Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Statsarkivet i Bergen og Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 32 1723-1725 for Sunnhordland

Året 1724

 

 

 

1724: 67

 

Dend 11: Febr: blef holden almindelig Høste og Waar ting paa Gielmervig for Skaanevigs skibr:  oververende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Bunde Lensmanden Peder Gielmervig  med eftter skrefne Lougret, Rasmus Løvig, Siur Millieteigen, Wier Fiære, Lars yttre Næss, Job Ebne, Siur Maalnes, Halvor SæverEide og Johanes Tielflaat  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret HøyEdelbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Undals skrivelse til Fogden  dat: 20 Decembr: 1723:  angaaende een Morder som i Walders øster i Norge har begaaet et Mord,

 

Publiceret det satte Capitels Taxt for afvigte aar 1723:  dat: 18: Novembr: 1723:

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen i dette skibr: om dennem ej vitterlig er at dend pladtz Blaateigen

 

1724: 67b

 

kaldet  som skylder aarlig udj Landskyld og skatter 12 Mrk: Sm:   saa og Bouge  ½ L: Sm:  begge pladtzer Kongens eget beholden godtz   i lige maade i i!! Bouge 2 pd: Sm:  Halsnøe Closteret til hørende  avigte aar 1723: laag øde, af ingen blef brugt og besidet, saa at der \af/ ej er betalt ringeste skilling enten i skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed,

  Almuen der till svarede, at det dennem i alle maader vitterlig er, at sam/m/e Jorde parter, saa som Blaateigen 12 Mrk: Sm:  udi Bouge ½ L: Sm:  og der for uden i sam/m/e gaard Bouge  Halsnøe Closteret til hørende 2 pd: Sm:  avigte aar 1723:  saa vell som før laag øde  sam/m/e Jordeparter er ej heller af nogen bleven brugt og besidet, saa at slet indted der af til deris May: Foget er bleven betalt  enten skatter, Landskyld, Leding eller anden rettighed,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis, som ham ej kunde benegtes,

 

Endnu tillspurte Kongl: May: Foget Almuen og meenige Mand paa Tinget, om de er vitterlig at afvigte aar 1723: i dette skibr: nogen af eftter nefnte Kongl: indkomster er forefalden, nemblig, arveløs godtz, forbrut oddels godtz, 60 Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden Riges førte Midler, Engeslaatte skatt, skatt af oprødede pladtzer, forlofspenge for arfs afførsel  Videre end dend opleste Specification om melder till sam/m/en 3 rdr:   hand tilspurte dem her for uden om i skibredet findes nogen Strandsidere, HandVerkes Folck,

 

1724: 68

 

Pebber svenne, bønder Sønner, eller Huus Mend  uden allene dend eene Huus Mand Willum Andersen  som boer inde i Skaanevig  der aarlig betaller een half Rixdaller,  som give eller kand give nogen skatt till deris May:

  Almuen svarede der till at avigte aar 1723: slet indted af alle desse poster som Fogden op reignede  i dette skibrede avigte aar er forefalden  og ej videre end dend eene Huus Mand Willum Andersen i Skaanevig  som aarlig een half Rixdaller betaller,   og frem stod for Retten Lensmanden Peder Gielmervig og Paal Skaalnes  som ved Eed testerede, at det saaledes i ald sandhed er som Almuen forklaret haver,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis, som ham ej kunde veigres,

 

Publiceret Torgier Haldorsen Hamerslands udstede bøxsel seddel till Peder Torgiersen Teigland paa 18 Mrk: Sm: i ytre Teigland, dat: 11: Febr: 1724:

 

Hr: Johanes Weile  Sogne Prest her till Skaanevig  hafde ladet stefne de 6 Huus Mend for dags arbeide  Nemblig  Ysten og Ole Berge, Tøris Kyrping, Johanes  til holder paa Aackre, Torbiørn  till holder paa Indre Matre  og Lars  tilholder paa Teigland!! (Teigendal), med formoding at eftter som de har veret modstridig at giøre deris dags arbeide eftter Lougens tilhold, de da bør betalle sam/m/e deris arbeide med penge  tillige med foraarsagede omkostning

  Skafferen Gunder paa Ebne og Anders Mortvet hiemlede ved Eed at de louglig har stefnt Lars Teigendal i denne Sag,

 

1724: 68b

 

Tollef og Halvor Sæveride!! (SæverEide) {hafde} hiemlede ved Eed at de louglig stefnet Ysten og Ole Berge og Tøris Kiørping   Lars Øfstebøe og Tøris paa Øfstebøe har louglig stefnet Johanes Aackre, men forklarede der hos at hand tilholder paa Baroniets godtz,   Skafferen forklarede at Torbiørn Indre Matre icke er stefnet  saa som hand henhører under Halsnøe Closteret,

  Sogne Presten paastod at de bør til Kiendes deris dags arbeide at betalle fra dend tid de bleve giftte indtil denne tid, saa som de icke noget betalt haver, men kunde ej erindre hvor mange aar det er, men formodede at naar de frem kom/m/er for Retten bør de Self der om giør forklaring,

  ingen af de indstefnte møtte tilstede,

Denne sinde saaledes forafskeediget,

Som befindes at Ysten og Olle Berge, og Tøris Kiørping louglig er Citeret og dog ej møder til Sagen at svare  i lige maade Lars Teigendall, saa bør de til neste ting at møde, og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er, hvad sig angaar de 2de Huus Mend  Johanes paa Aackre og Torbiørn Indre Mattre, da {eftter} som dend eene  Nemblig Johanes Aackre  henhører under Baronietz Jurisdixtion  og dend anden  Nemlig Torbiørn Indre Matre  under Halsnøe Closteretz, da  naar de till deris werneting louglig stefnet bliver  gaaes vell der hvis ret er.

 

Sogne Presten Hr: Johanes Weil hafde ladet stefne Lars Næss formedelst hand driver sine

 

1724: 69

 

Smaler i gienem hans Mark og til Fields i gienem hans gierde  med formoding at hand ej allene bør forbydes at drive sine Smaler igienem hans Mark, men og beiter med sin Smale i det Field hvor hand ingen Lod eier, der for uden er der et lougligt skiftte i mellem Preste gaardens Mark og Næss, hvor over hand formeener at Lars Næss icke bør gaa med nogen af sine Creaturer, paastod der fore at Lars Næss bør holde sig fra ej allene beitet i Fieldet  men og fra dend Vei hand bruger med at opdrive sin smale till fieldet, paastod der fore at saadant ham bør forbydes, men end og at betalle ham denne prossesses omkostning,

  Lars Næss møtte til Sagen at svare  og forklarede at hans ForMend, Mand eftter Mand som har boet paa Næss, har nøt og eiet dette Fielbeite, saa og op kiørt deris Smaler sam/m/e Vej som hand sine smaler opkiørt haver, saa formodede hand at hand nyder sam/m/e ret som de, og det som hans paaboende gaard tilhører,  dette brug kand hand med mange Vidner bevise, men forskiød sig till Aasteden  og naar hand did bliver stefnt  skall hand føre louglige Vidner der om  {og naar} før kand hand icke svare til denne Sag

  Sogne Presten formente at Lars Næss icke kand have ret til at beite udj et frem/m/et Field og kiøre sine Creaturer igienem hans Mark, og der fore paastod Dom at Lars Næss bør til døm/m/es sig baade fra beitet og fra veien at fra holde,

 

1724: 69b

 

  Lars Næss som tilforen paastod at Sagen bør stefnes til Aasteden, før det skeer kand hand \ej/ svare till denne Sag,

Denne sinde saaledes forafskeediget,

Eftter dj at Lars Næss foregiver her for Retten at det Brug hand bruger med at beite med sine Smaler i Fieldet, og dend Vei hand driver sine Smaller till Fields \paa/ har veret hans ForMends brug  og at til høre hans brugende gaard Næss, der paa lover hand og \at/ forskaffe Vidner og bevis, og der fore forskyder sig fra dette ting till Aasteden, Da som Sagen der for uden er een Aastedtz Sag, saa kand for denne ret i Sagen ej noget Kiendes eller døm/m/es for!! (før) Sagen til Aasteden bliver indstefnt  og naar det louglig skeer, skall og da gaaes om alt hvis Loug og billighed medfører,

 

Jon Dallen hafde ladet stefne Jens Ersland for skields Maal  der fore at bøde eftter Lougen, hafde og ladet stefne til Vidne Lars Matre, {Helge} Tarald Helgesen  tiener hos Siur Wiig,

  Jens Ertzland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Skafferen Gunder  Huusm: paa Ebne  tillige med Ole Adskildsen  tiener LensManden Peder Gielmervig  hiemlede ved Eed at de louglig har stefnet Jens Ertzland i denne Sag,

 

1724: 70

 

denne sinde afsagt saaledes,

eftter dj Jens Ertzland louglig er Citeret og dog ej møder, saa paalegges ham til neste ting at Comparere, til hvilcken tid Vidnerne og har at møde  sin forklaring i denne Sag at giøre  og skall saa gaaes der udj hvis ret er.

 

Mons Sandvigen paa Gudmund Larsens veigne hafde ladet stefne Rasmus Løvig, for 3 rdr: 3 Mrk: 8 s:  som hand hannem paa 7 rdr: 3 Mrk: 8 s:  som hand hannem Rester og skyldig var, saa som hand tilforen har betalt 4 rdr:  med formoding at hand sam/m/e rest bør tildøm/m/es tillige med omkostning at betalle,

  Rasmus Løvig møtte til sam/m/en!! (Sagen) at svare  og forklarede at hand har voren bemelte Gudmund Larsen skyldig bemelte og de paa stefnte 7 rdr: 3 Mrk: 8 s:  hvor paa hand har betalt 4 rdr:  men hvad resten som hand krever angaar  betaller hand icke før end Karlen self kom/m/er tilstede og giør med ham afreigning, saa som hand icke antager Mons Sandvigen for nogen ret fuldmegtig i denne Sag før end hand fremviser een louglig Fuldmagt fra Citanten  og Citanten der for uden beviser louglig sit Kraf, saa som hand ingen lunde tilstaar ham meere at vere skyldig end som betalt er,

  Mons Sandvigen paastod at Rasmus bør til døm/m/es at betalle hvis hand ha/nnem/ skyldig er, tillige med foraarsagede omkostning

 

1724: 70b

 

  Rasmus Løvig Refererede sig til sit forige svar, og naar Gunder!! Larsen kom/m/er til stede og giør med ham een rigtig afreigning, saa skall hand  om hand hannem noget skyldig bliver  det rigtig betalle, men saa lenge det icke skeer, eller een rigtig og louglig FuldMagt fra ham frem vises  betaller hand slet indted meere end som allerede betalt er

Afsagt,

Eftterdj at Rasmus Løvigen forskyder sig till een rigtig afreigning med Gunder Larsen, saa og at Mons Sandvigen frem skaffer fra Hoved Manden  bemelte Gunder Larsen  een louglig FuldMagt, denne Sag at prosudere  og der hos louglig beviser dette paastefnte Kraf, saa vill hand først svare til Sagen,  Thj Kiendes for ret, at Gunder Larsen bør at giøre med Rasmus Løvig een rigtig afreigning, eller og tillige med louglig bevis paa sit Kraf give til Mons Sandvigen een louglig Fuldmagt  denne Sag paa hans veigne i mod Rasmus Løvig at udføre, og naar det skeer og Sagen igien til neste ting indkom/m/er  saa skall gaaes om {helt} alt hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget hafde \ved/ LensManden ladet stefne Anders Aarvig ved Ebne, Fartein Molnes, Ellias ved Garsenden  og Niels Millie  for medelst de i mod forbud selger øll, og det

 

1724: 71

 

mest om Søndagene ved Kierken naar gud tienisten der holdes, der fore at anseeis till straf,

  ingen af de indstefnte møtte til Sagen at svare,

  skafferen Gunder Baarsen og Anders Mortvet hiemlede ved Eed at de louglig hafde stefnt Niels Millie, Ellias Garsenden og Fartein Maalnes,   Gunder skaffer og Ole Torkildsen Ebne hiemlede ved Eed at de louglig hafde Citeret Anders Aarvig,

  Kongl: May: Foget paastod at desse inCiterede øll Krem/m/ere bør paalegges til neste ting at møde

afsagt

som bevises at Anders Aarvig, Fartein Maalnes, Ellias Garsenden og Niels Millie louglig er Citeret og dog ej møder, saa opsettes Sagen til første holdende Ting, til hvilcken tid de har at møde  og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Lensmanden Peder Gielmervig hafde ladet stefne Svend Aasem for Skiels maal  der fore at bøde eftter Lougen,

  Svend Aasem møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne,

  Lensmanden hafde og ladet stefne till Vidner i denne Sag, Sogne Presten Hr: Johanes Weile og Steen Ebne,

  Svend Aasem blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Skafferen Gunder Ebne og Anders Mortvet hiemlede ved Eed at Svend Aasem louglig i denne Sag er Citeret.

 

1724: 71b

 

[afsagt]

Eftterdj Svend Aasem louglig er Citeret og ej møder, saa paalegges ham til neste Ting at møde, til hvilcken tid de indstefnte Vidner haver at Comparere, og skall da gaaes i Sagen hvis ret er

 

Fredrick Rafdal og Ole Olsen Waagen blef befallet at reise till Loug tinget at aflegge deris Lougretes Eed,

 

Der eftter frem kom for Retten Johanes Diuvigen og paa Jone!! Nielsen Frette af Tungesvigen hans veigne frem viste deris Kongl: May: aller Naadigste bevillings bref  dat: Kiøbenhafns Slaatt dend 10de Septembr: 1723:  at bemelte Jon Nielsen Frette maatte have till ægte Alis Jons datter, u-anseet at Jon Tungesvigens første afdøde Huustru var i 2det og 4de Leed beslegtiget til hans nu forlaavede Allis Jons datter,  frem eskede og for Retten de 2de ærlige Dannemend Jon Nielsen Millie  som i lige maade boer paa Tungesvig  og Johanes Svendsen  som boer paa Næss, hvilcke hand begierede at maatte giøre Eedlig forklaring om sam/m/e slegtskab,   Og fremstod bemelte 2de Mend som ved eed og opragte Fingre der om giorde deris Forklaring saaledes,

  een Mand  til foren boende paa dend gaard Waagen her i SkaaneVigs Skibrede  Ved Nafn Jon Larsen  var rette Fader till dend qvinde Guri Jons datter  som Jon Nielsen Frette paa Tungesvigen

 

1724: 72

 

till foren hafde till Huustru og nu ved døden er afgangen,

  denne Mand  bemelte Jon Larsen Waagen  hafde een Søster ved Nafn Ingerj Lars datter, sam/m/e Ingeri Lars datter hafde een datter [ved] Nafn Haldis Lars datter Waagen, og hafde denne Haldis Lars datter een datter ved Nafn Taaron Peders datter  hvilcken qvinde var Moder till denne Pige Haldis Jons datter  som nu skall have till ægte Jon Nielsen Frette af Tungesvig, saa at denne Haldis Jons datter og Jon Nielsen Frettes første Sl: qvinde Guri Jons datter ej ere hin anden nermere beslegtiget end i 2det og 4de Leed,

  dette begierede Johanes Diuvigen paa Jon Nielsen Frettes veigne at maatte gives hannem under Rettens forseiglinger beskreven, som ham ej kunde weigres,

 

 

 

Dend 14: Febr: \blef/ holden Almindelig Waarting paa Fietie for Etne skibredes Almue, over verende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, med eftterskrefne Lougrett, Knud Brendeland, Aslack og Tørres Rygg, Peder Ram/m/e, Olle Grønstad, Even Høyland, Hans Skieldall og Iver Østrem  sambt Almue fleere som Tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de ordres og breve som for hen findes indført,

 

1724: 72b

 

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen af Etne Skibrede om dennem ej vitterlig er at avigte Aar 1723: laag øde de 2de Jordeparter  Halsnøe Closter tillhørende  Nemblig  Gundegier 1 L: og 12 Mrk: Sm:   og udj Gierde 6 L: 18 Mrk: Sm:  hvor af ingen skatter, Landskyld, Leeding eller anden rettighed betalt er,

  Almuen svarede der till, at det i alle maader er sandferdigt at desse 2de Jorder avigte aar laag øde og af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes som af dennem i ringeste skilling enten i skatter, Landskyld, Leeding eller anden rettighed betaller,   og fremstod for Retten Lensmanden Johanes Fietie og Ole Larsen Støle  som ved Eed testerede at det i alle maader som Almuen berettede er sandferdigt,

  Dette begierede Fogden Sr: Ole Larsen at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

 

Dend 15: Febr: blef atter holden almindelig Waarting paa Silde med Etne skibredes Lænes Almue, over verende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Bunde Lensmanden Johanes Fietie med for indførte Lougrets mend,

 

Publiceret de for anførte breve og befallinger,

 

Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

Kongl: May: Foget till spurte Meenige Mand paa Tinget om dennem ej vitterlig er at avigte aar 1723: laag øde \udj/ deris May: Jord Grindem 1 L: 2 pd: 15 Mrk:  hvor af avigte aar

 

1724: 73

 

ej blef betalt ringeste skilling, enten i skatter, Landskyld eller anden Rettighed,   hand tilspurte dem og, om de ej er vidende at af Aslack Grindems brug avigte aar meere er bleven betalt end penge 2 rdr:

  Almuen der til svarede at det er i alle maader vist at sam/m/e 1 L: 2 pd: 15 Mrk: Smør i Grindem  deris May: tilhørende  nestleden aar laag øde, af ingen blef beboed eller brugt, saa at af sam/m/e Jorde part till deris May: Foget ej det aller ringeste enten i Skatter, Landskyld eller anden rettighed er bleven betalt,   De er og vidende at af det brug i Grindem som Aslack Grindem bruger  ej meere forleden aar er bleven betalt end som de sedvanlige 2 rdr: som hand aarlig pleier at betalle,   og frem stod for Retten Lensmanden Johanes Fietie og Torbiørn Østrem  som ved Eed testerede, at ej allene dend Jorde part i Grindem  Nemblig 1 L: 2 pd: 15 Mrk: Sm: avigte aar laag øde, og af ingen er bleven brugt eller besidet, saa at slet indted i Landskyld, skatt eller anden rettighed betalt er, men de veed ogsaa, at af Aslack Grindems brug ej mere afvigte aar har betalt end de sedvanlige 2 rdr:

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

1724: 73b

 

 

Publiceret Esaias Bugge og Gunder Tollefsen  deris udgifne bøxsel seddel till Baar Jonsen paa 3de wætters Landskyld i dend gaard Grygg!! (Rygg)  dat: 3: April 1720,

 

Publiceret Daniel Danielsen Trosmevig og Rasmus Danielsen Ommeland  deris udgifne bøxsel seddel till Baar Jonsen paa 1 Vætt Korens Landskyld i gaarden Rygg, dat: 14: Septembr: 1722:

 

Publiceret Størkor Olsen Tesdal, Olle Olsen Eegeland, Lambregt Torgiersen Grindem og Niels Andersen Ousnes  deris udgifne skiøde till Lars Andersen paa 1 L: Sm: uden bøxsel i dend gaard Haarreland her i Etne  dat: 4: Januarj 1724:

 

Publiceret Høy Edelbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Andreas Undalls udgivne Frihed for Otte Nielsen paa gastgæberiet her i Etne ved Gierde, dat: Hillisvig dend 21: Aug: 1723:

 

Publiceret Stifttambtskriver Severin Svanenhielms udgifne skiøde till Ellias Ingemonsen paa 3 L: Sm: og 1 Vog Koren udj dend gaard Lille Dalle her i Etne, dat: 18 Januarj 1723:

 

Publiceret Hr: Carsten Diurhuuses udstede Skiøde till Niels Knudsen paa 1 L: 2 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxsel i dend gaard Tesdal, dat: Skaarpens Prestegaard dend 3: Aug: 1722:

 

Kongl: May: Foget till spurte dend gandske Almue om dennem ej vitterlig er at Johanes

