Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Statsarkivet i Bergen og Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 36  1751-1755  for Sunnhordland

Året 1753

 

 

 

(1753: 85)

 

Anno 1753  den 12te April  blev i Allerunderdanigst følge den 20de Articul af Told Instructionen indført udi Told Rullen dat: 29de febr: 1732, Retten udi følgende Confiscations Sag Sadt paa Leervigen  beliggende ved Storens Told Stæd udi Storens Præstegield, og betient med eftterskrevne 3de af Stædets Foged  Welædle og Welbyrdige Andreas Heiberg opnævnte Eedsorne Laug Rettes Mænd  Tallack Langeland, Joen Tvete og Peder Stuve.

  Den allegerede Opnevnelse under 17de Martj 1753 blev for Retten oplæst.

  Hvor da for Retten fremstoed Procurator Sr: Claus Emanuel Bart som Fulmægtig af Welædle Hr: Stads Hauptmand Giert von der Ohe og de øfrige Respective Herer!! (Herrer) Told Forpagtere udi Bergen, og Producerede een af Comparenten udfærdiget Stefning under dato 8de Marti nestl:  hvorved Een ved giestgieber Stædet Betlehem boende Lods  Nafnl: Povel Arnesen  er indkaldet til Doms Lidelse, siden udi hands Huus den 4de Decembr: nestl: Aar skal være funden oplagt og af Hannem modtaget 3de Toutager!! (Foustager) Sucker  og et Foustage Sirup uden for hands Huus i Siul henlagt,   til Vidner om ben:te Domdristige omgang er indvarslet hands Hustrue Martes Eedlige Forklaring, Samt Sucker Raffinaderiets 2de Betienteres  Neml: Sr: Halvor Dahl og Sr: Knud Tommesens Forklaringer, siden De Atraperede det udpracticerede og oplagde til Indførsel forbudne gods,   Ligesaa er og til Vedermæle indvarslet den i Bergen værende Kongl: Controleur  Welædle Hendrich Schrøder, Samt De Herrer Directeurer for Suker Raffinaderiet i Bergen  ædle Hans Hendrich Stamer et Hans Jocum Jordan  alt følgel: Stefnemaalets videre formeld som for Retten blev oplæst  og eftter paateigningernes udviis for alle vedkomende lovl: er ankyndiget.

  Povel Arnesen og hands Hustrue Marte blev 3de gange paaraabt men ikke for Retten indfant sig  ei eller!! (heller) nogen paa Deres veigne,   Men Halvor Dahl og Knud Tommesen var nu tilstæde,   Hr: Controleur Schrøder var og Absent.

  Stefne Vidnerne Tosten Bielland og Amund Eløyen bekræfttede ved Eed at de nestl: 16de Martj lovl: forkyndte den producerede Stefning for Povel Arnesen og Hands Hustrue Martes boepæl  Og som hand ei var tilstæde blef ei allene Stefningen oplæst for ern:te qvinde, Men De betydede hende og desuden at hendes Mand og hun uomgiengelig Skulle møde Neste Torsdag for Skiær Tors dag  sc: i Dag  her paa Lervigen for at være i Sagen examen undergiven, da berørte qvinde  som var Frugtsomelig  Svarede at hun ventede sig i Barsel Seng ved de tiider Sagen skulle foretages  og altsaa da ei kunde møde.

  Sr: Bart derpaa  Siden hand uformodentlig maae fornemme at den indstefnte dristig udebliver tillige med Hands Hustrue for at undgaae examen og fornøden

 

1753: 85b

 

Forklarings Afleggelse, irettelagde den Hannem under 6te Febr: nestl: af De Herrer General Told Forpagtere givne ordre til denne Sags udfør,   Ligesaa fremlagde Comparenten og 3de derudi benevnte og Ham tilstillede bielager,  det 1te  Sucker Raffinaderiets Directeurer i Bergen, Deres Skrivelse til De Herrer general Told Forpagtere i Bergen af 8de Decbr: 1752  hvorudi Confiscationen anmeldes,   2det  de forben:te og Indstefnte 2de Betienteres Anmeldelse om Confiscationens tildragelse  af dito dato   og 3de  den passerede Taxations Forretning over de anholdte og Confisqverede Vahrer  Passeret d: 9 Decbr: 1752,  alle 3de in Copiæ,  det allegerede blev derpaa oplæst.   Barth dernest Sagde at omendskiønt den indstefnte Lods med hands Hustrue, enten af Frygt eller af Vrange Meniskers Veiledelse vil udeblive, Saa Kand Saadan Deres udeblivelse hverken hindre Sagens Fremgang hverken til Vidners førelse eller paafølgende uopholdelig Dom  naar den allernaad: udstædde Kongl: Told Rulle af 29 febr: 1732 vorder betragtet  og i Sær dens 20de art: paa pag: 21  som expresse befahler at deslige Confiscations Sager som denne straxen uden ophold, Opsettelse eller udflugt skal examineres og endelig paadømes,   Saa paastoed Comparenten paa hands Respective Principalers veigne at de 2de mødende Betientere maatte i Eed tages for at bekræftte den af Dem udstædde og i Retten Producerede Confiscations Forretning  da Comparenten dereftter forbeholder sig at indhente Deres giensvar til fornødne og af ham fremsettende Qvæstioner,   Videre Sagde Velben:te Barth at Hr: Controleur Schrøder samt De Herrer Directeurer for Sucker Raffinaderiet haaber at Retten viiser Citanterne den prompte Assistence som Told Rullen og andre om Told væsenet udgangne Forordninger foreskriver.

  Eftter at Saavit med Sagen var Arangeret  Comparerede Povel Arnesen Spitzøen for Retten og i denne Sag vedtog lovl: Varsel.

  Barth tilspurdte denne mødende og Indstefnte Povel Arnesen af hvad Aarsage hands indstefnte Hustrue Marte Nielsdatter nu ikke møder  item om hand ikke  for ikke at viise gienstridighed, følgel: Told Rullens bydende, paa Pag: 27  vil udsige sin Sandhed og Forklare hvem der har været  inden eller uden Byes Folck  som har tilbragt Ham de anholdte Vahrer til Forvaring udi hands Huus,  Men skulle hand til Sandheds Opdagelse være gienstridig, Saa maatte Comparenten under forbeholdenhed af yderligere og haardere Paastand, for det første paastaae De mødende Vidners Forklaringers modtagelse.

  Povel Arnesen hertil Svarede at Hands Koene har i nogle Dage vented sig i Barsel Seng  Saa hun ei for Svagheds skyld kand være i Stand til denne Sinde at møde,  hvad de omspurte paastefnte Vahrer betreffende, da veed hand ei enten hvem same tilhører eller hvoe Dennem haver lagt paa de Stæder hvor de ere Atraperede.

  Barth bad dernest at det allegerede af Told Rullen paa Pag: 27 Maatte den instefnte forelæses, der giver ham oplysning hvad Straff hand underkaster sig om hand viger fra Sandhed, og fordølger det som Kongen har befahlet at skal legges for Dagen, og naar Saadant er skeed agter Comparenten forinden Vidnerne føres at fremsedte nogle Spørsmaal til den indstefnte.

  Eftter at det allegerede var bleven Povel Andersen!! (Arnesen) i Retten forelæst, Sagde Hand at hand ei har andet eller mere at bekiende end hand allerede har udsagt.   Barth tilspurte den instefnte   1mo  naar de anholdte og i hands Huus befundne Wahrer blev indlagt   Rs:  hand veed det ei   2det  om hand dog icke Saag at ben:te Vahrer blef opbragt og inbragt i Hands Huus   Rs:  Nei,   3de  hvor mange Skibe og hvem De vare der laae paa Havnen ved Betlehem den tiid bem:te Vahrer blev indbragt i hands Huus

 

1753: 86

 

Rs:  at da dito Vahrer til Ham {blev} skulle være opbragt, laae paa Havnen ved Betlehem een Hollansk Hukert.   4de  hvem inberettede ham  /: Siden hand Siger at være ubekient om Vahrenes indleggelse :/  at Vahrene var oplagt og inlagt i Huuset   Rs:  at ingen Sagde Ham det, Men hand kom Selv over Vahrene, husker dog ei hvor lenge førend de blev Confiscerede, at hand fick same at See;   5te  af hvad aarsage hand kunde finde Sukeret  som under Høe og Halm laae Siult, siden deslige Vahrer ikke giver nogen lugt fra sig   Rs:  at een hands Søn af 11 aars alder  een aftten da hand tog Halm for at legge Fremede Folck paa inde i hands Stue, kom over de Siden Atraperede Vahrer, som var lagt under Halmen i een Svale der Staar langs med hands Stue  og hand Fortaalte Ham da at have fundet ern:te Vahrer, i berørte Svale  som Stoed aaben for alle  og udgangen vendte ud til Marken.   6te  hvad Folck det var som same Natt havde Logemente i hands Huus   Rs:  De Sagde sig at være fra Skaanevigs Præstegield  men hand Kiendte Dem ei.   7de  af hvad Aarsage hand Siden den tiid og indtil Vahrene blev Atraperet, har lagt Dylsmaal paa sam/m/e  som Snart maatte give Anledning at Troe at hand paa een ulovl: maade hafde tilvendt sig Dem.   Rx:  at Hand ei Forstoed sig paa at hand burde same angive.   8de  om Skipper Holtermand og Skipper Helleman ikke laag paa Havnen da godset i Hands Huus og paa hands Land blev inbragt   Rs:  at Skipper Holterman laag med sin Galiat paa Havnen ved Betlehem den tiid Betienterne kom i Hans Huus og Atraperte de ben:te Vahrer, og Skipper Helleman hafde tilforn med sin Galiat været der, men hvor lenge det var førend Vahrene blev Atraperede, at Hellemand havde været der, erindrer ei Comparenten,  Hellemand kom fra Amsterdam i Holland  og Holtermand fra Hamborg.   9de  hvis Baad det var som laae vælvet over det befundne Sirups Fustage  og hvem same omvælvede og lagde det fundne Tang paa Fustagen,   Rs:  at hand ei Kiender Baaden, veed og ei enten hvem der Eier Baaden eller lagde Fustagen under Baaden, og Tangen paa same  ja  hand viiste og ikke at same Fustage var oplagt førend Betienterne hafde fundet den.   10de  om hand ikke veed fra hvad Skib Siroppen med Sukeret kom  og hvor mange Mand der var med at bringe det i Land.   Rs:  Nej  hand veed det ei.   11te  om hand ei har igiennemlæst hands medforlenede Lods Bog   Rs:  Nei  thi hand kand lidet læse Prænt.   12te  om Vidnet ikke  da Hand hafde fundet det omtalte Suker, bekientgiorde Saadant for hands Naboerske  Giestgiebersken i Betlehem   Rs:  Nei   og for det 13de  om den indstefnte Trøster sig til at beædige denne sin nu giorde Forklaring  og det med Frelst Samvittighed.   Rs:  ja  om Retten ham Eed paalegger  vil og kand hand giøre den.

  Dereftter  Siden den indstefnte viiser haardnackenhed, bad Barth at de indstefnte og mødende Vidner maatte antages til Forklaring.

  Derpaa aflagde Vidnerne Halvor Dahl og Knud Tommesen Eed  og giorde een og den same Forklaring som udi Deres til de Herrer Suker Directeurer indgivne nu irettelagde Relation af 8de Decbr: 1752 udviiser.   Barth dernest tilspurte Vidnerne om De ikke  siden Confiscationen skedde  har været i Betlehem og der talt med indstefnte Povel Arnesen betreffende ben:te Confiscation  og hvad Svar og tilstaaelse hand da gav og giorde for Dem, Samt paa hvad Stæd det skedde.   Rs:  joe  omtrent 6 Dage eftter at den paastefnte Confiscation var skeed, var de atter hos instefnte Povel Arnesen

 

1753: 86b

 

Da Hand for Denem Sagde at Hand een tiid var Reist om Bord hos nogle Stavanger Folck  hvor hand drack 3 a 4 Sopkener Brendevin, og fra same Folck modtog hand det siden Confisqverede Suker og Sirup  for eftter Deres begier at have det i Forvaring indtil De kom tilbage fra Bergen og kunde tage det ind igien og føre det hiem med sig til Stavanger, Som De og Svarede ham dertil Saaledes  tilforn har du Sagt at der laag een Hollandsk Hukert paa Havnen  veed du da om de Folck som du anamede Varene hos  fulte Skibet eller ei, Saa var det at Povel Arnesen Sagde at Hand ei viste hvad enten de Folck hand an/n/am/m/ede Varene hos  fulte det Hollanske Skib eller ikke, Hand nevnte og ei hvad Slags Fartøy de Folck var paa som hand modtog de paastefnte Vahrer af, som hand førte til lands, Men at hand hafde druket som melt Brendevin hos Dem  og De igien med ham  da Vahrene var ilandbragte  det tilstoed hand for Dennem.

  Sr: Barth lod tilføre at da Dagen nu er forløben og hand fornødiger Copie af det Passerede  Saa maatte Hand udbede sig tiid til i Morgen For Middag for at Slutte den til Doms.

Eragted

Sagen udsettes til i Morgen Klocken 7 Slæt for Middag  da Povel Arnesen haver at møde igien paa dette Stæd.

 

Dagen nesteftter  som var d: 13de April  blev Retten med forben:te 3de Eedsorne Mænd udi De gaarsdagen tilstædeværende Parters nærvæerelse atter Sadt paa dito Stæd Leervigen.

  Procurator Sr: Barth mødte for Retten og tilspurte den instefnte Povel Arnesen om hand er af sam/m/e Tancker som I Gaar Dags  eller om hand agter at gaae til Renere og Sandheds bekiendelse  paa det Eierne til det Atraperede Gods kand kom/m/e for Dagen.   Povel Arnesen Svarede at Hand ei veed – og altsaa ei eller!! (heller) kand angive – nogen Eier for det paastefnte Confisqverede gods.

  Barth i Slig Anledning  Siden de i gaar Dags afhørte Vidner har overtydet den indstefnte at Hand farer med usandfærdighed  Saa holt Comparenten det betenckelig at udædske Hands anbudne Eed, Men ville for nerværende tiid og under alle lovl: forbeholdenheder for Hands Principaler Slutte Sagen til Doms med følgende Paastand:  at den instefnte Povel Arnesen  formedelst Sin øvede Svigagtige Omgang  bør Straffes, Andre til afskreck, eftter den 20de i Told Rullens Anførdte Art:  pag: 34, 35 et 36, Neml: at betale til Delning eftter Told Rullen og andre ergangne Kongl: Befallinger i Bøder 200 rdr:  eller i desens Mangel  andre til afskye  Straffes med Jern Arbeide paa nermeste Fæstning Hands Lives tiid, item at betale  om Hand noget er ejende  denne Processes bekostning Saaledes:  Comparentens Skyds fra Bergen og hid til Ting Stædet  som er 7 Miile  3 rdr: 3 Mrk:   Comparentens Reise, for Sagen at Procedere  Samt Hans underholdning frem og tilbage  20 rdr:   Stefningens Forkyndelse 2 rd: 2 Mrk:   Stemplet Papier til Stefningen, Bielager og Doms Acten  1 rdr:,   Dom og Forseiglings Penge 5 Mrk: 4 s:   item denne Extra Rettes bekostning Saaledes som Dommeren behager sam/m/e for sig  Laug Rettet og Lænsmanden at bereigne,   Hvornest Comparenten indlod Sagen under Retsindig Dom,

  De 2de Mødende betientere Dahl et {Henrichsen} \Knudsen!! (Tommesen)/ paastoed at Dennem maatte tillegges for Deres lange Reise og tiids Spilde nu i nogle Dage billigst hver 4 rdr:

Eragted

Sagen optages til Doms {til Doms} til i Morgen  da Parterne same paa dette Stæd Klocken 9 Slæt {ville} møder og anhører.

 

Tredie Dagen  d: 14de April  blev Retten med forbem:te Laug Rett atter Sadt paa nockben:te Stæd Leervigen.

  Giestgieberen Mons:r Gorm anmelte at Hand Siden Rettens Middel og de indstefnte Vidner har af Frygt for uvejer Reist Saa betiids hver fra sit hiem at De har været hos Ham fra nestl: Tisdags eftter Middag  som var

 

1753: 87

 

Den 10de April  og imidlertiid hos Ham {har} nødt nødtørsttig Pleje og Logemente Stand gemæss, ej \derfor/ kand eller vil være fornøyet med mindre betaling end 10 rdr:, hvilket Hand altsaa indstillede til vedkommendes retviise Skiøn.   Rettens Betienteres Sallarium for denne Extra Rettes holdelse anføres, Saaledes:  Sorenskriveren for befordring fra sit Hiem til og fra Tingstædet og Diet Penge undervjs 2 Dage, 3 rdr:   for haftte møye ved Extra Retten og tiids Spilde i 5 Dage  5 rdr:   Bøygde Lænsmanden Johanes Lønning for hands ved Forretningen haftte møye  3 Mrk:   De 3de Med Doms Mænd  hver 2 ½ Mrk:  er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:   Stædets Foget for Mendenes opnævnelse  1 Mrk:   \saa/ tilsamen Rettens betienteres Sallaris og hvis for- Citanternes Fulmægtig- Vidnerne- og Af Mons:r Gorm for underholdning med videre-  er paastaaet 55 rdr: 3 Mrk: 12 s:

  Der nest blev i Sagen Saaledes af Retten Dømt og

Afsagt.

Indstefnte Povel Arnesen  som for denne Rett først in toto haver benægted, Mens omsider ved Repliqve paa De til Ham fremsadte Qvæstioner, til deels tilstaaet næsten det samme som Ham ved de førdte Vidners Eensstemmige Eedlige Deposition fulkommen  /: eftter Actens nermere udviis :/  er overtydet   s:c:  at hand paa Gastgieber Stædet Betlehems Havn haver ej allene Paa et Fartøy af nogle Ham  eftter Hands Sigende  ubekiente Persohner modtaget det Sucker Candis og den Sirup  som følgel: den Kongl: Allernaadigste Forordning af 12te Janv: 1751 ikke her i Bergens Stiftt burde indføres  og derfor af det Bergensche Sukker Raffinaderies \Directeurers/ Betiente den 4de Decembr: 1752 \Retmessig/ til Confiscation er vorden Attraperet, Mens end og sam/m/e bragte til Forvaring udi og ved sit Huus, ja  end og derpaa lagt Dølsmaal   Hand bør afsone same sin begangne grove  \eftter den Kongl: Allern: Resolution af 28de Martj 1752/  Forseelse med saa meget i Mulct som de Allegerede indpracticerede Vahrer Nestl: 9de Decembris er Taxeret for  Neml: 37 rdr: 76 s:  og det til Deeling til De og paa den maade som Hans Kongl: Maj:t ved Resolution af 20de April 1751 Allernaadigst haver Fast Sadt, og i {ermangling} fald same Bøder ikke af Hands Eiende Midler kand erlanges, skal Hand  Neml: Povel Arnesen  for det ermanglende arbeide paa nærmeste Fæstning udi Saa lang tiid vedkomende høye øfrighed eftter 14de Art: udi Forordningen af 6te Decembr: 1743 præscriberer.   udi Processens Omkostninger betaler Povel Arnesen til Citanterne 50 rdr:   det paadømte udredes og eftterkomes 3de Solemærker eftter denne Doms lovlige Forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

 

 

Anno 1753  den 3de Maij  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa Gastgieber Stædet Bechervig udi Storøens Præstegield for Waags Skibredes Læhnets og Halsnøe Closters Godses \Almue/  udi overværelse af Stædets Foged  Welædle og Welbyrdige Hr: Kammer Raad Heiberg;  da Retten blev betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Ole Ellingsen Helland, Ole Christophersen Fittie, Lars Larsen Wasnæset, Halvor Kleppe, Jacob Fagerbacke, Lars nordre Aadland, Ole Søndre Drivenæs og Niels Aarebøe, af hvilket Laug Rett de 6 første ere nye  men de 2de Siste gamle Eedsorne Mænd.   For Retten var ellers tilstæde Skibredets Bøygde Læns Mand Knud Rødland og Menige Tingsøgende Almue.

 

blev saa først Allerunderdanigst og underdanig læst de Kongel: Forrodninger og andre høy øfrigheds ordres som er inløbne,  nemlig

  1te  Kongel: Forordning  ved hvilcken Hands Kongel: Maj:ts vedkom/m/ende undersaatter her i Norge bliver beckient giort visse Poster saavel af Tractaten angaaende grenserne imellem Norge og Sverge!! (Sverige)  som og af dens 1te Cadicice, dat: 20de octobr: 1752.

  2de  Kongel: Patent om Høyeste Rætt i \Danmerck/ for aar 1753  af dito dato.

  3de  \een/ Freeds og Commerce samt Navigations Tractat, Imellem Hands Kongel: Maj:t til Dannemarck  Kong Friderich den Fembte  og den Durckleidstige Mahamet Carramelli,  \dateret/ Begen (Beyen) af Kongeriget Tripolis den 22 Janvarj 1752.

  4de  Een dito Freeds Tractat med Alubascha, dateret Beglerbye \af Tunis/ den 8 Decembr: 1751.

  5te  Forordning om nogle Poster vedkom/m/ende Bergværckerne og de derpaa grendsende gaarde samt omliggende skove udi Norge  dateret 27 Decembr: 1752.

  6te  een dito om Aasædets Rætten og hovedbølets tiltrædelse udi Norge, dateret 26 Maj 1752.

 

1753: 87b

 

  7de  Kongel: anordning angaaende Tiiden til de almindelig Tinge i Mosse, Onsøe, Tune og Wembe Fogderie i Aggershuus Stiftt, dat: 20de octobr: 1752.

  8de  President  Borgemæster og Raads \af Bergen  deris/ Placat angaaende, angaaende eendeel Raae oxe Huuder som urettelig, Skomager Amted i Bergen til formeentlig Præjudice skal af Bauderne!! opkiøbes og Barcket i Byen  atter at Indføre, dat: 22 Decembr: 1752.

  9de  Een fra den Constituerede Stifttbefalingsmand til Fogden Indløbne ordre, angaaende hvormange Mennisker af Riget er udreist i denne Itzige Konges tiid, dat: 6te Aprilj 1753.

  10de  Copie af Rentte Kammerets Brev {angaaende} til Hr: Stifttsbefalingsmanden angaaende de enroullerede Matrossers Lejermaals Bøder for første forseelse, dat: 10de Martj 1753.

  11te  Hr: Stiftamtmand Bagers Brev til Fogden Hr: Kamerraad Heiberg angaaende forbud paa undermaals Tømmers Hugst og udførsel  dat: 6. Martj 1753.

  12te  Hr: Stifttamtmand Cicignons ordre til Fogden angaaende {angaaende} opsiun med Skov Hugst  dateret 5te janv: 1753.

  13de  Hr: Justitz Raad og Constitueret Stifttamtmand Bagers ordre til Fogden Hr: Kammerraad Heiberg, angaaende Under officererne og Tambourernes Standqvarteers penges Repartition  dat: 20de febr: 1753.

  14de  Hr: Stifttbefalingsmand von Cicignons ordre betreffende een deel for nogle Spedalske Mennisker i Syndfior, Deres Indlemmelse i Hospitalet, paagaaende omckostninger, som her paa Fogderiet skal Reparteres, dat: 18de Septembr: 1752.

  15de  Hr: Stifttamtmand von Cicignons ordre til Repartission paa Fogderiet, over de for Grense Commissionen til Skyds medgaaende penge 120 rd: 4 s:, dateret 7de octobr: 1752.

 

Videre blev læst,

  1te  Mons:r Bent Olriches bøxel Seddel in duplo med Revers paa den eene, til Johannes Simonsen, paa 1 Spand Fisk  eller 9 Marcker Smør,  dat: 26de aprilj 1753.

  2de  Mons:r Nathaniel Matisens bøxel Brev til Axel Olsen paa 1 pund 3 Marcker  20 skilling i penge  udi gaarden Steenevigen, in duplo  dateret 8 Decembr: 1752.

 

Dernæst foretog Fogden Hr: Kammerraad Heiberg sig i anleedning af een ham fra den Constituerede Stifttbefalingsmand Hr: Justitz Raad Bager inløbne Respective skrivelse under næstl: 6te aprilj, at examinere den Meenige Almue hvor mange Mands eller qvindes Persohner her af skibreedet og Riget andenstæds hen ere udgangne og icke tilbage komne siden vores allernaadigste Konges Regerings tiltrædelse i aaret 1746.   Samtlige Almuen hertil Svarede at ingen andre eller fleere Mennisker her af skibredet i den omspurte tiid ere til fremmede Stæder bortreiste, end de af Marin Lægderne som dertil af vedkommende chef har beckom/m/et Permission, for at Søge Deres Daglige Brød een tiid ved Seigladsen, og Saaledes imidlertiid blive øvet udi Søevæsenet  Mens de viiste icke at nafngive de Saaledes udreiste, kunde og ikke viide hvor af Dennem der ere tilbageckomne eller icke, Men derom kand eftter Deres tancker ingen anden give den Rette oplysning end cheffen for Marinerne her i Districted, der over alle underhavende Mariner holder Rollen!! (Roullen/Rullen), hvorudi vel er annoteret De{re} bortreistes Nafne, og hvad tiid de ere blevne Permiteerte at bortreise, saa og hvad enten de er tilbageckomne eller ickcke.

 

Dereftter blev læst

  1te  Nataniel Mathiesens bøxel Seddel med Revers paa 18 Mrk: Smør udi gaarden Dybevigen til Haagen Nielsen Dybevigen,  dateret 22de Decembr: 1752.

  2de  Hr: Henrich Giertsens bøxel Brev til Hans Siursen paa ½ Løb i gaarden Kolbentsvigen, in duplo forfatted med Revers paa den eene,  dateret 16 aprilj 1753.

  3de  een dito udstæd af Peder Hambre til Halvor Jonsen paa ¼ Løb Smør i gaarden Torrang  in duplo med Revers paa den eene  dat: 3de Maj 1753.

  4de  een dito paa 18 Marcker Smør i Nordre Drivenæs  udstæd in duplo til Jacob Christophersen  \af Nathaniel Matisen/  dat: 18 Decembr: 1752.

  5te  een dito til Johannes Christophersen  udstæd af Nathaniel Mathiesen paa 1 pd: 6 Mrk: Smør i Store Drivenæs,  dat: 3de Maj 1753.

 

Formedelst Fogden med Skatternes hævelse giorde Anfang  blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen Nesteftter  som var d: 4de Maj  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ben:te Tingstæd i Velben:te Fogeds overværelse, dog var af Laug Retted nu i Retten \i/ Ole Johanesen Drivenæses Stæd Anders Olsen Rønholm.

 

Dereftter blev læst

  Sogne Præsten Hr: Giersøns Fæste Brev paa gaarden Drønnen  af skyld 1 ½ Spands Teig  til Niels Nielsen Weivaag

 

1753: 88

 

Same Fæste Brev for Leilendingens Livs tiid indretted  og in duplo med Revers paa den eene forfatted,  er af 16de April 1753.

 

Procurator Mr: Jens Isach Holck fremstillede sig for Retten og gav tilkiende at hand paa Mad:me Cron fra Bergen  hendes veigne, ved Muntl: Stefnemaal haver indkaldet Johan Omsen Rypkie, at betale til Velben:te Mad:me Cron for adskillige hos hende bekomne Vahrer  17 rdr: 1 Mrk:  og derforuden at betale denne Processes omkostning Skadesløs  ja  om alt at liide Dom.

  den indstefnte mødte ei.

  Stefne Vidnerne Jonas Jakobsen Drivenæs og Johanes ibdm: afhiemlede ved Eed at de i denne Sag Saaledes som før anført har lovl: for Citantinden Stefnt Johan Omsen Rybke for hands Boepæl i eget paahør 3 uger Siden.

  Dernest fremlagde Holch een af Mad:me Cron d: 20de Janv: 1752 forfatted Reigning, som viiser hvorudi den paaberaabte Gield beroer, hvilken blev oplæst.   Foruden foregaaende Reigning fremlagde Comparenten et Brev af den indstefnte underskrevet  dat: 24 Januarj 1753, hvormed hand omstendig Beviiser at Jan Omsen er pligtig at betale og gieldbunden hos Mad:me Cron  ved det at ben:te Omsen ikke benegter Fordringen men ikkun allene begierer Delation, hvilket Comparenten Holch ikke haver ordre til fra sin Principalinde, Men derimod at fuldføre og fortfare med Sagen, og eftter at hand hafde fremlagt det paaberaabte Brev  som for Retten blev oplæst, Paastoed Fulmægtigen Dom i Sagen  med omkostninger 6 rdr: til nerværende tiid.

  Stefne Vidnerne forklarede under forhen aflagde Eed at den indstefnte tilstoed at være Citantinden skyldig det paastefnte, da De som melt Stefnede Ham.

Afsagt

Johan Omsen Røbkie bør eftter hands for de førdte Stefne Vidner giorde tilstaaelse  der accorderer med hands i rette lagde Mesive under nestl: 24de Januarj  betale Citantinden Mad:me Gedsche  Sal: Claus Krohns  de paastefnte forlængst skyldig blevne 17 rdr: 1 Mrk:  og 4 rdr: udi denne processes omkostning  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

Procurator Mr: Holch gav tilkiende at hand paa Ole Michelsen Tosches veigne ved Skrefttlig Stefnemaal dat: 11te April 1753 haver indvarslet endeel Almues Mænd af Fittie Sogn fordie De ikke haver i Sinde eller vil betale Tiende til Fittie Kiercke, af den Fisk som af Dem bliver fanget i De Fiskevæhre som ligger til og under Fittie Kiercke Sogn, med videre som ben:te Stefning udviiser  der blev i Rettelagt og oplæst.

  Af De indstefnte Veder Parter mødte ingen  uden Bøygde Lænsmanden Knud Rølland som vedtog lovl: Varsel  mens Sagde sig ikke at have ordre at tage til gienmæle for de øfrige Contra Parter   for ellers at oplyse Retten declarerede hand at af de indstefnte Veder Parter Sorterer følgende ei under dette Tinglav  Neml:  Johannes og Amund Gloppen  der Sorterer under Lyse Closters Jurisdiction, og Niels Rolsnæs og Torger paa Torget  der hører hieme i Føyens Skibredde  item Lars Wæspestad  som og er af Lyse Closters Jurisdiction.

  Svend Larsen Siglen og Christian Larsen Kieholmen bekræfttede ved Eed at De 3 uger Siden har forkynt den producerte Stefning for alle derudi anførdte Veder Parter og Vidners Boepæl {etc:}

  Holch  som før uvidende om at Lars Vespestad, Niels Rolsnæs, Torger paa Torget, Johanes og Amund Gloppen var uden dette Tinglav boende  excluderede ern:te Mænd fra denne Process  eftterdie de ei har nødt lovl: Varsel  sc: Maaneds, dog under hands Principals fulde Rettes nydelse hos Den/n/em paa sin vedbørlige tiid og Stæd eftter foregaaende lovlig Søgemaal, Mens paa det hands Principals Rett og Ancke imod de øfrige Indstefnte kand nyde sin lovl: gienge  begierede hand for det første at de mødende Vidner maatte til Eeds og examen af Retten admitteres, Saavit ben:te lovl: Stefnte og dette Tinglav vedkomende Persohner betreffer.

  Af Vidnerne var alle tilstæde  undtagen Jacob Hynemør og Johanes Windenæsset.

  1te Vidne  Mr: Natanael Mathiesen Bechervig  aflagde Eed  og tillige med de øfrige blev formanet til Sandheds udsaugn  til hvilken Ende Eedens forklaring af Lov Bogen Dennem blev forelæst.

  Dernest var Holch begierende at Domeren for Vidnerne ville fremsette følgende Qvæstioner  Nemlig   1te  om det ikke er Vidnerne bekient at Brandesunds Fiskevæhr ligger til og under Fittie Kiercke Sogn   for det 2det  om det ikke er Dennem bekient at næsten ald den Fisk der

 

1753: 88b

 

Fanges i Brandesund bliver af Fiskerne bliver!! under haanden Solt til Bønder og andre i dette Fogderie  men ei ført til Bergen, uden at noget af ald den Fangne Fisk bliver betalt i Tiende til Fittie Kiercke.   3de  om det og ikke er Dem bekient at udi Brandesund bliver lad endeel Skibe med Hommer  uden at der af bliver betalt Ringeste Tiende hverken til Fittie Kiercke eller anden steds.   4de  om ikke nogen af Vidnerne haver siddet i Laxe Waager Norden for Bergen  hvor langt og til hvem de der haver maatted af Fisken de har fanget, ydet Kierckens Tiende.   5te  om det ei er Dennem bekient at Saavel Itzige Sogne Præster udi Fittie Sogn  som de forrige  haver Aarlig nødt Deres Præste Tiende af hvad Fisk Aarlig er Fanget og Fanges i ben:te Sogns District.   for det 6te  om det ikke er Dennem bekient hvor meget hver af De indstefnte i Fiske Vahrer har bekomet  og hvor meget af hver Sort  samt hvor meget Tran af den Fiskede Tosk er Faaet i de 9 Aar Citanten har været Eier af Fittie Kiercke

  Bem:te Vidne Nathanael Bechervigen  under den aflagde Eed  gav paa de til Vidnerne in genere fremsadte Qvæstioner som Vidnet blev forelæst, følgende Svar  sc: til 1te Qvæstion  at Brandesund Sorterer under Fittie Kiercke Sogn.   til 2den Qvæstion  at nu nogle Aar har Almuen af Fittie Sogn Solt næsten ald den Fisk de har Fisked, \dels/ til Bønder fra Fiordene her i Fogderiet og dels til Gastgiebere og Borgere ibdm:, Mens deraf er ei ydet nogen Tiende til Fittie Kierckes Eier  {ej eller!!}  \Mens det det!! Stæd er alle 3de parter taget/ ved Slotted {eller anden stæds} i Bergen   til 3de  at Fittie Kierke Sogns Almue Aarlig Fisker Homer i Fittie Kierke Sogn {Hommer}  den de Selger til Hollanske Skippere som ligger i Brandesund, Men af Hommeren er ei eller!! (heller) betalt …(?) til Kiercke!! nogen Tiende.   til de øfrige Qvæstioner viste Vidnet ei at give noget Svar.

  2det Vidne  Johanes øfre Levog  aflagde Eed og Svarede til de ham forelæste 6 Qvæstioner  sc: til den 1te  2den og 3de Qvæstion ligesom det 1te Prov.   til den 4de  at hand nu 4 aar her foran har Siddet i een Laxe Vaag kaldet Kaarsund  Norden for Bergen, da hand har betalt Fiske Tiende til det Stæds Sogne Præst og Kierke {Tiende} Eier af den Lax hand imidlertiid har Fisked, og naar saa den overblevne Lax er ført til Bergen  er deraf ydet Tiende ved Slotted  dog ikke uden een Tiende Part, eftterdie de 2 Parter  Nemlig Præstens og Kierkens  til vedkomende Præst og Kiercke Eier forhen som før forklaret hieme paa Landet er vorden betalt.   til 5te  at ingen Fiske Tiende er ydet af Fittie Kiercke Sogns Almue til Citanten eller forige \Fittie Kierkes/ Eiere  saa lenge Vidnet kand erindre.   og til 6te  at hand ei veed hvor meget Fisk Fanget er af nogen Mand.

  3de Vidne  Mons Rembereide  aflagde Eed og Svarede i et og alt til oven:te 6 Qvæstioner eensstemig med 2det Vidne  undtagen til den 4de Svarede Vidnet at hand har Siddet i Laxe Vaagen Store Noven kaldet, liggende 7 Miil norden Bergen, nestleden Aars Sommer, da hand hørte og Saag at Kierke Eieren og Præsten ibdm: nød Deres Tiende af den der Fiskede Fisk, Men af den ofverblevne Fisk blev i Bergen betalt Kongens Anpart Tiende og ei mere,  2de Aar siden Sad hand et Aar i een Laxe Vaag 5 Miil Norden Bergen  Fæje Vaagen kaldet  tilhørende Mad:me Danchertsen  Som der lod anam/m/e ald Fiske Tienden, Saavel Kongens, Kierkens  som Præstens Anparter, Saa ingen Siden betalte Tiende i Bergen, Mens hvorledes Siden med \Kongens/  Præstens og Kierkens Tiendes \deling/ blev forholdet  kand Vidnet ei viide.

  4de Vidne  Erick Fonden  aflagde Eed og vant i alt som 2det og 3de Vidne for Saavit 1te  2de  3de, 5te og 6te Qvæstion betreffer, Mens til 4de Qvæstion Sagde hand at hand 3de aar har Siddet i Laxe Vaager Norden Bergen, da hand Saag og veed at Præst og Kierke Eier nød hver deres 3de Part af hvad Fisk der blev fanget  dog eftter den Accord derom forhen imellem Dennem og Almuen \var/ bleven Sluttet  og Kongens Fiske Tiende  Neml: den 3de Parten af alle 3de Parter  blev Siden betalt ved Slotted i Bergen.

  5te Vidne  Lars Fonden  aflagde Eed og vant at over alt hvor hand er kient og har Siddet i Laxe Vaager Norden for Bergen  der er Fiske Tienden deelt i 3 lige Parter  som aarlig er vorden af vedkomende ydet, Mens Kongens ved Slottet i Bergen, Præstens til Præsten i hver sit Sogn  og den 3de Part til hver Stæds Kirke Eier   til de øfrige 2de Qvæstioner gav hand same Svar som nest forige Prov.

  Holch hafde ei flere Vidner at føre

 

1753: 89

 

Mens begierede Laugdag for de udeblevne.

Eragted

de lovl: Stefnte mens udeblevne Ole Helland, Knud Jensen Rødland, Lars Tvette, Johanes Wiig og Jacob Vindenæs haver næst anstundende Almindel: Ting at møde med tilsvar i denne Sag  da og Vidnet Johanes Windenæs bør under Falsmaal møde til Eedlig deposition.

 

Dereftter blev læst Rasmus Povelsen Remereides Skiøde til Sønnen Povel Rasmusen paa 22 ½ Marker Smør  7/24 Huud i gaarden Remereid for Kiøbe Penge 33 rdr:  dat: 22de febr: 1753.

 

Procurator Mr: Holch iretteædskede Ole Toskes Sag Contra Mathias Næsbye  betreffende et Baade Nøst den siste paa Hellands grund utilladelig skal have opsadt,  begierede derhos at same til neste Ting maatte udsettes  eftterdie Stefne Vidnerne som skulle afhiemle at den i Sagen ergangne Laugdag er lovl: forkyndt, nu ei formedelst indfaldende Sterck Storm Vind kand møde, Saa hand disfald til ben:te Ting nødes til at begiægne Sagen med Continuations Stefning paa Citantens Siide.

Eragted

Fordie Stefne Vidnerne ere Absente og Citanten beraaber sig paa Continuations Stefning  opsettes Sagen til neste Almindel: Ting.

 

Gastgieberen Peder Olsen Næshavn haver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Opsideren i Ferøe Sundet  Bendix Smed  at taale Dom fordie Hand har ved adskiellige \Slags/ udselgninger til Almuen præjudiceret Citanten udi hands gastgieberlig Næring og \imod/ Previlegierne for hands paaboende Gastgieber Stæd Næshavn, derom at anhøre Prov og taale Dom til undgieldelse og processens omkostnings erstatelse.

  Bendix Smed mødte ej eftter paaraab.

  Stefne Vidnerne Svend Larsen Sigle og Christian Larsen Kieholmen bekræfttede ved Eed at De i denne Sag Saaledes som melt er, lovl: over 14 Dage Siden haver i denne Sag for Citanten Stefnet Bendix Smed for Hands Boepæl i eget paahør  {ja og} til at paahøre Prov i Sagen,  endelig Stefnte De og under Falsmaal at møde til denne tiid og Stæd Lars Eie, \og/ Baar ibdm:

  Af Vidnerne mødte ej ingen

Eragted

Bendix Smed og Vidnerne Lars og Baar Eie gives Laugdag til neste Ting at møde  den første med tilsvar og Provs anhør  og de Siste for under Falsmaals Bøder at aflegge Deres Eedlige Vidnesbyrd i denne Sag.

 

Stædets Foget Hr: Kammer Raad Heiberg haver til dette Ting, tiid og Stæd med Muntl: Varsel ladet indstefne Mons Torkelsen Møgster og Hustrue Mari Knuds Datter at anhøre Dom til Bøders betaling for Deres begangne fortilig Sammenleje.

  Af de instefnte møte ingen eftter paaraab.

  Stefne Vidnerne Johanes Asbiørnsen Drivenæs og Jonas Jacobsen bekræfttede ved Eed at De i denne Sag lovl: har Stefnet de 2de udeblevne Persohner.

Eragted

Mons Torkelsen og Mari Knuds Datter Møgster gives Laugdag til næste Almindel: Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Dereftter blev læst

  Gastgieber og Priviligeret Borger Mr: Holches erværbede Dom imod Ole Toske fordie hand hanem udi hands Gastgeber- og Borger-lig Næring haver præjudiceret, afsagt d: 22de Junj 1750, som med paateignet Reqvisition om dens Tinglysning af 3de Maj 1753 blev oplæst  dog Doms Afsigten in Copiæ under Mr: Holches Verification paa 24 s:s Stemplet Papier, da og Retten for Almuen lod falde Formaning om at ingen af Dennem maae handle med Ole Toske, Holch i sine gastgieber Privilegier til Skade.

 

Stædets Foged Hr: Kamer Raad Heiberg iretteædskede Sagen imod Ole Toske  ulovl: Skovhugst i Fittie Kierkes gaard Mehammers Skov betreffende.

  Procurator M.r Holch mødte paa Ole Toskes veigne og fremlagde den Seniste Rettes Dag ergangne Laugdags Foreleggelse  som blev oplæst  af 3de octobr: 1752.

  Af Vidnerne mødte Knud Woss og Arne Tvette  men ei Knud Jensen Rødland.

  Holch holdt unødig at føre det Vidne Knud Jensen Rødland  men bad at de mødende Vidner nu maatte {betale} tilspørges følgende   1te  om det ikke er Dem bekient at der er hugget een temelig deel Tømmer  som endnu formedelst mangel af Arbeidere ligger ved Fittie Kierke  \og/ er der hen bragt til Kierckens Reparation,   for det 2det  om De ikke alle tiider haver arbeidet og Repareret Fittie Kiercke eftter Ole Toskes forlangende.   3die  om De kand forklare om ern:te Kiercke ei var meget Slætt den tid Hand den antog  og {for det 4de} om de ikke er bekient at Sist  da De Reparerede Kiercken med gulv og andet, at same tilfang var hugget udi

 

1753: 89b

 

Gaarden Mehamers Skov.   For det 4de  hvor meget Tømer som nu ligger ved Fittie Kierke, hvad same er værd, Samt om De ei veed at Ole Toske har kiøbt det hos Fremmede {Selv Eiere og} af fremmede Skove.   for det 5te  om det ikke er Dennem bekient at Ole Toske fra Bergen har ladet føre Bord og Panne Steen som er medgaaet og anvent til bem:te Kierkes Reparation   og da disse 2de Vidner er Bøygnings Mænd  begierede Holch end nu fremsadt for det 6te  om ikke Kiercken med nogenledes Ringe Reparation kunde Settes i Stand  og paa hvad maade  og om det skulle giøres fornøden at taget skulle gandske aftages eller ikke.

  Hovet Citanten begierede at Vidnerne ogsaa maatte Svare paa hands Qvæstioner naar den instefntes ere besvarede.

  1te Vidne denne Session  Nafnlig Arne Tvete  aflagde Eed og \be/Svarede paa tilspørgelse De {af} fremsadte og Vidnet af Retten forelæste Qvæstioner Saaledes:   til 1te \og 2de/ Qvæstion  at Hand adskiellige gange har eftter Ole Toskes ordre Repareret paa Fittie Kiercke  og iblant andre tiider arbeidede hand og Knud Vossen for Contra Citanten paa dito Kiercke 1744  da de Reparerede adskiellige Brøstfeldigheder  Saasom giorde nye Vinskieder og nye Ops (Øps) under Pannerne paa Cor Taget, nye halv Kiøl paa Coret, indsadt endeel nye Pannesteene paa Taget, giorde nye Cor Dør,  de Reparerede \og/ same {og} paa Østre Side, Materialierne dertil kiøbte Ole Toske af Fremede Folck, for den eene Reparation,  ern:te eene gang bekom Vidnet og Knud Vossen 15 Mrk: udi Arbeids Penge, da De blev underholdet af Ole Toske,  ½ tønde Tiære blev 1744 tillige anvent paa Kiercke brædning,  Ved Fittie Kiercke er nu liggende  som Ole Toske har kiøbt af Fremede Skove  1 tølt Sperrer, og 1 tølt gode Bielker.   til 3de Qvæstion:  at den tiid den omforklarede Reparation var skeet 1744, viste eller Saag ei Vidnet at paa Kiercken fantes nogen Brøstfeldighed,   til 4de  at den eene Tølt Bielker  Som ere gandske goede  kand eftter hands Skiøn være værd omtrent 17 ½ rdr:  Men Sperrene veed hand ei hvad de nu er værd  ei eller!! om de har taget Skade i den tiid de der har ligget, og derfor kand hand og ei vide hvad same er værd, Mens hand veed berørte eene tølt Sperrer er af Ole Toske hos Fremede kiøbt for 7 rdr:   til 5te Qvæstion  at Ole Toske har hiemført og lagt paa Fittie Kiercke Tag een Stor Mengde Panne Steen  og\Saa/ Bord som er lagt paa Taget  men tiid eftter anden af Sterck Storm Vinde er nedkasted og til deels Ruineret.    Citanten begierede at Vidnet maatte tilspørges   1mo  om ikke Justitz Raad Krogh  imedens hand var Eier til Fittie Kiercke  og nyelig før hand Solte den til Ole Toske  lod forfærdige Fittie Kierckes Tag paa Syndre Side med forsvarl: Sue Tag og Panner, Saa og Kierke gulvet indvendig med gode Bielker og Plancker, Samt om ikke Stoele Stæderne da var i goed Stand   Rs:  17 aar førend Justitz Raad Krogh Solte Ole Toske Fittie Kiercke  lod hand Reparere Kiercke Tagets Syndre Siide, Siden blev og Taget forbedret Saa oftte det af Vind eller desuden blev bedærvet, gulvet blev nogle Aar før \Kirk/{d}en blev Solt til Ole Toske, Sadt i Stand, Stole Stæderne var ved Ole Toskes tiltrædelse til Kierken nogle gode og nogle Slætte, dog i bedre Stand end nu.   2do  om Vidnet veed at Kierken fattedes noget da Hand tillige med Knud Wosse hafde Repareret 1744 Kierckens Brøstfeldighed   Rs:  Nej    3tio  i hvad Stand Kiercken nu befindes   Rs:  Sperrer og Bielkerne under Taget er gandske Brøstfeldig og forraadnet  Saa det er befrøgtelig at gaae derunder, Mens gulvet er forsvarligt  Stolerne ere dels nedfaldne og brøstfeldige  og dels forsvarlige   4to  hvor lenge det er siden de omvundne Bielker og Sperrer var ført til Kiercken  og om der Siden den tiid er skeed nogen Reparation paa Kiercken   Rs:  Sperrerne kom der 5 aar noget hen paa denne Somer Siden, og Bielkerne kom der omtrent 2 aar Siden   Siden Bielkerne kom der  er ei paa Kiercken anvent nogen Reparation  uden at Pannerne paa Taget noget eftter haanden er forbedret, og Siden Sperrerne blev frembragt  er Sue Taget samt Pannerne noget Repareret   5to  om ikke den Stoere brøstfeldighed som nu findes paa Fittie Kiercke komer deraf at den ikke i tiide er bleven Repareret   Rs:  joe

  2det Vidne  Knud Rasmusen Voss  boende paa Wæspestad  aflagde Eed og besvarede Parternes til 1te Vidne fremsadte Qvæstioner, i ord og mening gandske eensstemmig med ern:te 1te Prov, undtagen at dette Vidne ei har været alle tiider med

 

1753: 90

 

udi Arbeidet paa de aarlige bagatelle Reparationer paa Fittie Kiercke er giort.

  Citanten anviste i Retten een Copie af een Besigtelse Forretning  som eftter forige Provst her i Syndhorlæhn  Hr: Morten Ruses Reqvisition og Foranstaltning ved Provste Visitatzen d: 4de Novbr: 1748 er bleven holdt af Lænsmanden Knud Larsen Rødland med de 3de Mænd Arne Tvedt, Knud Tvete og Knud Jensen Rødland, da Kierkens Brøstfeldighed allerede paa den tiid er Taxeret for 254 rdr: 8 s:, og omenskiønt Kiercke Eieren Ole Toske Saavel strax dereftter, som mange gange Siden  ved ordres baade fra Stædets Stifttamt Mand  som og fra Citanten  er bleven tilholdt at fuldføre den Taxerede Reparation paa Kiercken, Saa har Kierke Eieren dog ikke dertil været at formaae  hvorfor Kierken endog Siden den tiid har taget saa ubodelig Skade at Almuen eftter Deres nu her inden Retten giorde Declaration ikke understaar sig lenger at gaae i Kierken af frygt for Kierkens Tag og Loftt skal falde Dem over Hovedet.  Nu er det vel saa at ald den giorte Ventilation om Kierkens Brøstfeldighed og hvad til dens Reparation er anvent eller ikke, aldeles ikke vedkomer den af Citanten paastefnte Sag betreffende Kierckens gaard Mehamers Skovs ulovl: udhugst mod Forordningen af 13 aug: 1734  Men da den instefnte Kiercke Eier har villet bruge denne Metode udi Sagen at føre, for at faae Endel: Dom udi det paastefnte prolongeret, Saa har Citanten derudi maattet giøre Saadan Deduction og Repliqve som skeed er, paa det Domeren deraf kand See at dermed intet andet intenderes end udflugter udi den paastefnte Sag, Men da det derimod Saavel med Eensstemmige Vidner som ved Rettens Siun og granskning, paa Aastæden er bevislig giort at Kierke Eieren Ole Toske  tvert imod allerhøystben:te Forordning af 13de Augustj 1734  har rent og ulovl: ladet forhugge Kierckens Skov under gaarden Mehammer til eget nytte og brug  og ikke til Kierkens  og lad være at een Ringe deel deraf kunde været kommet til Kierkens nytte, Saa er dog med de førdte Vidners eensstemige forklaring Bevislig giort at den største deel deraf er bleven forbrugt til Kiercke Eierens Egen private nøtte, hvorved allerhøystben:te Forordning i høyeste maade er bleven overtraaed,  thi sadte Citanten i Rette og paastoed at Kiercke Eieren Ole Mickelsen Toske bør tilfindes for Saadan hands ulovl: Skovhugst at straffes eftter Forordningen af 5te Decbr: 1685  Samt at det hugne Tømmer og Brendeveds Verdie bør være Confisqveret {følgel:} til Stædets Fattige   begierede derhos at Forordningen af 20de Aug: 1726 og 31te Martj 1741  Samt De udi Hr: Stifttbefallings Mandens ordre til Citanten om Sagens forfølgning  /: som er bleven i rettelagt, [:/]  Allegerede Forordninger, ved endelig Dom maae i agt tages,   Endel: paastoed Citanten at Kierke Eieren Ole Toske eftter Stefnemaalet maae tilfindes at erstate den/n/e vitløfttige processes omkostninger Saavel til Aastæden som mange Rettes Dage til det ordinaire Ting  i det allerminste med 25 rdr:, om hvilket alt Hand ville forvente Dom.

  Holch maatte fornemme at Hr: Kamer Raad Heiberg giør Sagen Sortere end den i sig Selv er, thi lad være at Ole Mikelsen

 

1753: 90b

 

Toske haver hugget noget ringe Tømmer udi Mehammers Skov, saa vil det ikke forslaae til det Ringeste med hvad Kierken til Reparation behøver, Men Ole Toske baade haver og hereftter faar drage omsorg for af fremende Skover at kiøbe tilfang, saa meget som Kierken til Reparation kand behøve   Saa at om da Ole Mikelsen Toske haver anvent det uduelige som er hugget i Mehamers Skov til noget andet Ringe brug  og derimod skaffer meget større verdie i det Stæd til Kierkens Reparation, vil Holch vente ikke skulle fortryde Hr: Kamer Raad Heiberg. Det Kierken haver været Saaledes staaende nogen tiid uden strax med minste Skavanck den at nedrive, haver dels været baade for at Menagere omkostninger for Kiercken, som og Almuen, samt nu den hinder i Slutningen  da Reparationen maae foretages   At Ole Mikelsen Toske henkastes i Process, bliver forbuden at hugge i Kierkens Skov til Kierkens Reparation med mangt anden  som Comparenten ei holt nødig nerværende tiid at Protocollere, det er noget som haver tillige med det foregaaende hindret Kierkens Reparations Fortsettelse,  Det er i øfrigt bekient at Fittie Kierke fattes een temel: Reparation, ventelig det ikke i et Øyeblick kand opbygges, Mens bliver strax af Ole Toske inden faae Dage lagt Haand paa gierning at kom/m/e i Værck  først at faae tilladelse hos høy Øfrighed at hugge end nu lidet i Mehamers Skov til Kierkens fornødenhed   for det er det Dommeren bekient at \da/ Sagen fra Aastæden Meham/m/er her til Bechervigs Tingstæd for Waags Skibreede er henfløttet  Vidnerne desformedelst, kom at deppendere af et andet Foro, Saa at tiiderne haver været for knappe, langt mindre at forhverve noget Tings Vidne af Dem paa behørige Stæder,   Saa maatte endnu Holch af den høye fornøden begiegne Sagen med Contra Continuations Stefning  og derfor var hand begiærende Sagen udsadt til nestanstundende Høste Ting  Samt at det i Sagen allerede \Passerede/ maatte Ham til nermere Messeurers tagelse Beskreven vorde meddeelt.

  Citanten lod tilføre  at hand vil formode at Retten nocksom af det foregaaende kand fornem/m/e hvortil ald denne Kierke Eierens Fulmægtiges giorde Harrang  hovet Sagen uvedkomende, hensigter, og at det ligeledes vorder i agt taget hvor billigt det kand være at Kierkens gaard Mehamer aldeles skal Ruineres og Ødelegges for Kierkens Reparation, da deris øfrige Indkomster Oppebærges og udi saa mange Aar er indløben i Kiercke Eierens Casse, Reffererede sig derfor til sit forige, protesterede imod Sagens udsettelse og endnu som før ædskede Dom.

  Holch forestillede  at hvad sig betreffer Kierkens indkom/m/e og dens indsamlede Casse, da skal hand oplyse hvor vidt den og kand have sin Streckning til nestkomende Ting  om skulle fornødiges  hvilken vil blive Saare liden og langt fra ei kand forslaae til de bekostninger Kierckens i standsettelse vil medtage,  i det øfrige og udi det haab Ole Toske ei af Retten overiiles  protesterede Hand imod at Dom denne Sinde  {og} \eller/ inden Hand nyder tiid til at oplyse sin uskyldighed og besvare hvis mod ham er fremført og paastaaet.

Eragted

Det lader sig ansee ret ligesom Contra Citanten Studio nu paa nye har forlanget udsettelse {….} for at See Sagen prolongeret, thi fra den tiid hand derudi først blev Stefnet, har hand haftt langt

 

1753: 91

 

Mere tiid, end behov giordes til at faae lovl: Stefnt og ført alle De Vidner og indkomme med ald den oplysning Hand paa sin Siide agtede fornøden, ifald det ellers hafde været ham derom at giøre,  ikke destoe mindre  for at betage ben:te Contra Citant ald Leilighed til at klage over Rettens overiilelse, og eftterdie hand har beraabt sig paa flere Vidner og Continuations Contra Stefnings udstædelse med videre, vorder Sagen endnu udsadt  og det til neste Almindel: Ting, derhos advares Ole Toske om ved Sagens Ventilation at evitere ald ufornøden Vitløfttighed, i fald Hand ikke ved dens endelig paadøm/m/e vil vente at blive af Retten anseet om {anderledes} denne paamindelse ei eftterleves.

 

Dereftter blev til Mortification læst

  een af Nathaniel Mathiesen til Sal: Hr: Johan Koren udstædde Pantte obligation stoer 220 rdr:, hvorfor er Pantsadt 2 ½ vog Fisk i gaarden Gouxem med meere,  dateret 14 Nov: 1733.

 

Dernest blev publiceret

  1te  Skatte Restancen paa de 2de Terminer for dette Skibrede  stoer 198 rdr: 2 Mrk: 10 skl:  som af ingen blev modsagt.

 

hvorda Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg i rettelagde denne af ham forfattede Specification ofver de faldne første Bøxler og bortfæstede Gaarder og Gaarde Parter af Halsnøe Closter gods udi dette Waags Skibredde afvigte Aar 1752 er bleven bortfæsted;  hvortil de Eensstemig Svarede at af dito Gods udi dette Skibrede er afvigte Aar 1752 icke bleven bortfæsted flere Gaarder eller Gaarde Parter, end Gaarden Lille Næss  ½ Løb Smør  ½ Hud  til Poul Christophersen  som har ægted den afdøde Leilinding Jacob Simensens Encke.

  Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg var herom Tings Vidne begierende, som ikke kunde nægtes, Men bevilges.

 

Som ei videre ved dette Ting var at Forrette  blev det Ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 5te Maj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa Gastgieber stædet Bechervig i Storens Præstegield, for Opdahls Skibredes Læhnets og Halsnøe Closters Gods, i overværelse af Stædets Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad \A:/ Heiberg  og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Johanes Larsen Øfre Lunde, Klemet Grepne, Hans Teigland, Ole Haagensen Lie, Ole Olsen Koste, Joen Hansen Brecke, Tomes Johansen Kleppe, og Jacob Nielsen Andersland  alle nye Eedtagne Mænd,   Saa var og ellers tilstæde Menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornæst blev Allerunderdanigst og underdanig publiceret de Kongl: Allern: Forordninger og den høye Øfrigheds ordres som nest foran fol: 87 i denne Protocol Spiciel ere Extraherede.

 

Videre blev læst

  Engel Hansen Eickelands Skiøde paa 1 Løb 2 Pund 6 13/24 Mrk: Smør i gaarden nedre Dalland for 150 rdr:  til Hans Engelsen Siørsand  dat: 1te Decbr: 1752.

 

Anders Siursen Opdal haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntl: ladet indstefne Ole Jelle\fal/ fordie Hand i Vidners paahør skal have Sagt at Citanten {at Citanten} skal have været {E…..} halfnings Mand udi den første Barne Aufling Berge Nielsen Opdal hafde med sin nyegiftte ægte Koene Ragne Johansdatter, desligeste at Citanten skulle have bekomet af bem:te qvinde Meniske een Vog Korn  som hun skulle have taget fra hendes Foster \Mad/ Moder Gyri Olsdatter Opdal, med de flere nærgaaende Ord Ole Jelle\fal/ skal have faldet, derom ej allene at anhøre Vidnerne som i denne Sag ere Stefnte, men end og den forklaring som de lovlig Stefnte  sc: ben:te Ragne Johansdatter og Ørjas Amland  for Retten, Sagen vedkomende aflegger, i Sær om at Ørjas Amland  men ei Citanten  af besagde Ragne Johansdatter har kiøbt og bekomet  Citanten uafvidende, den Vaag Korn Citanten som melt er beskylt for,  endelig er Ole Jelle\fal/ Stefnt at taale Dom til undgieldelse og Citantens frifindelse eftter Loven og Sagens Omstendigheder  Samt at erstate processens omkostninger.

  Indstefnte Ole Jellefal, \og/ Ragne Johansdatter mødte ei, Mens Ørjas Amland indfant sig for Retten.

  Stefne Vidnerne  Bøygde Lænsmanden Mads Godøen og Joen Dalland bekræfttede ved Eed at de i denne Sag  Saaledes

 

1753: 91b

 

Som foran indført  3 uger Siden lovl: Stefnte Ole Jellefal og Ragne Johansdatter  ligesaa og den siste i Sær at anhøre Vidnerne og Ørjas Amlands tilstaaelse i Sagen.

  Citanten bad det Hands Vidner som blev fremstillet maatte Eedtages

  1te Vidne  Hans Wermedal  aflagde Eed og vant at nestl: Høst  een Søndag ved alle Helgens tiid  som Vidnet tillige med Jens Vermedal gick fra Opdahls Kircke og til deres hiem, forefant de underveis instefnte Ole Jellefal Staaende ude ved sine Huser paa gaarden Jellefal, og da \de/ eftter aflagde hilsing begynte at tales med hinanden  og Vidnet eller Jens Vermedal udi Discoursen fortaalte at instefnte Ragne Johansdatter same Dag kom Brud til ern:te Kiercke, udlod Ole Jellefald sig med disse Ord:  der har staaet saa megen Synd af hende at hun ei var værd at være paa Opdal, som og De Spurte ham hvorudi saadant bestoed  Svarede Ole Jellefal Saaledes:  joe  Hun hafde ei faaet sit Barn  hafde Anders Opdal ei været til,  videre Sagde Ole Jellefal at Ragne Opdal hafde maattet tilstaae hvor hendes Mad Moder Gyri Opdals gods var kommen  Nemlig at Anders Opdal  /: som er denne Sags Citant :/  da hand een gang laag hos Ragne Opdal, tog fra hende af hendes Pose een Slet Daler  {og d..} Een anden gang hand laag hos hende  tog hand fra hende et Toe Marcks Støcke,  \og/ endelig  at Citanten hafde bekomet af Ragne Opdal een Vaag Korn  som hand bar fra Gyri Opdals Korn Lade  Mikels Laden kaldet  og til Syvers Laden kaldet  begge staaende paa Gaarden Opdal, og det indsvøbt udi een Halm Mandel.  Paa Rettens tilspørgende Svarede Vidnet at den omprovede Ragne Johansdatter lavede til Barsel  ja  var forløst inden hun med hendes nu havende Mand Berje Opdal blev Fæst eller Trolovet.

  Ørjas Amland aflagde Eed og vant at 5 aar omtrent Siden begierte og bekom hand een Vaag Korn af den omprovede Gyri Opdal  som instefnte Ragne Johansdatter leverte ham  og hand indsvøbte udi een liden portion Halm hands Moder hos andre paa gaarden Opdal hafde bekomet, Samt dereftter bar Kornet hiem til sig  insvøbt i ern:te Halm,  2 Mrk: skulle hand betale eftter Accord for Kornet  hvoraf hand strax leverte ern:te Ragne Johansdatter 28 s:  og de øfrige 4 s: betalte Hand noget dereftter til besagde Gyri Opdal.

  Citanten hafde ei flere Vidner at føre.

Eragted

Ole Jellefal og Ragne Johansdatter Opdal gives Laugdag til neste Almindel: Ting at møde med deres tilsvar  og den siste for at giøre den erfordrende tilstaaelse eller negtelse i denne Sag

 

Samson Søndre Holme haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Hans Jørgensen Nedre Støle fordie hand har haftt hos sig 2de Aar een Citanten tilhørende Souf, desligeste for {et} ord som hand  Citanten angaaende  har talt med Hans Øfre Støle,  Saa er iligemaade ern:te Hans Støles qvinde Maren Salemons Datter til ern:te tiid  Ting og Stæd indstefnt for imod Citanten faldne utilbørlige Ord, derom de begge at paahøre Prov og taale Dom eftter Loven  Samt erstate processens omkostninger.

  Maren Salemonsdatter Nedre Støle mødte for Retten og tilstod at hendes Mand og hun i denne Sag er lovl: Stefnt  desligeste at hun og tager til gienmæle i Sagen paa hendes Mands veigne og udi hands Svagheds forfald.

  Citanten fremstillede til afhørsel sine indstefnte Vidner

  1te Vidne  Ole Botne  aflagde Eed og vant at nestleden Høst forføyede Vidnet og Anders Holme sig een Dag hen til instefnte Hans Jørgensens gaard Nedre Støle  for eftter Citantens begiær at efttersee om ei iblant Hans Jørgensens Soufver fantes een Souf som hafde Citantens Merke paa sig, og eftter at de var ankomen til nedre Støle  og hafde begiert Hans Støle at være med Dennem hen til hands Souer  hvilket hand veigrede sig for, Samlede De tilsamen Hans Støles Souer, \og/ fant de \da/ iblant same Souer een graae Souf  hvilken hafde accurat saadant Merke som Citanten haver  og alle tiider har haftt  paa sine Souer  Nemlig begge Ørene afskaaret et lidet Støcke oven til, da dog Hans nedre Støles Soufve Merke bestaar derudi at hver Hands Soufs Høyre Øre Skiæres af og Klippes eller Splittes dereftter lige ned, {Citantens Souf} den forskiel er og imellem Parternes ordinaire Mercke at Citantens Soufvers øren \af/klippes høyere op  og Hans nedre Støles Soufves Høyre øre nermere ned til hovedet,   Videre Sagde Vidnet at ern:te

 

1753: 92

 

Graae Soufs Ører var nu høyere end Hans Støles Soufvers høyre Øre, og hvorfor de Sickert Saag at same Souf rigtig hafde Citantens Mercke,  endel: Sagde Vidnet at indstefnte Maren Støle den omprovede tiid Sagde at ern:te Souf tilhørte hende, mens hun giorde ingen forklaring om enten hvorledes hun af same var bleven ejer  ei eller!! hvoraf det kom at den ei hafde hendes  Mens derimod Citantens Mercke

  2det Vidne  Anders Holme  aflagde Eed og vant i et og alt eensstemig med 1te Prov.

