ort

Niels Jydere                                                                 1 ½ Rdlr 14 s.

Olle Jbiid:                                                                     2 Rdlr 1 ort 15 s

Olle Schaar                                                                  8. Slmrk 1 1/3 s

Jørgen nedere Spilden                                    2 Rdlr 10 s

Enchen Jbiid:                                                                3 Rdlr

Johanis Traa                                                                 3 ½ mrk

Sifuer Holuen                                                               ½ Rdlr 9 s.

Torbiøren EspeLand                                                        2 ½ Rdlr 17 s

Suend Grafuen                                                 5 ort 13 s

Johanis Velche                                                 1 Rdlr  mindre 2 s

Enchen Vindall                                                 2 Rdlr

Eylof Jbiid:                                                                   1 ort 19 s

Lars Jbiid:                                                                    1 ort 19 s

Olle Housnes                                                               2 ort 3 s

 

1681: 6b

 

 

 

Anno 1681. dend 19: martj Holdtis et Almindelig Waar ting paa Wambemb Vdj Vluig med dis och Eyfioer Sogens almue, til steede, Lensmand Jfuer Sponumb, Jfuer Ordall, Elling Bagne  Suend Jeldtnes, Baar Sponumb, Anders Opemb, Bendt Lille Berga, Andued Ousse  Olle Randestuedt, Olle Søgnestuedt, Danniel Leque, Olle Opemb,  och af Eyfior  Anders Roygse!! (Røygse), Ofr Verendis Ombuds manden  Velfornehme mand Johan Frjmand,

 

Som med Almuen til nefndte Elliæs Nessem at faare til først hollende Botolfj Laug ting Sin æd for Velbrd: Hr: Laug mand at af Legge,

 

Ombuds manden Hafuer Laadet stefne Lars N: Leque for at hafue effter beretning gifuet Hr: Niels och en del Almue Veeder nafne,

Dette beroer til Videre op Lysning och Vindis byrd i sagen

 

Gunder Hus af Kiendtzeruig sogen hafuer Laadet stefne gl: Peder Vichnes for 7 ahrs Kierche Land schylde Hand Restered med da hand boede paa Sexe, som Gunders faader  Sl: Olle Hus  J hans Kierche Verges tid til KiendtzerVigs Kierche Hafuer giort Rigtighed for, som er med stigt schrifuerens quitering at beuisse, effter Kierche stollen  och bedrager sig til samen 14 mrk.  Huilche hand formen bør med omKostning <1 Rdlr> at betallis  effter som til forn nogle gange der paa hafuer Verit stefndt

Herj moed at suaare mødte ingen paa Peders Vegne, at Ville Lide domb,

Da efftersom sagen saa tidt Hafuer Verit Vdj Reten til foren  och Peder effter Løfftr!! Jndtet har Ved giort, da bør hand samme Land schylde at betalle efftr Louen  och J omKostning 2 ort och til papier 6 s.

 

1681: 7

 

 

AnLangende dend sag Jmellom Peder KierLand och Sl: Oed Windals Arfuingr Som i Retten for Leeden dag i Grafuen Sogen om dend stue Sl: Maads Vindall Hafde bøgt paa øde tofft, och Peders Kone Vaar der ald enne arfuing til, och Sl: Oed schal Hafue giort sig stuen megtig och WdLaandt dend J Sin bøxell till Sl: Tommes  som hans effter Lefuersche med sin Suoger Hr: Niels testerer,

Da Kand Vj Jche Rettere Kiende end Oedtz Arfuinger Joe bør at schafe Peder stuens Verdj  saa meget den gich Ha: (Hanom) for godt J bøxell,

 

Disse Effter schrefne Vaar Jnd stefndt for Huis schatter och Andet dj Kand Vere Magrette  Sl: Hans Hansens effter Lefuersche  schyldig, Nemblig,

Jfuer Sponumb paa sin Land bunde Jffuer Diønnes Vegne for 10 ½ Rdlr 22 s  dog her paa siger Jfuer Sponumb at hans Landbunde  for:ne Jfuer Diøne  hafuer betaldt til hanomb J Korn 7. Slmrk  Huilche for:ne Rest  som er 9 Rdlr 2 mrk  Magrette formen Jfuer Sponumb bør at betalle  effter som Hans Land bunde Hafr gandsche Jndtet at betalle med,

Herj moed suarte Jfuer Sponumb och formen Sligt burde at Vere Vdsøgt af Arlig!! (årlig) grøe paa Jorden Aufletes!! (avles)  och iche for nogen Vilighd: Laadet schatterne saa Lenge staa och siden søge eigeren

Her om blef Sludtet saa Leedis at Jfuer Diønnes bue!! (boe) schal end søges først, er der Jndtet at faa, da hafuer hand at quitere Saa Vit J Jorden at der Kand faaes, J bøxel samme penger af, eller och giøre gaarden gansche Leedig, tj schatterene Ville ensteedtz betalles af,

 

1681: 7b

 

Kristj Leque søges for 22 s  dete Hafuer Hun <at> beuisse Were betaldt, eller giøre det Klart naar paa Esches,

Hellie Haaemb Waar stefnt for et moerschind!! (mår-) J indschrifuelse, Her om Vandt Baar Sponumb, och Olle Søgnistuet at dj Saa schindet blef Lefuerdt

Erich Haaemb for 28. s J Leeding, blef till Kiendt at betalle,

Peder Sefuertuedt for 11 Rdlr.  Huor om er gangen dom til foren paa dj 7. at bøde eller Lide paa Kropen   Resten  som Er 4 Rdlr  Vil och betalles,

Olle Hodtle for 4. Rdlr 25. s, er til funden gielden effter Louen at betalle, eller Arbeid der for,

Lars See Vaar och stefndt for 3 Slagter nød  mødte iche, bøde stefne fald effter Louen

 

Gunder Nielsen Hafuer Laadet stefne Richoll Lindebreche for noget Hand schall Hafue Jnde!! (Jnde sittet med?) af Sin Konnes til falden arf Lod  Nemblig 6 Rdlr 2 mrk.

der om blef Saa af Sagt, at Richol schall Her for giøre Rigtighed,

 

Olle Joensen Joestad Hafuer Laadet stefne Lars Erdall for 4 mrker Smørs Landschylde i Tøssedalstuedten  som Hand formen at Lars bør af staa effter som Hafuer Rete Oedels mand der til Sin Ville och Ad Kombst,  Hertil suaarte Lauridtz  at Ville Olle hanom noget her om  da Ville Hand iche suaare her til før end Hand stefnte paa Aasteeden

Huor til Olle suaarte  det maa Vel schee

da blef dagen beramed den 30 may, om nogen da Vil stefne,

 

1681: 8

 

 

Lars Erdall Hafuer Laadet stefne Jfuer Sponumb, anlangende dend beschylding\s/ <sagh> for Leeden ahr Vaar til Lagt, och formente at Jfuer bør endten at gifue fuld Komen Sag eller Erchelere hanom,

Huor til Jfuer suaarte at hand aldrig Hafuer Lagt Lauridtz nogen Verlig!! (uerlig) sagh [til]?  Ey heller Viste noget ondt med Lars.

Da Kand Vj Jche dømme andet herj end Sligt schall Were och blifue en død och af tald sagh til Euig tid,

 

dj som Resterer med for Leeden ahrs schater,

Suenche Valleruig                                                          2 ort 21 s

Lars Haldanger                                                            1 ort

Anders Jbiid:                                                                2 Rdlr  mindre 12 s,

Enchen Christj ibd:                                                      1 ort

Elliæs Nessem                                                  2 ort  mindre 1 s

Peder Aassem                                                              3 ort

Sølfast Tuete                                                                2 Rdlr  mindre 6 s

Josop Jbiid:                                                                  3 Rdlr

Olle Frøsten                                                                 4 mrk 5 s

Endere Vambem                                                          2 Rdlr 4 mrk

Niels Børsen                                                                4 Rdlr 9 s

Magnus Jbiid:                                                               2 ort 3 ½ s

Jens Hylden                                                                 7 Rdlr

Tosten JelmeVold                                                        1 Rdlr 12 s

Arne Hagestad                                                 1 Rdlr

Lars Jbiid:                                                                    4 Rdlr 19 s

Gabriell Scheye                                                            4 mrk 6 s

Joen Syssen                                                                 2 mrk

Olle Jbiid:                                                                     2 Rdlr  mindre 4 s

Hans och Omund Soelberig                                             2 mrk 10 s

Enchen Liune                                                               5 Rdlr 10 s

Issach ibiid:                                                                  2 ½ Rdlr 2 s

Danniel Leque                                                  3 Rdlr  mindre 1 s

Enchen Jbiid:                                                                2 mrk

Lars N: Leque                                                              4 ½ Rdlr 11 s

 

1681: 8b

 

Torbiøren Leque                                                  4 ½ Rdlr 2 s.

Olle Haaemb                                                                22 s

Suend Jeldtnes                                                 6 Rdlr 4 s,

Hald Vichnes                                                               2 Rdlr 4 s

Lars Jbiid:                                                                    8 mrk

Suend Vattetuet                                                          2 ½ Rdlr 2 s,

Olle Randestuet                                                            2 Rdlr 20 s.

Niels Ouse                                                                   5 ½ Rdlr 1 ort

Elling Bagne                                                                 2 mrk 14 s

Christopher Boelstad                                                          7 mrk 12 s,

Eyfioer Sogen

Omund Schaar                                                 11 s,

Hofuor Jbiid:                                                                1 Rdlr 16 s

Lars Sæd                                                                     1 Rdlr 20 s

Ormb MeeHus                                                 6 Rdlr: 10 s

Lars Erdall                                                                   5 ½ Rdlr 9 s,

Enchen N: Tuet                                                            6 ½ Rdlr 1 mrk,

Torchild Herøe                                                 2 Rdlr 6 s,

Jens J Vig                                                                    23 s

Omund Leigere                                                            2 Rdlr 3 ort 8 s

Gunder Jbiid:                                                                3 Rdlr 2 mrk

Enchen Jbiid:                                                                3 ½ Rdlr 8 s

Asbiøren Jbiid:                                                 11 mrk 4 s,

Michel Bremnes                                                          5 mrk 3 s

Haldor Bue                                                                  3 ort 2 s.

Enchen Jbiid:                                                                1 ½ Rdlr 19 s

Olle Gundersen Sebøe                                      2 Rdlr

Tormoe Jbiid:                                                               2 ort 21 s

Olle Adtzersen                                                 1 ort

Christians Lund                                                            2 mrk 1 s

Enchen Tuedte                                                 1 ½ Rdlr 4 s,

Joen Lund                                                                    5 ort 4 s

Enchen Vaarberig                                                         2 mrk

Joen Jbiid:                                                                    1 ort 14 s

Rouor Jbiid:                                                                 1 ort 10 s,

Niels Gaare                                                                  3 ort 17 s,

Gunder Møcheletun                                                      19 ½ s,

Endere Lidtletun                                                           2 ort  mindre 3 s

Knud Jelmoe                                                                1 Rdlr  mindre 11 s,

 

1681: 9

 

 

 

Anno 1681 den 22. martj holdtis et Almindelig Vorting paa Tochimb Vdj Oede med dis och Røldals Almue, til steede Lensmand Jørgen Degernes, Lars och Joen Jbiid:  Gunder Tuedt, Baar Etterm!! (Etterem)  Olle Eye, Gunder Aasse, Lars Hilddall,  Ofr Verendis Ombudtz manden Johan Frjmand,

 

Som til Nefndte Michel Tochim at fare til Botolfj Laug ting Sin æd for Velbrd: Hr: Laug mand at af Lege,

 

Magrette  Sl: Hans Hansens  Hafr Laadet stefne effter schrefne,

Jørgen Degernes for 4 Rdlr 3 s paa sin Land bundes Vegne, Huilche Hand maa VdLege och søge Jgen det Hoes bunden

Omund øfre Land af Røldal for 3 Rdlr 1 ort 20 s,  Omund mødte och Kunde iche beuisse det Vaar betaldt,  der for bør det at betallis,

Peder Hammere for et Refschind, Huor for Hand giorde æd at den Vaar Lefuert,

Rangnilde Baars datr: Vaar stefndt for Leyer maall hun har beganget med Jens schoelmester, Hun mødte och fore gaf Jndtet Hafue at betalle med,  da er dømbt at Hun bør bøde 6 Rdlr, eller och Lide paa Kropen

 

Ombudtzmanden effter begiering freed Lyste Tochimbs Eydeller til Lands och Vands, saa Jngen maa for driste sig der paa giøre nogen Jndpas eller for fang Vnder Louens Høyeste bøder,

 

Olle Joensen Joestad frem stilled her for Reten gl: Lars Baarsen Staaen  det Hand Ville beKiende Huad ord Hand talde

 

1681: 9b

 

for nogle ahr siden paa Tøssedall, om schifftet J mellom for:ne Tøssedall och Schiegedall, effter som Hand och Hans Sl: forældere Hafr boed paa Schiegedal Huer Vdj Lang tid,  da beKiende Hand, at Schieggedals Eigere Vilde at byttet schulle Vere Jmellom for:ne Schiegedall, och Tøssedal, J Halle, mens hand sagde at hand tøgte det Vaar Jngen Ret  tj Hans forældere och hand brugte saa Leedis som følger,

At Tøssedals mand brugte paa dend Needere Side af Espedall, och Schiegedal paa den øfre Side, och noget needen for Løngbrechen och saa op røsten Jmellom Tøssedals støllen och Schiegedallen  derj fra och Lig op i fieldet  och der som Tøssedals mand bruger Videre  da er det Jche Ret,

 

dj Som Resterer med for Leden ahrs schatter,

Lars Aasse                                                                   4 mrk 4 s

Joen Degernes                                                             2 mrk

Jørgen Degernes                                                         2 Rdlr

Peder Schieluig                                                            2 ort

Erich Staaen                                                                 3 ort 3 s

Magne Jsberig                                                              3 ½ ort 7 s.