 

1724: 74

 

Evensen  som boer her udj Gierde  deris Kongl: May: og Halsnøe Closters gaard, icke er saadan Fattig og Eelendig Mand  og saa forarmet, at hand ej er god fore at betalle enten skatter eller Rettigheder for det aar 1722:  som hannem Rester, Nemblig skatter 5 rdr: 9 Mrk: 13 s:  og Landskyld med Leeding 5 rdr: 1 Mrk: 7 s:  u-anseet at hand hannem nogle gange med Millitair Excecution har ladet besøge,

  Almuen der til svarede at det dennem alle nock som er bekiendt, at denne Johanes Evensen Giære er saa Fattig at det er ham u-muelig sam/m/e Rest at betale, Excecutionen har og voren hos hannem, men af mangel paa betalling og eiendom har maatte wige der fra,  nu siden i denne winter har og gud og hiem søgt denne stackels Mand med een u-løckelige Ildebrand, hvor ved hands gaards Huuse gandske ere afbrente, saa at hans Fattigdom, og Eelendighed er at bejamre,   og fremstod for Retten Lensmanden Johanes Fitie og Jon Giere  som ved Eed testerede at det i alle maader forholder sig saaledes som Almuen om denne Fattige Mand haver berettet,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ham ej kunde veigres,

 

End nu till spurte Kongl: May: Foget dend meenige Mand paa Tinget, om de ere

 

1724: 74b

 

vidende at nogen af eftterskrefne Kongl: indkomster avigte aar 1723: her i skibredet er forefalden, Nemblig  arveløs godtz, Forbrut oddels godtz, 6te og 10de penge for uden riges førte Midler, 60 Lod Sølfs bøder, eller noget saadant  saa som skatter af oprødede pladtzer, Engeslaatte skatt, skatt af oprødede pladtzer,   Endnu tilspurte hand dennem om i dette Skibrede findes nogen Strandsidere, HandVerkes Folck, Pebber Svenne, bønder Sønner eller Huus Mend som nogen skatt til deris May: avigte aar enten har betalt eller bør betalle,

  dend gandske Almue der til svarede at avigte aar 1723: aldelis indted af alt dette er forefalden, og ej det allerringeste af Fogden {af alt} i dette tilfelde er oppe baaren  {ej heller er noget saadant}  og frem stod for Retten Lensmanden Johanes Fitie og Torben Østrem  som ved Eed testerede at alt hvis Almuen her om haver forklaret er sandferdigt i alle maader,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeeles  som ej kunde negtes,

 

Publiceret Rector Erich a Mønichens udstede bøxsel seddel till Aasmund Abrahamsen paa 2: Løber Sm: i Steene, dat: 9: Martj 1723:

 

Der eftter frem kom for Retten dend Fattige Mand Johanes Evensen  som beboer og bruger een deris May: og Halsnøe Closteres tilhørende Jorde part i Giære her i Etne  skylder aarlig udj Landskyld og at skatte eftter 1 L: 18 Mrk: Smør

 

1724: 75

 

og sig høylig beklagede at nest avigte 4 uger for Juul er hand een Natt med een u-løckelige Ilde brand hiemsøgt, hvor ved alle hans gaards i boende og til hørende Huuse  undtagende FæHuus og Høelade  er lagt i Aske,  begierede at Almuen der om ville give deris sandferdige forklaring, i forhaabning at deris May:  som Jorden er eiende  skall findes saa Naadig at hannem nogle aars skatte Frihed maatte forundes,

  Almuen over alt paa Tinget svarede der till, at det er alt for sandt at denne Fattige Mand Johanes Evensen har lidet denne store skade, saa at alle hans i boende Huuse  undtagende Fæhuus og Lade  4 uger for Juul nest avigte er ved Ildebrand lagt i aske,  forklarede og at sam/m/e Fattige Mand till foren var saa forarmet og i saadan stor Fattigdom at hand ej har voren god fore sine skatter og Rettigheder at betalle, saa hand nu aldeelis er geraaden i saadan Fattigdom, at om deris May: og dend Høye øfrighed ej sig over ham i Naade ville forbarme  hand da aldeelis maa gaa fra gaarden i største armod og tigge sit brød,  forklarede og at til sam/m/e gaard ej er eett eeniste træ at finde til Huusernes opbyggelse,   og frem stod for Retten Lensmanden Johanes Fitie og Lambert Grindem  som ved Eed forklarede at det sig saaledes i ald sandhed forholder, og at dend stackels Mand

 

1724: 75b

 

denne store u-løcke er overgaaen,

  dette begierede dend Fattige Mand Johanes Evensen Giere at maatte indføris og hannem af retten beskreven meddeelis  som hannem ej kunde veigres,

 

Publiceret Sussane  Sal: Herman Møllers  udstede bøxsel seddel til Iver Larsen paa 2 pd: 21 Mrk: Sm: i Kaldem, dat: 15: Octobr: 1723:

 

Publiceret Ellias Ingemonsen Lille Dalles udgifne skiøde till Tom/m/es Tollefsen Eckrem paa 1 L: 14 Mrk: Smør med bøxsel i hans paa boende gaard Eckrem, till hvilcken Jord hand self er oddels Mand till  hvor fore hand har betalt penge 86 rdr:  dat: 15 Febr: 1724:

 

Publiceret Britte Tollefs datter  Sl: Tor Torkildsen Winnies eftter latte Encke, Tollef Olsen LøverEide, Ole Halvorsen Øyen og Ellias Ingemonsen Lille Dalle  deris udgifne skiøde till Halvor Torkildsen Tvette paa 2 Løber Sm: i Winnis (Winnies) øfre Tuun  i mod penge for hver Mrk: Sm: 5 Mrk: danske, alt med bøxsell, dat: 15 Febr: 1724:

 

Publiceret Otte Nielsen Ouestad og Evind Ericksen Høyland som Formynder for {for} min Myndling Maren Ottes datter  deris udgifne skiøde till Tieran Nielsen Ouestad paa ½ L: Sm: og ½ H: i hans paaboende gaard Ouestad med bøxsel  og over bøxsel till 1/3 L: Sm: og 3 Mrk:  Halsnøe Closteret til hørende  i mod penge 20 rdr:  dat: 15 Febr: 1724:

 

1724: 76

 

 

Iver Raalqvam (Roalqvam) og Biørn Eegeland af Wigedals skibrede i Ryefylcke Fogderie hafde ladet stefne Aslack Tesdal og Samuel Halleland for medelst de uden deris Forlof skall have flecket Næver udj deris til sam/m/en eiende udmark, med formoding at Aslack Tesdal og Samuel Halleland ej allene bør betalle dend skade de der ved giort haver, men end og bøde og lide der fore eftter Lougen  og betalle dennem deris omkostning,   hafde og ladet stefne til Vidne her om Britte Asbiørns datter  til huus hos Johanes Grindem, som skall have seet desse Mend at vere kom/m/en fra deris Mark med Næver, og det nest avigte Som/m/er   i lige maade er og stefnt til Vidne Størkor Tesdall  som og skall giøre forklaring om denne Flegte Næver,

  Lambrigt Grindem og Baar skaffer, hiemlede ved Eed at de louglig ej allene har Citeret Aslack Tesdal og Samuel Helleland!! i denne Sag, men og de 2de Vidner Britte Aslacks!! datter og Størkor Tesdall,

  Citanterne paastod at Vidnerne under straf bør paalegget!! til neste ting at møde  deris Vidne at aflegge,

denne sinde her om saaledes Forafskediget,

Eftterdj Aslack Tesdal og Samuel Halleland befindes louglig at vere Citeret og ej møder, saa paalegges dennem till neste Ting at Comparere, i lige maade haver og de 2de Vidner Britte Aslacks datter og {Samuel Hall} Størkor Tesdal under 2 rdr: een hver for sig at kom/m/e til stede til sam/m/e tid  deres sandhed i denne Sag at vidne  og skal saa gaaes videre i Sagen hvis ret er.

 

1724: 76b

 

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Ane Torstens Datter for Leiermaal med Wigleick Wigleiksen Øfstebøe af Aackre Fiorden i Skaanevigs skibrede  der fore at bøde eftter Lougen

  Ane Tostens datter møtte til stede og vedstod sin begangne forseelse, men Wigleik Wigleiksen Øfstebøe er ej stefnt,

  Kongl: May: Foget paastod Dom til bødernes betalling,

  Ane Tostens datter forklarede indted at vere eiende hvor med hun bøderne kand betalle,  som og dend ganske Almue med hende bevidnede.

  Kongl: May: Foget paastod end nu at eftterdj hun indted haver at bøde med  hun da bør straffes paa Kroppen eftter deris May: Fording!! (Forordning)

afsagt,

Eftterdj Ane Tostens datter Self for Retten tilstaar sit begangne Leiermaal med Wigleick Wigleigsen Øfstebøe at have begaaen  og indted til bøders betalling skall vere eiende  saa bør hun at straffes paa Kroppen med arbeide udj Spindehuuset  og det alt saa lenge indtill at hendes Bøder 6 rdr: eftter sam/m/e deris May: aller Naadigste Forordning i saa maader er bleven fylist giort,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Hillebor Sæbiørns datter for begangen Leiermaal med Niels Tollefsen Skieldal  der fore at bøde eftter Lougen,

  Niels Tollefsen Skieldal er icke stefnt for dj hand skall vere Soldat,

  Hillebor Sæbiørns datter møtte icke  men blef af Lensmanden berettet at var Svag, og der fore ej kunde møde

  Skafferen Baar Halvorsen hiemlede ved Eed at hand tillige med Even Johanesen Grindem

 

1724: 77

 

louglig har stefnt bemelte qvindes Person Hillebor Sæbiørns datter, men Even Grindem var ej til stede,

  Kongl: May: Foget paastod at qvindfolcket bør møde  og at Niels Tollefsen i lige maade bør stefnes  denne Sag at tilsvare

afsagt denne sinde,

Hillebor Sæbiørns datter bør møde til neste ting, til hvilcken tid Niels Tollefsen ogsaa bør stefnes til Vedermæle  og skal saa gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet ved Lensmanden stefne Marte Niels datter for begangen Leiermaal med een Soldat ved Nafn Halvor Johansen ved Elven  der fore at bøde eftter Lougen,

  Lensmanden forklarede at ej enten qvindfolcket eller Soldaten er Citeret, beklagede sig at det blef forsømt,

afsagt den/n/e sinde

till neste ting bør baade Soldatten Halvor Johansen og qvindfolcket Marete Niels datter louglig stefnes, og skall saa gaaes hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne et qvindfolck ved Nafn Inger Niels datter [for begangen Leiermaal] med een Soldat Nafnlig Niels Larsen Ousvaag  der fore at bøde eftter Lougen

  Inger Niels datter møtte til Sagen at svare og vedstod sin begangne Leiermaals forseelse, sagde slet indted at eie til bøders betalling,  som og Almuen med hende testerede,

  LensManden forklarede ellers at Soldatt(en) icke er Citeret

 

1724: 77b

 

  Kongl: May: Foget paastod Dom till straf paa Kroppen i steden for bøder,

afsagt,

som Inger Lars Datter  som sit Leiermaal tilstaar {bør} og indted til bøders betalling er eiende  bør med arbeide at straffes udj Spindehuuset indtill at hendes bøder 6 rdr: i saa maader eftter deris May: Forordning bliver fylist giort, og bør Soldatten Niels Larsen Ousvog til neste Ting at stefnes \for/ dette sit Leiermaal at tilstaa eller at fra gaa

 

Johanes Fiøsne og Lars Rifaasen blef befallet at reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 17: Febr: blef holden almindelig Waarting paa Killisvig for Fielbergs skibredes Halsnøe Closters Almue, over verende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Closter Lensmanden Kaald Tvet  med eftterskrefne Lougrett, Anders Frønsdal, Mickel Hetland, Olle ibd:  Ole Larsen og Ole Ole!! Olsen Steensland, Lars Indbiue, Tørris Skartland og Jørgen ibid:, sambt Almue flere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Forordninger og andre befallinger som for hen findes Specificerede

 

Hr: Lieut: Orning paa egen og sin Søster Zidselle Marie Ornings veigne hafde ladet stefne Zidselle Hemings datter Svalland for skiels maal paa Lieut: Søster  som skall ej allene angaae hende  men sambtlig hans Famillie  med formoding at hun der fore bør straffes

 

1724: 78

 

eftter Lougen og betalle de foraarsagede omkostninger,   hafde og stefnt til Vidne Marite Rickols datter Svaland  og Elj Johanes datter  Lars Gulicksens Huustru paa Svalland, sambt og Siri Samsons datter  tiener hos Anders Svalland,

  paa Sidselle Hemings datter Svallands Veigne møtte hendes Mand Torkild Jacobsen Svalland,  de 3de indstefnte Vidner møtte ogsaa tilstede,

  og begierede Lieut: Orning tillige med hans Søster  som i lige maade var tilstede  at de indstefnte Vidner maatte taget!! til Examen og forhør, sambt at giøre Eed paa hvis de i denne Sag ved at vidne,   der paa bleve Vidnerne frem kaldet og Eeden for dennem oplæst med formaning at udsige deris Sandhed, og giorde een hver af dennem deris forklaring paa eftter følgende maade,

  Marte Rickols datter møtte icke self til stede  men hendes egen Mand Anders Monsen Svalland sambt Knud Torkildsen Svaland møtte paa hendes veigne og forklarede at hun var saa Svag at hun ej kunde kom/m/e till Tinget  sit Vidne at aflegge  saa som hun icke ved sig nogen time frj for at giøre barsel, tj hun gaar paa Faldende Fod og ej tør give sig ud af Stuen, langt mindre til Tinget,  de forklarede at hun for dem ved hendes Salligheds Eed har forklaret saaledes   at nest avigte Som/m/er i slaatten nogen tid eftter Ste: Hans tid paa Salland!! (Svalland)  i forstue døren

 

1724: 78b

 

da kom Lieut: Ornings Søster Zidselle Marie Orning og Zidselle Hemings datter Svalland i ord sam/m/en og var vrede, da i blant anden skienderie sagde endelig Zidselle Hemings datter Svalland til Zidselle Marie Orning, at hun icke var di Folck som Zidselle Marie Orning var af  som var rested Remmer af baade for og bag,  videre viste hun ej at giøre forklaring om,

  Ellj Johanes Datter Svalland eftter giorte Eed forklarede at nest avigte Som/m/er i slaatten  var de til sam/m/en i Stuen, og da kom Zidsele Marie Orning og Zidselle Hemings datter Svalland i Clam/m/eri og ord til sam/m/en om een Stamp som Fisk laag i blød udj  hvilcke Stamp Zidsele Orning hafde laant af Zidsele Hemings datter, som hun vilde have igien, men Zidselle Orning ej ville miste,  omsider brast det ud til et stort skielderie, Zidsele Orning kalte Zidselle Hemings datter for Langelaar, Heste Læbe og andet meere   dend anden skielte hende igien, men da de kom ud i Forstu døren sam/m/en  sagde Zidselle Hemings datter till Zidsele Marie Orning, Jeg er icke af det slags Folck som du er af  der er skaaren Reem/m/er af baade faar og bag,  videre viste hun icke at vidne i denne Sag

  Zidselle Marie Orning svarede her till at hun kand icke negte at have kaldet Zidselle Hemings datter Langelaar, det skeede fordj at hun i gaarden  før de kom i stuen  optog hendes skiørt og viste hende sine bare laar, hvilke skee til foragt mod hende,  videre ved hun

 

1724: 79

 

icke at have talt,

  Siri Samsons datter eftter giorte Eed vidnede at sam/m/e tid som før er melt nest avigte Som/m/er i Slaatten paa Svalland  i Forstu døren  da saag hun at Zidselle Marie Orning og Zidselle Hemings datter Svalland var i ord af sam/m/en, og hun hørde icke hvor af deris Clam/m/erie kom, men dette hørde hun  at Zidselle Hemings datter sagde til Zidsele Marie Orning  du er af de Folck som de har respet remmer af baade faar og bag,  videre viste hun icke at vidne i denne Sag,

  Hr: Lieut: Orning paastod at Zidselle Hemings datter bør for saadan sine skiels ord at miste sin ære og betalle ham sine omkostninger, ellers begierede hand opsettelse i Sagen  med begiering at Zidselle Hemings Datter bør self at møde for Retten till Sagens afhandling enten ved forlig eller Dom,

Denne Sinde afsagt saaledes,

Sagen beroer till først holdende Ting  till hvilcken tid Zidselle Hemings datter i egen Person bør møde i Retten  sit overbeviste skielderie at til svare, tillige med hende bør og hendes Mand Torkild Jacobsen Svalland at Comparere, og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget om dennem ej er vitterlig at avigte aar 1723: laag øde eftterskrefne Halsnøe Closters Jorder i dette skibrede  Nemblig   Tvet  1 L: 18 Mrk: Sm:   Hixdall, 1 L: 2 pd: 6 Mrk: Sm:   Dyrem  2 L: 22 ½ Mrk: Sm:

 

1724: 79b

 

Indbiue  5 L: 1 pd: 12 Mrk: Sm:   og Svalland  2 L: 1 p: 21 Mrk: Smør  hvor af aldeelis ingen Skatter, Landskyld, Leeding eller anden rettighed til hannem betalt er.

  Almuen der til svarede at det dennem i alle maader nocksom vitterlig er at bemelte Halsnøe Closters Jordeparter avigte aar laag øde  af ingen er bleven brugt eller besidet, saa at slet indted der af till deris May: Foget  enten skatter, Landskyld, Leeding eller anden rettighed betalt er,   og frem stod for Retten Lensmanden Kaal Tvet og Goute Stangeland  som ved Eed testerede at det sig i alle maader saaledes forholder som Almuen svaret haver.

