Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

Tingbok nr. I. A.f. 11, 1812-1825, for Hardanger

21/10 1812 – ut 1813

 

Dei 2 fyrste sidene er litt skadde i kantane. Det som ein trur skal stå i desse partia er skrive med ( ) rundt – eventuelt med ? etter teksten. Veit ein ikkje noko, har ein berre brukt (….)  Andre uklare ting er markert med ….(?)

 

 

1812: 1

 

Fortsættelse

Af Høstetinget for Kingservig og Røldals Skibreder 1812.

 

Aar 1812  den 21de October, blev det almindelige Sommer!!, Sage og Skatteting fortsadt af mig  Sorenskriver Koren  og følgende eedsorne Laugrettesmænd  Lars Haldorsen Mæland, Michel Pedersen Lothe, Arne Østensen Alsager og Ole Anfindsen Hougse for Kindservig og Røldals Skibreder, paa det sædvanlige Tingstæd Utne  tilstæde Hr: Foged Budtz, Districternes

Lænsmænd og tingsøgende Almue.  hvor da blev paa(raabt?)

 

No 1  Gammel Sag:  Jacob Djuve mod Ole Larsen Reinsaas  /: see forrige Justits Prottokol Fol: 231.  Ingen af Parterne mødte efter Paaraab, hvorover denne Sag udgaaer og af Tinglisten uds(slettes og?) forladt.

 

No 2  Gammel Sag  …….(?) Sjur Olsen Hamre mod Niels Helleigsen Rabbe  /: see Fol: 230.  Ingen af Parterne mødte efter Paaraab, men da tilstædeværende Almue declarerede:  at de troede Parternes Fraværelse paa en Reise have hindret dem fra at kunne møde, saa blev eragtet  Sagen udsettes til førstkommende December Maanedsting.

 

No 3  Gammel Sag  Fol: 229 og 230  Niels Rabbe mod Sjur Hamre.  Ingen af Parterne mødte efter Paaraab  men da tilstædeværende Almue erklærede:  at de formoder Fraværelse paa en Reise have hindret dem fra at kunne møde, saa eragtede Dommeren  Denne Sags Fortsættelse skal staae Parterne aaben til førstkommende December Maanedsting.

 

No 4  Gammel Sag:  Fol: 229  Lars Helleichsen Djuve mod Helje O: Øverland.  Ingen af Parterne mødte efter Paaraab. Tilstædeværende Almue erklærede:  at de formodede Fraværelse paa en Reise have hindret dem at kunne møde, saa eragtedes  Denne Sags Fortsættelse forundes Parterne aaben (……) førstkommende December Maanedsting.

 

No 5  Gammel Sag  Fol: 211 og 212  Lars Knudsen Bustethun mod Ole Trappethun og Ole Sexe.  Citanten mødte, og erklærede:  at han icke have stævnt eller noget nu at fremføre  men ønsker Sagen udsadt.  Af de (…)alderne mødte Ole Trappethun og paastod Sagen afvist til nye og lovlig Behandling, da Citanten nu (….) 2de Ting icke haver esket Sagen i Rette.  Dommeren eragtet:  Sagen afvises til nye og lovlig(ere?) Stevning.  Citanten betalede for Eragtningen til Dommeren 36 s:  til Kongens Kasse 15 s:  til Justits Fondet  3 s:

 

Derefter blev Publiceret efterstaaende Almues Breve

  1.  Skiøde fra Odd Bergesen Aakre til Sønnen John Aadsen paa halve bruget (.. mrk) Smør  ¼ Hud  med Bygl: (Bygsel) og Herl: (Herlighed) i Aakre  No 22  for 200 d  dat: 20 Octobr: 1812    af(gift til Kongen) af Tingl:  4 mrk 13   til Fondet 1 mrk 2 s   af Panteattesten til Kongen 1 d 1 mrk 5 s   til fondet … ….. ..)   (…) 18 s   ½ pCto:  1 rd,

  2.  Ditto fra Mikel Johnsen Maagestad til Sønnen Ole Mikelsøn paa ½ Løb Smør (med Bygsel) i gaarden Aga  No 24  for 290 d  dat: 20 Ocbr: 1812,  afgift til Kongen af Tingl: ( . … . .)   Fondet  1 mrk 11 s   af Panteattesten  Kongen 1 – 1 – 5   Fondet 1 mrk 11 s   (….. . . . ..)   (…  . … . s)

  3.  Hiemelsbrev fra John Ellingsen Jaastads Arvinger til John Johannesøn (W.….) paa ½ Løb Smør med Bygl: (Bygsel) og Herl: (Herlighed) i Isborg (Isberg)  No 29  for 200 d  dat: 20 Octbr: 1812   Afgift til Kongen af Tingl:  4 mrk 14 s   til fondet  1 mrk 2 s   af Pante Attesten  1 – 1   (… ….)  ½ pCto:  1 rd.

  4.  Skiøde fra Marithe Nielsdatter Kiepse  Enke efter Halsten Omundsen  paa (….) Huusebygninger paa Pladset Flaaten under Kiepse  for 140 d  dat; 20 Octbr: 1812   Afgift til Kongen af Tingl:  4 mrk 14 s   Fondet  18 s:   ½ pCto: 3 mrk 15 s:

  5.  Bygselbrev fra Provst  Ridder Hertzberg til Christoffer Ingebrigtsen paa (……)  15/48 Hud, Skatteskyld  2 pd: 6 mrk Smør  i Qvalsnes, forhen brugt af Ingebrigt Chri(stoffersen?)   Afgift til Kongen af Tingl:  4 mrk 14 s   til Fondet  1 mrk 2 s:   ½ pCto  1 rd 2 s   af Reversen  til (Kongen) i Tingl: (…)  4 mrk 14 s   fondet 18 s   (….)  18 s:   hvorhos fulgte …(?).

  6.  Fæstesæddel fra Lars Larsøn Lofthuus til Omund Halstensen paa Pladset Flaaten under Kiepse  dat: 20 Octbr: 1812   Afgift til Kongen af Tingl:  2 mrk 7 s   Fondet  (. … ……) af Reversen, hvor…(?) solgte …(?).

  7.  Kiøbe Kontrakt  hvorved Aad Bergesøn Aakre lover at ..ls..(?) overdrage sin søn John Aadsen hans (…….) ½ part i Aakre  No 22  skyldende 18(?) mrk Smør  ½ Hud  for 200 d  dat: 20 Octbr: 1812   Afgift til Kongen  4 mrk 14 s   fondet 18 s

  8.  (Vilkaarsbrev) fra Omund Halstensen Kepse paa aarlig Vilkaar til Moderen Marithe (Nielsdatter …. ……. ……) af Pladset Flaaten  dat: 20 Octbr: 1812   Afgift  af Tingl: ………)

 

1812: 1b

 

  9.  (Vilkaarsbrev? ….. ……. …….) fra Niels Asbiørnsøn Eednes til (….. ….. ….. ….) datter paa levekaar af Eednes, dat: 6 Octbr: 1812   Afgift til Kongen  2 mrk 7   til Justits Fondet  9 s

  10.  Afkald fra J….(?) Jacobsøn Ystenes som værge for Lars Asbiørnsøn Aga  til nu indsatt formynder John Olsøn Aga for hans Arv 192 rd 2 s, dat: 21 Octbr: 1812.

  11.  Ditto fra Guttorm Mathiassøn Qvæstad  som gift med Anna Olsdr: Reisetter  for Arv 76 rd 65 s til Formynderen Helie Olsøn Reisetter  dat: 20 Octbr: 1812.

  12.  Ditto fra Gunder Knudsøn  Eetrem  gift med Maritha Ols Dtr: store Naae  til Formynderen Ole Olsøn Naae for Arv 8 rd 58 s  dat: 20 Octbr: 1812.

  13.  Ditto fra Amund Pedersøn Lofthuus til overformynderen for vanvittig Sjur Holgersøn Kiepses Arv  stor 75 rd 54 s  saa og for Moderarv 19 – 3 – 12 s  dat: 20 Octbr: 1812.

  14.  Afl: obl: fra Thore Wichingsøn Jøssendal til Jacob Heliesøn Mæland  stor 299 rd  mod Pant Jøssendal  No 5  dat: 25 Octbr: 1803  tingl: 26 s: M:   Qvit: 19 Octbr: 1812  afl: 21 s: M:   bet: afgift til Kongen  3 mrk 11.   fondet 14 s:   alt (kvittert for alt?)

  15.  Ditto fra Do: til Do:  stor 300 rd  mod Pant Jøssendal  No 5  dat: 18 Janu: 1811  tingl: 19 s: M:  afl: 21 Octbr: 1812   afgift til Kongen  3 mrk 11 s:   fondet  14 s:   qvit: 14 Octbr: 1812.  alt

  16.  Ditto fra Arne Knudsøn Opheim til Erik Asbiørnsøn store Naae  stor 299 rd  mod Pant Opheim  No 11  dat: 1 Septbr: 1807,  tingl: 2 s: M:   qvit: 16 Septbr: 1812   afl: 21 s: M:  alt   K:  3 mrk 11 s:   f:  14 s:

  17.  Ditto fra Ditto til Tobias Eednes med flere  stor 98 rd  med Pant Opheim  No 11  dat: 1. Septbr: 1808  tingl: s: D:   qvit: 15 Julii 1812   afl: 21 Octbr: 1812   Kongen  1 mrk 6 s:   fondet 6 s:

  18.  Ditto fra Holger Aadsen indre Alsager til Sjur Holgersen Kiepse  stor 72 rd 3 mrk 6 s  mod Pant indre Alsager  No 30  dat: 16 Julii 1796  tingl: 29 Octbr: 1796   qvit: 21 Ovtbr: 1812   afl: s: D:  alt   afgift til Kongen  20 s:   fondet  6 s:

 

Hr: Foged Budtz derefter fremlagde Restance Listen for dette Skibrede  som beviser at der staar(?)               hvilken efter E…….(?) fantes rigtig       de flere sædvanlige Tingsvidne blev fremlagt  Examineret  som fol: 235 i den forrige Protocoll findes antegnet.

 

Efter Paaraab meldte sig ingen med mere for Retten, thi blev dette Høsteting sluttet og ophævet.        A v: W S Koren

Lars Haldorsen Mæland, Mikel Pedersen Lothe, Arne Østensen Alsager, Ole Anfindsen Hougse  alle med iholden Pen.

 

 

 

Maaneds-Tinget for Hardanger

Aar 1812  den 1ste December  blev Retten sat til det sædvanlige December Maanedstings afhandling for Hardanger Fogderie, saavel Lehnets som Lyse Kloster gods i Hardanger:  Retten betiendt af Stædets Sorenskriver tilligemed efter skrevne Eedsvorne Laugrettes mænd  Ole Anfindsen Hougse, Lars Thoresen Oppedal, Lars Olsen Helleland og Lars Johnsen Eidnes.

 

Hvorda   først blev Publiceret følgende Høy Kongelige Anordninger, Collegial ….ts(?)  foranstaltninger.

  1.  Anordning for Danmark og Norge om {hvorledes,} hvorvidt det maae være tilladt at kiøbe de Søe ….(?) Landmilitair Tieneste staaende Mandskab deres Andel i priser  dat: 30 Julii 1812   forhen bek:

  2.  ….. om skierpede forhold….er(?) i Henseende til Brendeviinsbrendere og Brendeviins Omførsel i Norge  dat: 12 August 1811.   forhen bekiendtgiort.

  3.  ….. for Norge om en nærmere Bestem/m/else af grændsen imellem de civile og Militaire …… ….. det norske Nationale Militaire  d: 8 Septb: 1812.

  4.  …… Danmark og Norge angaaende Toldstempling af glatte Silke..ger(?) og Silkebaand(?)  dat: 2 Septbr: 1812

  5.  …… om forbædring i Vilkaar for Embedsmænd, der ere Entledigede med Pention ….. de med Sportler l….de(?) Embeder, og for disses Enker, samt om en afgift af Auctions-Directeur Tienesten paa de Stæder, hvor dette Embede ere forbeholdt Embedsmænd der ere entledigede fra andre Embeder  dat: 30 Junii 1812.   forhen bek:

  6.  Do: om Afdragsrettens Ophævelse med Kongeriget Wesphalen  dat: 1 Septbr: 1812

  7.  Berganordning for Norge  dat: 7 Septbr: 1812.

  8.  Plakat om forhøyelse af den fastsatte Betaling for Skibs certificaters Udstædelse m: v:  dat: .(?) Julii 1812.    forhen Bekiendtgiort

  9.  …… om nye Kobber-Tolv skillinger for Danmark og Norge  dat: 17 Octbr: 1812.

  10.  ….. Bøygdesaugs Bevillingers T…ldsaaen(?)  dat: 19 Septbr: 1812.

  11.  ……. om forhøyelse i de for Forsøm/m/elser ved Veiarbeide fastsatte Mulct  dat: ?

 

1812: 2

 

  10.  Placat for Norge om Udlæg af Skifte Sallarium in natura  d: 25 Septbr: 1812.

  11.  Do:  hvorved Ware?control-Commissionerne i Danmark og Norge bemyndiges til at bruge et Kongeligt Tegn under deres forretninger  dat: 23 Octbr: 1812.

  12.  Do: for Danmark og Norge, om at der paa intet offentlig Marked maae forholdes Vahrer  hvis Indførsel ved forordningen af 23 Maii 1812 er forbøden(?) m: v:  d: 12 Septbr: 1812.

  13.  Do:  hvorved den Skipper og Mandskab ved Plakaten af 8 Febr: og 28 Septbr: f: A: tilstaaede Præmie for Indførsel af Kiød og fedevahrer til Norge  fordobles  dat: 26 Octbr: 1812.

  14.  Do: om en temporair forhøyelse i Postportoen for de Breve som forsendes med Posten til og fra Norge giennem Sverrig  dat: 17 Ovtbr: 1812.

  15.  Stiftsbrev af 7de Octbr: 1812 om Kongelig Resolution af 3 Octbr: 1812  hvordan skal forholdes med udredelse af Forhør omkostningerne i \Told/ overtrædelses Tilfelde af forordningen af 23 M: d: A:

 

No 6.  Gammel Sag  Lars Hagestad mod Halsteen D: Espeland  see forrige Prottokol Fol: 238.

  Citanten Lars Knudsen Hagestad selv tilstæde æskede sin Sag i Rette.  Sagvolderen Halsteen D: Espeland mødte og tilstæde og ville anhøre hvad Citanten haver at iretteføre.  Citanten fremlagde nu Attest fra de beskickede Stevnevidner:  at have i Continuation af sin Hoved Stevning end videre til dette Ting indkaldet sin Vederpart at anhøre Vidner og lide Dom  og betale alle Sagens Omkostninger  hvilken Attest blev oplæst \og indtaget/  saalydende  #

  Citanten fremstillede som 5te Vidne Ole Ricoldsen Hagestad, aflagde Lovens Eed  forklarede:  Den gang Sagvolderen bragte den her omhandlede Hest tilbage til Citanten, saae Vidnet, at Hestens begge Bagbeen var trutten bag i Haserne, men Vidnet veed icke hvor af den havde faaet Skaden. Vidnet saae Hesten engang forhen  omtrent 14 Dage {forhen} forud, at Sagvolderens Søn skydsede en Mand med den, og da saae Vidnet, at den ligeledes den Gang var trutten eller hovned i Baghaserne.  Paa Sagvolderens Tilspørgende:  sagde Vidnet at det saae Citanten bruge Hesten til Vaarvinden, videre veed icke Vidnet   afskediget.

  Citanten erklærede:  intet videre at have at tilføre, men indlod Sagen til Doms under Forbeholdenhed af videre Tilsvar om fornødiges.  Paa tilspørgende erklærede Citanten at han ved Hestens Overleverelse til Sagvolderen tilbød Sagvolderen at bruge og Benytte Hesten til sit Brug  som han opgav aleene at være Høe og Brændeved Kjørsel  men nævnte icke at have Tømmer at kjøre, hvilket han dog siden brugte Hesten til, og hvorved Citanten formoder at han fik Skaden.

  Sagvolderen erklærede at han troer sig overbeviist om at Hesten fik sin Skade den gang Stalddørren og Beiteskierne vare udslagne, og at han aldeeles icke veed at den under noget Arbeide eller Behandling af ham eller hans Folk fik Skaden, det han tilbyder sig at stadfæste med sin Saligheds Eed, og da Citanten icke haver kunnet beviise at Hesten har faaet Skaden ved Sagvolderen eller hans Folkes Mishandling eller Uforsigtighed  saa haaber og paastaaer han sig og frifunden for al Erstatning og Søgemaal  og hermed indlod han ligeledes Sagen til Doms fra sin Side.

  Dommeren eragtede:   Sagen optages til Doms.

  Citanten betalede Incam: af Continuations Stevningen  4 rd 3 mrk 12 s   for et Vidne at afhøre  24 s   Afgift til Kongen  1 rd 5 mrk 13 s   og til Justits Fondet  2 mrk 13 s.

 

No 7.  Nye Sag:  Samtlige Gaarden Hovlands Eiere og Opsiddere  Christen, Tosten og Ole Hovland, mødte for Retten og fremlagde beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet Peder Svendsen Sexe at see sig overbevist og lide Dom til at erstatte efter den Forpligtelse han har paataget sig, den Skade af Beløb 13 d  som han og hans Med fleres Geder have tilføyet Citanterne, samt denne Sags Omkostninger   saa fremlagde de og Attest fra Forligelses Commissionens Attest!! om at denne Sag derfra til Retten er henvist   bemeldte Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #   Sagvolderen fremlagde nu Attest om Contra at have stevnet i denne Sag, hvilken Attest blev oplæst og indtages her  saalydende  #   Begge Parter vedtog lovlig Varsel.

  Efter nogen Samtale bleve Parterne saaledes Forenede:  Peder Svendsen Sexe betalede nu til Citanterne 6 rdr 3 mrk af den her paasøgte Skades Erstatning  og hver af Parterne afholde Selv de hafte Omkostninger, hvormed denne Sag ansees afgiort, død og Magtesløs.

  Citanterne betalede Incam:  4 mrk 10 s  og for 6 Vidner som blev afhørte  uden at tilføres Prottokollen  2 mrk   Contra Citanterne!! betalede ligeledes 1 rd 10 s.

 

No 8.  Nye Sag:  Tobias Ellingsen Huuse mødte for Retten og fremlagde et inden Forligelses Commissionen for Kingservigs Præstegields \den 11te November sidstleden indgaaet Forlig/  hvorved Ysten Haavarsen Røthe haver forpligtet sig her for Retten at aflægge den i Forliget ommeldte Eed.

  Ysten Haavarsen selv tilstæde anhørde ermeldte Forlig oplæse  {som Ysten} indtages saalydende  #    Dommeren forelæste mødende Ysten Haavarsen Røthe Eedens Forklaring af Lovbogen, formanede ham til icke at aflægge en urigtig eller usicker Eed  og paamindede ham om Straffen for Meeneed  hvorefter Ysten med opragte Fingre og Saligheds Eed bekræftede at hverken han, ei heller som han saae, at Drengen Haavar Pedersen

 

1812: 2b

 

tilføyede Hoppen nogen Skade, men at det første de saae Hende, fandt de hende liggende  og hun kunde icke reise sig, saa at Comparenten icke veed hvad der var Aarsag til at hun var faldet udover Berget.

  Dommeren imodtog Incam:  4 rd 3 mrk 12 s   Afgift til Kongens Kasse  1 rd 5 mrk 4 s   Forhøyelsen til Justits Fondet  2 mrk 10 s.

 

Da ingen meldte dem med videre  blev Tinget udsadt til i Morgen.             A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Lars O: Helleland, Lars J: Eidnes, Lars Thor: Oppedal  alle med paaholden Pen.