Jeran Jbiid:                                                                   8 mrk 7 s

Hellie Tøsedal                                                              18 s

Hellie Etteremb                                                            1 ½ Rdlr 28 s,

Baar Jbiid:                                                                    2 Rdlr 26 s

Olle Jbiid:                                                                     2 Rdlr 9 s.

Enchen Jbiid:                                                                2 Rdlr 1 ½ ort

Erich Opemb                                                               2 ort 17 s

Torbiøren Jbiid:                                                            2 Rdlr 3 s

Jørgen Frem                                                                 1 ½ Rdlr 1 s,

Enchen Jbiid:                                                                5 ort 1 s,

 

1681: 10

 

Olle Eye                                                                       2 mrk 6 s

Halduor Jelle                                                                4 mrk 3 d.

Gunder Jbiid:                                                                2 ½ ort 1 s

Olle Mandsagger                                                     5 ½ Rdlr 19 s

Suend Jbiiid:                                                                 5 ½ Rdlr 19 s

Jfuer Joerdall                                                                2 ½ Rdlr 10 ½ s

Østen Jbiid:                                                                  2 ½ Rdlr

Olle Maadtzen                                                 5 ort

Sifuer Jbiid:                                                                  1 Rdlr 1 s

Olle Larsen                                                                  4 Rdlr 25 s,

Halduor Buer                                                               18 s,

Suend Jbiid:                                                                 18 s,

Enchen Strand                                                              1 Rdlr  mindre 2 s,

Gunder Sanduen                                                           2 ½ Rdlr 4 s,

Baar Grønsdall                                                 3 ort 3 s,

Hellie Jbiid:                                                                  1 Rdlr 20 s,

Noch!! (igjen Hellie Grønsdall?)                              1 ort 16 s,

Suend Vetterhus                                                         1 ½ Rdlr 8 s

Olle Lotte                                                                    2 Rdlr  mindre 8 s,

Olle Heing                                                                    10 mrk

Dagfind Berig                                                               2 Rdlr 13 s

Elling Tuet                                                                    2 Rdlr 5 s

Gunder Jbiid:                                                                2 ort

Hellie Reinsnes                                                 2 mrk

Joen Vaasuig                                                                3 ort 1 s

Joen Vindtertun                                                            2 ort

Olle Løning                                                                  1 ½ ort

Arne Jbiid:                                                                   12 s

Lars Selliestad                                                  12 s

Olle Jbiid:                                                                     12 s

Knud Aaem                                                                 4 mrk 1 s

Niels Schaare                                                               2 ort 8 s,

Giermund Jbiid:                                                            2 ort

Einner Jbiid:                                                                 1 ½ Rdlr 14 s,

Af Røldall sogen,

Einner Horre                                                                2 ort

Osmund Jbiid:                                                              2 ort 1 s

Torre Jbiid:                                                                  2 s

Jossop Jbiid:                                                                1 ort

Sifuer Horre                                                                 2 ort 12 s

 

1681: 10b

 

Torre Østerhage                                                        4 mrk 2 s,

Lefor yter Hage                                                            4 mrk 14 s

Lef Houge                                                                    2 ort

Omund øfre Land                                                    2 ort 5 s

Eylof Grøfue                                                                1 mrk 13 s

Baar Øfre Berig                                                    2 ort 7 s

Oed Oldland                                                                11 s

Olle Jbiid:                                                                     1 ort 10 s

Michel Liønne                                                  2 mrk

Enchen Grøtøre                                                            22 s

Suenig Brateteig                                                          2 ort 9 s.

 

 

 

Anno 1681 den 23. martj Holdtis et Almindelig Vorting paa Øfre Berfuen Vdj VllensVang sogen  ofr Werendis Ombuds manden Johan Frjmand, Lensmand Haldor Kampestand!! (Kampestad), Lars Torgielsen Agge, Lars Omundsen Jbiid:  Oed Jbiid:  Jeran Meland, och Tosten Frøsuig,

 

da blef til Nefnt Hellie Øfre Berfuen at faare til Botolfj Laug ting sin æd for Velbrd: Hr: Laug mand At af Lege,

 

Ombuds manden hafuer Laadet stefne Pedr HelleLand for at hafue Lad sin Jegt paa en Søndag och faaren Vd af fioeren

dete beroer til Vindis biurd føris herj Ved Widere stefne maall

 

Ombuds manden hafuer Laadet stefne Olle Mouge til at beuisse om Hand nogen tiid Hafr Verit stefndt for Huis slagter Hand hafuer Kiøbt at føre til Vebbr:!! Hr: Laugmand Hans Lillienschiold, til med Spurde Ombudtzmanden Lensmand Haldor Kampestad om Hand nogen tid Hafuer stefndt Olle for Sligt, Huor til hand suaarde gandsche ney, at det Vaar Hanom aldrig befaldt, meget minder Hafde det giort,  dete beroer til Videre

 

1681: 11

 

 

Lars Etterm!! (Etterem) Hafuer Laadet stefne Halduor Andersen for at Hand schal Hafue tillagt Ha: (Hanom) at schulle Hafue bedrefuen Wkydschhed med en pige Nafnlig Anne, tienendis paa Tochimb,  Halduor mødte och iche Kunde negte at hand io hafde sagt at dj Laa J Hob  mens iche at dj giorde noget ildt   dette beroer til neste sage ting i Oede,

 

Jørgen Frem Hafuer Laadet stefne Oed Agge for Hand hafuer sig til for pandtet ½ Løb 10 mrk Smør  ½ hud  ½ Løb och 4 mrk Saldtz Landschylde For 52 Rdlr: af Haldsten Rogde, som Jørgen formen at Were nermerste Oedelsmand til at JndLøse, och Lod pengene op telle Herj Retten   Her til suarte Oed at hand Jndtet goedtz hafde nød af Halsten  til med saa Ville hand trou at goedtzet Hafde Veret Jørgen først til bøden

Da frem Kom Haldsten och for mendte at hand maate giøre Sig sit Oedels goedtz saa nøtig til Sit Lifs op hold Som hand best Viste  Andere Vad!! Spurdt (andre uadspurt),

Da Kand Vj iche Rettere dømme herj, end Halsten io bør at giøre sig sit saa nøtig som Hand Kand, mens effter Hans død gaaes Huis Ret er, effter Louen,

 

Olle Knudtzen Loed Amage!! J Meland 3 Spd: smør  ½ hud  som schal Vere pandt set til Sl: Arnne Nahe for 60. Rdlr.

 

dj som Rester til Magrette  Sl: Hans Hansens

Knud Blein  18 s:  dj Vil betalles,

Haldor Kampestad betaldte 6 Rdlr 3 s: her for Retten

 

Dend sag Jmellom Omund Opdall och Joen Agge om den seng beroer til Oede ting

 

dj som Rester med forLeden ahrs schater,

Peder HelleLand                                                        5 ½ Rdlr 17 s,

Aschudt Jbiid:                                                              5 mrk

Joen Jbiid:                                                                    9 ½ mrk

Joen Jensen Jbiid:                                                    2 ½ Rdlr

 

1681: 11b

 

Enchen Eydenes

Jfuer Jbiid:

Vng Erich LofftHus                                                          6 Rdlr 15 s

Enchen ibiiid                                                                 3 Rdlr 4 mrk

Omund LofftHus                                                          2 ½ Rdlr 6 s

Niels N: Berfuen                                                            3 Rdlr 16 s

Olle Jbiid:                                                                     5 Rdlr 2 ½ mrk

Robert Jbiid:                                                                4 Rdlr 8 s

Torbiøren øfre Berfuen                                                3 ort 17 s

Fillipus ibiid:                                                                 3 ½ ort

Olle Jbiid:                                                                     1 ½ Rdlr 10 s,

Vnge Knud Jbiid:                                                    3 Rdlr 1 ort 21 s

gl: Knud Jbiid:                                                  5 ort 16 s,

Mogens Sexe                                                               5 ½ Rdlr

Jngebret Jbiid:                                                              4 ½ Rdlr  mindre 7 s

Joen Jbiid:                                                                    3 Rdlr  mindre 9 s

Johanis Trapetun                                                          2 Rdlr 29 s

Knud Jbiid:                                                                  4 Rdlr  mindre 4 s

Jffuer HafLand!! (Hofland)                                             5 Rdlr 2 mrk 3 s.

Aschild Jbiid:                                                                1 ort 7 s

Maattis Qualnes                                                           3 Rdlr 1 mrk

Holgier Jbiid:                                                                6 Rdlr  mindre 2 s

Halduor Bratespen                                                        2 Rdlr 1 ort

Hachen Jbiid:                                                               4 Rdlr 1 ort

Noch!! (igjen Hachen Bratespen?)                             4 mrk 11 s

Hellie N: Espen                                                            2 mrk

Enchen Jbiid:                                                                2 Rdlr 11 s

Olle Jbiid:                                                                     5 ½ Rdlr 9 s,

Tosten Frøsuig                                                 3 ½ Rdlr  mindre 4 s

Enchen ibiid:                                                                 3 Rdlr 2 ½ mrk

Elling Schielaas                                                 4 Rdlr  mindre 7 s,

Olle Mouge                                                                  1 ½ Rdlr 21 s,

af Bustatun                                                                   4 Rdlr 2 ½ mrk

Knud Jbiid:                                                                  3 Rdlr  mindre 7 s

Euind Jbiid:                                                                  4 ½ Rdlr  mindre 1 s

Find Linduig                                                                 1 Rdlr

Oed Blein                                                                    2 ½ Rdlr  mindre 6 s

Olle Muchestad                                                            3 Rdlr  mindre 10 s

Noch!! (igjen Olle Muchestad?)                            2 mrk

 

1681: 12

 

Johanis ibiid:                                                                 1 Rdlr 4 mrk 1 s

Peder Jbiid:                                                                  21 s

Johanis yste Blein                                                    3 Rdlr 31 s

Torre Reeseeter                                                         2 ort 3 s,

Johanis Questad                                                           6 ½ Rdlr 8 s

Enchen Jbiid:                                                                3 Rdlr 5 mrk

Niels stoer Nahe                                                   1 Rdlr 4 s

Enchen ibiid:                                                                 5 mrk

Sifr Lille Nahe                                                  3 ½ mrk

Enchen Achere                                                 1 Rdlr  mindre 6 s

Olle Jbiiid:                                                                    5 ort 20 s

Sallomon Jbiid:                                                 3 ½ Rdlr

gl Lars Schalletuet                                                       2 ½ ort 7 s,

V: Lars Jbiid:                                                                2 ort

Knud Rogde                                                                3 ort 6 s

Halsten ibiid:                                                                2 ort 1 s

Suend Jbiid:                                                                 9 s

Enchen ibiid:                                                                 5 ort 20 s,

Kiettell Jbiid:                                                                2 Rdlr 26 s

Jacob Rogdeberig                                                      21 s

Enchen ibid:                                                                 1 Rdlr  mindre 3 s

Joen Agge                                                                    10 mrk

Poel Jndere Joestad                                                            2 ort

Omund y: Joestad                                                            2 Rdlr

Olle Brambstuedt                                                    4 mrk 6 s

Suend Houstuet                                                            7 ort 3 s

Mogens Jbiid:                                                               2 Rdlr 1 ort

Hellie øfre Berfuen                                                            1 Rdlr 11 s

 

 

 

Anno 1681 dend 26 martj holdtis et almindelig Vorting paa Nesthus i ØstenSøe sch:  til steede Lensmand Johanis Moe, Jssach øfre Axnes, Torbiøren Østensøe, Elling Scheye, Erich Stenstøe, Olle ØfstHus, och Hendrich Scheye,  Ofr Verendis Ombuds manden Shr Frjmand,

 

Som til Nefndte Sifuer SandVen at faare til Botolfj Laug ting Sin æd for Velbrd: Hr: Laug mand at af Lege,

 

1681: 12b

 

 

Disse Effterschrefne Vaar stefnt for at Veere Magrette  Sl: Hans Hansens  pligtig

Sl: Olle Stennes Arfuinger  Oedelschat!! Oedels schat af Stenne och Suartuet  3. Rdlr  mindre 7 s   dette befindis paa Sl: Tollefs pas med den Sl: mands egen hand af schrefuen  der for frj Kiendt,

Brigt och Olle Østensøe for 4 mrk   dj møte och beKiende schylden, der for til Kiendt at betalle,

Jfuer och Enchen saa Velsom Lars Østensøe for 1 Rdlr 2 s  der af Vill Jfuer och Lars Huer betalle 1 ort, Resten schal Enchen suaare til,

Torbiøren Østensøe och hans med Arfuinger  12 s  Som dj Wille betalle,

Olle Løbses Arfuinger for 1 melle Korn  16 s  Huilche Vil betallis eller arbeid der for,

Joen Jbiid:  Lige saa 1 melle Korn for 1. mrk,

gl: Tormoe Løbses børn for 28. s:  beroer til dj møder,

Hellie Røchen for 4. mrk. 6. s. J Prouiant, mødte och blef beKiendt at Ville betalle,

Trond Røchen for 1 Rdlr 6. s  blef och beKiendt at Ville betalle,

Giermund i Schorre for 2 mrk 6 s.  huor om hand Førde herj Retten Omund WaldLand, och Trond Røchen  at hand hafde betaldt det med Saldt Ved, och giorde sin æd sel at det Vaar betaldt der med,

Joen Fixen for 2. Rdlr:  som hand schal Restere paa Nogen gl: bøder, Joen for mendte at det Vaar betaldt, mens Jngen Vindis byrd frem førde her om   da bør hand at Hafue nu sin betallings Vinde til steede, eller och betalle gielden

Marj Jens!! Jens datter Rester paa sin Leyr!! (Leyer) maals bøder 3 Rdlr 2. mrk  Huilche hun bør at betalle, eller Lide paa Kropen effter Ressecen.