  Dette begierede Kongl: May: Foget at hannem under Rettens forseiglinger beskreven maatte meddeelis  som ham ej kunde veigres,

 

Samuel Haaland af Etne og Jon Eickaasen af Fielbergs skibrede blef befallet at reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 19: Febr: blef holden almindelig Waar ting paa Killisvigen med Fielbergs skibredes Lænetz Almue, over verende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Bunde Lensmanden Lars Killisvig  med eftterskrefne Lougret, Erick Espeland, Knud Wiieland, Ellias ibid:, Halvor Dueland, Stephen og Colben Berge, \og/ Johanes N: Lunde, samt Almue fleere som Tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

1724: 80

 

 

Publiceret de for indførte ordre og befallinger,

 

Publiceret Steener Jensen Stangeland  hans udgifne skiøde till Peder Tostensen Stangeland paa 1 L: 1 pd: 3 Mrk: Sm: [i gaarden Stangeland] med bøxsel  i mod penge 75 rdr:  dat: 3 Decembr: 1720:

 

Publiceret Peder Tostensen Stangelands udgifne skiøde till Ole Reiersen Stangeland paa 1 L: 1pd: 3 Mrk: Sm: med bøxsel i hans paaboende gaard  bemelte Stangeland  i mod penge 47: rdr:  dat: Killisvig dend 18: Febr: 1724:

 

Publiceret Steener Jensen  boende paa Næsse i Fiære skibrede  hans udgifne skiøde till Mallene Andfinds datter [paa] 1 L: Sm: uden bøxsel udj øfre Stangeland her i Fielbergs Skibrede  i mod penge 40 rdr:  dat: 11 Febr: 1724:

 

Helge Waagen  Sl: Adskild Waagens eftterlatte Encke  hafde ladet stefne sin Stif Søn Niels Waagen for medelst at da hun afstod gaarden for hende!! (ham)  hand da laavede hende nogen wilkor og underholdning hos ham paa gaarden hendes lifs tid, som hand nu fra gaar og ej vill holde, formodede at hvis hand i saa maade har laavet og ingaaet  hand og bør holde, saa som hun ej paa anden maade for hannem afstod sin bøxslede Jord,   hun hafde og ladet stefne til Vidne her om Mickel Hetland og Jon Alne  som deris forligelse har hørt,

 

1724: 80b

 

hand skall og u-billig opslaget og opbrut dend stue dør hvor udj hun hafde sin Værelse, bort taget fra hende 2de Kister, udslaget hendes Mad hun der hafde paa gulvet, med paastand hand og der for bør lide og undgielde som vedbør,

  begge parter møtte for Retten, saa og de 2de Vidner,

  Mickel Hetland eftter giorte Eed vidnede at i denne Venter!! (Vinter) nu er 4re aar siden  hørde de at Helge Waagen opsagde sin Jord for sin Stefsøn Niels Waagen  og eftter forligelse i mellem dem skulle hendes Stif Søn Niels Waagen give hende aarlig frj huus Verelse med ild, warme og huus werelse, hendes lifs tid, aarlig skulle hand føde for hende Een Koe, og der for uden tilsee hende med alt gaat i hendes alderdom, om Sygdom og alderdom hende skulle paa kom/m/e,

  Jon Alne og Olle Reiersen Stangeland widnede ved Eed de sam/m/e ord,  Helge Waagen beklagede sig og at hand hafde opslaget hendes Stue dør og bort taget fra hende 2de Kister og slaget hendes Mad paa gulvet,

  Niels Waagen der til svarede at hand kand icke negte at hand jo opslog hendes Dør paa Lemmen over Senge boen, saa som hun hafde tillagt!! (tillugt?) døren for sig, og Self var inden fore og ej med gode vilde oplade for ham døren  endog hand nogle gange bad hende lucke op, men som hun icke vilde, saa slog hand døren op,

 

1724: 81

 

og tog først een Kiste som tilhørte hans broder Johanes Adskildsen  som baade da var og endnu er i deris May: tieniste for BaasMand paa Holmen i Kiøbenhafn, hvilcke Kiste hannem i skifttet eftter hans Sl: Fader var tillagt, og hun ej vilde med det gode fra sig levere,  dend anden var een gl: Kiste uden nogen Verdj  som ej i skifttet var wurderet, og der fore tilhørte sambtlig hende og hendes Stifbørn, hand forklarede og at i dend Kiste som hans broder til hørde  var ingen Mad  uden noget lidet brød som hand tog op og lagde paa Lem/m/en, formodede at eftterdj at dend eene Kiste til hans!! (tilhørde hans) broder, dend anden var u-skifttet  hand da hafde ret at tage dem naar hun icke eftter mange venlige anmodninger ville dem fra sig levere,   hvad sig dend Koe angaar som hand for hende skulle føde, da som hun icke bliver fornøyet med Fosteret  vill hand heller betalle hende een daller for Fosteret end føde dend for hende, saa kand hun lade dend føde hvor hun ville,  icke heller har hand laavet hende huus Verelse lenger end hand med hende kand foreenis  og ej lenger,

  Helge Waagen forskiød sig till de førte Vidners forklaring for saa vit wilkore angaar, med formodning hand bør det eftter leve og holde hendes lifs tid,  hvad sig angaar de bort tagne Kister, da formodede hun at dend eene Kiste som hans broder ej tilhørde  bør hende igien

 

1724: 81b

 

til bage leveres  og at Niels Waagen bør anseeis til straf for sin woldsom omgang med hende, og der paa begierede Dom

afsagt,

Nils Adskildsen Waagen bør eftter sin udgifne forpligt og forliig holde dend foreening som i mellem hannem og hans StifModer Helge Waagen om wilkor paa gaarden sluttet er, hvor ved hun aarlig nyder hendes lifs tid  eller saa lenge hun er Encke, fri Huusverelse med {war} fornøden warme og Ild, samt om hun for alderdom eller anden Svaghed bliver hiem søgt, med fornøden røgt og tilsiun, alt eftter widnernes der om giorte forklaring, i lige maade bør hand eftter sam/m/e sit løftte aarlig og {u-} forsvarlig føde for hende paa gaarden Waagen Een Koe  hende til tieniste, saa som hun beviser paa dend maade at have opsagt sin Jord for ham, dend hun fremdeelis self kunde have beholdet om hun vilde   alt dette bør af ham eftter kom/m/es uden {Kl} billig Klagemaal i alle maader,  hvad sig angaar de 2de Kister hand fra hende har bort taget, da som hand self tilstaar at hand har opbrut dend dør hvor hun hafde sit tøy  og hun Self var inden for  og udtagen 2de Kister, dend eene hans broder Johanes til hørende  dend anden  som skall vere u-Vurderet og u-skifttet eftter hans Sl: Fader, da

 

1724: 82

 

som saadan handel og gierning er een wolsom handel, saa bør hand inden 15ten dage at levere fra sig til hans Stifmoder Helge Waagen dend eene Kiste  som hand siger at vere u-skifttet  eller i mangel af Kisten betale der fore 1 Mrk: 8 s:  den anden Kiste  hans broder tilhører  beholder hand  og der fore giør reigenskab for sin broder, og for medelst hand har begaaet denne u-louglige gierning  bøder hand denne sinde till deris May: 2 rdr:  og der for uden betaller hand til sin Stif moder i denne prossesses omkostning 2 Mrk: 8 s:  det i lige maade inden 15ten dage under dend adfer Lougen om for melder.

 

Ellias Wieland hafde ladet stefne Ingerj Ørland for medelst at hendes datter Elj Anders datter hafde Fested sig i tieniste hos hannem og tiente hannem et aar  og paa dette aar som nu er  tiente hun hannem alt til i Korn skuren nest avigte høst, og foer saa hiem fra sin tieniste og kom icke meer igien, formodede der fore at hun bør svare der fore, saa paastod hand og at Ingerj bør indestaa ham for dj at hun bort leiede hendes anden datter Ingelef Anders datter  og ej lod hende kom/m/e i hendes Søsters sted, paastod der fore at hun bør betalle dend skade hand der over lidt haver,

  Ingerj Ørland møtte till Sagen at svare  og forklarede at da hendes datter Elj kom hiem siug fra Ellias Wieland, (maatte?) hun tage mod hende, og end nu alt (siden?)

 

1724: 82b

 

har voren Svag, og formodede at Ellias Wieland bør stefne hende Self  at hun og self kand svare til sin Sag, om hand noget i mod hende haver at tale,  videre viste hun icke til Sagen at svare,

  Halvor Dueland og Niels Waagen var af Ellias Dueland!! (Wieland) til Vidne i Sagen ind stefnt,  hvilcke begge Mend møtte og forklarede at de icke veed andet at vidne end da de til spurte Ingerj Ørland om hendes datter, at hun skulle sige hvor fore hun ej kom i tieniste igien, da svarede Ingerj, at hun forneme at saa bliver een og saa een anden Reiet siug fra ham  videre viste de icke at vidne,

  Ingerj Ørland paastod at hendes datter bør stefnes og self svare til Sagen,

Afsagt,

Eftterdj Elj Anders datter Ørland i denne Sag ej er stefnet, saa fordj Sagen hende allene Self angaar, saa bør Ellias Wieland  saa fremt hand noget over Eli Anders Datter haver at klage, stefne hende louglig, og naar det skeer, skall i Sagen Kiendes hvis ret er.

 

Johanes Colbensen og Niels Tollefsen Udbiue blef befallet at reise till Loug tinget at aflegge deris LougrettesEed,

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen over alt paa Tinget om dennem er vitterlig at afvigte aar 1723: er forefalden nogen af desse eftter nefnte deris May: indkomster, Nemblig  (arve)løs godtz, forbrut oddels godtz, 6te og 10de (penge)

 

1724: 83

 

for uden riges førte Midler, 60 Lod Sølfs bøder  eller noget saadant, saa som skatter af oprødede pladtzer, Engeslaatte skatt  med meere saadant,   Hand tilspurte dem og om i dette skibrede, findes nogen Strandsidere, Handverkesfolck, pebber Svenne, bønder Søn/n/er eller Huus Mend, som nogen skatter till deres till deris!! May: enten betalt haver, bør betalle eller kand betalle

  Almuen der til svarede ingen af alle desse skatter eller indkomster afvigte aar i dette skibrede er forefalden, icke heller findes her enten Strandsidere, pebber Sven/n/e, Handverkes folck, bønder Sønner eller Huus Mend som enten har skattet eller kand skatte,   Og frem stod for Retten Goute Stangeland og Niels Dregernes  som ved eed testerede at alt hvis Almuen i dette fald har forklaret  i alle maader findes sandferdigt,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som hannem ej kunde negtes,

 

Publiceret Karj Lars datter  Sl: Størkor Lundes eftter leverske  hendes udgifne skiøde till Anders Andersen Frønsdall paa 18 ¾ Mrk: Sm: med bøxsel i Lunde  og udj dend under gaarden beliggende øde gaard  Kaatte øde kaldet  2 ½ Mrk: Sm: uden bøxsel  i mod penge 15 rdr:  dat: 10 Decembr: 1721:

 

Publiceret Tollef Paalsen Eies udstede bøxsel seddel till Orm Siursen paa 1 L: S:  1 H: (i gaarden) Eie  dat: 19: Febr: 1724:

 

1724: 83b

 

 

Publiceret Orm Siursen Eies skiøde udgiven til Tollef Eie paa 1 L: Sm: og 1 H: i Eie  dat: 18: Febr: 1724:

 

 

 

Dend 23: Febr: blef holden Almindelig Waar ting paa Haaversholm for Halsnøe Closters Almue af Fiere skibrede, over verende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen  med eftterskrefne Lougrett, Eiluf Haavers Holm  Halsnøe Closters bunde Lensmand,  Niels Tveitte, Lars Møcklevold, Lars Øckeland, Gunder ibd:  Aanun Biørgen, Ellend UlfEbne, \og/ Peder Apeland, sambt Almue fleere som Tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de anordninger og befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Chresten Weastad hafde ladet stefne Ole westre Braatvet for 5 Mrk: 10 s: som hand i Munderings penge hand har betalt for 3de aar som hand boede paa Weastad  af 3 spand Sm:  aarlig 1 Mrk: 14 s:  til sam/m/en 5 Mrk: 10 s:  der for uden Resterende Landskyld og rettighed 1 rdr:  tillige med foraarsagede omkostning,

  Ole westre Braatvett møtte till Sagen at svare og tilstod at vere skyldig de paastefnte Munderings penge 5 Mrk: 10 s:  men dend eene Rixdr: skal dependere af Fløtting  som hand formoder at vere fri fore

  Chresten Weastad formente at eftterdj Olle Braatvet ej har villet fløtte  da formente (hand) at hand bør betalle aarlig 3 Mrk:  ellers

 

1724: 84

 

kand hand ej gaat giøre at desse penge er paa nogen Fløtings rest  men paa rettigheden  og der paa formente at nyde Dom til betalling,

Afsagt,

Ole Vestre Braatvet bør inden 15ten dage at betalle till Chresten Weastad de af Chresten for ham betalte 5 Mrk: 10 s: \Munderings penge/  i lige maade 1 rdr: paa Resterende Rettighed og Fløting  tillige med foraarsagede omkostning 2 Mrk: 8 s:  alt under excecution eftter Lougen,

 

Publiceret Fogden Ole Larsens udstede bøxsel seddel till Johanes Larsen paa ½ L: Sm:  ½ H: i Møcklevold  dat: 2 Febr: 1724:

 

Publiceret Fogden Ole Larsens bøxsel seddel till Mattis Larsen paa ½ L: Sm:  1 buckesk: i Halsnøe Closters Jord Fodsell, dat: 4de Januarj 1724:

 

Publiceret Fogden Ole Larsens udstede bøxsel seddel till Lars Larsen paa ½ L: Sm:  ½ H: i Halsnøe Closters gaard Møcklevold  paa dend Condition at som gaarden har ligget øde  hand da skall nyde sam/m/e part fri for Skatt og Landskyld i toe aar, dat: 24 Febr: 1724:

 

Publiceret Fogden Sr: Ole Larsens udstede bøxsel seddel till Erick Tronsen paa 2 L: Sm:  1 Hud i Halsnøe Closters gaard Østvig  paa dend Condition at som dend halve Hud og 1 L: Sm: i nogen tid har ligget øde, saa nyder hand sam/m/e øde part fri for skatt og Landskyld i 3 aar  dat: 4 Januarij 1724:

 

1724: 84b

 

 

 

Dend 25: Febr: blef holden Almindelig Waar ting paa Bielland for Føyens og Fiere skibr: Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen  med eftter skrefne Lougret, Næll Hysingstad  Lensmand i Føyens skibrede,  Otte Aadland, Heine Rometvet, Sæbiørn Øckeland, {Olle} Johans{en} Olsen Nordhuglen, Jon Brandvigen, Anders Kyvig, Sæbiørn Stue, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de andordninger og befallinger som for hen findes indført,

 

Publiceret Sr: Hendrich von Rechen  borger udj Bergen  hans udgifne skiøde till Lars Olsen paa dend gaard Traavaag i Fiere skibrede paa 18 Mrk: Sm: eller 1 Vætt Koren  med bøxsell  dat: Bergen dend 15 Junij 1723:

 

Publiceret Stifttambtskriver Svanenhielms udstede bøxsel seddel till Jonas Nielsen paa 1 L: Sm:  1 Hud i gaarden Lunds Werket!! (Lundmandsverket?) i Føyens skibrede, dat: 11: Decembr: 1722:

 

Iver Hinderlj hafde ladet stefne Frans Sveen formedelst hand nest avigte Høst  5 á 6 uger for Juul  skall have af wred Hue med sin Foed spent ham udj hans Mund  saa der eftter blod gick ud, og hand i lang tid der eftter hafde een stor skade i sin Mund, formodede der fore at Frans Sveen ej allene bør lide eftter Lougen for saadan sin u-billige afder, (men) end og betalle ham for sin skade og for(aarsage)de omkostning

 

1724: 85

 

  Frands Sveen blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans veigne,

  Lensmanden Tollef Houland forklarede at Frans Sveen lougligt er warslet af Knud Nordskog og Hans Aase,  ingen af dennem møtte til stede som Stefnemaalet burde afhiemle, hvor fore indted i denne Sag kand fore tages, endog at begge Vidnerne Ole Jørgensen og Ole Hendricksen Braatvet møtte i rette,  hvor fore Sagen igien louglig bør stefnes,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Balser Pedersen!! (Peder Balsersen) Isdall for Leiermaal med Ane Mortens datter Aalfaaren  der fore at bøde eftter Lougen,

  Peder Balsersen møtte till Sagen at svare og vedstod Leiermaalet at have begaaet, men som hand er een Kongl: inruleret Matros  saa formodede hand for bøder at vere befriet, men forklarede at hand ej hafde sin inrulerings patent eller pass med sig,   icke heller møtte qvindfolcket til stede, men blef af Lensmanden berettet at hun er i Waags skibrede  og der fore ej af hannem stefnt,

afsagt,

Peder Balsersen Iisdal bør til neste ting at møde og der frem vise ej allene sit paaberaabte pass  men og at med have een atest fra sin Sogne Prest Mag: Tom/m/es Skeen, paa hvilcken tid hand med sin Kone er bleven trolovet, saa og paa dend tid barnet  som {af} med hannem og qvindfolcket Ane Mortens datter er bleven døbt, og skall saa videre i Sagen gaaes hvis ret er.

 

Publiceret Hr: Fridrick Christi(ansen?) (Christensen?) Holbergs udstede bøxsel seddel till R(…..?)

 

1724: 85b

 

Hansen paa ½ L: Sm:  ½ H: udj Føyen  Encke Fattig huuset i Bergen til hørende  dat: 14: Decembr: 1723:

 

Publiceret Iver Gram   Erich Ottesen  som Formynder for Anders Gram og Hans Gram,  Søren Gram paa egne og sin Søster Karen Grams veigne  samt Nicolay Gram  deris udgifne skiøde till Knud Iversen Gram paa eftter skrefne Jordegodtz  alt sam/m/en i Føyens skibrede beliggende  Nemblig   Holme  ½ L: 3 Mrk: Sm: og 1 Hud  med underliggende andeel i Laxsevaagen  BlaaMulen kaldet,   Øckeland  Sm: 2 pd: 4 2/25 Mrk: Sm:   Breche  Sm: ½ L:  ½ H: og 18: Mrk: Tørfisk,   Wickenes  Sm: 1 pd:   Petterteig  12 Mrk: Sm:  alt med bøxsel  dat: 18: Martj 1723:

 

Jon Lj og Ole Hofde blef befallet at reise till Loug tinget at aflegge deris Lougrettes Eed, og det af Fiære skibrede    Lars Lillebøe og Lars Petterteigen af Føyens Skibr: blef og befallet at reise til Loug tinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

Publiceret Marie Cronmond  Sl: Hans Skrøders  udstede bøxsel seddel till Lars Olsen paa dend gaard Siggervaag her i Føyens Skibrede  skylder aarlig i Landskyld ½ Løb Sm:  dat: 4 Januarj 1724:

 

Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen tilspurte Almuen paa Tinget  baade af Fiære og Føyens skibreder  om avigte aar 1723: er fore falden noget af eftterskrefne Kongl: indkomster  saa som   arveløs godtz, for(bru)t oddels godtz, 60 Lod Sølfs bøder, 6te og (10de) penge for uden Riges førte Midler, Enge-

 

1724: 86

 

slaatteskatt, skatt af oprødede pladtzer,  Ilige maade om fleere Strandsidere findes end sedvanligt som skatte bør, saa og om her findes nogen Pebber Svenne, bønder Sønner eller Huus Mend som skatte bør eller kand  ej heller fleere HandsVerkes Folck end skredderen paa Leervigen her i Føyens Skibrede  Nafnlig Jan Børs  som aarlig har givet og aarlig bør betalle Toe Rixdaller  siger 2 rdr:

  Almuen der til svarede at ingen af de før anførte og Specificerede indkomster i desse 2de Skibreder i avigte aar 1723: er fore falden, Strandsidere er slet ingen i Fiære skibrede, ej heller fleere Strandsidere i Føyens skibrede end sedvanligt  Handverkes Folck ej heller fleere  uden allene Skredderen Jan Børs paa Leervigen  som aarlig baade har betalt og aarlig betaller Toe Rixdaller, Pebber Svenne, Bønder Sønner og Huusmend findes slet ingen som enten kand skatte, eller skattet haver,   Og frem stod for Retten Ole Lunde og Lars Nyesetter  som ved Eed forklarede at hvis i saa maader af Almuen forklaret er  i alle maader er sandferdigt,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde veigres,

 

Kongl: May: tilspurte endnu Almuen af begge desse skibreder om dem ej vitterlig er \at/ afvigte aar 1723: laag øde eftterskrefne Halsnøe Closters Jorder, hvor af slet indted avigte aar er betalt, enten skatter, Landskyld eller anden rettighed, saa som udj

 

1724: 86b

 

Fiære skibrede,

Østvig  Sm: 1 L: 9 Mrk: Sm:    Møcklevold  2 pd: Sm:    {Urong} wester Braatvet  1 L: 2 pd: 12 Mrk: Sm:    østre Braatvet  1 L: 1 pd: 18 Mrk: Sm:   og Apeland  1 pd: 12 Mrk: Sm:

Føyens skibrede,

Grindem  3 Løber Sm:    Urong  1 L: 1 pd: 12 Mrk: Sm:    Steensbøe  1 L: 2 pd: Sm:    Lørhammer  1 L: Sm:   og Mælland  1 pd: 16 ½ Mrk: Sm:

  Almuen af begge skibreder der til svarede at det er i ald sandhed vest at desse før Specificerede Halsnøe Closters Jorder avigte aar laag øde, af ingen blef brugt eller besidet  saa aldeelis indted af dennem avigte aar till deris May: Foget enten skatter, Landskyld, Leeding eller anden rettighed betalt er,   og fremstod for Retten Halsnøe Closters bunde Lensmand Knud Iversen Søre Huglen og Johanes Hysingstad af Føyens skibrede  og af Fiere skibrede Lensmanden Tollef Hougland og Iver Hinderlj  som ved Eed testerede at hvis Almuen her om forklaret haver  i alle maader er sandferdigt,

  dette begierede Kongl: May: Foget af Retten beskreven, som ej kunde negtes,

 

