Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid Sparebanken Hardanger og Statsarkivet i Bergen

Tingbok nr. I. A.d. 7, 1711-1713 for Hardanger , Lysekloster og Voss

Året 1713

 

 

 

(1713: 150)

 

Ao: 1713  d: 6 Martij  holdtes sædvanlig Waar, Skatte og Sage Ting for Østensøe Skibrede paa den Gaard Bergie, ofverværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Monsr: Hendric Miltzou, Lensmanden Ole Berfven, samt Edsorne Laugrettesmænd  Christopher Næs for Niels Sandve, Baar Stene, Lars Skeye, Erich Klyfve, Ole Brichsøn for Johannes AalVigen, Lars Siursøn yttre AalVigen, Niels Steenstøe og Haagen Fosse  med mere Tingsøgende Almue,

 

Da  eftter Rettens sættelse  for samtlige tilstædeværende lydelig blev publiceret.

  1.  Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Skatte-Forordning for indeværende [Aar], ordlydende saaVel i Paabud som exception med forige Aars.  dat: Kiøbenhavn d: 17 Jan: 1713.

  2.  Den Kongl: Slotslovs Allernaadigste (An)ordning om alle opbragte Hamborger Skibers løsgifvelse uden ringeste Vederlag (og) IndVending af interesserende, samt entholdelse eftterdags fra saadane Skibers opbringelse  uden nærmere Deres Kongl: Mayts: expresse Befalning  dat: Aggerhuus d: 2 Jan: 1713.

 

1713: 150b

 

  3.  Slotslofvens Allernaadigste Befalning om Krigs Skibers udredelse af Bergen til Landets forsvar og Deres Kongl: Mayts: Tieniste, som Magistraterne i Kiøbstæderne, samt indbyggerne i Stifttet skal kundgiøres med dessen pretension for saadan søe eqvipage  dat: Aggerhuus d: 2 Jan: 1713.

  4.  Slotslofvens Anordning om Dagskattens uopholdelig indrifvelse til næstkom/m/ende Foraar hos de indesiddende under militair execution  dat: Aggersh: d: 13 Jan: 1713.

 

Dernæst

  1.  Bygselsæddel af Prousten  ÆrVærdige Hr: Christopher Garman udstæd til Gunder Aamundsøn paa een halv Løb Smørs og een halv Huds Leye udj den gaard Soldal  i Wigørs Præstegield i Hardanger beliggende, som forige Opsidder Lars friVillig opsagt hafver.  dat: Ous d: 23 Sept: 1712.

  2.  Eet Fæstebrev af næstermeldte Proust Hr: Christopher Garman udstæd til Ole Arnesøn paa een Løb Smørs og ½ td: Salts Leye udj den Gaard Thole  i Wigøers Præstegield i Hardanger beliggende, som den afdøde Torbens Kone for han/n/em opsagt hafver  dat: Ous d: 30 Octobr: 1713.

 

Dereftter tilspurde Kongl: Mayts: Foged Laugrettet og samtlige tilstædeværende

  1.  Om der udj Tinglafvet siden Matriculens dato 1667 fandtes nogen opryddede Pladser, hvoraf Skatt udredes,  saaog om Leyepenge for ødegaards Jorder, græsning eller Engeslætter,  samt om Qværner paa er-

 

1713: 151

 

meldte Stæd findes, som Skatt betaler.

  2.  Om de Widste, noget Arveløs eller forbrudt Odelsgods, Siette og Tiende Penge, {For}uden Rigs førte Midler, Forlovs Penge for Arvs afførelse af Kongens Gods:  dette Tinglav var forfalden.

  3.  Om nogen Strandsiddere, HaandVerchsfolch eller Huusmænd her fandtes, som Skatt betaler, item om af Deres Kongl: Mayts: Jorder Øfsthuus og Qvamsøe afvigte aar 1712 er falden, samt om same Gods nogen Arbeids Penge svarer,  hvortil Laugrettet og samtlige tilstædeværende svarede Ney,

  det Fogden begiærede maatte i Tingbogen indføres, og sig under Forseigling meddeles, som iche kunde negtes  etc:

 

Mere Var herpaa Tinget ey med publication eller Sager at forrette,  hvorfor Retten for dette Tinglav opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 8 Martij  Betientes Waarting med Sager og Skatter paa den Gaard Hougen i Jondals Tinglav, nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Sr: Hendric Miltzou, Bunde Lensmand Lars Drage, samt Edsorne Laugrettesmænd  Ifver Olsøn Svaasand, Knud (Dre)gebreche, Askil MolVen, Aamund Han(de)gaard, Lars Ifversøn Samland, Lars Bircheland for Siur Larsøn Espeland, Guttorm MolVen for Lars Brattebøe, Sylvest Flatebøe for Eilev Sælsvig, med mere Tinglafvet Vedkom/m/ende Almue.

 

1713: 151b

 

 

Da  eftter Rettens Sættelse  først blev publiceret de forhen fol: 150 publicerede og anførte Kongl: Forordning og Slotslofvens ordres.

 

Dernæst andre Brefve og documenter, nemlig

  1.  Et Skiøde udstæd af Monsr: Johan Galtung til Eilev Sælsvig paa ½ Løb Smør og 1 Giedskind  uden Bygsel  i den Gaard Sælsvig  i Hardanger og Jondals Sogn beliggende  /: derfor gifvet penge 85 Rdr: :/  med forsichring hverchen af sig eller Børn maa eller skal igienløses,  til stadfæstelse uryggelig at holdes  under tegnet af Welermeldte Galtungs ældste Søn Lars Galtung, aldt dat: Tornæs d: 13 Dec: 1712.

  2.  Et Pattebrev!! (Pantebrev) udgifvet af Monsr: Johan Galtung til Guttorm Olsøn for 25 Rdr: paa 1 Spd: Smør udj den Gaard MolVen  i Jondals Sogn og Hardanger beliggende, hvoraf Panthafveren ey mere interesse, end den aarlige Rettighed af den Pandsatte Jordepart maa pretendere  dat: Torsnæs d: 25 Febr: 1713.

  (3.)  Af Welermeldte Johan Galtung udstædde Pantebrev til Askild Siursøn paa 1 Spd: Smør  /: for 25 Rdr: lante!! (laante) Penge :/  udj den Gaard MolVen  i Jondals Sogn i Hardanger beliggende, for interesse af same laente Penge nyder eller begiærer Panthafveren ey mere, end den aarlige Afgiftt og Landgilde.  dat: Torsnæs d: 25 Febr: 1713.

 

1713: 152

 

  4.  Noch udstæde Pantebrev af titermeldte Monsr: Galtung til Siur Larsøn Espeland paa En Løb Smør og 1 Giedskind  med Bygsel  udj den Gaard Espeland  i Jondals Sogn og Hardanger Fogderi beliggende, for 50 Rdr: laente Penge, hvoraf til interesse indeholdes den aarlige Afgiftt og Rettighed og ey mere pretenderes  dog bruges Jorden Lovlig og billig, med aldt dens tilliggende  /: saaVelsom de andre til brugelig Pant satte Jorder :/  dat: Torsnæs d: 11 Xbr: 1712.

 

Hvornæst Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn Var tilspørgende Laugrettet og samtlige tilstædeværende.

  1.  Om siden Matriculens dato 1667. udj dette Tinglav findes nogen opryddede Pladser, som Skatt udreder, eller om Leye-Penge for Øde Gaards Jorder, Græsning eller Engeslætter, samt Qværner paa ermeldte Stæd findes, som Skatt betaler.

  2.  Om De Vare Widende noget Arfveløs eller forbrudt Odelsgods, Siette og Tiende-Penge, Uden Rigs første Midler, Forlovs Penge for Arvs afførelse af Kongens Gods  i dette Tinglav var forefalden i afvigte aaring(er) 1709 og 1710.

  3.  Om nogen Strandsiddere, HaandVerchsf(olch) eller Huusmænd her i Tinglafvet fand(tes) som Skatt til Kongen betaler, eller ofvenmeldte Aaringer betalt hafver, h(vor)til Laugrettet og samtlige tilstædeværende svarede Ney;

  Dette Fogden begiærede maatte i Tingbogen indføres, og sig under Rettens forseigling meddeles, som iche kundes nægtes, men saa passeret, etc:

 

1713: 152b

 

 

End blev til publication produceret Et Fæstebrev udstæd af Sr: Widing  Lyse-Klosters ForWalter  til Ole Larsøn paa 2 pd 6 mrk Smør samt een halv Huud udj den Gaard Lionæs af Lyse-Klosters Gods i Strandebarm Skibrede beliggende, som forhen af Salomon styrtes for Skat og Landskiyld, Bygselen eftter Lofven formeldes betalt, Fæstebrefvet dat: Lyse Kloster d: 30 Junij 1712.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen som Wilde gaa i Rette eller havde stevnt, ey heller Widere at forrette,  hvorfor Retten for dette Tinglav den/n/e gang opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 10 Martij  holdtes ordinair Waar- Skatte og Sage Ting for Ullensvangs  Odde og KindserVigs Almue paa den Gaard Utne, ofverværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Monsr: Miltzou, samt Edsorne Laugrettesmænd  Peder Haaversøn Ureim, Aslach BerfVen, Jacob Winæs, Jon ibid:  Lars Thronæs, Asbiørn Age for Jacob Rougde, Orm nedre Berge og Ole Houge  med mere Tinglafvets Almue;

 

Da  eftter Rettens sættelse  for alle tilstædeværende lydelig blev publiceret alle de forhen Fol: 150 anførte og extraherede Deres Kongl: Mayts: og Slotslofvens Allernaadigste ordres og Befalninger

 

Dernæst

  et Skiøde udstæd til Ole Isachsøn Jordal  af Torgier Pedersøn paa 9 2/3 mrk Smør,   Knud Ellingsøn  9 2/3 mrk Smør,   Siur Erichsøn  9 2/3 mrk Smør  tilsamen 1 pd og 5 mrk Smør  udj den gaard Jordal  i Odde Sogn og Kindservigs Tinglav

 

1713: 153

 

i Hardanger beliggende, derfor betalt 19 Rdr:, Skiødet dat: Utne Tingstue d: 10 Martij 1713.

  2.  End et Skiøde udgifvet til Lars Olsøn  af Christen Danielsøn paa ½ Løb Smør  2/5 Giedskind  1 1/5 Faarskind,   Jacob Espeland  18 mrk Smør  1/5 Giedskind, 3/5 Faarskind,   Jacob Hildal  18 mrk Smør  1/5 Giedskind, 3/5 Faarskind,   Niels Sandven  18 mrk Smør  1/5 Giedskind, 3/5 Faarskind,  Skiødet eftter forening betalt, og dat: Utne d: 10 Martij 1713.

  3.  Et Fæstebrev udgifvet af Ole Torbiørnsøn Yttre Bue til Ifver Olsøn paa ½ Løb Smør, og 1 Løb Salt udj den Gaard Utne  i KindserVigs Sogn og Hardanger beliggende,  /: same Jordeprt!! er Ole Bues Brodersøn/n/ers Eyendeel og Odel, hvilchen de paa næstleden Høste Ting er tilfunden at Bygsle til ofvenmeldte Leilænding, som derfor har betalt Bygsel 6 Rdr: 1 mrk. 8 s., dat: Yttre Bu d: 17 Dec: 1712.

  4.  Et Skiøde udgifvet af Elling Torsøn Wastuun til Orm Jonsøn Nedre Berge paa ½ Løb Sm: udj den Gaard Tveet  i Røldal og Hardanger Fogderie beliggende, for hvilchen part hand i aldt har udgifvet 37 Rdr: 5 mrk. 8 s., Skiødet dat: Utne d: 10 Martij 1713.

 

Same Tid fremkom Erich Pedersøn NøsVig for den satte Ret, og tilspurde Laugrettet med samtlige Almue, om iche ha(nds) Fader Peder Halsteensøn  nu afdød, Var (paa) Fæderne og Møderne side Den nu i K(iø)benhavn afgangne Tosten Halsteensøns fulde Broder, og same Peder Halsteen(øns) rette Børn og Arfvinger  Erich, Halsteen, og Mari Peders Datter, noch ermeldte Sl: Tostens fulde Broder Haldor Halstensøn  død  og eftterladende {sig} een Søn Halsteen

 

1713: 153b

 

Haldorsøn, End een Søster til Fader og Moder  navnlig Guri Halsteens-datter,

  herom Laugrettet og andre af Almuen giorde forklaring, og eenstem/m/ig beiaede ofvenmeldte   Peder, Haldor og Guro Halsteens Datter Vare Sl: Tosten Halsteensøns fulde og rette Søskende,

  dette Erich Pedersøn paa sine, søskendes og Slegtingers!! Vegne begiærede i Tingbogen maatte indføres og han/n/em af Retten meddeles beskreVen  etc:

 

Dernæst proponerede Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn for Laugrettet og Almuen de same spørsmaal, som forhen Fol: 152 er inført og anført, hvilchet samtlige tilstædeVærende her, som paa forige Tigstæd!! (Tingstæd) med Ney besvarede, som eftter begiær af Fogden, som passeret, er protocolleret.

 

End blev publiceret een transport af Jon Hildal til Jon Larsøn paa 1 ½ Spd: Smør udj den gaard Buer  /: i Hardanger udj Odde Sogn beliggende :/  som hand tilforn til Pant havde, og nu af ermeldte Jon Larsøn som Odels og Løsningsmand paa sin Kones Vegne for 20 Rdr: indløst, same transport dat: Utne Waarting d: 10 Martij 1713.

 

(No)ch oplæst et Afkald meddelt Asbiørn Tveisme af Jon Winæs, som sin Wærsøsters Guri Torgiers Datters Wærgemaal  15 Rdr: 2 mrk 10 s.  eftter Skifttebrefvets formeld af dato 20 Maij 1710.  har imodtaget, og derfor qvitteret, af dato 10 Martij 1713.

 

1713: 154

 

 

Same Arfvelod og Wærgemaal opbød den tiltrædende Wærge Jon Winæs for den satte Ret, saaVel Løsøre, om nogen Vilde kiøbe i det ringeste eftter Wurdering, som og de rede Penge, om nogen mod nøyagtig Pant til Laens Vilde antage, paadet hand i længden kunde Være uden skade og paaanche, dette aldt hand forlangede i Tingbogen maatte indføres, og han/n/em  naar fornøden giøres, gifves beskrefven.

 

Widere Var her paa Tingstædet ey at forrette, eller Sager indstævnte, hvorfor Retten for dette Tinglav den/n/e gang opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 13 Martij  blev holden Almindelig Skatte- Waar og Sage-Ting for Ulvigs, Eidfiord og Grafvens Sogner, nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Sr: Hendric Miltzou, Lensmanden Baar Spaanheim, Edsorne Laugrettesmænd Jon Westreim for Elling Ose, Torbiørn Haalven for Torchil Opheim, Peder Herrei, Thron Ærdal for Ifver House, Ole Dale, Tosten Sæd for Endre Tveet, Lars Medaas, og Magnus Leqve for Aad Helgiesøn Haaeim  med mere Tingsøgende Almue,

 

da  eftter Retten Var sat, blev publiceret de forhen fol: 150 tinglæste Kongl: Anordninger.

 

Dernæst

  Et Gafvebrev udgifvet af Hans Olsøn (Aan)deland til hands Søn Ole Hansøn paa 1 Løb 1 pd Smør i den gaard Herrei  i Eidfiords S(ogn) og Hardanger beliggende, hvorimod Gifveren forsichrer de andre sine Børn med lige (….?) gods at fyldestgiøre.  af dato 13 Martij 1713.

  2.  Et Gafvebrev af Helgie Haaeim til sin Datter Ane Aachre paa 1 ½ Spd:  ½ Buchskind  med Bygsel og Herlighed  i Langesætter  á mrk. 5 mrk. Dske!! (Danske)

 

1713: 154b

 

Et pd. 6 mrk. Smør i Mæland  uden Bygsel  á 3 mrk. mch:en   samt ½ Løb Smør og 2 Løber Salt i Haaeim  á ? mrk. mch:en, i aldt til 90 Rdr: beløbende, aldt udj Hardanger beliggende, hvorimod Sønnen Aad Helgiesøn forhen er fyldestgiort,  Gafvebrefvet dat: Haaeim d: 29 Nov: 1712.

  3.  Et Gafvebrev udgifvet af Aamund Erichsøn Wichnæs til sin Søn Lars Aamundsøn paa 2 ½ Spd: Smør  ½ Huud og ½ Løb Salt  hands rette Odel og Eyendeel  udj den Gaard Wichnæs i Hardanger og Ulvigs Sogn beliggende, dat: Eide d: 13 Martij 1713.

 

Same Tid begiærede Aamund Jeltnæs paa sine Søster Døttres  Sl: Tosten Hylles Børns Wegne, at Tinglyse Deres Pengemangel og Odels Ret til 5 Spd: Smør udj den Gaard Hylle  i Hardanger og UlVig Sogn, som af Deres Fader i Deres umyndige aar er solt, forlangende same i Tingbogen maatte indføres, og han/n/em af Retten meddeles beskrefven, etc:

 

Dernæst tilspurde Fogden Laugrettet og Almuen det same, som paa forige Tinge blev qvæstioneret, og udj Protocollen fol: 150 først er anført, hvortil Laugrettet og Almuen svarede lige med de forige, hvilchet Fogden begiærede maatte protocolleres, og under Rettens Forseigling meddeles beskrefven  etc:

 

End til tinglæsning anVist een Bygselsæddel udstæd af Monsr: Hendric Miltzou til Halsteen Ellingsøn paa ½ Løb 3 mrk. Smør udj Bagne  i Hardanger i UlVigs Sogn beliggende, Fæstebrevet dat: Tingstædet paa Eide d: 13 Martij 1713.

 

1713: 155

 

 

Noch een Bygselsæddel udstæd af Monsr: Miltzou til Erich Ifversøn paa 3 Spd Smør, 1 Giedskd:, og 1 Faarskind udj den Gaard Midaas  i Hardanger og Grafvens Sogn beliggende  dat: Eide Tingstæd d: 13 Martij 1713.

 

End een Bygselsæddel udstæd af Sr: Miltzou til Ole Larsøn paa eendel Halsnøe-Kloster tilhørig i Eide  med underliggende Røen  aldt skiyldende Aarlig 2 pd Smør, 1 Buchskind, 1 Giedskind  og i Hardanger i Grafvens Sogn beliggende, dat: Eide Tingstæd d: 13 Martij 1713.

 

Til same Ting og Tid havde Ombudsmanden Monsr: Miltzou Ved Andor Torblaa og David Spaanum ladet i Rette kalde Halsteen Olsøn, og Begge Snares Datter Torblaa for indbyrdes begangne Leyermaal, hvortil Var kiendsgierning, og det besofvede Qvindfolch nu i Barselseng liggende,

  paa Delinqventernes Wegne mødte hver Deres Fader, Ole og Snare Torblaa, tilstaaende lovlig Warsel  saaVelsom deres børns forseelse,

  hvornæst Ombudsmanden Var i Rette settende, begge, som sig eftter tilstaaelse og Kiendsgierning med Leyermaal havde forseet, til billig Bod og straf maatte ansees,

  Dr(en)gens og Pigens Fader Vare udj Sagen Opsettelse begiærende, nærmere at erfare (og) persvadere Deres Børn til Ægteskab, som og af Ombudsmanden blev tilladt, med (Con)dition, saafremt de udj formodende Egteskab begge iche Wilde samtyche, da Være tiltæncht næste Som/m/er-Ting Bøderne at erlegge, under Doms og executions paafølge

 

1713: 155b

 

Eftter Lofven, hvorved Sagen denne sinde beroer.

 

Som ingen eftter 3de ganges paaraabelse fandtes som havde stævnt eller Vilde gaa i Rette  opsagdes Tinget for den/n/e Almue.

 

 

 

Ao: 1713  d: 24 Martij  holdtes Almindelig Vaar- Sage og restans-Ting med WasVær Tinglavs Almue paa Wos paa Gaarden Haarvei  i nærVærelse af Kongl: constituerede Foged Sr: Daniel Raunsberg, Lensmanden Niels HaarVei, samt Laugrettesmænd  Torbiørn Tyssen, Joen HaarVey, Siur Boelstad, Mons Dalseide, Gulich Aldalen, Peder HaarVei, Hans Aldal og Knud Strøm/m/e,

 

Da  eftter Retten Var sat, blev eftterskrevne Kongl: Forordninger og andre ordres Vedbørlig og underdanigst publicerede.

  1.  Kongl: Allernaadigste paabudne Skatte-forordning for indeværende Aar, som forige Aars  dat: Kiøbenhavn d: 19 Jan: 1713.

  2.  Slotslofvens ordres til Stifttsbefalningsmanden om executions indeholdelse Ved Dagskatten at indrifve til Faaraaret, med tilhold inden same Tid Krigsstyren at erlegge under paafølgende execution, dat: Aggershuus d: 13 Jan: 1713.

  (3.)  End same ordre til Stifttambtskrifveren Søren Seehusøn!! (Seehusen) om executions opsættelse indtil Vaaren er forbi, af næst ofvenmeldte dato.

  4.  De forhen fol: 150 extraherede Kongl: Slotslovs Foranstaltning om de opbragte Hamborger Skibers relaxation, samt Krigs-

 

1713: 156

 

Skibers eqvipage og udredning af Bergens Byes, og Stifttets Indvaanere.

  5.  Welbr: Stifttbefalningsmandens ordre til Fogden eftter Hr: General Lieutenant Hausmans Skrifvelse, om 2de entVegne Morderes og 8 Deserteurs navne og Personer at eftterspørge i Wosse district, dat: Berg: d: 28 Febr: 1713.   NB  om Veyenes forbedring og Vedligeholdelse.

 

Dernæst andre anViste Brefve og Documenter

  1.  Den Kongl: constituerede Fogeds Sr: Daniel Raunsbergs udstæde constitution til Lensmanden Niels Haarvei, udj WasVær Tinglav paa Wos at Være Lensmand i forige Lensmands Johan/n/es Boelstads stæd, som for Alderdom og Svaghed sig same har frasagt, med hosføyed underretning om hands Embeds Pligt og Kongl: interresses observance, dat: Berg: d: 10 Jan: 1713.

  2.  Et Skiøde udstæd af Guri Hermunds Datter med hindes Lafværges Ole Hernæs hands consens, til Johannes Larsøn paa ½ Løb Smør  med Bygsel og Herlighed  i den Gaard Runseberg  i Wasvær Otting paa Wos beliggende, dat: Haarvei d: 8 Nov: 1712.

  3.  Et Skiøde udgifvet af Brynnelde og Brytteve Ols Døttre Med Deres Mænds  Hendric Hiørnevigs, og Siur Liens, samtyche, til Jørgen Olsøn, af hver paa 6 mrk. Smør  med Bygsel og Herlighed  udj den Gaard Hernæs  i Evangers Sogn beliggende, dat: Haarvei d: 8 (……?) 1712.

  4.  Et Gafve-brev paa 1 Spd Smør  med Bygsel og Herlighed  i den gaard Wiche  i Wasvær Ottung beliggende  udstæd af Knud Olsøn til sin Søn

 

1713: 156b

 

Ole Knudsøn, som derforuden lofves og tilsiges af same sin Fader, eftter hands Død at nyde og tiltræde den gandske gaard  skiyldende i aldt ½ Løb Smør, hvilchet af den yngre broder er samtøcht, som derimod nyder nøyagtig fyldest, dat: HaarVei d: 24 Martij 1713.

 

Til same Tid og Ting havde Welædle Hr: Com/m/issarius Risbrict Ved Lensmanden og Skafferen Niels HaarVey ladet i Rette kalde Ole Føre for øfvede ofverfald mod Marie Michels Datter, hvilchen hd!! (hand) lede ud af Deres huus, hvor hun begiærede Herberge,

  den indstævnte mødte  tilstaaende Kaldsmaalet,

  det fornærmede og eftter foregifvende udjagede qVindfolch comparerede for Retten, beklagende sig hafve begiæret HusVærelse hos ofvenmeldte Ole Føre, hvilchet hinde Var afslaget, derpaa næstleden Som/m/er nylig for Sct: Hans tid Være hengaaen med 2de sine børn til ermeldte Gaard men!! (mens?) hindes mand Var i Byen at søge Huusly, hvor hun ingen hiem/m/e forefandt, men Manden og Konen siden kom/m/e hiem og hinde formeente huusly og Herberge, hvilchet da hun ey vilde eftterkom/m/e og sig forføye derfra, droge de hinde 3de gange paa Dør, saa Hun til næste Gaard HaarVei  et lidet styche derfra liggende  maatte søge tilflugt.

  Den indstævnte replicerede, Mari Michels Datter tillige med hindes Mand Vel hafve hos sig begiært huusVærelse, men det dog Være Den/n/em afslagen, for bemeldte qVindes uforligelighed, som dog  ham uVi-

 

1713: 157

 

dende  drev sine {2de} 6 Faar i hands March  foruden 2de hindes Kiør hand havde fød, kom dereftter  sig uVidende og fraVærende  med 2de sine børn til hands huus, og sig der herberge Vilde bemægtige, som hand først med gode Vegrede, og siden  da det iche frugtede  lede hinde paa dør  men beholdt begge børnene hos sig, og med mad forsiunede, hvilche hun tilig om morgenen tilbage hentede.

  Hr: Com/m/issarius Risbrict som protestant  Var paastaaende den indstævnte, som den/n/e Kone af sit Huus havde udled, derfor til Bod og straf maatte ansees.

  Widere havde ingen af Parterne i Sagen at fremføre, men alle med Dom fornøyede.

Afsagt

Som Ole Føre ingen Woldsom Adfærd bevislig er tillagt, mod Marie Michels Datter hafve øfvet, som hverchen er saa svag, at hun føres gaardene imellem Ved andres hielp, ey heller til dags for nødlidende eller Betler har passeret, men af den førlighed, hun Ved arbeide sit brød kd!! (kand) erhverfve, saa frikiendes hand som Sagesløs for Citanternes paatale, saaVelsom processens Omkostning.

 

2.  Noch havde Knud Mæstad ved {Lars Næsheim} Lensmanden og Jacob Li ladet i Rette (kal)de Jacob Træfald at lefvere fra sig han(ds) Broders Jon Knudsøns eftterlatte Eyende(eler)  hvilche hand formeener burde tilfalde (den/hands?) eftterlefvende forlofvede Kiæriste Gur(i) Knuds Datter Mæstad og Deres samenavlede Barn Jacob Jonsøn,

  den indstævnte mødte

 

1713: 157b

 

iche, ey heller kunde Kaldsmændene afhiemble Stevnemaalet Være Lovlig, eftterdj de ham een Søndag Ved Kirchen havde Warslet, hvilchet hand tilsagde for got og giyldigt Vilde antage.

Afsagt.

Som Jacob Træfald hverchen selv eller nogen paa hands Vegne møder, og Stevnemaalet iche kand afhiembles, hafve Vaaren Lovlig, saa hafver Citanten til næste Rettes dag \Cpten!! (Contraparten)/ Lovlig Warsel at gifve, da Videre i Sagen retsindig skal Vorde kiendt.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen, som havde stævnt eller Vilde gaa i Rette,  hvorfor Retten for dette Tinglav opsagdes,  eftterat restancen af den allernaadigst paabudne Krigstyr for Laugrettet Var publiceret, og forseiglet.

 

 

 

Ao: 1713  d: 27 Martij  holdtes Waar- Sage- og restans-Ting for Wangens Tinglav paa Wos paa ordinaire Tingstæd, nærværende Kongl: constituerede Foged Sr: Daniel Raunsberg, Hr: Commissarius Risbrict, Lensmand Wiching Tvilde, samt Edsorne Laugrettesmænd, Michel Lij, Lars Lødve, Wiching Groufve, Tormo Helland, Haaver Skieldal, Peder GiærsqVaal, Michel Grevle, og Ifver Liøno, med mere tinglafvet Wedkom/m/ende Almue,

 

da  eftter Retten Var sat, for alle tilstædeværende blev læst og publiceret alle forhen fol: 150: og 155 extraherede Kongl: allernaadigste Paabud og Forordninger, som og

  Stifttbefalningsmandens  Welbaarne Hr: Andreas Undals Foranstaltning til Fogden om

 

1713: 158

 

Weyenes Forbædring og Vedligeholdelse i same Fogderies district, samt repartition blant Bøigdefolchet om dessen anpart eftter advenant, med Widere hosføyed omstændighed til straf for de modVillige med udpantning for hvad arbeide andre i Deres Stæd derpaa anVender.  dat: Bergen d: 6 Martij 1713.

 

Dernæst andre til publication anViste brefve og Documenter.

  1.  Et Skiøde udstæd af Knud Finde til Svend Michelsøn HaanVe paa paa!! 1 Løb og 1 Spd Smør  med Bygsel og Herlighed  udj den gaard Fenne  Første-Tuun  i Bøer Ottung paa Wos beliggende, samt ofverbygsel paa 3 Spd: i same Gaard, derfor gifvet 70 Rdr:  Skiødet dateret, Finne d: 24 Januar: 1713.

  2.  Et {Skiøde} \Gafvebrev/ udstæd af Rasmus Brynnielsøn Store Raachne til sin Datter Ingebor Rasmus Datter og hindes Forlofvede Fæstemand Anders Nielsøn paa ½ Løb og 9 mrk. Smør udj den Gaard Raachne  udj Bordals Ottung paa Wos beliggende, dat: Wangens Tingstæd d: 27 Martij 1713.

  3.  Et Skiøde udgifvet af Ole Knudsøn Wold til Ifver Torsøn Qvinegaard paa 1 pd Smør i den Gaard Wold, samt underliggende 12 mrk. Smør i {Rød}Lien, aldt i Bøer Ottung paa Wos beliggende, tilsamen ½ Løb Smør  med Bygsel og Herlighed.  dat: Wangen d: (?) Martij 1713.

  4.  Et Fæstebrev udgifvet af Knud Finde til Svend Michelsøn paa 1 Løb Smør udj den Gaard Seim  i Guldfiærdings Ottung paa Wos beliggende. Bygselen eftter Lofven meldes Være betalt, dat: Finne d: 24 Jan: 1713.

 

1713: 158b

 

  5.  Eet Fæstebrev udgifvet af Otte Weinvig med hands Curatoris Hr: Niels Weinvigs Widenskab og samtyche  til Ole Skachsøn Hellesnæs paa ½ Løb Smr udj den Gaard Bauthuus  i Wangens Hoved-Sogn beliggende, dat: Ringheim d: 3 Jan: 1713.

  6.  Bygselsæddel udgifvet af Ane Hermunds Datter som Moder  og Broderen Ifver Hendrichsøn  til Tosten Hendrichsøn,  /: med Enchens Lofværges Halle Tillungs Samtyche :/  paa 1 Spd: Smør af Moderen,  3 3/11 mrk Smør af Broderen  udj den Gaard Rioe  i Wiger Ottung paa Wos beliggende, dat: Wangen d: 27 Martij 1713.

  7.  Fæstebrev udgifvet af Anfind Andersøn Ringheim til hands Svoger Hadle Andersøn paa 1 Løb 2 pd Smør udj den Gaard Bryn  i Bordals Ottung paa Wos beliggende, med tilsagn paa den øvrige Løb Smør udj same Gaard at fæste, naar Jordrotten den selv ey til brug behøfver, dat: Ringheim d: 23 Martij 1713.

  8.  Et Skiøde udgifvet af Aad Nielsøn Sondve til Hermund Tostensøn, som Aasæde berettiget, paa 1 pd 3 ½ mrk. Smør  med Bygsel og Herlighed, samt Ofverbygsel paa 7 mrk.  udj den Gaard Yttre Lij  i Qvitler Ottung paa Wos beliggende  dat: Sondve d: 28 Dec: 1712.

  (9.)  Et Skiøde udstæd af Niels Kolle til Birgie Heliesøn Styfve paa 1 pd 6 mrk Smør  med Bygsel og Herlighed, samt Ofverbygsel paa et Spd:  \aldt/ i den Gaard Styfve  i Efvangers Sogn beliggende, derfor den kiøbende betalt 55 Rdr:  Kiøbet er sluttet med condition, om den kiøbende med same Kiøb, skulde Være misnøyet og derpaa anche  Vil den selgende det igien for same Sum/m/a godVillig indløse, dat: Wangen d: 28 Martij 1713.

 

1713: 159

 

  10.  Eet Fæstebrev udstæd af Mad: Schreuder  Sl: Hr: Christen Weinvigs  til Peder Trondsøn paa 3 Spd: Smør udj den gaard Bystølen  i Winier Sogn paa Wos beliggende, hvoraf den Bygslendes Moder, saalænge Liv og Helbred tillader  den halfve Deel  nemlig 1 ½ Spd: maa bruge, dat: Ringheim d: 17 Martij 1713.

  11.  Een Bygselsæddel af ermeldte Mad: Weinvigs udstæd til Kolbein Andersøn, af militair-Tieniste dimitteret, paa ½ Løb Smør, af Faderen for ham opsagt  i den Gaard Ofverland  i Myrdalen og Winnie Sogn beliggende  dat: Ringheim d: 17 Martij 1713.

  12.  En Bygselsæddel udgifvet af Michel Lij til Hermund Tostensøn paa 1 Pd: 7 mrk.  hands Eyendeel, samt 8 mrk.  hvortil hand har Bygselret, aldt af hands Stiffader Halver Lij for ham opsagt i den Gaard Lij  i Qvitler Ottung paa Wos beliggende, dat: Wangen d: 28 Martij 1713.

