Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

Tingbok I.  A.d. 4, 1704 - 31/1 1705, for Hardanger, Voss og Lysekloster

 

Alle sidene i protokollen er skadd i kantane. Desse vert avskrive med same linjeskift som i originalen.

 

 

1704: 1

 

                          I denne protocol gif Herren

                                   Lif og Lyche

                          Og Herrens hellige Aand, i

                                   mit indtryche

 

Ao: 1704  Torsdagen d: 6te Martj Hold(tes almindeligt)

Waarting med Jondahls, og Østensøe(s tilstædeværende)

Almue, Paa den gaard Østensøe, o(verværende)

Kongl: Mayts: Foget, Sr: Olluf Lauridze(n, og i)

Aambudz manden monsr: Wilhelm Hansens (Sted)

war hans tiener Jørgen Høg, Bonde (Lensmanden)

af Jondahls Sogn, Lauridz Drage, af (Østensøe)

skibrede Samson Lauridz: Røen,  (…..)

Biercheland, Suend Skeye, Olle (………….)

Trond Røchen, Hellie Melstuedt, O(lle ……..)

Hans øfre Wig, og Jon Suendsen Skeye  (alle)

Laugrettes mænd, af Østensøe skibbr(ede)

 

Der Paa Kongl: mayts: Foget, Eftter Sæd(vane sat)

Ting, og Liuste ting fred Eftter Louen

 

Blef saa fremlagt for Retten H(ans)

Mayts: Aller Naadigste skatte bref (for inde-)

wærende Aar, Dateret Kiøb:h: d: 14 (Janvari? 1704?)

Som Aller Underdanigst for Almu(en blef)

Læst og forkyndt, Eftter paa tegning (og)

Forklaring,

 

Item den forandring om søefahrende f(olch? ..)

October Ao: 1703,

 

1704: 1b

 

 

Noch blef For Retten Aller Under danigst læst, og

forKyndt Hans Kongl: Mayts: Aller Naadigste

Forordning om Soldattere og søe folch i Norge

Datered 29 Janvarj Ao: 1704

 

(Li)geledes den Aller Naadigste forordning, An-

(ga)aende Hans Jacobsen Søbødker af Dato

(..) october 1703, om Nogen med Ham Hafde

(Ha)ndled, og til Ham var skyldig, at de det

Til det Høy Kongl: rendte Cammer

Skulde Angive

 

Liggeledes blef for Retten op læst Angaaende

De octrojerede Paa Findmarchen, Dateret

(d:) 11 December 1703

 

(Ite)m Angaaende Fiske tønder som giøres

(og) til Kiøbstæderne indføris, at de Eftter

(de)t Nye maal blive indrettede, Dateret

(..) Novembr: 1703

 

Tiende Taxten af 11 December Ao: 1703

(bl)ef ligge ledes for Almuen læst og forkyndt,

 

(….) Pouelsen Moes bøxsel Sædel Paa ½ Løb smør

(1 H)ud, blef for Retten læst, udsted af Hr: Christen

(Ur)dal, Dateret Hambre Præste Gaard,

 

1704: 2

 

 

 

Ao: 1704  Mandagen d: 10 Martj  Holdtes Almindeligt

Waar, skatte, og Sageting, med Ulvig, Eidfiord, og

Gravens Sogner, Paa den Gaard Haggestad,

udj Ulvigs Sogn, over wærende Kongl: mayts:

Foget Sr: Olluf Lauridzen, Aambudz manden

Sr: Wilhelm Hansen tiener Jørgen Høg, og

Lensmand Baar Richolfsen Spaanumb, (….)

Holven, Torbiørn Neseim, Lauridz Kløve, (…)

Leque, Hans Undeland, Find Bue, (…..)

og Elias Neseim, Eedsorne Laugrettes (mænd i)

Gravens skibbrede, og for Ermeldte (………)

 

Huor Kongl: mayts: Foget Eftter Sædvan(e satte)

Tinget, og Liuste ting fred Efteer Lou(en)

 

Til Huilchen tied de forhen Exst(raherede)

Hans Kongl: mayts: aller Naadigst(e For-)

ordninger med Andre breve, Alle(r Underda-)

nigst og Hørsømeligst for alm(uen blef op-)

læst og forKyndt

 

Iver Lauridsen Hougse Loed for (Retten)

Læse En Contract, og forligelse, (mellem?)

Hann: og Hr: Elias Eliasen  Sogne (Præst til)

Skaanevigs Præste gield, oprettet (angaaende?)

den Halve Jordz Hougse, Dateret (.. …….)

Ao: 1703

 

Jørgen Høg Paa hans principal Sr: Wil(helm Hansens)

wegne hafde ved bonde Lensmand B(aar Spaanumb)

Ladet udj Rette Stefne Endre Lauridsen (……)

Til at forKlare, Paa Huad maade (…..)

 

1704: 2b

 

Olsen, og Orm Endresen Diøne, Nest afvigte

Høst, da de Reyste fra Kindservigs Kierche, og

til deres Gaard Diønne, Eftter die Hand var med

denn: Paa baaden, og maaske Hand ved deris samm

Havende V-Ennighed, og drochenskab Kunde være

Aarsag,        Her om var Stefnt til prou Lauridz

Lauridsen Haldanger, og Iver Hoversen Instenæs, som

og skal Have wæred paa same baad, huor af ichons

(… ..)tte det seeniste prou, og iche wæderpartten Endre

          Der fore Er herom denne sinde saaledes

                                    afsagt,

Endre Lauridsen Haldanger og begge de indstevnte prou

Paalegges til Nest Holdende Somerting at møde, deris

forKlaring om denne Sag at giøre, Under Vedbørlig

Straf Eftter Louen, paa det da udj Sagen kand

(giv)es udførlig Oplysning,

 

(Oll)e Endresen Eftter forige til talle, wed Bonde Lens-

mand Baar Spaanum Hafde Ladet udj Rette Stefne

Christopher Aamundsen Ødven, til at holde den

(Con)tract Imellem denn: oprettet, Angaaende de fiere

(P)und Smør udj den Gaard Leggrei, og der fore

(at) Anname penge Eftter Contractens indhold, og

(…..) mændz forKlaring som Contracten Hafde Under

(skr)evt, Contracten blef udj Rettelagt, og oplæst

(Da)teret 1 Martj Ao: 1702:   de mænd Elling Hansen

(og) Aamund Simonsen som Contracten Hafde Under

(skr)evet  wedstoed Contractens indhold,   Noch Var her

(Ind) Stefnt til prou Anders Leggrei, som tillige

(me)d Aamund Simensen wandt, at Eftter at Contracten

(va)r indrettet, accorderede Olle Endresen med

(Ch)ristopher Aamundsen, om de fiere pund

 

1704: 3

 

Smørs af Kiøbning, og Hørde de at Christopher

sagde, at Olle Endresen skulde give hann: 6 rd mehre End

Anders gaf hann:  som var 105 rd for det Hand Kiøbte

udj same Jord, og skulde hand iche give mindre  Hand skulde

iche give Hann: mehre, men om noget fast Kiøbt

var de iche for Enede,

  Her imod og til Sagen at suare møtte Christopher

Aamundsen, og bevieste med Hans Undeland, at O(lle)

Endresen siden den tied Hafde bødet Hann: for

fiere pund smør 130 rd  Huilche Hand iche vilde (mod-?)

tage, og sagde sig iche at Kunde setge!! (selge) goedset sig (til?)

skade Under 150 rd

  Her til Olle Endresen suarede at de 130 rd Kunde (hand)

iche nægte io for Rolighedz skyld at Have bøde(t Chri-)

stopher  og til bød hand hann: Endnu same p(enge?)

Paa det hand Eftter Contractens indhold Kun(de faae?)

Goedset

  Christopher Aamundsen udj Rette lagde (Skiøde?)

Paa same Goedz med mehre udj same Gaard, (Dateret?)

24 Febr: Ao: 1702  for mendte iche at være p(….)

til at holde noget Kiøb som iche beviestes (….)

at wære slutted, og Eftter die Olle iche vi(lde eftter?)

Hans begiering \give/ for Goedset, 150 rd for (….)

Hand det, Eftter Hans skiødes formeld self (…)

  Partterne blef tilspurt om de widere Hafde (at oplyse?)

Huor til suarede Ney, men var Dom beg(ierende)

                                     Afsagt,

Ihuor vel den udj Rette Lagde Contract (med Olle)

Endresen  det paa Stefnte Goedz fiere pu(nd Smør i)

Gaarden Leggrey, inden Paaske 1703 ska(…)

Saa dog allige wel, forKlarer Huerchen (….)

Eller widnerne, at de om noget fas(t Kjøb af?)

same Goedz Ere for Enede, og Ey Heller (…..)

 

1704: 3b

 

Retten Eftter imellem Handling, Olle Endresen

at wild give Christopher Aamundsen det Hand

begierer for Goedset, Aldtsaa beholder Christopher

det paa Stefnte goedz Eftter udj Rette Lagde

V-Suechede skiøde

 

Iver Aslagsen, Lader for Retten Liuse Sine Penges

mangel Paa 1 Løb Smør  1 Huud, belligende udj

den gaard Windahl i Gravens Sogn, Som

Hand for meenes at wære oddels berettiget at

indløse, Eftter die det udj Hans V-myndige

Aar, hans forfædre Er fra Komen

 

 

 

Ao:

1704  Onsdagen den 12 Martj  Holdtes Almindeligt

Waarting med KindserVigs skibbredz Almue, paa

den gaard indre Alsager, over wærende Kongl: Mayts:

Foget Sr: Olluf Lauridzen, Monsr: Wilhelm

Hanes!! (Hansens) tiener Jørgen Høg, Bonde Lensmand

Er udj dette skibbrede 2de  nafnlig Johanes Tioflet

og Peder SkelVig, Rettens besidere, Olle Olsen

Jaastad, Gunder Huus, Suies(?) Bue, Olle ibidem,

Knud Hofland, Johanes Eilofsen Tioflet, Peder

FrøsVig, og Knud Toresen Diønne, Eedsorne,

Laugrettes mænd af for Ermeldte skibbrede,

 

Eftter at Fogden Hafde sat tinget og Liust

tingfred, blef Hans Kongl: Mayts: Aller

Naadigste Skatte bref med andre forordninger

aller Underdanigst Læst, og Paaskreven

som forhen findes Exstraherede

 

1704: 4

 

 

Niels Øriensen Langesætter Loed for Retten Læse

Et til Hann: given skiøde, Paa 21 3/8 mrk Smør, udj Gaarden

Langsetter, af Pouel Øriensen udstæd  af for bemeldte

Dato

 

Peder Knudsen SkelVig Lod Illigemaade Læse Et

skiøde Paa En Løb toe 1/3 mrk Smør, udj Gaarden Sexse

af Hr: Jørgen Brosse udstæd, Dateret 18 Febr:

Ao: 1704

 

Bonde Lensmand Johanes Tioflet, Paa Sr: Wilhelm

Hansens wegne Hafde Stefnt Lauridz, Jacob, og

Peder Rogde for de Nestleden Sommer, Kiøbslog

gieder af En tyf, og da de same tyf skulde føre

til præsten for at Examinere Hans pas, slap de h(am)

Under weyes, og tyven der over Kom bort,

  Af de indstefnte møtte Lauridz og Peder og sagde

at hans dreng førtte for hann:  og Hand vieste (intet?)

Paa Huad maade tyven bortkom,

                                   Afsagt,

Jacob, Lauridz, og Peder tillige med hans (dreng?)

alle fire(?) at møde til Nestholdende Somer (ting)

at giøre forKlaring, udj denne Sag, aldt U(nder .)

Lod Sølfs bøder, for huilchen som ud(ebliver)

 

Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridzen (og)

Bonde Lensmand Peder Skelvig, ladet (ind)

Stefne Sal: Daniel Alfsens Enche, Ra(… ….-)

Datter, for resterende Huusomboed, (hun?)

blef Paa Lagt Kongens Jord Opp(…. i)

Odde Sogn, og Eftter die Huusene iche (er for-?)

bedred, Paa Stoed Fogden at hun de 5 rd (………)

 

1704: 4b

 

  Dend indstefnte møtte iche  Ey heller nogen Paa hendes

wegne til Sagen at suare, der fore hender Paalegges

til Nestholdende Somer ting, at møde Under toe Lod

Sølfs bøeder, Paa det da udj Sagen kand kiendes

Huis Ret Er

 

Østen Michelsen Luttrem Hafde Ved bonde Lensmand

Ladet udj Rette Stefne Lauridz Olsen Apel, for hand

Haver Krænched hans Søster Agatha Michels Datter

og hender iche Eftter sit Løftte vild ægte, og Ey heller

give hender for hendes æris Krænchelse Eftter Louen

Huilchet hand i det Ringeste for mendte Lauridz Olsen

burde Eftter Leve og fuldKome,

  Dend indstefnte møtte iche, men hans Fader Olle Lauridz:

suarede at hans Søn war Et barn, som huerchen hafde

Gaaed \till/ Herrens Naadere, Eller andet, mendte der

fore at Hans Søn iche til Sagen Andet Kunde

suare, End at betalle de bøder Eftter Louen

24 Lod Sølf, Huor om hand med Aambudtz

mandens tiener Jørgen Høg war forligt,

                                   Afsagt

(La)uridtz Olsen Appel, bør til Neste Somer ting self at

møde under toe Loed Sølfs bøeder, og da udj Quindfolchedz

(ove)rwerelse, at Examineris, om deris Sam talle om

(Eg)teskab, samt og at giøre beviisligt hans alder

(a)t da udj Sagen Kand Kiendes huis Ret Er Eftter

(Lo)uen,

 

1704: 5

 

 

 

Ao: 1704  Fredagen, den 11 April  Holdtes Waarting

med Liuse Closters Almue, af Hardanger, Paa

den Gaard Utne, Tilstæde wærende Forwaldteren

over Ditto Goedz Sr: Peder Pedersen, Bonde

Lensmand Olle Michelsen Luusand, de andre

som Retten betiendte Er, Elling Sexse, Mogens

Kieldsen Beggevig,  Gunder, Aamund, og Engel, Ring-

øen,  Olle Wilure, Olle Diøne, og Pouel Sexse,

Eedsorne Laurettes mænd af Liuse Closters Goedz,

  Tinget blef af Fogden Eftter Sædvane sat, og udj

Rette Lagde, Hans Kongl: mayts: Allernaadigst

skatte bref som aller Under danigst for tilstæde

værende Almue blef læst, og Paaskreven,

 

Torbiørn Olsen Loed for Retten Læse, sin bøxsel Sæ(del)

Paa En Half Løb smør, og 1 Half huud, udj Jord(en)

Liones, Dateret 26 Martj 1704

 

Guttorm Utne og Hans Suoger Samson Trondsen, (…..)

til talle, til Jon Eilofsen, om En liden Aare(……)

udj de Eyer fællis beide, og græs, men om(…….)

som findes ichons at wære brænde Ved, blif(ver)

at huer skulde beholde Halve teyen, Eftter die

trætte Kunde sparis, og Jorderne paa begg(e Sider/Gaarde?)

wed teyens deeling Kunde wære saaledes uden s(…..)

mændenes Siufning, og Naboernes for Ening (…….)

wed det og bør for blive, og ingen Eftter d(ags at for-?)

Nærme huer andre Under, vedbørlig Straf (eftter Louen?)

  …..s(?) Deeling Er af En Høy Steen, Staaende i El(…….)

der paa Er lagt toe smaa Steener, der i fra g(aar ……)

lige mit op igienem teyen, i En birch, Sta(aende i en?)

Houg, og lige der i fra i Himmels Høyd, d(.. ……)

bytter samles,

 

1704: 5b

 

 

 

Ao: 1704  Fredagen d: 23 Maij  betientes Retten

Paa den Gaard Wichnes udj Ulvigs Sogn, og

Hardanger Lehn, Angaaende skougens besigtelse

for ligelsers Holdelse, samt goedsetz indløsning

som opsideren Iver Paa sine børns wegne, Eftter

Stefningens Formeld Paa taller, til Stede

wærende, Bonde Lensmand Baar Spaanum,

Iver Ibdm, Tostein Lione, Olle Sygnestuedt,

Anve, og Elling Ause, Edsorne Laugrettes

mænd af Ulvigs Sogn, og Gravens skibbr:

  Til Huilchen tied Citanten Iver Haldsen, Eftter

skrifttlig Stefning, hafde ladet udj Rette Stefne

(Chri)stofer Aamundsen, Eftter Stefningens widere

(For)meld  af Dato 1te Maij 1704.

  (Huor) Paa Iver Haldsen Paa Stoed at skougen maatte

(udski?)vtes, Paa det Er fahres Kunde, om Hand og

(ha)ns V-myndige børn iche Kom til Kort Ved

(Chr)istopher Aamundsens over flødige udhougning,

(sam)t og at Christopher Paa hans søns wegne

(maa)tte tilfindes at imod tage sine Penge, og

(en?)ten af Kortte det Nu Hougede tømer, udj Summen

(eller?) og mieste der af, saa meget Hand imod Louen

(for)nehmes at Have Houget, Særdelis Eftter die

(han?)d endnu ingen Hæfd Paa goedset Haver Nøt,

  (Her) imod at suare møtte Christopher Aamundsen

(og) udj Rette lagde, En Forligelse, oprettet imellem

(han?)s Sal: wærfader, Tollef Jeltenes, {og} Iver og Hans

(….)der Christian Haldsøner  Dateret 29 Julj 1697

 

1704: 6

 

Noch En Forligelse Imelem Hann: og Iver oprettet

Dateret 23 Junj Ao: 1698:  og der Paa tilspurtte

Iver om hand hann: iche Louglig hafde soldt goedset,

Huor til Iver suarede ia, men Paa den maade, at

hand skulde Niude til sin Nødtørftt de 2de Partter

af skougen,

  Her til Christopher Aamundsen frem Kaldede 2de Prou

som war Lauridz Andersen Wambeim, og Hans Olsen

Undeland, som møtte og bevieste at Høsten Ao: 1702

blef Iver og Christopher saaledes forligte, at Iver

skulde Houge huor hand vilde udj skougen, tuende tyl(dter)

Tue lengde tøm/m/er  og iche mehre, til sam/m/e at S(tad)

fæste udj Rette lagde Christopher En Dom, Dateret

20 October Ao: 1702:  og siden udj tuende Aar (…….)

sagde Christopher at bewiese, at Iver Hafde (houget)

over 17ten tyldter tøm/m/er, Huilchet hand for(mendte)

at wære baade imod Dom og Forligelser,

  Her Paa blef skougen besigtiget, og fandtes (at)

Christopher i denne Høst og Windter Hafde Houget

50 tyldter tømer, og Iver 7 á 8te, Endelig (……)

skougen temelig ilde at wære for houget (……..)

med saadan medfahrt, snart Kunde for d(erfues?)

  Her imod Iver Haldsen suarede, at om Endskiøndt (hand for-)

medelst Wanmagt, og Fattig doms skyld, iche (har kundet?)

Hiemle goedset til sig, men Eftter forbemeldte (2de)

Forligelser, haver maatted laded det Staa h(……..)

at der fore Kunde Hans søns Løsnings Ret (….. ….)

bortte, Huor fore hand til bøed Christiop(her)

Forligelse,

  Da Eftter adskillige Forslag imellem Partterne (bleve)

de wed Haande baand, for Retten for lig(te saaledes at Chri-)

stopher skulde imod tage Penge for goedset

 

1704: 6b

 

68 rd  og huer at beholde sit tøm/m/er, V-Paa

anchet af begge Partterne  huor Ved Sagen

saaledes bør forblive

 

 

 

Ao: 1704  d: 24 Maij  blef Retten betiendt, Paa den

Gaard Randestuedt og yttre Wichnes, Angaaende

Jordernes udsteening Paa begge sider, Lensmand

Baard Spaanum, Iver ibdm, Tostein Lione,

Olle Sygnestuedt,  Anve, og Elling Ause, Eedsorne

Laugrettes mænd af for bemeldte Ulvigs Sogn,

og Gravens skibbrede

  Til Huilchen tied Lodz Eyerne til bemeldte 2de

Gaarder frem Kom, og war skiftte, og march Stener

(….)gierende, Nafnlig Lauridz Andersen Wambeim

(paa) Anders Opbeims wegne som En Eyer Eller

Pandte mand, udj Halve Jorden yttre Wichnes,

Amund Paa den Anden part i Wichnes, og

(M)agnus Olsen som Eyer for Randestuedt,

  Huor da bemeldte Lodz Eyere Anviiste En gamel

(Mar)ch Steen, Paa Trane myr hougen, Huilchet

(…. …)rste bytte, der i fra blev houget

(Kor)s udj berg Napper, og Nedsat march Steener

(….)ske Ned imod bøe gierdet, Neden for bø(e)

(gier)det blef Nedsat En march Steen, der i

(…..) og beendt Need til Søen, Huor blef Ho(uget)

(Ko)rs udj Et skar oven for Fieren, Huilch(et)

(Ko)rs og march Steene, En huer af de VedKom-

(mende at) holde sig Eftter Retlig, Under Straf Eftter

(Lo)ugen,

 

1704: 7

 

 

 

Ao: 1704  Mandagen d: 9de Junj  betiendtes Retten

Paa den Gaard Moe, udj Gravens Sogn, og Hardangers

Fogderie, til Stede wærende Bonde Lensmand Baard

Richolfsen Spaanum, Lauridz Spilden, Niels ibdm

Wiching og To\r/biørn Neseim, samt Niels Kierland

Laugrettes mænd af Gravens skibbrede

  Til Huilchen tiid for Retten frem Kom David Suends:

Moe, som ved mundtlig Stefning, hafde ladet udj

Rette Stefne hans Nabe!! (Naboe) Iver Mogensen, til at an-

hørre Et gameldt bref, og Prou om En liden skou(ge)

tey som grendser imod Fæne Jordene Paa Waa(s)

Huilchen tey Hand formeener Iver iche at Ha(ve Ret)

til at bruge, samt og for Et maal i (…… …….)

bemeldte Iver, fra hans brug haver (…… …..)