 

 

Neste Dag  den 2den December 1812  blev December Maanedsting for Hardanger, saavel Lehnets som Lyseklosters Gods  fortsadt ved de i Gaar benævnte Laugrettesmænd

 

No 9.  Gammel Tingsvidne Sag om Olesdalen  see Fol: 228 og 229.

  Lænsmand Christen Johnsen Hougse mødte efter seneste Udsættelse, Citanterne Endre Aarethun og Olmo Legreide mødte og tilstæde og ville anhøre hvad Lænsmanden havde at iretteføre:

  Lænsmanden erklærede:  at han er kommet i Erfaring om, at der skal være en Lovformelig Forretning og Dom, som bestemmer Grændserne for de Fjeldstrækninger som tilhøre Eifjord og de som tilhøre Kingservigs Præstegield, men denne Dom har Comparenten icke nu her tilstæde eller veed dens Dato  senere hen i Tiden, have Legreids Opsiddere erholdet det af Citanterne ommeldte Fæste af Hr: Kammeraad Juul  dateret 9de Martii 1776  hvorved de ere blevne tilfæstede en Deel Strækninger som ligger ind over den Grændse som egentlig skulle tilhøre Kingservigs Almue, og erfarer nu at Oles Dalen ligger indenfor denne Legreids Opsiddere tilfæstede Strækninger. Paa Grund heraf frafalder Lænsmanden nu sin Paastand og Ønske om Olesdalen  men han fremlagde et Document eller Foreening af 30te Maj 1766, som viser at al den øvrige Strækning tilhører Kingservigs Præstegield Almue paa denne Side af Grændselinien, og at ickun 2  skriver toe  Mænd af Eifjord maae sette i Beite deres Chreature paa denne Side af Grændse Linien, men ingen flere  og denne Rettighed overtræde Eifjords Beboere  og fleere end 2 Mænd sette der deres Chreatur, ja give endog andre og fremmede Tilladelse der at have Chreature, tvert imod den dem forundte Tilladelse. Paa Grund heraf, og da det aleene tilkommer Kingservigs Præstegields Almue at bruge og benytte disse Strækninger  og ei af Eifjords Almue mere end 2 Mænd; saa forbeholder Lænsmanden sig paa egne og Kingservigs Almues Vegne deres Ret og Tiltale til Eifiords Almue hvis de overtræde for Eftertiden som hidtil den dem forundte Tilladelse  ligesom han og anseer sig og enhver anden af Kingservigs og Ullensvangs Sogne tilladt og berettiget at benytte og beite alle de Strekninger som ligge paa denne Side der tilhøre Kingservigs Præstegield  og der optage Sæterboel, saafremt og saavidt samme ei er forhen overdraget nogen anden.

  Hermed blev sluttet, da ingen havde videre at tilføre.

 

No 10.  Gammel Sag  Fol: 240  Ole Olsen Espe mod Svend Olsen Sexe

  Da ingen af Parterne mødte efter Paaraab, og icke heller mødte forrige Ting  saa blev af Dommeren eragtet:  Denne Sag bliver som forladt afvist og af Sagelisten udslettet.

 

No 2.  Gammel Sag  Fol: 1.  Sjur Olsen Hamre mod Niels Helleigsen Rabbe

  Ingen af Parterne mødte efter Paaraab  thi blev af Dommeren eragtet:  Da ingen af Parterne have mødt endten paa dette eller Forrige Ting, saa bliver denne Sag afvist og af Sagelisten Udslettet som forladt.

 

No 3.  Gammel Sag  Niels H: Rabbe mod Sjur Hamre  Fol: 1

  Lars Olsen Helleland mødte for Citanten Niels H: Rabbe og paastod Dom.  Sagvolderen Sjur Hamre mødte icke  ei heller nogen paa hans Vegne  thi blev eragtet:  Sagen optages til Doms.

 

No 4.  Gammel Sag:  Fol: 1  Lars Helleigsen Djuve mod Helje O: Overland

  Paa Citanten Lars Djuves Vegne mødte Lars Olsen Helleland, som begiærede Dom efter Indstævningen.  Sagvolderen Helje O: Overland blev paaraabt men mødte icke  ei heller nogen paa hans Vegne.  Dommeren eragtet:  Sagen optages til Doms

 

Hermed blev for i Aften sluttet, og Tinget udsadt til i Morgen.          A v W S Koren

Ole A: Hougs, Lars T: Oppedal, Lars J: Eidnes, Lars O: Helleland.

 

 

Næste Dag  den 3die Debr: 1812  continuerede Maaneds tinget ved de samme Personer som forrige Dage.

 

Hvorda blev publiceret en del Almues Breve

 

1812: 3

 

  1.  Skiøde fra Sorenskriver Koren til Mikel Halstensøn paa den ham tilhørende andel af den \af/ GrundEieren Lars Lofthus under 20 Nob: 1811 og sam/m/e dato udstenede grund til en Smedde-Iile og Mølleværk  saavelsom opførde Bygning m: v:  uden Erstatning  dat: 5 Nob: 1812   Afgift til Kongen af Tingl:  2 mrk 7 s   fondet  9 s.

  2.  Ditto fra Lars Brigtsøn til Johannes Brigtsøn paa 2 pd: 18 mrk Smør  ½ Hud  med Bygsel og Herlighed, samt overbygsel til 1 ½ mrk Smør  1/6 Faarskind i Hougse  No 20  for 1500 dr  dat: 1 Debr: 1812    Afgift til Kongen af Tingl:  2 – 0 – 12   fondet  3 mrk   af Pante Attesten  1 – 1 – 5 s   fondet  1 mrk 11 s   ½ pCt  7 – 3 – 0

  3.  Ditto fra Christen Pedersøn Børve til Isak Pedersøn paa 1 Løb 4 mrk Smør  med Bygl: og Herl:  i øvre Børve  No 5  for 990 d  dat: 1 Debr: 1812   afgift af Tingl:  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s   af Panteattesten til Kongen  1 – 1 – 5   fondet  1 mrk 11 s   ½ pCt  4 – 5 – 14 s.

  4.  Ditto fra Anfind Olsøn Lione til Ole Anfindsøn paa ½ Løb Smør  ¼ Hud  ¼ Tde Salt  med Bygl: og Herl:  i Lione  No 55  men efter Panteregisteret er bruget ½ Løb Sr:  2 Løber Salt  ¼ Hud  for 800 d  dat: 2 Deb: 1812   Afgift til Kongen af Tingl:  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s   af Pante Attesten  1 – 1 – 5   fondet  1 mrk 11   Not: at: (Notarial attest?)  1 mrk 2 s   ½ pCto  4 – 0 – 0

  5.  Ditto fra Aad Heliesøn Qvæstad til Aad Bergesøn paa 2 pd: 21 Mrkr Smør  med Bygl: og Herl:  i Qvæstad  No 20  for 330 rd  dat: 1 Debr: 1812   afgift til Kongen af Tingl:  1 rd 1 mrk 5 s   fondet  1 mrk 11 s   Pante Attesten  1 – 1 – 5   fondet  1 mrk 11 s   Not: at:  1 mrk 2 s   ½ pCto  1 – 4 – 0

  6.  Ditto fra Odd Christenssøn Eitrem til Christen Aadsen paa ½ Løb Smør  ½ Hud, med Bygl:  i Eitrem  No 15  men efter Matr:  1 pd: 16 Mrkr Smør  7/18 Hud  for 400 d  og Vilkaar  950 d  dat: 19 Octb: 1812   Kongen af Tingl:  1 – 1 – 5   fondet  1 mrk 11 s   Ligesaa af Panteattesten Not: at:  18 s   ½ pCto  4 – 4 – 8 s

  7.  Ditto fra Arvingerne og Enken efter Torjuls Olsøn Jaastad {til} paa 1 pd: 3 mrk Smør  1 ½ Gedsk:  med Bygl: og Herl:  i Kopre  No 17 i Jondal  for 126 d  og Vilkaar 174 d  dat: 1 Debr: 1812   afgift af Tingl: til Kongen  4 – 14 s   fondet  18 s   af Panteattesten  1 – 1 – 5   fondet  27 s   ½ pCto  9 mrk

  8.  Skiøde fra Omund Aschoutsøn Qvales Enke Ingeri Simonsdatter til til!! Svigersønnen Anve Levorsøn Sævertvedt paa 1 pd 21 mrk Smør  med Bygl: og Herl:  i Qvale  No 86  for 90 d  og Vilkaar 650 d  dat: 2 Debr: 1812   afgift til Kongen af Tingl:  3 – 12 s   fondet  12 s   Pante Attesten  1 – 1 – 5   fondet  27 s   ½ pCto  3 – 3 – 8 s.

  9.  Ditto fra Torger Tostensøn indr: Alsager til Tosten Torgersøn paa den anden halvedel  15 mrkr Smør  ¼ Hud  ¼ Løb Salt  med Bygl: og Herl:  i indre Alsager  No 30  for 150 d  og Vilkaar 1000 d  dat: 1 Debr: 1812   afgift til Kongen  4 mrk 14 s   fondet  18 s   Pante attesten  1 – 1 – 5 s   fondet  27 s   ½ pCto  5 – 4 – 8 s.

  10.  Pantebrev fra Ole Christiansøn Kollenes til Rikold Kongsthun  stor 600 d  mod Pant Kollenes  No 36  samt Løsøre  hvad han eier og eiendes vorder  dat: 9 Nob: 1812   afgift til Kongen af Tingl:  {4 – 7 – 8 s} 1 – 3 – 6   fondet  1 mrk 14 s.

 

Til andre og flere Forretningers Expidition blev Tinget til i Morgen udsat.

Ole Hougse, Lars Oppedal, Lars Eidnes, Lars Helleland  alle med paaholden Pen.

 

 

Neste Dag, den 4de December  continuerede Maanedstinget paa samme Sted og ved samme Rettens Personer som første Tingdag.

 

Hvor da i Sagen No 6  Lars K: Hagestad mod Halsteen D: Espeland  /: see Fol: 2 :/  blev afsagt saadan

Dom

Citanten Lars Knudsen Espeland  nu Hagestad  haver under denne Sag beviist at hans Hest kom til Skade medens den var i Foster hos Sagvolderen Halsteen Davidsen Espeland  som for dens Foster og Underholdning havde den i Brug, men icke at den formedelst Sagvolderens Brug, langt mindre at den ved hans eller hans Folkes Mishandling, Uforsigtighed eller Udlaan haver faaet Skaden. Men da det for enhver som overdrager en anden sit Bedst i Arbeide mod at Vinterfore den, stedse vil være vanskeligt at kunne beviise, naar den kommer til Skade, hvad der haver foraarsaget Skaden  her desuden er frembragt nogen Formodning om, at den under Brug i slet Føre kan have faaet Skaden. Sagvolderen desuden haver tilbuden Frifindelses Eed,  saa Kjendes for Ret:   Sagsøger Halsteen Davidsen Espeland bør, efter forud dertil lovlig at have varslet Citanten, inden sit Verneting, paa første Ting som holdes efterat denne Dom, i det seneste 4 Uger forud er bleven ham  /: Sagvolderen :/  lovlig forkyndt, med sin Korporlige Eed, bevidne:  at omhandlede Hoppe, saavidt han veed icke formedelst hans egen, hans Huusfolkes eller nogen anden, som med hans Tilladelse have behandlet eller brugt Hoppen  deres Uforsigtighed eller nogen deres Behandling eller Brug, at have bekommet eller være foraarsaget den paaklagede Skade. Aflægger han denne Eed  den han selv bekoster, da bør han for Citantens videre Tiltale fri at være, og Prosessens Omkostninger ophæves. Men aflægger han icke foreskrevne Eed inden bemeldte Tid  om han lever, da bør han at erstatte den paasøgte Skade til Citanten Lars Knudsen Hagestad med 300 rd  skrives tre hundrede Rigsdaler DC:  og desuden i denne Sags Omkostninger 26 rd  skrives sex og tyve Rigsdaler DC:, samt end videre denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Execution og alt fornødne indtil Betaling skeer. Alt idømte efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og den foreskrevne Termin under Lovens Tvang.

 

1812: 3b

 

 

I Sagen No 3  Niels Helleichsen Rabbe mod Sjur Olsen Hamre  /: see Fol: 2 :/  blev afsagt saadan

Dom.

Da Citanten Niels Helleichsen Rabbe under denne Sag icke haver kunnet bevise Sigtelsen, den paaklagede Bagtalelse,  saa Kjendes for Ret:   Sagsøgte Sjur Olsen Hamre frifindes for Citantens Tiltale. Prosessens Omkostninger ophæves, fordi ingen af Parterne mødte første Ting efter Udsættelsen.

 

Derpaa blev publiceret end flere Almues Dokumenter.

  11.  Skiøde fra Ole Svendsen Sebbe til Gunder Tostensøn Møklethun paa 6 Marker Smør  1/16 Huud  uden Bygl:  i gaarden Sebbe  No 101  for 50 d  dat: 2 Debr: 1812   afgift til Kongen af Tingl:  2 mrk 7 s   fondet  9   af Pante Attesten  1 – 1 – 5   fondet  1 mrk 11 s   ½ pCto  24 s

  12.  Bygselbrev fra Isak Pedersøn Aakre til Iver Mikelssøn Oppedal paa 1 Løb 4 Mrkr Smør Landskyld  Skatteskyld                        i øvre Børve  No 5  dat: 1 Debr: 1812   afgift til Kongen af Tingl:  4 mrk 14 s   fondet  18 s   ligesaa af Reversen  ½ pCto  1 – 3 – 8  hvorhos Bog(?)

  13.  Ditto fra Sognepræst Willumsen til Even Torjussøn Grøve paa halve bruget  18 Mrkr Smør i Præstegaard  forhen brugt af Ole Ormsøn, men efter Panteregisteret \hele/ Bruget  af Skat og Landskyld 12 Mrkr  dat: 9 Martii 1812   afgift til Kongen af Tingl:  4 mrk 14 s   fondet  18 s   ligesaa af reverset  ½ pCto  12 s.

  14.  Pantebrev fra Christoffer Christoffersøn Hieltnes til Johannes Olsøn Holmen  stor 800 rd  mod Pant indre Wiknes  No 85  dat: 1 Debr: 1812.   Afgift til Kongen af Tingl:  1 – 5 – 4 s   fondet 2 mrk 4 s.

  15.  Do: fra Lars Omundsøn Skaar til Omund Johannessøn Bue  stor 800 d  mod Pant Skaar  No       dat: 1 Debr: 1812   afgift til Kongen af Tinglæsningen  1 – 5 – 4   fondet  2 mrk 4 s.

  16.  Do: fra Ole Anfindsen Lione til Torjuls Mikelsøn Tioflaat  stor 700 d  mod Pant Lione  No 73  dat: 2 Debr: 1812   afgift af Tingl: til Kongen  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s   af Not: at:  ….(?) 18 s

  17.  Do: fra Ole Christiansøn Kollenes til Erik Eriksøn Medaas  stor 1200 dr  mod Pant Kollenes  No 36, samt Løsøre  eiendes og eiendes vorder  dat: 1 Debr: 1812.   afgift til Kongen af Tingl:  2 – 0 – 12 s   fondet  3 mrk   af Paategningen om hæftelse til Kongen  1 – 1 – 5   fondet  1 mrk 11 s.

  18.  Vilkaarsbrev fra Iver Mikelsøn Oppedal til Christen Pedersøn Børve og Kone paa Levekaar af hans tilbygslede gaardepart i Børve  dat: 1 Deb: 1812   afgift til Kongen af Tinglæsningen  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s.

  19.  Ditto fra Tosten Torgerssøn Alsager til forældrene Torger Tostensøn og Synneve  Mikels dr: paa aarlig Levekaar af indre Alsager  dat: 1 Deb: 1812   Kongen af Tingl:  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s

  20.  Ditto Torjuls Olssøn Kopres Vilkaarsbrev til Moderen Ingebor Torjuls dtr: og Stiffaderen Berge Olsøn Jaastad paa aarligt Levekaar af Kopre  dat: 1 Deb: 1812   Kongen  4 mrk 14 s   fondet  18 s.

  21.  Ditto fra Anve Levorsøn Sævertvedt, til Enken Ingeri Simons datter Qvale paa aarlig Levekaar af gaarden Qvale  dat: 2 Debr: 1812   Kongen af Tingl:  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s

  22.  Ditto fra Christen Aadsøn Eitrem til Forældrene Aad Christensøn og Kone Gunnele paa aarlig Vilkaar af Eitrem, dat: 19 Octb: 1812   Kongen af Tingl:  1 – 5 – 4 s   fondet  2 mrk 4 s   Not: at: …(?)  18 s.

  23.  Afkald fra Haldor Tobiassøn Bue  som nu er bleven Mindreaarig  til Formynderen Omund Johannesøn Bue for Arv 36 – 82 s  dat: 2 Deb: 1812.

  24.  Ditto fra Christie Johannes dr: øvre Sex!! (Sexe) til til!! Formynderen Asbjørn Johannessøn for hendes Arv 8 d 45 s  dat: 1 Debr: 1812.

  25.  Commissions Forliig mellem Eidnes og Lofthuus’s Opsiddere, om Mærkes giærdet mellem Eidnes og Lofthuus  dets op Istandsættelse, dat: 14 Septb: 1812   Kongen af Tingl:  4 mrk 14 s   fondet  18 s.

  26.  Afl: Obl: fra Anfind Olsøn Lione til Anfind Simonsøn Opheim  stor 550 d  mod Pant Lione  No 73  dat: 1 Deb: 1806  tingl: 2 s: M:  qvit: 1 Deb: 1812 for alt   Kongen af afl:  4 mrk 11 s   fondet  15 s

 

1812: 4

 

  27.  Ditto fra Do: til Do:  stor 150 d  mod sam/m/e Pant  dat: 23 Octb: 1795  tingl: 24 s: M:  qvit: 1 Debr: 1812  alt   Kongen  2 mrk 7 s   fondet 9 s.

  28.  Ditto fra Brynild Torgersøn Espeland til Peder Henriksøn Sexe  stor 300 dr  mod Pant i Espeland  No 30 i Graven  dat: 25 Octbr: 1799  tingl: 26 s: M:  qvit: 3 Septb: 1811 for alt   Kongen  3 mrk 11 s   fondet  14 s.

 

I Sagen No 4.  Lars Helleigsøn Djuve mod Helie Ormsøn Øverland,  /: see fol: 1 :/  blev afsagt saadan

Dom.

Under denne Sag haver Citanten Lars Helleigsøn Djuve stevnet Helie Ormssøn Øverland, til at overdrage og tilskiøde sig Gaarden Øverland for den Priis 4000 dr  som denne skal have solgt den for til Citanten, samt at betale denne Sags omkostninger.   Citanten har ikke her under Sagen tilveiebragt Lovfuldkomne Beviiser for den paastaaede Handel, og som det synes er det passerede derom foregaaet under et drikkelag, og i fylderie.   Sagvolderen har forlangt og erholdet Sagen udsat fra Som/m/ertinget til Høstetinget. Men ved Høstetinget mødte ingen af Parterne. Og da mueligens Citanten kan have vidst at begge Parter bleve forhindrede at møde ermeldte Høsteting, og altsaa have troet, at Sagen som forladt af begge Parter var efter Anordningernes bydende om Rettens hurtige Pleie, af Retten Eragtet afvist, og paa grund heraf har troet det unyttigt at møde paa dette Ting.   I betragtning af disse Sagens omstendigheder troer Dom/m/eren i en Sag af den Vigtighed som nærværende  ikke at bør afgive nogen Endelig Dom uden at Sagvolderen er fremkom/m/et med sine contra Beviiser  hvortil han en gang har forlangt Udsættelse, i sær da Parterne haver begge over 7 Miile til Tingstædet, og et høyt Snefield at passere  og hvortil kommer at hverken den egentlige Citant, eller Sagvolder nogen Sinde selv personlig have mødt for Retten, men ikkun andre paa deres Vegne.   Paa grund af alle disse omstændigheder  Kiendes for Ret:  Sagen afviises til nye Indstevning om Citanten dertil trøster sig.