  3de Vidne  Hans Øfre Støle  aflagde Eed og vandt at nogle Dage eftter den omprovede tiid fulte Vidnet med Hans nedre Støle ned til Hands gaard Nedre Støle  da Hans Nedre Støle  som boer tedt ved Vidnets gaard, anviste Vidnet den omprovede Souf som Citanten Sig hafde bemegtiget og til sig hiembragt  mens siden maatte af sig Self være gaaet til nedre Støle igien, og da Vidnet Saag at same Souf  som var graae  hafde Citantens Merke, Sagde Hand til Hans nedre Støle, dette Mercke er ei dit Souf Merke, og det vil bryde Dig, Mens det Mercke den Souf haver  sagde Vidnet  Pægende paa een anden hos staaende Souf, det er dit Merke,  Da Hans nedre Støle til same Vidnets ord Svarede Saaledes:  ja  just det, og mener du  sagde Hans Nedre Støle end videre til Vidnet, om jeg ikke kand forandre og Mercke Soufven om igien, hvor til Vidnet Svarede Ham:  ja  See du dertil.

  De 2de Første Vidner forklarede under den aflagde Eed  at i det same Vidnerne den omprovede tiid gick med Citanten fra nedre Støle  og hafde taget den paastefnte Souf med sig, da holt Maren Nedre Støle  som instefnt  hendes Hænder til samen og ynkede at der Natten dereftter maatte kome Ild og Lue udi alt hvad Citanten og hun Selv ejede og hafde.

Eragted

Hans Jørgensen Støle gives Laug dag til neste Almindel: Ting at møde med tilsvar i denne Sag

 

Formedelst Afttenens paakome ophæves Retten til førstkomende Mandag.

 

Mandagen nesteftter  som var d: 7de Maj  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ben:te Tingstæd

 

Dernest blev publiceret

  1te  Skiftte Brevet eftter afg: Brita Baarsdatter Seglevicken af 30te Maj 1752  som viiser at hun efterlod sig 22 Mrk: Smør i gaarden Bruntvet, hvoraf tilfalt Ole Seglevig 4 Mrk:   Lars ibd: 12 Mrk:,   Marite Knudsdatter Bruntvet, og Jøri Brecke  samt Myntlingen Marit Engebrets Datter  hver 1 1/5 Mrk:   og Lars Østevold Ræsten 2 2/5 Mrk:

  2det  Skiftte Brevet eftter Sergeant Axel Jansen paa gaarden indre Wee d: 30te Maj 1752, foretted af Hr: Capitain Schønneman og de flere, som viiser at af Sterfboets ejende gaard Indre Wee  af skyld 1 Løb 18 Mrk: Smør  ansadt for 45 rdr:  tilfalt Enken Anne Johanesdatter Bein ½ Løb 9 Mrk:   Sønnen Torckel 2 ½ Mrk:   og de 2de Døttre Anne Maria og afg: Karen Axelsdatters Datter Dorthe Niels Datter  hver 11 ¼ Mrk: med bøxel.

  3de  Sorenskr: Hesselbergs Auctions Skiøde til {Hans} \Anders/ Hansen paa 9 Mrk: Smør i gaarden Leite for 8 rdr: 3 Mrk: 12 s:  dat: 6te Martj 1753.

  4de  Bøygde Lænsmanden Mads Godøen og Niels Lille Godøens Skiøde til Torkel Vee paa 22 ½ Mrk: Smør i Indre Wee for Kiøbe Penge 11 rdr: 1 Mrk: 8 s:  dat: 30te Martj 1753.

  5te  Berge Femangers Fæste Brev in duplo med Revers paa gienparten  til Hans Hansen paa gaarden Melckevigen  skyldende 2 Pund 6 Mrk:  dat: 6te Aprilj 1753.

  6te  Ole Endresen Myrdals Skiøde til Sergiant Lorentz Christian Fiøsne paa 18 Mrk: Smør og 1 gied skind i gaarden Myrdal for Kiøbe Penge 60 rdr:  dat: 6te Novbr: 1752

 

Rasmus Snæring haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntl: ladet Instefne Ole Andersen Gerstad fordi Hand med Magt og i Vrede har udskuet igien sin Stue Dør  Citantens yngste Datter Bila Snæring  hvorover hun paa et hendes Øye haver taget Skade, derom at anhøre Prov  der og til dette Ting og tiid ere Stefnte under Falsmaal at møde og Prove i Sagen  Neml:  Den instefntes Koene Anne Hansdatter  og Brita Siursdatter og Brita Arnesdatter  der ei har været til Alters, Samt dereftter taale Dom eftter Lov  og erstate processens omkostninger.

 

1753: 92b

 

  Af De instefnte mødte ingen eftter paaraab.

  Stefne Vidnerne Mads Godøen og Joen Dalland bekræfttede ved Eed at de i denne Sag  Saaledes som foran inført  over 3 uger siden lovl: Stefnte alle forben:te Persohner for Deres Boepæl.

Eragted

Ole Andersen Gierstad Saavelsom Vidnerne Anne Gierstad, Brita Siursdatter og Brita Arnesdatter   som lovl: Stefnte, gives Laug dag til neste Almindelig Ting  da de hafver at møde Veder Parten Ole Gierstad med tilsvar og Provs paahør i Sagen, og Vidnerne for derudi at aflegge Eedlig Vidnesbyrd  Alt under Falsmaals Bøder for Brita Siursdatter og Brita Arnesdatter i fald De udebliver.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hand til Justitiens Pleje og til et Tings Vidnes erholdelse haver til dette Ting  tiid og Stæd med Muntl: Varsel ladet instefnte Sergiant Lorentz Christian Fiøsne og Corporal Bertel Sundervig angaaende Deres overlast og brudte Ting Fred paa Seniste holdte Høste Ting i Godøe Sundet d: 7de Octobr: 1752, Saavel mod Bunde Manden Rasmus øfre Lunde  som i Ting Stuen hvor Retten holtes og Deres Kongl: Maj:ts Skatter blev oppebaaret,  At anhøre Vidnerne Rasmus nedre Lunde, Hans Jensen Malckenæs, Ørjans Johansen Flyensfær, Samt Niels Siglevig, Kolben Reisem og Ole Monsen Bruntvet, hvilke Vidner Citanten forklarede ligeledes at være lovl: instefnt under Lovens Falsmaal til dette Ting at møde  Deres Eedl: forklaring udi Sagen at aflegge,  begierede derfor at de Samtl: Instefnte maatte paaraabes, Stefnemaalet afhiemles  og saa mange af Vidnerne som nu Comparer!!, Eedfæstes og Afhøres.

  De samtl: instefnte møte alle for Retten og vedstoed at være i denne Sag lovlig Stefnt, undtagen at af Vidnerne var Rasmus nedre Lunde og Ørjans Johansen Flyensfær Absente.

  Stefne Vidnerne Mads Godøen og Joen Dalland bekræfttede ved Eed at de over 14 Dage  ja mere end 3 uger siden  Saaledes som oven anført  Stefnede Ørjans Flyensfærd for hands tilholds Stæd paa Flyensfærd, og det i hands Fader Johanes Flyensfærs paahør  som Svarede at ben:te hands Søn  som da var paa sin Bye Reise  skulle komme naar Tinget blev.

  Klemet Lunde og Johanes Øfre Lunde bekræfttede ved Eed at De i denne Sag Saaledes som oven anført over 3  ja nu 4 uger siden lovl: Stefnte Rasmus nedre Lunde for hands Boepæl.

  Citanten fremstillede sine mødende Vidner.

  1te Vidne  Hans Jensen Malkenæs  Soldat ved Hr: Capitain Barchelais allern: anbetroede Compagnie  /: eftter at Eedens forklaring for alle de mødende Vidner \var/ bleven oplæst og den Sædvanlige Formaning om Sandheds vedblivelse af Retten var giort :/  Aflagde Eed og vant at nestl: Høst  Silde een aftten  medens det Almindelige Skatte og Sage Ting holtes paa Godøe Sundet i Tysnæs Præstegield  og Sagens Skatter paa Tingstuen blev oppebaaret den Siste Tingdag, {Saag} \hørte/ Vidnet at indstefnte Corporal Bertel Sundervig blev paa Bryggen tedt udenfor og ved Siden af Tingstuen fordret af Rasmus øfre Lunde eftter et Par Aarer som ern:te Corporal tilforn skulle enten taget eller laant fra Rasmus øfre Lunde, og da Corporalen dertil hafde Svaret at hand den tiid ei hafde Rasmus øfre Lundes Aarer  mens skulle skaffe ham Dennem, Sagde Rasmus øfre Lunde til Corporal Sundervig disse Ord:  ja  saa Siger I eller Du,  /: thi enten hand sagde I eller Du  erindrer ei Vidnet  men een af Delene var det :/  altiid, Og da disse ord vare udtalte af Rasmus øfre Lunde, Som den tiid var beskienket, udlod Corporal Sundervig imod Rasmus øfre Lunde \sig ej allene/ med følgende ord:  jeg kand aldrig have Fred for Dig for De Aarer, er jeg Paa Kierkebacken saa kræver du mig  og hvor du finder mig saa kræver du mig eftter Dem, Mens end og i det same Slog til Rasmus Lunde med Haanden Saa Hand falt ned eller omkul paa Bryggen, og eftter at Hand hafde Reist sig op igien  Slog ern:te Corporal med Haanden atter til Ham saa hand anden gang falt imod Bryggen, dog erindrer Vidnet at eftter hver af de omprovede 2de Slag, Skiøv Corporalen Rasmus Lunde omkuld, Sagde og at hand  sc: Deponenten  den tiid Rasmus Øfre Lunde anden gang falt til Bryggen, gick ind i Ting Stuen fra Dennem  og derfor ei veed om noget

 

1753: 93

 

Videre end nu forklaret er, Siden ude paa Bryggen, blev Talt eller tenteret imellem bem:te 2de Persohner, Corporalen var og same tiid lidet Druken.

  2det Vidne  Niels Siglevig  aflagde Eed og Provede at det \af 1te Vidne/ omprovede Ting og Siste Ting Dags aftten paa Godøe Sundet, imedens Vidnet som Laug Rettes Mand tillige med de øfrige Laug Rettes Mænd Sad ved Bordet hos Citantens Fulmægtig \Niels Hunt/  der paa Citantens veigne hafde med Kongens Skatte Restanzer at bestille, Saag Vidnet at Bunden Rasmus øfre Lunde blev kasted saa hand kom kantende ind i Ting Stuen igienem een Dør fra et lidet Kamer eller Stue  Veg i Veg med Ting Stuen, og blev liggende tedt ved siden af Citantens bem:te Fulmægtig og Ting Bordet  eftter at hand først i faldet eller kantingen hafde med hovdet!! (hovedet) stødt an i Kanten paa Ting Bordet{s Kant} ved høysædet eller øverste ende af Bordet,  Vidnet Saag da just ikke af hvem Rasmus Lunde blev udkasted, mens lidet dereftter  dog same aftten  hørte Hand at instefnte Sergiant Fiøsne tilstod for Citanten at hand  Neml: Sergiant Fiøsne  hafde udkasted bem:te Mand.   Actor begierede at Vidnet maatte foresettes følgende Qvæstioner   1mo  om ikke Vidnet Saag og hørdte at Fogdens Fulmægtig  som Sad i sin Principals Stæd ved Ting Bordet, maatte Reise sig op og tiltale Sergiant Fiøsne for saadan hands urolighed paa Tinget, og at hand maatte give Ting Fred   2do  om ikke Fogden omsider Selv kom ned i Ting Stuen  og i det nermeste Kamer derved  og advarede Sergianten at holde Fred, og om Hand hørte hvad Sergianten begge gange dertil Svarede   Vidnet besvarede ern:te Qvæstioner Saaledes  Neml: til den 1te  at i det same Citantens Fulmægtig Reiste sig op fra Bordet og gick ud i ben:te Kamer, gick Vidnet og ud af Ting Stuen  og altsaa ej hørte de ord som falt imellem Mr: Hunt og Sergiant Fiøsne   og til den 2den,  at hand vel hørte Citanten tiltalede Serg: Fiøsne, men hørte ej hvad Sergianten derpaa Svarte.

  3de Vidne  Kolben Reisem  aflagde Eed og vant i alt Eensstemmig med 2det Prov,  Svarede ellers paa de 2de til \same Pr: fremsat/ Qvæstioner fremsadte!! Qvæstioner!! som følger   til den 1te  at da Fogdens Fulmægtig Reiste sig op fra Ting Bordet og Bad Sergiant Fiøsne at hand ville holde Ting Fred, Svarede Sergianten dertil Saaledes  jeg respecterer Kongens Forretninger, jeg har intet giort  og jer har intet med at bestille   og til 2den Qvæstion  at da Citanten kom ned i Tingstuen og hafde Sagt til Sergiant Fiøsne at om Hand ei ville holde Ting Fred  Skulle ald Verdsens ulykke kome over Ham, og saa skulle hand ved Lænsmanden \lade/ Arrestere og Sende Ham til Hans Capitain, Saa gav Sergiant Fiøsne Citanten dette giensvar:  ja  den samme ulykke kand kom/m/e over Eder Selv  Hr: Kammer Raad,   endelig erindrer Vidnet det hand same Aftten  eftter at Rasmus Lunde var bleven kasted ind i Ting Stuen, hørte Ham Sige at Corporal Sundervig hafde Taget hands Aarer fra Ham, og at Rasmus hafde faaet Prygel og var overfaldet fordie hand krævede Ham sine Aarer igien.

  4de Vidne  Ole Bruntvedt  aflagde Eed og Provede henseende til hvad den omprovede tiid af Sergiant Fiøsne blev forøvet imod Rasmus Øfre Lunde, eensstemende med 2de og 3de Prov,   til Qvæstionerne Svarede Hand dette  sc: til den 1te  at da Hunt gick ud i Kameret og advarede Sergiant Fiøsne om at holde Ting Fred, gav Vidnet ingen agt eftter hvad derpaa blev Svaret, Mens Vidnet  som da var Laug Rettes Mand  Saag at Fogdens Fulmægtig blev hindret i Kongens Forretninger ved det som imod Rasmus blev øvet, bad Rasmus gaae hen og give Fogden det tilkiende, Saasom Retten {..} holtes i een Ting Stuen men ikke i et Dricke Huus, og blev Vidnet Saavel som det øfrige Laug Rett vred fordie Citantens Fulmægtig blev hindret i de Forretninger hand Sad udi.

  Citanten begierede Laugdag for de 2de udeblevne Vidner.

Eragted

De udeblevne lovlig Stefnte Rasmus nedre Lunde Lunde!!

 

1753: 93b

 

Og Ørjans Flyensfær gives Laug dag til neste Almindel: Ting  da De under Straff af Falsmaals Bøders udredsel haver at møde for i denne Sag at aflegge Deres Eedlige Vidnesbyrd,  til samme tiid Og \Stæd  samt/ til ben:te Vidners Anhør  De angieldende Sergiant Fiøsne og Corporal Sundervig iligemaade forelegges sig for Retten igien at Sistere.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende i anleedning af een til Ham fra den Constituerede Stifttamtmand Bager inløbne ordre af 6te aprilj næstl:, angaaende hvor mange Mennisker af Mand og Qvinde Kiøn som her af dette Opdahls skibreede udi denne vores Itzige allernaadigste Konges tiid {af} er udreist og ej til Riget igien er indkommet;  Svarede Almuen som paa næstforige Waags skibreede af Almuen der Svaret blev, saa de ickcke eller!! (heller) her viiste at angive nogen som af Riget til Fremmede Stæder fra denne vores allernaadigste Konges tiltrædelse i Regieringen, er henreist og ej igien indkommet.

 

Restancen blev dernæst oplæst for 1te og 2de Termin dette aar  stoer 589 rd: 2 Mrk: 3 s:, hvorimod ingen noget havde at indvende

 

Paa Fogden Hr: Kammer raad Heibergs tilspørgende Svarede Samtlig Almuen at ingen bøxler af Halsnøe Closters gods her i Opdahls skibreede, dette afløbne aar 1752 er falden.

 

Fleere Sager var ej eftter Paaraab, hvorfor Sage Tinget blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 9de Maj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa Gaarden Haavigen udi Ous Præstegield for Ous Skibredes Almue  og Retten betient med eftterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Samson Rebne  i hans Stæd Jaen Haavigen, Ole Johansen Rebne, Engel Andersen stoere Ballesem, Johanes Sælsvold, i hans Stæd Ole Toftte, Syver Sælsvold, Dag Rebne, Joen Joensen Haavigen og Knud Hansen Nerhofde.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foget  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg, Skibredets Bøygde Lænsmand Hans Lundervigen  med Mange Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Allerunderdanigst og underdanig blev læst De Kongl: Allern: Anordninger og den Høye Øfrigheds ordres som ere læste de foran denne Maanet holdte Tinge og i Protocollen ere Speciel Extraherede.

 

iligemaade blev læst Sal: Stifttamt Mand Bagers ordre til Fogden af 15te Januarj \1740/  som viiser at Tambourer og Soldater  naar de ere Løse eller Handler  Skal eftter Kongl: Resolution af 20de Novbr: 1739 betale Consumption.

 

Dereftter blev læst

  Skiftte Brevet eftter Hans Olsen Hatvigen den 31te Maj 1752  som viiser at Sterfboets Jorde gods her i Skibredet liggende  blev udlagt Saaledes  Neml:  af ½ Løb Smør i Hiemdahl, Enken 18 Mrk:  og hver af de 3 Døttre 6 Mrk:r   Og af 18 Mrk: Smør  1 Faar Skind i Bougestrand, Enken 9 Mrk:  ½ Faar Skind   og hver Datter 3 Mrk: Smør og 1/6 Faar Skind.

 

Videre blev læst et

  Fæste Brev in duplo forfatted med Reveres paa det eene  til Necolai Giøen paa Præste Enke Gaarden Hatvigen  af skyld 1 Løb Smør og 1 gied skind  dat: 14de April 1753

 

Formedelst med Skatternes hævelse giordes Anfang blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 10de Maj  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ern:te Tingstæd.

 

Dernest blev læst

  1te  Ane Hognesdatter Totlands \etc  deres/ Skiøde til Enken Gunild Larsdatter paa 1 Pund 2 Mrk: Smør i gaarden Totland  dat: 9de octobr: 1752.

  2det  Enken Gunille Larsdatter Totlands Pante Brev til Villum Langeland for laante Penge 26 rd:, hvorfor er Sadt i under Pandt 1 Pund 4 ½ Marker i gaarden Totland  dat: 11te octobr: 1752.

  3de  Lars Hansen Goupholms Fæste Brev til Sønen {Lars} Torgels Larsen paa 15 Mrk: Smør

 

1753: 94

 

I gaarden Frøland, in duplo med Revers paa gienparten  dat: 10de Maj 1753.

  4de  Hr: Consistorial Raad og Sogne Præst Gielmuydens Fæste Brev in duplo med Revers paa det eene  til Knud Tysse paa een Saug Staaende paa Houchenæses grund,  dat: 28de Decbr: 1752.

  5te  Sal: Stifttamt Mand Tønsbergs Resolution om een Sag  Tysse Saug kaldet  nu staaende paa Houckaases!! (Houckenæses) grund  dat: 20de Januarj 1708.

 

Lars Vittingen fremviste et Støcke Skind af een Voxen Ulv  som hand eftter Almuens tilstaaelse har Skudt i dette Skibredes Marker  Qvittings Fieldet  nestleden høst, og for hvilke Skud!! (Skind) Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg betalte ham Skud Pengene 2 rdr:

 

  6te  Samuel Hansen Udskottes Fæste Brev in duplo med Revers paa det eene  til Anders Frøland paa ½ Løb Smør i Frøland  dat: 10de Maj 1753.

  7de  Hr: Biscop Pontopidans Fæste Brev in duplo med Revers paa det eene  til Johanes Joensen paa ½ Pund Smør i gaarden Lien  af 4de octobr: 1752.

 

Knud Jensen (Jonsen) Høysæt  \som/ haver til afvigte Ting Stefnt Gunder Svensdal for 3 aars græshafn, ædskede same Sag igien i Rette  og begierede same udsadt til neste Ting   førte ellers 2de Vidner  Knud Frøland og Mons Værnæs  som ved Eed bekræfttede at de i den/n/e Sag mere end 14 Dage Siden lovl: har varslet Gunder Svensdal

Eragted

Sagen udsettes eftter Citantens begier til næste Almindel: Ting

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg tilspurte Almuen som nu var tilstæde  om de viiste at give ham een Fuldstendig eftterretning om hvor mange Mennisker her af dette Ous skibreede til fremmede Stæder her af Landet er udreist og ej igien indkommet, fra den tiid vores Itzige allernaadigste Konge tiltrædde Regieringen, hvortil samtlig Almuen gav et og det samme Svar som de i forige skibreeder, og viiste derfor ingen underretning derom at give.

 

Restanten!! (Restancen) for førsten og 2de Termin 1753 blev Almuen forelæst  men ej modsagt af nogen mand  stoer 225 rd: 2 Mrk: 8 s:

 

Flere Sager var ei eftter paaraab  hvorfor Sage Tinget blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 11te Maj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa gaarden Haavigen udi Strandvigs Skibredde  Ous Præstegield  for ern:te Skibredes Almue  ved Selv same Laug Rett som Retten gaars Dagen ved Ous Skibredes Ting betiente og i Protocollen Fol: 93 findes anførdte.   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg med mange Tingsøgende Almue

 

Hvornest allerunderdanigst og underdanig bleve læste de nest forige dette aars almindel: Tinge publicerte Kongl: Allern: Forordninger og den høye Øfrigheds ordres.

 

Videre blev publiceret

  1te  Sogne Præsten Hr: Gielmuydens Fæste Brev in duplo med Revers paa det eene  til Johanes Eie paa ½ Løb Smør  ¼ Huud  Mensal Gods  i Gaarden Tveitnæs  dat: 9de Maj 1753.

  2det  Samson Markus Fæste Brev ligesaa in duplo  paa paa!! 1 Pund Smør i gaarden Solaas til Torgels Larsen Solaas  dat: 27de April 1753.

  3de  Ole Steens Fæste Brev til Hans Joensen paa ½ Pund Smør  ½ gied skind  Kirkegods  i Gaarden Lille Hage,  dat: 24de octobr: 1752.

  4de  Torgels Brathuses Fæste Brev in duplo med Revers paa den eene  til Sønnen Engel Torjelsen paa 3 Spand Smør i Gaarden Berge  dat: 10de Maj 1753.

  5te  Skiftte Brevet eftter Mette Samsonsdatter Foor af 11te octobr: 1752  som viiser at af Sterfboets ejende Jordegods 1 Pund 21 Mrk: Smør  1 Huud   blev lagt paa Enkemanden Samson Joensen 22 ½ Mrk: Smør  1/2 Huud,   Sønnen Joen 15 Mrk: S:r  1/3 Hud   og Datteren Ingjær 7 ½ Mrk: S:r  1/6 Huud.

  6te  Søfren Joensen Hiertagers Pante Brev paa 40 rdr: 3 Mrk: til Erick Jørgensen Sundvor  dat: 11te Maj 1753.

  7de  Ole Svensen Hiertagers Pante Obligation Stoer 20 rdr: til Erick Sundvor  dat: 11te Maj 1753

  8de  Ole Ellingsen Hatletvetes fæste Brev in duplo med Revers paa den eene  paa et Plads eller grund kaldet Kragevigen, til Jacob Erentzen  dat: 12te Maj 1753.

 

Sergiant Axel Sandal haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntl:

 

1753: 94b

 

ladet Instefne Engel Arnevigen for skyldig værende Penge 2 rdr:  at lide Dom til betaling og erstate processens omkostninger.

  Engel Arnevigen mødte ej.

  Stefne Vidnerne Ole Toftt og Hans Vindenæs bekræfttede ved Eed at de i denne Sag mere end 14 Dage siden haver Stefnet Engel Arnevigen for hands Boepæl.

Eragted

Engel Arnevigen gives Laugdag til næste Almindel: Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Bøygde Procurator Hans Giøen i retteædskede Sr: Jaen Møller fra forige Ting udsadte Sag imod Elling Hildern  Gield betreffende.

  Da den instefnte mødte for Retten og vedtog at være i denne Sag lovl: Stefnt.

  Fulmægtigen tilspurdte Contra Parten om hand har noget imod det paastefnte Krav at indvende.   Rs:  ja  hand er skyldig Citanten de paastefnte 1 ½ rdr: 8 s:   Fulmægtigen paastoed Dom i Sagen.

Afsagt

Elling Hildern bør følgelig egen inden denne Rett giorde tilstaaelse betale Citanten Jaen Møller de paastefnte 1 rdr: 3 Mrk: 8 s:  og 2 ½ rdr: udi processens omkostninger 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven.

 

Morten Schougseidet iretteædskede Gields Sagen imod Corporal Torchel Opsal  som ei mødte  mens lod anmelde at være i Dag Commanderet i Kongl: Affaire.

  Varsel Vidnerne Ole Toftte og Hans Vindenæs bekræfttede ved Eed at de over 14 Dage Siden lovl: haver varslet i denne Sag den før instefnte, udeblevne Torkel Opsal  som Sagde at hand ei var skyldig Citanten noget af det paastefnte  som skal være 4 rdr: 4 Mrk: 8 s: i Penge  og 1 rdr: for 1 Tromme.

  Procurator Hans Giøen  som mødte paa Citanten Morten Olsen Schougseidets veigne  fremlagde et Skiftte Brev forretted eftter Contra Partens 1te Hustrue  afg: Anne Evensdatter  d: 26de octobr: 1742, hvormed hand beviiste Fordringens Rigtighed for Saavit de 4 rdr: 4 Mrk: 8 s: betreffer,

  eftter at Retten foretog sig at efttersee ern:te Skiftte Brev  fantes derudi ej allene at den da afdøde Anne Evensdatter Miaanæses da eftterlevendes Mands nafn var Torkild Torkilsen, Mens end og at Citanten udi same Sterfboe hafde tilgoede 4 rdr: 4 Mrk: 8 s:   og endelig  at for disse 4 rdr: 4 Mrk: 8 s:  formedelst Boets Slette tilstand  ei skedde mere udleg end til 2 rdr: 2 Mrk: 12 s:,  Skiftte Brevet er forretted af forige Sorenskr: Randulf og behørige Mænd.

  Dernest gav Citantens Fulmægtig tilkiende at Citanten Morten Olsen Skougseidet af de paastefnte 4 rdr: 4 Mrk: 8 s: har bekomet paa Contra Partens veigne af Hr: Capit: von Kogh!! (Krogh?) 1 rdr: 1 Mrk:   for det øfrige  eller Ræsterende  paastoed Comparenten Dom Saavelsom processens omkostninger at betale med 3 rdr:   i anledning at hand ikke eftter Laug dags foreleggelse hverken Selv eller nogen paa hands veigne lader Svare til Sagen  men bruger adskillige udflugter som Comparenten ei kand være tient med  hvorfor hand endnu som før paastoed Dom.

Eragted

at Corporal Torkel Opsal ej skal besværge sig at være af Retten overiilet  og fordie hand har ladet melde at Kongl: Affaire denne Sinde hindrer ham fra Persohnlig at møde, tillades opsettelse i Sagen til neste Almindel: Ting  da hand uden nogen Slags indvending haver i Retten at indkomme med hvad tilsvar hand imod Søgemaalet maatte have.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg iretteædskede eftter forige tiltale Klamerie Sagen Contra Ole Brue og Lars Solaas.

  Lars Boelstad og Povel Hamersland bekræfttede ved Eed at de i denne Sag mere end 14 Dage Siden lovl: varslede Ole Brue for hands Boepæl og tilholds Stæd  Gaarden Boelstad her i Skibredet

  Citanten paastoed at eftterdie Factum er

 

1753: 95

 

Bleven instefnte Ole Brue overbevist med eensstemende Vidner  \sc:/  at hand haver begaaet Slagsmaal og Jord Skuv mod Lars Solaas een Søndag, hand da maae tilfindes ikke allene følgel: Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8de art: at Bøde til Deres Maj:ts Sigt og Sagefalds Casse Slagsmaals Bøder 3de Sex Lod Sølv, Men og Hellig Brøde 3 Lod Sølv, hvorom Citanten begierede Dom

Afsagt

Ole Brue  som ved Eedl: Vidner er overbevist at hand haver i Vrede Jord Skuffet indstefnte Lars Solaas paa een Hellig Dag nestleden Aar, tilfindes  følgel: Lovens 6 Bogs 3de Capt: 1 art:  og dito Bogs 7de Capt: 8 art:  at Bøde udi Hellig Brøde 1 ½ rdr:  som til Sognets Skoele Casse hiemfalder, og til Hans Kongl: Maj:ts Sigt og Sagefalds Casse 3de Sex Lod Sølv  som er 9 rdr:, alt at udredes 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: adfærd.

 

Anne Knudsdatter Qvernegaatte haver til dette Ting, tiid og Stæd Muntl: ladet indstefne Hans Pedersen Kleppe at lide Dom fordie hand med Frit Forsæt paa gaarden Braatvet i et begrafvelse haver nedkasted Citantinden paa andre Menisker  Saa hendes Brøst derover er bleven beskadiget, derom at anhøre Prov Torkel Lille Baldesem, Engel Stoere Baldesem og Hans Larsen Kleppe, Samt taale Dom derfor eftter Loven og Sagens omstendigheder, Samt erstate processens omkostninger.

  Hans Pedersen Kleppe mødte for Retten og tilstoed at være i denne Sag lovl: Stefnt.

  Procurator Giøen  som mødte paa Citantindens veigne  begierede at de mødende Vidner maatte fremkaldes, Eedfæstes og examineres

  Af Vidnerne mødte ei flere end Engel Stoere Baldesem og Hans Larsen Kleppe.

  Stefne Vidnerne Ole Toftte og Hans Vindenæs bekræfttede ved Eed at de i denne Sag og til denne tiid og Stæd under Falsmaal har mere end 14 Dage Siden Stefnt det Absente Vidne Torkel Lille Baldesem for hands Boepæl.

  1te Vidne  Engel Andersen stoere Baldesem  aflagde Eed og vandt at nestl: Vinter udi et Graverøl som holtes eftter Kyndelmisse paa gaarden Bortveit eftter afdøde Johanes Baartveit, gick Vidnet og mange flere indbudne om afttenen ned i Haldor Baartveites Stue og lagde sig paa een Flad Seng paa gulvet, da der blev talt adskilligt lystig Snack.  Vidnet Saag da same tiid at Citantinden  som den tiid tiente den Mand  Neml: Haldor Baartveit  der ejede ern:te Stue  blev taget om Livet {af} \i/ Lystighed af indstefnte Hans Pedersen Kleppe og kasted ned paa de Folck der som melt hafde lagt sig der, og eftter at hun derfra igien var opstaaet  tog hand atter omkring hendes Liv med Hænderne  da hun greb fat paa een Krack og i den holt sig, Men eftter at hand et lidet støcke hafde trecked Citantinden med Samt Kracken hen eftter gulvet  Slippede eller Forlod hand hende  som een liden Stund dereftter gick ud af Stuen uden at nævne noget om at hende nogen Skade var overkomet, Mens næste Morgen dereftter kom hendes Mad Moder Ingebor Baartveit op I Stuen til deponenten og de øfrige, og Sagde til Hans Pedersen Kleppe at hand skulle faae Skam fordie hand afttenen tilforn hafde beskadiget Citantindens Brøst, hvortil intet blev Svaret,  endel: Sagde Vidnet at afttenen da Citantinden blev nedkasted som melt paa gulvet, viste hun sig ei at være derover vred  ei eller!! klagede sig over at være Skade tilføyet.   Citantindens Fulmægtig tilspurdte Vidnet om  da den instefnte kastede hende i Flad Sengen over De Folck som der var nedlagde, om hand da icke same tiid kastede sig over hende eller trøckte paa hende med Hænderne   Rs:  Nei  det Saag hand ei.   Dereftter tilpurde Comparenten Vidnet hvad de Folckes Nafn var som hand kastede hende over   Rs:  hand erindrer det ei  gav og ingen agt derpaa.   3de  om hand ikke da videre kunde erindre nogen

 

1753: 95b

 

Slags ord da hand træckede hende og Benken langt frem paa gulvet i Stuen   Rs:  hand hørte det ej.

  2det Vidne  Hans Larsen Kleppe  aflagde Eed og vant i alt som 1te Prov,  ligesom og Saavel dette som forige Vidne forklarede at den omprovede Morgen  eftter at Citantindens Mad Moder hafde Sagt at Hans Kleppe hafde beskadiget Citantinden, og Citantinden kom der eftter ind i same Stue  saa Spurdte Hans Kleppe hende om hun hafde afttenen tilforn faaet Skade, da hun Svarede  enten at hun ei hafde Sagt det  eller og at hun ei saa meget hafde Sagt derom, hvilken af deelene det var hun Sagde  erindrer ei Vidnet, mens et af de 2 Slags var det.

  Citantindens Fulmægtig begierede af Retten at hun Selv maatte giøre sin yderligere forklaring om Sagens beskaffenhed, Saavelsom at anviise for denne gunstige Rett, hvad Skade hende er tilføyet, Saa at Comparenten dereftter ville have sig Reserveret om hand holt det nødig, flere Vidner i Sagen

  Citantinden sagde at have faaet Skade af Citanten!! for sit Brøst.

  Fulmægtigen bad om Laugdag.

Eragted

Torckel Lille Balsem gives Laugdag til neste Ting under Falsmaal at møde og Prove i Sagen.

 

Dereftter blev læst

  1te  Steen Hansen Lønningedals Skiøde til Anders Houge paa 7 7/8 Mrk: Smør i Gaarden Houge for 19 rdr: 4 Mrk: 2 s:  dat: 6 Martj 1753

  2det  ben:te Steen Lønningedals skiøde til Steen Steensen Houge paa 16 Mrk: Smør i gaarden Houge  hvorfor er betalt 40 rdr:

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgelse, Svarede Samtlig Almuen her i skibreedet  er een eeniste gaard af Halsnøe Closters gods  hvormed følger bøxel eller overbøxel, og at der af udi afvigte aar 1752 er bleven bortbøxlet til opsidderen Ole Joensen, den anpart som Hands!! (Hans) Andersen Aackres Encke tilforne brugte.

 

Fogden  velbemelte Hr: Kammerraad Heiberg examinerede dernæst som i forige skibreeder, om hvor mange af Mands og qvindes Persohner her af skibredet fra vores allernaadigste Konges Regierings tiltrædelse,  da Almuen der til Replicerede at de aldeles ickcke derom kand give nogen underretning om deslige Menniskers afreise af Riget, Men gav et og det samme Svar som Almuen i Waags skibreede har Svaret.

 

Restancen blev dernæst Almuen forelæst og af ingen modsagt, beløbende til (ope rum).

 

Flere Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Sage Tinget blev ophævet

 

 

 

Anno 1753  d: 15de Maj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet for {Ware} Strandebarms Skibredes Almue paa Tingstædet øfre Waage  med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Neml:  Roal Lille Linge  i hans Stæd Knud Tvedt, Lars Bierkenæs  i hands Stæd Baar Tvedt, Lars Endresen Engedal, Lars Fosse, Lars Fosse, Johanes Johansen Berge  i hands Stæd Faderen Johanes Børseim, {Joh} Hans Rasmusen Berge  i hans Stæd Svale Waage, og Niels Siursen Engedal.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med menige Tingsøgende Almue.

 

hvornest Allerunderdanigst og underdanig blev læste De Kongl: Allern: Forordninger og den høye øfrigheds ordres som nest forhen paa dette aars Somer Tinge ere læste og i Protocollen Specificerede

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hannem og Provsten udi Sundhorlæhn  Hr: Edvard Christie  er fra den Constituerede Stifttbefallings Mand Hr: Justitz Raad og Laugmand Claus Bager til Erklæring bleven

 

1753: 96

 

Tilstillet een af Klockeren til Strandebarms Præstegield  Ole Engel Samuelsen Brygmand  under 13de Martj dette aar indgivne Supliqve, hvorudi hand besværger sig over at omendskiønt hands Formænd, Mand eftter Mand  som haver betient Klocker Embedet i dette Strandebarms Præstegield  har været tillagt og nødt udi Klocker Told 1 Mæle havre Korn aarl: af hver Boesiddende Mand  Foruden offer til de 3de Stoere Høytiider, Saavel af Boesætte Mænd og qvinder  som af ungdom der bliver delagtig i Herrens Nadvere;  Saa skal dog Almuen i Jondahls Annex Sogn udi merben:te Strandebarms Præstegield meget forkorte Ham udi Saadan hands til Livs ophold tillagde Belønning og Told,   Fogden fant der for fornøden, og for at give een Solide Erklæring over denne Klockerens Besværing, At tilspørge Almuen udi de 2de andre under Strandebarms Præstegield Værende Strandebarms og Warelsøe Kierke Sogner   1te  om ikke eenhver Boesadt Mand udi Præstegieldet har betalt aarl: til den som Klocker Embedet haver betienet  1 Skieppe Havre  og det af hver Mand hvad enten der var een eller flere boende paa een gaard,   for det 2det  hvad De Sædvanlig haver ofret til den som Klocker Embedet har betienet, Boesiddende Mænd og qvinder for sig  og ungdom/m/en for sig, og naar Almuen herpaa hafde givet Deres Sandfærdige giensvar  ville Fogden begiære extractum Prottocolli under Rettens fulde Forseigling.

  Almuen af Strandebarm og Waralsøen Svarede hertil eensstemig at fra umindelig tiid har bem:te Sogners Almue aarlig betalt, betaler og hereftter uvejerlig vil betale til Sognets Klocker  Neml:  hver Mand som haver enten lidet eller Stort Jordebrug  og hvadenten hand haver Part og brug med nogen anden i nogen gaard eller ikke, Een Skieppe Havre, Saa at om det og var muelig at 8te eller flere Mend kom til een gaard der tilforn var bleven beboet af een eeniste Mand, Skulle dog {hver af} same 8te Mænd  eller hvor Mange opsiddere gaarden hafde  hver  som Sagt  eftter gammel profin(?) betale Sognets Klocker aarl: 1 Skieppe havre,  Angaaende offeret til de 3 Stoere Høytider, da er ligesaa fra gamle tiider her bleven vedtaget  og endnu her uvejerlig holdes  at Sognets Klocker hver offer Dag Nyder af een Boesiddende Mand og Koene hver 4 s:  og af nogle faae Fattige ickun 2 s:, Samt af ungdomen som har været til Confirmation  hver Mands og qvindes Persohn  2 eller 1 skilling  dog af de allerfleste 2 skilling Danske, da det er alleene de allerringeste og Fattigste der ofrer blot 1 skilling hver offer Dag til Klockeren.

 

Dereftter blev læst,

  1te  Sorenskriver Hesselbergs auctions Skiøde paa gaarden Haabreche til Mons:r Frimand i Bergen  dat: 13de Novembr: 1752  og velbemelte Frimands Skiøde paa samme gods igien \stilet/ paa Hr: Capitain Tousen, for 506 rd:,  dat: 31te Martj 1753.

  2de  velbemelte Hr: Capitain Tousans udgivne Pantte obligation til Johannes Johannesen Børseim, stoer 90 rd:,  dat: 4de Janv: 1753.

  3de  Johannes Børseims Skiøde til Torbiørn Store Fosse paa 10 Marker Smør i gaarden Gierdsteigen,  dat: 7de febr: 1753.

  4de  Anders Eichelands og Joen Haavigens Skiøde paa 1 pd: 10 Mrk: Smør i Tvedt til Baar Jonsen  dat: 7de Martj 1753.

  5te  Copie af Sal: Magrethe Linges Supliqve til Hans Kongel: Maj:t  dat: 3 Janv: 1703  med paafuldte allernaadigste Resolution af 6te octob: næsteftter, Verificeret den 17de Martj 1753 af Ole og.!!

 

1753: 96b

 

 

  6te  Peder Boses originale Messive til Lænsmanden Hans Giøen angaaende gaarden Store Linge, belagt med Halv Dahlers Papier  dat: 18 Septembr: 1742.

  7de  Lars Schiælnæses Skiøde til Ole Kittelsen Braathun paa 17 Marcker Smør i gaarden Meehuus,  dat: 6te Martj 1753.

  8de  Skiftte Brevet eftter {Hans Solberg} \Christie Lie/  Slutted den 16 Septembr: 1752, som udviiste at Boet ejede i gaarden Lie ½ Løb Smør,  som findes udlagt paa Enckemanden Mogens Brynnildsen Lie 18 Mrk: Smør,   paa Datteren Margrethe Mogensdatter 9 Mrk: Smør   og Datteren Borni Monsdatter [9 Mrk: Smør], ansadt tilsammen for 42 rd:

  9de  Extract af Skiftte Brevet forretted eftter afdøde Encke qvinde Eli Baarsdatter Leigland i Strandvigen den 6te Junij 1752, som udviiste at Sterfboet ejede {dit} gaarden Hiertnæs her i skibreedet  1 Løb 18 Marcker Smør med bøxel  ansadt for 90 rd:;  desligeste at samme er udlodnet, Saasom,  til Knud Hansen Neerhofde 1 pd: 1 5/7 Mrk: Smør,   Hans Hansen 1 pd: 1 5/7 Mrk:,   Michel Hansen 1 pd: 1 5/7 Mrk: Smør,  og Sønne Datteren Eli Hansdatter Ræsten 12 6/7 Mrk: Smør.  dateret 12te Maj 1753.

  10de  Torckel Iversen Skiælnæses declarations skriftt angaaende hvorledes med hands Fader Iver Svaasands Jorde gods eftter hands Død skal forholdes med videre,  dat: 15 Maj 1753.

 

Dog var ej videre at Forrette  hvorfor Retten til i Morgen blev ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var den 16de Maj  blev Retten med forbem:te Laug Rett atter Sadt paa Tingstædet Warelsøren

 

Dernæst blev læst

  Engel Engelsen Skiørsands odels Rætt og Pengemangels Lysning, til 1 ½ Løb Smør udi gaarden Store Linge  som Johannes Pedersen Nærnæs derudi er ejende,  dat: 8 Maj 1753  og det paa afgangne Rasmus Hansen Store Linges Børns veigne.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg i rætte æskede den paa Justitziens veigne næstl: Ting imod Johannes Nærnæs og Peder Linge anlagde Klammeri Sag  da Johannes Nærnæs  Men ickcke Peder Linge  møtte for Rætten,  ellers var tilstæde det forelagte vidne Torger Jacobsen Store Linge,  illigemaade  som i denne Sag nye Indstefnte Ørjan Torbiørnsen Vigen  at aflegge vidnesbyrd, til denne tiid og Stæd i denne Sag.

  Actor  velbemelte Hr: Kammer raad Heiberg begiærede at de nu tilstædeværende vidner maatte afhøres.

  Den ved Eragtning forelagde Torger Jacobsen Store Linge  som 4de Vidne i denne Sag  aflagde Eed og vandt Slet inted til oplysning i Sagen.

  5te Vidne  Ørjans Torbiørnsen Vigen  aflagde Eed med 4de Vidne.

  Citanten frafalt Sagen.

Eragted.

Sagen er ophævet.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende om hvor mange Mennisker her af skibredet uden Riget er udreist fra den tiid vores Itzige allernaadigste Konge tiltræde Regieringen, hvortil Almuen inted Reele Svar give kunde, eftter di de eftter Sigende ej veed at nogen saadanne her af skibredet er udreist og ej igien indkommen.

 

Restancen blev dereftter Almuen forelæst  stoer 217 rd: 3 Mrk: 8 s:  og af ingen modsagt.

 

Fleere Sager var ej eftter paaraab, hvor[fore] Sage Tinge blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  den 17de Maj  blev almindelig Sommer  Skatte og Sage Ting holdet for Qvindherrets skibredes Almue paa Gaarden Øfre Waage, og Rætten betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laugrættes mænd:  Giert Giærevigen, Joen Fugleberg, Ole Lønning, Joen Røysland, Gotskalck Borseim (Børseim), Joen Møcklebust, Hagtor Fugleberg og Christian Lande,   Overværende Kongel: Maj:ts Foged  velædle og Welbyrdige Hr: Kammerraad Heiberg  med Meenige Tingsøge Almue.

 

Blev saa først Allerunderdanigst og Underdanig læst de paa næst forige Tinge læste Kongel: Forordninger og andre Høye øfrigheds ordres.

 

dernæst blev Publiceret

  Skiftte Brevet eftter afdøde qvinde Siri Tørrisdatter Muuseland af 18 augustj 1752, som udviiste at ermelte afdøde qvinde eftterlod sig i gaarden Nedre Muuseland ½ Løb Smør  ½ Huud med bøxel,  som er udlagt, Saasom paa

 

1753: 97

 

Myntlingen Mads Johansen, Tørris Johansen  \hver 9/20 Mrk: S:r  1/160 hud/   Siri Tørrisdatter, Johanne Tørrisdatter og Kari Tørrisdatter  hver 9/10 Mrk: Smør  1/80 huud,   Jens Tørrisen og Anders Tørrisen  hver 1 4/5 Mrk: Smør  1/40 huud,   Rickart Jensen Eick, Joen Jensen Fugleberg, Søfren Jensen Eick og Jens Jensen Hofland  hver 7 1/5 Marcker Smør  1/10 huud,  tilsamen ½ Løb Smør  ½ huud  ansadt for 60 rd:

  2de  Hr: Krigs Commissair Dahls fæste Brev in duplo forfatted  til Joen Jensen Lande paa ½ Løb Smør med bøxel i gaarden Lande, med Revers paa den eene  dat: 6te Decemb: 1752.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg tilspurte dernæst Almuen om dennem er beckient hvor mange første bøxler dette afløbne aar 1752 er falden af det her i skibredet værende Halsnøe Closters gods, hvortil samtlig Almuen Svarede, at ingen første bøxler  uden af et lidet Plads kaldet Stabachen udi gaarden Huuses grund  sc: dets udmarck, som med tiiden kand opryddes til et par Nøds besters foster med 2 a 3 Smaler, Men inted Sæde land, hvilcken Plads er bortbøxlet til Torckel Jacobsen imod aarlig Landskyld 24 s:, samt nogle Dages arbeide til Halsnøe Closter, og hvoraf i fæste er betalt 1 rd: 48 s:

 

Paa Velbemelte Hr: Kammerraads tilspørgende angaaende De fra Riget i denne vores Itzige allernaadigste Konges tiid udreiste Mands og qvindes Persohner, som ej igien er indkommen,  Svarede denne Almue som af alle de forige Skibreders Almuer er Svaret.

 

Restancen  stoer 240 rd:  blev Almuen forelæst og af ingen modsagt.

 

Fleere Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Sage Tinget blev ophævet.

 

 

Anno 1753  den 28de Maj  blev Retten til følgende Aastæds Sags behandling Sadt paa gaarden Arnevigen udi Fieldbergs Præstegield  og Retten betient med eftterskr: af Stædets Foged  Welædle og Welbyrdige Hr: Kamer Raad Heiberg opnevnte 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Niels Andersen Axdal, Knud Nielsen Siøvangen, Niels Amundsen øfre Axdal, Svend Endresen Fielland, Christen Mickelsen Landa, Hacktor Giermundsen ibdm:, Axel Andersen Fielland og Peder Johansen Landa,  den allegerede opnevnelse er af 6te April 1753  som for Retten blev oplæst.

  udi Retten fremkom Lænsmanden Anders Hillestad og begierede af Rettens betiente at Stande udi Rette for Rasmus Larsen Arnevig som nær beslægtede Frende  og det imod den instefnte Contra Part Halvor Svendsen Arnevig i denne Aastæds Forretning,   iligemaade fremlagde hand i Retten Paa sin Principals Rasmus Larsens veigne een Stefning dat: d: 9de Maj 1753  og forkyndet same dato for Contra Parten Halvor Svensen  ved hvilken Stefning paa ankes   \1st/  at Contra Parten ei mindel: har været at formaae til at afdeele hvad til eenhver af Parternes brug eftter deres lige skyldende Jorder{s} Med Rette bør henhøre af Skov, udmarck, gierdes og geiles gaarder   2det  at Halvor Svensen Arnevig har tilføyet Citanten megen Skade ved stoere og Smaae Steene paa hands gierdesgaard ved Tømmer Løype og Kiørsel over hands Eng og Bøe,   3de  paa Toe Huuser og Tungaarden   og for det 4de  at den instefnte ej har villet betale Citanten Lands Lod af den Fisk der er Land draget paa Parternes Fellets Fiskeries Land, med det mere som same Stefning Vitløfttigere udviiser  der for Retten blev oplæst.

  Paa Halvor Svensen Arnevigens veigne mødte hands ældste Søn Svend Halvorsen Borøen (Børøen) af Føyens Skibredde og tilstoed at den irettelagde Stefning er Hands Fader Halvor Svensen lovl: Forkyndt  foregav derhos at hands Fader har begiegnet Sagen med Contra Stefning  den hand indgaf og i Retten blev oplæst  af 9de Maj 1753.

  Citanten  som tilstod at være

 

1753: 97b

 

Forkyndt den indkomne Contra Stefning  lod ved Anders Hillestad irettelegge hands i Sagen forfattede Continuations Stefning  som for Retten blev oplæst  af 11te Maj 1753.

  Svend Halvorsen tilstoed at Continuations Stefningen og er hands Fader lovl: Forkyndt,  for ellers at evitere videre Trette frem viiste hand 100 rdr: i Retten  som skal være \een Part af/ Løsnings Summen for den Part i Arnevigen Citanten paaboer  og \hvortil/ Contra Citanten formener sig at være nermest berettiget til Odels, indløsnings og Besiddelses Retten, med Forspørsel enten Citanten same Sum godvillig vil modtage og gaarden for ham indrømme eller ikke   Resolverer hand til at lade sig løse  skal og Ræsten af Løsnings Pengene forderligst vorde betalte.

  Hvormed Lænsmanden paa sin Principals veigne, Svarede hvormed at Halvor Svensen kunde beviise at hand er den rette Odels Mand i hele gaarden, om hand har giort de fulde Mangels Poster eftter Kongl: Forordninger, eftterdie hand udi Retten Siger at være den Rette Odels Mand,  Rasmus Larsen Larsen!! byder udi Retten for Halvor Svensens brugende Jorde Part udi Gaarden Arnevig 500 rdr:r   forestaaende Protocollation er Saaledes som Lænsmanden Anders Hillestad den Muntl: har dicteret,

  Contra Citanten lod endnu tilbyde Citanten 50 rdr:r foruden hvis gaarden Bevislig har kosted ham,  derimod lagde Citanten 20 rdr: til de før anbudne 500 rdr:  Men ingen af Parterne ville acceptere den andens tilbud  tilmed er og de Poster hovet Sagen uvedkomende.

  Parterne begierede at Deres Vidner som blev fremstillet maatte admitteres, thi blev Eedens Forklaring af Lov Bogen Dennem forelæst.

  Citantens Prov

  1te Vidne  Peder Johansen Øfsthuus  Provede at da hand som Laug Rettes Mand var med paa den Rettergang Aaret 1744  i Martj Maanet  \her/ holtes af Stædets daværende Sorenskr: og 8te Mænd, hørte hand  eftter at denne gaard Arnevigs Ager og Enge var af disse Parter indbyrdes imellem Denem deelet og Marke Stene Sadte, at Citanten Rasmus Arnevig begierte og paastoed at Deelet eller Streckningen i udmarkerne imellem Deres gaarde Parters ejendoms Skov eftter gamle Skiøn og KiendeMerker, maatte rettes \deele/ og Streckningen giøres Snorbeen, hvortil Halvor Arnevigen Svarede at derudi ville hand ei Samtycke paa anden maade end denne  Neml:  at \for/ saa mange Fure Træer som af hands Marck falt i Rasmus Arnevigens Part ved det at det gamle Deele skulle giøres Snor Beent, ville hand have lige saa mange Fure Træer igien hos Rasmus Arnevigen,  end videre blev ern:te Rettes Dag imellem Rettens Middel beslutted at ern:te Skov Deele neste Dag dereftter af Laug Retteds overværelse af Parterne skulle skee, til hvilken ende og Deponenten og de øfrige 7 Laug Rettes Mænd siden her paa gaarden indfant sig  dog blev ei eller!! (heller) da ved Skovdeelet noget foretaget  og hvoe af Parterne som forvolte at med Deelet eller Streckningens Rettelse  hvor den maatte findes krogede, ikke blev giort anfang, kand Vidnet nu ei erindre.

  2det Vidne  Hans Lande  gl: Ofver 50 aar  Provede at den af første Vidne omprovede tiid  Neml:  da Vidnet og de øfrige Laug Rettes Mænd strax, eftter den omprovede Aastæds Forretning her blev holdet, indfant sig paa denne gaard for at uddele ved Merke Stene Parternes Streckning udi gaarden Arnevigs Skoug.  Saa hørte Vidnet at Citanten Rasmus Larsen af Halvor Arnevigen begierte at same Skov deele maatte af Laug Retted efttersees og med Merke Steene afskielles, hvortil Halvor Arnevig Svarede Nej  og hvorfor ej eller!! (heller) nogen Merke Steen i Skoven blev nedsadt,   hafde ei videre at Prove.

  3die Vidne  Ole Fatland  gl: {56} 47 aar  Provede at hand den omprovede tiid hørte der paa Arnevig

 

1753: 98

 

Det Halvor Arnevig nægtede og ei ville tillade at nogen maatte giøre Skiftte – eller kome op – i hands Skov,   Videre forklarede Vidnet at førend disse Parters Agre og Enge blev Skiftted, da af deelte Halvor Arnevig Selv den Vej som hand og Rasmus Skulle have fra Arnevigs Saug og til Deres Nøster   eftter Halvor Arnevigs begier blev Vidnet tilspurdt   1te  om hand den omprovede tiid hørte at hand negtede at Merke Stene maatte nedsettes i Skoven naar de bleve Sadte eftter de gamle Kiendelser eller Merker og hævdelig brug   Rs:  hand hørte desfald ei flere ord som hand nu kand erindre, end omprovet og før forklaret er.   og for det 2de  om hand veed at Comparenten har nægted Citanten at betiene sig af den omprovede Vej fra og til Deres Saug   Rs:  Nej  hand veed det ej.

  4de Vidne  Helge Gundersdatter  gl: Omtrent 38 aar  Provede at nestl: Aar som Vidnet 1 Dag var begiert og lejet at Bage Flad Brød for Citanten i een Stue her paa gaarden som de haver til Fællets  Neml: Parterne, og hun hafde komet Mæl og Vand i Bagste Trouet og skulle begynde at ælte Mælet og Vandet samen til Dei, kom Halvor Arnevigen 2de gange eftter hinanden ind i Stuen og Forbød hende at Bage der den Dag  Saasom hand Selv trengte til den Dag at lade Bage, Mens hun vedblev dog at Bage same Dag for Citanten  og uagted Citanten ei neste Dag dereftter lod noget Bage, Saa blev ei noget i de ern:te Dage Baget for Contra Citanten.  Nogle Aar Siden  da Vidnet var i Citantens Tieniste og hun een Dag for ham skulle begynde at Tørre Malt i den omprovede Fellets Stue {og} paa deres Fellets Tørcke ovn, ja havde lagt Maltet paa Tørren paa nogle Træe Spiller som \til/hørte Halvor Arnevig  og hun hafde taget uden at bede om same til laans, kom Halvors Søn Engebret ind og tog Spillerne ud af Ovnen saa Maltet og Hæren falt ned paa Ofnen,  derpaa kom Citanten ind og begynte at ville af Saug Bord hugge sig nye Spiler til Malted, Mens blev derfra hindret af ern:te Engebret Halvorsøn  der trædde paa Saug Bordet saa Citanten ei kunde hugge derpaa  men maatte tage Maltet ud af Stuen og lade det Tørre i een sin egen Stue her paa gaarden  fordie hand med Haande Magt blev ud drevet af berørte Fellets Stue.   eftter Contra Citantens begiær blev Vidnet tilspurt om hun ei Bagede paa den Side i Stuen som hand ejer og vedligeholder   Rs:  joe   2det  om der ei tilforn af Citantens Folck var af Forseelse ved een Tørking antent Vaade Ild som beskadigede Stue Taget paa den siide Contra Citanten er ejer   Rs:  joe   3de  om den Skade af Citanten var i Stand Sadt den tiid hands Søn som melt fra tog hende hands Træe Spiler   Rs:  ja  Andet veed eller erindrer hun ej end at Skaden var igien [i] Stand Sadt,  Siger og at Spilerne blev bort taget omtrent 8te Dage eftter ilden som melt havde været løs.   4de  om der ei drypede der hvor Rasmus hafde Repareret det brændte Tag  saa oftte Regnvejr indfalt   Rs:  hun erindrer det ej.

  5te Vidne  Anne Larsdatter  som er Citantens Søster og Tieniste Pige  Provede at den af 4de Vidne omforklarede tiid  Neml: nestl: Aar  da 4de Vidne 1 Dag skulle Bage Brød for Citanten  kom Halvor Arnevig ind i ern:te Fellets Stue og Sor!! (Svor) paa at De ei Skulle Bage, tog og Brød Tacken af Ilden og lagde den paa Bordet  og af den Ild under Tacken var antent  tog hand 2de Brander som hand kastede ud igienem Stue Døren i Svalen, Men siden Same Dag blev dog med Brød Bagningen for Citanten Continueret,  Neste Dag dereftter blev ej Baget af Citanten eller Halvor Arnevig

  6te Vidne  Jørgen Larsen Arnevigs ejer  Provede at eftter at den omprovede Ildebrand var antent i den omtvistede Felletz Stue paa den Side af Taget som Halvor

 

1753: 98b

 

Arnevig vedligeholder, var Vidnet med andre og lagde Nyt Tag for Citanten i det afbrente Støcke, dog var same nye Tag \ej/ Saa tygt og Forsvarlig at det lenge skulle være bestandig, det Tag som var Brent var ej eller!! forsvarlig godt  mens gamelt.  Nestl: Høst var Vidnet med Halvor Arnevig og kastede Nott neden for Arne Vig 2de gange, da de bekom 1te gang omtrent een halv liden Færings Baad Paler eller Seig  og den anden gang een Færings Skud dito  som blev træcked til Lands paa Contra Citantens Engeband, Men hvor mange Paler de fiskede  eller hvor meget den var værd, veed ei Vidnet.  Nest afvigte Vaar kiørte Vidnet for Citanten 11 Læss Muld paa Citantens eene Ager over gaarden  som blev lagt der hvor Contra Citanten hafde Ved Kiørsel over same Ager forvolt at Vandet hafde bort skyldet een deel af Ageren.

  7de Vidne  Ragnille Lars Datter  qvinde til 6te Prov, vandt angaaende den Omprovede Fisk, eenstemig med ern:te 6 Prov.

  8de Vidne  Syver Norhuus  og 9de Vidne  Iver Dale  forklarede at nestleden Foraar blev De af Citanten tilkaldet at kome hid til Arnevig for at være tilstæde imedens Hand begierte af Halvor Arnevig at Huserne imellem Dennem maatte Deles, og da de til denne gaard var ankommen, Sendte De bud hen paa Sougen ved gaarden og lod bede Halvor Arnevig kom/m/e hiem til Denem, Mens Som hand derfor undskylte sig af Raison at hand ei hafde tiid at forlade sin Bord Skur, gick De hen paa Saugen til Ham  da Citanten bad Halvor kom/m/e hiem og Bytte Huserne  Neml: Stuen og Ild Huuset  imellem sig   Halvor Svarede at hand den Dag ei dertil hafde leilighed  Og der for ville Sende sin Søn Talack hiem med Dennem  hvilket \tilbud/ Citanten ej ville modtage  og derfor skedde og intet \Huse/ Bytte eller Deeling   Same Dag efttersaag de og den omprovede Citantens eene Ager  Og befant at derover var kiørt Tømer imedens Marken havde været blød  Saa at eftter same Tømer var bleven een Vejt i Agern  eftter hvilken Veit Flom Vandet Siden hafde Rindet og derved bort skyllet eftter deres Skiøn 10 Læss Jord,  derfra fulte De Citanten op eftter hands Slaatte Eng til hands Bøegaard, da De Saag 7 Løyper i Skoven  i hvilke var udrullet eller løbet Tømer og Træfang,  neden for disse Løyper var Citantens Bøe gaard nogle Stæder nedslaget  og paa nogle Stæder nedtaget, ja  De Saag og neden for Løyperne at være løsnet 3de Stoere og mangfaldige Smaae Steene  som laag adspred tillige med endeel grus over Citantens Slaatte Eng,  endel: forklarede Vidnerne at De Considererte at Skaden paa ern:te Ager, Eng og Bøe gaard kunde i Stand Settes med 3de Mænd i 2de Dage.

  10de Vidne  Lars Iversen Næset  Provede at i 3 aar hand  et aar siden  var boende paa Citantens grund her paa Arnevigs ejer  Saag Vidnet hvert Foraar  Saa lenge Smalen gick paa Bøen  at Halvor Arnevigs ung Smaler {hver Dag} meget oftte gick og Beitede paa Citantens Enge Bøe, Saa deponenten hafde møye med at jave Dem deraf, Men hand veed ej om Skaden blev Taxeret, ej eller!! Talet paa ung Smaler  thi undertiiden var \det/ ald Contra Citantens ung Smale  og undertiiden nogle faae af Dem.

  Citanten hafde saa ei flere end et Vidne som hand Reserverede sig at føre naar det i Dag ankomer.

  Contra Citantens Prov.   førend disse Prov blev fremkaldet  producerte Contra Citanten hands Continuations Stefning i Sagen  som Citanten vedstoed paa tilspørgende at være Ham forkyndt, dat: 10de Maj 1753  som blev oplæst.

  1te Vidne  Samson Sæbye  gl: over 55 aar  Provede at 28 aar siden tiente hand Contra Citanten her paa gaarden Stændig 4 aar  og i de 4 aar hafde Contra Citanten over Enge Bøen over gaarden 4 Veje  eftter hvilke hand kiørte Tøm/m/er og andre behøvende Ting Saa oftte om Vinteren og Foraaret som behov giordes  og det hvadenten Vejret var Kalt eller Vaat, og Jorden Frosen eller blød, ja  oftte var den Saa blød at Vandet Randt eftter den Vejete!! (Vejte) Tømer Stockene giorde, Mens i de tiider ejede Contra Citanten

 

1753: 99

 

Selv den Enge Bøe same 4re Vejer laag over, hvilken Enge Bøe nu siden ved Bytte er bleven Citantens ejendom  og ligger Contra Citantens Skov lige ovenfor dito Enge Bøe,  det Tømer som der virkes kand ei kome til Saugen uden det bliver kiørt over ern:te Bøe,  vil og ellers paa aastæden nermere udviise sin Provning.

  2det Vidne  Mads Øfrebøe  gl: 48 aar  Provede at 22 aar siden tiente hand Contra Citanten 2 aar, aflagde ellers i Sagen angaaende bruget eftter de omprovede 4 Veje i same tiid eensstemig med 1te Prov.

  3de Vidne  Halvor Wig  og Provede at hand  som er 65 aar gl:  tiente 45 aar Siden Citantens Fader Lars Arnvig her paa gaarden 1 aar  og i det aar veed og erindrer hand at same hands husbonde  der da brugte ald gaarden Arnevig  og hvorhelst Kiørsel Vejene da var til og fra gaards  vil Vidnet ved Aastædernes Begranskelse udviise,  iblant same Veje var \og/ een fra et Stæd kaldet Klypa hiem over Bøen  eftter hvilken blev kiørt Stav, Brendeved og Materialier til Gaardens fornødenhed  saa og derover drevet gaardens Creature.

  Dagen \{dereftter}/ som var forløbet forvolder at Retten til i Morgen ophæves.

 

Dagen nesteftter  som var den 29de Maj  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ern:te gaard Arnevig  og det i forben:te Parters nerværelse, Saa var og ben:te Anders Hillestad tilstæde for at paa-agte sin Principal og Frende Citantens Rett i alle lovl: tilfelde.

  Dernest blev af Contra Citanten fremstillet

  4de Vidne  Knud Larsen  Broder til Citanten  23 aar gl:  som vandt at nest afvigte Vaar kiørte hand for Citanten nogle Brende Ved Læss paa een Slæde ofver een Contra Citantens Ager  oven og østen denne gaards Huuser, imedens Contra Citanten Vaarvindede paa same Ager, dog kiørte hand ei der hvor Pløyet var, hand hafde ellers ingen ordre af Citanten at kiøre der  mens giorde det af sig Selv,  hand kiørte ej alletider een Vej  af aarsag at de der Pløyede hindrede ham derudi  ved det De oppløyede den Vej hand først kiørte,  den Vej hand kiørte Veen!! (Veden) eftter til gaards  kiørte hand og tilbage  uden een gang  da hand kiørte paa Engen neden for ern:te Ager,  same Vej hand kiørte er ellers een gamel Vede  Vinter og Vaar Vej  som hand kand udviise

  Flere Vidner hafde Contra Citanten ej.

  Citanten fremstillede det gaars Dagen Absente af ham instefnte 11te Vidne  Lars Andersen Næset  \som/ Provede eenstem/m/ig med 10de Vidne, som hand Selv Saag i de omprovede 3 aar  da hand hafde sit tilhold hos same 10de Vidne.

  Paa tilspørgende hafde Parterne ej flere Vidner at føre, Mens Citanten begierede at de omtvistede Aastæder Maatte begranskes og den paastefnte Dele gang foretages, Beskrives og fornødne Marcke Steener af Retten nedsettes.