Toftter, Huilchet David Suendsen Pa(astod sig at?)

Niude til bagge igien,

  Angaaende skouge teyen blev frem lagt Et ga(meldt)

Pargemendt bref, Paa gameldt Norsk, som \ved/ (ud Kl..?)

melste, at teyen Hafde fuldt Waase(?) partten  (som?)

Er David sit brug, og at bytted af gamel (Tid gaar?)

fra brue suelget, og i baarskouven,

  Dette wandt Mogens Fæne (Fære?) wed Ed, iche (……..)

hans gamle forEldre at have hørt,

  Aamund Lauridsen møtte og Vandt det (samme?)

  Her imod at suare møtte Iver Mogensen, so(m sagde?)

at have Prou, som var Jens Spilden  der m(……)

Eftter hans quindes ord, at hun indted anded H(… …..

En teyen Hafde fuldt Iver ind udj bechen, (…….)

imellem David og Iver,

 

1704: 7b

 

  Noch frem Kom Anbiørn Lauridsen Groe(?), som wandt

Eftter[yn1]  hans gamle fader og moder, at der til Dato

aldrig war trætte imellem denn: om den tey, og

bytted gich Eftter forige Prou,

  Endelig blef Partterne for ligte, at David skulde

beholde teyen, Eftter det gamle bref, og Prouenes

forKlaring, og Iver beKomer for huuse toftterne

Bringe saldz Ageren, samt den slotte Kaldet

Langøyen, for fæ traa, og Hiem/m/e hafner, saa

huer beholder Kløf traa lige som til foren

Horn imod horn og Kløf imod Kløv, Huad

(…. ..)tte David mehre Kand aflade  skal Iver bede

(…. …..) og da Niude udj Wenskab, af omKostninger

(betal)er David Eftter forligelse Sorenskriveren,

(og) Ive(r) mændene, huor ved sagen forbliver,

 

 

 

Ao: 1704  d: 29 Julj  Holdtes Almindeligt Som/m/er  skatte

og Sage ting med Jondahls skibbredz Almue Paa den

Gaard Under Hougen, tilstæde Sr: Peder Jensen Smid

(Fog)dens tiener Jørgen Rønne, Bonde Lensmand

(Lau)ridz Drage, Salmon Aaudestad, Torgier Aase,

(To)rchild TorVigen, Torchild Eide, Lauridz Halderager,

(En)dre Traa, Niels Berie, og Tostein Toftte, Ed-

(sorne) Laugrettes mænd, af Jondahls Sogn med

(meh)re tingsøgende Almue,

 

(Ha)ns Kongl: mayts: Aller Naadigste Anordning, og

(Pla)cat, Angaaende Slotz Louens Holdelse Paa Agers

(Hu)us Slot, Dateret Kiøbenhaun d: 16 Febr: 1704

 

Item En Anordning Angaaende Kirchernes bygning  af

(Da)to 3die Maij Ao: 1704.

 

1704: 8

 

 

Kongl: Mayts: Cammer Avacatz udstede Fuldmagt til

Sr: Peder Jensen Smit, af Dato 14 April 1704:

 

Item General Fischals udstede Fuldmagt, til bemeldte,

Smit  Dateret 26 Martj 1704

 

Noch En Contract Imellem Monsr: Welhelm Hansen

og Peder Jensen Smit indretted, Angaaende Hardanger

Jorde bogs wiese, og V-wiese indKomster, Dateret

15 Julj Ao: 1704:

 

Lauridz Bratte bøe Loed for Retten Læse Et skiøde Paa

1 ½ spd smør  1 ½ giedskind udj Jorden, Koppren, Dateret

3die Augustj Ao: 1703:

 

Noch Et Dito Paa sam/m/e goedz af Andre udsted, Dateret

25 October 1703:

 

 

 

Ao: 1704  d: 31 Julj  Holdtes Almindeligt Somer  skatte, og

Sageting med Østensøe skibbredz Almue, Paa den gaard,

Østensøe, Til Stæde wærende, Aambudz manden, Peder

Jensen Smit, Fogden Sr: Olluf Lauridzens Fuldmægtig

Jørgen Rønne, Bonde Lensmand, Samson R(øen)

Olle Berven, Suend Skeie, Olle Oxsenes (Axsenes), Olle (……..)

Trond Røchen, Hellie Melstuedt, Jens Skeie, og (……)

øfre Wig, Edsorne Laugrettes mænd af Er(meldte)

Østensøe skibbrede, med mehre tingsøgende (Almue)

 

Eftter tingetz Sædvanlig Sættelse, blef først A(ller Under)

danigst Læst og for Kyndt, Kongl: mayts: (Aller)

Naadigste Forordninger, og placater, It(em Cammer)

avacatz, og General Fischals Fuldmagt, (til Peder)

Jensen Smit,  samt den oprettede C(ontract)

Imellem Monsr: Wilhelm Hansen, og Smi(t)

alle af for indførtte Dato:

 

1704: 8b

 

 

Bonde Lensmand over Østensøe skibbrede, Samson Lau-

ridzen Røn, udj Rette bragte 2de Personer, nafnlig

Eftter deris Egen beKiendelse, Peder Jansen, og Staale Jans:

sagde sig at wære brødre, og føed Paa Syndmør, diese

2de personer sagde Lensmanden Samson Røn, at wære

til bragt af fiere mænd, boende udj Strande barms,

Kierche Sogn, udj Sundhorlen, nafnlig Wiglich

Brue, Iver Solberg, Anders lille Fosse, den fierde

mandz Nafn wieste iche Lensmanden, Mændenes be-

Kiendelse war, at de 2de Personer Hafde opbrøt

deris Sæl paa Solberg, og skamfæret, 20 melche

Koller, men Paa det deris Egen Lensmand, Eller

Fogden iche war hieme, bragte de denn: hied,

Særdelis og Eftter die de hafde Er fahret, at de

Hafde Staalet her udj Quam, Hardanger, Under

(..)gende, men udj Strandebarm  Sundhorlen tilhørende

blef de Paa grebne, udj En udløe, Eftter at de dagen

til foren Hafde opbrødt Sællet, Huor der fandtes

Eftter skrefne Staalne Kaaster hos denn:  fra Knud Tuedt

(…)tter á 4 mrk:   Er    1 – 2 – 0          melch Støllen oven for gierdet,

(….) en sort Vadmel    0 – 4 – 0

(……) af Verdie          1 – 1 – 0          Noch fra Tostein Kallestad udj Quam

(……) for Klæde        0 – 1 – 8          2 grove skiortter og En grof

(….)ser, \og par                                  Handug  af Verdie                   1 mrk 6 sk:

Wæster/ af Wærdie     0 – 1 – 4          dette laa ved Elven Paa bleg,

(…) og En dug á 8 sk  0 – 1 – 8          fra Siur Kallestad 9 allen Huidt

(….)ues                       0 – 1 – 0          Wadmel laa ved Elven

(……) á 12 sk             0 – 2 – 4          af Wærdig 10 sk: allen 5 – 10 sk

                        --------------------                                         ------------------------

                                   4 rd 3 – 0                                                 1 – 1 - 2

(….)meldte til hørtte Knud Tuendt

(…….)en af En Kieste som

(……….)s Stue dør, og Kisten

(…….) i Støcher slagen, Paa

 

1704: 9

 

  Her Paa de 2de tyve blef Separeret:  og Er Peders beKiendelse

som følger, sagde først at wære barne føed Paa Synd-

mør, Paa En gaard ved Nafn Holle, udj her Peder Nordal-

lens Gield, i Sund Elven, men Nu boer Hans forEldre

udj Borgens Gield Paa Et Lidet Pladz Reidten, Hans

faders Nafn, sagde Hand at wære Jon Pedersen, og

hans moder Kari Jonsdatter, som begge lever, Ellers

sagde hand sig at wære Reyst hiemen i fra, afVigte Høst,

og tog \Et/ quindfolch med sig, wed nafn Emerente, Suendz datter,

og Strax Eftter Juul kom hand til Nordfiord, og sagde der

at \det/ var hans Egte quinde, og Ungefær den Gamle Hellig

tre Konger Kom Hand til Syndfiord, og der fra Reyste

Hand til, Sogn, og til Lindaas skibbrede udj Nordhord

Lehn, Huor hand siger hans Broder Staale Kom til hann:

undgefær Pindz tieder, saa Reyste de der i fra og til

Oster, i fiortten dage holdt de sig der op, der i fra

Reyste de alle trej til Wodz wæren Paa Waas, Huor

det deris med havende Quindfolch laa i barsel seng

Paa En gaard Kaldet Biørgaas, Huor hand siger

de Loed døbe barnet, i Wangens Kirche Paa Waas

for Et ægte barn, af Capelanen samestedz  J(……)

Christensen, og Lod barnet Kalde Johanes, o(g medens hun)

Kom i barsel Seng, Var de begge hos Hende i to(e dage)

og den tredie dag Kom hun Eftter, den første Ga(ng)

Staale de En øx Paa den gaard Røe Paa Wan(gsnes i?)

Sogn, Paa Nesthuus Stal de En bielle med (Klave af?)

En Kalf, Paa den gaard Gleømme, St(al de nogen)

blegte skiorter, En øx, og Et par Hoser, (……)

Stal hand Et pas, fra En Enche quinde Pa(a? …..)

med fem march i Penge, som \En/ mand Ved Naf(n ….)

Biørnsen, var skichet fra Waas, og her P(..)

beKiendte, men \Peder/ Jonsen (Jansen) beKiendte det,

 

1704: 9b

 

<Paa> Waas hafde Staalet, Undtagen Paset, det sagde

Hand Enche quinden ved Nafn Christj leverede, Hann: self,

fra Waas Reyste hand og til Moe, i Gravens Sogn, Huor

quindfolchet ved Nafn Emmerente Kom til denn: med barnet,

og Laae de begge brødre Paa Moe En Nat, og Paa Breche

En Nat, og biede Paa quindfolchet, som Kom 7 dage Eftter

hun hafde Liget udj barsel seng, til denn: Paa Breche

udj Gravens Sogn, der fra gich de alle trej over

Fieldet og til Følche dahlen, Huor \de/ Laae i øfre

Følche dallen En Nat, der fra Reyste de til Quandahl,

og Laae En Nat, der i fra Reyste de til Indre Aalvig

og Laae der En Nat, der fra hos Johanes Bierche; der

fra Reyste de til Østensøe, og Laae En Nat, Paa Skaalem

En Nat, der fra til Aamund Moe, Paa Steene Laa de

En Nat, der fra beKiendte Peder Jansen de Stal Paa

den gaard Kallestad; wadmel og skiortter som for Ermeldt,

der fra gich de til Knud Tuedt og Stal i Kiesten, og slog

i Støcher som før Er meldt, og i Stens dallen soldte de

2de øxser og Et par boxser, Nemblig til Gunder Aar-

huus En øx for 20 sk:  og til Olle Johansen Biercheland

(E)n øx  et par boxser  2 mrk 4 sk  der fra Reyste de og Over

(Fi)eldet til Strande barm, og der i Støcher slaa

(Laaset) for Et Sæl Paa Solbergs Eyen \med En Steen/ og Lagde sig udj

(En Ud)løe, og slaa ild op, til at tørche deris og med

(haven)de barns waade Klæder, Huor de {blef} af Strande

(barms) bønder blef Paa greben, og hidført, Ellers

(beKien)dte Peder Jansen at det iche var hans Egte quinde

(hand) hafde haftt tilhold med hender, siden Nestleden Pindz

(..) Aar, og dag, og iche auflet med hende mehre

(en)d Et barn, som for Er meldt,

 

1704: 10

 

  Staale Johansens!! beKiendelse, Er denne, at Hans fader aldrig

har boed i Nordallen, Paa Holle, som hans broder sagde, sagde

Ellers at hans fader var huusmand, paa Sundmør, og Eftter at

Hand lang tied der hafde om Reyst, Reyste hand til Oplandene

huor denne Staale, skal wære født, forblef saa der Samestedz

Nogle Aar, og Reyste der fra Atter igien til Sundmør,

Huor hand siden forblef, og skal Nu boe, Paa den pladz

Reitten, Reyste saa fra sine forEldre, og Var 7 Aar bortte,

som hand iche Kom hiem, og da hand Kom hiem Var hans

Broder Peder afreist, med det Nu Haven!! (Havende) quindfolch, Huor

Paa hand Reyste Eftter hann:  og fandt hann: udj Lindaas

Præste gield, udj Nordhord Lehn, ald det Andet beKiendte

Hand Lige som hans broder Peder, Undtagen at de

drog i fra Oster udj denne Waar Strax Eftter Pindse

Hellig dage, og til En gaard Kaldet Tuedt, udj Sam-

anger!! (Samnanger) i Sundhord Len, Huor de Stal, 1 quatters

Kaaber Kiedel, 2 skiortter, 2 wadmels Stacher, og det

udj Lysningen, om Morgenen, med huilchet de Strax

gich til Fieldz, men som de war V-Kyndig i Fieldet

Kom der 2de mænd Eftter den: og Sporet den: op, da de

forNahm, at de blef Eftter satt, for loed de tyve K(aasterne)

og Undflyde, Reyste der Paa til Waas, og ig(ien til)

Hardanger, og Paa det sidste af Strande b(arms)

Præstegieldz Almue blef Paa greben, Eftte(r at de)

Sidste gang hafde opslaget Sætteret Sam(…. …..)

Her Paa den forige Peder Jansen fremkom f(or Retten)

og begge til Stoed sam/m/e,

  Her Paa Aambudz manden over Hardanger Pe(der Jensen)

Paa Stoed, at Eftter die de Paa grebne tyver, E(ftter at de?)

først udj denne Waar, Haver begyndt deris tyv(erier i)

Sundhor Lehn, huor de Nu, og Er Paa grebne (for-)

medelst Almuens befrøgtende, for deris E(gen del?)

og Fogdens absentz, Hidført, at de da i(…..)

 

1704: 10b

 

Under denne JuresDixtion her hører, men igien

bør forsendes til det Stæd, Paa huilche \de/ Er baade

først og sidst befunden udj tyverie, og Paa greben,

udj færske gierninger,

  Fogdens fuldmægtig, Jørgen Rønne, Paa Hans prin-

cipals wegne protesterede, imod Aambudz manden

Sr: Peder Jensens Paa Stand, og formodede, at

Eftter som, deese tuende tyve, seenist har begaaet

tyverie Paa Waas, og udj Hardanger, hos Knud

Tuedt, der har Eftter søgt, og attrapered, den: udj

Strande barm, og der fra indført den: til Lens-

manden udj Hardanger, med tyve Kaasterne,

de da for saadan, begangen tyverie, her for

Retten, Eftter deris beKiendelse, og Louens tilhold

worder dømt, og Straffet  dette indstilles til

Rettens midlers forsuarlig Kiendelse,

  Her imod Knud Tuedt forKlarede og Paastod, iche

at have ladet Paa gribe tyvene, men blef, af

Strande barms bønder bort hendted, for at ved

Staa, om de fra han: Hafde Staalet, og der

at ved Kiende sig, Hans fra Staalne Kaaster,

men Paa det Lensmanden af Sundhorlen, og Ey

Heller Fogden war tilstede, maatte tyvene til widere

Hid føres,

  Da blef her om for Retten saaledes

                      afskeediget

(For)die Peder Jansen, udj Hans første beKiendelse,

(Saa) vel som Hans broder Staale, haver wæret, meget

(…)agtig, og først Peder beKiendt, det med sig Havende

(Qu)indfolch, war hans ægte Quinde, og der Ved forleidet

(En) Enfoldige bonde, denn: at Paa gribe, og siden Eftter

(..)ame her for Retten, med sin broder Staale, til Stoed,

(fø)rst at have begyndt, tyverie, udj Samanger!! (Samnanger)

 

1704: 11

 

i Sundhordlehn, der i fra Excapered, igienem Nord-

hordlehn, huor de formodentlig Kand have udretted,

sam/m/e, som de Paa Waas, og udj igienem, Hardang-

er, haver beKiendt, da Eftter die udforskningen

Til sagens opliusning, først behøves, fra

Samanger!!, Ligeledes deris seeniste forhold, fra

Strandebarm, begge udj Sundhord lehn, Huor

fra de her for Retten indførtte tuende tyve

seenist Er Paa grebne, og indkomen, da Eftter

saadan beskaffenhed, og indførtte beKiendelse,

Er agter ieg og mine 8te Laugrettes mænd,

Eftter betenchende, for billigt, at indbemeldte

tuende tyve, bør føres til Fogden, udj Sund-

hordlen, og der Eftter medhavende Kaaster, som den:

Eftter Louen, pag: 1001  4 Art:  bindes Paa Røgen

til widene, Paa Kiendes og Straffes, Eftter

wiedere udfordrende opliusning, baade Eftter

første beKiendelse, at Have begyndt tyverie Paa

Samanger!!, og Sidste Paa gribende udj Stran(de-)

barm, Særdelis, Eftter die Lang tied be(høvedes?)

ingen mand wedbørlig Eftter Rettelighed, de(rfra?)

og hid Kunde Erlange

 

 

 

Ao: 1704  d: 1 Augustj  Neste dagen Eftter somerting(et i …….)

skibbrede Holdtes, blef Paa tinget for Enda (……….)

Rettens betiendter, til Kiende givet, Huor (………)

Ene tyf ved Nafn Staale, som i Gaar Eftt(er egen)

beKiendelse tillige med sin broder i adskill(ige forhold?)

Er betrædet, i Nat fra Wagten  som war, Lau(ridtz og?)

Jon Skaalem, Torbiørn, og Erich Talle (Tolle), bort (rømt)

Huor udover Ombudz manden Peder Jensen

 

1704: 11b

 

Loed samen Kalde Laugretted, Et sandfærdig forhør

om denne til dragelse, at Erholde, de Samen Kaldede

Soren mændz Nafne som dette forhør har biewaanet,

Er eftter følgende, Olle Brigtsen Østensøe, Niels og Hans

øfre Wiig, Lauridz Sifversen Aalvig, Olle ibdm  og

Lauridz Tuedt, Edsorne Laugrettes mænd af Ermeldte

Østensøe skibbrede

  Huor frem Kaldedes de 4re mend som over diese

bemeldte tyfver war af Lensmanden til Nefnt, at

Waage, Fra huilche den Ene Er bortløben, Som

Eftter til spørgelse, Alle fiere En Steemende Suarede

og for Klarede, som følger

  først om denn: iche war befalet, tyfvene til

Lensmandz Gaarden Røen, tet Ved tinget, at hen

føre, og som wagt have denn: i ware tegt, der

til de suarede ia, at de Eftter Domes oplæsning, saa

ledes giorde,  Huor Nest at de samtlige Paa

mindtes, deres Sandhed, om huorledes den Ene tyf

fra denn: bort Rømte, her for Retten at for

Klare, huilchet de alle fiere, udj Eftter følgende

berettede,  at da de mitnatz tiid gich, og dref

Paa marchen uden for det huus, udj Huilchet

disse tyfve war indsat til for waring, af denn:

(Huor af?) den Ene mand Joen Skaalem, beKiender at,

(han)d lagde sit øre til døren, udj Huilchet huus

(tyve)ne war indsat, for at forneme om de War

(der a)lle, og som hand iche fornam, noget til den:

(ve)ndte Hand sig fra døren, bort til sine

(Ca)merater, og som de da best gich og dref,

wieste de iche af, førend dørren op sprang,

(og) begge tyfvene Kom springende udover denn:

(Da?) mændene det Strax blef war, søgte de

 

1704: 12

 

Eftter at gribe denn: igien, den Ene  Nemblig Peder

Jansen, fich Jon Skaalem, fat paa, men den Anden

Staalle, war saa Raske Paa Lemene, at ingen

Kunde Naae han:  saa som hand søgte Løvskoven,

som tet hos war ligende,  Eftter at mendene

igien Kom ind i huuset, huor tyfvene sad, og

igien indbragte den Eldste tyf, for Nam de huor-

ledes de om Natten med hin Andens hielp Hafue

i Støcher brødt det Jern, paa dem var lagt, som

Var paa den Ene et par handKnuer, og paa dend

Anden En boldt, Paa foden, og som det Var meget

Skomt, og den Ene tyf saaledes fra dennem

undKom, mod deris Villie, og Wiidenskab, af

En V-forwarende hendelse, saa bad de øfrigheden

med den: wilde have medlidenhed, at de iche udj

nogen V-Lempe der over maatte geraades,

 

 

 

Ao: 1704  Løverdagen d: 2den Augustj, Holdtes Almindeligt

Somer  skatte og Sageting, med Ulvig, Eidfiord, og

Gravens skibbrede, Paa den gaard, øfre Leque,

Til Stede wærende Aambudz manden Sr: Peder Jensen

Fogdens fuldmægtig, Jørgen Rønne, Bonde (Lens-)

mand, Baar Richolfsen Spaanum, Torbjørn (……..,)

Torbiørn Nesseim, Lauridz Leque, og Haaver (og?)