 

Da ingen meldte dem med videre blev Tinget hævet                     A v W S Koren

Lars Olsen Helleland, Lars Thoresen Oppedal, Lars Johnsen Eidnes og Ole Anfindsen Hougse  alle med paaholden Pen

 

 

1812

o-o-o-o-o-o-o

1813

 

 

(1813: 4)

 

Privat Extra Ret.

Aar 1813  den 7de Januarii  blev Extra Ret sat paa gaarden Helleland, af Stædets Sorenskriver og følgende udnævnte Eedsvorne Laugrettesmænd, Ole Haldorsøn Helleland, Endre Jensøn Helleland, Mikel Endresøn Helleland og Lars Arnesøn Helleland  for efter Forlangende af Tosten Johannessøn Hovland at see ved et Tingsvidne bevist, den Svaghed som tilstødte hans Søn Tosten Tostensøn Hovland.

  Hvor da!   Paa Reqvirenten Tosten Johannesøn Hovlands Vegne mødte dennes Søn Johannes Tostensøn Hovland, som paa sin Faders Vegne declarerede:  at for noget over et aar siden, bar Comparentens Broder Tosten Tostensøn Hovland en Tung Træstub i Fanget for at bære den et kort stykke bort, gled i det samme med den ene fod og vrikkede den af Led i det han faldt, hvorved han bekom saa megen Skade at  uagtet den siden er bleven bragt i Leed  er han dog yderlig svag i Foden, taaler ingen bevægelse med den, og har ofte Smerte i den, {da} i sær ved Veir forandringer, og da denne Skade  skiønt den er betydelig  dog ikke er meget synlig, saa frygter Komparentens Fader, da ommeldte hans Søn Tosten Tostensøn nu er udkommanderet som Land Soldat  at saavel hans foresatte Officerer som de af hans Kamerater der ikke kiende hans forfatning  kan mistroe ham naar han beklager sig at lide Smerte i den beskadigede Lem, og ikke er i Stand til at giøre de bevægelser, eller udholde den Morch(?) og Strabage som udfordres for at frie bemeldte hans Søn for Mistanke, og Tiltale i denne Hensende!! (Henseende)  har han været begiærende at see bemeldte sin Søns Tilstand ved et Lovformeligt Tingsvidne oplyst, og beviist, og til den Ende har erholt Dommerens Beram/m/else til dette Tingsvidnes optagelse her i Dag, hvilken beram/m/else dat: 28 f: M:  hvilken beram/m/else Comparenten nu fremlagde   den blev oplæst og indtages her  saal:  #   dernæst fremlagde han de beskikkede Stevnevidners Attest om til denne Tid og Stæd, at have indkaldt de Mænd Christen Olsøn Hovland, Ole Heliesøn Hovland, og Sjur Johannesøn Hovland, til under Falsmaals Straf at afgive deres Edelige Vidnesbyrd om foranførte,   bemeldte Stevne attest blev oplæst og indtages her  saalydende  #.

  Som 1te Vidne  Christen Olsøn Hovland  gaardemand boende her i Sognet paa gaarden Hovland  sagde sig 59 Aar gammel  og sidstleden Høst at have nyt Alterens Sakramente  aflagde Lovens Eed og lovede at vidne Sandhed og intet fordølge, forklarede, for noget over et aar siden saae Vidnet  som er boende paa sam/m/e gaard  nemlig Hovland  som Reqvirenten af denne forretning  Tosten Johannesøn  paaboer, at Vidnet!! (Vidnets?) Brodersøn  der som andet Vidne her er indkaldet, kom bærende af Marken, med her omhandlede Tosten Tostensøn Hovland  og saae at hans  /: bemeldte Tostens Fader :/  Tosten Johannesøn fulgte efter med sin Søns Skoe i haanden, og beklagede at hans Søn var kom/m/en til stor Skade i den ene Fod   bemeldte Tosten Tostensøn  maatte

 

1813: 4b

 

derefter en lang Tiid holde Sengen, og da han derefter omsider begyndte at gaae ud  da kunde han ikke berøre Jorden med den syge Fod, men maatte ved hielp af en Stav hinke sig frem en Tid lang  uden at kunde træe paa den syge fod,  siden, og det saavel i dette aars foraar, som i hele Sommer fremad hørde Vidnet, ofte hans Fader og øvrige Folk i Huset beklage at han ikke formaaede, at giøre noget Arbeide af betydenhed formedelst den bekom/m/e Skade og svekkelse i Foden, hvilket Vidnet og ofte hørde af hans egen Mund.  Vidnet blev forelæst sit Prov, som det vedstod rigtig tilført  og da Reqvirenten intet videre havde at tilspørge sam/m/e  blev det afskediget.

  2. Vidne  Ole Heliesøn Hovland  gaardbruger paa samme gaard Hovland, sagde sig i sit 28 aars alder, gik til alters i afvigte Høst, {forklarede:}  aflagde Lovens Eed og forklarede:  Ved Mikels Dags Tiider, aaret 1811  kom herom handlede Soldat Tosten Tostensøn Hovlands Fader  Reqvirenten af denne Forretning  Hiem til Vidnet, og fik ham med sig ud paa Marken, for at bære hans Søn  heromhandlede Tosten Tostensøn  hiem  der var kom/m/en til Skade i den ene Fod, ved at vrikke den under et Fod!!   Vidnet fant heromhandlede Tosten, siddende paa en Sten, i den Tilstand at han ikke kunde flytte sig af Stædet, han \og/ Faderen fortalte da Vidnet, {at} \hvorledes/ han havde vrikket sin ene Fod ved at bære en Stok eller Træstub, som laae der tet hos, han fortalte  at i det han falt gav det et høyt smel eller keik (krik?) i foden, og da han i det sam/m/e hastigen ville reise sig paa sam/m/e fod  gav det atter et smeld i den som naar man overbryder en Kiep, men han havde dog ikke brudt benet over, men allene forvrikket den. Vidnet tog ham derefter paa sin Ryg, og bar ham hiem i sin Faders Huus, hvor han blev Sængeliggende i mange Uger, og saae Vidnet ofte hans Fod at den var meget Trutten, da han siden langt frem paa Vinteren begynte at være oven Sængen, maatte han bæres frem og tilbage, siden har Vidnet ofte hørt ham beklage at han ingen gange eller Arbeid taalede, og har ofte selv været med ham i nu afvigte Som/m/er, og da sees og erfaret at han ei allene bestandig maatte skaane den svage fod, men han endog ei formaaede at kunde udholde nogen betydelig strabage  uden at foden der ved tog skade og stunden Hovnede, endog nylig for sidstleden Høst formaaede han ikke at fortsætte en ganske kort Tur op i Marken.  Vidnet blev forelæst dets Prov som det vedtog rigtig tilført  afskediget.

  3. Vidne  Sjur Johannesøn Hovland  Husmand paa Hovland, sagde sig 73 aar gam/m/el, og har nyt alterens Sakramente i sidstleden Høst, forklarede efter aflagt Eed, at Vidnet stod i gaarden og saae heromhandlede Tosten blev hiem bragt beskadiget i Foden, og forklarede sig i øvrigt, aldeles overensstemmende med første afhørde Vidne Christen Hovland   afskediget.

  Reqvirenten  som intet videre havde at tilspørge Vidnerne, begiærede sig det her passerede i Tings Vidne form beskreven meddelt  hvilket Retten bevilgede.

  Forretningens Omkostning er følgende

Til Sorenskriveren  9 rd   til Kongen  3 – 63 s   til Justidsfondet  5 mrk 1 s,   for 3 Vidners afhør  til Sorenskriveren  1 – 1 – 8,   Kongen  2 mrk 13 s   til Justids fondet  1 mrk 3 s   Incammination til Sorenskriveren  4 – 3 – 12 s   Kongen  1 – 5 – 4 s   forhøyelse  2 mrk 10 s   Diæt  3 rd   Til hver af laugrettes mændene  4 – 8 s   Kongen  af hver 30 s   til fondet af hver  6 s.                                                                                                             A v W S Koren

Ole Helleland, Lars Helleland, Mikel Helleland, Endre Helleland  alle med iholden Pen.

 

 

 

Justids Extrarets Tingsvidne.

Aar 1813, 8de Januarii  blev Extra Ret sat paa gaarden Helleland i Hardanger  søndre Bergenhuus Amt, af Stædets Sorenskriver og de tvende Eedsvorne Laugrettes mænd Ole Haldorsøn Helleland og Lars Arnesøn Helleland  for efter Stiftets ordre af 1 f: M:  der ikke indløb mig  Sorenskriver Koren  førend Aftenen den 17 næst efter  at optage et Tingsvidne til oplysning om nogle af Tyvs arrestanten Ole Svendsen i Stavanger formentlig begaaede Tyverier.

  Hvorda!   mødte den Angieldendes Defensor under dette Tingsvidne  Guldbrand Hegesøn Espeland, og frem lagde   \No 1/  hans beskikkelse hertil  dat: 28 Deb: 1812, der blev oplæst  saal:  #   2.  Sorenskriveren fremlagde for Anmeldte som fra Hr: Stiftamtmand  Ridder Bull tilstillede Skrivelse og ordre til dette Tingsvidnes optagelse her i Dag  hvilket blev oplæst  saal:  #    No 3.  den af Sorenskriveren udstyrede Indkaldelse til Lars Olsøn Aga, og Jørgen Larsøn Jaa\n/stad(?) eller Jaastad  dat: 28 Deb: 1812, at møde her i Dag til {dette Tings} Vidnesbyrds aflæg, hvilken Indkaldelse med dens Forkyndelse oplæst  saal:  #

  Som 1ste Vidne fremstod Lars Olsøn Aga  boende paa Gaarden Aga i Ullensvangs Sogn  Kingservigs Præstegield her i Hardanger  sagde sig 37 Aar gam/m/el, og sidstleden Høst at have nyt Alterens Sacramente, blev forelæst {det} \den/ af ham under Forhøret over her angieldende Tyvs Arrestant Ole Svendsøn i Stavanger den 21 Octb: f: A: afgivne Forklaring  som han vedstod i alle dele rigtig, og med oprakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede sandfærdigheden i ermeldte hans afgivne forklaring, hvorhos han tillige erklærede:  at han aldeles ingen videre oplysning kan afgive om ermeldte Ole Svendsen{s} eller om noget af ham begaaet Tyverie  {ej heller} ligesom Vidnet ei heller kan sige eller veed hvorvidt de under Forhøret omforklarede til Vidnet Pantsatte Strømper og Silkeklude vare af angieldende Ole Svendsøn stiaalne eller ikke.  Vidnet  som intet til oplysning om Angieldende vidste at opgive  blev nu forelæst sit Prov som han vedstod rigtig   demitteret.

  2. Vidne  Jørgen Larssen Jarstad(?) eller Jaastad  opholdende sig hos hans Forældre i Ullensvangs Sogn  Kingservigs Præstegield her i Hardanger, sagde sig 21 Aar gam/m/el  og sidstleden

 

1813: 5

 

just at have nyt Alterens Sacramente  blev ligesom forestaaende Vidne paamindet om Eedens Vigtighed og Straffen for Meened  aflagde Lovens Eed, blev forelæst {det} \den/ af ham, under forbemeldte Forhør i Stavanger den 21 Octb: f: A: afgivne Forklaring  som han under sin aflagde Eeds kraft vedtog i alle dele rigtig  og derhos erklærede, at han aldeles ingen oplysning kan give om ermeldte Angieldende Tyvs arrestant Ole Svendsen, eller hvorvidt han enten kan have stiaalet de til Vidnet Pantsatte  en Halskrave, et Kam/m/erdugs Tørklæde og en Jern Lysesax  eller begaaet andre Tyverier.   Demit:

  Angieldendes Defensor Gulbrand Heliesøn Espeland begiærede tilført, at da {de} ingen af de heraf førde Vidner kan i ringeste Maade tillægge Angieldende Ole Svendsen at have stiaalet de til dem Pantsatte Sager  saa tror han og at de her afførde Vidner ikke vil kunde fælde eller Skade Angieldende{s} i nogen Maade.

  Da ingen flere vidstes \her/ som kunde give oplysning om Angieldende Ole Svendsen  saa blev dette Tingsvidne hermed sluttet  og skal snarest muligt blive her: Stiftamtmand  Ridder Bull tilstillet.                                                             A v W S Koren

Ole Haldorsøn Helleland, Lars Arnesøn Helleland  begge med Paaholden Pen.

Laugrettet blev leveret hver 72 s.

 

 

 

Maanets Tinget for Hardanger

Aar 1813  den 1ste Februarii  blev Retten sadt til det almindelige Februari Maanetstings Afhandling paa Gaarden Helleland  saavel for Hardanger Fogderie som Lehnets og Lyse Klosters Gods i Hardanger. Retten betient af Stædets Sorenskriver og følgende Eedsorne Laugrettesmend  Ole Haldorsen og Sjurs Samsonsen  begge af Gaarden Helleland  samt Lars Jensen Oppedahl og Ole Andfindsen Hougse.

 

Hvorda   Allerunderdanigst blev publiceret følgende Kongelige Anordninger og Obne Breve samt Stifts skrivelser.

  No 1  Placat  hvorved bestemmes Coursen af Dansk Courant mod Told Species fra 1ste Qvartal 1813  ansat til 1000d Procento  dat: 7de Debtr:!! (Decbr:) 1812

  No 2  Ditto angaaende Diætpenge for Toldbetiente  dat: 28de Nobtr: f: A:

  No 3  Ditto for Norge angaaende at den Aktorer og Dommere i Justitssager tilstaaede Friskyds skal forandres til Pengeskyds  dat: 8de December f: A:

  No 4  Ditto for Danmark og Norge angaaende stemplet Papiirs Brug til Transporter af Udleverings Sedler og Vare-Assignationer  dat: 14 Novber: f: A:

  No 5  Ditto for Danmark og Norge, hvorved For: af 15de Junii 1812 udvides, at gjelde ogsaa om Stempled Papiirs Brug til Slutsedler paa Wexler og Skibes Befragtning, samt paa Kongelige og offentlige Papirer og Effecter  dat: 2den November 1812.

  No 6  Ditto for Norge  hvorved det, for at fremme Korn tilførselen til Norge, tillades de Norske Handlende indtil videre at trække Wexler i Dansk Courant paa Danmark paa 2 a 3 Maaneders Sigt  dat: 23de October 1812.

  No 7  Ditto for Danmark og Norge, angaaende Omgangsmaaden med Hittegods, som findes paa Landet  dat: 5te Debtr: f: A:

  No 8  Ditto  hvorved bestemmes, at Repræsentativer paa Slesvig Holstensk Courant kunne erlægges for Toldafgivter i Kongeriget Danmark og Norge  datteret 12te Debtr f: A:

  No 9  Kongelig Reskript  hvorved Hans Kongelige Majestæd haver givet til det Norge Universitet Sædegaarden Tøyen ved Christiania  dat: 4de Nobt: 1812.

  No 10  Stiftets Skrivelse af 13de Januari 1813  hvorved bestemmes at Korn Afgivtens Beregning af benificeret Gods ogsaa skal gjelde ved Salget af Kongeligt Jordegods.

  No 11  Ditto Skrivelse af 13de Jan: 1813  hvorved Cancelies Circulaire af 10de April 1810 for Danmark ogsaa bliver gjeldende for Norge.

  No 12  Stiftets Skrivelse af 6te Debtr: 1812  hvorved Jordpaakastelser kan skee paa Landet efter at have anmeldet samme for Lensmænden i det Destrict hvor Dødsfaldet er skeet.

  No 13  Stifts Skrivelse af 17 Obt:!! (Oct:) 1812  hvorved en nærmere Bestemmelse gjøres i Henseende Korn afgivten af de Benificerede Gaarde skal betales naar Gaardene bliver bortsolgt efter Taxation.

 

1813: 5b

 

  No 14  Stiftets Skrivelse af 24de Debtr: 1813  hvorved Bekiendtgjøres Kongelig Resolution af 1ste Debtr:  hvorved Auctions Forvalteren, Der i følge Resolution af 20de Februarii f: A: oppebærer en Procento i Auctions Sallarium, skal være fri tagen for at erlægge ¾ parter i Kongens Casse af Prisdømte Skibe.

  see ellers Anordninger Fol: 7  sidste Side.

 

No 10  Nye Sag,

Ole Olsen Enerhoug fremlagde de beskikkede Stevne vidners Attest om, til dette Ting, at have indkaldet Knud Thoresen Hagen den yngre, at see sig overbevist og lide Dom med skadesløs Omkostninger, at betale til Citanten skyldige 2287 Rd 1 mrk 8 s  siger  /: 2287 Rd 1 mrk 8 :/  saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen, at Sagen derfra til Rettergang er henvist   bemeldte 2 Attester blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Paa Sagvolderens Vegne mødte Dennes Stedfader Sjur Sjursen Grøve, som declarerede paa Indstevntes Vegne, at Han som ærlig Mand her for Retten maa tilstaae Rigtigheden af det paasøgte Krav, og at han virkelig skylder til Citanten, de paasøgte 2287 Rd 1 mrk 8 s  men, da denne Gjelder for en Deel hos Citanten kiøbte Creaturer  paa hvilke Sagvolderen  som er en Fattig mand  leed et betydeligt Tab ved Prisernes Falden  saa beder og haaber Han, at Citanten af Kristen Medlidenhed efter giver noget af den paasøgte Fordring.

  Citanten erklærede at han i Betragtning af sin retskaftne Debitors Uformuenhed og Tab, vil afslaae 287 Rd 1 mrk 8 s  tillige med alle hidtil havte Omkostninger, men paastod Dom for det øvrige af Fordringen  nemlig 2000 Rd DC:  tilligemed alle her efter paagaaende Omkostninger Skadesløs indtil Betaling skeer

  Sjur Sjursen Grøve tilkiendegav sin Taksigelse for Creditors medlidende Eftergivenhed  og begge Parter indlod Sagen til Dom

  Hvorpaa strax af Dommeren blev Afsagt saadan

Dom!

Kiændes for Ret Knud Thoresen Hagen den yngre tilpligtes herved under Executions Tvang at betale inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse til Citanten Ole Olsen Enerhoug den Sum/m/a 2000 Rd  skrives toe tusinde Rigsdaler DC:  samt videre, denne Dom!! (Doms) Udstædelse  Forkyndelse  Execution og alle fornødne Omkostninger Skadesløs indtil Betaling skeer.  Sagens hidtil havte Omkostninger ophæves.  Citanten betalede efter Spesi Cours af 1000 i Dansk C: Incamination 7 rd 5 mrk 8 s   til Kongens Casse 3 Rd 12 s   til Justits Fondet   70 s  tilsam/m/en 11 rd 4 mrk 10 s:   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 2rd 8 s:   til Kongen 5 mrk   til Justits Fondet 1 mrk 4 s  tilsam/m/en 3 rd 12 s:

 

Stevnevidnes Indsættelse for Kingservigs heele Præstegjeld

  Torbjørn Tostensen øvre Qvale aflagde nu sin Eed som antaget Stevnevidne for heele Kingservigs Præstegjeld i nu fratrædende Lars Tomadsen Instenesses Stæd.

 

No 11  Nye Sag!