  Derpaa begav Rettens Middel sig i følge med Parterne  Citanten Rasmus Larsen og Contra Citanten Halvor Svensen Arnevigen  op i Deres gaard Arnevigs udmarker  udi hvilken Skov eftter den af begge Parter for os giorde Anvisning  følgende Dele gang blev foretaget, afMerket og fuldført Saaledes:

  Den Nordre Skove Teigs Deeling:  Noget oven og østen for Arnevigs Agre og Enge Bøe Begyntes Streckningen som melt eftter Parternes eget Angivende ved een Steen i Hille Kast Vejen tedt hos et Tømer Løpe  Lille Kasted kaldet  i hvilken Steen blev af os hugget et Korss, derfra gaar deelet eftter Lille Kast Vejen til lidet oven for første Syne  hvor een Merke eller Skielle Steen forsiunet med 2de Stener til Vidner blev nedgravet med Kul og Næver neden under {forsiunet}, Og det tedt Norden for den rette gamle Lille Kast Vei  og udi same Vejes Kant, derfra følges same Vei til første Syne oven for et

 

1753: 99b

 

Wand Sidsel som gaar eftter same Lille Kast Vejen, udi hvilket Syne fantes et Fladt Berg midt udi Vejen  hvorudi og blev hugget et Korss, derifra gaar Deelet beent over den der tedt hos liggende Myr  directe til et Stort Fure Træe Staaende i een høyde Norden i Øyke Skaarene  i hvilket Fure Træe paa detz nedre Side blev hugget et Korss  og der tedt ovenfor nedsadt een Merke Steen med 2de Side Steene samt Kul og Næver under, derifra lige til Siøvanger Braated  som bestaar af et Berg  udi hvilket blev hugget et Korss  og hvorhelst denne Delegang endtes   og er Saa Parternes eene ejendom eftter egen tilstaaelse  Saasom Citantens  paa Syndre – og Contra Citantens paa Nordre Siden.

  Den Syndre Skove Teigs Deling:  Denne Streckning begynder i et kantede Fladt Berg tedt ved \{og} for…/ den Største beck  som falder i Arnevigs Vandet, Øykeleds Bæcken kaldet, i same Berg  som ligger et godt Børse Skud oven for besagde Arnevigs Vandet, blev hugget tedt hos same Beck, Et Korss,  Deelet følger saa berørte Bæck op eftter til een Stoer Myr liggende neden under Svarte Berg, derfra Snorbeent op i den Nordre ende og Kant af Svarte Berg til det Korss derudi nu blev hugget,  Deelet gaar dereftter eftter ern:te Svarte Bergs Nordre Braats underste eller nederste Foed til den østre ende af ben:te Svarte Bergs Braat  hvor dette Tver Deele Sluttes  og hvorhelst i den underste ende af ben:te Braat blev hugget et Korss  et godt Bøsse skud norden for et Vand  Hunde Kiernet kaldet   Og er Saa de Marker og Skov der ligger Norden for denne Streckning Citanten tilhørende  og den Skov der ligger der Synden for  tilhører Halvor Arnevigs gaarde Part,  og Observeres Deelet Saavit Svarte Bergs Skaaret følges  at derved forstaaes den underste Foed af Berget  saa at Streckningen gaar tedt an i Same Braats nordre og nederste Kant;

  Paa Syndre Kanten af denne Skove Teig begyndtes Deelet ved gaarden Fatlands ejendom imellem Sionar hougen  imellem ben:te houg  og een liden Myr  hvorhelst een Merkesteen nu af Retten blev nedsadt  derfra gaar Deelet omtrent i Nord til een Stoer Steen liggende ved een liden Vei {liggende} i den Nordostre Kanten af ben:te Sionar hougen  i hvilken Steen iligemaade blev hugget et Korss, fra denne Steen gaar Streckningen tedt an i den laveste Foed af Sionars Hillerne ned eftter til den Norderste og nederste ende, af same Hilder  hvorhelst Saavel i Berget som i et andet derhos liggende lidet Berg eller Stoer Steen blev hugget et Korss paa hvert Stæd, Videre gaar deelet derfra ned eftter den der Rindende Bæck til omtrent et Børse Skud ovenfor forben:te Arnevigs Vandet  hvorhelst og i een Steen ved Vejen Og Becken blev hugget et Korss  Endelig derfra og tvertz Nord eftter Øykele Løypet til det Korss der som melt er hugget ved Øykeled Bæcken  alt eftter den underste Foed af det det derimellem værende Berg eller Hildrer, og blev til eftterretning hugget et Korss i Hillerne Strax Norden for ben:te Sist omskrefne Korss,   og følger saa de Marker og ejendome der findes ofven og østen for disse 2de Streckninger til eene eje Halvor Arnevig   og de Marker der ligger der neden og Væsten for  Citanten Rasmus ibdm:

  Eftter at Saavidt med Sagen var Arangeret  paakom afttenen  da Retten derfor blev ophævet

 

3die Dagen  d: 30te Maj  blev Retten med forben:te Laug Rett i Parternes overværelse atter Sadt paa berørte gaard Arnevigen,

  da Retten i følge med Parterne og de førdte Vidner lod sig anviise af Vidnerne hvis hver af dennem har omprovet, Saa og de gamle Veje der tilforn

 

1753: 100

 

har været til og fra denne gaard, ved hvilken anvisning og vores Mellemhandling De Stridende Parter derom blev for Retten Foreenet Saaledes, \{..}/ at Contra Citanten skal have sin Tømer Rensel oven fra og ned paa den saa kaldede Toe Marcke Braatten oven gaarden, Og skal dereftter kiøre Tømeret ned over Marken over een Broe  Parterne bekoster og Siden vedligeholder  over den Nye Veit Citanten tvertz over den gamle axster Vej imellem Klypet og Arnevig haver giort; over hvilken Broe og axster Vejen til og fra ern:te gaard hereftter skal blive.  Contra Partens andre Tømer Rensler bliver som tilforn  Neml: \eftter/ Store Kasted  Saa og tilfelletz med Citanten i Lille Kasted,  Angaaende Brende Veden  da kiøres den aarl: af Contra Parten ikke over Citantens Bøe  men i det Stæd uden gierdes ned igienem den grind som staar i Bøe gaarden Norden og oven for Arnevigen,  Tømmeretz udløsning skal eftter Parternes tilstaaelse og aftale for Retten Skee paa den tiid af aaret om Vinteren  at Enge Banden derved ei Skades  Neml:  naar Frost indfalder, og om det intreffer at Steen derved løsner og udfalder paa den andens Eng  skal den hvis Tømer eller Last sam/m/e har forvoldt  {same} Steene\ne/ paa sin bekostning \strax/ afrødde  eller betale den Skadelidende hvormeget hand derfor formedelst den andens forsømelse udgiver, Ligesaa desuden sette i lovfør Stand saa meget Bøe gaard ved Tømeret Ruineres;  den rette axster Vei fra og til ern:te gaard bliver hereftter østen gaarden den omprovede Klype Vejen over den Broe Parterne som melt bekoster og Siden fremdeles vedligeholder  over ben:te Veit Citanten nylig har anlagt i Myren østen gaarden,  det gamle Tømer Løpe tedt oven Arnevigs Saug beholder Citanten som tilforn ubehindret \paa/ alle aaretz tiider, dog at Tømeret  Saavit giørlig Skee kand  ei uddrives eller løbes naar den der neden for liggende Enge Band er af Reign \bleven/ blød  Men aldrig naar græset derpaa Staar i Voxster,  betreffende Saugen  da beholder hver omkring same lige Stoer Platz at legge {deres} Bord og Saug huner paa, dog at intet op stables lenger fra Saugen  eller hver Stabel \lenger/ fra hinanden  end den høye nødvendighed udkræver  paa det den til Græs tienlige Eng og Jord ei derved unøttig skal vorde borttaget.  De paastefnte {Veier} \axster Veien u…. .. … gamle :/ / som Parterne har imod gamel Sædvane paa urette tiider  Neml:  Naar Marken har været ufrossen  betient sig af, Saavelsom de nye anlagde Veie over gaardens Bøe  skal hereftter  følgel: den af dennem nu for Retten giorde aftale  Saa Forsigtig bruges at ingen af dennem sig betiener  med Mindre Jorden er Frossen og græsroden altsaa ved Kiørselen ei kand beskadiges.  Skulle Contra Citanten over Engebanden Øfrebøe trenge til at føre Brende Ved eller Trælast  Skal dog Saadant ei Skee paa Anden tiid end naar Engen ei derved beskadiges.  De øfrige Disputter om Ager Reiner, Tuner, Brendeved Plads og mere, blev nu og mellem Parterne bielagt ved det at hver deraf hereftter beholder det hand i Dag har bekomet og taget i possession, ligesom og Ager renerne blev oppælet og Huserne tillagt Contra Citanten  imod hand for Citantens Andel der udi fornøyede Citanten med Penge  og gav ham een af sin Jords grund til Tomt i Stæden for Citantens anpart i de omtvistede 2de Huser  Gars Stuen og Ildhuset, hvilken nye Tomt iligemaade blef afpælet til et Ildhuus  eller til hvad nytte Citanten behager.

 

1753: 100b

 

  Iligemaade blev anvist hvad forurettelser ved Kiørsel eftter Nye optagne Vejer over Arnevigs Bøe, Samt ved Veiters optagelse og Tømmers udveltelse samt Kiørsel paastefnt er,  da vii befant   1st  at eenhver af dennem  Neml: Parterne  har giort hinanden paa deres Ager og Bøe Skade og urett,  desligeste for det 2det  at ern:te Skade og Forurettelse bestaar i bagateller  der altsaa ei Meritterer Sags anlæg i fald ei Retten Stricte i Stæden for nødvendighed blev fult   og endelig for det 3de  at den urett Parterne har lid  er dog Større paa Citantens eed!! (end) Contra Citantens Agre og Enge Bøe;

  og eftter at Aastæderne Saaledes var begransked  begav vii os igien til Arnevig  hvor de førte Vidner ved Eed bekræfttede Deres Vidnesbyrd og giorde udvisning   ellers erindres at tedt hos Citantens Lade bekoster Parterne  og Siden ved ligeholder  een Broe i gaardens Rette og gamle Bue og Kiørsel Vei.

  Parterne hafde ei videre i Sagen at indvende  men Bad at forben:te Forretning og deele Streckning ved Dom maatte Stadfæstes  ligesom og Citanten bad at Citantens omkostning maatte erindres.

  Dernest blev i Sagen af Retten Saaledes Dømt og

Afsagt

De foran indførte Dele Streckninger  Saavelsom Den behandling der er af og for denne Rett Skeed betreffende Parternes omtvistede Veje, Tømer Løper, Saug grund med mere eftter denne Actes nermere udvisende  bør  fordie Same Accorderer baade med Selve billigheden og Parternes egen Vedtægt  følgel: Lovens 5te Bogs 1te Capt: 1 art:  hereftter af dennem og deres eftterkommere paa deres nu brugende Parter i gaarden Arnevig  være og blive een fulkommen og eftterretlig Regul og Rette Snor  Saa at hvoe af dennem sig derimod det ringeste eller mere Forvirker  skal og bør Straffes eftter Loven eftter Meritter  sc:  som den der virkelig aabenbar urett begaar, og desuden erstate Skaden eftter Sagens og Forseelsens omstendighed;   Endelig  hvad processens omkostninger og den omprovede Citantens \{Ager og}/ Enge Bøe og Ager tilføyede omprovede Skade betreffer  da betaler Citanten Halvor Arnevig derfor \og deraf/ til Citanten Rasmus Larsen 14 rdr: 3 Mrk:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven.   Angaaende den omtvistende Machrel Waag  da Skal hver af Parterne deraf hafve lige deel.

 

 

Anno 1753  den 12te Junij  blev Retten med følgende Edsorne Mænd Sat paa gaarden Axdal  og betient med eftterskrefne 6 Eedsorne Laug Rettes mænd  Neml:  Gabriel Waagen, Niels Ryg, Kielle Osvog, Tollef Grafvelset, Engebret Ornæs, Baar Eickenæs  og det i eftterskrefne Aasteds Sag

  hvor da for Retten fremkom Biørn Pedersen Axdal  der til denne tiid og Stæd Skrefttlig hafver indstefnt Naboen Steen Lambertsen fordie hand paa Citantens grund og ager har opsadt Ræer eller Tver Treer  eftter Stefningens videre medhold  som for Retten blev oplæst  af 1te Maj 1753.

  den instefnte mødte og vedtog lovlig Varsel

  Contra Parten sagde at have til Vidnesførsel Stefnt Contra i Sagen, hvilket og Citanten

 

1753: 101

 

Wedstoed.

  Parternes Vidner  Neml:  Abel Sørum, Mikel Ougestad, Hans Rivaasen, og Anne Steine, Samt Contra Partens  Neml:  Halvor Biørge, Aasmund Grindem, Siur og Ole Berkenæs  sagde at De ved Aastædernes begranskelse vil udviise \og forklare/ hvad de har at Prove

  Der eftter blev Aastæderne Begransket i overværelse af Parternes og ovenben:te Vidner,  Da Vii eftter Vidnernes Forklaring og udvisning befant at de paastefnte over Parternes Ager nedlagde Ræer eller Træer ere Citantens ejendoms Ager skadelig  i det giødselen derved hindres fra det Frie Løb den eftter Vidnernes forklaring fra umindelig tiider har haftt;   Parterne tilstod og derhos ben:te Ræer ei har været lagt  eller nogen Sinde ligget  paa dito Ager førend nestleden Aar, da Contra Citanten same der lagde,   Videre befantes eftter Parternes Egen tilstaaelse at Parternes Ager ligger  Saasom Citantens  neden -  og Contra Citantens oven – for ben:te omtvistede Ræer, desligeste at den Nedre Parten har i forige tiider Rum tiid siden tilhørt Contra Citanten  og den øfre Ager derimod fult Citanten  indtil derom Skedde aftale og Bytte, og i den tiid var dog ingen Ræer paa ben:te Ager.

  Dereftter aflagde de førdte Vidner Eed paa hvis De har omprovet og udviist.

  Dernest blev med Parternes Samtykke  i Anledning deraf at Dagen var forløbet og Almindel: Ting i Morgen for Schaanevigs Skibrede skal holdes  af Retten Saaledes

Forabskeediget

Sagen udsettes til den 18de i denne Maaned  da den igien til det Almindel: Ting for dette Skibredes Almue paa gaarden Romsøe vorder foretaget  og hvorhelst Parterne da møder  for ej alleene at Observere hvad videre De derudi haver at paastaae  men end og at anhøre Dom.

 

 

 

Anno 1753  den 13de Junj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting for [Schaanevig Skibrede] Læhnets og Halsnøe Closters Almue holdet paa gaarden Gielmervig  og betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Halvor Torgersen Vicke, Hugne Olsen ibdm:, Ole Ericksen ibdm:, Lars Olsen ibdm:, Lars Larsen Tungesvig, Hans Amundsen Amland, Knud Sunde  i hands Stæd Syver Tungesvig, Torgiels Ege Moe  i hans Stæd Ole Olsen Waagen,   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

hvornest Allerunderdanigst og underdanig blev læst De nest forige dette aars Tinge læste Kongl: Forordninger og den høye Øfrigheds ordres.

 

Saa blev og læste

  1te  fire Fæste breve udstædde af Mr: Jens Undahl til husmænderne Tollef Knudsen, Askild Joensen, Johanes Johansen, og Syver Olsen paa husværelserne Søre Waagen og Beiten kaldet under gaarden Walen  de datis 30te Decbr: et 13de Junj 1752 og 1753  item de vedhørende gienparter med vedkomendes paateignede Reverser.

  2det  een indfriet Obligation til Mortification  udstæd d:

 

1753: 101b

 

17de Septbr: 1750  Stoer 70 rdr:  som eftter paateignet Qvitering er betalt d: 8 Decbr: 1752 til Creditor Hr: Kamer Raad Heiberg af Sorenskr: Hesselberg paa afg: Peder Heltbergs Sterfboes Veigne.

Eragted!!

Fordie i Dag intet mere end anført til publication fremlagdes  Og Fogden med Skatternes hævelse giorde Anfang, blev Retten til i Morgen ophævet

 

Dagen nesteftter  som var d: 14de Junj  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ben:te Tingstæd.

 

Bøygde Lænsmanden Johanes Andersen Sæbøe fremlagde i een Skind Pung 37 rdr: 2 Mrk: 8 s:  som tilhører hands Myntling Jacob Mikelsen Øfre Walen  med forspørsel om nogen same for 5 eller 4 ProCento Renter vil modtage, Mens da ingen same ville modtage  blev ern:te Pung forseiglet og ern:te Formynder tilbageleveret

 

Hans Jacobsen øfre Valen anviste i Retten 13 rd:  som er hands Myntling Jacob Mikelsen øfre Wahlens Moder Arf  med forspørsel om nogen same for 5 eller 4 ProCento Renter vil modtage, Mens da ingen dertil melte sig  blev Pengene Forseiglet og ham tilbageleveret

 

Ole Mosdalen fremviste Huden af een Voxen Biørn som hand haver Skudt ved Aachre Fiæren dette Aar, hvorfor og Fogden Hr: Kammer Raad Heiberg betalte ham Skud Pengene 2 rdr:

 

Fogden  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hand paa sin Svoger Sr: Ole Kamstrups veigne haver til dette Ting  tiid og Stæd med Skrefttl: Stefnemaal ladet indstefne Sogne Præsten til Schaanevigs Præstegield  Welærværdige Hr: Arent Bøchmand  at lide Nams Dom til at betale de 53 rdr: 5 Mrk: 2 s: som Velben:te hands Welærværdighed var skyldig til Afg: Hr: Capit: Bensens Sterfboe  og eftter Skiftte Brev, Slutted d: 18de Decbr: 1752 er bleven udlagt til ben:te Kamstrups Myntling  Mr: Hans Bentsen  for den hannem tilfaldne Fader Arf  Og det med Rente fra Skiftte Brevets dato indtil betaling skeer, samt alle paagaaende omkostninger skadesløs at erstate,  det Skrefttl: Stefnemaal  dat: 19de Martj 1753  Med sin paateignede lovl: forkyndelse  blev i Rettelagt og oplæst   Dernest i rettelagde Citanten Ole Kamstrups Opsigelse til Hr: Pastor Bøchman  dat: 19de Martj 1753  som med sin paateignede Forkyndelse blev oplæst.   og ville saa Citanten forneme hvad den instefnte haver til Sagen at Svare.

  Skoeleholderen Elias Læcknæs mødte for Hr: Bøchmand og vedtog lovl: Varsel i denne Sag   indgav og derhos hands Skrefttl: declaration af 15de Junj 1753  som blev oplæst

  Citanten lod tilføre at eftterdie Hr: Bøchmand tilstaar Fordringen og belover betaling med Skadesløs Rente og omkostninger, Saa holdt hand ufornøden noget videre Beviis udi Retten at fremlegge, Men Reffererede sig til Stefnemaalet  og dereftter ædskede Dom med Erstatning for de medgangne omkostninger  i det minste 3 rdr:

Afsagt

Hr: Arent Bøchman bør eftter Egen Vedtægt betale Citanten de paastefnte 53 rdr: 5 Mrk: 2 s:  og Renter deraf 5 ProCento fra 18de Decbr: 1752 til betaling skeer  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd  tillige med 3 rdr: i processens omkostning.

 

1753: 102

 

 

Fogden  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hand med Muntl: Varsel til dette Ting  tiid og Stæd haver ladet indstefne Askel Torsen Rafdal og Østen Eilervig at lide Dom til Straff for Deres nestl: Foraar paa een Prædicken Dag, da De hafde Druket sig Druken hos den Skadelige Kroeholder Ole Leigreid ved Aachre Kircke  Sorterende under Rosendahls Jurisdiction, begangne Slagsmaal, og saa fremt De indstefnte ikke Selv vil tilstaae Factum  Reserverede Actor sig ved een Continuations Stefning at føre Vidner til Sagens oplysning.

  Af de instefnte mødte Askel Rafdal  men ei Østen Eilervigen.   Stefne Vidnerne Hugne Vike og Biødne ibdm: var tilstæde for at afhiemle Stefne Maalet.   paa Østen Eilervigs veigne mødte Peder Rullestad og vedtog lovl: Varsel.   Askel Rafdal nægtede ligesom Peder Rullestad at have begaaet den paastefnte Forseelse

  Citanten begierede Anstand i Sagen.

Eragted

Sagen udsettes til neste Almindel: Ting.

 

Torckel Næs hafver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Erick Tvedt fordie Hand Ham nestl: Nyeaars Aftten  som var een Søndag  med hug og Slag overfalt, derom at paahøre Prov, og Dom eftter Loven  Samt til processens omkostnings erstatning.

  Erick Tvete mødte ej.

  Stefne Vidnerne  Bøygde Lænsmanden Christopher Gielmervig og Elias Lecknæs bekræfttede ved Eed at de i denne Sag Saaledes som anført  ja  og til Bøders udredsel  haver Stefnt Erick Tvedt mere end 14 Dage Siden for hands Boepæl,  item til Vidner denne tiid under Falsmaal at møde og Prove i Sagen, sc:  Ole, Siri og Magdali Kielflaat, Soldat Haldor Indre Tungesvig og Hacktor Holmedal.

  Erick Tvedt og Haldor Tungesvig mødte ei  mens de øfrige Vidner var nerværende.

  Fogden  som var tilstæde for at paa agte Kongens interesse  begierede afhørt Saa mange af Vidnerne som nu er tilstæde

  1te Vidne  Ole Kielflaat  aflagde Eed og vant at nestleden Vinter Nyaars Aftten  Een Søndag som Torckel Næss og Erick Tveite om Afttenen var Samlet i Vidnets Huus, og Vidnet  som hafde været ude  kom ind i Stuen igien  Saag hand at Erick Tveit var vred paa Torckel Næss, desligeste at hand 2de gange Stødte sin eene Haand mod Torkel Næss  der Sad paa den anden Side tvertz over Bordet, Men om hands Haand kom ind til eller paa Citantens Legeme  Observerte ei Vidnet, Mens dette hørte Hand, at i det same Erick hafde støt med Haanden imod eller paa Torkel Næss, Saa Sagde Torkel Næss til Erick Tvedt disse Ord:  Støder Du mig,   Videre forklarede deponenten at Erick Tvet same tiid og Stæd i same sin Ifrighed 2de gange opløfttede Vidnets Bord  og af forbitrelse oprev sine Klæder.

  2det Vidne  Siri Kielflaat  aflagde Eed og vant eenstemig med 1te Prov  undtagen dette Vidne Siger at da Erick Tvedt med Haanden hafde Stødt til eller paa Torkel Næss, Saa erindrer hun at Citantens ord  i Stæden for 1te Vidne har Sagt  Støder Du mig, falt Saaledes  ja  ville jeg Saa giøre, skulle Du betale for Skiegge Tag, og Seer jeg et Haar af mit Skiæg paa Bordet  skal Du betale,   endelig forklarer Vidnet at disputen kom deraf at Torkel Næss og Erick Tvete Taltes samen om Halvor Tungesvig  da Torkel paastod og Erick Tvete benegtede at ben:te Mand hafde blevet boendes paa Tungesvig dersom ei Erick Tvedte hafde været til  ja  \af det/ Torkel sagde til Erick Tvedt disse ord  har Du ei Herjet noget fra Halvor Tungesvig  Saa har jeg ei giort det,   endel: Siger Vidnet at {ved} det ord Herje har same bemerkelse som {at} det ord Bedrage

 

1753: 102b

 

  3die Vidne  Magdela Kielflaat  aflagde Eed og vant Eenstemig med 2det Vidne.

  4de Vidne  Hacktor Holmedal  aflagde Eed og vandt eenstemig med 2det og 3de Prov.

  Actor bad om Laug dag for de udeblevne.

Eragted

Erick Tvedt og Haldor Indre Tungesvig gives Laugdag til næste Ting at møde  den 1te med tilsvar  og den Siste for under Falsmaal at Prove i denne Sag.

 

Fogden  Hr: Kammerraad Heiberg gav tilckiende at hand til Justitziens Pleje med Muntlig varsel til dette Ting har ladet Indstefne Erick Haldorsen Eeckemoe at lide Dom til straf og Bøders erleggelse for forøvet slagsmaal og Skields ord mod Ole Viersen Fiære, udi næstl: Juule Høytiid paa gaarden Eegemoe, samt udi Sagen at anhøre Vidnerne Isack Glomen, Torgels Eegemoe med Hustrue Helge Egemoe  og Lars Larsen Eegemoe, hvilcke Vidner iligemaade er indstefnte under Lovens Falsmaal, Deres Eedelige forcklaring i Sagen at aflegge,  til vedermæhle er og indstefnt Ole Viersen Fiære.

  Den indstefnte {Ole} Erick Eegemoe saavel som Ole Viersen Fiære møtte for Rætten, Mens ingen af Vidnerne Sisterede sig for Rætten.

  Stefnevidnerne Halvor og Lars Vicka afhiemlede ved Eed at de meere end 14 Dage siden lovlig i denne Sag haver Stefnt de samtlig udeblevne vidner under Falsmaal at møde til dette Ting  Tid og {og} Stæd, til Eedelig vidnesbyrds aflæg.

Eragted

De lovlig Stefnte men udeblevne Isack Glomen, Torgels, Helga og Lars Eegemoe, gives Laugdag til næste Ting at møde under Falsmaals Bøders udredsel, \og/ aflegge deris Eedelige vidnes byrd i denne Sag, hvilcke vidner de angieldende Erick Eegemoe og Ole Fiære samme tiid haver at møde og anhøre, samt ellers i Sagen at give deris Svar.

 

Syver Tungesvigen irætteæskede sin Sag imod Erick Tvedte betreffende \de/ beskyldninger at Citanten med Magdele Nielsdatter skulle haftt legemlig omgiengelse.

  Fogden  Hr: Kammeraad Heiberg gav tilckiende at hand til Justitziens pleje har begiegnet denne Sag med Continuations Stefning  og derved med Muntlig varsel ladet Indstefne bemelte Erick Tvedte at lide Dom til straf og Bøders erleggelse for ærrørig beskyldning imod Siur Larsen Tungesvig, samt udi Sagen at anhøre Vidnerne  Sogne Præsten Velærværdige Hr: Arent Bøchmand  samt de 2de Mænd Ole Ericksen Vicka og Joen Slocke, hvilcke vidner iligemaade ere indstefnte under Lovens Falsmaal  deres Eedelige forcklaring i Sagen at aflegge,  til vedermæhle er indstefnt Pigen Magdelie Nielsdatter  vidnerne at anhøre og Sagen  saavidt den hende kand paagielde, at tilsvare,

  For Erick Tvedte ingav Halvor Vicka et skrifttlig indlæg af 16de Martj 1753  som blev oplæst.

  Den til vedermæhle og Doms Lidelse indstefnte Magdelie Nielsdatter møtte for Rætten og vedstoed at være i denne Sag Saaledes som anført lovlig Stefnt.

  Stefnevidnerne  Lænsmanden Christopher Gielmervigen og Elias Læcknæs beckræfttede ved Eed at de i denne Sag meere end 14 Dage siden lovlig haver stefnt Erick Tvedte  saa og under Falsmaals Bøders udredsel Sogne Præsten Hr: Bøchmand  \Joen Slocke/ og Ole Ericksen Vicka.

  Vidnerne Ole Ericksen Vicka og Joen Slocke var Persohnlig tilstæde  og fra Sogne Præsten Hr: Bøchmand indgav Skoele Holderen Elias Læcknæs Hands skrifttlige forcklaring i Sagen, af 15 Junj 1753, som blev oplæst.

  Vidnerne Ole Ericksen Vicka og Joen Slocke aflagde Eed og i et og alt forcklarede det samme som i Sogne Præsten Hr: Bøchmands attest dennem angaaende findes inført, med det tillæg at den ben:te tiid Erick Tvedte paa Bispe Sahlen i Schonevigs Præstegaard, sagde

 

1753: 103

 

Eller beskylte Syver Tungesvig for at have haftt legemlig omgiengelse med Magdelie Nielsdatter, da udlod Citanten sig imod Erick Tvedt med følgende benægtelses ord:  det skal du have Løyet som een Skielm intil du beviiser mig det over,   end videre forcklarede vidnet Joen Slocke at sistbemelte tiid i Schonevigs Præstegaard  da hand af Hr: Bøchmand blev udviist af Bispe Sahlen for at indkalde berørte Magdelie Nielsdatter til at høre paa Erick Tvedtes beskyldning eller angivelse  forefant hand hende uden for Porten, grædende, i Præstegaarden, og som hand anlediget deraf spurdte hvorfor hun græd  og om hun havde bedrevet nogen Synd med Syver Tungesvig, negtede hun saadant og sagde Nej men  gudskee lov ieg har med ham ingen Synd begaaet, men det er Skam alligevel at vii skal f…(?) Saaledes ad,   Endelig forcklarede vidnerne at da Magdelie Nielsdatter indkom paa Bispe Sahlen, frafalt hun hvad hun til vidnet Joen Slocke ude ved Porten forcklarede, Mens derimod tilstod det Erick Tvedte som melt har angivet  sc:  at have haftt omgiengelse med Siur Tungesvig.

  Magdelie Nielsdatter fremlagde sit skrifttlige Forsæt i Sagen  dat: 19 Martj 1753  som blev oplæst.

  Hr: Kammerraad Heiberg saavelsom Citanten begiærede Laugdag i Sagen for Erick Tvedt,

Eragted.

Erick Tvedt gives endnu een gang Laugdag  og det til næste almindelig Ting, da hand tilligemed Magdelie Nielsdatter haver at møde med hvad videre tilsvar de i Sagen maatte have.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg gav tilckiende at hand til dette Ting  tiid og Stæd med muntlig varsel haver ladet indstefne Huusmanden Ole Legrej  boenden paa Aackre Grund ved Aackre Kircke under Rosendahls Jurisdiction  angaaende hands fordervelige, Forargelige og Almuen høyst skadelige Kroe-Hold ved Aachre Kiercke paa Synd- og Hellige- Dage  at anhøre vidnerne Biørne Vicka, Halvor Vicka, Lars Hugnesen Vicka og Ole Olsen Vogen, hvilcke vidner iligemaade ere indstefnte under Lovens Falsmaal, deres Eedelige forcklaring i denne Sag at aflegge, alt til et lovskicket Tings vidnes erholdelse.

  Ole Legrej møtte ikke eftter paaraab.

  Stefne vidnerne  Lænsmanden Christopher Gielmervigen og Elias Lecknæs beckræfttede ved Eed at de meere end 1 Maaned eller 4 uger siden Saaledes som oven anført, lovlig haver Stefnt Ole Legrej for hands boepæl, saavelsom ovenbemelte vidner under Falsmaal at møde dette Ting og Prove i Sagen.

  Actor bad at vidnerne  som alle ere tilstæde  maatte tages under Eedelig Examen.

  1te Vidne  Biørne Vicka  aflagde Eed og vandt at udi een tiid af meere end 15 a 16 aar har Ole Legrej  uagted adskillige øfrighedens advarsler, Soldt Øel og Brendeviin udi hands Huus  der staar omtrent et godt Rifle Skud fra Aachre Annex Kircke, saavel Sogne som Hellige Dage, jae  med samme sit øel og Brendeviin Sahl gaaet saavidt at hand end og for og eftter Prædicken naar Kircke Tienisten i bemelte Annex har været forretted, jae  end og under Prædicken har udtappet \og Soldt/ saa meget Drickende vahrer til Almuen at de deraf oftte ere blevne overstadige Druckne  og hvoraf imellem dennem haver entslaaet adskillige Syndige og forargelige bedriftter saavel med Banden og Skielden som Klammerier, saa det oftte er seet at eendeel af Kircke Almuen har Siddet i deres Baade og mentes  men ej kundet  komme af stæd formedelst eendeel af følgeskabet har siddet hos sam/m/e Ole Legrej og der fyldet sig, joe  det hendede sig og dette aar  noget for Preste Høytiden, {forefa} at vidnet forefandt een Mand af Aackre Sogn  nemlig Halvor Brodtskot, liggende i sin egen Baad et støcke ud paa Søen i fra dette Kroehuus, Saa overstadig Drucken at hand ej eftter vidnets skiøn havde minste Sands  i hvilken tilstand hand var Sadt af de Drickende Sager hand havde kiøbt hos Ole Legrej, havde og icke vidnet antruffet sam/m/e Mand  eller Storm vind havde infaldet  da maatte hand ufeilbar have Creperet, som den der ickcke kunde Roe eller Redde sig selv.

 

1753: 103b

 

Paa Citantens Spørsmaal om Ole Legrej noget haver forbedret sig ved de oftte skeede formaninger af øfrigheden at entholde sig fra saadant ugudelig Huushold, Svarede \vidnet/ at hand har heller forverret eller!! (heller) forbedret sig.

  2de Vidne  Halvor Vicka  aflagde Eed og vandt som forige vidne Eensstemig, undtagen hand ej just haver seet  men dog hørdt af mange at Almuens Folck, har siddet under Prædicken og Druket hos Ole Legrej naar Guds Tieniste ved den Kircke er bleven holdet,  vidnet Siger Ellers at hand ej var med og fandt den omprovede Druckne Mand Halvor Brodtskodt, har dog hørdt det samme om hann(?) som af første vidne er forcklaret.

  3de Vidne  Lars Hugnesen Vicka  aflagde Eed og Provede og vandt i alt Eensstemmig med første vidne.

  4de Vidne  Ole Olsen Vogen  aflagde Eed og vandt i alt som 1te og 3de vidne.

  Citanten begiærede at den Samtlig Tingsøgende Almue ville giøre deres Sandferdige forcklaring om ickcke dette af Ole Legrej saa nær Kircken holdende Kroehuus forvolder oftte Synd  Svergen og Banden og Slagsmaal med andre Syndige bedriftter, joe  end paa Synd- og Hellige Dage, og om det ickcke er Almuen et skadelig Kroe Huus.

  Samtlig Almuen  Særdeles de fra Aachre Sogn  hertil Svarede, at det Kroehuus Ole Legrej holder  visselig er Almuen skadelig, thj der begaaes oftte alle de nu opreignede og andre laster, \og/ hvorfor de ønsker at den høye øfrighed vil see samme afskaffet.

  Fogden begiærede at Hannem om hvis Passeret er  et lovskicket Tings vidne maatte meddeeles  som blev bevilget.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg gav tilckiende at hand til dette Ting  tiid og Stæd med Muntlig varsel har ladet indstefne Erick Øfstebøe at liide Dom til straf, fordi hand udi gaarden Hillesdahls skouv  Deres Kongel: Maj:t under Halsnøe Closters gods tilhørig, haver flecket og bort taget Næver i temmelig mengde,  til vidner i denne Sag sagde Citanten at have Halvor Hillesdahl, Lænsmanden Christopher Gielmervig og Iver Ericksen Øfstebøe  som hand Reserverede sig til næste Ting at føre,  imidlertiid begiærede Citanten at den indstefnte maatte paaraabes og høres hvad hand til Sagen haver at Svare.

  Erick Øfstebøe blev 3de gange paaraabt mens møtte ickcke  ej eller!! (heller) nogen paa hands veigne.

  Stefne Vidnerne Hugne og Biørne Vicka afhiemlede ved Eed eftter Loven, at de meere end 14 Dage siden i denne Sag lovlig haver Stefnt Erick Øfstebøe for hands Boepæl.

Eragted.

Erick Øfstebøe  som lovlig Stefnt  gives Laugdag til næste Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg haver til denne tiid og {og} Stæd ladet indstefne Siur Johansen Fiære og Hustrue Mari Olsdatter  at lide Dom til Bøders erleggelse for deres begangne fortilig Sammenleje med hinanden.

  Syver Johansen Fiære møtte og for sig og qvinde vedtog lovlig varsel i denne Sag, tilstod og at hand med sin qvinde har haftt fortilig Sammenleje, hvorom og Citanten anviiste i Rætten Sogne Præsten Hr: Arendt Bøchmands attest af 16 Novembr: 1752  som udviiste det sam/m/e som den indstefnte har tilstaaet.

 

1753: 104

 

  Citanten paastod Dom eftter Lovens 6 Bogs 13 Capt: 1te articul

Afsagt.

Siur Johansen Fiære bør for det med sin Hustrue eftter egen tilstaaelse og den i Rætten anviiste Sogne Præsten Hr: Bøchmands attest haftte fortilig sammenleje og Barne aufling betale for sig og hende til actor  følgelig Lovens 6 Bogs 13 Capitels 1 art:  3 rd: 2 Mrk: 4 s:, Femten Dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under Adferd eftter Loven.

 

Syver Tungesvig haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Erick Tvedte fordie hand ej mindelig har betalt ? rdr:  som Citanten hos Hannem eftter ergangne Laug Tings Dom bør have, derfor at anhøre beviis og Dom til bemelte Pengers erleggelse og Processens omkostnings erstatning.

  Den indstefnte møtte ickcke  thj førdte Citanten Stefnevidner  Lænsmanden Christopher Gielmervigen og Elias Læcknæs, der beckræfttede ved Eed at de meere end een Maaned siden saaledes som oveninført lovlig haver Stefnt Erick Tvedt for hands Boepæl.

Eragted,

Erick Tvedt gives Laugdag til næste almindelig Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Bøygde Procurator Hans Giøen ved Bøygde Lænsmanden Christopher Gielmervigen i rætte æskede gields Sagen Contra Mess:r Sehuusen et Undahl, hvorudi hand indgav sit skrifttlige forsædt af 2 Janv: 1753  som blev oplæst.

  Mons:r Hans Sehuusen møtte for Rætten og fremlagde sine Stiff Børns qvittering dat: 31 Decembr: 1752  underteignet af begge hands Stif Døttre  Kirstine Larsdatter og Anne Bergithe Larsdatter Wahlen  med videre paateigning og Verification af de 2de underskrevne Dannemænd Povel Sandvold og Johannes Handeland  som blev oplæst  saa meldende.   Hvorved hand beviiste eftter foregaaende og i acten anførte og paaberaabte bemelte qvittering eller attestation, at hands Stif Børn ej Ringeste hos hannem haver at fordre eller Pretendere, men eftter same qvitterings udviis er at fornemme at bemelte Sehuusen icke af deres Formynder skulle formode Ringeste Pretentioner, men tacker hannem for god opdragelse og behandling i alle maader.   Velbemelte Sehuusen Refererede sig i det øfrige baade til sit forhen indgivne Indlæg her udi Rætten  saavelsom Hands Børn ham meddeelte qvittering, med formodning at den Respective Dom/m/ere  for at foreckomme videre Dispute  for denne Rætt ville gunstigst behage at forunde ham een endelig Dom.

  Mons:r Undahl blev paaraabt men icke møtte  ej eller!! nogen paa hands veigne.

  Christopher Gielmervig bad om Dom i Sagen.

Eragted.

Wed begge Parters samtycke optages Sagen til Doms til næstanstundende Almindelige Høste Ting  da de samme paa dette Stæd haver at anhøre.

 

dereftter blev Publiceret

  1te  Halvor Valdres med fleeres Skiøde til Lars Omundsen paa 1 pd: 17 Mrk: Smør i gaarden Tielle,  dat: 26 Martj 1753.

  2det  Lars Larsen Tungesvigs Pantte obligation paa 80 rd: til afdøde Peder Heltbergs 3 Børn  Margrethe, Helleene og Elisabeth Peders døttre  dat: 16 Junj 1753.

  3de  Halvor Valdres Skiøde paa 1 pd: 16 Mrk: Smør i gaarden Tielle  tilligemed odels Rætten til den heele gaard  1 Løb 9 Mrk: Smør  hvorfor er betalt 53 rd:  dat: 28 Decembr: 1752.

  4de  Anders Aartuns Pantte obligation paa 90 rd: til Mons:r Jens Undahl, hvorfor er Pandtsatt 1 Løb Smør  1 huud i gaarden Aartun  dat: 15 Junj 1753.

  5te  Ole Vickas bøxel Seddel paa et Huuses grund paa Vicka til Jørgen Olsen  dat: 16 Junj 1753  in duplo med Revers paa den eene.

  6te  een dito in duplo paa grunden Aartun  udstæd af Anders Aartun til Jakob Johansen,  dat: 16 Junj 1753.

  7de  Ole Viersen Fiæres bøxel Seddel paa een grund i hands eget Thun paa gaarden Fiære, til Siur Johansen  dat: 16 Junj 1753.

  8de  Ole Vogens bøxel Seddel til Axel Larsen paa Pladsen Næsset  dat: 16 Junj 1753

  9de  Jens Undahls skiøde til Anders Helgesen paa 1 Løb Smør  1 huud i gaarden Aartun  dat: 14 Junj 1753.

 

1753: 104b

 

  10de  Christen Sundes bøxel Seddel paa grunden Sunde til Lars Knudsen,  dat: 16 Junj 1753.

  11te  Knud Sundes bøxel Sedel til Svend Svendsen paa grunden Sunda!! (Sunde)  dat: 16 Junj 1753

  12te  Lænsmanden Christopher Gielmervigens som Formynder  hands med fleeres Skiøde til Ole Biørckenæs paa 2 pund 11 1/16 Mrk: Smør med bøxel i gaarden Ebne,  dat: 15 Novembr: 1752.

  13de  Dito Lænsmands bøxel Seddel til Torckel Larsen paa Pladsen Dahlen  dat: 16 Junj 1753.

  14de  læst til Mortification Hr: Kammer raad Heibergs af Sal: Peder Heltberg meddeelte Pantte Brev paa 90 rd:  dat: 17 Septembr: 1750  med sine paateigninger, som og af Pantte Bogen bliver udsletted.

  15de  Ole Ericksen Vickaes Pantte Brev paa 60 rdr: til Ole Olsen Vogen  dat: 7 Decembr: 1752.

  16de  Skiftte Brevet forretted paa gaarden Ebne eftter Ole Torchelsen den 15 Augustj 1752, som udviiste at Boet ejer i Ebne 2 pd: 19 ½ Mrk: Smør med bøxel  ansadt for 45 rd:   desligeste at same er udlagt;  til Encken Gunilde Olsdatter 1 pund 9 ¾ Mrk: Smør for 22 rd: 3 Mrk:,   til Myntlingen Herbor Larsdatter 8 7/16 Mrk: Smør,   Torckel Stangeland 8 7/16 Mrk: Smør,   Brite Torckelsdatter 8 7/16 Mrk: Smør,   Synneve Torckelsdatter 4 7/32 Mrk: S:r   og Kari Torckelsdatter 4 7/32 Mrk:

  17de  et dito paa gaarden Indre Næss eftter Myntlingen Svend Johansen den 18 Janv: 1753. udviisende at Boet ejede som Torckel Næss blev paalodnet  11 Mrk: Smør med bøxel for 7 rd: 2 Mrk:

  18de  et dito paa Indre Næss Passeret paa den 18 Janvarj 1753, eftter Myntlingen Magdeli Johansdatter, udviisende at Boet ejede i Indre Næss 5 Mrk: Smør med bøxel for 3 rd: 2 Mrk:  som Torckel Næss er paalodnet.

  19de  et dito eftter Myntlingen Marithe Johansdatter  dat: 18 Junj 1753, udviisende at Boet ejede i Indre Næss  som Torckel Næss fick i Udlæg  5 Mrk: Smør for 3 rd: 2 Mrk:

  20de  Skiftte Brevet eftter Sal: Capitain Bentzen  Slutted den 18 Decembr: 1752, som udviiste at Sterfboet ejede i gaarden Toftechalven ½ Løb Smør med bøxel for 80 rd:, som Encke Fruen blev paalodnet for sam/m/e Summa.

  21de  et dito eftter afdøde Knud Kiælla  Slutted den 24 Martj 1753, som udviiste at Boet ejede i Tielle 1 pd: 17 Mrk: Smør med bøxel  for 27 rd: 2 Mrk:,  og udlagt til Encken Ingebor Jonsdatter 20 ½ Mrk: Smør,   Britha Johansdatter 5 ¾ Mrk: Smør,   Abraham Qvitevold 5 ¾ Mrk: Smør,   Anne Abrahamsdatter, Ingerie Abrahamsdatter og Anne Abrahamsdatter  hver 3 Mrk: Smør.

 

Paa Fogden Hr: Kammer raad Heibergs tilspørgelse Svarede Almuen at i afvigte aar 1752 er bortfæsted gaarden Hillesdal af Halsnøe Closters gods  skyldende 1 Løb Smør  1 hud  til Halvor Olsen,   item i gaarden Nedre Tofte til Johannes Østensen 1 Løb Smør  1 huud   og i gaarden Vattendahl med Lille Vattendahl til Lars Ølverdsen(?) 2 pd: 15 Mrk: Smør, ellers giorde Almuen den forklaring at ej videre har været at beckome i bøxel for denne gaard end 5 Mrk:  5!! Mrk:!!  og de blotte aarlige Skatter.

 

Restancen blev Almuen forelæst  og befunden at beløbe til 478 rd: 4 Mrk: 11 s:, og af ingen modsagt.

 

Dernæst blev Examineret om de udi denne vores Itzige allernaadigste Konges tiid ud af Landet Reiste  men ej igien indkomne Mennisker, da denne Almue som de i de forige skibreder, giorde forcklaring uden forskiel, og de derfor ej kunde Nafngive eller viste nogen som Saaledes er udreist og ej igien hiemckommet.

 

Til sist blev Publiceret

  Mons:r Hans Sehuusens Skiøde paa 18 Mrk: i gaarden Muncheteigen, til Ole Olsen  hvorfor er betalt 40 rd:  dat: 9 Martj 1753.

 

Fleer Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Rætten for dette skibredes Ting blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 18de Junj  blev Retten med Eftterben:te Laug Rett

 

1753: 105

 

Til et almindel: Skatte og Sage Tings betiening for Etne Skibredes Læhnets og Halsnøe Closters Almue Sadt paa gaarden Romsøe udi Fieldbergs Præstegield, Laug Rettes Mændene vare Johanes Haraldsen Udbioe, Joen ibdm:, Knud Svalland, Jan ibdm:, Anders ibdm:, i hands Stæd Kolben Tindeland, Peder Svaland  i hands Stæd Ole Skatland, Joen Aasbøe, og Gunder Tindeland.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Allerunderdanigst og underdanigst blev læst de nest forige dette Aars Somer Tinge publicerte og paa Bechervigs Ting publicerte Kongl: Allernaadigste Forordninger og den høye Øfrigheds ordre.

 

Rasmus Siursen Haaland haver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Torbiørn \Liusnæs/ for ærrørige – Og Skields – Ord  at anhøre Vidner Torbiørn Haaland, Christen og Rasmus Frette, Samt Taale Dom til undgieldelse eftter Loven  samt til at erstate Citanten processens omkostninger.

  Af De indstefnte mødte ingen.

  Stefne Vidnerne Søfren og Johanes Kolbens Sønner bekræfttede ved Eed at de i denne Sag Saaledes som ovenbemelt mere end 14 Dage Siden lovl: Stefnte Torbiørn Liusnæs og ben:te Vidner, den første Stefnede De og tillige fordie hand haver med haanden overfaldet Citanten og hands Hustrue, alt til Doms og undgieldelse, og Vidnerne under Falsmaal til at Prove i Sagen, alt Skedde for eenhvers Boepæl.

Eragted

Torbiørn Liusnæs, item Vidnerne Torbiørn Haaland, Rasmus og Christen Frette gives Laugdag til næste Almindel: Ting at møde, den første med tilsvar – og Provs Anhør – og de Siste for under Falsmaals Bøder at aflegge Eedlig Vidnesbyrd i denne Sag,

  Og Eftter Saavit var med Sagen Arangeret  fremstillede Citanten af Vidnerne det 1te  sc: Torbiørn Holland  der aflagde Eed og vandt at nestl: Vinter 14 Dage for Juel i et Graverøl paa Gaarden Holland eftter indstefnte Torbiørn Liusnæses Moder  afdøde Magdelie Holland  som var Citantens qvindes Moder, hørdte Vidnet at ern:te Torbiørn Liusnæs  som var Druken  udi vrede tiltalede sin Svoger Citanten Saaledes:  Du er een Kieltring, jeg skal Skiem/m/e Dig ud for een Kieltring, Du har giort Kieltrings gierninger med min Moder, \og/ Du har Slaget Armer og Been af paa min Moder,  ern:te Ord bleve talte – og det omprovede Graverøl holdet – i Citantens eget Huus.

 

Hr: Controleur Gorm haver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Lisbet Corporals for skyldige gield 1 rdr: 1 Mrk: 12 s:  at taale Dom til betaling  samt erstate processens omkostninger

  Lisbet Corporals mødte ej.

  Stefne Vidnerne Søfren og Johanes Kolbens Sønner bekræfttede ved Eed at De i denne Sag over 14 Dage Siden lovl: Stefnte Lisbet Corporals for hendes Boepæl.

Eragted

Lisbet Corporals gives Laugdag til neste Almindelig Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Torbiørn Haaland haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntl: ladet Indstefne Samuel Høyim fordie hand \mod/ ham har begaaet overlast eller Kniv Drag, derom at paahøre Prov Tord Næsse og Ole Haaeimsnæset  samt taale Dom eftter Sagens omstendigheder og erstate processens omkostninger.

  Samuel Høyim mødte for Retten og vedstod

 

1753: 105b

 

At være i denne Sag lovl: Stefnt.   Vidnerne mødte ei.

  Søfren og Johanes Kolbens Sønner bekræfttede ved Eed at De i denne Sag mere end 14 Dage Siden lovl: Stefnte Tord Næsset og Ole Haaeims Næset til dette Ting under Falsmaal at Møde og prove.

Eragted

Vidnerne Tord Næsse og Ole Haaeimsnæset forelegges til næste Almindel: Ting at møde  for under Falsmaal at aflegge Eedl: Vidnesbyrd i denne Sag, da og Samuel Høyem bør møde for Vidnerne og hvad videre i Sagen passerer at anhøre.

 

Dereftter blev foretaget Aastæds Sagen imellem Biørn og Steen Axdal Eftter udsettelse fra den 12te i denne Maaned, da begge Parter mødte for Retten  som betientes af Selv sam/m/e Laug Rett som \i/ Sagen forhen ern:te 12te Junj Retten Administrerte.

  Parterne forklarede at ofver deres omtvistede Ager har fra umindelig tiid været  ja hereftter af fornødenhed maae blive  kiørt hvad Korn derpaa Aarlig voxer, ligesom og same Korns Kiørsel ej kand kiøres, helst fordie Ageren ligger meget Steilt, Anderledes end skraas Viis  Snart til een  Snart ofver til den anden Siide op eftter Agern,   Videre Sagde Parterne at Den giødsel som skal legges  og i Deres Minde har været lagt  paa ern:te Deres Ager, den har ligesaavel som ben:te Korn Aufling aldrig været kiørt eller beqvemelig kand kiøres eftter gaardens Siøvei, mens i det Stæd er begge Deele kiørt eftter og over hvad Stæder paa Ageren som Eenhver af gaardens Opsidere har behaget og beleiligst eragter.

  Retten giorde Sig dernest, ligesom forhen skeed er, umage for at Megle til Forlig imellem attern:te Parter, i Særdeleshed som Vii har befundet at Deres disputte er af liden verdie og betydenhed, Mens fordie ingen af Dennem dertil ville \enten/ giøre hinanden – eller antage – noget billigt tilbud, og de derhos bad om Dom   blev i Sagen af Retten Saaledes Dømt og

Afsagt

Vel er eftter de førdte Vidners forklaring og giorde udvisning  Saavelsom ved Parternes for Retten giorde tilstaaelse, oplyslig giort at de paastefnte i Parternes \{..st}/ Ager nedlagde Tver Stocker  eller Saa Kaldede Ræer  ere lagde accurat der hvor Deelet imellem Deres Agre har været og hereftter skal forblive,  Desligeste at Parternes Agre ligger  Saasom Citantens neden – og Contra Citantens ofven – for same Deele og Ræer;  Mens fordie \paa/ disse 2de Ager Parter eftter Vidnernes forklaring og Parternes tilstaaelse aldrig tilforn, og Conceqventer ikke eller!! (heller) De Aaringer Contra Citanten Steen Axdal til sit Anpartes brug i gaarden Axdal brugte den nedre ern:te Ager  Citanten nu følger  og \til/ Citantens gaard derimod henhørte den øfre Ager  som Contra Citanten nu hafver, har været lagt Ræer eller Tver jærde,  Det og ved Aastædernes begranskning er af os befundet at dito Ræer baade ere og i tiiden \mere/ ville blive Opsideren paa Citantens Itzige i brug havende Part af gaarden Axdal til Skade  Saa vel {paa} Citantens berørte Ager, Som og i Sær ved det at den frie Kiørsel Vinteren, Vaar og Høst, med Korn, Giødsel og Andre Ting som Ofver Contra Citantens øfre Ager i umindelig tiid uanket og uadspurt har været til og fra Citantens ofttn:te nedre Ager, virkelig og derved {at same forige frie Kiørsel} bliver Citanten enten aldeles betagen eller Merkelig Tyngere og besværligere end gamelt været haver.  Saa har Steen Axdal ei haftt Rett til eller giort Rett udi at nedlegge ofttb:te Tver Træer eller Ræer,  og hvorfor af disse og flere i Sagen befundne omstendigheder Kiendes for Rett at Contra Citanten Sten Axdal same Ræer, \strax/ bør borttage, Og derhos erindres at hvorvel

 

1753: 106

 

Hand hereftter ligesom tilforn vel ikke bør eller kand betages friehed at disponere eftter eget Tykke over sin gaards Agre og Eng, Maae eller bør dog Citantens ern:te gamle Kiørsel til og fra sin Ager ikke derved det ringeste betages eller forverres, {fornemelig} af Processens omkostninger betaler Steen Axdal til Citanten 8 rdr:, det paadømte eftterkomes og udredes 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven.

 

Formedelst afttenens paakomme blev Rætten til i Morgen ophævet

 

Dagen næsteftter  som var den 19 Junj  blev Rætten til det Almindelige Sommer Tings Holdelse for Etne skibreede atter Sadt paa bemelte Tingstæd  gaarden Romsøe, og Rætten betient med Selvsamme Laug rætt som Sage og Skatte Tinget i gaar betientes med.

 

blev derpaa først Publiceret

  Peder Wees bøxel Seddel in duplo med Revers paa den eene, til Abraham Tørrisen paa Pladsen Havnen  dat: 18 Janv: 1753.

 

Erick Silde og Lænsmanden Johanes Fittie iretteædskede Deres Sag imod Mad:me Kamstrup og Sogne Præsten Hr: Altan  een omtvisted gierdesgaard betreffende  og derhos gav tilkiende at foruden hand fra denne Sags begyndelse har været impliceret som Citant derudi med Erick Silde, Saa har hand dog i Continuation af Deres forige instefnelse til denne tiid, Ting og Stæd Stefnt Mad:me Kamstrup og Hr: Altan til endelig Doms lidelse eftter forige tiltale.

  Weder Parterne mødte ej.

  Søfren og Johanes Kolbens Sønner bekrefttede ved Eed at de i denne Sag for Citanten Johanes Fittie Stefnede gaars dagen 14 Dage Siden Mad:me Kamstrup og Hr: Altan for Deres Boepæl.

  Citanterne paastoed Dom.

Afsagt

hvad Loven i 3 Bogs 12te Capit: 16de art: i Almindelighed befahler, er ved den producerede Sorenskrivers og med haftte meddoms Mænds usvæckede Aastæds Forretning  passeret paa Citanternes gaard Silde d: 18 Julj 1710 eftter indstefnelse af nu indstefnte Mad:me Kamstrups Sal: Mand Hr: Hans Kamstrup, udi Særdeleshed Observeret og Fast Sadt henseende til den nu paastefnte Skiftte gaard imellem Citanternes gaard Silde og De indstefntes gaard Kamboe, i det af Retten da blev Kient at Naar Parterne og Eierne af dito gaarder  da værende eller eftter komende, blev Sindet Skifttesgaard eftter de den tiid  følgelig dito Forretnings nermere udviis, ned sadte Merke Steene og \skede deele/ Streckning, at Opsette, Da skulle berørte 2de gaarders Eiere være forpligted hver at Jærde  hver eftter sin Jords Storlighed,

  Thi Kiendes af saa befatted Sag for Rett at De indstefnte bør og skal Pligtig være \at/ det paastefnte gierde eller Skifttes gaard uvejerlig at lade bekoste og opsette Saa stoer Anpart som eftter udreigning imod gaarden Sildes Skyld, Deres gaard Kamboes Skyld kand paakomme, eller i ermangling af Saadan Deres Pligtes eftterlevelse  at betale Citanterne hvis De for Deres Part af Skiftte gaarden for Deres Reigning og paa deres veigne udlegger og billig bekoster.   Processens omkostninger Regleres eftter de i Sagen befundne omstendigheder, Saaledes, at Mad:me Kamstrup deraf betaler 1 ½  og Hr: Altan  der ved Indlæg har giort den ufornøden Vitløfttig og bekostelig  3 rdr:,  Det paastefnte udredes og eftterkomes 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

Hans Giøen lod ved Lænsmanden Povel Nordhus iretteædske Tiende gields Sagen imod Bøygde Lænsmanden Johanes Fittie   og derudi indgav Citantens Skrefttlig Indlæg af 2den Junj 1753  som blev oplæst.

 

1753: 106b

 

For Citanten blev og produceret det ommelte Tiende Mandtal for 1753,   Saa og een Extract af Matricullen for Saavit Etne Skibredes fulde Landskylds Species til Smør Reduceret betreffer, Verificeret af Stædets Fogeds Fulmægtig Mr: Hundt  som begge blev oplæst.

  Johanes Fittie begierede Anstand i Sagen til neste Ting  for derudi da at give sit videre Svar over det nu indkomne.

Eragted

Johanes Fittie indvilges den begierte udsettelse  og det til neste Almindel: Ting.

 

Sogne Præsten Hr: Altan lod ved Jens Romsøe iretteædske Sagen imod Samuel Haaim  nergaaende ord og opførsel betreffende.

  Samuel Haaim mødte og tilstoed at være i denne Sag lovlig Stefnt til forige

  Citanten lod ellers indgive sin Continuations Stefning af 28 Martj 1753  \og een inden Tinge d: 4de Novbr: 1738 Skedde Afbigt/  som bleve oplæste

  Samuel Haaim tilstoed at Continuations Stefningen er ham og lovl: Forkyndt   indgaf derhos hands Skrefttlige Forsæt af 21de Maj 1753  som blev oplæst.

  Citanten lod Bede om Dom i Sagen.

Afsagt

Ligesom Acten viiser det Samuel Haaim Aaret 1738  d: 4de Novbr:  inden Retten paa sit Wærne Ting eftter forhen ergangne Dom giorde Citanten offentlig Afbigt fordie hand udi et Brølup paa gaarden Flaatte 1737 hafde ladet falde ubeqvems ord imod Citanten og hands Hustrue  ja  Slaget den Siste,  Saa er ham \og/ ved de paa Citantens Sinde førte 13 Vidners Eedlige udsaugn fuldkommen overtydet at hand nu paa nye  tverts imod det løftte hand, da den allegerede Afbigt Skedde, giorde om den hørighed og lydighed hand for eftter tiden skulle erviise imod sin Siæle Sørger  og paa hvis opførsel hand den tiid declarerede at have intet andet end ære og godt at Sige, hafver opført sig imod Citanten som hands Siæle Sørger og Øfrighed  extra ordinair Dumdristig, last – og straf – værdig  i det hand nestleden Aar uden given Aarsage af forbitrelse Skieldede Citanten Hr: Altan for at være een Skurvede Fant  og under græsselige Eeder {og}  Bander \og Forbandelser/ ynskede at Fanden ville Rive Citantens Lever og Lunge af Ham, med meget mere deslige ubeqvem/m/e Ord og Trudsler  som af de førdte Prov tydelig er forklaret,  Saa det derfor af alt lader Sig ansee at i Stæden for Samuel Høyem burde ertne(?) Sin Præst tilbørlig ære og lydighed, giør hand ligesom Handværck af at agere \mod Ham/ een Skiende giæst {og}  \jae  et/ Skarnsagtig og Ryggesløs Meniske,

  Thi af Slig befatted Sag Kiendes for Rett at  Samuel Høyem for sin ern:te begangne Forseelse  og paa det hands Kaade Mund og hidsige Sind \{…}/ nogenledes kand vorde Temmet for efttertiden, denne Sinde bør Tugtes  \dog ikkun/ Saaledes som Loven i 6 Bogs 21 Capt: 4de art: foreskriver, ved at betale til Bergens Tugt Huus 25 rdr:  ligesom og de faldne uforskamede og uSandferdige paastefnte ord og beskyldninger bør være som utalte  døde og krafttesløse  Og \saafald/ ei skal kome Citanten eller Hands Familie paa Reputation goede Nafn og Røgte til Ringeste præjudice.   processens omkostninger betaler Samuel Høyem til Citanten med 8 rdr:   det paadømte udredes og eftterkomes 15 Dage eftter den/n/e Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende Svarede samtlig Almuen at der af Halsnøe Closters gods udi dette Etne skibreede ej er falden fleere første bøxler end af 2 pd: Smør udi gaarden Udstuen  som Johannes Olsen haver opsagt for sin Datters Mand Biørn Olsen.

 

Fogden Examinerede dernæst om hvor mange Mennisker af Mand og Qvinde Kiøn som her af dette skibrede fra vores

 

1753: 107

 

Itzige allernaadigste Konges Tiltrædelse udi Regieringen, og udaf Riget er udreist  men ej end nu indkommen;  hvortil denne Almue Svarede som af de forige skibreds Mænd er forcklaret.

 

Restancen for den 1te Termin af de Kongel: Skatter beløber i alt til 435 rd: 3 Mrk:  samme blev Almuen inden Rætten forelæst, Mens af ingen modsagt.

 

Videre var ej ved dette Almindel: Ting at forrette  thi blev Retten ophævet.

 

 

 

Anno 1753  den 20de Junj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet for Fieldbergs Skibredes Læhnets og Halsnøe Closters Almue paa gaarden Romsøe udi Fieldberg Præstegield, og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Johanes Udbioe, Joen ibdem:, Knud Svalland, Joen ibdm:, Anders ibdm:  i hands Stæd Kolben Tindeland, Peder Svalland  i hands Stæd Ole Skatland, Joen Aasbøe, og Gunder Tindeland.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg  med menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornest allerunderdanigst og underdanig blev læst de nest forhen til dette aars forige Tinge læste og Speciel Protocollerede Kongl: allern: anordninger og den høye Øfrigheds ordres.

 

Videre blev læste

  Lars Ericksen Nedre Houges Fæste Brev in duplo med Revers paa gienparten  til Baar Iversen paa een under Houge liggende Plads  Brandøyen kaldet  dat: 18de Junj 1753.

  Saa og Gudmund Aarevigens Fæste Brev paa 1 ½ Løb Smør i gaarden Ræa I Fieldberg  til Mathias Larsen  dat: 16de Martj 1753

 

Ole Horre af Stavanger Amt haver til dette Ting Muntlig ladet indstefne Joen og Lars Stumoe fordie Deres Creature haver giort ham Skade paa hands Ager  derom at anhøre Prov og Taale Dom til Skadens opretning og processens omkostningers tilsvar.

  De 2de indstefnte mødte og tilstoed at være Saaledes som oven anførdt i denne Sag lovl: Stefnt.

  Citanten fremstillede sine Vidner med begiær de maatte afhøres.

  1te Vidne  Engebret Hougeland  aflagde Eed og vandt at nestleden Aar  neste Dag eftter Mariæ Bebudelses Dag  blev Vidnet tillige med hands Naboe Joen Klouland af Citanten nedkaldet til hands gaard Horre for at Besigtige og Taxere den Skade De indstefntes Fæe Creatur ham paa hands ern:te gaards ager da hafde tilføyet, da De befant Ageren deels paa 11 Stæder Ned træd  og paa et andet Stæd Reent Ruineret, ligesom De og taxerede Skaden eftter Deres bæste Skiøn, at være til \Rent/ Korn 1 t:de  og hafre Korn 1 t:de

  Lars Stumoe tilstoed at den omprovede Skade er Skeed af hands og Joen Stumoes Fæe Bester, Mens Joen Stumoe nægtede det og ædskede Beviis der for af Citanten.

  Citanten førte det 2det Vidne Joen Klouland  som aflagde Eed og vant i alt eensstem/m/ig med 1te Vidne

  Citanten maatte formedelst Joen Stumoes ugrundede indsigelse begiære Sagen udsadt til neste Ting.

Eragted

Sagen udsettes til neste Ting eftter Citantens begiær  som grunder sig ikkun paa Joen Stumoes  mens ei paa den anden Instefntes indsigelse.

 

Joen og Lars Stumoe haver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Christen Stumoe fordie hand ej har villet holde i lovfør Stand een Bøe gaard for et af ham i brug havende Engeland  Myren kaldet, som forvolder at Citantens og den Indstefntes Creature tilføyer Citanten og andre paa Deres Agre og Enge \Skade og/ uRett, der om at anhøre Prov og Taale Dom eftter Loven og Sagens omstendigheder  samt erstate processens omkostninger.

  Christen Stumoe mødte og tilstoed at være i denne Sag lovl: Stefnt  tilstoed og at den Skade af Citantens Creature nestleden aar blev giort i Ole Horres Ager  og er bleven Taxeret for 1 tønde Rent Korn og 1 t:de hafre Korn  er forvolt af det at Creaturene gick igiennem den nu paastefnte Bøegaard, thi uden for ern:te gaard ligger Citanternes Fæhafner og Marker, desligeste tilstod hand at ern:te gaard ei da var eller nu er lovfør, dog i Saadan

 

1753: 107b

 

Stand som hands Naboes Bøegaarder, og hafde Citanterne advaret ham om hands gaards Brøstfeldighed førend Skaden Skedde  Skulle hand og Sadt den i Stand.