Endnu till spurte Fogden Sr: Ole Larsen Almuen af begge skibreder om dennem ej vitterlig er at de 2de Jorder  deris May: til hørende  saa som Flotnes (Flatnes) i Fiære skibr:  1 L: 9 Mrk: Sm:   og Sælle af Føyens skibrede  ½ L: Sm:  afvigte aar 1723: laag øde og af ingen blef brugt eller besidet  saa at der af

 

1724: 87

 

ingen skatter, Landskyld eller anden rettighed betalt er,

  Almuen af begge skibreder der till svarede at det er sandferdig vist at desse 2de Jorde parter i Flatnes og Sælle afvigte aar laag øde  af ingen blef brugt eller besidet, saa at ej det ringeste enten i skatter, Landskyld eller anden Rettighed der af betalt er,   og frem stod for Retten Lensmanden af Fiære skibrede Tollef Hougland og Iver Hinderlj, af Føyens skibrede Daniel Stue og Sæbiørn Øckeland  som alle ved Eed testerede at det i ald sandhed sig saaledes forholder som Almuen forklaret haver,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte hannem beskreven meddeelis, som ham ej kunde veigres,

 

Haldor Jacobsen Spidsøen hafde ladet stefne Ingebregt Nøckling formedelst at hand det aar 1722 indtog ham paa gaarden hos sig og overlod ham helten i gaarden Nøckling  som var ½ L: Sm:  till at bruge  i sam/m/e brug eiede bemelte Haldor Self 9 Mrk: Sm:   9 Mrk: S: eiede Paal Berøen   og 18 Mrk: eiede Ingebregt Nøckling  og da hand eet aar hafde brugt Jorden og mente at side i rolighed, da fratog Ingebregt ham sine egne 18 Mrk: Smørs brug igien, og som det øfrige icke var meer end 18 Mrk:  saa var det forlet!! (forlite) for ham at føde sig af  og der fore maatte forlade Jorden  saa som ald Jorden ickun til foren hafde voren een Mands brug

 

1724: 87b

 

formodede og paastod der fore at Ingebregt Nøckling baade bør betalle skatten og Rettigheden af hans 9 Mrk: Sm:  saa og siden bøxsle og bruge det som før

  Ingebregt Nøckling møtte og tilstod alt hvis Haldor forklarede  men som hand Self var misholden med dend anden halve Løb, saa tog hand sine 18 Mrk: i brug  og lod Haldor beholde de øfrige 18 mrk:  som ej vilde bruge men forlod Jorden øde  formodede at Haldor  som forlod Jorden øde  bør Self betalle skatten, forklarede og at Haldor her eftter maa giøre af sine 9 Mrk: Sm: i gaarden hvor hand vill, saa som hand ej vill bruge dem, tilstod dog at hand til foren altid har brugt gaarden ald sam/m/en lige som hans Sl: Fader Ole Nøckling for ham brugte

  Haldor paastod Dom  at Ingebregt bør betalle skatten for avigte aar dend laag øde  og her for uden altid her eftter bruge hans eiende 9 Mrk: Sm: i mod børste!! (første) bøxsel og aarlig rettighed,

Afsagt,

Ingebregt Nøckling  som till foren baade i sin tid har brugt ald gaarden Nøckling  som og hans Sl: Fader Ole Nøckling for ham brugt haver, og med Villie og Venskab overlod dend Halve gaard for Haldor Jacobsen Spidsøen  og der eftter fra tog ham helten af bruget, hvor over de omtvistede 9 Mrk: Sm: blef øde liggende   Da Kiendes for Rett  at eftterdj Ingebregt Nøckling saaledes bemegtigede sig een deel af bruget  bør hand og

 

1724: 88

 

betalle avigte aars skatter af Haldor Jacobsens eiende 9 Mrk: Sm:  og der for uden Rettigheden af sam/m/e til Haldor  sambt og antage bemelte 9 Mrk: til brugs  og betalle i første bøxsel til Haldor 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og siden aarlig Landskyld og rettighed som een Leilending, her for uden betaller hand og i foraarsagede omkostning til Haldor Spidsøen 2 Mrk: 8 s:  alt dette under dend adfer Lougen om formelder.

 

 

 

Dend 28: Febr: blef holden Almindelig Waar ting paa Sioe for Skaanevigs \og Opdals/ skibreders Halsnøe Closters Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, {over verende} Closter Lensmændene Johanes Sioe og Tosten Skaarpen  med eftterskrefne Lougret, Johanes og Niels Eie, Anders Sæbøe, Anders og Mons Toftte, Johanes Qvidevold, Lars Rasmusen og Giør Olsen Lande, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de ordre og befallinger som for hen er indført,

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen af Opdals Skibrede, om dennem ej viterlig er at afvigte aar 1723: eftterskrefne Halsnøe Closters Jorder laag øde  af ingen blef brugt eller besidet  Nemblig   Mit Waage  1 L: 1 p: 12 Mrk: Sm:   og Øfre Waage  1 L: Sm:  hvor af slet ingen skatter, Landskyld,

 

1724: 88b

 

Leeding eller anden Rettighed betalt er

  Almuen der til svarede at det er nock i ald sandhed vest at begge desse Halsnøe Closters Jorder afvigte aar laag øde  af ingen blef brugt eller besidet, saa at slet ingen skatter eller anden Rettigheder af dennem er bleven betalt,   Og frem stod for Retten Closter Lensmanden Tosten Skaarpen og Niels Tvet  som Eedlig testerede at det sig saaledes i ald sandhed forholder som Almuen forklaret haver

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte ind føris og hannem beskreven meddeelis  som ham ej kunde weigres,

 

Johanes Fleisien hafde atter ladet stefne Ole Johanes!! ytre Tungesvig for begangen slags maal paa hannem  som fra forige ting til nu blef optagen, og møtte nu udj Rette Johanes Fleisien  som Sagen i Retten frem Eskede og paastod at Ole Johansen bør lide eftter Lougen for hvis hand paa hannem brut haver  tillige med foraarsagede omkostninger

  Ole Johansen Tungesvig blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Johanes Sioe  og Hans Johansen  til huus her paa Soe!! (Sioe)  hiemlede ved Eed at de louglig har stefnt Ole Johansen Tungesvig, men hand var icke hieme, men baade da og end nu Continuerer i sin arrest paa Slottet i Bergen, hvor han fra Som/m/er tinget fra

 

1724: 89

 

Gielmervigen eftter HøyEdelbaarne Hr: Stifttbefallings Mandens ordre blef hen ført, og svarede Olle Johansen Tungesvigens Kone at hun icke kunde svare til denne Sag  Men formodede at hendes Mand Self der til bør svare naar hand kom/m/er i sin frihed.

  Johanes Fleisien som Citant forklarede at hand icke andet har kundet giøre end at stefne Olle Johansen ved sin boepæl, men ej der om advaret hannem i hans arrest  hvor hand nu paa slottet i Bergen er besidende, hand paastod Dom till bøders betalling og omkostnings erleggelse,

denne sinde saaledes forafskeediget,

Ole Johansen yttre Tungesvig er blefven nest avigte Som/m/er ting fra Gielmervigen ført i arrest till Bergens Fæstning, hvor hand alt siden har sidet og endnu der er besidende, {hand} \hannem/ icke heller i denne sin arrest dette stefne maal er bleven till Kiende givet, Saa beroer endnu Sagen till neste Ting, og bør Johanes Fleisien advare hannem lougligen om Sagen ej allene for hans boepæl, men end og  om hand icke inden dend tid tinget igien holdes  hiem kom/m/er  da og forkynde ham Stefnemaalet hvor hand i arrest er besidende  og skall saa gaaes i Sagen videre hvis ret er

 

Jon Meehuus og Paal Bouge blef befallet at reise till Lougtinget at aflegge sin Lougretes Eed,

 

Kongl: May: Foget till spurte Meenige Mand paa Tinget af Skaanevigs Skibrede, om

 

1724: 89b

 

dennem ej er Vitterlig, at dend Fattige Mand \Lars Clausen/  som boer paa dend gaard Sættre  Halsnøe Closteret tilhørende  her paa Closterøen  icke er saa forarmet at hand u-muelig er god for at betalle hans Resterende skatter og Rettigheder for 1722  saa som Skatter 4 rdr: 5 Mrk: 3 s:  og Landskyld 5 rdr: 1 Mrk: 4 s:  endog hand hannem med Milletair Excecution har hiemsøgt

  Almuen der till svarede at det er sandferdig vist at denne Mand Lars Clausen Sættre er skyldig bleven for 1722 ovennefnte skatter og Landskyld, og at hand dennem for armod skyld ej er god for at betalle, de ved og at hos ham har voren Militair Excecution  men for medelst hand ej noget hafde at betalle med  maatte de avige,   og fremstod for Retten Lensmanden Johanes Sioe og Søren Fielland  som Eedlig forklarede at det sig saaledes i alle maader forholder som Fogden og Almuen forklaret haver.

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte hannem af Retten beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

 

 

Dend 2dend Martj blef holden almindelig Waar ting paa Helvigen for Qvindheretz skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Bunde Lensmanden Iver Helvigen  med eftterskrefne Lougrett, Anders Helvigen, Paal Kierland, Niels Skaarpen, Knud Grødstøll, Olle Hougland, Johanes Feet, Søren Møcklebust og Rickert Museland  samt Almue fleere som Tinget søgte,

 

1724: 90

 

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de ordre og befallinger som før anfindes Specificerede,

 

Publiceret Prousten Hr: Willum Frimands udgifne Caution for Chrestian Bager  som af HøyEdel baarne Hr: Stifttbefallings Manden er antagen til Forvalter over Baroniet Rosenthal for bemelte Baronietz indtrader for indverende aar 1724:  Dat: Malmanger Prestegaard dend 31: Januarij 1724:

 

Publiceret Stifttskriveren Hans Widtz udstede bøxsel seddel till Brynild Nielsen paa dend gaard Skaarpen  Onerems Kierke til hørende  skylder aarlig 1 L: Sm:  1 H:  dat: 30 Junij 1723.

 

Publiceret Prousten Hr: Willum Frimands udstede bøxsel seddel till Soldaten Anders Hermandsen paa 3 spand Sm:  ¾ H: i gaarden Bieland, dat: 9 Febr: 1723:

 

Publiceret Prousten Hr: Willum Frimands udstede bøxsel seddel till Aslack Heinesen paa ½ L: Sm:  ½ H: i dend gaard Bielland, dat: 24: Martj 1723:

 

Publiceret Prousten Hr: Willum Frimands udstede bøxsel seddel till Omund Knudsen paa 1 L: Sm:  1 H: i Bielland  dat: 29: Decembr: 1722:

 

Anders Hermandsen Bielland frem kom for Retten og paa Lars Torsen Bogsnæs og Olle Knudsen Unnerems weigne lyste deris Penge mangel till at indløse deris for-!! (forfedres?)

 

1724: 90b

 

Oddel udj dend gaard Møcklebust i Omvige Dallen, som bruges af Knud og Mattis, og eies nu af Baron RosenCrantes arvinger  hvilcke hand begierede at maatte i Protocolen indføris  dennem i fremtiden till eftterrettning, som hannem ej kunde veigres,

 

Niels Kaldestad hafde ladet stefne Halvor Berge for Skieldsord  der fore at lide eftter Lougen, hafde og [ladet] stefne till Vidne Hendrik Hougland, Knud Feet og Gudmund øfre Feet,  Niels Kaldestad {blef} paastod at Halvor Berge bør anseeis, saa som hand har skieldet ham paa sin ære  som skeede nest avigte Som/m/er  nylig for Ste: Hans dag, \og/ som indted Sage ting siden dend tid er holden, saa har hand ej tilforen kundet stefne Sagen ind

  Halvor Berge blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Jon Tvet og Abel Iversen Helvig, hiemlede ved Eed at Halvor Berge louglig er Citeret, de hiemlede og ved Eed at de louglig haver stefnet Vidnerne, men de 2de Mend Knud Feet og Gudmund Øfrefeet lod svare at de icke Comparerede før de blef stefnet till deris werneting  saa som de begge ere under Baroniet Rosendals jurisdiction,

Denne sinde saaledes forafskeediget,

Halvor Berge  som befindes louglig at vere stefnet og dog ej møder, bør till neste Ting at Comparere, saa og det eene Vidne Hendrik Hougeland, men hvad de 2de andre Vidner angaar  Nemblig Knud og Gudmund Feet

 

1724: 91

 

da som de begge ere af Baronietz Rosendals godtz, stefnes de til deris Verneting, og naar det skeer skall videre i Sagen gaaes hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa Tinget om de er vidende at avigte aar 1723 nogen af eftterskrefne Kongl: indkomster i dette skibrede er forefalden  Nemlig, arveløs godtz, forbrut oddels godtz, 6te og 10de penge for uden Riges førte Midler, 60 Lod Sølfs bøder, Skatter af oprødede pladtzer, Engeslaatte skatt, eller saadant meere   hand tilspurte dem og om i dette skibrede findes nogen Strandsidere, Pebber Svenne, HandVerkes Folck, Huus Mend eller bønder Sønner, som enten har skattet, skatte bør eller skatte kand,

  Almuen der till svarede at avigte aar 1723: slet indted af aldt dette som Fogden opreignet haver i dette skibrede er forefalden   og frem stod for Retten Lensmanden Iver Helvigen og {Ive} Willum Haavig  som ved [Eed] testerede at hvis af Almuen her om er forklaret  i alle maader er sandferdigt,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som hannem ej kunde veigres,

 

Publiceret Jacob Olsen  tilholdende paa Dysseland her i Qvindheretz skibrede  hans udgifne skiøde till Biørn Olsen paa 1 pd: 17 1/5 Mrk: Sm: med bøxsel i Døsseland  tillige med oddel og Aasæde Retten  hvilcke

 

1724: 91b

 

ham som ælste broder ellers er tilhørende, dat: Helvigen dend 2 Martj 1724:

 

 

 

Dend 3 April blef holden Almindelig Waarting paa Homelvig for Opdals og Waags skibreders Almue, oververende paa Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsens veigne hans tiener Niels Bager, Bunde Lensmendene Gunder Ambland og Sallamon Windenes  med eftterskrefne Lougrett, Biørn Nesse, Niels og Knud Fladerager, Tomes Unnerem, Olle Meevattne, Jacob Unerem, Madtz Tvet og Hans Epland,

 

Publiceret de for indførte ordre og befallinger

 

Niels Bager paa Fogdens veigne tillspurte Almuen af Waags skibrede om dem ej vitterlig er at avigte aar 1723: laag øde eftterskrefne Halsnøe Closters Jorder  Nemblig   Lande  1 ½ Løber Sm:   Toftteland  ½ L: Sm:   Skomsnes  1 p: 21 Mrk: Sm:   og Tvett  2 pd: 6 Mrk: Sm:  af ingen blef brugt og besidet, saa at der af til Fogden aldeelis indted er betalt, enten Skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed

  Almuen der till svarede at det nock er vist at de opnefnte Halsnøe Closters Jorde parter avigte aar laag øde  af ingen blef beboed eller brugt, saa ingen fantis som der af till Fogden betallede ringeste skilling enten i Skatter, Landskyld, Leeding eller anden rettighed,   og frem stod for Retten Lensmanden Sallamon Windenes og Tarald Leevog  som ved Eed hiemlede at dette sig saaledes i alle maader forholder som forklaret er

  hvilcke og Niels Bager paa Fogdens veigne

 

1724: 92

 

begierede at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Endnu till spurte Kongl: May: Fogets Tiener Niels Bager Almuen af Opdals skibrede om dennem ej vitterlig er, at afvigte aar 1723: laag øde udj dend gaard Kleppe  deris May: tilhørende  2 pd: 8 Mrk: Sm:  hvor af ej allerringeste skilling enten Skatter, Landskyld, eller anden rettighed er bleven betalt,

  Almuen der til svarede at det er i ald sandhed vist at sam/m/e Jorde part i Kleppe  deris May: tilhørende  avigte aar laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, saa at aldeelis indted der af til Fogden enten i Skatter eller Rettigheder er bleven betalt,   og frem stod for Retten Lensmanden Gunder Ambland og Samuel Ambland  som ved Eed testerede, at det sig saa i ald Sandhed forholder som Almuen berettet haver

  Dette begierede Fogdens Tiener at maatte indføris og hannem beskreven at meddeelis  som ej kunde veigres,

 

Hr: obr: Lieut: Green hafde atter ladet stefne Jon yttre Wee for at eftter kom/m/e sin giorte foreening med hannem om et best som hos hannem paa Foster bort døde, hvilcke Sag var for Retten indkaldet dend 2dend Novembr: 1722:  og for Retten sam/m/e tid blef foreenet om at betalle dend halve skade  som var 1 rdr: 3 Mrk:  og paastod nu obr: Lieut: at hand sam/m/e penge tillige med omkostning bør betalle

 

1724: 92b

 

  Jon yttre Wee blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Corporal Axsell Wee og Jon Indre Wee hiemlede ved Eed at hand nu louglig er Citeret, saa vell som 2de gange till foren  baade avigte Høste ting og Som/m/er tinget forleden aar, men hand ingen sinde har villet møde, hvor fore obr: Lieut: paastod Dom till betalling og omkostning,

Afsagt,

1722:  dend 2den Novembr:  blef Jon yttre Wee for Retten med Hr: obr: Lieut: Green foreenet at skulle betalle ham for det bort døde Foer best 1 rdr: 3 Mrk: penge, sam/m/e sit Løftte har hand ej siden eftter kom/m/et, men ladet sig der fore 3de gange stefne  og ingen sinde mødt til Sagen at svare,  Thj bør Jon yttre Wee at eftter kom/m/e sam/m/e sin giorte foreening og betalle till obr: Lieut: Green de paastefnte 9 Mrk: danske  og udj foraarsagede omkostning udj alt 2 Mrk: 8 s:  alt dette inden 15ten dage under excecution eftter Lougen

 

Johanes Unnerem hafde ladet stefne Sallamon Sollem for medelst at nest leden aars Høst  eet aar siden  skall hand have taget feil till een Kalf som gick i hans Mark paa Unnerem hos een af hans Kalve, og da Sallamon hentede sin Kalf  tog hand feil og tog i steden for sin egen een hans Kalf som

 

1724: 93

 

var mesten af sam/m/e Farve, formodede at Sallamon Sollem maa forklare hvor der med er til gaaen, og at hand igien till Citanten maatte blive til funden at til bage levere ham sin rette Kalf,   hafde og her om ladet stefne till Vidne, Tom/m/es og Jacob Unnerem, Lars Monsen Unnerem og Chrestj Ols datter Berge  som alle nerverende vare til stede,

  Sallamon Sollem møtte og til stede  Sagen at til svare,

  Tomes Unnerem eftter giorte Eed vidnede at afvigte Høst eller Som/m/er  et aar siden  kom der een fremed Kalf i Unnerems Mark og gick der om Som/m/eren, som var een Stud Kalf  sam/m/e Kalf {h} var vid!! (hvid)  og røde øren  og een liden rød fleck bag paa denne Kalf, dend sam/m/e tid gick og i Marken een Stud Kalf {h}  var hvid og graa paa ørene  var og hornet, denne Kalf hentede Sallamon Sollem  og dend anden Kalf  som var fremet  gick igien,  videre viste hand icke at vidne,

  Jacob Unnerem eftter giorte Eed vidnede det sam/m/e som Tom/m/es Unerem vidnet haver i alle maader fra første til siste, og ej meere er vidende i denne Sag,

  Lars Monsen Unnerem vidnede ved Eed lige som de andre i alle maader

  Chrestj Ols datter Berge eftter giorte Eed vidnede lige de sam/m/e ord som de andre vidnet haver i alle maader

  Sallamon Sollem tilbød sig at ville giøre sin Eed  at hand icke rettere ved end dend Kalf som hand tog var hans egen,

 