Lensmand Anders Josephsen Lillegraven paa egne og hans Søn Andve Andersen Lillegravens Vegne mødte for Retten {og friv} tilligemed John Josephsen Lillegraven  og som Citanterer fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved Mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet deres Husmand Tron Svendsen Lillestøel at see sig overbevist og lide Dom til at fraviige Pladset

 

1813: 6

 

Lillestøel til første anstunde Lovens Faredag 1813   saa frem lagde de og Attest fra Forligelses Commissionen at Sagen der fra til Rettergang er henvist   endelig fremlagde de og Attest om den 12te December sidstleden mundtlig at have udsagt Sagvolderen, at fravige det Plads han nu paabor  kaldet Lillestøel, til førstkommende Lovens Fardag 1813   Bemeldte tre Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen mødte ikke Selv  men paa Hans Vegne hans Morbroder John Tronsen Tveito, som paa Sagvolderens Vegne vedtog lovlig Varsel, og ville anhøre hvad Citanterne havde at i Retteføre.

  Citanterne fremlagde en af Dem under 23de October 1801 oprettet Fæste Contract med Sagvolderen Tron Svendsen Lillestøl, hvor efter Pladset Lillestøel er Fæstet Ham paa 8te Aar, hvilken Fæste Sæddel han har Reverseret sig at efterleve   den lyder med dens Paategnede Revers saaledes  /: Indtages her :/   Paa Grund af denne Contract var han Pligtig at vige strax Aarmaalet var ude, men de have af Barmgertighed Aar for Aar tilladt ham hidtil at forblive, og nu de have lovlig udsagt ham  nægter Han at vil vige, hvor fore de, herved see dem nød til at paastaae, at han som antaget paa Aaremaal, der allerrede for nogle Aar er udløben  maae blive Dømt og ipligtet under Udkastelses Tvang at fravige og røddiggjøre Pladset, samt erstatte den!! (denne) Sags Omkostninger Skadesløs

  Citanterne  til end mere at beviise deres Sag  fremstillede tvende Vidner  Torgrim Olsen Lillegraven og Elling Knudsen store Graven  hvilke begge efter aflagd Eed enstemmigen Forklarede at Sagvolderen  siden hans Ankomst paa Pladset Lillestøel  aldeeles ikke har forbedret Pladset enten ved Steens Oprødning eller Huuldigers Anlæg eller Pladses Udvidelse  kun har han kiørt nogen Jødning paa Bøen og Udredet Ageren noget ubetydeligt lidet, hvor forhen i gammel Tid har været Ager og  og ved Udspadning af Agerrenen.

  Citanterne havde intet videre at tilspørge Vidnerne   afskediget

  John Tronsen Tveito erklærede at da Sagvolderen  formedelst nødvendig Fravær paa en Reise  ikke her Selv har kundet Møde og svare i sin Sag, saa nødes han at anholde om Udsættelse til næste Ting

  Citanterne gav hertil sit Samtykke under de Vilkaar at vis han da ikke Møder  bliver Sagen uden længere Anstand paakiendt

  Dommeren Eragtede   Sagen udsættes til førstkommende Martii Maanedsting.   Citanterne betalede efter Spesi Cours af 1000 Procento i DC: Incamination 7 rd 5 mrk 8 s:   til Kongens Casse 3 rd 12 s   til Justits Fondet 70 s:    Vidnernes Afhørelse   til Sorenskriveren 1 rd 4 mrk   til Kongen 3 mrk 12 s   Justits Fondet 1 mrk 4 s  tilsam/m/en 14 rd 1 mrk 10 s    Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 2 rd 8 s   til Kongen 5 mrk   til Justits Fondet 1 mrk 4 s   for en Eragtning 60 skil:   til Kongen 25 s   Justits Cassen 5 s  tilsam/m/en 4 rd 6 skil:

 

No 12  Nye Sag

Sjur Nielssen Tveito mødt for Retten paa sin Søn Torger Sjursen Tveitos Vegne, som til dette Ting haver med mundtlig Varsel Indkaldet Torkiel Eliassen Langesætter, til at anhøre Vidner og lide Dom til at

 

1813: 6b

 

Betale Citanten den ham tilkom/m/ende Tieneste Løn og nogle resterende Klæder  samt Renter fra Indstevningen!! (-ens) Datto den 31 December sidstleden  samt at betale Sagens Omkostninger Skadesløs med Kost og Tidsspilde  alt efter Stevne Attestens Formeld   den blev oplæst og indtages her  saa lydende  #

  Efter nogen Samtale blev Parterne saaledes foreenede  Torkild Eliassen Langesætter betalede nu inden Retten til Citanten i Penge 17 Rdr  og forpligtede sig inden 3 Uger at udlevere in Natura den paasøgte Skiorte til Citanten af nye og forsvarlig god Strige, og Boxen inden Sante Hans Dag af forsvarlig godt Stampet vadmel  forsynet med Hægter og Alt fornødent i tilbørlig Stand   herved er saavel alt paasøgte betalt og erlagt  som og Sagvolder erstattet for alt formendtligt Tab ved Citantens Svagelighed i hans Tieneste og korte Fravær ved den funden Lever(?)

  Herved blev denne Sag {herved} sluttet   Sorenskriveren imodtog Incamination 4 mrk 10 s   Tilsvarspenge 1 mrk 4 s:

 

No 13  Nye Sag

Johannes Tostensen Hovland mødte for Citanten Svend Asbjørnsen Sexe og fremlagde, de beskikkede Stevnevidners Attest  hvorved Denne til dette Ting haver Indkaldet Svend Olsen Sexe at see sig overbevist og lide Dom for brugte Ærerørige Ord, og at have taget og optrækket en Baad uden Tilladelse  saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen, at Sagen derfra til Rettergang er henvist   Bemeldte tvende Attester bleve oplæst og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen Svend Olsen Sexe  som baade ved Sagens Foretagelse og nu atter var bleven paaraabt  mødte ikke  ej heller nogen paa hans Vegne.

  Citanten fremstillede de trende {enstemmige} Vidner  Ole Heljessen Hovland, Niels Heljessen Hovland, Gunder Tollevsen Age  hvilke alle tre aflagde Lovens Eed og der efter enstemmigen forklarede:  at en Nat i sidstleden December Maaned kom de over at Sagvolderen Svend Olsen Sexe, med Hjelp af en Anden  tog en Baad Citanten havde laant  og hvorved han var kommen til Gaarden Hovland  hvilken Sagvolderen drog bort fra den Baadstøe hvor den laae, førde den et stykke hen, og trak den op under Gaardens Huuser  til Skade og Bryderie for Citanten, og da Vidnerne traf og greb ham i dette hans Foretagende  udstytte han fornærmelige Ord imod Citanten, som var med Vidnerne  og blant andet  som de kan erindre  kaldte han og {Vid} Citanten en Svinehund   Citanten havde intet videre at tilspørge Vidnerne  som bleve forelæst deres Prov   Afskedigede

  Citanten  som nu troede fuldkommen at have bevist Sigtelsen  indlod Sagen til Doms med Paastand at Sagvolderen maae blive ipligtet at betale Klækkelige Bøder efter Dommerens Skiøn til Sognets Fattig Casse for hans Fornærmelige Forhold og ærerørige Skieldsord  samt desuden i denne Sags Skadesløse Omkostning med Kost  Tæring og Tidsspilde i det ringeste 30 Rdr  samt endvidere Dommens Udstædelse og alle øvrige Omkostninger indtil Betaling skeer

  Dommeren Eragtede   Sagen optages til Doms.

 

1813: 7

 

  Citanten betalede i følge Spesi Cours af 1000 Procento Incamination 5 mrk 8 s   til Kongen 3 rd 12   til Justits Cassen 70 s  tilsam/m/en 11 rd 4 mrk 10 s   for trende Vidner  2 rd 8 skil:   til Kongen 4 mrk 11 s   Justis Fondet 1 mrk 9 s  i Alt 14 rd 5 mrk 6 s:

 

Da Dagen med det paserede var forløben  blev Tinget udsadt til i Morgen       A v W S Koren

Sjur Samsonsen Helleland  Ole Andfindsen Hougse  Ole Haldorsen Helleland, Lars Jenssen Oppedahl  Alle med iholden Pen

 

 

Næste Dag  den 2den Februarii 1813  blev Tinget administreret af de samme Rettens Personer som i Gaar.

 

Gammel Sag   see Lyseklosters Jurisdictions Protocoll  Foljo 226 til 228.

Paa Hr: Prokurator Baades Vegne mødte Hr: Henrich Andreas Magnus og eskede Sagen i Rette  \samt fremlagde det fra Citanten indhentede Svar dat: 16 November sidstleden   som her indtages  saalydende  #/

  Sagvolderen Torkild Eliassen Langesætter blev paaraabt men mødte ikke, ei heller nogen paa hans Vegne.

  Hr: Magnus fremstillede Citanten  Korporal Svend Mælands Hustrue Aase Osmundsdatter, som han begiærede forelæst de hidtil aflagde Vidnesbyrd i Sagen, samt derefter tilspurgt om hun eller hendes Mand haver erholdt tilbage den omvidnede Slibesten og Skjelskrabe?

  Bemeldte Citantens Hustrue Aase Osmundsdatter selv tilstæde blev forelæst de forhen i Sagen afgivne Vidnesbyrd  og derefter tilspurgt om hun eller hendes Mand haver erholdt Slibestenen og Skjelskraben tilbage, hvortil hun svarede:  at Sagvolderen Torkild Eliassen Langesæter  førend den Tid Vidnerne omforklarer, havde under 4re Øyne som det kaldes  eller aleene imellem dem, uden andres Overvær  sagt hende; at hendes Mand havde givet ham Tilladelse for den paakrævede Fordring at erholde udleveret en Slibesten og en Skjelskrabe, og dette var Aarsag i at hun godvillig udleverede saaledes som af Vidnerne forklaret, men dette Sagvolderens Foregivende kan hun icke beviise, endskjøndt hun troer sig overbeviist om at det var et urigtigt og usandfærdigt Foregivende, og at aldrig hendes Mand haver givet den foregivne Tilladelse. Slibestenen haver hun erholdt tilbage, men Skjelskraben, som hun formoder ligger i Nøstet hos en af hendes naboer, har hun icke  ei heller hendes Mand  erholdt tilbage, men hun maae og tilstaae at hun heller icke haver fordret eller paakrævet den udleveret sig   afskediget

  Hr: Magnus erklærede:  at i hvorvel Citantens Hustrues Forklaring har største Formodning om at medbringe Sandhed, og noksom viser Sagvolderen tredske og egennyttige Forhold, som han haaber Dommeren vil kunne indsee; saa da derom ingen Vidnesbyrd kan erholdes  finder han icke at Sagen derefter bør udsættes til Bekostningernes Forøgelse  hvorfore han nu indlod Sagen til Dom, og fremlagde hans endelige Indlæg med hoslagde Regning  begge af Dags Dato, til hvilke han henholdt sig, og derefter var begiærende en Lovmedholdig Dom.   Bemeldte Indlæg og Regning bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Citantens Hustrue fremlagde nu Sognepræsten Hr: Hertzbergs Attest af Dags Dato  at hun og Børn bliver understøttet af Fattig Cassen, hvorhos hun declarerede intet videre at have at tilføre.

  Retten eragtede:   Sagen optages til Doms.

 

No 14  Nye Sag:

Johannes Pedersen Aga mødte for Retten, og fremlagde de beskikede Stevnevidners Attest om, til dette Ting at have indkaldet Enken Christi Heljesdatter Willure med Laugværge  at see sig overbeviist og lide Dom til at betale skyldige 1 rd 1 mrk 8 s  tilligemed Sagens Omkostninger   saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen, som viser at hun der icke mødte, hvilke tvende Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderinden blev paaraabt, men mødte icke, ei heller nogen paa hendes vegne,

  Citanten fremstillede de tvende indstævnte Vidner  Ole Nielsen Aga, og Jon Pedersen Aga  hvilke aflagde Lovens Eed og forklarede eenstemmigen:  at sidstleden Foraar anhørde de at Sagvolderinden Christie Willure lovede Citanten Johannes Aga at tilbagebetale ham inden paafølgende St: Hansdag de Stevnepenge han havde lovet at legge ud for hende i en Sag af Fattig Commissionen mod hende for Lægdslæmmen Jorand Ellendsdatter  Vidnerne havde intet videre at forklare   afskediget

  Citanten fremlagde nu Qvittering fra Stevnevidnerne af 3de Januarii og 1ste Februarii sidstleden, som beviser at han i omvidnede Sag har udlagt i Stevnepenge de her paasøgte 1 rd 1 mrk 8 s   bemeldte 2 Qvitteringer bleve oplæste og indtages her  saalydende  #   hvorpaa han indlod Sagen til Doms med Paastand at tilkjendes ovenmeldte 1 rd 1 mrk 8 s  samt i denne Sags Skadesløse Omkostninger  i det ringeste 8 rd  og end videre hvad Dommens Udstædelse og videre Udgifter beløbe indtil Betaling skeer.

  Retten eragtede   Sagen optages til Doms.

 

1813: 7b

 

  Derpaa blev strax afsagt saadan

Dom

Kjendes for Ret:  Lovlig stevnte og overbeviste Christie Heljesdatter Willure  som icke haver mødt, endten for Forligelses Commissionen eller her for Retten  ipligtes at betale til Citanten Johannes Pedersen Aga de her paasøgte 1 rd 1 mrk 8 s  samt i denne Sags Omkostninger 8 rd  i alt nie Rigsdaler en Mark og otte Skilling DC:  og end videre denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Execution og alt fornødne indtil Betaling skeer  alt idømte udredes under Executions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

  Citanten betalede Incam:  4 mrk 10 s   og for 2 Vidner  1 mrk DC:

 

Derefter blev publiceret følgende ved Expresse mig indløbne Kongelige Anordninger:

  No 15.  Forordning for Danmark, Norge og Hertugdømmerne om Forandring i Penge væsenet  dateret 5te Januarii 1813.

  No 16.  Placat af 5te Januarii 1813  hvorved Placaten af 29de October 1811 om Qvarteerpenge udvides at gielde ogsaa for Norge

  No 17.  Placat af 29 December 1812  som befaler at alle Fartøyer over 6 Læster skal forsynes med Kongeligt Søepas

  No 18.  Dito af 29de October 1812 for Danmark og Norge om Forhøyelse i Gebyhren for Kongelige Søepasse

  No 19.  Dito af Dito Dato om Fisker Fartøyers Maalebrevs Paategning ved Toldstæderne  at ickun det halve af 10 ProCto Afgiften deraf er erlagt

 

Hermed blev for i aften sluttet og med Tinget udsadt til i Morgen.             A v W S Koren

Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal, Ole Haldorsen Helleland, Ole Anfindsen Hougse  alle med paaholden Pen

 

 

Næste Dag  den 3de Februarii 1813  blev Maanedstinget fortsadt ved de samme Rettens Personer som første Tingdag   Hvorda blev foretaget

 

No 15  Nye Sag

Lars Galtung mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet paa egne og øvrige Odde Sogns vegne de Mænd Torgiuls Eliassen Eide, Michel Johnsen Mansager med flere  som have mødt paa samtlige Almuens Vegne den Gang Tiende Kommissionen holdtes, at see samtlige Odde Sogns Almue overbeviist og lide Dom efter Citantens Paastand og den indgangne Foreening inden Forligelses Kommissionen  at erlægge Citanten den ham som Eier af Odde Kirke tilkommende Kirketiende   saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen at Sagen derfra til Rettergang er henvist   bemeldte 2 Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Af de indstævnte Sagvoldere mødte Guttorm Johnsen Jordal  Helje Olsen Jordal og Samson Olsen Freim, og vedtog lovlig Varsel paa egne og øvrige Odde Sogns Almues Vegne  og ville anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre:

  Citanten fremlagde den af Tiende Kommissionen udstædte Act over Tiende Foreeningen for Odde Sogns Almue med Kirke Eieren  indgaaet den 1ste September 1802  hvoraf han begiærede Selve Foreeningen her i Acten indført  og lyder Ord til andet saaledes  #

  Efter nogen Samtale bleve Parterne eenige om, at forlange denne Sags videre Udførelse udsadt indtil Høstetinget dette Aar, da Parterne imidlertid agte i Foreening at indgaae med Forespørgsel til Hans Majestæt om Allernaadigst Resolution for, hvorledes den indgangne Foreening bør at forstaaes, og forpligter begge Parter sig, uden nogen Indstævning fra enten af Siderne  at møde her for Retten ermeldte Høsteting for endten at hæve eller fuldføre Sagen efter Omstændighederne.

  Retten eragtede:   den forlangte Udsættelse bevilges  og have Parterne uden nye Indstævning at møde efter Foreeningen.

  Citanten betalede Incam: til Sorenskriveren efter Species Cours 1000 ProCto  samt for Udsættelsen  8 rd 2 mrk DC:   Til Kongens Kasse 3 rd 2 mrk   til Justitsfondet 4 mrk 11 s  i alt 12 rd 2 mrk 11 s DC:    Sagvolderen betalede Tilsvarspenge til Sorenskr:  2 rd 8 s   til Kongen 5 mrk   Justits Fondet 20 s  i alt 3 rd 12 s DC:

 

No 16  Nye Sag:

Paa Ole Olsen Oppedals Vegne mødte Haldor Haldorsen Oppedal og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om at bemeldte Ole til dette Ting have indkaldet Sjur Larsen Oppedal og Knud Hemmingsen Helleland at giøre Rede for en dem mellemværende Humle-Handel   saa fremlagde han og Attest fra Forligelses

 

1813: 8

 

Kommissionen, at Sagen derfra til Rettergang er henvist,  bemeldte Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Begge indstævnte Sagvoldere  Sjur Larsen og Knud Hemmingsen  mødte selv tilstæde, tilbød sig med Eed at stadfæste hvormeget Citanten tilkom af den omtvistede Humle.   Citantens Sagfører erklærede sig hermed fornøyet og villig at antage Eeden, hvis de vil selv betale alt hvad nu her inden Retten bør erlægges.   Sagvolderne derefter med oprakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede at Citanten haver erholdt al den ham tilkommende Andeel af Fortjenesten paa den solgte Humle, der paa den ham tilkommende ¼ Deel beløb omtrent 40 rd  hvilket rigtigen var alt hvad som tilkom saavidt de efter Deres Avvidende og Samvittighed veed   den øvrige Humle som de endnu have tilbage, deraf skal de giøre ham reede for hans ¼ Part  som skal blive ham erlagt saasnart de faaer den solgt  dog efter Afdrag af mueligens paagaaende Omkostninger. Hvad Baadeleigen angaaer  da forbeholder de dem deres Ret hos Citanten

  Hermed blev denne Sag sluttet

  Dommeren imodtog ifølge 1000d ProCto Species Kours, Incam: 7 rd 5 mrk 8 s   til Kongen 3 rd 12 s   til Justits Kassen 70 s  til sammen 11 rd 4 mrk 10 s DC:    Tilsvarspenge til Sorenskr:  2 rd 8 s   til Kongen 5 mrk   til Justits Fondet 20 s  til sammen 3 rd 12 s DC:

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Tinget udsadt til i Morgen                  A v W S Koren

Ole Haldorsen Helleland, Lars Jensen Oppedal, Sjur Samsonsen Helleland, Ole Anfin!! Hougse.

 

 

Næste Dag  den 4de Februarii  blev Tinget fortsadt ved de første Rettes Dag benævnte Personer.