  13.  Et Skiøde udstæd af Aad Olsøn Sundve til sin Ældste Søn Ole Aadsøn paa ½ Løb Smør  med Bygsel og Herlighed  udj den gaard Sundve  beliggende i Winnie Sogn og Holbøigder Ottung paa Wos beliggende, dat: Wangen d: 28 Martij 1713.

 

Som intet mere den/n/e Dag Var at forr(ette,) opsagdes Retten den/n/e sinde.

 

D: 29 sattes igien Retten paa sædVanlige st(æd) eftter Sage-Tingets beram/m/else, forbemel(dte) Retten bivaanende.

 

Til same Tid og Ting havde Erich Soue Ved Brynnield Eimstad og Lars Soue ladet i Rette kalde, sin Leilænding Marete Soue

 

1713: 159b

 

for resterende Landgilde, hun eftter sædvane negter at lefvere,

  den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel,

  hvorpaa Citanten, for at beVise sit Kravs rigtighed, Var producerende sit Skiøde udstæd af Boie Ravnsdorf paa 1 ½ Løb Smør og 9 mrk. udj den Gaard Soue, hvoraf hand formener og foregifver Enchen at bruge 1 ½ Spd  /: hands anViste Skiøde er dat: Bergen d: 11 Febr: 1706 :/   udj same gaard er Præstebolet paa Wos eyende 2 ½ pd Smør eftter Landskiylds Bogens udVisning fra Ao: 90 og fremdeles til dato, hvoreftter aarlig Rettighed er betalt, noch anViste SognePræsten een Landskiyldbog eftter Sl: Hr: Hendric Miltzou fra Ao: 1632 til 1668.  hvorudj Store Soue iligemaade for 2 ½ pd findes indført, hvilchet ofvennævnte Enche til Brug besidder, som med de 1 ½ Spd ofven anført samenregnet, beløber til 1 Løb og 15 mrk.

  derimod i Rette lagde Enchen sin Bygselsæddel udgifvet af Sl: Hans Achselsøn d: 6 Octobr: 1692. til Ole Aamundsøn  den indstævnte Enches Mand  paa 1 L: og 9 mrk. Smør  hvoreftter hun sig Ved Landskiyldens erleggelse Vil holde eftterretlig, derforuden befindes den ganske iord store Soue eftter conference med Matriculen ichun at skiylde 4 ½ L: Smør i aldt, men eftter sædvane Enchen til sin Eyere Erich Soue hafve betalt aarlig for 1 Spd: 15 mrk. S:  5 mrk. 1 s.

  Citanten Var eftter same formenende, Enchen som sædVanlig sin Landskiyld burde betale, derpaa Dom begiærende  hvormed den indstævnte Var fornøyed.

 

1713: 160

 

Afsagt.

Som Erich Soues i Rette lagde Skiøde {ichun} formelder 1 ½ Løb og 9 mrk. Smør, som hand af Boie Ravnsdorf sig har tilkiøbt, hvoraf hd!! (hand) selv bruger 1 L: 1 Spd:  og Enchen eftter formening skulde bruge af hands Eyendeel 1 ½ Spd: Smør, da dog SognePræsten med producerede Præstebolets Landskiylds Bøger gotgiør benævnte Opsidder at bruge af Præstebolet 2 ½ pd  hvilchet med øvrige samenregnet, beløber til 1 L: 15 mrk.  hvortil hverchen anViste Skiøde eller Opsidderens Bygselsæddel sig tilstræcher, saa frikiendes Enchen Marete Saue for sin Eyeres Krav og paatale, og hafver eftterdags til ham aarlig at svare Landskild!! (-skiyld) af 1 Spd: 3 mrk. Smør, 3 mrk. 15 s.,  finder Citanten sit Kiøb hos den selgende Vanhiemblet, hafver hand Ved Lovlig omgang derfor at søge Wederlag,  processens omkostning ophæfves paa begge sider.

 

2.  Noch havde Aamund Børche Ved Peder Røte, og Peder Børche ladet indstævne Hermund Giærme at betale een Koe, hd!! (hand) fra sig havde paa Leye, som imidlertid er død,

  den indstævnte mødte  Vedtagende Kalds(maa)let, dernæst foregifvende Koen Være paa Deres Støel, hvor de malchede qVæget, (om?/bort?)kom/m/en, saa den ey kunde findes eller (ad?)spørges,  Citanten Var paastaaende skadesløs Dom til erstatning for den paatalte Koe,  den indstævnte tilbød een 2 aar gamel qVige med 2de aars Koeleye,  citanten Var derimod paastaaende 1 aars foder for det tilsagde bæst,  hvilchet contraparten samtøchte,  og derved ophæfvedes Sagen paa begge sider.

 

1713: 160b

 

 

3.  Havde Lars Gulichsøn Ved Lensmanden og Peder GiærsqVaal ladet indstævne Giæstgifveren Hendric Weinvig at an og tilsvare den skade, hands giæs næstleden Som/m/er hands Ager har tilføyet, saavelsom hands Eng  eftter Mænds Wurdering paa Lars Gulichsøns begiæring til 3 mrk anseet,

  den indstævnte mødte  tilstaaende Kaldsmaalet,

  Citanten var foregifvende, sig baade forud Ved Mænd hafve adVaret Giæstgifveren at obagte sine giæs, saa hand for Dem kunde Være skadesløs, som og eftter udstanden fornærmelse Ved Torgier Hylle og Bryniel Skutle, begge nærværende paa Tinget, ladet skaden besigtige, den de til 3 mrk har anseet,

  contraparten Var insinuerende et Indlæg, hvorudj hand foregifver Giæssene at tilhøre sin Wærmoder, og kom/m/e derfor paa hindes ansvar hvad skade de kunde hafve foraarsaget,

  Citanten refererede sig til Lofven  dereftter forlangende skadesløs Dom, eftterdj hand Ved Jon og Biørne Mølster har ladet Giæstgifveren adVare,  mere havde contraparten ey heller at inVende, men med Dom fornøyet.

Afsagt.

Endskiønt Giæstgifveren Hendrich Weinvig forevender de paatalte giæs sin Wærmoder Være tilhørig, men den Lars Gulichsøn tilføyede skade paa sin Ager ey kand fragaa, ey heller sig tilforn Ved Mænd Være adVaret, sine creatuur fra Citantens Ager og Eng at entholde, saa tilfindes hand eftter Lofv: 3 B:  12 Cap:  21 Art: at bøde Skaden med 2 mrk.  samt Processens Omkostning med 1 mrk. 8 s.  for hVilchet aldt hand, om saa siunes, hos sin Wærmoder hafver at søge Wederlag og refusion.

 

1713: 161

 

 

4.  Havde Hr: Com/m/issarius Risbricht Ved Wiching Giærager og Niels Knudsøn ladet indstævne Lars Giærager sin Leilænding for resterende Rettighed af Landskiyld, Tredie-Tage, samt Leding for Ao: 93 og 94 af Elfven  aarlig 7 mrk. 14 s.   af sin nu paaboende Jord og Brug i Giærager for 1706. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  á aaret 4 mrk. 14 s.  enten at erlegge, eller lide Dom eftter Lofven,

  den indstævnte mødte, tilstaaende Lovlig Kaldsmaal,

  Citanten Var dernæst paastaaende for sit Krav fyldestgiørelse, med mindre den indstævnte beviser med qvitering, sig paa Jordrottens Krav noget hafve betalt,

  hvorpaa Leilændingen eftter tilspørsel fremlagde een Ledings Bog for same af Hr: Commissario Qviteret til 1708 udgang, derforuden een gam/m/el Landskiyld Bog, hvor een og anden Tid paa Landskiyld og Leding med penge og Warer findes betalt nogen Sum/m/a  men ey credit og debet sat mod hinanden, ey heller ofver enten af delene nogen \slutlig/ calculation og Sum/m/a giort, iche heller havde Landrotten {og} som Citant sin Jordebog tilstæde at conferere og imodl(eg)ge,  den indstævnte Var inVendende baade Ageren Ved Wandløb Være udbrudt, saaVelsom Husene ruineret, da hand gaarden tiltraade, hvilchet hand aldt ag(ter) at bevislig giøre, det første ved 2de (mænd)  Brynield Skutle og Johan/n/es Lij, som Age(ren) besaa, det andet Ved Naboer, hvorfor hand formeente sig udj Afgiftt med 3de-Tage at nyde forskaansel, derforuden hos sin Eyere adskilli-

 

1713: 161b

 

ge gange begiært Arfregninger!! (Af-), men same ey kunde formaaet eller nødt, hvortil Jordrotten svare, iche kunde giøre Afregning naar hand iche betaldte,  spurde ham dernæst, om hand iche tilstod skiylden, dertil den indstævnte svarede ia, men Vedste iche hvor stor den Var,

  noch Var Citanten replicerende, Leilændingen eftter Lofvens Anledning Være pligtig til den Forbædring paa Huse og Jord, hand sig paaberaaber, Videre paastaaende Leilændingen maatte tilfindes sin Gield at betale, eller Vises fra sin Jord som modVillig,

  Widere havde ingen af Parterne at producere  \men/ med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Citanten Hr: Com/m/issarius Risbricht hverchen i Rette har produceret sin Jordebog, som eftter Lofv: 3 B:  14 Cap:  20 Art: fornødentlig med Leilændingens bør confereres og Wære ligelydende, ey heller ham og Leylændingen imellem nogen udførlig afregning, eller paa debet og credit nogen Special beregning forfattet, og Lofv: 1 B:  5 Cap:  14 Cap:!! (Art:) Dom/m/ere for udregninger allernaadigst forskaaner, saa opsættes Sagen til ofvenmeldte fornødne Omstændigheder tilVeyebringes, da Videre Lovmæssig kiendelse skal paa følge.

 

Eftter paaraabelse fandtes ingen, som Vilde gaa i Rette, men blev slutlig produceret et

 

Skiøde udgifvet af Niels Andersøn, Claus og Anders Andersøn med Deres Formynderes Knud Dagestads, og Helgie Oldes Villie og samtyche

 

1713: 162

 

til Deres Broder Ole Andersøn paa 13 ½ mrk. Smør  med Bygsel og Herlighed  dem arfvelig tilfalden  i den gaard Træen  i Wiger Ottung paa Wos beliggende, dat: Wangen d: 30 Martij 1713.

 

Noch Et Fæstebrev udgifvet af Monsr: Lars Miltzou til Knud Olsøn  /: som Ved Posten længe har tient :/  paa 1 L: 18 mrk. udj den gaard store Høen  samt 6 mrk Kirchegods, hvorofver Bygselen den mest eyende følger, af forrige paaboende Niels Michelsøn for ham opsagt  dat: Bergen d: 24 Martij 1711.

 

Slutlig blev restancen oplæst og med tilstædeværendes Bøger confereret og rigtig befunden,  hvorpaa Retten for dette Tinglav opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 28 April:  holdtes Waar- Skatte og Sage-Ting paa Lyse-Klosters Hovedgaard for tilhørende og underliggende Almue i presence af Ombudsmanden Sr: Widing, Lensmand Lars Houge  samt Edsorne Laugrettesmænd  Stephen Borgen, Christopher Bøe, Niels Søbøen!!, Lars Søvteland, Ole Askevigen, Thomas Tysseland, Morten yttre Hisdal, og Ole Giærvigen for Michel Strønøen  med mere Tingsøgende Almue,

 

Da  eftter Rettens sættelse  blev publiceret

  1.  Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Skatte(-For)ordning for Ao: 1713.  lige med forige A(…?) ofVereenstem/m/ende  dat: Kiøbenhavn d: 17 Jan: (1713)

  2.  Slotslofvens Foranstaltning om Ophold med (exe)cution angaaende Dagskattens indrifvelse (hos) den gemene Almue paa Landet indtil (…?)ren, da dessen prompte Leverance bør skie  af dato Aggershuus d: 13 Jan: 1713.

 

1713: 162b

 

 

Dernæst

  Eet Skiøde udstæd af Ole Egeland paa sin Hustrues Ane Thomas datters Wegne, og Marete Thomæ Datter med hindes Wærges samtyche  til Lars Thomæsøn Hiorteland paa 5 1/7 Deel mrk. Smør, 2 4/7 Deel Buchskind hos hver  tilsamen, 10 2/7 mrk. Smør, 5 1/7 Deel Buchskind, dat: Hiorteland d: 23 Aug: 1712.

  2.  Et Fæstebrev udstæd af Sr: Jacob Widing til Rasmus Andersøn paa ½ Løb Smør og ½ Huud udj den gaard Norvigen  Lyse Klosteret i Ous Skibbr: underliggende  dat: Lyse Kloster d: 27 Jan: 1713.

  3.  Et Fæstebrev udgifvet af Monsr: Widing til Ole Olsøn paa 1/6 Deel Løb Smør og 1/3 Deel Huud udj Lyse Klosters Gaard Søvig  dat: d: 27 Jan: 1713.

  4.  Et Fæstebrev udstæd af Sr: Widing til Lars Olsøn paa ½ Løb Smør  ½ Huud og ½ Giedskind udj øvre Giervigen  Lyse Kloster tilhørende  dat: d: 15 Decembr: 1711.

  5.  Et Dito af Monsr: Widing til Jon Nielsøn paa ¼ Deel Løb Smør og ¼ Deel Huud udj AskeVig  Lyse Kloster tilhørig, dat: d: 18 Martij 1712.

  6.  Een dito af Sr: Widing til Ole Andersøn  ½ Løb Smør og ½ Hud udj gaarden Bøe  Lyse Kloster underliggende  udj Ous Skibbr:  dat: d: 28 Apr: 1713

  7.  Een dito af Sr: Widing til Rasmus Eliæsøn paa ½ Løb Smør og een Huud udj den Gaard Søvigen  af hands Fader opsagt for Svaghed og Alderdom, gaarden er i Ous Skibbr: beliggende  dat: d: 28 Apr: 1713.

  8.  Een dito af Sr: Widing til Simen Pedersøn paa ¼ Løb Smør og ¼ Hud udj den gaard Røgnæs  i Ous Skibbr: beliggende  dat: d: 8 Febr: 1712.

 

1713: 163

 

  9.  Noch een af Sr: Widing til Ole Larsøn Yttre Leqven paa 3 Spd: Smør og 3 Spd: Huud i ermeldte Gaard i Ous Skibbr:  Lyse Kloster tilhørig  dat: d: 28 Apr: 1713.

  10.  End een Bygselsæddel af Sr: Widing til Mons Andersøn paa ½ Løb Smør og ½ Huud udj Krogeide  i Ous Skibbr: beliggende  dat: d: 28 Apr: 1713.

 

Til same Tid og Stæd havde Ombudsmanden Sr: Widing Ved Johan/n/es og Mons Ulven ladet i Rette kalde Rasmus Norvigen at erlegge bøder fordj hands Kone for tilig eftter Deres Bryllup er Kom/m/en i Barselseng

  den indstævnte mødte iche  ey heller Kaldsmæandene som Stævnemaalet burde afhiemble, hvorfor Sagen til Warsels igientagelse hensættes.

 

Same Tid fredlyste Sr: Widing eftter begiær af Prousten  Welærværdige Hr: Christopher Garman  hands Præstegaards Skouv og Græsbede  af omboende eftterdags maa blifve ufornærmet, begiærende same i Tingbogen matte!! (maatte) indføres.

 

Noch blev produceret een

  Bygselsæddel af Monsr: Widing meddeelt Steen Jensøn Hougen paa 1 Spd: Smør  1 Spd: Huud udj Hougen  i Savnanger!! (Samnanger) og Ous Skibbr: beliggende, dat: d: (?) Julij 1712.

 

Eftter paaraabelse og tilspørsel fandtes in(gen) som Wilde gaa i Rette eller havde at (pu)blicere,  hvorfor Retten for dette Ting opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 8 Julij  holdtes ordinair Som/m/er- Skatte og (Sa)geTing for Jondals Almue  ofverværende Høi(æd)le og Welbaarne Stifttbefalningsmanden, Kongl: Mats: Foged Sr: Ole Larsøn, Lensmand Lars Drage  samt Edsorne Laugrettesmænd  Ifver Svaasand, Lars

 

1713: 163b

 

Brattebøe, Askel MolVe, Lars Samland, Siur Espeland, Aamund Handegaard, Ole Degrebreche, og Niels Haugen, med mere Tingsøgende Almue,

 

Da  eftter Rettens sættelse  for alle tilstædeværende lydelig blev læst eftterskrevne Høye ordres og Befalninger.

  1.  Deres Kongl: Mayts: Forordning om Landmilitien i Norge af 28 Febr: 1705.  dat: Kiøbenhavn.

  2.  Slotlofvens Anordning om den halfve Dagskattes ufortøfvet indrifvelse og Leverance paa Ambtstuen, dat: Aggerhuus d: 6 Maij 1713.  saaVelsom Rente Kamerets Foranstaltning til Fogderne for same Skatters indkomst at drage Omhu  af dato Rente Kameret d: 20 Maij 1713.

  3.  Den Kongl: Statholders Demonstration til Welbaarne Stifttbefalningsmanden  med hosføyed foranstaltning om dessen publication ofver aldt i Ambtet  at ingen uvedkom/m/ende maa skrifve  eller Almuen af Dem for sig forfatte lade  nogen Memorial eller Suppliqve imod Deres Mayts: høistbydende Lov og Forordning, uden af stædets Sorenskrifver, og om ham selv paagielder  af een anden Wederhæfttig concipist, ey heller maa de Sager, som Ved Lands Lov og Ret er anhængig giort, Ved memorial andrages, men Ved Lovlig omgang udføres, dat: Christ: d: 22 Apr: 1713.

  (4.)  Deres Kongl: Mayts: Rente Kam/m/er Herrers Kundskab og Specification paa Opbud af Consumptionen  Accisen  Familiæ og Folcheskatten, samt Fiske-Tienden \i Norge/, saaVelsom Hardanger og Halsnøe Klosters Jordebøger, item Nordlands Ambt Jordebøger  og Deres Mayts: beholdne Anpart Korn-Tiende i Nordhors, Yttre Sogn og Sundmøers Fogderier for 1714. 1715. 1716.  til førstkom/m/ende 9(?) Augusti, dat: RenteKam/m/eret d: 22 Apr: 1713.

 

1713: 164

 

 

hvornæst Fogden Sr: Ole Larsøn paa Sorenskrifveren Sr: Peder Heibergs Wegne Lyste og Kundgiorde paa Tinget {Peder} Niels Tostensøn Toftte Være bort løben af hands Tieniste  med Advarsel hand sig udj same enten skiyndigst indfinder, eller vente forfølge og paatale eftter Lofven.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen som havde stevnt eller Wilde gaa i Rette,  hvorfor Retten for dette Tinglav opsagdes.

 

Imedens Retten betientes tilspurde Welbaarne Stifttbefalningsmanden samtlige tilstædeværende Almue, om nogen paa Rettens betiente sig havde at besværge, da den klagende ham paa Tinget sit klagemaal skrifttlig Wilde andrage,  hvortil samtlige svarede Ney, og sig Være uden Anche.

 

 

 

Ao: 1713  d: 10 Julij  holdtes paa Klyfve ordinair Som/m/er  Skatte og Sage Ting for Østensøe Skibrede i nærværelse af Høiædle og Velbaarne Stifttbefalningsmanden, Kongl: Foged Sr: Ole Larsøn, Lensmand Ole BerVen  og 8 Edsorne Laugrettesmænd,  Ole Brichtsøn Østensøe, Haafver Rychen, Lars Øfsthuus, Haagen Fosse, Baar Stene, Asbiørn Biørche, Niels Sandve, og Niels Steenstøe  med mere Tingsøgende Almue.

 

Hvor eftter Rettens sættelse først blev lydelig publiceret alle de næste fol: extraherede h(øi) Kongl: og Slotslofvens ordres og Foranstaltninger.

 

Dernæst

  et Skiøde udstæd af Svend Herlauchsøn Skeye til Niels Torbiørnsøn paa 1 pd: 10 mrk. Smør udj Stene  i Hardanger og Wigøers Kierchesogn beliggende  derfor betalt 28 Rdr:, dat: Klyfve d: 10 Julij 1713.

 

1713: 164b

 

  2.  Et Skiøde udgifven af Helgie Melstveed til hands Svoger Ole Olsøn Østensøe paa 1 L: mindre 1 ½ mrk. udj Mælstveet  i Østensøe Skibrede og Hardanger beliggende  dat: Mælstveed d: 14 Febr: 1713.  Kiøbets Sum/m/a 55 Rdr:

  3.  Et Fæstebrev udstæd af Welærværdige Hr: Peder Gielmeiden til Arne Johansøn paa 1 L: Smør  ¾ Hud, samt 6 mrk. mrk.!! Smør  Præstebolet tilhørende  aldt udj den gaard N: Wig  i Østensøe Skibrede og Hardanger beliggende, dat: Wigøer d: 30 Jan: 1713.

  4.  Een Bygselsæddel udgifven af Svend Herlauchsøn Skeye og Jon Skeye paa 1 pd 22 mrk Smør udj den gaard Skeye  i Hardanger og Østensøe Skibrede beliggende, derfor Bygsel betalt til Svend for 1 Pd: 3 mrk.  5 Rdr:  og til Jon 3 Rdr: 1 s.  Fæstebrefvet dat: Klyfve d: 10 Jul: 1713.

  5.  Een Bygselsæddel udgifvet af Svend Skeye, og Lars Steine til Erich Jacobsøn, den første  1 pd 3 mrk.  den anden 1 L: Smør  aldt udj den Gaard Stene  i Wigøers Præstegield og Hardanger beliggende, dat: Klyfve d: 10 Julij 1713.

 

Same Tid tilspurde Welbaarne Stifttbefalningsmanden for den satte Ret Almuen og Laugrettet om De paa Fogden eller Sorenskrifveren havde at anche eller besværge, de paatalende da inden Tingets slutning til ham derom skriftlig andragende Vilde indgifve,  hvortil alle svarede, sig til paaanche ingen føye hafve, men Være fornøyet.

 

Eftter 3de ganges Lovlig paaraabelse fandtes ingen som havde stævnt eller Wilde gaa i Rette,  hvorfor Tinget og Retten denne gang for dette Tinglav opsagdes.

 

1713: 165

 

 

 

Ao: 1713  d: 12 Julij  holdtes sædvanlig Som/m/er- Skatte- og SageTing paa den Gaard Eitrem for KindserVig  Ullensvang og Odde Sogner, ofverværende Høiædle og Welbaarne Stifttbefalningsmanden, Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Bunde Lensmand Lars Bech, samt Edsorne Laugrettesmænd, Lars Hildal, Niels Eidnæs, Jon Jordal, Johannes Tioflaat, Peder Ureim, Ole Willure, Jon og Jacob Winæs  med mere Tingsøgende Almue.

 

Da  eftter Rettens sættelse  for alle tilstædeværende lydelig blev publiceret alle de forhen fol: 63!! (163) extraherede høi Kongl: ordres og Høye Øvrigheds placater og Foranstaltninger.

 

Dernæst

  een contract eftter giorde Lovbud paa Tinget oprettet imellem Klocheren Ole Pedersøn og Ane Lars Datter, med Wilkaar at Ole Pedersøn hinde med Livs Ophold til Klæde og føde, som og een søm/m/elig begrafvelse skal forsiune, derimod ham skal tilhøre hindes Midler og eyendele, som hun nu hafver eller hereftter maatte tilfalde, og om hand af Hinde ofverlefves, da hands børn og ArfVinger hinde med same tilsagde fornødenhed at forsee, som til den ende contracten har undertegned, tillige med Jon Jordal og Jacob Winæs, dat: Eitrem d: 12 Julij 1713.

  2.  Eet Fæstebrev udstæd af Høiærværdige Biscop Mag: Niels Smit til Salomon Aamundsøn paa ½ Løbs brug udj Jordal  i Hardanger og Aadde Sogn beliggende, dat: Bergen d: 6 (….?) 1713.

  3.  Dito Bygselsæddel udgifven af Christopher Wa(tte)dal, Johannes Onerim og Efvind Aarbache  til Knud Johansøn  forløfvet Soldat  paa 1 ½ Løb Smør udj ydste Bleyen  i Ullensvangs Sogn og Hardanger beliggende, dat: Wattedal d: 16 Junij 1713.

 

1713: 165b

 

  4.  Eet Skiøde udstæd af Torgier SandVen til Aasmund Aamundsøn paa ½ Løb Smør og et Giedskind udj Wasvig  i Hardanger og Odde Sogn beliggende, dat: Eitrem d: 12 Julij 1713.

  5.  Eet Skiøde udstæd af Karen Bastians Datter til hendes søn Christen Danielsøn paa 1 Spd: Smør udj Tveet øde  i Hardanger og Odde Sogn beliggende, derfor gifvet Penge 25 Rdr:  Skiødet dat: Eitrem d: 12 Julij 1713.

 

Dereftter tilspurde Høiædle og Welbaarne Stifttbefalningsmanden Almuen, om nogen ofver Foged eller Sorenskrifver sig hafde at besværge, da den Kiærende Ved Tingets slutning sit andragende skrifttlig Vilde indgifve,  hvortil de svarede sig mod begge ey hafve nogen paaanche.

 

Same Tid fremkom for Retten Baar Helgesøn Eitrem  medhafvende Knud Svendsøn Gielle, og Tore Olsøn Brandstveed, hvilche hand begiærede for Retten maatte forhøres og aflegge Edlig forklaring, at hand saaVelsom Ole Helgesøn og Marete Helges Datter paa Fæderne og Møderne side ere fulde Søskende til Sl: Ifver Helgiesøn, som siges uden Livs Arfvinger i Kiøbenhavn Være død,  hvilchet forberørte 2de Mænd Edlig eftter paalæg forklarede,  same hand begiærede i Tingbogen maatte indføres og han/n/em herom rigtig Tings Vidne meddeles, som iche kunde nægtes, men han/n/em for Retten com/m/uniceret.

 

Til same Tid og Stæd havde Ifver Olsøn Utne Ved Lensmanden Lars Bech og Arne Nae ladet i Rette kalde Siur Nielsøn Store Naae, at betale ham den 3de Deel af een fragt, hand Ved sin  nemlig Citantens  Jagt paa hiemreisen

 

1713: 166

 

fra Byen havde fortient  nemlig 2 Rdr:, eftterdj Deres forening Var allene indrettet om Siur Nielsøns eget gods at indskibe og føre,

  paa Siur Nielsøns Wegne mødte hands Svoger Knud Johansøn  tilstaaende Lovlig Warsel,

  derpaa Lensmanden satte i Rette paa Citantens Wegne, eftterdj Siur Nielsøn af Ifver Olsøn til sit eget godses fremførsel allene havde fragtet Jagten, og dog paa hiemreisen indtog frem/m/et gods for fragt uden eyermandens Widenskab eller tilladelse, bør betale den 3de Deel af den fortiente Fragt, som er 4 mrk.  saaVelsom Processens Omkostning 1 mrk. 8 s.

  Knud Johansøn replicerede  Siur Nae hafve fragtet Jagten frem og tilbage fra Byen, derfor menende  eftterdj dens ansvar kom hand til, maatte hand sig den og nøttigiøre som hand bæst Viste, og skaffede den med redskab beholden tilbage, deraf formodende for Citantens paatale at frikiendes,

  Widere havde ingen af Parterne i Sagen at forevende, men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Knud Johansøn paa Siur Nielsøns Vegne friVillig for Retten tilstaar han/n/em paa hiemreisen hafve indtaget frem/m/et gods og derfor fortient i fragt 2 Rdr:  og ey kand gotgiøre, ham dertil af Eyermanden hafve haftt frihed eller tilladelse, eller saadant forud imellem Dem Være accorderet, (som) Lofv: 4 B:  2 Cap:  8 Art: forbyder een Skipp(er) uden Befragterens Willie for sig eller nogen anden noget at indskibe, derforuden \D: Mayts:/ Lov  Pag: 702  Allernaadigst tilholder alle Contracter og foreninger i alle Deres ord og puncter, som de indgangne ere, at holdes, saa tilfindes Siur Nielsøn til Citanten at erlegge den 3de Deel af den fortiente Fragt, nemlig

 

1713: 166b

 

4 mrk. Danske, saaVelsom processens Omkostning med 1 mrk. 8  aldt inden 15 Dage u\n/der Nam.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen som Vilde gaa i Rette eller havde stevnt  derfor Retten for den/n/e gang Opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 15 Julij  holdtes ordinair Som/m/er- Skatte og Sage Ting for Gravens, Ulvigs og Eidfiords Sogner i ofverværelse af Høiædle og Welbaarne Stifttbefalningsmanden, Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Lensmand Baar Spaanheim, samt Edsorne Laugrettesmænd,  Lars Spilden, Elling Ose, Endre Tveet, Arne SaaqVitne, Lars Kløfve, Thomas Haldanger, Ifver Haause og Aad Haaeim.

 

Da eftter Rettens sættelse lydelig blev læst og forkiyndt alle de forhen fol: 163 extraherede høiKongl: ordres og Slotslofvens Foranstaltninger.

 

Dernæst

  Eet gafvebrev udstæd af Baar Richolsøn Spaanheim til hands Datter Abelone Baars Datter paa 3 Spd: Smør udj N: Leqve  i Hardanger og Ulvigs Sogn beliggende, dat: Eide Tingstæd d: 15 Julij 1713.

  2.  Eet Skiøde udgifvet af Baar Spaanheim til hands Svoger Lars Ørjansøn paa 5 Spd: Smør udj Nedre Leqve  i Hardanger og UlVigs Sogn beliggende, derfor gifvet 80 Rdr:  Skiødet dat: Eide d: 15 Julij 1713.

  (3.)  Eet dito udstæd af Aslach Jacobsøn til hands søn Knud Aslachsøn paa 3 Spd: Smørs Leye  uden Bygsel  i den gaard Sæland  i Hardanger og Grafvens Sogn beliggende, godset med 30 Rdr: betalt, Skiødet dat: Eide d: 15 Julij 1713.

  4.  Eet Skiøde udgifvet af Niels Nielsøn Kiærland til Ole Tostensøn paa 1 Spd: Smør  2 Løber Salt udj Kiærland  i Hardanger og Grafven Sogn beliggende, dat: Eide d: 15 Julij 1713.

 

1713: 167

 

 

Hvornæst Høiædle og Welbaarne Stifttbefalningsmanden tilspurde Laugrettet og menige Almue, om de paa Fogden eller Sorenskrifveren sig havde at besværge, de da Ved Tingets slutning sit andragende skrifttlig Vilde indgifve,  hvortil alle svarede, sig i det tilfald Være uden paaanche.

 

Til same Tid og Stæd havde Christopher Ødven ladet Skrifttlig Stævning anVise og forkiynde for Sifver Spaanheim Ved Lensmanden Baar Spaanheim allene, for hand sig 3de bester, nemlig een Baarchet Hest, et brunt Haars, og et Baarchet Haars Føl, som Citanten af Mathis Larsøn paa Løvfalds Stranden for 8 Rdr: 2 mrk. skal hafve tilkiøbt, sig siden har tilegnet og bemægtiget, da de med Andre bester  Siur Spaanheim tilhørende  til UlVig hiemkom, derfor at Wedergielde og betale ermeldte creatur  sa(mt) lide Dom eftter formening for HerVerch.

  udj Sagen at Widne og giøre forklaring stevnes Ludvig Paaske, Snare og Johan/n/es Torblaa.

  Contraparten mødte og foregav sig Ved Lensmanden allene  eftter Soel Var nedgaaen  Stevnemaalet Være forkiyndt, Stevningen befindes og d: (?) Julij sidstleden paategnet som anVist, (saa) Wilde den indstævnte godvillig  for (at) forekom/m/e Widløfttighed, Vedtage Stev(ne)maalet.

  Citanten producerede derpaa Snare Torblaa og Askel ibid: herom at Vidne og gotgiøre at hand de omtvistede Bester sig Virchelig havde tilkiøbt, hvilche begge mødte  Vedtagende Kaldsmaalet,

  da eftter publication og

 

1713: 167b

 

forelæsning blev Snare Eden paalagt  og aflagde derpaa følgende Edlig Widne, sig hafve ofverværet da Christopher Ødven 1710  dagen eftter 3de Pinsedag  med Mathis Larsøn Rugleborm sluttede Kiøb om de paatalte 3de Bester, hvilche hand med 8 Rdr: 2 mrk. skulde betale, og derpaa strax til haandpenge udgav 2 Rdr: 2 mrk.  mere Var hand herom ey Vidende.

  Det andet Widne Askild Torblaa forklare-!! (forklarede) ligeledes eftter aflagde Eed sig hafve anhørt Kiøbets slutning 4de Pinsedag 1710 imellem Christopher ØdVen og Mathis Larsøn om de 3de Øge  nemlig een Hest  et Haars og et føl, hvilche hand med 8 Rdr: 2 mrk skulde betale  og deraf paa haanden strax 14 mrk erlagde,  mere herom ey Widende.