  Vidnerne Engebret Hougland og Joen Klouland aflagde Eed og vant at nestleden Aar  da Citanternes Creature giorde den Skade paa Ole Horres Ager  som blev af Deponenterne Taxeret til 1 t:de Rent Korn og 1 t:de Hafre, da Saag De at ern:te Creature hafde gaaet igienem den nu paastefnte Bøe gaard  der var over alt dels meget brøstfeldig og dels fast Ruineret.

  Citanterne begierede Anstand i Sagen til næste Ting.

Eragted

med Sagen Stilles i beroe til neste Ting.

 

Fogden  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Heiberg foregaf at have til dette {tiid} Ting, tiid og Stæd ved Stefnemaal af 5te Martj 1753 ladet Indstefne Enken Marte  Sal: Ambiørn Nordre Ourdals  fordie hun ikke eftter mange giorde Mindel: Anmodninger har villet afstaae og forandre De fornermelser hun har tilføyet Hans Maj:ts gaard Frønsdahl, bestaaende deri at hun fornermer ern:te gaard Frønsdal i dens Nordre Hage nu fremfor tilforn gamelt været haver,  desligeste betager besagde gaard Frønsdals Opsidder det Skin Støe om Sommeren for hands Creature, som til Frønsdal af gamel tiid haver været ved Bøegaarden \paa Frønsdal/ i dens Søre Hage,  derom at paahøre Prov, alt til et lovl: Tingsvidnes erværbelse  med det mere som Stefnemaalet nermere udviser, der blev i Rettelagt og oplæst

  Enken Marte Nordre Ourdal  eller hendes Laugværge Ole Steensen Sørre Ourdal  mødte ej eftter paaraab  ej eller!! (heller) nogen paa deres veigne.

  Citantens eene Stefne Vidne Wintzens Galtung var Absent, hvorfor med Sagen beroer indtil de øfrige Sager og hvad videre ved dette Ting er at Forrette bliver tilendebragt,  og Skulle same Stefne Vidne end ikke da møde  bliver ei eller!! videre i den Sag denne Session an eller foretaget

 

Fogden Hr: Kammer Raad Heiberg gav tilkiende at hand til hørsomste følge høy Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Von Cicignons hannem tillagde ordre af 4de Septbr: 1752 haver til dette Ting  tiid og Stæd med Muntl: Varsel ladet ind stefne Knud Svalland at liide Dom til Straff fordie Hand ved Provste Visitatzen udi Fieldberg Kiercke nestl: Aar meget formæstel: har fremtrinet paa Kierckegulvet og Modsagt den Kongl: allernaadigste Forordning angaaende Skoele Væsenet og den for Fieldberg Præstegield oprettede og Confirmerede Skoele Fundatz  med Saadanne Ord; at hand og de andre Almues Mænd hverken ville viide af nogen Skoele eller betale til nogen Skoelemester,  irettelagde dernest den hannem som melt fra Hr: Stifttbefallings Manden hannem tilhændekomne ordre  som blev oplæst

  Knud Svalland mødte  vedtog lovlig Varsel, og tilstod at have begaaet den paastefnte forseelse  Men beklagede derhos at hand som een Meget Fattig og Eenfoldig Mand deels af andre og deels af egen Eenfoldige Tanker dertil blev forført.

  Actor lod tilføre at da hannem meget vel er bekient at instefnte Knud Svalland baade er een gandske Fattig Mand  og derhos meget eenfoldig, Men dog alle tiider og i andre tilfelde har opført sig som een fredel: og Skikkel: Almues Mand, Saa det vel ikke andet kand være end at hand er bleven forledet af andre til denne Formastelige Opførsel,  Saa Sadte Actor i Rette og paastoed at indstefnte Knud Svalland for Saadan hands Forseelse for denne gang  til advarsel for ham Selv og andre, maatte tilfindes at betale noget taaleligt til Skoele Cassen og Stædetz Fattige  med advarsel Sig een anden gang for Saadan Formastel: ord og Tale mod Hans Maj:ts og høye Øfrigheds Anordninger, under yderligere Straff at i agt tage.

Afsagt

Den Forseelse som er paastefnt og af den angieldende Knud Svalland tilstaaet, betreffende \at/ hands ord har været at hverken Hand

 

1753: 108

 

Eller hands Naboer ikke ville enten viide af nogen Skoele eller betale nogen Skoele holder, ere gandske Stridige Saavel imod den om Skoele Væsenet Allernaadigst udgivne Kongl: Forordning  Som den i detz allerunderdanigst følge derom forfattede og Siden af den høye øfrighed Confirmerede Skoele Fundatz, thi Meritterede og samme Forseelse een Convenable Straff, Mens fordie Acten viiser det berørte Mands Taabelighed  og andre enten lige Saa Taabelige eller ondsindede Menisker hannem dertil har forført, tilfindes hand alleene for denne begangne Formastelse at udrede udi Bøder til Sognetz Skole Cassa 3 Mrk: Danske  og til Sognetz husarme Menisker 1 rdr:, dog i fald hand sig ofttere Sig herudinden eller \i/ deslige tilfelde forseer, maae hand være forsickret at blive derfor i haardere Terminis end nu skeet er anseet,   det paadømte udredes 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende angaaende hvor mange første bøxler dette afvigte Aar 1752 er falden udi dette Fieldbersche skibreede, Svarede Samtlig Almuen at ikke fleere end af 1 Løb 9 Mrk: Smør  1 tønde Korn udi gaarden Hixdahl er falden, hvilcken Gaard er bortbøxlet til Lars Knudsen  som ægter den afdøde Opsidders Encke.

 

Fogden  Velbemelte Hr: Kammerraad Heiberg tilspurte dernæst Samtlig Almuen om de Hannem nogen paalidelig underretning kunde give paa hvor mange Mennisker af Mand og Qvinde som fra dette skibreede af Riget er udreist fra vores Itzige allernaadigste Konges Regierings tiltrædelse, hvortil Almuen Svarede at de langt fra noget paalideligt \derom/ kand give, saa de ickcke viiste hvormange eller faae, nogen og Sletningen af deslige Mennisker er afreist og ickcke indkommen.

 

Restancen for 1te og 2de Termin af de i dette skibreede faldne Kongel: Skatter og Contributioner bestaaer i 354 rd: 1 Mrk: 7 s:  hvilcket alt for Almuen blev oplæst, Mens ej modsagt af nogen.

 

Og eftterdi ej fleere Sager eller andre Forretninger her forefalt, blev Rætten for dette Ting ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 25de Junj  blev Almindelig Skatte og Sage Ting holdet for Føyens Skibredes Læhnetz og Halsnøe Closters Almue paa det ordinaire Tingstæd  Gaarden Bielland, og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Engebret Bærøen, Joen Larsen Teigland, Torckel Totland, Erick ibdm:, Helge Eikeland, Anders Pettersen ibdm:, Petter Jacobsen Saxei og Anders Mathiesen Folgerøen.   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue

 

hvornest Allerunderdanigst og underdanigst blev læst de forhen dette aars Somer Tinge læste og i Protocollen Special anteignede Forordninger og den høye Øfrigheds ordres.

 

dereftter blev Publiceret.

  1te  Fogden Hr: Kammeraad Heibergs som ombuds mand for Halsnøe Closters gods, Hands bøxel Seddel til Ole Andersen paa ½ Løb Smør  ½ huud i gaarden øfre Spidsøen  dat: 4 Janvarj 1753.

  2de  Mickel Knudsen Grams Skiøde til Peder Larsen paa ½ Løb 18 Mrk: Smør i gaarden øfre Grindem, hvorfor er betalt 40 rdr: 3 Mrk:  dat: 26de aprilj 1753.

  3de  Bertel, Peder og Lars Grønaases bøxel Seddel til Jacob Jensen paa Pladsen Grønaasvogen,  dat: 29de Novembr: 1752.

  4de  Sr: Lambert von \der/ Ohes bøxel Brev paa Han{s}øyen  skylder 6 Mrk: Smør, til Bertel Tommesen  dat: 10 Martj 1753, med Revers.

  5te  Een af Stædets Foged  Velædle og Velbyrdige Hr: Kammerraad Heiberg  ved Fuldmægtig Mons:r Niels Hundt den 17de Martj 1753 paa giæstgiveriet Engesund udi een Sr: Jens Isach Holches ejendomme, forrettede Executions og indførsels Forretning, hvorved Velædle og Velbyrdige Hr: Commerce Assessor Janen von der Lippe i Bergen eftter ergangne ober Hofrættes Dom af 18 Julj 1737, og paafuldte høyeste Rættes Confirmations Dom af 28 Junj 1742  samt den udi Skiftte Rætten eftter afg: Foged

 

1753: 108b

 

Oluf Larsens afdøde Hustrue Bergitte Heiberg den 4 Octobr: 1738 faldne Decision  har for sin fordring 518 rd: 5 Mrk: 15 s: \med skadesløs betaling udi Rentter med videre til betaling skeer/ hos Procurator  Velbemelte Mons:r Jens Isach Holch, nødt Execution og Indførsel udi Storøens Præstegields Konge Tiende  der udi alt eftter ejermandens egen angivelse til Prindsesind Styrs Svarelse af 12te Janv: 1750  Renderer sig udi aarlig indkomme 50 17/24 tønder Havre  og smaae Tiende 35 ½ s: i penge, og hvilcken Konge Tiende i ermelte Forretning findes at være vurderet for 951 rd:

 

Fordie ej mere i dag til publication blev fremlagt  og Fogden med de Kongl: Skatters hævelse giorde Anfang  ophævedes Retten til i Morgen.

 

Anden Dagen  d: 26de Junj  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa Tingstædet Bielland.

 

Dereftter blev læst

  Hr: Hertzbergs Fæste Brev in duplo med Revers paa den eene  til {Anbiørn Espevær} Lars Joensen paa 2 ½ Pund Smør i gaarden Espevær  dat: 16de Janv: 1753

 

Procurator Mr: Holck indfant sig og gav tilkiende at hand paa ædle Jaen Frøichens veigne ved Skrefttl: Stefnemaal dat: 28de Maj indeværende Aar haver indkaldet Hr: Tolder Andreas Kragh at betale til ben:te Frøichen 20 rdr: 1 Mrk: 8 s:  med videre som Stefningen indeholder  der for Retten blev oplæst  dat: 28de Maj 1753

  Hr: Tolder Kragh mødte ej eftter paaraab.

  Stefne Vidnerne Johanes Lønning og Amund Eløen blev fremstillet og ved Eed forklarede at de over 14 Dage Siden lovl: forkyndte den producerede Stefning for Tolder Kraghs Boepæl i eget paahør

  Holck dernest var begierende de i Stefnemaalet Nafngivne Vidner førdte og afhørte.

  Hr: Tolder Danchertsen mødte og indgaf sit Skrefttl: Vidnes Byrd i denne Sag  det hand Selv for Retten oplæste  dat: 25de Junj 1753.

  ern:te Stefne Vidner forklarede dereftter under Eed at de end og har ben:te dato forkyndt det i rettelagde Stefnemaal for Vidnet Rasmus Krag  som nu ei møder, \for/ hands Boepæl.

  Fulmægtigen Mr: Holck indgav Mads Kraghs Attest af 25de April 1753  som blev oplæst,   Holck dernest forestillede at endskiønt hand haver fuldkomen oplyst at Hr: Tolder Kragh er pligtig at betale til Sr: Frøchen 20 rdr: 1 Mrk: 8 s:  hvilke Penge Hr: Tolder Kragh ventel: indehaver af hands Søn Mads Kraghs Møderne Arv, Saa ville dog Holck for nerværende tiid forlange det udeblevne Vidne Rasmus Kragh forelagt til neste Ting at møde, for derved des tydeligere med de førdte Vidner at overbevise Tolder Kragh Sin Pligt ved at holde hvad hand indgaar med haand og Mund i følge Lov.

Eragted

Hr: Tolder Kragh og Vidnet Mr: Rasmus Kragh gives Laugdag til neste Ting at møde  den første til Provs og Doms Anhør, og den siste for under Falsmaals Bøders udredsel at aflegge Eedlig Vidnes byrd udi denne Sag.

 

Procurator Sr: Barth fremstod for Retten og i rettelagde et af ham under 13de April H: A: paa kiøbmanden udi Bergen  Sr: Jaen Ludes veigne udfærdiget Stefnemaal  ved hvilket Beboeren af gaarden Kaarevigen  Sr: Rasmus Kragh  er indstefnt at lide Dom til at betale skyldig værende 69 rdr: 3 Mrk: 2 s:  samt processens omkostning eftter Stefningens nermere bemeld  der for Retten blev oplæst

  Rasmus Kragh blev paaraabt men mødte ej  mens for ham indfant sig Bøygde Procurator Mr: Holck  som vedtog lovl: Varsel  og da Holck som nye antagen Procurator for Rasmus Kragh ikke fuldkomen er underretted om Sagens beskaffenhed, Rasmus Kragh har og lovl: forfald ved andet Arbeide at beobagte  Saa paastod Holck at Sagen maatte udsettes til neste Ting, da Rasmus Krag nermere skal fremkome med hvad som til Sagens Sande oplysning

 

1753: 109

 

kand behøves.

  For at oplyse Sr: Holckes øyne og viise ham at den indstefnte Kragh virkel: er Citantens Debitor for det paastefnte, Saa fremlagde hand til Actens følge ben:te Kraghs Mesive til Citanten af 19de Hujus  hvor udi hand for det første tilstaar gielden og lover prompte betaling, Men for det 2det Railerer som een Vanvitting og declarerer at ville indesidde med Pengene under Paaskud at ville indesidde med Capitalen  Siden hand ventel: ved Dom ikke kand vorde tilfundet at betale  foruden Capital og omkostninger, Renter til betaling præsteres, hvilke hand Siger Skal blive ved hands Svoger i Bergen Favne Sætter Pengers Oppebærger Sr: Brose betalt,  Men da Comparenten anseer Rasmus Kraghs omstendigheder vanskelig, ligesom her og tales om at hand agter at fortræke herfra till Schotland med sit foregivende ejende Skib, Saa kunde Comparenten ikke agnoschere udi een Saa Reen og Klar gields Sag, den forlangte Anstand, men da Søgemaalet ej alleene er oplyst  Men end og uimodsagt, ja  end ikke eller!! (heller) kand imodsiges, Saa fant Comparenten sig beføyet krafttigst at protestere paa uopholdelig Dom, ja  Tog hands Principal Reserveret Skades indtale fra Domeren at udsøge i fald udhal skulle bevilges  og alt eller intet eller noget skulle briste eller kome til kort,  Sluttel: paastod Comparenten erstatning for denne Sags ibragte omkostning, for Rettens gebuhr, det Stemplede Papier, Comparentens Reise og Skyds her til Ting Stædet  som er 7 Mile fra Bergen  tilsamen billigst med 18 rdr:   det allegerede Mr: Kraghs Brev af 19de Junj 1753 blev oplæst.

  Mr: Holck forefant  da hand hørte Kraghs Brev oplæse  og at det ikke var Rasmus Kragh til saa megen Store last som Procurator Barth i sin giorde Protocollation forestiller,  Holck ville og for nerværende tiid forbiegaae Mons:r Barthes unyttige expressioner imod Kragh  men tog sig same paa Kraghs veigne til nestkomende Ting at paa-anke, \Reserverede/ i øfrigt [saa og]? formodede hand at hands Principal Kragh ikke med Retten blev overilet, Men begierede Anstand i Sagen til neste Ting, da alting skal finde sin Rigtighed paa Rasmus Kraghs Side

  Barth igientog sin forige paastand om uopholdelig Dom

Afsagt

Da Rasmus Kragh ved sin til Citanten afladte Skrivelse af 19de i denne Maanet og dette aar tilstaar at være Citanten skyldig de paastefnte Penge, hand og ved Procurator Holck har taget til Vedermæle, i Sagen, Saa kand eller bør den begierte opsettelse  der Accorderer med disse angaaende ern:te Retmessige Krafs betalings uretmessige Veigrelse i ern:te Mesive anførte ord:  Men ellers skal du ei tenke at jeg bruger denne maade at opholde Dig med betaling, er for din skade eller min fortieniste, men just for jeg finder det saa for godt, ikke {enten} indvilges, men i det Stæd bør Rasmus Kragh betale Citanten de paastefnte 69 rdr: 3 Mrk: 2 s:  og 8 rdr: i denne processes omkostninger 15 dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd

 

Procurator Sr: Barth fremstillede sig for Retten og gav tilkiende at hand paa Hr: Kamer Assessor Jørgen Brøchers veigne til dette Ting ved Skrefttl: Stefning haver ladet indkalde Sr: Rasmus Kragh at møde og Dom at lide til at betale Skyldig værende 88 rdr: 5 Mrk: 8 s:  tillige med Ræsterende Renter som

 

1753: 109b

 

Ræster paa een af ben:te Kragh til Citanten under 8de Maj 1749 udgiven Pandte Obligation paa Capital 300 rd:   ben:te Stefning  som lovl: er ankyndiget  i rettelagde Comparenten  og dernest gav til kiende at til afdrag til den paastefnte Summa siden Stefningen blev udfærdiget er betalt i Contant 22 rdr:  Saa at nu alleneste Søges Dom for de Ræsterende 66 rdr: 5 Mrk: 8 s:  med Renter fra 12te Aug: 1752 til Skadesløs betaling erholdes,  det allegerede Stefnemaal blev oplæst

  Mr: Kragh blev paaraabt mens ei mødte

  Stefne Vidnerne Johanes Lønning og Amund Eløen bekræfttede ved Eed at de har mere end 14 Dage Siden forkyndt den producerede Stefning for Rasmus Kragh i hands Koenes paahør  da hand ei var hiem/m/e.

  Barth lod tilføre at da den indstefnte \ei mødte/, endskiønt Kravet er Reent, og udisputerlig, Saa maatte hand dog eftter Lovens Forskriftt begiere foreleggelse for den udeblivende til det anstundende Høste Ting, da Comparenten lovede at i Retteføre de Bevisligheder som skal legitimere Søgemaalet.

Eragted

Rasmus Kragh  som Absent men lovl: Stefnt  gives Laug dag til Neste Ting at møde med tilsvar i denne Sag

 

Ole Reinertsen Degernæs haver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Tosten Spitzøen fordie hand i Citantens ejende gaard {Spitzøens} Degernæses Skov har uden tilladelse begaaet hugst,  derom at paahøre Prov og Taale Dom til undgieldelse og ellers eftter Loven  samt erstate processens omkostninger

  Tosten Spitzøen mødte ei eftter paaraab

  Stefne Vidnerne Anders Skaffer og Ole Bielland bekræfttede ved Eed at De i denne Sag lovl: har Stefnt Tosten Spitzøen mere end 14 Dage Siden

  Citanten fremstillede sine Vidner med begier at same maatte afhøres.

  1te Vidne  Jens Haadneland  Mand til Citantens Søster  aflagde Eed og vandt at nestl: Vinter Saag hand een Dag at den instefnte Tosten Spitzøen hafde hugget og frembaaret til Søen ei allene 20 Fure Træer  saa Stoere som bruges til gaard Ræer, Men end og flere som hand ei taalte, og det af Citantens gaard Dægernæses Skov, som hand Sagde at have forlov \der/ til af Niels Dægernæs, hvilket aavirke eftter Vidnetz Skiøn var Skoven Merkelig Skadelig  Men dog ei mere Værd end 3 Mrk:

  2det Vidne  Daniel Sæbiørnsen  aflagde Eed og vandt udi alt som 1te Prov udsagt haver

  Den omprovede Niels {Spitzøen} \Dægernæs/  som ejer af halve Dægernæs  mødte og Sagde at hand ei har givet den indstefnte tilladelse at begaae den paastefnte hugst  mens vel at hugge Eener og Skat eller uduelige Træer til Brende Ved.

Eragted

Tosten Spitzøen gives Laugdag til næste Ting at møde med tilsvar i denne Sag

 

Dernæst blev Publiceret

  1te  Sogne Præsten Hr: Niels Hertzbergs bøxel Seddel paa 2 ½ pund Smør i gaarden Espevæhr til Lars Jensen  in duplo forfatted med Revers paa den eene  dat: 16 Janvarj 1753.

  2de  Sr: Heunemeurs bøxel Seddel til Thore Danielsen paa ½ Løb 3 Mrk:r Smør i gaarden Hidschen  in duplo forfatted med Revers paa den eene  dat: 7de Junj 1753.

  3de  Hr: Kammer raad Heibergs bøxel Seddel til Reinert Reinertsen Agdesteen paa 1 Løb Smør  1 huud  Bispe Stolens gods i Christiansand, in duplo forfatted med Revers paa den eene  dat: 16de Martj 1753.

  4de  Velbemelte Hr: Kammer raad Heibergs bøxel Seddel til Jacob Sæbiørnsen paa ½ Løb Smør  ½ huud i gaarden Otterøyen  Halsnøe Closters gods,  dat: 16de Septembr: 1752.

  5te  Daniel Danielsen Espevæhrs med fleeres Skiøde paa een part i Bømmels annex Kircke  hvor for udi alt er betalt af Kiøberne Jens Esechielsen Vicha og Niels Esechielsen ibdm:  59 rd: 3 Mrk: 13 s:,  dat: 31te Novembr: 1752.

  6te  Encken Gunilde Siursdatter med fleeres Skiøde paa 2 pd: 16 Mrk: Smør i gaarden yttre Haavigen til Erich Helgesen,  dat: 5te Martj 1753.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg i retteædskede Leiermaals Sagen imod ÆgteManden Christopher Haalund og Barbroe

 

1753: 110

 

Endresdatter  som begge mødte for Retten og vedtog lovl: varsel til dette Ting  da og Christopher Haalund tilstod at have i sit ægteskab auflet Barn med Barbroe Endresdatter.

  Actor i rettelagde een hos Christopher Haalund nestl: Aars 14de octobr: passerede Seqvestrations Forretning  som for Retten blev oplæst, og udviser at Leiermaals begiengerens gandske Boes Formue  naar hands Bevislige gield er fradragen, beløber sig til 6 rdr: 3 Mrk: 2 s:   Actor lod tilføre og Sadte i Rette at omendskiønt Leiermaals begiengeren  ægtegiftt Mand Christopher Haalunds gandske beholdne Formue eftter den i rettelagde Registrations og Seqvestrations Forretnings udviis, ickun beløber sig til 6 rdr: 3 Mrk: 2 s:, Saa ville hand dog paastaae at ben:te Lejermaals begienger  følgel: Forordningen af 6 Decembr: 1743  bør tilfindes at betale sine dobbelte Lejermaals Bøder med 24 rdr:  eller i mangel af Bøder  at Straffes paa Kroppen eftter allerhøyst bemelte Forordnings bydende,   og hvad sig angaar qvinde Menisked Barbroe Endresdatter, da Sadte Actor over hende i Rette til Straffs Lidelse eftter Lovens 6 Bogs 13de Cap: 1 art:, hvorom hand ædskede Dom.

Afsagt

De indstefnte  Som har tilstaaet med hinanden at have begaaet den paastefnte Lejermaals Forseelse  bør eftter Lovens 6 Bogs 13de Capit: 1te art:  og Forordningen af 6te Decbr: 1743  udi Bøder betale  sc:  hand til Hands Kongl: Maj:ts Sigt og Sagefalds Cassa ej allene sine dobbelte Lejermaals Bøder 24 rdr:  Men end og 10de Parten af hands beholdne Formue eftter den derom i hands Boe Passerede i rettelagde og af den høye Øfrighed Approberede Registrations og Seqvestrations Forretning, bereignet til 4 Mrk:,  Og Hun til Actor 6 rdr:,  Og udi ermangling deraf, Straffes de paa Kroppen;  det paadømte udreder ægtemanden Christopher Haalund og Barbroe Endresdatter 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven

 

Formedelst afttenens paakomme blev Rætten til i Morgen ophævet

 

Dagen næsteftter  som var den 27de Junj  blev Rætten med forbemelte Laugrætt atter Sadt paa Tingstædet  gaarden Bielland.

 

Da følgende Publicationer blev foreviiste, nemlig

  1te  Mons:r Mads Krags Pantte obligation paa!! (til) Sr: Jaen Frøchen i Bergen  stoer 256 rd: 2 Mrk: 12 s:  hvorfor er Pandtsadt alle hands hereftter sig tilhvervende Midler  dat: 22 Augustj 1752.

  2de  Sorenskriver Hesselbergs auctions Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Smør  ¼ hud i gaarden Dægernæs  og det til Ole Reinertsen for Summa 128 rd: 2 s:  dateret 8 Martj 1753.

  3de  Hr: Controleur Gorm med fleeres Skiøde til Lænsmanden Iver Gram paa ½ Løb 18 ½ Mrk: Smør i gaarden SørHuglen  dat: 20 Decembr: 1752.

  4de  Hr: Niels Hertzbergs bøxel Brev til Lars Aanesen paa 1 Løb Smør i gaarden Teigland, Præsteboels gods, in duplo forfatted med Revers paa den eene

  5te  Niels Arnesen Folgerøens Skiøde paa 18 Mrk: Smør i gaarden Folgerøen til Niels Haldorsen, for 26 rd:,  dat: 9 Martj 1753.

  6te  Skiftte Brevet eftter Anbiørn Nielsen Espevæhr  Slutted den 21 Julj 1752, som udviiste at samme Sterfboe ejede een anpart i Bømmels annex Kircke  ansadt for 45 rd:, som i blant Sterfboets Arfvinger blev udlagt.

  7de  Skiftte Brevet  Slutted den 30 Novembr: 1752  eftter Myntlingen Marithe Jensdatter Søre Sæhle, som udviiste at bemelte Sterfboe ejede i Søre Sæhle 5 Mrk: Smør  som er paalodnet Encken Kari Ingebretsdatter for 5 rdr:   I gaarden Mælland er Boet ejende 3 Mrk: Smør for 3 rdr:  deraf lodnet paa Broderen Hans Jensen 2 Mrk: Smør   og Søsteren Anne Jens datter 1 Mrk: Smør.

  8de  Een af Fogden Hr: Kammerrad Heiberg den 13 Martj 1753 Forrettede Executions og indførsel Forretning, for Hr: Conference Raad Berregaards Commissionair  Hr: Assessor Jaen van der Lippe  hvorved for 600 rd: med paaløbende Rentter 5 proCento til betaling skeer  som Sogne Præsten Hr: Niels Hertzberg eftter erhvervet Nambs Dom af 26 Junj 1752, er pligtig til Høybem:te Hr: Conference Raad Berregaard, er skeed udlæg og Indførsel udi Velbemelte Hr: Hertzbergs Præstegields  sc: Findaases  \visse/ Indkomster af Landskyld  samt Korn og Smaae Tiende med videre til sin skadesløs betaling for forbemelte Summa med paaløbende Rentter og andre omckostninger  i alt 968 rd: 4 Mrk: 14 s:  som videre Rentte til betaling skeer, hvorudi dog er Decourteret 8 rd: udi Contante penge i hands Boe fantes.

 

Formedelst afttenens paakomme blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 27de!! Junj  blev Retten med bem:te

 

1753: 110b

 

Laug Rett atter Sadt paa ben:te Tingstæd.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hand som Actor paa Justitiens veigne haver ved Skrefttl: Stefnemaal ladet Indstefne til dette Ting  tiid og Stæd et qvinde Meniske ved Nafn Elen Conrads Datter  som udi afvigte Aar 1752  imedens hun var udi Tieniste paa giestgieberiet Bømelhafn  udi Løsagtighed har ladet sig besvangre  og eftter besvangrelsen er indreist til Bergen  hvor hun har ligget i Barsel Seng  og ved hendes Barns Daab d: 3de Decembr: 1752 har udlagt til Barne Fader hendes hosbonde  ægtegiftt Mand Jonas Budde, at lide Dom til Straff for Saadan hendes i Løsagtighed begangne Leiermaal, og eftterdie den Angifne Jonas Budde aldeles benegter at være barne Fader  og derimod har angivet Vidner hvormed skal kunde Beviises at ben:te qvinde Meniske Elen  paa den tiid Besvangrelsen er passeret  oftte har Søgt Senge Leie med een Løs Karl ved Nafn Tarald Espevær, Saa hafde Actor funden sig anlediget tillige at indstefne ben:te Ellen Konrads Datter, den rette Barne Fader at angive  og udi Sagen at anhøre Vidner  som ere Sogne Præsten Hr: Niels Hertzberg  samt 2de Tieniste Drenge og 1 Tieniste Pige  Nafnl: Jens Albretsen Wæspestad, Johanes Espevær, og Marte Hansd: Kallevaag,   endel: gav Actor tilkiende at hand og ved dette Stefnemaal har ladet Indstefne Saavel den angivne ægte Mand Jonas Budde  som den mistængte Dreng Tarald Espevær, Vidnerne at anhøre, til Sagen at Svare og Dom Saavit den Eenhver kand paagielde, at modtage, med videre eftter Stefnemaaletz formeld  som for Retten blev oplæst  dat: 25de April 1753, som er paateignet Forkyndelsen

  Dernest begierede Actor at de 2de ved Stefnemaaletz forkyndelse i Bergen tilstædeværende Vidner Morten Nielsen og Mons Jørgensen, maatte end ydermere nu inden Retten afhiemle Stefnemaaletz lovl: forkyndelse.

  ben:te 2de Vidner bekræfttede ved Eed at forkyndelsen er skeed i Bergen for Ellen Konrads Datter, hendes Fader  og Tarald Espevær, den tiid og Saaledes som paateigningen paa det i rettelagde Stefnemaal  /: som dennem nu i Retten blev forelæst :/  udviiser.

  Gav!! lod tilføre at hand og har ladet et lige lydende Stefnemaal ved de 2de Vidner  Lænsmanden Johanes Lønning og Halvor Larsen Føyen forkynde for Jonas Olsen Budde og de instefnte Vidner, hvilket hand i ligemaade begierede afhiemlet.

  ben:te 2de Vidner bekræfttede og ved Eed at de har forkynt ben:te ligelydende gienpart af det nu i rettelagde Stefnemaal for Jonas Buddes Boepæl  item for Vidnerne  som ere Jens Vespestad, Johanes Espevær og Marte Hansdatter Kallevaag, Som bleve Stefnte under Falsmaal at møde og Prove i Sagen, og endel: for Hr: Hertzberg, eenhver Deres Boepæl.

  Dernest irettelagde Actor   1mo  Bye Fogden i Bergen  Sr: Albret Christian Dasses Skrivelse og Communication om dette Lejermaal  dat: 5te Decembr: 1752,   2do  Provsten her i Sundhorlæhn  Hr: Edvard Christies Mæsive til Actor under dato 21 Decbr: 1752  angaaende det sam/m/e,   og endelig  3tio  Sogne Præsten til Findaas Præstegield  Hr: Niels Hertzbergs til Actor indløbne Skrivelse under dato 13de Janv: 1753, hvorudi hand oplyser denne Sags Samenheng, og hvilket har givet Actor Anledning at anlegge Sagen paa den maade skeed er.   De allegerede 3de Documenter blev derpaa oplæste

  Procurator Sr: Bartz fremstillede sig for Retten og gav tilkiende at hand af den Constituerede Stifttbefallings Mand Hr: Justitz Raad og Laugmand Bager ved Resolution af 19de Hujus  teignet paa instefnte qvinde Meniske Ellen Konradsdatters under 26 Maj nest forhen indgivne Memorial, er beskiket til ben:te Fattige qvinde Meniskes Forsvar, hvilken Orriginale Memorial med Resolution Comparenten for Domeren anviiste  og deraf fremlagde een Vidimeret gienpart, Siden hand originalet for andre Retter til denne Sags yderligere oplysning behøver at betiene sig af,  den allegerede original

 

1753: 111

 

Blev forevist og fantes Rigtig med den i rettelagde Copie  som blev oplæst.   Dernest Sagde Barth at qvinde Menisked Elen Konradsdatter end nu som før declarerer og med Eed lover at gestendige det Jonas Budde er hendes rette og Sande Barne Fader  og da Comparenten af de fra Actor Hr: Kamer Raad Heiberg i retteførdte Documenter ikke udfinder at Jonas Budde har benegted qvinde Meniskets Sandfærdige angivelse  hvilket hand vel eller hverken uden eller under Eed Trøster sig til, Saa ansaag Comparenten, Sogne Præsten til Findaas Kaldet  Hr: Niels Hertzberg  mere at være ben:te Buddes Forfægtere end forfølgere  som hand eftter Eed og Embedes Pligt burde viise sig at være;  Naar hands Skrivelse af 13de Janv: nestl: til Hr: Kammer Raad Heiberg nøye betragtes, Anledningen til Saadant, maae ventel: kome deraf at Jonas Budde, vel bekient er een hel Formuende Mand  og altsaa i Særdeleshed nu formedelst andre Omstendigheder maae understøttes; Men da Loven beskiermer Saavel den Fattige som Rige, Saa haabede Comparenten at Buddes forfægtere ingen fremgang skal nyde.   Dernest Sagde Comparenten at qvinde Menisked undres høylig over, det Actor paa fundamente af Præstens høcklevorne Brev, ville anlegge een saa betydelig Actions Sag imod hende, ret ligesom hun skulle være een Løygner  og dereftter følgel: Lovens Forskriftt afstraffes, Thi Comparenten var af den formening at det var Jonas Buddes Egen Pligt at fralegge sig beskyldningen og indtale Satisfaction om hand sig dertil trøstede, da qvinde Menisked nock skulle begiegne ham med giensvar eftter beskaffenhed, ja  forelegge ham det som hand minst skulle have ventet, hvilket kunde være Hands Maj:ts Cassa til temel: fordeel om ben:te Bemidlede Mands effecter icke er eller bliver forryket, som til største deelen bestaar  foruden faste ejendeeler, i Guld, Sølv og andre Kostbare ejendeele, Men for nerværende tiid  og da qvinde Menisked forvisser sig om at ingen skal overtyde hende at have haftt legeml: omgiengelse med andre end Jonas Budde, eller haver anden Barne Fader, Saa haabede Comparenten at Actor Hr: Kamer Raad Heiberg for sin deel og under Nafn af Justitiens Pleje nu frafalder denne Sag, Siden hun nu ved Comparenten i Retten fremlegger de Bøder som Loven dicterer  sc: 6 rdr:  /: hvilke af Actor blev modtaget  og hvorfor hand udgav sit Beviis :/  og i øfrigt lader Jonas Budde med hands Forfægtere anlegge Sag for Deres egen Reigning, da det vil ankomme paa om ikke den Kaade Hingst  som Provsten Hr: Edvard Christie taler om udi hands fremlagde Skrivelse af 21 Decbr: nestl: Aar, Skal blive lagt Capsun paa, hvornest Comparenten Paa qvinde Menisked Ellen Konradsdatters veigne tog hendes lovl: paa-anke Reserveret i fald hende nogen forurettelse Skulle skee, og om denne Sag under Nafn af Justitiens Pleje lengere skulle fremture.   Dernest Sagde Comparenten at hendes Fader tillige med Søn tager sig Reserveret at indtale Satisfaction hos Præsten Hr: Hertzberg tillige med Datteren for tillagde nærgaaende urigtige beskyldninger udi forn:te hands Skrivelse, og til Sist begierede Beskreven hvis passeret og nu produceret er.

  Actor begierede at Tarald Espevær og Jonas Budde

 

1753: 111b

 

Maatte paaraabes.

  Jonas Budde og Tarald Espevær mødte ej eftter paaraab, Mens fra den første fremlagde Bøygde Lænsmanden Johanes Lønning et Skrefttl: indlæg  som blev oplæst  af 25de Junj 1753.   Hr: Hertzberg mødte og ei.

  Barth tilspurte Lænsmanden som frembringede Jonas Olsen Buddes Indlæg, Siden hand Skiuler og Skiemer sig Selv for Retten at fremkomme, om hand veed hvem der har været Concepist til ben:te Indlæg  siden det hverken er forfatted eller Skreven ved ham Selv, Men mere ligner og overeens komer med Præstens Brev   Lænsmanden Svarede at hand ei veed hvem ern:te Indlæg har Conciperet eller Skrevet, Men Comparenten har ladet sig det her paa Ting stædet levere  for same at irettelegge.   Dernest Sagde Barth at hand bemerker af Buddes fremkomne Skriftt at hand giør sig Selv Mistængt ved det at Consepisten har Skrevet at hand udi mange uger  baade for og eftter den tiid qvinde Menisked blev besvangret, var Syg og Sengeliggende, hvor af fastelig maae Sluttes, Siden hand for og eftter var Syg, Maae have været Saa Frisk da Besvangrelsen Skedde at hand virkel: har øvet den tillagde omgiengelse og Barne Aufling  som hand vel bekient er duelig til,  Altsaa benegter Comparenten paa qvinde Meniskets veigne hands og hands Forsvarers declarationer in totum.

  De indstefnte Vidner mødte omsider og indgaf hands Skrefttl: Attest i denne Sag  dat: 20de Junj 1753  som blev oplæst.

  Barth derpaa Replicerede at hand anseer Hr: Hertzbergs Attest for Nul og Nichs  siden den er lige saa Partisk som hands Forsvars Skriftt til Jonas Buddes Fordeel;  hafde Saadan hands opførsel og forsvars Skriftt udsprunget af een Procurators Hierne, da kunde ventel: ikke derover fremsettes saa mange Cretiqver som ventel: vil skee.

  Actor begierede De øfrige indstefnte Vidner Eedfæsted og afhørt.

  Barth protesterede ej alleene imod Vidnernes førelse, Men end og mod Sagens videre fremgang  og derom ville afvarte Rettens biefaldige Kiendelse.

  Actor Reffererede sig til sit forige.

Eragted

De indstefnte Vidners førelse kand eftter Sagens omstendigheder tiene til dens Oplysning, hvorfor og sam/m/e Vidner til Eeds admitteres.  Angaaende den protest Procurator Barth ellers har indkommet med imod Sagens videre Ventilation for denne Rett eftter Actors Stefnemaal {og}  forinden Jonas Budde Selv ved Stefnemaal actionerer qvinde Menisked Ellen Villartzdatter!! (Konrads-), da Skal sam/m/e af Retten  naar Sagen pro & Contra er {ageret} af Parterne \ud/ageret  blive paaskiønet.

  1te Vidne  Jens Albretsen Væspestad  aflagde Eed og vandt at hand  som tiente indstefnte Jonas Budde Stændig i 3 aar indtil nu nestl: Foraar  da hand Qviterede same Tieniste, var een aftten nestleden Aar 1752 \først/ i Fastens tiid for ern:te sin hosbonde Jonas Budde paa gastgieber Stædet Bømelhafn  hvorhelst indstefnte Elen Konradsdatter same tiid og var i tieniste hos Budde,  da Vidnet om Afttenen ved Senge tiid Saag at indstefnte Tarald Espevær  eftter at Ellen Konradsdatter hafde lagt sig til Sengs og hviile i een i Stuen staaende Slag Benck, lagde sig Paa Sengen hos hende  eftter at hand hafde træcket sine Skoe af Fødderne, dog ei under men oven paa Senge Klæderne  ligesom hand og hafde sin Trøye  Boxer og Strømper paa, og hand hørte ei at hun tiltalede Tarald Espevær fordie hand som melt ned lagde sig paa hendes Seng,  Vidnet forføyede sig og Strax op paa et Loftt paa ben:te Bømelhafn  hvor hand tillige med flere andre laag Natten over, og neste Morgen dereftter  som Vidnet kom ned i Stuen igien  Stoed Tarald Espevær paa gulvet og træckede sine Skoe paa sig igien, og ofttere Saag Vidnet ei at Tarald Espevær hafde Senge Leje hos Elen Konradsdatter.   Actor begierede at Vidnet maatte foresettes følgende Qvæstioner   1st  om indstefnte Jonas Budde ikke ogsaa paa den omprovede tiid var paa gastgeberiet Bømelhafn  eller hvad tiid hand var paa det Stæd som Ellen Konradsdatter sig opholt.   Rs:  Nej  hand veed og ei naar hand var der  thi Vidnet var som oftteste borte  og altsaa ei kand vide det.   2de  om Vidnet veed hvad tiid Jonas Budde den første gang

 

1753: 112

 

Eftter Juel forgangen aar Reiste til Bergen   Rs:  Nei  hand erindrer det ei, Mens det husker hand  at den tiid Jonas Budde Reiste til Bergen nestleden Aars Vinter eftter Juel og blev liggende Veirfast paa gastgieber Stædet Engesund  da hafde Folck begyndet at faae noget lidet Taask i Vaar Fisket i Brandesund.   3tio  om Vidnet da ikke har Seet nogen lætfærdig eller løs omgiengelse at være begaaet enten af Jonas Budde eller Tarald Espevær med den instefnte Ellen Konradsdatter enten paa den eller andre tiider   Rs:  Nej.   Barth  nest at tage paa-anke Reserveret over Rettens Kiendelse  tilspurte Vidnet   1mo  om hand var tilstæde paa Espevær nestafvigte Januarj Maaned da Præsten Hr: Hertzberg aarelod Jonas Buddes Hustrue Mette   Rs:  Nei, Mens hand kom til Bømelhafn Strax eftter hun var bleven aareladt   2do  Om Vidnet ikke veed at Buddes Koene Sendte Bud eftter Præsten da hun blev underretted om at hendes Mand for Barne Fader var udlagt   Rs:  Nei  hand veed det ei, Mens det veed hand  at Præsten Hr: Hertzberg som Sædvanlig den tiid kom til Bømelhafn at Logere  og dagen dereftter at holde Præken ved Bømle Kiercken.   3de  Om Vidnet ei har hørt at Mette Budde har beklaget sig over denne hendes Mands Forseelse.   Rs:  joe  hun var bedrøvet og beklagede sig for det Røgte som kom om at hendes Mand skulle være udlagt for at være Ellen Konradsdatters Barns Fader.   4de  om hand ikke veed at Budde oftte var i Bømelhafn mens Pigen Ellen var der i hands Tieniste  og om ikke og Pigen undertiden kom til Espevær,   Rs:  joe  undertiiden var hand i Bømelhafn, mens hvad tiider og hvor oftte erindrer Deponenten ei, hand Saag og een gang hende kome til Espevær, og om hun kom der ofttere eller ei veed ei eller!! (heller) Vidnet, fordie hand som før forklaret var oftte borte fra huset.   5te  hvor langt det er fra Espevær til Bømelhafn   Rs:  een half Miil til Søes  og til Lands omtrent 1 ½ Fierding naar Mand tager over et lidet Sund.   6te  om hand ikke veed at Budde undertiden blev Natten over paa Bømelhafn   Rs:  joe  og da veed ei Vidnet andet end hand laag paa sit Kamer.   og for det 7de  om hand ikke veed at Budde den omprovede tiid nestl: Aars Waar Reiste Frisk til Bergen  ja  frisk fra Bergen igien  mens paa hiemvejen blev Svag af forkølelse.   Rs:  joe.   Actor begierede endnu Vidnet foresadt Spørsmaal hvad tiid qvinde Menisked Ellen Konradsdatter qvitterede Stædet Bømelhafn og Reiste til Bergen, Saa og hvad tiid den indstefnte Tarald Espevær indreiste til Bergen at tiene  og endelig  om det ikke var Røgtbart at qvinde Menisked Ellen Konradsdatter var Besvangret førend de begge indreiste til Bergen:   Rs:  hun Reiste til Bergen nestl: Somer  og hand nestleden Aars Vaar, Men Vidnet hørte ei noget om hendes Besvangrelse inden noget eftter hun var Reist til Bergen

  2det Vidne  Johanes Mikelsen Espevær  i Tieniste hos Jonas Budde  hvorhelst hand og hos ham  og tilforn hos hands Koene  har tient over 20 Aars tiid  aflagde Eed og forklarede et og det same som 1te Vidne Svarede  og som hand paa Parternes til 1te Vidne fremsadte Qvæstioner  eftter at De dette Vidne vare forelæste, undtagen dette Vidne ei erindrer hvad tiid nestl: Vinter Jonas Budde Reiste til Bergen  ei eller!! var hand med Jonas paa Bye Reisen  og altsaa ei veed noget om Reisen eller hands Svaghed  Men da hand Reiste til Bergen var hand ei Syg, og da hand kom derfra hiem igien var hand Syg.

  3de Vidne  Marte Hansdatter  tilholdende paa gaarden Kollevaag  Siger at have tient Jonas Budde 3 ½ aar  og at hun kom derfra nestl: Vaar, aflagde Eed og vant i alt som de forige Vidner Svarede  og paa alle Qvæstionerne ligesom 2det Vidne,  dette og 2det Prov erindrer ellers ikke hvad tiid nestl: Aars Vinter Jonas Budde Reiste til Bergen.

  Barth loed tilføre paa indstefnte Ellen Konradsdatters veigne at Actor Hr: Kamer Raad Heiberg til fulde er oplyst at forben:te Ellen Konradsdatters bekiendelse har medført og medfører Sandhed  siden Budde og hands Patrons Anlæg og Forsvars Skriftt gandske er giort til intet, altsaa haabede Comparenten at Actor frafalder Sagen og Sigtelsen mod

 

1753: 112b

 

Hende  og derimod holder sig til den skyldig befundne Jonas Budde  da Comparenten lover paa qvinde Meniskets veigne i fornøden tilfelde med Oplysning at være til Tieniste, ligesom hand og forbeholder sig i Budes Boe at Søge Erstatning for denne hands eftter befalning giorde bekostel: Reise fra Bergen.

  Actor lod tilføre  at eftterdie Jonas Budde udi sit i Retten indleverede Indlæg Saa aldeles benægter at være den indstefnte Ellen Konrads Datters Barne Fader, Saa begierede Actor at ikke allene Jonas Budde maatte forelegges til neste Ting at indkome med alt hvis hand til sin undskyldning kunde have at fremføre  Men end og at qvinde Menisked Ellen Konradsdatter Maatte forelegges at fremkome med hvad videre beviis hun kand have til sin beskyldnings Størcke  og endel:  at indstefnte Tarald Espevær maatte gives Laug dag til same tiid at møde og til Sagen at Svare.

  Barth Replicerede at hand alleene vil have Domeren Recommenderet til giennemlæsning den 5te og 25 art: udi Lovens 6 Bogs 13de Capt:  og i øfrigt igientog sit forige

Eragted

de lovl: Stefnte Jonas Budde og Tarald Espevær gives Laugdag til neste Almindel: Ting at møde  ei allene med alt det tilsvar eller andet De i Sagen finder tienlig  Men end og at være examen undergiven,  same tiid haver og indstefnte Ellen Konradsdatter at fremkom/m/e med hvad Vidner hun paa hendes Siide i Sagen maatte have at fremføre til Oplysning

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg hafde til dette Ting  tiid og Stæd med Muntl: varsel ladet indstefne Torben Endresen Grønevig at lide Dom til Straff for hands som Enkemand begangne Leiermaal med Pigen Ane Bendixdatter nedre Viig af Fiære Skibrede.

  Af de indstefnte mødte ingen eftter paaraab.

  Johanes Lønning og Halvor Føyen bekræfttede ved Eed at de i denne Sag lovl: har Stefnt Torbiørn Grønevig for hands Boepæl.

  Citanten indgav Sogne Præsten Hr: Karses Skrefttl: Attest af 26de Novbr: 1752  som blev oplæst.

Eragted

Torbiørn Endresen Grønevig gives Laugdag til neste Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg i retteædskede Sagen imod Ole Økland for fortilig Samenleje med sin Hustrue.

  De indstefnte mødte ej.

  Johanes Lønning og Halvor Føyen bekræfttede ved Eed at de i denne Sag lovl: haver til dette Ting varslet de 2de udeblevne for Deres Boepæl  da de og betydede Dennem at de i Sagen nestl: Høste Ting af Retten var bleven forelagt dette Ting at møde, hvilket alt skedde over 14 dage siden.

  Citanten lod tilføre  at da indstefnte Ole Vermunsen og hands Hustrue hverken eftter lovl: Stefnemaal eller given Laugdag vil møde  og ei eller!! benegter Sigtelsen, Saa begierede hand Dom  følgel: Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:

Afsagt

Ole Wermundsen Økland  der er i denne Sag tillige med hands qvinde lovl: Stefnt Saavel til nestl: Høste – som dette – Ting  men ei mødt, ja  ei eller!! fragaaet at være skyldig udi den paastefnte fortilig Samelejes Forseelse; Hand bør  følgel: Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:  for sig og hustrue betale udi Bøder til Citanten 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg haver til dette Ting Muntl: ladet Indstefne Aadne Andersen Ertzland for fortilig Samenleje med sin qvinde Begge Jensdatter  at taale Dom eftter Loven

  Aadne Ertzland møtte for sig og qvinde \og/ vedstoed ei allene lovl: varsel i denne Sag  men end og at være skyldig i den paastefnte forseelse  hvorfor hand vil betale de paastefnte Bøder til nest anstundende Høst til Actor.

  Actor begierede Dom.

Afsagt

Aadne Ertzland bør eftter egen vedtægt og Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art: betale Actor for den paastefnte fortilig Samenlejes Forseelse 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven.

 

1753: 113

 

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at have til dette Ting  tiid og Stæd Muntl: ladet indstefne Anders Pettersen Eikeland for fortilig Samenleje med sin Koene  at taale Dom eftter Loven.

  Enders Eikeland mødte og vedtog lovl: Varsel  men sagde at hand ei veed naar hands Leilighed bliver at betale for den paastefnte Forseelse  som hand tilstaar at have begaaet.

  Actor paastoed Dom.

Afsagt

Anders Pettersen Eikeland bør for sin vedstandne forseelse betale Actor  følgel: Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:  udi Bøder 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hand til dette Ting  tiid og Stæd med Skrefttl: Stefnemaal haver ladet instefne Berje Andersen Baads Mand og qvinde Menisket Gresille Katrine Mikelsdatter Eldøen at lide Dom til Straff for Deres begangne Leiermaal tilsamen  og udi Sagen at anhøre Vidner om fornøden giøres, med videre eftter Stefnemaaletz indhold  dat: 5te April 1753  som blev i rettelagt og oplæst.

  De 2de indstefnte  Gresille Mikelsdatter og Berje Andersen  mødte og tilstoed at den producerede Stefning er Dennem lovl: forkyndt, desligeste at De med hinanden har haftt legemlig omgiengelse  men derhos sagde Berje Andersen at hvorvel hand nogle gange med hende har haftt legemlig omgiengelse, Saa er hand dog ei Fader til det Barn hun Sidden!! (Siden) blev forløst [med]?, som hand veed deraf at Barnet blev Fød 4 Uger førend det eftter hands Reigning  og i fald det hafde været hands, kunde bleven Fød.

  Actor begierede at det indstefnte qvinde Meniske maatte tilspørges om ikke dette er hendes 3de i løsagtighed begangne Leiermaal og Barne afling   Rs:  joe  at hun har uden ægteskab haftt 3de Leiermaale og 3de Barn  det første med een Matros Nafnl: Tønnes Nielsen under ægteskabs løftte  og med hvilken hun af Præsten Hr: Habendorph i Bergen var Trolovet,  det 2det med Matrosen Mikel Mikelsen  den hun var Forlovet med  og nu det 3de med indstefnte Berje Andersen  der og har loftt hende ægteskab.

  Berje Andersen tilstod at hand har loftt at ægte den indstefnte  skulle og holdt det dersom hun ei havde blevet Forløst med hendes Barn  som var een Datter  3 uger for tilig

  Actor i rettelagde {Actors} \Vedkomendes/ om dette Leiermaal hanem givne Communication af dato 15de Martj 1753  som blev oplæst.   Actor lod videre tilføre at da indstefnte Børe!! (Berje) Andersen ikke har kundet nægte at hand joe nogle gange har haftt legeml: omgiengelse med qvinde Menisket Greselle Mikelsdatter  som hand ei vil ægte, og det af de irette komne Documenter kand erfahres at qvinde Menisked ikkun er komen 3 uger fortilig fra den tiid hand kunde Reigne sig at være Barne Fader, hvilket Daglig erfarenhed har lærdt ikke er umueligt at et qvinde Meniske kand Føde et Tidigt Foster  end og 3 uger for den ordinaire tiid, Saa seer Citanten ikke at indstefnte Berje Andersen kand undslaae sig for at være den rette Barne Fader,   Actor Sadte altsaa i Rette og paastoed at Merben:te Børre Andersen for hands eftter egen tilstaaelse haftte legemlige omgiengelse med qvinde Menisked Greselle Mikelsdatter maae tilfindes at Stande aabenbare Skriftt  og følgel: Lovens 6 B: 13de Capt: 1 art: at udrede sine Leiermaals Bøder med 12 rdr:  og hvad sig angaar qvinde Menisked Gresille Katrine Mikelsdatter  som eftter egen tilstaaelse har auflet 3de Børn uden ægteskab  da Sadte Actor i rette og paastoed at hun ligeledes  følgel: Lovens allegerede Bogs og Capit: og art: bydende  bør tilfindes at Stande aabenbare Skriftte og at udrede sine Leiermaals Bøder med 6 rdr:, og derforuden i anledning

 

1753: 113b

 

af paafølgende 9de art:  eller Rettere  dette Seenere udgangne Kongl: allernaadigste Rescript  at Straffes med Arbeide udi Bergens Tugt Huus udi 8te Aar, hvorom hand ville forvente Dom.

Afsagt

Indstefnte Berje Andersen bør for hands med Gresille Katrine Mikelsdatter haftte vedstandne legemlige omgiengelse, følgel: Lovens 6 Bogs 13 Capt: 1 art:  udi Bøder betale Citanten 12 rdr:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under Adfærd eftter Loven    Mens hvad sig ben:te qvinde Meniske angaar  da nyder hun opsettelse i Sagen til neste Ting  da hun haver at indkomme med vedkomende Sogne Præstes attest om den af hende paaskudte Trolovelse,   endelig bør og Berje Andersen  foruden de idømte Bøder, for den begangne Forseelse udstaae Kierkens Disciplin

 

Erick Valvatne haver til dette Ting Muntl: ladet indstefne Lars Almaas for imod Citanten brugte ærerørige ord  at anhøre Prov og Dom eftter Loven  samt erstate Processens omkostninger.

  Lars Almaas mødte og vedstoed at være i denne Sag lovl: Stefnt.

  Citantens mødende Prov.

  1te Vidne  Abraham Hole  aflagde Eed og vant at nestl: aars høst hørte vidnet een Dag og i sit Huus paa Sagvaagen  det indstefnte Lars Almaas  som var noget men ei meget druken  tiltalede Citanten med disse ord  der har alle tiider boet Sleme Folk paa Valvatne, gamle Anders Valvatne ligger i graven for een Skielm  og Ole Valvatne træder nesten i den gamle Anderses Fodspor,   Videre forklarede Vidnet   1te  at Citanten og ben:te Ole Valvatne nu beboer gaarden Valvatne,   2det  at den omprovede Anders Valvatne var Citantens qvindes Moer Fader   og for det 3de  at besagde Ole Valvatne er Citantens Sviger Fader.

  2det Vidne  Ole Andersen Almaas  aflagde Eed og vant at den omprovede tiid og Stæd hørte vidnet Lars Almaas sagde at afg: Anders Valvatne laag i graven mæst som een Skielm, thi Sagde hand derhos  den der vil have fra sin Neste det ham ei tilkomer  er ei bedre end een Skielm,   hafde ei videre at Prove.

  Citanten hafde ei flere Vidner at føre.

  den indstefnte bad Citanten om forladels for de ubesindig talte ord  de hand vil afsone med at betale Citanten i processens omkostning 10 Mrk:  og 3 Mrk: til Sognetz husarme, hvormed Citanten og var fornøyet, men bad derhos om Dom.

Afsagt

de paastefnte af Lars Almaas i drukenskab faldne Ord bør og skal være som utalte  død og Krafttesløse  Saa de ei skal kome Citanten eller hands Famillie paa deres Ære  gode Nafn og Røgte til Minste Nackdeel,   udi processens omkostning og i Bøder betaler Lars Almaas eftter tilstaaelse til Citanten 1 rdr: 4 Mrk:  og til Sognetz Fattige 3 Mrk:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under adfærd eftter Loven.

 

dereftter Publiceret

  Mons:r Rasmus Kraghs obligation til hands 2de Stif Børn  Christian og Edel Gram  saavel som ober Formynderen  Sorenskriver Hesselberg, hvorved hand har Pandtsadt alle hands Ejendeele,  dat: 8de Janv: 1753.

  2.  Sorenskriver Hesselbergs auctions Skiøde til Mons:r Peder Harboe Hertzberg paa de 3 Kircker  Muster, Bremnæs og Sveens Annex Kircker, for 499 rd:  dat: 20 Martj 1753.

  3.  Mons:r Hertzbergs Pantte obligation til Mad:me  Sal: Haars  stoer 120 rd:  hvor for med 2de Priorite er Pandtsadt de 3de Kircker Muster Bremnæs og Sveen,  dat: 21de Martj 1753.

  4.  Velbemelte Mons:r Hertzbergs Pantte forskrivelse til Provstinde Legangers  stoer 300 rdr:  hvorfor er Pandtsadt de 3de Muster, Bremnæs og Sveens Kircker med 1te Priorite  dat: 21 Martj 1753.

 

Paa Fogden Hr: Kammer raad Heibergs tilspørgende Svarede Almuen at af Halsnøe Closters gods er dette afløbne aar 1752 bort bøxlet til Jacob Sæbiørnsen i gaarden Otterøyen ½ Løb Smør  ½ huud    udi gaarden øfre Spitzøen til Ole Andersen ½ Løb Smør  ½ huud    og i gaarden Søre Mælland til Siur Samuelsen 1 pund  3/8 huud   og fleere bøxler er ej falden.

 

1753: 114

 

 

Paa Fogdens tilspørgende om hvor mange Mennisker her af Riget i denne Konges tiid er udreist og ej igien indkommet, Svarede denne Almue som paa Waags skibredes Ting er anført.

 

Restancen  stoer 356 rd: 4 Mrk: 5 s:   og Halsnøe Closters godset  95 – 0 – 2 s:  blev Almuen forelæst og af ingen modsagt.

 

Meere paa dette Ting at forrette er ej foreckommen  hvorfor Tinget blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  den 28de Junj  blev Almindel: Skatte og Sage Ting for Fiære Skibredes Læhnetz og Halsnøe Closters gods  holdet paa det ordinaire Tingstæd  gaarden Bielland udi Storøens Præstegield  og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Rejer Ulverager, Peder ibdm:, Niels Breistie, Kiærand Berge, Haldor Røe  i hands Stæd Johanes Emberland, Hans Hansen Fi..en(?), Tararald!! (Tarald) Hougsgiær, og Jørgen Ørevigen.   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med menige Tingsøgende Almue.

 

hvornest allerunderdanigst og underdanig bleve læst de nest forige Tinge læste og i Protocollen paa Bechervigs Somer Ting Speciel Anførte Kongl: Allern: Forordninger og den høye Øfrigheds ordres

 

Johanes Aasbue iretteædskede Klammerie Sagen imod Abraham Løfaas  som mødte for Retten og tilstoed at være til dette Ting lovlig varslet i denne Sag.

  Citanten paastoed Dom.

  den indstefnte Reserverede sig til et andet Ting at Stefne Citanten for de ord hand mod ham har ladet falde  og for de forurettelser hand ham i det omprovede Brølup har tilføyet.

  Fogden lod tilføre at Siden herunder denne Sag Verserer Deres Maj:ts Sigt  og det er tydel: overbevist Abraham Løvaas at have Slaget Citanten til Blods, Saa paastod hand at indstefnte Abraham Løvaas maatte  foruden den Revance Citanten kunde erholde  tilfindes at udrede  følgel: Lovens 6 B: 7 Capr: 8 art:  til Deres Maj:ts Sigt og Sagefalds Cassa 3de Sex Lod Sølv.

Afsagt

Af de førdte Vidner i denne Sag  Deres Eedlige udsaugn er det oplyslig og Klart at Abraham Løfaas i Vrede nestl: Sommer udi et Brølup paa gaarden Houckaas haver til Blods Slaget Citanten Johanes Aasbue, thi bør same Abraham Løfaas udi Mulct betale til Hans Kongl: Maj:ts Sigt og Sagefalds Cassa Trende 6 Lod Sølv  som er 9 rdr:  \følgel: Lov: 6 Bog 7 Capt: 8 art:/  og til Citanten udi processens omkostninger 2 ½ rdr:  15 Dage eftter denne Doms lovlig forkyndelse under lovl: adfærd.

 

Ole Indre Biordal i retteædskede Skieldsords Sagen imod Baar yttre Biordal  som endnu ikke mødte   mens Vidnet Niels Alme!! (Almaas) var tilstæde.

  Stefne Vidnerne Størker Hoversholm og Skafferen Jaen (Joen) Lindaas bekræfttede ved Eed at de i denne Sag lovl: har Stefnt til dette Ting Baar yttre Biordal for hands Boepæl.

  Niels Almaas  som 2det vidne i denne Sag  aflagde Eed og Provede eensstemig med 1te Prov  med det tilleg at Baar Biordal iblant andre ord Sagde til Citanten  du bedrager dine Tieniste Folck som een Skielm  din Kieltring den du er.

  Citanten  for endnu at See om den indstefnte vil bede ham om Forladelse og afsone Sagen paa lovl: maade, var fornøyet med at den til neste Ting beroer, og i fald den instefnte da ei møder og den bielegger  venter hand da Dom uden videre udsettelse  hvilket og Retten indvilger.

 

Fogden gav tilkiende at ham var bleven indberetted at Torkel Svensbøe haver til dette Ting  tiid og Stæd ladet indstefnte Syver og Baar yttre Biordal til undgieldelse for haardrag og Skieldsord  samt processens omkostning at erstate  og udi Sagen at anhøre Vidnerne Roal og Datter Berte Indre Biordal og Aasmund Skatland  \samt Joen Uldefne/  hvilke Vidner iligemaade ere indstefnte under Falsmaal  Deres Eedlige Forklaring at aflegge, Men omendskiønt Citanten ikke møder og Sagen mueligens imellem Parterne kand være forligt, Saa dog siden derunder hviiler Deres Maj:ts Bøder og Sigt, Saa ædskede Fogden  følgel: Loven til Bødernes erholdelse  Sagen i rette.

  Af de indstefnte Veder Parter eller Vidner mødte ingen.

  Størker Hoversholm og Joen Lindaas bekræfttede ved Eed at de mere end 14 Dage Siden har lovl: Stefnt alle ovenn:te  undtagen Citanten og Aasmund Skatland

 

1753: 114b

 

Og Vidnerne under Falsmaal  alt Saaledes som oven anført.

Eragted

Syver og Baar Biordal  item Vidnerne Roal og Berte Biordal og Joen Ulefne  gives Laug dag til neste Ting at møde   de Tvende første med tilsvar og Provenes anhør   og Vidnerne under Falsmaal at Prove i Sagen.

 

Dereftter blev Publiceret  først

  Jochum Nielsens Pantte forskrivelse  stoer 160 rd:  til Hr: Krigs Commissair Dahl, hvorfor er Panttsadt 2 Løber  2 huuder i gaarden Øchland  dat: 14 Junj 1753.

  2det  Mons:r Jocum Nielsens bøxel Seddel paa 1 ½ Løb Smør i gaarden Øchland til Niels Pedersen  in duplo med Revers paa den eene,  dat: 16 februvarj 1753.

  3de  Aan Fransen Sveen med fleeres Skiøde til Helge Evensen Væstvig paa 1 pd: 6 19/20 Mrk: Smør i gaarden Westvig  hvorfor er betalt 20 rd: 4 Mrk: 15 s:,  dat: 8de aprilj 1753.

  4de  Kari Olsdatter Lier og Ole Olsen Lyngholms Skiøde til Knud Olsen Lier paa 19 ¾ Mrk: Smør i gaarden Lier, hvorfor er betalt 14 rd: 4 Mrk: 14 s:,  dat: 23 februvarj 1753.

 

Povel Olsen Fagerland fremkom for Retten og for antagelig Renter opbød hands Myntling Joen Joensen Lies Fader og Moder Arf 17 rdr: 3 Mrk:  med forspørsel om nogen same ville modtage, Men som ingen derom melte sig  blev same Forseiglet og ern:te Formynder tilbageleveret.

 

De 2de Opsiddere paa gaarden Øchland  Matriculs Nommer 90 i Fiære Skibredde  Neml: Jochum Nielsen  som bruger i Skatt 2 Pund og 6 Mrk: Smør, Men i Landskylden ½ Løb Smør  ½ huud  hands Sted Søn Jørgen Nathanaelsen Brose tilhørig   og Joen Olsen  som bruger i Skatt 1 ½ Løb Smør  Men i Landskyld 1 Løb Smør og 1 Huud  Proprietaire gods, fremstoede for Retten og beklagelig gav tilkiende at Deres paaboende gaards Huuser med Alle Deres Eiendeele nestl: Hellig Tre Kongers Aftten af een ulykkelig Waade Ild er bleven opbrendte og i Aske lagt, hvorover De ere geraadne i Største Fattigdom; Saa at De uden hielp aldrig mere kom/m/er paa Foede   Og da De agter at giøre Allerunderdanigst Ansøgning om nogle Aars Skatte frihed af Deres Jordebrug imedens De arbeider paa Huusernes Opbyggelse og til nogen hielp og opreisning af denne Deres erlidte Skade, Saa vare De begierende at den menige Almue som Tinget Søger ville til et Tings Vidnes Erholdelse giøre Deres Sandfærdige Forklaring om den passerede ulykkelige Ildebrand og Deres erlidte Skade, hvorom De og fremstillede for Retten de 2de Vidner Lars Olsen Enstadvold og Baar Davidsen Økelands Næsset  som derom kand giøre Eedl: forklaringer

  Samtl: Almuen hertil Svarede at det dessverre er Saa i sig Selv Sandferdigt at nestl: Hellig Tre Kongers aftten af een ulykkelig Vaade Ild blev brendt og lagt i Aske paa gaarden  ern:te Øchland  sc:  for opsidderen Jocum Nielsen {eet Kam/m/er} \een Stue/ og de fleste af hands ejende Løsøre Midler, hvilke derudi vare beroende,  Og for opsidderen Joen Olsen ej allene een Boe  Mens end og ligesaa de fleste af hands ejende Løsøre Midler eller Boehave  \og det forige aar aflede Korn/  der og i dito Boe var til forvaring indsadte,  og hvorover ern:te 2de opsiddere ere bragte i een Forarmet og Fattig tilstand.