1724: 93b

 

ellers forklarede Sallamon Sollem, saa og Citanten  at dend Kalf som tvistes om er død paa Sollem  og nu ej meere till,

  Johanes Unnerem paastod at Sallamon Sollem bør beholde sin egen Kalf som end nu er i live og er hos ham self  og at hand og Self bør betalle det eene aars Foster till Tom/m/es Unnerem, og betalle ham sin Kalf tillige med Sagen omkostning

  ingen af Parterne hafde videre at frem føre  men paastod een endelig Dom

  og blef der fore i Sagen Kiendt, Dømbt og

afsagt,

Johanes Unnerem har med Lougfaste Vidner bevislig giort at dend omtvistede Kalf som Sallamon Sollem fra Unnerem har hiem hentet  til hørde Citanten Johanes Unnerem  hvilcke Kalf nu er død hos Sallamon Sollem,  Sallamon Sollem tilbyder sig og for Retten at vil giøre sin Salligheds Eed paa det at hand ej andet viste eller er vidende end at dend Kalf hand hiem hentede  var hans egen hiem føding,  Saa bør da Sallamon Sollem beholde dend Kalf som nu er i live og hos ham Self  og der i mod betalle dend døde Kalf til Johanes Unnerem med penge 5 Mrk: danske  og der for uden og Self betalle till Tom/m/es Unnerem Fosteret for denne Kalf som hand nu haver og Self beholder med penge for Foster og tilsiun udj alt 5 Mrk:  og der

 

1724: 94

 

for uden betaller Sallamon Sollem till Johanes Unnerem i foraarsagede omkostning 4 Mrk: danske  hvor af Johanes Unnerem da svarer og betaller de Mend som nu til dette ting Sagen har indstefnt, og bør saa denne Sag ej at kom/m/e nogen af Parterne till nackdeel eller wanære i ringeste maader,

 

publiceret Winsens Olsen Killens udstede bøxsel seddel till Olle Larsen paa dend gaard Siglevig her i Opdals skibrede beliggende  skylder aarlig udj landskyld ½ L: Sm:  ½ Hud  dat: 1te April 1723:

 

Publiceret Lector Bornemands udstede bøxsel seddel till Lars Chrestophersen Aarbacke paa ½ L: Sm:  ½ H: i gaarden Lii  Lectoriet i Bergen til hørende, dat: 9 Martj Ao: 1724:

 

Fogdens Tiener Niels Bager till spurte dend gandske Almue paa Tinget af begge desse skibreder om de er vitterlig at afvigte aar 1723: i desse skibreder er forefalden noget af desse eftterskrefne indkomster, saa som  arveløs godtz, forbrut oddels godtz, 60 Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden riges førte Midler, Engeslaatte skatt, skatt af oprødede pladtzer, Qverne skatt  eller noget saadant,   i lige maade om i desse 2de skibreder findes fleere Strandsidere end sedvanligt og forige aar anført er, Pebber Svenne, Handverkes Folck, bønder Sønner eller Huus Mend som enten skattet haver eller bør,

 

1724: 94b

 

  Dend gandske Almue der till svarede at slet ingen af alle desse opreignede Kongl: indkomster avigte aar er fore falden i desse 2de skibreder, Strandsidere ere ej fleere i Waags Skibrede end sedvanligt veret haver  men i Opdals skibrede slet ingen, ej heller findes i desse skibreder nogen Pebbersvenne, Handverkes folck, Bønder Sønner eller Huus Mend som enten har skattet eller kand skatte,   og fremstod for Retten af Waags skibrede {Johan} Lensmanden Sallamon Windenes og Tarald Leevaag, af Opdals skibrede Hans Lj og Johanes Unerem  som ved Eed forklarede at alt hvis Almuen her om har forklaret  i alle maader er sandferdigt,

  dette begierede Niels Bager paa Fogdens veigne at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis, som ej kunde negtes,

 

Der eftter frem kom for Retten dend Danne Mand Torben Andersen Møcklebust her af Skibrede  som forklarede at have giort aller underdanigst ansøgning till deris Kongl: May: at hans Søn ved Nafn Lars Torbiørnsen Møcklebust maatte aller Naadigst tillades at faa till ægte een Pige af Ous Prestegield  ved Nafn Ingebor Chrestophers datter Oustestad  som hin anden i 2det lige Leed ere beslegtede, og frem Eskede for Retten 2de Dannemend ved Nafn

 

1724: 95

 

Haldor Engelsen Nedre Ham/m/erHoug og Erick Johanesen øfre Ham/m/erhoug  som om sam/m/e slegtskab skulle og kunde giøre forklaring  og frem stod sam/m/e 2de ærlige Mend som med Eed og opragte fingre for Retten forklarede at de i alle maader vel om dette slegtskab er underrettet, saa at desse 2de Personer som søger aller Naadigst bevilling till ægteskab ej ere hin anden anderledes beslegtiget end Fulde Sødskende børn   Thj Baarni Hans datter Møcklebust  som nu er død og hafde til ægte Torbiørn Andersen Møcklebust  var Moder till Lars Torbiørnsen,  og \hendes broder/ Chrestopher Hansen Oustestad  som end nu lever  er Fader til Ingebor Chrestophers datter Oustestad, saa at desse 2de Personer  Lars Torbiørnsen og Ingebor Chrestophers datter  ere hin anden i 2det lige Leed beslegtiget,

  dette begierede Torben Møcklebust at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som hannem ej kunde benegtes,

 

Publiceret Jørgen Stølle  som Formynder for Ingerj Øriens datter,  Olle Hollekim  som forMynder for sin Søster Ane Øriens datter  og paa egne veigne,  Niels Eie af Skaanevigs skibrede  som formynder for Chrestj Øriens datter, deris udgifne skiøde till Ole Hansen Meevattne paa 2 pd: 2 ½ Mrk: Sm: med bøxsel  i hans paaboende gaard Meevatne  i mod penge for hver Mrk: Sm: 1 rdr:  dat: 4de April 1724:

 

1724: 95b

 

 

 

Dend 5: April blef holden Almindelig Waarting paa Nordre Holmefiord for Ous og StrandVigs Skibreders Almue, oververende paa Fogden Sr: Ole Larsens veigne hans Tiener Niels Bager, Bunde Lensmendene Hans Lundervig og Hans Giøen  med eftterskrefne Lougret  Nemblig  Niels Norbøe, Johanes Helleland, Asbiørn og Lasse Goupholm, Lars Holmefiord, Mons Tvet, Willum Langeland og Jørgen Bouge,

 

Publiceret de ordres og befallinger som for hen findes indførte,

 

Niels Bager paa Fogdens veigne till spurte Almuen paa Tinget af begge desse skibreder om avigte aar 1723: forefalt nogen af desse eftternefnte Kongl: indkomster, som arveløs godtz, forbrut oddels godtz, 60: Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden riges førte midler, Engeslaatte skatt, skatt af oprødede pladtzer, qverne skatt eller noget deslige,   ilige maade om i desse 2de skibreder findes nogen Strandsidere, Pebbersvenne, Handverkes folck, bønder Sønner eller Huus Mend som skatte kand eller bør

  Almuen af begge Skibreder der til svarede at aldeelis indted af alt det som opreignet er afvigte aar er forefalden, icke heller findes i desse 2de skibreder enten Strandsidere, Pebber Svenne, Handverkes folck, Bønder Sønner eller Huus Mend, som enten har skattet eller kand skatte,   Og frem stod for Retten af Ous skibrede Lensmanden Hans Lundervig og Jacob Sandvig

 

1724: 96

 

af Strandvigs Skibrede Hans Giøen  Lensmand samestedtz  og Torkild Berge  som Eedlig testerede at hvad Almuen paa dette spørsmaal har svaret  i alle maader er sandferdigt

  dette begierede Niels Bager paa Fogdens veigne at maatte indføris og beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Publiceret Jacob Olsen Sandvigens udstede bøxsel seddell till Niels Jonsen Lien paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i Sandvigen, dat: 5 April 1724:

 

Publiceret Ole Mortensen SkogsEides udstede bøxsel seddel till hans Søn  Corporal Gietle Olsen paa ½ L: Sm: i SkigsEide, dat: 6 Januarj Ao: 1724:

 

Publiceret Haldor Hansens Tvettes udgifne ofver dragelse eller transport paa et pantebref paa dend gaard Meehuus i Mundemsdallen  udgifven af Knud Engelsen Eie paa Capital 74 rdr:  dat: 5 April 1724:

 

Publiceret et Mageskiftte bref i mellem Torkild Jonsen Berge og Jon Torgilsen Giøen  som Formynder for Engell Engelsen øfre Bolstad, hvor ved Torkild Berget tilskiftter sig ½ L: 9 Mrk: Sm: i Leersteen  og Engel Engelsen øfre Bolstad der i mod bekom/m/er 3 Spand Sm: i Berge, dat: 8 Januarj 1724:

 

Publiceret Ole Samsonsen SæverEides udstede bøxsel seddel till Haldor Hansen Tvette paa een hall Nøst grund paa Sævereide  i mod aarlig grundeleie 8 s:  dat: 18: 8br: 1724:

 

1724: 96b

 

 

Publiceret Peder Hansens udstede bøxsel seddel till Lars Tostensen paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Langeland  dat: 24 Martj 1724:

 

Publiceret Sl: BisCop Smidtz Enckes udstede bøxsel seddel till Asbiørn Rasmusen paa ½ pd: Sm:  ½ Giedskind i gaarden Lj  dat: 21 Martj 1724:

 

Torkild Berge hafde atter ladet stefne Olle Nielsen Aarre for skielsord paa hannem nest avigte Som/m/erting paa Strandvigen  hvilke paa forige ting var indstefnt  men Olle Aarre tillige med Vidnerne møtte icke,  og møtte nu begge parter i Rette tillige med Vidnerne   de indstefnte Vidner Baar Teigland og Anders Braatthuus møtte i lige maade som Vidner i Sagen,

  Parterne blefve for Retten forEenede paa dend maade, at Ole Nielsen Aarre bekjendte for Retten at hvad ord hand kand have talt enten till eller om Torkild Berge, er ham ej allene gandske u-vitterlig, saa som hand   da desse ord skall vere talt  {er skeed} var saa overstadig Drocken at hand ej viste af sig Self, ej heller hvad hand tallede, bad der fore Torkild Berge at hand icke ville tencke paa saadane ord, saa som hand aldeelis icke veed nogen skiel eller føye till det at kunde talle, tj hand ved ej andet med Torkild Berge og alle hans paarørende end ald det som een ærlig og skickelig Mand vell søm/m/er og anstaar

 

1724: 97

 

og bad der fore atter at hand hannem sin forseelse ville tilgive,  Hvor paa Torkild Berge tilgaf og eftterlod Olle Nielsen Aarre sam/m/e sin forseelse  og laavede ej meere at tencke der paa, og bleve parterne ellers foreenede at Olle Aarre skall give Torkild Berge for sin omkostning og reise nu 2de gange til Tinget i denne Sag  tillige med Stefne og teigne penge  inden 14 dage 1 rdr: penge  hvor i mod Sagen gandske skall vere ophævet  og de alle tider som til foren at vere gode venner, hvor paa de ragte hver anden deris hender, og bør saa icke de ord som kand vere talt kom/m/e nogen af parterne till æris forkleinelse i nogen maade,

 

Fogden Sr: Ole Larsen hafde ladet stefne Olle Sæfvereide for u-tilbørlige ord i mod Anders SæverEide  der fore at lide,

  Olle SæverEide møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne  hvor fore Sagen till neste ting beroer,

 

Ole Skiørsand hafde ladet stefne Anders Eegeland for at reste paa een gield som hand till hans Moder Ingebor Ols datter skulle vere skyldig  nemblig 7 rdr: 1 Mrk:  med paastand hand dem bør betalle,

  Anders Egeland møtte og forklarede at hand negter icke at have voren skyldig Citantens Sl: Moder  som var hans Søster  een deel  men for lang tid siden igien betalt, og som det er meere end 36: aar siden, saa formodede hand at eftter saa lang tids forløb

 

1724: 97b

 

ej kand til Kiendes dend gield  som baade er betalt og ej meere er vidende om,

  Ole Skiørsand svarede der til at sam/m/e gield er vell nogle og 30: aar gam/m/el, men hand formente at hvis som rester bør betalles

  Anders Eegeland sagde lige som før at sam/m/e gield er lenge siden betalt  og hand ej ved at vere 1 skilling der paa skyldig  paastod der fore een fri Kiendelses Dom,

Afsagt,

Ole Andersen Skiørsand tilstaar Self at det er meere end 30 aar siden hans Sl: Moder skall have haftt denne Kraf hos Anders Egeland, at fordre, og ej frem viser der paa de bevisligheder som Lougen omtaler  saa bliver Anders Eegeland frj for denne Søgning

 

 

Dend 25: April blef retten betient paa dend gaard Nedre Eegeland udj StrandVigs Skibrede  oververende bunde Lensmanden Hans Engelsen Giøen  med eftterskrefne Lougret  Engel Øfre Bolstad, Anders Tomre, Sverke Hiartnes, Chrestopher Oustestad, Knud Knudsen Eie, Olle SæverEide og Johanes Miaanes, sambt Paal Opsall

 

Till hvilcken tid Olle Siursen Sørtvet ved skrefttlig Stefning hafde ladet stefne Olle Knudsen  boende her paa Nedre Eegeland  formedelst hand ej har villet med gode og uden videre prosses annam/m/e penge for ½ L: og een half 8de deel Mrk: Smørs Landskyld med bøxsel  i bemelte gaard Eegeland  som hans Sl: Fader

 

1724: 98

 

Siur Sørtvet har bort solt til hannem i Citantens u-Myndige aar, saa som sam/m/e Jordepart er hans rette oddel  og der fore formeener det igien som oddels Mand at indløse,  sam/m/e Stefning dat: Sørtvet dend 26: Novembr: 1723:   paastod ellers Mundtlig at eftterdj dette paastefnte godtz er hans rette oddel  Ole Egeland da bør i mod tage de penger som hand for gaarden givet haver, Refererede sig ellers til deris May: Loug, som bevilger at naar een Fader selger sit oddel, da kand hans børn  naar de ere u-Myndige  løse sam/m/e oddel 10 aar eftter at de ere Myndige, vilde der fore forvente Dom till godses igien løsning tillige med omkostnings erstatning,

  Till Sagen at svare møtte Ole Knudsen Eegeland i rette  som tilstod louglig at vere stefnet, og frem viste sit bekomne skiøde paa desse paastefnte ½ L: Sm: i Nedre Egeland  tillige med meere,  sam/m/e skiøde dat: 12: Octobr: 1696:  med formeening at hand har haftt det u-paa ancket alt siden dend tid  og der fore formente at nyde det u-behindret her eftter,   indlagde der nest et Mage skiftte bref i mellem {Olle} Haldor Olsen Tvette i Haalands Dallen og hans Fader Knud Olsen Nedre Eegeland  som var dend inCiterede Olle Knudsen Eegelands Fader  paa dend anden side, udj hvilcke Mage skiftte Haldor Olsen  som ælste søn eftter sin Fader  fra skiftter sig Aasede Retten udj Egeland til sin yngre broder Knud Olsen Eegeland, hvor i mod

 

1724: 98b

 

Haldor Olsen bekom dend gaard Tvette at eie og beboe med Aasede retten der till, og videre Conditioner som sam/m/e Mage skiftte bref inde holder, dat: 12: Octobr: 1674:   indleverede der hos en atest fra Sogne Presten Hr: Niels Leganger angaaende Citanten Olle Siursens Alder og Fødsel, dat: 19: April 1724:   formodede der fore at gaarden hannem fremdeelis her eftter u-behindret bør følge till eiendom og brug, helst eftterdj hand er Aasede berettiget til gaarden, og gaarde parten der for uden er af Citantens Fader solt lenge før Citanten blef føed, og paastod Dom til at beholde godtzet u-behindret,

  ingen af parterne hafde videre at frem føre  men paastod Dom,

Denne sinde forafskeediget,

Sagen optages til i Morgen  hvor da parterne haver at møde  Dom at anhøre,

 

Anders Olsen Femanger hafde ladet stefne Olle Knudsen Eegeland till at i mod tage penge for ½ L: og een half 8 deel Mrk: Sm: i Nedre Eegeland  som hans Fader Fader Alf Olsen Skaar skall have pantsat  og hand der for uden var oddels berettiget til, formodede der fore at hand bør annam/m/e penge for sam/m/e godtz tillige med omkostning   ellers forklarede hand mundtlig at hand icke ved hvor pantebrevet er  ej heller har hand sett det, men hand har hørt saa sige  og hans Fader Fader Alf Olsen Skaar foregiver det at saa skall vere skeed,  videre ved hand

 

1724: 99

 

icke der af at sige,  ellers paastod hand at Olle Knudsen Eegeland bør frem forskaffe det skifttebref eftter Olle Knudsens Fader Fader  hvor af kunne seeis hvor meget godtz det var og hvad een hver broder er til falden,

  Olle Knudsen Eegeland møtte til Sagen at svare, og tilstod louglig at vere stefnet, og frem viste sit skiøde paa Eegeland  dat: 12: Octobr: 1696:  hvor udj findes indført at Winsens Windenes selger 2de brødre laadder til hannem  som var 29 5/11 Mrk: Sm:  i mod penge 24 rdr:   videre ved hand ej at sige, begierede at Anders Olsen Femanger maatte bevise enten sin foregivende i sin Stefning at det er pant till Windsens Windenes  eller og at hand meere eller andet godtz her i gaarden Eegeland er eiende, og som hand nu alt siden dend tid u-behindret og u-paa ancket har eiet og brugt gaarden Eegeland eftter sit skiødes formeld, hand da og fremdeelis her eftter bør nyde det u-paa ancket,  her for uden er Alf Olsen Skaar endnu i Live, som skall have pantsat gaarden til sin broder Winsens Olsen Windenes, og aldrig hverchen før eller nu stefnet der paa, tj formente hand at blive frj for Citantens tiltalle,  hvad sig angaar det paa anckede skifttebref eftter afgangne Haldor Olsen Eegeland  som var Citantens Faders Fader Fader,, da vil hand ved Sallighed bekreftte at hand aldrig enten ved at have seet det  eller ved hvor det er at finde, og der fore

 

1724: 99b

 

icke [kan]? forskaffe det, og formente hand der for uden at de self bør frem skaffe baade det skifttebref og andet meere hvor med de vill fra vinde ham dette paastefnte godtz,  paastod der fore Dom till befrielse for Anders Olsens Stefnemaal,

  ingen af Parterne hafde videre at frem føre  men var Dom begierende,

Denne sinde saaledes forafskeediget,

Sagen beroer till i Morgen  hvor da Parterne haver at møde  Dom at anhøre,

 

Dend 26: April blef Retten atter betient paa Nedre Eegeland udinden desse 2de Sager, og møtte parterne paa alle sider  som ej videre hafde i retten at indgive end de allerede hafde frem ført, men allene paastod een endelig Dom i Sagerne,

  Hvorfore eftter deris May: aller Naadigste udgangne Forordning anføris de giorte bekostninger som Citanterne paastod dem af Olle Knudsen Nedre Eegeland maatte til Kiendes, og bestaar de i eftter følgende   Sorenskriverens 2de dages Forrettning  4 rdr:   Sorenskriverens 2de dages reises fortæring  1 rdr: 2 Mrk:   fløtting fra og till Aasteden  2 ½ Mil 3 Mand  er tilsam/m/en 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:   de 8 Lougrettes Mend for deris reise og Forrettning  á 3 Mrk:  er 4 rdr:   Fogden for befalling till Mend  1 rdr:   Lensmanden for sin u-mage at stefne  og stefnevidnernes u-mage der ved  1 rdr:   2de Stefninger at skrive  med det forseiglede papir  tilsam/m/en 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:

 

1724: 100

 

hvilcke de alt sam/m/en formodede at Olle Eegeland dem bør til døm/m/es at betalle, for uden 5 rdr: de har maatt givet ham for dette tings fortæring, og der om paastod Dom,