  Contraparten replicerede herimod  sig 3de Pinsedag af ermeldte Mathis Larsøn hafve Kiøbt ofvenmeldte 3de Bester for 8 Rdr:  og Pengene strax erlagt, hvilchet hand Ved 2de Widner  nemlig Pofvel Knudsøn og Hans Knudsøn, som bar ham bud om Kiøbet, {og} paa den selgendes Wegne, agter at gotgiøre, som hand for Korte Tid ey har kundet tilstædebragt, ey heller Erich Aachre  som Pengene same Dag til Mathis Larsøn blev lefveret, foregav derforuden sig for same creatur hafve betalt baade græsleye og fremførsel,

  Widere havde ingen af Parterne at indvende eller foregifve, men citanten allene refererede sig til indgivne Stevnemaal, og forhørte Widner  dereftter paastaaende Lovmæssig Kiendelse.

  Contraparten derimod begiærede opsættelse,

 

1713: 168

 

indtil hand sine paaberaabte Widner kand faa forhørde,

  forinden Kiendelsen blev sluttet treffede de tvistende Ved mellemhandling, forening  at Siur Spaanheim skulde til Citanten erlegge hands udlagde Penge  og til refusion for umage og Omkostning 10 mrk.  i aldt 10 Rdr:  hvorpaa De hinanden for Retten gafve haanden.

 

2.  Noch havde Helge Haaem Ved Baar Sysen og David Spaanheim ladet i Rette kalde Jon Westreim, Siur Leqve, Elling og Anders Ose  at erlegge og fyldest giøre 3 Rdr: hand for Deres Fader Ole Ose til Christopher Øfven har udlagt eftter forlig, som og een Buch ham af ermeldte Ole Ose Var tilsagt, samt Rente af same 3 Rdr: i 10 Aar, som er den tid foreningen blev sluttet angaaende de 2de SlaatteTeiger  LøeTeigen og Bachene  paa SæfverTveet side beliggende.

  Paa De indstævntes Vegne mødte Siur Leqve og Elling Ose  Vedtagende Lovlig Warsel;

  Citanten havde formaaed til Tinge Christopher Ødven, som Pengene havde an/n/am/m/et, derom at giøre forklaring, som og nærværende for Retten tilstod same 3 Rdr: hafve eftter Forlig oppebaaret,

  Contraparterne der imod foregafve, Den/n/en hverchen \Være/ Witter(lig) same Penge af Deres Fader Være udlo(f)vet, og om saa havde waaren, maat(te) det enten i hands lefvende lifve mi(ndelig) eller Ved Rettergang worden søgt, eller Ved Skifttes holdelse paatalt, derforuden Vare de formenende \den ene af/ de 2de Slaatteteiger, forliget skulle angaa, under Ose upaaanchet og med Rette Være brugt, og ingen-

 

1713: 168b

 

sinde Ved Dom frakiendt, eller same angaaende noget Wirkelig forlig sluttet, derforuden at Christopher Endnu bruger den ene Teig, den anden De som Deres egen anseer, og derfor ey kand Vide hvad forliges skulle, ydermere foregav Siur Leqve at hafve tilspurt Helge Haaem eftter hands Faders død om sit Krav i Sterboen, da hand disse omtvistede 3 Rdr: iche mentionerede, deraf formodende frikiendelses Dom for paatalte krav,

  Citanten paaraabte 2de indkaldede Widner  nemlig Torbiørn Leqve, og Askel Torblaa, at giøre forklaring om Sl: Ole Oses friVillige tilstaaelse om same Forlig, som begge mødte  tilstaaende Warsel, dernæst Wandt den første Edlig at hafve hørt, Ole Ose sige til sine Svogre  sig om Teigene Være forligt for 3 Rdr:  hvilche hand Vilde sine Svogre eftter Andeel skulle betale, mere herom ey Widende.  Det Andet Widne  Askel Ose  forklarede ligeledes Edlig, Ole Ose i sit paahør hafve {hørt} sagt, om Teigene for 3 Rdr: være forligt, som hand Wilde sine Svogre skulde betale, men med hvad mand Forliget skulle Være skied, Wedste ingen af Dem, ey heller mere herom at sige,  Citanten refererede sig til sit forrige paastand  formodende skadesløs Dom til betalning  \tillige med Renter/ og erstatning for processen,

  Contraparterne derimod Vare som ofvenmeldt formodende frikiendelses Dom.

Afsagt.

Som Citanten Helge Haaem hverchen Ved skrifttlig document eller tilstræchelige Vidner

 

1713: 169

 

kand giøre got, enten til Forlig af Ole Ose hafve haftt Fuldmagt, eller i hands lefvende Lifve nogen Gield  enten mindelig eller {eller} Ved Rettergang hafver fodret, og Arfvingerne saadant paastand ey Vilde Vedgaa eller afvide, og Lofv: 5 B:  13 Cap:  45 Art: allernaadigst tilholder Krav eftter død mand med nøyagtig beviis skal gotgiøres, som ey skied er,  derforuden har den {omtvistede} ene Slotte Teig, Forliget skulde antreffe  Været uden paaanche under Ose brugt,  De 2de forhørte Widner ey heller i Ders Widnesbyrd forklarer med hvem Ole Ose skulle hafve sluttet Forlig, saa frikiendes Ole Oses Arfvinger, som de der ey saadan Forening tillige med Deres Fader har indgaaet eftter Lofv: 5 B:  1 Cap:  3 Art: for det paatalte Krav,  Processens Omkostning ophæfves paa begge sider,  hafver Citanten paa ofvenmeldte SlotteTeig at pretendere, skal derudinden eftter Loflig Omgang paa Aastædet Vorde kiendt, hvad Ret er.

 

Eftter paaraabelse fandtes ingen, som Vilde gaa i Rette, eller havde stevnt.

 

Da fremkom for Retten Siur Spaanheim og (paa) sin Søsters Gyri Opheims Wegne opbød hendes eyende Andeel i Hylle til hvem som a(nseer) sig Odelberettiget, den da med nøyagtig Løsning og fyldestgiørelse for forbædring s(ig) Vil indfinde, hvilchet hand begiærede i Tingbogen maatte indføres.

 

Og derpaa opsagdes Retten for dette Tinglav.

 

 

 

Ao: 1713  d: 16 Maij!!  holdtes Aastæds Ret med Siun og Besigtelse angaaende Ager og Eng paa den gaard

 

1713: 169b

 

Øvre Groufve  N: Tuun  i Bøyer Otting paa Wos, ofverværende som Meddomsmænd 6 Edsorne Laugrettesmænd  Lefvor Hegle, Lars LødVe  Tormo Helland, Mons Fænne, Wiching GroufVe og Mathis Ringheim, af den constituerede Foged Sr: Daniel Raunsberg Lovlig opnævnede  af dato Wangen d: 28 Martij 1713.

  Til same Tid og stæd hav Ole Groufve Ved Skafferen Tolleiv øvre Groufve og Ole Larsøn ibid: ladet Ved 5te Stevne lovlig Warsle sin naboe Siur Groufve at møde paa Aastædet, og biVaane samt imodtage den forklaring og Paastand hand som citant agtet at fremføre, saaVelsom paafølgende Ligning, som af Sorenskrifver og Mænd eftter foregaaende Besigtelse paa Ager og Eng maatte blifve giort og forefunden,

  den citerede mødte og vedtog lovlig Warsel.

  Hvornæst Citanten Var begiærende Deres brug i Ager og Eng maatte siunes og besigtiges.

  Derimod contraparten Var paastaaende og forewendende, sig iche mere bruge eller tilegne, end hands Skiøde ham bevilger, og Formænd for ham ukiært og upaatalt henVed 40 aar brugt hafver, hvorpaa hand formeente Være fanget Hævd, derforuden at Skiftte allene bør skie imellem Leilændinge, som iche lige tilig kom/m/e til Jorden, men iche imellem Selveyere og Jordrotter, som hver med Skiøde sin Part kand hiemble,  producerede derpaa sit Skiøde af Hans Jansøn Flindt meddeelt d: 18 Octobr: 1706 paa 2 Løber i Groufve, hvorudj ham ald Gaards-partens tilliggende med Ager og Eng etc: tillades at bruge.

 

1713: 170

 

  Citanten fremlagde iligemaade sit Skiøde  udgifvet af Idevart Hansøn paa 2 Løber i ermeldte Groufve, hvori ham ey Widere brug tilstaaes, end hands part af Arilds Tid har tillagt og med rette tilligge bør, dat: Bergen d: 22 Octobr: 1703.  derhos som forhen forlangende at Engen Dem imellem maatte Deles, og Ageren stenges, som hand paa sin Part eftter formening fandt sig Wanholden og misnøyet, særdeles eftterdj Siur ofver hands Ager aarlig udkiører sin Møg, hvorved den, som Waad og blød, merchelig skal forderfves og beskadiges;  beraabte sig og paa 2de Widner, Knud Larsøn Fan/n/estøel og Ane Ols Datter Groufve, som hand havde tilstædebragt, at giøre Forklaring, Begge de tvistendes Jordepart, ingensinde Ved Dom/m/er eller Mænd Være Deelt, derforuden Siurs Ager paa Oles Bøe eftter haanden wære udlagt:  Af same Widner befandtes Ane Ols Datter Være Citantens Wærmoder  og derfor ansaa contraparten hinde Partisk, som Lofven ey tillader at Widne.

  Men det andet Widne Knud Larsøn blev Eeden forelæst og formaning giort om Sandheds sigelse herudinden. Hvorpaa hand aflagde følgende {Eedlig} Widnesbyrd, at Grisageren  Siur tilhørende, paa Oles Bøe siden hand forlod Groufve 22 aar herfor, Wære udlagt noget i længden, og noget i breden, men hvormeget Wedste (hand) iche, ey heller herudj mere at sige, men det Wilde med Eed bekræftte.

  Flere upartis(ke) Widner havde Citanten ey at paaberaabe.

  Contraparten fremførde {iligemaade} \derimod/ 2de Wid(ner) at bevise ermeldte Grisager mere end for 20 á 30 Aar herfor Være udlagt ligesaameget som nu  /: nemlig Siur Fænne og Halbiør Seim :/  af hvilche den første mødte, og eftter

 

1713: 170b

 

forelæste Eed Widnede den ofvennævnte Ager for 39 aar herfor ichun Være 2de Askers sæd, men siden af Opsidderne være udlagt, paa hvis Bøe, Var ham ubekiendt, havde herudj ey mere at sige  men Vilde paa sin fklaring!! (for-) aflegge Eed.

  Det andet Widne mødte iche, Var derforuden Siur Groufves Hustru i andet Leed paarørende.

  Flere Widner havde ingen af Parterne tilstædebragt eller paaberaabt, ey heller mere end før er meldt at paastaa eller fremføre, uden Citanten Ole tilbød Siur forening paa denne maade, dersom Siur ham Vilde eftterlade een part i stor Ageren  kaldet Lille Soldsaa, og derimod tage 2de andre Agre  navnlig Teigs Ageren og Groufve Hæchen, hvilchet tilbud Siur eftter persvasion og Mellemhandling modtog  med det Wilkaar hereftter som forhen, ofver Oles Ager at nyde sin Møgkiørsel, som iligemaade blev consenteret, paa hvilchet aldt Parterne for den satte Ret haandtoges  og derVed ophæfvedes Deres Tvistighed og Rettergang, og Widere fortfaret Ved Skiæl og Mærcher hver sin tilhørende Eyendeel i Ager og Eng at udVise som følger.

  Stoer Agerens Deelning begiynder Ved een steen nedsat i den nederste Rene, Widner opad i een Paale, derfra lige op det 3de Merche ogsaa een Pæle, af disse Mercher er Ole eyende paa Westre og Siur paa Østre Side.

  Derfra i Skraad Østad det 4de Widne Wisende fremdeles til det 5te  een nedsat Pæle Ved een stor steen.

 

1713: 171

 

  Det 6te Skiæl-tegn  een Marchesteen, hvorfra byttet gaar opad til det 7ende  nemlig een Paale, hvorfra slutlig Mærchet fortfarer til een Marchsteen iordsat i Renen, \paa/ forskrevne Widners Westre side er Ageren Ole tilhørende  og Siur paa den Østre.

  Kieldeskaar Ager Deelt Ved 2de Paaler, den ene Widnende lige opad i den anden, paa dessen Østre side eyendelen tilfalder Ole  og paa Westre Siur.

  Udj Helmings Ager ligeledes iordfæst 2de Paaler  som begge Wiser til hinanden, og udViser Oles brug paa Østre og Siurs paa Westre side.

  Engens Deelning under Husene.

  Det første Widne er een gam/m/el Marchsteen staaende i nederste Bøegaarden, som Widner lige op i een Flad steen liggende mit i Weyen  tegnet med een Gloppe paa nederste side, hvor Siur paa Westre og Ole paa Østre side er eyende.

  Derfra gaar merchet østenfor i een Jordfast steen, med 2de Glopper stadfæstet, af hvilche den ene Widner ned i een gam/m/el Marchsteen, og den anden lige i Nordost, hvor nu een Marchsteen blev nedsat, heraf Ole den Westre og Siur den Østre Deel er tilhørende, same Marchsteen Widner ned i een anden gam/m/el dito, og der(eftter) op i een Gloppe hugget i een iordfast steen liggende paa Utløe-Teigen.

  Noch Deler een Jordfast steen liggende paa nedre side af Kiørsle-Weyen paa ½ Punds Teigen  (hvor?) een Gloppe blev huggen, som skal Vidne beent op i Hessie-Bachen, hvor een Marchsteen med side stene lovlig blev nedsat, paa hvis Vestre side Siur  og Ole paa Østre  er eyende.

 

1713: 171b

 

  Widere blifver Merchet i et bierg betegnet med een Gloppe, som Wiser nedad i een Pæle, derfra Westad i een Gloppe hugget i een iordfast steen liggende Ved een Selie-rod, derfra beent op i Stor Ager-Renen, hvor een Marchsteen med Widne-stene blev nedsat, som udViser Oles tilhørende Deel paa Østre og Siurs paa Westre side.

  Paa Baalvorssteens Teigen findes et gam/m/el stech eller Paale, som Widner Østad i een stor steen liggende i Nedre Groufve-grofven, som er et gammelt Merche imellem Øvre og N: Groufve, hvor Siur eyer øfverste og Ole Nederste Deel.

  Noch udVises Byttet  \een/ nedsat steen tæt Ved Endemerchet imellem Øvre og N: Groufve, og gaar dereftter lige Ved Bechen op ad i een stor steen, hvor Ole eyer paa den Østre og Siur paa den Westre Kant, i same steen er huggen een gloppe, som Wiser beent op ad i een stovre, og Westad i een iordfast steen forefunden paa Kielde-Myren, deraf Ole tilhører den Øvre og Siur den nedre Part.

  Paa Flæteigen er hugget een Gloppe i een steen, som Widner Westad i een pæle, som uddeler den øvre side til Ole og Nedre til Siur.

  Paa Gielle-slaatten Eyer Ole det øfverste og Siur det nederste, og skilles Deres Eyendele Ved een Steen i een Uur under Kildeskud ageren, som Widner i Skraad ned i et stich staaende Ved Skierre-Soldsaaen i stor Ageren.

  I een liden slaatte næst under Husene, Eyer Siur paa Westre og Ole paa Østre side, og gaar dessen mærche i skraat, mit ofven af een stor steen op i den Østre Kant af Siurs Fæhuus.

Noch ofven for Husene

inden og udenfor.

 

1713: 172

 

  Hvilchet formedelst tilstundende Aftten til Morgenen maatte opsettes, og da betids d: 17. med Forretningen igien blev fortfaret.

  Den 1ste Marchsteen nedsat indenfor Husene  tæt Ved een Hæg, Viser derfra beent Østad til det andet Mærche, een Paale nedsat mit paa Hamre-Teigen, og derfra beent op ad i een liden Jordfast steen, hvorudj blev hugget 2de Glopper eller stræger, Widere fra den Østre Gloppe Østad i een Paale staaende strax neden for Helmings Ageren, derfra i Ende-mærchet tæt opunder Giærdet, er saa Siur tilhørende den nedre og Ole den øvre part af Hamre-Teigen.

  Noch paa gamle Høst-Træ Teigen nedsat een Marchsteen, som Wiser op til giærdet i een steen, med een Gloppe giort Kiendelig, Widnende Westad i een anden Gloppe og i een tegnet Marchsteen, same Skiælsteen Viser op i een Paale staaende i Enden paa Høst-Træ-Teigen, deraf Oles Anpart er den Østre og Siurs den Vestre.

  Paa Aaskiels Teigene er nedsat 2de stich eller Pæler beent af hinanden, som tilsiger Ole den Westre, og Siur den Østre Part.

  I Waar-Træet blev nedsat 3de Paaler  den 1ste Ved Giele-gaarden, som Wiser lige til den anden, derfra til den 3de staaende tæt opunder Bierget, deraf Ole eyer den Westre og Siur den Østre Anpart.

  I Lille Hagen uddeles til Ole den øvre og Siur (den) nedre Deel Ved 3de stich lige eftter hinanden  og 2de i skraat op til gaarden nedsat.

  Imellem Refvebergs-Teigen og Østre Hougen b(lev) iligemaade nedsat 3de Pæler, som skiftter Ref(ve)bergs Teigen til Siur  og Østre Hougen til Ole.

  Westre Hougen følger Oles brug  og Pengehellers-teigen Siurs, som begge adskilles Ved een nedsat Marchsteen tet op under Giæret, og Widner i een Ham/m/er tet Ved den nederste gaard, merchet med een gloppe.

 

1713: 172b

 

  Imellem Kalvhuus-Teigen og Lange-Træet blev nedsat øfverst under Gaarden een Marchsteen, som Widner ned i een Paale, derfra lige ned Ved Gris-Ageren, hvor een dito blev iordsat, her tilkom/m/er Siur Kalfvehuus-Teigen og Ole LangeTræet.

  Egeslaatterne begiyndes ofven til Ved Kiørsle Veyen, hvor den 1ste Marchsteen er nedsat, som Widner beent ned i een paale, derfra i een iordfast steen med een gloppe tegnet, Widere derfra i een Pæle nedsat paa Hamrelaget, slutlig derfra i Skraad til det nederste Hamrelag i een Bergnov  hvor blev huggen een Gloppe,  af forskrevne Egeslaatte tilhører Ole den Westre og Siur den Østre Part.

  Paa Wære Teigen blev hugget een Gloppe i et bierg øfverst under Gaarden, som Viser derfra i et stich mit paa Teigen staaende, derfra i een gloppe hugget i een iordfast steen nederst ved gaarden, af same Deelning tilfalder Ole den Østre og Siur den Westre Side.

  Imellem Refvebergs-Teigen og Steengaards-Teigen blev hugget een Gloppe i een iordfast steen, som ligger i Øst og Wiser til een Paale nedsat i West næst Ved een Ager, af same Mærcher tilhører Ole den Nedre og Siur den øvre Part.

  Slutlig paa Lille-Teigen  liggende Ved een Bech Westen for Husene  nedsat i Øst een Marchsteen, Widnende i West, {hvor} til een gloppe udhuggen i et Skarv, noch lengere i West uden for Becken nedsat det 3de og sidste Skielmerche  nemlig een Pæle, som udViser Ole den øvre og Siur den nederste Part til Eyendeel.

 

1713: 173

 

Sluttet.

Eftter ofvenanførte og specificerede Skiæl og Mærcher forblifver hver af Parterne eftter Forening til stadig brug og Eyendeel sin Anpart udj Ager og Eng tilhørig, hvilchet de sig med Landslofven gemæs hafver at holde eftterretlig under Videre Rettens Medfor!! (Medfør).

  Omkostningerne for Reisen, og 2de Dagers Forretning eftter Høi Kongl: Forordning  4 Rdr: 4 mrk.   hver af Laugrettet  2 mrk.  tilsamen 2 Rdr:   Sum/m/eret i aldt 6 Rdr: 4 mrk.   tilfalder Siur at svare med 3 Rdr:  og Ole med 3 Rdr: 4 mrk.   Derforuden betaler Forretningen beskrefven, hvo den forlanger.

 

 

 

Ao: 1713  d: 13 Maij!!  betientes Retten paa den gaard StyVe i Wasvær Ottung paa Wos beliggende, eftter Lovlig foregaaende Odels Stævning  /: dog Sagen formedelst andre presente mellemkom/m/ende Forretninger ey førend den/n/e Tid kunde foretages :/  ofverwærende 8 Eedsorne Laugrettesmænd, af den Kgl: constituerede Foged Sr: Daniel Raunsberg lovlig opnævnede, eftter skrifttlig anVisning dat: Wangen d: 8 Martij 1713.  navnlig  Lensmand Wiching Tvilde, Aamund Gillierhuus, Gulich Opheim, Jacob Berge, Niels og Styrch Seim, Ole Hernæs og Jon Wæle, som Meddomsmænd i den forestaaende Odels-Trette og Tvistighed imellem Ole Olsøn Styfve og Jacob Jonhansøn!! ibid:

  Forinden same Tid havde Ole Olsøn Ved Lensm(and) Niels Haarvei og Knud Biørgo 5 uger for Juu(l) ladet Warsle Jacob Johansøn at møde paa Aa(stæ)det næste Tisdag eftter Paaske, og da enten (afstaa?) til sig som nærmeste Løsningsmand Paa sin Hustrues Wegne, sit paaboende brug og Jordepart  1 pd. 1 mrk. udj Styfve, mod nøyagtig Løsnings erleggel-

 

1713: 173b

 

se og betal, eller og sig til Brugs for aarlig afgaaende Landgilde og Rettighed eftter Lofvens tilhold, ermeldte Jordepart ofverdrage.

  Den Warslede comparerede  tilstaaende Lovlig Kaldsmaal.

  Dernæst Var Citanten Ole Olsøn producerende Et gammelt Skiøde af dato 28 Junij 1648.  paa Pergament udstæd af Sifver Knudsøn Styfve paa 1 Løb og 1 Spd: Smørs Leye udj ermeldte Styfve for 95 Rdr:  samt 3 mrk. i Skiøtningsøre,  noch sælger i same Skiøde Ole Wæle  i Bordals Ottung paa Wos da boende  5 mrk. Smør udj benævnte Styfve for 6 Rdr:  aldt af begge Skiødet og soldt Knud Torgiersøn Aarhuus med Hustru og ArfVinger, dog er sidst benævnte 5 mrk Smør udj Axleberg  Styfve da underliggende  bestaaende, som eftter Parternes og andre nærværendes forklaring Styfve siden er frakom/m/en, og Deres Kongl: Mayts: Ved Kiendelse og Dom hiemfalden, som dereftter, dog rum Tid herfor, Claus Hendricsøn Miltzou Ved Kiøb er blefven eyende  og endnu hands Arfvinger følger og tilhører;

  Ofvennævnte Knud Torgiersøn Aarhus beretter Citanten hafve Været sin Hustrues Fadermoders fader.

  Noch fremlagde Citanten een Skiftteforretning af dato 1699  d: 10 Junij, hvorudj titbemeldte Knud Torgiersøns Datter Torbiør Knuds Datters ældste Søn Siur Pedersøns 2de Døttre  Brytteve og Brite  eftter Deres Forfader paa Deres afdøde Faders Wegne Arfvelig er tilfalden udj meerbemeldte Styfve  hver 15 mrk Smør.

 

1713: 174

 

Af same 2de Døttre Citanten Ole Olsøn den ældste  nemlig Brytteve  til ægte hafver, og skal da de 5 Spd: i Styfve  Berge Tuun, indberegnet de 6 mrk Efvanger Kirchen deraf er gifvet, hafve fuldt fra første Skiødets formeld Knud Torgiersøns Ætlæg 65 aar, hvilchet Citanten med 2de indkaldede Odels Vidner  Gulich Stene og Gulich Fannenæs  agter at gotgiøre.

  Eftter paaraabelse indfunde sig de 2de foregivne Odels Widner  Vedtagende Lovlig Warsel, da Eden Dem blev forelæst og formaning giort om sandfærdig Widnesbyrds afleggelse. Hvorpaa det

  1ste Widne Gulich Stene  71 aar gammel  forklarede, at førermeldte Gods i Styfve har fuldt Knud Torgiersøn og hands Ætlæg for et Fast Odel fra det første hand sig kand erindre  indtil den/n/e Dag  af alle ukiært og upaatalt,  eftter tilspørsel forklarede hand iligemaade saaledes Slegtlinien,  \eftter/ Faderen Knud Aarhuus arfvede hands Datter Torbiør Knuds Datter, hvis Ældste Søn Siur Pedersøn Aarhuus eftterlod sig ichun 2de Døttre, af hvilche Citanten Ole Olsøn til ægte hafver den Ældste  nemlig Brytteve, og Contraparten Jacob Johansøn den yngre  kaldet Brite,  denne sin forklaring hand  naar paaæskes, erbyder Eedlig at stadfæste  mere herom ey Widende.

  Lige ordstem/m/ig og concorderende Forklaring med (…?) giorde det andet Widne Gulich Fannenæs e(ftter) sine Forældres ord og eget minde, saaVel om Odel og Ætlæg, som Slegtlinien,  erbydende paa aldt, naar fornøden eragtes, Edlig bekræfttelse.

 

1713: 174b

 

  Ydermere fremlagde Citanten et Skiøde  sig meddeelt af Kari Tormos Datter, med Hindes LaufVærges Niels Kolles samtøche  paa 22 mrk. Smør  med bygsel og Herlighed  udj Styfve, hvilchen Part hand af hendes Sl: Mand Lar!! (Lars) Pedersøn for hands dødelig Afgang havde Kiøbt og tilforhandlet,  Noch afhænder Størch Kolbeinsøn Aarhuus i same Skiøde til Citanten  7 mrk Smør i titbenævnte Styfve, for hvilchet gods hand Dem begge har betalt 1 Rdr: hver mrk.

  Hvorpaa Citanten Var i Rette settende og uforgribelig formenende, at Odels Retten, som eftter i Rette lagde Skrifttlige Adkomster og forhørte Odels Widner  saa rum Tid har fuldt Afgangne Knud Torgiersøn Aarhuus, hands Ætlæg og Arfvinger af alle upaatalt, nu burde \conseqventer/ tilhøre sig, som den, der til ægte hafver bemeldte første Odelsmands Datter-Søns Ældste Datter, eftterdj ingen Søn eller Søns søn ham herudj kand prefereres eller forekomme  og derfor paastoed, \at/ Contraparten enten for sine 25 mrk. Smør udj Styfve skulde modtage Løsning og fuld Wærd, eller sig for Lovlig Afgiftt og Landgilde til brug og Besiddelse same afstaa, sær eftterdj hand udj Gaarden er mest eyende  nemlig ½ Løb 8 mrk.  og Contraparten derimod ichun 25 mrk.

  Contraparten Jacob Johansøn Styfve replicerede eftter tiltale, sig iche kunde nægte eller fragaa Citantens Kone Være den ældste Søster  og derfor Odel og Aasæde-berettiget, men

 

1713: 175

 

Foregav derhos, Ole Olsøn sig hafve giort tilsagn paa det nu lille hafvende Brug udj Styfve, førend hand  \nemlig Jacob/  sin Bygslede Jordepart udj Boelstad fratræde, som ey Var skied uden paa saadant Løftte og forord, paa hvilchet hand dog ey havde Widner eller bevislighed, uden allene Guleich MychelTveet, som saadant eftter sin Faders ord skulde contestere,  /: hvilchet som utilstræcheligt ey kunde ansees, eftterdj Lofven allernaadigst tilholder i alle Sager 2de ofvereenstem/m/ende Widner, naar noget paastand skal gotgiøres :/   Alligevel weigrede Jacob Johansøn baade at imodtage Løsning for sin tilhørende Andeel, ey heller med Bygsel og aarlig Afgiftt Var fornøyet  i tanche som Medeyer sin Anpart selv Vilde bruge og beboe, hvortil hand formeente sig paa sin Hustrues Vegne Være berettiget.

  Citanten refererede sig til sin priorite som Ældste Søsters Mand, hvilchen hand udj Lofven til Aasædet formoder berettiget, derpaa Retmessig Kiendelse forlangende.

  Herudinden treffede Parterne eftter Laugrettets Mellemhandling saadan forening, at Jacob Johanissøn skulde imodtage Løsning for sine 25 mrk Smør  25 Rdr:  hvilche Penge Ole Olsøn han/n/em næstkom/m/ende Høst Ved Michels Tider lofver at erlegge, derimod skal Jacob Johansøn dette Aar ofver til næste Foraar Ved sit Br(ug) paa Styfve forblifve, og da Ved same Tids (for)løb den accorderede Jordepart  nemlig 25 mrk.  g(od)Villig og uden nærmere mindelse, enten Ole Lefver, eller døer, indrømme, imidlertid holder hand Husene eftter anpart Ved Hævd, og Skoufven ey

 

1713: 175b

 

til upligt forhugger,  hvilchet aldt ofvenstaaende Parterne indbyrdes Ved haandebaand confirmerede.

  Omkostningerne for 2de Dagers Reise til og fra Aastædet, samt Forretningen eftter Kongl: Mayts: Forordning, I aldt 4 Rdr 2 mrk.  saaVelsom de 6 Laugrettesmænd af Wangens Tinglav  hver 1 mrk. 8 s.   De 2de andre af Wasværen  hver 1 mrk.  tilsamen 1 Rdr: 5 mrk.   aldt Sum/m/eret 6 Rdr: 1 mrk.   betaler Ole Olsøn eftter friVillig samtøche med 4 Rdr: 1 mrk.  og Jacob med 2 Rdr:   Forretningen derforuden at beskrifve, hvo den forlanger.

 

 

 

Ao: 1712!!  14 Dage for Juul ungefær  hafver Lars Degrenæs Ved Tolleiv og Sylvest Sexe ladet lovlig Stevnemaal forkiynde Michel Oppedal at møde paa Degrenæs Tisdagen eftter Paaske, og paa sin Myndlings Ingeri Peders Datters Vegne eftter skiellig Wurdering imodtage Løsning for de 3 Spd: Smør udj ermeldte Degrenæs, som hun nogen tid har Vaaren eyende, eller anhøre sine som Løsnings mands Widner og producerede documenter, med sig hafWende Adkomst og Hiem/m/el til de paatalte 3de Spd:  eller tilstræchelige Odels Widner  derved sin Ret at udføre.

  Til same Ret at bivaane Vare af Fogden lovlig opnævnede 8 upartiske Edsorne Laugrettesmænd, Lensmand Lars Bech, Christen Eitrem  Jarand Mæland, Knud Mauge, Elling Wastuun, Knud Hovland, Niels Eidnæs, og Peder Frosvig, som alle tillige med mig mødte paa ofvennævnte Aastæd d: 30 Maij, forinden

 

1713: 176

 

hvilchen tid Forretningen formedelst andre Odels-Trætters decision og mellemkom/m/ende forhindringer ey kunde foretages.

  Same Dag contraparten Michel Oppedal presenterede Vedgaaende Lovlig Odels stevning.

  Derpaa producerede Citanten een tilforn forefalden Odels-Tvistighed imellem sig og Gunder Tostensøn, samt Søn/n/en Jon Gundersøn d: 22 Apr: 1703, same Tid componeret og forligt, hvorudj ham baade af Faderen og Sønnen uden Modstand og inVendelse Odels-Retten paa 1 ½ Løb Smør udj Degrenæs  /: hvoraf nu den halve Deel dog igien omtvistes :/  Var tilstaaet, og for Omkostning giort fyldest med 20 Rdr:   derpaa Sagen forligt og med haandebaand for Retten sluttet.

  Dernæst satte Citanten i Rette, eftterdj Odels-Retten ham for 10 af de da eyende og brugende Gunder og Jon Degrenæs paa 1 ½ Løb Var tilstaaet, de nu omtvistede 3 Spd: indberegnet, Contraparten nu enten maatte fremVise skriftlig Odels Adkomst, eller tilholdes med nøyagtige Odels Widner sit paastand og formeente Ret at hiemble.

  Myndlingens indstævnte Wærge Michel Oppedal lagde i Rette document, hvorudj Samson Qvitne for 54 Rdr: til Peder Gundersøn  Myndlingens Fader  Selger og Skiøder ½ Løb Smør og ¼ td: Salt udj Degrenæs til Odel og Eyendom  med ald den Ret, som ham eller hands Arfvinger derudj tilkom,  udj same brev Vedgaar Samson Qvitne allene hafve haftt til Pant den afhændede ½ Løb og ¼ td: Salt, same brev dat: Sommer Tinget paa Jordal d: 3 Junij 1705.

 

1713: 176b

 

Same afdøde Peder Degrenæs  forklarede Michel Oppedal  baade selv Være Odelsbaaren til een Deel udj Degrenæs, paa sin Moders Ingeri Lars Datters vegne, derforuden af Johan/n/es Halversøn Sexen, som nærmeste Odelberettiget, hafve Kiøbt hands Ret og paastand, ydermere hafve løst den omtvistede Part fra een frem/m/ed og upaarørende Mand, nemlig Samson Qvitne, hvor den Var pantsat, deraf formodende sin Myndling som Odelberettiget maatte nyde og tilkiendes baade sin Sl: Faders egen Ret, saaVelsom den tilforhandlede Odels Ret af Johan/n/es Sexen, hvilchet at bevise, Michel Oppedal havde tilstævnt 3de Widner, Halver Andersøn  Huusmand i SkiælVig, Ingebor Jons Datter og Siri Jons Datter Degrenæs, hvilche 2de sidste allene mødte  og eftter oplæste Eed og Formaning om sandfærdig Widne forklarede

  1.  Ingebor Jons Datter {Edlig}  for et aar omtrent paa Degrenæs hafve Været ofverværende, da Aamund Oppedal og Johan/n/es Sexe  /: som Var Ingeri og Ingebor Lars Døttres Broder til Faderen, dog paa Deres fælles {Faders} \Moders/ side nærmest Odelberettiget :/  bleve om ermeldte Johan/n/es Sexens Odels-Ret forenede, at Aamund skulde for den paa sin Datter Datters Ingeri Peders Datters Wegne gifve ham 10 Rdr:  deraf hand sagde sig allerede hafve oppebaaret 5 Rdr:  men noget Løftte om skrifttlig ofverdrag herpaa hørde hun iche,  ey heller Var herom mere Widende, men her paa erbød Edlig stadfæstelse.

