Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Statsarkivet i Bergen og Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 34 1735-1738 for Sunnhordland

Året 1738

 

 

 

(1738: 274b)

 

(Ao:) 1738  d: 7 og 8 Martij  blev holden Almindelig Vaar  Skatte og Sageting paa Gaarden Haavig for Strandvig og Ous Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig, Steen Vanvig, (Ha?)ns Aackre, Jacob Dalland, Johannes (Ba)llesEim, Ole Skaathuun, Mons (Vi?)ndnes, Anders Tuftt og Joen Haae(vig?)  med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.

 

(Publ)iceret Fogden Heybergs fred Lysning over Ousve(..l.) Støell med sine tilliggende Sæter boeliger og (Ma)rcker  saa vell som Mosliens høeslette og fæbeite (…..)ig Nedre Boelstads øfrige Sæeter Marcker (……..), som Knud Knudsen Nedre Boelstad er (tilhørig/eiende)  dat: 8 Martij 1738.

 

(De K)ongl: Forordninger og høye øfrighedz (ordres) og befahlinger, saa som Skattefor(ord)ningen for Indeverende aar  dat: 27 Novembr: 1737.

 

(Publ)iceret Patentet om Høyeste Redt  dat: 11 Octobr: 1737.

 

(Publi)ceret Forordningen om en General Inspection  (dat): 1 Octobr: 1737.

 

(Pu)bliceret deris Mai:ts allernaadigste Forord(nin)g om en bestandig Agio paa Croner  dat: 23 No(ve)mbr: 1737.

 

1738: 275

 

Publiceret Stadtholder R(antzous ……. under) Hr: Admiral Kaases haand vidimeret, at brendevins brenderier paa Landet skall ophæfves, saa vell som alle Kroehold paa Landet, uden hos de ordinerede Giestgiebere med videre  dat: 30 Novembr: 1737.

 

Publiceret Høy Welbaarne Hr: Admiral Kaases Relation om hans Mai:ts allernaadigste Anordning at ej Extra, Men alleene 2de Laugtinge om Aaret i Nordlandene  det første Botolphie dag d: 17 Junij  og det andet d: 17 Octobr: nest eftter  dat: 11 Decembr: 1737.

 

Publiceret høybaarne Hr: Admiralens ordre at Contra Stefninger till Overhof Retten, u-Agtet de icke før ober hof Rettens begyndelse ere udtagne og forckyndte, dog skall agtes for lovlige, naar de ellers ickun i Rett tid eftter loven  dat: 11 Decembr: 1737.

 

Publiceret høybaarne Hr: Admiralens ordre at Deris Mai:t allernaadigst haver Reso(lve)ret og befahlet, at Almuen i Harda(nger) og omliggende Fogderier skall ve(re til)ladt u-behindret de der falde(nde ….) varer til Kongsbergs Sølfv(erck at over?)bringe  dat: 10 Decembr: 1737.

 

Publiceret Lænsmanden Hans {Torgilsen} \Engelsøn/ Giøens og (….) Torgilsøn Giøens oprettede forEening angaaen(de de)ris Kiørsell og fædrifttevey  dat: 5 Septembr: (1737?)

 

Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde (bøxel)seddell paa ½ Løb Sm:  ½ huud udj Gaarden (Lij?) till Ole Jonsen  dat: 18 Decembr: 1737.

 

Publiceret Gidtle Engelsen øfre Boelstadz uds(tedde) Pandte Obligation Stoer 56 Rdr: 4 Mrk: 8 s:  s(om hand) af Hans Windsiandsen Hiartnes (laant) hafver, og der for setter till u(nderpandt) sin paaboende Gaard  2 pd: 6 Mrk: Sm: (i øfre Boel)stad  till Capitalen, (med Rendter)

 

1738: 275b

 

(er bleven) betalt  dat: (.) Novembr: 1737.

 

Publiceret Povell Kilens udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk:r Sm: udi gaarden Holdhuus til Johan Hansen  dat: 9 Novembr: 1737

 

Publiceret Christen Monsen og Lars Joensens udstedde skiøde paa 23 ¾ Mrk: Sm: udj Søre Strønen udj Ous Skibrede beliggende  till Joen Larsen  som der for haver betalt 40 Rdr:  dat: 7 Martij 1738.

 

Publiceret Skifttebrevet eftter Lænsmanden  Sl: Hans Engelsøn Lundervig  dat: 23 Septembr: 1737, hvor Encken (er) tilfalden 2 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxell udj Gaarden Lundervig,  udj Gaarden Helland {18 Mrk:r Sm:} 1 pd: 3 Mrk: Sm:   (udj) Gaarden Hafschaaer 1 ½ Løb Sm: med bøxel,  (og u)dj Gaarden Aaland 2 pd: 1 Mrk: Sm:    (Søn)nen Haldor Hansen tilfalden 1 pd: Sm: udj (Gaa)rden Lundervig,   Vnge Hans Hansens Bro(derlod) udj Gaarden Aaland 1 pd: Smør med bøxel    (….) Oustestads Sødsterlod udj Gaarden (Aarne)tvet 14 Mrk:r Smør med bøxell, paa Waas (beliggende?)    Christj Hansdatters Sødsterlod udj (Gaarden) Aarnetvet 14 Mrk: Sm: med bøxell    (….) Hansdatters Sødsterlod udj Gaarden (Arn)etvet 13 Mrk: Sm: med bøxell,   Hans Stens(ens) Arfvelod udj Gaarden Aarland 3 Mrk: Sm:  (udj Gaarden) Aaland 5 Mrk: Sm:, og i Aarnetvet (…..) 16 Mrk: Sm:,   Anders Hansens Bro(der)lod udj Gaarden Helland 1 pd: Sm:    Engell (Han)sens Broderlod udj Gaarden Eegeland (.. Ma)rcker Sm: med bøxell, og udj Gaarden Aaland (.. Mrk:) Sm:    Samuell Hansens Broderlod (udj Gaa)rden Qværnes 22 Mrk: Smør med bøxel  (udj Gaarden) Aaland (?) Mrk: Sm:    Lars Han(sens …)olms broderlod udj gaarden Aaland (.. Mrk: Sm:   udj) Gaarden Helland 14 Mrk: Sm:    Tor(… Hansens) Broderlod udj Gaarden Aar(land .. Mrk: Sm:   udj Gaarden ..…as?) 1 pd: Sm: med bøxell

 

1738: 276

 

 

Fogden Heyberg hafver eftter (forrige) tiltale

indstefnt Gidtle Boelstad till Doms Lidelse

for øfvede Slagsmaall imod sin Broder Engell

Boelstad, saa og till vidne er indstefnt

{Gidtle o} Tienistepigen Marj Christians-

datter.

Gitle Boelstad og Engell Boelstad møtte for

Retten og vedstod at hafve faaet lovlig

Kald og Varsell.

det indstefnte vidne Marj Christiansdatter

vedstod at vere lovlig Stefnt, (hvor fore Fogden)

paastod  eftterdj hun møder, det (vidnet maatte Eed-)

fæstes og afhøres.

og eftter at Edens forcklaring af (Lovbogen for)

vidnet war oplæst, af(lagde Marj Christiansdatter sin)

Eed med opragte fingre (eftter Loven  og vandt og) for-

cklarede, at forleden fo(raar ….. …….. …….  da)

hun kom fra Floeren, kom hi(ndes Huusbund Engell)

Boelstad blodig i ansigtet (h… ……… Ved-)

skygcken  og Gidtle fulte (eftter, men om han)

har slaget ham  saag hun icke  (men hørte de skieldede)

hart till hver andre, om en f(…. …….. ... haf-)

de kiørt paa, der Gidtle va(. ….. …….. ………)

sagde \Engell/ till vidnet at skulle vere (…. ……)

hand war blodig i ansigtet.

Engell Boelstad møtte for Retten  og (paa Fogdens)

Spørsmaall svarede, at det ha(… …….. ……)

var af et slag Gidtle haver gifv(et ham)

eller skufvet ham, saa hand fa(lt og slog)

sig i en slæde,   widere Sp(urgte Fogden)

vidnet, om der icke sam/m/(e tid blev sendt)

bud till andre folck (som kunde være)

vidne till dette (Klammeri  og see)

hvor blodig Enge(ll …… ……. ……….)

hvor til vidnet (svarede Jae …… ……….)

 

1738: 276b

 

(at der) blev Se(ndt Bu)d till Knud Boelstad og

Johannes Boelstad, men de kom icke, saa

gich Engell Boelstad Ned till Knud og Jo-

hannes Boelstad og wisede dennem

sin Skade;  forcklarede ellers at da vid-

net kom fra floeren, og hindes huusbund

Engell og Gidtle Boelstad kom fra Vedskygcken

kom Engell sin Koene, som var meget vered!! (vred)

(paa) Gidtle for hindes Mand var blodig

(….. …… ..m) hart till, da saag vidnet

(at Gidtle) skufvede hinde fra sig, dog

(…. ….. …..) faldt till Jorden, sagde d-

(ette vidne) at have hørt at Gidtle haf-

(de tilstaae?)t at hand haver slaget

(Engell Boelstad  h)indes Huusbund.

(Fogden tilspurte G)idtle Boelstad om hand

(kunde fragaae og benæ)gte dette vidnis

(aflagde vidnis byrd)  at hand icke støtte sin

(Broder i mod sle)den saa hand blødde.

(Hvor till Gidtle) Boelstad svarede, at

(…. … …… ..)ldt ham, skall det godt-

(… …. ….   Fogden) paastod at Sagen maa-

(tte udsettes till n)este ting for at føere flee-

(re vidner t)il Sagens oplysning.   Er-

(agtet.   Sagen udsettes til neste Ting

(til hvilcken) tid Fogden indstefner de

(….. ……) til Sagens oplysning nødig

(………)

 

(Odels?) Mandtallet for Ous og Strandvigs

(Skibbreder blev lydeli)g for Retten oplæst, som blev

(taget under Rettens fo)rsegling  dat:

 

(Fogden tilspurte Alm)uen af Strandvigs Skibrede

(…… …… ….. ……) eller afvigte aar 1737

(….. ….. for Halsnø)e Closters godz, hvor til

(Almuen svarede …)

 

1738: 277

 

 

Restandsen for 1737 for begge Skib(reder [blev oplæst]  men) og indeverende aars Restandse paa dend 1te Termin  hvilcken icke af dend tilstedeverende Almue blev modsagt, og dernest taget under Rettens forseygling.

 

 

 

Ao: 1738  d: 10 og 11 Martij  blev holden Almindelig Waar  Skatte og Sageting paa Gaarden Hummelvig for Waags og Opdals Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  Peder Møcklestad, Niels ibid:  Joen Møcklestad, Mons Møcklestad, Taarbiørn Fladerager, Sten Fladerager, Jens Taarnes og Jacob Taarnes, samt begge Lænsmændene af begge Skibreder  med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høy øfrighedz ordres som paa forrige Tinge

 

Fogden Heyberg inden Retten udj deris Mai:ts {Nafn} høye Nafn fredlyste dend Marmor som af Sl: obriste Lieutenent Liljenschiold \har veret taget/  som og dend Marmor her eftter af Hofjunker Liljenschiold brydes, maa ingen af Almuen eller andre  hvem det vere maa  tage meget eller lidet  sig self till nøtte at anvende, under paafølgende straf.

 

Publiceret Frue Ingebor Maria Knagenhielm  Justitz Raad og Præsident Christian Krogs huustrue, hindes udstedde obligation Stor 700 Rdr:  som hun af Sr: Mads Fo(ermand) till Laans beckommet hafver, og der for Pandtsetter Fiddie gaard  samt Kircken og underliggende gods med Tiende og alt   dat: 29 Novembr: 1737.

 

1738: 277b

 

Publiceret Justitz Raad Krogs  eller hans fuldmægtiges  udstedde bøxelseddell paa 2 Løber 12 Mrk:r Sm: udj Gaarden Fiddie till Ole Olsen  dat: 4 Febrj 1735.

 

Publiceret Niels Berjes udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør  ¼ huud udj Gaarden Berje till Michell Tørresen  som der af bøxelen eftter Loven haver betalt  dat: 5 Novembr: 1737.

 

Pastor  Hr: Lars Heyberg giorde forEening med (….) Størchsen \Nedre/ Gielland, og Johannes Siursen Nedre Gielland for Retten saaledes, at (… …. .. ger) sit Auctions bud paa Gaarden Hoepe, udj dend samme Stand som dend (…) ham paa dend holdte Auction d: 5 Febrj (afvigt?) tilslaget for dend Summa de (….. …… er) Accorderet om,  (hvor) paa de denne forEening imellem (hver?)andre sluttede med haand Reckning paa begge sider, og hafver (…. ….) paa Gielland forpligted sig at betale Pengerne om 3de Uger eftter (da)to

 

Publiceret Ester Abels udstedde Skiøde paa 27 Mrk:r (Sm:) udj Flyensfær {de} till Ingebrigt Nielsen  dat: 30 (Dec)embr: Ao: 1737.

 

Publiceret {paa et} Søfren Abels udstedde Skiøde (paa) 27 Mrk:r Sm: udj gaarden Flyensfær, till (… G)iermusen  som der for haver betalt 21 Rdr: (..) s:  dat: 30 Decembr: 1737.

 

(Fogden) Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Fladerager og Sæbiørn Leite (for) Skieldzord imod hin anden, hvor om de ere indstefnte at anhøre vidner Anders Næsse, (Hans) Holme, Niels og Lisbeth Aarevig.

 

1738: 278

 

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede ved Eed eftter Loven at have forbem:te Persohner indstefnt med meere end 14 dagers Kald og warsell.

  Fogden paastod at de indstefnte vidner  som nu icke møder, maatte forelegges Lavdag till neste Ting.

Eragtet.

Widnerne Anders Næsse, Hans Holme, Niels og Lisbeth Aarevig forelegges till neste Ting at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting \{paa}/ ladet indstefne Marj Tørresdatter till Doms Lidelse for begangne Leyermaall med Rasmus Mathiesen   saa og er Tørres Stusvig indstefnt at betale paa bøderne de Penge hinde eftter hindes Sl: (Mo)der er arfvelig tilfalden.

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Tørres Stus(vig) og hans datter till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.

  Fogden Heyberg Sagde at have indstefnt Marj Tørresdatter Stusvig till Doms Lidelse paa forvalteren over Lieuse Closters gods  Sr: Foermands vegne, for over hinde till Bødernis betaling, hvor om hand paa dito Forvalters vegne var Dom paastaaende, siden det nu er annen ga(ng) at hun er indstefnt.

  det paastefnte Skifttebref dat: 4 Novbr: 1709, (der) Marj Tørresdatters arfvelod er 1 Rdr: 2 Mrk: (8 s:)

hvor eftter udj Sagen saaleedes blef Kiendt  Dømt og afsagt.

Marj Tøresdatter Stusvig  for {sit} beg(ang)ne Leyermaall med Rasmus Mathie(sen)  tilfindes at betale sine Leyermaals

 

1738: 278b

 

bøder eftter Lovens Pag: 965 art: 1. med 6 Rdr: till Forvalteren Sr: Formand,  Saa og tilfindes Tørres Stusvig at betale for denne sin datter, de hinde tilfaldne arfvemidler eftter hindes Sl: Moder med 1 rdr: 2 Mrk: 8 s: till afckortning paa hindes idømte Bøder.  hvilcket enhver af dennem tilfindes at udrede under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.

 

Publiceret Thommes Flyensfærs udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Flyensfær till Anders Jacobsen  som der for haver betalt 45 Rdr:  dat: 26 Aug: 1737.

 

Publiceret Christopher Olsen Gudøens udstedde (Skiø)de paa ¼ Løb Smør  ¼ huud udj Gaarden Gud(øen) med bøxel og herlighed  till sin Søn (Ma?)dz Christophersen  som der for haver (be)talt 52 Rdr: 1 Mrk: 8 s:  dat: 11 Martij 1738.

 

Johannes Nielsen fremckom for Retten og lyesede sin Odels og Pengemangels Lyesnings (Red)t till 1 pd: 9 2/3 Mrk: Sm: i Gaarden Haaland udj Opdals Skibrede beliggende, som faderen Niels Johansen paaboer, hvilcken hans (Ode)ls og Pengemangels Lysnings Redt (han)d {bad} Paastod i Protocollen maatte (bli)ve indført, og ellers agtede denne (Jor)depart til sig at indløese saa (sna)rt hand saa mange Penge kand beckom/m/e.

 

Publiceret Lars Hansøn Sandbechs odels (og) Pengemangels Lyesnings Redt, till (gaarden (He)wersøen med underliggende (her)ligheder, samt Gastgiæbersundet!! (-stedet) (Godøe?)sund, Item Gaarden Wiig med

 

1738: 279

 

alt tilhørrende og underliggende herligheder  dat: 8 Martij 1738.

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Clemmedt Lande, og Niels Giøvog for øfvet Slagsmaall mod Taarben Dahlen og fleere, hvor om de ere indstefnte at anhøre eftterskrefne vidner, saa som Knud Brundtvedt, Jacob Store Braatetvedt, Ingebrigt Skaar, Ole Kaldefoss og Erich Wernøen;

  Stefnings Mendene  Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim, hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt, Clemmet Lande, og Niels Giøevog at anhøre de indstefnte vidners udsagn  Knud Bruntvet, Ingebrigt Skaaer og Eerich Wernøen  till dette ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.

  Clemmedt Lande og Niels Giøevog blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa deres vegne till Sagen at svare

  Fogden Heyberg paastod at de vidnerne som nu møder og er tilstede, maatte Eed fæstes og afhøres

  Widnet Knud Bruntvet fremstod for Retten  og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  wandt og forcklarede at hand og Taarbiørn Dahlen  tillige med Ole Kaldefos, Ingebrigt Skaaer, Er(ick) i Vernøen, Halfvor Sund og J(acob) Braattetvet var paa en baad, (og) Reiste fra Byen 8 dager eftter Vorfrue Mis 1737  om Morgenen t(ii)lig, og med det samme Reis(ste)

 

1738: 279b

 

Clemmedt Lande fra Byen med sin baad  og war med ham i følge Niels Giøevog og Eelias Elholm, hvilcke drach underveis brendevin, og da de kom till Flæslandet  {gich de op p} lagde Clemmet (om) bord med dend baad som widnet war paa, da Clemmet Lande af wred hue tog Taarben Dahlen i Haaret og Skiegget, og Ref ham, og som hand slap ham  Sprang Torben Dahlen paa Land og lyesede fred over sig, Men som Clemmet Lande og Niels Giøevog ville tage (fadt) paa og slae ham, saa spendte hand (Niels) Giøevog fra sig 3de gange, og i (de)t samme tod Clemmet Lande fadt paa ham og af wred hue Ref ham i Skiegget og i haaret, og Torben Dahlen wergede sig paa lige maade det bæste hand kunde, og derpaa Springer Taarben Dahlen Ned i baaden igien, og Clemmedt forfuldte ham ned i baaden og ref ham i Haar og Skieg af vred hue,  widnet kunde icke forcklare at Taarben Dahlen gaf nogen Aar(sag) till dette Clammerie i no(ge)n maade,  widere hafde vidnet (icke) at forcklare.