  At foran indtagne Almuens tilstaaelse i et og alt medfører Sandhed, det blev ved Saligheds Eed bekræfttet af de allegerede 2de Vidner Lars Olsen Enstadvold og Baar Larsen Økelands Næsset.

  Attern:te \2de opsiddere/ var om det passerede Tings Vidne under Rettens fulde bekræfttning beskreven begierende, som blev bevilget

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende Svarede Samtlig Almuen, at ej fleere første bøxler af Halsnøe Closters gods dette aar  \afløbne/ 1752  paa Fiere skibreede er falden og bortbøxlet  end til Ole Jansen (Jonsen) 1 Løb Smør  1 huud  Selvejer gods,   og i gaarden Øfre Wahlen til Hans Jacobsen 1 Løb Smør  1 huud.

 

Angaaende hvor mange Mennisker af Mand og Qvinde kiøn som her af skibredet

 

1753: 115

 

fra vores Itzige allernaadigste Konges Tiltrædelse i Regieringen  uden Rigets er afreist og ej igien tilbage kommet, derom faldt denne Almues Svar som alle ved forbemelte skibreeder  og Særdeles ved Waags skibreede er forcklaret.

 

Restancen  stoer 235 rd: 2 Mrk: 13 s:  blev Almuen forelæst  Mens af ingen modsagt til forandring.

 

Videre var ej ved dette Ting at forrette  hvorfor Tinget for dette skibreede blev ophævet.

 

 

Anno 1753  den 25de Julj  blev Rætten udi følgende Odels Sag Sadt paa Gaarden Kiilen udi Hollandsdahlen samt Ous Præstegield  og betient med eftternevnte der til af Stædets Foged Hr: Kammerraad Heiberg næstl: 12te Maj opnævnte Eedsorne Laugrettes mænd:  Niels Nielsen Skielbrigt, Axel Pedersen ibdm:, Steen Lassesen Mitrøen, Johannes Olsen Kiøen, Lars Andersen Biøndahl, Brynnild Andersen Tomre, Ole Ellingsen Hatletvedt og Baar Teigland.

  For Rætten fremstillede sig Procurator Hans Giøen, og gav tilkiende at hand møtte paa Torckel Povelsen Kiilens veigne  der til denne Rættes holdelse haver ved skrifttlig Stefnemaal ladet indstefne Ragna Brynnildsdatter  tilligemed hendes antagne Laugværge Ole Engelsen Henanger  samt Formynderen for Enckens 2de umyndige Pige Børn  Samson Gitlesen Henanger, for at imodtage Løsnings penger, for de 25 4/5 Marker Smør  som bemelte Encke nu beboer her udi gaarden Kiilen, samt at overvære een Huuse besigtelses Forretning over samme Jordepartes tilhørende Huuse, saavelsom Processens omckostninger at tilsvare,  bemelte Stefnemaal lagde hand i Rætte  dat: Kiilen den 6te octobr: 1752, der for Rætten blev oplæst  saa meldende.

  De indstefnte  nemlig Enken Ragna Brynnildsdatter  tilligemed hendes antagne Laugværge Ole Engelsen Henanger  item hendes 2de umyndige Pige Børns Formynder Samson Gitlesen Henanger, møtte alle for Rætten og tilstod at Producerede Stefnemaal og Sorenskriverens paateigning dennem ej alleene er lovlig forckynt, mens de ere og desuden dette aar i anleedning af Rættens udsættelse til i dag paa dette Stæd at møde  tillige lovlig indvarslede.

  Citantens Fuldmægtig Procurator Giøen fant fornøden at fremstille for Rætten de 2de Mænd som Stefnemaalet ej alleene haver forckynt, Men haver og samme tiid tilbudet vedkommende udi mindelighed at imodtage Løsnings penge for det nu paastefnte gods, hvilcke penge hand her inden Rætten endnu anviste  for at erfahre om vedkommende samme godvillig vil imodtage;    Paa Rættens tilspørgende tilstod de indstefnte vederparter at Citanten har ladet tilbyde Dennem udi Løsnings penge 9 Mrk: pr: Marken for det omtvistede gods   desligeste sagde de og at de samme Summa ikke kunde eller ville modtage, fordi samme ikke var saa stoer som ernevnte gods paa Skiftted eftter bemelte Enckes Mand  Citantens Broder  afdøde Anders Povelsen Kiilen  er bleven ansadt for   thj holdt Fuldmægtigen Giøen ufornøden derom at føre de indstebnte og nu tilstæde værende Vidner,    Dernæst fremlagde bemelte Hans Giøen paa Citantens veigne een Skiftte Contract af 13 Decembr: 1725  opretted imellem Citantens Sal: Fader Povel Wintzensen Kiilen og hands daværende Brødre og med arfvinger, hvorudi tydelig erfahres paa pag: 3, 12 og 13 at denne gaard Kiilen haver været et æld gam/m/elt Aasæde med videre omstændigheder, bemelte Contract lyder Saaledes, for saavidt Aasædet Kiilen er betreffende, hvilket blev oplæst og i acten intaget  saa vidt Signeret er.    Endnu Producerede Comparenten Giøen et Skiftte Brev af Dato 21de Septembr: 1726, forretted eftter Citantens Moder Christi Olsdatter  hvor udi tydelig erfahres, at Citantens Sal: Fader den tiid var ejer for bemelte gaard Kiilen  og hvor det det!! samme tiid og til hvem det blev udlodnet  samt videre hvad det og sam/m/e tiid blev vurderet for  nemlig 9 Mrk: for hver Marck Smørs Landskyld, hvilket og blev oplæst  saavidt Signeret er.    End videre paastod Comparenten eftter Stefnemaalets indhold at Contra partjndens Laugværge Ole Henanger eller Formynderen

 

1753: 115b

 

Samson Henanger maatte udi Rætte lægge det Sal: Anders Kiilen med dette!! (meddelte) Skiøde paa det nu paastefnte gods  samt bemelte Skiftte Brev eftter Anders Kiilen.    Ole Henanger Producerede   1te  det Reqvirerte Skiøde af 10 Novembr: 1735  Tinglyst samme aar og Dag  som for Rætten blev oplæst.    Endnu indgav bemelte Ole Henanger for det 2det  Skiftte Brevet Passeret den 10 Julj 1748 \eftter Anders Povelsen Kiilen/  hvoraf blev oplæst saavidt Signeret er med Siort bliant.    End ydermere ville Procurator Hans Giøen fornemme om Contrapartjndens Laugværge Ole Engelsen eller Formynderen for den afdøde Anders Kiilens Børn  Samson Henanger  havde videre at udi Rætte føre, de der med nu ville fremkomme førend hand Sluttede Sagen paa sin Siide.    Ole Henanger indgav Encken Ragnilde Brynnildsdatters skrifttlige forsæt udi Sagen af 2de Julj 1753, som blev oplæst.   

Procurator Giøen lod tilføre at hand siuntes det giorde unødigt at besvare Enckens i Rættelagde forsædt  som var gandske Lovstridigt, hvorimod hand Protesterede ej maatte biefaldes, Men Refererede sig til det af Comparenten i rætte lagde Stefnemaal  tillige med andre fremlagde Documenter,    dernæst fremlagde hand een Reigning over denne Sags medgaaende omkostninger  dat: denne Dags dato  som blev oplæst.    End nu lod bemelte Mons:r Giøen tilføre  at som hand ej ville opholde Rætten med lang eller vitløfttig Procedur for at oplyse Sagen paa sin Siide, saa haver hand forfatted sin i Rættesættelse skrifttlig  som hand i Rætte lagde  dat: denne dags dato  og lyder Saaledes  eftter at samme var oplæst.     Fuldmægtigen Giøen fremlagde \2de/ Punger med Penger udi  og forklarede at i samme er Løsnings pengene for det paastefnte gods i gaarden Kiilen, alt til den ende at samme de indstefnte skal tilleveres i fald de {ej} end nu godvillig det paastefnte gods vil aftræde.

  De indstefnte Svarede at de ickcke vil eller kand modtage de anbudne penge, mens vil Citanten udtelle 2 rd: 2 Mrk: 8 s: for hver Marck gods af de paastefnte 1 pd: 1 Mrk: Smør i gaarden Kiilen  alt eftter den Taxt derpaa blev Sadt ved Skifttets holdelse den 10 Julj 1748 eftter Citantens Broder  den Indstefnte Enckes Mand  afdøde Anders Povelsen Kiilen, Saa sagde de og at de nockbemelte gods for hannem vil aftræde, Men ellers ikke.

  Parterne blev advaret til foreening, Mens dertil var de ickcke at beqvemme anderledes end at de indstefnte paastod 2 rd: 2 Mrk: 8 s: for hver Marck af det paastefnte gods, hvorimod Citanten alleene ville Samtycke derfor at give  følgel: det i Rætte lagde Skiøde af 10 Novbr: 1735, 2 rd: 1 Mrk: 4 s: pr: Marcken,   endelig var de paa begge Sider Dom i Sagen begiærende.

  dernæst blev udi denne Sag af den gandske Rætt Saaledes Dømt og

Afsagt.

Som gaarden Kiilen  af skyld 2 pund Smør  ½ huud, som til Smør Reduceret udgiør 2 pd: 18 Marker, unægtelig har været Citanten Torckel Povelsens {samt} Fader Povel Vintzensens Rætte Odel  og hvorfor samme gods eftter hands afdøde Fader  afgangne Vintzens Olsen  blev som odel og Hoved Bøle til fremdeles brug og Desposition \hannem/ udlagt den 13de Decembr: 1725  følgelig det derom Passerede og i denne Rætt Producerede Skiftte Instrumentes nærmere udviisende, det og uden dets er oplyslig giort at indstefnte Encke Ragnilde Brynnildsdatters Mand  som Citantens ældre Broder, ved døden afgick nogle aar førend hands og Citantens Fader  berørte Povel Vintzentsen;   Saa Tilsiger det sig Selv at Citanten  og ickcke Encken Ragnilde Brynnilsdatter  som een Gifttings Koene  eller hendes med sin Sal: Mand auflede 2de Døttre har Rætt  følgelig Lovens 5te Bogs 2det Capit: 63 art:  og Forordningerne af 31 Maj 1737 og 26 dito 1752, til berørte gaard og Hoved bølets indløsning og beboelse;

  Thj Kiendes og Dømmes, af disse med de fleere i Sagen befundne omstændigheder, for Rætt, at De indstefnte vederparter bør af Citanten, ej alleene for de paastefnte 1 pund 1 4/9!! (4/5?) Marcker Smør, modtage

 

1753: 116

 

de lovlige Løsnings penge  sc: 2 rd: 1 Mrk: 4 s: pr: Marcken  alt eftter det Skiøde Brev som er i Rættelagt og af Citantens Fader Povel Kiilen den 10de Novembr: 1735 til bemelte Citantens Sal: Broder Anders Povelsen \er/ bleven udstæd, Mens nock bemelte Encke Ragnille Brynnilsdatter tilfindes og næst anstundende aars Faredag for Citanten og til hands frie Raadighed  brug og beboelse, at indrømme  afflytte og Røddig giøre forberørte paastefnte gaard og gods.   Anlangende Processens Omkostninger, da eftterdi Acten viiser at Citanten  i stæden for den Rette Løsnings Sum 2 rd: 1 Mrk: 4 s: pr: Marchen  ikkun har erbudet sig mindelig viis at ville udtelle til Contra Parterne 1 ½ rdr: for hver March  hvilcket tilbud ikke accorderede med Rætten  og Conceqventer icke eller!! (heller) af dennem kunde modtages, bliver samme paa begge siider ophævet.   Det paadømte eftterckommes Fembten Dage eftter denne Doms lovlige forckyndelse under Adfærd eftter Loven,   hvad sig den paastefnte Besigtelse betreffer  da er det een Post denne odels Sag uvedkommende, ickke desto mindre bliver Parternes Rætt dennem derudinden Reserveret, Saaledes at Citanten  naar hand a prima Instancia derom kalder Rætten paa denne gaard  skal nyde alle vedbørlige Erstatninger for de brøstfeldigheder den omtvistede Partes Huuser i titnevnte Encke og hendes \Mands/ brugs tiid  \beviislig ere paakomne, Ligesom og meer titnevnte Encke  i fald hun eller afdøde Mand imidlertiid paa gaarden haver anvent nogen beckostning des fald  og derfor bør nyde af Citanten vedbørlig opretning.

 

 

Anno 1753  den 26de Julj  blev Rætten udi eftternevnte Aastæds Sag Sadt paa gaarden Giøen udi Strandvigs skibreede  Ous Præstegield og Sundhorlehns Fogderie  samt Rætten betient af eftternevnte af Stædets Foged opnævnte 6 Eedsorne Laugrættesmænd:  Niels Nielsen Skielbrigt, Axel Pedersen ibdm:, Brynnild Ormsen Tomre, Lars Andersen Biøndahl, Joen Olsen Biøndahl og Ole Ellingsen Orre.

  Hvorda for Rætten fremckom Bøygde Procurator Hans Giøen  der Producerede hands skrifttlige Stefnemaal af 3 Julj H: a:  hvorved hand til denne tiid og Stæd {med frie villie og fuldt forsædt har foretaget sig} skrifttlig haver hands Naboe Hans Torgelsen Giøen indstefnt, fordie hand om foraaret af frie villie og fuldt forsædt haver foretaget sig at drive sine Creature Morgen og Aftten  jae  undertiiden mange gange om Dagen over Citantens Enge Bøe, desligeste fordie den indstefnte har ladet sine Creature nedtræde Citantens Ager eftter at den om Foraaret er bleven tilsaaet  jae  fordi den indstefnte lader sine Folck og Hunde derigiennem imidlertiid løbe, item eftter eget behag foretager sig derigiennem  sc: over Citantens Bøe  nye Kiørsel og gange veje  med videre som Stefningen nermere udviiser og den vitløfttigere forcklarer, der for Rætten blev oplæst  af forbemelte dato.

  Hans Torgelsen Giøen møtte for Rætten og sagde at \hand/ ickcke viste enten hand var lovlig eller ulovlig Stefnt i denne Sag  Men hands Søn Hans Hansen Giøen Sisterede sig for Rætten og tilstod at hand lovlig ved det Producerede Stefnemaal i denne Sag er Stefnt.

  Stefne vidnerne Knud Hansen Nerhofde og Lars Guttormsen Boelstad beckræfttede ved Eed at de har forckynt den i Rætte lagde Stefning for hands!! (Hans) Torgelsens Boepæl i hands eget paahør for meere end 7 uger siden.

  Citanten bad at hands vidner maatte afhøres, mens førend vidnerne bleve admiterte, Produceerte Citanten derudi Stefnemaalet paaberaabte Contract \af/ 5 Septembr: 1737, som Til Tinge findes at være Publiceret  dog uden aar og dato  som blev oplæst.

  Citantens vidner.  sc:

  1te  Vidne  Lars Guttormsen øfre  Boelstad  og 2de Vidne  Knud Hansen Nerhofde  forcklarede at de 8te Dage for næstafvigte Paaske Hellige Dage eftter Citantens ordre advarede Hans Torgelsen og Hands!! (Hans) Hansen Giøen, at de ville holde sig eftterretlig \den Contract/ som forhen den 5 Septembr: 1737 var opretted imellem Citanten og bemelte Hans Torgelsen Giøen, da samme Hans Torgelsen

 

1753: 116b

 

Svarede at hand ickcke ville holde sig eftterretlig enten samme Contract eller det her foran i Sagen Producerede Stefnemaal, mens hands Søn Hans Hansen Svarede aldeles inted enten til bemelte advarsel eller Sagen.

  3de Vidne  Johannes Lassesen Hougervold  blev eftter Citantens forlangende fremsadt følgende qvestioner  hvilcken hand besvarede  nemlig.   1te  hvad tiid vidnet eftter Citantens begiæring blev kaldet at efttersee hvad skade Citantens Ager og Bøe næstl: Foraar var tilføyet eftter at Citantens Agre vare tilsaaede.   Rs:  næstl: vaar  eftter at Citantens Agre vare tilsaaede  Saag Vidnet at Citantens Agre og Engebøe paa visse Stæder af Hæstter og Fæe var overgaaet  og saavel Kornet som Græsset i Jorden nedtraad.   2det  hvad skade saavel Ageren som Engebøen eftter vidnes skiøn af bemelte bæster deraf kunde have.   Rs:  at hand vel saag Citantens Ager og Engebøe ved bæsterne vare tilføyet skaden  Mens hvor stoer skaden kunde være  gav vidnet ingen agt paa.   3de  Om de Veiter eller Grøftter som gaar fra Tarals bæcken  samt fra Træes Leet paa Parternes gaard Giøens Engebøe, blev brugt udi den tiid hand for 33 aar siden og dereftter tiente  deels Citantens Moder og deels indstefnte Hans Torgelsen Giøen, til at vande den Søndre Part af gaarden Giøen som Citanten nu bruger og hands Moder da havde, med,   Rs:  I de omspurdte tiider  da hand tiente først 33 aar  siden i 4 aar hos Citantens Moder  og siden an Svitte har været {det aar} hos indstefnte Hans Torgelsen Giøen, da saag hand at de 2de omspurdte vejter havde været  Men vare til deels forfaldne, nemlig fra Tarals bæcken og Træes Leet paa Parternes Bøe.

  4de Vidne  Johannes Olsen Kiøn  forklarede i et og alt det samme som af 3die Vidne er udsagt, undtagen at hand  som Tiente i 10 aar næst før og strax eftter den af næst forige vidne omprovede tiid  ickcke imidlertiid gav nogen agt paa hvad enten de omspurdte vejter fra Tarals bæcken og Træes Leet havde været der, da var aabne eller ikke.

  5te Vidne  Hans Hansen Hammersland  blev tilspurdt   1te  om hand ikke Saag at Hans Torgelsen Giøens Creature næstl: Foraar  eftter at Citantens Agre vare tilsaaede, Reckede eller gick over eller igiennem bemelte Citantens Agre baade frem og tilbage   Rs:  Joe  hand Saag at Hans Torgelsens Fæe Creature gick over Citantens tilsaaede Ager  eftter at Citanten havde som Sædvanlig udstengt sine Creature af sin Ager og Engebøe, Mens hvad tiid det omprovede næstl: Foraar Passerede kand vidnet nu ikke erindre sig   2det  om vidnet ickcke Saag at Hans Torgelsen Giøens Creature blev Jaget frem og tilbage med Folck og Hunder næst før omspurdte tiid over bemelte Citantens Ager og Enge bøe.   Rs:  Nej  hand Saag det ej.   Citanten for det 3de tilspurdte vidnet om hand ickcke Saag  da Creaturene Reckede over hands Ager  om bemelte Creature ickcke beitede paa Engebøen i medens de Reckede \der/ over.   Rs:  Creaturene  førend de gick over Citantens Ager  gav de sig i Roelighed  og ickcke blev Jaget af nogen  paa Citantens Engebøe  og det paa begge sider af hands Ager.   4de  om vidnet ickcke Saag eller kand erindre at da Creaturene havde Recket igiennem Citantens Ager og Beitede paa hands Engebøe  om de da Reckede af bemelte Bøe af sig Selv  eller de blev{ne} derfra \Jagede/ ved Folck.   Rs:  Eftter at Creaturene paa den anden og gaarden Giøen lengst fra liggende Engebøe, havde gaaet som omforcklaret, omtrent een halv eller heel Tiime meer eller mindre, da kom indstefnte Hans Hansens Børn {eller} og Drev dem af bemelte Citantens Bøe.

  6te Vidne  Joen Olsen Øfre Dahlen  blev foresadt de til næst forige vidne fremsadte Qvæstioner  da hand Svarede paa samme Saaledes,  nemlig til {første} alle 4re qvestioner eensstemmig som næst forige Prov  med det tilleg at Creaturene fra de indstefnte Vederparters Eegne Fæbeiter om Dagen Reckede og gik over indstefnte Hans Torgelsens  og ickcke Citantens  Bøegaard

 

1753: 117

 

Som melt ind udi Citantens Agre og Engebøe, som kom deraf at berørte Bøe gaard enda ickcke næstl: aar var i stand sadt,   Endelig sagde vidnet paa Citantens tilspørgende, at hand den omprovede tiid end og har seet det Hans Torgelsens Folck har Drevet hands Creature  Naar de fra Skoven over Hans Torgelsens Bøegierde er indkommet paa Citantens Bøe, over Hands Ager og {hiem til} \fra/ hands Gaard til hands Fæebeiter igien samme vej, dog explicerede vidnet sig at ickcke alle  mens alleene nogle faae  undertiiden af Creature ved Pasagen over Citantens Bøe Reckede ind i Ageren.   Citanten tilspurdte vidnet om de drev sine Creature samme tiid og samme vej tilbage igien  eller de blevne drevne til Huusene for samme at inbinde.   Rs:  at Creaturene undertiiden om Dagen blev tilbage drevet fra Citantens Ager og Bøe til Hans Torgelsens egne Fæebeiter igien, og ligesaa at Creaturene  naar de om afttens tiider skulle føres hiem til Giøen  ligesaa blev drevet deels over Citantens Engebøe og deels over hands Ager, hvilcket skeede alt eftter den tiid at Citanten havde taget Creaturene af sine Huuser og de til deels vare fremfødde, og veed vidnet at Citanten ikke havner med sine Creature om foraaret paa hans eller de indstefntes Engebøe.

  7de Vidne  Niels Olsen Giøen  siger sig at have tient nu noget over 5 aar hos Citanten,  blev af Citanten fremsadt følgende Qvestioner  hvorpaa hand Svarede som følger,   1te qvestion  om vidnet næstl: Vaar ej Saag at Hans Torgelsens Creature blev dreven over Citantens Bøe  og Reckede over hands nyelig tilsaaede Ager.   Rs:  Joe  hand Saag at Creaturene Reckede over saavel Enge som Ager Boun Citanten tilhørende.   2de  om vidnet ickcke haver seet at bemelte Hans Torgelsens Creature er bleven Jaget igiennem Lænsmandens Ager saavel\som/ over Boun baade med Folck og Hunder frem og tilbage.   Rs:  hand har vel seet at den indstefntes Creature ved Folck \frem og tilbage/ er Jaget over \Citantens/ Ager og Enge bøe, Mens hand har ej seet at de nogensinde har haftt nogen Hund for derover at drive Creaturene med.   3de  Om det ickce er skeed mange gange baade uger og Dage paa samme maade.   Rs:  i ald den tiid  sc: 5 a 6 aar hand har tient paa denne gaard  har hand hvert foraar tit og oftte seet at Hans Torgelsens Creature  saaledes som melt  er bleven drevet og har Recket over Citantens Bøe, dog kunde hand ickcke egentlig forcklare hvor mange gange samme er skeed.   4de  om hand icke har seet at Hans Torgelsen med sine Folck har gaaen og dreven sine Creature uden for eller Jevn sides ved den fra Tarals bæcken og til Træes Leet opsatte giel eller beje gierde   Rs:  Joe  hand har seet det omspurte, og vil vidnet ved aastædens begranskning nermere udviise Stædet hvor det er, og hvorledes Creaturene er drevne.   5te  om vidnet ickcke tidt og oftte har seet at Hans Torgelsens Creature Wed Horser er bleven beited paa Citantens Bøe.   Rs:  Hand har nock seet at Contra Parten Hans Torgelsens øger eller Horser undertiiden  eftter at Agerne vare tilsaaede  heele Dagen har gaaet paa Citantens Bøe  og til deels kunds gaae over Agrene, Mens hvorvidt Fæebæsterne har gaaen paa bemelte Bøe  det er forhen ved de forige qvestioner af hannem forcklaret.   6te  om hand ickcke veed at de vejter som haver været indtagen af Taralde bæcken og fra Træes Leet altiid  /: i den omprovede tiid  eller saa lenge som vidnet har været beckient \her paa Giøen/, er brugt til giødning eller til at vande Citantens Bøe med.   Rs:  de omspurdte vejter har stendig i den tiid vidnet her paa gaarden Giøen har været i tieniste, bleven brugt af Citanten  upaa-ancket af hans Naboe, til at vande sine Agre med.   7de  om vidnet ickcke viste eller fornam at de ommelte vejter  eller om \de af/ adskillige omstændigheder haver været brugt førend hand kom til denne gaard at tiene.   Rs:  at hand  da hand kom til gaarden  Saag at de omspurdte veiter var og havde været

 

1753: 117b

 

førend hand der i tieniste anckom, paa {det} de forhen omprovede Stæder ved \og/ fra Tarals bæcken.   8de  om hand ickcke veed at Citanten driver sine Creature op til Marcken om foraaret om Morgenen  og igien af Marcken om afttenen  og binder dem i Floren igien  og ej lader dem beite enten paa sin egen eller Hans Torgelsens Bøe.   Rs:  Jae.   9de  om ickcke Hans Torgelsen kunde have det paa samme maade  og ej lade dem beite paa nogen vores Bøe.   Rs:  Joe  i fald Hans Torgelsen vilde, kunde hand bedre end Citanten holde samme  Naboe skick som Citanten holder, helst siden vidnet veed saadant kunde skee til mindre ulejlighed for Hans Torgelsen end for Citanten.   10de  om ickcke Citantens Creature tidt og oftte med een stoer Fare maae af hans egne Folck drives over de her ved gaarden Giøen Rindende store Elver  og om ickcke Contra Parterne med største belejlighed og uden saadan Hasard kand bringe deres Creature daglig til deres Fæebeiter  som fra Citantens ere adskilte.   Rs:  Nej  De Elver som Rinder paa Parternes ejendomme falder saaledes at Citantens Creature oftte derover maae Transporteres med Livs Fare, Mens derimod drives Contra Parternes Creature til deres Hiemme hauge eller Fæebeiter daglig  uden at de har fornøden at komme over bemelte Elver.

  Formedelst afttenens paackomme ophæves Rætten til i Morgen  da begge Parter paa dette Stæd haver at infinde, og videre med Sagen skal blive fortfaret.

 

Dagen næst eftter  som var den 27de Julj  blev Rætten igien udi forbemelte Aastæds Sag med berørte Laugrætt Sadt paa gaarden Giøen i Citantens overværelse, ligesom og Rasmus Marckus Sisterede sig for Rætten paa de indstefnte Vederparters veigne.

  Af de gaars dagen over blev!! (overblevne?) vidner  fremstillede Citanten følgende med begiær at samme maatte tages under Examination.

  Anders Larsen Holmene  som det 8de vidne i denne Sag  forcklarede at hand {som} haver været paa denne gaard udi tilhold  men ingen Tieniste  lidet over et aar fra denne tiid Reignet, Svarede ellers til de forige vidne fremsadte qvestioner i et og alt Saaledes som samme forige vidne Niels Olsen Giøen udsagt haver  dog med den forskiel at dette vidne til 5te qvestion sagde at hand vel har seet Hans Torgelsens Fæebæster  Mens ickcke hands Horser  være drevne {uden for eller hiemsid} \over/ og paa Citantens Bøe  hvor de og ere beitede.   Dette vidnes Provning strecker sig ikke videre  henseende til den skade Citantens Bøe og Ager er tilføyet  end hvis næstl: Vaar Passerede, thj tilforn har hand ikke været paa denne gaard  og altsaa icke veed, hvor liden eller stoer skade Citantens ejendom tilforn er tilføyet.

  9de Vidne  Johannes Isacksen Beenevigen  blev eftter Citantens forlangende tilspurdt   1te  om hand icke næstl: foraar Saag at Hans Torgelsens Creature blev Dreven over Citantens Engebøe og Ager frem og til bage, eftter at Ageren var tilsaaet.   Rs:  Joe.   2det  om vidnet Saag at bemelte Creaturer og Hans Torgelsens Horser beitede bemelte tiid paa Citantens Bøe adskillige gange.   Rs:  Nej.   3de  om vidnet icke veed at de veiter som er indtagne fra Tarals bæcken og Træes Leet {..ck} alletider  saa lenge vidnet erindrer  har været brugt til at vande Lænsmandens Bøe med.   Rs:  Joe  i de 9 aar hand haver været paa denne gaard fra denne tiid Reignet, har De omspurdte vejter aarlig været holdne til vandning for Citantens Engebøe.   Vidnet Svarede ellers paa de til næst forige vidne fremsadte qvestioner Saaledes  eftter at de og til Deponenten vare fremsadte, nemlig til den 4de  som næst forige

 

1753: 118

 

Vidner,   til 7de  8de  9de og 10de qvestion Svarede dette vidne eenstemmig med næstforige 2de Vidner.

  10de Vidne  Ole Hansen Giønenæset  har eftter sigende fra denne tiid været indstefnte Hans Torgelsens Huusmand og boet paa Pladset Giønenæset udi 10 aar, Provede ellers i alt som det 7de vidne udsagt og Svaret haver.

  11te Vidne  Inger Pedersdatter  forcklarede at hun der er hen ved 60 aar gl:  haver opholdt sig paa denne gaard Giøen  deels hos Citanten og deels hos Hans Torgelsen  meer end i 20 aar,  Provede ellers i alt eenstemmig med 7de vidne.

  12te Vidne  Marite Iversdatter  qvinde til 8de vidne Anders Larsen Holmene, Provede i alt eenstemmig med hendes Mand  bemelte Anders Holmene, undtagen hun ickcke kunde giøre nogen forcklaring om de omspurdte veiter fra Tarals bæcken, hvad enten samme er til eller ej, Saasom hun icke erindrer sig nogen sinde at have seet berørte vejter; med det tilleg at hun dette aar langt ud paa Sommeren har seet at Hans Torgelsens Fæebæster har gaaet over saavel Citantens som hands egen Ager og Engebøe  og er bemelte Creature indkommen over den Engebøe som Hans Torgelsen Selv bør i stand holde.

  13de Vidne  Anne Hacktorsdatter  tiener, og stendig udi 6 aar har tient Citanten og hands Søn Engel Giøen, Svarede ellers paa de til 7de vidne fremsadte qvestioner eenstemmig som samme 7de Prov vundet haver  med det tilleg at vidnet i de omprovede 6 aar Jevnlig har seet at Hans Torgelsen har ladet havne saavel natt som Dag sine Smaler udi Citantens Sæter Marck, som er adskilt fra Hans Torgelsens Sæter Marck og Fæe Havner   desligeste siger og Vidnet at have seet det Smaler har været indstengt om {Natten} \Dagen/ udi Citantens Sæls Boe i bemelte Hands Sæter Marck, hvilcke Smaler hun veed har været Hans Torgelsen og hands Søn tilhørig  eftterdi Situationen der er Saaledes at ingen anden Mands Smaler end Hans Torgelsens og hands indstebnte Søns kand komme i dito Marcker, hun og tillige veed at Citanten ingensinde lader drive eller havne sine Smaler i nockbemelte Sæter marck.

  14de Vidne  Kari Johansdatter  tienende Citanten, {i} hvis tieniste {Tieniste} hun antog næstl: Foraar   Provede eensstemmig med næst forige vidne for saavidt inbemelte tiid angaaer, dog med det tilleg at hun denne Sommer og har seet een giede buck fra Hans Torgelsens gaard været een gang indstengt udi Citantens bemelte foromprovede Sæls boe  hvilcket siste næst forige vidne Anne Hacktorsdatter sagde at hun og Saag.

  Citanten havde fleere vidner at føre  hvilcke hand holdt unødig, Mens begiærede derimod at Rætten ville tage aastæderne i begranskning.

  Dernæst begav Rætten sig i følge med Citanten alleene, Saasom Rasmus Marckus  der i dag havde Sisteret sig for Rætten paa sin Faders veigne  nu havde absenteret sig, til de omtvistede aastæder  da eenhver af de samtlig førte Prov for os udviiste hvis de har omproved, ved hvilcken udviisning vii befant og erfarede,   1te  at den i den Producerede Contract omnevnte Geiel  hvoreftter Nore Thunes  sc: de indstefntes  Creature følgelig Contracten burde og skulle gaae til og fra gaarden Giøen, tage sin begyndelse ved den omprovede Tarals bæck  som adskiller Parternes ejendom  og strecker sig lige op til Hans Torgelsens hiemmehages gierde, samt bestaaer af et stenge gierde af hver siide af Geilen eller vejen, ligge{nde}r Norden for Parternes gaard Giøen og tedt hos samme Gaard,   2det  at samme Geil  eller vedtagne Regsel vej  er saa beqvem at Creaturene den med Magelighed og uden Hasard kand Passere.   3de  at desuagted fantes end nu græs Roden paa Citantens Engebøe uden og Væsten for dito Geils Gierde merckelig beskadiget ved de dybe og mindre dybe holler og vejer de indstefnte Vederparters Creature derudi haver giort  eftter vidnernes sigende  ved det at de der need og opover  Særdeles i medens Marcken i Foraaret haver været blød, haver været drevet, i stæden for de som melt magelig kunde og burde have været Javet eftter den som melt vedtagne vej eller geil.   4de  at Engebøen beent ud og væsten for dito Tarals bæck  paa og ved samt neden for den nederste ende af dito

 

1753: 118b

 

Geil, ligesaa var af de indstefntes Creature optræd og beskadiged  jae  og paa adskillige Stæder  eftter Vidnernes forcklaring og anvisning  ligesaa beskadiget ved adskillige nye Kiørsel vejer Hans Torgelsen derover imod den Producerede Contract tiid eftter anden haver paalagt  snart hist  snart her  over Citantens Engebøe  i stæden for hand  følgelig den allegerede Contract  ikke skulle kiøre sit Høe eller Giødsel fra sin Engebøe og til sine Agre anden stæds end eftter den vedtagne Axter vej  der gaar i fra Giøens Lade Huuse hen over Tarals bæcken og den der hos liggende Eng eller liden Høyde  Hougen Kaldet.   5te  at sistbemelte Axter vej har sin ordentlig breedde over Hans Torgelsens egen Bøe  nemlig imellem Hands gaards Huuser og Taralds bæcken, Mens paa den væstre siide af Tarals bæcken  hvor den ligger paa Citantens ejendom  der fantes vejen paa mange Stæder 3 dobbelt saa breed  jae  somme Stæder 2 breede veje ved siden af den Rette, nemlig een paa hver siide, uagted den ernevnte Rette Axter eller Houger vejen  som begge Parter eftter Contracten burde vedligeholde  gierne og magelig kunde følges og kiøres.   6te  fantes de 2de Citantens Agre  Hougen og Boxene kaldet  at ligge tedt neden for sist bemelte Axter vej  og just i disse Agre og paa Citantens der omkring liggende Engebøe  er det at Vederparternes Creature haver eftter vidnernes Provning og anviisning giort ham skade.   7de  De omprovede Vejter ligger paa Citantens Engebøe tedt østten for bemelte Geil  og tages vandet til den øverste i fra den øverste ende af Geilet  Træes Leet Kaldet  samt til de{n nederste} \øfrige og/ Vejter fra Tarals bæcken,  og observerede vii herved at naar Parterne ville finde sig i billighed  giver Tarals bæcken saa meget vand af sig at de begge  nemlig Nore- og Søre- Thunes samtlige opsiddere derved kunde beckomme til deres Engebøe saa meget vand eftter deres veiter som fornødenheden udkræver.   8de  at den omprovede Hauge eller Bøegaard som Hans Torgelsen bør vedligeholde  og hvor over hands Creature formedelst gaardens slette tilstand tiid eftter anden  følgelig vidnernes udsaugn  har gaaet af Fæehaugen ind  først i Hans Torgelsens egen der tedt hos liggende Ager og Engebøe  og siden avangeret nermere hen imod Giøens Huuser paa den væstre siide Tarals bæcken som melt ind paa Citantens Ager og Engebøe, dene  nemlig Bøe gaarden  staar væsten for ernevnte gaard og Tarals bæck.   9de  at det omprovede Citantens Sæls Huus ligger i Sæter Marcken een Temmelig Distance omtrent udi Nord ost oven for gaarden Giøen.   10de  at Hans Torgelsens Ager  ved hvis Siider Tedt an i Ageren Citantens Eng findes  og hvorhelst Citanten  følgelig Stefnemaalet  vil at Marcke steene skal nedsættes  for derved at foreckomme at Ageren ej hereftter videre skal udvides ind paa Citantens Eng end allereede skeet er  den ligger tedt østen for gaarden Giøens Huuser.   Endelig  for det 11te  forcklarede det 12te og 13de Vidne end nu  nemlig det 12te  at hun næstl: Foraar Saag Hans Torgelsens eene Hors 3de Dage gick een gang hver Dag over Citantens foranskrevne Ager  Kaldet Boxene  eftter at samme Ager var tilsaaet og Kornet var opkommet af Jorden, jae  samme Horsse gick og hver sinde een par Timers tiid meere eller mindre  hvilcket icke vidnet saa nøye gav agt eftter, og aad eller beitede paa Citantens Tøe Eng tedt neden under berørte Ager, da den omsider blev Jaget derfra af een af Hans Torgelsens eller hands indstefnte Søns Folck.   og det 13de Vidne forcklarede at næstl: aars Vaar  som hun af een Hændelse kom gaaende forbie ovenbemelte østen for Giøens Huuser liggende Ager  imedens Hans Torgilsens Folck samme opspadede for den sinde at tilsaae

 

1753: 119

 

Da saag hun at een af Hans Torgelsens Sønner opspadde og til dito Ager indlagde af Citantens ejendom og Tøe Eng omtrent ¼ Alen  eller et Qvarter i bredde, jae  hand bad hende og at hun ickcke ville fortelle Citanten noget derom  da hun Svarede ham Saaledes:  Naar du icke vil  men Reddes for at ieg skal Sige det, hvorfor giør du det da.   Paa Tilspørgende tilstod Hans Torgelsens Søn Rasmus Marckus  som nu eftter budskickckelse infant sig for Rætten igien  at berørte Hands Faders Ager har nu den vidde og størrelse som den med Rette bør have.

  Derpaa blev i Anledning af Vidnernes Anvisning og Citantens Paastand den ben:te Ager ved 8te Marke Steene  som Vii nedsadte, Adskielt fra Citantens Enge Bøe  og blev under hver Steen lagt Kul og Næver.

  Eftter at Aastæderne Saaledes som anført vare begranskede og beskrevne  forføyede Vii Os igien til Gaarden Giøen  hvorhelst Primier Citanten indgav Hands Skrefttl: Forsæt at 27de Julj 1753  som blev oplæst.

  Hans Torgelsen Giøen begierede at Sagen til een anden beleilig tiid for hands Reigning og omkostninger maatte udsettes  eftterdie hand ernødiges derudi at Stefne og føre Vidner paa sin Siide.

Eragted

Sagen udsettes paa Hans Torgelsens bekostning og eftter Hands begier til Saadan tiid paa dette Stæd igien at foretages  som Parterne forhen betidelig skal vorde tilkiendegivet.

 

 

 

Anno 1753  d: 1te Octobris  blev Almindel: Høste  Skatte og Sage Ting holdet for Waags Skibredes Læhnets Almue paa gastgieber Stædet Bechervig udi Storøens Præstegield  med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Niels Aarbøe, Anders Olsen Rønholm, Ole Ellingsen Helland, Ole Christophersen Fittie, Jacob Fagerbakke, Lars Wassnæs, Lars Aarland, og Halvor Aronsen Kleppe,   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbyrdige Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

Derpaa blev læst

  Enken Else  Sal: Henning Irgens  Ansøgning om nogenledes opretning for den hendes Huus og Boehave nestl: 6te Septbr: overgangne Waade Ild, som hun vil Søge af Amtets Almue,  dat: 18de Septbr: 1753  og Approberet af Hr: Stifttsbefallings mand Von Cicignon d: 21de dito.

 

Dereftter blev læst  først

  Hr: Krigs Commissari Dahls Fæste Brev in duplo med Revers paa det eene  til Amund Olsen paa 2 Pund  3 Skilling Penge udi gaarden Houchenæs  dat: 6te Novbr: 1752.

  2det  Peder Hamres Fæste Brev til Lars Johansen paa 1 Pund 9 Mrk:r Smør i gaarden Lille Kalsøen  in duplo med Revers paa gienparten  dat: 1te Octobr: 1753

  3de  Jens Hansen Meiers Fæste Brev in duplo  til Jacob Olsen paa den Part i gaarden Aarland  som hands Fader forhen brugt haver, Mens Faderens Nafn og Skatte Skylden findes ei i ern:te Bøxel Sedler  ei eller!! (heller) er gienParten underskrevet af Leilendingen,  Mens Sam/m/e er af dato 2de Julj 1753

  4de  Procurator Sr: Johan Reutzes Auctions Skiøde til Albert Hendrich Mejer paa Kræmer Leiet Qvalvaagen,  1/7 Part i gaarden Hæfrøen,  og ½ delen udi Østevolds og Møgsters Kierker  for Kiøbe Summa 810 rdr:  dat: 16de Junj 1753

  5te  Peder Endresen Hamres Fæste Brev til Rasmus Rasmusen paa 1 Pund 6 Mrk: Smør i gaarden Østevold  dat: 1te octobr: 1753  in duplo med Revers paa gienparten  dat: som melt

  6te  Christopher Remereide[s] Skiøde til Povel Christensen paa 1 Pund 9 3/8 Mrk: Smør med bøxel i gaarden Remereid for 33 rdr: 2 Mrk: 4 s:  dat: 1 octobr: 1753

 

Formedelst Fogden med Skatternes hævelse

 

1753: 119b

 

giorde anfang  blev Rætten til i Morgen ophævet.

 

Dagen næst eftter  som var den 2de octobr:  blev Rætten paa forben:te Tingstæd atter Sadt i velbemelte Hr: Kammerraad Heibergs overværelse med forbemelte Laugrætt.

 

dernæst blev Publiceret

  1te  Skiftte Brevet eftter afdøde Eldris Torckelsdatter, Slutted paa gaarden Attrønen den 4 Junj 1753, som udviiser at bemelte Sterfboe ejer i gaarden Attrønen 6 Mercker Smør  ansadt for 6 rd:   som er Enckemanden Anders Nielsen paalodnet.

  2de  Nathaniel Mathiesens Skiøde paa 1 pd: 6 Marcker Smør i gaarden Kalvenæset \til Ole Nielsen/ for 32 rd:  dat: 2de octobr: 1753.

  3de  Anders Backesunds Skiøde til Knud Andersen ibdm: paa Kræmerlejet Bachesund  skyldende 18 Marcker Smør  for 200 rd:  dat: 2de octobr: 1753.

  4de  Knud Andersens obligation til Anders Knudsen paa 200 rd:, hvorfor Pantsadt giæstgiveriet Bachesund  18 Mrk: Smør  med paastaaende Huuse  dat: 2de octobr: 1753.

 

Knud Olsen Sandtorf frem kom for Rætten og lyste sin odels Rætt og Pengemangel til den anpart udi gaarden Hougland  som Jacob Rasmusen sig af Procurator Sr: Hans Otthesen tilforhandlet haver  og hvilcken Comparenten Reserverer sig til lovlig tiid og Stæd at inløse som Rette odels Mand, gav ellers tilkiende at berørte Part  hvorpaa hand nu har lyst sin odels Rætt og Pengemangel  skylder eftter Matricullen 1 pd: 3 Marcker Smør  1/3 huud.   Knud Olsen {Olsen} Sandtorf var forbemelte odels og Pengemangels lysning beskreven begiærende, som og blev bevilget.

 

Procurator Sr: Holch iretteæskede den fra næstl: Ting udsadte Sag imellem Ole Tosche som Citant  Contra een deel Almues Mænd af Fittie Sogn, Kircke Fiske Tiende betreffende  og da fremlagde den seeniste Rættes Dag ergangne Kiendelse dat: 3 Maj indeværende aar  som blev oplæst.   Foruden at samme forelæggelse af Svend Siglen og Christian Larsen Kieholmen er forkynt, saa haver Holch paa Citanten Ole Tosches veigne ved samme Kalsmænd ladet advare Lænsmanden Knud Rødland og Knud Remmereide at være tilstæde til denne Sags og Rættes behandling.   Holch dernæst og begiærede det seeniste Rættes dag udeblevne vidne Johannes Vindenæs afhørt, eftter at Stefnevidnerne haver afhiemlet foreleggelsens forkyndelse.

  De indstefnte men seeniste Rættes Dag udeblevne  samt da ved Lavdag forelagde Contra Parter  møtte nu og tilstod at være saavel til dette som forige Ting lovlig Stefnte.

  Mons:r Holch ingav dernæst Mons:r Heunemeur{s}  som ej Plejer Sage Tinget, hands skrifttlige Vidnesbyrd i denne Sag af næstl: 28 Septembr:  som blev oplæst.

  Fuldmægtigen fremstillede dernæst det forhen udeblevne og forelagte vidne Johannes Vindenæs  med begiær at samme maatte tages under Examen.

  bemelte Johannes Vindenæs  som det 7de Vidne i denne Sag  blev forelæst de til 1te Vidne fremsadte 6 qvestioner, hvorpaa hand eftter aflagde Eed Svarede eenstemmig med første vidne  dog med den forskiel at Bønderne af Fittie Sogn haver Soldt deres Fisk  deels til giæstgivere og Bønder her paa Landet  og deels til Folck fra Bergens Bye, uden derfor at yde i hands minde nogen tiende her paa Landet til Kongen  Præsten eller Kircke Ejeren,   havde ellers ikke videre at Prove, ej \eller!!/ blev anden end foranførte af Parterne tilspurdt  hvorfor hand fra Rætten blev Demitered.

  Holch dernæst  da nu det er saa fuldkom/m/en overbeviist ved de førte vidner at Fittie Kircke aldeles ingen Fiske Tiende nødt haver  skiønt og at hand beviiser med Lovens 7de Bogs 22 Capt: 3 art:  at Kircken bør nyde sin Fiske Tiende, allerhelst siden det er oplæst ved vidner at Brandesund er et almindeligt Fiskevæhr

 

1753: 120

 

og ligger til Fittie Kircke Sogn, foruden Saa er det og tydelig at udfinde eftter et Kongel: Rescript udgivet til Hr: Etats Raad Christian Stochflet den 4de febr: 1703, at \ben:te/ Kircke{n} bør nyde sin Fiske Tiende,   det Kongel: Udgivne Skiøde dat: 21 aug: 1724  den 6te og 10 Post, udviiser og hvorvidt at Kirken bør nyde sin Indkomme,    Stifttbefalingsmand a Møinichens 2de Resolutioner  den 1te dat: 19 Sept: 1744  tinglyst den 5te octobr: sam/m/e aar, og den anden dat: 5te febr: 1745, forklarer og udtrøckelig at Fiske Tienden til bemelte Fittie Kircke bør betales og ydes,   Det Høylovlig Kammer Collegie skrivelse af 16 febr: 1726 giver forpagterne i Bergen alleene 4 Miils Circumference at annamme alle 3de deele Fiske Tiende,   Forordningen af 5te febr:  eller eftter Taxten af 30te octobr: 1685  bad Procurator Holch og at maatte efttersees;   General Toldforpagternes Forpagtnings Contract udviiser at Fiske Tienden ikke, saavidt som Fittie Kircke vedkom/m/er  tilhører dem  Men alleene saavidt som Deres Maj:ts Anpart Fiske Tiende kand være Vedkommende;   hvordan Tienden bør deeles  formoder Holch at beviise ved Lovens Pagina 417  art: 4de;   uden dette foregaaende  saa fremlagde hand til anviisning Kircke stolen, hvorved hand beviiser at fra pro Anno 1618, og 1649 er bereignet Fittie Kircke Fiske Tiende til Indtægt, og atter under Fiske Reignskabet for 1689 følgende erindring anført, nemlig efttersom Kircken aldeles ingen Fiske Tiende til Indtægt føres, da maae det ingenlunde Passere, Men Kircke værgerne alvorlig befahles at indsøge Kirckens anpart af Fiske Tiende eftter Loven  hvorudi Sogne Præsten som een medInteressent dem ville assistere, Saa og at forklare hvi inted disse aar er falden  hvoreftter ogsaa pro Anno 1690, 91 og 1692 ligeledes som de ovenmelte aaringer findes Fiske Tienden anført og bereignet Fittie Kircke til Indtægt,   nu er det af den beskaffenhed at den tiid  Eftter Kircke Stolens udviis  falt lidet fiske Tiende, aarsagen var at Fiskeriet icke den tiid var i saa fuldkommen brug som nu, uagted at alt siden der jidelig har været Fisket een stoer mengde med Fisk af adskillige Sorter med Hommer og Videre  aldrig Fittie Kircke  som skee burde  deraf haver nødt Ringeste indkomme eller vedbørlig Tiende som ydes burde. Kircken desformedelst Gudbedre dessverre haver saadan Ringe indkomme at den icke af nogen kand vedligeholdes  hvem der end og maatte blive ejere af sam/m/e Fittie Kircke, uden at denne Tiende bliver ydet, nemlig den 3de deel af alle slags Fiske vahrer  hvad Nafn det end have ville  til bemelte Fittie Kircke,   altsaa paastod Procurator Holch paa Ole Tosches veigne Dom eftter allegerede Lov og høy Kongel: Forordninger at Kircken bør nyde sin Fiske Tiende som Sagt, og da denne Sag nogle gange haver været Ventileret, de indstefnte ickcke haver villet Rette for sig, da det dog er dem bekient de bør yde til Kircken Retferdig deres Tiende, paastod hand i Processes omckostning i det allerringeste 24 rdr:  og Saaledes Sluttede Sagen til Doms, Men endskiønt at Sagen for nærværende tiid af ham blev Slutted til Doms  Saa kand hand dog ickcke eftter billighed finde at Sorenskriveren kand overkom/m/e at igiennemsee alle de indkomne Documenter som er {i Rettelagt} paaberaabt og nu i Rættelegges, allerhelst da nu Klocken er allereede 9 om afttenen og siste Ting Dag, ville alt  for ickcke at bemøye Sorenskriveren med ugiørlige Ting  være fornøyet at Sagen vorder udsadt

 

1753: 120b

 

Til næst kommende Ting, da uden nogen videre i Rættesættelse af nogen, venter Dom eftter foran allegerede Documenter  hvor af hand begiærede at af Kircke Stolen maatte tilføres   1te  hvad Fittie Kircke er ført til Indtægt for de 3de aar 1690, 91 og 92 for Fiske Tiende,   dernæst  hvad ved Kircke Reignskabet 1689 er anført og befalet Kirckeværgerne at i agt tage til Kirckens Fiske Tiendes Rigtige betaling.   De forhen allegerede og i Rættelagde Documenter og høy øfrigheds ordre, blev derpaa oplæste.

  Parterne havde inted videre at indvende, uden at de indstefnte declarerede at de ere tvunget til at betale sin Fiske Tiende ved Slotted, og altsaa formodede at de befries for at betale meere end paa et Stæd den paastefnte Tiende.

Eragted.

Med begge Parters Samtycke haver Parterne paa næste Ting at anhøre Dom i denne Sag.

 

Fogden haver til dette Ting  tiid og Stæd med Muntlig Stefning ladet indstefne Mons Torckelsen Møgster og hands Hustrue Mari Knudsdatter  at lide Dom til Bøders erleggelse for Deres begangne fortiilig Sammenleje og paafuldte Barnaufling.

  Mons Møgster møtte og vedstod at være lovlig Stefnt i denne Sag, desligeste at hand har begaaet Barnaufling med sin Koene siden hand med hende af Præsten blev Trolovet, dog førend Copulationen.

  Actor i rættelagde Sogne Præsten  Velærværdige Hr: Henrich Giersens originale attest af 15de Septembr: a: c:  som virckelig angiver indstefnte Mons Møgster og Hustrue for fortilig Sammenleje, Men eftterdi actor sagde at hand behøver originalen til sit aller underdanigste Reignskabs beleg, saa blev tillige i Rættelagt een Rigtig Copie af forbem:te Præste attest, og originalen blev Fogden tilbageleveret, \som blev oplæst/   Dereftter Sadte actor i Rætte og paastod  følgel: Lovens 3de Bogs 18de Cap: 12 articul, at de indstefnte bør tilfindes for saadan deres begangne fortiilig Sammenleje at bøde eftter Lovens 6te Bogs 13de Capituls første articul  hvorom hand ville forvente Dom.

Afsagt.

Ifølge Lovens 6te Bogs 13de Capituls 1te art: bør indstefnte Mons Torckelsen Møgster for sig og Hustrue Mari Knudsdatter til actor udi fortilig Sammenleje Bøder, betale {udi Bø} for ham Selv 2 rd: 1 Mrk: 8 s:  og 1 rd: 12 s: for sin Hustrue  tilsammen 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:, Fembten Dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd eftter Loven.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg haver til dette Ting med Muntlig varsel ladet indstefne Halvor Pedersen Nedre Vaage og Hustrue Anne Pedersdatter  at lide Dom til Bøders erleggelse for Deres med hinanden haftte fortilig Sammenleje, udi hvilcken Sag actor beraabte sig paa den udi næst foregaaende Sag Contra Mons Møgster i Rættelagde Præste attest, hvorudi disse nu værende ægtefolck er angivne for fortiilig Sammenleje, og naar Stefnemaalet er afhiemlet lovlig at være forkynt  og hand fornemmer om de indstefnte Møder eller ickcke, vil actor have sig Reserveret at paastaae Dom eller Lav dag for de indstefnte eftter omstændighederne.

  De indstefnte blev paaraabt mens møtte ickcke.

  Stefnevidnerne Jonas Drivenæs og Jacob Fagerbacke afhiemlede ved Eed at de meere end 14 Dage siden lovlig haver Stevnt Halvor Pedersen med Hustrue i denne Sag.

Eragted

De indstefnte gives Laug dag til næste Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

1753: 121

 

 

Fogden Hr: Kammer raad Heiberg gav tilkiende at hand eftter forige tiltale med Muntlig varsel til dette Ting  tiid og Stæd haver ladet indstefne Ole Michelsen Tosche at anhøre Dom {til} \udi/ den mod ham anlagde Sag for ulovlig Skovhugst udi Kirckens gaard Meehammer Skouv.

  Procurator Holch møtte paa Ole Tosches veigne og vedtog lovlig varsel paa Ole Tosches veigne  og i Rættelagde derhos, hands paa hands Principals veigne udstædde Contra og Continuations Stefning af dato 8 Sept: 1753  som blev oplæst.

  Actor  Fogden Hr: Kammer raad Heiberg tilstod at denne Contra Stefning er ham lovlig forkynt, og at hand eftter den skeede forkyndelse gierne tager til gienmæle  paa det Sagen icke des formedelst skal opholdes, Men indstillede derhos til Rætten om samme Stefnemaal  som er opfylt med adskillige urigtigheder og alleene hensigter til udflugt og opsættelse til Doms, kand være hinderlig til endelig Doms afsigelse i denne Reene og allereede oplyste og udagerede Sag, hvad ellers at Rætten ville tage i observation at de fleeste af de i Continuations Stefningen benefnte Vidner allereede forhen {2de gange} ere Eedfæstede og 2de gange afhørte  baade til aastæden og til Tinge, hvor Parterne har declareret inted videre at have Vidnerne at tilspørge, og i det øfrige  da actor sagde at hand havde mange andre affaires ved dette Ting at bestille  og hand allereede havde udageret Sagen, paa sin Siide  og alleene Refererede sig til sin forhen giorde deduction og i Rættesættelse, Saa maatte hand nu absentere sig fra Rætten og lade Contra Citantens øfrige Procedur  uden noget dertil at Svare, ankomme paa Rættens behandling.

  Holch paa Ole Tosches veigne eftter Velædle og Velbr: Hr: Kammer raad og Foged Heibergs forestillelse, mercker, at hand  som før skeed er  vil og have dette Contra Continuations Stefnemaal afslaaen, for derved at Svæcke Contra Citantens videre oplysninger i Sagen, hvilcket Holch paa sin Principals veigne dog icke formoder skeer, Men begierede at saavidt som Vidnerne er angaaende, at hiemmels mændene maatte afhiemle Stefnemaalets forkyndelse for dem, og dernæst at Vidnerne maae antages til Eed og Svare paa qvestioner.

  Stefne vidnerne Svend Siglen og Salemon Knudsen Remmereid, bekræfttede ved Eed at de meere end 14 Dage siden har forkynt den Produceerte Stefning for alle derudi benevnte Persohner, for Deres boepæl.

  Af Contra Citantens vidner fremstillede Procurator Holch følgende  for hvilcken Eedens forklaring af Lov Bogen blev oplæst og formaning giort at de skulle blive ved Sandhed, hvilcke vidner frem kom og [eftter]? Eeds aflæg forcklarede, nemlig

  1te Vidne  Lars Biørnsen Eie,   eftter at vid\net/ som melt havde aflagt Eed, begiærede Holch for Vidnerne fremsadt følgende qvestioner   1te  om icke Vidnet er bekient at Fittie Kircke er allereede under Reparation og Bygning, og er kommen til een nær fuldkom/m/en Reparation.   Rs:  Kircken er vel Repareret  Mens end nu mangler der paa Tag  saa at der udi end nu icke i Reignvæjr kand holdes Guds Tieniste,   2det  Om Vidnet

 

1753: 121b

 

veed at forklare om det udaf Meehammers Skouv Hugne Tøm/m/er  som laae hen ved Fittie Søe  er brugt til Kirckens Reparation   Rs:  Vidnet refererede sig til sit forige Vidnes byrd i denne Sag.   3de  om de 6 tylter  som blev Besigted paa Aastæde den tiid Sagen paa Meeham/m/er blev Tracteret, er vidnet bekient om det er brugt til Kirckens nytte eller ej.   Rs:  Omtrent 4 ½ tylt Saug Tømmer findes nu paa Sagen  og noget deraf er ført til Kircken, og Ræsten er end nu paa Sagen beroende.   4to  Om Vidnet kand forcklare om ikke Ole Meehammer haver Soldt til Ole Toske 3de tølter Tømmer  og derfor af Ole Toske bekommet betaling.   {Rs:} Rætten  der ei fant at Ole Meehammer er Stefnt til Provs paahør i denne Sag  kunde altsaa ikke admitere Vidnes Svar paa denne qvestion;   5te  om Vidnet ikke kand være vidende at der er medgaaen til Kirckens Reparation  som baade er tilgaaen og skal tilgaae  meere end som udi Meehammers skouv langt i fra ikke er huggen.   Rs:  Ja,   og for det 6te  om Vidnet ikke er bekient at Skoven Meehammer er i een gandske god tilstand.   Rs:  Skoven {er} har taget skade  mens er dog Endnu i temmelig god tilstand.

  2det Vidne  Aadne Tvedte  aflagde Eed og Svarede paa de fremsadte qvestioner  Saasom til 1te qvestion som første vidne,   til 2de qvestion  at 1 tylt Tømmer veed hand er henført til Fittie Kircke og næsten til dens Reparationer forbrugt   til 3de qvestion viste vidnet ej noget at Svare   [til 5te qvestion]  joe  langt meere vil og maae til Fittie Kirckes istandsættelse anskaffes end af Meehammers skov hugget og nu paastefnt er.   til 6te og siste qvestion viste vidnet ej noget til oplysning at Svare.   Holch  for det 7de  begiærte dette vidne tilspurt om hand kand forklare at Fittie Kirckes Tiende er leveret i den smaae opbygde Søe Bod ved Fittie Søe opbygt, og om samme Boe icke er meget nyttig til Kirckens Tiendes annammelse.   Rs:  Nej  hand veed inted derom.   og endelig for det 8de  om vidnet icke veed at Ole Toske har kiøbt Tømmer til Kircken i fremmede skove, og samme til Kirckens i stand sættelse anvent,   Rs:  Joe  46 Sperrer og 12 Bielcker er kiøbt i fremmede Skove og forbrugt til Kirckens Reparation.

  3de Vidne  Anders Rønholm  aflagde Eed og forklarede i alt eensstemmig med første vidne, undtagen hand til 2den qvestion ei viste noget at svare:

  4de Vidne  Knud Rasmusen Voss  aflagde Eed og vandt at hand i denne Sommer har været med at arbeide for Ole Tosche paa Fittie Kircke, og derved fornummet og nu veed at Kircken er allerede forsiunet med Sperrer og videre Reparation, mens end nu mangler Sue Tag  lægter og Panne Tag, og er i blant andet forbrugt dertil og af fremmede skove anskaffet 46 Sperrer og 12 Bielker, sagde og at det omspurdte Tøm/m/er i Meehammers skov er til Kircken henført og til deels forbrugt, tilligemed lange Træer til Muurlæger  som og af frem/m/ede skove er kiøbt   havde ej videre at Svare.

  5te Vidne  Erick Johansen Søre Fonden  aflagde Eed og forcklarede paa Fuldmægtigens tilspørgende at hand udi den ved Fittie Søe opbygde Boe har et aar leveret sin Tiende  og et aar oppe i Fittie gaards Stue.

  6te Vidne  Anders Olsen Nord-Fonden  aflagde Eed og vandt eensstemmig med nest forige 5te Prov  med den forskiel at hand 2de gange har ydet sin Tiende udi den omprovede Søe Bod,   havde ej videre at prove.

  7de Vidne  Knud Larsen Rødland  aflagde Eed og forcklarede

 

1753: 122

 

at Ole Tosche hos ham har kiøbt 14 Sperrer, Vidnet veed og at hand har i frem/m/ede Skove kiøbt saavel Bielcker som andre fornødne Materialier til Kirckens istandsættelse,   havde altsaa inted videre at Prove.

  8de Vidne  Knud Jensen Rødland  aflagde Eed og forklarede inted til oplysning i Sagen, uden dette at hand veed dette  at Lænsmanden Knud Rødland og Vidnet Soldte indstefnte Ole Toske 14 Sperrer til Fittie Kircke, viiste og at paa andre Stæder er kiøbt til Kirckens Reparation adskillige Materialier, som næsten er forbrugt af bemelte Ole Toske   havde ej videre at Prove.

  Fleere af Vidnerne møtte ickcke.

  Holch begiærede Laug dag for de udeblevne Vidner.

Eragted.

De lovlig Stefnte mens udeblevne Vidner  Baar Eje, Johannes Sandvigen, Erick Habbestad, Svend Houkefer, Mons:r Nathanael Mathiesen, Johannes Næsse, \og/ Samson Remmereid, gives hermed Laug dag til næste almindelige Ting under Falsmaals Bøders udredsel at Møde, udi denne Sag at aflegge sit Eedelige Vidnesbyrd.

 

Ole Michelsen Tosche haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Lars Monsen Iversøen fordi hand næstl: aar haver Fanget eller Kasted omtrent 2000 Mackrel paa Citantens gaard Fitties Siglevog uden Citantens tilladelse  og uden at betale Citanten Landslod af den Fangne Fisk eftter Loven  derom at anhøre Prov og Dom  samt betale ProCessens omckostning eftter Loven.

  Procurator Sr: Holch paa sin Lejlending Lars Iversøens veigne, møtte  Men kunde ikke vedtage at Stefningen hvercken for Lars Iversøen  langt mindre for Vidnerne  er lovlig forckynt   thj for det første skal Holch alletiider godtgiøre at Lars Iversøen {…} \icke/ er lovlig Stefnt  i henseende til da Stefnevidnerne kom paa gaarden advarte de allene Lars Iversøen eftter Lisbet Toskes ordre at møde paa Tinget, ikke nefnet dato  langt mindre Stæd, ikke eller!! (heller) hvori Sigtelsen bestod,   for det 2det  er Vidnerne icke under deres Falsmaal indstefnt  eller for Vidnerne eftter Forordningen Nefnet, at møde under Lovens Falsmaal,   vil lade det nu for det første anckomme paa Stefnevidnernes Eedelige forklaring  med begiær den Respective Dommer, nøye Examinerer dem om alle ting, henseende de af Comparenten ansee{r}s \{dem}/ for meget eenfoldige Folck.

  Stefnevidnerne Jacob Nielsen Havnen og Askel Volden beckræfttede ved Eed at de udi denne Sag meere end 14 Dage siden eftter Citantens ordre og for hannem haver Myntlig Stefnt Lars Iversøen fordi hand paa Citantens Fiskevog  Siglevogen Kaldet  haver næstl: aar Fisked omtrent 2000 Mackrel, Mens derhos forklarede Vidnerne at omskiønt de i denne Sag haver som melt til denne tiid Stefnet Lars Iversøen som foran ført, Saa Stefnede de ham dog ickcke til Doms lidelse  Men dog til Provs paahør, og hvad Provene angaaer  da har de ikke eller!! (heller) Stefnet nogen af dennem under Fals[maals] Bøder til dette Ting at møde og Prove, uden allene Johannes Hatlevigen og Niels Dahlen  Mens i det øfrige haver de uden Falsmaals Bøders nægtelse indstefnt til denne tiid og Stæd at vidne i Sagen, Svend Siglen, Hans Iversøen, Christian Kieholmen, og Ole Rasmusholmen

 

1753: 122b

 

Endelig sagde Stefnevidnerne at de ickcke den tiid de som melt Stefnede Lars Iversøen Nefnte eller Stefnede ham enten til at anhøre Prov, taale Dom eller betale Processens omkostninger i denne Sag.