 

1713: 177

 

  Dernæst Widnede Siri Jons Datter  for et aar herfor paa Degrenæs hafde hørt Johan/n/es Sexen som Broder  og derfor nærmere Odelberettiget end søstrene Ingebor og Ingeri Lars Døttre, hafve tilstaaet og ofverdraget til Aamund Oppedal sin Ret og paastand,  herom ey mere Widende, men herpaa erbød Eed.

  Citanten Var derimod formenende at titbemeldte Johan/n/es Sexen burde først tilbiude sig som mere berettiget paa sin Hustrues Wegne, som Var den Ældste Søsters Datter, Odelsretten, naar hand den Wilde Afhænde, end den yngre Søsters Afkom og Børn, som hand iche heller Ved nogen skrifttlig transport den har ofverdraget, har og Aldrig nogen Ret i Dregrenæs sig tilegnet eller den part beboet, men den same af hands Moder Torbiør Gunders Datter og hindes Mænd, som og eftter Deres Død  af Ældste Søster Ingebor, saaVelsom nu hindes Datter Torbiør, hvis nærmere Odels Ret paastaaes af hindes Mand Citanten, særdeles eftterdj Contraparten Michel Oppedal paa sin Myndlings Vegne ingen tilstræchelig Adkomst  enten skrifttlig eller Ved Odels Widner  har tilveyebragt, uden allene et urigtigt Skiøde af den Panthafvende Samson Qvitne udstæd.

  Noch Var Formynderen Michel Oppedal paastaaende, i fald Dom/m/en skulde gaa ham imod og den omtvistede part i Gaarden blev Myndlingen frakient, baade Wederlag for Husenes forbædring eftter besigtelse og Wurdering, som og for de foregivne udlagde 5 Rdr: 3 mrk. til Johan/n/es for Odels Retten, samt til Samson Qvitne 5 Rdr: udlagt, hvilchet aldt Citanten erbød sig at indgaa, om

 

1713: 177b

 

Han/n/em af Wedkom/m/ende maatte undes frist, hvilchet Contraparten ey Vilde samtøche, ey heller eftter tilspørsel Vilde Creditere ham noget af Løsnings Wærdien, om hand Gaarden Ved Dom beholdt, men Var for Godset rede Betalning forlangende, naar det skal afstaaes, som til den umyndiges bæste paa Rente kunde udsettes, men maatte den umyndige beholde de omtalte, og endnu tilhørende 3de Spd:  Vilde hand Dem for Aarlig Afgiftt  Lars og hands Værsøster Ingebor, indtil Myndlingen blev forseet, og dem selv behøfvende, gierne forunde, hvilchet Citanten eftter hands Wen/n/ers tilraadelse og Dannemænds mellemhandling fandt for gavnligt, og same tilbud antog,  saaledes Deres process og Tvistighed Ved indbyrdes Forening og Haandebaand endtes og ophæfvedes.

  1,!!  Omkostningerne antoge hver godVillig sin Andeel, at svare med Reise, besværing og Forretningen eftter Kongl: Allernaadigste Forordning  4 Rdr: 2 mrk.   hver af Laugrettet  1 mrk. 8 s.  tilsamen 6 Rdr: 2 mrk.   deraf hver af Parterne tilfalder at betale 3 Rdr: 1 mrk.   Forretningen derforuden beskrefven, hvo den forlanger.

 

 

 

Ao: 1713  d: 3 Junij  betientes Aastæds Ret paa den Gaard Leqve imellem begge Opsiddere og Selveyere  Magnus og Siur Leqve, tillige besiddende Retten 6 upartiske Laugrettesmænd af Fogden lovlig opnævnede,  Hans Olsøn Aandeland  Tosten Lione, Niels ibid:  Michel Lindebreche, Christian Boelstad og Pofvel Haldanger.

  Til benevnte Tid og stæd havde Magnus Leqve Ved Peder og Baar Sysen ladet mundtlig 5te Stevne

 

1713: 178

 

forkynde Siur Leqve, at ansvare og gotgiøre, hvorfor hand imod seniste Aastæds Forretning, og den derudinden forfattede Deelning og Skiftte Ved Marcheskiæl, har sig tilegnet og brugt hvad ham ey tilhører, nemlig i Engen  1.  Et Styche neden under Siurs Lade  ham ey tilhørende.   2.  Widere imod Marchebrefvet udj Ageren kaldet Forskaattet  bruges af ham ulige, og ey eftter Skiælsteners Wisning.   3.  At hand sig et styche Eng neden under Forskaattet, som udj forrige Aastæds Forretning ey mentioneres, eller er nogen tilfunden, eftter den tid har tilegnet og brugt.   4.  Een Engedeel neden under Almands Weyen  /: hvorofver hand eftter forrige ergangne forretning iche burde kom/m/e eller er tilladt :/  sig Vil giøre tilhørig.   5.  Noch een Andeel Eng, kaldes Harchen, hvor hand neden for Marchstenen og Weyen, det sig ey tilhørig har slaet og høstet,  hertil aldt enten bevise Ret og Adkomst, eller miste og eftterlade hvad ham er uVedkom/m/ende.

  Contraparten comparerede til giænmæle, tilstaaende Lovlig Warsel, som ofvenmeldt Være sig forkyndt.

  Derpaa Citanten i Rette lagde forrige Marchegangs og Aastæds beskrevne Forretning af Mandrup Funch  forrige Sorenskrifver  imellem Find Bue  da boende paa Leqve  og Siur Leqve d: 30 Octobr: 1693.  hvoreftter Citanten begiærede Besigtelse og Gr(an)skning maatte skie, enten same af Contraparten Var eftterlefvet eller ey.

  Hvormed Contraparten Var tilfreds  formodende ho(s) Citanten skulde eftter Widnernes forklaring findes lige stor Fout og urigtighed, i det hand paa sin Eng uVedkom/m/ende hafver udlagt Ager,  derpaa Forretningen med Besigtelse og efttersiun blev foretagen.

 

1713: 178b

 

  Dernæst blev eftterseet Agerens udstening fra den øfverste Marchesteen Ved een Tornebusk nedsat, og lige til den nederste Agerrene lagt snor, og eftter ligeste line flyttet byttet lidet ind paa Siurs Andeel Østad.   Siur Leqve beraabte sig paa een skiuldt Skiælsten staaende ofven i Ageren, hvoreftter hand formeente byttet burde gaa, hvilchen  som i forrige Marchebrev iche mentioneret  ey for Mærche kand ansees eller agtes, blev derfor af Dem samtøcht Bytte fra ofverste til nederste Skiælsteen, som begiyntes først eftter Brefvet fra hiørnet paa den store stuen og til hiørnet paa den lille Løe, som nu er borte, men den om/m/eldte Marchsteen findes Wedligeholden, hvilchen Citanten formener Contrapartens eyendeel ey maa ofvergaa, eller nedenfor stræche,   Contraparten derimod formeente sig tilhøre et lidet styche Eng eftter gam/m/elt Kain, hvor tilforn har Vaaren een Hum/m/elhafe, og Brefvet dog aldt ey om/m/elder;   Citanten Var modstridende  i Tanche at Kain her ey burde ansees, men eftter brefvet dette styche sig formeente at tilegne.   Contraparten Var ligeledes sig formodende eftter Brefvet ald den indre Deel af den største Ager, eftterdj derom ey nærmere end øfverste og nederste Bytte specificeres.

  Angaaende det Bytte fra Stuedørren til een steen Westad  tegnet med et Kaars, hvilchen Var gandske nedsiunchen, blev dog Ved efttersiun og grafven opfunden  og hiemsides nedsat een Enepaale, hvorfra i Stuedørren blev slagen Snor, Ved same Magnus eftter giorde Mærche een liden Deel fragich af den lille Agers Syndre Kant, hvilchet hand og friVillig consenterede.

 

1713: 179

 

  Anlangende Byttet fra ermeldte steen og ned til Almands Weyen, hvorfra forefindes  dog i ulige linie  5 Stene, 2de Kaarstegnede og 3de nedsatte, og iordfæste, den sidste indberegnet, hvor neden under Citanten formener sin naboe ey bør Være eyende.   Siur derimod paastaar, den Engedeel Veyen er underliggende  sig burde tilhøre, eftterdj Brefvet Citantens eyendeel ey længere udViser, som hand og Ved Ældgamle Widner agter at bevise under sin part Være brugt, nemlig Elling Bagne og Find Bue,  derforuden foregafve 2de Meddoms Mænd, som seniste Aastæds-forretning same Parter imellem biVaanede, den Slaatte neden under Veyen den Tid ey Vare om/m/eldt, eller nogen af de tvistende tillagt.

  5.  Det bytte fra den Kaarsmerchede steen Ved Veyen, samt 2de Marchestene op i Giærdet, her Magnus paastaar, Siur iche neden for stenen bør slaa,   Siur derimod foregav, eftterdj Forretningen herom ey melder, bør same steen ey Videre end opad  og hverchen udad eller nedad  Widne.

  Noch slutlig paastod Magnus Leqve, som dog i stævnemaalet ey er om/m/eldt, eftter Marchebrefvets tilhold at nyde de Huse-Tompter, Find Bue forhen Var tilfunden fra Floers-Nofven og W(est?) udj een steen med Kaars merchet.   Siur derimod svarede, sig eftter brefvets formeld gierne Vilde unde Magnus Huse Toftter(ne) upaatalt, saavit hand med føye kand pretendere, men slaatte-Teiger Vil hand han/n/em iche uden Vedkom/m/ende tilstaa.

  Parterne blefve tilspurde, om de udj Sagen Videre havde at fremføre eller indvende, hvortil Citan-

 

1713: 179b

 

ten svarede, sig formode tilkiendelse paa hvad, hand paaancher og har paatalt i formening, Kain bør ansees, hvor forige Forretning ey udførlig giør forklaring, foregav derhos, seniste Sorenskrifverens Forretning om Afttenen silde i mørched blev fuldført, og derfor ey tilstræchelig eftterdj begge Naboer Marcheskiællet og Stenene Dagen eftter allene nedsatte og indrettede;   Contraparten derimod forevendede, sig Brefvet Vilde holde eftterretlig, saaVit det Var tilstræchelig, og Kain naar Brefvet ey længere giorde opliusning, formodende herudinden Bifald i sit ofvenanførte paastand, for resten undergifvende sig Lovmæssig kiendelse.

Da blev Kiendt og Afsagt.

Eftter Parternes Samtøche og Bifald forblifver det Ved den Ligning, som paa de 2de Agre eftter Marchestenernes Udvisning og Snorlæg giort er. Men i det øvrige, som Parterne begge forrige Forretning til Deels Vil holde eftterretlig, og til Deels Vil fravige, i det de derved ey allene Vil forblifve, men eftter Deres i acterne ofvenanførte Paastand sig nu til Kain, nu til Widner  og mindst til Documentet refererer, same udstæde Marcheskiæls Forretning ey forklarlig forefindes, og Mærcherne specificerer, hvor de til hinanden skal Vise, eller Eyendelene og Bytterne udVise, saa een hvers tilhørende Andeel deraf udførlig og egentlig kunde erfares, understaaes iche den forhen ergangne Sorenskrifverens Forretning at forandre, sveche eller

 

1713: 180

 

corrigere, derfor Wedkom/m/ende og paakiærende hafver Deres Sag og Tvistighed eftter Lofvens Anledning i 1 B:  17 Cap:  1 Art: for Ofveretten!! (Ofverretten) Wedbørlig at indkalde i upaatviflet formodning om Retmessig Kiendelse.

  Forretningens paaløbende Omkostninger eftter Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Forordning, som og til hver af Lougrettet 1 mrk.  betaler Citanten, eftterdj udj Sagen den/n/e sinde ey kand hendes endelig Dom, derfor hos Wedkom/m/ende søgende sin refusion og fyldest.

 

 

 

Ao: 1713  d: 8 Junij  blev eftter begiæring af Lensmanden Baar Spaanheim som Jordeyer  Husene besigtiget paa den Gaard Tveite i Eidfiords Sogn af 6 Uvillige Mænd,  Hans Aandeland, Michel Lindebreche, Arne Mathiæsøn, og Arne Christiansøn Legrei, Ole ibid: og Gutorm Røyse.

  Forinden same Tid havde Jordeyeren Ved 5te Stevne ladet Warsle Opsidderen Asbiørn Tveite  same Besigtelse at biVaane, som og tilstædeværende Vedtog Warsel.

  Hvor da paa Husene ved efttersiun forefandtes følgende Brøstfældighed, som eftter nøyeste Wurdering til Aabod blev taxeret.

  1.  Stuen behøfves reparation først med een (…?) Svild i Østre Brøst, anseet til 1 – 0 – 0

At tæches med 20 Woger Næfver  hver W: á 8 s  er                                               1 – 4 – 0

Bordtag i det Østre Brøst                                                                                         0 – 3 – 0

Arbeidsløn for aldt                                                                                                   1 – 0 – 0

  2.  Fæhuset, som Vel af gam/m/elt sees opsat, kd!! (kand) dog ey Videre til Forbædring sættes, end Næfver paa begge gavler og Vindskeder med arbeid (..?)                    0 – 3 – 0

 

1713: 180b

 

  3.  Heste-stalden med een svilds forbædring, i Søre brøst een stoch at indsette og Taget med Næfver at forbædre og tæche, i aldt                                                                         1 – 3 – 0

  4.  Laden  paa Taget behøfvende Næfver, og indenudj

i Lofven og Bricher bord i aldt                                                                                 1 – 0 – 0

  Derforuden paastod Jordraatten at Leilændingen Asbiørn een Ny Madstue burde opsette i stæden for den gamle, hand til Fæhuset har nøttet, eftterdj hand fornødentlig havde maat bygget een ny Floer, om hand ermeldte Madstue ey havde haftt til hielp.

  Hvorimod Leilændingen foregav, den paatalte Madstue baade af Alder Være faldfærdig, derforuden sig af forrige Eyere Thron Tveet hafve haftt forlov og tilladelse  Madstuen til Fæhuus at nøtte, formeente sig derfor for same blifve angerløs, eftterdj Gaarden endnu med saa mange Huser er forsiunet, som behov giøres.

  Widere havde Parterne eftter tilspørsel ey at sætte i Rette, uden Jordeyeren paastod, Leilændingen maatte svare den foraarsagede Omkostning,  angaaende aldt forlangende Retmessig Kiendelse.

Afsagt.

For den paatalte Madstue frikiendes Leilændingen Asbiørn Tveite, baade eftterdj den fornem/m/es af Alder Være svæchet og forderfvet, og hand af forrige Eyere skal hafve haftt Forlov, den til Fæhuus at nøtte, og gaarden med Huus derforuden til fornødenhed findes forsiunet.  Den Øvrige Aabod  i aldt eftter nøyeste og ligeste Wurdering 7 Rdr: 1 mrk.  hafver hand til Jordeyeren at erlegge, saa-

 

1713: 181

 

fremt hand iche mindelig og i Tide Husene reparerer og Wedligeholder, eller eftter Lofvens Anledning Wente paa sin Afvel  Lovfæstelse  og paafølgende Wurdering.

  De foraarsagede Omkostninger for Besigtelsens Forretning  2 Rdr:,  hver af Laugrettesmændene 1 mrk.  betaler Asbiørn under Medfølge af Lofven.

 

 

 

Ao: 1713  d: 2 Augusti  holdtes ordinair Som/m/er- Skatte og SageTing for Wangens Tinglav paa Wos  ofverværende Welædle Hr: Com/m/issario Risbrict, Kongl: Constituerede Foged Sr: Daniel Raunsberg, Lensmand Wiching Tvilde, samt Edsorne Laugrettesmænd  Michel Li, Wiching Grofve, Thormo Helland, Lars Lødve, Haafver Skieldal, Ifver Løne, Michel Grefle, og Peder GiærsqVaal  med mere Tingsøgende Almue.

 

Da eftter Rettens sættelse først blev Kundgiort og publiceret de forhen Fol: 163 extraherede høiKongl: og Slotslofvens ordres og Befalninger, saaVelsom

  1.  Extract af Deres Kongl: Mayts: resolution  dat: Hofvedqvarteret Husum d: 18 Apr:  under Stifttamptskrifver Sehusøns!! (Sehusens) Haand Widimeret Bergen d: 24 Maij 1713, at ingen (en)roulleret Matros eller Deres Hustru for de extraordinaire Paabuder, saasom Dagskat og (Ild)stædskat, og hvad hellers i disse Krigs Tider maatte blifve udskrefven, befries.

  2.  Stifttbefalningsmandens ordres til Fogden Sr: Raunsberg  dat: Bergen d: 23 Junij 1713.  at beordre Lensmændene, at omgaa hos alle

 

1713: 181b

 

Slags Stænder og fornem/m/e Folch, samt formuende Almues Mænd paa Landet med en Collect Bog  igien/n/emdraget og forseiglet af Deres Excellence Hr: Wice Statholder Viregg  for de fattige  afbrændte og nødlidende Indvaaner udj Altona.

  3.  Stifttbefalningsmandens ordres til Weimesters Fuldmægtig Sr: Rougen, at hafve flittig indseende med Weyenes reparation, dat: Bergen d: 20 Martij 1713.

  4.  Kongl: Forordning om Adskillige extra Skatters paabydelse i Norge for indeværende Aar, dat: Husum d: 14 Junij 1713.

 

Dernæst andre brefve  som

  1st  een obligation udstæd af Knud Nielsøn Finde til Sr: David Marcusøn  Borger og Indvaaner udj Bergen  paa 200 Rdr: Courant Rede lante!! (laante) Penge, derfor sat til Forsichring i Seim 2 Løber med Bygsel,  i Mølster 3 Spd: 1 mrk med Bygsel  begge udj GuldFierdings Ottung beliggende,  udj Nedre Fæn/n/e 1 L: 18 mrk. med Bygsel  og Ofverbygsel for 3 Spd:  udj Boer Otting paa Wos liggende,  og ellers udj sine Redeste og bæste Midler forsichrer om priorite og indvisning,  opsigelses tiden er paa begge sider ¼ Aar.  dat: Bergen d: 16 Jan: 1708.

  2.  Et Skiøde udstæd af Jochum Pay (Paij)  boende i Bergen  til Knud Noreim paa 18 mrk Smør uden Bygsel  i den Gaard Noreim  i Winnie Otting paa Wos beliggende  dat: Bergen d: 26 Maij 1713.

  3.  Een Bygselsæddel meddeelt Johan/n/es Einersøn Mæland af Hr: Niels Weinvig paa ½ Spd: Smørs Leye udj Mæland  Præstebordet paa Vos

 

1713: 182

 

tilhørende  dat: Wangs Præstegaard d: 10 Apr: 1713.

  4.  Noch et Fæstebrev udgifvet af Mad: Karen Skrøder  Sl: Hr: Christen Weinvigs  til Siur Kolbeinsøn paa 9 mrk. Smør udj Nedre Sundve i Holbøigder Otting  dat: Ringheim d: 1 Aug: 1713.

  5.  Een dito af ermeldte Mad: Schreuder  meddelt Jon Torchelsøn paa 1 Spd: udj den gaard Helgeland  i Myrdalen og Winnie Sogn beliggende. Bygselen betalt eftter Lofven, af dato Ringheim d: 1 Aug: 1713.

 

D: 5. begiyntes igien ordinaire Sage Ting i Nærværelse af ofvenmeldte Rettens Midler.

 

Da først blev til publication anVist

  Et Skiøde udstæd af Siur Larsøn Qvarmo til Michel Styrchsøn Brathole, hands Hustru og Arfvinger paa 1 Løb, 12 mrk. Smør udj den Gaard Qvarmo, i Holbøigder Ottung paa Vos beliggende, derfor betalt eftter Afregning i aldt 70 Rdr:  Skiødet dat: Wangens Tingstue d: 25 Junij 1712.

  2.  Et {Skiøde} \Gafvebrev/ udstæd af Marete Østens Datter til hindes Søn Hermand Knudsøn paa 3 ½ Spd Smør  med Bygsel og Herlighed  udj den Gaard Qvaale  i Winier Otting og Wangens Hoved Sogn beliggende, dat: Wangens Tingstue d: 5 Aug: 1713.

  3.  Een Bygselsæddel udgifven af Hr: Niels Weinvig til Knud Haldorsøn paa 1 L: 1 Spd: Smør udj N: Qvitne i Bordalen paa Wos,  /: af hands Fa(der) Haldor Knudsøn for Svagheds skiyld opsagt, :/  (Byg)selen med 12 Rdr: 3 mrk. betalt, af dato Wang(ens) Præstegaard d: 10 Apr: 1713.

 

Tid!! (Til) same Tid og stæd havde Kongl: constituerede Foged Ved Lensmanden Wiching Tvilde og Hans Hirt ladet i Rette Kalde Peder Bystølen, og Ved ermeldte Lensmand og Aad Lierhuus indstævne Marete Halsteens Datter  som hinanden i andet lige Leed ere paarørende  for indbyrdes begangne

 

1713: 182b

 

Leyermaal, derfor lide Dom til Vedbørlig straf eftter Lofven,

  De indstævnte comparerede  begge tilstaaende lovlig Warsel,

  Hvornæst Fogden som Citant tilspurde Peder Bystølen saaVelsom Marete Halsteens Datter  om De iche udj ofvenmeldte Forseelse tilstode at være lige skiyldige, og indbyrdes hafve begaaet, som og  om Peder Bystølen iche Kiendte sig \selv/ for rette Barnefader, hvilchet aldt de begge beiaede,  Videre Var Fogden i Rette settende, De begge sigtede og eftter egen tilstaaelse skiyldige delinqventer eftter Lofv: 6 B:  13 [Cap:]  13 Art:  til bod og straf maatte ansees.

  De Sigtede havde intet at inVende  uden Deres Børnagtighed og eenfoldighed, derhos Peder Bystølen bad for sin gamle Moders Skiyld, som og mødte for Retten, om forskaansel udj straffen, paadet hun Ved hands lange udeblifvende iche skulde geraade i Armod og yderste elendighed.   Marete Halsteens Datter betaabte sig paa sit spæde og nyfødde Barn, der Moders bryst endnu ey Kand undVære, og om hun, naar nogen stæds til strafs lidelse blev henVist, med sig skulde tage, begge maatte crepere og elændighed undergifves.

Afsagt.

Eftter begge de Sigtedes frivillig tilstaaelse for Retten om Deres indbyrdes begangne Leyermaals forseelse i andet lige Leed, Kand ey anderledes for Ret Kiendes end Peder Bystølen eftter Lofv: 6 B:  13 Cap:  13 Art: bør at stande aabenbare Skiftt, straffes paa yderste Formue, og sig til Fiskeleyet Bue i ÆfvenVigs Præstegield begifve, der 3de Aar at forblifve,  Marete Halsteens Datter tilfindes iligemaade eftter udstanden Kirchens disciplin, og Bod

 

1713: 183

 

paa yderste Formue, sig til Fiskeleyet Udsir at forføye, og Der 3de aar continuere, hvilchet begge eftter Lovlig execution sig holder eftterretlig under Widere medfølge af Lofven.

 

2.  Noch havde Kongl: constituerede Foged Ved Lensmanden og Aad Lierhuus lad!! (ladet) lovlig Warsel forkiynde {Enchen} Holger Dugstad  /: som sig selv har ombragt og i et Træ udj Marchen ophængt :/  hands Enche og Arfvinger at møde til Weddermæle, at anhøre lovlig {til} i Rette settelse, medbringe Deres formenende Widner og Bevisligheder, samt afvarte een Lovformelig Kiendelse,

  af hvilche Enchen Gudve Peders Datter, Arfvingerne Lars Olsøn og Lars Gulichsøn Ullestad, samt Marete Ols Datter mødte  tilstaaende alle Lovlig Warsel.

  Hvorpaa Arfvingerne insinuerede een Memorial indgifven til Høiædle og Welbaarne Stifttambtmanden, at den Dødes Legeme maatte i Kirche gaarden nedsættes, eftterdj de med Naboer agter at gotgiøre saadan hands onde resolution og foretagende Være skied af LangVarig Siugdom og Pinagtighed,  derpaa Welbaarne Stifttambtmandens resolution, at Sagen af Deres Kongl: Mayts: Foged lovlig skal paatales, begge dat: Bergen d: 10 Junij 1713.

  Noch i Rette lagde Arfvingerne et Skrifttlig Widne af Naboerne udstæd, nemlig Størch og Lars Dugstad, Niels og Elling Øvsthuus, Aad, Ifver og (….?) Lierhuus, Johan/n/es Loftthuus, hvorudj de forklarer  han/n/em  nemlig Holger Dugstad  altid hafve haftt Afskiy til Druchenskab, Sværen og Banden, (…?)sket derimod Gudsfrygt  sang og Læsning, men udj 13 Aar hafve vaaren svag, dog særdeles siden afvigte Juul for svaghed liden eller ingen rolighed hafve haftt, dog ingen tid utaalmodig eller daarlig i ord, hvoraf de slutter hands onde

 

1713: 183b

 

Handel og Formastelige anfang mod sig selv ey af optæncht Raad eller fuld forsæt, men af Siugdom/m/ens pinagtighed Være foraarsaget og afstædkom/m/en, same aldt de med Eed erbyder at bekræftte.  dat: Wangs Præstegaard paa Wos d: 7 Junij 1713.   Derforuden forklarede Sognepræsten, som eftter begiær af Lars Gulichsøn og Lars Olsøn Ullestad mødte paa Tinget, at Holger Dugstad, saa Vit hand Var Vidende, altid havde skichet sig Gudelig og Christelig, søgt Guds Huus og Sacramente, havde Afskiy til Druchenskab  Sværen og andre Laster, men om Aarsag til hands formastelig Døds Angreb Var hand uVidende, same med Eed tilbød at stadfæste.

  Ofven anførte Naboers Widner blev Wedkom/m/ende, som alle eftter Arfvingernes persvasion mødte, paa Tinget forelæst, og tilspurt om de Deres aflagde skrifttlig Widne med Eed Vilde eftter erbydelse gotgiøre, som til den Ende Den/n/em blev forelæst, og af samtlige Aflagt, Dennem ey mere end anført, eller mindre, om den/n/e Sag Være Widende.

  Hvorpaa Fogden Var paastaaende, eftterdj Arfvingerne hverchen med de forhørte Widner, eller anderledes kand bevise eller gotgiøre, Holger Dugstad af Raserie eller Wildende Siugdom sig hafve ombragt, da eftter Lofv: 6 B:  6 Cap:  21 Art: maatte hændes Lovmessig Kiendelse.

  Arfvingerne havde herimod eftter tilspørsel intet at indvende, men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Arfvingerne Ved de indkaldede Widners forklaring ey kand gotgiøre, ey heller i andre maader forklare Holger Dugstad i Wildelse

 

1713: 184

 

eller rasende Siugdom sig selv hafve ombragt, men Widnerne i deres indgivende attestato eenstem/m/ig forklarer aldrig Af ham hafve hørt noget daarligt eller utaalmodigt, saa Kiendes hands Hofvedlod til Kongen Være forbrudt, og hands døde Legeme, som tilforn uden Kirchegaarden er nedsat, der at blifve liggende.

 

3.  Havde Fogden Ved Lensmanden og Arne Lij ladet Warsle Ellend Groufve, at tilsvare, hvorfor hand  eftter Nams Doms Hændelse ofver Ole Skomager  af han/n/em har Kiøbt een Kiedel.

  Den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel, saaVelsom af Skomageren hafve kiøbt Kiedelen, eftter at Nams Dom ofver ham Var gangen, hvorom hand Vel Var Widende, men uVidende at hand iche maatte handle med ham, hvorom hand Ventede Advarsel.

  Fogden satte herpaa i Rette, at Ellend, eftterdj hand  siden indførsels Dom Skomageren Var ofvergaaen, med ham har kiøbt, bør miste den Kiøbte Kiedel for 5 Rdr:  eller Penge fyldest derfor, særdeles eftterdj Skomagerens forefundne Løsøre iche nær til Bødernes Sum/m/a sig kunde stræche.

  Widere havde ingen af Parterne i Sagen at fremføre, men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Eftterdj Ellend Groufve friVillig tilstaar af Ole Skomager hafve kiøbt den paatalte Kiedel, siden indførsels Dom ham Var ofvergangen, hvorom hand og Vedgaar sig Være Widende, og intet har at forevende uden sin Wankundighed at ingen maatte handle med ham, saa tilfindes Ellend Groufve eftter Lofv: 1 B:  22 Cap:  28 Art:  som forunder Sagsøgeren Frihed sig at lade indføre udj hvis, eftter

 

1713: 184b

 

Nams Doms forhvervelse er afhændet, til Fogden Sr: Raunsberg som Sagsøger paa Kongens Vegne at lefvere tilbage den tilforhandlede Kiedel under medfølge af Lofven.

 

4.  Havde Kai Lorentsøn Ved Lensmanden og Arne Lij ladet i Rette Kalde Knud Bryn/n/ielsøn Skutle, for 6 W: Talg, hand ham for 10 mrk. W: havde tilsagt, og ey havde holdet, hvorfor hand  at holde Kiøb med sin Factor i Bergen  maatte Kiøbe 6 andre Wog: á 11 mrk. 4 s.  derfor at svare ham forliis, Omkostning og Tids spilde.

  Den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel,

  Citanten havde  for at bevise sit Paastands Rigtighed  indkaldet Skach Hellesnæs og Arne Styrchsøn Lae,  begge comparerende og tilstaaende Lovlig Warsel, hvornæst Eden Dem blev forelæst, og aflagde derpaa Skach Hellesnæs Eed og følgende Widne, sig hafve hørt Kai Lorentsøn accordere med Knud Brynnielsøn om 6 W: Talg, hvortil hand svarede Vilde skaffe fra 1 á 6 W: for 2 s Marchen, derimod skulde Kai Lorensøn betale ReiseLøn for een Kløv til EfVanger  og derforuden Vide Knud een Villighed med Baads laan til Byen,  mere Vedste hand ey herom.

  Det 2det Widne Arne Lae forklarede Edlig, da hand tillige med Skach og Knud Bryn/n/ielsøn kom af byen  tilspurde Kai Lorensøn Knud, om hand Kunde skaffe ham nogen Talg  ungefær 6 W:  hvortil Knud svarede, om hand kunde bekom/m/e 3. 4 eller 5 W:  skulde hand det faa, derimod skulde Kai giøre ham een Villighed,  mere Var hand herom ey Widende.

  Citanten Var paastaaende enten refusion for det, hand for Talgen maatte gifve mere i Ber-

 

1713: 185

 

gen end de Var accorderet om  nemlig á {mrchen} \Wgen/ 11 s.  paa 6 W:  4 mrk. 2 s.  eller for det betroede iern 1 W: 2 pd 4 mrk.  á 2 s. mrchen  fuld Wærd sig beløbende  {nem} til 15 mrk. 8 s.  som og erstatte Reise og processens Omkostning.

  Contraparten refererde sig til Widnernes forklaring, deraf formodende sig for Citantens tiltale Vorde frikiendt, eftterdj Deres accord Var med condition,

  mere havde ingen af Parterne at fremføre, men begge med Dom fornøyede.

Afsagt.

Eftter Widnernes forklaring at Knud Brynnielsøn allene med Vilkaar Kai Lorentsøn Talg  nogle W:  har tilsagt naar og saameget hand kunde {same} bekom/m/e, saa frikiendes Knud Brynnielsøn for den/n/e Kai Lore\n/tsøns paatale, tilfindes derimod eftter da passerende Marchets gang at betale til Kai Lorensøn for crediterede iern 1 W: 2 pd. 4 mrk.  á 2 s. mrchen  2 Rdr: 3 mrk. 8 s.  samt erstatte ham Omkostningen til deel med 2 mrk. Danske, aldt under Nam inden 15 Dage.

 

5.  Havde Rognald Skiple Ved Lensmanden og Lars Gulichsøn Ullestad ladet i Rette kalde Giæstgifveren Hendrich Weinvig, fordj hand eftter formeening ulovlig har arresteret eendeel ham tilhørende Tobach  12 pd. 4 mrk.  som hand i Bergen havde Kiøbt, og Wilde bringe til Hallingdal,

  Giæstgifveren mødte  tilstaaende lovlig Warsel,

  Citanten paastaar at Giæstgifveren maatte erstatte ham hands forliis paa Tobachen  eftter foregifvende 3 Rdr:  samt Skade paa Øgen  16 s.  saaVelsom disprofit paa hands Qvæg  \5 Rdr:/,  derforuden Tids spilde og senchelse.