  Fogden Heyberg sagde at som icke (fl)ere vidner denne sinde møder  (saa) var hand paastaaende, at

 

1738: 280

 

de indstefnte vidner (maa)tte forelegges Lafdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.

Eragtet,

Contraparterne Clemmedt Lande og Niels Giøevog, samt vidnerne Ingebrigt Skaaer og Erich Wernøen forelegges Lafdag till neste Ting at møde, og vidnerne sit widnesbyrd at aflegge,  de øfrige, vidner   (Jacob Stor)e Braatetvet og Ole Kald(efoss)  indstefner Fogden till neste ti(ng)

 

Lars Christophersen Thoe (have)r till de(tte) Ting indstefnt Christo(phe)r Gudøen til Doms Lidelse at betale dend aaeb(oed) som ved Skifttes holdelse p(aa) gaarden T(hoe) blef udlagt, som og at betale Sagens forvoldende omckostninger

  Christopher Gudøen møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.

  Lars Thoe paastod Dom udj Sagen.

  Christopher Gudøen Sagde, at hafve betalt denne omtvistende huuse Aaboed till JordEieren, hvor h(en) Christopher Gudøen formente Ci(tan)ten bør søge sin Regresse for (Aae)boden.

Eragtet.

Eftt(er det) Contraparten siger a(t Jo)rddraa(tten) skall hafve annammet denne

 

1738: 280b

 

af Citanten paastefnte huuse Aaeboed,  Saa paalegges Citanten Lars Thoe till neste Ting at indstefne sin JordEiere, at tilckiendegifve om Citanten er berettiget at indtale dend Aaebod, som paa hans Præsteboels Gaard skall vere paalagt, eller og om (Jorddraa)tten Self agter (at) Reparere G(aardens) brøstfeldighed.

 

(Publiceret han)s Mai:ts allernaadigste udg(ifn)e Skiøde paa ½ Løb (Smør) og ½ hu(ud) udj Gaarden Store Braatetvet till Anders Samsonsen Teigland, som der for hafver betalt (..) Rdr:  dat: 30 Octobr: 1737.

 

Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde obligation Stor 150 Rdr:  som hand ved Hr: Assessor (von) der Lippe hafver faaet till Laans af Hr: Ludvig Poust, hvor (for)e Hr: Heyberg Pandtsetter till un(de)rpandt udj Tysnæs Præstegaard (. L)øber Smør  2 huuder   og 18 Mrk:r Smør udj Saaten  alt med bøxell og herlighed (som e)t underpandt indtill at Capi(tal o)g Rendter vorder betalt  (og) er da(t: .. A)ugustij 1737

 

Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde (ob)ligation Stoer 95 Rdr:  som hand haf(ver) beckommet till Laans \af/ Fogden

 

1738: 281

 

Sr: Andreas Heyberg, og der fore setter till underpandt, Een Sølfckande med Hr: Jørgen Jestrups og Kierestes Nafn  Vigtig 77 Lod 3 Q:tin   1 forgyldt Sølf Pocal med Vaaben paa  Vigtig Vngefehr 80 Lod   saa og 30 Specie Rixdahler   dat: 26 Martij 1737.

 

Udj dend Sag som af Mons:r Michel Møller eftter forrige tiltaele er indstefnt Contra Sr: J(ens) Hansen Meyer og ober Formynderne udj Bergen, møtte for Retten paa Citantens wegne Procurator Sr: Johan Reutz og fremlagde dend af Retten d: 16 Novembr: 1737 Ergangne Lavdags foreleggelse, for de indstefnte till dette Ting vedb(ør?)lig beskrefven, som er saa Lydende.   der nest fremstillede Comparenten de 2 Warsels Mend Berent Jacobsen og Jacob Knudsen, som hand begierede m(aatte) vorde antaget till forcklaring om samme foreleggelses lovlige forckyndelse.

  Warsels Mendene Berendt Jacobsen og Jacob Knudsen hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve denne Rettens foreleggelse for J(ens) Hansen Meyer udj hans huus forckyndt i (nu?) 14 dager siden, saa og hafver de forckyndet foreleggelsen for Oberformynderne i Bergen for nogle faae dager s(iden)   Der Nest Producerede bemelte Reus ha(ns) skrifttlige paastand og i Rettesettelse  (af) dato 10 hujus, med hos hefttede Speci(ficerede)

 

1738: 281b

 

Regning, med de till Sagen anvendte og fremdeelis forvendtende Doms Procecution anvendte omckostninger  beløbende sig till 27 Rdr: 5 Mrk: 8 s:   item Een Attest fra Klockeren, {udj} till Nye Kircken udj Bergen  Machus!! (Marchus?) Lyders.  dat: 10 Julij 1735  angaaende Citantens alder   (Y)dermeere fremlagde hand en af Citanten till Mons:r Jens Hansen Meyer udferdigede beskickelse under 8 Julij 1737, med welbemelte Sr: Meyers der (paa) Tegnede svar, af 9 dito, hvor af (Re)tten kand fornemme, at Citanten (i in)gen maade, hafver ofveriilet dend indstefnte ved denne Sag, Men der med voren høyst beføyet der till  (i)fald hand ellers wille vendte sig dend (Re)gres af wedkommende  som hand ellers eftter Lov till disse sine Arfvemidlers indsøgelse tilckommer  og alt saa will Comparenten paa Citantens vegne paastaae og afvar(te) Een Endelig og Lof forsvarlig Dom.

  (Sr:) Jens Hansen Meyer blev paaraabt (eftter) Loven, men møtte icke, ej heller nogen (paa ha)ns vegne till Sagen at Svare.

  (El)lers forestillede Reus paa Citantens vegne, at paa det ingen irring udj Ret(tergan)gen skall foraarsages, ved det at (Compa)renten, udj hans skrifttlige

 

1738: 282

 

indgifvende har paastaaet Dom over Oberformynderne till at gifve Citanten Regres for det hos Sr: Meyer imod forhaabning tilkort kommende eftter lovlig omgang for deris Verneting, Saa declarerede Comparenten, at hand frafalder sin i saa maader giordte paastand till Dom over dem, eftterdj det er Comparenten og hans Principal noch at de om denne Sag er gifvet underretning  eller Stefnemaalet for dennem anvist,  i øfrigt vedblef hand sit forrige om Endelig Dom udj Sagen.

Thj blev Eragtet.

K(alds) Mendene hafver afhiemblet at dend (af) Retten Producerede Lavdags foreleggelse ickun for 14 dager siden er forckyndet for (Sr:) Jens Hansen Meyer, da dog Citanten eller fuldmægtig burde have observeret Forordningen dat: 19 Augustij 1735  dendz 8 art:  som og Lovens 1 Bogs 4 Capt: 8 art:  at Contraparten Sr: Jens Hansen Meyer der eftter burde haftt till dette Ting 4re Ugers Varsell, siden hand uden dette Tinglaug er boende,  Og som fuldmægtigen slig lovlig omgang denne sinde haver {f…} forbjgaaet, saa kand icke Retten paa denne tid eftter Citantens paastand (of)veriile Contraparten till Doms Lidelse, forinden at Citanten lo(vlig) indvarsler Contraparten til neste Ting, og udj dend henseende fore-

 

1738: 282b

 

legges Sr: Jens Hansen Meyer Lavdag till forbemelte tid eller neste Ting at møde og Svare till Sagen, {h} da udj Sagen skall kiendes lovfølgelig.

 

Odelskats Mandtallet for begge Skibbreder blev lydelig for Retten oplæst og taget under Rettens forseigling.

 

Publiceret og oplæst Mandtallet over de (bø)xler som er falden paa Halsnøe Closters (go)ds udj Opdals og Waags Skibreder, hvilcket (ble)v taget under Rettens forsegling.

 

Restandsen paa 1te Termin 1738 blev inden Tinge oplæst, og taget under Rettens forseigling.   Lige saa Restandsen paa dend sidste (Ter)min 1737 for begge skibreder

 

 

 

(Ao:) 1738  d: 13 og 14 Martij  blev holden Almindelig Vaar  (Skatte og) Sage ting paa gaarden øfre Waage for (Qvindher)rets og Strandebarms Skibbreders (Almue)  oververende udj Retten Kongl: (Mai:ts) Foeget Sr: Andreas Heyberg med (eftter)skrefne Laugrettes Mend  Nemblig  (Her)lof Skielnes, Heine Tvedt, Hans (Sol?)biøer, Lars Nedre Vaage, Torsten (….)Dahlen, Roald Lille Linge, Taarbiørn Bondhuus og Peder Aarsand  (me)d begge Lænsmændene og fleere (Almu)e af begge Skibreder som Tinget Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger (og) høye øfrighedz ordres, som paa (for)rige Tinge

 

1738: 283

 

Publiceret Hans Torg(ier)sen (….)s udstedde bøxelseddel paa ½ Løb (Smør udj) gaarden Bierchenes udj Strandebarms Skibbrede beliggende  till Lars (…..)esen  som der af bøxelen eftter Loven haver betalt  dat: 14 Decembr: 1737.

 

Publiceret Hans Rasmusen Brues udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Smør udj gaarden Nedre Brue till Johannes Rasmusen  som der af bøxelen eftter Loven haver betalt  dat: 26 Novembr: 1737.

 

Publiceret Hans Brues udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden Store Faasse till (Peder) Andersen Lille Faasse  som der for haver betalt 36 Rdr:  dat: 26 Febrij 1738.

 

Publiceret Peder Andersen Lille Faasses udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Smør udj gaarden Store Faasse till Ole (…..sen)  dat: 6 Martij 1738.

 

Mons:r Hans Seehuus haver ved skrifttlig Stefning paa Lars Biønnebøls vegne indstefnt (….) Jensen og Knud Johansen Lille Møcklebust for (øf)vede Slagsmaall imod hans Søn, og der om indstefnt dennem at anhøre de indstefnte vidner Joen Knudsen og Britha Knudsdatters Eedelige forcklaring.  dat: 11 Febrj 1738  saa Lydende.

  Mons:r Seehuus declarerede at Stefningen (er) forckyndt for Vedkommende, Men Stef(nings) Mendene Ole Fousk og Anders Røsseland (mø)der icke

  de indstefnte blev paaraabt, eftter Loven  (men) ingen møtte.

Eragtet.

(Da) Stefnings Mendene icke denne si(nde møder)  ej heller nogen af de indstefnte, Saa forelegges Citanten og fuldmegtig (lov-)

 

1738: 283b

 

ligen at indstefne Vedkommende till førstholdende Sommerting

  Mons:r Seehuus Reserverede sig sin tiltale till Stefnings Mendene, som icke mødte at afhiemle Stefnemaalet, og des aarsage Spildt dette Stefnemaal for hannem

 

Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Arne (Lar)sen Sandvigen, hvor eftter Broderen (An)ders Larsen er udlagt 1 Mrk: Sm: i Sandvigen for 1 Rdr:   og Broderen!! 3 3/5 Mrk: Sm: i Sandvigen for 3 rdr: 3 Mrk: 9 3/5 s:  dat: 29 Janv: 1738.

 

Publiceret Høy Welbaarne Hr: Admiral og (Stiftts Be)fahlings Mand Hr: Ulrich Kaases (udste)dde Bestalning for Hans Seehuus (til at) skrifve Suppliqver for Almuen udj (Schaane)vig, Qvindherret, Etne, Fieldberg, (Fiere) og Føyens Skibbreder  samt dend Part af Waags Skibbrede som ligger (paa) Søndre Side af Sælbiørns Forden!! (Fiorden)  og er dat: 6 Junij 1736.

 

Fogden Sr: Heyberg hafde  i underdanigst følge Cammer Collegii Anteignelser udj hans allerunderdanigste Regenskab (for) 1736, dissen 2den Post  till dette Ting (la)det indstefne SagEierne till de 2de (paa) Rosenthals Gods og Grund Staaende (Sauge)r  Femsteenevig, og Westervig (Sau)ger kaldet, at giøre forcklaring om (hva)d bevilgning der er till samme Sau(ger)s opbyggelse, hvor mange bord (der) enhver i Sæer aarlig skiæres  (og a)f hvis Skouge Tømmeret

 

1738: 284

 

Tages, till hvilcken forcklaring Forvalteren for Rosenthals Godz, Mathias Dahl var indkaldet till Wedermæhle.

  Forvalteren Mons:r Dahl møtte icke;

  Thj blev!! Stefnevidnerne Herlof Skielnes og Heine Tvedt hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve {Forvalteren Mons:r Dahl} veret med Lænsmanden Hans Waage, for at gifve Dahl Varsell, for mere end 4 uger siden, da Læns(man)den gich ind till ham alleene, og kom igien till Stefnevidnerne med det svar, at hand var fornøyet med den varsell hand har faaet af Lænsmanden alleene, hvilcket og Lænsmanden  som var Nerverende (i Retten)  sin Corporlig Eed beckræfttede so(m) Sandhed at vere.

  Saug Eierne for Westervigs Saug  (…)s Hansen Øfre Waage og Hagtor øfre Waage, Paa Eegne og med Interessentere, Giert Kierevigen og Baard (Tvedts?) vegne, som alle ere boende paa Leene(s) Godset og deris Eegne odels gaarder udj Sundhords Fogderie og Strandebarm Skibbrede beliggende, fremstod f(or) Retten og anviste afgangne Baron Rosencrantzes bøxelbref, paa d(end) Saug grund hvor paa Westerv(igs) Saug er opbygt, eftter s(amme?) bøxellseddel, dennem (er bevil-)

 

1738: 284b

 

get at opsette en liden flomsaug sammestedz at skiere bord paa til huus fornødenhed  og er dat: 4 Decembr: 1721.   Der hos forcklarede SagEierne at Tit benefnte {Fembsteene} Westervigs Saug aaret der eftter, er bleven opbygt. (Og) som det er en Flom Saug, hvor til indtet \vand/ falder, uden naar det Stert!! (Sterkt) Regner, saa er der paa i høyeste maader aarlig skaaren til deris huus fornødenhed 300 bord, det (T)ømmer som der till er forbrugt  (er) Taget af deris Eegne odels Skou(ger)  og aldeles indtet endten af (Deri)s Mai:ts Eegne eller Benefi(ce)rede Skouger, ej heller Rører Saug eller Damstock, Deris Mai:ts eller Beneficerede Grunder.

  (Ei)eren for Femsteenevigs Saug, Od (…)ichsen Hafneraas  boende paa hans (Ee)gen odelsjord her i Strandebarms Skibbrede, møtte paa Eegne og med (Ei)er, Engell Knudsen Gierde, som (er) boende paa Rosenthals Gods  hans (vegne), og forcklarede at bemelte Fem(stee)nevigs Saug, er for over 50 aar (siden) med da verende Sl: Baron Lud(vig) Rosencrantzes bevilgning bleven (opbygt paa) Rosenthals Grund, og (som nærve)rende Eiere, nu haver

 

1738: 285

 

Forvalteren Mons:r Dahls bevilgning paa Grunden, som de dog icke hafde med sig at anviise,  Forcklarede der hos, at det i allemaader haver samme beskaffenhed med denne Saug, som forhen ved Westerwigs Saug er ommeldet, baade angaaende Tømmeret, og (bor)denis taell, og (………en), undtagen at de faaer Tømmer af andre odels Skouger, og o(m) de oftte hindres at skiære paa Saugen, naar det er Floe Siøe, endskiøndt det Stert Regn(er)  fordj Saugen Staar Tæt ved Søebreden.

  Fogden tilspurde dend tilstede verende Almue, om de ved andet, end at SagEiernis nu giorde forcklaring sig saaledes forholder som forcklaret er, hvor till de svarede, at de \indtet/ andet ved, end det saaledes forholder sig i Sandhed.

  Ydermere tilspurde Fogden begge Saugers Eiere, om disse 2de Sauger nogen tid tilforne hafver ver(et for …)den angifvet, og om (Forvalte)ren Mons:r Dahl, nog(en sinde har) fordret Saugskatten (d.. …  og om) hand har oppebaaret (nogen)

 

1738: 285b

 

Grundeleyer af begge Saugerne, hvor till de svarede, at det aldrig Fogden tilforne haver veret tilckiende gifvet, og at de aldrig er blefven fordret nogen Saugskat af Forvalteren paa Rosenthals Godz, alskiønt (….) de aarlig og i Rette tider hafver {aa} Erlagt till ham, dend accorderede Grundeleye eftter deris bøxelbref, widste og icke at mere (sku)lle betales,  ellers begierede de at siden de ere bønder som boer paa Leehnets Godz og Søger Lenetz Ting, de da maatte Erlegge dend Rettighed og Rigtighed, som aarlig for disse 2de Sauger bør Præ(st)eris, i henseende till hans Mai:ts indkomster der af, till Fogden Sr: Heyberg.

  Fogden begierede om hvis Passeret er, hannem et Lovskicket Tingsvidne maatte meddelis, som blev bevilget.

 

(Ode)ls og SelfEier Mandtalerne for Strande(ba)rm og Qvindherretz Skibreder blef (lydelige)n for Retten oplæst, og af dend (tilstede ver)ende Almue ej modsagt.

 

(Restandsen) paa sindste!! (sidste) Termin for 1737 og (for begge Ski)bbreder blev lydeligen (for Retten oplæst  sa)mt Restandsen paa 1738 aars (første term)in for begge Skibreder

 

1738: 286

 

som befandtes Rigtig at (vere  hvor eftter) alle forbemeldte taget under Rettens forseigling.

 

Taarbiørn Indresen fremckom for Retten og lyesede paa sin huustrues vegne Odels og Pengemangels Lyesnings Redt till 2 pd: 6 Mrk: Smør udj gaarden Riise, i Strandebarms Skibrede beliggende, som Ole Siursen beboer og bruger, hvilcken hand {hin} Sagde, v(ar) hans Koenes Rette og Sande od(ell)  som hand agter till sig at indløese Saa snart hand saa mange P(en)ge kand beckomme.