Tostein Sæd, Erich Nestaas, Daniel Bagne, og A(……)

Garettun, Edsorne Laugrettes mænd, af f(orbemeldte)

Sogner, og Gravens skibbrede, med (mehre)

ting søgende Almue,

 

For indførdte Kongl: mayts: Aller Naadigste plac(ater og)

forordninger, Er Aller Underdanigst for Almuen (oplæst)

og forKyndt,  Item General Fischals, og (Cammer)

advecatz fuldmagt, til Sr: Peder Smidt, (angaaende)

den Contract, som før Ermeldt,

 

1704: 12b

 

 

Engel Biertznes udstede skiøde Paa En Løb Sex march

Smør, udj den gaard Seim, med bøxsel og over

bøxsel  Dateret 6 Martj Ao: 1704:

 

Item 2de bøxseler til Anders Opbeims 2de Sønner

udsted, medflere breve som for Retten Er Læst

og Paa skreven,

 

Michel Linde breche loed læse, den Transport til

Hann: over draget, af Sr: Hindrich Meltzou

udsted  Dateret 22 Decembr: Ao: 1703

 

Item Peder Mogensen skreders Suppliique, og

Resolution  Dateret 9 April 1704:  Huilchet

bevilger hann: at bruge gast giverj udj

Ulvigs Sogn

 

Hr: Lieutenant Biesnes Hafde Ladet udj Rette

Stefne, Madz Sølfæstsen Welchen, for hand iche

Nestleden Aar, 1703:  udj Janj (Junj?) maanet, giorde saadan

Regenskab, for 3 ½ hundrede bøer (boer) {giorde saadan

Regnskab}, som hans Løftte da udfaldt, Ey

Heller førtte saadan udfordrende beviis med sig

fra Bergen, at hand iche skulde faa mehre End

2 mrk 6 sk for tyldten, der Madz dog fich for sine boer

(….) 1 2 ..(?) 2 mrk 14:  og Eftter hiem Komsten fra Bergen

(haf)de Madz at skaffe Sædel Paa huis Hand for

(.….) Leutenantens bor Hafde beKomet, Huilched

(Han)d Endnu iche hafde Eftter Levet,

  (Her) imod at suare møtte Madz Wælchen, og sagde at Være

(acco?)rderet med En mand udj Bergen, ved Nafn Jan Lampe

(om?) 7 Hundrede boer for 3 mrk 4 sk  der paa de blef given

(…….) Paa Haanden  men da borne(?) (borden?)  Huor udj

 

1704: 13

 

Hr: Leutenantens boer war, blef \af/ Kiøbmanden \optagen 6 stk/  bordene

{baade} Eftter Wragers Haand, skiøt, saa hand iche fich

for Leutenantens boer \mehr/ End 4 rd for hundrede, som

beløb sig til 14 rd for de Half fierde Hundrede

her paa hand Er bød sig, og aflagde sin Salighedz

Eed med opragte fingre,

                                   Afsagt,

Eftter die at marchedz gang i {Bergen} falder wanskelig udj

Bergen, og Madz Sølfæstsen med salighedz Ed her for

Retten beKræftter, ingen Under suig, Eller for deel,

Paa Eller med Hr: Leutenantens boer, at Have, giordt

men Rigtig Leveret, de Penge, hand for same,

boer Haver beKomet,  aldt saa Frie Kiendes

Madz for Citantens pretentioner

 

Torchild Michildsen  med sig Havende den danne mand

Lauridz Lauridzen, \der/ Hafde Ved mundtlig Stefnemaal

af Olle Baardsen, og Clement Haaversen Guule(?), som for

Retten hiemlede deris Stefnemaal, at have udj

Rette Stefnet, Eftter Torchild Michelsens begiering

Anve Torbiørnsen Aause, til at Anname (Penge)

for det oddels goedz, som Hans fader Pantsat (haver?)

som Er 2 pd 20 mrk smør  7 faarskind  uden bøxsel

udj den gaard Haaim

og i Steden for bøxselen hann: tillagt En tey(g kaldet)

Zigsie teyen, som skylder ½ pd smør  Et (……..)

med bøxsel, men teyen taller hand iche (om i?)

det Pandtsaatte goedz  uden bøxselen, Er An(…….)

Penge for Eftter Pandte brevetz formeld (………)

sam/m/e \Penge/ for Retten blef presenteret, og da de (……..)

Ved Stefnings mændene, areste (Areste) Paa underligende (……)

saa Vit det Paa Stefnte goedz VedKomer, til (……)

udrag,

 

1704: 13b

 

  Her imod Anve Torbiørnsen, møtte og sagde at være

Oddels mand til \det/ Paa Stefnte goedz, frem for

Citanten, og Naar Hand beviiser goedset iche at

wære Hann: Loulig Lofbøden Eftter Louen, og da

Eftter Louens Clare ord  pagni!! 765:  art: 10de

Stefnes Eftter same Louens ord {Stefnes Eftter Louen},

da skal hand frem viise, sine Lougmæsige

adKomster, mehre Paa Staar Anve at Eftterdie

Stefningen iche følger Louen, med Stefne

maal, Naar Høe og Korn Er af Høsted, Mend

for griber sig, med udlouglig Stefne maal

og Paa hans Eiendeel Eftter Louglig skiøde

at giøre Arest, Paa Staar hand viedere at søge

Loug mæsig Dom,

  Til goedsetz Louglig tilKomelse, og at be-

wiise, at deris Stefne maal og giorte

Arest iche Komer over Ens med Louen

udj Rette Lagde Hand et skiøde Dateret

14 Junj Ao: 1700  udsted af Sorenskriveren

Manderup Nielsen Funch, som Hand for

modede at wære Hans Rette Hiemels Mand,

til goedset, og Anve \self/ Eftter Louglig Stefne

maal, at beviese det Paa Stefnte

(…)edz Hann: og hans Arvinger Nærmere

(……) {..V…..} \odels berettiget/ End Citanten, der for hand og

(…..)er givet sin søn godset, Eftter gave brevetz

(……..) formeld, som Eftter Louglig, beviis, og

(St)efne maal Paa Aastedet med Jordens ødde

ligelse, og Loug bydning skal beviises

 

1704: 14

 

  Her imod Lauridz Lauridsen, Paa Stoed iche, at Anve

Aause skulle befatte sig med skougen at forhouge

førend Loug og dom denn: adskiller, imod fore

gaaende Arest, dies minder hans søn, Eller

Nogen af deris tienere,   Parterne blef til

spurt om de videre Hafde at proponere, der til de suarede

Ney  iche denne sinde   Da blef her om for retten saaledes

                                    afskedigeet

Eftter di ieg som dette Stedz Sorenskriver i denne

Sag er inteeresseret, formedelst det her i Rette-

lagde Skiøde, som ieg til Contraparten,

Anve Ause, udsted, Haver, formedelst, Huilchet

Hand sig Jorden til Egner, for uden Hans

Paastand, til goedset, Neermere End Citanten

at wære Oddels berettiget, Saa Er det imod

min Dom, og Loven, Noget udj denne

Sag at ordeele, men Heeden Stiiller desen

ydermere paatalle, og Søgning, til En

V-partisch Dommer, og \Sagens/ Rette tiid og

Stæd Eftter Lowen

 

Olle Jørgensen Paa hans Vær søn Jon (……s)

wegne Hafde Ladet udj Rette Stefne

Iver Haldsøn, til at imod tage Penge (for)

den Part i Wichnes som hand formee(ner at)

wære odels berettiget til, som En br(oder?)

frem for datteren, og denne er ichons E(n Vær?)

søn

  Iver Haldsen Wichnes Paastoed at w(ille? be-?)

Viise, Anderledes baade med Prou og (……)

 

1704: 14b

 

                               Afsagt,

Den Paastand som Olle Jørgensen, Endten Paa

Egne Eller værsøns wegne Kand have at

pretendere, bør de til Anstundende tache

tiisdag, som Louen befaller, saadan

Sag, at Paa talle, og da at frem føre

deris oddels widner, som de til denne

Sags opliusning, agter at frem føre

aldt Under wiedere Louens Kiendelse

 

Christofer Aamundsen ØdVen Hafde Ladet

udj Rette Stefne, Siuer, og Tron, Osgeute-

Søner, for En øg de hann: fra taget,

Haver, imod giorde Kiøb med deris Vær

forEldre {Kiøb giort}, som var trej

Rixdaller, og En ort, Huor Paa

Christopher Hafde leveret 2 rd  og

siden, for Siuf V-ger!! (Uger) siden bort taget

Øchen (Øgen) imod hans willie,

  Den Eldste Søn Siur OsKiutsen (Asgautsen?) møtte

(og) sagde at Eftterdie hand iche Hafde

(…. paa) hans wærforEldres wegne

(…..)de beKom de udlovede Penge, der

(…….) de maatte igien tage deris udborgede

(……..), og de af V-widenhed iche at Lide for

widere til talle,

 

1704: 15

 

                            Afsagt,

Eftter die Christofer Aamundsen Haver Handled,

meed En Siufløs mand, Børie Skafttedahl, som

iche ved V-myndige børns til skyndning Vieste

bædre, End loed Kræve, 1 rd 1 mrk 8 sk  Eller

Hendte Øgen igien, saa bøer dog Øgen Eftter

første Kiøb, til Kome Christopfer Omundsen,

og Eftter die de af barndom, Eller, V-

Myndighed, haver boert taget Øgen

bør de tabe Paa første Kiøb trej March

8 sk  og da Christohper at betalle denn:

imod øgens Annamelse 4 mrk Under

wiedere adfært Eftter Louen,

 

Torbiørn Anfindsen Lader Amangle 1 ½ Løbs

Leye  som Er Pandtsat, til Baar

Richolfsen for Et bruglig Pandt  s(c:?) (saasom?)

90 rd  Huilchet Hand igien Ville

indløse,

 

 

 

Ao: 1704  mandagen d: 4de Augustj  Holdtes Alminde(ligt)

Somer  skatte og Sageting, med Kindser Vigs skibbr(ede)

Paa den gaard Vtne, Tilstede wærende, Aam(budz manden)

Sr: Peder Jensen Smit, Fogdens Fuldmægtig (Sr:?)

Rønne, Bonde Lensmand, Johanes Bryndels(en Tiof-)

let, Lauridz Bech, Niels Eidenes, Gunder Hu(…,  Siuer)

og Olle Bue, Johanes Eilofsen Tioflet, Peder

og Knud Diønne, Edsorne Laurettes mænd (udj)

bemeldte Kindser wigs skibbrede, med meh(re ting)

søgende Almue,

 

1704: 15b

 

 

Eftter tingets Sædvanlig Sættelse, blef for indførtte hans

Kongl: mayts: Aller Naadigste placater og forordninger

Aller Underdanigst for Almuen læst og forKyndt,

Item General Fischal og Cammer advacatz udstede

fuldmagt, til Peder Jensen Smit, Ligeledes

den Contract imellem Sr: Wilhelm Hansen, og

meer bemeldte Peder Smit,

 

Olle Olsen Jaastad loed for Retten læse sit til han:

udgifne skiøde Paa Huuders Landskyld, udj Jorden

indre Jaastad udsted af Sr: Johan Frimand, dateret

10 Janj!! (Junj?) Ao: 1704:

 

Niels Eidenes loed for Retten læse sit skiøde, af for

bemeldte Dato og Frimand udsted, Paa Løber smør, og

En huud,

 

Samson Olsen Frøenes loed illige maade oplæse Et

skiøde af bemeldte Frimand:  daug og Datum, Paa

Et spand smør udj Frønes,

 

Amund Erichsen loed læse Et skiøde Paa 2 spd smør

med bøxsel, udj Gaarden Alsager, af Trobiørn!! (Torbiørn?)

(Er)ichsen udsted, Dateret 4de Augustj 1704.

 

Item Et gave bref som Knud Hofland giver

(til sin?) søn, udj Hans Paa boende Jord, Hofland,

 

For Retten blef frem ført Lauridz Ølversen, som for Sex

(Aar?) siden, her fra sin Egte quinde Guri Lauridz Datter,

(….)f dragen, og Søer udj Strandz Præste gield, med

(... …..) Enche quinde wed Nafn, Aase Erichs Daatter,

(…)des Paa Et pladz Kaldet Watland  ligende Under

(….)wig, og der aflet med bemeldte quindfolch

(.) børn, som Eftter En falsk Sædel, Hand Hafde

 

1704: 16

 

Ladet skrive Eftter beKiendelse af En Bergens mand,

der Søer udj Strandz Præste gield, Angivet sig med Aase

Erichs daatter, at wære ægte gift, men siden Hans

falske Handling blef Aaben baret, blef hand af

Rettens midler til taldt, og Eftter Sorenskriveren

udj Ryfølche  Hendrich Got..ens(?) afsigt hidsent, for sit

Rette Forum, at lide dom,         Noch beKiendte

Lauridz Ølversen, Engang til foren, udj sit Egteskab,

at Have bedrevet hoer, og auflet barn, med Jorand

Lauridz datter, Huor for \hand/ Hafde Staaed Aabenbar

skriftt, og Ellers beKiende sit onde forhold, og bad om Naade,

Aase Erichs \datter/, møtte for Retten, med hendes 3de børn, og til

Stoed sam/m/e,

  her Paa Aambudz manden protesterede at de begge burde

Lide Eftter Louen, og deris Eiendeeler til Kongen, at

wære for brudt,

  Eftter tilspørgelse for Retten, sagde Lauridz Ølversen ingen

ting at Eie  Undtagen Half Anden tynde Hafre Korn

som til Sr: Wilhelm Hansens tiener Jørg Høg, Paa

Halsnøe Closter blef leveret, og En liden Jern (…)

Paa toe Kander, som Er hos Lensmand Schelv(ig)

                                     Afsagt,

Saa som denne Egte mand, Lauridz Ølversen, (som)

til foren, med Et quindfolch ved Nafn Jorand (Lauridzdatter)

i sit ægteskab med Horrerj forseet Haver, og (at hand)

tillige med hender offentlig giort af bedelse, (og)

med denne Anden Person Aase Erich datter,

grovelig og frem turende i sam/m/e Horeries O(…….)

sig for brudt haver; da Eftter Louens forme(…..)

976: skal hand wære for wiist af Landet, og (eftter?)

udstanden Kirchens Disceplin, udj Odde Kir(che)

til Findmarchen at hensendes sin Lifs tiid, (…….)

men Lauridzes boelskab Aase Erichs datter, s(……)

 

1704: 16b

 

Hendes Længe øvede skammelige og for Argelig Lef-

net være for wiist Sør ad, af dette Amt, udj Sex

Aar, Naar (hun) og saa til foren, udj Odde Kirche haver

Sig med meenigheden Aabenbare for beedet, og

deris Havende Eiendeeler til Kongen forbrudt,

 

 

 

Ao: 1704  Onsdagen d: 6te Augustj  betiendtes Retten

Paa den Gaard yttre Qualvigen, Angaaende En

Slaatte tey, Som Wines opsidere Jacob og Jon

Arnesøner, sig same Stedz til Egner, Eftter Stefning:

wiedere for melding,   Laugrettes mænd som til

Stede war, Bonde Lensmand Johanes Bryndels:

Tioflet, Johanes Eilofsen ibdm, Lauridz Utne,

Siuer og Olle Bue, og Knud Toresen Diøne,

Alle Eedsorne Laugrettes mænd, af Kindservigs

skibbrede,

  Til huilchen tiid for

Retten frem Kom Olle Michelsen Luusand, og

Hellie Aamundsen, Som Lodz Eiere for den

Gaard Qualvigen, og udj Rette Lagde En

skrifttlig Stefning Dateret 30 Junj Ao: 1704,

Som melder at sagen skulde wæret fore tagen d:

30 Julj  men som der Var Ved Somer tingenes

Louglig forfald blef denne sag opsat til

den 6te Augustj som for Ermeldet

  her Paa Olle Michelsen og {Aamund} Hellie Aamunds:

om Same tey Loed føre Eftter skrefne prou,

Olle Saxbiørnsen  som er En Gamel mand, som

eftter aflagde Ed, wandt, Eftter gl: Jacob Winneses

(or)d, at Ungefer for 70 Aar leden, sagde bem:

Jacob Wines til hann:, at den gaard Biugtuedt

(som haf?)de Liget Under Wienes, men Paa denne

 

1704: 17

 

Om tuistede tey, boede udj de tieder En sKinder!!,

(Norsk Hist. Leksikon: Skinner = Rakker, nattmann, ågerkar)  og

da foer Wines manden først til, at slaa En Sexse

Rings!! forem (seksærings form?) med høy, det øfrige Høy Lagde hand

udj sKinderens huuse, Thj teyen udj de tieder iche

war mehre Rødet, med sam/m/e første Sexse rings

høy forem, Kom der wind Paa denn:, saa de nære hafde

Kasted sig bort, men huor bemeldte tey i førstningen

Er fra Komen, Eller huem den, Haver Eiet, wieste

hand iche at giøre for Klaring om,

  Noch frem Kom Jon Qualvig, og Eftter Edens aflegelse,

wandt Eftter hans Sal: fader  som var 80 Aar gl:  og for

14te Aar siden wed døden affalden, at Peder Wines

brugte den Paa Stefnte tey, der Eftter Jacob Wines, og der

Eftter Arne Wines, samt og wieste hand iche andet, End

Wines manden Eyede teyen, saa høyt op, som de Kunde

see fra Søen op, naar de Rode tæt frem med Landet,

og breden af AussKier sKaart (sKaaet?/sKaaret?), og op i Gloveren

Kaldes Naaset, men Huorledes Wines manden teyen

bekomet hafde  wieste hand iche,

  Gunder Lauridsen Alsager, Eftter Edens aflegelse

wandt Eftter hans Sal: faders Ord, som Var En g(amel)

mand da hand døde, at der boede En sKinder (i den)

om tuistede tey, og imidler tied slaae Wines (manden)

omkring huusene, og lagde noget høy udj sam/m/e

og en Sexse rings forem førtte de hiem, Huo(r …)

Wines folched saa nær hafde om Komet, tey(en)

war saa Langt op: som de Kunde see, naar de (roede)

frem med Landet, og hafde aare Romet friet, (men?)

breden paa teyen wieste hand iche, ey heller h(….. den)

i førstningen war fra Komet, Ellers sag(de hand)

at hans fader med andre mænd, Engang Var (der)

at Rette bytted imellem Wines manden, og (Qua?-)

lwigen, paa Sam/m/e tey, men huorledes (der blev)

giort  wieste hand iche

 

1704: 17b

 

  Østen Lauridsen Alsager møtte og Eftter Edens

aflegelse, wandt same ord,

  Tore Arnes datter møtte og Vandt eftter hendes Stifmoder

Britte Arnes Datters ord, som var gl: Jacob Wineses

Søster, at da sKinderen Kom af teyen, da gaf

Wines manden Et KalfsKind for slaatten, men til

Huem det blef given wieste hun iche

  Her imod og til Sagen at suare, Jacob og Jon

Arnesøner møtte, og forskiød sig til deris Louglig

Hæfd, samt og til deris Prou, og widner, Ligeledes

til dette, at deris formænd  fem á Sex mænd for

denn: over hundrede Aar, same tey hafde brugt

og væred til hørig, huor Paa de frem Kalede

Eftterskrefne prou, nafnlig Gabriel Steensen

blef frem Kaldet, og Vandt, at hand iche wieste

Andet End den om tuistede tey io war Wines

manden til hørig V-paa Anchet, og Væred brugt

Under Wines udj 50 Aar, som den Nu udj sin

Høyt og bred fore findes, Same hand af sine

for Eldre hafde hørt, som boede udj 60 Aar paa

Biugtuedt, men huor teyen i det første war fra

komen  wieste hand iche

  Michel Steensen møtte, og Eftter Edens aflegelse

vandt det sam/m/e som hans broder wundet haver,

  Haachen Nielsen wandt og forKlarede at Have tiendt

paa Wines for 30 Aar siden, og der eftter Paa

Qualvigen hos Hover, og da mindtes hand at

Wines manden brugte sam/m/e tey,

  (….) Tronz datter møtte og sagde at have tiendt

(hos Hover?) Qualvigen udj 14ten Aar, og Nu er

(det?) 6 Aar siden, da wieste hun indted andet

 

1704: 18

 

End teyen som Nu er paastefnt, io til Kom Wines

manden, af  ousskaar og op i glovren, men Huor

den i det første fra Kom  wieste hun iche

  Erich Lothe møtte, og Vandt same Ord, Eftter gl:

mænd at Have hørt,

  Endelig  eftter Lang imellem handling  blef Partterne

om den Paa Stefnte tey, paa eftter følgende

maade forligte, næfnlig  den første march

Steen blef nedsat Ved søen Strax uden for bechen,

der fra bytter bechen op udj en Stoer Steen, Huor

udj Paa den indre side Er huoget Kaars, der fra

Bytter same bech, op til en march Steen, som blef

Nedsat oven for, der fra Staar trej march Steene

op eftter, og trej tuert over teyen, til indre

Qualvige bechen,   af omKostninger betaller

Huer half partten,   Saaledes Partterne for

Retten blef forligt, og til en huers Viedere

eftter Retning givet besKreven,

 

Same dag blef eftter sKrefne Huuse Paa den gaard

Qualvigen besigtiget, eftter Loedz Eyer Olle Michelsens

begiering, \og/ den udfordrende Aaboed Paalagt

Løen fattes tag og torfhold                                 4 rd  ? mrk

Floren fattes 3de Suiller  wild Kaaste     2 rd  ? mrk

En Sengeboe  3de Suiller                                   2 rd  ? mrk

1 Anden Underboe                                           1 rd  ? mrk

1 Fios wil forbedres med                                   2 rd  ? mrk

1 Liden floer Liggeledes                                    2 rd  ? mrk

                                                                       ---------------

                                               Summa 13 rd  ? mrk

Stuen med de øfrige Huuse findes L(ougfør?)