  Contraparten replicerede derimod, Ved Tobachens hæfttelse formene iche hafve forseet sig, men eftter-

 

1713: 185b

 

lefvet sin constitution at hafve indseende, {med} at ingen uVedkom/m/ende med KramVare sig maa indsinge, derforuden allene hafve hæfttet Tobachen, indtil Kundskab kunde indhæntes, hvor Tobachen skulde henføres og forhandles, og eftter dessen erkiyndelse same formeente arrest straxen ophæfvet, derforuden Lofven forbyde ingen Kræmmere med Varer at omløbe fra een Kiøbstæd til den anden at udsælge i Alne eller Wægt, hvormed Rognalds søn tilforn er ertappet, og derfor ofver ham hændet Dom,

  Widere havde ingen af Parterne i Sagen at inVende eller paastaa  uden Giæstgifveren var frikiendelses Dom forlangende.

Afsagt.

Endskiønt Rognald Skiple paastaar af Giæstgifveren erstatning for Tobachen 3 Rdr:  for skade paa sin Øg formedelst uføre  16 mrk.   for forliis paa sine creatur  5 Rdr:  i formodning aldt Ved een ulovlig Arrest af Giæstgifveren forkiyndet skal Være foraarsaget, dog som baade Lofv: 3 B:  8 Cap:  1 Art: forbyder \uVedkom/m/ende/ med Kramvare at omløbe fra een stæd til een anden, og same udsælge i Alne eller Wægt, hvormed Citantens Søn tilforn er antreffet, og derfor d: 2 Decembr: 1712 ofvergaaen Dom,  Derforuden Høiædle og Welbaarne EstatsRaad Tonsberg \producerede/ constitution til Giæstgifveren Hendric Weinvig af 31 Maij 1710.  tilholder ham, at hafve indseende, at ingen uVedkom/m/ende sig med KramVahre og brendeViin indsinger  og dermed paa Landet omstripper, i hvilchen tanche Giæstgifveren Rognald Skiples qvantum Tobach  12 B:pd. 4 mrk.

 

1713: 186

 

har anholdt, indtil hand sig kunde erkiyndige, om noget deraf i hands district til fornærmelse Var solt  og hvor den skulde forhandles, derpaa hand Tobachen til Rognald lod igien paa sin Bekostning fremsende for at forekom/m/e Widløfttighed, saa frikiendes Hendric Weinvig for Citantens paatale og pretention.

 

6.  Havde Hr: Com/m/issarius Risbrict Ved Stephen Traa og Ole Tvinde ladet i Rette kalde Knud Hæfte, fordj hand Endre Næsheim paa hiemVeyen fra Kirchen skal hafve ofverfaldet, som same dag hafde com/m/uniceret,

  den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel.

  tillige Var indstævnt at giøre Forklaring i Sagen  Brite Tvinden, Halver Gulichsøn, GodVen Jørgensøn, og Giertrud Hæftte, hvilche 3de 1ste mødte  Vedtagende Kaldsmaalet, derpaa Eden Dem blev forelæst og formaning giort om sandfærdig Widnesbyrd.

  Hvorpaa Brite Tvinden aflagde følgende Eedlig Widne, sig allene hafve hørt Knud og Endre Kiæchle, og Knud hafve sin stav i Wæret og Endre sin Øx, men saa iche nogen af Dem slaa til hinanden, derforuden rede de saa stercht at hun iche kunde følge Dem,  mere herom Vedste hun ey at sige.

  Det andet Widne Halver Gulichsøn Widnede Edlig, at hand allene havde hørt af Endre Næsheim, som i følge af Knud Hæftte naaede Dem igien paa hiemVeyen fra Kirchen, Klage at hand af Knud Hæftte Var slagen, men hand saa ham hverchen slaa, eller noget Tegn at hand Var slagen,  mere herom ey Widende.

  GodVen Jørgensøn giorde ligeledes Eed og Forklaring  af Endre Næsheim, som paa KircheVeyen naaede Dem igien, hafve hørt klage at Knud

 

1713: 186b

 

Hæftte havde slaget ham underVeis, men hverchen hafve \seet/ slagsmaalet, eller noget Tegn dertil,  Widere Vedste hand iche.

  Citanten begiærede Sagen maatte Opsettes, indtil Knud Hæfttes Kone, som formedelst hindes svage barns skiyld nu udeblifver, og lader lyse sit same forfald, maatte paalegges at møde.

Afsagt.

Sagen opsettes til næste Rettes Dag, da Knud Hæfttes udeværende Kone paalegges at møde eftter lovlig igientagne Warsel under straf eftter Lofven.

  Knud Hæftte begiærede de ord maatte indføres, som Endre Næsheim mod ham for Retten lod falde, at hand mod Forældre og Grander er et offentlig Skarn, som eftter begiær ogsaa tillades.

 

7.  Havde Hr: Niels Weinvig Ved Lensmanden og Lars Gulichsøn i Rette kaldet Lars Rondve eftter ordres af Høiædle og Welbaarne Stifttambtmanden, og Welædle og Høyærværdige Biscoppen, at betale de resterende 12 Rdr: 1 mrk. 11 s. som hand i Regenskabet eftter Sl: Prousten Hr: Christen Weinvig eftterladt, {har} \er/ anført at Være Fattighuset skiyldig, og ey i mindelighed har Vildet betale,

  Lars RondVe tilstod nærværende lovlig Warsel.

  Derpaa Citanten producerede et Regenskab \for 1709/, hvorudj Lars RondVe findes anført til rest, for Landskiyld, første Bygsel og 3de tage 20 Rdr: 15 s.  af same findes hand Ved Regenskabets slutning for 1712, som i ligemaade bleve i Rette lagt, at hafve betalt 7 Rdr: 5 mrk. 4 s. Ved eendeel Gods i Bøe ofverdraget til Fattighuset, saa hand end-

 

1713: 187

 

nu skulde reste De paastævnte 12 Rdr: 1 mrk. 11 s.  hvilche Citanten paastaar enten Ved nøyagtig bevis bør gotgiøres at Være betalt, eller hand maatte tilfindes til Fattighuset at betale, tilspurde derfor Lars Rondve, om hand havde sin Landskiyld bog eller anden Special qvittering, hvorudj same Krav findes afbetalt, hand da same Vilde i Rette legge.

  Contraparten paastod derimod, at hand Ved Regenskabernes Forfattelse burde Waaren ofverVærende, og da sit paastand og Forklaring derom Vilde indført, dernæst foregav hand paa een Løbs Bygsel hafve gifvet 10 Rdr:  og siden Sl: Prousten hafve faaet af ham et Slagternød for 4 Rdr:  noch i rede Penge 2 Rdr:  noch til Torgier Tveiten paa Proustens Vegne hafve betalt 4 Rdr:  noch til itzige Sognepræsten 3 Rdr: 1 mrk. 4 [s.] hafve erlagt,  herforuden for Sl: Prousten paa sin bekostning hafve giort 4 Fløtninger til Byen, som iche er ham gotgiort, men Landskiylds Bog eller nogen bevislighed havde hand iche at fremlegge, ey heller Kunde gotgiøre Ved ringeste dette sit ofvenanførte Krav, {men frag} ey heller noget af aldt dette i Sterboen eftter Sl: Prousten har søgt eller paastaaet, derhos fragich den resterende Fodring, med begiær at nyde Lofven eftterdj hand til Regning Ved Regenskabernes slutning ey har Vaaren tilkaldet eller ofverværende.

  Citanten paastod at dette Contrapartens paastaaede Vrange og ubeviste angifvende særdeles hvad sig selv Vedkom, hvilchet hand aldeles fragich, og tildeels Ved hands Sl: Faders producerede Skyldebog ofver Deres mellemVærende kand sveches, ey bør Kom/m/e de Fattige

 

1713: 187b

 

i Deres billigmessig Krav til præjudice  herpaa for Krav og Omkostning skadesløs Dom forlangende,  hvormed contraparten Var tilfreds.

Afsagt.

Som Lars Rondve i Regenskaberne saaVel Sl: Proustens eftterlatte, som de siden forfattede findes til rest anført for 12 Rdr: 1 mrk. 11 s.  hvilche hand hverchen Ved qvittering eller anden nøyagtig bevis gotgiør sig hafve betalt, men derimod allene fremfører een Deel urigtig krav, same Sognepræsten baade som Arfving eftter Sl: Prousten  sin Fader  {baade} fragaar, formenende  om saadant havde Vaaren billigmæssig  baade i Sterboen burde Vaaren andraget eftter hands Sl: Fader, og Lars RondVe same ey lettelig hafve forgiæt at paafodre, derforuden var hand paastaaende, om end Sin Sl: Fader og Lars RondVe Vare particulaire Regninger og Krav imellem  burde iche Kom/m/e de Fattige eller Deres pretention til Nachdeel,  aldt saa tilfindes Lars Rondve, som Krafvet Ved bevis sig ey har fralagt  til Sognepræsten som de Fattiges Forstandere at betale de paatalte 12 Rdr: 1 mrk. 11 s.  saaVelsom Processens Omkostning med 2 mrk.  aldt inden 15 Dage under Nam.

 

8.  Havde Hr: Com/m/issarius Risbricht atter ladet i Rette Kalde Kaare Tveten at betale de for rum Tid tildømte 9 Rdr: Slagsmaalsbøder, samt for udeblifvelse paalagde 4 L: Sølv,

  Den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel, men nægtede sig nogen slagsmaals Dom nogen sinde Være ofvergangen, paastaaende, same maatte

 

1713: 188

 

i Rette legges og anVises, da hand sig Vilde lade nøye og godVillig betale, hvilchet Com/m/issarius erbød sig at giøre til næstkom/m/ende Ting.

Afsagt.

Welædle Hr: Com/m/issarius Risbricht hafver til næste Rettes Dag, den tilsagde Dom forhen hændet beskrefven at i Rette legge, da nærmere Lovmæssig Kiendelse skal paafølge.

 

9.  Noch havde Lars og Erich Lødve Ved Lensmanden og Lars Gulichsøn ladet indstævne Jon og Siur Qvaale, fordj de paa Deres Waarstøel skal hafve nedkast eet {opsat} Giærde, eftter formening paa Deres egen grund og Leyemaal opsat.

  De indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel.

  Citanterne havde indkaldet Widner at bevise grunden og Leyemaalet er Dem tilhørig, nemlig Skach Hellesnæs, Svend Bauthuus, Kud!! (Knud) Anbiørsøn, derforuden foregafve end hafve flere her ey tilstædeværende.

  Contraparterne nægtede gaarden at hafve opbruudt, formeente derhos Lødves Mændene paa Deres  og iche egen grund  hafve opsat giærde, hvilchet de iligemaade Ved Widner agtede at bevise, nemlig Ole Himle, Jacob Bergie, Marete Opheim, Ingebor Gulichs Datter, Knud Finde og Torchel Nielsøn  Huusmand.

  Derpaa blefve Citanterne tilspurde, om de kunde bevislig giøre Qvaals Opsiddere Deres giærde hafve nedbrudt, hvortil de svarede Ney.

  Contraparterne paastode saadant tillæg Dem maatte ofverbevises, ellers De formodede Frikiendelses Dom.

  Citanterne begiærede Eed maatte enten Contraparterne eller Dem paalegegs,

  Widere havde ingen af Parterne at paastaa  men med Dom fornøyede.

 

1713: 188b

 

Afsagt.

Endskiønt Citanterne ere Eeds paalæggelse forlangende, men Contraparterne derimod paastaar saadant enten Ved nøyagtig beviis Dem burde tillægges, da som Lofvens 1 Bgs  14 Cap:  5 Art: tilholder, at den der Sag gifver bør det lovligen at bevise, og Citanterne hverchen bevislighed har tilstædebragt eller paaberaabt, saa frikiendes Qvaals Opsiddere for Citanternes paatale, hvad giærdes tillagde opbrud og nedrifvelse concernerer.  Angaaende Deres Tvistighed om Udmarchen og græsning i Fællet, henVises det til Aastædet som det, der behøfver Siun og besigtelse eftter Lofv: 1 B:  16 Cap:  hvor eftter Lovlig omgang skal paafølge Retmessig Kiendelse.

 

Imedens Retten forhandledes tilspurde Fogden Laugrettet og tilstædeværende Almue, om iche Skiydsen fra og til Tinge  4 s. af Milen  siden hands tiltrædelse er rigtig betalt, hvortil samtlige svarede Ja, som Fogden begiærede i Tingbogen maatte indføres og hannem derpaa Tingsvidne meddeles.

 

Noch tilspurde Monsr: Peder Borch paa Rebecca  Sl: Jordals, Horrier Simers og Lars Miltzous Vegne Laugrettet og samtlige tilstædeværende Almue, om iche den gaard indre Kolde har ligget øde og under Fæfod fra Ao: 99 indtil 1704 inclusive,  ligesaa tilspurde Monsr: Borch, om Dem andet Var Vidende end Knud Ullestad io har nødt i ermeldte Aaringer  \1705 inclusive/  hos afdøde Mads Holm Frihed for Skat og Leding, hvilchet samtlige beiaede,  herom hand Tingsvidne Var begiærende og det same i Tingbogen maatte indføres.

 

1713: 189

 

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen som Wilde gaa i Rette, eller forlangede noget protocolleret, hvorfor Retten for dette Tinglav opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 21 Oct:  holdtes ordinair Høste- Skatte og SageTing for Jondals Tinglav i nærværelse af Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Sr: Hendric Miltzou, Lensmand Lar!! (Lars) Drage, samt Edsorne Laugrettesmænd,  Gutorm Molven, Ifver Svaasand, Lars Brattebøe, Askil Molven, Sylvest Fladebøe, Lars Samland, Siur Espeland, og Lars Bircheland, med mere Tingsøgende Almue.

 

Da eftter Rettens settelse lydelig for alle blev publiceret.

  1.  Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Patent om Høyeste Rettens holdelse for Aar 1714 udj Dan/n/emarch d: 7 Martij næstanstundende  dat: Kiøbenhavn d: 12 Aug: 1713.

  2.  Den Kongl: Slotslovs ordre at indbringe Kundskab fra Bergens Stiftts district paa hvis Skade de negotierende af Engelske, Hollandske og Dyrcherne!! (Tyrcherne) Ved Skibers opbringelse maatte Være tilføyet, dat: Aggershuus d: 7. Aug: 1713

  3.  Slotslofvens ordres at alle Franske, Spanske, Engelske, Preusiske og Hollandske tilhørende Skibe uden inqvisition eller opbringelse maa passere og repassere, og de opbragte uden ophold relaxeres og løsgifves, dat: Aggers: d: 7 Aug: 1813.

  4.  Forskaansel for De enroullerede matrosers Hustruer, for Dagskat og andre extraordinaire Skatters restancer at blifve ukræfvet, og ofver same enroullerede rigtig Mandtaller til {Slots Lofven} \Søe Etatens General Com/m/issariat/ at insende, dat: Aggershuus d: 7 Aug: 1713.

 

1713: 189b

 

  5.  Slotslofvens relation til Hans Kongl: Mayts: af 21 Sept: 1712 angaaende forslag til moderation i Dagskatten i same Aar allernaadigst paabøden.

  6.  Paafølgende benaading eftter Slotlofvens forslag for Dem, som siden Krigens Anfang kand beVislig giøre Søe og Ildskade hafve udstanden, dat: Gottorp d: 3 Julij 1713.  Videre udstæd af Aggershuus d: 17 Julij 1713.

  7.  Slotslofvens ordres om den resterende halfve Dagskattens indrifvelse allerforderligst skie kand, hos de modVillige Ved militair execution, dat: Aggershuus Slot d: 1 Sept: 1713.

  8.  Slotslofvens igientagne ordres af 6 Ap: 1712.  at Fogderne og Deres Fuldmægtige med De Kongl: intraders frembringelse til Amtstuen skal nyde fri Skiyds og befordring, under straf for de modVillige  dat: Aggershuus Slot d: 1 Sept: 1713.

  9.  Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Forordning om Odelskattens udredelse af Alle Proprietairer eftter et hvert Fogderies godhed, nemlig i Hardanger, Wos, Nordfiord, Sundfiord, etc:  af een td: hart Korn 3 mrk. Danske, dog exciperet Hospitalers, Kirche gods og Tiende.  Item Søeleggene Nordenfields, hvor matroserne ere udmarcherede, af hvert Læg 2 Rdr:  Saugeyere betale af hvert tusinde bord som skiæres  1 Rdr:   af alle benificerede bordtiender, saaVelsom alle Ledinger  8 pro Cento,  item af hvert Skippund sort Kaaber Norden og Syndenfields paa Bergvercherne  4 mrk   saaVelsom af hvert Skippund Ru Jern  24 s.   saaVelsom for tilkom/m/ende aar halvparten {af} imod den senist allernaadigst paabudne Dagskat, undtagen Bønderne  som imod den senist udrede ichun skal svare een 4de Deel.  dat: Husum d: 14 Junij 1713.

 

Dernæst een contract oprettet imellem Lensmand

 

1713: 190

 

Lars Drage og hands forlofvede Fæstemøe Ingebor Gietles Datter Mundem, med hands Ældste datters Ane Lars Datters, og hindes Mands Jon Berges samtøche, saaVelsom hands Broders Ole Drages Bifald, at hun, om Den/n/em ey af Gud gifves Børn, <dog> han/n/em skulde ofverlefve, skal forlods nyde udj Drage ½ Løb Smør uden at giengielde De andre Arfvinger,   2.  Om De med børn maatte samenavle, skal hun dog, om hand først frafaldt  for Aarlig Afgiftt gaarden Drage sin Livs Tid beboe,   3.  Ifald hun eftter den/n/e sin tilstundende Mands Død i andet ægteskab maatte indlades, og hindes andet giftte hende eftterlefver, skal hand same gaard imod Bygsel og aarlig afgiftt sin Livs tid nyde, af den Aasæde berettigede uden uddrifvelse.  til Witterlighed  Torchel Tørvig og Lars Halderager   dat: Drage d: 20 Oct: 1713.

 

Mere blev ey til publication ey publiceret, ey heller havde nogen Sager indstævnt eller Vilde gaa i Rette, hvorfor den allernaadigst paabudne Dagskattes Ligning og taxation hørsomst og underdanigst blev foretagen i nærværelse af 6 de bæste og 6 ringere Dannemænds nærværelse, som eftter aflagde Eed, saa Vit Dem Var Vidende, om een hvers tilstand her udj Tinglafvet skulde giøre forklaring, nemlig Gutorm Molven, Lars Brattebøe, Ifver Svaasand, Sylvest Fladebøe, Lars Bircheland, Siur Espeland, Erich UnderHaugen, Askel Molven, Torchel Tørvigen, Lars Halderager, Lars Samland, Og Lars Haugen.

 

Slutlig blev Laugrettesmænd tilnævnede som 1714 Retten skal betiene,  Erich Hauge, Niels UnderHauge, Torchel Eye, Torgier Aase, Lars Audesta, Tor-

 

1713: 190b

 

chel Tørvigen, Ole Audesta,  og Nye  Jon Berge, som hos Laugmanden sin Laugrettes Eed hafver at aflegge, og derVed opsagdes Retten den/n/e gang for dette Tinglav.

 

 

 

Ao: 1713  d: 24 Oct:  holdtes sædVanlig Høste- Skatte og SageTing for Østensøe Skibrede paa den Gaard Rychen, nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Monsr: Hendric Miltzou, Lensmand Ole Berfven, samt 8 Edsorne Laugrettesmænd  Niels Sandven, Erich Klyfve, Baar Stene, Lars Skeye, Lars AalVigen, Tosten Kaldesta for Ole Brichtsøn, Haagen Fosse, og Niels Steenstø, med mere Tinglafvets Almue,

 

da eftter Rettens settelse først blev publiceret alle de forhen Fol: 189 allernaadigste Kongl: extraherede placater og ordres, samt Slotslofvens Foranstaltninger.

 

Til same Tid og Ting Havde Ombudsmanden Monsr: Hendric Miltzou Ved Lensmanden Ole Berfven og Hans i Wig ladet i Rette kalde Kirsti Ols Datter Baatnen for begangne Leyermaal med Siur Baatnen i hindes Ægteskab,

  Delinqventen mødte iche, hvorfor StevneVidnene blefve paaraabte stevnemaalet at afhiemble, som Edlig forklarede hinde være lovlig stævnt, men for saa kort tid hafve ligget i Barselseng at hun end paa Tinget ey Vel kand møde,

  Citanten Var paastaaende, hinde til Næste Ting maatte Lovdag forelegges.

Afsagt.

Kirsti Ols Datter Baatnen paalegges eftter lovlig Warsels igientagelse til næste Rettes dag at møde  eller lide Dom for udeblifvelse.

 

1713: 191

 

 

2.  Noch havde Ombudsmanden Ved Lensmanden og Haagen Fosse ladet indstævne Torchel og Aamund Herrestveed for mellem passerede Tvistighed og Klammeri med Deres Naboe Kone Ane Ols Datter,

  De indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel,

  at giøre forklaring i Sagen Vare indkaldede Arne Bircheland, saaVelsom hindes Tiener Isaac Næsthuus, begge nærværende, da Eden blev oplæst  og forklarede Arne Bircheland edlig sig næstleden Foraar hafve Vaaren paa Herrestveed, hvor Torchel og Aamund angrebe Deres Naboe Kone Ane og hindes Pige som ryddede Deres Bøe  /: hvilche de 2de Mænd formeente Være sig tilhørig :/  og Vilde tage riverne fra Dem, da Piges!! (Pigens) Rive  imedens de saaledes træchedes  blev synderbrudt af Torchel, derpaa droges hand med Konen Ane om hindes Rifve, indtil hun faldt, og Rifven Ved det same bræchedes, men slagsmaal dem imellem saa hand iche, ey heller er hand herom mere Widendes, uden allene eftter tilspørsel af Ane Herrestveed, hafve seet Pigen blød næse blod, men uVidende hvorledes det Var foraarsaget,

  det andet Widne som Partisk og Willigt eftter Lofvens 1 B:  13 Cap:  17 Art: kunde ey i den/n/e Sag for tilstræcheligt ansees,

  De indstævnte  særdeles Torchel, som i Sagen mest angich  fragich sig i nogen maade Qvinden hafve fornærmet eller uforment, hvilchet hand formeente hun sig lovlig burde ofverbevise, men sig allene hafve Vildet formene hinde at rydde den Bøe, som hand formeente

 

1713: 191b

 

sig med Rette at tilhøre, som den hands Fader havde forsvarlig Hævd paa,

  Mere havde hverchen Citanten eller Konen at inVende eller sette i Rette, men alle med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Sagen Ved 2de ofvereenstem/m/ende Widner eftter Lofv: 1 B:  13 Cap:  1 Art:  og concorderende 14 Cap:  5 Art:  Torchel og Aamund Herrestved \ey/ er tillagt eller noget slagsmaal tilstræchelig ofverbevist, saa frikiendes begge for Citantens paatale i alle maader.

 

3.  Havde Monsr: Peder Jensøn Smit Ved Lensmanden og Hans i Wig ladet i Rette kalde Aamund Berfven for resterende 4de Penge af hands forstaaende Landskiyld  1 Rdr: 9 s.

  den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel,

  Monsr: Smit Var paastaaende Aamund Berfven sin Landskiylds bog maatte fremVise, hvorudj befandtes 1710 af Landskiyld, 3de Tage, Leding, Tiende  samt 4de Penge 1 Rdr: 10 s.  at reste 1 Rdr: 9 s.  hvilchet hand paastod Ved skadesløs Dom sig maatte tilfindes,

  den indstævnte havde intet at forevende uden sin armod, bad om forlindring for 4de Penge, endelig lofvede til Waar Tinget at betale den 1 Rdr: 9 s.  hvor med Citanten lod sig nøye.

 

4.  Havde Ole Jacobsøn ladet i Rette kalde Siur Noreim fordj hand paa sin Bøe eller Eng har Woldet sin Nod og derved nedlagt hands græs,

  den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig kaldsmaal,

  Citanten Var paastaaende hands Naboe Siur

 

1713: 192

 

fra sit brug og Eyendeel sig maatte entholde  eller fyldestgiøre sig for hvad skade ham paa sin Eng Ved Weye og gang maatte tilføyes.

  Contraparten foregav derimod Ole et styche Eng mod saadan skade til refusion Være tillagt, hvilchet hand agtet, naar begge Dele paa Aastædet tages i siun, at bevislig giøre,

  Ole havde ey heller ladet sin paaberaabte skade Ved Mænd besigte, saa den til Wederlag kunde ansees og gotgiøres, derfor

Afsagt.

Som Ole Noreim sig beklager paa sin Bøe og Eng Være fornærmet og forurettet, same sin skade af Mænd ey har ladet besigtige til fyldestgiørelse,  Siur derimod formener sig  formedelst Vederlag i et andet styche Eng  at hafve frihed, same paatalte Enge styche at nytte og sin Nod derpaa Volde og udbrede, saa henVises begge Parters Paastand, som i granskning og efttersiun beroer, til Aastædet, hvor  eftter lovlig omgang  skal paafølge retmessig kiendelse.

 

Widere havde ingen stævnt eller Vilde gaa i Rette, hvorfor den Allernaadigste paabudne Dagskattens Ligning underdanigst blev foretagen i nærværelse af 6 de bæste og 6 ringere Dan/n/emænds ofverværelse, nemlig  Lars Skeye, Lars Siursøn Aalvig, Niels Sandve, Haagen Fosse, Baar Stene, Erich Klyfve, Niels Steenstad, Tosten Kaldesta, Heine Aarhuus, Halsten Diønno, Ole Asbiørnsøn Wig, og Tosten Biotveed, hvilche alle formeente sig i den forrige taxation ingen forandring enten til Ophøyelse eller Afslag kunde giøre, Vilde dog til Eeds

 

1713: 192b

 

afleggelse ey lade sig ofvertale, hvorfor det Ved forrige Ligning maatte forblifve.

 

Slutlig blefve Laugrettesmænd opnævnede som Retten 1714 skal betiene,  Lars Øfsthuus, Tosten Mehuus, Lars Næsthuus, Erich Skaare, Niels Aalvigen, Lars Tveed,  og Nye  Peder Wangdal, og Niels Berfven, hvilche hos Laugmanden Deres Laugrettes Eed hafver at aflegge.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen som Widere paa Tinget havde at producere, hvorfor Retten for dette Tinglav opsagdes.

 

 

 

Ao: 1713  d: 27 Oct:  holdtes ordinair Høste- Skatte og SageTing for Ullensvangs  Odde og KindserVigs Sogner  nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Ombudsmanden Monsr: Miltzou, Lensmand Lars Bech, samt Edsorne Laugrettesmænd  Aslach Berfven, Jacob Rougde, Jon Winæs, Peder Urem, Orm Nedre Berge, Jacob Winæs, Lars Tronæs, og Jacob Espeland for Ole Hougen, med mere Tingsøgende Almue,

 

da eftter Rettens settelse for alle tilstædeværende lydelig blev læst alle forhen Fol: 189 extraherede ordres og placater.

 

Dernæst

  et gafvebref udstæd af Hellie Berfven til hands {Svoger} Søn Christen paa 2 pd 6 mrk. Smør udj den gaard Berfven  i Hardanger og Ullensvangs Sogn beliggende, dat: Hause d: 27 Oct: 1713.

  2.  Et Skiøde udgifvet af Kud!! (Knud) Arnesøn til Aamund Brynnielsøn Waagslij paa ½ Løb Smør  med Bygsel og Herlighed  udj den gaard Seim  i Røldal Sogn og Odde Tinglav beliggende, derfor betalt 36 Rdr:   Skiødet dat: Hambre d: 18 Augusti 1713.

 

1713: 193

 

 

Same Tid fremkom for Retten Lars Gundersøn Alsager og lyste sin Penge-mangel samt Odels-Ret til 1 ½ Spd: Smør og 1 ½ W: Salt udj den gaard Ureim, som Peder Haaversøn bruger, det hand begiærte udj Tingbogen maatte indføres.

 

Til same Tid og Ting havde Ombudsmanden Monsr: Hendric Miltzou ved Lensmanden og Hans Sexe ladet i Rette kalde Tosten Huus, Ole Jørgensøn Dale, Siur Pedersøn Sexe, Ingebricht Qvalnæs, Ole Mæland, Samson Pedersøn Aase, Ifver Eidnæs, Gunder Sandven, og Halsteen Tveet for øfvede Slagsmaal og Klameri, hvilchet aldt eftter Den Kongl: Slotslovs udgangne Forordning af dat: 8 Jan: 1711 om forhør med Bynder og Bøigdefolch, samt procedur og Dom angaaende Druchenskab, Slagsmaal, Ofverhørighed og Deslige forinden Stifttbefalningsmandens erhvervede resolution ey bør ofvergaa, opsettes til Welbemeldte Welbaarne StifttAmbtmandens respective resolution anVises, at same Ved Lov og Dom bør udføres.

 

2.  Havde Lieutenant Jon Davidsøn ladet i Rette kalde Lars Larsøn at lefvere tilbage 3 Rdr:  hand som formeent huusleye har oppebaaret, hvilche penge Lieutenanten for(me)ner sig ey som selveyer burde betale,

  d(en) indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel,

  derpaa producerede Citanten sit Skiøde medDeelt af Hr: Jørgen Jensøn Brose paa sine iboende huse i Kindservig for 28 Rdr: 2 mrk. 4 s.  samt qvitteringer for grundeleye fra Ao: 1699 til indeværende aar, Skiødet dat: d: 4 Oct: 1710.

 

1713: 193b

 

Noch indlagde hand Lars Larsøns qvittering for de paastevnte 3 Rdr: paa slet papir  dat: d: 10 Martj 1710.

  Contraparten producerede den ham ofvergangne Dom, hvoreftter hands Huse af Orm Diøn/n/o, Torbiørn Tronæs, og Ole Jaastad findes Wurderede for 19 Rdr: 12 s.  derhos hand paastod iche alle hands da tilhørende huse Være i det same forfattet, som Lieutenanten nu beboer og sig tilegner, paaraabte endnu een Dom, Lieutenanten skulde Være ofvergangen {at betale}  \til sig/ for huushyre at betale 28 Rdr:  hvilchen hand paa HøsteTinget 1712 forhen sig paaberaabte, og deraf Vilde de paatalte 3 Rdr: decourtere.

  Citanten paastod eftter lovlig producerede Adkomst til sine Huse, saaVelsom Nams Dom hvorudj Lieutenantens iboende Huse Lars Larsøn er fraVurderet, sig {som} de paastævnte 3 Rdr: blifve tilfunden, særdeles eftterdj Sagen eengang tilforn formedelst den paaberaabte Dom har Vaaren opsat, som eftter Lofvens tilhold mere end eengang ey maa skie, herpaa Dom forlangende,

  Contraparten havde ey heller mere i Sagen at inVende, men samtlige med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Lars Larsøn ingen bevislighed har tilstædebragt, ey heller den forhen paaberaabte Dom, hvorved hand formener sig

 

1713: 194

 

kunde gotgiøre Lieutenant Jon Davidsøn sig Være Penge skiyldig, og Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Lovs 1 B:  13 Cap:  15 Art: ey tillader opsættelse eller paaskud paa bevislighed mere end eengang at ansees,  Citanten derimod baade {baade} ved producerede Skiøde af {dateret} 4 Oct: 1710.  af Hr: Jørgen Jensøn Brose meddeelt  beviser sin lovlige Adkomst \til/ sine iboende Huse, hvilche eftter executions i Rette lagde forretning d: 17(?) Julij 1699.  Lars Larsøn er fraVurderet, og hand siden den tid til same ey kand gotgiøre nogen Adkomst, saa tilfindes Lars Larsøn til Lieutenanten Jon Davidsøn at betale de paastevnte 3 Rdr: inden 15 Dage under Nam.   qvittering fra 1699 for grundeleye, da Nams Dom gich.

 

3.  Havde Monsr: Peder Jensøn Smidt Ved Lensmand Lars Bech og Hans Sexe ladet i Rette kalde Knud Espen for 3de Rdrs skiyld, hand for et huus Ole Staen Ved Dom og Bod fradømt  og \sig som/ da Værende Ombudsmand tilfunden pligtig er,

  den indstævnte mødte iche, hvorfor stævnevidnerne blev paalagt Deres Stevnemaal Edlig at Afhiemble, som og skiede, derpaa eftter Ombudsmandens eller Citantens paastand

Afsagt.

Knud Espen paalegges eftter lovlig Warsels igientagelse til næste Rettes dag at møde  eller lide Dom for udeblifvelse.

 

4.  Noch havde Monsr: Peder Jensøn Ved Lensmanden og Hans Sexe ladet indstævne Johan/n/es Jastad!! (Jaastad) at betale 1 mrk. 8 s. restans af Tiende, imedens hand boede paa Handegaard,

  den indstævnte mødte

 

1713: 194b

 

tilstaaende lovlig Kald, foregav derhos sig Vilde bevise lovlig med Widner den paatalte Tiende hafve afbetalt, men den rixortes fordring Være allene for indførsels Penge.

Afsagt.

Den indstævnte Johan/n/es Jaastad hafver til næste Rettes Dag sine paaberaabte Vidner at fremføre u\n/der Doms Lidelse.

 

D: 28. betientes igien Retten for same Tinglav, hvor først til publication blev produceret et

  gafvebrev udstæd af Aad Larsøn Indre Bleyen til sin Søn Ole Aadsøn paa ½ Løb Smørs Leye udj Indre Bleyen  med Bygsel og Herlighed, derimod de andre Søskende eftter Lofven giort ievnet, same af dato Hougse d: 27 Oct: 1713.