  Citanten ved sin Koene Lisbet Toske begiærede sine Vidner førte og afhørte.

Eragted.

Stefnemaalet i denne Sag er saa ulovlig og ueftterretlig forkyndet at {de} ingen af de Stefnte vidner kand føres, førend Citanten a prima Instancia anlegger Sagen Saaledes og saa lovlig som Lov og Rætt giver anledning til,

 

Procurator Holch møtte for Rætten og gav tilkiende at hand paa Sr: Ole Tosches veigne ved skrifttlig Stefnemaal haver ladet indkalde Lænsmanden Knud Larsen Rødland fordi hand haver forsømt og ikke brugt den Vindskibelighed som skee burde at tilsige Almuen at giøre deres pligt Arbeide til Kircken, eftter de høy øfrigheds ordre  som ham ikke een gang men mange gange er baade Muntlig og skrifttlig til kiende givet,   Stefningen  som blev i Rætte lagt  er dateret 8de Septembr: 1753, som blev oplæst.

  Knud Rødland møtte og vedstod at være lovlig Stefnt i denne Sag  mens nægtede at være skyldig i den paastefnte forseelse.

  Stefnevidnerne Svend Siglen og Salemon Knudsen Remmereid afhiemlede ved Eed at de meere end 14 Dage siden lovlig haver Stefnt og forkynt den Producerede Stefning for alle derudi benevnte Persohner.

  fordi det er hen paa Natten Klocken 3  og Reisen til næste Tingstæd i Morgen infalder  kand inted videre denne tiid i denne Sag foretages, Mens de lovlig Stefnte Vidner  Arne Svinetræe, Mickel Fittie, Kari Olsdatter, Knud Jensen Rødland, Christopher Remmereid, Samson ibdm:, Erick Hofland, Anders Rønholm, Johannes Næsse, Johannes Mehammersvigen, Johannes Sandvigen, Knud Rødland, Christian Kieholmen, Lars Eje,  Knud, Lars, Peder og Steen Fladerager  gives Laug dag til næste Ting at møde for at aflegge Eedelig Vidnes byrd i denne Sag, hvilcke vidner Lænsmanden Knud Rødland haver at møde og anhøre.

 

Lænsmanden Knud Larsen Rødland haver til dette Ting  tiid og Stæd ved Muntlig Stefnemaal ladet indstefne Lisbet \og Ole/ Tosche fordi {hun} \De/ adskillige gange naar hand har Søgt Fittie Kircke  end og den Dag hand gick til Alters  har ataqveret ham med forbandelser saavel over ham  som De der haver indsadt saadan Kieltring til Lænsmand, item fordi hun har forbandet beenene paa de der ligger i gravene fordie de haver staalet fra Kircken da de vare Kircke værgere,  derom at anhøre Prov og lide Dom  samt betale Processens omkostning eftter Loven.

  Procurator Holch paa Ole og Lisbet Tosches veigne declarerede at hand aldeles ikke kand vedtage dette Stefnemaal at være lovlig forkynt   thj Holch icke alleene skal beviise om fornødiges at Ole Tosche er Borger og indvaaner i Bergen og der holder dug og disk, ikke paa Fittie har noget Slags tilhold, uden for faae hastige Erinder ved at tilsee Kirckens Reparationer og andre fornødne Ting som skal beobagtes, Venter der for

 

1753: 123

 

at Stefnemaalet vorder afvist.

  Stefnevidnerne Svend Siglen og Salemon Remmereid afhiemlede ved Eed at de meere end 14 Dage siden lovlig haver Stefnet Lisbet og Ole Tosche saaledes som anført, til dette Ting at møde.

  Citanten bad at hands vidner maatte afhøres.

Eragted.

Da det er langt hen paa Natten og Reisen I Morgen til næste Tingstæd infalder  forfløttes Sagen til næste almindelig Ting.

 

Fogden Hr: Kammerraad Andreas Heiberg begiærede dernæst det ordinaire Tingsvidne Examineret, til hvilcken ende hand for Almuen fremsadte følgende qvestioner   1te  Om her i skibredet dette aar 1753 er funden eller bierget noget Slags Vrag eller Strandet Gods.   2de  Om Deres Maj:t dette aar her i skibreedet er tilfalden nogen forlovs penge for arfs afførsel fra Deres Kongel: Maj:ts eget beholdne, eller det benificerede Gods, til andre Ejeres Gods.   3de  Om Deres Maj:t indeværende aar 1753 her i skibreedet er tilfalden nogen forbrudte Boets Lodder, Arfveløst Gods, 6te og 10de penge for uden Rigs førte Midler, eller nogen andre deslige uvisse Indkomster.   4de  Om her i skibreedet findes nogen uskyldsadte Rydnings Pladser, Laxe eller Fiskevoger, skouge Teiger, Qverner eller andre deslige herligheder som ikke tilforn under Gaardenes skyld er anseet i Skatt, men endnu i Conformitet med Skatte Forordningen bør skyldsættes og Skattlegges.   5te  Om her i skibredet findes nogen Jorddrot eller Selvejer, som dette aar under sin egen paaboende Gaard har brugt nogen anden hannem i nærværelsen tilhørende Gaard eller Gods.   6te  hvad Sauger her findes udi dette Skibreede, hvorpaa Bord skiæres, og om nogen forandring er skeed med samme Sauger, siden de udi Aarene 1747 og 1750 blev Taxerede for aarlig fast staaende bordskur og Skatt, enten i henseende til Saugerne eller Damstockernes forfløttelse, eller i henseende til meere Tømmers erholdelse fra deres Maj:ts eget beholdne, Kirckerne eller de Benificerede Skove.   7de  om her i skibreedet dette aar har været nogen Strandsiddere, Kræmere, Giæstgivere eller Kroholdere  som enten ere Borgere til nogen Kiøbstæd eller icke, item om her dette aar har været nogen Huusmænd, Haandværcks folck, Leedige Karle og Daglønnere, bønder Sønner, som har brugt Kiøbmandskab med Slagter Fæe og andre vahrer, eller deslige Persohner, som eftter Skatte Forordningen bør Svare Skatt.   8de  hvad og hvor stoer Jordepart dette skibreedes Bøygde Lænsmand Selv bruger og beboer, og hvad enten samme er henhørende til Landlægderne eller Søe Lægdernes District,

  Til hvilcke qvestioner Lænsmanden og Almuen Svarede Eenstemmig, nemlig   til 1te qvestion, at her i skibreedet er dette aar bleven funden og bierget Een deel Sønder slagne Bielcker og Skibs vrag, hvorover i Sommer blev holdt Examinations Forretning, og er samme den 2de Junj dette aar ved offentlig auction bleven Soldt, da Deres Maj:ts 2/3 Parter er udbragt til Frie penge 40 rd: 1 s:   til 2den qvestion  Nej.   til 3de  Nej.   Til 4de qvestion  som Sædvanlig uden forskiel.   til 5te  Nej.   til 6te  som Sædvanlig.   Til 7de  som tilforn.   og til 8de qvestion  Ligesom forige aaringer Svaret er.

 

Fogden Hr: Kammer raad Heiberg tilspurdte Almuen om ickcke een hver som har Skydset Fogden og Sorenskriveren dette aar til og fra de ordinaire Tinge, dette aar Rigtig har nødt deres betaling  Nemlig for Miilen pr: Mand 4 s:  hvor til de alle Svarede jae.

 

Odels Mandtallet og Restansen  82 rd: 3 Mrk: 13 s:, blev dernæst Almuen forelæst  men af ingen modsagt.

 

dereftter blev til Rætten næstanstundende aar at betiene opnævnt følgende  sc:  Johannes Johansen Søre Engevig, Anders Olsen Nordfonden, Ingebret Baarsen Sørfonden, Ole Olsen Helland, Ørjans Fittie, Johannes Asbiørnsen Store Drivenæs, Niels Johansen Indre Rabben, og Haagne Nielsen Dybevig.

 

og ingen fleere Sager var eftter paaraab  eller noget andet ved dette Ting at forrette  blev Rætten og Tinget for dette Skibreede ophævet.

 

1753: 123b

 

 

 

Anno 1753  d: 4de octobr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet for Opdahls Skibredes Læhnets Almue paa Tingstædet Godøesundet  med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Neml:  Johanes Larsen øfre Lunde, Klemet Gripne, Hans Teigland, Ole Olsen Korste, Ole Haagensen Lie, Joen Hansen Breke, Tommes Johansen Kleppe og Jacob Nielsen Andersland.   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue

 

Mens da Fogden med Skatternes hævelse giorde anfang, blev Rætten til i Morgen ophævet.

 

Dagen næsteftter  som var den 5te octobr:  blev Rætten igien Sadt paa Tingstædet Godøysundet og betient med forbemelte Laugrett i Stædets Fogeds overværelse.

 

Dereftter blev læst.

  1te  Johannes Haagensen Roelsems bøxel Seddel in duplo med Revers paa den eene, til Ole Monsen paa 2 pd: Smør i gaarden Eritzvæhr,  dat: 5te octobr: 1753.

  2de  Morten Hansen Hellelands med fleeres Skiøde paa 12 Marcker Smør  1/6 huud i gaarden Næsse til Siur Biørnsen, hvorfor er betalt 18 rdr:  dat: 14de aprilj 1753.

  3de  Hr: Commerce Assessor Jaen von der Lippes Skiøde til Johannes Nedre Gierstad paa 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Smør \i yttre Vee/ for 26 rdr:  dat: 22de Septembr: 1753.

  4de  Mads Guttormsens til Ole Gulbrandsen Øfre Lunde udstædde skiøde paa 18 Marcker Smør  ¼ huud i gaarden Øfre Lunde for 39 rd:  dat: 4de octobr: 1753.

  5te  Sergiant Fiøsnes Pantte forskrivelse stoer 64 rd: til Berge Femanger, hvorfor er forsickret gaarden Myrdahl  18 Mrk: Smør  1 giedskind,  dat: 4de octobr: 1753.

  6te  Hr: Stifttbefalings \mand/ von Cicignons ordre til Fogden Heiberg  dat: 25 Septembr: 1753, angaaende Spedalske Menniskers indkommelse i Hospitalen  og at derved Tingsvidne maae tages.

  7de  Eet paa gaarden Søvigen i Hardanger  Lyse Closters gods  af Sorenskriver Fleischer Forretted Skiftte Brev eftter Rasmus Elliasen  Slutted den 4de Decembr: 1751, som udviiste ei allene at dito Sterfboe er ejende i gaarden Lie  2 pd: 1 ½ Marcker Smør  11/16 huuds Landskyld   Mens end og at sam/m/e er udlagt til Søsteren Eli Eliasdatter 23 ½ Mrk: Smør  11/16 huud,   Niels og Rasmus Olsen  hver 8 2/3 Mrk: Smør   samt Marithe og Barbroe Olsdatter  hver 4 1/3 Mrk: Smør,  tilsam/m/en ansadt for 74 rd: 1 Mrk: 8 s:

  8de  et dito eftter Einer øfre Gielland  Slutted den 13de Julj 1753, som udviste at Sterfboet ejede bøxel Rætten til ½ Løb Smør  ½ huud i øfre Gielland  som al advenant er deelt Encken Anne Jacobsdatter og de 2 Døttre Marite og Anne Einers døttre imellem, ansadt for 9 rd:

 

Stædets Foged Hr: Kamer Raad Heiberg i retteædskede den fra Seniste Ting udsadte Tingsvidne Sag imod Sergiant Fiøsne og Corporal Bertel Sundervig \om/ overlast og Ting Freds brydelse imod Bunden Rasmus øfre Lunde og for Retten.

  de forhen udeblevne Vidner Saavelsom Sergiant Fiøsne og Corporal Bertel Sundervig mødte for Retten og vedtog lovl: Varsel i denne Sag til denne Tiid og Ting.

  Actor fremstillede de nu mødende Vidner med begier at same maatte afhøres

  Rasmus nedre Lunde  som det 5te Vidne i denne Sag  aflagde Eed og vandt at den af de forhen førdte Vidner omprovede tiid Saag og hørdte Vidnet her paa Ting stædet imedens Retten og Tinget holtes og imedens Kongens Skatter bleve oppebaarne  at Rasmus øfre Lunde  som mødte Corporal Bertel Sundervig i Tingstue Døren, da Corporalen ville gaae ind i Ting Stuen  og Rasmus øfre Lunde ud deraf, Sagde til ern:te Corporal  naar Skal jeg faae betaling for Mine Aarer,

 

1753: 124

 

Hørte og det Corporal Bertel Sundervig dertil Svarede Saaledes:  Diævelen Skal Regiere Dig, kom ud saa skal jeg betale Dig, Du har krævet mig tilforn paa een frie Kierke Backe  og jeg kand ei have Fred for Dig,  derpaa greb ern:te Corporal med sin Venstre Haand omkring Rasmus øfre Lundes Venstre Haand, ledde Ham ud af Døren og ud paa Bryggen tedt ved Ting Stuen  da hand med sin høyre Haand gav Rasmus Øfre Lunde 3 Slag i hovdet!! (hovedet)  Saa haardt at Rasmus øfre Lunde af hvert Slag falt omkul ned paa Bryggen, da Corporalen  eftter at hvert fald var skeed  Reiste Rasmus med same sin Venstre Haand op igien,  Lidet dereftter  som Vidnet {Saag} \Mercked/ at Rasmus øfre Lunde var komet veck fra ern:te Brygge her paa Ting Stædet  og Vidnet i den anledning gick ind i Ting Stuen  item oplod Døren til et tedt derhos værende Kamer, Saag hand at Særgiant Fiøsne med sin eene Haand gav berørte Rasmus Øfre Lunde 3 Slag i hovedet  og i det Same Hand deraf begyndte at Seigne, tog ern:te Sergiant Ham i Haaret og derpaa kastede Ham ind i Ting Stuen, Saa hand kom imod Fogdens Fuldmægtig  der Sad i Retten og hævede De Kongl: Skatter,   endel: erindrer Vidnet at i det same Corporalen som melt paa Bryggen 3de gange hafde Slaget Rasmus Øfre Lunde  samt kasted ham mod Bryggen, Saa Saag Corporalen op til det Sols (Sals) Vidne  hvor Citanten da var, Sigende, gaae nu op og Klag mig for Kamer Raaden paa Salen, og derpaa Skiød Corporalen Selv Vidnet og Ørjans Flyensfærd til Provs paa det passerede, Samt derpaa at hand bad Ham gaae op paa Salen og Klage sig derover for Hr: Kamer Raad Heiberg.   Fiøsne tilspurdte Vidnet om hand veed hvordan Rasmus øfre Lunde begiegnede Comparenten i ern:te Kamer førend Comparenten Slog og Kastede Ham ud af Døren.   Rs:  Nei.   2det  om Rasmus øfre Lunde ei ben:te tiid var Saa Druken at Hand hverken kunde Tale eller gaae.   Rs:  joe  hand var Druken.   3de  om Skatterne var Taget den tiid Comparenten Kastede Rasmus øfre Lunde ud af Kameret.   Rs:  Deponenten erindrer sig nu at Skatterne var hævet og Citantens Fulmægtig Sad og Extraherede den Kongl: Skatte Restantze  Mens Retten eller Tinget var ei Slutted eller ophævet.

  6te Vidne  Ørjans Johansen Flyansfær  aflagde Eed og vandt i alt henseende til hvis af 5te Vidne om Corporal Bertel Sundervigs overlast paa Rasmus øfre Lunde den omprovede tiid og Stæd {betreffer} Eenstemig med ern:te 5te Vidne,  ligesaa hørte Vidnet at ern:te Corporal da bad Rasmus Øfre Lunde tage Vidne paa det passerede, Samt gaae op paa Salen hvor Fogden Heiberg Logerede  og Klage sig for Ham at være Slaget af Corporalen,   Vidnet siger ellers at hand ei egentlig hørte hvad ord der falt imellem Corporalen og Rasmus øfre Lunde førend

 

1753: 124b

 

Den første Slog den Sidste,   hafde ei videre at vidne   blev og ei videre af Parterne tilspurdt, thi blev hand som de forige Vidner fra Retten demitteret

  Fogden Hr: Kammer Raad Heiberg begierede at Hannem et lovskicked Tings Vidne om hvis i denne Sag passeret er, Maatte til Rettens Pleie fra dette Ting beskreven meddeeles, Som ei burde Ham negtes og just derfor bevilges.

  Eftter at forestaaende Tingsvidne Sag var Slutted  begierede Lorentz Fiøsne at Ham maatte tillades eftter foregaaende lovlig instefnelse, til neste Ting at føre Vidner angaaende Rasmus øfre Lundes opførsel og ord mod ham den omprovede tiid, hvilken Paastand Retten og billiger  formedelst den Ham ei bør negtes, dog er De Vidner Sergiant Fiøsne har Reserveret sig at føre, denne Tings Vidne Sag uvedkom/m/ende, og Conceqventer Separat bliver baade Tracteret og beskreven udstæd.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg havde til dette Ting  tiid og Stæd med Muntl: Varsel ladet Indstefne Margrette Malene Nederman at lide Dom til Bøders erleggelse for hendes begangne Leiermaal med ægtegiftt Mand Samuel Olsen Mæster Snedker i Bergen, da hand udi afvigte Aar 1752 var udi Arbeide paa Pladset Sundervig under gaarden Sunde udi Tysnæs Præstegield og Oppedals Skibrede, og declarerede Actor at hun eftter Sogne Præsten  Welærværdige Hr: Provsten Edvard Christies til Actor indløbne Comunication af 19de Septbr: A: c:  for Saadan hendes forseelse har udstaaet Kierkens Disciplin  og er bleven publice Absolveret d: 13de Søndag eftter Trinitatis nestl:

  for Den indstefnte Mødte eftter paaraab hendes Søsters Mand Corporal Bertel Sundervig  som tilstoed ei allene at ovenn:te \Magrete/ Mallene Nederman i denne Sag er lovl: Stefnt  Mens end og at Hun med berørte ægtegiftte Mand  Snedker Samuel Olsen  har auflet et Barn  og derfor allerede udstaaet Kierkens Disciplin,   Conparenten declarerede ellers at hand paa dette Sogns nestanstundende Somer Ting vil og skal betale Actor hands ern:te Sviger Søsters Leiermaals Bøder med 6 rdr:

  Actor begierede at Corporal Bertel Hoff  som nu inden Retten har tilstaaet at ville betale instefnte Magrete Mallene Nedermans Leiermaals Bøder 6 rdr:  Maatte tilfindes same til den belovede tiid at erlegge under videre adfærd eftter Loven

  Corporal Hoff declarerede at hand nu gierne  uden at være Stefnt  vil taale Dom til at betale De paastefnte 6 rdr: til Actor.

Afsagt

Corporal Bertel Hoff bør eftter Egen Vedtægt for instefnte Magrete Malene Nederman til Den første Dag det Almindel: Somer  Skatte og Sage Ting nestanstundende Aar for dette Skibredes Almue vorder holdet, betale Actor hendes paastefnte Leiermaals Bøder \med 6 rdr:/, og det inden neste 15 Dage eftter denne Doms lovl: Forkyndelse

 

1753: 125

 

Under lovl: Adfærd.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav til kiende at Hand af den Seniste Rettes Dag ved Vidners førelse her \er/holdte Oplysning udi Sagen indstefnt af Anders Oppedal, Berge Nielsen Oppedals Koene Ragne Johans Datter  og Ørjans Amland, indstefnte Sag Contra Ole Giellefald for ulovl: Paasagn og beskyldning imod ben:te Persohner, er komen i den faste formening at ben:te Ole Giellefal for Saadan hands ulovl: beskyldning bør være Straff feldig med Bøder til Deres Maj:ts Sigt og Sagefalds Cassa, Saa haver Hand til dette Ting  tiid og Stæd Indstefnt ben:te Ole Giellefald paa Justitziens veigne til Bøders erleggelse eftter Sagens, ved dens endel: udfald befindende omstendigheder, Men for det øfrige, hvad Sagen i sig Selv angaar, og hvorledes De agter same at Tractere, ville Hand lade ankom/m/e paa Deres Eget Forsorg  Saafremt Hand ikke skulle formerke at Derunder blev Minageret vedbørl: Paastand til De Kongl: Bøders erholdelse

  Citanten Anders Oppedal iretteædskede bem:te Sag imod Ole Jellefal og Ragne {Ols} \Johans/ Datter  som mødte og vedtog lovl: Varsel til dette Ting og dette Stæd,

  Ole Jellefald anmelte derhos at hand  for at Beviise det hand er uskyldig i den paastefnte Sigtelse  og at hand ei har Sagt andet end hand i Vidners Paahør har hørt af Skyds skafferen Jacob Opdal om Citanten, haver til dette Ting, Tiid og Stæd Muntl: ladet indstefne ben:te Jacob Opdal at anhøre Vidner  at ben:te Jacob Opdal er den der har fortaalt Contra Citanten hvad paastefnt og omprovet er.

  Jacob Opdal mødte og vedstoed at være i denne Sag lovl: Stefnt,

  Saa Sagde og Citanten at hand  for at faae Sagen til endebragt denne Sinde, iligemaade vil anhøre Contra Citantens Vidner ret ligesom hand dertil kunde været lovl: Stefnt  hvilket dog ei skeed er.

  Jacob Opdal Sagde dernest at hand  for at viise hvor uskyldig hand er  Samt at hands Contra partinde Ragne Johansdatter Selv har ladet udsprede meget af de paastefnte beskyldninger imod Anders Opdal  haver Stefnt ben:te Ragne Johansdatter til dette Ting at anhøre derom Prov  hvilke Vidner Saavel Citanten som Contra Citanten Ole Jellefal Sagde uden Stefnemaal at ville anhøre.

  Berge Opdal  som den instefnte Ragne Johansdatters Mand  Sagde at hand har Stefnt Citanten Anders Opdal fordie hand adskiellige tiider  imedens hands Koene tiente Gyri Opdal  og same Gyri Opdal var borte fra sit Huus, der sig hos hands qvinde indfant  derom at høre Prov.

  Citanten og de øfrige 2de Contra Citanter Sagde at de vil anhøre Berge Opdals Vidner.

  Citanten fremstillede paa Sin Side det

  3de Vidne  Jens Wermeland  der eftter Eeds afleg Provede i alt som 1te Vidne

  Formedelst det var langt hen paa afttenen blev Retten til i Morgen ophævet

 

Tredie Dagen  d: 6te octobr:  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa berørte Tingstæd,

 

da attern:te Sag blev i Rette ædsked af Citanten Anders Opdal.

  Ole Giellefald fremstillede sine indstefnte Vidner med begiær de maatte afhøres.

  1te Vidne  Mons Larsen  aflagde Eed og Provede inted til oplysning i Sagen.

  2det Vidne  Mari Jørgensdatter Skartvedt  aflagde Eed og provede om ord

 

1753: 125b

 

Talt 3 uger for næstl: Juul af indstefnte Jacob Opdahl om Citanten  hvilcke ord  eftterdi de ere faldne {førend} lenge eftter Ole Giellefald haver talt og udspredet hvis Citanten haver ført vidner om, Rætten holt unødig at Specificere.

  3de Vidne  Mari Olsdatter Solem  aflagde Eed og provede inted til oplysning i Sagen.

  Berge Opdahl declarerede at eftterdi at Sladder og Bøygde Fias har  eftter det hand nu veed og har hørdt, forledet ham til at Stefne i denne Sag, Saa frafalder hand samme  siden hand veed hands Koene er uskyldig udi nogen tyvs eller anden Sag, og i det Stæd vil hand have sin Rætt Resolveret imod den der beskylder hands Koene for nogen uærlig gierning.

  Ole Giellefald sagde dernæst at hand til næste Ting vil ved vidner eftter foregaaende Stefnemaal, beviise at ikke hand  men andre  haver opfundet og først Talt de paastefnte beskyldnings ord imod Anders Oppedahl og Ragna Johansdatter, thj begierede hand derfor endnu tiid til Contra Continuations Stefnemaal i denne Sag.   Af de paaraabte vidner angav Ole Giellefald Ole Mickelsen Opdahl og Jacob Johansen Opdahl.

Eragted,

Paa det Ole Giellefald ike skal gives billig aarsage at ancke over Rættens overiilelse, invilges ham anstand i Sagen til næste almindelig Ting, da ham  dog eftter foregaaende Continuations Stefning  skal blive tilladt at føre de paaberaabte og andre Vidner.

 

Dereftter blev læst

  Giøre Olsdatter Opdahl med fleeres Skiøde paa 1 pd: 23 ¼ Marcker Smør I gaarden Opdahl, til Ole Mickelsen Opdahl,  dat: 6te octobr: 1752.

  Nock Erick Hansens Pengemangelslysning paa 1 ½ Løb 6 Mrk: Smør i Gaarden Lien,  dat: 18de Septembr: 1753.

 

Peder Botnen haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Hans Nedre Støle fordi hand i Vidner Ole Olsen Norbust og fleeres paahør skal have sagt at Citanten udi siste Feide Stael 500 rdr:, derom at anhøre Vidner og Taale Dom til Citantens friefindelse  og den indstefntes vedbørlige undgieldelse eftter Lov og Forordninger, samt at Hans Støle desuden tilstreckelig bør erstatte Citanten denne Processes omkostning.

  Hans Nedre Støle møtte og tilstod at være i denne Sag lovlig Stefnt.

  Citanten fremstillede sine indstefnte Vidner med begiær sam/m/e maatte afhøres.

  1te Vidne  Ole Olsen Norbust  aflagde Eed og Vandt at næstl: Sommer  een Dag omtrent 3 uger for Pinssedagene  hørdte Vidnet det Hans Nedre Støle udi sit eget Huus paa gaarden Nedre Støle  uden at være obruveret af Druckenskab, sagde i Vidnes paahør om Citanten Peder Botnen til een Halvvoxen Dreng  Jaen Ingebretsen Søreid, at Citanten havde i siste Krigs tiider Staalet 500 rdr:, jae  hand bad og bem:te Dreng sige Citanten at hand havde Sagt at Citanten havde Staalet sam/m/e 500 rdr:, Men hvem Pengene var Staalet fra  eller paa hvad Stæd, blev ickcke Nefnet.

  2det Vidne  Anne Søreide  aflagde Eed og vandt i et og alt baade udi ord og Meening, samt tiid, som første Vidne.

  3de Vidne  Guroe Torbiørnsdatter  aflagde Eed og vandt ligesaa Eenstemmig udi alle maader som 1te og andet Vidne.

  Citanten paastod Dom i Sagen.

  Contra Parten havde inted noget i Sagen paa sin siide at invende.

Afsagt.

Hans nedre Støle  som vel har Skieldet men ikke Sigted Citanten Peder Botnen for at have Staalet 500 rdr:, hand har ej Legitimeret at hand dertil har haftt nogen anledning;  thj bør De [i]? Saa fald faldne ord ickcke komme Citanten {hands} paa hands ærlige Nafn og Rygte \til Præjudice/  Mens skal hereftter ansees som Skarnsagtige  døde og Kraftesløse, ligesom og bemelte Kaadmundede og Skarnsagtige Hans Nedre Støle, skal til een erindring

 

1753: 126

 

at hand sig ej saa ofttere maae forsee, {bør og skal} betale til det Bergenske Manufactor Huus 10 rdr:, og til Citanten udi Processens omkostning 3 rdr:   hvilcket alt udreedes og eftterkommes Fembten Dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under adferd eftter Loven.

 

Hans Johansen Øfre Støle haver til dette Ting  Tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Hans Nedre Støle, at anhøre Vidner om hvad hand ved een sin Hund næstl: Sommer øvede imod Citantens Creature, {Mens} samt Taale Dom eftter Loven og betale Processens omkostninger,

  Stefne Vidnerne Niels Lille Godøyen og Ole Skaffer beckræfttede ved Eed at de 14 Dage siden i denne Sag lovlig Stefnte Hans Nedre Støle til [at] høre Prov  mens ej til at anhøre Dom og betale Processens omkostning.

  Hans Nedre Støle møtte for Rætten og vedstod at være Stefnt Saaledes som af Stefnevidnerne er forklaret.

  Citanten fremstillede følgende vidner med begiær samme maatte afhøres.

  1te Vidne  Otthoe Jacobsen Høviskeland  aflagde Eed og vandt at næstl: Sommer een Dag  hørdte vidnet paa sin gaards Ejendom  som ligger noget fra Øfre og Nedre Støle som Parterne paaboer, at een Hund i Parternes Samfeldes Fæehauge Giødede, desligeste at Citantens Tieniste pige  Nafnlig Christi Olsdatter  der ej endnu har været til Guds bord, Raabte og sagde, Hids icke Hunden paa Creaturene,  noget dereftter  dog samme Dag  hørdte og vidnet indstefnte Hans Nedre-Støles Røst eller Tale paa de Stæder i berørte Fæehauge  hvori Hunden som melt havde Giødet, Mens hvad enten Hans Nedre Støle da talede ondt eller godt  eller hvem hand talede til  eller om \hvem/  det kunde Vidnet icke høre,  næste Morgen bageftter hørdte vidnet at det var Citantens Fæe Creature som af Hans Nedre Støles Hund blev jaget i gaardene Øfre og Nedre Støle som Parterne paaboer, Mens af sig Selv veed Vidnet inted noget om det siste.

  2det Vidne  Guroe Johansdatter  aflagde Eed og forklarede at hun paa gaarden Søreide Grund  der ligger et støcke fra Parternes Gaarder  den omprovede tiid hørdte et og det samme som af første Vidne er omforklaret, jae  vidnet veed tillige at det var Hans Nedre Støles Hund som Giødede, hørte og at {Han} Citantens liden Gieter eller Tieniste Pige Christi Olsdatter \græd/ samme tiid Hunden Giødede, Mens hun hørdte ikke at samme Pige Raabte om at ikke den indstefnte Vederpartes Hund maatte Hidses paa Citantens Creature.

  Citanten begiærede Selv Sagen udsadt til næste Ting, hvorved det og har sit forblivende.

 

Hans Øfre Støle haver til dette Ting Muntlig ladet ind stefne Hans Nedre Støle fordi hand næstl: Aars Høst  noget eftter disse tiider  haver  da hand sendte \bud/ eftter Citanten at komme til sig, lagt eller villet lagt Folck i Skiuvel paa Loftted over Hans Nedre Støles Stabuhr, Sluttelig for [at] høre paa hvad ord imellem Parterne da kunde falde,  desligeste at \anhøre Prov [og]/ Taale Dom eftter Loven  samt erstatte Citanten Processens omckostninger.

  Hans Nedre Støle møtte for Rætten og vedstod at være i denne Sag lovlig Stefnt.

  Citanten fremstillede sine Vidner med begiær samme maatte afhøres.

  1te Vidne  Ole Olsen Nordbust  aflagde Eed og vandt at næstl: Sommer imod Høsten  noget for disse tiider  blev hand een Søndag af Hans Nedre Støle begieret at gaae tilligemed hands  Nemlig Deponentens  Koene Guro Torbiørnsdatter, op paa Hans Nedre Støles Stabuhrsloftt for at Luure eller høre paa hvad ord Citanten Hans øfre Støle  som hand haver ved budsendelse bedet kom/m/e need i ern:te Stabuhr til sig, samme tiid kunde af ham blive anlediget imod Contra Parten at udlade sig med,   Vidnet declarerede ellers at da hand hørte og forstod Hans Nedre-Støles onde hensigt, saa nægtede hand og hands Koene derudi at fuldbyrde hands villie, ej eller!! var Citanten den Dag hiemme  men ved Onereims Kircke  Saa hand derfor ikke kom udi bemelte Stabur til indstefnte Hans

 

1753: 126b

 

Nedre Støle den Dag,   havde ej videre at Prove  uden at hand og een \anden/ gang af Hans Nedre Støle blev begieret tilligemed Koene at legge sig under Hans Nedre Støles Bord  for ligesaa at Passe paa hvad ord som kunde blive Talt af Citanten  som til den ende eftter Hands!! (Hans) Nedre Støles ord til Vidnet skulle komme need i bemelte \den/ indstefntes Stue paa Nedre Støle, følgel: det bud hand derom ville Sende Ham, Mens Vidnet ville icke eller føye ham her udi, ej eller!! blev noget bud til Citanten den tiid om samme afsent.

  2det Vidne  Guroe Torbiørnsdatter  aflagde Eed og Provede i alt Eensstemmig med hendes Mand som første Prov.

  Citanten paastod Dom i Sagen,

Afsagt.

Den Underfundige Omgang Hans Nedre Støle haver eftter de førte Vidners udsagn, ladet ertee imod Citanten Hans Øfre Støle, Meriterer at straffes, thj bør Hans Nedre-Støle derfor udi Bøder betale til Sognets Huusarme Mennisker 1 ½ rdr:  og til Citanten udi Processens omckostninger 2 rd: 5 Mrk:, Femten Dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under adferd eftter Loven.

 

Samson Søndre Holme irætte æskede sin Sag imod Hans Jørgensen Nedre Støle og qvinde, een omtvisted Citanten fratagen og hos Hans Nedre Støle befundne Souv betreffende.

  Hans Nedre Støle møtte for sig og Koene og vedtog lovlig varsel for sig og qvinde i denne Sag, begiærede ellers Anstand i Sagen til næste almindelig Ting for at Stefne Contra og føre Vidner.

Eragted.

Paa det Hans Nedre Støle ike skal klage at være af Rætten overiilet  og omskiønt hand har haftt tiid nock til at føre vidner og Stefne Contra siden denne Sags anlæg, bliver dog den til Contra Stefnings udstædelse begierte anstand ham invilget  og det til næste anstundende Sommer Ting, da hand haver at indkomme uden udflugt med alt hvis hand i denne Sag paa sin Sinde agter Tienlig.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgelse Svarede Samtlig Almuen   1te  at gaarden Kleppe  skyldende ½ Løb Smør  ½ hud  har været opbuden til Tinge om nogen ville antage sig den til brug og beboelse, Men dertil har ingen været at formaae  saa den end og dette aar 1753, har været pladt ødeliggende, ej eller!! (heller) bød nogen høyere afgiftt end de 64 s:,   og for det 2det  at den vel ligger i Landlægdernes District, Mens som den fra umindelige tiider har været ødeliggende, har Soldaten Selv krævet udreedningen.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende Svarede Samtlig Almue at ingen bøxel dette aar er falden eller kand falde af den Saa lenge ødeliggende gaard Nedre-Kleppe, skyldende ½ Løb Smør  ½ huud.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg lod dernæst for den Samtlige Almue fremsette de udi det ordinaire Tingsvidne fremsadte 8te qvestioner, da Almuen dertil Svarede eensstemmig med hvis Almue udi Waags skibreede dertil Svaret haver, dog med den forskiel henseende til 1te qvestion  at inted Skibs eller andet vrag dette aar her i skibreedet er fundet eller bierget.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg tilspurdte dernæst den Ting søgende Almue angaaende Tingskydsens afbetaling, hvortil de Samtlig svarede Eensstemmig med hvis Waags skibreedes Almue derom forklaret haver.

 

Odels Mandtallet saavel som Restancen  stoer (ope rum)  blev dernæst inden Rætten oplæst og af ingen modsagt.

 

dernæst blev til Rætten anstundende aar 1754 at betiene opnævnt følgende Laugrætt:  Ingebret Malckenæs, Salemon Grepne, Ole Lie, Ørjan Holeckim, Hans Vermedahl,

 

1753: 127

 

Jens ibdm:, Erick Lie, Lars Møcklestad.

 

Fleere Sager eller andet, var ej paa dette Ting eftter paaraab at afhandle  hvor for Rætten for dette Skibreede blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 8de octobr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting for Ous Skibredes Læhnets Almue holdet paa det ordinaire Tingstæd  gaarden Lundervig udi ben:te Ous Præstegield og Fekse(?) (Fusa?) Sogn  med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Lars Hafsgaard  i hands stæd Hans Lundervig, Ole Søre Holmefiord, Friderick Tvedt, Joen Tvedt, Matias Rosvold, Lars Rosvold, Hans Hegland  i hands Stæd Knud Svendsen Nordvig  og Erick Pedersen Langeland.   Overværende Kongel: Maj:ts Foged Hr: Kammerraad Heiberg  med Meenige Tingsøgende Almue.

 

dernæst blev Publiceret.

  1te  den næst forige Ting Publicerede ordre til Fogden fra Stifttamtmanden om Spedalske Menniskers indlemmelse i Hospitalet.

  2det  Hr: Capitain Pritziers Pantte forskrivelse til Hr: Consistorial Raad Haberdorph i Bergen  stoer 500 rdr:, hvor for er Sadt til forsickring og udi underpant Gaarden Klyve  skyldende 1 Løb Smør  1 huud, med alle paastaaende Huuse og herligheder, samt gaardens besetning med videre  dat: 30te Junj 1753.

  3de  Fogden Hr: Kammer raad Heibergs Fred Lysning over Ous Præstegaards skov og udmarck  dat: 8de octobr: 1753.

  4de  Vidimeret gienpart af een Extract af Samfrende Skiftted eftter Sal: Hr: obriste Johan Jacob Pritzier, for saavidt gaardene Molde og Klyve betreffer, hvilcket Skiftte Brev er dat: 30te Decembr: 1752, og Copie Extracten 8de octobr: 1753.

  5te  Mad:me Legangers qvitteringer for 181 rd: 1 Mrk: 10 s:  som hende af Hr: Capitaine Pritzier til afdrag paa den Capital af 560(?) rd: er betalt  dat: 6te Septembr: 1753.

  6te  Sergiant Synnistvedts Pantte obligation stoer 60 rd: til Hr: Hans Astrop, imod Pandt i alle Debitors paa gaarden Aadland opbygde Vaane og andre Huuse,  dat: 8de octobr: 1753.

  7de  Skiftte Brevet eftter afdøde Rasmus Elliesen  Slutted af Hr: Cancellie Raad Fleischer paa gaarden Søvigen under Lyse Closters Jurisdiction, den 4de Decembr: 1751, som udviiste at dito Sterfboe ejer i gaarden Hiemdahl 1 pund ¾ Marcker Smør  11/32 huud  ansadt for 49 rd: 3 Mrk:, som er udlagt,  til Søsteren Eli Elliasdatter 11/32 huud,   Rasmus Olsen 8 ¼ Mrk: Smør,   Niels Olsen 8 ¼ Mrk: Smør,   Marite og Barbroe Olsdøttre  hver 4 1/8 Mrk: Smør

 

Formedelst Fogden med Skatterne giorde Anfang blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 9de Octobr:  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa besagde Tingstæd.

 

Provstinde Leganger haver til dette Ting Skrefttl: ladet indstefne Afg: Obrister Pritziers Arf:r for skyldige gield  med det mere som Stefningen nermere udviiser  der for Retten med sine Forkyndelses paaskriftter blev oplæst  af 24de Septbr: 1753.

  Hr: Capitain Pritzier mødte for Retten og vedtog i denne Sag paa egne og øfrige indstefnte Medarfvingers vegne  /:  ..capto(?)  Hands ælste Broder Hr: Liet: Pritzier  der ei har bedet ham Svare noget for ham i Sagen :/  lovlig Varsel  hvorfor hand og for sig og øfrige Medarf:r  undtagen Velben:te Hr: Lieutenant, nu er bered at tage til gienmæle.

  Citantinden lod ved Hr: Astrup producere   1ste  Sal: Obrister Pritziers til hendes Sal: Mand udgivne Pante Obligation Stoer 500 rdr:  dat: 1te febr: 1743.   2det  een Messive af 14de Maj 1753  hvorudi tilstaaes at den paastefnte Debet er opsagt.   3de  Citantindens Reigning af Gaars Dags dato  sc: 8de octobr: 1753  blev oplæst.

  Hr: Capitaine Pritzier vedstod at den indkomne Obligation og Reigning er ganske Rigtig, ligesaa at Obligationen lovl: er opsagt   producerede derhos een Extract af Skifttebehandlingen eftter hands Sal: Fader af 30te Decbr: 1752  Verificeret af Comparenten d: 8de octbr: 1753   item Citantindens Ham meddeelte Qvitering og Beviis af 6 Septbr: 1753

 

1753: 127b

 

Som begge bleve oplæste.   Hr: Capitain Pritzier declarerede dernest at af de producerte 2de Documenter {er} beviises ej alleene at gaarden Klyve nu er hands virkelige Ejendom, Mens end og at det Pandt derpaa hæftede til Citantinden  allerede er afklaret  hvorfor og Citantinden haver exciperet ern:te gaard fra ald Pante Rettighed eftter besagde Obligation,  hand haaber derfor at Saavel Provstinden Leganger ved sin procedure og endelige Paastand vedstaar og Observerer og vedstaar dette sit Haandskriftt  Som og at Retten ved Dom frietager gaarden Klyve fra ald hæfttelse eller Prætention af Citantinden.

  Hr: Lieutenant Pritzier blev paaraabt Mens mødte ej  ikke eller!! nogen paa hands veigne, hvorvel Mand hafde vented paa hands Møde til nu siste Tingdags Klocken over 10 Slætt.

Eragted

Hr: Lieutenant Johan Ferdinand August Pritzier  som lovl: Stefnt i denne Sag  gives Laug dag til næste Ting at møde med tilsvar i Sagen.

 

Dereftter bleve læste følgende Fæste Breve  alle in duplo med Revers paa gienParten  Neml:

  1te  Hr: Concistorial Raad Geelmuydens til Sergiant Synestvet paa nogle Smaa Anparter Jord udi gaarden Aadlands grund  dat: 30te Septbr: 1752.

  2det  Knud Tyse og Knud Høysæters til Peder og Ole Totland og Gunder Johansen  paa Stølen Eikedalen  dat: 9de octobr: 1753.

 

Peder og Besse Børdal fremviiste i Retten Felderne af Fem Ulvonger  som De eftter Almuens tilstaaelse haver nestl: Sommer Skudt paa \Rabelsei/ Fieldet imellem Samanger!! (Samnanger) og Strandebarm  ligesom og Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg nu betalte ben:te 2de Mænd Skud Pengene 3 Mrk: pr: Skindet  med 2 ½ rdr:

 

Fogden Hr: Kammer raad [Heiberg] tilspurdte dernæst den Tingsøgende Almue om icke alle som dette aar har skydset Fogden og Sorenskriveren til og fra de ordinaire Tinge, har nød sin tilbørlige betaling  nemlig 4 s: for Miilen pr: Mand, hvortil de Svarede jae,

 

Dernæst lod Fogden  Kammerraad Heiberg  for Almuen fremsette de udi det ordinaire Tingsvidne anførte 8te qvestioner, hvortil Almuen Svarede eensstemmig med Opdahls skibreedes Almue, undtagen denne Almue henseende til 7de Post forcklarede og angav følgendende!! (følgende) Handels Karle  Johannes Olsen og Johannes Andersen Helleland.

 

Odels Mandtallet og Restancen  som beløber til 32 rd: 4 Mrk: 1 s:, blev dernæst oplæst, mens af ingen modsagt.

 

Dereftter blev til Rættens betiening næstckommende aar 1754 opnævnt, Necolai Hatvigen, Johannes yttre Tysse, Samuel Giære, Knud Nordvig, Niels Goupholm, Mons Gouckstad, Peder Gouckstad, og Mons Nedre Bouge.

 

og da inted videre her var at forrette paa dette Ting, blev Sage Tinget ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 11te Octobr:  blev Almindel: Høste  Skatte og Sage Ting holdet for Strandvigs Skibredes Læhnetz og Halsnøe Closters godsetz Almue  holdet paa det ordinaire Tingstæd  gaarden Haavigen \i Ous Præstegield/  og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes mænd  Samson Engelsen Rebne, Ole Johansen Rebne, Engel Andersen Stoere Balleseim, Dag Knudsen Rebne, Johanes Olsen Selsvold, Siur Selsvold og Onge \Joen/ Joensen Haavig  samt i Knud Hansen Nerhovdes Stæd  gamle Joen Haavig.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Underdanig bleve læste de nest forhen paa de forhen dette aars

 

1753: 128

 

Høste Tinge udi de øfrige Skibreder læste og udi Protocollen Extraherede den Høye Øfrigheds ordres

 

Formedelst ingen flere Brever i Dag til publication bleve frembragte  og Fogden med de Kongl: Skatters hævelse giorde anfang, blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 12te Octobr:  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa Tingstædet  ern:te Haavigen.

 

Hvoreftter blev læst

  1te  Hr: Astrupes Fæste Brev in duplo med paateignet Revers paa gienparten, udstæd til Knud Knudsen paa 3 Spands Teiger  eller 1 ½ Pund Smør  1 ½ gied Skind i gaarden Skattum  dat: 10de Marts 1753.

  2det  Anders Joensen Houge og de fleres Skiøde til Ole Engelsen paa 11 Mrk: Smør i gaarden Henanger for 28 rd: Kiøbe Penge  dat: 11te octobr: 1753.

  3de  Mikel Olsen Tombres Pante Obligation Stoer 66 rdr: til Gitle SkougsEidet  hvorfor er Sadt i underPant 1 Pund 4 Mrk: Smør i gaarden Tombre  dat: 11 octbr: 1753.

 

Bøygde Procurator Giøen i retteædskede Morten Skougseides gields Sag imod Corporal Torkel Opsal  Og da hand nu Merker at same Debitor end ikke nu møder  hvorvel hands Seniste Ting giorde Paaskud om at være den tiid i Kongl: Affaire Commanderet, forvolte det ham den tiid bevilget Opsettelse, Saa  uagted Comparenten har Rett til at begiere Dom Saavel nu som forige Ting, ville hand dog  for at Maale Debitor Skeppen fuld, endnu een gang begiere Laug dag for ham til neste Ting.

  Torkel Opsal mødte ei.

Eragted

Corporal Torkel Opsal gives endnu, dog som Siste gang i denne Sag, Laug dag til neste Almindel: Ting  da hand uden noget Paaskud haver at møde eller møde lade med hvad hand mod Citantens Søgemaal haver at Sige

 

Dereftter blev Publiceret

  Joen Haavigens Skiøde paa 1 pd: 21 2/3 Marker Smør med bøxel  og overbøxel eftter anpart af Præste bolets og Kircke godset i dito gaard, for 91 rd: 2 Mrk:, til Sønnen Engel Jonsen,  af dags dato.

  2det  Skiftte Brevet eftter afdøde Johannes Engelsen Eide  Slutted paa gaarden Eide den 2den augustj 1753, som udviiste at dito Sterfboe ejede i gaarden Eide 1 pd: ½ Marck Smør   og i gaarden Henanger 8 Marcker Smør for 12 rd:   desligeste at godset i Eide er udlagt  Saasom, til Jaen Evensen Haaland 10 Marcker Smør,   Enken Christi Knudsdatter 5 ½ Mrk: Smør,   Sønnerne Knud, Engel og Jaen Johannessønner  hver 2 Marcker Smør  6 Marcker tilsam/m/en,   samt Ellen, Christi og Magdelie Johannesdøttre  hver 1 Marck Smør,  udgiør de bemelte 1 pd: ½ Marck Smør  for 50 rd: 2 s: ansadt,  og at de 8 Marcker Smør i Henanger er paalodnet Ole Engelsen Henanger for 12 rd:

  3de  Skiftte Brevet Slutted paa gaarden Hatletvedt den 24de Julj 1753 eftter afdøde Eli Størchsdatter, som udviiste først at Sterfboet ejede i gaarden Hatletvedt 1 2/3 Marcher Smør med bøxel  og overbøxel til meere eftter anpart i dito gaard,  Og dernæst at sam/m/e gods er paalodnet Enckemanden Ole Ellingsen for 3 rd: 2 Mrk:

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg tilspurdte dernæst den Tingsøgende Almue om icke opsidderen paa gaarden Sandahl end og dette aar 1753 har nødt Skatte friehed for det udi hands gaard aftagne gods, undtagen udreednings og Standqvarteer pengene, hvortil Almuen Svarede jae,  sagde tillige at gaarden ej er saa meget i forbedring at den kand igien noget til Skatt paalegges.

 

Paa Fogdens tilspørgende Svarede Almuen at opsidderen paa gaarden Sandahl end og dette aar 1753 er godtgiort Leedingen og de andre Skatter af den affeldte Jordskyld i gaarden Sandahl.

 

Fogden Hr: Kammer raad Heiberg  udi opsidderen paa

 

1753: 128b

 

Gaarden Aachre No: 5, Ole Endresens nærværelse, anviiste bemelte Ole Endresens ham givne qvittering, som udviiste at ham er gotgiort Skatter 2 pd: 3 Mrk: 12 5/9 s: af hands brug i dito gaard  nemlig i Skatt 2 pd: 4 Mrk:  men i Landskyld 2 pd:  1/3 huud, fordi hands derpaa forhen havende Huuse næstl: aars 1te octobr: ved Vaade Ild blev lagt i Aske, og tillige æskede Lejlendingens Svar om icke sam/m/e er Rigtig, hvortil hand Svarede jae, hvorom Fogden Tingsvidne var begiærende.

 

Fogden begiærede dernæst det ordinaire Tingsvidne Examineret, og hvorved falt et og det samme Svar af Almuen som udi Ous skibreede, undtagen her blev angivet følgende dette aar at have Handlet med Smaler Qvæg, nemlig Hans Hammersland, Engel Giøen, Hans Aase og Lasse Hansen Oustevold.

 

Til Fogdens Spørsmaal angaaende Tingskydsens afbetaling, blev Svaret som Sædvanlig.

 

Odels Mandtallet og Restancen  stoer 34 rd: 5 Mrk: 9 s:  blev dernæst inden Rætten oplæst og af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næst anstundende aar 1754 blev opnævnt følgende Laug rætt:  Johannes Tvedtenæs, Hans Mortensen Skougseid, Svercke Hansen Hiærtnæs, Engel Jonsen Store Baleseim,   Gamle   Ole Jonsen Toftt, Fridrick Danielsen Toftt, Joen Hansen Qvale, og Tommes Jonsen Qvale.

 

Fleere Sager eller andet var ej for dette skibreede at forrette eller Tractere  hvorfor Sage Tinget blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 16de Octobr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa gaarden øfre Waage udi Strandebarms Præstegield for Strandebarms Læhnets Almue, og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Hans Rasmusen Berge, Johanes Johansen Berge, Lars Torgersen Stoere Fosse, Lars Mathiesen Stoere Fosse, Lars Endresen Engedal, Lars Sverckesen Bierckenæs, Roald Lille Linge og Niels Siursen Engedal.   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Underdanig blev publiceret De nest forige Tinge i de øfrige Skibreder læste og i Protocollen foran Special Extraherede den høye Øfrigheds ordres og Resolution

 

Videre blev Allerunderdanigst læst

  Hans Kongl: Maj:ts allernaadigste Resolution om at Sal: Sogne Præsten Hr: Ole Gierdrum og Hands Sal: Koenes til de Fattige i Strandebarm Legerede 200 rdr:, strax skal til same Præstegields Fattige af Hr: Cancellie Raad Fleischer uddeeles  dat: 1te Junj 1753.

  2det  et af Hr: Sorenskr: Cancellie Raad Fleischer udi Jondahls Skibrede d: 28de Septbr: 1753 eftter afg: Samson Larsen passerede Arfve Skiftte Brev  som viiser at {af} de 6 Mrk: Smør med Bøxel i gaarden Skielnæs Sterfboet ejede  blev Enken Ingebor Kiettelsdatter udlagt for 9 rdr:

  3de  Hr: Obriste Lieut: Frantz Butlers Obligation til Berge Femanger  Stoer 99 rdr:  hvorfor 1 ½ Løb Smør i gaarden Kysnæs er Sadt i underPandt  dat: 9de octobr: 1753.

  4de  Morten SkougsEides Fæste Brev til Siur Knudsen paa gaarden Solbiør  af skyld 3 Spand  dat: 15de octobr: 1753.

  5te  Heine Hattebergs Fæste Brev in duplo til Halvor Halvorsen paa 1 Løb Smør i gaarden Svilland  dat: 15de octobr: 1753.

  6te  Enken

 

1753: 129

 

Marte  Sal: Peder Andersens  Transport paa Tosten Hamerens til hende udgivne obligation Stoer 15 rdr:,  dat: 21de Julj 1753.

  7de  Peder Bratebøes Skiøde til Lars Herlefsen Skielnæs paa 6 Mrk: Smør med Bøxel i gaarden Skielnæs for Kiøbe Penge 9 rdr:   dat:  (ope rum)

  8de  Johanes Nottelands skiøde til Sønnen Peder Johansen paa 1 Løb Smør  1 Hud i gaarden Skage for 108 rdr:  dat: 16de octobr: 1753.

  9de  Hr: Capt: Tausans Fæste Brev in duplo til Salemon Jacobsen paa 2 Pund 19 ½ Mrk: Smør i gaarden Skougesal  dat: 8de Junj 1753

 

Hover Siovatsen Tvet fremlagde een Pung, hvorudi var hands Myntling og Stiffdatter Siri Baarsdatter Tvetes Fæderne Arf 15 rdr: 2 Mrk: 4 s:  med forspørsel om nogen same for Renter vil modtage, mens da ingen der til meldte sig blev Pungen Forseglet og ham tilbageleveret.

 

Anders Larsen nedre Waage fremkom og lyste sin Odels Rett og Penge Mangel til 1 ½ Løb Smør udi gaarden Kierevigen  som Giert Gitlesen paaboer, hvilken gaard hand som sit Odel Reserver sig at indløse naar Penge dertil erholdes.

 

Flere publicationer var ei i Dag  og da Fogden med Skatternes hævelse giorde Anfang  blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 17de Octobr:  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ern:te Tingstæd.

 

Dereftter blev læst følgende Skiøde Brever  Neml:

  1te  Erick Endersen Aakres Gave \Brev/ til 5 Sine Børn  Neml:  Peder Døsvig og de flere  paa 6te Parten af Strandebarms Konge Tiende  dat: 16de Octobr: 1753.

  2det  Erick Larsen Sandvig og de fleres Skiøde til Anders Sandvig paa 1 Pund 6 ½ Mrk: Smør i gaarden Sandvig for 33 rdr: 1 Mrk: 12 s:  dat: 17de octobr: 1753.

  3de  Peder Haktorsens Gave til Sønnen Hacktor Pedersen paa 2 Pund 6 Mrk: Smør  ½ Huud i gaarden Aakre  dat: 16de octobr: 1753

 

Fogden  Welædle og Welbyrdige Hr: Kammer Raad Heiberg gav tilkiende at hand til dette Ting  tiid og Stæd med Muntl: Varsel har ladet Indstefne et qvinde Meniske fra Stavanger  nu tilholdende paa gaarden Tosnæs her i Skibredet  ved Nafn Anna Helena Joens Datter Byberg  som paa ben:te gaard Tosnæs er komen i Barsel Seng med et uægte Barn, at angive hendes rette Barne Fader  og hvor hand sig opholder, Samt at betale sine Leiermaals Bøder eftter Loven   og anviiste Citanten i Retten Sogne Præsten Hr: Eilert Holk Marchers til ham indkomne Comunication af 9de Hujus, hvoraf Actor begierede Extraheret og i Protocollen indførdt, hvad merben:te Sogne Præst angaaende dette qvinde Meniske har meldet,  det allegerede blev oplæst af denne Indhold:   Nock i Jondahls Sogn har et Fremmet qvinde Meniske fra Stavanger  Nafnlig Anne Helene Joensdatter Byberg udstaaed Kierkens Disciplin eftter egen begiering og sin Sogne Præstes attest, for hun eftter bekiendelse skal have ladet sig besvangre i Stavanger af een Søefarende fra Bergen  Nafnl: Ole Svensen.   Ivershuus  Strandebarms Præstegaard d: 9de octobr: 1753.   E: H: Marcher.

  besagde Anne Helene Joens Datter Byberg fremkom for Retten og tilstoed at være i denne Sag til denne tiid og Stæd lovl: Stefnt til Doms lidelse for sit begangne Leiermaal,  Sagde derhos at hun er Fød i Stavanger Bye  hvor helst hun er opfød og Stændig forblevet indtil nestl: 4de Paaske Dag

 

1753: 129b

 

Da hun begav sig derfra i Tanke at besøge een hendes Ven og gamle bekiente  {Nafnl:} Klocker Koenen i Ullensvang udi Hardanger  Nafnl: Ragndie, Mens falt paa Retouren fra hende underveis i Barsel Seng paa gaarden Tosnæs hos Hans Christopher Galtung med et Pige Barn  som uden Ægteskab Siger at have auflet ved een Søefarende Mand af Nafn Ole Svensen fra Bergen  som nu tenkelig \og/ eftter hendes bæste vidende Segler fra Amsterdam i Holland,  endel: Sagde ben:te qvinde Meniske at ern:te Barne aufling skedde under ægteskabs løftte, dog uden nogen Trolovelse eller Saadan offentl: Forlovelse som i Forordningen omtales  hvor for hun og allerede her i Præstegieldet har udstaaet Kierkens Disciplin

  Actor lod tilføre at eftterdie dette qvinde Meniske ved sin giorde declaration allerede har forklaret hvad der var aarsage til at hun her paa et fremet Stæd falt i Barsel Seng, Saa hafde hand ei flere Qvæstioner til hende at fremsette  uden allene at baade Actor og Domeren formanede hende at Sige sin Sandhed hvem den rette Barne Fader er, Saaledes som Hun  om det skulle paaæskes, med Eed ville bekræftte.

  Anne Hellene Joens Datter Byberg vedblev hendes forige bekiendelse, hvilken at være Rigtig, desligeste at hun ingen anden Barne Fader end den angifne Ole Svensen haver, Hun gierne vel og med een frelst Samvittighed kand ved Eed bekræftte naar og hvor det forlanges.

  Actor i rette lagde til Actens følge een Hannem fra Bye Fogden udi Stavanger  Sr: Søfren Ringholm  indløben Mesive af 23de Junj H: a:  som hand begierede i Acten indtagen, og dereftter Slutede Sagen med Paastand at indstefnte Anne Hellene Joens Datter bør for hendes eftter egen tilstaaelse begangne Barne Aufling uden ægteskab udrede Bøder eftter Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:  hvorom hand begierede Dom,  den allegerede Mesive blef oplæst.

Afsagt

Anna Helene Joens Datter Byberg bør for hendes uden ægteskab begangne Barne Aufling betale Actor udi Bøder  følgel: Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:  Tolv Lod Sølv  som er 6 rdr:  15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under lovl: Adfærd.

 

Sogne Præsten Hr: Marcher haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntl: ladet Indstefne Opsidderne paa Naboe gaarden Berge  Neml:  Anders, Hans Rasmusen, Arne Haagensen, Morten Nielsen og Johanes Johansen Berge  fordie de tiid eftter anden med Deres Creature har ladet begaae Haae Beite udi Strandebarms dalen  hvor Citanten eene har Rett at lade Beite sine Creature,  desligeste fordie De ikke holder \ved lige/ deres Anpart gierdes gaard Samt  grind (grinder?) Som staar imellem Citantens og de instefntes Fæe Beiter i ern:te Strandebarms Dalen,  derom at anhøre Beviiser, Vidner  og Dom eftter Loven og Sagens omstendigheder, Samt erstatte Citanten processens omkostninger skadesløs.

  Anders, Hans, Arne og Johannes Berge mødte paa egne og Morten Nielsen Berges veigne og tilstoed at være i denne Sag lovl: Stefnt Saaledes som oven er anført, Mens sagde at naar Sagen til Aastæden bliver henvist  det De paastaar, da vil det viise sig hvor lovl: og ulovl: Deres Jerdesgaard holdes, ligesom

 

1753: 130

 

De og den tiid skal godtgiøre at Citantens egen jerdesgaard i Strandebarms dalen er ei [i] bedre tilstand end Deres, Saa og at Citanten førend den rette tiid hiemfører sine Creature i ern:te Strandebarms Dalen  Saasom dette aar da Saadant Skedde nestl: 28de Aug:  da Citantens Creatur giorde Dennem paa Deres Saa vel Slagne som uslagne Høe Merkelig Skade, begierede derfor endnu Sagen til Aastæden henviist  da de vil Stefne Contra i Sagen.

Eragted

Denne Sag er af den Nattur at den uden foregaaende Siun og granskning kand afgiøres, thi vorder den følgel: Lovens 1 Bogs 16de Capt: til de omtvistede Aastæder henviist, og hvorhelst same {eftter} a prima instancia bør eftter lovl: indstefnelse Ventileres og Paaskiønnes.

 

Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg gav tilkiende at hand til dette Ting, tiid og Stæd med Muntl: Varsel til Justitiens Pleie og til Deres Maj:ts Sigt og Sagefalds Bøders erholdelse haver ladet indstefne Christie Larsdatter Soelberg  giftt med Syver Knudsen ibdm:  at lide Dom til Straff og Bøders erleggelse for ærerørig beskyldning imod Niels Syversen Soelberg  at hand skal have begaaet Leiermaal med sin Koenes Søster Marte Monsdatter  giftt med Husmanden Salemon Tostensen Solberg, Samt udi Sagen at anhøre Widnerne Lars Endresen og Lars Larsen Engedal og Niels Engedal; hvilke Vidner iligemaade ere indstefnte under Lovens Falsmaal til dette Ting at møde og Prove i Sagen.

  Christi Lars Datter Soelberg blev 3de gange paaraabt mens mødte ikke  ei eller!! nogen paa hendes veigne.

  Dernest gav Actor tilkiende at i denne Sag er og Christie Lars Datter Stefnt ved Dom at erstate Processens omkostninger.

  Af Vidnerne mødte Lars Endresen og Niels Engedal  mens Lars Larsen mødte ei.

  Stefne Vidnerne  Bøygde Lænsmanden Hans Waage og Joen Brue bekrefttede ved Eed at De i denne Sag lovl: mere end 14 Dage Siden haver Muntl: Stefnt Saaledes som oven er anført  de udeblevne Christie Lars Datter Soelberg og Vidnet Lars Larsen for Deres Boepæl, hende til Provs og Doms lidelse  og Hannem under Falsmaal at møde og Prove i Sagen.

  Syver Knudsen Soelberg mødte dereftter og gav tilkiende at hands indstefnte qvinde Christie Larsdatter nestl: Løverdag \8te Dage Siden/ blev med forben:te Niels Syversen Soelberg udi Strandebarms Præstegaard ved Sogne Præsten Hr: Marchers mellomhandling og pærsvation Saaledes Forligte  at denne Sag skal være ophævet imod at Comparentens qvinde Christie Larsdatter med Comparentens Minde for De ord hun imod Niels Syversen Solberg udi hastighed kand have Talt, skal give til Strandebarms Fattige menisker 5 rdr:  som af velben:te Sogne Præst eller hands medhielpere skal modtages.

  Actor begierede at de mødende Vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

  1te Vidne  Lars Endresen Engedal  aflagde Eed og vandt at een Dag nestl: Vinter hørte Vidnet een Dag at instefnte Christi Larsdatter udi hendes egen Stue paa gaarden Solberg Sagde til Deponenten, at hun Siunes det Niels Syversen Soelberg Elsker sin Koenes Søster Marte Monsdatter mere end Ham tilkommer, og da Vidnet  som tog hendes ord op i den Meening at hun Mistengte ern:te 2de Persohner for at ligge med hin anden udi et løst og ont levnet, til ern:te faldne ord Svarede Christie Lars Datter Saaledes:  Du maae ei tencke Hand Meener noget ont med det at hand kand holde mere

 

1753: 130b

 

af Hende end af Fremede, Saa blev af Christie Larsdatter derom ei mere talt, Mens hun begyndte at Raisonere om andre uskyldige og denne Sag uvedkom/m/ende Ting,   hafde ei videre at Prove

  2det Vidne  Niels Syversen Engedalen  aflagde Eed og vant at een Dag nestl: Vinter Sagde Christi Larsdatter Solberg til Vidnet paa gaarden Solberg følgende ord:  Jeg veed ei hvordan det kand være fatt imellem Niels Syversen og Marte Knudsdatter!! (Monsdatter) Solberg, hands Koenes Søster, thi jeg Siunes at hand holder mere af Ham!! (Hun?) end ham paakommer,   hafde ei videre at Prove  uden dette at da oven:te ord falt  hørte ingen det uden vidnet  fordie de Stoed allene hos h:manden.

  det 1te Vidne Svarede dernest paa Rettens tilspørgende at den af ham omprovede tiid var ingen nærværende hos Ham og Christie Larsdatter.

  Actor begierede Laug dag for de Stefnte og udeblevne, med Reservation til neste Ting at begiegne Sagen med Continuations Stefning til flere Vidners førelse og de paagieldendes indkaldelse

Eragted

Christie Larsdatter Solbiør og Lars Larsen Engedal gives Laug dag til neste Almindel: Ting at møde, den første med tilsvar og den Siste under Falsmaals Bøder at aflegge Eedl: Vidnesbyrd i denne Sag

 

Niels Tangeraas fremkom for Retten og beklagelig angav at hands Broder Datter Brita Torbiørnsdatter Stoere Fosse  ugiftt, er befengt med den Spedalske Svaghed  og Eier lidet eller intet til hendes Indlemmelses bekostning udi Hospitalet, hvorfor hand paa hendes veigne maae Søge høy Øfrigheds Assistence at faae hielp af Amtets Almue til det Manglende af introductions Pengene, og til den ende begierede Hand at denne Tingsøgende Almue ville til et Tings Vidnes erholdelse, giøre Deres Sandfærdige forklaring,   1te  om det ikke er Dem alle bekient at ben:te hands Broder Datter Brita Torbiørnsdatter disverre alt for meget er befengt med den Spedalske Syge,   og for det 2det  hvad Eiendeele hun Selv haver til hendes indlemmelses bekostning i Hospitalet.