 

1704: 18b

 

 

 

Ao: 1704  mandagen d: 10 9br:  Holdtes Høste  sKatte

og Sageting med Evangers sKibredz Otting Paa

Boelstadz øren, Laurettes mænd af bemeldte

Otting  Bonde Lensmand, Johanes Boelstaed,

Jacob Strøme, Rasmus Tøsen, Mogens Dahls

Eide, Gullich Fandenes, Gullich Alddahlen,

Lauridz Strøme, Torbiørn Tøsen, og Knud

Førde, Edsorne Lourettes mænd, af gedagte

sKibbredz Otting,  Til Huilchen tied Kongl:

mayts: Foged Sr: Madz Holm, eftter Sædvane

Sætte Retten, og Liuste ting fred for En huer

fra og til sit huus

 

Kongl: mayts: Foged Sr: Søfren Troldsen Glad,

Loed for Retten oplæse, Kongl: mayts: Aller Naadigste

givne bestalling Paa Nordhord og Waasse fogderie

af Dato 26 Janvari, Ao: 1704

 

Item Cammerraad Christopher Johan Mahrsens

tilladelse, alle Kongl: mayts: skatter, og Contri-

butioner, udj bemeldte Fogderier at oppeberge

og der forer at quittere   Datered Bergen

(….) 8tende September 1704:

 

(Oll?)e Mathiasen Loed for Retten Læse sit sKiøde Paa

(E)t halft pd smør med bøxsel, af Dato 11 Janj Ao:

1704:,   med andre tuende bøxsel Sædeler, som

for Retten blef Læst og Paa sKrevene

 

 

(Den)d 11 9br: blef Retten wed sagernes administration

(….)e indførtte Laugrettes biwaaned

 

(Peder Ol)sen Haarwigen, hafde Ved Bonde Lensmand

(Johanes) Boelstad, Ladet udj Rette Stefne Johanes

 

1704: 19

 

Pedersen Rongve, for hand nu afvigte Pindz

tieder, Stach hann: trej á fiere, V-Lægelige Knif

Sting, huor over hand den gandske Somer haver

Liget Under BadsKers, haand, og der over Liid

Stoer Pine og smertte, for sømet sit Jordz

brug, sig med fattige quinde og U-myndige

børn, til aller Største sKade og Ruin, Saa

hand aldrig faar sin føerlighed, igien, her om

Var tuende prou, monsr: Niels Hiermand, møtte og

wandt, at Ungefer 14 dage eftter Pindz dag, En tiirsdags

Aftten  Kom først Johanes Rongve, og der paa Kom

Peder HaarVigen eftter, og taldte sig imellem, om

Noget tømer, Huor om de Strax blef foreenede,

drach Ungefær 1 ½ potte øl hos hann:  der eftter

gich de ned Ved tingbuen, huor de drach til

samen En Kande øl, imellem 8te á Nie personer

der Paa Hiermand gich op udj sit huus, imidler

tied, Hørtte hand at de tallede høyt, gich saa

ud til denn: og saa at de laa paa march(en)

Huor Paa hand bad denn: holde fred  Elle(rs hand)

Kom til at bøde, der paa Johanes spu(rgte huad?)

Hand sKulde bøde, Ved sam/m/e ord uddrog (Hand)

sin Knif og Stach dene Peder Ols:

  Haldoer Olsen møtte og wandt same, samt (at)

hand saa at de i førstningen wilde tage (……)

tag, og der Paa giorde Johanes sKaden som

Er meldt,

  Her imod og til sagen at suare møtte Johanes (og)

beKlagede hans Hastige onde gierning, b(ad sin mod?)

part, om forladelse og medlidenhed, at d(……..)

hann: sagde sig at Vilde betalle Bads(Ker Lønnen)

 

1704: 19b

 

med Viedere eftter Ringe wilKoer,   Endelig

blef Partterne forligt, først at Johanes sKal

betalle BadsKer Lønnen 16 ½ rd   til En arbeidz

mand som i denne somer Haver Arbeidet hos

Peder HaarVigen  4 rd   til Peder HaarVigen for

Suie og spreche  4 rd   Her om de ved haande

baand for Retten blef Ligte, og at alle de-

ris imellem Havende forsætter, denne sag an-

gaaende at wære døede og magtes Løs, Huilched

og Under Haardere Louens Straf bøer eftter

Komes,

  Angaaende Konges bøeder, blef med Hr: Commisa-

rius for Retten afsonet, om 24 rd og Et

slagter Nøed, og det for medelst Johaneses slette

wilKoer, med formaning sig fra slige onde

tancher, en anden tied at fraholde

 

Kongl: mayts: Foged Sr: Madz Holm tilspurtte

Laugretted, og til Stede wærende Almue, om Hand

iche til de ordinaire Holdende tinge Hafde

betaldt sKydz eftter sKatte brevet  4 mrk: millen

Huor til de ens Stemig suarede ia  at

ingen i saa maade hafde at Klage,

her paa Fogden war tings Vidne begierende

Som saaledes udj \sandhed/ at wære med Under

trøgte Zignetter beKrefttes

 

Laug Rettes mænd for Ao: 1705 ordineris  Jacob

(Gu)llichsen Breckuus  som skal fahre til

(La)ug tinget at aflegge Laugtings Ed eftter Louen

(… ….)e, Jon Horvei, Knud Berge, Størchor Bragstad

(…)biørn Dahlen, Olle Johansen Styve,

(…..) Ellie, og Gullich Steene

 

1704: 20

 

 

 

Ao: 1704  Torsdagen d: 13 9br:  holdtes Almindeligt

Høste  sKatte og Sageting, Wangens ting Laugs

Almue, udj Dito tingstue paa Waas, over

wærende Kongl: mayts: Commissarius Volquar

Risbrich, Kongl: \mayts:/ Foget, Sr: Madz Holm, og

Sr: Søfren Glad, Bonde Lensmand Madz

Sæve, Gullou Jacobs: Gierstad, Jon Knuds: ….(?)

Siuer Baardsen Tuedte, Niels Knudsen Mitun

Wiching Bryndelsen øfre Grove, og Bryndel

Erichsen Loftthuus, Edsorne Laugrettes

mænd, af Wangens ting laug,  Huor tinget

eftter sædvane af Fogden blef sat, og fred

Liust for en huer fra og til sit huus,

 

Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste udgifne

Bestalling, Paa Naardhord!! (Nordhord) og Waase Fogderie

af 26 Janvarj Ao: 1704:  til monsr: Søfren

Glad, blef Aller Under danigst Læst og for

Kyndt,

 

Iten Cammeraad Mahrsens till(adelse)

at bemeldte Foget skal Anname og qui(ttere)

for skatterne, af Dato 8tende Sept(ember)

Ao: 1704:

 

1.  Gullich Haldsen, loed læse sit gave (bref paa)

3 ½ spd smør udj Jorden Tillung, af (1. ..…. 1704?)

  2.  Niels Lauridsen skiøde Paa 2 ½ Løb 8te mrk (smør)

udj gaarden Eide  af Dato 2den Junj Ao: (1704)

  3.  Wiching Stefensen Moens sKiøde Paa 2 (… ….)

udj mit Skutle, Dateret 15 Julj Ao: 1704

  4.  Lauridz Gullichsens bøxsel Sædel (Paa . …)

smør udj Jorden Ulvestad, Dat: 24 (……. 1704?)

 

1704: 20b

 

  5.  Arve Hoversens bøxsel Sædel Paa 1 ½ Løb smør

udj Jorden Ullestad

  6.  Joen Olsen Westreim loed læse sit skiøde Paa

5 spd smør {af} udj Jorden Biørche  af Dato 5 Janj (Junj)

Ao: 1704:

 

 

Dend 17 9br: Betiendtes Retten Paa Wangens

tingstue, wed Sager og tings widners fore

tagelse, som følger

 

Til Huilchen tied for Retten blef frem EsKed

Askier Siuers Dater, som 2de gange udj {Anded}

tredie, og tredie!! sig udj Leyer maal, forset

Haver, med Soldat, Elias Knudsen,  Partterne

Suarede, at quind folched iche var ved den helse

at Kunde møde, men hendes fader Siur Knuds:

og Soldaten Elias Knudsen, Vedtog Louglig

at wære Stefnt, og er bøed sig til sagen at

wilde suare

  her Paa Kongl: mayts: Foged Sr: Holm, Paa

Stoed at Soldaten eftter Kongl: mayts: aller

Naadigste forordning af Dato 29 Decembrit 96

først at bøde sine Leyer maals bøder, for

Anden gang forseelse, med same quindfolch, og

der for uden at lide eftter Louen, og Krigs

articulen,

  Quindfolched Angaaende  Paastoedz illige maade

at eftterdie hun iche hafde betaldt de seeniste

for Retten Afsonede 5 rd for første Leyermaal

(og) ey heller eftter levet seeniste Eer gangene

(Dom), af Dato 15 9br: 1703:

 

1704: 21

 

huor eftter hun da for same forseelse var

til dømt at begive sig Paa fisKer leyerne

udj toe Aar, og eftter Lensmandens adVarsel

til Dato bleven hieme, til meere syndz øvel-

se, som nu er befunden,

  Indstefnte Askier Siurdz Datter[s] Fader møtte, og sagde

at hand for fattig doms skyld iche Kunde betalle

de Udlovede 5 rd  og Endnu sagde hand sig iche

noget for hender, at Kunde betalle, men for

wendtede, hans Kongl: mayts: Aller Naadigste

tilladelse om Eggte sKab, huor om de hafde

Aller Under danigst giort Ansøgning,

  Soldaten Ellias Knudsen møtte og beKlagede

saadan Gierning at wære af hann: begaaed,

men sagde illige maade der om En Aller

Under danigst Supplicque til Voris

Aller Naadigste Konge i denne Somer at Have

indlevered, Huor Paa hand Endnu Aller

Under danigst wendtede suar, beg(ierede)

der fore opsettelse, til Neste ting

  Fogden Sr: Madz Holm Paa Stoed at (hann:? de)

5 rd burde betalles, og om Delinquen(ten)

iche inden første Rettes dag forsKa(ffer)

Paa beraabte Aller Naadigste tilladelse,

at de da eftter Landz Lou og forordn(inger)

bøer Lide

                           Afsagt,

Eftter die at Kongl: mayts: Foget (……..)

iche siden seeniste Høstetingf, Haver (……)

søge, de da afsontte 5 rd ey (… …..)

 

1704: 21b

 

Drevet same quindfolch, den Ergangne

Dom at eftter Leve, men de for seede (forseede)

imidler tiid, beraaber sig Paa deris

Aller Under danigste Supplique, til

Hans Kongl: mayts:  saa beroer eftter

deris indstendige begiering, og Fogdens

Ey imodsigende, til Neste Rettes dag

saa wit quindfolched angaar, og

Soldattens, forseelse, om hand ey Naar

Kongl: bevilling, til Krigs articulen

for sine 2de gange forseelser at Hen

wieses,

 

Hr: Commissarius hafde ladet udj Rette

Stefne, Jomer Halversen, for til

Dømte bøder 2de gange 3de Sex Lod sølf

huor om hand Var Dom begierende

  Her imod suarede Jomer  iche, at wide

til dømt saadanne bøder, men Hr:

Commissarius hann: at Have fra tagen

Capitaines mesive til befrielse for

same sag,

                           Afsagt,

Naar Hr: Commissarius udj Retteleger

den Paa beraabte Dom, til saadane

bøders betalling, som forKlarer deesen

(…. A)arsag, da skal her udinden Kiendes

Huis Ret er

 

1704: 22

 

 

Hr: Commissarius Hafde Ladet, udj Rette Stefne

Olle Quals Støllen for Slags maal, Paa

Lauridz øfre Røche,  Lauridz møtte og

sagde, at wære slaget, formedelst et Kiøb

denn: imellem angaaende en Øg, Huor

Paa Hand dog iche Hafde Prou,

  indstefnte Olle møtte og sagde, at Lauridz

faldt Ned for et sKarf med øgen, og slog

sig, der paa hand sagde at Vilde beviise

med, Siuer Sælleland, og Ingebor Sælleland,

at Hand iche sloe,

                         Afsat!! (Afsagt)

Olle Quals teien  som beraaber sig Paa prou

bøer til Neste ting her imod beviise sin

V-sKyldighed Under trej Lod sølfs bø(der)

for uden slags maalet udj sig s(elf)

om hand sin V-sKyldighed iche me(d de)

beraabte prou Kand beviise

 

Hr: Commissarius Ved Bonde Lensmand

{Ved Bonde Lensmand} ladet udj R(ette stefne)

Lauridz Erichsen for til Dømbte bøder (for)

Slags maal, med Lauridz Odsen beg(aaet)

Ao: 1700:  eftter Dommens Videre for m(eld)

6 rd:             Indstefnte møtte og (sagde?)

iche at Have at betalle med

                                Afsagt,

Eftter die at Lauridz Erichsen ich(e her)

 

1704: 22b

 

for Retten frem wieser nogen frie

Kiendelses Dom, for bemeldte, bøder

Langt mindre Nogen quittering \for/ sam/m/e

bøeder, saa bøer Lauridz Erichsen End-

nu de for hen de til dømbte 6 rd

sKadesløs betalle under Execution

eftter Louen

 

Noch Hafde Hr: Commissarius Ved Bonde Lens

mand ladet udj Rette Stefne Niels As-

sKildsen!! Fande Støel for begangne

Slagmaal med, med Lauridz Andersen

Jellen, udj Niels sit Eget brøllup

forige Aar,  til prou Var Stefnt

Gullich Noer Qual, som saa, at Lauridz

hafde faaed skade udj Haanden, men

iche saae Huem det giorde, men

eftter Lauridses berettning at Være sKeed, af

Niels Olsen, som brugom var,

  Her imod at suare møtte Niels Olsen

og sagde at wille afværge \den/ sKade, som Lauridz

Andersen, Vilde giøre {\den/ sKade} Paa Siuer

Quitne, der paa Niels Olsen Vilde

tage Knifven fra Lauridz Andersen

(….) paa hand fich skaden udj Haanden

(Hu)ilched hand, med Siuer Guldbrandsen

 

1704: 23

 

{og} Jacob Møen, Knud Lauridzen Ringen (Ringem)

og Tollef Knudsen Colve, \beviiste/ at hand ichons

afstyrede, og iche giorde Nogen sKade

  Her paa Siuer Guldbrandsen, Jacob Møen

frem Kom for Retten, og eftter Edens af

leggelse, wandt at de iche saae Andet,

End at Niels Olsen wilde afstyre,

og iche med forset, giorde nogen

sKade,

                              Afsagt,

Eftter de 2de prou  Siuer Guldbrandsen

og Jacob Møens Edderetlig \Vidnes biurdz/ aflegelse,

at Niels Olsen, iche forsetlig, men

Ved afstyring, Lauridz Andersen sKaden

udj Haanden at Have beKomet, aldt

saa frie Kiendes Niels Olsen f(or)

Saadan sag Anger løes at Væ(re)

 

Knud Endresen Bøe af Rundahlen, Haf(de ladet)

Stefne Tollef Knudsen Kolde, til at f(ra give sig?)

sit skiøde og oddels breff fro!! (for?) trej s(pd smør)

udj Jorden Kolde, Huilchet Knud Endre(sen)

Paa Stoed at wære Nærmest oddels berett(iget)

til, hour!! (huor) paa hand og Hafde bød(et penge?)

som Tollef ey har wilded Anname,

  Tollef Knudsen møtte iche, ey hell(er nogen)

paa hans wegne,

 

1704: 23b

 

                               Afsagt

Tollef Knudsen Paaleges til Nesteholdende

Sagting, her paa Wangens ting stue holdes

at udj Rette legge sine adKomster, til de

trej spd smør udj Kolde, til sagens Ner-

mehre opliusning, aldt Under toe Lod

sølfs bøder

 

Knud Endersen Bøe Hafde Ladet udj Rette Stefne

Siuer Reeme, for at levere de børne penge

som paa skiftted eftter Sal: Arve Reme, blef

fordred, huor fore Sal: Arfve Var formynder

  Dend indstefnte møtte og forligte sig Same

Penge, uden Re\n/tte at betalle, huor wed sagen

forbliver

 

Peder Olsen Frem Kom for Retten, og Loed føre

Eftter sKrefne widner om hans quinde Maritte

Ols datters forhold, imod hann:  og det

udj hendes Nerverelse,  først begyndtes

deris EgtesKab afvigte windter, og da de i

denne waar blef fæst, der eftter ertede hun

sig Strax opsetzig, og Vilde iche lade \sig/ wied, dette

begge de hæderlige Præster, med Andre nochsom

for Retten forKlarede,    her paa Maritte

blef til spurt, om hun Var tunget!! (tvunget) til dette

Egte sKab  huor Paa hun suarede ney, Hafde

(ey he)ller nogen føyelig eller beviislig Klage

(over) hendes mand,

 

1704: 24

 

Nogen Stund eftter deris brøllup, loed hand Kalde

Præstens medhielper, Rognald Skiple, og Kiettel Olsen

til sig, Som Nu for Retten møtte, og \eftter edens aflegelse/ for Klarede

at \de/ formanede Maritte Olsdatter til at leve skichelig

med hendes mand, da hørtte de hun bad hendes

mand tage det hans war, og drage sin Vey,

og sagde iche at wilde have hann:      der eftter skal

bemeldte Maritte wære funden Paa Grytte Støel

og der liget udj Seng, hos Iver Gulfsen, med

Huilchen hun til foren haver aflet barn,

her om var Stefnt til prou, Siuer Torchildsen

Heg, som møtte og eftter Edens aflegelse wandt,

at eftter Ste Hans tieder Kom hand og Olle Knudsen

Wold til Grytte Støel, huor de Natte tieder

fandt Maritte Ols Datter lige i seng hos

Ifver Gulfsen  og døren var til bonden, og

en Liden Klure for døren, men da de lugte

døren op, saa de denn: begge lige til samen,

og opreiste sig fra huer andre, da sagde Olle

Knudsen til bemeldte Iver Gulfsen  (……)

de skam begge for saadan ondt lefn(et), (Huor)

til Iver suarede, gudbedre os  Vj haver (…..)

noch liget i synd til Samen, det Va(r ……..)

at i Nu Kom, for at Aaben bare (……….)

  Olle Knudsen Wold møtte iche, men hans (hæderlig-)

hed Hr: Niels Weinvig, og Præstens medh(ielper)

Rognald Skipple for Klarede for Re(tten)

at Olle Knudsens Vidne Var lige s(om Siuer)

Torchildsens, Undtagen dette at da (døren af)

Siuer blef oplugt  Saa hand Iver (………)

 

1704: 24b

 

at wære opreist  og saa at Hand Stoed med

den Ene foed i Sengen, og med den Anden

fremen for,

  Eftter dette til Stoed de begge at have holdt sig

fra huer Andre, og iche søgt seng til

samen,

  Her eftter hafde hand!! (hans) hæderlighed Hr: Niels

Weenvig, for bemeldte Egte folch til samen

Paa den gaard Oftzhuus d: 24 September

udj medhielpernes Nerwærelse, for at for

Lige (forlige) denn:  Huor til manden Peder Olsen

Loed sig bequeme, men quinden Marite

Negtede Gud iche at wilde have manden meer,

  Her Paa quinden Maritte blef til spurtt

om hun hafde Nogen V-Stycher, hendes

mand at tillege, huor \til/ hun suarede

Ney, men ellers siufnes hun af hann:

at wære Nared,

  Partterne blef tilspurt om de Hafde Videre

at lade protocolere  huor til de suarede

Ney, men Peder Olsen war et sandfærdig

Tings widne begierende Paa dette som for

Retten saaledes er passered,

 

Jomar Arnesen hafde ladet Stefne, Erich

(Lau)ridsen for 9 mrk: smør, Som hand uden hans

(viden?)de Haver bøxsled, udj Jorden Arnetuedt

(Hu)ilche 9 mrk smør hans moder for Jomar

 

1704: 25

 

opsagt Haver, og Erich Lauridsen, imod hans

willie, bruger, Hann: med quinde og smaa børn

til for Armelse, og de der over ere gandske

huus wilde,

  Erich Lauridsen møtte, og sagde, at Jomar sKal

have opsagt de 9 mrk smør for hann:  Huor eftter

hand det bøxelet Hafde, Huilchet Erich dog iche

for Retten Kunde beviise,

                                 Afsagt,

Eftter die at Erich Lauridsen iche for Retten

beviiser at Jomar de 9 mrk smør, udj Arne-

tuedt for Hann: opsagt haver, da Paa

det Hand Nu er gandske huusVild,   saa

Er agter ieg for billigt, at Jomar

Arnesen, er Nermest til, at bøxele de

9 mrk: \smør/ som hans moder for Hann: opsagt

Haver  Paa det hand med quinde og smaa

børn Kand have det Ringe brug og h(uuse)

werelse

 

Erich Lauridsen Var Stefnt, af J(omar? Arnesen?)

for hand udj Sællet, Kaldet Kreio, Haf(uer …..)

og Revet hans quinde, og der paa til(…….)

for hender, her om Var iche Prou,

  Erich Lauridsen blef Paalagt (at giøre sin)

Ed  Huilchen, hand iche Vilde giøre  (men?)