  2.  Et Skiøde udgifvet til Aamund Erichsøn Indre Alsager  af Torbiørn Alsager paa ½ Løb Smør,  af Johan/n/es Bramstveed paa 2 3/8 mrk Smør,  af Knud Olsøn BramsTveed 2 3/8 mrk Smør,  og af Helgie House paa 4 ¾ mrk Smør,  aldt udj den Gaard Indre Alsager, hvorudj den kiøbende tilforn 7 mrk arfvelig er tilfalden, og Odels-Retten paa 1 L: Smør og 1 Huuds Leye i same gaard tilhørig, \af/ prisen er mindste med meste Penge betalt, Skiødet dat: Hause d: 27 Oct: 1713.

 

(Der)næst fremkom Arne lille Naae og lod lyse sin Pengemangel og OdelsRet paa sin Hustrues Marete Erichs Datters Vegne til 3 Spd: Smør udj Maachestad, som af Tosten Aamundsøn bruges og beboes, og hindes Forfader til Haldor Espe for nogen Rum Tid skal hafve afhændet, same hand udj Tingbogen forlangede maatte indføres.

 

1713: 195

 

 

Til same Tid havde Monsr: Peder Jensøn  forrige Ombudsmand  Ved Lars Hildal og Svend Mansager ladet i Rette kalde  Aamund Sandven for resterende Leding og Tiende af 1709 og 1710  1 Rdr: 6 s.    Gunder Sandven for same Aars restans af Leding og Tiende  3 mrk. 10 s.    Niels ibid for ermeldte aars resterende Leding og Tiende 1 Rdr: 10 s.    noch Ved Svend Mansager og Tolleiv Skare indstævnt Angunde Tveet for Ledings og Tiende restans af 1709 og 1710  10 mrk 4 s.    Ved Svend Mansager og Ole Isacsøn Jordal {stæv} stævnt Jon Strand for ermeldte aars forfaldne Leding og Tiende, 7 mrk. 4 s.    Ole Eye for Ledings og Tiende Krav af titbenævnte aar  1 Rdr: 2 s.

  hvilche indkaldede iche mødte, hvorfor Stevnevidnerne blefve paalagde Stevnemaalet lovlig at afhiemble, som og Edlig skiede, derpaa eftter Ombudsmandens paastand, at de udeblifvende maatte forlegges!! (forelegges) Lovdag.

Afsagt.

De indstævnte  Aamund, Gunder og Niels Sandven, saaVelsom Angunde Tveet, Jon Strand og Ole Eye, som alle udeblev, paalegges, som de befindes lovlig Wære Varslede, eftter Kaldsmaals lovlig igientagelse til næste Rettes Dag at møde under Doms paafølge.

 

Noch havde Monsr: Peder Jensøn Ved Lensmand og Hans Sexe ladet Warsle Samson Skiel(vig) eftter forhen ergangne Dom at erlegge 1 (…? i) tilfundne Omkostning,

  den indstævnte mødte iche, hvorfor kaldsmændene Deres Stevnemaal maatte Edlig afhiemble, derpaa

Afsagt

Samson Skielvigen legges Lovdag til næste Ting at møde  eller lide Dom for udeblifvelse.

 

1713: 195b

 

 

3.  Havde Knud Ludsand Ved Lars Utne og Ole Røen ladet i Rette kalde Lars Nøstvigs Kone for eendeel Tøm/m/er, hun mod Forbuds forkiyndelse har ladet tage og bortføre,

  paa den indstævntes Wegne mødte Ole Ludsand  Vedtagende lovlig Warsel,

  Citanten Var paastaaende at Anna Nøstvig bør tilfindes, baade at betale sig for sit arbeide, som og for det Tøm/m/er hand paa den anden Part af same Jord har hugget, derforuden ansees til Bod for arrestes brydelse,

  Contraparten derimod referede sig til den forhen 1712.  d: 13 Dec:  ergangne Dom, hvorudj ermeldte Ane Nøstvig og hindes Mand Tøm/m/eret  mod nøyagtig betalning for arbeide  til Knud er tilfunden eftter uVillige Mænds Wurdering, hvorpaa hand uden føye eller Dom/m/ens svæchelse beretter sig siden hafve giort forbud, som Ole Ludsand foregifver ey Være lovlig forkiyndt,

  Widere havde ingen af Parterne at inVende, men samtlige med Dom fnøyede!! (fornøyede).

Afsagt.

Eftter den 1712.  d: 13 Decembr:  paa Ludsand ergangne Doms indhold  at Knud Ludsand til Lars Nøstvig og hands Qvinde, skulde afstaa baade ½ pd og 1 Faarskinds Leye udj Nøstvig mod nøyagtig Løsning  saaVelsom eendeel Tøm/m/er hand kortens for hugget hafver  eftter Skiællige Mænds billige Wurdering, og same Dom upaatalt har ladet passere, og i same henseende paa Tøm/m/eret at giøre Forbud  ey har haftt Føye eller Anledning,  Contraparten ey heller har nægtet

 

1713: 196

 

hands anVendte arbeide nøyagtig at gotgiøre,  saa tilfindes Knud Ludsand Tøm/m/eret til Ane Nøstvig  eftter uVillige Mænds sigelse og Skiøn  for hands arbeid at afstaa under nærmere paafølge af Lofven.

 

4.  Havde Helge Berfven Ved Lensmanden og Hans Sexe ladet indstævne Johan/n/es Age, Dorethe og Svend Berfven  at lide Dom for ulovlig Skovhug med Løv og March,

  de indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel,

  Citanten satte i Rette at Johan/n/es Age og de 2de af Berfven, enten burde lade Opsidderen paa Tyssedal beholde sin Løv og Marcheskouv ufornærmet, eller Vise dertil sine Adkomster,

  de indstævnte replicerede  sig udj Skougen  Tyssedal omliggende  ligesaa Vel Være Eyende som Helgie Berfven, hvilchet de, naar nærmere fornøden eragtes, med Skiftteforretningen eftter Sl: Ole Jonsøn Jaasta agter at bevise, som de formener paa Aastædet bør skie, naar De sin formodende eyendeel upaatalt ey maa beholde,

  Widere havde ingen af Parterne at sette i rette  men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Den paatalte Sag, som i Skouskiftte og hugster beroer  og derfor eftter Lofv: 1 B:  16 Cap:  1 Art: Siun og Besigtelse behøfver, henVises til Aastædet, hvor eftter Lovlig Kald og omgang skal kiendes, hvis Ret er.

 

5.  Havde Haaver Sysen ved Torbiørn Siurs(øn) Bu, og Niels Ystenæs ladet i Rette kalde Haldor Biotveet, at møde i Rette med sin Bygselseddel, og den anvise, om den er Lovlig,

  den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel  producerede dernæst sin Bygselseddel  dereftter formenende sin Jord at bruge og beboe, saa

 

1713: 196b

 

lenge hand, som een Leilænding sig Norges Lov holder eftterretlig og sin pligt med Skatters og Rettigheders ydelse beviser,

  Citanten Var i Rette settende Haldor eftter sit Løftte burde ægte den Pige Jorond Ingebricht datter, for hvis skiyld hand er Kom/m/en til Jorden, {eller}

  Contraparten replicerede, hvad Ægteskab imellem sig og ermeldte Pige angaar, maa hand for et andet Forum indkaldes og stevnes, formodede eftter erlagde Bygsel og Fæstebrev sin Jord til brug at beholde og tilkiendes,

  Widere havde ingen af Parterne at inVende, eller sette i Rette  men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Haldor Biotveet eftter sin Bygselseddels formeld  /: som han/n/em paa hands Livs Tid er \eftter Bygsels erleggelse/ meddeelt :/  ey befindes hafver været ofverhørig, men Deres Kongl. Mayts: Lov og een Leilændings pligt i aldt sig holdet eftterretlig, kand ey sees eller Kiendes, at hand sin Jord og første Fæste Kand hafve forbrudt,  hvad den fremførte ægteskabs pretention angaar  saaVelsom den i Bygselseddelen indførte Omstændighed om Ole Biotveets recom/m/endation for Haldor Johansøn, som mest og særdeles ansees at hafve ofvertalt Eyeren til at fæste Jorden, remitteres Den eftter Lofv: 1 B:  2 Cap:  14 Art: til sit Forum, hvor upaatviflet Retmessig Kiendelse maa forventes.

 

6.  Havde Jon Øvre Qvaale ladet Warsle og i Rette kalde Elling Hause, fordj hand eftter Andeel iche Vil forbedre Husene paa Øvre Qvaale, hvorudj hand bruger ½ L: 9 mrk.  saaVelsom betale

 

1713: 197

 

Rettighed og Landskiyld af ½ L: 9 mrk. hand udj Øvre qVaale  Citanten og hands Søskende tilhørig  fra 1699 til 1709 brugt hafver,

  den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Kaldsmaal,

  Citanten satte derpaa i Rette at Elling øvre qVaale burde tildøm/m/es, at erlegge den resterende Rettighed af ermeldte Part for ofvennævnte 10 aar, naar Odelskat og RosTieniste er fradragen  8 Rdr: 12 s.  saaVelsom Husenes reparation,

  Contraparten havde ingen bevislighed at fremføre eller paaraabe, hvorved hand det paatalte Krav Kunde fra sig legge, foregav allene paa Skifttet eftter Sl: Asbiørn Langesætter, af forrige Sl: Sorenskrifver Funch mundtlig Være sluttet, at hand til Wederlag skulde lige saa lenge bruge den Part, uden afgiftt, som Sl: Asbiørn {sin} \hands/ Part uden Rettighed havde brugt, hvilchet hand foregifver Wurderingsmændene hafver hørt,

  Widere havde ingen af Parterne at paastaa eller indVende, men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som den indstævnte Elling House ingen BeWislighed  mundtlig eller Skrifttlig  har tilstædebragt eller paaberaabt, hvorved hand sig det tillagde Krav kand fralegge, men allene foregifver paa ArfveTompten eftter \hands/ S(l: ..?)der Asbiørn Langesetter af Skiftteforvalteren mundtlig være sluttet, dog ey i Skiftteforretningen indført, at hand saa længe skulde Bruge Asbiørns Part uden Afgiftt, som hand Ellings uden Rettigheds erleggelse havde haftt i brug  /: Da hand dog i Sterboen heller sit krav

 

1713: 197b

 

til fyldestgiørelse og udlæg burde indgifvet :/  og Sl: Asbiørns eftterladte umyndige børn derofver ey kand miste eller noget med billighed fragaa  saa tilfindes Elling House eftter fradragne Odelsskat og RosTieniste, at betale til Jon øvre Qvaale og medarfvinger den øvrige Landskiyld af ½ L: og 9 mrk. Smør udj 10 aar  saaVelsom 3de aars 3de Tage  ialdt 8 Rdr: 12 s.  inden 15 Dage under medfølge af Lofven,  den paatalte Huse-forbædring {angaaende} henVises til foregaaende lovlig Besigtelse og taxation paa Aastædet  da nærmere Lovmessig Kiendelse skal paafølge.

 

7.  Havde Elling Hougse Ved Lensmanden Lars Bech og Hans Sexe ladet i Rette kalde Ingeri Langesætter at svare og fyldestgiøre sig eftter Anpart for hvis forbædring, hand Øvre qVaals Huse har anVendt,

  den indstævnte mødte iche, hvorfor Stevnevidnerne blev paalagt Kaldsmaalet Edlig at afhiemble, som og skiede

  Citanten Var paastaaende Contraparten maatte forelegges Lovdag til næste Ting.

Afsagt.

Ingeri Langesetter, som eftter Kaldsmændenes Edlige forklaring, befindes Wære lovlig stævnt  paalegges til næste Rettes Dag at møde under straf, som Wedbør.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen, som mere havde stævnt eller Vilde gaa i Rette, hvorfor Ligning og taxation ofver den allernaadigst paabudne Dagskat i dette Tinglav allerunderdanigst skulde blefven foretagen,  til same Ende War af hvert Kirchesogn i dette Præ-

 

1713: 198

 

stefield 4 Mænd tilnævnedt, som same forretning skulde biVaane om een hvers tilstand eftter Deres Widende at giøre forklaring, nemlig   af Odde Sogn  Christen Eitrem, Svend Grønsdal, Thormo Aase, Tolleiv Skare, Asbiørn Age, Peder Mæland, Holger Berfven, Torgiels Aamundsøn Jastad!! (Jaastad), Torgiels Hause, Ole Lothe, Johannes Tioflaat, og Peder Ureim, de sidste 8 af Ullensvang og KindserVig, hvilche Veigrede at giøre Eed, formenende det raadeligst, forrige taxation blev uden forandring og Ved magt staaende, reiste derfor de fleste af Dem hem/m/elig bort;

 

slutlig blev Laugrettesmænd opnævnede som Retten 1714 skal betiene,  Lars og Jon Utne, Greb Bleyen og Tosten Røesetter, Niels Røesetter, og Ifver Hovland,   samt af Røldal,  Mons Hambre, og Knud Haarre,  hvilche 4 sidste hos Laugmanden Deres Laugrettes Eed hafver at aflegge   og derpaa opsagdes Retten for dette Tinglav.

 

 

 

Ao: 1713  d: 30 Oct:  holdtes ordinair Høste- Skatte og SageTing for Ulvigs, Eidfiords og Grafvens Sogner, nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn, Forpagteren ofver Halsnøe Kloster, Monsr: Hendric Miltzou, Lensmand Baar Spaanheim, samt Edsorne Laugrettesmænd  Elling Ose, Pe(der) Herrei, Ifver House, Torchel Opheim, Ifver Næshe(im), Endre Tveet, Aad Haaeim og Lars Meaas  med mere Tingsøgende Almue,

 

da eftter Rettens sættelse lydelig for alle blev læst og forkiyndt alle de høye ordres, placater og Patent, som forhen fol: 189 findes extraheret.

 

1713: 198b

 

 

Dernæst til publication anViist

  een Bygselsæddel udstæd af Deres Høiærværdighed Hr: Biscoppen Mag: Niels Smed til Baar Haaversøn paa 1 ½ Spd: Smør og ¼ Huud, udj den gaard Sysen  i Hardanger og Ulvigs Præstegield beliggende, af hands Fader for ham opsagt, Bygselen betalt med 5 Rdr:, dat: Bergen d: 1 Dec: 1711.

  2.  Een dito Bygselsæddel udgifven af Mad: Else  Sl: Funches  til Niels Olsøn paa ½ L: Smør og ½ Giedskind udj Store Berge  i Ulvigs [Præstegield] og Hardanger beliggende, første Bygsel eftter Lofven betalt, dat: Lille Grafven d: 29 April: 1713.

  3.  Noch Et Fæstebrev udgifvet af Monsr: Hendric Miltzou  Ombudsmand ofver Halsnøe Kloster  til Knud Knudsøn paa 1 pd Smør og ½ Buchskind udj Hofaas  i Hardanger og Grafvens Sogn beliggende, Halsnøe Kloster tilhørig, hvilchen Jordepart ham tilforn med condition og contract imellem \ham/ og Enchen med saa haarde terminis er ofverdraget at hand derved ey kand Subsistere, eller retmessig indrettet, den sidste dat: Eide Tingstæd d: 14 Martij 1713.

  4.  Et Skiøde udstæd af Mad: Else Hans Datter Alstrup med hindes forlofvede Kiæristes Borgemester Hans Weiners Willie, som og hindes Lafværges  Ærværdige Hr: Jørgen Jensøn Broses samtøche  til Sorenskrifver ofver Hardanger  Wos etc:  Jesper SchwartzKopf  paa hindes da paaboende Gaard Lille-Grafven  i Grafvens Sogn og Hardanger beliggende, Skiyldende aarlig 2 ½ Løb Smør  med dessen paastaaende Waan og adre!! (andre) Huse, og det drudj!! (derudj) befindende Muur

 

1713: 199

 

og Naglefast Boehafve og Inventarium af Kachelovner, BryggerKiedel  Omtræch i den store stue  eller noget deslige af Tøy, Træ, Jern eller Kaaber, Hafve-Træer og dessen indhægning, samt Nøster saa Vel Ved Wandet som Søen staaende, derhos betalt eftter forening 600 og halvtredsinstyfve Rdr:   derforuden tilstaaet i same Skiøde, naar ermeldte Madam, blifver til sinds den næst liggende gaard Traa og hosstaaende Saug at afhænde eller bortleye, skal den Jesper SchwartzKopf først tilbydes,  Skiødet dateret Lille-GrafVen d: 31 Martij Ao: 1713  og underskrefvet af Mad: Else Funchs, hindes forlofvede Kiæriste Hans Weiner, samt Hr: Jørgen Jensøn Brose.

 

Til same Tid og stæd havde Ombudsmanden Ved Skafferen Baar Sysen og Torchel Torblaa eftter opsettelse paa næstleden WaarTing (at)ter ladet i Rette kalde Halsteen Olsøn og Begge Snares Datter Torblaa for indbyrdes begangne Leyermaal,

  den indstævnte Halsteen mødte personlig  og paa Qvindfolches Wegne hindes Fader  begge tilstaaende lovlig Kaldsmaal,

  hvorpaa Ombudsmanden Var paastaaende Dom til Bods lidelse, eftterdj Sagen paa forrige Waar-Ting Var med de Wilchaar opsat, at Bøderne paa næstfølgende Ting s(kul)de prompte erlegges, saafremt delinqventerne indbyrdes Ægteskab ey forinden Wilde indgaa, og samtøche,

  De indstævnte hafde intet af!! (at) indVende, men begge med retmessig Dom fornøyede, uden hindes Fader formente Drengen,

 

1713: 199b

 

som hands Datter havde beligget, burde for hinde  som tilforn uberøgtet  erlegge Bøder.

Afsagt.

Halsteen Olsøn  som med Begge Snares Datter eftter egen tilstaaelse og befundne Kiendsgierning med Leyermaal har forseet  bør eftter Lofv: 6 B:  13 Cap:  1 Art: stande Aabenbare Skriftt, og Bøde til Deres Kongl: Mayst: 24 Lod sølv.  Begge Snares Datter tilfindes iligemaade for begangne \aabenbare/ Leyermaal med Halsteen Olsøn eftter Lofvens forberørte Bgs: og Caps: same Art: eftter udsta\n/dene Kirchens Disciplin til Herskabet at bøde 12 L: Sølv.  begge inden 15 dage under Nam.

 

2.  Havde Ombudsmanden Ved Lensmand Baar Spaanheim og Skafferen Baar Sysen ladet indstevne Hald Ifversøn Wichnæs, fordj hand hos Peder Ødven skal hafve opbrudt hands Nøst og bortstaalet eendeel Nødder!! (Nøder),

  den indstævnte mødte iche, hvorfor Stevnevidnerne blev paalagt Deres Kaldsmaal Edlig at afhiemble, som og skiede, derpaa

Afsagt.

Den indstævnte Hald Wichnæs, som iche mødte, og dog eftter Kaldsmændenes Edlige forklaring er lovlig stævnt, forelægges Lovdag til næste Rettes Dag at møde under Lovmæssig Doms paafølge.

 

3.  Noch havde Hr: Hendric á Møinichen ladet i Rette kalde Torchel Torblaa, fordj hand sig, som Landrodt u-adspurt, har tilladt sin Naboe Snare Torblaa

 

1713: 200

 

3de aar eftter hin anden slaget og Høstet nogle Teiger  Præstebordet tilhørig, derforuden at møde med sin Bygselsæddel i Rette, at forfares om hand den i alle maader har lefvet eftterretlig, eller ofverhørig,

  Den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel, anVisende sit Fæstebrev, som bevilger ham sin Jord til brugs, saalænge hand Deres Kongl: Mayts: Lov og Forordninger sig eftterretlig holder,

  Citanten satte derpaa i Rette at ermeldte Torchel hverchen har eftterlefvet Deres Mayts: Lov, som forbyder alle Leilændinger sin Jord uden Affalds af Søn eller Tiener at bruges  /: hvilchet hand formener til Høe og græs afvel iligemaade kand extenderes :/  ey heller een Leilændings pligt, Jorden at forbædre, som saaledes uden tilstræchelig giødning og Hævd maatte forarmes og tage Skade, derpaa formodende Leilændingen maatte tilRette settes og processens bekostning erstatte.

  Contraparten replicerede  sin Jord eftter sin tiltrædelse ey være forringet Ved fattelse af giødning, ey heller sig eller \hiemme/ iorden Ved den/n/e bortloente Slaatte fornærmet, som ligger nær under Fieldet og Tieste Fæfod og Bede underlagt, deraf formodende frikiendelses Dom,

Afsagt.

Som Torchel Torblaaes forseelse, i det hand sin Naboe har bevilget i sit tilhørende Leyermaal og brug at sla og Høste, ey til Lofvens ? B:  14 Cap:  33 A:  som om Sæd særdeles taler, {hvilchen} og Leilænding forbyder uden søn eller Tiener at tillade affalds, kand hentydes, og ey uden tilRettesættelse af Citanten paastaaes, saa adVares og forbydes Torchel Torblaa eftterdags sin Jords tilhørende anpart uden eller inden Giærdes foruden Jordeyerens tilladelse

 

1713: 200b

 

til nogen Frem/m/ed at bortleye eller bortlane!! (bortlaane) under nærmere paafølge af Lofven,  Processens Omkostning betaler Torchel til Citanten med 20 s. Danske.

 

4.  Havde Zidsele Marie Aarning Ved Helgie og Ole Legrei ladet stævne Jens Thomæsøn Wig og Brite Lars Datter ibid: at møde i Rette med Deres Adkomster til deres paaboende Jord  hvortil hun formener sig Odelberettiget, og nærmest, ermeldte Jord, som hun formoder allene Være Pantsat, at indløse.

  Jens i Wig mødte  tilstaaende lovlig Warsel, saaVelsom paa Brite Lars Datters Vegne hindes Fader Lars Larsøn iligemaade Wedtagende stævning.

  Citanten producerede derpaa et Copie af Pantebrefvet, som til Jens i Wig skulde Være udstæd,  Videre havde hun iche at i Rette legge, eller paaraabe, uden allene sin Odel  saavit hun baade selv er Karen Movats  /: som ermeldte Pantebrev 1660 har udstæd :/  hindes Søns Datters Datter, og derforuden af sin Moster Blantsefloer Aarning har fuldmagt same gods at indtale, hvortil hun dog ingen skrifttlig commission fremviste,

  Contraparten paastod derimod Citanten baade burde i Rette lægge sin Fuldmagt af de Wedkom/m/ende, saaVelsom Odels Adkomst og document, førend hand kand forpligtes nogen Adkomst at fremvise  dette aldt hand eftter Lofven formener paa Aastædet eftter lovlig foregaaende Odels stevning bør forhandles og Døm/m/es, hvormed Citanten var fornøyet.

Afsagt.

Sagen henVises eftter Lofv: 5 B:  3 Cap:  10 Art: til Aastædet, hvor eftter foregaaende lovlig Warsel og fremførte bevisligheder, skal kiendes hvis ret er.

 

5.  Havde Hans Olsøn Ved Lensmanden og Michel Lindebreche ladet i Rette kalde Sifver Spaanheim, fordj hand først Ved steen, siden Ved Agers udbrydelse har formeendt ham sin sædVanlige og brugelige Wey til Søes og Kirchen,

  den ind-

 

1713: 201

 

stævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel,

  Citanten satte dernæst i Rette, at Sifver Spaanheim maatte tilfindes Weyen for sig igien at ryddiggiøre, saaVelsom erstatte hvad omkostninger paa Reise og Proces har anVendt,

  Contraparten derimod paastod, at Citanten burde bevise den paatalte Wey hafVe Wæret af gamel Tid een Kiørsle Wey med De ældste Widner som nu der i Sognet findes, forlanger derhos den skade, han/n/em paa hands Jord Wed hands \Naboes/ Weye og Kiørsel er tilføyet  maa siunes og paakiendes,

  Citanten havde indkaldet 2de Widner, om skulde fornøden giøres, nemlig Michel Lindebreche og Magne Børse, begge nærværende og Wedtagende Warsel, aflagde derpaa det 1ste eftterfølgende Edlig Widne, at Aandelands Opsiddere udj nogle og tyfve \aar/, hand der i Naboelafvet har boet  ey til Søes eller Kirche har haftt anden Wei, ey heller Ved!! (Veed) til same gaard nogen anden beleilig Wey kand Wære, uden den, som nu paakiæres,  mere herom ey Widendes.

  Det andet Widne Magne Børse forklarede iligemaade Edlig at same Wey altid til gange Wey er Waaren brugt saa længe hand mindes  og Weed af Aandelands Opsiddere og Kiørt høst og Waar, men Høyeste Som/m/er Wed hand iche, sagde sig derhos hverchen fra Aandeland til Siøes eller Kirche Wære eller Kunde blifve nogen anden Wey end den omtvistede,  mere sagde sig ey at Wide,

  Parterne blefve tilspu(rte) om De mere havde at sige, hvortil Citanten svarede og begiærede i Sagen maatte kiendes som lovlig og billig,

  Contraparten derimod paastod Opsettelse og henVisning til Aastædet, baade at tage Weyen i Øyesiun, som og tilstædebringe og lade herom forhøre de fornødne Widner,  mere havde ey at inVende, derpaa

 

1713: 201b

 

Afsagt.

Endskiønt Contraparten Sifver Spaanheim er Opsettelse forlangende, samt henVisning til Aastædet, kand same for den/n/e sinde ham ey beVilges, eendeel fordj Lofvens 1 B:  4 Cap:  24 Art: Opsettelse i sine Wisse Tilfælde allene tillader, derforuden ingen Wisse Widner eftter same Bgs 13 Cap:  15 Art: er paaberaabt, ey heller Sagen er af den Omstændighed og Wilkaar som Lofv: 1 B:  15 Cap: til Siun og grandskning Vil hafve henVist,  men kiendes herudinden for Ret, at Sifver Spaanheim  som med Pløining Hans Olsøn Aandelans sædVanlige Wey har formeent  /: hvilchet de 2de forhørte Widner forklarer baade hafve Wæret og ey anderledes kand blifve :/  bør eftter Lofv: 3 B:  16 Cap:  2 Art: lægge ud igien og giøre den saa færdig som den tilforn har Waaret, {sk} under 3de Lod Sølvs Bøder. Formener hand sig paa sin Jord ellers blifve ulovlig fornærmet, hafver hand same til Aastædet lovmæssig at paatale,  betaler derforuden Processens Omkostning til Citanten med 2 mrk. Danske.

 

Derpaa endtes Retten den/n/e Aftten.

 

D: 31 Betientes igien Retten i ofvenmeldtes ofverværelse, Da først til Tinglysning blev anViist

  et {Skiøde} \Gafvebrev/ udgifvet af Aalmo Nielsøn MøchleTuun, til hands Søn Gunder Aalmosøn paa ½ Løb 1 ¾ mrk. Smør  et Buchskind og ½ Kalvskind  med Bygsel og Herlighed  udj den Gaard Garetuun  i Hardanger og Eidfiords Sogn beliggende, derimod hand de andre børn agter af giøre iefnet  dat: Eide Tingstæd d: 30 Oct: 1713.

 

1713: 202

 

 

Til same Tid og Ting havde Eli Hyldes og Tosten Hyldes Datter Christi Tostens Datter ladet Ved Michel Lindebreche og Magne Børse ladet til Tinge kalde Ole Andersøn Opheim, Torchel Opheim og Tosten Sæd at imodtage Løsnings Penge, eftter forrige Deres Opbud, for 5 Spd Smør, Deres Sl: Fader Anders Opheim af Tosten Hylde Kiøbt hafver,

  de indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel,

  Citanten Var derpaa i Rette settende, eftterdj Godset paa Som/m/erTinget d: 15 Julij 1713 af De eyende til Odelsbaarne Var paa Tinget opbøden, mod Lovlig og tilstræchelig Løsning, og hand  nemlig Knud Hambre paa sin Søsters Datters Wegne Penge 62 Rdr: eftter indkiøbet, derfor i Rette legger, contraparten maatte tilfindes same at modtage,

  Contraparterne paastode derimod, hvad forbædring og Omkostning siden indkiøbet paa Jorden Var anVendt  maatte {War} af skiellige Mænd Wurderes og erstattes, Odels Ret og Løsning kunde de ey fragaa Citanten Være tilhørig, fremlagde og det af bemeldte Tosten Hylle og hands Broder Jens Hylle udstæde Skiøde til Sl: Anders Opheim paa 1 L: og 1 Spd. Smør for 64 Rdr:  dat: UlVigs Tingstue d: 11 Martij 1695.  paastode ydermere Satisfaction for de Wilkaar hun  \nemlig Enchen/  siden Gaardens afstaaelse nødt hafve,

  Videre havde ingen af Parterne at paasta!! (paastaa)  men Lovmæssig Dom forlangende,

Afsagt.

Som 5 Spd: Smør udj Gaarden Hylle af De eyende til De odelberettigede næst afVigte Som/m/er-Ting d: 15 Julij 1713 mod nøyagtig Løsning blev lovbøden, og \nu paa/ Citantens Wegne hin-

 

1713: 202b

 

Des Moderbroder Knud Hambre 62 Rdr: Løsnings Penge i Rette legger, Contraparternes Skiøde i Rette anVist forklarer, same gods for 64 Rdr: Være indkiøbt, saa tilfindes ermeldte 5 Spd: udj Hylde Citanten som nærmeste Odels og Løsnings berettiget mod 64 Rdrs: erleggelse, eftter Skiødets formeld,  derforuden erstattes ald billig og bevislig paa godset anVendte bekostning siden indkiøbet eftter Lofv: 5 B:  3 Cap:  5 Art:  som uVillige Mænd det Wil forsvarlig ansee og Wurdere.  De paaberaabte Wilchaar, Enchen siden gaardens afstaaelse skal hafve nødt  remitteres til {til} nærmere paatale og Lovlig Omgang.

 

2.  Havde Sr: Peder Jensøn Smit Ved Lensmand Baar Spaanheim og Baar Sysen ladet for Retten indkalde Niels Lione for resterende Landskiyld og Rettighed for Aar 1710.  4 Rdr: 1 mrk. 11 s.  til hvis betalning hand eftter mindelig tit igientagen Warsel og erindring sig ey har Wildet indfinde,

  den indstævnte mødte iche, hvorfor Stævnevidnerne blefve paalagde Kaldsmaalet Edlig at gotgiøre, som og skiede, derpaa

Afsagt.

Niels Lione paalegges eftter Edlig afhiemblede Stevnemaal til næste Rettes Dag, naar Lovlig igien Warslet, at møde u\n/der 2de Lod sølvs Bøder, og endelig Doms Lidelse.

 

Eftter 3de ganges paaraabelse fandtes ingen som Widere havde stævnt eller Wilde gaa i Rette, Men same Tid  førend Retten opsagdes  fremkom

 

Niels Spilden, Peder ibid: og Lars Seim, som baade tilspurde Laugrettet, samt menige Almue, derforuden medbringende 2de Mænd, nemlig Mads Welchen og Arne Saaqvitne, som Edlig tillige skulde

 

1713: 203

 

forklare, at Spilden-Saug indeværende Aar 1713 ey mere end 400 Bord  baade Huusbehov og at selge  har skaaret,  som De og eftter paalæg aflagde,  hvilchet hand begiærede udj Tingbogen maatte indføres og han/n/em af Retten meddeles beskrefven.

 

Dernæst blev taxation og Ligning angaaende Den Kongl: Allernaadigste paabudne Dagskat iblant Almuen her i Tinglaufvet hørsomst og Wedbørlig foretagen,  til den Ende blefve 6 De bæste og 6 {mindre} \ringere/ af Tinglafvets Dan/n/emænd udnævnede  same at opliuse og erkiyndige, nemlig  Niels Spilden, {Torbiørn Næsheim,} Ifver House, Ifver Næsheim  Erich Medaas; Elling Ose, Torchel Opheim, Aad Haaeim, Michel Lindebreche; Peder Herrei, Find Bue, Michel Tveet og Tosten Sæd, hvilche blev foreholdt eftter høye orders at aflegge,  som ingen af Dem Wilde samtøche, eftterdj de siuntes alle Var høit sat, og ingen kunde taale noget paalæg, formeente derfor bæst og raadeligst Ved forrige taxation at forblifve.

 

Slutlig blefve Laugrettesmænd opnævnede, som Retten anstundende aar 1714 skulde betiene,  Siur i Dalen, Johannes Hambre, Tore Lione, Siur Leqve, Gutorm Røise, Helgie Legrei, Knud Hambre, og Pofvel Sæbøe, hvilche 2de sidste, som ey antagne  hos Laugmanden Deres Laugrettes Eed Wedbørlig hafver at aflegge.

 

Og derpaa opsagdes Retten for dette Tinglav.

 

 

 

Ao: 1713  d: 23 Oct:  War ieg med eftterfølgende 6 Laugrettesmænd  Tollach Nætteland, Siur Norheim, Tosten Mehuus(?)  Tosten Kaldestad, Ole Sandven og Niels Sandven  forsamlede paa den Gaard Øfsthuus  /: i Østensøe Skbbr: i (Hard)anger-Lehn :/  tilhørende Deres Kongl: Mayts: 1 L: 1 Huud, og 10 mrk.   Baron Rosencrants 1 ½ Spd:   og Opsidderen Lars Øfsthuus 1 ½ Spd:, eftter De Kongl: deputerede Ved Rentekam/m/eret  Deres Høianselige tilladelse af dato 19 Dec: 1711

 

1713: 203b

 

At tage bemeldte Gaard i Siun og Besigtelse, hvad Skade den Wed Elfvebrud maatte være tilføyet, og hvad Aftag derpaa lidelig og retmæssig burde følge.