 

 

 

Ao: 1738  d: 11 og 12 April  blev holden Almindelig Waar  Skatte og Sageting paa Gaarden Giel(mer)vig for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas Heyberg, med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nembl:  Aamund Amland, Ole Læcknes, Ole Svinland, Tollef Wigcke, Ole Ersland, Hugne Fuurdahl, Knud Teindahlen og Colbendt Leyte  med begge Lænsmændene og flere Almue som Tinget samme tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger (og be)fahlinger, samt høye øfrighed(s ordres) og foranstaltninger som pa(a de forrige) Tinge.

 

1738: 286b

 

 

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript till Hr: Geheime Raad og Stadtholder Rantzou, angaaende Kiøbmændene i Kiøbstæderne, der handler med Bønder  skall holde bøger med forseyglet Papir udj  dat: 31 Janv: 1738.

 

Publiceret høybaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaases udstedde Giestgieber bref till Otte Capel at vere Giestgieber udj Schaanevigs Skibrede  dat: 7 Febrj: 1739.

 

Publiceret Ole Østensens udstedde Skiøde (paa) 1 Løb 6 Mrk:r Sm: udj Gaarden Mortvet, til (Taa)rbiørn Halfvorsen  som der for haver (bet)alt 42 Rdr:  dat: 29 Novembr: 1737.

 

(Fogde)n Heyberg hafver \eftter/ forrige tiltale af (Rasm)us Sæbøe, till dette Ting ladet indstefne Guttorm Videvold for øfvede Slagsmaall mod Rasmus Sæbøe, der om at anhøre eftterskrefne vidner, Anders Toftte \og/ Peder Toftte  og der nest til Doms Lidelse

  Guttorm Widevold blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare.

  Stefnevidnerne Johannes Sioe, og Indre Sioe hiemlede ved Eed eftter Loven at have Guttorm Videvold till dette Ting indstefnt (med) meere end 4 Ugers Kald og Varsell.

  (Fogden) Heyberg paastod at de indstefnte (vidne)r maatte Eedfæstes og afhøres

  (Vidne)t Anders Toftte fremstod  og eftter (han sin) Eed eftter Loven haver af(lagt  vand)t og forcklarede at for Michaelj (tider va)r vidnet med fleere og

 

1738: 287

 

kastede med Noeden for Sæbøe Landet, og som de hafde trecket Noeden i Land, kom Guttorm Videvold gaaendes til dennem  og Siger till Rasmus Sæbøe, er det dig som setter folch i haab,  der til svarede Rasmus  er det saae at Jeg har sagt det, saa kand det og vere Sandt,  da Saag vidnet at Guttorm Videvold slog till Rasmus {Videvold} \Sæbøe/, at hand bløde, og sagde der eftter, tyckes dig at dette er lidet nu  da skall du faae meere en anden gang.  Videre hafde vidnet icke at forcklare.

  det Andet vidne Peder Toftte eftter aflagde Eed vandt og forcklarede i allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.

  Fogden Heyberg begierede Lavdags forreleggelse for Guttorm Videvold till Neste Ting.

Eragtet.

Guttorm Videvold forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.

 

Opsidderne paa Gaarden Handeland under Matriculens No: 4.  Ole Larsen, Joen Nielsen ibid:  Johannes Jacobsen ibid:  og Ole Haldoersen Handeland  fremckom for Retten {frem} og becklagede at deris gaard Handeland  skyldende i Skatteskyld 4 Løber Smør  og i Landskyld 3 Løber Smør og 3 huuder  Proprietarie Godz  deris der paa Staaende huuse ved Een u-Løckelig Ildebrand blev antendt om afttenen eftter at de \alle/ vare Nedlagt till (hv?)ile (Natten) till Palme Søndag nest (afvigt  da) {de} Een huusKoene ved Nafn (…. …..datter) Handeland  som hun laag i s(engen  blev) Ildens Lue seende igie(nnem ….-)

 

1738: 287b

 

ren, og da de kom ud, stoed dend gandske Gaards huuser {stod} i brand, saa at de ickun fich Reddet sig med qvinder og Børn udj deris baere Skiorter  uden at de fich Redde det allermindste af deris faae og fattige Eiendeeler, og eftter deris skiønsomhed kunde de icke andet fornem/m/e end at Ilden var andtendt i Een Sengeboe øfverst i Taget, og foruden at de midstede sine Eegne fattige Eiendeeler, blev og for opsidderen Johannes Jacobsen, som hafde Soldat Ole Jacobsen Meehuuses Mundering i forvaring, der af forbrendt og i Aske fortæret Munderings hadten og et par Skoe,  og for opsidderen Ole Larsen Handeland  som hafde Soldatt Johannes Johansen Sundes Mundering i forvaring  der af blev opbrendt et par Munderings Skoe,  samt alle gaardens paastaaende huuser  som er 6 Røgstuer  (.)de Sengebuer, 1 Stafbuur, 2 fæehuuser  (.)de Ildhuuser  3de hestestalder  2de Ved (sky)cker  og 3de Smaele huuser  som (alle) tillige med samtlige deris faae (og fattige) Eiendeeler bleve af dend (Grumme) Ildz Lue i Aske fortæret   (…. ….) blev till overs eller (…. …)den alleene en Høe og (…. …….)  og 1 liden Røgstue

 

1738: 288

 

hvor udj de Self med qvinder og børn  ja med deris Creatuurer maa hafve sit tilhold.   War der fore begierende, dend samtlige Almue her om wille vidne deris Sandhed, till et Tingsvidnis Erholdelse;

  Dend Meenige og Gandske Almue svarede, at det er dennem disverre alt formeget beckiendt, og at det udj all Sandhed forholder sig saaledes som opsidderne forcklaret haver, og at forbenefnte huuser tillige med deris faae og fattige Eiendeeler, tillige med det af Munderingen Specificerede, er alt af dend Grumme Ildz Vaade fortæret og lagt i aske,  ønskede ellers at (De)ris Mai:t allernaadigst ville forunde disse fattige Leylændinger nogle aars Skatte frihed,  hvor eftter opsidderne om hvis passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende  som blev bevilget

 

Fogden Heyberg hafver udj forrige indstefnte Sag till dette Ting ladet indstefne Siur Skromme, for hand haver holdet brøllup paa en hellig dag till sin datter, og der om indstefnt at anhøre vidner Hougne Fuurdahl og Aamu(nd) Annbland!! (Ambland).

  Siur Skromme møtte for Retten og v(edstod at) hafve faaet lovlig Kald og Varse(ll eftter Loven til) dette Ting.

  Vidnet Hougne Fuurdahl eftter (aflagde Eed eftter Loven,) vandt og forcklarede, at Si(ur Skromme) holdte sin datters brøllup (… ………. ….) afvigte aar 1737  da der var(e …. …… …….)

 

1738: 288b

 

(…)t Eendell brøllups folck forsamlet  som Reiste fra Kircken till brøllups gaarden Skromme, da det var saa langt ude paa Natten, at de maatte brende Lyes imidlertid de Spiisede, og da de hafde giort Maaltid, var der dag paa him/m/elen, og blev af giesterne indtet druckcket  uden till deris Mad, saa at vidnet icke saag nogen af giesterne at vere drucken.   Fogden tilspurte vidnet hvad tid det var paa aaret at dette brøllup blef holdet,  der til \vidnet/ Svarede, at det blev holdet imellem Nye og (ga)mle Sancte Hans dag, og kom (fo)lckene af Kircken Klocken vngefehr 4 eller 5 slet, og hafde fra Kircken ½ Miill  eller imod 3 fieringer till Søes  og en god (f)iering veis till Lands at gaae forinden de kom till brøllups gaarden.

  det Andet vidne Aamund Ambland eftter (af)lagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, i allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.

  Fogden Proponerede at det af adskillige om (Sa)batens hellig holdelse Deris Mai:ts ud(ga)ngne allernaadigste Forordninger (n)och som er at Erfare, hvor alvorlig (Der)is Mai:ts allernaadigste Vilje (… ….) samme skall overholdes, og (Eenhver) som sig der imod forseer, icke (… …. ….) nu end tilforn, men hel(… ….. …..)e till Straf skall vorde (anseet  ..) som hellige dagerne (…. …. udg)angne Kongl: allernaa-

 

1738: 289

 

digst Forordning, og so(m …. …… ….. …-)

holdes fra alle Giesteb(.. …… ……. …….)

Saa falder det vell af (……. …….. ……..)

samme ofvertreder, be(….. …….. ………..)

thj indstillede Fogden (… …….. …………)

indstefnte Siur Skro(mme … ………. ……)

til Mindre straff, (………. ………. ……….)

3die Capit: 3de og (… art:  ... …… ………)

Saa som dend gem(… …….. ……. ………)

liden undseelse (……. ………. ………..)

bøder som dend d(er …. ……. … allernaa-)

digste Forordning (….. …… ……….. …)

hvor om Fogden forr(… …….. …… …..)

Thj blev Saaledes for Retten Kien(dt  Dømt og af-)

sagt.    Eftter widnernis fo(rcklaring er Siur)

Skromme ofvertydet at (…. ………. ……)

med sig taget Eendell brøl(lups folck  .....-)

cke  endskiøndt icke er ov(….. …. ………)

samme tid begaaet noge(n ….. …. ……..)

eller fylderie  \ej eller!! (heller) brugt Spi(ll og Leg)/  er dog (….. …..)

og forsamling af brøll(ups folck …. ……)

Sabats og hellige dage, eftter (…. … …….)

allernaadigste Forordning (af ... ..…..)

1736 aldeles forbuden (….. …… ………..)

og som Siur Skromme im(…. ……. ………)

bydende hafver unders(….. … …… … o-)

vertrede {For} høystbe(meldte … …… …..)

allernaadigste bydende (…… …… ……….)

giesters forsamli(ng paa Een)

hellige Sabats d(ag  Saa er)

Siur Skromme i f(ølge Forordningen)

dat: 12 Martij 1735, at (….. ……. ……….)

 

1738: 289b

 

(…. ……… ……..) tilhold at hvercken

(…… ……. ……. ….) eller Almuen i

(……. ……… …) eftterdags understaar

(…… …. ….. no)gens slags giestebudz

(……… …. …….) paa hellige dage,

(…….. …… …….) ville vendte sig

(……… ..… …….) at blive straf-

(fet …… ……….)

 

(Peder  Klock)er till Schaanevigs

(Præstegield  frem)ckom for Retten og til-

(spurte dend Samtlige Almue, om det

(icke er denn)em alle beckiendt, at

(hans huu)strue og 4re Børn sider

(i den største …)elig og fattig tilstand

(…… ……. …. de)nd tid hand blev Klocker

(…. ….. Meni)ghed af medynck fri-

(villig ……. …) Consumptions sva-

(relse ….. ….. e)ller till denne tid

(….. …… …. C)onsumptions for-

(forordningen forla)nget nogen Consum-

(ption ….. ……) og Familie i betragt-

(ning av hans) store Fattigdom, {og}

(…… …… ….)s der af at hans fattige

(….. …. ……) de kand icke impor-

(tere ….. …. …)dt at hand der med

(….. ……. …..) brød og føde til sin

(…… huustru)e og smaa Børn, og der

(….. …….. …….) begge sine føder

(………. ……. ….) for svaghed med

 

1738: 290

 

Arbeide kand forhverfve (.… nød-

tørfttig føde, ej heller (…. …….)

aar uden hungers (……. ….. ….-)

tige huus at ka(. ….. ….. …. …..)

er at Almuen i (…… ……. ……)

aarringer af m(edlidenhed komme)

ham till hielp, (noget …… …….)

og noget paa Cre(dit …. ……..)

og sit fattige hu(us ……. ….  der)

om hand begierede (Almuen maatte gi-)

ve sit Sandferdige v(idnisbyrd)

til Eet Tingsvidnis Er(hvervelse.)

Almuen af Schaanevigs (Skibrede? og)

Præstegield, alle enste(mmig bevidne-)

de, at det med Ped(er Klockers)

fattigdom og Armod, r(igtig)

forholder sig saaledes (at være)

som hand for Retten udsagt haver,

hvor eftter Peder Klaacker om hvad

Passeret er, et Tingsvidne var

begierende  som blev bevilget.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel

paa 8 Løber Smør og 8 huuder udj Halsnøe Closters

Hofved Gaard till Peder Bundhuus  uden nogen

bøxels Erleggelse  dat: 2 Janvarij 1738.

 

Fogden Heyberg hafver till dette T(ing lade)t indst(efne)

Joen Milje eller Tungesvig for øf(vede Skie)ld(z ord)

imod Joen Tungesvig  og der o(m indstefnt {Peder})

{Klaack} widner at paahøre, saa (som Klocke-)

ren Peder Olsøn og Endre Olsen (Trundhiem)

og der eftter at lide Dom.   Joe(n Milje eller Tunges-)

vig blev paaraabt men møtte ick(e, ej heller no-)

gen paa hans vegne till Sage(n at svare)

 

1738: 290b

 

(Stefnevidner)ne Joen Slaacke og Siur Skrom-

(me hiemlede ved Eed) eftter Loven at hafve

(Joen Milje eller Tungesvig) till dette Ting ind-

(stefnt med meere end) 14 dagers Kald og Var-

(sell)

(Rasmus Løevigen møtte paa Jo)en \Frette eller/ Tungesvigs vegne

(og paastod at de indstef)nte vidner maatte

(afhøres og deris Eedelige forcklaring at udsige)

(Vidnerne Peder) Klocker og Endre Olsen

(Trundhiem blev fremck)aldet for Retten  da

(Eeden for de)nnem af Lovbogen

(blev oplæst og fo)rmanet at sige sin Sand-

(hed.  Dereftter blef de)t Eene vidne udviset

(fra Retten, medens det) Andet vidne giorde og af-

(lagde sin Eedelige fo)rcklaring,  hvor paa vid-

(net Peder Kl)aacker eftter aflagde Eed

(eftter Loven vandt og forck)larede.  at 8te dager

(eftter …… m)isse kom Joen Milje Tungesvig

(m)ed Endre Olsen Trundhiem till vidnet og be-

gierede at vidnet ville følge med ham og læse

et brev  som hand har faaet fra Fogden Heyberg,

(f?)or Joene Frette {eller}  boende paa Tungesvig.

(d?)a {fulte} vidnet fulte med  saa og vidnet

Endre Olsen Trundhiem, hvor da brefvet

(bl)ev oplæst i Joen Frettes paahør i hans

egen stue, hvor eftter de vexlede adskil-

lige ord imellem sig,  saa siger vidnet til

(ha)m at de skulle forliges, men sagde de

(k)and icke forliges førend de komer for

(Rett?)en, (men) vidnet hørte at Joen Milje

(Tung)es(vig sa)gde till Joen Frette Tungesvig

(at han haver ) hugget i hans Skoug som Een

(…………)  Widere hafde vidnet icke at forcklare.

(det Andet vi)dne Endre Olsen Trundhiem

(eftter aflag)de Eed eftter Loven vandt og

(forcklarede i lige) maader {ligesom}

 

1738: 291

 

ligesom forrige vidne vu(ndet og udsagt) haver.

  Rasmus Løeningen paa Joen Frettes vegne paastod at Joen Milje Tungesvig maatte forelegges Lavdag till neste Ting.

Eragtet.

Joen Nielsen Milje Tungesvig forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.

 

Joen Slaacke paa sin Sviger Moder Anna Olsdatter Fleskies vegne, hafver indstefnt Taarckell Fleiskie till Doms Lidelse at betale de V(il)ckaaer af Gaarden som hand har lofvet (aar)lig at betale till hinde

  Taarckell Fleiskie møtte for Retten og vedstod af hafve faaet lovlig Kald og warsell till dette Ting.   Taarckell Fleiskie tilstod at Reste afvigte a(ars) foesterleye, som hand tilsagde at wille b(etale) med 1 Rdr: 2 Mrk:   og Ellers blev Parterne forEenede at Joen Slaacke paa Enckens vegne var fornøyet med at Taarckell Fleiskie skall betale aarlig i Vilckaar till hinde 1 Rdr: 2 Mrk:  som Taarckell Fleiskie tilst(od) aarlig at ville betale saa lenge E(ncken) lever, hvor imod hand icke er i an(dre) maader forbunden at føede noget, men frj for{r} foering naar Ermelte Penge Aarlig bliver Erlagt.

 

Mons:r Hans Seehuus haver ved skrifttlig Stefnemaall paa Consumptions forp(agter Sr:) Jens Refdals vegne indstefnt (Pastor i) Schaanevigs Præstegield Hr: Joha(nnes Weyle) fordj hand skall hafve udeladt E(endeell Per)sohner af Consumptions M(andtallet)

 

1738: 291b

 

hvor o(m Pastor) Hr: Weyle er indstefnt at anhøre Eendell widners forcklaring till et Tingsvidnis Erholdelse med videre  som det udtagne Stefnemaall dat: 22 Martij 1738 formelder og lyder saaledes.

  Hr: Pastor Weyle møtte Persohnlig for Retten,

  Stefnevidnerne Christopher Pedersen Slee og Eellias Pedersen Gielmervig hiemlede (ve)d Eed eftter Loven at hafve alle de udj (Ste)fningen Mentionerede Persohner ind(stef)nt till dette Ting med 14 dagers Kald (og) Varsell, og Stefningen forckyndt (f)or Niels Schanckes Boepæell i hans Tieniste Piges paahøer, men var {Se} icke Self hiemme, men nogle uger forud var (hand) Reist till Bergen.

  Mons:r Seehuus Producerede sin Fuldmagt fra Mons:r Refdahl  som er dat: 22 Janv: 1738  saa Lydende   Mons:r Seehuus paa Mons:r Refdals wegne (pa)astod at de indstefnte vidner maatte (Ee)d fæstes og afhøres, paa det hand kand (qv)æstionere vidnerne eftter Stefnemaalet.

  Hr: Pastor Weyle indstillede till Retten (om) Tingsvidne kand tages over Een Mand (som) icke er lovlig stefnt  ej heller er (ti)lstede at svare for sig.   (D)er nest indlefverede Hr: Pastor Weyle (sit) skrifttlige forsædt dat: 12 April 1738  saa (Ly)dende

Eragtet.