Jomars quinde Maritte Jacobs Da(tter giorde)

Ed, Erich Lauridsen saadane (det at have?)

giort, Huor for hand h(…d.. ….. ……..)

sigt Angaar, Lougl: Stefne (maal?)

 

1704: 25b

 

 

Torgrim Biørnsen Hafde Ladet Stefne Bryndel

Jerenes, for en tey Kaldet Tørlings (Tøslings) teyen,

som hans wær broder fra døde, Huilchen tey

Er Lagt for skat og LandsKyld 9 mrk smør, og som

Torgrim Er Neste Røde boels mand, formodede

Hand at wære nærmest frem for Bryndel

Jerenes teyen at fæste, bøxelen sagde

Hand og at Have tilbøden Prousten,

  her imod Prousten Hr: Christen Nielsen

Paa Stoed, Pladset iche fra præste gaarden

at Kunde fra Komes, men der under at bruges

  Partterne blef forligt, at Enchen  som Pladz-

set til foren brugte  bekom af Prousten 4 rd

og Torgrim 3 rd  og det saalenge Pladzet

Under præste gaarden bliver brugt, men

sKulde Prousten, eller eftter Komende Præster

blive til sindz af Andre at Lade bruge

da de Røde boels berettigede, at søges om

Pladzetz brug,  udj denne Windter Niuder

Torgrim huus Værelse, med de Wilchoer

at Huerchen hand eller quinde beviiser

den gl: Enche nogen fortræd, eller (..fver)

(….)gen V-forligelse maal, Under Huus

wærelsetz forbrydelse,

 

(Pro)usten Hr: Christen Hafde Ladet Stefne

(Olle) Halsteinsen Honve, for hand Paa en Søndag

(kom?) ind udj Præste gaarden, og sagde at Prousten

(iche?) sKulde Holde for meget med Olle sKomager

(Huor) til Prousten spurtte  Holder ieg da med

(det) som V-ret er, der til Olle suarede

 

1704: 26

 

{Holder ieg da med det som}  Ja noget og saa

der udj,

  Her imod Olle Halsteinsen møtte og sagde iche

at Kunde nægte io at Have sagt, at Prousten

holdt med sKoe mageren,  Endelig bad Olle

Prousten om forladelse, om noget ord udj Hastig-

hed Kunde wære falded, huor med det og for

bliver,

 

Olle Joensen sKomager Hafde Ladet Stefne, Olle

Halsteinsen Honve for hand skal have sKieldt

Hann: for tyverie, her Rørrende En quittel

som Britte Dychesteen en Søndag for Prædichen

udj Hans huus indlagde, her om frem Kom

Prou  monsieur Marcus Davidsen, og Sr: Hendrik

Weinewig, som wandt saadane ord, af Olle

Honve, sKoemageren at have tillagt,  Noch

forKlarede Olle sKoemager, første gang at (…)

Gietrud Honve, at Hun iche Hafde leverd hann:

nogen quitel,  V-gen!! (Ugen) der eftter spurtte (…)

self eftter en braat quitel, gaf sa(.. ….)

til Olle Honve, at Hand ingen qui(… …..)

leveret Hann:   Olle sKoe magers quinde (frem)

Kom og forKlarede, at Britte Dychesteen (…)

Hender en quitel som før ermeldte (……….)

blef eftter spurt Var hun iche til (…………..)

da hun fornam, at Britte Dy(chesteen …….)

at eftter spørge quitelen, og Oll(e …………)

Kom igien, og spurtte eftter bra(at quitelen  da)

frem wiiste de same braatquit(el som …)

sig vedKiendte, og blef Hann: l(everet)

 

1704: 26b

 

  Her imod, og til sagen at suare, møtte Olle

Halsteinsen Honve, og Ved Stoed at Britte Dyche-

Sten indleverede Hans braatquitel til Olle

sKomager sin quinde, og bad hender  (forVare?)

quitelen til eftter Prædichen,  otte dage mer

á mindre der eftter, Kom Olles quinde Giertrud

Honve, og spurtte eftter quitelen, da suarede

baade Olle sKoe mager, og hans quinde at

her er ingen fremet quitel, i mit Huus

Endelig frem Kom quitelen

                                 Afsagt,

Eftter die at dette tilleg, iche Kand til Regnes

nogen af partternes æris for Kleinelse, for

medelst \braat/ quitelens for dølgelse, eller eftter

spørning, Sæerdeelis eftter die paa begge

sider findes misgaaelse, først eftter die

Britte Dychesteen, indlagde quitelen, saa

burde hun og først, self der eftter at Have

spurt, og som det iche er sKeed, Kand

(H)uerchen for dølgensen!!, eller eftter spør-

gningens tilleg Kom/m/er Nogen af partterne

til nogen æris for Kleinelse,  men

(Olle H)onve V-forhindred at til sig tage

(sin q)uitel, og Partterne Paa begge

(Sider at) wære Angerløs

 

(………….)de Prousten Ladet Stefne Hover Olsen

(tieni?)ste dreng, for hand i Som/m/er Paa En Søndag

 

1704: 27

 

da Prousten og Hans Kieriste gich til det

Høy wærdige Naaderens Sacramente, og med

en øl sKaal Komen udj Proustens gaard, og

banched Paa Proustens døer, og begierede, en

Potte øl for 2 sk:  der til proustens Kieriste suarede

at hun iche Hafde soldt øl, ey Heller selger

hun hann: øl, da begierede hand øl til

givendes, da hand iche fich øl gaf hand V-

Nøttige ord,

  Den indstefnte Haldoer møtte og sagde, at Hand

af Haldoer Quitne Var tilschynded, at Hen

gaa i Præste gaarden, at Hendte øl, der

til Haldoer suarede Ney, iche at \Hafve/ beded Hann:

gaa til præsten, ellers tilstoed hand at \de/ Var

druchne begge,

                                    Afsagt,

{Haldoer} (Hover) Olsen, som Prousten og hans Kieriste

Paa en Hellig dag, da de saadan Høy V(ærdig)

Gudelig forset Haver haftt:  og der at (…..)

Hendte øl, Paa et Sted huor iche til (….)

er funded øl tap, mehre til at (……..)

og at Harme hans Sielle sørger, b(øer for denne)

gang at bøde til de fattige et L(od sølf)

og Haldoer Quitne  som hann: uds(endte  et)

Half Loed sølf, her for uden Paa (stoed hand)

denn: og En huer sig fra saadane (gierninger?)

udj Prouste gaarden at Endtholde (sig  saa)

fremt de \iche/ til Høyere Straf (……….)

Vild Ansees

 

1704: 27b

 

 

Anders Pedersen Hafde Ladet udj Rette Stefne,

Knud Hæftte for resterende Løn 4 mrk og et par

hudsKoe 8 sk:  for mendte sKadeløs betalling,

  Den indstefnte møtte og sagde  Naar hand Vilde

give goede ord  da Vilde hand betalle,

                                    Afsagt

Knud \Hæftte/ bøer betalle de Paa Stefnte 4 mrk

og etpar Huud sKoe 8 sk:  med processens

om Kaastning 1 ort, inden 15 dage Under

Execution eftter Louen

 

Olle Hillestuedt hafde ladet Stefne Kaarde

Rasmusen Tuedt for hans hest i dene waar Hafde

drebt hans øg 8te dage eftter at Hun Hafde

fallet (føllet),

  Kaare Tuedt møtte og Paa Stoed at Olle Hillistuedt

burde beviise, at hans hest giorde sKaden,

  Olle Hillistuedt næfnede eftterskrefne prou,

Ingeboer Erichs datter, Magdelij Stuerjord, \og/ Niels

Suendsen, Huor af ingen war til Stæde,

                                    Afsagt,

(Den)ne sag beroer til neste Rettes dag  til

(H)uilchen tiid, de benefnte prou, udj Egen

(Per)son bøer møde, deris Sandhed at wiidne

(til) sagens Nermere op liusning,

 

(O)lle, Knud, og Hellie Lij, Hafde Ladet Stefne

(Olle) Qualle, for en huus mand, Ved nafn

(….) Lauridsen Quals Støellen, denn: til

 

1704: 28

 

Aller Største sKade, baade paa deris Gres

beide, og Næver sKoug,

  Den indstefnte Olle Qualle møtte iche men

Loed suare Ved gedagte Huus mand, at hand

Var siug,

                                   Afsagt,

Eftter die at Olle Qualle loed suare for Retten, at

hand er siug, saaleges!! Hann: Laugdag fore til

Neste Rettes dag, at her ting holdes udj Wangens

tingstue, til Huilchen tiid hann: paa Legges

under toe Loed sølfs bøder, at suare til sagen

udj Egen persohn,

 

Kongl: mayts: Foget Sr: Madz Holm opstoed

for Retten, og til spurtte Laugretted med til

Stede wærende Almue  om iche En huer Hafde

faaed sin betalling for skiødz til de ordin(aire)

tinge 4 sk: millen eftter skatte for ordningen

for inde wærende Aar,   her til Laug retted (og)

Almuen suarede, at ingen udj saa ma(aade hafde)

at Klage   her paa Fogden Var tings (Vidne)

begierende, Som saaledes udj (Retten be-)

findes, beKrefttes med Under trøgte (Zigneter?)

 

Kongl: mayts: Foget Madz Ho(lm tilspurtte)

Laugretted og Almuen, om iche S(………..)

Torbensens Enche, af hendes (paaboende? Re-)

sederende Capelans gaard, dette (Aar og)

 

1704: 28b

 

Forige, Hafde faaed de Kongl: Aller Naadigste sKatter

Som bedrager sig til 12 rd   Særdeelis Eftter die

bemeldte Sal: Hr: Peder Arctanders Eftterleverske

Aller Under \danigst/, formodede saadant, udj dette Aar

Saa Vel som forige, udj Fogdens Regen sKaber

Aller naadigst blef goet giordt,   Her

til Laugretted og Almuen samtlig suarede,

at Ermeldte 12 rd til til!! Enchens Nødvendig

Underhold, er hender af Fogden got giort,

og imod hendes Aller Underdanigste quitering, af

Fogden betaldt, Huilchet de udj ald sandhed,

Kunde beKræftte,  her Paa Fogden war En

Attest af Retten begierende, som saadan af

Kortning, Udj hans Aller Underdanigste Regen

sKaber Kunde for Klare, Huilched saaledes udj

Sandhed befindes    Test:

 

Joen Olsen Loed for Retten Liuse sine Penge

mangel, og Loed Amangle ½ Løbs Smør

udj Jorden indre Quarme, Som hand som Eldste

broder, for mendte udj frem tiiden, at wære Ner-

mest at indløse,

 

Laugrettes mænd pro Ao: 1705 ordineris

(….) Berie, Stefen Lehdal, Goedskalch Fiose,

(…. ……….), Rasmus Nesthuus, Michel Lij,

(……) Øfttzhuus, med Bryndel Grøve,

(…… ………) til Laugtinget, der Eftter Louen

(at a)flege deris Laug tings Ed,

 

1704: 29

 

 

 

Dend 19tende 9br: betiendtes Retten Paa

Wangens ting Stue, af for indførtte Laugrettes

mænd, eftter der paa indgifne Supplication

af Dato 21 Oct:  med der paa tegned Resolution

Dateret Bergen d: 22 Oct:  som for Retten blef

Læst og Paa tegned,  der eftter blef frem Kaldet

eftter sKrefne Hr: Christen Nielsens Weinevigs sKylde

mænd, som eftter fore givende er warselet

af Lensmand Madz Sæve, til et Rigtig af

Regnings Holdelse, og der paa En deel Dom

at Lide

                Dryve!! (Dyrve) dahls Otting

Knud Torgiersen  sKyldig                                1 – 3 – 15 sk

Indstefnte møtte og Ved gich

sKylden til Doms Lidelse

Lauridz Torchildsen øfre Berie blef

fordred 5 ofer mæller á 20 sk  til \Stoed/ iche

at wære mehre sKyldig end                             0 – 4 – 0

den øfrige pretention blef af

Hr: Prousten eftter Lat,

Mogens Reque  sKyldig                                  7 – 0 – 0

møtte og wedgich sKylden

Olle Mogensen Øxne Bierig                             ?

møtte og sagde at det Var gamel

tiende   beKlagede sin dattig dom,

Mogens Weche  sKyldig                                 6 – 0 – 0

møtte og Ved gich sKylden

Erich Bøe  sKyldig                                          ?

møtte og wedgich

 

1704: 29b

 

Baar Wasenden  sKyldig                                 1 – 5 – 5

Noch Landskyld for 5 Aar                              1 – 5 – 4

2de tredie tage                                                0 – 2 – 0

Møtte og Vedgich sKylden                              -----------

                      Guldfierdings Otting

AsKild Børche                                    0 – 2 – 12

møtte og Vedgich

Knud Dyche Steen  sKyldig                             1 – 1 – 8

møtte og wedgich

Lauridz Appeltun  sKyldig                               1 – 4 – 2

møtte og Vedgich

Tollef Øxne Bierg  sKyldig                              2 – 3 – 8

møtte og wedgich

Anders Lille Honve {for Korn}                       1 – 0 – 0

møtte og Vedgich

Suend Baadhuus  sKyldig                                3 – 5 – 4

møtte og wedgich

Schach Hallesnes  sKyldig                               2 – 0 -0

møtte og wedgich

(Knu?)d Breche  sKyldig                               11 – 1 – 6 sk

møtte og sagde at forstaa dette,

Lauridz Røestad  sKyldig                                6 – 3 – 14

møtte og til Stoed

Aamund Huusmand Paa Finde             1 – 5 – 4

møtte og sagde sig iche at Være

sKyldig, som hand Kunde mindes

(mehre?) end et aars tiende 5 Asker Korn

(Tilfindes at?) beviese noget Paa de 11 mrk 4 sk

(at have betal)dt

 

1704: 30

 

                       Boerstrandz Otting,

Peder Fietchie(?) (Fitje?)  sKyldig                   7 – 2 – 13 sk:

møtte og Vedgich

Gullou Giøsten                                     2 – 3 – 14

møtte og Vedgich, sagde

der paa at føde en Koe,

                          Winier Otting

Niels Leeme, iche

Gullich øfre Windnie  sKyldig LandsKyld

og tredietage til fattig Huuset som

Hr: \Prousten er/ forstander for                      22 – 2 – 6 sk

Noch til prousten self                                       6 – 2 – 14

møtte og tilstoed sKylden

beKlagede sig for de dyre Aaringer

Som Var \Aarsag/ huor over hand udj saadan

sKyld geraadet,

Knud Pedersen Leerhuus  sKyldig                   1 - ? - ?

møtte og Vedgich

                            Bøer Otting

Hellie Aamundsen Lij  sKyldig \LandsKyld/ og tredie

tage  er til samen                                             5 - ? - ?

møtte og Deficaltteret (deficit = ”det mangler”, mangel) LandsKyld af

6 mrk smør,

Huilchet hand iche her for Retten Kunde

bewiise

Her paa betaldte Strax 1 rd

 

1704: 30b

 

Halle Lij for resterende 3die tage af

1 ½ Løb smør  for faldet Waaren 1704           1 – 3 – 0

møtte og wedgich

Gullich Trondsen Bøe  sKyldig             1 – 2 – 2

møtte og Vedgich

Donnat Sellem  sKyldig                                   3 – 0 – 0

møtte og wedgich, sagde at

Jon Qualle for hender hafde

Caveret,

Tollef Graue  sKyldig                                      7 – 2 – 12

møtte og Vedgich

                            Quitler Otting

Toermo Dahle  sKyldig                                   3 – 5 – 10

møtte og wedgich

                          Boerdahls Otting

Anders Hauge  sKyldig til Hr: Prousten

og de fattiges  LandsKyld                                3 – 5 – 10

møtte og Vedgich

Olle Nyre  første bøxsel og 3die tage

til de fattige                                                    11 – 3 – 0

til Hr: Prousten                                    1 – 3 – 12

møtte og wedgich

(O)lle Houg  sKyldig                                       2 – 2 – 12

møtte og Vedgich, sagde sig der

Paa at føde 1 Kalf,

                                 Wiger Otting

(E)rich Vindzand  sKyldig                                3 – 3 – 8

møtte og till Stod sKylden

 

1704: 31

 

Siuer Andersen Store Saude                            2 – 0 – 4

møtte og Vedgich

Isach NestAas, første bøxsel og

Tiende og LandsKyld                                    12 – 4 – 3

møtte og Vedgich

                               Holbøgder Otting

Peder Store Høen  sKyldig                              3 – 0 – 0

møtte og Vedgich

Siuer Tuete  sKyldig første bøxsel

og tredie tage                                                18 – 5 – 1

møtte og Vedgich

Bryndel Herrem  sKyldig                               14 – 2 – 13

møtte og Vedgich

her Paa føder 2de Nød,

Bryndel Gafle  sKyldig                         4 – 1 – 0

møtte og Vedgich  føder

her paa 2de Nød

Siuer Olsen  Huusmand Paa Helgeland

for Korn                                                         1 – 3 – 0

møtte og Hafde indted til at

beviise med, de fordrende 9 mrk at

wære betaldt, men giorde adsKillige

udflugter

Siuer Quarme  sKyldig                        ?

møtte og Vedgich

her Paa føder 3de Nød

 

1704: 31b

 

Eftter Paa Raabelse af Hans VelErwærige Hr:

Proustens til tinge tagen restans af Dato 6te

7de, 8tende og 9de febr: Ao: 1697 war Mange af

de sKyldige som iche møtte, der for Krafttelig

blef paastaaed saadan omKaastning til Egen

Store sKade \iche/ aldtiid Kunde Anvendes eller be-

Kaastes, men at \en/ Huer af indbemeldte sKylde

mænd maatte til dømes, deris sKyld at

betalle, med om Kaastning huer eftter AdviNant

Særdeelis eftter die at ingen af forbemeldte

sKylde mænd, {iche} Kand sige Endten med fierde

Penge, eller anden Lage(?) (Lagl?) for betroed, brød og

Sæde Korn, at wære betynged eller fordred,

                                   Afsagt,

Eftter die {befindes} at Hans ærwærdighed Prou-

sten Hr: Christen Nielsen befindes til foren

Ao: 1697: til tinge, med om Kaastning, Paa

for indførtte sKylde mænd, at Have giort

(…)or uden Andre mindelige Paa mindinger

Huilchet til Dato iche haver frugted

der for Er agtes for billigt, at \En/ Huer

som i dag iche med Nøy agtig beviislighed

Haver Kunded imod sige \deris/ indbemeldte

sKyld, bøer den Paa Stefnte fordring

med processens om Kaastning 8 sk: af Huer

Rixdaller inden først Komende Sante

Hans tiider Under Nam og Wurdering

 

1704: 32

 

Udj deris boe, {bøer} \at/ betalle, dog her

wed iche meendt de som denne Windter føder

Huilched uden om Kaastning, denn; til Waaren

Decorteris, aldt Under Louens wiedere

adfært

 

 

 

Ao: 1704  den 8tende December  Holdtes Høste  sKatte,

og Sage ting, med Liuse Closters Almue, Paa den

Gaard, Sæberhagen, beligende udj Hardanger

til Stede wærende Om budz mand over Dito

Closters Goedz  Sr: Peder Pedersen, Bonde Lens-

mand, Olle Michelsen Luusand, Guttorm

Uttne, Lauridz Lauridsen Oppedahl, Hellie

Olsen Sæberhagen, Torbiørn Oppedahl,

Engel Ringøen, Odde Mathiasen Aarhuus

og Anders Endresen Oppedahl, Edsorne

Laugrettes mænd, af Ermeldte Liuse Closter

Goedz,  Til Huilchen tied tinget Eftter (Sæd)

Wane blef Fredliust,

 

  1.  Niels Rasmusen Loed for Retten Læse sin (Bøxsel)

Sædel, Paa En half Løb smør  ½ Huud, udj (Jorden)

Houfland, Dateret 5 maij Ao: 1704

  2.  Hans Nielsens bøxsel Sædel Paa Jo(rden)

Langesætter, sKylder 1 ½ Løb smør  Et buch(esKind)

og fiere Løber Saldt, Dateret 14 Junij (1704)

  3.  Olluf Andersens bøxsel Sædel Paa (Jorden)

Dalsgaarden, Dateret 27 September Ao: (1704)

  4.  Simon Mogensens bøxsel Sædel Paa (…)

smør udj Gaarden Lille Lindaas  Dateret (.. ………)

Ao: 1704:    Alle af Sr: Peder Pedersen udsted

 

1704: 32b

 

 