  Fogden Hr: Kammer Raad Heiberg lod tilføre at udi nestl: Somer haver Almuen af Strandebarms Skibrede givet Hannem tilkiende dette Spedalske Meniskes Svaghed  med begier at Hand ville Assistere til same Meniskes Indlemmelse udi Hospitalet, og at Hand da derpaa Strax har beordret Bøygde Lænsmanden Hans Hansen øfre Waage med 2de til sig tagne Lov faste Vidner  nøye at undersøge, Registere og Wurdere ben:te Spedalske Meniskes egne Eiendeele, hvilke dereftter til Fogden er indkomen med Deres Forretning af 1te Junj 1753, hvoreftter tit ben:te Spedalske Meniske Britta Torbiørnsdatters ganske Eiendeele beløber sig til 5 rdr: 5 Mrk:   Samtl: Almue Svarede at De veed det ovenn:te Britta Torbiørnsdatter for hende des beklageligere er beheftted med den Spedalske Sygdom, desligeste at hun ikke  Dennem vitterlig  er eiende mere end De udi den indkomne Registrations Forretning for 5 rdr: 5 Mrk: Taxerede Midler.

  herom var Niels Tangeraas et velbekræftted Tings Vidne begierende  som blev Bevilget

 

Fogden Hr: Kammer raad Heiberg Examinerede dernæst det ordinaire Tingsvidne  med begiær at de derudi anførte 8te qvestioner maatte Almuen foresættes  og deres Svar derpaa æskes,  da Almuen dertil som udi Strandvig og de andre skibreder, Svader!!

 

1753: 131

 

Svarede, undtagen her i anleedning af 7de Post blev angivet følgende Handels Karle eller Løsgiengere, nemlig.  Rasmus Rasmusen Berge, Joen Eickenæs, og Helge Olsen Aarvig.   i øfrigt som melt og næst forige aar.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende Svarede Almuen Angaaende Tingskydsens afbetaling som [i] næst forige skibreede Svaret er.

 

Paa Fogden Kammerraad Heibergs tilspørgelse, Svarede Almuen at opsidderne paa Aftags Gaardene Neerhuus og Gierde end og for dette aar 1753 er bleven godtgiort alle Kongel: Skatter og Contributioner, undtagen udreedning og Stand qvarteer pengene, af det affelte Gods udi gaardene Neerhuus og Gierde, desligeste at samme gaarde ej noget er forbedret at sam/m/e taaler noget paalæg.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende Svarede Almuen at opsidderne paa de aftagne gaarder Neerhuus og Gierde er bleven godtgiordt Leedingen saavelsom de andre Skatter af det affelte i dito gaard.

 

Restancen  stoer 24 rd: 4 Mrk: 3 s:   og dette Fogderies odels og Skatte Mandtal blev dernæst for den Tingsøgende Almue oplæst og af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næst anstundende aar 1754 blev her i skibredet opnævnt følgende  Hagtor Pedersen Aackre, Jacob Henricksen Store Fosse, Salemon Jacobsen Skogesæhl, gl: Steen Rørvig, Jacob Hiartnæs, Ole Hiartnæs, Haaver Tvedt, og Hans Siusæter.

 

Fleere Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Sage Tinget blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 12te Novembris  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet for Qvindhærets Læhnets og Halsnøe Closters Almue paa det Ordinaire Tingstæd  Gaarden Møchlebust ibdm:  og Retten betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Lars Larsen Fugleberg, Syver Larsen Lille Omvig, Lars Larsen Møcklebust  i hans Stæd Halvor ibdm:, Lars Ellingsen Stoere Omvig, Johanes Nielsen Tvedt, Tord Stueland, Christian Lande, og Søfren Rickartsen Møchlebust,   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

Dernæst blev Publiceret de næst forige Tinge læste høy øfrigheds ordres, ligesom og nu til Publication blev fremlagt

  1te  een Kongel: Forordning angaaende Fiskeriet Nordenfields i Norge  hvorledes der med skal forholdes,  dat: 12te Septembr: 1753.

  2det  een dito af samme dato angaaende Sundhords Toldstæds ophævelse.

  3de  Een Kongel: Resolution for Hr: Nygaard om at hand tillades at forfløtte sin Præste gaards Huuse til gaarden Scharpeteigen  dat: 9de Martj 1753.

  4de  Hr: Stifttbefalingsmand von Cicignons ordre til Fogden Hr: Kammerraad Heiberg angaaende Spedalske Lemmers indlemmelse i Hospitalet, hvoraf kommer paa dette Fogderie 120 rd: 4 s:  dat: 27de octobr: 1753.

  5te  Hands Kongel: Maj:ts allernaadigste Skiøde til Hr: Kammer raad Heiberg med fleere paa Smaae Tienden udi Sundhord Lehn  dat: 3de Julj 1753.

  6te  Mons:r Jens Undahls Pengemangels Lysning paa gaarden Tvedt med fleere,  dat: 6te Novembr: 1753.

  7de  Hr: Justitz Raad og Laugmand Bagers bøxel brev til Knud Christiansen, paa 1 Løb 1 huud udi gaarden Schaale, in duplo forfatted med Revers paa den eene  dat: 9 augustj 1752.

  8de  Hr: Laugmand Bagers bøxel Brev in duplo med Revers paa den eene, til Niels Olsen paa 1 Løb 1 huud i gaarden Schaala,  dat: 13 Decembr: 1752.

  9de  Jens Undahls bøxel Seddel til Siur Larsen paa 1 ½ Løb Smør i gaarden Lille-Omvigen, in duplo forfatted med Lejlendingens Revers paa den eene  dat: 6te Novembr: 1753.

  10de  Jacob Olsen Onereims Penge Mangels og Odels Rettes Lysning paa 1 Pund 27 Mrk: Smørs Landskyld

 

1753: 131b

 

Udi gaarden Møchlebust  dat: 6te Novbr: 1753

 

Ole Rasmusen Skarvetun fremlagde i een Strie Pung 29 rdr: 4 Mrk: 9 s:  hands Myntl: Ole Olsen Fuglebergs Fader, Moder og Morbroders Arf  med forspørsel om same af nogen mod Renter kand vorde modtaget, Mens da ingen sig der til Melte  blev ern:te Pung af Sorenskriveren i Retten Forseiglet og ern:te Formynder tilbageleveret.

 

  11te  blev læst Lænsmanden Søfren Møcklebust og hands Søn Rickart Søfrensens med hinanden Sluttede Contract om een halv Løbs tiltrædelse af den siste i gaarden Møcklebust  dat: 12te Novbr: 1753

  12te  Enken Eli Hermandsdatters Skiøde til Torger Isacksen Dyseland paa 2 Pund 6 Mrk: Smør i gaarden Nedre Dyseland for 31 rdr:  dat: 12te Novbr: 1753

 

Fogden Hr: Kammer raad Heiberg tilspurdte dernæst den Ting søgende Almue om icke opsidderen paa gaarden Store Møchlebust dette aar 1753 er bleven godtgiort Leedingen af det affeldte Jord skyld i dito gaard.

 

End videre Svarede Almuen paa tilspørgende at opsidderen paa gaarden Møchlebust end og dette aar 1753 Rigtig er bleven godtgiort Skatterne af det affeldte i dito gaard Møchlebust  desligeste at sam/m/e gaard ej til dato saa meget er forbedret at den kand paalegges.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg tilspurdte Almuen om ikke eenhver som dette aar har Skydset Fogden og Sorenskriveren til og fra de Sædvanlige Tinge, har Rigtig faaet sin betaling  nemlig 4 s: for Miilen pr: Mand  hvortil de Svarede jae.

 

Fogden begiærede dereftter det ordinaire Tings Vidne Examineret, da Almuen derpaa gav samme Svar som forige aar og Sædvanlig skeet er.

 

Odels Mandtallet og Restancen blev dernæst oplæst og af ingen modsagt,   saa blev og Restancen  stoer (ope rum)  oplæst uden nogens modsigelse.

 

Dernest blev blev!! {Fredlyst} \læst/ Hr: Capitain Segelches Fredlysning paa gaarden Sandvigen  dat: 13de Novembr: 1753

 

Til Rættens betiening næstanstundende aar 1754 blev opnævnt følgende Laug rættes mænd.  Svale Møcklebust, Clemmet Roelstvedt, Joen Røsseland, Ole ibdm:, Ole Olsen ibdm:, Jens Store Fusk, Lars ibdm:, og Thoer Lille Fusk.

 

Fleere Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Tinget blev ophævet

 

 

 

Anno 1753  den 17de Novembr:, da Mand først formedelst Storm vinde kunde komme til Tinget, blev almindelig Høste  Skatte og Sage Ting holdet paa Gaarden Gielmervig for Schonevigs skibredes Lehnets Almue, og Rætten udi overværelse af Mons:r Niels Hundt som Fuldmægtig paa Hr: Kammerraad og Foged Andreas Heibergs veigne og udi hands lovlig Forfald, betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laugrættesmænd:  Lars Tungesvig, Hans Ambland  i hands Stæd Lars Lambrigtsen Kielle, Torgels Eegemoe, Halvor Vicke, Hugne ibdm:, Ole ibdm:  \og/ Lars \Olsen/ ibdm:  samt Christen Sunde for Knud Sunde.   overværende Stædets Bøygde Lænsmand  Velfornemme Christopher Pedersen Gielmervig  med Meenige Tingsøgende Almue.

 

Hvornæst allerunderdanigst og Underdanig blev læst de næst forige Ting Publicerede Forordninger og øfrige høy øfrigheds ordres

 

End videre blev læst

  1te  Ole Bierckenæses Skiøde paa 2 pund 19 ½ Marcker Smør i gaarden Ebne for 80 rd: til Arne Aslacksen  dat: gaars dags dato.

  2det  Richart Røyselands Pantte forskrivelse til Sorenskriver Hesselberg  stoer 28 rd:  dat: 4de Septembr: 1753.

  3de  Mons:r Elias Heltbergs Pengemangel paa gaardene Flesie, yttre Næss, Fiere og {Roa} Øfsthuus, dat: 20 Julj 1753.

 

1753: 132

 

 

Torkel Næss i retteædskede Klamerie Sagen imellem Ham og Erick Tvete  hvilken siste og mødte for Retten og vedtog at være i denne Sag til denne tiid og Stæd lovl: varslet   Men Vidnet Haldor Indre Tungesvig er eftter Citantens Sigende paa sin Bergens Bye Reise  og lenge tilforn kunde derfra været hiem komet naar ej Storm Vinde og Contraire Veir derfra hafde hindret Ham  saa det derfor ei er hands skyld at hand nu udebliver.

  Erick Tvedt Sagde dernest at hand den omprovede tiid ej Støtte Torkel Næss i Munden  ei eller Rev ham i Skiegget, Men i det Stæd  og da Torkel Næss same tiid og Stæd stoed op og bockede sig med hovdet!! (hovedet) i vrede  over Bordet tedt hen mod Comparentens Hoved, Sigende  hvorfor Rører Du Halvor Tungesvigen,  Saa var det at Hand  Neml: Erick Tungesvig  med sin Flade Haand Skiøv eller førdte Citanten fra sig  og hvorpaa Citanten Sadte sig ned paa Benken ved Bordet igien,  det Stæd hand tog Torkel paa med sin Haand  det var Torkels Hage,  erindrer og at hand med force maatte Skuve Torkel fra sig  Saasom hand Sadte sig derimod,

  Citanten paastoed Dom i Sagen.

  Erick Tveite vedblev endnu sin forige declaration  sc:  at hand ei har haargrebet eller anderledes Forseet sig paa ern:te tiid og Stæd end ved det at hand var druken og Ivrig, og just derfor vil hand godvillig afsone Forseelsen med 1 r:s gave til Sognets Fattige  og desuden erstatte Citanten Stefnings bekostningerne i alt 1 rdr: 1 Mrk: 4 s:   Mens i fald ei det tilbud modtages  skal same i Sagen paa hands siide være ophævet.

  Torkel Næss sagde at hand med det giorde tilbud er fornøyet.

  Mr: Hundt bad at Sagen maatte udsettes til neste Ting  paa det hands Principal imidlertiid kand nyde det passerede Beskreven og siden paa same Ting videre fuldføre Sagen i fald hand ei finder at Erick Tvete af Vidnerne er overtydet at have Forvircked sig til Slagsmaals Bøders udredsel.

Eragted

Sagen udsettes til neste Ting.

 

Tormoe Johansen Tveite fremkom for Retten og lyste sin Odels Rett og Penge Mangel til gaarden Melkevigen  af skyld ½ Løb  som Hacktor Mikelsen paaboer  den hand som Odling Reserverer sig at indløse naar Løsnings Pengerne kand bekomes.

 

Dereftter blev læst

  1te  Lars Larsen Tungesvigens Pante Forskrivelse Stoer 230 rdr: paa gaarden Indre Tungesvig  af skyld 2 Løber Smør  til Ole Ersland  dat: 16de Novbr: 1753

  2det  Encken Herbor Vigs Pantte forskrivelse til Niels Olfernæs og Tørris Storhoug, stoer 27 rd:  dat: 17de Novembr: 1753.

 

Mons:r Hundt paa sin Principal Fogden Hr: Kammerraad Heibergs veigne i Rætte æskede den fra seeniste Ting udsadte Klammerie Sag imod Askel Rafdahl og Østen Ellerviig  hvorudi hand foregav til dette Ting  tiid og Stæd at have Muntlig ladet Sagvolderne indkalde, eftternevnte Vidner at anhøre, hvilcke og ere Stefnte til dette Ting under Falsmaal at møde og Prove i Sagen, nemlig Isack Glaamen, Hans Pedersen og Peder Pedersen Færevig, og endelig berørte Sagvoldere at Taale Dom eftter Sagens omstændigheder Lovgemæss.

  Askel Rafdahl og Østen Ellerviig møtte for Rætten og vedtog lovlig varsel i denne Sag  Mens vedblev endnu deris forige Ting giorde benægtelse;

  Af vidnerne møtte ej fleere end Isack Glomen.

  Stefnevidnerne Hugne og Lars Vicka bekræfttede ved Eed at de i denne Sag Sag!! meere end 14 Dage siden haver Stefnet de udeblevne 2de Vidner Hans og Peder Færevig, under Falsmaal at møde paa dette Ting for at aflegge Eedlig Vidnesbyrd i denne Sag.

  Det mødende Vidne Isack Glaamen aflagde Eed og vandt at een Søndag næstl: Foraar  da Præcken sam/m/e Dag var holdet ved Aachre Annex Kircke  Saag Vidnet

 

1753: 132b

 

samme Dag i Mørckningen at Østen Ellervigs eene Haand var saa optrudnet at hand ej med den kunde Roe eller hielpe sig, hørte og af Østen Ellervig at Askel Rafdahl havde same Søndag tilføyet ham den skade, Men af sig Selv veed vidnet inted derom at forklare.

  Østen Ellervigen Svarede nu paa tilspørgelse at den omprovede tiid eftter at Guds Tienisten var forretted ved Aachre Kircke, som Comparenten i Kroehuuset hos Ole Leigrej for Askel Rafdahl becklagede sig  ligesom forhen var skeed  at Comparenten for ham til een Borger i Byen eftter Caution havde maatted betalt 1 rd:, saa Svarede Askel Rafdahl hannem der paa Saaledes:  det er et undelig Snack  {et skidt S} kand det ej eengang blive ende paa det Snack, du Snaker som een Skidt og een Fandt,  end videre tog Askel Rafdahl {ham} med sin eene Haand over Hands 2de foreste Fingere paa Venstre Haand  hvilcke Hand breckede bagover, og hvorved de bleve ophovne og saa bedervede at hand end nu Kiender sig Meen der i.

  Askel Rafdahl nægtede paa tilspørgelse alt hvis foran af Østen Ellervig er angivet.

Eragted.

De lovlig Stefnte men udeblevne vidner Hans og Peder Færevig gives Laug dag til næste Almindelig Ting under Falsmaals  nemlig 10 rd:s Bøder for hver af Dennem at møde og aflegge deris Vidnesbyrd i denne Sag, da og Askel Rafdahl og Østen Ellervig haver for Rætten at infinde sig for bemelte Vidner og Dom at anhøre.

 

Mons:r Niels Hundt paa sin Principal Hr: Kammerraad og Foged Heibergs veigne i rætteæskede den for Klammerie og skieldsord imod Erick Eegemoe anlagde og fra forige Ting udsadte Sag.

  Erick Eegemoe og Ole Viersen Fiære møtte for Rætten og vedtog lovlig varsel, dernæst sagde den siste at hand imod den første ej haver eller kand have nogen ancke for at være med Skields ord overiilet, Saasom ham ingen anden urætt er i denne Sag begiegnet end denne at Erick Eegemoe næstl: aars Juul paa gaarden Eegemoe udi Druckenskab haver Slaget ham som hands Ven af een saadan ivrighed som hands overstadige Druckenskab da førte med sig, og hvorfor Comparenten Ole Viersen declarerede at hand  forsaavidt sig angaaer  ej har minste imod Erick Eegemoe at invende, Mens for saavidt Kongens Slagsmaals Bøder angaar  da er det een Post som hannem er uvedkom/m/ende.

  Erick Eegemoe gav til kiende at eftterdi hands Venner troværdig har sagt ham at hand  der ej erindrer at have tenteret den paastefnte tiid noget ondt imod Ole Fiære, dog alligevel hannem  nemlig Ole Fiære  samme tiid og Stæd udi sin overstadige Druckenskab, med hug og Slag skal have overfaldet, Saa vil hand til næste Ting afsone godvillig til actor, samme ham ubekiente forseelse med Kongens Slagsmaals Bøder 9 rdr: mindelig viis og uden Dom eller anden Vitløfttighed, Saasom hand ej kand vente andet end forseelsen blev ham overtydet naar vidnerne møtte og bleve hørte.

  Mons:r Hundt declarerede at hand paa actors veigne er fornøyet med at Sagen ej denne sinde paadømmes  mens til næste Ting vorder udsadt  for da at erfahre {deels} om Erick Eegemoe opfylder sit løftte  da og actors videre paastand kand indkomme i fald hand saadant tienlig Eragter.

Eragted.

Sagen udsættes til næste Ting.

 

Stædets Foged Hr: Kammerraad Heiberg ved Fuldmægtig Mons:r Niels Hundt gav tilkiende at hand til dette Ting  Tiid og Stæd Muntlig har ladet indstefne Arne Aslacksen Ebne

 

1753: 133

 

fordi hand næstl: Sommer i medens Almindelig Ting holdtes for Schonevigs Almue, paa dette Stæd med Hug og Slag haver overfaldet Lars Læcknæs, derom at anhøre Prov og Taale Dom eftter Loven og Sagens omstændigheder,  endelig er og ern:te Lars Læcknæs Stefnt i Sagen til Vedermæle.

  Arne Aslacksen og Lars Læcknæs møtte for Rætten og vedstod at være i denne Sag lovlig Stefnt, ligesom og Arne Aslacksen  som tilstod i Druckenskab at have begaaet den paastefnte forseelse, nu i Rætten til Mons:r Hundt leverte 8 rd: af Kongens Sigt og Sage falds Bøder, den øfrige 1 rdr: forbant hand sig til næste Ting actor at betale.

  Mons:r Hundth begiærede Anstand i Sagen.

Eragted.

Sagen udsættes til næste Ting.

 

Stædets Foged Hr: Kammerraad Heiberg lod ved sin Fuldmægtig Mons:r Niels Hundth i Rætteæske den imod Erick Øfstebøe anlagde Sag, Skov Tyverie udi Kongens gaard Hillesdahls Ejendom betreffende; som fra seeniste Ting til denne tiid er udsadt.

  Erick Øfstebøe møtte for Rætten og vedtog i denne Sag at være lovlig Stefnt i denne Sag og til denne tiid,

  Saa var og tilstæde Vidnet  Bøygde Lænsmanden Christopher Gielmervig, Mens de øfrige 2de vidner  Halvor Hillesdahl og Iver Øfstebøe  kand nu ej møde fordie de eftter Laugrættets og een deel andre Almues mænds Sigende nærværende tiid er paa Bye Reisen  og formedelst Contrair Veir ej derfra hiem kommen.

  Bemelte Lænsmand Christopher Gielmervigen aflagde Eed og vandt at næstl: Sommer tilstod Erick Øfstebøe for Vidnet at hand et aar tilforn udi Halsnøe Closters gaard Hillesdahls skov havde af taabelighed Flecket noget lidet Næver  uden derom at bede nogen om forlov.

  Mons:r Hundth begiærede end nu Laug dag for de udeblevne Vidner eftter at Laug dags Vidnerne ere førte.

  Hugne og Lars Vicka bekræfttede ved Eed at de haver forkynt meere end 3 uger siden den i denne Sag ergangne Laug dag for de udeblevne Vidner Halvor Hillesdahl og Iver Øfstebøe,

Eragted.

Vidnerne Halvor Hillesdahl og Iver Øfstebøe gives end nu een gang Laugdag til næste Ting  da de under Falsmaals Bøders udredsel  sc: 10 rd: for hver af dennem  haver at møde og aflegge Eedelig Vidnesbyrd i denne Sag.

 

Lars Mathiesen Ebne haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne sin Naboe Johannes Ebne for imod ham forøvet Haartag og Jordskuv, at anhøre eftterskrevne Vidner  nemlig Johannes Ebnes Hustrue Kari Ebne, samt Guroe Gundersdatter, og Endre Siursen Ebne,  desligeste at Taale Dom eftter Sagens omstændigheder og Erstatte Citanten Processens omkostninger.

  Johannes Ebne møtte for Rætten og tilstod at være i denne Sag lovlig Stefnt,  af Vidnerne møtte Guroe og Endre Ebne, Mens ikke den Instefnte Johannes Ebnes Hustrue Kari Ebne.

  Mons:r Hundth begiærede at de mødende vidner maatte vorde tagne under Eedlig forhør, thj blev Eedens forklaring Dennem af Lovbogen forelæst, og de alvorlig formanet under Timelig og Evig straff sig for meenEed at vogte

  1te Vidne  Guri Gundersdatter  tienende hos Citanten  gam/m/el noget over 20 aar  aflagde Eed og vandt at dette aars Høst  een Dag paa Parternes gaard Ebne  Saag Vidnet at Citanten kom gaaende fra sin Støel til Ebne med een Kiep eller Stour i Haanden  da hand ved anckomsten til Huuserne eller Tunet paa Ebne forefant indstefnte sin Naboe Johannes Ebne,  forklarede ellers at bemelte

 

1753: 133b

 

2de Mænd samme tiid først kom i Mundkieglen med hinanden  og der næst nermede sig til hver andre, da Johannes Ebne med sin eene eller begge Hænder  /: thj enten det var med een eller begge Hænderne det skeede  erindrer ej Vidnet :/  Skiøv til Citanten Lars Ebne saa hand var nær ved at falde til Jorden, Mens falt dog icke aldeles  eftterdi hand i faldet tog for sig med sine Hænder  og derved bergede sig saa at hand ej med den øfrige deel af Legemet kom paa Jorden,   havde ej videre at Prove.

  2det Vidne  Endre Siursen Ebne  tienende Citanten, har ej været til Confirmation eller guds Bord   hand vandt og forklarede dog uden Eeds aflæg, et og det samme uden forskiel som af første Prov udsagt er

  Ligesom og disse 2de Vidner declarerede at Lars Ebnes Hue falt af ham i det hand som melt blev skuvet af Johannes Ebne.

  Mons:r Hundth begiærede Laug dag for dend indstefntes Hustrue Kari Ebne.

  Johannes Ebne sagde at denne Sag henseende til de Bøder som til Kongens Sigt og Sagefalds Cassa skal udreedes, i fald hand dertil har forvircket sig, hvilcket dog icke er skeed, vedkommer hands Koene i samme grad som ham  fordi Bøderne skulle tages af Deres fellets Boe  og just derfor Protesterede hand imod hendes Vidnesbyrd  og det paa hendes veigne.

  Mons:r Hundth vedblev sit forige   bad derhos om anstand i Sagen til næste Ting.

Eragted.

Fordi Kari Ebne Sidder som ægtegiftt Koene i fellets Boe med hendes Mand  indstefnte Johannes Ebne  og hvad Bøder ham maatte vorde paadømt i denne Sag  der ej angaaer ære eller Lempe, uomgiengelig vorder udreedet af sam/m/e Deres fellets Midler, Saa kand hun ickcke imponeres udi denne hende Virckelig angieldende egen Sag at aflegge imod sig og ægtemand noget Vidnesbyrd  Mens hvad sig den ellers begierte anstand, betreffer  da invilges samme  og det til næste Ting.

 

Lars Mathiesen Ebne haver til dette Ting Muntlig ladet indstefne sin Naboe Johannes Ebne med Hustrue for imod Citantens Hustrue Johanne Ebne faldne ærrørige Skieldsord  at anhøre følgende Prov  der og til dette Ting ere Stefnte under Falsmaal at aflegge Eedlig Vidnesbyrd i Sagen  nemlig Guri Gundersdatter og Endre Siursen Ebne, Niels Nielsen Sandvig, Syver Olsen Skoga, Mathias Larsen Roa, Magdele Rabben og Lusse Mortvedt,  item dereftter at anhøre Dom til Citantens og hands Hustrues friefindelse  og de indstefnte vederparters vedbørlige anseelse eftter Lov og Forordninger  samt Processens erstattelse.

  Johannes Ebne møtte paa egne og sin qvindes veigne og vedstod at være i denne Sag lovlig Stefnt til dette Ting  tiid og Stæd Saaledes som oven er anført.

  Citanten bad at hands mødende Vidner maatte afhøres  og for hvilcke Eedens forklaring af Lov bogen blev oplæst.

  1te Vidne  Guri Gundersdatter  i tieniste hos Citanten  lidet over 20 aar gl:  aflagde Eed og forklarede at omtrent 3 uger førend næstl: Ste: Mickelsdag hørdte Vidnet een Dag da Citanten og hands Koene Johanne Knudsdatter med indstefnte Johannes Ebne og qvinde Kari Olsdatter Ebne vare samlede ved Huuserne paa gaarden Ebne  at først Kari Olsdatter  og siden hendes Mand Johannes Ebne  udi Vreede udlod sig til og imod Citantens Hustrue Johanne Knudsdatter med saadanne beskyldnings og skields ord  at hun  nemlig Johanne Ebne  var een Tyv og havde Staalet i fra dennem  nemlig Johannes Ebne og Hustroe  af Deres Huus eller Bue  som hun

 

1753: 134

 

Johanne Ebne  eftter Deres ord havde Randsaget, som og Citanten Lars Ebne og Hustrue nægtede at saadant Tyverie af Johanne Ebne var øvet,  saa sagde Johannes Ebne at det var Sandt at Johanne havde begaaet ernevnte Tyverie, med det tillæg at hand havde skrifttlig beviis derpaa, hvorfor hand og  nemlig Johannes Ebne  tillige sagde at ville koste 20 rdr: ud for at faae Johanne Ebne til at staae fastt for Tyveriet.

  2det Vidne  Endre Siursen  tienende Citanten, ej været til Guds bord  forklarede  dog uden Eed  et og det sam/m/e som af første vidne  baade henseende til tiiden og ordene vundet og udsagt er   havde saa ej videre at Prove.

  3de Vidne  Niels Nielsen Sandvig  aflagde Eed og vandt at næstleden Juul  een aftten paa gaarden Sandvig  hørdte vidnet af Johannes Ebnes egen Mund det hand sagde til Deponenten {at}  ej alleene at der var staalet næste Sommer tilforn fra hands Koene Kari Olsdatter Ebne af hendes Kiste staaende i een Boe paa Ebne  7 rdr: penge, Mens end og at sam/m/e Tyverie var begaaet af Citantens Koene Johanne Knudsdatter Ebne,  da disse ord bleve Taldte var ingen som hørdte det  uden Vidnet,  Johannes Ebne var og den tiid noget Drucken  dog ej saa forfalden at hand joe uden andres assistence Selv baade kunde staae og gaae,   havde ej videre at Prove.

  4de Vidne  Syver Olsen Skoga  aflagde Eed og forklarede at næstl: Sommer ved Ste: Hans Dags tiid  hørte Vidnet een Dag paa gaarden Ebne  først det Parternes Hustruer Kari og Johanne Ebne kom med hinanden udi Mundkieckling om deres Creaturers fæebeiter, og dernæst at Kari Olsdatter  Johannes Ebnes Hustrue  under samme Dispute udlod sig i Vreede imod Citantens Hustrue Johanne Knudsdatter med disse ord:  Du er een Bredsie og een Penge-Tyv,   havde ej videre at Prove.

  5te Vidne  Mathias Larsen Roa  Citantens Søn og hands Hustrues Stif Søn, aflagde Eed og vandt at næstl: Juul kom hand een Dag hen til Johannes Ebnes gaard Ebne og krævede Johannes Ebne 2 rd: 3 Mrk: Resterende tienisteløn, da Johannes Ebne Svarede Saaledes, jae  det kunde icke være af vejen at du fick dit, Mens gud bedre  det farer verre for os,  Johannes Ebnes Hustrue Kari Olsdatter sagde og berørte tiid og stæd til vidnet at hand kunde gaae neder og tage sam/m/e sin løn hos sin Stif Moder, som hand og til samme hendes ord gav det svar at hand derom icke havde med sin Stif Moder at bestille,  Saa var det at hun  nemlig Kari Olsdatter Ebne  sagde at vidnes Stif Moder  som er Citantens Koene  havde taget saa meget fra hende som hands Løn  og saa meget til kunde bedrage sig til, som og Vidnet i anleedning deraf svarede at saadant var ham uvedkommende  samt at de derom maatte tiltale hands Stif Moder,  da var det at Johannes Ebne sagde at hand ville holde Juule Freed  men eftter Juulen ville hand giøre Snack om det, saa det skulle kom/m/e til een endskab.

  6te Vidne  Mallene Rabben  aflagde Eed og vandt at næstl: Sommer imod Høsten sagde indstefnte Kari Olsdatter Ebne een Dag paa gaarden Ebne  i hendes egen Stue  til Vidnet at Citantens Qvinde Johanne Knudsdatter havde taget fra hende af hendes Kiste eendeel Penge, mens hvor mange det var  blev ej omtalt,   havde ej videre at Prove.

  7de Vidne  Lussi Mortvedt  aflagde Eed der paa at hun i denne Sag har inted at vidne.

  8de Vidne  Anders Huusevigen  aflagde

 

1753: 134b

 

Eed og vandt at een aftten næstl: Juul  som Vidnet fuldte Indstefnte Johannes Ebne fra Deponentens Huusmands Plads til gaarden Nedre Sandvigen, fortaalte Johannes Ebne ham underveis at fra hands Koene var taget af hendes Kiste eendeel Penge, og da Vidnet Spurdte ham hvoe det havde giort  Svarede Johannes Ebne dertil Saaledes:  Jae  Saa vorne Grand folck har ieg,   havde ej videre at Prove, undtagen dette at Johannes Ebne ernevnte tiid var noget Drucken.

  Citanten havde ej fleere Vidner at føre, Mens begiærede tillige med Johannes Ebne Sagen forfløt til næste Ting  paa det Fogden Hr: Kammer raad Heiberg til sine Messeures tagelse om det Passerede imidlertiid kand nyde vedbørlig eftterretning

Eragted.

Sagen udsættes til næste Ting.

 

Johannes Ebne haver til dette Ting Muntlig ladet indstefne sin Naboerske Johanne Knudsdatter Ebne for imod ham og hands Hustrue Kari Olsdatter talte ærerørige ord  at anhøre Prov  nemlig hendes Mand Lars Mathiesen Ebne, Guri Gundersdatter Ebne og Endre Siursen Ebne  som og under Falsmaal ere Stefnte at aflegge Vidnes byrd i Sagen   og hun dereftter lide Dom for berørte ord til Citanten og Hustrues friefindelse, hendes undgieldelse og Processens omckostningers tilsvar.

  Johanne Knudsdatter Ebne møtte for Rætten og vedtog at være i denne \Sag/ Saaledes som ovenanført lovlig Stefnt.

  Citanten begiærede sine Vidner afhørte.

  1te Vidne  Guri Gundersdatter  tienende den indstefntes Mand Lars Ebne  aflagde Eed og vandt at omtrent 3 uger for næstl: Mickels dag, hørdte vidnet een Dag paa gaarden Ebne det Johanne Knudsdatter  som da blev af Citanten og hands Hustrue beskylt for Tyverie  og hvorom vidnet udi den derom anlagde Sag i Dag har aflagt Eedlig og omstendelig Vidnesbyrd, til samme Johannes og Kari Ebnes beskyldnings ord Svarede Saaledes:  Vel har di giort vores Børn til Tyver og staalet fra os, men aldrig har ieg staalet fra Eder,  paa hvilcke ord Citanten skiød vidnet Samt Johanne Ebnes Mand Lars Ebne og Deres Tieniste Dreng Endre Ebne til Vidnesbyrd,   havde ej videre at Prove.

  2det Vidne  Endre Siursen Ebne  har ej været til Guds bord  vandt og uden Eeds aflæg forklarede i et og alt udi ord og Meening baade udi henseende til tiid som ord, som næstforige Prov forklaret og udsagt haver.

  3de Vidne  Lars Mathiesen Ebne  indstefnte Johanne Knudsdatters Mand, aflagde Eed og vandt inted det Ringeste til oplysning i Sagen, Saasom hand sagde icke at kand erindre sig hvad ord hands Hustrue talte til og om Citanten og hands Hustrue, den af de 2de førte Vidner omforklarede tiid, thj da var hand Selv ivrig fordi hands Koene blev beskylt  og altsaa gav ingen agt paa sin egen qvindes ord.

  Citanten havde ej fleere Vidner at føre, Mens begierede Sagen til næste Ting forfløt, for imidlertiid at see om ikke andet Vidne kand komme til Guds Bord og dereftter vorde indkaldet for Eedlig at afhiemble hvad hand nu inden Rætten haver uden Eed udi Sagen vundet.

Eragted.

Sagen vorder eftter Citantens forlangende udsadt til næste Almindelig Ting.

 

Johannes Ebne haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Johanne Knudsdatter Ebne fordi hun med Hug og Slag haver overfaldet og ilde Tracteret, Citantens Hustrue Kari Olsdatter  derom at anhøre Prov og taale Dom eftter Sagens omstændigheder  samt

 

1753: 135

 

Erstatte Citanten Processens omkostninger.

  Johanne Ebne møtte og tilstod at være i denne Sag lovlig Stefnt.

  1te Vidne  Guri Gundersdatter  tienende den indstefnte  aflagde Eed og vandt at omtrent 3 uger for næstl: Mickels Dag  som Citantens qvinde Kari Olsdatter een Dag paa gaarden Ebne i Vreede skieldede indstefnte Johanne Knudsdatter Ebne for at være een Tyv  /: hvorom vidnet her for Rætten i Dag har aflagt Eedlig og omstændelig Vidnes byrd udi den derom aparte af Johanne Knudsdatters Mand Lars Ebne imod Citanten Johannes og hands qvinde Kari Ebne anlagde Sag :/  Saa var det at ben:te beskyldte  ….(?) indstefnte Johanne Ebne  blev vreed og med sin \eene/ haand gav Kari Olsdatter Ebne et Slag paa hendes Kind, mens Kari Ebne forsvarede sig icke  eller Slog Johanne igien,   havde ej videre at Prove

  2det Vidne  Endre Siursen  har ej været til guds Bord, hand tiener indstefnte Johanne Ebne  gl: over 16 aar, forklarede uden Eed, inted til oplysning i Sagen,

  Mens Johanne Ebne tilstod nu for Rætten det samme at være Passeret, som af første Vidne forklaret.

  Eftter at saavidt med Sagen var avangeret og Citanten havde declareret ej fleere vidner at have, uden den indstefnte Johanne Knudsdatters Mand Lars Ebne  som Rætten icke admiterede imod hands Koenes Protest til at aflegge Vidnes byrd udi denne hands Boets Fellets Midler vedkom/m/ende Sag, begiærede Parterne anstand i Sagen til næste Ting  hvorved det og har sit forblivende.

 

Dernæst blev igientaget den fra forige Ting til denne tiid til Doms optagne Sag imellem Hans Giøen og Mess:rs Sehuusen et Undahl  omtvisted Landskyld med videre betreffende, Mens da een mengde Justitz Sager og Contrair Veir paa Rættens betienters Reise til dette Tingstæd forvolder at ingen tiid nu siste og anden Ting aftten gives til dens paaskiøn, optages den end nu til Doms til dette skibredes 2det Tingstæd paa gaarden Sioe  og det til førstkommende 5te Decembr:  da samme der skal blive afsagt.

 

Syver Tungesvig i rætteæskede den fra seeneste Ting udsadte Sag imod Erick Tvedte, nærgaaende beskyldninger betreffende, udi hvilcken Sag Stædets Foged Hr: Kammerraad Heiberg ved sin Fuldmægtig Mons:r Niels Hundth Producerede Rættens Laugdag af næstl: 13de Junj  som blev oplæst.

  Erick Tvedte møtte for Rætten og tilstod at den nu i Rættelagde Laugdag hannem lovlig er forkyndt, Mens Magdelie Nielsdatter infandt sig icke eftter paaraab  dog vedtog Erick Tvedte paa hendes veigne at hun er varslet til i Dag 8te Dage Til, men ej til denne tiid at møde i denne Sag.

  Syver Tungesvig gav tilkiende at Laugdagen er lovlig forelæst Magdelie Nielsdatter, Mens Vidnerne der sam/m/e forkyndte  ere nu absente og paa Deres Bye Reise ved Contrair Veir hindres fra at møde paa dette Ting.

  Erick Tvedte indgav hands skrifttlige forsædt udi Sagen af 18 octobr: 1753  under hands antagne Fuldmægtig Procurator Sr: Reutzes haand  som blev oplæst.

  Syver Tungesvig sagde at hand gierne er fornøyet med at Erick Tvedt og Magdele Nielsdatter nyder anstand i Sagen til næste Ting  paa det deres Fuldmægtig kand faae det Passerede in Copie beskreven, og Stefne Contra  samt føre Vidner om de har nogen, alt paa det

 

1753: 135b

 

De kand betages ald lejlighed til at klage paa at være af Rætten overiilet.

Eragted.

Den i Sagen forlangte og af Citanten samtyckte anstand vorder af Rætten til næste Ting indvilget, da Erick Tvedte og Magdelie Nielsdatter uden videre indvending haver at lade i Rætte komme alt hvis de derudi paa Deres Siide finder for Dennem at være tienlig og Sagen kand vedkomme.

 

Dereftter blev Publiceret

  et paa gaarden Sandvig den 10 Julj 1752 eftter Gundmund Larsen Passerede arfveskiftte Brev  som udviiste at dito Sterfboe Ejer gaarden Sandvig  1 Løb 1 pd: 12 Marcker Smør,  desligeste at samme er udlodnet  Saasom paa Encken Ingebor Gundersdatter 2 pd: 19 ½ Mrk: Smør   Sønnen Lars Gundmundsen og Magdelie Gundersdatter  hver 13 ½ Mrk:   samt Døttrene Anne og Brita Gundmundsdøttre  hver 6 ¾ Mrk:

 

Syver Tungesvig irætteæskede hands fra forige Ting udsadte Sag imod Erick Tvedte  4 rdr: Gield eftter Laug Tings Dom betreffende.

  Erick Tvedte møtte og vedstod at være lovlig varslet i denne Sag.

  Citanten begiærede anstand i Sagen til næste almindelig Ting   hvorved det og har sit forblivende.

 

Paa Fogdens Fuldmægtiges tilspørgende Svarede Almuen at ingen første bøxel dette aar er falden af Deres Kongel: Maj:ts Strøe gods  Pladset Blaateigen  skyldende 12 Mrk: Smør.

 

Paa tilspørgende Svarede Almuen at beboerne paa gaardene Millie, Fiere og Roullestad end og dette aar 1753 er bleven godtgiort Skatterne af det affelte gods i samme gaarder, undtagen Udreednings og Stand qvarteerpengene.   forcklarede ellers paa tilspørgende at Leedingen dennem ligeledes er godtgiort.

 

Paa tilspørgende Svarede Almuen end ydermeere at Pladsen Blaateigen ligger Pladt øde  imod at deraf aarlig Svares 40 s:,   og at opsidderen paa yttre Bouge har dette aar 1753 nødt den accorderede Friehed for Jordebogens indkomster ligesom forige aaringer.

 

Angaaende Tingskydsen svarede Almuen som næst forige aar uden forskiel.

 

Det ordinaire Tingsvidne blev Examineret  og hvortil blev svaret som næst forige aar  undtagen at gaarden Nedre Sandvigs Saug dette aars Vaar af Vandflom er udtaget og ej igien opbygt.

 

Odels Mandtallet og Restancen  stoer 111 rd: 5 Mrk: 4 s:  blev dernæst Almuen forelæst og af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næstkommende aar blev opnævnt:  Lars Amundsen Tielle, Niels Taralsøen, Arne Mit-Ebne, Lars Øfstebøe, Erick ibdm:, Ole ibdm:, Ole Vogen og Johannes Kalvigen.

 

Flere Sager var ei ikke eller videre ved dette Ting at udrette  hvorfor same blev ophævet

 

 

 

Anno 1753  d: 20de Novbr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa gaarden Fittie udi Etne Præstegield for Læhnets og Halsnøe Closters Almue  og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Neml:  Gabriel Waagen, Johanes Josnæs, Engebret Ougsnæs, Engemon Engelsiær, Lars Knudsen Gravelsæter, Sakarias Rasmussen Hofland, Niels Syversen Stene og Tord Halvorsen Eickreim.   Ofverværende Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg  med Menige

 

1753: 136

 

Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Allerunderdanigst og Underdanig bleve læste de paa nest forige Tinge denne Høst publicerte Kongl: Allern: Forordninger og den høye Øfrigheds ordres og Forantaltninger.

 

Hans Giøen loed ved Peder Sandahl iretteædske Tiende gields Sagen imod Bøygde Lænsmanden Johannes Fittie  som mødte og Sagde at naar Sagen og vitløfttig process maatte ophæves og forekommes  skal og vil hand staae til Ansvar for at paastefnte Tiende Ræst skal vorde Citanten betalt   desligeste at Tienden hereftter for den omtvistende gaard skal blive betalt med saa meget aarl: som det irettelagde Tiende Mandtal udviiser og af Citanten i anledning deraf paastaaet haver  ligesom og Comparenten vil udi processens omkostninger betale Citanten 2 rd:  Mens ei mere.

  Peder Sandal  for at Refferere Citanten hvis af Johanes Fittie nu propponeret er, bad at Sagen til Doms til neste Ting Maatte optages i fald Citanten ei finder sig fornøyet med hvis af Johanes Fittie tilbudet og udlovet er.

Eragted

Med Sagen Stilles i beroe og det til neste Almindel: Ting  da derudi skal vorde afsagt Dom i fald det \ej/ imidlertiid eller da ved Forlig bliver bielagt

 

Mads Nordre Biøndaln anviste Huden af een Voxen Biørn  som hand eftter Almuens tilstaaelse haver dette aar Skudt i dette Præste gields Eiendom og Marker  og hvorfor Stædetz Foged betalte ham i Retten Skud Pengene 2 rdr:

 

Syver Borkedal anviiste i Retten Huden af 1 Voxen Biørn Skudt dette aar eftter Almuens tilstaaelse af Johanes Wossen her i Præstegieldets Marker  thi blev ham Skud Pengene 2 rdr: af Stædetz Foget i retten betalt.

 

Ole Hansen Fosse fremlagde een Pung  12 rdr: 5 Mrk:  hands Myntl: Niels Hadlesen Ramsvigen tilhørig   og Knud Flotoe 2 rdr: 1 Mrk: 8 s:  Myntlingen Guroe Siggesdatter Graves Sæter tilhørende,   Samt Joene Torbiørnsen Støle 12 rdr: 14 s:  Myntl: Kari Andersdatter Oustreim tilfalden, Med forspørsel om nogen same for lovl: Renter ville Modtage, Mens da ingen dertil sig anmelte  blev Pengene af Sorenskriveren i Retten Forseiglet og ern:te Formyndere tilbageleveret.

 

Torbiørn Haaland i retteædskede Sagen om Overlast Reist imod Samuel Høyim, da Fogden Hr: Kamer Raad Heiberg angav at Hand paa Justitiens veigne har begiegnet Sagen med Continuations Stefning Muntl: til Kongens Bøders Erholdelse af Samuel Haaim.

  Paa Samuel Haaim  som ei mødte, Hands veigne mødte Erick Silde  som for Ham vedtog lovl: at være Stefnt af Citanten og Fogden Saaledes som oven anført, og det til dette Ting at taale Dom.

  Søfren Kolbensen og Erick Rasmusen bekræfttede ved Eed at De mere end 14 Dage siden Saavel for Citanten som for Hr: Kamer Raad Fogden Heiberg Stefnede Samuel Haaim for Hands Boepæl i eget paahør til dette Ting at møde og anhøre Vidner samt Dom i denne Sag,  til Vidner Stefnede De og under Falsmaals Bøder Ole Haannsnæs, Tord Næsse og Borgille Næsse.

  Erick Silde begierede Anstand i Sagen til neste Ting  Saasom Samuel Høyim derudi til den tiid vil Stefne Contra og føre Vidner paa sin Siide

  Citantens Prov  som blev fremstillet  blev formanet til Sandheds udsaugn

  1te Vidne  Ole Haannsnæset  aflagde Eed og vandt saa uden Samenheng  ja  Svarede paa Spørsmaal saa Taabelig og uoplyslig at ingen Mening af hands ord kunde uddrages til minste eftterretning i Sagen.

  2det Vidne  Tord Næsse  aflagde Eed og vant at nestl: Aar ved disse tiider  een Natt udi een Begravelse paa gaarden Næsse eftter Vidnets Barn  saag og hørte deponenten at Samuel Haaim og Citanten blev uvenner om den sistes Moder, desligeste at Samuel i same hidsighed 2de gange eftter hinanden Trøkede Citanten ned i een Benck i Stuen  Samt og at den anden gang da holt Samuel Citanten med sin høyre Haand imod Benken  og med den Venstre Haand udtrækede Samuel

 

1753: 136b

 

Haaim sin Tollekniv  den hand løfttede op  da Vidnet i samme øyneblick tog Kniven fra ham, strax dereftter greb Samuel Haaim Citanten i Haaret og Trekede Ham til sig, Mens Citanten giorde ingen modstand  uden hand Skiød Samuel fra sig den tiid hand som melt tog ham i Haaret.

  3die Vidne  Borille Næse  aflagde Eed og vant i alt som 2det Vidne  undtagen hun ei Saag at Samuel Haaim tog Citanten i Haaret   hørte og ei hvoraf uvenskabet Reiste sig imellem Citanten og Samuel,

  disse 2de Vidner Siger ellers at Samuel Haaim ern:te tiid var beskienket.

  Citanten hafde ei flere Vidner at føre.

Eragted.

Samuel Haaim indvilges den til Contra Stefnings udstædelse og Vidners førsel begierte udsettelse  og det til neste Almindel: Ting  da hand med same haver at i rettekom/m/e,

 

Rasmus Haaland iretteædskede den fra seniste Ting udsadte Sag imod Torbiørn Liusnæs, overfald og {Slagsmaal} \Skieldsord/ betreffende   og derudi irettelagde Rettens Laugdag  som blev oplæst.

  Torbiørn Liusnæs mødte for Retten og tilstoed at den producerede Laugdag er ham lovl: Forkyndt   foregav derhos at hand i denne Sag har Stefnet Citanten og qvinde fordie hands afdøde Moder er Slett tilseed og Tracteret i Deres Huus i den tiid hun var udi Deres Brød, derom at anhøre Prov og Dom til undgieldelse  samt Erstate \Contra/ Citanten processens omkostninger.

  Citanten Rasmus Holland mødte og tilstod at hand og qvinde i denne Sag er Saaledes Stefnt som foran er forklaret   fremstillede derhos Sine nu mødende Vidner med begier same maatte afhøres.

  Christen Frette  som det 2det Vidne i denne Sag  aflagde Eed at nestl: Vinter  noget eftter Juel dette aar udi een Begravelse paa gaarden Holland eftter qvinden Christi Holland  da hørte Vidnet om Natten i Citantens Stuve at Torbiørn Liusnæs Sagde til sin Søster  Citantens qvinde  disse ord:  Du har faaet meget Brød til vores Moders Begravelse  Men giesterne Maatte Sidde og Snope eftter hvad de skulle have  og du fattes nu ei Brød i 3 aar,  Siden Sagde Torbiørn Liusnæs i Vrede til Citanten disse ord:  Du er een Kieltring   og om sin Søster  Citantens qvinde  Sagde hand at Saa Snart hun blev voxen var hun i Hore Huus  eller begick Horerie  Mens hvilcke af deelene det var Torbiørn Sagde  erindrer ei Vidnet,   til Slutning Sagde Torbiørn Liusnes til sam sin Søster Christi Haldorsdatter i det hun ville gaae ud af Stuen og hand Stoed og holt hende:  jeg kand ei holde dig  gack Fanden i vold,   hafde ei mere at Prove,   da dette passerede var Torbiørn Liusnæs overstadig Druken, og Christi Haldorsdatter falt i same tiid ned paa gulvet  mens Vidnet Saag ei at Torbiørn Liusnæs Støtte eller Slog hende til gulvs.

  3de Vidne  Rasmus Frette  aflagde Eed og vandt i alt udi Ord og Mening som 2det Vidne.

  Torbiørn lod tilføre at hand af Vidnerne har nu Merket sin Forseelse imod Citanten og sin Søster, hvorfor hand beder om Forladelse  haaber og at nyde den same  eftterdie Forseelsen er begaaet den tiid hand af drukenskab var Sandseløs og ei viste eller Forstoed hvad hand giorde og Sagde, hand har ellers intet andet end alt ære og godt at Sige om Citanten og hustrue, vil og formedelst de faldne Ord betale Citanten Processens omkostninger  og desuden give til Sognets Fattige 1 rd:  i fald Sagen derved maae vorde

 

1753: 137

 

Ophævet, og hvis det tilbud ei modtages  nødes hand at føre sine Vidner.

  Citanten Antog det giorde tilbud og ophævede Sagen.

 

Halvor Grindem haver til dette Ting Muntl: ladet Instefne Ove Grindem fordie hand udi Citantens Skov har hugget een andeel Brendeved  derom at anhøre Prov og Dom eftter Loven  samt erstate processens omkostning.

  Ofve Grindem mødte ei  ei eller!! (heller) nogen paa hands veigne.

  Søfren Kolbensen og Erick Rasmusen bekræfttede ved Eed at De i denne Sag Saaledes som oven er anført lovl: mere end 14 Dage Siden Stefnede Ove Grindem for hands Boepæl da hand var Absent  og det i hands qvindes paahør.

  Citantens Prov.

  1te Vidne  Erick Ramsvig  aflagde Eed og vant at nestl: Aar  noget for Juel  var hand og Niels Lambrigtsen Grindem eftter Citantens begier hos indstefnte Ove Grindem og tilspurdte ham af hvad Aarsage hand hafde bortført den Brendeved hand hafde hugget i Citantens gaards Skov, eftterdie Parterne tilforn skulle være saa aftalte at Citanten ern:te Brendeved skulle beholde  og Ove Grindem desuden hafde loftt at giøre ham opretning for den øvrige Brendeved hand apparto paa Citantens gaards Eiendom tilforn var hugget  og Ove Grindem  førend Forliget skeede  allerede hafde bortført, da Ove Grindem dertil Svarede at hand derom ville Foreenes med Citanten, Mens som de bad ham da at følges med hen til Citanten for at Slutte Foreening med ham  undskyldte hand sig med det at hand ei var goed derfor  men ville bie dermed til hands Søn kom hiem fra et lidet Erinde udi Naboelauget.

  2det Vidne  Niels Lambretsen Grindem  aflagde Eed og vandt Eensstemig med 1te Prov.

  Citanten bad om Laugdag.

Eragted

Ofve Grindem gives Laug dag til neste Almindel: Ting at møde med tilsvar i denne Sag.

 

Dernest blev læst

  1te  et Skiftte Brev foretted eftter qvinden  afg: Johane Jacobs Datter paa gaarden Tæsdahl d: 14de Julj 1752  som viste først at Sterfboet ejede udi gaarden Tæsdal 2 ½ Løber Smør  ansadt for 53 rdr:   og udlagt til Sterfboets Creditorer.

  2det  et Skiøde Brev udgifvet af Haldor Nernæs med flere til Erick Haldorsen paa ½ Spand  ½ Wog Korn i gaarden Bake  hvorfor er betalt 28 rdr:  dat: 20de Novbr: 1753.

  3de  Peder Rames Skiøde til Erick Tollefsen paa 2 Løber Smør i gaarden Ram/m/e for 140 rdr:  dat: 20de Novbr: 1753

  4de  Rasmus Haalands Skiøde til Christen Frette paa 1 Pund 9 Mrk: Smør i gaarden Indre Haaland for (ope rum)  dat: 20de Novbr: 1753

  5te  Erick Skieldals Skiøde til Mogens Olsen Støle paa halve Parten udi Gierde Annex Kiercke for 52 rdr: 1 Mrk: 8 s:  dat: 20de Novbr: 1753.

 

Paa Fogden Hr: Kammer raad Heibergs tilspørgende Svarede den Tingsøgende Almue at ingen førstebøxler dette aar er falden af hands Kongel: Maj:ts Strøe gods [end]? de 1 ½ Løb Smør i gaarden Øfre Grindem.

 

Paa tilspørgelse Svarede Almuen at alle Jorde bogens indkomster af det affelte gods her i skibredet, er for dette aar 1753 Rigtig bleven alle Vedkommende godtgiort,   og endelig  at Landskylden og aarlig tagen af de affelte 1 Løb Smør  9 spand Korn  hands Maj:ts Strøe gods i øfre Grindem  er alt siden affeldningen  saa og dette aar  bleven Vedkommende opsidder godtgiort, saavelsom Leedingen af dito Jorder.

 

Angaaende Tingskydsen Svarede Almuen som næst forige aaringer uden forskiel.

 

Almuen paa tilspørsel Svarede end videre at alle vedkommende opsiddere Rigtig er bleven godtgiort Skatten og de andre Contributioner af det affelte udi dito Deres gaarder  undtagen Udrednings og Stand qvarter pengene.

 

Det ordinaire Tingsvidnes Examen fick samme udfald som næst forige aar anført er uden forskiel.

 

1753: 137b

 

 

Restancen  stoer 101 rd: 4 Mrk: 11 s:  saavelsom odels Mandtallet blev dernæst Almuen forelæst  Mens af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næstanstundende aar 1754 blev opnævnt følgende Laugrætt:  Baar {Gravelsæter} \Eikenæs/, Joen Ousvog {land}, Niels Vettestøe, Tierand Liusvog, Peder Vee, Torkel Vee, Johannes Udstue og Ole Vettestøe.

 

Fleere Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Sage Tinget her for dette skibreede blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 23de Novbr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa gaarden Romsøe udi Fieldbergs Præstegield for Fieldbergs Præstegields Læhnets og Halsnøe Closters Almue  og Retten betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Johanes Haraldsen Udbioe, Joen ibdm:, Knud Svalland, Peder ibdm:  i hands Stæd Kolben Tindeland, Ole Skatland, Joen Aasbøe, Gunder Tindeland og Povel Høyebøe.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Allerunderdanigst og underdanig bleve læste De nest forhen dette aars Høste Tinge læste og Extraherede Kongl: allernaadigste Forordninger

  item Hans Kongl: Maj:ts Skiøde paa Sundhorlæhns Smaae Tiende  af 2de Julj 1753,

  item den høye Øfrigheds Naadige ordre og Foranstaltninger

 

Videre blev læst

  1te  Hr: Stifttbefallings Mand Von Cicignons Bestaling til Peder Kiellesvig paa at være Bøygde Lænsmand udi Fieldbergs Præstegield Læhnets gods  dat: 12te octobr: 1753.

  2de  Studiosus Mr: Heltbergs Pengemangels og Odels Rettes Lysning til de gaarder Tindeland, Øfsthuus og Roa etc  dat: 20de Julj 1753

  3de  Mr: Peder Heiberg Heltbergs Penge og Odelsmangels Lysning paa gaarden Romsøe  skyldende 2 Løber  1 Huud  dat: 13de Julj 1753.

 

Dereftter blev foretaget den af Fogden  Velædle og Velbyrdige Hr: Kammerraad Heiberg paa Justitziens veigne imod Enken Marte Nordre Ourdahl af Ryfylche Fogderie næstl: Ting anlagde Justitz Sag om at hun har fornermet Bunden Knud Frønsdahl paa Hands i leje havende Halsnøe Closters gaard Frønsdahls Buhage, desligeste fordi hun haver betaget ham hands Creaturers gamle Skindstøe  med det videre, udi hvilcken Sag Velbem:te actor indgav endnu hands derudi forfattede Stefning af 22de Junj 1753  som blev oplæst:

  Ole Steensen Søre Urdahl af Stavanger Ambt og Ryfylche Fogderie møtte som Laugværge for indstefnte Marte Nordre Ourdahl ibdm: hendes veigne, og tilstod at den Producerede Stefning er ben:te Encke med lovlig varsel for hendes boepæl forkynt  saa at hun til dette Ting  tiid og Stæd udi denne Sag eftter samme Stefnemaals nermere indhold har nødt lovlig varsel,  ligesom og Comparenten tilstod at samme Stefning er ham som Laugværge lovlig forkynt.

  Actor begiærede at de af ham i denne Sag Stefnte og nu tilstædeværende Vidner maatte tages under Eedlig afhør

  1te og 2det Vidne  Niels Vogen og Helje Bersvog  aflagde \ej/ Eed   Mens blev tilligemed de andre Vidner udi Rætten advaret at vidne alt hvad dennem er vitterlig  og de  naar paakræves, ved Eed udi Sandhed kand tilstaae, hvoreftter ern:te 2de første Vidner declarerede at næstl: aars Vaar

 

1753: 138

 

var de eftter opsidderen paa gaarden Frønsdahl  Knud Christensen  som befuldmægtiget af actor hands begiær, Samlede hos Huusmanden Ole Olsen under gaarden Lendong  som da var og end nu er symløs og Svagelig, for at afhøre hands skrifttlige vidnesbyrd udi denne Sag, da hand for Dennem under Sund fornuftt Provede og forklarede at hand der nu er omtrent 80 aar gl:  tiente i sin opvext paa gaarden Nordre-Ousdahl (-Ourdahl)  som saavel indstefnte Marthe Urdahl som hendes 2de medejere nu beboer, udi 14 aar  og i bem:te 14 aar  sagde hand at Nordre-Ourdahls Creature ikke uden om Natte tiide fra 3de Maj og til 14de Septembr: hvert aar  hafde deres havngange eller fæebeite udi den i Stefnemaalet benefnte saa Kaldede Ourdahls Nordre Houge og Frønsdahls saa Kaldet Søndre Houge, Men i det Stæd havde Nordre-Ourdahls opsiddere Deres Creature hver Dag deres havning eller Fæebeite udi een til gaardene Nordre og Søndre Ourdahl henhørende {aparte} ejendom Kaldet \Ourdahls/ Dahlen  udi hvilcken Marck Nordre-Ourdahls Creature  Naar de formedelst Solens stercke skiin og indsegters stickning trengte til at være i skiuvl, havde deres hviile  skienstøe Kaldet  udi et stæd i berørte Dahlen som Kaldes Eichaasen, Mens hand viste icke eller havde hørt at Nordre Ourdahls opsiddere nogensinde har haftt for Deres Creature om Dagen i bemelte tiid  nemlig fra 3de Maj til 14de Sept: hvert aar  noget skienstøe i berørte Ourdahls Nordre- og Frønsdahls Søndre- Houge, enten af Fæe eller Souver og gieder,  endelig forklarede Provene at nockben:te Ole Olsen Lendong for Dennem atternevnte tiid declarerede  det Nordre-Ourdahls opsidderes Creature under tiiden i berørte aarets tiid undertiiden  dog ickcke ofttere end naar skyet og Dunkelt veir infalt, kunde om Morgenen opholde sig udi tit nevnte Ourdahls Nordre- og Frønsdahls Søndre Houge intil Sædvanlig Melcke tiid, thj udi Klart veir var de der ickcke lenger end intil omtrent ved Solens opkomst,

  3de Vidne  Lars Baarsen Nordre Vogen  imod 70 aar gl:  Provede at i hands opvext og Børne aar vogtede hand som een tiener qvæg for opsidderen paa gaarden Frønsdahl  hvilcke nu beboes af bem:te Knud Christensen, udi 2de aar, og siden  da hand var bleven omtrent 30 aar gl:  var hand deels i Sommer- og deels i Vinter-Arbeide udi 2de aar hos opsidderen paa gaarden  ern:te Frønsdahl  og just i de aar havde nockben:te gaard Ourdahls opsiddere, ingen tiid med Deres Creature om Sommeren nogen hafning fra 3de Maj til 14de Septembr: udi Ourdahls Nordre- og Frønsdahls Søndre- Hauge, Mens om Vinteren treffede det sig under tiiden ind at Urdahls opsidderes Creature kom hen imod Frønsdahls Søndre Hauge  til de saa Kaldede Kringle kiøns Myrene,  Vidnet sagde ellers at ved (med) de Creature hand har omprovet  forstaaes Hæster  Fæe  Sauver og Gieder,  endelig sagde vidnet at nock ben:te tiid havde Ourdahls opsidderes Creature Deres skienstøe og beiter om Sommeren udi den omprovede Ourdahls-Dahlen  og hver Sommer i samme tiid havde Frønsdahls opsiddere Deres Fæehafn Sør igiennem Frønsdahls Søndre Houge  til et Stæd udi Ourdahls Nordre Houge  Biercke skar Kaldet, dog var det icke alletiider at Frønsdahls Creature kom Sør til Biercke skaret  Men aldrig havde Ourdahls opsiddere sine Creature enten udi Frønsdahls Søndre eller Ourdahls Nordre Houge \om Sommeren/ noget af de omprovede 4

 

1753: 138b

 

Aar, thj i det Stæd blev deres Creature havnet udi berørte Ourdahls dahlen  hvor Ourdahls Rette Fæehauge er,  ydermeere sagde Vidnet at Frønsdahls opsiddere nockben:te tiid havde deres Creatures skienstøe ald Sommeren udi berørte saa Kaldede Frønsdahls Søndre Houge, udi hvilcken icke eller udi Ourdahls Nordre Houge  Ourdahls opsidderes Creature imidlertiid om Sommeren havde noget skienstøe,  Frønsdahls opsidderes Creatures skienstøe siger Vidnet var de omprovede tiider ved Frønsdahls Bøegaard  udi een steenuhr og skygge af den der staaende Buskaser,   havde ej Videre at Prove.

  4de Vidne  Knud Helgesen Nordre Villand  siger sig at være noget over 60 aar gl:  forklarede at hand  som er fød og opfød i Naboe lavet tedt ved gaarden Frønsdahl  hvorhelst hand end nu boer paa gaarden Villand, icke andet kand forklare end at joe den omprovede gaard Frønsdahls opsidderes Creature udi ald hands opvext og intil hand omtrent aaret 1714 {havde om Sommeren Deres} blev i Krigs Tienisten ud Commanderet  havde om Sommeren for Solens heede deres hviile om Dagen  skienstøe Kaldet, paa det af næst forige Prov omforklarede Stæd ved Frønsdahls Bøegaard, Mens aldrig hørte eller viste hand at Opsidderne paa gaarden Nordre Ourdahl havde imidlertiid nogen skienstøe udi {Nordre} Ourdahls \Nordre/ eller Frønsdahls Søndre Hauge, Mens vel udi Ourdahls Rette Fæehouge  Dahlen Kaldet,  udi Frønsdahls Søndre Houge havde derimod Frønsdahls opsiddere om Sommeren Deres Fæebeite, Mens Vidnet Saag icke i den omvundne tiid at i Frønsdahls Søndre Houge blev havnet noget Slags Creatur Nordre Ourdahls opsiddere tilhørig, Men om Vinteren beitede ern:te 2de gaarders opsiddere med Deres Creature imod hin anden udi Frønsdahls Søndre og Ourdahls Nordre Houge.

  5te Vidne  Ole Hansen  boende paa gaarden Søndre Berge her i Sognet  gl: noget over 30 aar  forklarede at for 4 aar siden tiente og deels arbeidede hand hos bem:te Knud Frønsdahl paa gaarden Frønsdahl eftter hinanden udi 8 aar  \og i den tiid/ veed hand at berørte Ourdahls opsidderes Creature havde om Sommeren  Men icke Knud Frønsdahls Creature  Deres skienstøe ved Frønsdahls Bøegaard  paa {den} det af næst forige 2de Vidner omprovede Stæd,  Ligesom og Vidnet  der er fød og opfød i Hardanger  Mens nu i 20 aar fra denne tiid Reignet  været stendig ved gaarden Frønsdahl, alle tider i ern:te 20 aar af andre  saavel gamle som unge folck  i almindelighed \har hørt/ at just paa det skienstøe hvor Ourdahls Creature i de omprovede 8 aar som melt om Sommeren har haftt deres skiufl, det har været et gl: skienstøe for gaarden Frønsdahls Creature, gaarden Ourdahls Creature uvedkommende,  Vidnet veed og at i berørte 8 aar lod indstefnte Marte Ourdahl havne hendes {ga} Creature om Sommeren saavel i Ourdahls Nordre som Frønsdahls Søndre Houge  lige ind til Frønsdahls Bøegaard,  til Slutning sagde Vidnet at hand i bem:te tiid haver af folck i Almindelighed hørt at Nordre-Ourdahls Creatures Sommers skiufl eller skienstøe ingen Sinde fra gamle

 

1753: 139

 

tiider har været udi Frønsdahls Søndre eller Ourdahls Nordre Hauge, Mens i det stæd udi Ourdahls Rette og bæste Fæehouge  ben:te Dahlen Kaldet.