(Stefnevidner)ne haver afhiemlet at hafve ind(….. ….. St)efning forckyndt for Niels Schanckes (boepæell og i h)ans tieniste Piges paahøer \for 14 dager siden/  Men (hand var) dend tid fra sit huus og veren(de i Berge)n, saa hand icke haver faaet (saa lovlig Varsell) som Lovens 1 Bogs 4 Capt: 8 art:

 

1738: 292

 

foreskrifver  udj hvilcken henseende de indstefnte vidner ej kand admiteris t(ill) nogen forcklaring om Ermelte Niels Schanckes Næring eller Familie denne sinde, forinden hand af Citanten blifver lovligen indvarslet   Men som Peder Olsen Klocker befindes at vere lovlig stefnt, tillige med Hr: Pastor Weyle, vidnernis udsagn, lovligen indstefnt at anhøre, saa blifver widnerne for saa vidt Klockeren betrefner!! (betreffer), paalagt sit Sandhedz vidne at aflegge

  Thj fremstod for Retten vidnet:

  imidlertid blev Klaackeren Peder Olsøn paaraabt, som Self Persohnlig møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt till dette Ting.  og ellers forcklarede at hand er Klocker her i Schaanevigs Præstegield, og sider med (huu)strue og 4 Børn udj stoer armod og fattigdom  og der paa Producerede et Tingsvidne af Retten erhvervet om sin fattige tilstand  som hand begierede udj denne Tingsvidne Act maatte inddrages  hvilcket er dat: 11 April 1738  saa Lydende

  {Hv} Mons:r Seehuus Sagde at hvad deris Velærværdighed Hr: Johannes Weyle  Pastor till Schaanevigs Præstegield  tillige med hans Klaacker Peder Olsen Ferrevig  nu for Retten har Produceret og Protesteret Mundtlig og Skrifttlig, skulle hand paa Mons:r Refdals vegne alle tider kand(…. ...e sig .) nogen Proces i sin tid imellem dennem og hans Principal ku(nde) yppes, men paastod og (………)

 

1738: 292b

 

at vidnerne maatte afhøris.

  Der eftter blev widnet Christopher Pedersen Slee, paaraabt  som eftter aflagde Eed eftter Lofven wandt og forcklarede paa Mons:r Seehuuses Spørsmaall,

  om vidnet icke ved at der paa Ferrevig har i aarene 1735, 1736 og 1737 boet en Mand ved Nafn Peder Olsen, som har veret Klaacker till Schaanevigs Præstegield, hvor welærværdige Hr: Johannes Weyle er, og har i samme tid veret Sogne Præst,   Rs:!! (Responderede = svaret)  jae.

  (2de) qvæstion!  om bemelte Klaacker icke har ( og i d)end tid har haftt  Koene  Børn og Tienistefolck, samt hvor mange og hvad Nafn og alder Børnene ere;   vidnet (de)r til svarede at Klockeren hafde i de aaringer sin huustrue  som end nu lever  og 4 Børn, men vidste icke deris Nafn eller alder;  Men Klockeren forcklarede self, at hans ældste Søns Nafn er (O)le Pedersen  18 aar gammell, dend anden Søn Hans Pedersen  14 â 15 aar, dend (3)die Søn Peder Pedersen  9 â 10 aar, og (d)atteren Babroe Pedersdatter  12 aar (g)ammell.

  3.  Om icke bemelte Klaacker har forrettet Samme i bem:te Præstegieldz Kircker i fornefnte (aarrin)ger, hvor Hr: Pastor Weyle har for(re)ttet Guds Tieniste,   Rs:  jae

  4de  om vidnet siunes det kand vere muelig at, S(ogne) Præsten  welærværdig Hr: (We)yle, ej (har) kundet vere vidende om bem:te (Klocker) Peder Olsen Ferrevig og hans (Familie i) meerbem:te tid;   vid(net der till (svarede som forhen  at er vidende (at Klockere)n med sin Specificerede Fa-

 

1738: 293

 

milie, har boet og veret her i Præstegieldet i fornefnte aarringer.

  5te  om Præsten icke har sin Kiereste  1 Tienistedreng og 1 Tieniste Pige,  hvor till vidnet svarede Nej, icke er vidende hvad Tieniste folck Præsten har haftt i fornefnte aarringer.

  Vidnet Peder Heltberg, fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa første qvæstion  Svaret jae.   til 2den qvæstion, Svarede vidnet at hand (ha)ver Huustrue og 4re Børn i fornefnte aaringer  som end nu lever, men ved icke børnenis alder.   Till dend 3die qvæstion Svarede jae.   Till dend 5te qvæstion Svarede vidnet at welærværdig Hr: Pastor Weyle haver haftt i fornefnte aarringer 1 Tienistedreng og 1 Tieniste Pige  saa og Præstens huustrue  som levede udj de aarringer og end nu lever.

  Widnet Svend Aaseim eftter aflagde Eed vandt og forcklarede,  svarede til dend 1te qvæstion jae.   til 2den qvæstion Svarede   icke er vidende {at} andet end at hand har haftt huustrue og børn, men hvor mange  ved hand icke, (uden) hvad Klaackeren self har forcklaret.   till 3die qvæstion svarede vidnet jae.   Till 5te qvæstion svarede at P(ræsten har) haftt sin huustrue, 1 Tien(istedreng og) 1 Tieniste Pige i fornef(nte aar)ringer.

  forbenefnte 3de Vid(ner blev) tilspurt om de ere (vidende)

 

1738: 293b

 

at Klaackeren i fornefnte aarringer har holdet nogen Tienistedrenger og Tieniste Piger  hvor till de svarede Nej

  de øfrige widner holdte Citanten u-nødig at føre, men begierede nu Tingsvidnet sluttet og beskrefven at blifve meddeelet, Som blev bevilget

 

(Pu)bliceret Ole Erichsen Wiches udstede Skiøde (paa) 8 Mrk: Sm: udj Gaarden Rullestad till (….)n Ellingsen  som der for haver betalt 8 rd:  dat: 11 April 1738.

 

bøxel Mandtalet for 1737 blev oplæst inden Retten, hvilcket befandtes Rigtig at vere.

 

Odelskats Mandtallet blev for Retten oplæst  og fandtes ej nogen forandring  uden hvad der udj blev Mentioneret om Løvigen, og ellers befandtes Rigtig at vere

 

Restandsen paa dend 1te Termin af indeverende aars Skatter  som beløber 330 Rdr: 3 Mrk: 12 s:   saa og Restandsen for 1737  beløber 177 Rdr:  som blev inden Retten oplæst  og befandtes Rigtig at vere.

 

 

 

Ao: 1738  d: 14 og 15 April  blev holden Almindelig Waar  Skatte og Sageting paa Gaarden Lunde for Fieldbergs (og E)tnes Skibbreders Almue, ofververende udj (Retten) Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas (Heyberg  med) eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  (…..)s Stangeland, Niels Dreggernes, (… …….,) Haldoer Stangeland, Lars Lar(sen …..)e, Eelias Wache, Samson Sæbøe (og …. ……)rem  med begge Lænsmendene (med Alm)ue af begge Skibreder som (Tinget samm)e Tid Søgte.

 

1738: 294

 

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og befahlinger samt høye øfrihedz ordres og foranstaltninger som paa forrige Tinge.

 

Hr: Pastor Althand hafver till dette Ting ladet indstefne Samuell Haaimb eftter forrige tiltaele for ofverlast mod ham og Præsteckoenen, og at anhøre widnerne Ingebor Flaaden og Guroe Flaadens ædelige forcklaring i Sagen.

  Samuell Haaimb møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.

  de indstefnte vidner blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.

Thj blev Eragtet.

De indstefnte vidner forelegges till neste Ting at aflegge sit widnesbyrd udj Sagen, till hvilcken tid Samuel Haaim forelegges Lavdag at møde og til Sagen at svare.

 

Publiceret Sorenskrifver Randulf  som Auctions Forvalter, hans udstedde Skiøde paa Gaarden Stoere  eller øfre  Nerem  skyldende 2 Løb: Mrk:!! 18 Mrk: Sm: med bøxell og herlighed  /: undtagen det Støcke Grund som giestgiæber huuserne paastaaer, hvilcket forud af Sl: Jørgen Olsen Soldt er :/  till Sr: Jørg Neumand, for 86 Rdr: 4 Mrk: 8 s:  som er ham udj Skifttebref eftter Sl: Jørgen Olsen Nerem er ham udlagt for hans fordring og saaledes blefven betalt  dat: 3 Martij Ao: 1738.

 

Publiceret Anders Gierevigens udstedde bøxels(eddell) paa ½ Løb Sm: og 9 Mrk: Sm: udj Gaarden Tvet, til Tor(…) Knudsen  som der af bøxelen haver betalt.  og er dat: 7 Martij 1737.

 

Publiceret Peder Halfvorsen Ra(m/m/?)es udste(dde) Skiøde paa 2 Løber Smør udj (…..)l i Etne Skibrede, till Biørne Siursen  som der for haver betalt 140 Rdr:  og e(r dat: d: 2 Decembr: Ao: 173(7?)

 

1738: 294b

 

 

Publiceret Madame  Sl: Hr: Camstrups  udstedde bøxelseddell [paa] 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Wae i Etne Skibrede beliggende, till Peder Thorsøn Sorem, og er Gaarden ham uden bøxell ofverdraget  og er dateret d: 3 Janvarij 1738.

 

Anders Marckuesen Næsse hafver till dette Ting ladet indstefne Tørres Ulfvenes udj forige indstefnte Sag, saa og at anhøre vidnet Jacob Kaatten, som till dette Ting i ligemaade er indstefnt.

  Stefnings Mendene Ole Johansen og Torgier Ambrigtsen hiemlede ved Eed eftter Loven at have Tørres Ulfvenes till dette Ting (ind)stefnt med 14 dagers Kald og Varsell

  Tørres Ulfvenes blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke  ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare.

  Sønnen Alvall war paa Tinget, men Sagde  icke hafde nogen ordre fra sin fader at svare till Sagen.

  Vidnet Jacob Kaaette eftter aflagde Eed eftter Loven  wandt og forcklarede  at i høeslaatten 1737 kom Anders Marckusens Koene till Tørres Ulfvenes med (Een) tønde Mackckrell, og da hørte vidnet (at) Tørres Ulfvenes skielte Anders Marckusens Koene for en Landtæfve,  (Vi)dere hafde widnet icke at forcklare,

Eragtet.

Tørres Ulfvenes forelegges (Lavd)ag till neste Ting at møde og (Svare) till Sagen.

 

1738: 295

 

 

Samuell Haaim hafver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Alvall Haaeland for øfvede Skieldz ord, og der om indstefnt vidner Zackarias Næsse  som er Citantens Morbroder  og Anna Wee.

  Stefnevidnerne Christen Christensen og Søfren Colbendtsen hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve indstefnt Alvall Haaland og de ovennefnte vidner till dette Ting med 3de Ugers Kald og Varsell

  Alvald Haaeland blef paaraabt eftter Loven men møtte icke;

Eragtet.

Alvall Haaeland forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen,  til samme tid og sted forelegges widnerne at aflegge sit widnisbyrd udj Sagen.

 

Tollach Qvamen hafver atter udj forrige indstefnte Sag atter ladet Stefne Torsten Wæestad for øfvet Slagsmaall \i brøllupet paa Alna/ imod Citanten, samt nærgaaende ord   Item fordj Torsten Wæestad har sagt at hand maatte eftter Fogdens tilladelse ved skrifvelse, forvalte Sagen som hand vilde med mere.  hvor om hand er indstefnt  vidner at anhøre  saa som Lars Pedersen øfre Lunde og Ole Pladse, samt Aamund og Gunder Wæestad.

  Stefne vidner Tørres Roaldsen Skarsland og Christen Faadsell hiemlede ved Eed at have indstefnt Torsten Wæestad for slagsmaall  saa og fordj at Torsten Weestad skall have sagt a(t Citanten?) skall have ligget hos sin Tieniste Pige  till dette Ting med 14 dagers K(ald og Var)sell;

  Torsten Weastad

 

1738: 295b

 

blev paaraabt eftter Loven men møtte icke  ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at Svare

Eragtet.

det Tollach Qvammen haver indstefnt Torsten Weestad for hand skall have sagt at hand maatte eftter Fogdens tilladelse ved skrifvelse, forvalte Sagen som hand wilde  er noget som i denne Sag icke kand (in)dlemmes  men Excluderis fra denne Sag, og bør dend af Citanten âparte føres  (sa)a fremt hand dend nødig Eragter, og i saa maade bliver ej tilladt andre vidner at (fø)res end de alleene som udj denne Sag skall bære vidne om hvad som Passerede imellem Citanten og Contraparten angaaende Slagsmaalet og de paa anchede (nær)gaaende ord, i brøllupet paa Gaarden Alna.

  Tollach Qvamme paastod at de indstefnte vidner Lars Pedersen øfre Lunde og Ole Pladse maatte Eedfæstes og afhøres.

  (Saa) blev vidnet Lars øfre Lunde {og Ole Pladse} paaraabt  som fremstod for Retten  (og) eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  wandt og forcklarede  i førstningen af slaatten forleden aar 1737 var (vidn)et paa en Gaard kaldes Alna udj et Brøllup, hvor Torsten stod og Spillede (paa) en Fioel  og fich en anden Fiolen, gich saa (de)r fra hen til bordet som stod i Løen, hvor (Toll)ach tilforne stod, og som de har sidet (i) stuen  (da kom) dennem nogle ord imellem  (som) vidnet icke Erindrer vad!! (hvad) det var,  kom (Torsten?) frem paa Løegulfvet, da (…. ……) stod  Tog Tollach Qvamme (i Skiegget? og) slog ham Ned  og Sagde

 

1738: 296

 

nu Seer dj hvor de skulle g(….  og s)agde der hos till de som skilte dennem fra hver andre, Gud forlade daacker som skilte os ad, Jeg skulle slaaet hilsen af ham,  der nest toeg Torsten Weestad fat paa ham igien  greb Tollach Qvamme i haaret og kaste ham ned, saa som hand var gandske drucken,  gich saa en og tog Tollack Qvamme fra ham og førte {ham} \Torsten/ ud,  saa sagde Torsten anden Gang, Gud forlade daa(cker) som skilte os ad, Jeg skulle slaaet hils(en) af ham,  widnet forcklarede ellers  at før de sloges, og imedens de sad ved bordet, h(ørte) vidnet at Torsten Weestad sagde, (at) Taallach Qvamme har ligget hos (sin Tieniste tøes østen for gaeren under en wier, og Koenen stod hos og græd, saa og hørte at Tollach Qvamme Sagde at Torsten {ha} Weestad har ligget hos LænsmandzKoenen i Pladse Løen  saa og at Torsten Weestad Sagde at Tollach Qvamme var en horehest,  sagde vidnet ellers  at da de kom fra bordet, tog Torsten Weestad fadt paa Fio(len) og stod og Spillede, imidlertid kom Tollach og wille forlige sig med ham da Torsten Weestad Raabte og bad om fred, Men \Tollach/ trengte ham eftter Armen, og som de kom frem paa Gulfvet Passerede slags(maallet imel)lem den/n/em som forhen forck(laret er.)

 

1738: 296b

 

  det an(det vidn)e Ole Pladse blev paaraabt men møtte icke.

Eragtet.

Widnet Ole Pladse forelegges til neste Ting at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen, till hvilcken tid Torsten Weestad forelegges Lavdag at møde og svare till Sagen.

 

Taallach Qvamme hafver till dette Ting ladet indstefne Torsten Weestad (fo)rdj hand har Sagt at hand maatte Es(cke) Fogdens tilladelse ved skrifvel(se at) forvalte Sagen som hand wille  (me)d meere, hvor om hand er ind(stefn)t at anhøre vidner Aasmund og Gunder Weestad, og der eftter at lide Dom  tillige med at betale Sagens forvoldende omckostninger

  Stefnevidnerne Tørres Skaedtland og Christen Faasse hiemlede ved Eed eftter Loven at have ofven anførte indstefnt till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell.

  Torsten Weestad blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.

  Vidnerne Osmund og Gunder Weestad blev paaraabt men møtte (ick)e.

Thj blev Eragtet.

Torsten (Weestad) forelegges Lavdag till (neste Ting) at møde og svare till (Sagen  ti)ll hvilcken tid og sted

 

1738: 297

 

vidnerne forelegges at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Smør  ½ huud udj gaarden Tvet  deris Mai:ts Halsnøe Closters Gods  till Erich Svendsen  som bøxelen haver betalt med 12 rdr: 1 Mrk: 8 s:  dat: 14 April 1738

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 2 Løber Sm:  1 huud udj gaarden Hegg(e)  deris Mai:ts Halsnøe Closters godz, till Torckell Hugnesen  som der af den halfve bøxell eftter Loven haver bet:  dat: 15 April 1738.

 

Publiceret Niels Johansens udstedde Gafve bref paa 2 pd: 6 Mrk:r Sm: i Berhoug i Schaanevigs Skibrede beliggende  til Johannes (Kiel)lesvig  dat: 11 Decembr: 1737.

 

Odelskats Mandtalet for Etnes og Fieldbergs Skibbreder blef for Retten lydelig oplæst og taget under Rettens forsegling,

 

Restandsen for 1737 for begge Skibbreder blev lydelig oplæst  og beløber Restandsen for Etnes Skibbrede 136 Rdr: 5 Mrk: 8 s:  og for Fieldbergs Skibrede 131 rdr: 2 Mrk: 12 s:  som blev taget under Rettens forsegling

 

bøxell Mantallet for afvigte aar 1737 blev oplæst  og (icke) fleere bøxler end i gaarden Liusnes 1 ½ Løb Sm:  1 buckeskind  1 gsk:     i Fieldbergs Skib:  i gaarden Axdal 1 Løb  1 huud    udj gaarden Stensland ½ Løb Sm:  ½ buckeskind   og udj gaarden (..d…) 2 Løber Sm:  1 ¾ huud  som er bortbøxlet,  hvilcket blev (ta)get under Rettens forsegling

 

Restandsen paa dend 1te Termin 1738 (blev inden) Retten oplæst og taget under Re(ttens for)segling.  og beløber af Etne S(kibrede) 313 rdr: 1 Mrk: 15 s:  og af Fieldbergs Skibrede (beløber Restand)sen 302 rdr: 4 Mrk: 7 (s:)

 

1738: 297b

 

 

 

Ao: 1738  d: 17, 18 og 19 April  blev holden almindelig Vaar  Skatte og Sageting paa Gaarden Bielland med Føyens og Fiere Skibreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  Torckell Stafveland, Gunder Sortland, Peder Sæfverud, Johannes Sortland, Salomon Habbestad, Lars Sortland  og udj Maans Alsvogs Sted Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad  og Knud (Øc)kland  med fleere Almue som Tinget samme Tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og befahlinger samt høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel (paa) 1 Løb Smør  ½ huud udj deris Mai:ts Halsnøe Closters gaard Hofland i Waags Skibbrede beliggende  till Anders Ellingsen  som ickun haver betalt bøxell af den 2/3 part i gaarden  dat: 19 Decembr: 1736.