Ombudz manden Sr: Peder Pedersen, Hafde Ladet

Stefne, Aamund Iversen Loftthuus, Aamund Erichsen

ibdm, og Olle Iversen, for de uden minde Haver

{bøxselet} Sæl Paa Oppedahls Eiendom, Huor

fore Paa staaes de Eftter Louen \bør/ Liede og Undgielde

  af de indstefnte møtte ichons Olle Iversen, og Paa

de Andres wegne suarede Olle Johansen, at de begiered

opsættelse udj Sagen til Wortinget, at de da

Kunde føre prou, om bemeldte Sæls toftt,

                                      Afsagt,

De indstefnte mænd Paa Lofthuus, legges Laugdag

fore, til Nestholdende Waar ting, som holdes med

Liuse Closters Almue, til Huilchen tiid, de

Paa leges Under 3 Lod sølfs bøeder, deris Widner

om Sæls toftten at føre  og udj Egen Person at møde

aldt Under wiedere adfært eftter Louen,

 

Olle Johansen Soldat, hafde Ladet Stefne Lauridz

Lauridsen Oppedahl, for 1 ½ Løb smør som hans

(fo)r Eldre udj lang tiid brugt Haver, og for 8te

Aars tiid siden døde hans fader, for meendte

(af?) denn: Ringeste at faa af same goedz 1 Løb smør

(udj?) bøxsel, huor med hand wilde wære for

(nøye)t, og der fore Nu bøed bøxsel,

  (Her) imod at suare møtte Lauridz Lauridsen, og

udj Rette lagte En bøxsel Sædel, Liudende Paa

(1?) Løb smør, og En half tønde Saldt, udgiven

(Pa)a hans søn Olle Lauridsen  af Dato 7de

(De)cember, Ao: 1698:  for meendte og Paa Stoed

(der e)ftter at beholde sin Jord,

 

1704: 33

 

  Noch suarede Sr: Peder Pedersen, at Ao: 1698:  d: 8tende

April  da af Regnings ting Holdtes med Liuse Closters

Almue, blef hans fader \Johanes Olsen/ sKyldig 79 rd udj Kongl:

skatter og Liuse Closters Rettighed, der Nest gich

Johanes Olsen fra gaarden Ao: 1696:   d: 30 Martj blef

Lauridz Lauridsen bewilget, Johanes Olsens fra

wigte brug at til træde, imod Husenes

forbedring, indtil Ao: 1698  da hand det igien

til sin søn opsagde, eftter bøxsel Sædelens

wiedere formeld, som Paa et ordinere Høste

ting eftter Louen er udsted, formeendte Peder

Pedersen, at eftter die Olle Johansens fader

Eftter Loed sig Saa Stoer sKyld, at hand iche Kunde

opholde gaarden V-bøxslet, Citanten til Ville(?)

og Hans principaler til Støre sKade, Huor fore

Hand Krafttig Paa Stoed, den udj Rette Lagte

bøxsel Sædel wed magt at Stande  heldst

Eftter die Citantens fader war {død} toe Aar fra Jorden

førend hand Ved døden af gich

  Olle Johansen Paastoed at eftter die Hand er Ko(ngens)

Soldat, og Ole Lauridsen iche Haver wæret (Soldat?)

at hand da for hann: maatte faa Jorden til b(øxsel)

Særdelis eftter die hand vild tage hans fade(rs? Jord?)

som den fore findes

  Partterne blef til spurtt om de wiedere hafde (at)

protocolere, huor til de suarede Ney, m(en war)

Dom begierende,

                                   Afsagt,

Eftter die at Citantens fader Johanes Olsen (to Aar)

for sin død for medelst fattig doms sKyld (fra)

wigede sin Jord, som hand udj gaarde(n Oppe-)

dahl brugte, Liuse Closter tilhø(rende  og den udj)

Rette Lagte ting Læste bøxsel (Sædel liudende)

 

1704: 33b

 

Paa Olle Lauridsen, iche udj saa Lang tiid er

Paa taldt, eller fore Komet, ved Løes giving af

Kongl: mayts: tieniste, som Citanten Kunde Paa Staa

men Olle Johansen  som Endnu Staar udj wirchelig

Soldatz tieniste, Seer ieg iche eftter Paa…..de(?) at Kand

trenge den Som Jorden saa lenge brugt Haver

der i fra, men bøxsel Sædelen eftter Louen at

Have sin fulde Kraftt, og Ved magt, at Stande,

 

Ombudz manden Peder Pedersen, opstod for

Retten, og til spurtte Laugretted, og til Stede wærende

Almue, om iche eftter skrefne Jorder indewærende

Aar 1704: af de self Eiende, er beboed, saa at de

der af ingen Oddelskat Haver betaldt,

Jordernis Nafne udj Sundhorlens og Hardanger

er som følger

                              Sundhorlehn

Bache  smør                                        2 Løber  Hud 1

Eygeland  Smør                                   2 Løber  H: 2

Hiortteland  smør                                 ½ Løb    hud ½

(..)evatten  Smør                                 ½ Løb    hud ½

(  )aar  snør                                         1 Løb

                                 Hardanger

(  )peim  smør                                      2 Løber 18 mrk   Saldt 1 tde

(...il?)ddahl  smør                                1 Løb   GiedsK: 1

(   )dven  Smør                        2 Løber

(……..)  Smør                                    2 pd   GiedsK: 1

 

1704: 34

 

her til Laugretted og til Stæde wærende Almue

samtlig suarede, at for bemeldte Gaarder

Er af de self Eiende, dette saa Velsom forige

Aar beboed, Saa der af ingen, Oddelskat, er

Suared, Huilchet med Ed Kand beKræfttes

Naar Paa EsKes,  her paa Ombudz manden

war tings Vidne begierende, som iche Kunde

Nægtes, men saaledes udj sandhed at Være,

beKræfttes med Under trøgte Zignetter,

 

Til Huilchen tiid Fogden Peder Pedersen opstoed

for Retten, og til spurtte Laugretted, og til Stede

wærende Almue, om iche Jorden Nedre Sanven

belligende udj Nordhord Lehn, og Fanne Præste

Gield, Ao: 1699 in martj maanet, Paa Liuse Closters

Waartinge, for ingen bøxsel, blef opbuden,

Ligeledes Ao: 1701 Paa Dito Closters Høste tinge,

men sig udj wærende tiid Ingen funden, som

Ermeldte Gaard, eftter opbud paa bemeldte (ting)

wilde bøxsle, huor over den sam/m/e (gaard)

Formedelst dendz Store fore fundene slit(…..)

af tienere er bleven dyrchet, her t(il Laug-)

Rettet, og til Stæde wærende Almue, sua-

rede, at gedagte Jord Nedre Sandven, (de)

for omrørtte Aaringer, til tinge Haver (wæret)

opbøden, men formedelst, Same Jordz (høyt?)

saatte LandsKyld, og Anden slette tils(tand)

sig ingen funden eller fremstillet, (……)

Jorden Nedre Sandven, haver wildet (bøxslet)

her Paa blef tings widne begierendes  (som)

iche Kunde negtes, men saaledes (udj Sandhed)

 

1704: 34b

 

At Være beKræfttes med Under trøgte Zignetter,

Actum utSupra

 

 

 

Eftter die at Hardanger Høstetinge Paa de

Same dage war beramet, da de holdtes Paa

Waas, Kunde ieg Sam/m/e iche biewaane, men

til min sKade, denn: forlade,  Huor fore

Denne protocol, Ved Aaretz udgang udj det

welsignede Jesu Nafn saaledes sluttes

af Sorenskriveren Manderup Funch

 

 

                               1704

                     o-o-o-o-o-o-o-o-o

                               1705

 

 

(1705: 34b)

 

Ao: 1705  Torsdagen d: 22 Janvarj  betiendtes Retten

Paa den Gaard Drage, Ved et Almindeligt

Waar tings Holdelse med Jondahls sKibbr:

Almue, tilstede wærende Sigt og Sage

faldz forPagter Sr: Peder Jensen Smit,

Bonde Lensmand, Lauridz Tormosen Drage,

Samson Samland, Ingebrigt Eichen, Engel

Bache, Lauridz Traa, Lauridz Samland,

Olle Drage, Salamen Aaudestad, og Aamund

Tued  Edsorne Laurettes mænd af Jondahls

sKibbrede

 

Jacob Salmonsens bøxsel Sædel 2 ½ Spd smør

og 1 quarter Saltz Leye, udj Jorden Audestad

Dateret 1704  ultimo Junj, udsted, af

magister Jocim Slaae,

 

Hellie Olsen Bache war af Bonde Lensmand

Lauridz \Drage/ udj Rette Stefnt, for af sonte bøder

9 rd 1 mrk 4 sk:  her Rørende det Quindfolch

 

1705: 35

 

Maritte Lauridz Datter, Noch for 1700 tiende

2 mrk 13 sk:, Paa stoed skades løs betalling, af

Sr: Peder Smit  som sam/m/e Sag, for Retten

Paa tallede, Paa Sr: Johan Frimandz wegne

  den indstefnte Hellie Olsen møtte for Retten

og beKlagede hans Store wanførhed, som

siden sam/m/e bøder blef udloved, udj dette at

Hans ben war gandsKe afsat Under Kiæd

og tienden meendte Hand at wære betald,

bad om Delation, til Hand Kunde finde

Sr: Frimand, om Hand \hann:/ af med ynch for

hans Store wanførhed noget wilde for

sKaane,

                             Afsagt,

Der som Hellie Olsen, med quitering til

første ting beviiser {Med quitering} tienden

for 1700 at wære betaldt, saa frie Kiendes

hand for sam/m/e, Illige maade gives Hann:

Delation, til Somer tinget, eftter b(egiering)

at søge Sr: Frimand, om Hand Noget (af)

de afsontte bøder Vild eftter give, Hu(is)

iche, at quitering for Ao: 1700 Kand (frem)

wiises, ey heller Nogen skrifttlig (eftter?)

Ladning fra Sr: Frimand Paa d(e ……..)

9 rd 1 mrk 4 sk: bøder, aldtsaa bør sa(mme)

Paa Stefnte fordring 15 dage e(ftter)

tingenes Holdelse skades løs be(talles)

Under Nam og Wurdering, udj (Hellie)

Olsens midler og boe, eftter Louens

adfært,

 

1705: 35b

 

 

Niels Lauridsen Koppres Quinde war Stefnt

for Er Komen for tillig i barselseng, da i

huor wel hendes mand er Soldat  Paa Stoed

Aambudz manden, at Hendes bøder eftter

Louen burde betalles,

  Dend indstefnte quinde, ey heller Nogen Paa

hendes wegne møtte, til sagen at suare

                                 Afsagt,

Niels Lauridsen Paa legges til Somer

tinget at møde, eller Ved bewiislighed

sig sagen at fralege, under 2 Lod sølfs

bøder, og Dom eftter Louen at lide,

 

Af de som for sager, ware sig Endten sKyld!! (sKyldig),

til Sr: Johan Frimand Eller andre, møtte

Ey flere,  Huor fore tinget sluttes

 

Eftter tingetz sluttning, frem Kom Fogdens

tiener Jørgen Rønne, og udj Rette lagde

Eftter sKrefne, Kongl: mayts: Aller Naadig-

ste Forordninger  som Aller Under danigst

for Almuen blef læst og for Kyndt,

  1.  Angaaende de fiere Compagniers Under mund-

derings forfærdigelse  af Dato 24de October

Ao: 1704

  2.  Angaaende fremedes wærving med baadz folch

(og) Soldatere  Dateret 10 October Ao: 1704:

  3.  Item Angende!! (Angaaende) den Aller Naadigste Høyeste Rettes

(H)oldelse for Ao: 1705:  Dateret 30 October

Ao: 1704

 

1705: 36

 

  4.  Illigemaade Angaaende Sæbe Syderiet udj

Kiøbenhaun, Dateret 22 9br: Ao: 1704

  5.  Angaaende Supplicationer, og Memoria

skrivelse, at de for Almuen af En huer

Stedz Sorenskriver skal for færdiges

af Dato 24 Sept: Ao: 1704.

 

 

 

Ao: 1705  Løver dagen d: 24 Janvarj  Holdtes Vaar ting med

Østensøe sKibbredz Almue, Paa den gaard Leppsøe, til

Stæde wærende Sr: Peder Jensen Smit, Fodens!! (Fogdens) tiener

Jørgen Rønne, Bonde Lensmand Samson Røen,

Aschout Bierche, Hover Røche, Olle Brichtsen Østensøe,

Olle Berven, Christopher Næs,  Jon, og Lauridz sKaalem,

og Olle Jacobsen Noreim, Edsorne Laurettes mænd,

af Østensøe sKibbrede, med mehre tingsøgende

Almue,  til Huilchen tiid tinget Eftter

SædVane blef fredliust,

 

Aslach Lauridsen  bøxsel Sædel Paa 3 spd og 4 ½ (mrk smør)

udj Jorden Waland, af Siuer Folchedallen udsted

Dataret!! (Dateret) 10 October Ao: 1704

 

Hellie Melstuedtz sKiøde Paa 2 spd smør og 1 (……..)

med bøxsel og over bøxsel, udj bemeldte Jor(d Mels-)

tuedt, af Dato 3die Decembr: Ao: 1704:  udsted [af]? Hr:

Urdahl:

 

Sr: Peder Jensen Smit Hafde Ladet Stefne S(iuer ….-?)

tuedt for Er Komen for tillig med hans q(uinde)

der fore at bøde eftter Louen,

  Dend indstefnte møtte og sagde at Hans brøll(up stoed)

Ao: 1703:  Ste Hans tieder, og da Var hand Soldat  (der fore)

Hand for meendte at slippe, Ved Stoed de(…..)

 

1705: 36b

 

tiider for Soldatessen at wære Løsgiven, men

Hafde End da iche faaed pas,

                                       Afsagt,

Eftter die \Siuer/ iche Staar under Soldatessen Nu Hand søges,

for hans quindes for tillig Komende, aldt saa bør

Hand same bøder eftter Louen med 3 rd 2 mrk 4 sk at betalle

med om Kaastning En Half Rd, aldt inden femten

dage, Under Execution eftter Louen,

 

Sr: Peder Jensen Smit Hafde Ved Bonde Lensmand Samson

Røn (Røen), Ladet udj Rette Stefne Olle Ingebrigtsen Moe,

for hand afVigte Høst skal Have dræbt En gield

wær, Olle Jacobsen Noreim til Komende,   Olle

Jacobsen møtte, og sagde at same Hans gield wær

Var graa oven Paa Røchen  suart under buggen, suartte

føder, og suart fremen Paa Hoveded  Ungefær

Sex aar gamel, war mærchet, det wenstre øre af

sKaaren, og sKaat Hiorne merche Paa det Høre!! (Høyre) øre,

blef bortte Strax oven for Hans Egne Huuse Paa

bøen, og eftter at de slipper Paa bøen, Komer iche

deris smaller til deris Paa Moe, men da Olle

Jacobsen for Nam, at Hans gield wær Var bortte,

spurtte Hand eftter sam/m/e udj gaarderne, og da Hand

Kom til Moe, til Stod Olle at Hafve dræbt,

saadan gield wær, som Var ud!! (u) Klipped da den

blef bortte, men \af/ Olle baade Klipped og dræbt,

og Strax eftter til spørgelse Kiendte Olle Jacobsen

sig Ved den dræbte wærs sKind, Huor Paa Olle

Ingebrigtsen til bød Hann: at tage til

sig baade sKind, Kiød, og Uld, som hand iche

wilde imod tage,

  Den indstefnte Olle møtte, og sagde  udj denne

Høest at wære udgaaen til Noreim, at leede eftter

gield wærer, Huor hand fandt saadan Paa Stefnt

(merche?), som Hand meendte Var Hans fæ merche, som

 

1705: 37

 

Er skaat Hiorne merche Paa det Høyre Øre, Huilched

Olle Ingebrigtsen, sagde at wære sit Rette fæmerche,

og dagen eftter fandt Olle Ingebrigtsen, sin wær

Paa Waland, som Var graa, og Hornet, da Hand da

fandt sin Egen wær, for Nam Hand at Have mistaget

Huor fore Hand til bøed Olle Jacobsen, først den

dræbte wærs Kiød og skind, som hand iche wilde imod

tage, men siden war de om den dræbte wær for

Ligt, om En Rixdaller, Huilchet Olle Jacobsen

iche Nægted,

  her imod Olle Jacobsen blef til spurt om Hans wær

war Kalled (Kolled), der til hand suarede ia, og var Sex

Aar gamel, men den Olle Ingebrigtsen eftter søgte

war Gusnet, og gandske Graa, og Var i hans Ris

beede,

  Sr: Peder Jensen Smit Paa Stoed at

Eftter som af ald sagen!! (sagens) omstendighed, kand fornehmes

saa Vel af Coløern som merchet paa wæren, og

Paa Huad Sted den blef funden, og er bort Komen

at dette af Olle Moe begangen, iche Kan(d ansees?)

for mis tag, og for seelse, men af frie (willie?)

Huor fore blef sat i Rette, om Olle Ingeb(rigtsen)

der fore iche eftter Louens Siette bog  20 Cap  (.. artichul?)

bør bøede

  Olle Ingebrigtsen Erbøed sig at aflege Ed  (at)

Hand iche wieste Anded, End det Var Hans (Egen?)

til Kiøbte wær som dræbt blef, føre(end Olle)

Jacobsen Kom, \og/ eftter spurtte sam/m/e, h(erom han)

for Retten med opragte fingre aflagde (sin Ed)

                                   Afsagt

Eftter die Olle Ingebrigtsen, med Ed beKr(æfter ey)

Andet, at wære widende, En den dræbte w(ær er)

hans Egen til Kiøbte wær, og saaledes (…..

og Strax eftter til spørgelse af Olle Ja(cobsen)

til Stoed wærens mis tagelse, og der (paa for)

 

1705: 37b

 

Ligte sig med hann: om En Rix daller, aldt

saa befrier hans aflagte Ed, Hann: for

wiidere sagsøgerens pretentioner

 

Nae Johansens udstede bøxsel Sædel, Paa Hans

faders brug udj Østensøe, udsted af Hr:

Peder Gelmeyden, dateret 22 8br: 1703:

 

Paa Sr: Johan Frimandz Wegne war ved Bonde

Lensmand Samson Røn (Røen) udj Rette Stefn!! (Stefnt), Engel

Bach!! (Bache), for afgiftten af den Gaard Berven, 3 rd 3 mrk

  Den indstefnte møtte, og sagde at wære saaledes

for Ligt med Sr: Johan Frimandz tiener Olluf

Pouelsen, at da hand Jorden Berven til træde

sKulde Hann: got giøris Huad hand Paa sam/m/e

Jord reparerede, og da hand gaarden quiterede

blef Hans Arbeid Taxered, for 3 ½ rd  og det udj

Sr: Frimandz tieners Nerwerelse, de mæmd som

same Arbeidz wurderede  Var Lensmand, Samson

Røen, Christopher Næs,  Jon, og Lauridz sKaalem,

som alle møtte, og for Klarede at Ved Engels

fra gaardens wigelse, blef Hans Arbeid

Paa same gaard saaledes Taxeret, udj

Sr: Frimandz tiener Olluf Pauelsens Ner

werelse,

                                   Afsagt,

Eftter die Engel Bache brugte Jorden Berven

for En fuld afgiftt, og Ved hans frasKillelse

blef af mænd besigted, og hans for bedring

Taxeret for 3 ½ rd  aldt saa bøer same

(Ko)m/m/e Engel til goede, og wære fri for

wiedere denne søgning Angaaende,

 

1705: 38

 

 

Sr: Johan Frimand Hafde Ladet Stefne \Enchen Sandven/ for 4 rd 2 mrk 3 sk

siger fire Rix daller 2 mrk 3 sk:  eftter udj Rette lagde

tagne tings widne, Dateret: 1702 d: 16 October

blef Paa Staaed skades løs betalling,

  Enchen loed suare Ved Tostein Sandven, at sKylden

war Rigtig, og wilde betalle med tiiden

men Nu war iche hendes Raad der til  Eftter

die hendes Sal: mand Lauridz Ved døden Var af gaaen,

                                        Afsagt,

Enchen Sanven  som iche Kand imod sige fordringen

bøer de Paa Stefnte 4 rd 2 mrk 3 sk: inden 15 dage

betalle med prossens!! (processens) om Kaastning skadesløs

Under Execution eftter Louen

 

Noch Var Tostein Sandven Paa bemeldte Sr: Frimandz [wegne]

Stefnt for Lauridses part udj Sanven  2 mrk (…..) 

for ægte bøder 1 rd 2 mrk 4 sk:   for tiende pro Ao: (….)

3 mrk 15 sk:  er 2 rd 2 mrk ? sk:

  den indstefnte møtte, og sagde Egte bøde(rne …)

det Paa Lauridses wegne, war betaldt, (til)

Sr: Frimandz tiener Olluf Pouelsen, og f(or-)

meendte Hand at hans bog sKulde udVie(se det at)

wære betaldt,

                                       Afsagt,

Tostein Sandven Paa leges til Nesthol(dende)

Somer ting, at beviise med quitering (bog og)

Prou, Haud!! (Huad) Paa de Paa Stefnte 2 rd (2 mrk ? sk:)

Kand wære betaldt, under wiidere Dom(s Lidelse)

 

Tostein Steene Illige maader Paa Sr: F(rimandz)

wegne  7 rd 3 mrk 11 sk:

  møtte og sagde Same  til Olluf Pouel(sen at)

wære betaldt, som Hand med prou Vil(d beviise)

                                       Afsagt,

Tosten Steene bør beviise til Somer (tinget)

saadan fordring at wære betaldt (eller)

Doms Lidelse

 

1705: 38b

 

 

Sr: Johan Frimand Hafde Ved Bonde Lensmand

Ladet Stefne Joen Østensøe for Koren  Leding og

tiende  til samen 7 rd 3 mrk 11 sk:   Paa Stoed skades

Løs betalling,

  Den indstefnte møtte, og udj Rette Lagde sin

bog  for meendte iche at wære saa meeget at

wære sKyldig, men eftter igienem Regning

Sees fordringen saaledes.