  Thj blef udj begge desse Sager saaledes

Dømbt og afsagt,

udj dend Sag af Ole Siursen Sørtvet indstefnt Contra Ole Knudsen Nedre Eegeland blef saaledes

afsagt,

{Siur Olsen} \Ole Siursen/ Sørtvet lader Stefne Ole Knudsen Nedre Eegeland till at annam/m/e penge for ½ L: og een half 8tende deel Mrk: Smørs Landskyld i gaarden Nedre Eegeland  som hans Fader  afgangne Siur Olsen Sørtvet  skal have arfvet eftter sin Fader  afgangne {Knud Olsen} \Ole Knudsen/ Nedre Eegeland  og siden solt til sin broder Søn  benefnte Ole Knudsen Eegeland  som nu gaarden beboer, med formeening at som sam/m/e omtvistede gaarde part har voren og var hans Faders rette og sande oddell, og eftterdj deris May: Loug bevilger børnene at indløse det oddel som deris Forældre i deris u-Myndige aar har bort solt, og at Ole Knudsen Eegeland da bør til Kiendes at annam/m/e penge for dette paastefnte godtz  og det siden at følge hannem som Citant og rette oddels Mand i sin Faders sted angerløs

 

1724: 100b

 

till oddel og eie,   her i mod frem legger Ole Knudsen Nedre Eegeland sit skiøde paa sam/m/e omtvistede godtz, udj hvilcke skiøde blant meere godtz som Olle Eegeland kiøbte og findes indført  ½ L: og 8/11 Mrk: Smør  som Siur Olsen Sørtvet hannem solt haver for penge 38 rdr:   sam/m/e Skiøde er udsted den 12: Octobr: anno 1696:   hand fremviser og et Mageskiftte bref dat: 12: Octobr: 1674: i mellem hans Sallig Fader Knud Olsen Eegeland og hans Elste broder Haldor Olsen Tvette  hvor ved Knud Olsen som yngre broder ej allene er til skifttet Elste broders Ret og Aasæde retten i Nedre Eegeland  men end og 22 Mrk: Smørs Landskyld  som hannem da i gaarden Eegeland til hørte  i mod 22 Mrk: Sm: i Tvette  som Knud Olsen der var eiende  og for ælste broders rett 6 trær \aarlig/ at hugge {aarlig} i Nedre Eegelands skoug  og det baade for sig Self og sine eftter kom/m/ere saa lenge de boer paa Tvette, med meere sam/m/e bref indeholder,   end nu fremlegger hand een atest af Sogne Presten Hr: Niels Leganger paa hvad tid Citanten Ole Siursen Sørtvet er fød og døbt,  dat: 19 April 1724:  formeenende der fore at have bevislig giort, først, at vere dend rette arving till Aasædet Nedre

 

1724: 101

 

Eegeland som ælste Søn eftter sin Fader  afgangne Knud Olsen Eegeland, hvilcke i ald sin tid har beboed og brugt gaarden i Elste broders sted  som sig Aasædes retten hafde tilskiftt,  hand formeener og at eftter di hand med et rigtig skiøde beviser at hans Fader broder  afgangne Siur Olsen Sørtvet  hannem sin andeel i gaarden solt haver  hand og det alt siden dend tid u-paa ancket har eiet og beboed  hand da desse paastefnte ½ L: og 8/11 Mrk: Sm: i Eegeland fremdeelis u-behindret bør beholde  aller helst fordi at det baade ligger i hans Aasæde  som hand eftter Lougen formeener u-behindret at Eide og bruge, saa og fordi at afgangne Siur Olsen Sørtvet har solt denne Jorde part da Citanten Olle Siursen endnu icke var føed, med videre hans paastand her om,   Da eftterdi at Ole Knudsen Nedre Eegeland beviser at hand rettelig eier og besider Aasædet Eegeland  hvor udj desse om tvistede 36 8/11 Mrk: Smør er beliggende  som hans Fader  afgangne Knud Olsen  og hand Self nu meere end 50 aar u-ancket har beboed,   Saa og befindes at hand ovennefnte og paa anckede Jorde part sig louglig har till forhandlet, og dend u-behindret noget over 27: aars tid eiet, Citanten Ole Siursen Sørtvet var ej heller   da hans Fader Siur Olsen

 

1724: 101b

 

Jorde parten bort solte  fød til verden, tj skiødet findes at vere udsted dend 12: Octobr: 1696:  og Olle Siursen blef ej føed eller døbt før end dend 10 Septembr: 1698:  som var moxsen 2 aar der eftter, hvor fore det ej kand siges at godtzet var solt i hans u-Myndige aar,   Thj Kiendes for Rett at Ole Knudsen Eegeland  som saaledes baade er Aasæde berettiget til ald gaarden Nedre Eegeland  og der for uden som rette oddels Mand og Aasæde berettiget sig dette paastefnte godtz har til forhandlet, bør beholde det fremdeelis her eftter u-ancket for Citantens tiltale i alle maader,   udj omkostning betaller Ole Siursen Sørtvet til Rettens betientere og hvad videre dette stefnemaal vedkommer  7 rdr:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen

  udj dend Sag af Anders Olsen Femmanger \indstefnt/ Contra Olle Knudsen Nedre Eegeland blef saaledes

afsagt,

Eftterdj Anders Olsen Femanger ej i nogen maade bevislig giør at de paastefnte ½ L: og een half 8tende deel Mrk: Sm: Landskyld udj Nedre Eegeland nogen sinde till nogen er pantsat, hans Fader Fader Alf Olsen Skaar  der endnu er i levende live  det icke heller beviser

 

1724: 102

 

eller i ringeste maader noget denne Sag vedkom/m/ende i Retten indgiver, ej heller Self enten har stefnet og ancket der paa  eller nu ancker og stefner,   Der i mod beviser Ole Knudsen Nedre Eegeland med rigtig Mageskiftte bref at hand er Aasæde berettiget til gaarden Nedre Eegeland, hvor udj dette omtvistede godtz er beliggende, og med rigtig skiøde gaat giør at hand det louglig har kiøbt, dog ej een half Løb og een half 8tende deel Mrk: Sm: eftter Citantens formeening og Stefnemaal  men ickun 14 8/11 Mrk: Smør  som hans Fader Fader Alf Olsen Skaar allene var eiende, og hans broder  afgangne Winsens Olsen Windenes  tillige med sin egen broderlaad  som var lige saa meget  solt haver, hvilcke skiøde er udgiven till Ole Knudsen Nedre Eegeland dend 12: Octobr: 1696:  saa at Ole Knudsen Eegeland har eiet og besidet denne paa stefnte gaardepart over 27 aars tid, som er over dend tid Lougen taller om hæfd  og det u-tiltalt og u-paa ancket af Alf Olsen Skaar  som dend før har eiet og endnu er i levende live,   Thj bliver Ole Knudsen Nedre Eegeland fri for Citanten Anders Olsen Femmangers tiltale her udinden  og fremdeelis beholder det paa stefnte eller det sig til kiøbte godtz, u-ancket og angerløs i alle maader,   udj omkostning

 

1724: 102b

 

betaller Anders Olsen Femanger till Rettens betientere udj alt 7 rdr:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen.

 

 

Dend 23: Maij blef Retten betient paa dend gaard Millie i Skaanevigs Skibrede, oververende eftterskrefne Lougretts Mend, Mons Sandvig, Steen Ebne, Aad Axsland, Siur Maalnes, Østen og Anders Mortvet,

  Paa hvilcken tid sig for Retten fremstillede Præste Encken her till Skaanevigs Prestegield  Margrette Heltberg  Sal: Hr: Ellias Elliesens  som indleverede een hendes till HøyEdle og Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand og Justitz-Raad Andreas Undall indgifne Memorial  dat: 10: Martj 1724:  hvor udj hand!! (hun?) giør beklagelse over dend store skade som hendes paaboende gaard Millie ved Elvebrud nest avigte winter er paa kom/m/en, med begier at sam/m/e Skade louglig maatte besigtiges og taxeris till formodentlige aftag  med videre des indhold, hvor paa var teignet Høybemelte Hr: Stifttbefallings Mands udstede Resolution  dat: 27: Martj nest eftter, hvor ved hende sam/m/e besigtelse bevilges,

  Der paa begierede hun at Vj sambtlig ville sam/m/e paa kommende skade besee, siune og taxere,  beviste ellers at hendes paaboende gaard skylder aarlig at skatte eftter 3 L: 2 pd: Sm:  men udj Landskyld 2 Løber Sm:  11: Woger Koren  hvor af hun self eier 1 Løb Sm:  9 Voger Koren   Prousten Hr: Willum Frimand ½ L: Smør,   Skaanevigs Kierke ½ td: Koren   og Sogne Presten till Skaanevig Benificeret ½ td: Koren, men hun Self

 

1724: 103

 

eier bøxsel Retten over ald gaarden.

  paa Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsens veigne møtte eftter gifne Fuldmagt Bunde Lensmanden her i Skibredet  Peder Gielmervig, som paa Fogdens veigne Refererede at naar denne besigtelse foretages  der da derved maatte i agt tages om icke dend skade som skeed er  staar till forbedring og Reparation, og om det ej er at forbedre  i alt da hvor meget der af kand forbedres, og endelig  om gaarden allige vell uden dend erlidte skade kand blive staaende ved sin forige skyld, videre sagde hand icke paa Fogdens veigne at have at proponere  uden allene paastod at Mand i lemfeldigste maade med aftaget  om noget skeede  maatte omgaaes,

  Derpaa forføyede Vj os ud paa Marcken  skaden at Siune og besigtige  og eftter nøye grandskning, befant Vj at ved Gaarden Millie nedrinder 2de Elver, een paa dend væstre side af gaarden  et lidet støcke fra gaardens Huuse  kaldes Tielde Elven, dend anden paa dend østre side af Huusene  imellem Præstegaarden her i Skaanevig og Millie  kaldes Kirke Elven, desse 2de Elver nedkommer igiennem eendeel trange Houger og Backer,  da der nu næst leden vinter, dagen for Hellig tre konger aftten, eftter at tilforen een Mangfoldig haaben Snee var nedfalden, indfalt et meget hastig Tøeveir med overflødig Reign, saa at begge desse 2de Elver udj een stor hast saaledes blef opfylt, at dend langt oppe udj udmarcken  hvor de imellem desse førbenefnte trange Backer og Houger saaledes med Vand bleve opfylte, at vandet og Elvene medtog store Træer med sine Rødder, een stor deel af udmarcken paa begge sider af Elvene, med mange store Steene, hvorover vandet saaledes blef indelugt og demmet, at det ej fick sin frj gang og Løb, derpaa udbrød de paa een tid med saa stor Magt at vandet tilligemed Træer, Rødder og Steene nedfoer over gaardens

 

1724: 103b

 

Ager og Enge og eftterlod sig paa dend slette Marck neden for Huusene, saa mangfoldig Steene og store Trær, med sine Rødder  at de dermed over skyldede ald dend slette Marck, og eftterlod sig Magfoldig store Steene, Gruus og store Trær med sine rødder, at de fordervede Engen imellem begge Elvene, og da vandet  som sagt er  nedkom paa Engen og dend flade Marck, brød begge Elvene tilsammen, og derover giorde sig een Nye gang og udløb, eftterladende sig saa mange store Steene og Trær, at derved dend bæste Eng saaledes blef overdecket med Steen og Træer  at dend eftterdags aldrig meere eftter Menneskelig øyen at see, kand tiene til nogen Eng eller Slotte, mens bliver een fordervelse for Gaarden som icke staar til at Reparere,  dend væstre Elv  som kaldes Tielde Elven  har giort dend største Skade paa Eng og Ager, thj hun har begynt at overskylle Engen langt op ved Jerdes gaarden for Tielde  og siden paa begge sider udbrøt og overskyldet een stor deel Eng, bort tog dend over Elven liggende Broe, og neden for Broen udbrøtt af gaardens bæste ager over 5 tønde Qvarteers Sædeland, som aldrig meere staar til at forbedre, fordj at hvor Ageren og dend tycke Eng før var, rinder nu dend Stride Elv, Lenger neden fore har samme Elv taget mange Veie, saa at i stæden for at dend tilforen hafde sin gang allene paa et stæd, gaar dend nu ned i mange greener alt ned til Søen,  dend østre Elv begyndte at giøre skade straxst oven for Gaardens Huuse, udtog der et stort stycke Eng, og omtrent een half tønde Sæd i Ager, og hafde icke dend gode Gud Naadelig afvendt u-Løckken ved Elvens Demming, og derved ført hende een anden Vej ind paa Præstegaardens Eng og Engeslaatte, hafde ej voren andet at formode end alle gaardens Huuse, med alt hvis der i var hafde bleven borttagen og af denne Elv bortskylt, og som dend endelig  som melt er  opfyldede dend trange Gang med Steen, Trær og rødder, og saaledes neden for Huusene borttog dend over samme Elv liggende Broe

 

1724: 104

 

derved deelte dend sig i mange parter og nedfoer over dend slette Marck, og alle stæder eftterlod sig og overskyllede Engen og Bøen med u-tallige store Steene, Trær og Rødder, beskadigede dend paa Præstegaarden staaende Flom Soug, tilhørende PræsteEncken her paa Millie, hvilcken siden dend tid med stor beckostning nogenledes igien er Repareret,  dend anden Elv  Tielde Elven kaldet  udbrød og dend der staaende flom Qvernes Stæm og Dam, som illigemaade nogenledes  dog med stor beckostning er bleven forbedret,  og som da begge desse Elve har giort saa stor skade, saa Gaarden Millie derved meget forringet, saa Vj i ald Sandferdelighed kand forklare at dend har i det ringeste lidet skade paa 9 Kiøers Foster og paa 7 t:der havre Korns avling, foruden dette er gaardens udmarck  baade paa græsbeite og i sin brendeved skoug  forringet til een Merckelig deel, alt dette  baade paa udmarcken og paa Engeslaatte med Agerland, staar ej til at forbedre, vel er herforuden adskillige stæder meere skade paa Engen og Bøen, men det kand dog med tiden ved stor Arbeide og bekostning forbedres, hvilcke Vj alt lader blive ved sin verdj  og derfore ej reigner samme skade til nogen aftag, men eftter dend skade som skeed er  der ej staar til at Reparere, bliver dend og er i det allerringeste til een Løb Smørs Leie anseet  saa at gaarden her eftter ej er god fore at skatte meere end af 2 Løber 2 pd: Sm:  og det saafremt dend i fremtiden skall blive bestandig, thj ald dend øvrige Eng og Bøe som er i behold og uden skade, er icke andet end tørre Houger, Skarv og Mosse Marck, hvor gandske ringe Høe kand falde, men dend bæste og tyckeste Eng som hafde sin Tøe og hæfd  fra gaarden er gandske borte og ej meere til nogen nytte eller hielp for gaardens Opsidere enten nu eller i fremtiden,  foruden dette saa rinder nu

 

1724: 104b

 

begge desse forbenefnte Elve mange stæder under Jorden iblandt desse mange store steener og Trær, og igien opkommer paa andre stæder  hvor ved stor skade er foraarsaget, eftter vores Skiønsomhed seer det endnu meget farlig ud, saa at naar Høsten kommer med meget reign og vand eftter desse Stæders viis og maade  vil Elvene endnu giøre meere skade, som Vj dog nu ej kand reigne, men allene beskrive,  indstiller ellers alting for Resten udj deris Kongl: May: og dend Høye Øfrigheds Naade om samme aftag saaledes maa {for}blive bestaaende

 

 

Sam/m/e dag med sam/m/e Lougrettes Mend blef Retten betient paa Prestegaarden i Skaanevigs Skibrede,

  Paa hvilcken tid dend Welærverdig og Hederlig Mand Hr: Johanes Weile sig for Retten presenterede og anviste HøyEdle og Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand og Justitz-Raad Andreas Undalls bevilling paa bemelte Hederlige Mands ansøgning om at Preste gaarden maatte siunis og besigtiges, og dend skade at taxeris som Prestegaarden nest leden vinter ved Field skrede og Ælvebrud er paa kom/m/en  sam/m/e Resolution er dat: 6 April 1724:

  sam/m/e tid møtte tilstede paa Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsens weigne Bunde Lensmanden her i Skibredet  Peder Gielmervig, som paa Fogdens veigne ej andet hafde at Referere, end at hand begierede det skaden saaledes maatte siunis, at der ved observeredes hvis igien stod til forbedring  og ellers indstelde resten till Rettens Middels skiønsomhed,

 

1724: 105

 

  Og begierede deris welærverdighed Sogne Presten at Vj ville sam/m/e skade som skeed er  saa vell ved Field skræde som ælvebrud besigtige og taxere,

  Hvor paa Vj sambtlig forføyede os ud paa Marken  skaden at besee,   Og befant Vj først at udj udMarcken eller Koe Hagen og beitet, straxst oven for Gaardens Bøe Gierde  var udfalden et stort field, som tillige med Muld, Gruus og Steen har bort taget et stort støcke af udMarckens Fæbeite og meget af brendeved skoug, hvilcket vil foraarsage Sogne Præsten Mangel paa brendeved, thj som Fieldet, og vandet som nedfulte, da det gick løst  har borttaget og bortskyldet ald Jorden med sine Træer og Skoug ned paa det bare berg, saa kand paa samme stæd ingen sinde meere enten woxse græs eller Træer,   Da Vj dette hafde beseet  gick Vj først igien till een liden Beck som ned rinder østen for Præstegaardens Huuse  kaldes Lier Becken  der har samme Beck næstleden vinter brøt paa begge sider af becken  men dog ej af nogen \stor/ betydenhed,  der fra forføyede Vj os till een anden beck  noget større end dend forrige, rinder tet ved gaardens Huuse Synden fore  der har dend afvigte vinter giort een temmelig stor skade  udbrøt Jorden paa begge sider af samme beck alt oven fra Bøegaarden mod gaarden  Aasene og ned til Søen, paa een part stæder over skyldet Engen og Bøen med store steene, Sand og Gruus, hvoraf Engen har taget merckelig skade, dend har og udbrøtt Kiørsel veien, og broen over becken beskadiget, hvor over nu til Kiørsel Vej igien maa indtages et stort stycke af dend der ved liggende Ager  hvor ved et q:rters Sædeland medgaar, og er det ingen raad til at dend skade som denne bæck har giort  igien kand forbedres, men foraarsager vel med tiden meere skade, saa fremt det ej i tide forekommes, som dog med stor

 

1724: 105b

 

beckostning vil skee,   Dereftter besaag Vj dend skade som dend store Elv  kaldes Kircke Elven  der nedrinder imellem Præstegaarden og dend gaard Millie, samme Elv har afvigte hellig tre Konger giort een uboedelig stor skade baade paa Præstegaarden og Millie, i det at dend nedrinder igiennem nogle trange Houge og Backer  og har oppe udj udMarcken \ud/brøtt paa begge sider af Elven een deel Jord, store Træer med sine rødder  hvor med er fult store steene, som alt tilsammen har indedemmet vandet og forhindret Elvens frj Løb, indtil at dend i forferdelig maade er udbrusten med overflødig vand, store steene, store Trær med rødder og Greene, samt Jord  Sand og Grus  og dermed nedfaret og overskyldet Engen og Bøen, eftterladende sig saa mange store steene og trær at de aldrig derfra er at bort faa, omendskiønt Mand derpaa vilde giøre allerstørste bekostning,  ved samme store vandløb har vandet og Steenene illigemaade overskyldet een af Præstegaardens Agre nede ved Søen  hvorpaa der kunde Saaes eet Qvarteer hafre Korn,  foruden dette er og langst op eftter Elven udbrøt store støcker Marck og Eng og bøe, som aldrig meere staar til at hielpe eller forbedre, saa at denne skade ej ringere kand ansees  /: saa vel dend som er skeed uden gierdes  som dend der skeed er paa Engen og Ageren :/  end til een half Løb Smørs Leie, u-anseet hvad ringe skade som endnu med tiden kand forbedres og med bekostning Repareres, og bliver da Præstegaarden udj sin Skyld  var 3 Løber Smør  her eftter ickun 2 ½ Løber Smør  hvilcke Vj alt sam/m/en underdanigst henstiller til dend Høye Øfrigheds Naadige Villie,