  6te Vidne  Johannes Heljesen  tilholdende paa gaarden Bersvog ved gaarden Frønsdahl  sagde sig der at være fød og til denne tiid stendig forblevet  da hand nu er 40 aar gl:, og i ald den tiid hand kand huske  veed eller har hand icke hørt andet end dette  at det skienstøe ved Frønsdahls Bøegaard  som omproved  er liggende udi Frønsdahls Søndre Houge, det har alle tiider fra gl: tiid været om Som/m/eren benyttet af Frønsdahls opsiddere, Mens der {paa} \imod/ har Nordre Ourdahls opsidder icke  vidnet vitterlig  førend nu omtrent 8, 9 a 10 aar siden haft noget skienstøe for Deres Creature  Men derimod har Ourdahls skienstøe været udi Ourdahls Rette Fæehouge Dahlen,  Sluttelig Sagde Vidnet at hand af andre  saa lenge hand kand huske tilbage udi tiidene, har hørt  jae  Selv icke andet veed end at Frønsdahls og Ourdahls opsiddere har fra gl: tiider haftt for Deres Creature af alle slags  deres Sommerhafn, Saasom Frønsdahls opsiddere udi Frøndahls Søndre Houge  og Ourdahls opsiddere udi Ourdahls bæste Fæehouge, Dahlen;

  7de Vidne  Kiel Heljesen  tienende Knud Christensen Frønsdahl  gam/m/el 37 aar  fød og opfød i gaarden Frønsdahls Naeboe lav  forklarede at hand veed at for omtrent 18 aar siden og der foran  saa lenge Vidnet erindrer sig  har Frønsdahls opsiddere uDisputeret brugt og tilhørt for deres Creature det omprovede skienstøe ved Frønsdahls Bøegaard hver Sommer i den omprovde tiid  nemlig fra Korsmis om Vaaren og til Korsmisse om Høsten, Mens i omtrent 18 aar her foran har Ourdahls opsiddere bemægtiget sig og vent deres Creature til at have Deres Sommer skiufl eller skienstøe paa dito gaarden Frønsdahls gl: skiendstøe, saa at gaarden Frønsdahls opsidderes Creature imidlertiid ere {blevne} af den aarsage blevne aarsagede at vendes fra deres gamle skienstøe ved Frønsdahls Bøegaard, til et vand  Eichelands vandet Kaldet  paa de stæder i sam/m/e vand som ligger imellem Frønsdahls Søndre og Ourdahls Nordre Houge,  forklarede ellers i alt som næst forige Vidner.

  Citanten sagde Hand ej fleere Vidner havde at føre, Men begiærede hvis Passeret er ham i et velbeckræftted Tingsvidne beskreven meddeelt, som indvilges.

 

Formedelst det var langt hen paa afttenen  blev Rætten til i Morgen ophævet.

 

Dagen næsteftter  som var den 24de Novembr:  blev Rætten paa forben:te Tingstæd  gaarden Romsøe  og Rætten betient med forben:te Laugrætt.

 

Dereftter blev læst

  1te  Hr: Niels Halbyes bøxel Brev til Torbiørn Jonsen paa 1 Løb  1 huud  og 1 vog Korn i gaarden Aasbøe, in duplo forfatted med Revers paa den eene  dat: 30te octobr: 1753.

  2de  Anne Jensdatter og Jens Nielsen Opsahls Skiøde paa gaarden Romsøe  skyldende 2 Løber Smør  1 huud  til Ingebret Jensen Houeland, dat: 23 Novembr: 1753.

  3de  Ingebret Houelands udstædde Pantte Brev til Fogden Hr: Kameraad Heiberg  stoer 300 rd:  hvorfor er Pandtsadt 2 Løber Smør  1 huud i gaarden Romsøe,  dat: 24de Novembr: 1753.

  4de  Gunder Øfre Lundes obligation

 

1753: 139b

 

til Tord Olsen Giærevig paa 34 rd: 2 Mrk:  hvorfor er Pantsadt ½ Løb S:r i gaarden Øfre Lunde  dat: 23 Nov: 1753

 

Johannes Fielle af Ryfylche Fogderie haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Niels Røen fordi hand har tilladt sine Tieniste Drenge at Rive Næver udi Citantens gaards skov, derom at anhøre Vidner Erick Tvedt og Niels Dørem,  endelig er og Contra Parten indstefnt fordi hand ligeledes har givet Siur og Niels Eide forlov i dito skov at flecke Næver, til hvilcken ende besagde 2de siste til vedermæle er indstefnte  og Niels Røen desuden at betale Processens omkostninger.

  Niels Røen møtte ej  Mens i hands Stæd infant sig Torger Lunde  som tilstod at Niels Røen til denne tiid i denne Sag lovlig er indstefnt Saaledes som oven er inført.

  Citanten fremstillede sine Vidner, Mens som ingen actor var  uden Vintzens Galtung, Imod hvilcken Contra Parten ved hands Slegt: Torger Nedre Lunde Protesterede fordi bemelte Vintzens Galtung som een uautoriseret Persohn, icke har friehed at gaae i Rætte for nogen Part,  Saa kunde Rætten i denne Sag icke videre an eller foretage, Mens for denne sinde ophævede Søgemaalet.

 

Ole Horre af Ryfylche Fogderie irætteæskede sin Sag fra seeniste Ting udsadt imod Joen og Lars Stumoe  betreffende skade og indpass paa Citantens Ager med videre.

  Joen og Lars Stumoe møtte for Rætten og tilstod at være i denne Sag lovlig Stefnt.

  Christen Stumoe infant sig tillige som ustefnt og vedstod at ville betale Citantens erlitte skade og omkostninger som paastefnt er med 4 rd: 1 Mrk: 8 s:  \og det/ til næst anstundende Kyndelsmisse Dag, da hand Submiterer sig til Citantens Rættes nydelse Rættens Dom  hvorvel hand som melt icke er lovlig Stefnt.

{Afsagt}

  Citanten var fornøyet med Christen Stumoes tilbud  og bad at sam/m/e ved Dom maatte Confirmeres.

Afsagt.

Christen Stumoe bør eftter egen tilstaaelse betale Citanten Ole Horre 4 rd: 1 Mrk: 8 s:, næstanstundende Kyndelsmisse Dag  eller i des ermangling skal samme af hands Boe udreedes Femten Dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under Adferd eftter Loven.

 

Dereftter blev til Mortification læst

  Afdøde Niels Romsøes Pantte forskrivelse til Hr: Kamerraad Heiberg paa 300 rd:  dat: 20de Novembr: 1750.

 

Gastgieberen Mons:r Schrøder haver til dette Ting  Tiid og Stæd skrifttlig ladet indstefne Velædle og Velbyrdige Hr: Fendrich Berg og hands 3de Brødre, fordi de paa Citantens gastgiverstæd Øhlens ham tilhørende Søe Brygge haver  ham uafvidende og imod hands Villie  fæsted eller hæftted Deres store Baad, desligeste for de  da hand ville løse ernevnte Baad fra Bryggen  haver udladt sig imod hannem med adskillige Trudsels ord om at kaste ham paa Søen  med videre som Stefnemaalet nermere udviiser, dat: 22de octobr: 1753  som for Rætten blev oplæst.

  Hr: Fendrich Berg og Mess:rs Jens og Iver Berg møtte for Rætten og tilstod at den Producerede Stefning er Dennem lovlig forkynt, Mens Sergiant Jacob Berg var absent, dog tilstod ern:te 3de Mødende Contra Parter at det Producerede Stefnemaal den udeblevne Jacob Berg og lovlig er forkynt.

  Citanten fremstillede sine Vidner med begiær samme maatte afhøres.

  1te Vidne  Goute Nereim  aflagde Eed og forklarede

 

1753: 140

 

af!! (at) dette aars Høst noget eftter Mickelsdag  een Dag som de indstefnte Contra Parter havde hæftted eller lagt een deres store Venge Baad ved Citantens Brygge  for over samme Brygge siden at Transportere den Tackelasie og andet som som!! ernevnte Baad skulle forsiunes med paa den forestaaende Bergenske Reise, Og Citanten forbød Dennem at have deres Baad ved ernevnte Brygge liggende, ligesom hand og lossede det fæste eller Touv Baaden til Bryggen var heftted ved, og eftter at hand 2de Gange havde opløst Knuden paa ernevnte Touv eller fæstte  og Velbemelte Hr: Fendrich Berg havde ved nye Knuder fæsted Baaden til Bryggen igien, saa da Citanten 3de Gang ville losse eller opløse de af Hr: Fendrichen paa Touvet eller fæsted Sadte Knuder, var det at Jens Berg med sin Høyere Flade Haand skøf eller drev Citanten derfra  sigende:  vil du ej holde Freed  skal du faae baade for nydt og gammelt,   end videre forklarede Proved at Citanten og Hr: Fendrichen Mundkiecklede med hinanden  da de sagde under samme  neml: Citanten  at hand viste hvorvidt een Fendrich streckede sig  nemlig icke videre end over hands Soldater naar de var samlet,  og Hr: Fendrich Berg sagde derimod at Citanten ikke kunde strecke lenger end fra hands Huus neder paa Bryggen,  omsider sagde Hr: Fendrichen til Citanten:  du er een optrecker.

  2det Vidne  Reinert under Hougen  aflagde Eed og Provede at den omforklarede tiid saag hand at de indstefnte vederparter lagde Deres Baad til Citantens Brygge, desligeste at Citanten een a Toe gange ville løse  og løste fæsted til Baaden  da hand omsider derfra blev hindret ved indstefnte Jens Berg  som med sin Haand tog ham ved brøsted, {Sigende,} eftter at Jacob Berg tilforn havde sagt til Citanten disse ord:  holdt Freed, dette duer icke,  og eftter at Jens Berg som melt havde taget Citanten i brøsted  sagde Citanten til Vidnet disse ord:  dette seer du paa  Reinert  de vil giøre vold paa mig  de ere 4re og ieg er alleene,  og veed icke vidnet at Baaden giorde ernevnte brygge nogen skade,

  Sluttelig tilstod Jens Berg at hand paa Citantens Brygge ernevnte tiid Hug og …gede(?) paa sin Baads Toftte eller eene Baade Fiel, ligesom og Fendrichen tilstod at have sagt det Citanten var een optrecker.

  Citanten begiærede dereftter Sagen udsadt til næste Ting, hvorved det og har sit forblivende.

 

Hr: Capitain Berg haver til dette Ting  tiid og Stæd Muntlig ladet indstefne Mad:me Schrøder fordi hun dette aar een Dag  Citanten uafvidende  skal have brugt og benøtted sig af een Citanten tilhørende Baad, derom at anhøre Prov og Taale Dom eftter Loven  samt erstatte Processens omkostninger.

  Mons:r Schrøder møtte paa sin Koene  Mad:me Schrøders veigne, og tilstod at hun udi denne Sag til dette Ting er lovlig Stefnt.

  Citantens Vidner blev fremkaldet.

  1te Vidne  Siur Eide  aflagde Eed og vant at næstl: Høst  kort [tiid]? siden  da indstefnte Mad:me Schrøders Mand kom fra Bergen og blev hindret af Meeniis at komme til Øhlens Land  saa befahlede Velbem:te Mad:me Schrøder 5 Mand  som eftter hendes ordre tog een Baad der stod ved Lars Eides Nøstt  med hvilken de Reiste ud paa Øhlens Viigen, breckede Jisen og transporterte den indstefntes Mand Mons:r Schrøder til Land,   Vidnet blev og dereftter  dog samme Dag  befahlet af Citanten at tilspørge Mad:me Schrøder om hun icke havde ladet  ham uafvidende  som melt bruge hands baad, da hun det tilstod  og derhos sagde ej alleene at hun ikke viste andet end at den tilhørte Bunden Lars Eide

 

1753: 140b

 

Ved hvis Nøst den stod, Mens end og at hun uden Dispute ville betale ald skade til Ejeren  i fald paa Baaden nogen var kommen  om den end var forgyldet,  om Baaden samme tiid fick nogen skade eller ej  veed vidnet ikke  Saasom hand alleene Saag at i Kiæren paa Baaden var udvendig een streg eller Riber paa begge sider,   havde ej videre at Prove.

  2det  Vidne møtte ej.

  Citanten lod ved sin \Søn/ Hr: Fendrich Berg forlange Sagen udsadt til næste Ting  da hand vil forskaffe udi Rætten til Eedelig afhør det nu absente Vidne Hans Eide.

Eragted.

Sagen udsættes til næste Ting.

 

Paa Fogden Hr: Kammerraad Heibergs tilspørgende Svarede Samtlig Almue at opsidderne paa alle aftags gaardene her i skibredet end og for dette aar 1753 Rigtig er bleven godt giort alle Skatter og Contributioner af det affelte udi Deres Jorder, dennem dog ej godt giort Udreednings og Stand qvarteerpengene,   Ligesom og der blev forklaret at alle forbemelte opsiddere har været uckrævet for leedingen af dette affelte gods i deres gaarder.

 

Paa tilspørgende Svarede Almuen dernæst at opsidderne paa de aftagne gaarder af Halsnøe Closters gods her i skibreedet har dette aar været uckrævet for Landskylden med aarlig Tagen og arbeids pengene af den affeldte Jordskyld i dito gaarder.

 

Paa tilspørgende om Tingskydsens afbetaling, falt det Sædvanlige Svar.

 

Paa tilspørgende Svarede Almuen saavelsom opsidderne paa gaarden Indbioe at bem:te 4 opsiddere Rigtig er godt giort halv Landskyld af deres bruger i dito gaard  i alt 6 Løber Smør  5 ¼ huud, med 9 rd: 36 s:

 

Paa tilspørgende Svarede Almuen at Peder Pedersen Indbioe  som bruger det forhen ødeliggende gods 2 Løber 2 pd: 6 Mrk: Smør udi skatt i gaarden Indbioe  har dette aar været frie for Jordebogens indkomster med Leeding og Fredtold, desligeste at denne gaardepart sorterer under Søe Legderne,

  2det  at det saa Kaldede Berjes brug udi gaarden Øfre Axdahl har dette aar været Plat øde, og \at/ der for ingen høyere græsleje end den Sædvanlig 1 rd: har været at bekom/m/e,   desligeste at dito gaardepart henhører under Landlegderne.

 

Det ordinaire Tingsvidnes Examination fick dette aar samme udfald som tilforn uden forskiel.

 

Odels Mandtallet med Restansen  stoer 137 rd: 14 s:  blev der næst for Almuen oplæst og af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næstanstundende aar 1754 blev opnævnt eftterskrevne:  nemlig  Omund Skartland, Tollack Qvam/m/en, Hands Qvammen, Gunder Alne, Peder Alne, Jens Alne, Tosten Veastad og Helje Veastad.

 

Da inted videre paa dette Ting var at forrette blev Rætten ophævet.

 

 

 

Anno 1753  d: 27de Novbr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet for Føyens Skibredes Læhnets gods paa det ordinaire Tingstæd  gaarden Bielland udi Storøens Præstegield  og Retten betient med eftterskr: 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd  Ingebret Halvorsen Berøen, Jan Larsen Teigland, Torkel Totland, Erick ibdm:, Helje Eickeland, Anders ibdm:, Petter Saxeide og Anders Folgerøe  i hands Stæd Bertel Grønaas.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue

 

1753: 141

 

 

Hvornest Allerunderdanigst og underdanig bleve læste De paa nest forige dette Aars Høste Tinge publicerte og foran Specificerte Kongl: Forordninger og den høye Øfrigheds ordres

  item een Kongl. allern: Forordning om alle Slags Saakaldede Hasard Spil  dat: 6te octobr: 1753,

  desligeste Høy Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Von Cicignons Placat om at hvilke der noget er skyldig til Hr: Kamer Raad og Stifttamtskriver Heiberg eller Fulmægtig Svend Olsen, advares Saadant at angive inden 3 Maaneder etc   dat: 8de Novbr: 1753.

 

Dereftter blev og læst:

  1te  Hr: Commerce Assessor Jaen von der Lippes paa Hr: Conference Raad Bierregaards veigne, hands udstædde Fuldmagt til Hr: Controleur Niels Gorm, om at oppebærge Findaas Præstegields Præste Tiende, Landskyld af det under Præstegaarden henhørende Benificerede gods  med fleere Rettigheder,  dat: 23de Novembris 1753.

  2det  Hr: Tolder Andreas Kraghs Pantte obligation stoer 100 rdr:, til Hr: Kammer raad og Foged Heiberg, hvorfor er Pandtsatt hands iboende Huuse ved Toldstædet  med alle andre hands Midler i fald sam/m/e skulle være utilstreckelig  dat: 6te Septembr: 1753.

  3de  Sr: Jacob Hasse Heunemeurs obligation til Sr: Johan Hinrich Rulfs, stoer 1474 rd: 1 Mrk: 8 s:, hvorfor er Pantt [sadt] hands iboende Huuse paa Brandesund med fleere hands gaarde og Jordegods samt hands løse ejendeele,  dat: 18de Junj 1753.

 

Formedelst Dagen var forløbet og Fogden med Skatternes hævelse giorde anfang, blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 28de Novbr:  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa Tingstædet Bielland.

 

Dernest blev læst

  Hr: Tolder Kraghs Obligation Stoer 95 rdr: til Hr: Consul Hendrich Jansen Fasmer  dat: 23de octobr: 1750.   Da ern:te Debitor mødte og Sagde at ville indfrie ern:te Obligation nest anstundende Winter.

 

Saa blev og læst

  Hr: Controleur Gorms Qvitering paa 100 rdr:  som Hr: Tolder Kragh paa hands veigne til Hr: Kamer Raad Heiberg har betalt etc   dat: 6te Septbr: 1753.

 

Hr: Kammer Assessor Jørgen Brøcher lod ved Bøygde Procurator Mr: Holch paa Procurator Sr: Barthes veigne iretteædske Sagen imod Mr: Rasmus Kragh  88 rdr: 5 Mrk: 8 s: gield betreffende, og der udi indgaf Rettens Laugdag af 26de Junj 1753   item Fulmægtigen i Sagen  \Velben:te/ Mr: Barthes Indlæg af 22de Novbr: 1753  som begge bleve oplæste.

  Rasmus Krag mødte ej eftter paaraab.

  Varsel Vidnerne Anders Bandedalen og Lænsmanden Johanes Lønning bekræfttede ved Eed at De i denne Sag mere end 14 Dage Siden forkyndte den producerede Laugdag for Rasmus Kraghs Boepæl i eget paahør.

  Mr: Holch indgaf den paaberaabte Obligation dat: 8de Maj 1749  som blev for Retten oplæst.

  Mr: Holch Reffererede sig til det producerede Indlæg og den derudi anførdte Reigning over processens omkostninger  Stoer 13 rdr: 3 Mrk: 8 s:  hvortil hand endnu føyede 5 rdr:  /: in allis 18 rdr: 3 Mrk: 8 s: :/  for sin Reises bekostning og haftte møye ved Sagen paa dette Ting at agere,  bad saa om Dom.

Afsagt

Rasmus Kragh  som ei har modsagt og derhos er overbevist at være Citanten Hr: Kamer Assessor Jørgen Brøcher de paastefnte Ræsterende 66!! rdr: 5 Mrk: 8 s:  og Renter 5 ProCento deraf fra 12te Aug: 1752  Retmessig skyldig, bør samme Summa tillige med saa meget som melt i Renter deraf fra berørte 12te Aug: 1752 til betaling skeer  betale \Velben:te/ Citant, ligesom og processens omkostninger henseende til Fulmægtigen i Sagen hands haftte lange og bekostelige Reiser, billiges  i stæden for de paastaaede 18 rdr: 3 Mrk: 8 s:  \Allene/ med 12 rd:,  det paastefnte udredes {og eftter} hos Debitor 15 Dage eftter denne Doms lovl: forkyndelse under adfærd eftter Loven.

 

Niels Hansen Følkesnæs fremkom for Retten og lyste Sin Odels Rett og Penge Mangel til 1 ½ Løb Smør i gaarden Habbestad  som Salemon Habbestad paaboer, dend hand Reserverer sig at indløse Saa Snart Løsnings Pengene kand bekomes

 

Saa blev og til Mortification læst

  Anders Dægernæses

 

1753: 141b

 

Pandte Forskrivelse til Afg: Provst Leganger  dat: 27de Maj 1750  som er indfriet d: 16de Octobr: 1753

 

Procurator Mr: Holch iretteædskede den fra Seniste Ting udsadte Sag imellem Sr: Jaen Frøchen Contra Hr: Tolder Andreas Kragh  gield betreffende  og derudi indgav Rettens Laugdag af nestl: 25de Junj  som blev oplæst

  Hr: Tolder Kragh lod ved Bøygde Lænsmanden Johanes Lønning Indgive hands Skrifttl: Forsæt i denne Sag  som blev oplæst  af 27de Novbr: 1753.

  Vidnet Rasmus Kragh lod indgive sit Skrefttl: Vidnes byrd  Skrevet og underskrevet af ham Selv  dat: 27 Novbr: 1753  som blev oplæst.

  Procurator Holch paa Sr: Frøchens veigne Merkede Hr: Tolder Kraghs Kroglove, Thi naar det Observeres  er Tolder Danchertsens indgivne {Indlæg} \Vidnesbyrd/ af den beskaffenhed at Obligationen er forfatted in Augustj 1752, hovet Summen  Neml: Sr: Frøchens Fordring vedkomende, ikke at Skulle betales inden nestkomende Juel, altsaa kunde ingen prætention skee eller Vidner føres førend betalings tiiden var expireret  og Mand Saag at da noget udi betalingen Manglede, og Saa Snart det Manglede betaling  og Hr: Tolder Kragh fragick sit Løftte  Saa har Citanten til neste Ting dereftter forfult Sagen og førdt sine Vidner, og da at Vidnerne ere af fulkomen betydning og Klare og Rene, Paastoed Procurator Holch ved Dom maatte blive tilfunden at Hr: Tolder Kragh bør betale Citanten de paastefnte 20 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og denne Processes omkostninger i det minste i alt  Procurator Sallarium inberegnet  12 rdr:, hvorom hand bad om Dom.

Afsagt

Citanten Jaen Frøchen som ved Stefnemaal af \nestl:/ 28de Maj 1753 haver indkaldet Tolder Kragh Til afvigte Somer Ting for ved Dom at betale 20 rdr: 1 Mrk: 8 s: af Velben:te Tolders Søn Mads Kraghs gield til Velben:te Citant, hand haver paa sin siide ej allene oplyst ved hovet Debitor Mads Kraghs Skrefttl: tilstaaelse eller Attest af 25de Aprilj H: a:, at Velerm:te Tolder afvigte aar 1752  d: 22de Aug:  da Mads Kragh til Citanten udgav sin Obligation Stoer 256 rdr: 2 Mrk: 12 s:, godvillig  /: Sluttelig \enten/ af Faderlig Kierlighed eller andre Aarsager :/  Paatog sig at betale Citanten neste Juel dereftter de 20 rdr: 1 Mrk: 8 s: Mads Kragh Aparto var Citanten Skyldig, som \altsaa {og}/ formedelst same løftte ikke Til dito Obligations Sum, de 256 rdr: 2 Mrk: 12 s:  blev Reignet,  Mens Citanten har tillige ved Sine 2de førdte Vidners Eedl: udsaugn fulkommen afbeviist at Merben:te Mads Krags tilstaaelse {i alt} medfører Sandhed, thi omskiønt Tolder Kraghs Søn  Vidnet Rasmus Krags Eedlige Vidnesbyrd er ei Udi alt \ej/ saa aldeles tydelig og oplyslig som det 1te Vidnes  der i alle maader Accorderer med Citantens Paastand og hoved Debitors besagde attest, Saa ere dog ikke destoe Mindre begge Vidnernerne!! Eenige derudi at Tolder Kragh har forbundet sig som melt \og ern:te tiid/ at Assistere titn:te Sin Søn med et Snes Rixdaler til afgang udi den gield titn:te Søn hos Citanten Stoed udi;  Af Saa befatted Sag kand den Instefntes indsigelse udi det Indkomne Indlæg  \og hands ubevislige beskyldninger imod 1te vidne/  lige saa lidet befrie ham fra at opfylde sin Rene Forpligt  følgel: Lovens 5 B: 1 Capt: 1 art:, som de af ham allegerede Lovs Articler  /: hvoraf end ikke den eene er at finde i Norske Lov :/  ere udi denne Sag in applicable, og hvorfor Tolder Kragh bør Citanten af de paastefnte 20 rdr: 1 Mrk: 8 s: betale 20 rdr:  og 6 rdr: udi Processens omkostninger 15 Dage eftter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd eftter Loven.

 

Dereftter blev Publiceret

  1te  Sæbiørn Houeland med fleeres Skiøde til Baar Nielsen Houeland paa 2 pund Smør med bøxel i gaarden  ernevnte Houeland, for hvilcke 2 pd: Smør i gaarden Houeland er betalt 48 rd:,  dat: 6te Martj 1752.

  2de  et dito Skiøde paa 1 pd: 1 ½ Mrk: Smør i gaarden Almaas  udstæd af Lars Almaas og hands Moder  til Sæbiørn Nielsen Houeland,  dat: 28 Novembr: 1753.

  3de  Johannes Larsen Øfre Lillebøes \med fleres/ skiøde paa 1 pd: 6 Marcker Smør til Johannes Johansen Øfrebøe  dat: 27de Novembr: 1753.

  4de  Ole Mikelsen Toskes Fæste Brev in duplo til Johannes Johansen paa Pladsen under Fittie  Mehamer Kaldet,

 

1753: 142

 

In duplo forfatted  og imod aarl: Rettighed 4 Mrk:  dat: 6te Junj 1753.

 

Isack Baarsen haver til dette Ting Muntl: ladet Instefne Mr: Rasmus Kragh til at betale ham hands Arf eftter skriftte Breve  hvorfor Rasmus Kraghs Formand udi ægteskabet  Hr: Controleur Gran  har været Formynder,  iligemaade er Halvor Føyen instefnt  som den der Arven har haftt under Værge  at anhøre Citantens Beviiser  og De begge Dom for Saavit Sagen Eenhver af Dem angielder  item erstate processens omckostninger.

  Mr: Rasmus Kragh og Halvor Føyen mødte for Retten og tilstoed at være i denne Sag Saaledes som anført lovl: Stefnet.

  Citanten producerede Skiftte Brevene eftter hands afg: Forældre Roal Hansen og Linna Arnesdatter  passeret paa gaarden Føyen d: 17de octobr: Aaret 1737 og 7de Maj 1743  som viste at Citanten er tilfalden i Arf eftter Faderen 8 rdr: 3 Mrk: 14 s:  og eftter Moderen i hiemegiftt 7 rdr: 4 Mrk: 8 s:  samt i Arf 2 rdr: 8 s:

  Endel: Sagde Indstefnte Halvor Føyen  der har Citantens Søster til ægte  at hand 14 aar Nest komende Vaar siden kom til ben:te Citantens Faders gaard, da hand anam/m/ede alt det udlæg for ben:te lodder Citanten er paalodnet  undtagen hand ei har bekomet af Myntl: eller Citantens Faders Arf  1 skiæring for 2 Mrk: 8 s:   1 gul Brock  1 Mrk: 4 s:   1 under Skiorte  1 Mrk: 8 s:   1 Siorte  2 Mrk: 8 s:   1 hovet Dyne  1 Mrk: 8 s:   1 grimje  3 Mrk:  in allis 2 rdr: 3 Mrk: 4 s:,   Citanten har derimod hos ham bekommet Rede Penge nestl: Somer for de ham paalodnede Creature  5 rdr:   item forhen leveret ham 1 Hue,  1 Baad  og 1 øx for 5 Mrk:,  Saa at Citanten nu Ræster af Løsøret  saavit Comparenten har bekomet alt det Skiftte Brevet udviiser  desligeste Renterne af Citantens Creature  bereignet til 3 rdr: 3 Mrk: 4 s:, hvorudi afgaar de allerede eftter Citantens tilstaaelse \ham/ betalte Renter \1 rdr:/ 3 Mrk:   item decourteres udi Citantens Creature de betalte Fem Rixdaler,   endelig forbant Kragh  skiønt uskyldig  at betale Citanten de for Vahrer som melt Manglende 2 rdr: 3 Mrk: 4 s:   Sluttelig obligerede Halvor Føyen sig at betale Citanten denne Processes omkostning med 1 rdr  hvorved Sagen blev ophævet.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg begiærede dernæst det ordinaire Tingsvidne bestaaende af 8te Poster Examineret, da  eftter at sam/m/e for Almuen var anmeldet, Svarede De dertil som næst forige aar, undtagen for saavidt 1te Post angaar  hvorom der blev angivet at her ude ved Havsiden er bierget og død funden een Raaden Hval Fisk, hvorover allereede er skeed een Lovlig Forretning.

 

Paa tilspørgende om der dette aar 1753 er falden nogen første bøxel af Hands Kongel: Maj:ts strøe gods  som er 1 Løb Smør udi Gaarden Sælle paa Bremnæs, Svarede Almuen Nej.

 

Paa tilspørsel om Tingskydsens avbetaling til og fra de almindelige Tinge, Svares her som Sædvanlig.

 

Odels Mandtallet og Restancen  stoer (ope rum)  blev for samtlig Almue oplæst  Mens af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næst anstundende aar 1754 blev opnævnt disse eftterskrevne  nemlig  Hans Giettung, Jens Eritsland, Peder Kulleseid, Johannes Vaage, Ole Kolbensen Alsvog, Thore Hidsken, Niels Aandenæs, og Gunder Søre Sæhle,

 

Formedelst Aftenens paakomme blev Rætten til i Morgen ophævet

 

Dagen næsteftter  som var den 29de Novembr:  blev Rætten med forbemelte Laugrætt atter Sadt paa bemelte Tingstæd Bielland.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg gav tilkiende at hand til dette Ting  Tiid og Stæd eftter forige tiltale har ladet indstefne ægtegiftt Mand Jonas Olsen Espevæhr at lide Dom til straf for begangne Lejermaal med Pigen Elen Conradsdatter,  som og tilligemed Drengen Tarald Espevæhr er varslet til Vedermæhle i Sagen,   dernæst fremlagde actor Rættens seeniste den 27 Junj 1753 ergangne Eragtning  med

 

1753: 142b

 

Vedkommendes paateignede tilstaaelse at sam/m/e er Dennem lovl: forkyndt.

  De indstefnte blev paaraabt, mens ingen af dennem møtte  ej eller nogen paa deres veigne.

  ydermeere blev af actor i Rættelagt den over ægtegiftt Mand Jonas Olsen Espevæhrs \Boets formue/ den 16de augustj 1753 forfattede Registrations Forretning  med paateignet Høyvelbaarne Hr: Stifttbefalingsmand von Cicignons approbation af 24de Septembr: 1753, hvoreftter forbryderens gandske hovedlod bedrager sig til 102 rd: 4 Mrk: 13 s:, og eftterdi meerbemelt forbryder Jonas Olsen ved sin paateigning paa Rættens Eragtning under 17de augustj næstl: har tilstaaet at have haftt legemlig omgiengelse med det indstefnte Qvinde Menniske Ellen Konradsdatter, uagted at hands ægte Hustrue endnu er Levende, saa Sadte actor i Rætte og paastod at hand for saadan forseelse maae Dømmes at lide eftter Forordningen af 6te Decembr: 1743,   hvad sig angaar det indstefnte qvinde Menniske Ellen Konradsdatter  da siden hun inden Rætten har betalt sine Lejermaals Bøder  Saa Sadte actor alleene over hende udi Rætten, at hun end og maae tilfindes at udstaae Kirckens Disciplin,   Men hvad sig angaar den indstefnte Tarald Espevæhr, da eftterdi hannem icke nogen forseelse kand overbeviises, saa frafalt actor sit Søgemaal imod hannem,  og i det øfrige var hand udi Sagen Dom begiærende.

Afsagt.

Jonas Espevæhr benægter vel at være indstefnte Ellen Conradsdatters barns Fader  Mens da hand ikke kand sige sig frie for, Med hende at have haftt legemlig omgiengelse førend hun blev Frugtsommelig, Saa bør de begge  følgelig Lovens 6te Bogs 13de Cap: 1te articul  for ernevnte forseelse, {ligesom og} udstaae Kirckens Desciplin, ligesom og besagde ægtegiftt Mand desuden  følgelig Forordningen af 6 Decembr: 1743  af hands beholdne hovedlod bør betahle til hands Maj:ts Sigt og Sagefalds Cassa, Dobbelte Lejermaals Bøder 24 rdr:, og aparto til samme Cassa Tiende Parten af hands overskydende Formue  som eftter den udi hands Boe Passerede i Rættelagde og af den Høye øfrighed aproberede Inqvisitions Forretning, bereignes og opløber til 7 rdr: 85 s:   Det paadømte udreedes Fembten Dage eftter denne Doms Lovlige forkyndelse under Lovlig adfærd.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg gav tilkiende at hand til dette Ting  Tiid og Stæd med Muntlig varsel eftter forige tiltale har ladet indstefne Grissille Catharine Michelsdatter til strafs Lidelse for hendes 3de gang i løsagtighed begangne Lejermaal, til sist med een Svensk Matros ved Nafn Berge Andersen.   Dernæst i Rættelagde actor Rættens den 27de Junj 1753 i Sagen givne Eragtning, og fremstillede de 2de Vidner  Lænsmanden Johannes Lønning og Anders Bandedahlen  som skal afhiemble dens Lovlige forkyndelse.   Bemeldte Vidner beckræfttede ved Eed at de omtrent een Maaned siden forkyndte den i Rættelagde foreleggelse for qvinde Mennisket  bemelte Grissille Catharine Michelsdatter  udi hendes eget paahør, paa Pladset Eldøen \her i Sognet/  hvor hun da havde sit tilhold, alt til dette Ting og denne tiid, hvilken de hende tillige tilkiendegav.

  Grisselle Katarine Mikelsdatter blev paaraabt og møtte icke  mens eftter Almuens sigende nyelig skal være for omtrent 3 uger siden Reist til Bergen.

  Actor lod tilføre at eftterdi indstefnte Gresselle Khatarine Mickelsdatter ikke end nu eftter saa lang tiids forløb har kundet tilveje bringe den paaberaabte attest fra Præsten Hr: Habendorph  at hun har været Virckelig Trolovet med den Persohn som hende anden gang besvangrede, saa kunde actor icke ansee hendes paaskud i saa maader for andet end usandferdige udflugter,  Sadte der for i Rette og paastod at hun for sine Selv vedstaaede Løsagtige 3de Lejermaaler bør tilfindes  følgelig det erngangne!! Kongel: allern: Rescript  at liide og straffes med 8te aars arbeide udi Bergens Tugthuus, hvorom hand ville forvente Dom.

Afsagt.

Da Gresselle Catharine Michelsdatter Eldøen har fra denne Sags anlæg og i Særdeleshed siden næstl: Sommer Ting, haftt langt meere end tiid nock til at see sig forsiunet med den paaberaabte Præste attest  og hun end nu ikke med samme ind kommer, kand paa hendes løse og ubeviislige angivelse om forhen at være Trolovet, med een Persohn hende anden gang besvangrede, icke til følge kastes minste Reflection,  Thi tilfindes ernevnte Qvinde Menniske  følgelig Lovens 6te Bogs 13de Capt: 1te art:  for det paastefnte og af hende vedstandne

 

1753: 143

 

3die Lejermaal at udstaae Kirckens Disciplin  og desuden i allerunderdanigst følge det om deslige Kaade Qvinde Mennisker udgangne Kongel: allernaadigste Rescript af \3de Novbr: 1747/  bør hun desuden hensendes til det Bergenske Tugt og Manufactor Huus  for derudi i 8te aar at arbeide,  det paadømbte udreedes og eftterkommes 15ten Dage eftter denne Doms Lovlige forkyndelse under Adferd eftter Loven.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg i Rætte æskede Lejermaals Sagen Contra Enckemanden Torben Grønnevig, men actor declarerede derhos at hand formedelst visse affaires icke har faaet den Reus!! (Proc. Reus?) givne Lavdag lovlig forkynt, maatte derfor begiære Sagen udsadt til næste Ting, hvorved det og har sit forblivende.

 

Fogden Hr: Kammerraad Heiberg gav til kiende at hand til dette Ting  tiid og Stæd med Muntlig varsel har ladet indstefne Ole Valdvatne, Erick Valdvadtne, Steffen Kannelønning og Johannes Lillebøe  at lide Dom til straf fordi de formastelig og trodselig tvert i mod de Publicerede høye forbuder angaaende den unge tilvoxende skovs udhugning, har udi Deres paaboende gaarders skove hugget for at bortselge adskillige forbuden Trælast og Bielcker,   til vedermæhle i Sagen er indstefnt, Abraham Alham  boende i Savogen  som den der saadan forbuden Trælast skal have bestilt, til Sagen at svare  og saavidt den hannem kand paagielde  Dom at mod tage.   Ligeledes er til vedermæhle indstefnt Skipper Rasmus Kragh  saavidt Sagen hannem kand paagielde.

  Af de indstefnte møtte ingen eftter paaraab  ej eller nogen paa Deres veigne:

  Stefne Vidnerne  Lænsmanden Johannes Lønning og Anders Bandedahlen fremstod og ved Eed afhiemlede eftter Loven, at De til dette Ting og denne Tiid meere end 14 Dage siden lovlig haver indvarslet  saaledes som oven er anført  alle forbemelte Persohner for eenhvers boepæl.

  Dernæst gav actor tilkiende at hand ved Bøygde Lænsmanden Johannes Lønning og de 2de Dannemænd Lars Larsen Lillebøe og Anders Bandedahlen haver ladet besigte og Taxere de paastefnte Hugne utilladelige Trælast Sorter, hvorom de er indkommen med Deres skrifttlige forklaring  som blev i Rætte lagt, og hvoreftter indstefnte Steffen Kannelønning haver hugget i Skoven 4 støcker Bielcker eller Sperrer af 22 fods lengde  5 a 6 Tommer Tyck i Toppen, og een Tylt Bielcker af 18 fods lengde  4 Tommer Tyck i Toppen, samt een Tylt af 14 fods lengde  3 a 4 Tommer Tyck i Toppen,   Johannes Lillebøe haver hugget 3 støcker Bielcker  18 fods lengde  4 Tomer Tyck i Toppen, 2 støcker Bielcker  14 fods lengde  3 tomer i Toppen,   Ole Valvatne haver hugget 1 tylt Bielcker af 14 fods lengde  3 a 4 Tomer Tyck i Toppen, een tylt Rinne Spirer  nogle af 18 og nogle af 19 og 20 fods lengde  3 a 4 Tomer Tyck i Toppen,   Erick Valdvatne haver hugget 6 stk: Bielcker  11 al: lange  5 a 6 Tomer Tyck i Toppen, 3 tylter Bielcker af 18 fods lengde  3 a 4 Tomer Tyck i Toppen,  hvilcken Trælast af Mændene ere Taxerede  nemlig de Træer af 22 fod for 1 rd: tylten, de Træer af 18 fod for 4 Mrk: tylten, og de Bielcker af 14 fod for 2 Mrk: tylten,

  ernevnte Forretning blev dernæst oplæst  hvoreftter actor begiærede at de 2de besigtelse og Taxations Mænd Johannes Lønning og Anders Bandedahlen  som nu ere tilstæde  maatte i Rætte kaldes og Examineres hvad tiid denne Deres Forretning er Passeret, og beEedige at sam/m/e sig Saaledes i Sandhed forholder, samt dereftter forklare hvor de Specificerede Trælast Sorter nu er beroende.

  Bemelte 2de Vidner  Johannes Mathiesen Lønning og Anders Bandedahlen  aflagde Eed og forklarede at næstl: Høst in augustj {var} \infant {d}/ de \sig/ eftter actor Hr: Kammer raad Heibergs ordre hos forbemelte 4 Mænd  Erick og Ole Valdvatne, Steffen Kannelønning og Johannes Lillebøe  paa deres brugende gaarder, og gav dem til kiende at de af Velbemelte actor havde ordre at oversee og Taxere den forbuden Trælast de udi Deres gaarders skove havde aavircket  og eftter at bemelte gaarders opsiddere  som ere af deres gaarde Selvejere  havde anviist Deponenterne

 

1753: 143b

 

Den paastefnte Trælast  befant de samme at bestaae just i saa meget  samt af den Sort og Tyckelse  jae  \af/ Verdi eftter Deres skiøn, som deres derom da forfattede og nu i Rættelagde Forretning nermere udviiser,  bemelte aavircke er eftter ben:te Indstefnte 4 Mænds da for Vidnerne giorde tilstaaelse, alt Hugget nyelig  jae  nogle Dage forend ben:te Forretning skiede udi Deres gaarder Valdvatne, Kannelønning og Lillebøes skove, Ligesom og ernevnte Last den tiid laag ved stubben i skoven  undtagen det af Steffen Kannelønning Hugne, hvilcket var Transporteret neder til Søen i den Saa kaldede Almaas Pollen,   Paa actors tilspørgende Svarede Vidnerne at {ab} forbemelte 4 Mænd foromprovede tiid foregav at indstefnte Abraham Alham var den der havde bedet dem Hugge for indstefnte Skipper Rasmus Kragh Sperrer af den lengde som Vidnerne hos Dennem som melt forefant,   endelig forkynte Deponenterne titn:te Vederparter Arrest eftter actors ordre paa berørte ulovlige Trælast  og det i Kongens høye Nafn Saaledes  at sam/m/e paa de Stæder det  da arresten skeede  befantes, skulle intil denne Sags uddrag blive beliggende.

  Actor begiærede Laugdag for de udeblevne.

Eragted.

Ole og Erick Valvatne, Steffen Kannelønning, Johannes Lillebøe, Abraham Alhan og Mons:r Rasmus Kragh  som lovlig Stefnte men nu absente, gives alle Lavdag til næste Ting at møde med tilsvar udi denne Sag.

 

Fleere Sager var ej eftter paaraab  hvorfor Sage Tinget blev ophævet.

 

 

 

Anno 1753  Den 30te Novembr:  blev Almindelig Høste  Skatte og Sage Ting holden paa Tingstædet  gaarden Bielland udi Storøens Sogn for Fiere skibreedes Lehnets og Halsnøe Closters Almue, og Rætten betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laugrættesmænd:  Reier Ulverager, Peder ibdm:, Niels Breisted, Tieran Berge, Haldor Røe, Hans Fioen  i hands stæd Johannes Hansen Sundfør, Tarald Houskiær og Jørgen Ørevigen.   Overværende Kongel: Maj:ts Foged  Velædle og Velbyrdige Hr: Kammer raad Heiberg  med Meenige Tingsøgende Almue.

 

Hvornæst allerunderdanigst og underdanig blev læst de paa næstforige Ting Publicerede Forordninger og anden høy øfrigheds ordre.

 

end videre blev læst:

  1te  Hr: Kammer raad og Foged Heibergs bøxel Seddel in duplo forfatted med Revers paa den eene  til Thor Gundmundsen paa 18 Mrk: Smør  4 ½ Spand Korn i gaarden Feraas,  dat: 30 Nov: 1753.

  2de  Peder Søre Mølstres bøxel brev paa 18 Mrk: Smør i gaarden Næsse, til Jens Tormosen  dat: 12te Novembr: 1753.

 

Fordie i Dag ei flere publicationer var  blev Retten til i Morgen ophævet.

 

Dagen nesteftter  som var d: 1te Decembr:  blev Retten med forben:te Laug Rett atter Sadt paa ben:te Tingstæd.

 

Dernest blev læst

  1ste  Fogden Hr: Kamer Raad Heibergs Fæste Brev til Halvor Reiersen paa gaarden Røgenæsset  skyldende 1 Løb  1 Hud  dat: 6te Novbr: 1753.

  2det  Hr: Controleur Gorms Skiøde til Jocum Nielsen paa 1 Løb  1 Hud udi gaarden Oucland for 90 rdr:  dat: 29de Novbr: 1753.

  3de  Mr: Jocum Nielsens Pante Brev til Controleur Gorm  Stoer 90 rdr:  dat: 29de Novbr: 1753.

  4de  Ole Joensen Rødværs Skiøde til Halvor Størkersen paa gaarden Elgeraas  af skyld 2 Pund 15 Mrk: Smør  for 70 rdr:  dat: 30te Novbr: 1753.

  5te  Lars Tørrissen Qvalvaagens Skiøde paa 1 Løb Smør i gaarden Qvalvaagen til Niels Johansen for 60 rdr:  dat: 30te Novbr: 1753.

  6te  Bent Madsen Sunstabøes Fæste Brev in duplo med Revers paa det eene  til Ole Bentsen paa ½ Løb Smør i gaarden Sønstebøe  dat: 30te Novbr: 1753.

  7de  Baar Siursen Biordals og de fleres Skiøde til Ingemon Siursen paa 2 Pund 12 ¾ Mrk: Smør i gaarden Emberland for 60 rdr: 4 Mrk: 8 s:  dat: 30te Novbr: 1753

  8de  Provsten Hr: Ruses Fæste Brev til Povel Ericksen paa 1 Løb Smør  1 Bukeskind i gaarden Stueland  dat: 24de Novbr: 1749.

  9de  til Mortification Jocum Nielsens Obligation til Hr: Krigs Commissaire Dahl  Stoer 100 rdr:  dat: 12te Julj 1753  som er indfriet ved een Senere til Creditor udstædde Forskrivelse

  10de  Ole Biordahls skiøde

 

1753: 144

 

til Baar Siursen ibdm: paa 2 pd: 6 Mrk: Smør i gaarden Indre Biordahl  dat: 30te Nov: 1753.

  11te  et dito til Peder Johansen Qvalvog  udstæd af Haldis Pedersdatter Qvalvog med fleere  paa 1 Løb 2 pd: 3 3/7 Mrk: Smør i gaarden Qvalvog  dat: 30 Nov: 1753.

  12te  Svend Svendsen Nodelands bøxel Seddel til Helje Heljesen paa 3 vetter Korn i Nore Mølstre  dat: 11te Maj 1753.

 

Syver Eidsvaag anviste i Retten een Strie Pung hvorudi skal være 20 rdr: 1 Mrk: 8 s:  tilhørende Myntlingerne Maritte og Brynilde Olsdøttre Tvedt af Was Sogn  med forspørsel om nogen same for lovl: Rente vil imodtage, Mens da ingen dertil meldte sig  blev Pungen Forseiglet og ham tilbageleveret.

 

  13de  blev læst Haldis Pedersdatter og de fleeres Skiøde paa deres ejende Anparter i gaarden Qvalvaag til Peder Johansen for 82 rdr: 1 Mrk: 11 s:  dat: 30te Novbr: 1753.

  14de  Svend Svendsens Fæste Brev til Helje Heljesen paa 3 Vætter Korn i gaarden Nordre Mølstre  dat: 11te Maj 1753  in duplo med Revers paa den eene.

 

Abraham Løvaas haver til dette Ting Muntl: ladet Indstefne Johanes Aasbue fordie hand haver Skielt Citanten for een Laane Fitte og een Veder Tyv, derom at paahøre Prov og taale Dom til undgieldelse og Citantens friefindelse, Samt erstate processens omkostninger.

  Johanes Aasbue møtte for Retten og tilstod at være i denne Sag lovl: Stefnt.

  1te Vidne Niels Bielland  aflagde Eed og Vandt [og] Provede at hand ei har hørt noget ord af den indstefnte Veder Part paa 1 ½ aar fra denne tiid,   det same sagde og de øfrige Vidner   thi blev intet af Deres Vidne videre indført eftterdie den instefnte derimod Protesterede.

  førend nest oveninførdte blev indtaget  Udlod Citanten sig mod indstefnte Johanes Aasbøe udi stoer forbitrelse med disse ord  Du har løyet som een Skielm paa mig, Du er een Løgner, Jeg har Røynt Diævels gierninger af Dig  og Du har Staaet eftter Min ære,  end videre Sagde hand at her er i Landet ingen Rett  og at hand ei maae være tilladt at Sige Sandhed.   Citanten Sagde dernest at hand har intet Vidne at føre paa de ord i denne ære Sag, som ere talte  uden eftter 1 ½, til 2 a 3 aar her foran, omskiønt hand omtrent 1 ½ aar {Si} lenger Siden fick eftterretning om at ordene vare talte,  og at hand ei Strax og til første Ting Stefnede i Sagen  kom deraf at Lænsmanden Tollef Hougland ei ville Stefne for ham.

 

Stædets Foged Hr: Kammer Raad Heiberg har til dette Ting  tiid og Stæd Muntl: ladet Indstefne Anders Raben og Hustroe Magrete Johansdatter for med hinanden haftte fortilig Samenleie  at taale Dom eftter Loven til Bøders udredsel.

  Af Stefne Vidnerne mødte ingen  uden Størker Hoversholm  som ved Eed bekræfttede at hand i denne Sag mere end 14 Dage Siden lovl: Stefnte forben:te 2de Persohner  som nu ei mødte eftter paaraab.

  Actor begierede Anstand i Sagen til neste Almindel: Ting  hvorved det og har sit forblivende.

 

Videre blev læst

  1te  et Skiøde fra Ole Andersen Wesvig til Peder Handeland paa ½ Løb Smør  1 Væt Korn i gaarden Kind for 64 rdr:  dat: 1te Decembr: 1753.

  2det  et dito fra Abraham Olsen Løfaas til Sted Sønnen Lars Johansen paa 18 Mrk: Smør i gaarden Løfaas for 19 rdr:  dat: 1te Decembr: 1753

  3de  Lænsmanden Størker Hoversholms Fæste Brev in duplo til Anders Jensen paa Pladset Houge  af skyld 9 Mrk: Smør  dat: 1te Decembr: 1753.

 

Fordie ei videre ved dette Ting var at forrette  blev Retten ophævet

 

 

 

Anno 1753  d: 3de Decembr:  blev Almindel: Skatte og Sage Ting holdet paa Huglen udi Storens Præstegield for Halsnøe Closters Føyens og Waags Skibredes Halsnøe Closters Almue, og Retten betient med eftterskrevne 8te Eedsorne Laug Rettes

 

1753: 144b

 

Mænd  Povel Christophersen Lille Næss, Johanes Larsen Hageberg, Johanes Larsen Hageberg, Hermand Monsen Hage, Ole Mathiesen Næss, Tarald Nielsen Lande, Johanes Størcksen Skornsnæs!! (Skomsnes?), Ingemon Mortensen Skornsnæs, og Johanes Pedersen Tvedt.   Ofverværendes Kongl: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kamer Raad Andreas Heiberg  med Menige Tingsøgende Almue.

 

Hvornest Allerunderdanigst og underdanig blev læst de nest foran holte Tinge læste og Extraherede Kongl: Allern: Anordninger  samt den høye Øfrigheds ordres

 

Saa blev og læst

  Hr: Kamer Raad og Foget Heibergs Fæste Brev til Syver Tronsen paa 1 Pund 3 Mrk: Smør  3/8 Huud udi gaarden Hofland  dat: 3de Decembr: 1753

 

Peder Andersen Huglen frem lagde udi een Skind Pung 29 rdr: 4 Mrk: 15 s:  og udi Renter deraf 6 rdr: 1 Mrk: 8 s:  Myntlingen Maritte Johanesdatter Løghamer tilhørig, Med forspørsel om same af nogen for Rente maatte forlanges  mens da ingen derom melte Sig  blev Pengene Forseiglet ham tilbage leveret

 

Ellers tiennes!! til eftterretning; at forinden Tinget blev ophæved for Fiære Skibreede; begierede Fogden at eftterfølgende Tingsvidner maatte inden Retten blive Examineret; og blev da først

  det ordinaire Tingsvidne, som bestaar af 8te Poster examineret; Og {er} eftter at sam/m/e for Almuen var anmeldet, Svarede de dertil, som nest forige Aar, undtagen for saavidt 7de Post angaar, hvorved blev angivet at giestgiverie Huuserne paa Mølstre waagen; tilligemed beboernes gandske Eiendeele  \og/ tilligemed 2de Hendes børn  er bleven opbrendt; Hvorudover hun er geraaden i yderste Armoed, og nu betler sit brød.

  2det  blev Almuen tilspurdt om icke de 2de Tønder Korns Landskyld udj gaarden Flatnes end og dette aar har været Ødeliggende, og at dend til hver Ting er bleven opbuden   item om Høiere gresleje eller anden afgiftt af denne Ødepart enten har været at bekome eller bleven betalt, end dend Eene Rixdaler gresleje, som Opsideren Joen Flatnes tilsvarer,  saa og om icke bemelte Øde Jordskyld er beliggende i Marin Lægdernes Destrict.  Hvortil de Eenstemmig Svarede som forige Aar;

  3de  Paa Tilspørgende om icke Eenhver, som haver Skydset Fogden og Sorenskriveren til og fra dette Ting, har nødt deris betalling pro Persona 4 s: miilen;  Svarede samtlig Almuen, at Eenhver skydsende Almues Mand har Rigtig nødt deris betalling for hver Miil 4 s:

  4de  blev Examineret om der er falden nogen Første bøxel af de 2de Tønder Korns Landskyld udj gaarden Flatnes;  hvortil blev svared, at aldeeles ingen bøxel deraf dette aar er bleven falden  eftterdie sam/m/e er aldeelis Ødeliggende.

  5te  blev Almuen tilspurdt om nogen vil antage de i dette Skibreede{r} Ødeliggende og med visse Conditioner bortfæstede Halsnøe Closters Godses gaarder, paa bedre vilckaar, end som de nu er bortfæsted \med/,  dertil de Svarede; at det er umuelig, at nogen kand antage dem paa andre vilkaar end som nu er Skeed; saafremt de {ej} aldeeles ej for efttertiiden Skal blive Ødeliggende.

  Og til sidst blev Restancen inden Retten Examineret saa vel for Føyens som Fiere Skibreder; der beløber sig til,  sc: for Føyens Skibrede 152 rdr: 1 Mrk: 11 s:   og Fiære Skibrede 92 rdr: 7 s:

 

Dereftter blev af Fogden Hr: Kammer Raad Heiberg forlanged at det ordinaire Tingsvidne af 8de Poster bestaaende motte Examineres, her inden Retten for disse 2de Skibreder, og eftter at sam/m/e for Almuen var anmeldet, Svarede de dertil, som nestforige Aar.

 

Paa tilspørgende; Svarede Lænsmanden og Almuen, at Eenhver af dend Skydsende Almue Rigtig har nødt Ting Skydsen med 4 s: for hver Miil.

 

Paa tilspørgende, om det her i disse 2de Skibreder Ødeliggende Halsnøe Klosters Gods har været paa \nogen/ fordeelagtig Maade at faae bortfæsted, eller Høiere gresleje at beckome deraf, end som nu svares,  blev af Almuen Eenstemmig forcklaret, at det har været umuelig at faae det i brug; og at ingen høiere gresleie deraf dette aar har været at beckom/m/e, end som forige aar.

 

1753: 145

 

 

Restancen  Stoer 61 rdr: 5 Mrk: 13 s:  blev dernest for Almuen oplæst, og af ingen modsagt.

 

Til Rettens betiening, blev opnefnt eftterskrefne,  Jacob Sæbiørnsen Otterøen   flere Nye fandtes icke,  Johannes Levaag, Anders Hovland, Erick Hovland, Tarald Wessvig, Tommes Wessvig, Lars Hageberg og Hans Rønholm;

 

Da inted viidere paa dette Ting var at forrette, blev Retten ophæved.

 

 

 

Anno 1753  dend 5te Decembr:  blev almindelig Skatte og Sagefalds Høste ting holdet paa gaarden Sioe udj Fieldbergs Prestegield for Schonevigs og Opdals Skibreders Halsnøe Closters Almue, og Retten betient med eftterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes mend,  Torgier Sioe, Wiking ibdm:, Lars Olsen Sævereid, Anders Tofte, Amphind Opsanger, Halvor Waage, Povel Echeland og Niels Iversen Tvedt   Overværende Kongel: Maj:ts Foged  Welædle og Welbr: Hr: Kammer Raad Andreas Heiberg  med meenige Tingsøgende Almue;

 

Hvornest Allerunderdanigst og underdanig blev læst de nest foran holdte Tinge læste og Extraherede Kongel: Allernaadigste Andorninger samt dend Høie Øvrigheds ordres.

 

Saa blev og læst

  Høi Velbaarne Hr: Stiftbefallingsmand von Cicignons bestallingsbrev Til  Torgier Olsen Sioe, at være bøigde Lensmand for Halsnøe Closters Gods udj Schonevigs Skibrede

 

Viidere blev læst

  Fogden Hr: Kammer Raad Heibergs fæste eller bøxel brev til forbemelte Torgier Olsen paa 1 ½ Løb Smør  1 ½ Huuds Jordskyld udj gaarden Sioe  dateret 16de Martj 1753.

 

Fordie ej mere end anførdt i dag var at Publicere, og Hr: Kammer Raad Heiberg med Skatternes tagelse giorde anfang, blev Retten til i morgen ophæved.

 

Dagen eftter, som var dend 6te Decembr:  blev Retten med forbemelte Laug Rett, og i overværelse af Velbemelte Hr: Foged atter sadt paa besagde Tingstæd Sioe,

 

Da udj Sagen imellem bøigde Procurator Hans Giøen som andordned Formynder for Myndtlingen Christine Lars Datter Wahlen  /: hendes Arve Midler betreffende :/  og de Messieurs Hans Seehuusen et Undahl  blev Saaleedes Dømt og

Afsagt

Eftter de i denne Sag befundne omstendigheder og indkomne beviser, kand icke Retten til pligte Myndtlingen Christine Larsdatters Stif fader Hans Seehusen at betalle enten Renter eller Landskyld af hendes paastefnte Arveparter, af Resong, at hand paa hendes underholdning, Education indbereignet Klæder med viidere  haver aarlig  siden hand indlod sig i ægteskab med hendes Moder  kosted langt meere {f}  heldst siden hun icke er opdraged som Eet bunde-barn, mens hendes afkom gemess; end dend paastefnte Landskyld og Rendte kand Rendere til;  Thi bliver hand for Citantens sigtelse friefunden,   hvad sig indstefnte Jens Undall betreffer, da eftterdie gaarden Wahlen er hans Koenes virckelige Aasæde og Odel, Citanten icke eller!! (heller) har Ligitimeret det hand nogensinde har fordret af ham de penger ernefnte Myndtling udj besagde gaard er tilfalden; Men i det Stæd visser!! Acten at sam/m/e Undall har erbudet sig, at erlegge til Citanten aarlig Landskyld for Myndtlingens part i Wahlen i dend tiid hand same har beboet, desligeste at Citanten det tilbud ej har villet imodtage, saa  i følge Lovens 5te bogs 2det Capituls 3 Art:  Kiendes for Rett at Jens Undall  i stæden for Renter, hvortil hand icke kand pligtes, bør betalle dend anbudne Landskyld, af nockbemelte Myndtling Christine Lars Datters gandske Eiendomb udj gaarden Wahlen, og det fra dend tiid hand gaarden antog  og til betalling Skeer.   Af Processens omckostninger, betaller icke enten Seehuusen eller Undall noget, fordie dend første er bleven friekiendt for Søgemaalet, og dend sidste icke har veigret sig for, Midnelig viis at betalle alt hvis hand nu ved Dom er tilkiendt.   Det paadømte udreedes 15ten dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under viidere lovlig adferd eftter Loven.

 

Enken Siri Ericksdatter \Tungesvig/ haver til dette Ting, tiid og Stæd Mundtlig ladet indstefne {id} Halvor Olsen Hillesdahl, fordie hand ej har betalt hende mere end halv fierde vogen Korn  eller fostret for hende meere end Een halv Koe og 2de Smaler; siden hendes Mands Død nu 2de Vintrer siiden, omskiøndt hand eftter en opretted Contract af 19 Novbr: 1748 er forbunden at levere hende aarlig udj vilckaar af gaarden I. Tungesvig til dend hendes døde Dag 7 voger Korn  item føde for hende halv anden Koe og 3 Smaler,  derom at anhøre Citantjndens beviis, desligeste lide Dom, saaledes at dend indstefnte bør betalle det manglende Vilckaar eftter bøigde priis, samt tilpligtes for efttertiiden at opfylde Contractens indhold, desligeste at erstatte Processens omckostninger.

  Citantinden  i mangel af de fornødne Stefnevidner, begierede Sagen udsadt til næste Ting, hvorved det haver sit forblivende.

 

1753: 145b

 

 

Ølver Gudmundsen Holmedahl fremstoed for Retten og becklagelig androg, at hans paaboende gaard Holmedahls tilhørende huser Natten til dend 23 Novembris sidstleden af Een uløckelig vaade ild er  tilligemed alle hans andre Eiendeelle  bleven lagt i aske, hvor over hand, som tilforn var udj maadelig Velstand, \nu/ er bragt i yderste Armoed og fattigdom, og da hand agter at giøre allerunderdanigst ansøgning om nogle aars Skatte friehed af ben:te hans brugende gaardepart Holmedahl  Matriculs No: 23 udj Skonnevigs Skibrede, Skyldende aarlig udj Skatt 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:   Men i Landskyld 2 Løber 9 Mrk: Smør, hvoraf hans Kongl: Mai:t under Halsnøe Klosters Gods er ejende 2 Løber Smør med bøxel, samt overbøxel til 9 Mrk: Smør  Presteboelets Gods;  Saa fremstillede hand for Retten de 2de Danemend af hans Naboer  Nafnlige  Omund Erritzland og Torbiørn Skarveland  med begier at de under Eed, og ellers dend Øvrige Almue, motte til Eet Tings vidnes Erholdelse giøre Deris Sandferdige forcklaring om denne uløckes tildragelse  og fornemmelig om hvad Huuser hand ved denne uløckelige Ildebrand  /: gaarden tilhørig :/  har mist

  Bemelte 2de vidner aflagde Eed eftter Loven og forklarede at Natten til dend 23de Novbr: nestleden, da alle Folck var til Sengs  optentes udj Leilendingen paa gaarden Holmedahl  Ølver Gudmundsens Ildhuus, en uløckelig vaade ild, hvortil ingen veed at give nogen Aarsage, hvilcken Vaade ild udj Een Hast saaledes greb om sig, at dend fortærede og lagde i aske, icke allene fornefnte Ild Huus, men end og gaardens borgeStue, samt en Senge boe med Een Kielder, samt 2de Stoere Svaler, som vare fulde med Høe  og 2de andre Svaler med adskilligt boeskab udj, udj hvilcke afbrendte Huser, ogsaa var forvaret Leilendingens gandske boehave af Mad, Klæder, og Huusgeraad, saavelsom og de penge hand hafde indsamlet af dette aars avling, {hvor} til de Kongl: Skatter og Landskylds Rettigheders betalling, hvoraf inted {for} blev bierged, mens Leilendingen self  formedelst Ildens Hastighed  blev af sam/m/e merckelig Lideret, da hand med 2de nøgne børn gick ud af Stuen igiennem Ilden, Saa at hand  som før Hiulpen  er bragt i yderste Armod.

  dend tilstæde værende Almue paa tilspørgende giorde udj ord og meening Een og dend sam/m/e tilstaaelse som af de 2de førte vidner er forcklaret.

  ovennevnte Leilending Ølver Gudmundsen begierede herom Eet velbeckrefted Tingsvidne; hvilcket blev indvilget.

 

Dernæst begiærede Fogden Hr: Kammer raad Heiberg det ordinaire Tingsvidne Examineret  og falt derpaa Almuens Svar ligesom Sædvanlig og paa forleden aars Ting Svaret er.

 

Paa Fogden Hr: Kammer raad Heibergs tilspørgende om icke opsidderne paa de aftagne gaarder udi Schonevigs \og Opdahls/ skibreder Halsnøe Closter gods, Rigtig dette aar 1753 er bleven godtgiort Landskylden, aarlig tagen og arbeids pengene af det affelte gods udi deres gaarder,  hvortil de Svarede jae,   sagde og at Leedingen dennem ogsaa er gotgiort, saavelsom Skatterne  undtagen udreedning og Stand qvarteer pengene

 

Paa Fogdens tilspørgende om det ødeliggende gods her i disse skibreder  Halsnøe Closter tilhørig, Svarede Almuen som nest forige aar, undtagen at gaarden Eide og Tofte dette aar beboes for Skatt og Landskyld forsaavidt forhen har ligget øde.

 

Skydsen til og fra de Sædvanlige Tinge indeværende aar 1753, er eftter Almuens tilstaaelse Dennem Rigtig godtgiort eller betalt  nemlig for hver Miil 4 s: pr: Mand.

 

Dernæst blev Restancen  stoer (ope rum)     og odels Mandtallet {blev} Almuen forelæst  og af ingen modsagt.

 

Til Rættens betiening næst kommende aar 1754 blev opnævnt  Niels Mæland, Amund Nielsen, Helje Sætre, Hans Sæbøe, Johannes Sæbøe, Ole Sandvold, Haagen Eegenæs og Torben Skarveland;

 

Derpaa blev Tinget ophævet.

 

 

 

Og herved er året 1753 ferdig avskrive.