                                 Afsagt,

Jon Østensøe bøer de Paa Stefnte 7 rd 3 mrk 11 sk

inden femten dage at betalle, Under Exe-

cution eftter Louen,

 

Noch Var Michel Nesthuus Paa Sr: Johan Frimandz

[wegne] Stefnt for 3 rd 1 mrk 15 sk:   blef Paa Staad,

Skades Løs betalling

  den indstefnte møtte iche  Ey heller Nogen Paa

hans wegne

                                  Afsagt,

Dend indstefnte Paa Legges til Neste Rettes

[dag] da at møde  her om at giøre forKlaring

Eller der Paa Dom at Liide eftter widere

adfært eftter Louen

 

Sr: Johan Frimand Hafde Ladet Stefne Niels Michels:

Nesthuus for 1 rd 2 mrk 8 sk:,  Sr: Peder Jensen

(Pa)a Stoed sKades Løs betalling,

  (de)n indstefnte møtte og udj Rette lagde sin

bog  huor med hand beviiste ey mehre

at wære sKyldig 2 mrk 8 sk

                                   Afsagt,

Niels Michelsen bøer betalle de udj Hans

bog befundene 2 mrk 8 sk: med om Kaastning

(. mrk) 4 sk: inden 15 dage eftter Execution eftter

Louen, og for det øfrige at wære frie

 

1705: 39

 

 

Sr: Peder Jensen Smit Hafde Paa monsr: Johan

Frimandz wegne Ladet udj Rette Stefne Siuer

Lauridsen Noreim for 17 rd 3 mrk 12 sk:   her Rørende

af Kiøbte Creaturer  5 rd 6 sk:   Paa En Kaaber

Kiedel  5 rd   Leeding og tiende  7 rd 3 mrk 6 sk:  blef

Paa Stoed sKades Løs betalling,

  Den indstefnte møtte iche, ey heller Nogen Paa

Hans wegne,

                                   Afsagt,

Siuer Noreim Paa Leges til Nestholdende Somer

ting at møde, til sagen at suare, Eller der

fore Dom at Liide,

 

Noch Var Stefnt gal: (gamle) Siuer Tohles Arfuinger for (. …)

Som Er afsonte bøder,

  de indstefnte møtte iche, der fore denn: Paa (legges)

til Neste Rettes dag, Endten med sKiftte b(ref eller)

Anden Louglig beviis Huad for s(……..)

blef udlagt,

 

Gl: Lauridz Østensøe war Stefnt for 5 mrk (.. ….)

til Sr: Frimand,  møtte iche  blef Paa (lagt)

at møde til Neste ting, eller der fore lide

Dom,

 

Johanes Torppe war Illige maade Stefnt (for)

1 rd 5 mrk 12 sk:  møtte iche men Lod suare (Ved?)

sKaffer at Niels Torppe for Hann: sKulde (betalle)

7 mrk:  Huilchet Niels møtte og wedgich,

                                 Afsagt,

De 7 mrk: som Niels for Retten wedgaar (for hann:)

at sKal betalle  bør Hand til suare  (eller?)

suarer Johanes self, aldt inden 15 d(age)

Under Nam og wurdering udj deris (Boe og)

Eien deller eftter Louen

 

1705: 39b

 

 

Ifver Jonsen  Nu tienende Stig Berven  for reste-

rende Leyer maals bøder 2 rd 1 mrk 4 sk:  møtte iche

Huor fore hann: Paa leges til Somer tinget

at møde eller Dom at Liide,

 

Sr: Peder Jensen Paa monsr: Frimandz Vegne

Hafde Ved Bonde Lensmand Ladet Stefne Tormoe

Skare for Resterende Leeding og tiende  10 mrk 13 sk

  møtte iche men sagdes at wære draget fra

tinget,

                                 Afsagt

Tormoe Skore (Skare) Paaledes!! (Paalegges) til Somer tinget at

møde, eller Dom at Lide eftter Louen,

 

Aamund og Giermundz Enche for første bøxsel, og af

giftt af gaarden Berven  14 rd 1 mrk,  Paa Stoed

sKades Løs betalling,

  dend Indstefnte \Aamund/ møtte og til Stoed de 14 rd at

wære sKyldig  bad om Delation,

                                 Afsagt,

Aamund Berven bøer de Ved gaaende 14 rd

inden 15 dage skades løs betalle Under

Execution eftter Louen

 

Sr: Peder Jensen Paa Monsr: Johan Frimandz

[Vegne] hafde Ladet Stefne Stig Gundersen Berven

for Rettighed af Gaarden Berven  37 (30?) rd

  den indstefnte møtte og Ved gich fordringen

                                 Afsagt,

Stig Gunder!! (Gundersen) bøer de Paa Stefnte 37 rd inden

15 dage, sKades Løs betalle Under Nam, og Wur-

dering udj hans boe eftter Louen,

 

1705: 40

 

 

Noch Hafde Sr: Johan Frimand Ved Bonde Lensmand

Ladet udj Rette Stefne Niels Torbiørnsen Berven

for Rettighed af same gaard, 6 rd 2 mrk 6 sk:

  Den indstefnte Niels møtte, og udj Rette Lagde sin

LandsKyld bog, Huor eftter hand iche befindes

mehre at wære sKyldig En!! (End) 4 rd 4 mrk 6 sk:

                                Afsagt,

Niels Torbiørnsen bøer de eftter Hans fore funde-

ne \bog/ 4 rd 4 mrk 6 sk: sKades Løs betalle inden 15 dage

Eftter (Under?) Execution eftter Louen, og for de øfrige

1 rd 4 mrk at wære frie

 

Michel Froe Stadz Enche war Illige maade Stefnt

for afsontte bøder 6 rd  Huor Paa Sr: Peder Jensen

war skades løs Dom begierende,

  Den indstefnte møtte iche  ey Heller Nogen P(aa hendes)

wegne til sagen at suare,

                                Afsagt,

Enchen Froe Stad eller hendes Loug wærge (bør inden)

Somer tinget at møde, Eller Dom eftter (Louen)

at Lide eftter Louen,

 

Jon Knudsen war Stefnt for Egte bøder,

Eftter Er gangene Dom Ao: 1702

  den indstefnte møtte iche, Huor fore h(and Paa)

Legges til Neste Rettes dag at suare eller

at Lide eftter Louen

 

 

 

Ao: 1705  d: 27 og 28 Janvarj  Holdtes Vaarting med (Ulvig)

sKibbredz Almue Paa den gaard Hærrøe, til(stæde)

Aambudz manden Sr: Peder Jensen Smit  F(ogdens tiener)

Jørgen Rønne, Bonde Lensmand Baar (Spaanum)

Anve Ause, Lauridz Andersen Wambeim, Erich E(…….)

Sæd, Kield Legre, Aalmoe Nielsen Gaaretun, (…….)

 

1705: 40b

 

Legred, Edsorne Laugrettes mænd, af for bemeldte sKibb:

med mehre ting søgende Almue,  eftter tingetz Sættelse

blef Først Aller Under danigst Læst, og forKyndt, Hans

Kongl: mayts: Aller Naadigste for ordninger som for

hen findes Exstraheret,

 

Hans Olsen Undeland Loed for Retten oplæse En

bøxsel Sædel til Arnne Mathiasen udsted, Paa

4 pd smør udj Hærrøe, Dateret 10 October Ao: 1704

 

Johanes Andersens skiøde Paa et halft spand smør udj

Jorden Hylden, Item et faar sKind, uden bøxsel

Dateret 26 Augustj Ao: 1704

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ladet Stefne Aslach aver(?) Dahl,

for hand skal have Stochet Kaaret Tuedt Paa Waas

med En Knif udj Hans Arm,  Paa Stoed hand der

fore burde bøde eftter Louen,

  dend indstefnte møtte iche, men Loed suare Ved hans

(Na)boe, at hand iche war Stefnt,  der fore sagen beror

til Neste ting, at da Louglig Stefnes,

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ladet Stefne Anders Oppeim

for slags maal med Jens Skaboe, udj Et barsøl

Paa Leque,  Item for slags maal med Tostein

(Li?)one udj brølluped Paa Oppeim, der fore blef

(Pa)a Staaed, at bøde eftter Louen,

  den instefnte møtte iche  men Loed Suare Ved Siuer

(Le?)que at Hand Var Paa Reyse til Bergen

                                  Afsagt,

Anders Oppeim Paa Legges til Neste Rettes dag at

mødde til sagen at suare, Under 3de Lod sølfs brøde

og Dom udj sagen at Liide,

 

1705: 41

 

 

Christopher Aamundsen hafde Ladet Stefne Ander!! (Anders) Oppeim

for sKieldz ord, Huilchet hand hafde Prou paa, og iche for

modede Anders Hann: saadant skulde over beviise,

  Lensmand Baar Spaanum Hiemlede Stefne maalet, at

før sin afReyse til Bergen, war Louglig Stefnt,

  Anders møtte iche, ey heller Nogen Paa hans Vegne til

sagen at suare,

                                    Afsagt,

Anders Oppeim Paa leges til Neste Rettes dag udj Egen

Persohn at møde, og da at med have huis beviislighed

hand til skieldz ordene Kand Have, Under fiere Lod

Sølfs bøder, Paa det da udj sagen Kand Kiendes

Eftter Louen,

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ved Bonde Lensmand Baar

Spaanum, Ladet udj Rette Stefne Find Halsteinsen

Bue for hand Nest afvigte Somer, Haver Ann(amet af)

sKipper Richolf Trondsen, tuende Halve OxH(oveder)

brendVing!! (brendevin), og Paa sin Jagt ført til (…….)

Hardanger,

  den indstefnte Find Haldsteinsen møtte, og (sagde at)

sKipper Richolf Kom til hann: udj bach(…. og)

begierede at føre de 2de Half OxHoveder (……..)

og wiiste iche Endten det Var for toldet (eller ey)

for dette afsonede Find sagen med Sr: Ped(er Jensen)

for 6 rd  Huilche hand til somer tinget be(talle ville?)

 

Aamund Lauridsen Soldatz Quinde war Stefnt (at wære)

Komen [for] tillig i barselseng, der fore Sr: Ped(er Jensen)

Paa Stoed hun burde bøde eftter Louen, 1 rd 12 sk:  (og)

paa Løbende Aam Kaastninger,

  Dend indstefnte Aamund Lauridsen møtte og (svarede)

at baade hand og hans quinde war fri, for (…….)

Særdeelis eftter die Hand er wirchelig Soldat

 

1705: 41b

 

                                    Afsagt,

Eftter die Aamund Lauridsen Ved Staar at Hans Quinde

Er Komen for tillig i barselseng, og der fore Lader

søge sig wed Retter gang, aldtsaa bøer hans quinde

betalle bøder eftter Louen 1 rd 12 sk:  og det skades Løs

inden femten dage, Under Execution eftter Louen,

 

Paa Sr: Johan Frimandz wegne war Stefnt \Erich Eide/ for resterende

bøxsel og Rettighed, 6 rd 2 mrk   Paa Stoed sKades Løs

betalling,

  Dend indstefnte Erich møtte og mendte iche mehre at Være

sKyldig End Sex rd 1 mrk  som hand lovede til somer tinget

at wilde betalle,

                                     Afsagt,

de Sex rd 1 mrk som Erich Eide Ved Staar Paa første bøxsel

at wære sKyldig  bøer hand inden 15 dage skades løs

betalle Under Execution eftter Louen,

 

Gunder Halven war Paa Sr: Johan Frimandz wegne

stefnt for første bøxsel og Rettighed 15 rd 3 sk:   der

Paa Sr: Peder Jensen Var Dom begierende med Paa Løbende

OmKaastning,

  Dend indstefnte møtte og for mendte ey mehre at Være

sKyldig En!! (End) 10 rd 4 mrk, men Hafde iche quiteringen med sig

Huor med hand den øfrige fordring Kunde af beviise

                                      Afsagt

Gunder Halven Legges Laug dag fore til at frem Viise

(sine) quiteringer  huor Ved den øfrige rest Kand Være

(a)fskreven  til Nest holdende Somer ting,

 

Torchild Lille Graven, war Illige maade Stefnt

for Resterende Rettighed til Sr: Johan Frimand  7 rd 3 sk

der Paa blef paa Staaed sKadesløs Dom,

  Dend indstefnte møtte iche  ey heller nogen Paa hans

Vegne, men blef Paa Lagt til Somer tinget

(at betalle sin Rettighed eller Dom) at Lide,

 

1705: 42

 

 

Paa Sr: Johan Frimandz wegne war Stefnt Eilof Vindal

for gl: Rest 1 rd 5 mrk 13

  Den indstefnte møtte, og tillige med Lensmand Baar Spaa-

num, for Klarede, at 11 mrk 13 sk Reyste sig af et Ringe

slags maal, huor udj Huerchen gich Dom eller forligelse

og dog Hafde hand der paa betaldt 6 rd  for mendte

for det øfrige at wære fri, til med skulde saadan

sag hann: iche over beviises, men Hand fich skade

Noch diis for uden,

                                    Afsagt,

Eftter die at Eilof bewiiser fordringen saaledes at

Reyse sig, og der Paa at Have betaldt 6 rd  aldtsaa

friKiendes \hand/ for de fordrende 11 mrk 13 sk

 

Trond Ystaas Illige maade til Sr: Johan Frimand

5 mrk 1 sk:    Amund ibdm 2 rd 2 mrk 11 sk:  møtte iche  (men)

blef Paa Lagt at møde til somer tinget

 

Noch Var Johanes Traa Stefnt for gl: tien(de 14 rd 5 mrk ? sk:)

møtte og for Klarede med begge Leeding(s bøger-?)

ne for gaarden, at sam/m/e tiende war b(etaldt)

                                   Afsagt

Eftter die Johanes Traa beviiser med qui(terings bogen sin)

Paa Stefnte fordring at wære betaldt  a(ldtsaa)

fri Kiendes Hand for de Paa Stefnte 14 rd 5 mrk ? sk:)

 

Sr: Johan Frimand Hafde Ved Bonde Lensmand (Baar)

Spaanum Ladet udj Rette Stefne Knud Trondsen

for Resterende første bøxsel og Closters (Rettighed)

14 rd 5 mrk 4 sk:  Hour!! (Huor) Paa skaades Løs betaling (blef)

Paa Staaed,

  Den indstefnte Knud Trondsen møtte, og for(……)

Sal: Christopher Frimand, og hans tiener {…..} (Olluf)

Pouelsen, af Hann: hafde oppe baared (……..)

for hand Kom udj for seelse med hans (…….)

 

1705: 42b

 

Eftter Kongl: benaadning Nu er hans Quinde, Hour!! (Huor)

over hand er geraadet udj sKyld, for mendte Paa same

bøder, hos Sr: Frimand at Kome til goede, eftter Paa

fordring udj Rette Lagde Knud Trondsen sin bog

huor udj findes af Regning af Sr: Frimand self

giort at Knud skal blive sKyldig den Paa Stefnte

Summa fiortten Rix daller 5 mrk 4 sk:

                                  Afsagt,

Eftter die Knud Trondsen Hougsenes udj Rette legger

Sr: Johan Frimandz egen afregning  Dateret 1 martj

Ao: 1702, og sam/m/e bog Eller af Regning iche men-

tionerer om Nogen oppe baarne bøder, men

bogen melder om Resterende bøxsel, og Closters

Rettighed, Huor for ieg iche Under Staar mig Same

af Regning at Under Kiende, men Knud bøer betale

de Paa Stefnte 14 rd 5 mrk 4 sk: inden 15 dage, eller der

fore at Lide Nam og Wurdering eftter Louen, Huad

bøderne Angaar Kand ieg iche døm/m/e udj førend

Stefne maal, og Anden forKlaring der om udj

(Re)ttelegges,

 

Illige maade war Paa Sr: Johan Frimandz wegne

(..d…) Kaldenes for 8 rd 2 mrk 15 sk:   møtte iche

men blef Paalagt til somer tinget at møde,

 

(…)ias Neseim udj Ulvigh war Stefnt for sKyld

til Sr: Johan Frimand 4 rd 3 mrk 10 sk   møtte iche

blef Paalagt at møde til somer tinget

 

(Niel?)s Børsen Illige maade for 10 rd 4 mrk 10 sk 

møtte iche  men sagdes at lige siug, Paaleges

at møde til somer tinget,

 

(Niel?)s Børsen Var Stefnt for Er sKyldig til Sr: Fri-

mand 1 rd 4 mrk 12 sk:   møtte iche  Paa Legges at møde

til somer tinget

 

(Mic)hel Hagestad Var Stefnt for sKyld til Sr: Frimand

? rd 2 mrk 9 sk   møtte og udj Rette Lagde Leedings bogen

(som) eftter (afreg)ning forKlarer, at hand bliver

 

1705: 43

 

sKyldig 1 rd 5 mrk 6 s, som hand sagde at Vilde betalle

til somer tinget,

                                      Afsagt,

de 11 mrk 6 sk: som Michel Hagestadz bog for Klarer at Hand

bliver sKyldig, bøer Hand inden 15 dage betalle skadesløs

og for Resten at være frie,

 

Snore Taarblaa war Stefnt for 4 rd 1 mrk 8 sk:  som Hand til

Sr: Johan Frimand Er sKyldig,  den indstefnte møtte iche 

Huor fore hann: Paaleges, at møde til somer tinget under

toe Lod sølfs bøeder

 

Sr: Johan Frimand Hafde Ladet Stefne Elling Bagne \for/ Resterende

Rettighed 14 rd 1 sk:   Liger siug,  Paaleges at møde til

som/m/er tinget, der om at giøre for Klaring eller Dom at

Lide,

 

Illige maade Østen Aaseim for 2 rd 1mrk:   møtte (iche) 

Paaleges at møde til Somer tinget, Under Et (…..)

Lod sølfs bøder

 

Sr: Frimand Hafde Ladet Stefne Peder Andersen (for)

Resterende Leeding og tiende 9 rd 1 mrk 14 sk   Paa(legges?)

sKades Løs Dom,

  den indstefnte møtte og sagde sig for 7 Aar (siden)

at Have betaldt 4 rd til Olluf Pouelsen

Kunde iche beviise at de fiere Rd war (betaldt paa)

Nu paa Stefnte fordring eller iche

                                    Afsagt,

Eftter die Peder Andersen iche Kand (……..)

hans Regenskabs bog, aldtsaa bøer (hand)

de Paa Stefnte 9 rd 1 mrk 14 sk inden fe(mten dage)

skades Løs betalle, under Execution (eftter)

Louen

 

Sr: Johan Frimand hafde Ladet Stefne E(ndre Olsen)

Sæbøe for Resterende første bøxsel og Re(ttighed)

22 rd 4 mrk 8 s:   Paa Stoed skades Løs beta(lling)

 

1705: 43b

 

  Dend indstefnte møtte, og udj Rette Lagde sin Landsk:

bog  som eftter afregning for Klarer at Endre Olsen

bliver sKyldig 20 rd 3 mrk 6 sk:   huor Paa hand iche

Kunde bewiise at Have betaldt

                                     Afsagt,

Den første bøxsel og Closters Rettighed, som

Endre Olsen LandsKylde bog for Klarer til Sr:

Johan Frimand at wære skyldig  som er 20 rd 3 mrk 6 sk:

for uden den Halve tønde maldter, som her udj

iche er i Regnet, bøer hand inden 15 dage

at betalle, Under Execution eftter Louen,

og for det øfrige at wære fri

 

Sr: Johan Frimand Hafde Ladet Stefne Halstein

Jonsen eftter forige Dom af Dato 19 febr: Ao: 73!! (1703)

5 rd 11 sk   Paa Stoed betalling med omKaastning

  Den indstefnte møtte og sagde Endnu som til

foren, at same Koren iche war fræt, huor over

de fich Største u-Aar,

                                    Afsagt

(Eftte)r die at Halstein Jonsen Ao: 1703 d: 19 febr: Er Lagt

(Lou)g dag for til høsten same Koren at betaller!!