 

No 17.  Nye Sag:

Hr: Provst og Ridder Niels Hertsberg, mødte paa Kingservigs Præstegields Fattig Kommissions Vegne, og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om, til dette Ting at have indkaldet Enken Christi Heljesdatter Willure at see sig overbeviist om og lide Dom til at betale og erlægge til Fattig-Commissionen 19 Leiver Fladbrød hun skylder til Lægdslem Jorand Ellingsdtr: Willure, samt at betale denne Prosesses Omkostning Skadesløs,  saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Kommissionen at Sagen derfra til Rettergang er henvist   bemeldte Attester bleve oplæst og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderinden Christi Willure blev paaraabt men mødte ocke, ei heller nogen paa hendes Vegne

  Citanten fremstillede de 2de Vidner Ole Nielsen Aga og John Pedersen Aga, som begge aflagde Lovens Eed  forklarede eenstemmigen at de af Sagvolderinden Christie Heljesdatter Willure Selv have hørt at hun skyldte til Jorand de her paasøgte 19 Leiver Fladbrød.  Citanten havde intet mere at tilspørge dem   afskedigede

  Citanten indlod nu Sagen til Doms med Paastand efter Indstevningen  og at Sagvolderinden i Sagens Omkostninger {8 rd} maae ipligtes at betale 8 rd  og end videre hvad Dommens Udstædelse og videre fornødne indtil Betaling skeer vil medtage.

  Retten afsagde derpaa strax saadan

Dom

Kiendes for Ret lovlig stevnte og overbeviiste Enke Christi Heljesdatter Willure  som icke haver mødt endten for Forligelses-Kommissionen eller her for Retten  ipligtes herved at betale til Kingservigs Præstegiælds Fattig-Kommission de paasøgte 19  \skrives nitten/ Leiver Fladbrød  endten forsvarlig gode in Natura eller og med Penge  alt efter 4re Uvillige Mænds Skiøn, samt i denne Sags Omkostninger 8 rd  skrives otte Rigsdaler DC:  samt end videre denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Execution og alt fornøden indtil Betaling skeer  alt idømte efterkommes inden 15ten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

  Citanten betalede Incam: 4 mrk 10 s   for 2 Vidner 1 mrk.

 

Da ingen meldte dem med videre, blev Tinget udsadt til i Morgen.                A v W S Koren

Ole Haldorsen Helleland, Lars Jensen Oppedal, Sjur Samsonsen Helleland, Ole Anfindsen Hougse  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 5te Februarii 1813  blev Maanedstinget fortsadt ved Stædets Sorenskriver og de første Tingdag benævnte Laugrettes Mænd.

 

Hvor da i Sagen No 13  Fol: 6  Svend Asbjørnsen Sexe mod Svend Olsen Sexe  blev afsagt saadan

Dom

Ved de førte Vidner haver Citanten beviist at Sagvolderen, for at fortrædige Citanten  haver om Natten i sidstleden December Maaned taget den Baad Citanten var kommet

 

1813: 8b

 

til Lands paa, og bragt den fra Baadstøen hen og op under Gaardens Huuser, og da han heri om Natte Tider blev greben  udstødte han fornermelige Ord mod Citanten og kaldte ham en Svinehund. Sagvolderens Forhold med Baaden, synes icke at have haft til Hensigt at beskadige Citantens hafte Baad, men kun at fortrædige Citanten, hvorover denne Gierning  i hvorvel den kan synes at ligne et Volds Foretagende, dog icke som Vold kan blive at ansee og straffe, hvilket ei heller Citanten haver paastaaet, men heller maae blive at ansee for en fornermelig og upassende Drenge-Stræg, der med en arbitrair Bod maae blive at afsone   Det Ord Svinehund, hvormed Sagvolderen haver udskieldet Citanten, kan icke siges at være Citantens Ære og Lempe for nær, men som et høyst ubeqvems Skields-Ord  der ifølge NL 6 – 19 – 4 Art: maae blive med en Penge straf at afsone   thi Kjendes for Ret:   Sagvolderen Svend Olsen Sexe ipligtes herved for hans fortrædigende og ulovlige Forhold med Baaden og brugte utilbørlige Skjelds-Ord mod Citanten Svend Asbjørnsen Sexe, at bøde til Kingservigs Præstegields Fattig Kasses Fond 30 rd  skrives tredive Rigsdaler DC:  og til Citanten i denne Sags Omkostninger 25 rd  skrives frem og tyve Rigsdaler DC:  samt end videre denne Doms Udstædelse  Forkyndelse  Exekution og alt fornødne indtil Betaling skeer  Alt idømte udredes under Exekutions Tvang inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

 

Derpaa blev publiceret.

  1.  Skiøde fra Kreditorerne i Skiftet efter Britha Høll til Halsten Asbjørnsøn paa 9 Marker Smør med Bygl: og Herl: i Høll  No 125  for Penge 400 dr  dat: 12 Nob: 1811   afgift til Kongen af Tingl:  2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   af Pante attesten  2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   ½ pCto  2 rd.

  2.  Do: fra John Hansøn Westrem til Endre Halstensøn Garethun paa 1 pd: 7 ½ Mrkr Smør  1 ¾ gdsk:  med Bygl: og Herl: i Lillethun  No 111  for 2000 dr  dat: 31 Deb: 1812   afgift til Kongen af Tingl:  3 – 3 – 4 s   Fondet  5 mrk   Pante attesten  forhen skreven,   til Kongen 1 – 1 - 5   fondet  1 mrk 11 s   ½ pCto  10 dr

  3.  Do: fra Giert Olsøn Aalvigen til Niels Giertsøn paa den anden halvedel af indr: Aalvigen  \No 178/  som efter aftag er 1 ½ Løb Smør  {1 Huud}  for 600 d  Vilkaar 1050 d  dat: 1 Feb: 1813,   afgift til Kongen af Tingl:  2 – 3 - 10 s   fondet  3 mrk 2 s   af attesten om Pant  2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   ½ pCto  8 – 1 – 8 s-

  4.  Do: fra Ølver Sjursøn Børve til Brynild Ølversøn paa ½ Løb Smør  ½ Huud i Diønne, No 4  yttre Thun   og ¼ Løb Smør i Aakre øde  med B: og H:  og ¼ Løb Salt overbygl: i bemeldte Aakre i Kingservig  for 400 d  Vilkaar 450 d  dat: 1 Feb: 1813   Kongen af Tingl:  2 – 0 – 3 s   fondet  0 – 2 – 13 s   af Pante attesten  til Kongen  2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   Forhøyelse af Notarial Attesten  18 s   ½ pCto  4 – 1 – 8 s.

  5.  Do: fra Niels Torbiørnsøn Trones til Niels Torkildsøn Langesætter paa 2 pd: 6 mrk Sr:  ½ Hud  med Bygl: og Herl: i Trones  No: 23 i Kingservig, men efter Panteregisteret  ¾ Løb Sr:  ½ Hud  for 299 dr  dat: 1 Feb: 1813   Kongen af Tingl:  2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   ligesaa af Panteattesten   ½ pCto  1 – 2 – 12 s.

  6.  Do: fra Wigligs Hansøn Rogde  nu Sexe  til Hans Wigligsøn paa 1 pd: 7 ½ mrk Smør  1/6 Hud  med Bygl: og Herl: i Rogde  No 23  for 412 rd  dat: 1 Feb: 1813   afgift til Kongen af Tinglæsningen  2 – 3 – 10 s   fondet  3 mrk 2 s   af Pante attesten  Kongen 2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   ½ pCto  2 – 0 – 7 s.

  7.  Do: fra Tore Wichingsøn Jøssendal til Ole Toresøn paa halve bruget  ¼ Løb 7 ¼ mrk Sr: Smør!!  Med Bygl: og Herl: i Jøssendal  No 5  for 600 d, Vilkaar 250 d  dat: 2 Feb: 1813.   Kongen af Tingl:  2 – 3 – 10 s   fondet  0 – 3 – 2 s   Panteattest  Kongen 2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   ½ pCto  4 – 1 – 8 s.

  8.  Do: fra Do: til Wiching Toresøn paa det andet halve brug  ¼ Løb 7 ¼ mrk Sr:  med B: og H: i Jøssendal  No: 5  for 600 d  Vilkaar 250 d  dat: 2 Feb: 1813.   Kongen  ligesom ved ovenstaaende  og hertil forh:   af Not: At:  18 s   ½ pCto  4 – 1 – 8 s.

  9.  Do: fra Aslak Tomessøn Seliestad til Tormod Aslaksøn paa 12 mrk Smør i Seljestad  No 32  med B: og H:  for 280 d  og Vilkaar 150 d  dat: 2 Feb: 1813   afgift til Kongen af Tinglæsningen  2 – 0 – 3 s   fondet  2 mrk 13 s   af Panteattesten  Kongen 2 – 0 – 3 s   Justids fondet  2 mrk 13 s.   Not: Att:  18 s   ½ pCto  2 – 0 – 15 s

  10.  Do: fra Giert Olsøn Aalvigen til Anve Iversøn Hallanger paa ½ Løb Smør 6 ¾ mrk Sr:  1 Hud Landskyld i Sætvedt  \No 31/  med under liggende Plads Goutetvedt  for 200 dr  dat: 3 Feb: 1813   Tingl: til Kongen  1 – 2 – 2 s   Justids fondet  1 mrk 14 s   Pante attest  2 rd 3 s   fondet 2 mrk 13 s   ½ pCto  1 – 0 – 0

 

1813: 9

 

  12!!.  Bygselbrev fra Lars Larsøn Bleje til Knud Heliesøn Aase paa 6 mrk Smør i Schieggedal  No 40  dat: 2 Feb: 1813   afgift til Kongen af Tingl:  1 – 2 – 2 s   fondet  1 mrk 14 s   ½ pCto  12 s.   Ligesaa af Reversen til Kongen og Fondet

  13.  Skifte efter John Gundersøn Qvalvig  sluttet 30 Debr: 1812, hvorved 1 pd: 4 ½ mrk Smør  3/8 Løb Salt  er udlagt Enken Jorand Olsd: og Børn

  14.  Do: efter Aagothe Larsdr: Medhuus  sluttet 21 Deb: 1812  hvorved 1 Stabur  60 d  er udlagt datteren Ragnilde.

  15.  Do: efter Svend Svendsøn Mouge  sluttet 8 Deb: 1812, hvorved 1 Stue for 50 d er udlagt Enken Giertrud

  16.  Pantebrev fra Tormod Aslaksøn Seliestad til Kingservigs Præstegields Fattig Kasse  stor 200 d  mod Pant 12 Mrkr Smør i Seliestad  No 32  dat: 2 Feb: 1813.   Afgift til Kongen af Tingl:  1 – 1 – 2 s   fondet  1 mrk 14 s   forhøyelsen af Not: At: Paategningen  18 s.

  17.  Do: fra Aslak Larsøn Lione til Johannes Iversøn Erdal  stor 1400 d  mod Pant Lione  1te Thun  No 55  dat: 2 Feb: 1813   afgift til Kongen af Tingl:  3 – 3 – 4 s   fondet  5 mrk

  18.  Do: fra Ole Torsøn Jøssendal til Jacob Jørgensøn Hildal  stor 600 d  mod Pant Jøssendal  No 5  dat: 2 Feb: 1813   Kongen  2 – 3 – 10   fondet  3 mrk 2 s   {forh:  18 s   for}

  19.  Dispensation, hvorved Tore Wichingsøn Jøssendal deler sin gaard mellem sine 2 Sønner Ole og Wiching  dat: 1 Feb: 1813.   Kongen  4 – 1 s   fondet  15 s.

  20.  Testamente mellem Peder Nielsøn Sebbe og Torbiør Endresd: Lund, dat: 6 Augusti 1812.   Kongen  1 – 2 – 2 s   fondet  1 mrk 14 s.

  21.  Vilkaarsbrev fra Niels Giertsøn Aalvigen til Forældrene Giert og Christie paa aarlig Vilkaar af Aalvig,  dat: 1 Feb: 1813   Kongen  3 – 3 – 5   fondet  80 s.

  22.  Do: fra Brynild Ølversøn Børve til Forældrene Olver og Christie paa Levekaar af Diønne  dat: 1 Feb: 1813.   Kongen  2 – 3 – 10 s   fondet  3 mrk 2 s   for Paategningen  18 s.

  23.  Do: fra Ole og Wiching Toresønner Jøssendal til Forældrene Tore og Giøri paa levekaar af Jøssendal  datr: 2 Feb: 1813   Kongen  2 – 3 – 10 s   fondet  3 mrk 2 s   Not: at:  18 s

  24.  Do: fra Tormod Aslaksøn Seliestad paa aarlig levekaar til Forældrene Aslak [og] Ingerbor  og Broderen Tomas  datr: 2 Feb: 1813.   Kongen  1 – 2 – 2 s   fondet  30 s   Not: at:  18 s

  25.  Protest fra Forman  nedlagt mod det af Sexe Leilændinge indgangne Forlig med Hovlands Opsiddere  dat: 9 Debr: 1812   Kongen  1 – 2 – 2 s   fondet  30 s.

  26.  Afkald fra Iver Anfindsøn Aalvigen til Engel Rietvedt og Knud Oppedal for Arv 350 d  dat: 2 Feb: 1813   Kongen  1 – 0 – 4 s   fondet  1 mrk 4 s

  27.  Do: fra Peder Heliesøn Aga til Samson Pedersøn Fresvig  stor 53 – 90 s  dat: 3 Feb: 1813.

  28.  Do: fra Jon Olsøn Jaastad til Lars Iversøn Oppedal den ældre  stor 135 – 33 s  dat: 3die Feb: 1813.

  29.  {Do:} \Afl: Obl:/ fra Elling Sjurssøn mid Sexe til Svend Svendsøn Krogevig  stor 300 d  dat: 4 Feb: 1810  tingl: 7 s: M:  qvit: 15 Janv: 1813 for alt.   Kongen  1 – 0 – 4 s   fondet  20 s.

  30.  Do: fra Samson Olsøn Freim til Jacob Jacobsøn Freim  stor 300 d  mod Pant Freim  No: 17  dat: 7de Martii 1807  tingl: 28 Octb: 1807  qvit: 30 janv: 1813 for alt   Kongen  1 – 0 – 4 s   fondet 20 s.

  31.  Do: fra Aslak Tomass: Seliestad til Johannes Larsøn Qvæstad  stor 99 – 84 s  mod Pant Seliestad  No 32, dat: 30 Octb: 1787  tingl: 31 s: M:  qvit: 5 Maii 1799  alt   Kongen 50 s   fondet 10 s.

  32.  Do:  fra Knud Aslaksøn Scheje til Peder Halvorsøn Børse  stor 200 d  mod Pant Scheje  No: 79 \i Graven/  dat: 24 Octb: 1792, tingl: 5 Junii 1793  qvit: 10 Deb: 1812  alt   Kongen  4 mrk 10 s   fondet  15 s.

  33.  Do: fra Sjur Olsøn Rondestvedt til Anders Larssøn Torsnæs  stor 199  mod Pant Rondestvedt  No:       dat: 11 Junii 1805  tingl: 12 s: M:  qvit: 3 Feb: 1813  alt.   Kongen  4 mrk 10 s   fondet  15 s.

 

Efter skeed Udraab meldte sig ingen mer der havde noget at i Retteføre  thi blev dette Maanedsting hævet.

  Laugrettet blev betalt 4 mrk 8 s hver daglig  er i 5 dage  15 rd                A v W S Koren

Ole Haldorsøn Helleland, Lars Jensøn Oppedal, Sjur Samsonsøn Helleland, Ole Anfindsøn Hougse  alle med iholden Pen

 

1813: 9b

 

 

 

Aar 1813  den 6 Februarii  blev Retten sadt paa Sorenskriver Gaarden Helleland, af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettesmænd:  Ole Larsen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jensen Helleland, og Michel Endresen Helleland.

 

Hvor da i Sagen Fol: 7  Korporal Svend Olsen Mæland mod Torcild Eliassen Langesæter  blev afsagt saadan

Dom

Under denne Sag haver Citanten  Korporal Svend Olsen Mæland icke kunnet bevise Sigtelsen at Sagvolderen Torkild Eliassen Langesæter skal have truet Citantens Hustrue Aase at udlevere ham, de til Pant for nogle Penge af hende udleverede  et Aaklæde, en Jærn Værsked, en Slibesteen og en Skjelskrabe, tvertimod have Vidnerne forklaret, at hun venskabelig og godvillig udleverede dem   Vel haver Citantens Hustrue inden Retten sagt, at Sagvolderen forud, dog uden Vidners Overvær  sagde til hænde, at han havde hendes Mands Tilladelse til at erholde hos hende Pant for Pengene   og efter Sagvolderens Forklaring om Sagens Sammenhæng, synes det sandsynligt, at han baade kan have faaet bemeldte hendes Mands Tilladelse og sagt samme til hende   men da alt herom anførde, er noget ganske ubeviist, saa kan ved Dommen ingen Hensyn derpaa tages   Alle Vahre Sagvolderen bekom, lovede han at Citanten skulle erholde tilbage, naar Gjelden blev betalt, og nu  efterat den er betalt og alt det øvrige tilbageleveret, undtagen Skjelskraben, den Citantens Hustrue under Sagen siger:  at hun formoder ligger i en af hendes Naboers Nøst, men som hun icke haver paakrævet at udlevere den   At den icke er formelig tilbageleveret, synes icke at grunde sig i Modvillighed, men i den Sagvolderens simple Formenende:  at det staaer Eieren frit for at tage den der, hvor den ligger  naar den vil   men da det tilkommer Sagvolderen at tilbagelevere de bekomne Vahre, naar Gjelden er betalt, saa bør han og her til kjendes pligtig   I øvrigt finder Dommeren icke, at det ham overbeviste Forhold haver været ulovligt, saa at ham kan blive at paalægge endten Bøder, eller til Citanten!! (Citantens) Sags Omkostninger, men Sagen synes at grunde sig i Citantens lange Fravær i Garnison i Bergen fra hans \Huus og/ Hustrue i Hardanger  og andres Fortællinger om det passerede:   thi Kjendes for Ret:   Sagvolderen Torkild Eliassen Langesæter ipligtes herved under Exekutions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, at udlevere til Citanten  Korporal Svend Olsen Mæland eller hans Hustrue Aase Ommundsdatter den bekomne Skjelskrabe i saadan Stand, som han imodtog den, hvis icke han det giør, da at betale i Penge saa meget, som 4 Uvillige Mænd ansee en forsvarlig god og nye Skjelskrabe at vil koste at forskaffe   I øvrigt frifindes Sagvolderen for Citantens videre Tiltale   Processens Omkostninger ophæves   Den befalede Sagfører  Hr: Prokurator Baades Sallarium billiges med 50 rd DC:  \i/ Betragtning af hans 14 til 15 Miiles lange Reiser frem og ligesaa tilbage, uden at have haft andre end denne Sag at behandle, der haver foraarsaget ham megen Tidsspilde og Besværlighed, hvilke 50 rd tilligemed hans Skyds Regning  i alt 209 rd 1 mrk 8 s DC:  skrives toe Hundrede og nie Rigsdaler 1 mrk 8 s Dansk Courant  bliver ham at udbetale af det offentlige efter Amtets nermere Foranstaltning.                     A v W S Koren.

Ole Larsen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jensen Helleland, Michel Endresen ibm:  alle med iholden Pen.

 

 

 

Martii Maanedsting 1813

Aar 1813  den 1ste Martii  blev det sædvanlige Martii Maanedsting, sadt efter sædvanlig Bekjendtgiørelse paa Gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettesmænd  Ole Anfindsen Hougse, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal og Lars Thoresen Oppedal.

 

Hvor da Allerunderdanigst blev publiceret:

  1.  Plackat af 2 Januarii 1813 Om hvorledes Bøder for Postens Forsinkelse skal udredes af alle for en og en for alle Postbønder imellem 2 Postaabner Steder hvor Forsinkelsen er skeet, naar den skyldige ei kan udfindes.