  Til same Tid og Stæd havde Opsidderen Lars Øfsthuus ladet Skrifttlig Stevning forkiynde Kongl: Mayts: Foged Sr: Ole Larsøn paa Deres Kongl: Mayts: Wegne, som og Baron Rosencrants som Medeyer til ofvenmeldte Part  Forretningen at biVaane og Skaden observere, som og tilstaa, og imodtage, hvad Aftag billig og forsvarlig maatte forefindes,   Stevningen ordlydende indføres i forretningens beskifvelse, fandtes af Wedkom/m/ende  nemlig Fogden og Baronens tiener  paategnet at den paa behørige Stæder Vedbørlig var forkiyndt.

  Kongl: Mayts: Foged mødte personlig  tilstaaende Lovlig Warsel,  paa Baronens Wegne mødte ingen.

  Derpaa producerede Opsidderen Lars Øfsthuus 2de forhen der paa Gaarden passerede Aftags-forretninger, den ene af Sorenskrifver Hans Hansøn 1662  d: 18 Junij, den anden af Niels Pedersøn Hiermand  Sorenskrifver  ligeledes, d: 13 Julij 1688 forfattet, begge i beskrifvelsen ordlydende blir indførte.

  Hvornæst Vi os samtlige foretoge Gaarden at siune og besigtige, hvad Skade den af Elfven maatte Være tilføyet, og forefandtes paa den Nordre Siden af dens bæste Bøe og Eng Ved Elfven Være udbrudt i Længden 69 Favner, paa den Syndre Side 60  og i Breden 50 Skridt, hvilchet siden forrige ofvenanførte Aftag her paa Ga\a/rden Være skied,   at bevidne, Lars Øfsthuus havde tilkaldet sine Naboer  Svend Skeye,  Jan, Lars og Ole ibid:  alle upartiske, som tilstædeværende Edlig forklarede, ofvenmeldte Skade i Længden og Breden Ved Elfveløb siden seniste Aftag Wære ofvergangen, og tegner sig derforuden Daglig Dags, Ved stort Wanfald mere Skade maatte tilslaes.

  Fogden, som same aldt tillige tog i Øyensiun  Var allene paastaaende, om noget Aftag eftter foranførte besigtede Skade skulde forefindes, det da billig og lidelig Deres Mayts: uden stor Afgang og Afkortning i sine intrader maatte forsvarligst ansees og paakiendes.

 

1713: 204

 

  Opsidderen Var fast og fuldkom/m/en haabende og formodende, naar den store Skade, ham paa hands bæste Eng Ved Elfveløb er hændet, saaVelsom Jordens ringe bonite i sig selv og store udgiftt, blifver tagen udj nøye og Retsindig Skiønsomhed, {hand} Den da til nogle Spds Aftag i det ringste maatte taxeres, særlig, eftterdj det lader sig ansee, Gaarden Aarlig formedelst Vandfald og Fieldskrede at tage merchelig Skade, saa den derformedelst uden Lindring og formindskelse i Udgiftter, omsider maatte legges i øde og dessen Opsiddere uden moderation aldeles ruineres, og nødes den at qvittere,  i det øvrige undergifvende aldt retmæssig Skiøn og Kiendelse.

  Da Kunde eftter nøyagtig Siuning og grandgifvelig ofverVeyelse ey anderledes for Ret og billig kiendes end Gaarden Øfsthuus baade formedelst den tilføyede store Skade paa Engen formedelst Elfvebrud saaVelsom Fieldskred, som siden de 2de forhen 1662. d: 18 Junij, og 1688. d: 13 Julij \ergangne og forfattede Aftags forretninger/ eftter de 4 forhørte Widners Edlig giorde forklaring, fornem/m/es i Længden paa den Nordre Side at hafve tiltaget 69 Favner og paa den Syndre Side 60  saaVelsom i bredden 50 Skridt, og fremdeles Aarlig Ved stort Wandløb, mere ofverhængende uleilighed, som det sig lader ansee, maatte Være at forvente, hvorved den omsider uden Forskaansel og Lindring i Rettighed og udgiftter maatte ruineres og legges i øde, eftterdj dens beholdne Bøe og Slaatter derforuden er af saa liden og ringe Begreb og godhed, at derpaa i aldt ey ofver 8 Kiør formaaes at føde, Den derfor til 2 Spds Leyes Aftag forsvarlig og Retsindig maa ansees, som aldt til Deres Kongl: Mayts: nærmere allernaadigste approbation allerunderdanigst henstilles.

 

 

 

Ao: 1713  d 24 Nov:  holdtes Almindelig Høste- Skatte og Sage-Ting for Wasvær Tinglav paa Wos  nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr: Daniel Raunsberg, Lensmand Niels Haarvey, samt Edsorne Laugrettesmænd Siur Berstad, Mons Dalseide, Torbiørn Tyssen, Jon Haarvey, Gulich Aldal, Peder Haarvig, Hans Aldal, og Brynniel Edal for Knud

 

1713: 204b

 

Strøm/m/e  med mere Tingsøgende Almue,

 

da  eftter Rettens sættelse  for alle tilstædeværende lydelig blev læst og forkiyndt eftterfølgende Deres Kongl: Mayts: samt Slotslofvens Høye ordres.

  1.  Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste Patent om Høyeste Ret i Dan/n/emarch for Aar 1714.  dat: Kiøbenhavn d: 12 Aug: 1713.  saaVelsom de andre Fol: 189 extraherede ordres og placater,

  2.  Det Kongl: RenteKam/m/ers Forklaring ofver Dagskattens forordning for 1712.  at den halfve resterende ingenlunde er eftterladt, med!! (men?) allene for at soulagere Almuen, tilladt indtil widere dermed at beroe, dat: RenteKam/m/eret d: 5 Aug: 1713.

  3.  RenteKam/m/erets forKlaring ofver Forordningen af 1713  d: 14 Junij  om extraordinaire Paabud, hvem og hvor Widt udj Odelskatten og Rostienisten skal forstaaes forskaansel og Lindring, dat: RenteKam/m/eret d: 2 Sept: 1713.

  4.  Welbaarne StifttAmbtmandens foranstaltning om Dagskattens Ligning, i nærværelse af Fogden, Sorenskrifveren, 6 de bæste og 6 ringere Laugrettesmænd,  /: som Deres corporlig Eed først hafver at aflegge :/  bør foretages, dat: Bergen d: 22 Sept: 1713.

 

Dernæst

  Et Skiøde udstæd af Boie Raunsdorf til Niels Endresøn paa den gaard Mugaas  skiyldende aarlig 2 pd 12 mrk. Smør  med Bygsel og Herlighed, beliggende udj Wasvær Tinglav paa Wos  dat: Bergen d: 20 Oct: 1713.

  2.  Een Bygselsæddel udstæd af \Monsr:/ Jacob Widing til Joen Knudsøn paa 1 Spd: Smørs Leye udj Exe  i Wasvær Tinglav paa Wos beliggende, Bygselsen betalt eftter Lofven, dat: LyseKlosteret d: 15 Dec: 1712.

 

Til same Tid og Ting havde Knud Mæstad Ved Lensmanden Niels Haarvei og Størch Brachstad ladet i Rette kalde Jacob Træfald som formynder for sin Broder

 

1713: 205

 

Jon Knudsøn Træfald  for 2de aar død i Kongens Tieniste, hvis eftterladte midler Jacob Træfald paastaaes at erlegge til hands Søn Jacob Jonsøn  aVled med Knud Mæstads Datter uden copulation, hvortil de Dog havde Kongl: tilladelse.

  Den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel.

  Citanten producerede derpaa Deres Kongl: Mayts: Allernaadigste bevilning og Tilladelse dat: Kiøbenhavn d: 22 Martij 1710.  at Jon Knudsøn Træfald med Guri Knuds Datter Mæstad  ham i 3de lige Leed paarørende  i Ægteskab maa indlades, naar beVislig giøres, De hinanden ey nærmere beslægted eller besvogrede ere, og eftter Midler og Leilighed, samt Biscoppens billige Sigelse  til næste Hospetal udgifve, hvilchet begge Dele erfares Wære rigtig og eftterlefvet, det første  angaaende Deres Slegtskab  contesteres af samtlige Laugrettet, det andet  til Hospitalet Wære fyldestgiort d: 15 Maij 1710  attesterer forige (Bi)scop Sl: Doctor Randulf med egenhændig paaskriftt.  Herpaa Citanten paastod og formenede sit Datters Barn burde arfve sin Fader  endskiønt de udj Egteskab ey War samenkom/m/en, særdeles eftterdj saadant blev hindret formedelst Karlens udmarch i Deres Mayts: Tieniste forinden Kongebrefvet kom hiem og Kunde eftterlefves,

  Contraparten svarede herimod, iche Kunde Wide hvad Ret Jon Knudsøns barn havde at arfve sin Fader, eftterdj det War fød uden lovlig Ægte(skab,) og Faderen det iche eftter Lofvens tilhold h(afve) lyst i Kuld og Kiøn, henskiydende aldt til retmessig Kiendelse, Kunde ey heller fragaa eftter tilspørsel, sin Broder hafve tilsagt Guri Knuds Datter Mæstad ægteløftte  og derpaa søgt Kongl: tilladelse, som formedelst hands hastige indfalde(de)

 

1713: 205b

 

udmarch ey Kunde fuldbyrdes,

  Widere havde ingen af Parterne at indvende, men samtlige undergafve sig lovmæssig og billig Kiendelse.

Afsagt.

Endskiønt Jacob Træfald modstaar sin Broders Jon Knudsøns barn maa tage Arv eftter sin Fader, eftterdj det forinden Ægteskabs fuldbyrdelse er avlet, derimod tilstaar ermeldte sin Broder baade hafve tilsagt Guri Knuds datter Mæstad ægteskabs Løftte, som af Deres Kongl: Mayst: Wed Høianseligste i Rette lagde Kongebrev allernaadigst er tilladt, {og dessen som} og af forrige Sl: Biscoppen paategnet, \den/ forefundne Hospitals gebyhr Wære fyldestgiort, og deres Copulations fuldbyrdelse allene fornem/m/es hindret Wed Soldatens udmarch i Deres Kongl: Mayts: uforbigiængelig Tieniste, som same Dag, Kongebrefvet hos Deres Høyærværdighed War til paaskriftt, indfaldt og ufortøfvet maatte pareres,  saa kiendes for billigt at Jacob Jonsøn arfver sin Fader Jon Knudsøn, som i Kongens Tieniste er død og sig ingen anden Livs Arfving har eftterladt, og Faderbroderen, som sin Broders tilsiunsmand til den umyndiges Morfader Knud Mæstad  {hands} \Jon Knudsøns/ eftterladte Eyendele \og midler/ rigtig og nøyagtig at lefvere.

 

2.  Havde Kongl: Mayts: constituerede Foged Ved Lensmanden og Størch Brachstad ladet i Rette kalde Jacob Træfald, som i sit Ægteskab hafde beligget Giertrud Johans Datter Luren, hvilchen iligemaade for begangne Leyermaal Ved same Kaldsmænd Var indstævnt til Doms Lidelse,

  De indstævnte mødte  tilstaaende baade lovlig Warsel saaVelsom indbyrdes begangne forseelse med Leyermaal, hvortil og Kiends gierning fornem/m/es Ved

 

1713: 206

 

Deres samenavlede barn Ragnilde Jacobs Datter, havde intet i Sagen at forevende uden Kiøds og Blods Skrøbelighed, noch foregav Jacob Træfald sin Kone 3de Aar hafve Waaren sengeliggende, saa hand med hinde ey har Kundet søge seng, hvorved hand meente sig til den/n/e Faute og forseelse Wære anlediget.

  Fogden satte derpaa i Rette begge delinqventer eftter friVillig tilstaaelse for Retten, saaVelsom befundne Kiends gierning  maatte eftter Lofvens Formeld for Deres forseelse til Bod og straf Worde anseet.

Afsagt.

Eftter friVillig tilstaaelse for Retten, samt publiqve Kiends gierning  tilfindes Jacob Træfald for begangne Leyermaal i sit Ægteskab eftter Lofv: 6 B:  13 Cap:  \1 og/ 25 Art:  at stande Aabenbare skriftt, og straffes paa yderste Formue.   Giertrud Johans Datter Luren Kiendes iligemaade for begangne Leyermaal i følge af forberørte Lofvens \same/ Bgs  1 Cap:  eftter udstanden Kierchens disci(plin) at bøde til Deres Mayst: 12 L: Sølv.  og hv(o) iche hafver Midler til Bøderne, da \at/ straffes (med) Fængsel paa Kroppen.

 

3.  Havde Knud Olsøn Muggaas Ved Lensmanden og Halver Biørgaas ladet i Rette kalde Niels Mugaas at imodtage Løsnings Penge for 1 pd 6 mrk. udj Mugaas, hvortil hand formener sig Wære Odelberettiget,

  den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel,

  Citanten paastod det omtalte gods 1 Pd: 6 mrk. hafve Wæret sin Faders Odel og Hævd og fuldt hands Ætlæg ofver 16 Aar til brugs, siden hafver hand same pandtsat, og dog haftt i eye nogle aar, dereftter Wære af Panthafveren soldt til Hans Axelsøn,

  Niels Mugaas formente til Odels Løsning burde Lovlig Warsel gifves, som dette ey er, derforuden den paatalte Jordepart af Hans Axelsøn sig Wære bygslet, og nu siden af hands Svoger

 

1713: 206b

 

Boie Raunsdorf  /: som det arfvelig er tilfalden :/  Wæret Skiødet,

Afsagt.

Knud Olsøn Muggaas  som sig for Løsningsmand til et pd. 6 mrk. udj Muggaas eragter  hafver eftter Lofv: 5te Bgs:  3 Cap:  10 Art:  sin Contrapart for Juul lovlig Warsel at gifve til Tisdagen næst eftter Paaske paa Aastædet at møde, hvor eftter forefunden Adkomst og bevislighed skal paafølge retmessig Kiendelse.

 

D: 25. betientes atter Retten paa ofvenmeldte stæd, hvor eftter dessen settelse til publication blev produceret

  et Skiøde udstæd af Knud Nielsøn Thoe til Gulich Fannenæs paa et pd: Smørs Leye udj den Gaard Fan/n/enæs  i Wasvær Otting paa Wos beliggende  derfor betalt 20 Rdr:  Skiødet dat: Boelstadøren d: 24 Nov: 1713.

 

Til same Tid og Stæd havde Bryniel Edal Ved Lensmanden og Niels Mugaas ladet i Rette kalde Jacob Styfve for tillagde ubeqVems ord, at hand  nemlig Brynniel  i Skifttet eftter sin Sl: Fader skal sig hafve tilsneget 20 Rdr:  derfor at lide Dom eller bevise sine faldne ord.

  Den indstævnte mødte  Wedtagende lovlig Warsel, bedende derhos Brynniel Edal han/n/em Wilde forlade  i fald hand om han/n/em nærgaaende ord skulde ladet falde, som hand aldeles tilbagekalder, og ey bør Kom/m/e han/n/em til nachdeel eller ulempe paa hands ærlige navn og Røgte i nogen maade, hvormed Citanten lod sig nøye, og Sagen derved endtes.

 

2.  Havde Ole Olsøn Styfve Ved Lensmanden og Niels Muggaas ladet i Rette Kalde Jacob Johansøn Styfve fordj hand seniste for Retten sluttede forlig paa Aastædet Styfve d: 13 Maij 1713 ey har Wildet eftterlefve og anam/m/e de accorderede Penge for 25 mrk Smør  25 Rdr:

 

1713: 207

 

og til næste foraar indrøm/m/e ham Gaarden eftter ermeldte forlig.

  Den indstævnte mødte  Wægrende Kaldsmaalet, hvorpaa Kaldsmændene Deres Stevnemaal eftter paalæg Edlig afhiemblede.

  Citanten War dernæst eftter forberørte ergangne forlig paastaaende Jacob Styfve maatte Ved Dom tilfindes den accorderede Sum/m/a at imodtage.

  Contraparten replicerede  sig ey Wilde imodtage Penge, men same til sin Broder henskiød, som hand paa Styfve havde tilsagt Jord, førend hand sin bygslede Jord Boelstad qvitterede,

  Widere havde ingen af Parterne at paastaa eller indVende, men samtlige med Dom fnøyede!! (fornøyede).

Afsagt.

Eftter forhen paa Aastædet Styfve ergangne forlig d: 13 Maij 1713.  af indhold at Jacob Styfve forleden Michels Tid skulde for 25 mrk Smør udj Styfve an/n/am/m/e 25 Rdr:  og til anstunden(de) aar indrøm/m/e for Citanten Ole Olsøn S(tyfve) ermeldte Jordepart, hvilchet hand hverchen kand fragaa, eller gotgiøre herudinden af Ole Olsøn Wære giort inVending eller dispute imod forliget, saa tilfindes Jacob Johansøn Styfve de accorderede Penge 25 Rdr: af Citanten eftter forlig at an/n/am/m/e  og han/n/em gaarden til næste foraar at indrøm/m/e under medfølge af Lofven.

 

4!!.  Havde Ole Johansøn Styfve ladet i Rette kalde Ole Olsøn Styfve eftter Løftte at forskaffe sin Broder Jacob Johansøn Styfve Jordepart til f(or)nødenhed  eller derfor lide Dom.

  Den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel.

  Citanten begiærede derpaa enten same at bekræftte  maatte paalegges Eed  eller contraparten maatte tilfindes Eed at giøre, saadant hafve tilsagt.

 

1713: 207b

 

  Contraparten svarede  sig ey herpaa Wilde aflegge Eed, formenende sig saadant ey kunde med billighed paalegges, men hvo sag gifver, bør det med Widner at bevise,

  Widere havde Parterne ey i Sagen at sige.

Afsagt.

Eftterdj Ole Johansøn Styfve Ved Lovlige og tilstræchelige Widner Ole Olsøn ey har tillagt, det paastevnte Løftte til Jacob Johansøn om Jordebrug hafve giort, men allene herom er begiærende Eed at aflegge, Og herudinden ingen Wisse formodninger er forefunden eller paaraabt, og derfor Eed eftter Lofv: 1 Bgs:  14 Cap:  5 og 6 Art:  ey kand tillades, saa frikiendes Ole Olsøn Styfve for Citantens Ole Johansøns paatale.

 

5.  Havde Cain Lorentsøn Ved Lensmanden og Niels Muggaas ladet Stevne Gulich Opheim at anhøre Widner ofver sine øfvede Skieldsord paa Efvanger Kirche(ba)chen næstleden Som/m/er eftter forrettet Guds Tieniste.

  Paa Citantens Wegne mødte hands Søn Ole Efvanger  tilstaaende lovlig Warsel.

  Hvorpaa de indkaldede Widner Peder Haarvigen  Ole Olsøn Styfve, og Lars Halsteensøn Tyssen blefve paaraabte  herom Deres forklaring at giøre, som eftter Edens publication og Paalæg ogsaa blef Aflagt.

  Det første Widne Peder HaarVig forklarede Edlig sig hafve hørt imellem Cain Loretsøn og Gulich Opheim ordvexling, og imidlertid Gulich (sige)  kom/m/er Du her hiem og setter dig paa een tør Haug og tar wor handel fra os  du Holsteenske fant, og naar ieg finder dig paa din egen afvelbache, Wil ieg betale dig,  end tilspurdte Citanten, om hand iche truede med een Øxe, hvilchet Widnet sagde sig ey hafve observeret,  ey heller herom mere at Wide.

 

1713: 208

 

  Det andet Widne Ole Olsøn Styfve Widnede Edlig sig hafve hørt Gulich Opheim begiære betalning af Kain Lorentsøn for de afhændede Warer, og Kain derpaa byde ham 10 s:  og derpaa Gulich sige  est du Kom/m/en fra Holsteen som een fant at bedrage fattige Skattebynder, før skal ieg søge dig for Retten, og du skal betale mig Lappe under mine Skor, betal mig mit som een br(av) mand, saa er Vi Vel forligt,  derpaa holde(r?) haandende!! haanden i Wæret, sigende, Kom/m/er ieg paa din Lavbache, skal du betale mig,  mere her(om) ey Widende.

  Det 3de Widne forklarede iligemaade \edlig/ hafve hørt  kommer du Holsteenske Fant og trenger  eller truer  fattige Skatte bønder  holdende imidlertid haanden i Wæret,  mere Wiste herom ey at sige.

 

Widere havde ingen at sætte i Rette eller hafve stævnt, hvorpaa den Allernaadigst paabudne Dagskattens Ligning i Nærværelse af 6 de bæste og 6 ringere Laugrettesmænd blev foretag(et, men) af frygt og Hinder for Almuens Bul(der og Larm,) torde ey Wilde giøre nogen Forandr(ing,) hvorfor dermed fornødendtlig maa(tte) opsettes og indtil Widere med forr(ige) forblifve, særdeles formedelst deres La(rm) og Bulder, saa ingen raison eller forkl(aring) maatte høres,

 

slutlig blefve Laugrett(esmænd) opnævnede som 1714 Retten skal beti(ene, nemlig)  Gulich Fannenæs, Ole Roe, Jacob Brechu(us, …..?) Biøndal, Ole Johansøn Styfve, Halver (………?,) Brynnel Edal og Ole Efvanger, som ny ant(agen) Lavmanden sin Laugrettes Eed hafver at (af)legge   og derpaa opsagdes Retten for dette Tinglav denne sinde.

 

1713: 208b

 

 

 

Ao: 1713  d: 27 Nov:  holdtes ordinair Høste- Skatte og SageTing for Wangens Tinglav paa Wos  ofverWærende Welædle Com/m/issario Risbricht, Kongl: Mayts: constituerede Foged Sr: Daniel Raunsberg, Lensmand Wiching Tvilde, samt Edsorne 8 Laugrettesmænd  Michel Lij, Lars Løvve!!, Wiching Groufve, HaaVer Skieldal, Thormo Helland, Ifver Løne, Peder GiærsqVaal og Michel Grevle,

 

hvor  eftter Rettens sættelse  for alle tilstædeværende lydelig blev publiceret alle de forhen Fol: 204 extraherede Høi Kl: ordres og befalninger, saaVelsom den Kongl: Slotslovs og Stifttbefalningsmandens Foranstaltninger.

 

Dernæst

  En Contract oprettet imellem Giertrud Siurs Datter BacheTuun og Anfind Aamundsøn Moe, hvorved hun for ham opsiger sin til(…..?) brugte Jord BacheTuun  2 L: og 2 pd, derimod Hand tilsiger hinde Wilchaar udj same Jord aarlig 1 Maal Sæd af middelmaadig Ager, een Koes samt 2de Faars Foster, og hannem derved er tilladt af itsige Eyere Knud Giære at Bygsle,  til Witterlighed Torgier Hylle og Knud Giære, dat: Wangen paa Wos d: 27 9br: 1713.

  (2.  En) Bygselsæddel udgifven af Monsr: Hendric (Mil)tzou til Ifver Magnesøn paa 1 L: 18 mrk. Smør (udj Gaarden) Giærstad  i Dyrfvedals Ottung paa Wos beliggende, dat: Wangen d: 25 Nov: 1713.

  (3.  E)n Dito udstæd af Hr: Niels Weinvig til Ole Olsøn paa 3 Spd: Smør udj den Gaard Sygnebære i Rundalen paa Wos, derfor betalt Bygsel 7 Rdr: 3 mrk.  dat: Wangen d: 20 Nov: 1713.

 

1713: 209

 

 

Same Tid fremkom for Retten Ole Nielsøn Flættre  enroulleret Soldat, som  formedelst anstundende udmarche i Morgen, til StifttAmbtmanden Suppliqve at indgifve om sit forfald ey havde Leilighed, medbragte derfor 2de Mænd, som hand tilforn har tient, nemlig  Aad SaauVe og Erich Bøe, samt 2de Naboer  Knud Hæftte og Størch ReqVe, alle Edlig forklarende, at hand baade i hands øyen er svag, saa hand ingen blæst kand taale, derforuden af een smitsom Syge eller et slags Fransoser (= syfilis) hafve haftt 6 aar paa sit Been et aaben Saar, og deraf fanget meen, som han/n/em endnu mærchelig minde(r) naar hand et styche skal marchere eller gaa,  herom begiærende  hand et lovlig Tingsvidne han/n/em maatte af Retten meddeles beskrefven.

 

Noch fremkom Ole Stoup og lod lyse sin Pengemangel og Løsning Ret, for sig selv paa ½ Løb   for sin Broder Niels Larsøn  Wærende i Lærdal  5 Spd: Smør  udj den gaard Løne  Østre-Tuun  som af Ifver og Torbiørn beboes, i Borstrands ottung paa Wos beliggende,  same hand begiærede udj Tingbogen maatte indføres.

 

Publiceret

  een Bygselsæddel udgifven af Herløv (…?)huus til Ifver Michelsøn Næstaas paa Alland  skiyldende aarlig udj Skatt 1 L:  og udj Landskiyld ½ L: Smør, i Borstrands Ottung paa Wos beliggende, derfor betalt i Bygsel 8 Rdr:  dat: Wangen d: 28 Nov: 1713.

  2.  Et Fæstebrev udstæd af Monsr: Hendric Miltzou til Lars Baarsøn paa 2 Løber Smør udj store Skiple  udj Rundalen i Bøyer Ottung paa Wos beliggende  dat: Wangen d: 26 Nov: 1713.

  3.  En dito af Monsr: Miltzou udstæd til (…..?) Gulfsøn paa 1 pd. 9 mrk. udj \mit/ Bæhre i Rundalen  (som) hands Wærmoder for han/n/em opsagt, hvorudj ha(nd) tilforn har bygslet lige meget, saa hand nu i aldt i ermeldte Gaard er brugende 2 pd 18 mrk, dat: Halsnøe Kloster d: 13 Martij 1713.

 

1713: 209b

 

  4.  En dito udstæd af ermedlte!! Monsr: Miltzou paa sin Søsters Mad: Studs Wegne  til Brynniel Kolbensøn paa 1 L: 18 mrk. Smør udj Øvre Kyte i Winnier Ottung beliggende.  dat: Wangen d: 21 Nov: 1713.

 

Dernæst fremkom for Retten Halver og Jon Hylle  begiærende Deres indbyrdes Wenlige sluttede Forening i Laugrettets paahør, maatte udj Tingbogen indføres, af eftterfølgende indhold,  at Halver, som s(in) til dags brugende Jordepart udj Hylle  1 L: 1 pd: 4 mrk.  for {Mons} \Jon/ har opsagt, derfor af ham aarlig skal nyde et Soldsaa Sæd, 1 Koes Foster og 2de Faars Føde, saalænge hand og hands Kone begge lefver, men naar enten af Dem Ved Døden afgaar, skal den igienlefvende aarlig nyde 4 Askers Sæd, og allene een Koes Foster sin Livs Tid,  hvilchet bevidnes af de Dan/n/emænd Lars Ygre, og Niels Win/n/ie.

 

Dernæst publiceret

  et Skiøde udstæd af Ærværdige Hr: Marcus Davidson Faie til Størch Dugstad paa 1 Løb Smørs Leye udj Dugstad, som af Holgers Enche beboes, i Wangens Hofved Sogn beliggende  dat: Ringheim d: 28 Nov: 1713.

  2.  Et dito til ermeldte Størch udgifvet at!! (af) Hendric Weinvig  Giæstgifver  paa 1 L: Smørs Leye udj Dugstad  som af Enchen beboes, dat: Wangen d: 27 Nov: 1713.

  3.  Een contract oprettet imellem Ole Breche og (han)ds Hustru Joron Brynniels Datter, at hun eftter hands Død allene sig skal tilegne foru(den?) ½ Løb 4 ½ mrk. Smør udj Deres paaboende Gaard Breche i Bøyen Ottung beliggende, det øvrige Løsøre og Eyendele skal blifve til fælles bytte,  underskrefvet til Witterlighed af Jon Lunde og Kolbein Herreim, dat: Wangen d: 3 Xbr: 1712.

 

1713: 210

 

  4.  Een Bygselsæddel udstæd af Lensmand Wiching Stephensøn Tvilde til Knud Olsøn paa 1 L: Smør udj den Gaard Mit Skutle i Qvitler ottung beliggende  derfor Bygsel betalt 3 Rdr: eftter Opsigelse af Ifver Larsøn, dat: Wangen d: 27 Nov: 1713.

  5.  Een dito udgifvet af Siur Bøigd til hands Søn Kolbein Siursøn paa 2 pd. 6 mrk. udj Bøigd  i Hobøigder!! (Holbøigder) Ottung paa Wos beliggende  dat: Wangen d: 29 Nov: 1713.

 

Noch produceret til publication et Skiøde udstæd af Baar Olsøn MørqVe til hands Stifsøn Knud Nielsøn paa 1 pd Smør udj Mørqve,  paa dessen læsning blev af Kongl: foged giort forbud eftter begiær af Ole MørqVe, som hand til næste Ret Ved nærmere Kald og Warsel agter at fuldføre.

 

End een Bygselsæddel udstæd af Mag: Ole Storm  Stiftts-Proust {ofv} wed Bergens Stiftt  til Knud Larsøn Giære paa 2 Løber Smør,  samt 1 Spd: Monsr: Hendric Miltzou tilhørende   og 8 mrk Sm: Wangs Kirchen tilhørende, udj {Giære} \Bøe i Dyrvedalen/, derhos allene gifvet udj Bygsel 12 Rdr:  dat: Bergen d: 3 Oct: 17(13?).

 

Derpaa blefve 6 af de bæste og 6 de ringere Mænd tilnævnte, som den allernaadigst paabudne Dagskat eftter høye ordres med Fogden og Sorenskrifveren skulle ligne  /: af de største Ottunger 2, og af de mindre een :/  nemlig af Dyrvedalen  Mons ReqVe, Aamund Gillierhuus,   Guldfierdingen  Knud Finde,   af Boerstranden  Stephen Ringheim,   Win/n/ier Ottung  Niels Winnie,   Bøer Ottung  Ole Fæn/n/e og Brynniel Graafve,   Qv(itler Ottung)  Michel Lij,   Bordalen  Lars RondVe {og (….?) Nyre},   Wicher Ottung,  Hadle Tillung,   Holb(øig)der Ottung  Ole MørqVe og Hans Hirt,  af hvil(che) ingen Wilde Eed aflegge, eller taxationen biVaane, for Almuens Trusel og misnøyelse, frygtende det ey saa Wel og tilstræchelig kunde

 

1713: 210b

 

udrette, at det kunde blifve uden paaanche,  haabede og forlangede een Suppliqve til Deres Mayts: maatte forfærdiges om den halfve resterende Dagskattes forskaansel, og Deres Nød og Afmægtighed,  hvorved Taxationen indtil nærmere fornødentlig maatte beroe.

 

D: 30: Ejusdem blev Retten igien sat for Wangens Tinglav, da Sagerne skulde foretages, hvor da først fremkom for Retten

 

Helgie Olde, medbringende sine Naboer Ole Himble, Aad Himble, og Niels Himble, som skulle Widne om den Ilds Vaade og Nød Han/n/em og hands \gandske/ Huus næstleden Som/m/er er ofvergaaen,  hvilche alle 3de hver for sig, {eenstem/m/ig} forklarede Eedlig at baade \Den/ 3de Deel af hands Foer, saaVelsom ildgang, aldt gaardens Redskab, med aldt hvad hd!! (hand) eyede, saa hand iche havde Skoe paa fødderne eller noget i behold Wed ilden blev ftæret!! (fortæret), saa hand iche havde i behold, uden allene {det} lidet Foder i Laen War, sine faa Creature, lidet Sængeklæder, og 2de Kister,  hvilchet hand begiærede udj Tingbogen maatte indføres, og han/n/em af Retten meddeles beskrefven, for nærmere Kongl: Naade at søge.

 

Noch begiærede Knud Finde at hands forrige begiærte og protocollerede Tingsvidne, som hand nu Edlig agtede at bekræftte Wed tilstædebragte Widner  nemlig Biørne og Jon Mølster  maatte til nærmere Kongl: benaadning og Aftag herpaa at nyde  udj Tingbogen indføres, som Eftter Widnernes Edlig forklaring ey kunde nægtes  men bevdnes!! (bevidnes) af samtlig Laugrettet.

 

Til same Tid og Stæd havde Kongl: Mayts: Foged Ved Skach Hellesnæs og Peder lille Røte ladet i Rette (ind)Kalde Anders Westreim for usøm/m/elig medfart med

 

1713: 211

 

sin Kone Brite Johans Datter,

  den indstævnte mødte iche  hvorfor Stevnevidnerne blefve paaraabte  Dere!! (Deres) Kaldsmaal Edlig at afhiemble, som og Edlig skiede,  derpaa fogden paastod hannem til næste Rettes Dag maatte Lovdag forelegges,

Afsagt.

Anders Westreim paalegges til næste Rettes dag at møde eftter Lovlig afhiemblede Stevnemaal, eller lide Dom for udeblifvelse.

 

2.  Havde Hr: Com/m/issarius Risbrict Ved Stephen Traa og Ole Tvinden ladet eftter forrige Opsættelse paa Som/m/er Tinget, indstævne Knud Hæftte, at lide Dom for øfvede Slagsmaal mod Endre Næsheim, paa hands Kirchevey, som og Widner  Knud Hæfttes Kone og Endre Næsheims Kone herom, foruden de forrige anførte, at giøre forklaring,

  Knud Hæfttes Kone forklarede eftter paalagde Eeds aflæggelse  sig intet mere herom Være Widende, end de indstævnte have brugt Skienden mod hin anden, som hun allene hørdte, men hvad ord Wedste hun iche, noch allene hafve seet dem holde K(…?) og haandøxe i haanden, men ey at sla til hin anden,  mere herom ey Widende.