 

Publiceret Hr: Johan Christopher Haars udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør i gaarden Schimmeland till Aadne Aanundsen  som der af bøxelen eftter Loven haver betalt  dat: 12 April 1738.

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Lars (Noedt)eland og Ingebor Michelsdatter for med hin anden (began)gne Leyermaall, till Doms Lidelse eftter Loven.

  Lars Noedteland møtte paa Eegne og indstefnte Ingebor Michelsdatters vegne, og vedstod at de ere lovlig Stef(nte till) dette Ting, sagde der hos at hand wille (egte Ingeb)or Michelsdatter,  hvilcket Pastor Hr: (……) Testerede at det saaledes (er) Sandhed, og der hos belovede (.. ….. .…)em æctebøder 2 rdr: 1 Mrk: 8 s:

 

1738: 298

 

  hvor med Fogden declarerede der med at vere fornøyet, saa fremt at æcteskabet blifver fuldbyrdet.

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Marj Arnesdatter Noteland for begangne Leyermaall med Soldatt Joen Pedersen Grønaas, till Doms Lidelse eftter Loven.

  Marj Arnesdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne till Sagen at svare.

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Næll Hysingstad og Siur Nielsen Noedteland hiemlede ved Eed Eftter Loven at hafve indstefnt Marj Arnesdatter til dette Ting med meere end 4 Ug(ers Kald og) Varsell.

  Fogden paastod lo(vlig fore)leggelse for dend indstefnte.

  Eftterdj Marj Arnesdatter befindes (at vere lov)lig stefnt, saa forelegges hinde (Lavdag) till neste Ting at møde og svare ti(ll Sagen.)

 

Publiceret Indre Haavigens udstedde bøxelseddell (paa) 1 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Indre Haavigen till sin Søn Lars Indresen  som der af bøxelen haver betalt, og er dat: 21 Novembr: 1737.

 

d: 18 April  om Morgenen  blev Retten atter Sadt igien med forbenefnte Laugrettes Mend paa det ordinaire (Ting)sted Bielland, hvor da Almuen af Fiere Ski(brede)  nogle faae Mandskab  møtte.

 

Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral og S(tiftts Be)fahlings Mand Hr: Ulrich Kaases udstede (Giestgiæ)berbrev paa et giestgiæbersæde kal(det (Tier?)nagel, till Mons:r Henning Irg(ens)  dat: 26 Martij Ao: 1738

 

1738: 298b

 

 

Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases udstedde Giestgiæberbref paa Mønstervogen i Føyens Skibbrede beliggende, til Mons:r Henning Irgens  dat: 26 Martij 1738

 

Publiceret Sorenskrifver Randulfs  som Auctions Forvalter  udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm:  1 huud udj Gaarden Bielland till Fogden Sr: Andreas Heyberg, som der for haver betalt 230 Rdr:  og er dat: 8 Martij 1738.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell (paa) 2 Løber og 2 huuder udj Gaarden Nordre Bielland  (hvor) af deris Mai:t er Eiende 1 Løb Sm: (og 1 huud) uden bøxell  af Fogden bortbøx(let till) Samson Olsen  dat: 26 Martij 1738.

 

(Publiceret) Niels Folgerøens udstedde Skiøde (paa huusene?) i Folgerøen till sin Søn Ole Niel(sen  som der) for haver betalt 48 Rdr:  og er (dat: 8 April 1738.

 

Publiceret Martha  Sl: Knud Iversens  udstedde bøxelseddell paa ¼ Løb Sm:  ¼ huud og 6 Mrk: fisk udj Øchland till Engelbrigt Knudsen  som bøxelen haver betalt  dat: 29 Martij 1738

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Sara  Sl: Taarbiørn Larsens  med {skriftt(lig} M)undtlig Kald og Varsell eftter for(rige t)iltaele  at anhøre Dom till be(talin)g, som og ved skrifttlig Stefning (indkald)et Fogden Ohnsorg till Veder(mæle u)dj Sagen,  hvilcken Stefning (er dat: ..) Febrj: 1738.  saa formeldende.

  (…….. …..) møtte i Retten paa dend ind(stefnte Sar)a  Sl: Taarbiørn Larsens  vegne  (og sagde a)t hun haver faaet lovlig

 

1738: 299

 

Kald og Varsell.

  Fogden Ohnsorg blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans wegne till Sagen at Svare.

  Fogden Heyberg  eftter hvis forhen er i Rettelagt og paastaaet, forventede nu en Endelig Dom  Endten till frickiendelse eller betaling  ofver Sara  Sl: Taarbiørn Larsens.

Thj blev Saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Fogden Sr: Adam Lewin Ohnsorg hafver d: 8 Janvarij 1729 antaget Sl: Taarbiørn {som} Larsen som sin T(iener) till at oppeberge Landskyld Rettighederne af Deris Mai:ts Halsnøe Closters gods udj Ryfylche  Gidderen og Dahlerens Fogderie udj Stavanger Ambt  bel(an)gende de aarringer 1728, 1729 og 1730  hvor af befindes eftter dend afsagde Dom dat: 15 Aug: 1737 at Reste paa dito Jordebogs indkomster 58 Rdr: 1 Mrk: 13 s:  som beroer af udestaaende Restandser hos op(sidderne) paa dito Gods, og naar nu eftter Fogden A(dam Ohnso)rgs Tilstaaelse udj fornefnte Doms Acta, fragaaer Skatterne for dend afbrendte gaard Faas Eegeland 10 Rdr: 2 Mrk: 4 s:  samt Skatterne for gaarden (…d) (Mrkn: i forrige sak nemd Riove)  hvor Leylændingerne vare saa forarmede (at de) Skatterne ey kunde  betale  beløbende 10 Rdr: (. …. .. ..)   Saa blifver igien dend Summa 37 Rdr: 3 Mrk: 14 s: (som En)cken Sara Melboe  Sl: Taarbiørn Larsens  (bør betale)   Men som Fogden Ohnsorg qvitterede sin Tie(ner)  nu Sl: Taarbiørn Larsen fra sig Ultimo (....  da) Fogden Ohnsorg ej alleene besørgede Self (… ….) oppebørseler i sit {Betienin} Fogde (Embedes) Betienings tid aaret 1731, men end ogs(aa al)delis haver eftterlaft at formere sin (Restandse?) i lovlig tid till sin Tiener  Sl: Taarb(iørn Lar)sen, som burde have sked, da dend Sl: (Mand)  Sl: Taarbiørn Larsen  aflagde si(n …… Re)genskab till Fogden Ohnsorg (…. … …) i det mindste 6 uger der eftter, (……. …….) paafult, icke heller udj de(n tid) dend Sl: Mand lefvede indtil (….. …… ….)

 

1738: 299b

 

Vngefehr in Julij eller Augusto  at hand ved døden afgich, førend nu  som er 3 â 4 aars forløb eftter at dend Sl: Mand sit sidste Regenskab aflagde,  udj hvilcken henseende Encken Sara  Sl: Taarbiørn Larsens  eftter Lovens 3die Bogs 1 Capt: 7 art: for denne Fogden Ohnsorgs Søgende Prætention her med frifindes

 

Knud Krog hafver till dette Ting ladet ved Mundtlig Kald og Varsell indstefnt Hans (La)rsen  boende paa Eldøens grund, fordj hand hafver falholdet øell  Brendevin, og videre, og der om indstefnt at anhøre widner Ole Walvatne, Tollach Langeland, Jørgen (Haarn)eland, Joen Høyland, Johannes Kaar(evig, Ør?)jan, tienistedreng paa Langeland, Ane (og?) Helje  boende paa Eldøe Grunden  og Sidsele (H)øyland, alleene till Eet Tingsvidnes Er(hol)delse.

  (Stefne) vidnerne  Lænsmanden Næll Torstensen (Hyesing)stad og Skydzskafferen Anders Bandedahlen (hiemle)de ved Eed eftter Loven at \have/ forbenefnte (Persohne)r till dette Ting indstefnt med 14 da(gers K)ald og warsell,

  (den in)dstefnte Hans Larsøn møtte for Retten (og vedsto)d at have faaet lovlig Kald og Var(sell ti)ll dette Ting.

  (Dereftte)r blev Eedens forcklaring for widnerne (oplæ)st og formaenet at wogte sig for (MeenE)ed;

  der eftter fremstod vidnet Tol(lach Lan)geland  som eftter aflagde Eed vandt (og forcklare)de, at i dette indeverende aar har (vidnet ve)ret 2de gange udj Hans Larsens huus (og hafver ble)ven skiencket en halfckan(de øell, men) paa samme tider kiøbt ½ kan(de øell hve)r gang, men har icke seet

 

1738: 300

 

paa disse tider nogen anden har sidet inde og drucket, undtagen at hans dreng var med ham {disse 2de g} dend første gang hand var der i aar,  vidnet forcklarede og  i forrige aarringer at hafve indgaaet i Hans Larsens huus, og sommetider bleven skiencket ½ kande øell  og somme tider kiøbt ½ kande øell  og Vngefehr 1 eller 1 ½ aar siden kiøbt et glas brendevin,  kand Ellers icke Erindre hvor mange gange hand har veret i forrige aarringer i Hans Larsens huus og kiøbt ½ kande 4 skillings øell, har og seet imidlertid at Een eller anden har sidet inde og drucket ½ kande øell, men hvor mange der var  eller hvem det var, kand vidnet nu icke Erindre   widere hafde Knud Krog icke vidnet at tilspørge

  det Andet vidne Helle Siursdatter ef(tter af)lagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at i dette indeverende aar, imedens hindes Mand var siug og Sengeliggende, kiøbte vidnet hos Hans Larsen en gang 2 kander øell  og der imellem 1 potte øell, men hvor mange gange det er  vidste vidnet icke,  ellers forcklarede vidnet at da de 2de kander øell blev kiøbt  sagde Hans Larsens huustrue icke hafde øell at selge, hvor paa vidnet bad huus(truen at) skulle lade det bort, fordj hun (……..) behøfve mere till hindes Ma(nd  og vid)net forcklarede at forige aarringer (vidnet ha)ver kiøbt øell, men vell seet a(t andre ha)ver sidet der inde, og om d(e haver) drucket øell eller icke, ved (vidnet) ej at forcklare.   Videre (hafde) Knud Krog icke dette v(idne at tilspørge)

 

1738: 300b

 

  det 3die vidne Johannes Kaarrevigen eftter aflagde Eed wandt og forcklarede, at i dette indeverende aar har vidnet kiøbt 6 krueser øell, men icke beckommet brendevin till kiøbs paa aar og dag, har ellers i forrige aarringer med sine {K} Cammerater kiøbt øell og brendevin hos Hans Larsen, sagde og i forrige aarringer  naar (ha)nd kom ind  haver seet en Mand under(ti)den \sidet/ og drucket en krues øell, men (om) dend samme Mand haver dend kiøbt  (elle)r dend har veret ham skiencket, vidste (vi)dnet icke at forcklare, har heller icke (fa)aet brendevin til kiøbs, siden Hans (Larse)n var der om forbudet.   Videre hafde Knud Krog icke dette vidne at tilspørge;

  det 4de widne Zidsele Olsdatter eftter af(lag)de Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at hafve kiøbt 2de kander øell  (1) Kande hver gang  hos Hans Larsen, indeverende aar,  widere vidste vidnet icke at forcklare, ej heller hafde Knud (Krog de)tte vidne mere at tilspørge.

  (Knud Kr)og Sagde at ingen fleere af de ind(stefnte vidner m)øder, end de som alleerede vun(det haver)  hvor fore hand paastod at de (udeblevne) vidner maatte forelegges Lav(dag til) neste Ting at aflegge sit wid(nisbyrd) udj Sagen.

thj blev Eragtet.

(Eftterdj vid)nerne Ole Valvatne, Jørgen Haar(neland, ….. Høyland, Hans Hagtorsen (……) og Ane Eldøen befindes at (vere lovlig) Stefnt, saa forelegges

 

1738: 301

 

dennem Lavdag till neste Ting at aflegge sit widnisbyrd udj Sagen.

 

Knud Krog hafver till dette Ting ladet indstefne Jørgen Aanensen Jensenæsset, boende i Saevogen  som haver fallholdet øell og brendevin og videre  hvor om hand er indstefnt at anhøre vidner Ole Walvatne, Anders Walvatne, Corporal Abraham Knudsen, Lars Dahle, Jørgen Haarn(e)land, Jacob og Anders Dæggernes, Johannes Kaaerevigen, Ole Waas, og Niels Walvatne, till Eet Tingsvidnis Erholdelse.

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydsskaffer hiemlede ved Eed eftter Loven at have forbenef(nte) Persohner indstefnt till dette Ting m(ed) meere end 14 dagers Kald og warsell

  Jørgen Aanensen Jensenæsset blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ey heller nogen paa hans vegne till Sagen at Svare

  Mons:r Knud Krog paastod at de indstefnte vidner, maatte paaraabes, og saa mange af dem som nu møder maatte Eedfæstes og afhøres.

  Widnet Corporal Abraham Knudsen eftter (aflag)de Eed eftter Loven wandt og forckla(rede at) i forleden Sommer 1737 og afvigte Høs(t hafver) vidnet kiøbt øell og brendevin, (saa og seet) Andre folck har sidet der hos Jørgen Aa(nensen) og drucket, og Ellers forcklarede (vidnet)  at saa oftte vidnet har kommet der, (har hand seet) folch  saa mange som er kommen (der ind) imedens vidnet der har vere(t, og hafver) de eftter begier beckommet øe(ll og bren)devin for Penge.   (Videre hafde) Mons:r Krog icke vidnet (at tilspørge)

 

1738: 301b

 

  det Andet widne Johannes Kaarrevigen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at have veret med sin huusbunde et par gange forleden Høst, som {har kiøbt} gaf vidnet Penge till at kiøbe øell og brendevin for, hvor fore vidnet hver gang haver kiøbt 1 kande øell  (ha)r og paa de tider seet andre folch har (ver)et og kommet der at kiøbe øell \og brendevin/ hos Jørgen Aanensen Jensenæsset,   Videre hafde Mons:r Krog icke at tilspørge dette widne.

  fleere vidner af (de indstefnte møtte icke, ej heller agtede (Ci)tanten nødig dennem at føere, Men paastod dette Tingsvidne sluttet, og beskrefven meddelt, Som blev Bevilget.

 

Mons:r Knud Krog haver till dette Ting (la)det indstefne \Per/Nelle Piill, boende i Savogen, fordj hun som u-Priviligeret, Selger (øe)ll, brød, Brendevin og Toback, Strye (og) humble med videre, baade udj Marcke(taell o)g Pottetaell, og der om indstefnt (at paah)øre widner, Corporal Abraham (Knudse)n med huustrue Rangnele Johans(datter, Lars Litlebøe, Johannes Litlebøe, Anders Walvatne, Jørgen Valvatne, (Lars) Dahle, Mogens Almaas, Mathias (Nyesæe)ter og Niels Walvatne, till et ({Pernill)e Piel} Tingsvidnes Erholdelse

  (Pernille) Piill blev paaraabt eftter Loven (men møtte) icke, ej heller nogen paa (hindes vegne) till Sagen at svare.

 

1738: 302

 

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydsskaffer hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve forbenefnte Persohner indstefnt med mere end 14 dagers Kald og Varsell

  Mons:r Knud Krog paastod at de indstefnte vidner som nu møder, maatte Eedfæstes og afhøris.

  Widnet Abraham Knudsen blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde aflagt, vandt og forcklarede, at forleden aar haver widnet kiøbt øell og brendevin Eengang hos PerNille Piill, saa og seet at Lars Lillebøe med fleere andre haver sidet der inde og kiøbt øell og brendevin, saa og seet at hun haver Solt Tobach  saa vell i Alne Taell, som Marcketaell, som og seet at folch er kommen der fra som har kiøbt brendevin i Paattetall hos hinde,  iligemaade hafver vidnet kiøbt en Mrk: humble af hinde, har og hørt andre hafver kiøbt af samme Sort, men det icke Self (seet)  og fra dend tid vidnet kom der at Boe fo(rrige) aar Pindsetider 1737  haver Pernille Piil (haft) øell og Brendevins sall.   Videre h(afde Mons:r) Krog icke vidnet at tilspørge,

  og (paa)stod at de øfrige indstefnte vi(dner) som nu icke møder maatte {Erlegge} (fore)legges till neste Ting at a(flegge) sit vidnisbyrd udj Sagen.

(Erag)tet.

Eftterdj de indste(fnte vidner)

 

1738: 302b

 

findes at vere lovlig Stefnet till dette Ting, saa forelegges de samtlig Lavdag till neste Ting at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.

 

Mons:r Knud Krog hafver till dette Ting ladet indstefne Anne  boende i Savogen  (fo)rmedelst at hun Selger øell og brendevin, og der om indstefnt at anhøre vidner, Mathias Nyesæeter, Lars (D)ahle, Ole Walvatne, Anders ibid:  Jørgen Walvatne og Mogens Almaas  alleene till et Tingsvidnis Erholdelse.

  Dend indstefnte Ane i Savogen blev paaraabt (eftte)r Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne till Sagen at svare,

  Stæffnevidnerne  Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydzskaffer, hiemlede ved Eed eftter Loven at (ha)fve Ane Saevogen tillige med de øfrige vidner indstefnt till dette (Ting) med mere end 14 dagers Kald og (Var)sell.

  (De indstef)nte vidner blev paaraabt, men (ingen af de)nnem møtte, hvor fore Citan(ten paa)stod, at de Samtlige maatte (foreleg)ges till neste Ting at aflegge (sine vid)nisbyrd udj Sagen.

Eragtet.

De indstefnte vidner  Mathias Nyesæeter, (Lars Dah)le, Ole Valvatne, Anders ibid:  Jør(gen Valvat)ne og Maans Almaas, (forelegges ti)l neste Ting at aflegge (sine vidnisbyr)d udj Sagen.

 

1738: 303

 

 

Mons:r Knud Krog hafver ved Mundtlig Kald og warsell ladet indstefne Berthe Maansdatter  boende i Saevogen  formedelst at hun holder øell  Brendevin og toback med videre, saa og indstefnt vidner Mons Almaas, Fallentin Almaas, Ole og Anders Valvatne, Lars Dahle, Jørgen Valvatne, Mathias Nyesæter og Abr(aham) Knudsen, alleeene!! till et Tingsvidnes Erholdelse.