 

1724: 106

 

 

 

Dend 22: Julij blef holden almindelig Sommerting paa Aackre i Strandebarms Skibrede og Qvindheretz skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Bunde Lensmanden Erick Aackre  med eftterskrefne Lougret, Jens Aarsand, Lars Giære, Knud og Baar Bondhuus, Anders Huckenes, Godskalck Sundall, HierMund Hiartnes og Anders Tvet, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om Postens afgang fra Chrestiania, Bergen, Chrestiansand og Trundhiem, dat: 31 Martj 1724:

 

Publiceret deris May: aller Naadigste Forordning om Sørge dragten, dat: 24 Martj 1724:

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om naar Sigtelses eller benegtelses Eeder \maa/ paa legges  dat: 5 Novembr: 1723

 

Publiceret extract af deris Excell: HøyEdle og welbaarne Hr: Ober Hof Marskalck Von Holstens som ober Directeur for Matriculeringen i Norge  hans giorte anstalt om Suplicher for dem som over dend Matriculs indrettelse har aarsage at klage, dat: 27 Maij anno 1724:

 

Publiceret Jorand Johan/n/es datter Store Fosse og Ole Hendricksen Belsnes  deris udgifne skiøde till Lars Pedersen paa 18 Mrk: Sm: i dend gaard Store Fosse, dat: 16: Decembr: 1723:

 

1724: 106b

 

 

Dend opsatte Sag i mellem Anders og Hans øfre Waage Contra Samson Traa, angaaende det før paastefnte Spanske røer  som fra forige Høsteting blef opsatt  og møtte nu begge parter og frem Eskede Citanterne Sagen i rette, og frem førde sine indstefnte Vidner  Nemblig  Peder Grønevig, Svend Øfsthuus, Erick Dybsland og Svale øfre Waage,

  Peder Grønnevig eftter giorte Eed vidnede at for omtrent 21 aar siden  da hand var brudgom  lante!! (laante) hand denne stock hos Sl: Hans Andersen øfre Vaage  og leverede ham stocken igien, men ellers viste hand og \at/ Ellend Skielnes eiede stocken i medens hand levede  og bar og brugte dend altid naar hand gick till Kierke,  videre viste hand ej enten hvem stocken eiede  eller videre her om i nogen maade,

  Svend Øfsthuus eftter giorte Eed vidnede at hand for 29 aar siden tiente hos Sl: Hans øfre Waage  og var der i 10 aars tid, i dend tid var stocken paa Waage  og er det nu omtrent 20 aar siden hand foer der fra, men hand ved ej videre enten Sl: Hans i Waage eide stocken eller ej,  videre viste hand icke at vidne,

  Erick Dybsland ved Eed forklarede at for 16 aars tid siden lante!! (laante) hand stocken af Hans øfre Vaage da hans broder Herlof Skielnes var brudgom  og leverede Stocken paa sam/m/e sted igien   videre viste hand icke enten hvem der eiede stocken  eller {hv} videre der om,

  Svale Vaage møtte icke for Svagheds skyld  men Erick og Ole Tvet forklarede at de i afttes hørde Svale Vaages ord  som ved Eed forklarede for dem at Sl: Hans Waage har

 

1724: 107

 

haftt denne omtvistede stock alt siden Sl: Ellend Skielnes døde  og der fra kom hand hiem med Stocken,

  Samson Traa her i mod svarede at Svale Waage er Citanternes Fader broder  og aparte tillige med har prosses og trette i mod hannem udj een Markegang  hvor over i mange aar har i mellem dennem veret een stor u-Eenighed, som nu paa først kommende Mandag skall til Aasteden foretages  og formente der fore at hans Vidne som et villigt Vidne kand anseeis,

  her i mod at svare møtte Contraparten Samson Traa  som tilstod louglig at vere stefnet, og hafde indstefnt til Vidne Torkild Skielnes, Herlof Skielnes, Peder Aakre  og Andgunde Dybsland  som er giftt med Paal Dybsland, som og alle nerverende vare tilstede,

  Torkild Skielnes eftter giorte Eed vidnede at eftter Ellend Skielneses død  som eiede denne Stock for omtrent 40: aar siden  da brugte hand denne Stock da hand var brudgom, og da fick hand dend til lands!! (laands) hos Lars Nedre Waage  som var Samson Traas Fader  og ved hand at sam/m/e stock tilhørde Lars Nedre Waage  og leverede hand Stocken sam/m/e tid till Lars Nedre Waage igien, og saa lenge {h} Lars N: Waage levede  ved hand icke rettere end stocken var hos ham og var hans,

  Herlof Skielnes eftter giorte Eed vidnede at hand tit og oftte har hørt siden afgangne Hans øfre Waage døde  at Samson Traa har manglet paa denne stock  og siden kom stocken till Anders Mundem {og}  videre viste hand icke her om at vidne,

  Andgunde Dybsland eftter giorte Eed vidnede

 

1724: 107b

 

at hun er vidende at Sl: Ellend Skielnes  som var Samson Traaes Moder broder  Eiede denne omtvistede stock, og det i ald dend tid hand levede  men hvorledes stocken siden hans død er hen kom/m/en  eller hvem dend siden eiede  ved hun icke, og ej ved videre i denne Sag at vidne

  Peder Aackre eftter giorte Eed vidnede at hand for omtrent 30 aars tid siden kom een gang till Lars N: Vaage  og var i boen hos Larses Encke  da saag hand denne omtvistede Stock stod i Stuen  da spurde hand hende om det var Sl: Ellend Skielneses Stock, da svarede hun ja  at det var dend sam/m/e,  videre viste hand ej her om at vidne,

  ellers forklarede Samson Traa at som hand tit og oftte krevede denne stock hos Hans og Anders øfre Waage, da paa dend tid hand var brudgom krevede hand atter stocken, da bar Hans Waage stocken till hannem og leverede ham stocken som Samsons eiendom, der paa tilbød hand sig at giøre sin æd,

  men Hans Waage forklarede at Samson lante!! (laante) stocken  og hand fick dend siden \ej/ igien, og der paa erbød hand og at giøre sin Eed, siden dend tid har Samson beholt stocken  og ej har kundet faaet dend igien,

  Samson Nedre Vaage!! (Traa) forklarede at hand siden dend tid hand fick stocken har beslaget dend med Sølf, og som stocken ej paa skifttet eftter Citanternes Sl: Fader ej enten er blefven vurdeeret eller udlagt  saa formente hand at det var et teign til at Stocken ej dend Sl: Mand tilhørde,

  Hans og Anders Waage tilstod at stocken ej blef vurdeeret  saa som dend til foren ej nogen tid paa noget skiftte har veret vurderet

 

1724: 108

 

  Citanterne formente at som deris Sl: Fader i saa lang tid har haftt stocken i sit være  Stocken ham da bør til høre,

  Samson Traa formente der i mod at eftter dj Sl: Ellend Skielnes eiede stocken  og hans Moder Ingebor Samsons datter var denne hendes broders arving  ham da stocken vere og blive tilhørende

afsagt,

Det bevises af de fleste Vidner at denne om tvistede og paastefnte Stock har voren afgangne Ellend Skielnes tilhørende  som uden nogen Lifs arvinger er bordt død, siden hans død er denne stock bleven hos de 2de brødre Hans øfre Vaage og Lars Nedre Vaage  og ej bevises hvem af dem Stocken rettelig har voren tilhørende, og Samson Traaes Moder Ingebor Samsons datter var rette arving eftter Ellend Skielnes,  Da skifttet holtis eftter afgangne Hans øfre Waage  som var Citanternes Fader, er ej denne stock enten vurderet eller til nogen udlagt  som burde have voren skeed om Citanterne om dend vilde have ført nogen prosses,  tj bør denne paa stefnte Stock at til høre Samson Nedre Waage angerløs i alle maader  og bliver saa Samson Traa udinden denne Sag fri for Citanternes tiltale,

 

Der eftter frem kom for Retten dend ærlige og Mandhafttige unge Karl  Soldat Olle Elliesen Presthuus af Qvindheretz Prestegield  og frem viste deris Kongl: May: aller Naadigste benaadings bref at hand med det qvindfolck Lisbet Hans datter Løning af sam/m/e Prestegield maa i ægteskab sam/m/en kom/m/e  u-anseet at de med hin anden i 3die lige Leed ere beslegtigede,  sam/m/e aller Naadigste bevilling dat: Kiøbenhafn dend 24: Martj 1724:   og som hand

 

1724: 108b

 

ved de 2de Dannemend Johanes Huckenes og Paal Jusland agter at bevise at de hin anden ej nermere i Slegtskab er paarørende end som deris May: aller Naadigste bref om formelder, saa begierede hand at sam/m/e Mends Forklaring der om Eedlig maatte {forhøris} \antages/   Hvorfore {sam/m/e} desse Mend for Retten blef frem kaldet, og {eftter at} \giorde/ de med Eed og opragte Fingre der om eftterfølgende Forklaring  Nemblig,

  Paa dend gaard Tuftt i Ølves Kierke Sogn i før benefnte Prestegield boede een qvinde ved Nafn Elj Ols datter, og Paa dend gaard Præsthuus i sam/m/e Sogn boede hendes Kiødelig broder Olle Olsen,   {El..} Eli Ols datter Tuftt hafde een datter ved Nafn Karj Hans datter  som boede paa dend \gaard/ Ulvenes, sam/m/e qvinde var Moder til Lisbet Hans datter Lønning, som nu er bevilget at ægte Soldatten Olle Elliesen Presthuus,

  Ovennefnte Olle Olsen Presthuus  som var Elj Ols datter Tufttes broder  hafde een Datter ved Nafn Gyrj Ols datter Presthuus, og denne Gyri Ols datter Presthuus var Moder til denne udj deris May: aller Naadigste bref ommelte Ole Elliesen,  Saa at desse 2de Personer  Ole Elliesen Presthuus og Lisbet Hans Datter Løning  ej anderledes ere beslegtigede end de med hin anden ere udj 3de Lige Leed {beslegtigede},

  Dette begierede Ole Elliesen Presthuus at hannem under Rettens Forseiglinger beskreven maatte meddeelis, som hannem og her med bevilges,

 

 

Dend 24: Julij blef retten udinden een Aasted Sag betient paa øfre Waage i Strandebarms Skibrede  hvor da møtte eftter skrefne Lougret  Nemblig

 

1724: 109

 

Erick Aackre  Lensmand i Strandebarms skibrede  Godskalck Sundall, Brynild Lj, Ole Tvet, Anders Huckenes og Helge Skelnes  Eedsorne Lougretts Mend sam/m/estedtz,

  Hvor sig da for Retten frem stillede de Dannemend Lars, Hans og Anders øfre Waage  som udj Retten indleverede een skrefttlig stefning over de Dannemend Samson Traa og Anders Nedre Waage formedelst at de haver bemegtiget sig een part udj dend Skougeteig  Hisdallen kaldet  dem til hørende  og der udj hugget tøm/m/er, dog der skall befindes at sam/m/e deris part er skilt fra dend part i sam/m/e skouge teig som de er eiende, med paastand at sam/m/e hugster maatte besigtiges og skouge teigen med steene og Merker at maatte adskilles, og de at betalle hvis de i saa maader i deris skouge part hugget haver,   hafde og ladet stefne til Vidne om bruget at giøre forklaring  Peder Grønnevig, Aanund Nedre Waage, Svend Øfsthuus, Morten Dybsland og Lars Sandvig   sam/m/e stefning dat: 22 Junij 1724:   her for uden hafde og Citanterne ladet stefne til Vidne Giert Kierevig og Dirick Jørgens:  i lige maade Torben Svindland og Anders Øfsthuus, Tom/m/es i Traa og Ambraham Kierevig,

  Till Sagen at svare møtte Samson Traa paa egne og sin broder Anders Nedre Waages veigne  som tilstod louglig at vere stefnet,   og hafde ladet stefne til Vidne, Svend Øfsthuus, Erick Tvet, og Paal Dybsland, som alle vare tilstede,

  Samson Traa indlagde udj Retten sit skrefttlige indleg  dat: 22 Julij 1724:

 

1724: 109b

 

hand indleverede her for uden een Dom om denne Skougeteig  dat: 1: octobr: 1707:   i lige maade een Dom dat: 20: Febr: 1717:

  Videre hafde parterne denne sinde ej at udgive  men Citanterne begierede at Vj louglig ville besigtige Skouge teigen og der anhøre deis Vidner, i lige maade med louglige merker adskille deris parter, paa det de i fremtiden og her eftter for videre prosses og trette kunde blive forskaanet, og i det øfrige Refererede sig till deris udgifne Stefning,   Formodede og at de inCiterede Samson Traa og Anders Nedre Waage bør til Kiendes at betalle ej allene de 2de tylter Sougtøm/m/er som de for 7 aars tid siden huggede i deris partes Skoug  som Dom/m/en dat: 20 Febr: 1717: ommelder  saa vell som de trær de nu avigte aar hugget haver  og det eftter louglig wurdeering, saa som de formeener louglig at skall bevise at sam/m/e er hugget i deris eiendeele, tillige og at betalle denne prossesses omkostning,

  Der eftter forføyede Vj os sambtlig udj samtlig parternes og Vidnernes nerverelse hen till Hisdallens Skougeteig  som ligger noget meere end eend!! (een) Fierdings Vei her fra Waage  inde ved et Field kaldes Hesten  hvor af Skougeteigen har sit Nafn, og kom Vj først till een liden Elf eller beck som rinder ned i sam/m /e Skougeteig  kaldes Hisdals Elven   der gick Vj paa Land og fuldte sam/m/e Elf op eftter  alt op eet sted kaldes øvre Wae  der antog Vj alle Vidnernes forklaring  og giorde een hver for sig deris forklaring  eftter at Eeden for dennem lydeligen hieme paa Waage var

 

1724: 110

 

oplæst og dem forklaret, med formaning at de deris Sandhed saaledes ville udsige som de for gud viste sandferdigt at vere og de siden med een god samvittighed med deris Eed vilde testere, som da een hver for sig forklarede saaledes som eftter følger,

  1:  Peder Grønnevig  nu boende paa dend gaard Øye her paa Warils øen  forklarede at vere 60 aar gl:  og at hand for 38: aar siden tiente hos afgangne Hans Andersen Øfre Vaage  som var Citanterne Hans og Anders Vaages Fader  og Lars Waages Fader broder  og det i 2 aars tid, og i midlertid hand tiente ham  huggede hand tit og mange gange i denne Hisdals Skougeteig, og andrig huggede hand anden stedtz end paa dend ytre Side  eller paa dend syndre side af Hisdals Elven  alt op till øvre Wae  og siden paa dend østre side af Kiørselveien som op gaar fra sam/m/e øfre Wae og Nord op igienem Renne dallen  alt op i Giellet og op paa Fieldet i dend østre part af Skougen  lige fra Gielet og hen i mod skifttet eller Eiendommen paa Øyerhafn og Fluedall, og aldrig i dend tid kom enten hand eller hans Husbonde at hugge i dend anden part som Ellend Skielnes dend tid eiede, som streckede sig paa dend Nordre side af Hisdals Elven op til øfre Wae  og siden neden eller westen for Kiørsel veien eller Renne dallen op til Gielet  og saa videre fort til merket mod Øyerhafn, og holt begge desse Mend sig altid eftter sam/m/e merke  og var ingen trette der om i hans tid, icke heller har hand hørt nogen trette der om siden  før end

 

1724: 110b

 

nu paa nogle Aar eftter Hans øfre Vaages død  da Samson Traa og Anders Nedre Vaage  som nu eier dend part i teigen som afgangne Ellend Skielnes eiede  huggede de før paa stefnte 2 tylter tøm/m/er i dend part som desse Citanter sig tilholder,  videre veed hand icke i denne Sag at Vidne,

  2:  Aanund Nedre Waage  een Mand paa 75 Aar  som er Fader broder baade till desse 3de Citanter og til Contra parterne  forklarede at hand for gud vil vidne sin Sandhed, saa som alle parter er ham lige nær paarørende og icke har avind eller had til nogen af dem, men som hand ved Skouge teigens beskaffenhed og brug baade i hans Sl: Fader Anders øfre Waages tid og siden, saa kand hand icke dølge hvad hand der om veed eftterdj hand til Vidne er indkaldet, og forklarede hand at hand var hieme hos sin Sl: Fader  og hos sin Moder eftter hans Faders død  i 29 aar  og i ald dend tid eiede hans Fader og Moder dend part i Skougeteigen som nu Citanterne er eiende   da gick skifttet i sam/m/e teig i mellem denne part og Ellend Skielneses og Svend Skielnes deris part  som nu eies af Samson Traa og Anders Nedre Waage  langst op fra Søen lige eftter Hisdals Elven op till øfre Wae  og Eiede de Mend paa Skielnes dend inderste eller Nordre part af Elven!! (Skougeteigen)  og hans Sl: Fader dend Søre eller ytre part   siden gick skifttet ligge af becken ved øfre Wae og op eftter dend Kiørsel Vei som nu er, og videre lige Nord og op igienem Rennedallen  alt op i Gielet  og siden lige mod skifttet

 

1724: 111

 

paa Øyerhafn og Fluedall, lige eftter sam/m/e merker huggede begge Eiere i Skougen, hans Sl: Fader paa dend eene side og de benefnte Mend paa Skielnes paa dend anden side  og det i ald deris tid  og ingen trette eller u-eenighed falt der om paa nogen af siderne,  siden hans Sl: Faders og Moders død eiede hans Sl: Broder Hans Waage  og Svale Vaage  dend part  og hans Sl: broder Lars Waage og hans Huustru Ingebor dend anden part  og har de i lige maade rettet sig eftter sam/m/e skiftte  og ingen af dem hugget udj dend andens part, men om sam/m/e skiftte har levet fredelig  indtil nu for faa aar siden at der her om er kom/m/en u-eenighed i mellem desse nu verende eiere,  videre viste hand icke at vidne,

  3:  Svend Øfsthuus  een Mand paa 50 aar  forklarede at hand for 28 aar siden kom at tiene hos afgangne Hans øfre Waage  og tiente hos ham i 10 aars tid  og i ald dend tid hand tiente der  huggede hand altid i Skougeteigen Hisdallen  og ved hand at merkerne i mellem denne part som Citanterne nu eier  og dend anden part som Contraparterne eier  gaar i alle maader lige som de andre 2de før indførte Vidner forklaret haver fra nederste till øverste,  eftter sam/m/e merker huggede de paa begge sider uden nogen Clam/m/er, u-eenighed eller trette, men een hver holt sig til sin part og ej huggede i dend andens part  uden een gang huggede Sl: Hans øfre Vaage nogle trær paa dend anden part neden

 

1724: 111b

 

og synden for Elven, hvor om straxst kom Clam/m/er og trette,   og forklarede Citanterne at dend!! (det) var i dend tid deris Fader mente at eie ald skougen allene, hvor om dend Dømt dend 1te Octobr: 1707: videre giør forklaring, og skeede det ej heller ofttere enten før eller siden,   Samson Traa formente at afgangne Hans øfre Vaage for sam/m/e hugsters skyld self hafde brut det skiftte som før var  og formente at det der fore ej for noget rett skiftte kand anseeis,   Svend Øfsthuus viste ej videre i denne Sag at vidne,