 

1681: 13

 

 

Hr: Elliæs Hafuer Laadet stefne Lars yttere Aaluig for en Kou Hand hafuer paa Leye af hanom siden den Vaar presten til sagt Wdj Vd Feer effter Larses Sl: faader, och Hand iche den hafr beKomed J Rettetide saa døgtig som det sig bør   Lars beKiende sel herj Retten at hand førde Kouen sel til preste gaarden  och dend Hæderlig mand Hr: Elliæs baad sin pige schulle tage bandet af Kouen och Laade dend gaa:  siden saa Lars iche Kouen   dete beroer til Videre op Lysning,

 

dj Som Rester med for Leden ahrschatter!! (ahr[s] schatter)

Lars Heridtztuedt                                                     3 mrk 10 s,

Hafftor Vangdall                                                          2 Rdlr 5 mrk

Lars N: Axnes                                                              3 ort 5 s

Besse FundeLand                                                      2 Rdlr 26 s

Omund Tuet                                                                 1 ½ Rdlr 3. s

Jørgen Fosse                                                                2 ½ Rdlr 1 ort

Aslach Jbiid:                                                                 1 ort 18 s

Sifr Kallestad                                                               4 Rdlr 19 s

Olle Jbiid:                                                                     6 Rdlr 19 s,

Hachen Sanduen                                                           8 ½ Rdlr 4 ½ s

Lars Jbiid:                                                                    3 ½ Rdlr 13 s

Arnne Reistuedt                                                          4 Rdlr 2 ort

Enchen Sirj Moe                                                    3 ½ Rdlr 15 s

Olle Hafftorsen Jbiid:                                                    3 Rdlr 13 s,

Sifr Jbiid:                                                                      2 mrk 10 s,

Jørgen øfre BiercheLand                                        1 ort

Gulich Jbiid:                                                                 1 Rdlr 5 mrk 6 s.

Asbiøren NeteLand                                                        7 Rdlr 28 s,

Erich Stenne                                                                 5. Rdlr 3 mrk 6 s

Enchen Jorand ibiid:                                                     2 mrk 4 s

Olle Jbiid:                                                                     3 ort 4 s

Suend Scheye                                                              1 ort 15 s.

Joen Jbiid                                                                     4 mrk 1 s

Michel Ahrhus                                                  3 Rdlr  mindre 10 s

 

1681: 13b

 

Thorbiøren MidHus                                                           4 mrk  mindre 1 s,

Michel Nesthus                                                            2 Rdlr 2 mrk

Arnne Schudtleberig                                                   1 Rdlr  mindre 10 s

Lars Jbiid:                                                                    1 ort 3 s

Johannis Noerimb                                                          2 Rdlr  mindre 7 s,

Hachen Tolle                                                                19 s

Sifuer Jbiid:                                                                  4 ½ Rdlr  mindre 5 s

Lars Schallemb                                                            3 ort  mindre 7 s

Joen Jbiid:                                                                    3 Rdlr 3 ort 2 s.

Berie ValdLand                                                            3 ort 2 s.

Lars Øfre Vig                                                               2 mrk

Erich N: Vig                                                                 1 ort

Olle Jbiid:                                                                     2 ½ ort

Simmen Stue                                                                1 ½ ort

Torbiøren Østensøe                                                         2 Rdlr 2 mrk

Brigt och Olle Jbiid:                                                    6 Rdlr  mindre 1 s

gl: {och} Olle och Vnge Olle Jbiid:                            ½ Rdlr  mindre 5 s

Enchen Marite Jbiid:                                                    2 Rdlr 2 mrk 8 s

Lars Jbiid:                                                                    1 ½ Rdlr 13 s.

Jfuer Jbiid:                                                                    1 Rdlr 20 s

Ormb Soeldal                                                              2 ort

Sifr Torpe                                                                    3 ½ ort

Hans Løbse                                                                 1 ½ Rdlr 27 s

Jssach Jbiid:                                                                 3 ort 3 s

Arnne Berie                                                                 2 ort 4 s.

Omund Jbiid:                                                                18 s

Enchen Schorre                                                            2 ort  mindre 2 s

Sifr Botten                                                                   2 ½ Rdlr 3. s.

Poel Bodten                                                                 3 ½ ort

Olle Fladebøe                                                              1 ort

Olle Flaadebøe                                                            1 ort

Jacob Jbiid:                                                                  2 ort 10 s

Michel Froestad                                                          2 ort 2 s

Lars Telstøe                                                                 2 ort 15 s

Joen Fixen                                                                   2 ½ Rdlr 19 s

 

1681: 14

 

Olle Fixen                                                                    1 ort 19 s.

Enchen Bierche                                                            3 Rdlr 30 s.

Lars Jbiid:                                                                    2 ½ Rdlr  mindre 1 s

Lars ytere Aluig                                                            3 Rdlr  mindre 6 s,

Sallomon Jbiid:                                                 1 Rdlr 4 s,

Johanis Bierche                                                            5 ort 13 s

Sifr ytere Aluig                                                 1 Rdlr  mindre 4 s

Hans Fosse                                                                  1 ½ Rdlr 10 s

Olle Jelle

Michell Biugtuedt                                                         2 ort 4 s

Enchen Jndere Aluig                                                    2. mrk 10 s

Olle Lille Aas                                                               1 ort

Enchen Marj Biutuet                                                 1 Rdlr 16 s,

 

 

 

Anno 1681. dend 11 Aprilis, til et Almindelig Vaarting paa Opeim Vdj Vluig J Haranger med Lysse Closters Landbønder, Ofuer Verendis Niels Rasmusen  til dato fuld megtig ofr Lysse Closters goedtz, tillige med dend nu af Hr: Ambs!! (Ambts) forValdtr  Høyædele och Velbaarne Hr: Commissie!! (Commissairie?) Hans Lillienschiold, nu Sl: Borgemester Niels Hansens Arfuingers formønder, och fød Verge, i for:ne Niels Raasmusens sted, ofr bette: Lysse Closters goedtz beschichede fuld megtig Ancher Muller, Effter mer bemelte Hans Velbrd: Heds Hanom nu med gifuen schrifftlig fuldmagtz Videre for melding som er sambtlig Almue Lydeligen for Retten blef!! opLest, dat: Bergen dend 26: Febervarj 1681

Huor da Niels Raasmusen offentlig Vdj Voris och meninge Almues Neruerelse For Retten giorde Rigtig af Regning med bemelte Lysse Closters Land bønder, om aldt Huis de paa Kongl: May: schatter

 

1681: 14b

 

sambt Land schylde, Leiding, tiende och ellers alle andere smaa tolder, sambt første och tredie ahrs bøxeller, Jtem Zigt och sagefald Saa Vit til datou, Allernaadigste Hafuer Verit paa buden och til falden Kand Restere, och dj enHuer Vdj aldt beregnet Endeligen at schyldig blifue befunden saa som følger,

Haranger Lehn,

Vlgenes Filljpus                                                            5 Rdlr,

Lars Larsen af same gard                                            3 Rdlr 1 ort

Opemb Olle                                                                 23 Rdlr 2 ort 12 s

Ystaas Trond                                                               20 s,

Hylden JoHanis                                                            2 Rdlr 1 ort 4 s,

Semb Brynild                                                               23 Rdlr 10 s

Sølfast Jbiid:                                                                 11 Rdlr 2 ort 5 s,

Hr: Jørgen Paasche paa Land schylde

af Semb for 1668                                                    6 Rdlr 1 ort,

Sebøe Tormoe                                                             7 Rdlr 1 ort 8 s,

Joen for Renneche Støm!!                                     2 ort

Lussand Olle,                                                               6 Rdlr 1 mrk 15 s

Berite Jbiid:                                                                  2 Rdlr 2 ort 10 s

Simen Husmand Jbiid:                                     1 mrk 14 s,

Begeuich Jacob                                                            16 s,

Helge Olsen Jbiid: for ægteschabs

bøder                                                                           2 Rdlr 1 ort

grunde Leye                                                                 1 ort

Røen Christen Husmand  grunde Leye                 1 ort

ytere Langeseeter Halduor                                               33 Rdlr

Enchen  i bøder                                                            1 Rdlr:

Diønum Olle Knudtzen  paa bøxel                           24 Rdlr

Rettighed                                                                     5 Rdlr, och forn!!

Lauridtz Christophersen  stofel!! (støvel) Hud     1 Rdlr

For bøxellen er Sifuer Ringøen

Contiisis mand fra dato:  3 ahr at

bebetill(?) Vfeyebaare at betalle, penge               22 Rdlr

J støfuelHud                                                                 1 Rdlr

Biutuet Hald                                                                 8 mrk 6 s

Halgier Jbiid:                                                                5. mrk

Astrj Bue                                                                     3 ½ mrk

Sifr Ringøen                                                                 7 Rdlr 5. mrk

paa Biørn Opedals Vegne                                                10 ½ Rdlr

Simen Jbiid:                                                                  37. Rdlr 2. ort

Engel  paa bøxell                                                   13. Rdlr 3. ort

Krageuig Elling                                                 60 Rdlr 5 mrk 2 s

ytere Blein Knud                                                   12 Rdlr 2 mrk.

Mit Blein Torbiøren                                                         8 Rdlr 2 ort 12 s

Achere Lauridtz                                                           11 s,

Sallomon ibiid:                                                  3 mrk 13 s

BradtEspen Haldor                                                 5. Rdlr 4. mrk 14 s

Hagen Jbiiid:                                                                3 Rdlr 2. mrk.

SexSen Christen                                                           3. Rdlr 3 ort

Christofer ibiid:                                                 2 Rdlr 2 ½ ort

Elling ibiiid:                                                                   8 ½ Rdlr  mindre 2 s

JoHannes ibiid:                                                 26 Rdlr 1 ort 7 s

Vanderuig  Aschild och Jffr                                                18 s.

Trapetun Johanis                                                 1 ½ Rdlr 7 s.

Knud Jbiid:                                                                  2 Rdlr 2. ort  mindre 2 s.

 

1681: 15

 

Tommes Lars!! Hus paa

Hald Biutuedtz Vegne  penge                           1 Rdlr 5 mrk.

Ahrhus Matis                                                               5 Rdlr 2 mrk 13 s.

Endere Tuesme paa

                        Vegne!!                                                3 Rdlr 4 mrk 8 s

Niels Ernes Rester paa sin bøxelpenger                 5 Rdlr 10 s.

            Oppedall!!

Suend (Opedall?)                                                       2 Rdlr 12 s.

Omund Jfuersen (Opedall?)                                           6 Rdlr 12 s,

Knud (Opedall?)                                                       21 Rdlr 15 s,

Poull (Opedall?)                                                       8 Rdlr 3 mrk 14 s

V: Johanis Munchegard                                         9 Rdlr 1 ort 14 s,

Noch paa sin søns Vegne for bøxell                           7 Rdlr 2 ort

och i grunde Leye for Corll(?)                                    2 ort,

i aalag!! paa Bratespens smør                            1 Rdlr 12 s  och for

Johanis Sexe                                                                5 mrk 10 s

Loffthus Enchen                                                 2 mrk 11 s

Arne Trondnes for HelleLand                           1 Rdlr 4 s.

Eernes Lauridtz                                                            4 Rdlr 2 mrk 2 s.

Magne ibiiid:                                                                9 Rdlr 5 mrk 8 s.

Niels Persen er goed for her af penge               2 Rdlr 5 mrk.

Enchen ibiiid:                                                                5. Rdlr 15 s

Olle Pedersen i Vllensuang

paa Lars Ernes och Elling KrageVigs Vegne  11 Rdlr

Lars Opedall                                                                8 Rdlr 4. mrk

gl: Johanis                                                                    16 Rdlr 2 mrk 5 s

Joen Mittun                                                                  10 Rdlr 5 mrk 10 s,

Trond                                                                          10 Rdlr 2 mrk 7 s

Carll  J grunde Leye                                                    1 ort

Joen Larsen                                                                 5 Rdlr 5 mrk 4 s.