  Berthe Maansdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne till Sagen at Svare.

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydzskaffer hiemlede ved Eed eftter Loven at have forbenefnte Persohner indstefnt med meere end 14 dagers Kald og Varsell.

  {Vi} Mons:r Krog paastod at (de udeblevne) vidner maatte Eedfæstes og (afhøres)  saa mange som nu møder

  Widnet Corporal Abraham (Knudsen) møtte for Retten  og eftter a(t hand) sin Eed eftter Loven h(afver aflagt)  vandt og forcklarede at (indeverende) aar, har vidnet et par (gange)

 

1738: 303b

 

veret hos Berthe Maansdatter og kiøbt øell og brendevin, som og samme tid seet at andre folck har veret der og kiøbt øell og brendevin, saa og har vidnet kiøbt toback hos hinde   Videre hafde Mons:r Krog icke dette vidne at tillspørge.

  Citanten paastod at eftterdj de øfrige indstefnte vidner nu icke møder, de da maatte forelegges till neste Ting, at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.

Eragtet.

Widnerne  som befindes i denne Sag at vere lovlig stefnt, forelegges till neste Ting Lavdag at møde og aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.

 

Ole Sigfudsen af Fiere Skibbrede paa gaarden Eiswog hafver till dette Ting ladet indstefne Indre Nielsen Eisvog for øfvede Slagsmaall imod Citanten, saa og er indstefnt der om at anhøre vidner (Joen) H(ous)kier,  og Indre Nielsen (...... …) huustrue Anna Thorsdatter, (der eftt)er at anhøre Dom till bøder (og straf) eftter Loven.

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Tollef (……)nd og Gunder Tvedt hiemle(de ved Eed) eftter Loven at have ind(stefnt fo)rbenefnte Persohner (med mer)e end 14 dagers Kald (og Va)rsell

 

1738: 304

 

  Indre Nielsen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Widnet Joen Houskier møtte for Retten  og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forcklarede  at forleden Sommer i høeslaatten 1737 var vidnet i begrafvelse paa gaarden Eisvog hos Siur Nielsen, og som vidnet ville gaae till Kircken fulte Citanten Ole Sigfuusen med, og som de kom p(aa) Engebøen Sad Indre Nielsen og biede paa dennem, og som de kom der hen sadte vid(net) sig ned  som var meget drucken, og hørte muckrig imellem {disse} dennem, men ved icke at Erindre hvad det var,  der nest blev hand seende at de laag begge paa Marchen og holte henderne i haaret paa hver andre, Men hvem som først begyndte dette slagsmaall af dennem  vidste vidnet icke at forcklare.  Videre hafde icke vidnet at forcklare.

  det Andet vidne blev paaraabt, men møtte icke,  hvor fore Citanten Ole paastod at det udeblefne vidne maa(tte) forelegges Lavdag til neste Ting at (afleg)ge sit vidnisbyrd udj Sagen.

Eragtet.

Widnet Anna Thoersd(atter fore)legges Lavdag till neste Ting (at aflegge) sit widnisbyrd udj Sagen.

 

Eefven Tvedt fremviste for Retten et Ul(fveskind) som forleden aar 1737 eftter Plougtiden (er skudt)  hvor fore fogden betalte Mande(n udj) Retten 3 Mrk: danske.

 

1738: 304b

 

 

d: 19 April  om Morgenen  blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend.

 

Restandsen for 1737 af Føyens og Fiere Skibreder blef oplæst  og beløber 141 Rdr: 1 Mrk: 13 s:  som blev taget under Rettens forsegling

 

bøxel Mandtalet ofver Halsnøe Closters godz \for 1737/ blev oplæst  og af Almuen svaret at ingen bøxeler paa Halsnøe Closters gods udj Fiere Skibbrede er falden   (h)er i Føyens Skibbrede er paa Halsnøe Closters gods bortbøxlet udj Næss ½ Løb Sm:   og udj Særsteen (..) Mrk: Sm:  ¼ huud, hvilcket blev taget under Rettens forsegling

 

odelskats Mandtalet for 1737 blev for Retten oplæst  og af dend tilstedeverende Almue u-imodsagt, hvilcket blev taget under Rettens forsegling.

 

Restandsen paa første Termin 1738 for begge Skibbreder blev for Retten oplæst  og beløber 691 Rdr: 4 Mrk: 13 s:  hvilcken blev taget under Rettens forsegling.

 

 

(Ao:) 1738  d: 21 April  blev Retten betient paa Gaarden (…..)m {med eftterskrefne Laugr} udj ofverve(relse) af Fogdens Fuldmægtig Mons:r Frands (……..) Brandrup  med eftterskrefne Laug(rettes Me)nd  Ole Andersen Engevigen, Hans (….)sen Søere Engevigen, Lars Knud(sen …..)enes, Johannes Ørjensen Wig, Tor(sten? Jo)hansen Sandvigen, Lars Niel(sen ...)etteland, Niels Ingebrigtsen (…., ….)s Størcksen Tuftteland.

  (Fog)dens Fuldmegtig Mons:r (Brandrup) Producerede det ud!!

 

1738: 305

 

Fogdens Fuldmegtig Producerede Høy Welbaarne Hr: Admiral Kaasses ordre till et Extra Tings holdelse. {till} angaaende den opsidderen Arne Olsen Rønholms huustrue som skall vere kastet i hiell eller død med Een Steen af Soldatt Nielsen, hvilcken forbemelte Høye ordre læst blev  og er dat: 15 Febrj: 1738  saa Lydende.   der nest blev af Fogdens Fuldmægtig Produceret det udtagne Stefnemaall  som er dat: 10 Martij 1738  saa Lydende

  Stefnevidnerne Johannes Olsen Huuevigen!! (Huusevigen) og Ole Johansen Huusevigen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have denne Stefning for HøyEdle og Velbaarne Hr: Obrister Schlanbusch anvist, og der nest Stefnemaalet forckyndt for Arrestanten Niels Nielsen udj hans Arrest med 5 Ugers Varsell till dette Ting

  Arrestanten Niels Nielsen under Wagt, bl(ev) fremstillet og Comparerede for Retten, (u-)staacket og u-blaacket, og paa Spørs(maal) tilstod at have faaet lovlig Kald og (Var)sell.

  Paa Arrestantens vegne møtte udj (Retten Pro)curator Cramer, paa foregaaende N(iels Niel)sen Rønholms Ergangne Memori(al fra) Høy Welbaarne Hr: Admiral Ka(as  dat:) d: 14 hujus, tillagde Velbem:te høye ordre af d: 15 ejusdem, der (Com)parenten, ligitimerede sig (som for)svar for Arrestanten, (men da hand) sagde at vere u-ckyndig (i den Sag)

 

1738: 305b

 

som blef foretagen paa gaarden Westvig da Tingsvidnet blev udvircket, Saa begierede Cramer samme tings Vidne till efttersiun, og en føye tid till at begynde hans Proceduer.

  Der paa blev eftterspurt om nogen af arrestantens ober officerer, af Hr: obrister Schlanbusch, er ordineret at vere tilstede udj Sagen, og om nogen for Retten møder   Hvor till Cor(por)al Niels Joerdahl svarede, hand icke (ve)d at nogen ober officeer er befahlet at vere wed denne Rettes forhandling Nerverende, ej heller haver hand som Corporal anden ordre, end at fremføre Arrestanten for Retten.

  h(vor) paa widnet  Een ung dreng  Ole (Chri)stensen  13 aar gammell, hafver (ti)ent hos Arrestanten i 5 aar, og er (end) nu i hans Tieniste, hvilcken blev (….)n i forhøer og aflegge sin forcklaring uden Eds afleggelse, og for(cklarede) at afvigte Høst  da de skaer Korn (paa A)geren, gich lammene paa Bøen  (da Arne) Olsens huund Spang eftter Lamme(ne og) jaegede dem, som vidnet blev (seen)de, og der paa gich hiem  sagde till (sin Ma)dtmoder at hunden jagede (lamme)ne, da hun fulte med  og (Manden?) Niels kom strax eftter (…. …) Arne Olsen huustrue stod (og skaer Ko)rn paa sin Eegen Ager ne-

 

1738: 306

 

den under en Steenhaab som var samenlagt i ageren, {og hunden stod} lige i Nord, og h(un)den stod i lige linje  dog høyere  paa Een Ager Reen, men Koenen lafvere, og Arrestanten stod et lidet støcke i West fra hunden  dog stod paa samme høyde som hunden, tog saa Niels Nielsen en Steen i haanden og kastet eftter hunden  {men} \som/ treffede icke, men treffede Koenen under øret {paa}  eller just paa øret, da Koenen {stod Nedb} af det hun stod og skaer, l(øft)de hofvedet op, og hafde Koenen bleven staaende nedbøyet og skaaret Korn paa samme tid som steenen kom, har denne gaaet ofver hindes hovet og icke treffet hinde,  hørte heller icke om Koenen skreeg da hun blev kastet med Steenen, ej heller blev seende hvad størrelse eller skickelse Steenen hafde, saa som vidnet gich strax bagen om en backe, og saag at Koenen Satte sig strax Ned for Steen Røisen, og som hun har sidet en stund kom Madtmoederen og sadt sig hos hinde, og som de Reiste sig op at vill gaae hiem, kom huusbonden gaaende till dem, og fulte huusbonden Niels Nielsen og Madmoderen med Koenen, Een paa hver side af hinde, men hun gich Self hiem  og nogle dager der eftter kom vidnet (in)d i Stu(en) till Koenen som var kastet med Steen (... ……) laag till Sengs, og saag at de gaf (hinde noget) som hun drach af, saa og spisede;  (Paa Spørs)maall svarede at nogen tid forud at Koe(nen var) kastet med Steenen, hørte vidnet at A(rne Olsen) Sagde, at Niels Nielsen  Delinqvent(ens) huusbund, har slaget Arne Ol(sen, men) af hvad aarsage vidste vidn(et icke)   Vidnet forcklarede og a(t ….. …….) stod strax ved Arne Olsens eller ha(ns …… .....)

 

1738: 306b

 

(A)ger, hvor hun stod og skaer Korn,  Engebøen tilhørde arrestanten, men ageren tilhørede Arne Olsen.  Steenen  hvor med Koenen blev kastet, har vidnet icke Seet.   Mons:r Brandrup lod tilføre, at om nogensinde, skulle vorde Regarderet paa Deponentens udsagn, var det eftter hans tancker Ventelig at dend forcklaring der er giort, om det Passerede Steenckast, ville medføre saadan Dubi, at der ved ey lettelig kunde bringes i formodning om Arne (Ol)sens afdøde huustrue skulle vere død af samme Stenckast, endten det kunde ansees for vaades gierning eller forsædtlig gierning, og som hand da finder at det forhen Erhverfvede Tingsvidne er igien hiemskicket till nermere oplysnings Erholdelse  saa skulle hand holde fornøden at Deponenten yderligere forcklarede hvor af hand saa absolute kunde sige at hans huusbund, kastet eftter hunden, og om samme hans udsagn icke er meere grundet paa Niels Nielsen Rønholms Eegne (ord  hv)or paa hand forventede (… no)get saadant svar, som kunde (…..) all Duboa.  Widnet (svare)de, at saag med sine øyne at (huusb)unden Niels Nielsen kastede (Steenen) og Treffede Koenen  som (forhen fo)rcklaret er, og hørte (…… …)e at huusbunden eller

 

1738: 307

 

Dellinqventen Niels Nielsen Sagde hand kastede Steenen eftter hunden og icke eftter Koenen; hvor om vidnet ey kand giøre nogen forcklaring, hvad endten huusbundens tacker!! (tancker) var at kaste Steenen eftter Koenen  som hand treffede, eller eftter hunden;

  Procurator Cramer tilspurte Arne Olsen om hand Sigter arrestanten for at vere hans afdøde Koenes Baene eller drabs Mand  og der for har begiert ham arrester(et.

  2det:  hvad midler der er brugt eftter at hans Koene var bleven Siug, item hvor mange dage der var imellem fra dend tid hun blev kastet med Steenen og indtill hun døde.

  Arne Olsen der till Svarede, hand haver ved Een underdanig Memorial Angifvet sagen hvorledes dend er Passeret, for Høy Welbaarne Hr: Admiral Kaas og HøyEdle Hr: Obrister Schlanbusch  og i saa maade sædter Sagen udj høy øfrighedz hender, og hand som Een Eenfoldig og fattig Mand hafver ingen formue at udføre nogen {Sag} eller denne Sag med Soldatten Niels Nielsen Rønholm, war heller icke hos eller i Nerverelsen da denne u-Løcke skeede, saa hand ved icke  (men?) Gud, og Niels Rønholm ve(d hvor)dann er tilgaaet    till Anden qvæstion svarede (at hand) som en fattig Mand, indtet at (…..) eller hielpe hinde med, og var (det) 10 ½ dag fra hun blev kastet med Stee-

 

1738: 307b

 

nen indtill hun døde.

  Videre blev Arne Olsen af Cramer tilspurt om hand med god Samvittighed kand sige at imellem hans afdøde huustrue og Arrestanten har veret Clammerie med Mundckieckell eller fortred.   Arne Olsen der till svarede, at hans Sl: huustrue Sagde for ham, at Taarsdagen  (de)r denne u-Løcke skeede, kastede Dellinqventen Niels Nielsen Rønholm hinde med Een Steen paa Kinden under (de)t wenstre øye, som Manden Arne Olsen Saag, at hun var blaae paa Kinden eller paa dend vendstre side \i/ ansigtet.

  Widnet Hans Olsen Rønholm eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, dend Self samme Morgen som Koenen  Arne Olsens huustrue  døde, var vidnet inde i stuen tillige med Dellinqventen Niels Nielsen, og fleere Mennisker, hørde vidnet at Niels Nielsen Sagde, Gud hafve din Siell  men Gud ved hvor {hans} \min/ siell er, og end da hun skulle falde for min haand, sligt Kast kunde have veret kastet før og icke (ta)get sig saa ilde op, og sagde hand (vi)llet kastet hunden, men treffede Koenen    der nest blef fremsadt følgende (qvestio)ner till widnet.

1.      om det var (hindi)s ager hun stod og skaer udj dend (gang hu)n blev kastet med Steenen.

  (2.  hvor) lang Distance der var imellem (det) sted hvor Dellinqventen Niels Niel(sen) stod og kastede, og till ageren (hvo)r Koenen stod og skaer.

 

1738: 308

 

  3die  om det icke var et frit felt  saa at Niels Nielsen kunde see dend afdøde eller i hielslagne qvinde.

  4de  hvor langt Smaelerne eller Lammene var fra det sted hvor Koenen stod og skaer udj ageren, og hunden tilckom.

  5te  om dend i hiellslagne qvinde s(tod) udj ageren nedbøyet, eller med opstra(gt) Legeme

  6te  om hun  eftter at have faaet Steenslaget, var Self gaaen fra ageren og til hindes boelig, eller hun paa ageren blev liggendes, eller og hvem der da førte hinde i huuset.

  7de  hvor dend Steen er, hvor med slaget er skeed, og hvem dend haver udj hænde, og om dend findes at blifve inden Retten, till videre overbevisning og efttersiun udj Krigs Retten, naar dend vorder foretagen

  Till første qvæstion svare vidnet jae, at have hørt, dend afdøde Koene stod i sin Eegen Ager, da hun blev kastet med Steenen    till anden qvæstion Svarede vidnet Nej, ved icke der om.    till Tredie qvæstion svarede og Nej    till 4de qvæstion svarede Nej, ved det icke.    Till 5te qvæstion svarede at have hørt eftter Børn skal have sagt at Koenen stod og skaer i ageren, og Reiste ho(vedet) op med det samme Steenen kom  (ved) ellers icke der om, saa som vid(net den) tid var fraverende,    till 6te qvæstion svarede vidnet N(ej)  ved icke der om.

 

1738: 308b

 

(til)l 7de qvæstion svarede, ved icke af Steenen  men har hørt at Arne Olsen skall hafve dend i forvaring    forcklarede ellers at af det Stenckast som hun har faaet af Dillinqventen Niels Nielsen Taarsdagen for u-Løcken skeede, saag vidnet var blaae paa {det v} dend vendstre side af ansigtet under øyet,  og af det sidste (sl)ag, har vidnet hørt at hun var svullen og ophofnen paa dend høyre Kind    (Pa)a Crammers Spørsmaall svarede vidnet {..t] icke hafver seet at Koenen blev kastet med Steen hvercken første eller anden gang, men haver hørt det sige af andre folck   forcklarede ellers icke hafver hørt at Koenen haver haftt noget andet svagheds tilfelde, hvor af hun døde, uden allene foromvundne Steenckast, og ved icke andet end hun var frisk og ferdig till sin gierning indtill dend tid hun blev kastet med Steenen.  haver ellers icke hørt Mundtlig af dennem nogen Strid eller u-Eenighed, men vell hørt i taaget og (u-)Weir, Raab og taele, men kand icke vide, imellem hvem af Naboerne, saadant er Passeret.    Vidnet blev tilspurt, om kand vide, om Koenen skulle blive optaget af grafven og besigtiget, om der da eftter saa lang tidz forløb, skulle kunde finde paa hinde nogen (vii)sning om dette Steenckast,  hvor (till vi)dnet svarede, icke kand vide, om nogen (viisning) der af kunde faaes, siden det er saa (lang) tid hun blev begrafven.   (Par)terne hafde icke videre dette vidne at tilspørge.