(men?) Sam/m/e Endnu iche er eftter Komet, aldtsaa

bøer hand de Paa Stefnte 5 rd 11 sk: sKades Løs

betalle inden 15 dage Under Execution eftter

Louen

 

Sr: Johan Frimand hafde Ladet Stefne Anders Leger (Legre)

for Resterende Rettighed 4 rd 2 mrk 1 sk   Paa Stoed sKades

Løs betalling,

  Den indstefnte møtte og bad om fordrag til

(Somm)er tinget,

                                    Afsagt,

Anders Legre bøer de Paa Stefnte 4 rd 2 mrk 1 sk: inden

(femte)n da(ge sKade)s Løs betalle, under Execution

(eftter Louen)

 

1705: 44

 

 

Sr: Johan Frimand hafde Ladet Stefne Aamund Skaar

for tiende pro Ao: 1702  3 mrk 4 sk:   Loed suare Ved Hellie

Legre at hand iche war Paa tinget, men Vilde betalle

                                       Afsagt

Aamund Skaar bør betalle den Paa Stefnte tiende

med 1 ort udj om Kaastning inden 15 dage Under

Execution eftter Louen,

 

Sr: Peder Jensen Smit Hafde Ladet Stefne Elsebe

Siuers Datter, til at bøde hendes Leyer maals bøder

for begangen Leyer maal, med Rasmus Ar….s:

Soldat, eller der fore at Lide Paa Kropen eftter

Louen,

  det indstefnte quindfolch blef for Retten (frem)

ført, og sagde sig indted at have til at bø(de med)

En deel af Almuen betaldte 4 á 2 sk:  som be(løb sig)

til 10 mrk 2 sk:  huor for Sr: Peder Jensen eftter (gaf?)

resten, med for maaning, at Hun sig for (sin)

Letfærdighed skulde Entholde

 

Sr: Peder Jensen Smit Hafde Ladet Stefne (en Mand?)

Paa Mabøe!! (Maabøe), Kongl: mayts: Goedz, ved Nafn P(ouel)

for hand haver bort Leyet 2de marche sKouge (teyer)

fra sin Jord, og der fore af huer tey faa(et .. ….. af)

huer tey, er 4 mrk Aarlig, som hand imod (……. …….)

haver bort Leyet, til de af Sysendallen (Mænd?) 

  de af Sysendallen tilstod, til Pouel Maa(bøe at have)

betaldt,

  Den indstefnte møtte, og forligte sig (med Sr: Peder?)

om 2 rd, dog med de wilchor, at om saada(nt om)

spørges, at hand da bør bøxsle Jorden (………….)

Som saaledes for Retten blef afsKeediget

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ladet Stefne Torgier (……..)

Huusmand, som sider Paa den gaard (………….)

Goedz, til at Endtwige same pladz, (…………)

opsiderne Paa Tuedte, og andre (……………..)

 

1705: 44b

 

Huusmand for Armes og Komer Naboerne til Største

fordærf, og sKade, Sagde heller at wilde eftter lade den Halve rd

afgiftt, End Huusmanden Paa same Pladz skulde fordærve Jorderne

  den indstefnte møtte, og sagde wed forige Ombudz

mandz tiener \Olluf Pouelsen/ at wære tillat, at sætte sit Huus

Paa sam/m/e pladz, og der opbygt Huuser, og sKulde

hand Nu fløtte igien  war det hann: til Største

sKade,

  Opsiderne Paa Tuedte sagde at same Huusmand

føder mehre Creaturer End de Paa de bygte Jorder, denn: til

skade og trængsel,

                                        Afsagt,

Eftter die denne Huus mand, sider Naboerne til træng-

sel, og føder paa saadan Huusmandz pladz

mehre End de som boer Paa de bygte Jorder

denn: til sKade udj deris græs beyder, udj deris

Fællis march, aldt saa bøer hand til første

Fahre dag, fløtte sam/m/e sit Huus, og quitere

same pladz, og iche her eftter giøre Naboerne widere

trængsel, Under widere Louens adfært,

 

Olle Iversen Soldat Hafde Ved Bonde Lensmand

Baar SpaaNum, Ladet udj Rette Stefne Madz Sølf-

estsen, og Lauridz Johansen Wælchen, for Hann: at

(over) lade den Halve Jord Welchen, Huor til hand

(for) meener sig som En broder at wære Nermest

Oddels beretiget, der fore hand same Vild ind

løse og beboe, frem for Søster Sønen, Særdelis

(eftt)er die hand Nu Paa 17ten Aars tied haver wæret

Soldat:  og med første meener hans mayts: tieniste

(at b)live Endtlediget, og Nu haver Ingen Jord

  Indstefnte Madz og Lauridzes fader Johanes Welchen

(mø)tte og udj Rette Lagde   først Madz  en Dom af Dato

(1 Ju)lj Ao: 1702, imellem Olle Iversen, og Madses fader

(….. ………)   der Nest En forligelse Imellem den

(….. …)ders \Søn/ og Madz Sølfestsøn  af Dato 10 Martj Ao: 1704

 

1705: 45

 

Item et sKiøde Paa ½ Løb smør  et buchsKind, af Dato

19 Februarj Ao: 1703:   Paa Stoed der eftter iche at Kiendes

i fra sit Eiende brug,

  Johanes Iversen udj Rette Lagde sit skriftlig indleg

af Dato 27 Janvarj Ao: 1705, Huor paa hand formendte

at Hans søn  som Eldste broders søn  iche Kunde eller burde

trænges af Olle Iversen, som er yngste broder,

                                          Afsagt,

Eftter die at den udj Rette Lagde Dom  Dateret 1 J(ulj)

Ao: 1702, for Klarer, at Olle Iversen \haver/ over drag(et)

Løsnings Paa talle til Hans suoger Sølfæst

Bryndelsen, og baade Hans Eldste broder Johanes

Iversen, og Sølfæst Endnu lever, og med d(eris)

børn til deris ophold, bruger det paaste(fnte)

Oddels goedz udj Welchen, der fore Vj iche U(nder)

Staar os imod Louen, at fra Kiende den E(ldste)

broder, og hans søn deris brug, ey heller (Under)

Staar Vj os at fra wiige forige Dom, m(en det?)

Paa Stefnte goedz saalenge Eldste broder (……..)

og der af haver sit ophold eftter forige (………..)

udj Rettelagde, Dom, af Olle Iversen (………..)

som det nu er,

 

Endre (Siur?) Hamre Hafde Ladet Stefne Siuer Tuedte (for hand)

iche eftter forligelse Paa sKifttet, Dateret 25 Aug(ustj Ao: ….)

wild til sig Anname de Penge, de da war (…………..)

Paa Stoed at Siuer for Retten burde for Klare (………..)

Aarsag, og dog af hann: som haver Eldste (…………..)

maa til Kiendes Goedset, og Siu(er ………………..)

wuldende!! OmKaastning,

  Den indstefnte møtte iche, H(uor fore hand legges?)

Laugdag fore, til Nestholden(de Sommer ting)

til sagen at suare Under (……………………….)

Eller Dom eftter Louen (………………………..)

 

1705: 45b

 

 

Mouridz Simonsen Kierland hafde Stefnt Siuer Tronds:

Tuedte til at Anname {Paa} penge, for 12 mrk smør  1/3 buchsK:

som Hann: Paa sKifttet d: 25 Aug: Ao: 1704: blef tillagt

Huilchet er hans Rette Oddels goedz, og der fore bøden

Penge Paa sKifttet, og siden forligt med de 2de Eldste

Søstre, om deris part, men Siuer  som haver yngste

Søster  wild iche imod tage Penge, men hann: med

udflugter opholder,

  den indstefnte Siuer møtte iche men Loed suare

Ved hands broder Knud Hougsnes, at Hand begierede

opsettelse til somer tinget,

                                    Afsagt,

Siuer Paaleges til Neste Rettes dag at møde til

sagen at suare udj Egen person, Under Et

Lod sølfs bøder eftter Louen,

 

(S)uendz(?) Suendsen med sig Havende Lauridz Bech,

Hafde Ved Bonde Lensmand Baar Spaanum, Ladet

udj Rette Stefne Olle Tollefsen Jeldtenes, til at

(An)name Penge for det Oddels Goedz udj Jeltnes

(som) hans salig fader Suend Lauridzen soldt haver

(…..) wiidere hann: eller hans søn Niels udj sKyld

(…. u)dlagt, eftter die de til bød hann: først

(……)s at wilde Løse et spd som udj sKyld blef

(…. ud)lagt, og siden bøxsle Noget mehre, her om

(……) eftter ord og talle war begierende, Olle Tollefs:

(…… …)de have Penge,

  (Den in)dstefnte Olle Tollefsen, med sig Havenede Chri-

(stopher Aam)undsen, og Paa Stoed at de først burde

(………………) oddels AdKomst, der nest deris

(………………..) Aarsag til gaarden Jelteneses

(…………………… d)er Ved Olle Led Stoer sKade, Ved

(………………………… A)fbrendelse, som hans Sal:

(………………………… haf)de Opbygt,

 

1705: 46

 

                                       Afsagt

Denne sag hen wiises til Aastedet, til tache tiisdag

En dag før eller eftter, huor om Partterne skal worde

warslet, til Huilchen tiid partterne, Paaleges udj

Retten at frembringe, Huis de agter sig tienlig

til Sagens opliusning, at da Kand Kiendes (eftter)

Louen huis Ret er,

 

Peder Andersen hafde Ved Bonde Lensmand Baar Spaa-

num Ladet udj Rette Stefne Hans Olsen Undel(and)

til at Anname Penge for 2 Løber og 2 pd smør, (be-)

Ligende udj Jorden Herrøe, som hand som broder (for-)

Meener, at wære Nærmere at indløse, End hans (Suoger)

som haver Søsteren til ægte,

wiidere udj Rette Lagde Peder Andersen sit sKrifttlig

indleg  Dateret Herrøe d: 27 Janvarj Ao: 1705.

  her imod Hans Olsen udj Rette Lagde En sKrifttlig

Stefning, under hans Egen haand  Dateret 28 (…….)

Ao: 1704

Noch udj Rette Lagde Hans Olsen et sKiøde Paa (Jorden)

Herrøe, af Dato 3 maij Ao: 1701

her om widere udj Rette Lagde Hans Olsen et (tings?)

widne om sam/m/e gaardz skiftter og gaardens (……..)

dateret 13 october Ao: 1704

  Eftter foreskrefne breves oplæsning (……… op-)

Hævede Peder Andersen, med Hans Su(oger Hans)

Olsens Villie dette Stefne maal, (……………….)

Andersen Komer til Stæde, og d(.. ……………)

 

Legres opsidere Hafde Ladet Stefne (….. …………)

Huusmand for hand haver Houget (……………….)

deris Eiende sKoug, samt flæchet (……………….)

huor Paa de Hafde prou, som (…. ………….. ..)

Magnus Lauridsen,

  Den indstefnte møtt(e ………………………..)

Paa Legegs til Somer (tinget …………………..)

fore gaaende Loulig S(tefne maal …………….)

 

1705: 46b

 

 

Sr: Peder Jensen Smit Lod for Retten til

biude og opliuse, Eide  Hr: Capitain Jacob Chri-

stensens fri gaard, om Nogen den Uden bøxsel

wilde Antage,

 

Tings widne pro Ao: 1704:  Angaaende Hr: Cap-

tain Jacobs fri gaard Eide, 2 Løber og 22 ½ mrk smør

som Same Aar Ligger som forige Haver Leget

Ødde, saa der af ingen skat er betaldt, eller

Rettighed til Halsnøe Closters forpagter

betaldt er, eftter det for Zeglede tings

widnes widere formeld, som af Retten

blef udsted

 

 

 

Ao: 1705  Fredagen og Løver dagen d: 30 og 31 Janvarj

Holdtes Waar ting med Kindser Wigs sKibredz

Almue, Paa den gaard Indre Jaastad, til Stede

(Over)værende, Sigt og Sagefaldz forpagter Sr: Peder

(Jensen) Smit, Fogden Sr: Olluf Lauridzens tiener

(Jørgen) Rønne, Bonde Lensmand, Johanes

(Bryn)delsen Tioflot, de mænd som Retten betiendte

(……) Lauridz Bech, Gunder Huus, Baar Eitrem,

(……) Hougse, Joen QualVig, Johanes Eilofsen

(………,) Peder FrøsWig, og Knud Diøne,

(alle …….) Laugrettes mænd, af for bemeldte sKibbr:

 

(……………) tiid først for Retten blef oplæst

(Hans Kongl:) mayts: Aller Naadigste forordninger

(og ……… som fin)des Extraherede,

 

(Sr: Peder Jensen?) Hafde wed Bonde Lensmand

(Johanes Tioflot) Ladet udj Rette Stefne Tostein

(Gundersen ………..) for begangen slags maal

 

1705: 47

 

Paa reserve Corporal Erich Andersen

Nest afvigte Høst, der fore blef (Paa)

Stoed bøder eftter Louen,

  Dend indstefnte Tostein møtte iche, ey (heller)

Nogen Paa Hans Vegne til sagen at suare

Eftter trende Ganges Paaraabelse,

                                Afsagt,

For at faa opliusning udj denne sag, Paa Legges (Torstein)

Gundersen til Nestholdende Somerting, udj Egen (Person)

at møde Under toe Lod sølfs bøder,

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ved Lensmand Joha(nes Tioflot)

Ladet udj Rette Stefne Hellie og Jon QualV(ig)

at widne deris sandhed, om slags maalet

Imellem AsKild, og Dreng Stoer Aas,  t(il widner)

at Anhøre war Louglig Stefnt AsKild (og Dreng   af)

widnerne møtte Jon, og eftter tilspørg(else sagde hand)

at hand Var druchen, og iche Rettelig sa(ae AsKild? at)

slaae Dreng Stoer Aas,

                                 Afsagt,

Eftter die AsKild tuende Gange er Stef(nt her til Retten)

at Anhøre  og iche møder, beroer sag(en til Sommer)

tinget, til huilchen tied hand b(.. …………………..)

dom eftter Paa Staende!!, at bøde (eftter Louen)

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ved Bonde Lens(mand Johanes Tioflot ladet)

Stefne AsKild Trondsen (…………………………..)

haver brugt V-tilbøerlige (…………………………..)

Leutenant Jon Davidsen (……………………………)

self for Retten til Stoe(d …………………………….)

skieldte hann: for E(n ………………………………)

Hand formeendte Ask(ild Trondsen ……………….)

 

1705: 47b

 

  Den indstefnte møtte iche eftter Paa Raabelse, men

Aamund Baarsen suarede at AsKild Laae siug,

                                  Afsagt,

Den indstefnte Askild legges Laug dag for til

Neste somer ting, til huilchen tiid Hand sig

Sagen bøer fralege, eller beviise de taldte

ord, saa fremt Hand iche eftter Louen Vild Lide

Paa sin ære,

 

Sr: Peder Jensen Hafde Ved Bonde Lensmand Peder Skel-

wigen, Ladet udj Rette Stefne Olle Knudsen Staaen

for hand haver skieldet Samson Pedersen for En buche

tyf, Huilchet blef Paa Staaed hand burde beviise

eller der fore at Liide eftter Louen,

  (Den) indstefnte Olle møtte, og sagde sam/m/e ord udj

(dru)chensKab at Have taldt, ellers sagde Hand at

(…..)d Knudsen Smed(?), sam/m/e ord til Hann: taldte

(….)fnlig at Peder Knudsen war buche tyf,  be-

gierede opsettelse udj sagen til somer tinget

(der) Hand Kunde Stefne sin sagens mand,

                                      Afsagt,

(Olle) Knudsen bøer til Somer tinget sin Sagens

(mand) at frembringe, og de taldte ord at beviise

(eller) der fore at Liide eftter Louen,

 

(……) Aamundsen, Ved sin broder Jon, Loed eftter fore

(gaaende?) mundtlig Stefne maal, for Retten tiltalle

(Olle Mic)helsen Luusand, til at Anname Penge

(for de 3 sp)d 17 mrk smør udj Jorden Qualvigen

(…………… formen)dte, at Olle denn: til trængsel

(……………) Paa Stoed at hans broder

(…………………..) sam/m/e goedz at indløse, End Olle

(………………….) broder Eiede udj sam/m/e Gaard

(……………… for?) det Andet, hafde hans

 

1705: 48

 

broder Kiøbt oddel og Aasædde Retten, til ald Jorden

QualVigen, til bød Olle sine udlagde Penge, Hu(ad)

hand dog Paa Stoed, at Olle burde Anname, og at O(lle)

imidler tiid iche Jorden til Andre maatte bort (……)

  her imod og til sagen at suare møtte Olle Michelsen, og udj (Rette)

Lagde sit sKiøde Paa de 3 spd 17 mrk smør af Dato 2 9br: Ao: 1703  (der)

Eftter hand formeendte at beholde det Paa Stefnte Goedz, (….)

til bød Olle, at wilde give Hellie for sin Halve Løb udj g(…..)

40 rd  Huis Hellie det iche wilde, da at give hann: f(…)

80 rd   Paa den maade til bød Olle Endten at v(ilde)

tage eller give Penge,  udj denne Handel Kunde hand (paa)

sin broders Vegne ingen slutning giøre,

                                           Afsagt,

Eftter die Hellie Aamundsen iche er self tilstæde, at (…….)

Olle Michelsens til bud, aldtsaa beroer sagen (til hand)

self Kom/m/er til Stæde, og Viidere Stefne maal skal

imidler tiid Olle Michelsen iche at indsætte (…….)

Jorden, men Hellie som En Loedz Eyer udj sam(me)

at wære Nermest, til at bruge, Hans faders (Part)

aldt Under wiidere Louens adfært.

 

Erich Torbiørnsen hafde Ved mundtlig Stefne maal Ladet (Stefne Lisbeth)

Daniels datter, for de Huuser som hun af den ½ (Løb smør)

udj Jorden Opbeim, af fløt haver, Huilchen ½ (Løb smør …….)

sit Oddels Goedz hand fra hender haver indløst for (…………..)

at de af føltte!! (fløtte) Huuser burde fløttes Paa pladset (igien?)

der fore at Liide eftter Louen,

  Den indstefnte Lisbeth Daniels datter [møtte]? og for Klarede at (…….)

Halve Løb smør udj Opbeim, Var der Paa ingen H(…………..)

Et á toe gandske Nedraanede!! og gandsKe for fal(dne ………..)

hun iche wed at Have Nøttet over toe á trej (……………………)

og Var Erich iche for nøyet med den Halve (Løb smør ……….)

som den Nu fore findes, Kunde hand f(… ……………………..)

                                             Afsagt,

Den Paa Staand(?) Erich Torbiørnsen (………………………..)

Halve Løbs Leye er af fløt, (…………………………………..)

øyensufn, Huad sKade ha(.. …………………………………..)

Huilchen tiid hand og bør (……………………………………)

wære af ført, til wiidere (……………………………………...)

udj sagen eftter Lo(… ………………………………………..)

 

1705: 48b

 

 

Jacob og Joen Wiines Hafde Ladet Stefne Hellie Aamundsen

og Olle Olsen QualVigen, for de Haver houget deris Eiende

marche skouge teig Kaldet Øye Jorden, og der af Houget

Stuerne wed Jorden, denn: til Største skade udj deris marche

sKoug, Huilchen skade de sagde at de mænd saae, næfnlig

Johanes Tioflot,  Siuer, og Olle Bue, og Knud Diøne,

  De indstefnte møtte iche, ey heller Nogen Paa deris Vegne,

                                          Afsagt,

Citanterne bøer Stefne denne sag Paa Aastedet, Paa det

deris widner da udj Contra partternes Nær wærelse Kand

forhøris, og da Kand tages udj øyen siufn, huad sKade

de Liid haver, til sagens Nermere opliusning, og

Kiendelse eftter Louen,

 

(Iver) Opbeim af Odde Sogen Hafde Ladet Stefne Lisbeth Daniels

datter og Hendes moder for de Hann: udj Hans skoug for

(nerm)et Haver, Under Ligende Kongens goedz,

  (Af) de indstefnte møtte Lisbeth, og sagde at Huerchen hun

eller hendes moder hafde for nermet Iver, men deris skoug

(…. t)il samen Naar \de/ bruger deris Eget  siger Iver det

(… h)ører hann: til

                                         Afsagt,

(Denne) sag bør Paa Aastedet tages udj øyen siufn, at

(der kan)d er faris Huem for nermet er, huilchet skal

(........) Komende 6 Junj, til Huilchen tied Partterne

(……) at Stefne Huis widner de til sagens opliusning

(kan have) tienlig,

 

(Sr: Johan) Frimand Hafde Ved Bonde Lensmand ladet

(Stefne) Jørgen Frøm for skyld 8 rd 10 sk   Paa Stoed

(skades) Løs betalling,

  (Den ind)stefnte møtte og Ved gich at wære sKyldig 7 rd

2 mrk 2 sk

                                         Afsagt,

(Jørgen Frøm) bøer de Vedgaaende 7 rd 2 mrk 2 sk inden

(15 dage) skades Løs betalle, og for resten

(……………….) under wieder adfært eftter Louen

 

(Til Laugrettes mænd) dette Aar 1705 ordineris 3de

(nye, nafnlig  …..) Endres: Tuisme, Johanes Rateig

(og …… ……..)ge;   Gamle  Iver Eidnes

(….. ……..)ie og Torbiørn Berven

(…………………)

 

1705: 49

 

 

 

 

Udi denne Protocol, Som Indehol(er ..)

(ig)iennem dragne, Numererede og forseigle(de Blader

(….)aver Soerenskriveren over Hardanger og (Lyse Closter)

(Mand)rup Nielsøn Funch eftter Sit Embede (……………)

(in)dskrive, huis for Retten Passerer, og han(... ………..)

(…..)en og Kongl: forordninger indføre bør (…………..)

(…)chter ansvarlig; og ved aarets udgang dend (………)

(ig)ien paa Sit behørig Stæd, huorimod en anden (…….)

(ig)ien udtages, under behørig forsegling

(….. d:) 19 February Ao: 1704

                                                   Ud(j …………………..)

                                                    frav(ærelse …………….)

                                                       (……………………..)

 

Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

 


 [yn1]