Endere                                                                         2 Rdlr

Suma bedrager sig ald Restandtzen Vdj Haranger

Penge

At saa Leedis som forschrefuet staar Vdj Voris Neruerelse Rigtigen er af Regnet, Vidner Vj med Voris Zingeneter Her needen Vnder trøgt      Anno Die et Loro uts: (ut supra)

 

 

 

Anno 1681. den 23 Aprillis til et almindeligt Vaarting som holdtis med for bemelte Liusse Closters Almue Vdj Noerhor Lehn paa AlmeLand Vdj Vaas Herit, Ofuer Verindis Soren schrifueren Christen Nielsen Ref  Sambt Sex æd sorne Laug rettis mend  Nafnlig, Mogens Peders: øfre Sanduen  bunde Lensmand, Olle Jndere Hammere  Chistoffer!! ytere Hamere, Lauridtz Jndere Hamere, Anders Lauridtzen Atlestad, Hans Øffste Vold, och Berie Stien

Huor da Niels Raasmusen  fuldmegtig ofr Lysse Closters goedtz, Vdj Voris sambt Ancher Muller och meninge Almues Neruerelse och paa hør, Jlige maader giorde Rigtig af-

 

1681: 15b

 

Regning, och en huer befunden paa Kongl: M: schatter sambt Land schylde, Leiding, tiende, Arbeidtz penger samt første bøxeller i alt beregnet Eendeligen at schyldig blifue som effterfølger,

FørLand, Anders Joensen                                                1 ½ Rdlr 18 s,

Niels Jbiiid:                                                                  10 Rdlr 4 mrk,

Anders Bartrum                                                           6 Rdlr,

Valle Enchen                                                                10 Rdlr 5 mrk 10 s,

Høyland och Fonde mend                                         1 ort,

Almeland Lauridtz                                                           13 Rdlr. 28 s,

Engeuigen Olle                                                 6 Rdlr 3 s,

Romsloe Niels                                                  4 Rdlr.

            Øriens                                                              3 Rdlr 2 s

            Knud                                                               1 Rdlr 4 mrk.

Øfre Saxstad Olle,                                                    1 Rdlr 5 mrk.

N: Saxstad, Tørris                                                   1 mrk

Mogensen!! Jbiid:                                                    48. Rdlr 10 s

Anders Jbiid:                                                                14 Rdlr 5 mrk 2 s

Stoerem Joen Pein!!                                                   2 mrk 4 s

Olle Jbiid:                                                                     2 mrk 4 s

Sifuer Jbiid:                                                                  4 mrk

Lille Lindaas Jacob                                                   1 mrk 6 s

Knud Jbiid:                                                                  7 Rdlr 2 mrk 13 s

Jndre Hamere Lauridtz,                                              5 Rdlr 5 mrk

Anders Jbiid:                                                                2 Rdlr

ytere Hamere Peder                                                   3 Rdlr

Øfre Sanduen Niels                                                    18. Rdlr 12 s,

Nedere Sanduen  for pagtere

            Mougens                                                        14. Rdlr 5 mrk 4 s

            Lauridtz                                                            22 Rdlr 2 mrk

Lyngby Olle                                                                 2 Rdlr 5 mrk 12 s,

Wig Johanis                                                                 5 Rdlr 4 s

Michell Jbiid:                                                                4 mrk 7 s

            Mougens                                                        3 Rdlr 20 s

Schaar Reester af ald gaarden Vdj

Prin: Anden termin                                                  5 mrk. 8 s,

Biørnestad Olle Simens:                                                3 mrk 4 s,

Enchen Jbiiid:                                                               6 Rdlr 6 s,

Høuchland Anders Jacobsen                                              1 Rdlr 17 s,

Michel Jbiid:                                                                 1 ½ Rdlr

Enchen Jbiid:                                                                4 ½ Rdlr 18 s

Anders Røeseetter                                                       6 Rdlr,

Anders Andersen                                                         2. Rdlr 4 s:

Summarum Ofuer Restandtzen Vdj NoerHor Len  P                   187 Rdlr 19 s,

At forschrefne Restandtz Wdj NoerHor Len Rigtig er befunden Vidner Vj med Woris Zingeneter: her Wnder trøgt,   Actum Almeland  ahr och dag som forschrefuet staar,

 

 

 

Anno 1681, den 28 Aprillis til et Almindeligt Vorting paa Noer Holmefioer Vdj Ous schibrede, Ofr Verendis Soren schrifueren Christen Ref  Sambt effterschrefne 6 ædsorne Laug Rettis mend, Joen Noerstronne  bunde Lensmand, Lauridtz Olsen Houge, Niels Enders: Bøe, Anders Rangnildstuet, Mogens Vlfuen och Alf Euindsen Bøe,

Huor da bette: Niels Rasmusen

 

1681: 16

 

Jlige maader Vdj Voris sambt Ancher Mullers och ellers mening Almues NerVerelse giorde Rigtig afregning med for:ne Liusse Closters Landbønder, Vdj Ous, StrandVigs, Wogs, Opedals och Strandebarmbs schibreder, och da en huer af demb paa Kongl: May: Aller naadigste paa budene schatter  Sambt, Landschylde, Leiding, første och tredie ahrs bøxeler, Jtem Sigt och sage fald, i aldt befunden at schyldig blifuer, saa som følger,

                        SundHor Lehn.

Aassen Olle                                                                 1. Rdlr {1 s}

Strømmen Joen                                                            6. Rdlr 9 s,

            Jtmund!! (Jetmund) Jbiid:                            5 mrk 8 s,

Sørstrønnen Mogens                                                           1 Rdlr,

Søeuigen Niels                                                 3 Rdlr  mindre 10 s,

Røed Poul                                                                    4 Rdlr 3 mrk

Klinchenberig                                                               3 Rdlr,

KrogEyd Rasmus                                                            12 Rdlr 5 mrk.

Lauridtz ibiid:                                                               2 Rdlr 2 mrk 10 s

Hans Jbiid:                                                                   5 mrk

Noerstrøne Rasmus                                                            7 ½ Rdlr 9 s

yttere Drange Rasmus                                                4 ½ Rdlr 1 ort

Marchus Jbiid:                                                  2 Rdlr 3 mrk

Scheye Antonius                                                          10 Rdlr 1 mrk

Stefen ibid:                                                                   4 ½ Rdlr  mindre 2 s

Daniel                                                                          2 Rdlr

Lauridtz                                                                       4 Rdlr 1 ort

Baard,                                                                         2 Rdlr 1 mrk 7 s

Poul Antonisen                                                 2 mrk

yttere Tuen Peder                                                   11 Rdlr 4 mrk 5 s

Olle Jbiid:                                                                     4 Rdlr 5 mrk 7 s

Gudmund                                                                     9 Rdlr 3 mrk

Jndere Tuen  \Olle/ Lauridtzen                                13 Rdlr 4 mrk 11 s

Vinciends                                                                     2 ½ Rdlr 4 s

Erich                                                                            2 Rdlr 5 mrk 3 s

ytere Moeberig Rasmus                                                4 ½ Rdlr 12 s

Rasmus Olsen                                                              4 Rdlr 5 mrk 9 s

Olle Sifrsen                                                                  5 ½ Rdlr 10 s

Knud                                                                           4 Rdlr 1 ort 1 s

Michel                                                                         2 Rdlr 5 mrk 9 s

Peder Husmand                                                         1 ort

Spiereuigen Anders                                                 2 Rdlr  mindre 4 s.

StensVigen Erich                                                    8 ½ Rdlr 9 s.

Salboeuigen Michel,                                                5 Rdlr

Biøruigen Jfuer                                                 1 ½ Rdlr 11 s

Noeruigen Albret                                                  1 Rdlr

Mogens Jbiid:                                                               1 Rdlr

Niels Jbiid:                                                                   3 ½ Rdlr 8 s

Enchen ibiid:                                                                 1 Rdlr

Nesset Erich                                                                3 mrk

ØchLand Joen                                                             2 mrk

Jndere Drange Hans                                                    1 Rdlr: 4 mrk 9 s

Ballene Jacob                                                               3 Rdlr 1 mrk

Hofland Simen                                                 1 Rdlr 3 ort

Enchen ibiid:                                                                 3. ort

Mogens ibiid:                                                               1 ort 16 s

yter Lequen Rasmus                                                            9 Rdlr 5 s.

Niels ibiid:                                                                    11 ½ Rdlr 6 s

Enchen ibiid:                                                                 2 Rdlr 14 s

Jndere Leque O:!!

Lunde Olle Lauridtzen                                            7 Rdlr 5 mrk 10 s

Olle Kaarsen                                                                6 Rdlr

Rasmus                                                                        5 Rdlr  mindre 1 s

Joen                                                                             6 Rdlr 2 mrk 11 s.

Lie, Enchen                                                                  3 Rdlr 28. s

Niels                                                                            1 mrk 10 s

Jndere Moeberg Jørgen                                      3 ½ Rdlr 22 s

Niels                                                                            14 Rdlr 5 mrk. 2 s

Vinciends                                                                     1 Rdlr 19 s,

Olle Ellingsen                                                               11 Rdlr 2 mrk 6 s,

SiunoVe Jens datter  for bøder                           4 Rdlr

Vlfuen  \Olle/ Olsen                                                   1 Rdlr

Olle Stefensen                                                              3 mrk

 

1681: 16b

 

EgHougen

Gaasand Niels                                                              9 Rdlr 4 mrk 8 s

HøuLand Niels                                                 5 ½ Rdlr

SøbteLand Rasmus                                                            2 Rdlr 8 s

Lauridtz                                                                       3 mrk

Fartun Rasmus                                                 2. Rdlr 1 mrk.

Lund Niels                                                                   9 Rdlr 4 s,

Nedere Eide Niels                                                    3 mrk

Bøe Niels Nielsen                                                7 Rdlr 4 mrk 11 s

Alf Euindtzen                                                                1 Rdlr 4 mrk 9 s

Øfre Eide Olle                                                              2 Rdlr 2 mrk

Hougen Jens                                                                4 Rdlr 2 ½ mrk 1 s

Niels                                                                            11 Rdlr

TøsseLand Villom                                                  3 ½ Rdlr

Rangnildtztuet Anders                                     3 mrk

Hisdall Olle                                                                  1 mrk 8 s

Anders                                                                         3 mrk 4 s

Laridtz (Lauridtz)                                                         2 Rdlr 1 mrk 2 s

Suinesten Peder                                                   3 Rdlr 2 s

Berie Sambsonsen                                                     5 mrk

Sællen Enchen                                                  2 Rdlr 5 mrk 2 s.

Sand Rasmus                                                               1 mrk 12 s

Erich                                                                            1 ½ Rdlr 10 s

Røgenes Knud                                                 2 Rdlr 18 s

Tømmernes Peder                                                   2 Rdlr 2 s

Bahuus Olle                                                                 4 Rdlr 4 mrk 15 s

Houge Enchen                                                  5 Rdlr 2 mrk 10 s

Omund                                                            13 Rdlr 5 mrk 6 s,

Tuedt Olle Helliesen                                                          9 Rdlr 2 mrk 14 s

Røed Jfuer                                                                   13 Rdlr 18 s.

Olle                                                                             1 Rdlr 5. mrk 9 s.

JerLand {Niels} Joen                                                    7 Rdlr 4 s,

VlleLand  Joen och Olle                                               7 Rdlr 3 mrk.

Holmestad Samuel                                                 12. Rdlr.

Niels AaLand                                                               2 mrk 1 s,

Bache, JoHanis                                                            2 Rdlr 2 mrk 6 s

Jens                                                                 2 mrk 4 s.

Giereuigen Niels                                                    3 mrk

Stoerem Jssach                                                            2 mrk 12 s,

                        Waags och Opedals: Schibrede

Moe Euind                                                                   14 Rdlr 3 mrk

Robberstad Olle                                                     4 Rdlr 3 mrk 2 s

Friderich                                                          3 mrk 4 s

Lauridtz                                                            13 Rdlr 4 mrk

Nøre Tiernagl Clemet                                                 2 mrk 12 s

Laridtz KierLand                                             1 Rdlr 1 mrk

Heye Jerendses Enche                                      1 Rdlr 2 mrk 9 s:

Olle Jermundtzen                                         13 Rdlr 14 s

Olle Pedersen                                                          9 Rdlr

Enchen  Hans moeder  paa

Torgier Bringedals Vegne

och med Hindis søn                                                21 Rdlr 13 s

Øfre Gilland Tohrbiøren                                           2 mrk

Eldholm Arne                                                               2 ½ mrk

HelleLand Johanis                                                 2 Rdlr 3 ort

Vespestad Christofer                                                         18 Rd: 3 mrk 12 s:

Poull                                                                1 ½ Rdlr

En Husmand Rasmus af Glopeholmen                3 mrk.

Mellingen Olle,                                                 3. Rdlr  mindre 12 s

StangerVogen Mogens                                               2 Rdlr  mindre 2 s

Søere Tiernagel                                                            24 Rdlr  mindre 10 s,

ØchLand Johanis                                                 10 Rdlr 2. s

Enchen                                                             3 Rdlr

Engebret Husmand                                                         1 mrk 8 s

Singelseetr Olle                                                            2 Rdlr 4 s.