 

1738: 309

 

  Vidnet  Niels Nielsens huustrue Ane Pedersdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at forleden aar 1737  i dend tid de skaer i ageren, kom vidnets giedtle dreng Ole Christensen og Sagde at Arne Olsens hund jagede eftter Lammene som gich paa Engebøen, sagde og at Arne Olsens huustrue  som stod og skaer i ageren  maa hafve hisset hunden paa Lammene, gich saa vidnet med gietledrengen og skulle see eftter Lammene  som vare 4 støcker og tilhørte hinde og dend gl: Niels Rønholm, og da vidnet kom hen paa Engebøen, ware de gaaet oven for gie(res) gaarden op i udmarcken, blev saa seende {hindes Mand kom gaaende} Koenen stod i ageren og skaer Korn \under en steen Røis/  hørte og hunden giødde  men saag dend icke,  der eftter kom hindes Mand Niels Nielsen og wille hielpe till at Lamme\ne/ skulle gaae hiem, da hørte vidnet at det Eene af Koenens Barn græd, og sagde Manden  Gud bedre mig  Jeg hører Børnene græder, Jeg kastede eftter hunden, og Jeg ved icke om Jeg Ramte hunden eller hinde, hvor paa vidnet gich till Koenen  som sad paa kruge, og spurde hvor staar her til, og blev svaret  her staaer ilde till,  lidet der eftter sagde Koenen at Vnge Niels Nielsen hafde kastet hinde med Steenen.   paa forbemelte qvæstioner, svarede vidnet paa den 1te:  at det var Koenens Ee(gen ager) hun stod og skaer Korn udj    paa 2den qvæstion svarede vidn(et at hand icke der) om ved at gifve nogen forckla(ring)    till 3die qvæstion svarede vi(dnet Nej  at hand icke) ved at giøre forcklaring om (……..)    till 4de qvæstion svare(de vidnet og)saa Nej

 

1738: 309b

 

till 5te qvæstion svarede vidnet Nej  (ve)d det icke, var heller icke hos, da u-Løckcken skeede.    till 6te qvæstion svarede, at Koenen gich self hiem af ageren, men vidnet gich og holdte hinde under dend Eene haand  og vidnets Mand gich med paa dend anden haand, og om hand holdt hinde under haanden  vidste vidnet icke.    till 7de qvæstion svarede, at have hørt at Arne Olsen skall have dend Steen i forvaring som Koenen blev kastet med, dend hun icke haver seet, førend nu dend blev hinde viiset i Retten, men ved icke om det er dend self samme steen eller icke    vidnet forcklarede ellers at dend første dag eftter at hun lagdes til Sengs  spisede hun icke, men siden aad og drach hun hver dag, dog ickuns lidet  1 â (2 ) Skefuld, som og saag at Koenen (Røge)de Tobach, 3 â 4 dager eftter hin (anden?)  Men vedholdte dog Sengen, (indtill h)un døde;  vidnet Sagde el(lers at have) hørt at hindes Mand og Koe(nen skall) have Taarsdagen for u-Løcken (med Mu)ndckieckell med hin anden (……)t  at hindes Mand da skulle (hafve kast)et hinde med Een Steen, (… ….)n har hørt at Koenen (…. ….)ck skall have sagt, hun (Self ha)r Stødet sig i Ansigtet.

 

1738: 310

 

Sagde ellers  imidlertid hun  Koenen  laag syg  bar vidnet Mad til hinde, og saag at Koenen var blaae om øynene, og hafde faaet slag paa det høyre øre.  og sagde ved icke andet end hun  Koenen  var frisk og ferdig indtill at hun blev kastet med steenen, og eftter at hun laag til sengs af denne Svaghed, hørte vidnet klagede sig at hun hafde undt i sine Axeler, og blev dunckell og Mørck paa sine øyner af denne verch og trudenhed, som sadt omckring hindes øynebryner.   Vidnet blev tilspurt, om icke haver forud hørt af hindes Mand, at hand har truet (og) lofvet at ville giøre denne Arne Olse(ns huustrue ondt, for dend fiendskab som dennem haver veret i mellem,  der till vidnet Svarede Nej   Videre {h} sagde at naar hun haver hørt der er blifven yppet noget undt, har hun gaaet der fra, icke ville høre der paa, kand der for icke vide at giøre forcklaring paa hvad ord der er falden dennem imellem.   Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge

  Vidnet  dend Gamle Niels Nielsen eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, icke var hos da u-Løcken skeede med st(eenen   sto)d i ildhuuset, og hørte børnene Skreg  gich vidnet ud og skulle s(ee hvad det) var, og meente at hans Søns børn har Stødt eller slaget sig, og som hand saag Børnene stod hos sin Søn  eller faderen, gich vidn(et til-)

 

1738: 310b

 

bage og ind i ildhuuset igien, og (en) stund der eftter gich vid!! (vidnet) ud, og blev seende at Koenen kom gaaende fra ageren, imellem Sønnen og Sønneckoenen, og kand iche Erindre om de leyede hinde imellem sig eller icke;   forbemelte 7 qvæstioner blev vidnet tilspurt  og til dend 1te qvæstion svarede at det var Koenens ager som hun stod og skaer Korn udj  Men saag icke at hun blev kastet med Steenen.    till 2den qvæstion svarede, var icke hos da Steenen blev kastet, ved heller icke hvor langt det er imellem.    till 3die qvæstion svarede, som till nest forrige.    till 4de qvæstion svarede, som till nest forige qvæstion  ved icke der om.    till 5te qvæstion svarede lige som till nestforige qvæstion    till 6te qvæstion svarede, som i førstningen af vidnets forcklaring findes tilført.    till 7de qvæstion svarede  haver icke Selv seet Steenen hvor med Koenen skall vere kastet, førend nu dend blev ham anviiset i Retten, og ved icke om dend er dend self samme eller icke.

 

1738: 311

 

paa Spørsmaall Sagde og svarede, icke hafver hørt af sin Søn at hand skulle ville gi(øre) Arne Olsen eller hans huustrue noget o(ndt)  men vell hørt at de mellemstunder haver tal(et) om Creatuurer, som kand hafve kommet ind paa hin andens Engebøe og dislige  men icke paafult, at dend Eene skulle hafve noget undt forsædt imod dend Anden.   Vidnet blev tilspurt, om icke Sønnen har beckie(ndt) for ham, at have haftt forsædt med steenen a(t) ville skade Arne Olsens huustrue,  hvor til vidnet svarede, at saa snart u-Løcken var skeed, Spurde hand Sønnen, om hand icke har kastet Koenen med forsædt med Steenen, Men sønnen svaret ham, at hand kastede eftter hunden og icke eftter Koenen   Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.

  Vidnet Marithe Johansdatter  som er Moder till Dellinqventen Niels Nielsen  eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede paa 1te qvæstion {svar} a(t det) var Koenens Eegen ager som hun stod (og) skaer Korn udj, da hun blev kastet med Steenen, men saag icke da hun blev kastet med Steenen.    paa 2den qvæstion svarede, Nej  ved icke, saa som vidnet var icke ho(s)    paa 3die qvæstion svarede v(idnet Nej  ved) icke    paa 4de qvæstion svarede (vidnet Nej  ved) det icke.

 

1738: 311b

 

(paa) 5te qvæstion svarede lige som till (fo)rige qvæstion, ved det icke, var heller icke hos da u-Løcken skeede.    paa 6te qvæstion svarede at Koenen gich imellem {hendes} vidnets Søn og Sønneckoene, Self hiem fra ageren, da vidnet hørte icke Koenen talede uden om sine gieder og og smaeler, men talede (…)e om dend skade hun har faaet af Steenen, og der nest hørde at Sønnen sagde, det er underlig voren, Jeg kastet eftter hunden   og Jeg skulle Ramme hinde paa øret med Steenen, hvilcket hand sagde eftter at Koenen var Nedlagt paa Sengen.  Sagde og var hos Koenen imedens hun laag, fornam icke andet end hun aad og drack, dog icke som i dend tid hun var frisk.  og saag icke hun Røgte (Toba)ck uden Eengang, som var 4 a 5 (da)ger eftter at hun var blefven (skadet), og fra dend dag hun fick Skaden (og) till hun døde, levede hun i (10) dager    (paa) 7de qvæstion svarede, icke ved om (den Steen) hvor med Koenen skulle vere (kastet  u)den at have hørt at Arne (Olsen have)r sagt, hand haver dend (i sin forva)ring, hvilcken blev hin(de udj) Retten foreviset, som vid(net) icke haver seet førend (nu, h)eller icke om det er (dend Stee)n Koenen blev kastet med.

 

1738: 312

 

paa spørsmaall forcklarede vidnet vell haver hørt at der har veret taele imellem hindes Søn Niels Nielsen, og Arne Olsen og hans afdøde huustrue, om deris Creatuurer og Smaeler, men ellers icke hørt noget ondt mellem dennem vere Passeret førend u-Løcken skeede  og sagde ellers at Taarsdagen forud at u-Løcken skeede, haver hun hørt eftter dend Sl: qvindes Mund at hun skall have sagt at have stø(det) sig i Ansigtet, men icke hørt at Sønnen skulle have kastet hinde med en steen paa dend tid   vidste heller icke  fr(a) dend dag Koenen fich dette Steenckast  at hun var oppe  sig till nøtte, men Continuerede ved Sengen i samme Svaghed indtill hun døde   forcklarede ellers at Arne Olsen Sagde, at hans Koene  Vngefehr 3 â 4 dager eftter at hun var Nedlagt paa Sengen, var ude om Nadten og waskede sit hoved.  Sagde og kunde icke andet fornemme imedens Koenen laag, hun joe tallede fornufttig til, hvad vidnet spurde om   Videre hafde vidnet icke at forcklare  ej heller Parterne mere at (tilspørge)

  Widnet Ole Olsen Rønholm (…. …… ……..) forhen, som hand Refererer sig (til .. ……..) allerrede forcklaret haver, s(om for ham?/Retten?) blev oplæst, udj hvis anledning (…….) tilspurde vidnet om hand self have(r ….. ……) Seet, at fiendskab har veret (imellem) Arne Olsen og Vnge Niel(s Nielsen og hans fader, eller om hand (…. ….. ….) sidst bem:te 2de nog(et har veret) end det som skickeligt (bør …….)

 

1738: 312b

 

(Vid)net svarede for sin Persohn ej ved noget (pa)a dennem at klage, Men hvad kif og trette har veret imellem Aarne Olsen  hans huustrue, gl: Niels og Sønnen  Vnge Niels, ved vidnet icke andet, end hvad af vidnet i forige tingsvidne forcklaret er eftter Arne Olsens Sigende.   Vidnet blev ellers taget udj Eed at giøre (fo)rcklaring paa {eftterfølgen] forestaaende Spørsmaaeler som till de forige vidner er fremsadt, og paa første qvæstion Svarede, at have hørt at dett skulle vere Koenens Eegen ager som hun stod og skaer udj da hun blev kastet med Steenen, Men var icke (ho)s eller i Nerverelsen.    till 2den qvæstion svarede Nej  ved det icke,    till 3die qvæstion svarede Nej  ved (det ic)ke, var heller icke tilstede da u-(Løcken) skeede.    till (4d)e qvæstion Svarede lige som (till fo)rrige qvæstion  Nej  ved det icke    (till 5te qvæs)tion svarede Nej.    (till 6te qvæ)stion svarede Nej  ved det (icke)    (till 7de qvæ)stion svarede at have hørt ( af Arne Olse)n at hand hafde Steenen (i sin forvarin)g, som Koenen skulle vere (kastet med)  {som} hvilcken Arne Olsen (viisede vi)dnet dend tid Kisten blev (….. … de)nd Sl: Koene, hvilcken

 

1738: 313

 

Vidnet sagde er dend self samme Steen som nu i Retten er fremlagt, men hørte og at Arne Olsen icke just ved om det er dend samme steen som hun blev kastet med, men Arne Olsen Sagde hand fandt Steenen liggende imellem dend Næfve Korn som hun skar paa, og bænnelen, som skulle bindes om kornbandet.   Hvad ellers i andre maader {hva} at dette vidne er vitterlig om denne Sag, er indtet and(et) vidende end udj forrige tingsvidne forcklaret er, hvor til vidnet sig Refererer.

  Vidnet Britha Hansdatter eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, paa 1te qvæstion  ved aldelis icke der om, saa som vidnet icke var Nerverende da u-Løcken skeede.    till 2den qvæstion svarede Nej  lige som till første qvæstion    till 3die qvæstion svarede lige som forhen Nej    till 4de qvæstion {hva} svarede Nej  ved det icke, var heller icke hos.    till 5te qvæstion svarede Nej  ved det icke    till 6te qvæstion svarede Nej  ved det icke    til 7de qvæstion svarede, at have hørt at Arne Olsen skall have Steenen i forvaring som den afdøde Koene var kastet med, har icke seet dend førend nu i Retten, v(ed) heller icke om det er dend steen, (som) blev kastet med, og i andre (maader) ved vidnet indtet, uden h(vad som) vidnet i første Tingsv(idne for)cklaret er, hvor til (vidnet sig) Refererer

 

1738: 313b

 

Vidnet paa Spørsmaal svarede, ved icke for sin Persohn, andet om Gamle Niels og Vnge Niels Rønholm, uden det som godt er.

  Widnet Ingebrigt Rønholm eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede paa 1te qvæstion  svarede Nej  ved det icke om det var hindes ager eller icke, var heller icke hos da u-Løcken skeede.    till 2den qvæstion svarede Nej    till 3die qvæstion svarede vidnet Nej  ved det icke    till 4de qvæstion svarede Nej  ved det icke    till 5te qvæstion Svarede Nej  ved det icke    till 6te qvæstion svarede Nej  ved det icke    till 7de qvæstion svarede, hafver icke seet anden Steen end {s} dend som nu er i Retten Produceret, hvilcken steen Arne Olsen 2de dager eftter Koenens død viisede vidnet  og sagde det var dend steen som hans huustrue blev kastet med af (Vnge Nie)ls Nielsen, men vidnet (ve)d icke vide!! (videre) om det er dend (samme) Steen.   (Paa Mons:r) Cramers Spørsmaall forckl(arede vidne)t at da Koenen var frem(…. .. ….) hørte vidnet at Vnge (Niels Niel)sen Sagde, Gud bedre

 

1738: 314

 

mig, at det skulle falde saa ilde ud, Jeg kastet eftter hunden  og \Jeg skulle/ Ramme{dt} Koenen   vidnet sagde elles icke haver noget at klage for sin Persohn paa dend Gamle Niels og Vnge Niels Rønholm, uden det som godt er, og hvad videre widnet om denne Sag er beckiendt, haver widnet udj første Tingsvidne aflagt forcklaring om, hvor till vidnet sig Refererer.

  Mons:r Cramer tillspurde samtlige vidner om det icke er et gandske kleinlig og lidet instrument, som kornet afskieres med, saa at dend der skierer kornet maae bucke sig dybt till Jorden imedens hand skierer kornet.  Widnerne Eenstemmig svarede at det er en liden Sigd som kornet skieres med  og kand icke paa anden maade skieres med dennem, uden at Mennisket maa bucke sig {b} staaende liige ned till Jorden.

  Mons:r Jørgensen  Fogdens fuldmægtig  tilspurde samtlige vidner, at om dend afdøde Koene nu skulle optages af Grafven, om de da meener, at no(gen) vis eller Redt Erfahrenhed kunde beckommes, om dend Skade, somd dend afdøde Koene af Steenen haver faaet.  Widnerne Meente og svarede alle, at de tviler paa at nogen vished nu eftter denne tid, eftter siun og besigtelse (kunde) vere paa Liiget \at/ see eller Erfa(hre,) men vendtelig mesten d(eelen bort) Raadnet.

 

1738: 314b

 

  Arne Olsen forcklarede at hans Koene{n} blev kastet med Steenen Tiisdags Afttenen  og Onsdags Morgenen gich hand Ned paa Ageren og skulle see, om Koenen har Stu.p.et(?) paa Ageren, og saag at Koenen hafde skaaret en haandfuld korn, og fandt Steenen liggende imellem benefnte (ha)andfuld korn og bænnelen, som (ko)rnbandet skulle bindes med, hvilcken steen hand optog uden nogen anden Mandz hos verelse, og Meente det er dend steen som Koenen blev kastet med; men ved det dog icke till vished;  forcklarede der hos, hand icke ved at nogle andre eller fleere folck kand indkaldes till forcklaring om denne u-Løcke som Passeret er, end de som nu der om haver giort forcklaring,

  hvor paa Retten begaf sig ud at siune og besigtige ageren som dend afdøde Koene stod og skaer korn paa, saa vell som dend sted som Vnge Niels Nielsen og hunden stod paa, da Vj befandt eftter anvisning af Arrestanten og dend lille giedtledreng Ole Christensen{s Anvisning}  samt dend Gamle Niels Nielsens \giorde/ anvisning, at et lidet eller (…… steenck)ast fra Gaarden stod Vnge (Niels Niel)sen paa \Een/ ager, et lidet støcke (fra ……)  Eftter maalning stod hun-

 

1738: 315

 

den i lige linje 6 fafner der fra yderst (paa) Ager Reenen, hvor under gaaer en bo(……)  hvor paa ligger Een Ager, hvor en Jordfast Sten stod, hvor hos Koenen stod og skaer i ageren  og eftter anvisning vendte Ryggen till Vnge Niels Nielsen Rønholm, som eftter anvisningen icke kunde see Koenen da hand kastede med Steenen eftter hunden, og fra det sted hunden stod var ickun 7 ½ fafn till det sted hvor Koenen stod og skaer (paa) ageren;  og da denne anvisning af dend lille giedtle dreng blev viiset, stod Vnge Niels Nielsen lidet eller nogle faae skridt der fra, og da hand blev fordret at vise Steden hvor hand stod, blev dend viiset paa Self samme sted som drengen giorde anvisning paa tillige med faderen  dend Gamle Niels Nielsen,  og i medens anvisningen skeede af Barnet, tilspurde \Mons:r Cramer Vagten!!/ Wagten  om hand icke Raabte till dem at holde Vnge Niels Nielsen der fra, hvor til Wagten svarede jae, men alle Laugrettes Mendene sagde Nej  hørdte det icke, undtagen dend Eene Laugrettes Mand Lars Uglenæs tilstod at hørte Mons:r Cram/m/er Sagde til Vagten, de skulle holde Vnge Niels Nielsen der fra, imedens Barnet giorde anvisningen;   Cramer {blev} tilspurde Laugrettet om icke, en hver for sig af disse Persohner  Gl: Niels og Vnge Niels, samt giedtle drengen Ole Christensen, en{hver} eftter anden (…..) ovenstaaende anvisning, hv(or til) Laugrettet svarede jae.

 

1738: 315b

 

  (Eftt)er at forbemelte Persohner hafde giort foranførte anviisning, fremstillede Arne Olsen Rønholm sin datter Britha Arnesdatter  som er 12 aar gammell  hvilcken stod i ageren hos Moderen da hun blev kastet med Steenen, og giorde saadan anvisning at Vnge Niels Nielsen stod i Søer paa samme (Ag)erreen som Moderen stod og skar korn, var 7 fafner og 1 alen  og fra Moderen stod hunden Norden for i lige linje 4 fafner og 2 alen, eftter hvilcken anviisning Vnge Niels Nielsen stod i lige linje med Koenen og hunden, og kunde i alle maade[r] see Koennen saa vell som hunden, da hand kastede med Steenen.

  dend lille giedtle dreng Ole Christensen forcklarede ellers, at hand stod oven paa hougen ovenfor gieris gaarden, Vngefehr 2 børseskud fra sin huusbund, og saag hvor og paa hvad sted som huusbunden og Koenen stod, hvor o(m) hand forhen haver giort an(vis)ning og forcklaring, da huus(bun)den kastede med Steenen.