  4:  Morten Dybsland  een Mand paa 56 aar  forklarede at hand for omtrent 30 aar siden tiente hos Contraparternes Sl: Moder Ingebor Nedre Waage  som da eiede dend part i Hisdals Skougeteig som hendes 2de Sønner Samson Traa og Anders Nedre Waage nu eier  og det paa et aars tid  da nedkiørte hand een deel tøm/m/er som hun hafde ladet hugge i Hisdalen, men det var hugget paa dend part som de forige Vidner forklaret haver at til høre Contraparterne   siden  for 17 aar siden  tiente hand hos afgangne Hans øfre Vaage 1 aar, da huggede hand for hannem i dend anden part som hand sig self til eignede, og ej i nogen af desse tider kom at hugge i dend anden part  og ved hand at skifttet i dend tid streckede sig lige som de forige Vidner opreignet haver fra nederste til øverste, for uden dette at hand i de tider Self saag og viste desse skiftter  saa hørde hand sige af Sl: Jørgen Dybsland

 

1724: 112

 

at merkerne i mellem begge desse omtvistede skouge parter gick langst op eftter Elven og op i øfre Wae, hvor af dend ytre og Syndre part til hørde afgangne Hans øfre Waage  og dend inderste og Nordre part afgangne Lars Nedre Waages børn, siden sagde hand for ham at skifttet fra øfre Wae gick lige Nord op eftter Renne dallen op igienem Gielet og Nord mod Øyerhafns eiendeele  hvor af Hans Waage eiede den østre og øverste paar!! (part)  og de andre paa Nedre Waage dend Vestre og nederste part   videre viste hand icke i denne Sag at vidne,

  5:  Lars Sandvig  een Mand paa 48 aar  forklarede at hand tit og mange [gange] siden kiørde Tøm/m/er ned for afgangne Hans øfre Vaage i Hisdallens Skouge teig  og altid fant hand at hvis tøm/m/er hand hafde hugget  var huggen i dend part som Vidnerne forklarer hannem at vere til hørende, men aldrig i dend anden part,  videre om skifttet ved hand ingen forklaring at giøre, ej heller ved meere i denne Sag at vidne,

  6:  Paal Dybsland  een Mand paa 52 aar  forklarede at hand tiente hos Svale øfre Vaage  som er dend eene Citantes Lars øfre Waages Fader  i 5 aar, og er det nu omtrent 25 aar siden hand foer af dend tieniste  og viste hand at i dend tid gick skiftterne og merkerne lige som før forklaret er, saa at Hans og Svale øfre Waage eiede og brugte dend Syndre og ytre part paa Hidals!! Elven  alt op til øfre Wae  og de Mend paa nedre Waage dend anden part paa dend anden side af Elven, og siden oven

 

1724: 112b

 

oven!! for øfre Vae brugte de paa øfre Waage dend østre part ved Rennedallen nord og op til Giellet  og siden videre til Øyerhafns eiendeele  og de paa Nedre Vaage dend Westre part  hvor eftter de paa begge sider huggede i dend tid hand der tiente  og aldrig hørde hand nogen trette eller u-eenighed der om i nogen maade,  videre viste hand ej at vidne,

  7:  Torben Svindland forklarede at hand for 14 aar siden huggede noget tøm/m/er for Sl: Hans øfre Waage i Hisdals Skougeteig, da huggede hand i det støcke Mark som er synden for Elven og østen for Rennedallen, een anden gang sam/m/e aar kiørte hand ned til Søen noget tøm/m/er i Hisdalen som Sl: Hans Waage hafde ladet hugge  da fornam hand at sam/m/e tøm/m/er var hugget i sam/m/e part   videre hvor skiftterne er ved hand ingen forklaring om, og ej heller ved meere i denne Sag at vidne,

  8:  Giert Kiere Vig forklarede at hand for otte aar siden nedkiørte af Hisdals Skouge teig de 8 trær som af Samson Traa og Anders Nedre Waage var huggen i dend nu om tvistede part som Citanterne til hører  \af/ hvilcke trer de 2 tylter tøm/m/er er kommen  som siden gick Dom om det aar 1717   videre viste hand icke at vidne,   og tilstod Samson Traa nu self at de var hugget i dend part som Citanterne sig til eigner,

  9:  Dirick Øfsthuus  een Mand paa 26 aar  forklarede at have tient hos Svale øfre Waage paa 8te aars tid  og er det nu 3 aar

 

1724: 113

 

siden hand foer der fra  i dend tid hand der tiente gick skiftterne i mellem desse 2de Skougeteiger i Hisdallen fra nederste til øverste  lige som de forige Vidner forklaret haver, der eftter har og begge parter holt sig eftterrettlig  for uden nu paa nogle aar at Contra parterne dem har over gaaen,  videre viste hand icke at vidne,

  10:  Anders Øfsthuus  een Mand paa 32 aar gl:  forklarede at have tient hos Sl: Hans øfre Waage i 2 aars tid  og er det nu 12 aar siden hand foer fra hans tieniste   i dend tid ved hand at skiftterne i \mellem/ desse 2de Skougeteiger i Hisdal gick lige som forige Vidner forklaret haver fra nederste til øverste, og der eftter brugte de og huggede i skougen paa alle sider, og ingen u-eenighed eller trette hørde hand der om i nogen maade,  videre viste hand icke at giøre forklaring om,

  Og som ingen fleere Vidner af nogen af parterne var indkaldet om skiell og skiftte at giøre forklaring, saa blef alle Vidnerne igien frem kaldede  og aflagde een hver i sær deris Corporlige Eed at de haver vidnet sandferdelig, og at de icke veed rettere og sandere for gud at udsige i nogen maade,  og som da alle Vidnerne ere eenstem/m/ige  saa blef skiftter og merker efteer deris eenstem/m/ig forklaring oprettet saaledes,

  Skifttet gaar først fra Søen langst op dend Elf som kaldes Hisdals Elf  alt op til øfre Wae  saa at Citanterne skall

 

1724: 113b

 

eie dend yste og Syndre part ved Elven  og Contraparterne dend indste og Nordre part af sam/m/e Elf, alt op til øfre Wae, og som samtlig Vidnerne forklarer at dend Kiørsel Vei som gaar op fra øfre Wae skiller skiftterne og Skouge parterne fra hin anden  saa blef der paa begge sider af weien  tet nede ved Elven i 2de smaa slette berger  hugget 2de Kaarse  et oven for Veien og et neden fore  saa at skifttet der oppe skal begynde met i mellem desse 2de Kaarse som staar paa de 2de smaa bergers Flade side i mod Elven,  omtrent et steen Kast lenger op i Nord  i Renne dallen  blef i et berg hugget et Kaars,  noget lenger op i sam/m/e Linie blef der atter udj et berg hugget et Kaars,  endnu i sam/m/e Linie  noget lenger op i Renne dallen  i et Diuf  og straxst oven for sam/m/e Diuf udj et hvit, flat berg  blef hugget et Kaars,  videre lige op eftter i Nord i sam/m/e Renne dall  op eftter een liden beck som der nedrinder  der blef udj \et/ berg paa dend østre side af Dallen hugget et Kaars, lige der fra op eftter sam/m/e dall  alt i øverste Enden af Renne dallen  der blef ned satt een Steen med Kul under og sine 2de Vidner hos,  der fra gaar skifttet videre Nord over een liden Dall  op i een rust  og i høyeste rusten  som Mand kand see fra øverste ende fra forberørte Dahl  blef nedsat een steen med Kull under og sine 2de Vidner hos  der fra gaar skifttet lige til Øyerhafns eiendeele,  og Eier saa Citanterne fra Søen  op langst Elven

 

1724: 114

 

som før er melt, men oven for øfre Wae eier Citanterne dend østre og øverste part  og Contraparterne dend westre og nederste part,

  der paa forføyede Vi os hiem till øfre Waage, og som dagen gandske var forløben  saa beroede Sagen till anden dagen,

  Ellers blef og besigtiget paa Weien ned af Skougen dend paa anckede og paastefnte skade som Citanterne forklarer Contraparterne har hugget i deris skouge part, og befantis der at vere hugget 12 trær, hvor af kunde hugges 2 tylter Sougtøm/m/er, som Citanterne paastod Samson Traa og Anders Nedre Waage dennem bør betalle, saa som de har ladet det skiere og bordene bortsolt,

 

Dend 25 Julij blef Retten paa Øfre Waage udinden denne Sag atter betient, og møte begge parter atter til Sagen at svare,

  og paastod Citanterne Dom paa det oprette skifttes stadfestelse, i lige maade at dennem maatte {af} til Kiendes af Contraparterne at nyde betalling for dend skade de udj deris Skouge part har giort  baade dend første gang eftter Dom/m/en 1717  dens formeld  saa vel som det tøm/m/er afvigte aar hugget er  tillige med denne prosseses store bekostning  som de ej kand reigne til mindre end 24 rdr:

  Samson Traa der i mod svarede at hand icke har hugget meere forleden aar end 10 stuer  hvor af er hugget 20 stocker Soug tømmer  og 2de stuer er ej af hannem hugget

 

1724: 114b

 

hvilcke baade da og forige gang er skeed af dend aarsage at de baade mente at Skougen var til felles og u-skifttet  saa og viste de ej heller merkerne, forklarede og at Citanternes Fader  afgangne Hans øfre Waage  2de gange til foren har hugget i dend part dennem nu til hører  formente der fore at det eene da kunde opløbe i mod det andet  og der fore paastod at vere fri for dette hugne tøm/m/er at betalle,

  Citanterne der i mod svarede at det er dem gandske u-Vitterlig at deris Sl: Fader noget udj deris part hugget haver  uden een gang nogle trær  hvor om den prosses og trette falt de aar 1707 og 1708:  som dend i rette lagde Dom om melder,  videre er dem ej vitterlig, og om saa var, saa bør de dend gang have søgt dend skade, som dennem nu ej vedkom/m/er at til svare, og der for uden dem gandske icke er vitterlig,  paastod der fore Dom i Sagen og Refererede sig til sit forige indgivende,

  Ingen af parterne hafde videre at proponere eller at fremføre, hvor fore eftter deris May: aller Naadigste udgangne Forordning her anføris Forrettningens bekostning  saa som Sorenskriverens 2de dages forrettning  3 rdr:   hans Fløtting frem og til bage  1 rdr: 3 Mrk:   Fortæring 2 dage  1 rdr: 2 Mrk:   de 6 Lougrettes Mend i 2 dage á 2 Mrk:  er 1 rdr:   Lensmanden aparte  3 Mrk:   her for uden foregaf Citanterne at have givet for befalling til Mend  1 rdr:   for Stefningen med forseiglet papir  4 Mrk: 6 s:   for at stefne

 

1724: 115

 

parterne og Vidnerne  1 rdr: 2 Mrk:   deris Vidners reise og u-mage  2 rdr:   for uden dette Rettens betienters og Vidnernes underholdning med Mad og drecke i medens Retten har voren holden  i det ringeste 10 rdr:   som de alt formodede at Sagvolderne dennem bør erstatte og betalle,

  Og blef da Saaledes endelig udj Sagen Kiendt, Dømbt og

Afsagt,

Eftter Alle Vidnernes giorte Forklaring fornemmes, at i forige og gamble tider {a} har voren giort skiftte og deeling i mellem desse 2de omtvistede Skouge teiger i Hisdallen, hvor fore og Mærkerne her eftter som tilforen skall forblive  og gaar saa Skifttet nede fra Søen lige langst op eftter Hisdals Elven  alt op till øvre Wae, saa at Citanterne, Lars, Hans og Anders Øfre Waage eier dend ytre og Søre part, og Samson Traa med Lars!! (Anders) Nedre Waage dend Indre og Nordre part,  Ved før bemelte øfre Wae blef af os hugget 2de Kaarse tet ved Elven  og skall saa skifttet gaa i mellem bemelte 2de Kaarse lige op og Nord i gienem Rennedallen  alt op i Diuvet  lige langst de af os hugne 4re Kaarse og nedsatte 2de steene  og fra dend siste Steen til Øyerhafns og Fluedals eiendeele,  og eier saa Citanterne dend østre og øverste part  og Samson Traa med Anders nedre Waage dend westre og nederste part

 

1724: 115b

 

eftter hvilcke oprettede Merker Eierne paa alle sider sig haver at holde eftterrettlig,  Og som da fornemes at Samson Traa med Anders Nedre Waage for nogle aar siden har hugget i Citanternes partes Skoug 2 tylter Souge tøm/m/er, hvor paa var stefnet og Dømbt dend 20 Febr: 1717:  saa betaller de sam/m/e tøm/m/er til Citanterne eftter Dom/m/ens formeld, og det med penge 2 rdr:   Der befindes og at de afvigte aar 1723: i lige maade har hugget 10 trær i sam/m/e {deris} \Citanternes/ eiende skoug  hvor af er huggen 20 Souge tøm/m/er stocker, saa betaller de i lige maade sam/m/e tøm/m/er til Citanterne med 1 rdr: 4 Mrk:   Ved saadan deris adfer og u-louglige hugster over de rette Merker og skiftter har Samson Traa og Anders Nedre Waage givet aarsage til denne prosses og trette  tj betalle de begge til Citanterne i foraarsagede omkostning 14 rdr:  alt dette inden 15ten dage under dend adfer Lougen om formelder.

 

 

Dend 23 Aug: blef Retten betient paa Fogdegaarden Hoepe  over verende Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsen, Bunde LensManden Chresten Møcklestad  med eftter skrefne Lougret, Elling Houckefær, Mons Bruntvet, Knud Møcklestad, Niels Giøvaag, Peder Ersvær, Rasmus Homelvig, Jørgen Wernøe og Siur Toe,

  Paa hvilcken tid Kongl: May: Foget ved LensManden lod frem føre een Landstryger Tore Ericksen  for medelst Landstrygerie er paa greben  der fore at straffes eftter deris May: Loug,

 

1724: 116

 

og eftter at hand for Retten blef frem kaldet  blef hand af Retten tilspurt eftterfølgende,

  1:  blef hand tilspurt hvor gl: hand er,   hand svarede at hand er omtrent 55: aar gam/m/el,

  2:  hand blef til spurt paa hvad sted hand er fød,   hand gaf til giensvar at vere fød ved Dram/m/en  paa et sted kaldes Hougsund i Eeger Prestegield,

  3:  blef hand tilspurt hvad hans Fader var   hand svarede at hand var Soldat i 5 aars Krigen  og døde ude i Kongens tieniste, siden dend tid hafde hans Moder ingen boepæl, men stedtze foer om kring  og da hun nogen tid eftter hans Faders død ogsaa ved døden af gick, da var hand omtrent 10 eller 12 aar gl:   siden  et aar eftter hans Moders død  kom hand i tieniste hos Hr: Chrestopher Gram paa Ullensager  4 Mile fra Chrestiania  og tiente for gietle dreng hos ham og hans Encke i 2 aar, reiste saa der fra op igienem Walders  over Fille Field  Ned til Lerdal i Sogn, der fra til Bergen  og det i selskab med een anden Fattig Mand  og da hand kom til Lerdal  skiltes hand ved sam/m/e Fattig Mand  ved Nafn Anders  som var een Mesing smed paa sit HandVerk, og da den/n/e Tore kom til Bergen  blef hand der om winteren og tiggede sit brød, og som icke var ved hilsen!! (helsen)  saa tilbød hand sig icke i tieniste hos nogen  der fra reiste hand til Etne Preste gield her i Sundhordlen  foer saa der i bøygden en tid lang uden at tiene nogen Mand  i midlertid foer hand om kring baade i Wigedals Prestegield, i Suldals Prestegield, var og i Røldal, der

 

1724: 116b

 

gaf hand til Røldals Kaarset nogle band som blef sat om alter Kledet, foer saa stedtze om kring i Ryefylcke Fogderie og Stavanger Ambt i 6 aar, i midlertid var mange gange i Røldal og Suldal, men bød sig i midler tid i!! (ej) til Tieniste hos nogen  saa som hand var svag for sit brøst, dog blef hand noget bedre da hand gaf desse band til Røldals Kaarset, da hand var 33 aar   siden gifttede hand sig og fick til ægte eet qvindfolck  Karj Simens datter  hun er fød paa Jederen i Haa Prestegield ved Bøe anex, hun kom reisende med sin Moder i Etne  og der blef hand sam/m/en wied med hende af Sl: Hr: Hans Kampstrup   der eftter  for omtrent 10 eller 12 aar siden  lærte hand Messinge smede handverk hos een Mand ved Nafn Mickel Siursen  som skall vere fød ved Dusevig i Stavanger ambt, som i lige maade er een Mand af sam/m/e HandVerk  og har et huus staaende paa Aackre i Aackre Fiorden  paa Baroniet Rosentals godtz,  siden har hand stedtze faeret her om kring  og mest boed i Etne   endelig foer hand med Kone og børn øster til Kongsberget  og blef der øster i 1 ½ aars tid  og kom saa her hid nest avigte waar, foer saa til Bergen og kiøbte adskillig smaa tøy at selge  saa som band, Kniplinger og Messing  som hand igien vilde selge   der fra foer hand her hiem  og endelig blef tagen i arrest og ført til Lensmanden,   hand forklarede at have 6 børn i live  2de Søner og 4re døttre  de 2 elste døttre er dend eene 20 aar og dend anden 18 aar, de andre 2de ere 7 og paa 5te aar, den ælste Søn 12 aar gl:  og dend yngste 1 ½ aar gl:  men ingen af dem

 

1724: 117

 

har tient hos nogen  uden dend Elste datter Inger Tors datter  hun tiente hos Paal Sergiant paa Mælland i Etne i 14 dage  saa kom hun der fra, og det for medelst svagheds skyld,  frem viste der paa mange seddeler fra een deel Prester hvor hand har gaaen til Herrens Nadere  10 udj tallet  som alle af ingen er paa teignede  og ham til bage leverede

  der eftter blef siuns!! (siunit) og besigtiget hvis denne Landstryger hafde med sig  som bestod der udj   1 liden bom/m/e med een deel Mesinge arbeide udj  saa som Mesing Sølger og spender, nogle staal ringer og Fiiler  til sam/m/en af verdj 3 rdr:  een gl: Færings baad af verdj 1 rdr:  eet lidet strylæres Seigl for 1 Mrk: 8 s:  til sam/m/en 4 rdr: 1 Mrk: 8 s:

  Kongl: May: Foget paastod at denne Landstryger Tor Ericksen bør for sin leddig gang fra sin barndom op til denne tid at straffes paa Kroppen med arbeide, og hans qvinde og børn at forvises Fogderiet  og der for uden at betalle de paa ham giorte bekostninger,

  Landstrygeren Tor Ericksen hafde indted videre at frem føre til sin befrielse,

  ellers var og til stede ej allene hans qvinde  bemelte Karj Simens datter  men end og alle hans børn  2de woxsne døttre og 4 af mindre aar og wexst,

Afsagt,

Af Tor Ericksens egen bekiendelse fornemes at hand fra Barns been alt til denne tid har opholdet sig med ledig gang og løsgerie!! (løsgengerie)  og stedtze streppet om Landet med betlerie og Landstrygerie  endog hand icke har haftt nogen Svaghed eller anden

 

1724: 117b

 

Aarsage sig med Leddig gang at oppeholde,  Thj bør \hand/ for saadan sit Landstrygerie at straffes med arbeide udj Jern paa Bergen Huuses Fæstning i 3de aar, og naar bemelte 3 aar har ende  bør hand sig straxst og u-fortøvet sig her fra Ambted begive, og saa fremt hand siden her nogen stedtz antreffes  at straffes eftter deris Kongl: May: aller Naadigste Loug,  hans qvinde og børn  som i lige maade sig altid med leddig gang har oppeholdet og ej nogen stedtz erbødet sig till Tieniste, hvor af een deel ere saa store og føre at de uden leddig gang sit brød kand fortiene, bør i lige maade nu straxst uden ringeste ophold sig og her fra Ambtted begive  {og} saa fremt de ej ogsaa eftter deris May: Loug vill anseeis og straffes  hvad sig angaar de eiendeele de med fører  bør at vere Confischverede  hvor af betalles dend omkostning som paa \hans/ arrest, underholdning og fortæring giort er, i lige maade Rettens betient for deris møye, Reise og u-mage, hvilcke befindes ej at vere meere end og ej til dend giorte bekostning kand opstrecke,

 

 
 

Og herved er året 1724 til ende – noko avkorta. For det manglar 9 sumarting og 11 haustting.