  2.  Plackat fra Statholderen i Norge om Skydsbetalingen ad interim i Rigsbankpenge  dat: 3 Febr: 1813.

  3.  Kongelig Reskript af 5 Januarii 1813 om Finants Forvaltningen for Fremtiden

  4.  Fundation for Rigsbanken  dateret 4te Januarii 1813

  5.  Plackat af 5te Januar: 1813  hvorved Plackat af 29de October 1812 angaaende Qvarteerpenge  udvides til Norge.   Denne sidste findes foran paa Febr: Maanedsting der ogsaa Publiceret

 

1813: 10

 

  6.  Trykte Bekjendtgiørelse fra det Kongel: Occonomie og Commerse Collegium om (A………) Gaarde og Huuse i Kongerigerne  dat: 15 Januarii 1813

  7.  Trykt Bekjendtgiørelse om Forholdet af Specier i Told og Fyr Afgifter mod Rigsbankdaler  dat: (..) Januarj 1813

  8.  Plackat om Præmie {for} i Rigsbankpenge for Indførsel af Kornvahre til Norge  dat: 29 Januar: 1813

  9.  Cancellie Skrivelse af 9de Januarii 1813 om Forbud for Kaperførere at opbringe Danske Skibe derfor (derfra?) en Dansk Havn til en anden.

  10.  Plackat af 25 Januari 1813 om det stemplede Papiirs Brug 1813.   NB  see neste Dag.

 

Da ingen meldte dem med noget, blev Tinget udsadt til i Morgen.              A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal, Lars Thoresen Oppedal

 

 

Neste Dag  den 2den Martii 1813  blev Maanedstinget fortsadt ved de samme Rettens Personer som i Gaar

 

Hvor da blev publiceret

  11.  Plackat af 23de Januarii 1813  at 1/6 Rigsdalerstyckerne maae i de Kongelige Kasser modtages for 1/6 bankdaler.

 

Derefter blev publiceret følgende Almues Breve og Documenter

  No: 1.  Pante Obligation dateret 1ste Martii 1813  udstædt af Johannes Michelsen Mansager til Lars Larsen Bleye og Haagensen!! Bratespe for 116 2/3 Rigsbdl: \S: V:/  mod 1ste Prioritet i Mansager  Matr: No: 2.   Betalt Tinglysn: til Sorenskr:  72 s   til Kongen  30 s   til Justits f:  6 s    Stbstl:

 

Da ingen meldte dem med videre  blev med Tingets Fortsettelse udsadt til i Morgen.

                                                                                                                            A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal, Lars Thoresen Oppedal  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 3de Martii 1813  blev Maanedstinget fortsadt ved de samme Rettens Personer som første Dag.

 

Gammel Sag  No: 11  Fol: 5.  Lænsmand Anders Josephsen Lillegraven med flere mod Trond Svendsen Lillestøl.

  Citanterne selv tilstæde eskede Sagen i Rette og vilde anhøre hvad Sagvolderen havde at iretteføre.

  Sagvolderen Trond Svendsen Lillestøl Selv tilstæde mødte

  Efter nogen Samtale bleve Parterne saaledes forenede:  Sagvolderen Trond Svendsen Lillestøl tillades det uopsigelig fra Eiernes Side at forblive paa Pladset og bruge samme efter sin Fæsteseddel fremdeeles end nu i 10 Aar  nemlig indtil Foraaret 1823, imod at svare Afgifter i Arbeide som hidtil   Udsiges han af Eierne inden Juulen foran bemeldte Aar 1823, da skal han fravige Pladsen bemeldte Foraar  men udsiges han ei da at fravige Pladset, tillades ham fremdeeles at beholde Pladsen under samme Vilkaar saalænge han forbliver uopsagt, men være pligtig efter begiering(?) Aar 1823 at vige {hvad} neste Foraar efterat han forinden foregaaende Juul foran er bleven lovligen udsagt, hvad endten de lade ham hensidde et eller flere Aar uopsagt efter bemeldte tie Aar fra nu er forløbne   Sagvolderen Trond derimod skal det staae frit for, fra denne Dag af at forlade Pladset, naar han ickun forinden Kyndelsmisse samme Aar han flytter, derom Vidnesfast underretter Eierne   Løen paa Pladsen skal han holde vedlige  samt Loven, saalænge han forbliver paa Pladsen, dog uden ringeste Ansvar for i hvad Tilstand den befindes naar han forlader den, da den nu er gammel og brøstfældig, dog maae han icke nedrive, bortage eller opbrænde den ved Afreisen, men lade den staae saaledes som han haver benyttet den   Skov, saavel til Brænde som Jærdefang  maae han ei hugge uden efter Udvisning  og skal han være pligtig at afflæcke Næveren \og Barken/ og henlægge paa brugelig Maade i Stabel i Skoven til Eiernes Nyttelse og Afhentelse af dem   Det fornødne her af  som og til Løens Vedligeholdelse, samt til Floren, den han ved Afreisen bør skaffe i brugbar god Stand efter sig, skal ham af Eierne Udvises inden 1ste November hvert Aar, hvad han til nestpaafølgende Aar behøver, hvorom han bør giøre Forlangende hos Eierne   Den lille Løe paa Nyestøls Backerne bør han og holde vedlige og efterlade sig i brugbar taalelig god Stand    Hæskje  Troe og Kornstaure skal han \og/ erholde udvist, om han det forlanger, men være pligtig hvad enten han kjøber dem hos andre eller faaer dem udvist hos Eierne som det øvrige uden Betaling, at efterlade sig uden vederlag al Heskje  Troe og alle Kornstoure paa Pladsen naar han reiser, uden ringeste Vederlag derfor    Stuehuset, Staburet og Sælshuuset paa Nyestøl, med samt hvad flere Huuse han mueligens kan opbygge, ere hans Eiendom  og naar han flytter maae bort tages inden et Aar efter han er bortflyttet, med mindre han erholder Tilladelse der længere at lade dem henstaae.   Han maae icke have fleere Kreature endten af store eller smaae i Eiernes Græsgange eller Beiter, end dem han Vinterforer paa Pladsen, og om han bringer Faarene i andet Beite  maae han ei i deres Sted sætte andre Kreature  men være frie for at svare Gjetsel, naar han haver Faaer i Beitet.

  Forestaaende blev alle samtlige Parter forelæst og af dem vedst(…..) sig tilført, hvorefter Parterne haandræktes som venner og vel forligte.

 

Da ingen meldte dem med videre, blev hermed sluttet, og Tinget udsadt til i Morgen.

                                                                                                                            A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal, Lars Thoresen Oppedal  alle med iholden Pen.

 

1813: 10b

 

 

Næste Dag  den 4de Martii 1813  blev Tinget fortsadt ved de første Rettens Dag anførde Rettens Personer:

 

No: 18.  Nye Tingsvidne Sag:

Hadl Nielsen Rondestvedt og Ole Ricoldsen Wichnes, mødte paa (egne) og en stor Deel af Almuens Vegne i de 3de Sogne Gravens, Ulvigs og Eidfjords  Som til sammen (….)es Gravens Præstegjeld, og meldte:  at icke aleene Komparenterne selv, men og man(ge a)ndre der i Præstegieldet lade ofte bygge Jagter og Fartøyer, som fornødne for Almuen  (for) dermed at føre deres Vahre til nermeste Kjøbstæd Bergen, hvortil de have en Søevei (paa 1)2 til 16 Miile  men at der icke i bemeldte tre Sogne gives andre eller fleere som forstaae (at by)gge saadanne Fartøyer end Sjur Sjursen Hjeltnes, og dennes Søn Sjur Sjursen, som (Fade)ren dertil haver oplært   bemeldte Sjur Sjursen den ældre er nu henved 60 Aar gammel og (begy)nder at svæckes meget til saa svært Arbeide, Sønnen er nu 20 Aar gammel, og da han (sted)se haver været med sin Fader i Arbeide ved Jagte Bygning, fra hans spæde Aar, saa er han (alle)rede meget vidt kommen og snart vil kunne forestaae et saadant Arbeide, hvori (ing)en fleere er bevandte end bemeldte Fader og Søn, hvorover ei aleene Komparenterne  (men) en stor deel af Almuen, ja den største Deel  ville blive sadt i stor Forlægenhed (at) ermeldte Sjur Sjursen den yngre skulle blive udkommanderet i Krigstjeneste  (v)ar Comparenterne begiærende, at den nu meget talrig tilstæværende Almue af (erm)eldte 3 Sogne herom maatte tilspørges, og deres Svar tilføres Prottokollen:

  Paa til(spør)gende erklærede Almuen: at der i hele bemeldte Gravens Præstegields 3de Sogne icke gives (me)re end ermeldte Sjur Sjursen Hjeltnes den ældre og yngre som forstaae at bygge Jagter (og) store Fartøyer   at Faderen nu ældest og sveckes saa meget, at han icke kan undvære (si)n Søns Nerværelse og Hielp ved saadanne Fartøyers Bygning   at der i Præstegiel(de)t idelig bygges saadanne Fartøyer, og aldrig noget Aar, at der jo bygges et eller toe (st)ycker   at saadanne Fartøyer er høyst fornødne og aldeeles umistelige for Almuen  (me)n nødvendig maae have dem til at bringe alle deres Vahre paa dem til Bergen og Stavanger, og igien derfra afhente Fornødenheder   At Bøygden ville lide en ubodelig Skade og mange tabe i megen af deres Nærings Drift, hvis ermeldte Sjur Sjursen den yngre skulle blive frataget Bøygden og udkommanderet i Krigstjeneste  hvorfore den hele talrige forsamlede Almue, var begiærende, at der maatte indgives Allerunderdanigst Ansøgning til hans Majestæt:  at saalænge andet ungt Tienstdygtigt Mandskab gives, ermeldte Sjur Sjursen Hjeltnes den yngre da ei maatte blive dem frataget, paa det han kunde blive fuldkommen oplært af sin Fader til (at) bygge Jagter og andre store Fartøyer, som hans Fader er den eneste der i Præstegieldet der forstaae at bygge, og som ere den heele Almue høyst fornødne.

  Da ingen havde videre at tilføre  blev hermed sluttet og det passerede Comparenterne meddeelt i Tingsvidne Form.   Retten imodtog Incam: \til Sorenskr:/ 74 Rbs   Tilsvarspenge 20 Rbs   til Kongen 38 Rbs   til Justits Fondet 9 Rbs, som blev betalt med 8 rd 4 mrk 14 s

 

No 19  Nye Tingsvidne Sag:

Halvor Pedersen Børsem med Curator Hans Westrem  og Ole Iversen Børsem, som Curator for Niels Pedersen Børsem, mødte for Retten og Declarerede:  at Comparenternes Fader Peder Halvorsen Børsem ved Døden afgik den 11te Januarii sidstleden  og paa sin Sygesæng, dog med fuldkommen Sands og Samling, paa 6te Dag førend han døde, forfattede paa slet Papiir i Tilkaldte Vidners Overvær, sin sidste Vilje og Bestemmelse saaledes:  at ældste Søn  Comparenten Halvor  skal efter hans Død erholde Gaarden Wambeim for 1200 d  hvis han derom inden Skiftet kan komme i Foreening med sin Moder  den Afdødes Enke, hvis icke  skal han dog have den halve Deel af bemeldte Gaard Wambeim for 600 d   Næst ældste Søn Niels Pedersen Børsem, skal have Gaarden Børsem for 800 d  og at Moderen skal bestyre den indtil alle Børnene ere opdragne, og derefter nyde Vilkaar eller Levekaar af Gaarden   den 3de Søn  Lars Pedersen  skal have den Afdødes Jord i (Fy?)lkedalen for 500 rd  og frie for Vilkaars Svarelse  med mindre nogen af de andre Børn kunde formedelst Svaghed behøve samme, med samt nogle faa fleere Bestemmelser af mindre Betydenhed, alt efter den Afdødes egenhændige Opsadte eller Ud(vi)st paa slet Papiir, det de nu fremlagde, der blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Comparenterne fremstillede derpaa de 3 Mænd  Johannes Johannesen Spaanem  Ole Iversen Børsem, og Anders Larsen Wambeim  hvilken sidste er den (……..)des Laugværge   bemeldte 3 Mænd bleve paamindede om Eedens Vigtighed (…. ……. ……… ……) Lovens Eed at ville sige Sandhed og intet

 

1813: 11

 

fordølge:  forklarede:  den 5te Januarii sidstleden vare de alle 3 som tilkaldte Vidner tilstæde paa Gaarden Børsem i nu afdøde Peder Halvorsen Børsems Stue, hvor denne syg og svag af et Kræftsaar paa Tungen  hvoraf han Døde, sad ved Bordet i sin Stue og med fuldkommen Sands og Samling, forklarede Vidnerne som tilkaldte, hvorledes han vilde med hans eiende Gaardebrug skulde forholdes efter hans Død, men da han formedelst Kræftsaaret paa Tungen talede noget utydeligen  bad Vidnet \Johan: J: Sponheim/ ham selv at opsætte paa et Stycke Papiir sin Vilje og Bestemmelse, hvilket han  /: den nu afdøde Peder Halvorsen Borsem :/  strax giorde i deres  /: Vidnernes :/  Overvær  og skrev det alt med egen Haand og underskrev sit Navn og Dato, hvorefter Vidnerne underskrev til Vitterlighed, hvilket det af Comparenterne fremlagde Papiir udviiser, da er det selv samme som den nu afdøde den gang selv skrev   Da han havde Skrevet som her anført, sagde han kort efter at han endnu havde glemt noget, hvorefter Vidnet Ole Iversen Børsem efter den syges Forlangende skrev det neden paategnede, og da Vidnet havde skrevet det, læste den syge det selv igiennem, og sagde at det var rigtig paategnet efter hans Vilje og Meening   Videre vidste Vidnerne ei at forklare i henseende den fremlagde og dem nu foreviste Seddel eller \om/ den Afdødes Bestemmelse og sidste Vilje   paa nermere Tilspørgende forklarede de:  at stemplet Papiir var icke at erholde i det heele Præstegield, og Sorenskriveren boede henved 3 Miile fra den Afdøde, saa at hans Bestemmelse ei annerledes end paa slet Papiir kunde forfattes. Videre forklarede de:  at den Afdøde var Vidnerne og enhver anden stedse bekjendt som en fornuftig og betænksom Mand  der vel forestod sine Anliggender, og sagde den \nu/ Afdøde til Vidnerne, at han længe havde overveiet og betænkt hvad han her bestemmede, og tilkaldte han sin Hustrue og alle voxne Børn at anhøre hans Bestemmelse   Af de øvrige Børns Formyndere var tilstæde Isach Sjovatsen Wambeim, John Hansen Westrem og Ole Olsen Opheim, som erklærede at de for deres Myndlingers Vedkommende intet havde imod den af deres Fader ovenanførde Bestemmelse   De Formyndere, som her icke møde nu  erklærede de tilstædeværende at dette Tingsvidnes Optagelse her i Dag var dem vitterligt, skjøndt de ei dertil var lovformelig indstævnte, og at de have erklæret, at de ligeledes for deres Myndlinger ei heller have imod den af Faderen giorde Bestemmelse, hvis den nyder Kongelig Konfirmation.

  Alt forestaaende blev af Prottokollen oplæst og af enhver vedkommende tilstaaet rigtig tilført, hvorefter {Comparen} \Reqvirenterne/ begiærede sig det passerede i Tingsvidne Form beskreven meddeelt.

  Sorenskriveren imodtog til sig Incam: 74 Rbs   Tilsvarspenge 20 Rbs   for 3 Vidners Afhørelse  20 Rbs   til Kongen 45 Rbs   til Justitsfondet 11 ½ Rbs  som alt blev betalt med 10 rd 4 mrk 2 s DC:

 

No 20  Nye Sag:

John Hansen Westrem mødte for Retten, og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet Peder Johnsen Rogde, at see sig overbeviist og lide Dom med Omkostninger til at betale for en ackorderet Hest 700 rd med mer, alt efter Attestens Formeld, videre fremlagde Citanten Attest fra Forligelses Commissionen, at Sagen derfra til {Forligelses} \Retten/ er bleven henviist,  bemeldte 2 Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen Peder Johnsen Rogde selv tilstæde  anhørde bemeldte Attester oplæse, vedtog lovlig Varsel, og ville anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre.

 

Da Dagen nu var forløben og silde Aften, saa blev hermed for i Aften sluttet og Sagens Fortsættelse tilligemed Tinget udsadt til i Morgen.                                      A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Lars Thoresen Oppedal, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal.

 

 

Næste Dag  den 5te Martii 1813  blev Tinget fortsadt ved de første Dag benævnte Rettens Personer:

 

Hvor da blev foretaget Sagen No: 20  udsadt fra i Gaar  imellem John Westrem og Peder Rogde.

  Begge Parter mødte selv tilstæde:   Citanten fremstillede som 1ste Vidne   i det samme som Vidnet skulle tilføres  bleve Parterne saaledes forenede:  Citanten John erholder 100 rd DC: i Fosterløn for Hesten  og nyder Foraarspløyning eller saakaldet Vaarværk for sit paaboende Jordebrug indeværende Foraar 1813. Citanten og Sagvolderen Peder Rogde eie Hesten til sammen for ovenpaasøgte Kjøbesum 700 rd  samt ermeldte Fosterløn 100 rd, saa skal og paa Hestens Værd beregnes denne Sags Omkostninger.

  Sorenskriveren imodtog til ham Selv Incam: 74 Rbs:   Tilsvarspenge 20 Rbs,   for 6 Vidner at afhøre  uden at tilføres Prottokollen  32 Rbs   til Kongen 50 Rbs   og til Justitsfondet 13 Rbs  som alt til sammen blev betalt med ?1 rd 4 mrk 14 s DC:   hertil kommer som til Extra Kommission og Indstævning udlagt den Sum 12 rd 1 mrk 4  som alt bliver

 

1813: 11b

 

at tillægge Hestens Værd   bemeldte Omkostninger bleve nu alle betalte  saa at Hestens egentlige Værd nu er 800 rd

 

Da ingen meldte dem med videre  blev hermed sluttet og Tinget udsadt til i Morgen

                                                                                                                      A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Thoresen Oppedal, Lars Jensen Oppedal  alle med paaholden Pen

 

 

Neste Dag  den 6te Martii 1813  blev Maanedstinget fortsadt ved de første Rettes Dag benævnte Rettens Personer

 

No: 21  Nye Sag:

Helje Ommundsen Buer mødte for Retten tilligemed Thomas Michelsen Schjeggedal, hvilke  efterat Dommeren havde  uden at tilføre Prottokollen  afhørt 4re Vidner  2 paa hver Side, bleve enige om:  at naar Citanten Helje her inden Retten nu aflægger sin Eed paa at han for {bekommet} \solgt/ Smør hos Sagvolderen ickun haver bekommet 143 rd DC:  skrives et hundrede og tre og fyrgetyve Rigsdaler DC:  saa skal Sagvolderen Thomas Michelsen Schieggedal betale til Citanten Helje Buer de her paasøgte 3 1/3 Rbdl:  skrives tre en tredendeel Rigsbankdaler, samt det halve af denne Sags Omkostninger paa begge Sider

  Helje Ommundsen Buer blev paamindet om Eedens Vigtighed  og derfter med oprakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede icke at have modtaget af Sagvolderen \mere/ end 143 Rd DC:  og altsaa at komme til gode hos Sagvolderen de her paasøgte 3 1/3 Rbdl:

  Sagvolderen betalede nu strax inden Retten ermeldte 3 1/3 Rbdl:  samt begge Parter denne Sags Omkostninger

  Dommeren imodtog Incam: 4 mrk 10 s DC:   for 2 Vidner 16 s    af Sagvolderen som Contra Citant  ligeledes Incam: 4 mrk 10 s   og for 2 Vidner 16 s  i alt af dem begge til sammen 30 Rbs  med 1 rd 5 mrk 4 s DC:

 

No: 22.