Elling                                                                            10 Rdlr 2 mrk 10 s.

Dalsgaarden Rasmus                                                            1 Rdlr 1 mrk 4 s.

Nedere Gilland  Enchen och Størch                          26 Rdlr 3 mrk 1 s

Sifuer                                                                           8 Rdlr

Glopen Knud                                                               8 Rdlr 4 mrk

Mogens                                                                       1 Rdlr 20 s.

 

1681: 17

 

Blegenes Euind                                                 6 Rdlr 3 ort

Hagen                                                              7 Rdlr 2 mrk 12 s

Noer Eide Enchen                                                 18 Rdlr 1 mrk 13 s

Joen Omundtzen                                          3 Rdlr  mindre 12 s

Joen ibiid:                                                     5 mrk 6 s

Bielland Anders                                                            2 Rdlr 5 mrk 4 s

Olle                                                                  3 Rdlr 1 ort

Rasmus                                                            7 Rdlr 8 s

Hoffthamer Mogens                                                           2 Rdlr

Niels                                                                9 Rdlr

BiercheLand Lauridtz                                                           3 ort

Gutormb                                                          5 Rdlr

Biones Haagen                                                 2 mrk 4 s

Lauridtz                                                            1 mrk 10 s

Liones i Strandebarmb

Baar                                                                 5. Rdlr 2 mrk 12 s

            Olle                                                                  3 mrk 2 s

Koltuet Mogens                                                           3 ½ Rdlr 8 s

            Johanes                                                            2 Rdlr 5 mrk 7 s

            Somson!! (Samson)                                          3 Rdlr 4 mrk 6 s

Stoer Huchaas Joen                                                     1 mrk 15 s

SiufSeettr Torgier                                                 8 s

Søer Eide Olle Arnesen                                               5 ½ Rdlr 5 s

Olle Tomesen                                                               6 rdlr 2 mrk 5 s

Lauridtz                                                                       10 Rdlr  mindre 13 s

Stoer Bøe (Stoerbøe), Mogens                                   12 Rdlr 11 s

Jfuers Enche                                                                 2 Rdlr 8 s

gl: Ole                                                                          4 Rdlr

Johanis Nielsen                                                            7 Rdlr 3 mrk 11 s

V: Niels                                                                       8 Rdlr 2 mrk 1 s

Omund                                                            1 Rdlr 2 mrk 13 s

Lauridtz                                                                       3 ½ Rdlr: 11 s

Christofer                                                                     5 ½ Rdlr 12 s

Suends Enche                                                              10 Rdlr 2 mrk 8 s

Anders                                                                         5 Rdlr 1 mrk 5. s

Tosten                                                                         3 Rdlr 12 s

Hans                                                                            8 Rdlr 3 mrk 13 s

JoHanis Schaar                                                            2 Rdlr 4. mrk 3 s

Jens!! (Jensis?) Enche                                      1 Rdlr 1 mrk

Olle Hachensen                                                            2 Rdlr 4 mrk

Ceyn!! Hofft (Creyn Hofft – er en hollender)            21 Rdlr 4 mrk 12 s

Stoer Fosse Sambson                                                          3 Rdlr 4 mrk 12 s

Sambson Nielsen                                                1 Rdlr 4 mrk 12 s

Bringedall Torgier                                                 4 mrk

NeetteLand Asbiørn                                                            1 Rdlr 1 ort

                        Stauangers Lehn.

Biørim Lauridtz                                                            6 Rdlr 2 mrk

            Peder                                                               3 Rdlr

Søre Velde Søren Christensen

paa Korn tiende                                                   1 Vog

            Hans Hansen                                                3 Rdlr

Levang Lauridtz                                                           3 Rdlr

Søere Voge Anders                                                 6 Rdlr  mindre 13 s

Søre Velde Jacob Christensen                              3 Rdlr 1 mrk 8 s

Sumarum ofr Restandtzen Vdj Sundhorlehn och Stauangers ampt er

Suma Summarum                                           Penge            860 Rdlr 2 mrk

ofuer ald forschrefne Restandtz hoes bette: Liusse Clostrs

Land bønder er                                                            1631 Rdlr 1 ort 18 s.

Forschrefne Restandtz Rigtig Vdj alle maader befunden at Vere Vidner Vj med Voris Zingeneter her Vnder trøgt     Actum Noer Holmfioerd, aar och dagh som forschrefuet staar Ut Supra

 

Her effter ble!! Jndført Huad sager som Vaar Jndstefndt til Lysse tinge Vdj apriel monit 1681.

 

1681: 17b

 

 

 

Anno 1681 den 11 Aprillis holdtis et Almindelig Vorting paa Opemb Vdj Wluig, med Lysse Closters Almue  och til steede Waar Lensmand Sifr Ringøe, Simmen ibiid:, Jacob Villure, Suend Opedall, Olle Søgnistuedt, Erich Vrimb, och Baar Sponumb, ofuer Verendis Niels Rasmusen  forige fuldmegtig  sambt Jdtzige Ancher Muller, ofr Lysse Closters goedtz:

 

Som til J dag hafuer Laadet stefne Lars Larsen J KiendtzerVig for 3 Rdlr 1 ort som Rester Hoes Hanom for Oedelschat af Vlgenes dentid en!! (den tid den) Vaar J hans hende,  da mødte Lauridtz iche sell  mens beroer til KiendtzerVigs ting  Huor Hand hafuer Lofued at suaare och Lide domb om bør bette: penge at betalle eller ey, dog der til Loulig at Vere stefndt,

 

Niels Rasmusen hafuer Laadet stefne Endre Opedall for hand hafuer Kiøbt af Aschudt Husmand paa Achere af det som Vaar Vrderit J schatt, Huor ofuer May!! (May:) Lide schade,  denne post beroer til prou føris herom,

 

End nu Vaar Endere stefndt for at hafue fløt merchet J mellom sig och sin grande  derom blef for enid,

 

Niels Rasmusen til Nefndte Elling Sexe och Poell Opedall at faare til første Botolfj dieris æd for Velbr: Hr: Laugmand at aflege,

 

Niels Rasmusen begierte af dj nu \til/ stede Verende Almue om nogen Viste med Ha: (Hanom) andet end Erligt  dj da nu Ville gifue det til Kiende  Huor til dj alle suaarde indtet andet Viste med Hanom end aldt godt, och tached hanom for huer dag Hand hafde Verit hoes denem och anamet dieris Rettigheder

 

1681: 18

 

 

 

Anno 1681 dend 16 Aprill Vaare Vj  Lensmand Anders Liunes  Sambson Jbiid: och Olle Jbiid:  Jørgen Vgeltuedt, Gutormb Sefuerhage, och Olle Oudestad  forsamelede paa Vgeltuet J Strandebahrmb schibrede, da et Almindelig Vorting holdtis, ofuer Verendis forige Lysse Closters forValdter Niels Rasmusen  Sambt Jdtzige Ancher Muller,

 

som til J dag hafuer Laadet stefne Aasbiøren NetteLand, for fløttings negtelse  och formen hand bør der for at straffes efftr Louen,  Herj moed at suaare mødte Aasbiøren!! søn (Aasbiørens søn?) J fuld magt, at suare  och Iche Kunde negte det at Niels fich ingen flødtning dend gang,

da er saa dømbt herom at Aasbiøren bør at bøde til Sit herschab 1 Rdlr:  och betalle det som Niels gaf i fløtnings Leye  som er 1 ort,

 

Niels Rasmusen til Nefndte Lars Sifrs: Mellen och Erich Olsen EgeLand at faare til første Botolfj Sin æd for Velbrd: Hr: Laug mand at aflege,

 

 

 

Anno 1681. dend 18 Aprill Vaare Vj  Nemblig, Lensmand Anders Liunes, Sambson och Olle Jbiid:  Jørgen Vgeltuet, Guttormb Sefuerhage, och Niels Schagge, forsamblede paa EcheLand Vdj Strandebarmbschibrede!! (Strandebarmb[s] schibrede), Ofr Verendis Lysse Closters forValdter Niels Rasmusen  som effter begiering hafr Laadet stefne dem!! (Echelands beboere?) for effter schrefne poster,

1   Om Marche schiell Jnden och Vden gierdtz,

2   Om et Eebeltree!! (epletre) staaende i en fellis Hom/m/el hage,

3   at Erich iche Ville holde sin forLigelse om det engestøche,

4   Och om et støche bøe Vesten for Husse

5   End om Husse schiffte,

6   For Eriches quinde for at hafue sagt  der som hun iche nyder Sin frj Wille, da Vilde hun drage fra gaarden och sette en Vere!! (enhver?) diefuel J steeden

 

1681: 18b

 

7.   Om nogen Ørfigen Erich har faaed,

8.   Noch Hand hafuer Verit ahrsage at Baar hafuer faaed ØrFigen

Om ald dette blef dj for enind!! (enid) och giordt bref dem Jmellomb,

 

 

 

Anno 1681 den 20 Aprill, Vaare Vj  Nemblig Lensmand Johannis OchLand, Arne Jldholm  Lars BiercheLand, Niels Vesbøestad  Hachen Biunes, Lars Robestad, och Johanis Nesbøe, forsamblede paa Nesbøe J Feettie sogen da et Restandtz ting holdtis med Lysse Closters Almue  ofuer Verendis ForValdteren Niels Rasmusen och Ancher Muller,

 

Som til Nefndte Olle Giermundtzen Heye och Mogens BiercheLand at faare till først hollende Botolfj Sin Æd paa Laug ting at af Leege,

 

Niels Rasmus!! (Rasmusen) hafuer Laadet stefne Vnge JoHanis Schor paa Stoerbøe, for at hafue schielt Olle Hachensen for en tiuf,  dete schal beroe til dj møder bege paa Neste ting  en huer och at med sig tage sin prou,

 

Niels Rasmusen Freed Lyste Closters schoue paa Stoerbøe effter Louen,

 

 

 

Anno 1681. den 23 Aprill holdtis et Restandtz ting sambt sageting paa AlmeLand Vdj Schiold schibrede i Noerhoer Lehn  til stede Lysse Closters Lensmand Mogens Pedersen øfre Sanduen  Olle Hammere,  Lars, och Christohper ibiid:  Anders Adtlestad, Hans Øste Wold (ØsteWold), och Berie Stien  ofr Verende ForValdteren Niels Rasmusen

 

Som til Nefndte Lars ØsteVold at fare til Botolfj Sin æd at afLege,

 

1681: 19

 

 

 

Anno 1681. dend 28 April Holdtis et Almindelig Vorting paa Noer Holmefioer med Lysse Closters Almue, til steede Lensmand Joen Noerstrønne af Ous schibrede  sorn mend er, Lars Houge, Niels Bøe, Anders Rangnildtztuet, Mogens Vlfuen  Alf Bøe, Niels Schor, och Olle Moeberig  ofr Verendis Lysse Closters forige forWaldter, Niels Rasmusen  Sambt Jidtzige Ancher Muller,

 

Som til Nefndte Olle och Niels Tøssedall som at fare til først Hollende Botolfie Laug ting Sin æder!! (æd) der for Velb: Hr: Laug mand at af Lege,

 

Niels Rasmusen hafr Laadet stefne Hid Olle Ellingsen Moeberig, och Niels Jbiid:  dieris quinder for slags maall dj schall Hafue begaaed paa Huer andere,

da mødte Nielsses Konne Gurj och berete at dieris Klammerj Kom om en Liden Kiep Som dieris børen Hafde Jmellom sig, och dend schulle Vere tagen af dend anden Kone Karj Sin Roch!! (rokk), och giort pigstaf af,

da effter som Sagen befindis af helle!! (heller) ringe Verdj. er dj til sagt at huer af dem schall bøde til May: 1 mrk Søl  och her effter beedere forliges,

 

Olle Øfre Eye Vaar stefndt for flødtnings forsømmelse, mødte och Iche Kunde Negte det,  blef der for til Kiendt at bøde effter Louen  Vden hand det Kunde ander Leedis hafue det J minde,

 

Lars SøfteLand Var stefndt, mødte iche Heller nogen paa Hans Vegne,  blef til dømbt at bøde stefne fald effter Louen

 

Niels Jndere Moe, och Berisis quinde Jbiiid: Vaar stefndt for Vsømmelig ord och gierning Jmoed Olle WllenLand, mødte iche,

 

1681: 19b

 

 

Dend hæderlig mand Hr: Christoffer Loed Ved Hans børens schoel mester Caper!! (Casper??) Noermand til Spørge Moeberigs besidere, om dj Ville holde dieris gierdtzgaard Ved Lige och hefd effter Louen Saa Wit dem Ved Kommer, saa Leedis at Hans eydeeller ingen schade der af til føyes, saa frembt den schyldige iche der for effter effter!! Louen J Høyeste maader Ville Lide och Vndgielde med bøder och schade gield,

 

Niels Rasmusen Lod freed Lysse Alle Closters schoue Effter Louen  J huor dj er Legende  til hørrende Lysse Closter,

 

Anders Eghou Vaar stefndt  mødte iche, bør at bøde stefne fald, effter Louen,

 