  (Mons:r) Crammer Reserverede (……)ten alle Juris beneficia

 

1738: 316

 

saa vel som og hans Sags videre (fremme) at udføre for Competente Foro.

 

 

Ao: 1738  d: 23 April  blev Retten Betient paa Gaarden Møchlebust, udj QvindHerretz Skibbrede beliggende, med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  Ole Larsen Fousk, Knud Nielsen Feedt, Christian Pofvelsen Lande, Knud Samsonsen Døsseland, Brynnild Nielsen Skaarpen, Niels Halvorsen Berje, Biørne Olsen Døsseland og Tørris Joensen Sandvig

  Till hvilcken tid Vnge Lars Thoersen Møcklebust hafver udinden en odel og aaesæde Prætention till dend part udj Gaarden Lille Møchlebust, som Broderen  dend ældre Lars Thoersen Boesnæs  og Sl: Ole Knudsen Onerims Arfvinger er Eiende  paastefnt till Aaestæden, i dend formeening at Citanten  Vnge Lars Thoersen Møchlebust  wille beviise at Ermelte Jordeparter i Lille Møchlebust, som opsidderne Mathias Jensen og Knud Johansen paaboer og bruger, [skulle ham tilhøre]?  hvor om det udtagne skrifttlige Stefnemaall  dato 16 Decembr: 1737  i Retten læst blef og lyder saaledes.

  Stefnevidnerne {Niels Fousk,} Johannes Johansen Feedt, og Knud Nielsen Feedt, hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve forckyndt denne Stefning 3de dager for Sancte Thomæ dag 1737 for Lars Thoersen Boesnes, og {Sl:} for 2de af Sl: Ole Knudsen Oenerims Arfvinger  Nemlig  Jacob Olsen Oenerim og Knud Olsen, samt for Sl: Ole Knudsens u-Myndiges ordinerede formynder A(be)ll Ifversen Helvigen.

  Stefnevidnerne Niels Inge(brigtsen Fo)usk og Johannes Olsen Lille Røs(….. hiemlede) ved Eed eftter Loven at hafve (denne)

 

1738: 316b

 

(Stefn)ing forckyndt 2de dager for Sancte Thomæ dag 1737 for Mathias Jensen Møcklebust og Knud Johansen Møchlebust.

  Citanten  Vnge Lars Thoersen Møchlebust med sin beskickede Procurator Hans Seehuus Comparerede for Retten.

  Contraparterne  dend ældre Lars Thoersen Boesnes, Jacob Olsen Onerim, Knud Olsen ibid:  samt {Ab} Formynderen for Sl: Ole Knudsen Onerims u-Myndige Børn  Abel Ifversen Helvigen, tillige med opsidderne Mathias Jensen og Knud Johansen Lille Møcklebust, møtte alle for Retten og tilstod at vere lovlig stefnt for Juell 1737, saa og tilstod at Stefnemaalet er dennem alle lovlig forckyndt till denne Rettes dag, hvor fore de og møder, og samtlig tager til Gienmæele, udj Sagen for saa vidt, Sagen enhver i Sær paagielder.

  Citantens Procurator Mons:r Seehuus Producerede ham dend tillagde ordre at paatahle denne Sag, {dat:} for Citanten  dat: 19 Martij 1737  saa Lydende.

  Der eftter Producerede Procurator Seehuus (Der)is Mai:ts allernaadigste Dispensation at Lars Thoersen Møcklebust maa {Præse} (till)ades at udføere sin Sag paa u-Stemplet Papir, hvilcken er dat: 7 Maij 1735  som lyder saaledes.

  Citantens Procurator Mons:r Seehuus Producerede et Skriftt, hvor under er staaende 4 Zigne(ter) og (un)derte(gne)t 3de bogstafver  hvilcket er paa (…… ….. …)ar, og indeholder at {Lars} \Citanten/ (Lars Møc)klebust skall hafve betalt (30 rdr: for odelsretten? f)or 2 ½ Spand Smør udj Gaar-

 

1738: 317

 

den Lille Møchlebust, hvor imod de tilstaar (at de) ofverdrager Citanten sin odell og aaesæde (Rett til ofven)nefnte 2 ½ Spand Smør, hvilcket skriftt icke er inden Tinge Publiceret, og er dat: 15 Aug: 1707  saa meldende.

  Citanten Lars Thoersen Møchlebust, blev tilspurt af sin ældre Broder Lars Thoersen Boesnes, [fra]? hvem hand hafver beckommet fornefnte {Se} Løese Sæddell eller Skriftt paa u-Stemplet Papir u-Tinglyst, med 4re Signeter under  hand nu for Retten ville Nafngifve hvem eller hvilcke Mend hand hafver faaet odels Retten af till bem:te 2 ½ Spand Smør, og hvem det er hand Pengerne der for  30 Rdr:  skall have betalt till

  Citanten Lars Thoersen Møchlebust her til svarede at hand haver kiøbt dette gods hos sin Sl: faders Sødskende, saa som Christen Joesnes, der hafde hans Sl: faders Sødster Synnefve Olsdatter till æcte,  Samson \Lars:/ Stufveland,  Aslach Møcklebust  som hafde til æcte hans Sl: faders Sødster Marithe Olsdatter,  Johannes Olsen Onderim  som hafde til æcte {K} hans Sl: faders Sødster Karj Olsdatter, og af sin ældste Broder  \Sl:/ Ole Toersen Møchlebust  hvilcke Mend Lars Thoersen Møcklebust Sagde at hafve med deris Zignet forseyglet ofvenbenefnte Skriftt, og det er deris Zigneter som paa dito Skriftt er undertrøgt

  Der eftter Producerede Procurator Seehuus sit skrifttlig forsædt dat: 23 April 1738  saa Lydende.

  der eftter Producerede {Hr:} Provsten Hr: Wil(lum) Frimands Missive dat: 5 April 173(8?)

  Formynderen Abel Ifversen ilige(maade Produ)cerede Een Ergangne Dom  \dat:/ (.. …. …. ….. Ar)vingerne till Lille Møch(lebust ….. ……)

 

1738: 317b

 

(Lars Th)oersen Bogsnes, som er ældere Broder til Citanten Lars Thoersen Møchlebust, og Ole Knudsen {M} Underim, haver Erhverfvet  {hvor} udj hvis Doms Acta Comparenten Sagde er indført Citanten Lars Thoersen Møchlebust og {Knud} hans faderbroder Knud (Ol)sens udstedde Skiøde paa dend gandske Gaard Lille Møchlebustes brug 1 Løb og 1 Spand Smør med odels Redt og alt till Høy Velbaarne  nu Sl: Baron Rosencrantz  som der for hafver betalt 98 Rdr: 5 Mrk: 7 s:  som Comparenten begierede udj denne Doms act maatte inddrages  og er dat: 7 Maij Ao: 1698  saa Lydende.    Endnu {paast} anviste Comparenten udj Ermelte Doms act at vere inddraget Citanten Lars Thoersen Møchlebustes indgangne forliig og forEenings Verch med Sl: Baron Rosencrantz angaaende denne omtvistende Gaard Lille Møchlebust, hvor udj Sl: Baron Rosencrantz af medynck till ofverflød har foræret ham â parte 24 Rdr:  hvilcket forEenings Skriftt (han)d paastod udj denne act maatte (ind)drages  hvilcket er dat: 18 Augustij (….  saa) meldende.

  (Contra Citan)ten Lars Thoersen Bogsnæs (… …. ….) det sig og Ole Knudsen (Onerim Erhve)rfvede Skiøde af Fri-

 

1738: 318

 

herinden  Sl: Baron Rosencrantzes  Erhverfvede Skiøde dat: 13 Oc(tobr:) Ao: 1725  og er saa formeldende.

  Ellers som Afttenen var for haanden  begierede parterne at Sagen maatte opsettes till i Morgen,

Eragtet;

Eftterdj dagen er nu forgangen og det lider silde paa Afttenen, saa eftter parternis paastand bliver Sagen opsadt til i Morgen, da parterne paalegges at Producere vis videre de til Sagens oplysning nødig Eragter

 

d: 24 April  om Morgenen  blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend;

  Citanten Lars Thoersen Biødnebølle eller Møchlebust, med sin Procurator Hans Seehuus møtte for Retten.

  Contraparterne Comparerede for Retten iligemaade, og blev begge Parter tilspurt om de hafver noget meere till Sagens oplysning at indgifve udj Retten, de da der med wille indkome

  dend ordinerede formynder Abel Ifversen Helvigen Producerede Een \u-Svecket/ Ergangne Dom  dato 19 Julij 1706  som hand Sagde er afsagt imellem Citanten og opsidderne paa gaarden Møchlebust, hvilcken  som er angaaende Citantens u-Lovlig adferd denne omtvistende gaard Møchlebust og dissen opsiddere [betreffende]?, (saa) paastod Comparenten at denne Doms afsigt (i) denne act maa andrages, hvilcken er saa (for)meldende.

  Lige saa Producerede Comparenten en Dom dat: 24 Novembr: 1727  som ilige (maade er) afsagt \d: 30 Aug: 1728/ imellem Citanten og op(sidderne) paa Gaarden Møchlebust, a(ngaaende)

 

1738: 318b

 

(Citantens u)-Loflige forhold med {foraarsa} op(sid)derne, hvilcken Doms afsigt Comparenten paastod tillige udj denne act maatte inddrages, hvilcken er saa formeldende.

  Comparenten Sagde ellers at denne Redt  saa vell som høyere over Retter, kan nu og i tiden Erfahre og see hvilcken u-Lovlig adferd Citanten haver brugt  (saa) og fornemme hvor u-Roelig Citanten Lars Thoersen Biødnebølle eller Møchlebust er, som agerer saa skiødesløs at hand lyder hverchen \Lov eller/ øfrigheds bydende og befahlinger, og hafver Citanten aldrig Rettet for sig till 2 Skillings betalling paa indbenefnte 2de Dommes tilhold, {og} som Comparenten Sagde kand findes bevislig med dend heele bøigds eller Præstegieldz Almue, ja  kand befindes af dissen aarringers Fogders Regenskaber at icke det mindste till Ermelte Dommes fyldestgiørelse er faaet eller beckomet hos hannem, Saa at alle Redtsin(dig) øfrighed kand her af see hvad (….) eller frøgt at Citanten bærer for Mollestere sine Ligemend og fattige Neste, med u-Retmæssige paaførte (Processer), som indtet andet foraarsager (end Peng)espilde og fattige bundefolches (Ruin?  na)ar som heldst hand med saa-

 

1738: 319

 

dan dumdristighed fremtuurer og (.. ……) Retter for sig eftter Ergangne Dom/m/e  {af} som af de 2de i dag Producerede (….) at Erfahre,  og ærcklærede Comp(aren)ten for sig og interesserede ej vide(re denne) sinde hafver at indgifve, men Refererede sig till hvad som i Rettelagt er, og paastod Dom eftter Loven, tillige med Processens foraarsagede omckostninger

  Citanten med sin Procurator Mons:r Hans Seehuus  eftter hvis i Retten Produceret er  var endelig Dom udj Sagen paastaaende

  hvor eftter denne Sags medgaaende omckostninger eftter det Kongl: Reglemand bliver anført, saa som for Sorenskrifverens Reise fra sit hiem till aaesteden  2 ½ Miill med 3de Mand â 8 s: Miilen  er 3 Mrk: 12 s:   Sorenskrifverens fortæring fra sit hiem 1 dag till aaesteden  4 Mrk:   {For} Sorenskrifverens Sallarium for dend første dags forretning  2 Rdr:   dend anden dags forretning 1 Rdr:   for Sorenskrifverens Reise fra aaesteden till sit hiem, lige som ofvenanført  1 Rdr: 1 Mrk: 12 s:   de 8te Laugrettes Mend for deris forretning i 2de dage â 1 Mrk: daglig  er 2 Rdr: 4 Mrk:   for denne Doms beskrifvelse med det Stemplede Papir  1 Rdr: 3 Mrk: 12 s:

Hvor eftter Saaledes ud(j)

 

1738: 319b

 

(Retten) blev Kiendt  Dømt og afsagt

(Cita)nten Lars Thorsen Biødnebøle eller (Lille) Møcklebust haver till Aaestæden (ladet) indkalde sin Eldre Broder Lars Thorsen (Boesnes)  samt Sl: Ole Knudsen Onerims Arf(vinger) med deris foresatte Formynder  Saa og opsidderne Mathias Jensen og Knud Johansen Lille Møclebust  at Indrøm/m/e ham  Citanten  som formeentlig Nermeste Odel og Aaesæde berettiget \till/ Gaarden Lille Møcklebust  skyldende 1 Løb 1 Spand Smør  at beboe og bruge, og det fornem/m/elig eftter een I rettelagde Seddell paa slet Papier med 4re undertrøgte Zigneter  hvilcken er Dateret 15 Aug: 1707, som indeholder at i hvor vell Citanten Lars Thorsen Biødnebølle eller Møclebust aldrig af dennem till de 2 ½ Spand Smør udj Møclebust haver veret tiltalt for deris dertil havende odels Rett, saasom hand strax eftter sin Sl: faders Thore Olsens død, en hver I Sær fornøyet haver, eftter hvilcken Løese Seddels indhold Citanten tilholder sig som odels og Aaesæde berettiget, til Gaarden Lille Møcklebust, og till dend Ende eftter høy Kongl: Allernaadigst Dispensation indstefnt denne Sag till Aaestæden, med paastand hand Gaarden Møclebust, ved Dom skall vorde tillfunden;  Der imod haver Contraparterne  Sl: Ole Knudsen Onerims Arfvingers Foresatte Formynder Abel Ifversen Helwigen i Rettelagt Een under Rettes u-Sveckede Dom dat: 13: April Ao: 1725  udj hvilcken Act findes Indført Citanten Lars Thorsen Biødnebøle eller Møclebustes og hans Fader broder Knud (Ol)sen Møcklebustes udgifne Skiøde paa Gaarden Lille Møcklebust  dends gandske heele brug 1 Løb 1 Spand Smør  som de haver Skiødet og ofverdraget till Afgangne HøyEdle og Velbaarne Hr: Baron Axel Rosencrantz  og der for Annammet og oppebaaret 98 Rdr: 5 Mrk: 7 s:  hvilcket Skiøde er dat: 7 Maij 1698:  og lovlig till Tinge Publi(ceret .. Nov)embr: Nest eftter,  Siden dend (tid har) Citanten Lars Thorsen Biødne(bøle eller) Møcklebust atter haver paastaaet

 

1738: 320

 

Odell og Aaesæde Rett till denne omtvistende Gaard Lille Møclebust, og der paa atter indgaaet Een Nye ForEening, og Forbund med dend Sl: Baron Rosencrantz  som da af Medynck haver af godhed gifvet ham 24 rdr:   Hvor imod Citanten Lars Thorsen Biødnebølle atter forskrifver sig fra ald Odell, og Aaesæde Redt till denne omtvistende Gaard Lille Møcklebust  og dends Odells og Aaesæde Redt ofver drager till velbemelte Sl: Hr: Baron Rosencrantz, hvilcket ForEenings werck iligemaade udj fornefnte underrettes Act er Inddragen  og dat: d: 18 Aug: 1710.  Lovlig till Tinge Publiceret d: 21 Novembr: 171(0?/1?)  Saa at dend af Citanten irettelagde Løese Seddel u-Tinglyst  skrefvet paa Slett Papir  dat: 15 Aug: 1707  viiser ej Andet at vere end et beviis som Citanten af vedkommende haver forsiunet sig med for de Penge hand till dennem betalt haver for deris Odels Prætention paa de 2 ½ Spand Smør udj Lille Møcklebust de tillige med ham haftt haver  hvilcket Citanten paa Eegne weigne haver till dend Sl: Herre Baron Rosencrantz Transporteret og ofverdraget forud eftter først benefnte Skiøde dat: 7 Maij Anno 1698:, som udj denne Act tillige med Foreenings vercket er Inddraget, og findes at Erfahre,  og eftter at Citanten paa saa lovlig og frivillig Maade haver Transporteret og ofverdraget Gaarden Lille Møcklebust med Odels og Aaesæde Rett till dend Sal: Herre Baron Rosencrantz{es} \første og anden gang, er gaarden Lille Møcklebust bleven udj til bemelte/ Roelige og Lovlige Eiendoms Hæfvd udj 27 Aar, Eftter hvilcken Tiid den/n/e omtvistende Gaard Lille Møcklebust  skyldende 1 Løb 1 Spand Smør  af Friherinde Baronesse  Sl: Rosencrantzes  er Skiødet (og) Ofver draget till Citanten Lars Thorsen (Biød)nebølle eller Møclebust, hans Eldre Broder Lars Thorsen Boxnes  og Citantens broders(….)  Sl: Ole Knudsen Onerim  imod Penge som af dennem betalt er  90 rdr: Courant Myndt eftter derpaa Meddeelte Skiøde af dend 13 Octobr: Ao: 1725  som till Ting(et e)r lovlig Publiceret d: 15 Novembr: 1726    eftter h(……..) loflige omstendigheder denne Rett (icke? fin)der at Citanten haver nogen loflig (adgang?)

 

1738: 320b

 

Till dette Søgemaal, hvorfore Contra parterne for Citanten Lars Thorsen Biødnenølle eller Møcklebustes tiltale her udinden frifindes, og Gaarden Lille Møcklebust  skyldende 1 Løb 1 Spand Smør  at tillhøre Contra parterne eller Eierne  dend ældre Broder Lars Thorsen Boxnes og Sal: Ole Knudsens Arfvinger u-hindret af Citanten eftter denne dag,  og tilfindes Citanten Lars Thorsen Biødnebølle  som een Timere Litiganter  at betale till Justitz Casen 1 rdr: 3 Mrk: 12 s:  og udj Processens foraarsagede omkostninger 9 rdr: 5 Mrk: 4 s:  at udrede under Namb og Excution udj hans Boe 15 Dager eftter denne Doms loflige forkyndelse.

 

q   dend Sl: Herre Baron Rosencrantzes

 

 

 

 


 

Det som eksisterer av året 1738, som siste år i tingbok nr. 34, er no ferdig avskrive. Her og er det mange ()’ar, som markerer meir eller mindre uleselege felt i originalen. Resten av året 1738, ca. 2/3, er kan henda å finna i neste tingbok, som er vekk. Frå 1741 er dei på plass igjen.