Niels Handeland og Helleig Aarthun  begge af Søvde Sogn, fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have paa samtlige Søvde Sogns Almues vegne indkaldet Kjøstov Iversen Egevig til at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Bøder med Sags Omkostninger for at have udskjeldet den saa kaldte Hellandsbygd for Tyve med videre

  Sagvolderen Kjøstov selv tilstæde vedtog lovlig Varsel

  Efter nogen Samtale bleve Parterne saaledes forenede:  Kjøstov Iversen Egevigen erklærede nu inden Retten, at saafremt han havde talt eller sagt noget til Fornermelse for Citanterne eller Hellands Bygds Beboere, da var saadant udtalt af ham i Beskjenket Tilstand og i Ubesindighed, og derfore af ham her tilbagekaldes  icke at bør komme dem til ringeste Æres eller Agtelses Forkleinelse i nogen Maade, da han herved erklærer intet paa dem at have at kan udsætte

  til Klageren betalede han nu inden Retten til noget vederlag for Citanterne i denne Sags hafte Omkostninger  2 Rbdl  og til Røldals Sogns Fattig \Kasse/  1 Rbdl   saa betalede han og alle Omkostninger her for Retten til Dommeren, hvormed Citanterne erklærede dem fornøyede og denne Sag afgiort, hvorefter begge Parter haandræktes som Venner og vel forligte.   Ole Olsen Aadland modtog den 1 Rbdl med 6 Rd DC: til Røldals Fattig Kasse  at levere Sognepræsten Hr: Willumsen   Dommeren imodtog Incam: 74 Rbs   Tilsvarspenge 20 Rbs   til Kongen 38 Rbs   til Justitsfondet 9 Rbs  alt med 8 rd 4 mrk 14 s DC:

 

Da ingen meldte dem med videre  saa blev hermed sluttet og Tinget udsadt til Mandags.

                                                                                                                           A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Jensen Oppedal og Lars Thoresen Oppedal.

 

 

Nestfølgende Mandag  den 8de Martii 1813  blev Maanedstinget fortsadt af Stædets Sorenskriver og de foran benævnte Laugrettes mænd.

 

Penge Udbydelse:

Hos Hardanger ..:(?) Overformynderie er strax at faae laane 2000d Rigsdl: Umyndiges Midler imod Reskriptmæssig Pant   dette haver og været bekjendtgiort paa dette Ting de forrige Tingdage

 

Derefter blev tinglæst

  No: 1.  En Pante Obligation  tinglæst første Rettens Dag, see Fol: 10.

  2.  Skiøde fra Tollef Kielsøn Bagne til Tollef Halstensøn paa 2 pd: 6 Mrkr Smør  ¾ Huud  med Bygsel og Herlighed i Bagne i Ulvig  No: 67  for 500 Rbdl:   Vilkaar 250 Rbdl:  dat: 5 Martii 1813   til Kongen af Tingl:  39 Rbs   fondet  9 Rbs:   af Pante attesten  19 Rbs:   fondet 4 ½ Rbs:   Notarial attest forhøyelse  36 s Rb:   ½ pCto  3 - 72 s Rbds

  3.  Do: fra Sjur Larsøn Sæd til Lars Sjursøn paa 13 ½ Mrkr Sr:  med Bygl: og Herlighed i Sæd  No: 97  for Penge 10 Rbd   Vilkaar 15 Rbd  dat: 5 Martii 1813   Tingl: {Kongen} \Sorensk:/  24 Rbs   Kongen  10 Rbs:   Justids Fondet  2 s Rb:   Pante attest  til Sorenskriveren  45 s Rb:   Kongen  19 ½ Rbskl   fondet  4 ½ Rbskl   ½ pCto  12 Rbskl

 

1813: 12

 

  4.  Ditto fra Anders Larsøn Wambeim til Lars Andersøn paa ½ Løb 4 ½ mrk Smør  3/8 Hud  med Bygl: og Herl: i Wambeim  51  for 200 Rbd N: V:  dat: 5 Martii 1813   Til Sorenskriver  84 Rbsl:   Kongen  34 Rbs:   fondet  8 s:   Panteattest  48 s   Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s   Not: at:  1 – 4 – 2 s Rb:   ½ pCto  1 Rb

  5.  Ditto fra Kreditor og Arvinger i Skiftet efter Ole Andersøn Medhuus til Sønnen Anders Olsøn paa 9 3/8 Mrkr Smør i Medhuus  No 107 i Graven  for 200 Rbd  og Vilkaar 100 Rb  dat: 6 Martii 1813.   Tingl:  Sorenskriveren  84 s Rb   Kongen  34 s Rb:   fondet  8 s Rb   Pante attest  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   Not: at:  10 mrk 2 s   ½ pCto

 

Da mere formedelst silde aften ei kunde fortfares  udsættes Tinget til i Morgen  da flere Documenter skal vorde Tinglæste                                                               A v W S Koren

Ole Hougse, Sjur Helleland, Lars Oppedal, og Lars Oppedal  alle holt i Pennen.

 

 

Næste Dag  den 9 Martii  continuerede Tinget.

 

  6.  Ditto fra Knud Omundsøn Mouge til Omund Knudsøn paa 1 pd: 16 Mrkr Smør  4 /11 Hud  10/11 Løb Salt  med B: og H: i Mouge  No: 16  for 74 rd DC:  og Vilkaar 1025 rd DC:  dat: 8 Feb: 1813.   Tingl:  24 s Rb:   Kongen  10 s Rb   fondet  2 s Rb   Pante attesten  Kongen  19 ½ s Rb:   fondet  4 ½ s Rb   ½ pCto  5 – 2 – 15 s DC

  7.  Do: fra Knud Toresøn Hagen til Niels Robbe paa Skoven i en Skovteig under Hagen for 500 rd DC:  dat: 1 Feb: 1813.   Tingl:  60 Rbs   Kongen  25 s   fondet 5 s   ½ pCto  2 – 3 mrk DC:

  8.  Do: fra Samson Olsøn Freim til Jørgen Samsonsøn paa 1 pd: 20 158/198 Mrkr Smør   efter Registeret  1 pd: 20 79/99 Mrkr Sr:  med B: og H: i Freim  No: 187(?)  for 300 Rbd  dat: 6 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s   Attesten om Pant  Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   ½ pCto  1 rdl 3 mrk DC:

  9.  Do: fra Ølver Sjursøn Børve til Ole Ølversøn paa ½ Løb Smør  ½ Hud i Diønne  No: 4   og ¼ Løb Smør  ¼ Løb Salt i Aakre øde i Kingservig  for 66 – 4 mrk Rb  dat: 8 Martii 1813   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s.   Panteattesten  Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   ½ pCto  2 rd DC:

  10.  Do: fra Baar Larsøn Berie til Lars Baarsøn paa 1 pd: 11 ¼ mrk Smør  ½ gedsk:  med B: og H: i Berie  No: 10 i Kingservig  for 200 Rbdl:  dat: 6 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s   Pante at:  Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   Not: at:  18 s   ½ pCto  1 Rb

  11.  Do: fra Ole Olsøn Aadland til Gunder Gundersøn paa 15 mrk Sr:  med B: og H: i Aadland i Røldal  No: 10  for 50 Rbd:  dat: 6 Martii 1813.   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   P: at:  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   Not:  18 s   ½ pCto  24 s Rb

  12.  Auctions Do: fra Sorensk: til Omund Omundsøn Jaastad paa uskatlagt Jord Heslegielen (Hestegielen?), i Kingservig  for 206 – 81 s Rb   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s   P: at:  Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   ½ pCto erlagt under Auctionen.  dat: 6 Martii 1813

  13.  Skiøde fra Sjur Sjursøn Grøve til Osmund Torjusøn Grøve paa 9 mrk Sr:  med B: og H: i Grøve  No: 6 i Røldal  for 500 Rbd:  Vilkaar  150 Rb:  dat: 1 Martii 1813.   Tingl:  1 Rb   Kongen  39 s   fondet  9 s   Pante attest  Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   ½ pCto  1 – 3 – 8 s Rb.

  14.  Do: fra Do: til Tore Sjursøn paa 9 mrk Sr: i Grøve  No: 6  for 100 Rbd  Vilkaar  150 Rb.  <see No: 107.>   dat: 1 Martii 1813.   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   fondet  5 s   Panteattesten  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s   Not: at: forh:  18 s   ½ pCto  1 d 24 s Rb

  15.  Bygselbrev fra Johannes Haldorsøn Mouge til Iver Johannesøn [paa] 1 Løb Sr: i Sætvedt  No: 31 i Jondal  Skatteskyld 2 pd 4 mrk  forhen brugt af Niels Samsonsøn  dat: 1 Feb: 1813.   Tingl:  32 s   Kongen  13 s   fondet  3 s    ligesaa af Reversen,   ½ pCto  ? ? 8 s Rb   NB  efter Panteregistere er bruget ¾ Løb Sr:  ½ Hud.

  16.  Do: fra Iver Pedersøn Tillung til Jens Pedersøn paa 3 Spand Smør  eller 2 pd: 6 mrk Sr:  1 gedsk:  1 Faarskind, Skatteskyld 1 Løb Sr:  i Medaas  No: 28 i Graven, dat: 3de Martii 1813.   Tingl:  32 s   Kongen  13 s   fondet  3 s    ligesaa af Reversen   ½ pCto  1 d 3 mrk Rb

  17.  Vilkaarsbrev fra Tollef Holstensøn Rogne til Tollef Kielsøn og Giertrud Olsdr: paa aarlig Levekaar af Rogne  dat: 5 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s   Not: at: forh:  18 s.

  18.  Do: fra Tore Sjursøn Grøve og Osmund Torjussøn ibid til Sjur Sjursøn og Ingebor Knudsdtr: Grøve paa aarlig levekaar af Grøve  dat: 1 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s   Not: at: forh:  18 s.

  19.  Do: fra Anders Olsøn Medhuus til Torbjør Christoffersdtr: paa aarlig levekaar af Medhuus  dat: 6 Martii 1813   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   fondet  5 s   Not: at: forh:  18 s.

  20.  Do: fra Omund Knudsøn Mouge til Knud Omundsøn og Britha Larsdtr: paa

 

1813: 12b

 

Aarlig Vilkaar af Mouge  dat: 8 Feb: 1813   Tingl:  84 s Rb   Kongen  34 s   fondet  8 s.

  21.  Do: fra Lars Sjursøn Sæd til Sjur Larsøn og Gunnilde Jacobsdtr: paa aarlig Vilkaar af Sæd  dat: 5 Martii 1813   Tingl:  24 s   Kongen  10 s   fondet  2 s.

  22.  Dispositions brev hvorved Sjur Sjursøn Grøve deler sin Gaard mellem Sønnen Tore og dattermanden Osmund  dat: 1 Martii 1813   Tingl:  32 s   Kongen  13 s   fondet  3 s.

  23.  Pengemangelslysning fra Hans Osmundsøn Soldal  og Asbjørn Omundsøn Melstvedt som Formyndere for Inga Osmundsdtr: Soldal  som holte(?) sig alle berettiget til en Andel i gaarden Østensøe  No: 48  dat: 2 Martii 1813   Tingl:  16 s   Kongen  6 ½ s   fondet  1 ½ s Rb.

  24.  Kiøbebrev hvorved Anders Larsøn Wambeim forpligter sig til at naar han vorder til Sinds at selge sin anden halve gaard i Wambeim  da at lade Sønnen Lars Andersøn Kiøbe den  dat: 5 Martii 1813   Tingl:  32 s   Kongen  13 s   fondet  3 s Rb

  25.  Aasted forening om Odelsretten paa Noreim  passeret 23de August 1812   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   fondet  5 s.

  26.  Begrændsning af Skoven som Knud Hagen har solgt til Niels Robbe  dat: 13 Febr: 1813.   Tingl:  32 s   Kongen  13 s   fondet 3  s.

  27.  Skifte efter Gaardmand John Ingebrigtsøn Lohne i Røldal  sluttet den 16 Febr: 1813, hvorved 12 mrk Smør i Lohne er udlagt Enken Kari Iversdatter og Sønnen Ingebrigt  hver det halve  for 400 d

  28.  Skifte efter Gaardfolk Torbjørn Ellingsøn Lindebrekke og Hustrue Anna Iversdatter  sluttet 12 Febr: 1813, hvorved 1 pd: 3 mrk Smør  1 ½ Giedskind er udlagt Børnene Elling og Jorand for 800 d

 

Da mere ei kunde fortfares med Tinget formedelst flere documenters Publikation  bleve Tinget til i Morgen udsat                                                                       A v W S Koren

Ole Hougse, Lars Oppedal, Sjur Helland, Lars Jenssen Oppedal  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 10de Martii  continuerede Tinget med de sam/m/e som i gaar, undtaget at Lars Eidnes sad Laugret i Ole Hougses Stæd

 

  No: 29.  \nyt/ Pantebrev fra Ole Svendsøn {Østerhagen} \Ytre hagen/ til Haagen Haagensøn Bratespe  stor 300 Rbd S: V:  mod Pant {Østerhagen} \Ytre Hagen/  No: 13, dat: 4 Martii 1813   Tingl:  84 s,   Kongen  34 s   Fondet  8 s   Notarial med Forh:  1 – 4 – 2 s Rb

  30.  Ditto fra Lars Andersøn Wambeim til Isak Sjovatsøn Wambein med flere  stor 200 Rbd S: V:  mod Pant Wambeim  No: 51.  dat: 5 Martii 1813,   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s   Not: at: med forh:  1 – 4 – 2 s Rb

  31.  Ditto fra Anders Olsøn Medhuus til Omund Hansøn Tvedt  stor 100 Rb: S: V:  mod Pant Medhuus  No 107 i Graven  dat: 6 Martii 1813   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   Fondet  5 s   Not:at: forh:  1 – 4 – 2 s Rb

  32.  Do: fra Erik Arnesøn Heng til Jørgen Nilsøn Freim  stor 45 Rb: S: V:  mod Pant Løsøre  dat: 6 Martii 1813.   Tingl:  48 s Rb   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ [s] Rb

  33.  Ditto fra Ole Tomassøn Reinsaas til Jørgen Nilsøn Freim  stor 366 Rbd 4 mrk Rb: S: V:  mod Pant Reinsaas  No: 38  datr: 6 Martii 1813.   Tingl:  1 Rb:   Kongen  39 s   fondet  9 s Rb

  34.  Ditto fra Peder Endresøn Ulsnes til Hardanger Overformynderie  [stor] 66 2 /3 Rb S: V:  mod Pant Ulsnes  No: 9  dat: 8 Martii 1813.   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s Rb

  35.  Ditto fra Knud Toresøn Hagen den yngre  til Ole Svendsøn Sexe  stor 512 ½ Rb: S: V:  mod Pant Østerhagen  No: 2  dat: 6 Martii 1813   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s Rb   fondet  13 ½ s Rb   Paategningen om hæftelse

  36.  Do: fra Johannes Tomassøn Reinsaas til Haldor Haldorsøn Espeland  100 Rb S: V:  mod Pant i Reinsaas  No: 38  dat: 6 Martii 1813   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   fondet  5 s Rb.

 

1813: 13

 

  37.  \nye/ Ditto fra Ole Nilsøn Haaeim til Elling Nilsøn Langesætter  stor 280 Rb: S: V:  mod Pant Haaeim  No: 63, datr: 4 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s Rb.

  38.  Ditto fra Nils Olsøn Boldstad til Elling Langesætter  stor 50 Rb S: V:  mod Pant Boldstad  No: 9 i Ulvig  datr: 5 Martii 1813.   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s Rb

  39.  Ditto fra Torbiørn Nilsøn Høl til Lars Jørgensøn Wangen med fl:  stor 500 Rb S: V:  mod Pant Hoel  No: 125  dat: 5 Martii 1813.   Tingl:  1 Rbd   Kongen  39 s   Fondet  9 s Rb

  40.  Ditto fra Torfind Olsøn Hotle til David Ørjansøn Tvedt  stor 50 Rb S: V:  mod Pant Hotle  No: 117  dat: 4 Martii 1813   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   fondet  4 ½ s Rb

  41.  Ditto fra Christoffer Ø: Hieltnes til Lars Galtung  stor 500 Rb S: V:  mod Pant indre Wiknes  No: 85.  Dat: 5 Martii 1813   Tingl:  1 Rb:   Kongen  39 s   fondet  9 s Rb.

  42.  Ditto fra Ditto til Ole Rikoldsøn Wiknes  stor 300 Rb: S: V:  mod Pant Legreid  No: 105  bruges af Halsten Pedersøn  datr: 5 Martii 1813  Tingl:  84 s Rb   Kongen  34 s   fondet  8 s.

  43.  Ditto fra Giermund Gundersøn Bremnes til Elling Langesætter  stor 190 Rb S: V:  mod Pant Bremnes  No: 120  dat: 1 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s

  44.  Ditto fra Ole Iversøn Børse til Hardanger Overformynderie  stor 144 Rb: 83 2/3 Rbsk S: V:  mod Pant Børse  No: 50 i Ulvig  dat: 6 Martii 1813   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   fondet  6 s     <see No: 92 en T…>

  45.  Huusmandsfæste fra Knud Larsøn Maage til Lars Olsøn, datr: 27 Febr: 1813.   Tingl:  16 s Rb:   Kongen  6 ½ s   fondet  1 ½ s.

  46.  Do: fra Knud Eriksøn Maage til Jon Knudsøn  datr: 24de Febr: 1813.   Tingl:  16 s   Kongen  6 ½ s   fondet  1 ½ s Rb

  47.  Ditto fra Berge Ommundsøn Jaastad til Iver Johannesøn Brandtvedt  dtr: 6 Martii 1813   Tingl:  16 s   Kongen  6 ½ s   fondet  1 ½ s Rb.    Ligesaa af Reversen

  48.  Com/m/issions Forlig mellen Mikel og Johannes Mansager  og Tor og Halver Seliestad  dtr: 11 Nobr: 1812  angaaende 1758 rd DC:   Ting:  85 Rbs   Kongen  2 mrk 2 s   fondet  8 s.

  49.  Mindelig Udskiftning mellem Opsiddere paa Sebbe  afholt 17 Junii 1809.   Tingl:  32 s   Kongen  13 s   fondet 3 s.

  50.  Afkald fra Maritha, Lisbeth, og Christie Amundsdtr: Ouse til Formynderne, for deres arv  i alt 47 rd 15 s  datr: 4 Martii 1811   forh:  3 s DC:

  51.  Ditto fra {Kari} Kingservigs Præstegields Fattig Kasse til Formynderen Elling Ellingsøn Rogde, for Myndl: Kari Olsdtrs: arv 13 – 94 s  den Fattig Kassen har modtaget da Myndl: er Lægdslem og døvstum  dat: 3 Martii 1813.

  52.  Ditto fra Elling Ingebrigtsøn Schieggedal til Formynderen Tomas Mikelsøn Skieggedal for arv 39 rd 31 s  dat: 22 Debr: 1812.