Jllige maade Olle Bahus, effter Louen,

 

 

 

Anno 1681. den 30. may Vaare Vj  Nemblig Arnne Trondnes, Jacob Ludterm!! (Ludterem)  Lars Housse  Johanis Tiufloe, Trond Suartuet, och Torre Diønne  alle æd sorne Laug rettis mend Vdj Kiendtzeruig sogen  forsamblede paa Tøssedall Wdj Oede  der Retten at betienne, effter Ombudsmanden  Velfornehme mand Johan Frjmands befalling dat: 1681 den 24. martj, Jmellom Olle Joensen Joestad paa den Enne och Lauridtz Erdall paa den anden side, Anlagende!! (Anlangende) en tuistighed dj Hafde dem Jmellom om schiffte Jmellom Tøssedall och Schiegedall,  Huor om dj straxen her for Reten blef for enid, at schifftet her effter til Euig tid schal Vere och blifue som her effter følger,

Da schal schifftet begøndis fra {Elfuen} Bleghammer och Lige op paa fieldet, End och fra Blegham/m/er och Lige need i Løehammer berget, derj fra och J Roedthoug  Huor der blef op seet en Marchsten  derj fra och Lig need Vnder støls Veyn!! (Veyen)  Huor och blef seet en schielsten med en Liden bech  bendt derj fra

 

1681: 20

 

Noget Lenger ned  blef och seet en marchesten  der for Vden blef op seet end nu en schiel sten Vesten for Vaare scharfued tedt (tedte) Vnder Schiegedals Veyn!! (veien)  derj fra och Lig ned schal bytted gaa J Elfuen

 

 

 

Anno 1681. dend 21. Junj Vaare Vj  Nemblig Lensmand Anders Liunes, Sambson och Olle Jbiiid:, Guttorm Seuerhage,  af Lennes!! (Lenets) goedtz  Lars Eye, Jfuer Røeruig, och Torbiøren stoer Linge, forsamblede paa Vgeltuedt Vdj Strandebarmbs schibrede, Ofr Verendis Lysse Closters fuldmegtig Shr: Ancher Muller,

Huor da Wgeltuedtz besidere Jørgen Tollefsen J Rete Lagde en Rigen Stefning   q  <q  dat: BergenHus d: 18 may 1681>  Jnd Hollende at Hand Hafuer Laadet stefne ambtmanden Vdj Bergen Hans Lillienschioldtz fuldmegtig Ancher Muller ofr Lysse Closters goedtz:  som schulle Vere ofuer Verendis da Vgeltuedt schulle besigtes och Seetis for Slig Landschylde och schat dend Kand Vere goed for, effter dj den Hafuer nu nyligen Lid field schree,

Da begaf Vj Os Først inden gierdtz och for foer det aldt ofuer, da befindis der at Vere Vd falden paa bøen merchelig store støcher field, til med besaa Vj Vden gierdtz saa Vel som støels marchen  da befindis det Vden gierdtz saa Vel Som Jnden Hel Ringe och scharp Lendt til at Vd gifue den stoere Retighed af til foren hafuer gaaed,

Ancher formendte Field schren!! (schreen) Vaar iche saa stoer denne gang  at gaarden Joe Kunde Vere goed end nu for Rettigheden at Vdgifue,

Mens LeyLendingen Jørgen begierte endelig afSigt effter gaardens schade, och dis ofuer blefuene goedhed,

Da Kand Vj iche Kiende gaarden goed for Videre end 1 Løb smør och 1 Hud at schatte och schylde for Her effter,

 

1681: 20b

 

 

 

Anno 1681. dend 22 Junj Vaare Vj  Nemlig Lensmand Anders Liunes, Olle och Sambson Jbiid:  Jørgen Vgeltuet, Lars Eye, Torbiøren stoer Linge, och Jfuer Røruig, Forsamblede paa Koltuet Vdj Strandebarmbs schibrede, til at besigte och Taxere For:ne Jord for schat och Land schylde, ofr Verendis Lysse Closters fuldmegtig Ancher Muller

Huor om same besigtelse, Kom for Os Vdj Rette Koltuedtz besidere  Nanflig!! (Nafnlig) Johanis, Mogens, och Sambson  och J Rete Lagde en Rigens stefning dat: Bergen 1681 den 28 May.  Jndhollende at Høy Edle Hr: Commssarie!! (Commissarie) Hans Lillienschiold hans fuldmegtig Ancher Muller at Vere ofr Verendis

och da begaf Vj Os til at besigte och forfaare Agger och Eng Jnden gierdtz, da befindis ded Hel ringe, Jndstengt \af/ om Ligende Jorder, och til med er en misVegstlig Jorder som Slaar tidt feiell baade til høe och Koren

Siden for foer Vj dend Vden gierdtz baade i dend Ringe tillegende Hage och støels beede  da er det meget Knap til Slig Jord efftr dend nu af gaaende Rettighed,

Och effter Slig Ringe Vilchor som nu forre findis Kand Vj Iche Eragte gaarden at Vere goed for Videre Landschylde at Vdgifue end dend nu ahrlig til dis hafuer Vdgifuet  Som er tou Løber smør och tou huder, och der effter at schatte til May: for 2. Løber Smør och tou Huder och Iche Videre er goed for, effter denne dag,

 

1681: 21

 

 

 

Anno 1681: dend 28 Junj Vaare Vj  nemblig, Lensmand af Lysse Closters goedtz, Sifuer Ringøe, Suend och Poell Opedall, Simen Ringøe, Jacob Villure  Knud Blein och Elling Sexe,  Af Lehnens goedtz  Omund Sanduen  Lars Degernes, Baar Etteremb  Olle Eye, Gunder Tuedt, och Lars Hilddall, forsamblede paa Sanduen i Oede  Reten at betienne, Ofuer Verendis Lysse Closters fuld megtig Ancher Muller,

och da J Rete Lagde en Rigens stefning dat: Bergen den 28. May: Nest Leeden  JndHollende at Hr: Anders  sogne prest i Eyfioer  at Vere stefndt for Hand Vdj Langsomelig tid Hafuer brugt damb stoch Vdj Elfuen paa Lysse grund Ved strand saug  och Aldrig gifuet nogen grunde Leye der af. Huilchet Ancher for mendte Vret at Vere,  Herj moed at suare mødte paa Hr: Anderses Vegne Vdj fuldmagt Hans søn Lars Andersen med Lars Erdall och Torbiøren Bue och Iche Sligt Kunde negte, och begierte at saugen maate af Sex mend beSigtes och Taxeris  effter som dend aldrig hafuer Verit besigtet til forn

da begaf Vj Os  Nemblig, Lars Degernes, Sifuer Joerdal, Lars Hildall, Suend Opedall, Jacob Villure, och Simmen Ringøe, det besaa och Seete for ½ Rdlr ahrligen at gifue til Closteret

 

1681: 21b

 

 

Videre Jnd Holdt samme stefning at Tosten Tochimb och Trond Hilddall at Vere stefndt, for dj nu Wil til eigne sig et Hagestøche som dj til foren hafuer Leyd til SandVens besidere for 16 s ahrligen  Huilche Ancher formen det nu at hørre Sanduen till,

Her til at suaare mødte Tosten och Trond {och} \som/ fore gaf at det aldtid til foren hafuer Leget Vnder Hilddall  Huor om dj begierte op seetelse til den 20 7br: først Komende  det Loulig at Ville beuisse,

 

End och Vaar Hellie Sanduen stefnt for en buch hand schal Hafue tagen fra Tosten Tochim for nogle ahr Siden   beroer och til forschrefne tid

 

 

 

Anno 1681: den 20: 7br: Vaare Vj  nemblig Giermund Apel, Gunder Aasse, och Joen Degernes af Lenens,  Lensmand Sifuer Ringøe, Christopher Sexe  Elling Jbiid: och Knud Blein af Lysse Closters goedtz  forsamblede Jgien paa Sanduen efftr opsettelse som forschrefuet staar paa Hildal til at dømme Wdj for:ne poster  ofr Veerendis Lysse Closters fuldmegtig,

 

Huor da Hellie Sanduen mødte Vdj Reten Her paa Hildall!! och sagde sig Jngen prou, ellr!! (eller) andere opLysninmg at Hafue eller af Vide om det haggestøche!! (hage-) som Hand och en del af hans formend Hafuer Leyd af Hildals mend ahrlig for 16. s, end dj io derfor hafuer nødt och brugt det, och for mendte derj at Vere

 

1681: 22

 

for Vreted!! (forurettet), och samme Hagestøche at Lige Vnder Sanduen op til schifftes Hamere, det samme for mendte och Ancher Muller, och her om bege Vaar domb begierendis,

Herj moed at suaare mødte Tosten Tochim och Trond Hildall  Som er eyr!! (eyer) til bette: Hilddall, och fremb førde Effterschre:ne prou som følger Ved æd:

Da Vandt en gl: Lensmand Nafnlig Lars Østensen Degernes at hand Hafde hørt af Sin gl: bedagede faader Østen Fiere, at Hafue sagt, det Sanduens mand Hafde ald tid J gl: dage Hafr Leyet af Hildals mand samme om tuistede støche hage,

Lars Ystenes proude at Hafue tiendt paa Hildall, da gaf Sanduens mand och Hage Leye af same hagestøche til Hildals mand,

Omund Prestegaard Vandt och at Hand aldrig hafde hørt andet end SandVens mand gaf til Hildals mand HageLeye for samme omstefndte hagestøche,

Niels Schaare Vandt effter Sl: Jacob Ord at den schielsten som staar i Holliøebache, suaarer Lige ofr Vdj schifftes hammer,

Joen Eye Vandt och, at hafue tient Sl: Lars Hildall, da brugte hand til schifftes Hamer baade med Hugster och Løf schou

Videre Prouf førde Jngen af paarterne paa Endten Sider,

Da Effter disse prou och egen beKiendelse

 

1681: 22b

 

Vdj stefningen Saate Hildals mend Vdj Rette om iche samme Hage støche bør dem nu Vbehinderit at følge, effter som det Vaar dieris eget  Ellers Kunde dj iche Hafue tagen Leye der af, endten af SandVens mand eller andere, Huor for dj Vaar och dom begierendis,

Da effter til talle  giensuaar och denne Sags Leylighed, och effter som det befindis Wdj stefningen Jndført at SandVens mand Hafuer gifuet Hilddals mand 16: s: J Leye af for:ne Hagestøche  til med Winder prouen at det er scheed, da Kand Wj iche andet dømme end det som er Ret Herj at det Hagge støche io bør at Legge end nu som til foren Vnder Hildall  och schifftet at Vere J byttes Ham/m/ere derj fra och Lige i den schielsten som staaer i Høllie schielsten

dog Hellie Sanduen at nyde det sin Lifues tid ahrlig for 16 s:  och naar Hand Ved døden er hen faaren  da Raader Hildals eyere och besdere!! (besidere), endten dj Vil det bort Leye eller bruge det sel Vnder Jorden,

straxen denne dom Vaar af sagt blef partterne saa for Ligte her for Retten at Hellie schal nyde same Hagestøche ahrligen for 1 ort  som Hand schal betalle til Hildals besiidere

 

1681: 23

 

 

Den post angaaende den buch Hellie Hafuer fra Tosten taget, Huilchet Hellie iche negtet  der for bør Hand at bøde til sit herschab 1 ½ Rdlr:

 

For det Siste, det schieldtz maall som Hellie hafuer til Lagt Tosten Tochimb  det blef iche beuist af Hellie   der om blef Hellie for enid med sin Hus bund effter Hand Hafde ErcheLerd Tosten

 

At saa gich och foer for Retten Vidner Vj med Woris Zingeneter,

 

 

 

Anno 1681. den 4. 8tobr: Vaare Vj  Nemblig; Vdj Lensmanden Oed Agges steed, Oed Blein  Lars Omundtzen Agge, Aschudt HelleLand, Maattis Qualnes  Suend Opedall,  af Oede sogen  Olle Eye, och Joen Degernes  forsamblede paa Espen Vdj VllensVang sogen  der Retten at betienne,

 

Huor da for Os Vdj Reten mødte, paa den Hæderlige mand Prousten  Mester Giert paa Vos, hans Vegne Effter schrifftelig fuldmagt dat: den 20: 7br 1681, dend Hæderlig mand Hr: Hendrich Tobiæsen  sogne prest til KiendtzerVigs prestegield, End och HaldVor Arnes: Kampestad paa sin egen Vegne, saa och Olle Pedersen Espen  alle Lodtzeyer Vdj bette: gaard Espen  som til i dag

 

1681: 23b

 

Hafuer Laadet stefne Frøsuigs besidr och eyr (besiddere og eiere)  Nemblig {Olle} Tosten, och RanVeg med sinne børen  och dj andere det VedKomb, som goeduilligen gaf sig Vdj Retten  for en \støl/ Kaldis SuartHamer  och samme støel schal Vere Legende Vdj Espens eigen inden schiell och merche, Som Frøsuigs besider och Eyr!! (eier) Sig til eigner och bruger, och at dj nu Ville frem Lege dieris Rigtig AdKombst der til  paa det dj Kunde Vide sig der effter at Rette,

och JndLagde Espens eyre!! (eiere) et prous bref Lydende Huor schifftet gaar Jorderne Jmellom  dat: 1594