  Derpaa Citanten Var Lovmæssig Kiendelse forlangende.

Afsagt.

Eftterdj de 3de d: 5 Aug: næstleden, saaVelsom itzige Giertrud Hæftte indstævnte Widner, ingen forklarer nogen Kirchefreds brydelse eller Slagsmaal imellem Knud Hæftte og Endre Næsheim havde seet, og ingen anden tilstræchelig bevislighed herudinden er paabe(raabt,) og Sagen tilforn eengang opsat, saa (fri)kiendes Knud Hæftte i alle maader (for) Citantens paatale.

 

3.  Havde Aad Lunde Wed Lensmanden og Tolleiv Graufve ladet i Rette stevne Kaare Tveiten at erlegge sin første Bygsel for 1 pd. 2 ¼ mrk. Smørs [Leye]?

 

1713: 211b

 

udj Osgiær, som hand eftter Mageskiftte med {Kaare Tveten} \Knud Osgiær/ har tiltrædet uden Fæstes erleggelse til Wedkom/m/ende.

  Den indstævnte mødte iche, hvorpaa stevneWidnerne aflagde om lovlig Stevnemaal Deres Edlig forklaring,  derpaa for Retten

Afsagt.

Kaare Tveiten paalegges eftter afhiemblede lovlig Stævnemaal til næste Rettes Dag at møde under tilstræchelig Doms paafølge.

 

4.  Havde Kain Lorentsøn eftter forhørte Widners forklaring paa næstholdte Ting i WasVær Tinglav ladet i Rette kalde Gulich Opheim for nærgaaende tiltalte ord.

  Den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel.

  Citanten satte derpaa i Rette Gulich Opheim maatte tilfindes at lide for ubeqvems ord eftter Lofven,

  Contraparten derimod forklarede sig Wel hafve kaldet Cai Lorendtsøn fant, eftter den mening i Landet er brugelig, skal være meent om alle, som iche ere Bynder eller af Deres dragt, hvilchet Laugrettet contesterede, formenende sig derfor Wære angerløs,  Widere erklærede Caj Lorendtsøn for een Ærlig og uberøgtet Mand, som hand intet til Wanære Wedste at tilsige,

  mere havde ingen af Parterne i Sagen at indvende, men med Lovlig Dom fnøyede!! (fornøyede).

Afsagt.

Endskiønt Cajn Lorendtsøn paastaar og formener Gulich Opheim for ubeqVems ord eftter Lofv: 6 B:  21 Cap:  4 Art: til Bod bør ansees,  derimod Gulich Opheim forklarer, som Laugrettet og samtlige tilstædeværende contesterer, same ord Fandt om Brafve Folch eftter Deris talemaade Wære i brug, som ey bruger Deres Dragt, derforuden erklærer Caj Lorendtsøn for Retten for een ærlig og

 

1713: 212

 

uberøgtet haldelsmand!! (handels-?), siger sig og saadant til hands Wanære og Nachdeel ey hafve talt, eller dertil haftt forse  saa bør saadane ord Kai Lorentsøn i ringeste ey kom/m/e til prejudice, og frikiendes derhos Gullich Opheim for Citantens paatale, uden han/n/em for proces og Reise at erstatte 2 mrk. 8 s. under Nam.

 

5.  Havde Næsheims Opsiddere Ole, Anders, Siur og Knud \Næsheim/ ladet i Rette kalde Peder Fliseravn fordj hand iche fløtter med Dem paa rette Tid til Støels, og opbier den rette Tid igien at afflytte, men flytter ned for Dem,

  Den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel.

  Citanterne satte derpaa i Rette at Peder Fliseravn gandske udbeder deres græsning og Fægang, og Dem umueligt for Fattelse paa Træ og Skov at oprette nogen Mærchesgaard.

  Contraparten derimod replicerede  sig ingen Waarstøel hafve  /: som dog Citanterne foregafve :/  derfor Wære aarsaget baade at flytte se(nere) til Fields og tilligere derfra, begiærende allene Mærchesgaard Dem imellem maatte opsættes,

  mere havde ingen af Parterne at indvende  men samtlige med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Sagen beroer i græsning \og fæbede/, som eftter Lofv: 1 B:  16 Cap: behøfver grandskning og Besigtigtelse!!. saa henVises Sagen og {Parten} \Citan/ternes Paatale til Aastædet, hvor (da med) Lovlig omgang og forefundne bevis(lighed) skal paafølge retmæssig kiendelse.

 

D: 1. Decembr: betientes igien Retten for ofvenmeldte Tinglav,

 

Til same Tid havde Hr: Commissarius Risbricht ladet i Rette Kalde Rognald Kalfve!! (Skiple?) for øfvede Slagsmaal og ofverfald

 

1713: 212b

 

Mod Hadle Lij nattetide paa hands Seng, som og mod Tollev Bøe øfvede Klam/m/eri med et Sabel Hug i Hofvedet,

  den indstævnte mødte iche  ey heller Kunde Warsels Mændene, som heller ey mødte, afhiemble Stevnemaalet.

Afsagt.

Hr: Com/m/issarius Risbricht hafver Rognald Skiple til næste Rettes Dag Lovlig Warsel at gifve, da  eftter nærmere bevislighed og Lovlig omgang  skal kiendes, hvis ret er.

 

2.  Havde Hr: Com/m/issarius ladet i Rette kalde Hagtor og Mons Fænne for indbyrdes øfvede klammerie, af Hagtor Ved ofverfald i Skaufven foraarsaget, Mons at tilstædebringe herom bevislighed,

  de indstævnte mødte  Wedtagende Warsel,  derhos sagde Mons Fænne sig herom ingen bevislighed eller Widne hafve  hvorfor Sagen falder af sig selv, og herudinden anderledes ey kand skiøn/n/es end Hagtor for Citantens paatale frikiendes.

 

3.  Havde Com/m/issarius Risberech!! (Risbricht) Ved Tolleiv og Ifver Biørche ladet i Rette kalde Joseph Grofve, fordj hand skal hafve stuchet Knud Pedersøn Løne,  til Widne stævnt Michel Grævle, Anders Traa og Ifver Lierhuus.

  den indstævnte mødte iche, hvorpaa StevneWidnerne Edlig eftter paalæg afhiemblede Deres Stævnemaal,

  derpaa Michel Grevle aflagde Edlig Widne, sig med Ifver Lierhuus (si)dstleden Michels Aftten kom/m/e fra Knud Raustad  og da høre hos Giæstgifveren Larm og bulder  træde derpaa af Hesten og ginge op, og siden Anders Traa kalde sin broder \Knud Pedersøn/ til side og talede hem/m/elig med ham, derpaa Joseph Groufve

 

1713: 213

 

sige, det blifver iche gaat før ieg gifver een Kop, og derpaa Joseph reiste sig af benchen hand sad paa, og forfuldte Knud  som gich baglænges hen ad gulfvet, begge stiltiende, dereftter blodet rinde af Knuds Pedersøns Wenstre Arm, og Joseph holde een Kniv forkiert i haanden, som hand tog fra han/n/em, spørgende hvorfor hand saadan Skade havde giort, hvortil den anden taugde,  mere Widste hand herom ey at sige.

  Det andet Widne Ifver Lierhuus forklarede iligemaade Edlig, sig med Michel Grævle Wære kom/m/en fra Knud Roustad, og gangen op til Giæstgifveren formedelst fornumne bulder  og, da eftter ordvexling imellem Endre Næsheim og Knud Pedersøn om een ølskaal, Joseph Groufve kom/m/e ind og sige til Knud Pedersøn  /:  salva venia :/  (= med respekt å melde)  skrab mig op eftter Røfven, hvorpaa den anden ham igien med bitterhed svarede, derpaa Joseph reiste sig af Benchen og gaa eftter Knud, som siden Wiste blodet rinde af sin Arm, og Joseph, som igien satte sig paa bænchen  blev Knifven, som forkiert holdtes i hands haand  Ved Michel Grævle fratagen,  mere herom ey Widende.

  Derpaa Citanten begiærede den indstævnte, som ey mødte  maatte til Doms Lidelse Lavdag forlægges.

Afsagt.

Den indstævnte Joseph Groufve, som (Ved) Stevnevidnernes Edlig afhiemblede (Stevne)maal befindes wære Lovlig stævnt, p(aa)lægges til næste Rettes Dag at møde  (eller) lide Dom for ude blifvelse.

 

4.  Havde Aad Breche Ved Jon Slæen og Lars Tvete, ladet i Rette kalde Jon Lunde at anhøre Widner

 

1713: 213b

 

udj Den Sag, hand Jon Lunde for sit Wærne Ting nærmere agter at søge for et slag af een haandøxe, hand han/n/em skal hafve gifvet.

  Den indstævnte mødte  tilstaaende Lovlig Warsel,

  Derpaa blefve de indstævnte Widner  nemlig  Mad: Weinvigs  Sognepræstens Kiæriste,  Ingebor Erichs Datter, Ane Siurs Datter, SigVaar Nils Datter, Mons LeqVe, Hendrich og Knud LeqVe  paaraabte, herom Deres Edlig forklaring at giøre,

  Da Mad:  Hr: Niels Weinvigs  skrifttlige Widne med Eed bekræfttet  blev af Lensmanden først i Rette lagt, af eftterfølgende \ord og/ indhold.  at hun Onsdagen d: 20 Sept: sad i {sin} \een/ stue, og hørte megen bulder ude paa Wangen, hvorfor ieg straxen løb ud for at recognosere hvad som paa færde War, den tid ieg War udkom/m/en, saa ieg Jon Lunde kom løbendes fra Birte  Sl: Peder Jonsøns  Hafve med een øxe udj Haanden, som havde dette Mundheild, nu slog ieg et Mands Slag, som skal spørges, dog alligevel saa ieg ingen blev slagen, thi den, som fich slaget, Var da allerede, førend ieg kom ud, falden ned paa Marchen bag nogle Kløv-Kiæsser, hvilche der samestæds uden for bemeldte hafve Var nederlagt, hvorfor ieg spurde frem og tilbage (……?)bende Folch, om nogen fich Skade af Jon Lunde, som ieg hørde ofvenindførte ord sagde, da blev svaret, at titbemeldte Jon Lunde havde slaget Aad Breche med sin halvtynde i panden,  intet Widere hafver ieg at proferere, men stadfæster med Eed dette i aldt at være sandfærdigt, saa sant hielpe mig Gud og hands Hellige ord

 

1713: 214

 

Under min Haand   Margareta á Møinichen,   Wangs Præstegaard paa Wos d: 30 Nov: 1713.

  Dernæst forklarede Ingebor Erichs Datter eftter oplæste og aflagde Eed, sig {allene} \hafve/ hørt Jon Lunde og Aad Breche hos Giæstgifveren hafve brugt Skienden og ordvexling, hvorpaa hun og Joseph Grindeland fattede Jon Wed haanden og lede ham ud for at forekom/m/e ulæmpe, imidlertid Aad kom/m/e og stach Jon i Skulderen med sin Kniv, siden {blev} \{gich}/ Aad {ofvertalt} at gaa op til LeqVe,  da hand der fra nedkom og skulde paalegge sine Kløfver  saa ieg Jon kom/m/e{nde} løbende fra Giæstgifveren, og i det same slae Aad med øxen i Panden, saa hand faldt til iorden,  mere herom ey Widendes.

  Det andet Widne Ane Siurs Datter forklarede iligemaade Eedlig, sig kom/m/e ind til Giæstgifveren, da Joseph Grindeland og Ofvenmeldte Ingebor Wilde lade Jon Lunde ud, same Tid Aad Breche kom/m/e løbende og stach Jon udj Skulderen,  /: hvortil Joseph sagde, gud forlade dig stichende :/  derpaa Mons LeqVe tog Aad og førde ham ud igien/n/em Dørren, men det slag, Jon gav Aad  hørde hun allene, men saa det iche,  mere herom ey Widende.

  SigVor Niels Datter aflagde ligeledes Ee(dlig) følgende Widne, sig kom/m/e ind hos Giæs(tgifveren) da Joseph Grindeland og Ingebor Erichs (Datter) Wilde lede Jon Lunde ud, imidlertid (Aad ind) kom/m/e, da de Vare Ved dørren  og stach Jon (i) Skulderen, saa blodet sprang i Været, of(….?)Vet, siden eftter Aad kom fra LeqVe, høre allene {Jon} \et Slag/ {slaa Aad}, og siden see Aad ligge paa Marchen i besvimelse  mere herom ey Widende.

 

1713: 214b

 

  Mons og Hendrich Leqve Wedste intet uden allene om Aads ofverlast og Klam/m/eri mod Jon at Vide, hvorfor deres forklaring til foregaaende Kald og Warsel i den Sag beroer.

  Knud Olsøn Leqve forklarede hernæst eedlig, sig hafve hørt af Aad Breche, eftterat hand til LeqVe Var opkom/m/en, sige  ieg hafver gifvet Jon Lunde et Knivstyng  og ieg skal gaa ned og gifve ham et eller 2 til, og derpaa  eftterat de ham længe havde hindret, gich hand ned igien til Wangen, dereftter hørde hand  /: staaende Ved planchVærchet paa Leqve :/  Slaget som Jon Lunde {gav} \skulde gifvet/ Aad, og saa Jon holde Øxen i haanden,  mere herom ey Widende.

 

5.  Havde Hendric Weinvig Ved Lensmanden og Tolleiv Graufve ladet i Rette kalde Kaare Tveiten for een td: (tønne) Øel, hand Nattertider, alle uafVidende hafver nedtappet, derfor eftter Løftte og aftale betale 3 Rdr:

  Den indstævnte mødte iche, derpaa stævnevidnene aflagde Edlig Hiem/m/el om Deres Stævnemaal.

  Derpaa blefve Widner  Peder Borch og Peder Monsøn Skrædder  paaraabte  herom deres Edlig forklaring at aflegge, som Monsr: Peder Borch og Edlig giorde, sig hafve hørt Kaare Tvetens friVillig tilstaaelse, at hafve udtappet een td: Øel, hvorfor hand lofvet Giæstgifverens Pige betalning 3 Rdr: inden 8 Dage.  Ligeledes forklarede det andet Widne, Kaare Tveten  (at ha)fve tilstaaet, for Giæstgifveren een td: Øel (hafve) udtappet, og derfor godVillig hafve lofvet Pigen betalning 3 Rdr: inden 8 dage  mere herom ey Widende.

 

1713: 215

 

Afsagt.

Eftter Lovlig Ved Stævnevidnernes Eed afhiemblede Stævnemaal, og 2de forhørte Widners efttem/m/ig!! (enstem/m/ig) forklaring, tilfindes Kaare Tveten til næste Rettes Dag at møde under Doms paafølge.

 

6.  Havde Arne Bidne ladet i Rette kalde Ole Bidne fordj hand imod Deres forligelse hafver slaet ham Høe fra og fornær,

  den indstævnte mødte  tilstaaende lovlig Warsel,

  herom f(or)klaring at giøre havde Arne indstævnt Lars Hole og Bodille Throns Datter, begge nærværende og tilstaaende Warsel, som begge eftter aflagde Eed sagde sig intet at kunde Widne om Oles Slaatte, eller om hand Arne i nogen maade har fornærmet, men allene om Deres og Deres Forældres brug,

  mere havde ingen af (Par)terne i Sagen at sige, men med Dom fornøyede.

Afsagt.

Som Ole Bidne ey kand ofverbevises den sluttede {contract} forening imellem ham og h(ans) naboe Arne paa Aastædet Bidne d: 7 Ju(lij 17..? at) hafve brudt eller ofvergaaet, men a(llene deres) fælles March hafve slaet, saa frikie(ndes) hand for Citantens paatale,  Siunes (Arne?) sig paa Eng eller græsning Være fornærmet, hafver hand sin contrapart til (Aa)stædet lovlig Warsel at gifve i fo(rhaabning?) af retmæssig Kiendelse.

 

7.  Havde Anfind Skulestad ladet indstævne (…..?) Giære, fordj hand har uden minde hugget (i Skule?)stad Skov  og sig den til deels Vil tilegne,

  (den) indstævnte mødte  tilstaaende lovlig W(arsel)

  Citanten havde herom at Widne indkaldet (….?) Fittie, Anders Houge, Brite Grevle  og Ifver  H(uus?)mand hos Klocheren,

  Contraparten forlangede at sagen, som i Siun og

 

1713: 215b

 

Grandskning beroer, til Aastædet bør henVises.

Afsagt.

Som Citanten Anfind Skulestad sig beklager paa Skoufskiftte Wære fornærmet  som eftter Lofvens 1 B:  16 Cap: behøfver Siun og Grandskning, aldt saa henVises Sagen til Aastædet, hvor eftter forefunden bevislighed skal paafølge Retmæssig Kiendelse.

 

8.  Havde Jacob Fære ladet i Rette kalde Michel Lij, at betale ham 4 td: Korn, som paa Skifttet eftter Sl: Ellov Qvaale, hands Datter Randvei blev forstragt af samtlige Arfvinger eftter Marcheds gang same aar 1711. eftter paastand 2 Rdr:  eftterdj hand det paa sin Datters Vegne begiærede.

  Den indstævnte mødte  Wedtagende Lovlig Warsel.

  Derpaa Citanten satte i Rette, at Michel Lij  som Kornet havde begiært til Lons!! (Laans), maatte eftter ord og Løftte betale ham Kornet med rente 3 ½ Aske, af aldt, saavelsom rente af Pengene for 12 Aar  á td: 2 Rdr:,

  derom at giøre forklaring havde Jacob Fære indkaldet 2de Widner  Jon {og Siur} Qvaale, og Ole Haand(ve)  begge nærværende og Wedtagende Lovlig Warsel, som eftter paalagde og aflagde Eed forklarede,  Jon Qvaale  sig hafve hørt Michel Lij (be)giære af Jacob Fære 4 td: Korn til Laens, og derfor lofvet han/n/em 3 ½ Aske for det Aar til (……?),  mere herom ey Widende.

  (Det an)det Widne Ole HaanVe forklarede Edlig sig hafve hørt Michel Lij Accordere med Jacob (Fæ)re om Korn-forstræchning paa 4 td: Korn  (der) for bydende ham Leye aarlig 1 Aske for tynden, derhos Jacob begiære, om Kornet eftterfølgende aar kom i slettere pris, da ham

 

1713: 216

 

maatte svares 2 Rdr: for tynden, men ey Wide om Michel saadant samtychte,  ey heller mere herom at sige.

  Contraparten svarede herimod sig hafve eftterlefvet sit Løftte, og næstfølgende Høst [til]? Jacob Fære hafve betalt 3 Asker Korn, saa ½ allene rester, derforuden hafve bøet!! (bydet) ham Kornet til betalning fuldt maal 4 td:, hvilchet aldt Citanten ey kunde fragaa, Være tilbøden, dog eftter Deres pris og mening, begiærede derpaa Opsættelse i Sagen, til Mons ReqVe, som nu er fraværende, og af Siur Qvaale, som Kornets Eyere, dog ichun 22 aar gam/m/el, havde ordres til Siur Aslachsøn  Enchens Mand, at hand Kornet skulde forhandle, kand møde i Rette, hvormed Citanten Var fornøyet.

Afsagt.

Eftter Parternes Paastand og samtøche opsæ(ttes) Sagen til næste Rettes dag, forinden (Siur) Qvaale hafve sin paaberaabte bev(islig)hed at i agt tage og i Rette bringe  (med for)modning om billig Kiendelse.

 

9.  Havde Niels Spilden Ved Tolleiv Grauf(ve og) Ifver Biørche ladet i Rette kalde Johan/n/es (Oppe)land og hans Qvinde Brite Oppeland, (og) I(fver?) Grofve og hands Kone Ragnilde  for næ(rgaa)ende {ord} og ærrørige ord, De om hands (Kone) skal hafve talt, nemlig med Mons Fæ(nne) i Brylluppet paa Oppeland hafve haftt (legem)lig omgiængelse, derom at giøre forkl(aring) indstævnt Gundbiør Fænne, Synneve (…..?) Datter, Marete N: Fæn/n/e, Ole Hildestveet, (…..?) Fænne, Siur Haatveten, Joseph Grau(fve, …?)le Groufve, Gyri Lars Datter, og Jon (…..?)

  De indstævnte Contraparte mødte  tilstaaende Lovlig Stævnemaal, derpaa tilbydende Citan-

 

1713: 216b

 

ten og Mons Fænne tilstræchelig Erklæring og Afbeed, at om De om Den/n/em nogen utilbørlige ord, mod Deres Willie eller ringeste Føye skulde hafve ladet falde, som de ey kand fragaa, da tilbage kaldes saadant, saa det i Længden ey bør Være Wedkom/m/ende til nogen Nachdeel eller Æres Forkleinelse, men de indstævnte og skiyldige, erklærer Sigvor Spilden og Mons Fænne for ærlige og uberøgtede folch i alle maader, derpaa ydermere bedende Niels Spilden og Mons Fænne om forladelse, tilbydende og Rechende Dem haanden, som  eftter Laugrettets forbøn og Mellemhandling  af Wedkom/m/ende blev imodtagen, og same under Rettens forseigling begiært beskrefven, hvorved den/n/e Sag og proces blev ophæfvet, dog at de indstævnte svarer StevneWidnerne for Deres umage betalning.

 

10.  Havde Jon Westreim og Lensmanden Wiching Tvilde Ved Tolleiv Groufve og Stephen Skiærve ladet i Rette kalde Aad og Ifver Tachle, fordj hand udj Deres Skouv kaldet Biørche-Moen har hugget,

  Ifver Tachle Vedtog nærværende lovlig Stævnemaal, Aad fragich at Være lovlig Warslet, hvorpaa stevnevidnerne blefve paaraabte  Kaldsmaalet Edlig at afhiemble, som og skiede, hvorpaa Citanterne satte i Rette, at Aad burde eftter saadan uvedkom/m/ende Skoughugster burde lide Dom eftter Lofven.

  Contraparten replicerede, sig ey rettere Være Widende, end allene hafve (hug)get som sine formænd, og hands Jord tilhøren(de,) begiærende derpaa opsettelse i Sagen, indtil hand sine Widner og bevislighed om sit brug kand tilVeyebringe.

 

1713: 217

 

  Mere i Sagen havde ingen af Parterne [at] indVende, men samtlige med Dom fnøyede!! (fornøyede).

Afsagt.

Eftterdj Sagen udj fornærmelse paa Skouv beroer  og L: 1 Bogs  16 Cap: saadant til Siun og Grandskning Vil hafve henVist, saa hafver de paakiærende Deres pretention og paastand til Aastædet lovlig at indkalde, hvor billigmæssig kiendelse og Dom skal paafølge.

 

Widere havde ingen stævnt eller Wilde gaa i Rette,  hvorfor slutlig Laugrettet blev opnævnt, som Aar 1714 Retten skal betiene,  Gulich Opheim, Torbiørn Løne, Johan/n/es Lij, Knud Nyre, Brynnield Liland,   Nye  Knud Rousta, Kolbein Kyte og Aad SundVe  hvilche 3nde sidste hos Laugmanden  Deres Laugrettes Eed lovlig hafver at aflegge,  og derpaa opsagdes Retten for dette Tinglav.

 

 

 

Ao: 1713  d: 4 Decembr:  holdtes ordinair Høste- Skatte og SageTing for LyseKlosters Almue i Hardanger paa den Gaard Lussand, nærværende Sr: Jacob Widing som Ombudsmand og Jordraat, BundeLensmand Ole Lussand, samt Edsorne Laugrettesmænd,  Gunder Ringøen for Lars Knudsøn Oppedal, Aamund Ringøen, {Lars Diønno,} Aad Aarhuus, Christopher Diønno, Torbiørn og Anders Oppedal, Jens(?) Bleyen for Jon ibid:  og (….?) Langesætter  med mere Wedkom/m/en Almue,

 

(da eftter) Rettens sættelse lydelig blev publiceret alle de fo(rhen) paa Lehnets gods, saaVel i Hardanger som Wo(s for)kiyndte og extraherede Kongl: Mayts: Forordn(inger) og andre Høye ordres for alle tilstædeværende.

 

Dernæst

  een Bygselsæddel udstæd af Monsr: Ja(cob Wi)ding  Ombudsmand ofver Lyse Klosters Go(ds  til) Knud Larsøn paa 1 ½ Spd: Smør og ¼ H(uud udj) den Gaard Mitbleyen  i Hardanger og Lys(e Klosters) district beliggende, dat: LyseKlosteret d: 1 Dec: (17..?)

  2.  En dito udstæd af ermeldte Monsr: Jacob Wi(ding til) Lars Larsøn Mælen paa ½ Løb Smør, 1/? (Huud?) og ½ Giedskind udj Mælen  i Hardanger beliggende og Lyseklosteret tilhørig, deraf Bygselen Lovgemæs betalt.  Fæstebrefvet dat: LyseKloster d: 2 Apr: 1713.

 

1713: 217b

 

  3.  Eet Fæstebrev udstæd af Monsr: Jacob Widing til Simen Engelsøn paa 2 2/5 Spd Smør og 1 3/5 Løber Salt, \1 Buchskind/ udj den Gaard Ringøen  i Hardangers fogderi beliggende og LyseKlosteret tilhørig, Bygselen indført eftter Lofven betalt, dat: d: 4 Dec: 1713.

  4.  Een dito af Welbemeldte Sr: Widing meddelt Aamund Pedersøn paa 2 pd Smør, 1/3 td: Salt, udj Oppedal i Haranger og Ullensvangs Præstegield beliggende, LyseKlosteret tilhørig, deraf betalt Bygsel 9 Rdr:  dat: Lussand d: 4 Dec: 1713.

  5.  Eet Skiøde udgifvet af Christopher Holgersøn Biotveet til sin Svoger Peder Endresøn Ureim paa 2 mrk. Smør udj den Gaard Ulvnæs i Kindservigs Sogn beliggende, hvorudj den Kiøbende tilforn arfvelig er eyende 16 mrk. S:  ½ Giedskind, nu i aldt 1 Spd:  1/2 Giedskind, for de tilkiøbte 2 mrk. gifvet 2 Rdr:  dat: Lussand d: 5 Dec: 1713.

 

Til same Tid og Stæd havde Ombudsmanden Sr: Widing Wed Asbiørn Helland og Lars Oppedal ladet i Rette kalde Torgier Sandven for resterende Skatter og Rettigheder, med forrige aars forfaldne, 1712 (in)dberegnet, samt ordinaire Skatter 1713.  med extraordinaire Hele Dagskat for forrige Aar  27 Rdr: 3 s.  derom enten tilVeyebringe bevislighed, hvad betalt maatte Wære, eller lide Dom til betalning,

  Den indstævnte mødte iche, ey heller Stevnevidnene,

Afsagt.

Som Torgier Sandven ey for Retten møder, ey heller StevneWidnene Kaldsmaalet nærværende lovlig kand afhiemble, saa hensettes Sagen til lovlig Warsels igientagelse, og nærmere Retmessig Doms paafølge.

 

(Mere Sag)er Ware her ey tilstævnte  eller nogen flere, (der) Wilde gaa i Rette, hvorfor Dagskattens Ligning eftter Welbaarne StifttAmbtmandens anselige ordres

 

1713: 218

 

i nærværelse af 6 De bæste og 6 ringere Dan/n/emænd blev foretagen, og til same Ende ermeldte 12 Mænd opnævnede, nemlig  Gunder Ringøen, Ole Ludsand, Aamund Ringøen, Hans Langesætter, \3./ Anders Oppedal, \2./ Peder Endresøn Ureim, Christopher Diøn/n/o, Baar Oppedal, Siur Kraachevig, Arne Sexe, Holger Biotveet, og Aad Aarhuus, hvilche alle Derpaa aflagde Deres corporlig Eed, uden nogen Persons anseelse, Had  Wenskab eller interesse, saaVidt Dem War Widende, i den/n/e Dagskattens Ligning Wilde sige Deres sandfærdige forklaring, og derpaa blev med den underdanigste taxation forfaret, og om hver Mands Tilstand een hver Lignings Mands votum paaesket og confereret.

 

Slutlig blefve Laugrettesmænd opnævnede som Retten 1714 skal betiene,  Gunder Ringøen, Engel ibid:  Samson Frønæs, Torbiørn Oppedal, Ole(?) Willure, Tolleiv Krogevig,  samt Nye  {Arne Sexe} \Jacob Æ(….?) og Knud Lussand, som hos Laugmanden deres Aarlig Laugrettes-Eed Wedbørlig hafver at (afleg)ge   og derVed opsagdes Retten for dette (Tinglav)

 

 

 

Ao: 1713  d: 9 Decembr:  holdtes Almindelig Høste- Skatte- og SageTing for Føieens!! (Føiens), Fiære, Waags etc: Skibbrede  (Lyse) Klosteret underliggende, ofverværende Sr: Jacob (Widing) som Foged og Folvalter!! (Forvalter), BundeLensmand B(aar Wæ)spestad, samt Edsorne 8 Laugrettesmænd  (…..?) Jelland, Aamund Gloppen, Niels ibid for Joha(nnes …?)cheland, Lars og Elling Blegnæs, Thomas Mæ(….?)  Niels Johansøn Wæspesta, og Erich Nærbøe for (Wær?)mund Hofttham/m/er, med mere Tinglafvets Al(mue)

 

hvor  eftter Rettens sættelse  for alle til(stædevæ)rende lydelig blev læst alle indeværende A(ar produ)cerede og forhen extraherede Kongl: Foror(dninger og) andre høye ordres.

 

1713: 218b

 

 

Dernæst publiceret Lensmand Michel Baarsøn Wæspestads Beskichelse Antagelse og instrux, udj ermeldte Føiens, Fiære og Waags Tinglav  LyseKlosteret underliggende  at Wære Lensmand   com/m/uniceret af Sr: Jacob Widing  Forvalter ofver LyseKlosters gods, med Widere underretning om hands pligt med Skatternes indrifvelse, Sagefalds observation, og erindring til Almuen  han/n/em for Deres Lensmand at antage  dat: Lyse Kloster d: 28 Nov: 1713.

 

Derpaa blev eftter Welbaarne Stifttambtmandens anselige ordres taxationen i nærværelse af 6 De bæste og 6 De ringere Mænd angaaende Den allernaadigst paabudne Dagskat foretagen, navnlig  Michel Baarsøn Wæspestad, Niels Gloppen, Elling Blænæs, Niels Wæspestad, Torbiørn Mæling, Peder Øcheland, Ole Dalsgaard, Thomas Kiernagel, Bo(…?)el Kobberstad, Hans Eldholm, Erich Næsbøe og Størch Jelland, som eftter Eedens paalæg og aflæg samptlige blev formanet  uden nogen Persons anseelse, Had  Wenskab eller interesse, om hver mands Tilstand her i Tinglafvet, saaVit Dem War Widende, at gifve sandfærdig underretning, og derpaa alle deres Nota Vedbørlig eftter(sp)urt, og dereftter med taxationen Widere fortfaret.

 

(Til) same Tid og Stæd havde Ombudsmanden Sr: Widing Ved Niels Gloppe og Elling Blegnæs ladet i Rette kalde Ingebricht Store-Bøe, at tilsvare den Huse aabod, som nu Wed Mænds Besigtelse  nemlig Lars Blegnæs og Knud Wæspestad tillige med Lensmanden Baar Wæspestad er forefunden eftter at hand Jorden nu ganske 4 á 5 (Aar hafv)er beboet,

  Den indstævnte mødte iche, hvorfor Stævnevidnene eftter paalæg Deres Warsel lovlig afhiemblede,  derpaa (….?) Citantens paastand,

Afsagt.

(Eftt)er lovlig afhiemblede Stevnemaal, paalegges Ingebricht St: Bøe, som nu selv ey møder, eller sit for(fal)d Wed andre ey lader lyse, til næste Rettesdag (at m)øde, eller lide Dom for udeblifvelse.

 

(Dereftter op)nævnedes Laugrettesmænd som 1713!! (1714) Retten skal be(tiene  nemlig  Nie?)ls og Wærmund Hofttham/m/er, Johan/n/es Bircheland, (…..?) Nielsøn St: Bøe, Tosten Waage, Thomas Wæspestad, (…. ……,?) Thomas Kiernagel og Knud Wæspestad, som Deres (Laugrettes) Eed hos Laugmanden lovlig hafver at aflegge,  Derpaa Tinget endtes.

 

1713: 219

 

 

 

Udi Denne Protocol som indeholder Toehundrede, og Atten, Nummererede, Igiennem Dragne og forseigle blade, haver Kongl: Mayst: Sorenskriver over Hardanger, Waahs, og Liuse Closters Gods  Jesper SwartzKopf, Eftter sin bestalling, (samt) Embedes Pligt at indføre alt hv(ad) for Retten, udj hans Allernaadig(st An)fortroede Sorenskriverie, udj de A(arin)ger 1711: 1712: og 1713 fore falder (som) Loulig og forsvarlig Eragtis Kan. Og dend igien wed bemelte Aarin(gers) udgang indlevere, og een Anden (der)imod under behørig forseigling i(mod)tage.                                                            Bergen  d: 23 Martij Ao: 17(11)

                                                                                                 Hammond

 

 

 

Og her endtes året 1713, og denne protokoll.