Huor om dj och frem førde Hellie Espe och SigVord Omundtz datr: Herj Reten  som Ved æd Vandt at dj hafde hørt af dieris faader och bestefaader, at samme nu om tuistede Suarthammer støell Vaar af en LeyLending som boede paa Espen i fordum tid af staaed til Frøsuigs eyer och besidere for et Leyr!! maall (Leyer maall) Hand schal hafue begaaed, med en af dieris Eet!! (ætt/slekt),

Vaar saa herom en dom begierinde,

Herj moed at suaare mødte for ind ført Frøsuigs eyere och besidere, och beKiende at Vere Loulig stefndt  til med fore gaf at dj hafde brugt sam/m/e støl Lige som dieris formend  och hafde ingen anden stedtz at stølle  och for mendte den at nyde som Hid indtil,

 

1681: 24

 

Da blef schiel och schiffte sambt støllen besigtet och for faaret  Huor af Vj iche andet see eller Erfaare end støllen Joe Leger Vdj Espens Eigen  der for bør dj den Vbehinderit effter denne dag at nyde, Vpaataldt J alle maader,

 

 

 

Anno 1681. dend 15 8tober holdtis et Restandtz ting paa Seetuedt Vdj Joendall sogen  til steede Lensmand Johanis Vig, Lars Selsuig, Tosten Toffte  Joen Berie, Sambson Hougen  Lars EspeLand, och Arne SambLand, ofuer Verendis Ombuds manden  Erlig Agtbahr mand Johan Frjmand,

 

Som til J dag hafuer Laadet stefne Olle Larsen  til hollendis paa EspeLand  for Hand ey schatted Oedels schat af den pladtz Aaen som Leger Vdj Oede sogen  Huor af tager 1 ½ Rdlr: Vdj ahrlig Rettig hed, til teigens for brydelse,  beroer til Vllensuangs ting,

 

Lensmand Johanis Vig hafuer Laadet stefne Enchen Rangna Suosandtz søn Sallomon for 8: saug stocher hand Hafr J moed freed Lysning paa Suoesand schou hugen och siden Jmoed beslag  som giort Vaar paa Flaadebøes tingstue  bort tagen och schaaren  som hand formen bør strafes effter Louen

Ombudtzmanden Seete i Rete om iche Sallomon bør bøde for arest brydelse,

 

1681: 24b

 

Otte Ørtuger och 13 mrk søl

Sallomon mødte och iche Kunde negte Joe at hafue begaaed same Hugster och tagh:

Da er saa af Sagt at Sallomon schall stille Lensmanden for 8. stocher  och der til bøde Landnamb:

Om bøderne blef dj for Ligt om 5. Rdlr

 

Knud Omundsen och Olle Knudtzen kom her for Retten och schulle betalle Neruerende ahrs schater, Huor till dj suaarde at dj nu ald diellis Jndted Hafde at betalle med, efftr som gud beedere desVere at ald dieris Løssøre och hiemme Husse er i denne sommer af en Wløchelig Jldebrand gandsche op brende, saa dj eller dieris Folch iche hafde det allr Ringeste at Kleede eller schiulle dem j  Vil der for for moede at dj naadigst maate for dete ahrs schat forschonis af den Høye Øfrighed, och at dete maate J ting bogen Jnd føris herj ting bogen och gifues dem beschrefuen  och da til Spurdes Almuen om saa er Sandhed, huor til dj Sambtligen suaarde at det er aldt for sandt,

 

 

 

Anno 1681 dend 17. 8tober holdtis et Almindelig Høsteting paa Lille Grafuen Vdj Grafuen sogen  tilstede

 

1681: 25

 

Lensmand Lars øfre Følchedall  Joen N: Følchedall, Siffuer Hammer  Olle Housnes, Lars Quanddall, Olle Nessemb, och Poel Housse  ofuer Verendis Ombudsmanden  Welforneme mand Johan Frjmand,

 

Som til i dag hafuer Laadet stefne Vnge Peder KierLand for slags maall som schall hafue begaaed paa Trund Tueedte, bette: Trund til Veder melle   Peder giorde sin æd at hand aldrig giorde Trund noget Ondt, der for frj Kiendt

 

Ombuds manden hafuer Laadet stefne Olle SelleLand for slags maall paa Haldor ibiid:  til blodtz och Haar dragelse,  Olle mødte och iche negted Joe at hafue Hafft Klammerj med Haldor,  Ombudtzmanden Seete J Rette om iche Olle bør at bøde 8 ørtugeer och 13 mrk søll,  er der for til dømbt at bøde denne Gang 4 Rdlr:

 

For det andet er och stefndt for hand hafuer Jmoed Eigerens forbud iche Ville Laade Haldor nyde Husseede: effter befalling  men Vd Kost hans tøy och ey Ville i Ringeste maade Laade Hanom nyde HusVerelse  men ind tagen en anden Husmand effter hans egen Ville,

der for schall Olle Vere til for tengt at bøde, 8. ørtuger och 13 mrk søl

 

1681: 25b

 

 

Shr: Leute\n/ant Casper Von Sprechling Hafuer Laadet stefne Laars øfr Spilden \for/ ofuer Vold och ofuer fald Hand schall hafue giort Jmoed hanom J hans gaard den 22: 7br:  Huilchet Hand formen Vret at Vere, och Laars der for til børligen bør strafes,

Lars mødte och dj bege blef for enid,

 

Lars Jsta!! (Istad) af Vos Hafuer Laadet stefne Olle Jydere for 6 Woger nefuer Hand schall Hafue Lefuert Hans Konne til gieme och siden er bort Kommen  som Formen Hand bør nu Jgien at betalle

Olle mødte och negted at hand aldrig hafuer Lefuerdt hinder nogen Nefr Wed Vegt, eller begie\r/t Hus da Hand det indLagde, der for blef Olle frj Kient

 

 

 

Anno 1681. den 20: 8tobr: Holdtis et Almindelig Høsteting paa Sponumb Vdj Vluig med dis och Eyfioer Sogens Almue  til steede Lensmand Jfuer Sponumb, Endere Vambem, Bent Lille Berga, Jssach Liune, Olle och Anders Opemb, och Find Bue, Ofuer Verendis Ombudtz manden  Velfornehme mand Johan Frjmand,

 

Huor da for Os Vdj Retten fremb Komb Houor Baarsen som til J dag hafuer Laadet stefne Baar Guldbrandsen Vangen for en part Vdj Vichnes  schylder ahrligen 2 ½ Spd: smør  ½ Hud och ½ Løb saldt  Baar Vangen hafr

 

1681: 26

 

J pandt af hans Sl: forelder effter et pandte brefs Jndhold, dat: 51: (1651)  21 martj  Huor om Hof\ue/r Loed her i Reten 50: och fem Rdlr:  Huilche er iche follist (føllist) penge,

da schal Herj gaa dom Jnden 6 ugr paa Vichnes  da brefuet at føllist giøris, och det schal schee til Neste Restandtz ting

 

Torchild Olsen hafuer Laadet stefne Sl: Oed Haaembs arfuinger for 8 mrk:er smør i Sierj teigen  som Hans faader Ole hafde seldt och Ville det ind Løsse, Huilchet iche bør at schee før for:ne faaderen Wed døden er affalden

 

Gunder Ordall hafuer Laadet stefne Brynilde Haldanger for en Leye Kou Hand Hafuer Hafft paa Leye, och den schall Were bort Kommen   da sigr Louens bogstaufue at bør dertil at suare, Huilchet os Siunis Ret at Vere, det Brynild bør den Jgien at betalle,

 

Lars Bech hafuer Laadet stefne Lars See for 3. Slagter nød som hand schal Hafue Lofd Sl: Hans Hansens,  blef achuderit at schall gifues ichun en

 

Olle Biutuedt hafuer Laadet stefne Lars Erdall for at Hand schall hafue Sig til forHandelet en Jord Kaldis Mitun i Diønne af Olles Verbroder: Suend Jeldtnes, som hand formen paa hans Konnes Vegne at ind Løsse

 

1681: 26b

 

Heldst effter dj Lars Hafuer Laubødet samme gaard, och formen end nu at samme goedtz bør af staaes,

Lars formen Olle bør der indtet med at hafue bestille, och hafuer VdLagt till 100. Rdlr:   Da beroer denne sag till Neste ting som holdtis paa Vichnes.

 

Junge Jan Schrøer af Bergen hafuer Laadet stefne Nogle af Hans schyldener   blef for enid

 

Johanis Erichsen Stenne hafuer Laadet stefne Jacob Larsen til at Vidne sin Sandhed huad hand hafuer Hørt och seet der schall Vere scheed Jmellom Joen och Gutorm Vdtne, paa den enne och For:ne Johanis, paa den anden side{n}  da Vandt Jacob at Iche hafuer seet eller af Visste nogen Clamerj at Vere scheed dem Jmellomb,

 

 

 

Anno 1681 dend 25. 8tober Holdtis et almindelig Høsteting paa Ettermb!! (Etteremb) Vdj Oede  til steede Lensmand Jørgen Fremb  Gunder Tuedt, Lauridtz Degernes, Omund Sanduen  Lars Hildall  Olle Eye, och Joen Degernes  ofuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand,

 

Olle Houge, och Christen paa Hamere Vaar stefndt  mødte iche,  er til dømbt at bøde stefne fald effter Louen

 

Erich Schiegedall Vaar stefndt til at sige Huem Hand for en Rom tid siden hafde befalling af til at merche en gied och 1 søf!! (sau) effter Anders Schiegedall  dertil Suarde Hand at Andfind Linge giorde det,

 

1681: 27

 

Mens Lars Torgielsen Age tog: gieden, och Olle Mouge søfen

 

Lars Ølfuersen Etterm!! (Etterem) Vaar stefndt for Leyr!! (Leyer) maall begaaed med Rangnilde Ahrnesens daatr:  der for til dømbt at betalle effter Ressess:

 

Tommes Joestad, Sifuer Joerdall och Peder HelleLand Hafuer Laadet stefne Giermund Apel for nogen Vbequem Ord Hand schall hafue taldt om dieris Sl: moeder,  der til Suarde Giermund at hand aldiellis Viste indtet der af, Vaar Sligt sched  da Vaar det scheed Vdj hans ofuer flødig druchen schab, och hafue taldt som en Vlichen!!  och baad at dj Ville iche til Regne Ha: (Hanom) Sligt, tj hand Viste indtet med dend Sl: quinde andet end det som erligt er,

 

Olle Madtzen Jordall Vaar stefndt for at Hafue til Lagt Jfuer Joerdals Konne Nogen Vschichelig Ord, da Erchelerde Hand Hinde saa at Viste iche andet en!! (end) det som Erligt er   der paa giertes!! (begiertes) et bref,

 

Olle Joensen Hafuer Laadet stefne Erich Schiegedall for nogen ofr Last och ord Hand schall Hafue begaaed paa Tøssedall   beroer til ofr morgen

 

Olle!!

 

 

 

Anno 1681. dend 27: 8tobr: holdtis et almindelig høsteting paa Aagge  til stede Lensmand Oed Age, Olle Espen  Tosten Frøsuig, Jeran Meelland, Maattis Qualnes, Jfuer Reseetter  Tommes Joestad, Olle Reseetter, Lars Omundtzen Age, Olle N: Berfuen  Joen Agge, Haldor Kampestad, Olle Joen!! (Joensen) Joestad,

 

1681: 27b

 

Ofuer Verendis Ombudtzmanden  Welfornehme mand Johan Frjmand

 

Ombudtzmanden hafuer Laadet stefne Omund Østensen for at hand schall Hafue stollen en ferering!! (færing?/båt) j AchLede,  beroer til Vortinget,

 

Erich Schiegedall mødte effter op seettelse som scheede fra Neste Oede ting, och Erchelerde Olle Joensen Joestad for Huis Vbequem ord Hand talde Ha: (Hanom) till paa Tøsedal i Sommer,  Olle Joen!! gaf Ha: (Hanom) sagen

 

Knud Berfuen hafuer Laadet stefne Knud och Euind Moge for et et!! schifne!! boer Hand Hafuer betroed dem   derom er af sagt at dj der for schall gifue 2 mrk:

 

 

 

Anno 1681. dend 29: 8tober holdtis et almindelig Høste ting paa Wrimb Vdj Kiendtzeruig sogen  til stede Lensmand Arnne Vienes, Lars ytere Alsager, Olle och Torbiøren ibiid:, Omund Vrimb  Niels Housse, \och/ Arne Trondnes, Ofr Verendis Ombudtz manden  Velforneme mand Johan Frjmand,

 

Huor da Ombudtzmanden hafr Laadet stefne Berite Biørns datr: for Leyr mall!! (Leyer maall) begaaed och aufled baren  som hun her for Retten beKiende,  Er der for til Kiendt at bøde til May: effter Ressesen 6 Rdlr eller Lide paa Kropen

 

1681: 28

 

 

Ombudtz manden Hafuer Laadet stefne Baar Tuedt for Hand Hafuer slagtet tou bucher som Hand hafuer fundet J Øste fieldet, før Hand dem \iche/ oplyste Eller Førte dem til Lensmanden   Huor ombuds!! (Huor om Ombudsmanden) seete i Rete effter 1 B: 13 Cp:  om Baar iche der effter bør Lide,

Baar mødte och forre gaf at Hand Lod op Lyse bucherne paa Kierche bachen anden dag effter at Hand Kom til sit Hus der med,

Lensmanden Arne Wienes beKiende at det Vaar 14. dage der effter før Hand gaf det an for Hanomb.  Da er saa af Sagt at Hand der for bør at bøde 1 dallers penge

 

Arnne Oudenes och Jacob Jnstenes Vaar stefndt for Flødtnings forsømelse med Lars Bech da hand Reiste til tinget paa Loudte at Krefue dend effterstaaende Rest effter Sl: Hans Hansen

dj mødte och iche negted det io saa at Vere,  der for er til dømbt at bøde efftr Louen Huer 1 Rdlr:

 

Lars Erdall hafuer Laadet stefne Knud och Olle Dynne med sin bøxel Zeedeler   beroer til Neste ting,

 

Erich Vrimb hafuer Laadet stefne Asbiøren øfre Qualle til at beuisse Hanom ofr at {beuisse} hafue anamet 9 mrk:  Huilchet Hand iche beuiste,  der for er til dømbt at betalle pengen,

 

Hofuor Baarsen hafuer stefndt Arne Trondnes med et Kiøbe bref,  beroer til neste ting

 

1681: 28b

 

Jacob Loudte Vaar stefndt  mødte iche  bøder stefne fald effter Louen

 

Jfuer Sponumb til bød Jfuer Diønes Jord  om nogen Vil dend Løsse til Vor tinget  ellers blifuer det effter forige dom Ledig,

 

 

 

Anno 1681. den 3 9br: holdtis et almindelig høste ting paa Berie i Østensøe  til steede Lensmand Lars øfre Uig!! (Vig), Michel NestHus  Tosten Jbiid:  Erich Stenstøe, Torbiøren Østensøe, Trond Tuet, och Hendrich Scheye,  Ofuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand,

 

Som til i dag Hafuer Laadet stefne Jngerj Baars daatter for Leyermal Hun hafuer begaaed med en schoel mester Nafnlig Mogens,

Da mødte hun och beKiende gierningen   der om er saa af sagt at Hun schal bøde til May: 6 Rdlr:  och Hafuer Hun iche midel  da at Lide paa Kropen

Ombudtzmanden til Spurde Hinde Huad Hun Hafde at betalle med  Huor til hun suarde gandsche indt!! (indtet)

 

Jacob Flaadebøe Vaar stefndt for at hafue igien taget 1 quitel, 1 Koffte, och en par boxer, som Vaar stollen fra Ha: (Hanom), dog Lod Lysse af prediche stollen  som ombudtz manden formen Vret at Vere

 

1681: 29

 

och Hand nu schulle gifue tiufn!! (tiufen) til Kiende, eller Lide effter Louen

Jacob mødte!! mødte sell och Ved Høyeste æd Wille negte det iche at Vide  mens Kleeren!! (klærne) Vaar Lagt i en Vnder bue Wnder en seng,

 

Omund Pedersen Tuedt Vaar stefnt for Leyr!! (Leyer) maall begaaed med sin foester daatter Berite Erichs datr:   Saates J Rete om Hand bør iche at Lide effter Ressesen

Dj mødte och beKiende gierningen  och sagde indtet Hafue at bøde med.  er til dømbt at betalle effter Ressesen

 

JoHanis Erichsen Stenne Hafuer Laadet stefne Sin Werbrødere Joen och Gutorm Vdtne til at anHøre effter schrefne prou, Nafnlig Gier Stenne, Elling Lj  Tollef Stenne och Olle Jbiid:,

Da for det første mødte Gier och Vandt, Ved æd, at JoHannisses Sl: Konne Sagde den tid hun Vaar nyligen forløst med sit foster, da sagde hun  Gud for Laad mine brødere

Elling Lj  Tollef och Olle Vandt och Ved æd, at den Sl: Konne sagde til dem  J schall Vere Vidne der till  at saa Vit Jeg har ført her til gaarden schieller ieg min mand,

 

Joen Vdtne och Gudtorm ibiid: hafuer Laadet stefne Knud Stenne och Hans AhrHus  at dend tid den Sl: Konne

 

1681: 29b

 

Laa och droges med døden  gich dj ind i stuen til hinde och Spurde Hinde om hun hafde noget At Klage paa sin brødere  Huor til hun Suaarde ney, giorde hun det  da Ville gud iche tage hinder til naade,

Elling Scheye och Houor Omundsen Vandt at den Sl: Konne drog paa baade med dem fra Vdtne och til Loudte  gich der op och giorde sig Lystig med andere  Siden drog dj Hiem och Hun Roede fra Hadtlestrud och J Sundet, gich saa hiem om naten   beroer til Vortinget

 

Hr: Elliæs Hermansen Loed herj Reten Frem Kalde Knud Michelsen  Hendrich Scheye och Olle ØffsHus  och til Spurde Knud om Hand iche sende Hanom Anno 1679: den 7. 8tobr til Bergen med 24 Rdlr: som hand schulle Lefuere paa Hr: Elliasses Vegne til Gierdt Kordtz, Huor til Hand Suaarde Ja  det Waar sandt  tj Hand Lefuerde pengene til dend Sl: mandsell, och fich der Zedeell paa   Videre til Spurdes for:ne tuende mend om dj iche saa at pengene blef Lefueret til Gierdt Kordtz i Hans Hus  Huor til dj och suaarde at dj Vaar med  och der paa Ville giøre deris \Ed/ der paa om behof giøris

 

1681: 30

 

 

Hr: Elliæs hafuer Laadet stefne Lars Aluig for en Kou Hand Hafde paa Leye af Hanom   der om ble for enid at hand schulde føde 1 Øgh:

 

Peder Christensen i Øen Hafuer paa Sin Konnes Vegne [Laadet]? stefne Olle Jelle til sin gaardtz endtuigelse for medelst Hindis fader Røde den op af Raa Roed  saa \och/ op hussed den   Huor paa Vaar dom begierinde

Olle mødte och J Rete Lagde sin bøxell Zeedell  och formen der effter gaarden at nyde, Vbehinderet for Ha: (Hanom) och en huer  til med JndLagdes Hr: Hendrichs Vidnesbyrds bref at Peder Vaar Jorden til bøden før Olle bøxellet

Da er saa af sagt at Effter som det beuisses at gaarden Waar Peder til bøden før bøxellen blef Vdgifuen  och hand da for sin suaghed iche da Ville til trede den  da Kand Vj iche [andet]? er Agte (eragte) at Olle bør nu at Ledig giøre garden  mens at nyde sin bøxell,

 

Lars Omundsen hafuer Laadet stefne Sifuer Kallestad for en Kou hand Leyd Ha: (Hanom) och er død af schurfue Siugdomb, och formen Hand den bør at igien gifue

Sifuer søn!! (Sifuers sønn?) mødte och fore gaf at det er Wist at Kouen døde der af,  da er dom at huer schall Lide hal schade,

 

1681: 30b

 

 

Ombudtzmanden hafr Laadet stefne Gutormb Stenne for Vloulig Kiøb mandtz schab Hand hafuer begaaed med smaller  Nemblig 12 støcher

Gutormb beKiende at Jfuer Jssachsen och Tosten Moe Huer Kiøbte och 12 støcher,  dete beroer til Videre

 

 

Anno 1681. den 11. 9br: Vaar Vj  nemblig Lensmand, Seebiøren FereVog  Olle øfre GieldLand, Anders Reisem  Olle Goeøen, Olle Lj, Hachen Lande och Lars Borgen  æd sorne Laug Retis mend Vdj Opedals schibrede, Vaare forsamblede paa Tysnes Holm  der Retten at betienne,  Ofuer Verendis Rossendals forWaldter  Erlig agtbahr och Velforstandig Carll Suening Nielsen

Som Herj Rette JndLagde dende Høy Anseelig stefning, dat: Bergen den 10 7br: nest Leeden, JndHollende at Suening paa Sin herre Hans El Baron Rossen Krandtzes Vegne stefnt Mester Ambrosius J Bergen  som til Holder sig en Øe Kaldis Tysnes Øe.  som Hand formen Leger til for:ne Tyssnes, som Hans ind Leg och om for melder, och effter sammeDucamendter!! (dokumenter) begieritis domb Som for suarligt Kunde Vere,

 

1681: 31

 

Herj moed at suaare, mødte Bendix Durhuses Fuldmegtig Engebredt Bache  saa Velsom Hans tienner  och J rete Lagde, Jt JndLeg Vdsteed af Mester Ambrosj  Jndhollende at Hand formen same <Øe> End nu som til foren bør Lege Vnder HumelVig  som der paa hafde hefd effter Louen

Leylendingen Bendix Loed och Jnd Lege en schrifft

Vaar och dom begierinde,

Da effter grandsching och Vist Erfaring Siunis Os at dend Øe Legr alt for Langt fra Hummeluig til at bruge til nogen eye dom!! (eiendom)  mens Leger tedt Ved Tysnes eigen  och er iche der imellom Vden et Lidet Sund som mesten fierer tørt J meld!! (imellom) Tysnes eigen och samme Liden Holm och,

Da er Saa Leedis her om af Sagt och dømt Effter for ind førte Leylighed, at Vj Kand Jngen Lunde Vdførsche eller grunde andet end samme Øe och Liden holm  Som J matrculen!! (matriculen) er Jnd ført og!! (och) Kaldis Tysnesholm  effter grunden och dyballen!! (djupålen) Joe hør och bør at Ligge til Tysnes eigen  och her effter at for blifue,  at saa Leedis er dømbt og!! af sagt Vidner Vj med Voris Zingenetters Vnder trøchelse,

 

1681: 31b

 

 

Anno 1681 dend 8 Decembr: Holdtis et Restandtz ting paa Opem Hoes Olle Torchildtzen  som Vaar bramed!! (beramed) til Vesterm!! (Vesterem) for Leden Høste ting anLangende dj op seete sagr  blef da fore tagen och dømbt som følger  til stede Lensmand Jfuer Sponom  Endere Vambemb, Bendt Lille Berge  Elling Bagne, Olle och Anders Opem och Find Bue,  ofr Verendis Ombudtz manden  Welfornehme mand Johan Frjmandtz tienner Peder Pedersen Vdj fuldmagt, och paserit som melder,

 

AnLangende dend sag med Houor och Omund Baarsøner som dj søger Velforstandig mand Baar Guldbrand!! (Baar Guldbrandsen Vangen) for Huis Oedels goedtz dieris Sl: faader Hafuer J pant Seet til Hanom i Hans Lefuende Lifue  Huilche den Sl: mandtz børen begierer Jgien til Løsen   da er Her om saa af sagt at Hofuor och Hans Sødschinde  eller Huem det af Neste etLeg begierer  at Jnd frj følliste giøre saa Vit Loulig at Vere op baaret och J brefuet er Jnd ført at betalle, før til treedes af nogen J Ringeste maade,

 

1681: 32

 

 

End och dend op sate sag Jmelom Olle Biugtuet och Lars Erdall om Dynne (Djønne)  som Knud paa boer och J brug Hafuer  Nemblig 1 Løb smør  1 Hud och 2 Løber saldt, som Lauridtz Sig til for Handelet hafuer af Suend Jeldtnes, som Hand paa Sin Konne Jorne Sin Vegne, saa och Olle Dynnes Vegne paa sin Konnes Vegne  Som dj begierer Jgien for VdLagde penge at Jnd frj

der om blef dj saa for enid at Lauridtz Erdall anamet Her for Retten 100 Rdlr  mindre 4 Rdlr och 2 ½ mrk:  som Olle Biugtuet at betalle Jmoed brefuens Leuerandtz, och da bege Oller at følge Dyne (Djønne) til Oedell, dog Lars Erdall bør sin Ret paa Dyne for sin Retighed

 

Hellie Haaemb paa sin och søedendesches (søskens?) Vegne Hafuer Laadet stefne Olle Joestensen!! til at beKiende Huor meget Oedels goedtz Hand Hafuer Selt till Sl: Oed Haaemb  da suarte hand at det Vaar 9 mrk: smørs Land schylde, Legende J Sirj teigen  saa Velsom {Een tredie} dell i en sofschind  1/3 part i søfschindet (saueskinnet)

 

1681: 32b

 

Anno 1681 dend 9 Decembr: Vaare Vj  Lensmand Jfuer Sponum, Endere Vambem, Anders Opemb och Baar Sponumb  forsamblede paa Qualle Vdj Vluig, Eeffter Olle Søgnistuedtz begiering, til at besigte for:ne Jordtz Husses brøst!! brøst feldighed  och da befandtis dj Vdj Eeffter følgende maade, saa at der nu nyligen er for beederet och tegt paa stue husset til 3. Rdlr:   FeeHusset Haffde nu Verit needer Refuet Vdj grund, och med ny tømer forbeederit  saa och trou och tagh der till for 7. Rdlr

Huilchet Olle begierte at Ville hafue beschrefuen, ut supra,

 

At saa Leedis er paserid Vidner

                                                                                    ChristeNiels!! (Christen Nielsen) Reff