  53.  Ditto fra Samson Hemmingsøn Helland til Formynderen Haaver Andersøn Røthe for arv 128 rd 3 s   dat: 9 Febr: 1813.

  54.  Ditto fra Anguna Trondsdtr: Winterthun til Haldor Espeland for hendes Arv 20 d 2 mrk 8 s  dat: 6 Martii 1813.

  55.  Ditto fra Siri Olsdtr: Jordal til Haldor Espeland for Arv 9 dr 31 s  dat: 6 Martii 1813.

 

Da intet i Aften kunde videre fortfares  udsættes Tinget til i Morgen.             A v W S Koren

Lars Eidnes, Lars Jensøn Oppedal, Lars Toresøn Oppedal, Sjur Helleland  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 11 Martii  fortsattes Tinget ved de sam/m/e som i gaar

 

  No: 56.  \omskrevet/ Pantebrev fra Mikel Toresøn Holmene til Torkel Omundsøn Berge  stor 200 rd  mod Pant Holmene under Berge  No: 7 i Røsdal  dat: 9 August: 1802  tingl: 7 Septb: 1802  omskrevet til 200 Rbd: S: V: ved Paategning af 1 Martii 1813.   Tingl:  84 s Rb   Kongen  34 s   fondet  8 s.

  57.  Ditto fra Niels Gundersøn Bue til Trond Samland  stor 250 rd  mod Pant i Bue  No: 105 i Graven  dat: {9} 11 Junii 1805  tingl: 12 s: M:  omskrevet til 250 Rbd: S: V: ved Paategning 1 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s Rb.

  58.  Ditto fra Kittel Arnesøn Sællesætter til Johannes Jørgensøn øvre Wiig  stor 90 rd  mod Pant Sællesætter  No: 33 i Østensøe  dat: 9 Junii 1806  tingl: 10 s: M:  omskrevet til 90 Rb S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   fondet  5 s Rb.

  59.  Ditto fra do: til do:  stor 170 rd  mod Pant i Sellesætter  No: 33  dat: 18 Octb: 1803  tingl: s: D:  omskrevet til 170 Rb S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet 8 s.

  60.  Ditto fra Sjur Pedersøn Espe eller Jaastad  til Johannes Jørgensøn Wig  stor 300 rd  mod Pant indre Jaastad  No: 26  dat: 18 Junii 1806  tingl: s: d:  omskrevet til 300 Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   fondet  8 s Rb

  61.  Ditto fra Ole Nilsøn Froestad til Svend Brynildsøn Hovland  stor 198 rd  mod Pant Froestad i Østensøe  No: 62  dat: 5 Junii 1804  tingl: s: d:   omskrevet til 198 Rbd: S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  84 s:   Kongen  34 s   fondet  8 s Rb.

 

1813: 13b

 

  62.  \omskr:/ Ditto fra Ole Larsøn Axnes {til} som Formynder for Giermund Tostensøn {Tvedt} Birkeland  til Amund Sjovatsøn Kaldestad med flere  stor 470 rd  \mod Pant Birkeland  No: 14/  derpaa aflyst 350 d  {de øvrige 120 d oms}  dat: 7 Junii 1805  tingl: 15 October 1805  derpaa aflyst 350 d  de resterende 120 d omskreven til 120 Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s Rb.

  63.  Ditto fra Torbjørn Haagensøn Lille Aas til Christoffer Larsøn Samland  stor 300 rd  mod Pant Lille Aas  No: 80 i Østensøe  dat: 15 Ovtb: 1805  tingl: s: d:  Omskrevet til 300 Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  64.  Ditto fra Brigt Olsøn øvre Birkeland til Ole Christoffersøn Lepse med fl:  stor 495 d  mod Pant øvre Birkeland  No: 14 i Østensøe  dat: 18 Octbr: 1802  tingl: s: M:  derpaa er aflyst 295 d  de øvrige 200 d omskrevet til 200 Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb.

  65.  Ditto fra Hans Nielsøn Eide til Jon Iversøn Berge  stor 250 rd  mod Pant Eide  No: 26 i Graven  dat: 7 Junii 1803  tingl: 8 s: M:  omskrevet til 250 Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  66.  Ditto fra Jon Olsøn Kierland til Engel Olsøn Biotvedt  stor 100 rd  mod Pant i Kierland i Graven  dat: 14 Junii 1805  tingl: 3 Septbr: 1805, omskrevet til 100 Rbd S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  60 s   K:  24 s   F: 5 s Rb

  67.  Ditto fra Magne Larsøn Windal til Kingservigs Præstegields Fattig Kasse  stor 200 rd  mod Pant Windal  No: 20  dat: 7 Debr: 1801  tingl: 9 Debr: 1802  omskrevet til 200 Rbd S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  68.  Ditto fra Sjur Mikelsøn Hielmoe til Kingservigs Fattig Kasse  stor 170 d  mod Pant Hielmoe  116  dat: 2 Junii 1794  tingl: 2 s: M:  omskrevet til 170 Rbd S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  69.  Ditto fra Sjur Sjursøn Grøve til Haldor Haldorsøn Oppedal  stor 580 rd  mod Pant Grøve  No: 6  dat: 18 Junii 1806  tingl: s: d:  omskrevet til 580 Rbd S: V: efter Paategning 1 Martii 1813   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s   Fondet  13 ½ s Rb.

  70.  Ditto fra Anders Tostensøn Herreid til David Ørjansøn Tvedt med fl:  stor 230 d  mod Pant Herreid  No: 100  dat: 1 Debr: 1806  tingl: 2 s: M:  hvorpaa aflyst 80 d  de øvrige 150 d omskrevet til 150 Rbd S: V: efter Paategning 3 Martii 1813   Ting:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s Rb

  71.  Ditto fra Ditto til Ditto  stor 199 d  mod Pant Herreid  No: 100  dat: 27 Octbr: 1783  tingl: 29 s: M:  omskrevet til 199 Rbd S: V: ved Paategning 3 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  72.  Ditto fra Gunder Haldsøn Midnes til Erik Arnesøn Tvedt  stor 40 d  mod Pant i Midnes  No: 15 i Kingservig  dat: 29 Octbr: 1797,  tingl: s: d:  omskrevet til 40 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s Rb

  73.  Ditto fra Anders Larsøn Herreid til Johannes Iversøn Erdal med fl:  stor 550 d  mod Pant Herreid  No: 100, dat: 11 Junii 1800  tingl: s: d:  omskrevet [til] 550 Rbd S: V: efter Paategning af 4 Martii 1813   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s   Fondet  13 ½ s Rb.

  74.  Ditto fra Johannes Larsøn Bue til Østen Pedersøn Ougenes med fl:  stor 400 d  mod Pant indre Bue  105 i Graven, dat: 22 Junii 1805  tingl: 5 Feb: 1806  omskrevet til 400 Rbd S: V: efter Paategning af 4 Martii 1813   Tingl:  1 Rb   Kongen  39 s   Fondet  9 s Rb

  75.  Ditto fra Ole Svendsøn Sebbe til Lars Tostensøn Sæd  stor 50 rd  mod Pant Sebbe i Graven  No: 101  og løsøre  dat: 2 Debr: 1799  tingl: 11 Junii 1800, omskrevet til 50 Rbd S: V: efter Paategning af 4 Martii 1813   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   FGondet  4 ½ s Rb.

  76.  Ditto fra Ole Endresøn Bue til Peder Pedersøn Bleje  stor 260 d  mod Pant indr: Bue  No: 105, dat: 6 Septbr: 1802  tingl: 23 Octb: 1802  omskrevet til 260 Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  77.  Ditto fra Tørbjørn Tostensøn øvre Qvale \i K:/ til Elling Langesætter  stor 80 d  mod Pant Løsøre, dat: 3 Febr: 1806  tingl: 5 s: M:  omskrevet til 80 Rbd S: V: efter Paategning af 5 Martii 1813.   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   Fondet  5 s Rb.

  78.  Ditto fra Tomas Toresøn Brandstvedt til Aad Toresøn Davanger  stor 374 d  mod Pant Brandstvedt  No: 31  dat: 23 Octbr: 1805  tingl: 5 Feb: 1806  omskrevet til 374 Rbd S: V: efter Paategning af 5 Martii 1813   Tingl:  1 Rbd   Kongen  39 s   Fondet  9 s Rb

  79.  Ditto fra Henrik Eliassøn Jelle til Lars Larsøn Frøsvig  stor 150 d  mod Pant Jelle i Kingservig  No: 1  dat: 27de Octbr: 1797  tingl: 28 s: M:  omskrevet til 150 Rbd S: V: efter Paategning 6 Martii 1813   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s Rb.

  80.  Ditto fra Mons Jonsøn nedr: Sexe til Ørjians Ølversøn Børve  stor 370 d  mod Pant nedr: Sexe  No: 8 i Kingservig  dat: 1 Septb: 1807  tingl: 2 s: M:  omskrevet til 370 Rbd S: V: efter Paategning af 6 Martii 1813   Tingl:  1 Rb   Kongen  39 s   Fondet  9 s Rb

  81.  Ditto fra Ole Eriksøn Hæng til Ole Haldorsøn Espe  stor 199 d  mod Pant  No: 39  i Heing  dat: 8 Junii 1801  tingl: 28 Octbr: s: A:  omskrevet til 199 Rbd S: V: 6 Martii 1813.   Ting:  84 s   K:  34 s   Fondet  8 s.

 

1813: 14

 

  82.  \omskr:/ Ditto fra Arne Eriksøn Heing til Johannes Pedersøn Aga  stor 300 d  mod Pant Hæng  No:        dat: 1 Feb: 1802  tingl: 1 Martii 1802  omskrevet til 300 Rbd S: V: efter Paategning 6 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  83.  Ditto fra Torger Holstensøn Tvedt til Ole Haldorsøn Espe  stor 180 d  mod Pant Tvedte  No: 7 i Kingservig  dat: 8 Junii 1807  tingl: 10 s: M:  omskrevet til 180 Rbd efter Paategning 6 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  84.  Ditto fra Iver Larsøn Bustethun til Ole Haldorsøn Espe med flere  stor 400 d  mod Pant Bustethun  No: 12  dat: 18 Junii 1806  tingl: s: d:  omskrevet til 400 Rbd S: V: efter Paategning 5 Martii 1813.   Tingl:  1 Rbd   Kongen  39 s   Fondet  9 s Rb

  85.  Ditto fra Svend Olsøn Berje til Wiglig Aschildsøn Sexe  stor 299d  mod Pant ¼ Part i Røldals Kirke med Jordegods, dat: 11 Junii 1796  tingl: s: d:  omskrevet for saavidt de endnu resterende 166 d 18 s angaar  til 166 d 18 s Rb efter Paategning af 6 Martii 1813   Tingl:  72 s Rb   Kongen  3 mrk   Fondet 6 s Rb.

  86.  Ditto fra Ole Halvorsøn Reinsaas til Lars Larsøn Bleje  stor 200 d  mod Pant Reinsaas  No: 38, dat: 23 Octbr: 1805  tingl: s: d:  omskrevet til 200 Rbd S: V: efter Paategning 6 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  87.  Ditto fra Jacob Mikelsøn Krogevig til John Olsøn Aakre  stor 160 d  mod Pant {Krogevig} Løsøre  dat: 4 Martii 1799  tingl: s: d:  omskrevet til 160 Rbd S: V: efter Paategning 8 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s Rb

  88.  Ditto fra Mathias Samsonsøn Stan!! (Staen) til Kingservigs Fattig Kasse  stor 150 d  mod Pant Staen  No:          dat: 26 Junii 1799  tingl: 2 Septbr: s: A:  omskrevet til 150 Rbd S: V: efter Paategning af 6 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s RB

  89.  Ditto fra Ole Haaversøn Præstegaard til Kingservigs Fattig Kasse  stor 72 d  mod Pant Løsøre, dat: 3 Febr: 1807  tingl: 4 s: M:  omskrevet til 72 Rbd S: V: efter Paategning af 6 Martii 1813.   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   Fondet  5 s Rb

  90.  Ditto fra Arne Ellingsøn Jelle til Lars Iversøn Oppedal den ældre med fl:  stor 260 d  mod Pant Jelle  No: 1 i Odde  dat: 26 Maii 1801  tingl: 10 Junii 1801  omskrevet til 260 Rbd S: V: efter Paategning af 6 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  91.  Ditto fra ditto til do:  stor 49 – 3 – 8 s  mod Pant Løsøre  dat: 24de Octb: 1808  tingl: 26 s: M:  omskrevet til 37 Rbd 34 s Rb efter Paategning af 6 Martii 1813   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s Rb

  92.  Ditto fra Tore Olsøn Sebbe til Ole Omundsøn Diønne  stor 199 d DC:  mod Pant Sæbbøe  1ste Thun  No: 108  dat: 7 Martii 1803  tingl: 11 Martii 1813.   Tingl:  32 s Rbs   Kongen  13 s Rb   Fondet 3 s.

  93.  Ditto fra Berge Omundsøn Jaastad til Niels Larssøn Fresvig  stor 600 d  mod Pant indr: Jaastad  No: 26  dat: 31 Maii 1808  tingl: 1 Junii s: A:  omskrevet til 510 Rbd S: V: den 6 Martii 1813   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s   Fondet  15 ½ s Rb

  94.  Ditto fra Sjur Olsøn Instenes til Svend Olsøn Berven  stor 400 rd  mod Pant Instenes  No: 11  dat: 6 Martii 1810  tingl: 7 s: M:  omskrevet til 200 Rbd S: V: 6 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet 8 s Rb.

  95.  Ditto fra Niels Ormsøn Lohne til Helie Tostensøn Skare  stor 193 d  mod Pant Lohne i Røldal  No: 19  dat: 23de Octb: 1810  tingl: 24 s: M:  omskrevet til 86 Rbd 91 Rbskl S: V: efter Paategning 4 Martii 1813   Tingl:  60 s Rb   Kongen  25 s Rb   Fondet  5 s.

  96.  Ditto fra Ole Osmundsøn Selland til Omund Sjursøn Sexe  stor 498 d  mod Pant Selland  No: 18 i Røldal  dat: 22 Octb: 1810  tingl: 24 s: M:  omskrevet til 224(?) Rb 9 2/3 s Rb S: V: efter Paategning 6 Martii 1813.   Tingl:  64 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  97.  Ditto fra Se….g(?) Omundsøn Sebbe til Lars Guttormsøn  stor 900 d  mod Pant Sebbe  No: 101  dat: 24 Octb: 1807  tingl: s: d:  omskrevet til 855 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s Rb   Fondet  13 ½ s Rb

  98.  Ditto fra Poel Larsøn Berge til Ole Ellingsøn Berge  stor 300 d  mod Pant Berge  No: 81 i Ulvig  dat: 18 Octb: 1811  tingl: 19 s: M:  omskrevet til 90 Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813.   Tingl:  60 s Rb   Kongen  25 s   Fondet  5 s Rb.

  99.  Ditto fra Torkel Poulsøn Lindebrekke {til} \paa sin Myndl:/ Britha Aschildsdtrs: \vegne til/ Ole Ellingsøn Berge  stor 592 d  dat: 1 Junii 1810  tingl: 4 Septbr: s: A:  omskrevet til 296 Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  100.  Ditto fra Ole Ormsøn Grøve til Tobias Eidnes  stor 240 d  mod Pant Grøve  No: 6  dat: 27 Octb: 1807  tingl: 28 s: M:  omskrevet til 228 Rbd S: V: efter Paategning af 6 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s Rb

  101.  Do: fra Niels Olsøn Boldstad til Elling Langesætter  stor 200 d  mod Pant No: 90 i Graven  dat: 1 Debr: 1808  tingl: 2 s: M:  omskrevet til 150 d Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  102.  Ditto fra Jørgen Nilsøn Freim til Tosten Larsøn Oppedal  stor 400 d  mod Pant

 

1813: 14b

 

Freim  No: 17 i Odde  dat: 31 Maii 1808  tingl: 26 Octb: 1808  omskrevet til 340 Rbd efter Paategning af 6 Martii 1813   Tingl: 1 Rb   Kongen  39 Rbs:   Fondet  9 s Rb

  103.  \omskr:/ Ditto fra Torjus Sundovsøn Medhuus til Tobias Eidnes \m: f:/  stor 500 d  mod Pant Grøve  No: 6(?) i Røldal  dat: 7 Feb: 1809  tingl: 8 s: M:  omskreven til 350 Rbd: S: V: efter Paategning 6 Martii 1813   Tingl:  1 Rbd   Kongen  39 s Rb   Fondet  8 s Rb

 

Mere kunde ei fortfares  da det vare silde Aften  thi udsættes Tinget til i Morgen

                                                                                                                         A v W S Koren

Lars Oppedal, Lars Toresøn Oppedal, Sjur Helland, Lars Eidnes  alle med iholden Pen

 

 

Neste Dag  12 Martii  forsattes Tinget

 

  104.  Commissions Forliig mellem Hagestads opsiddere angaaende en mindelig udskiftning og Steening  som de i Commissions Protocollen har faaet indført  passeret 27 Martii 1801   Forhøyelse  18 Rbs

  105.  Ditto mellem Lars Ellingsøn Undeland og Hu\u/s manden Iver Arnesøn  dat: 1 Deb: 1812   Forh:  18 Rbs

  106.  Ditto mellem Poul Leqve som Lougværge for Ingeri Simons Dtr: Qvale  og Arne Levorsøn Sævertvedt  dat: 11 Debr: 1812.   {Forh:} Tingl:  32 s   Kongen  13 s   Fondet  3 s

  107.  Skiøde fra Iver Jacobsøn Ystenes til Sønnen Jacob Iversøn paa 1 pd: 16 13/20 Mrkr Sr:  ½ Bukskind  med Bygl: og Herl: i Ystenes  No: 13   efter Panteregisteret  2 pd: Smør  5/8 Løb Salt  ¼ Hud  ½ gedskind  ½ Faarskind  ½ Kalvskind  for 100 Rbd S: V:  dat: 12 Martii 1813   Tingl:  60 s Rb   Kongen  2? S   Fondet  5 s    Pante attest  Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s   Not: at:  18 s Rb   ½ pCto  3 mrk Rb.

  108.  \omskr:/ Pantebrev fra Samson Hansøn Wegene til Helie Tomassøn Jaastad  stor 97 rd 48 s  mod Pant Løsøre  dat: 23 Febr: 1803  tingl: 8 Martii 1803  omskrevet til 97 ½ Rbd S: V: ved Paategning 6 Martii 1813.   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   Fondet 5 s.

  109.  Ditto fra Erik Brynildsøn Ryche til Engel Olsøn Soldal  stor 600 rd  mod Pant Ryche i Østensøe  No: 85  dat: 15de Octbr: 1811  tingl: s: d:  omskrevet 2 Martii 1813 til 180 Rbd S: V:   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  110:  Ditto fra Rikold Larsøn Torblaae til Elling Langesætter  stor 400 d  mod Pant Torblaae  No: 62  dat: 3 Febr: 1812  tingl: 5 Febr:  omskrevet til 120 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s

  111.  Ditto fra Lars Olsøn Warberg til {Tobea} Sjur Larsøn Sæd  stor 900 d  mod Pant Warberg  No: 102  dat: 4 Junii 1812,  tingl: 6 s: M:  omskrevet til 270 Rb efter Paategning 4 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s

  112.  Ditto fra Omund Endresøn Røsseland til Hr: Heiberg  stor 370 d  mod Pant Røsseland  No:        dat: 11 Junii 1811  tingl: s: d:  omskrevet til 129 ½ Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  113.  Ditto fra Lars Andersøn Ougenes til Ole Haldorsøn Helleland  stor 300 rd  mod Pant Ougenes  No:       i Kingservig  dat: 7 Martii 1809  tingl: 8 s: M:  omskrevet til 210 Rbd S: V: ved Paategning af 5 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  114.  Ditto fra Ole Iversøn Bakke til Lars Sjursøn Traae med fl:  stor 600 d  mod Pant Bakke i Jondal  No: 6  dat: 7 Junii 1811  tingl: 8 s: M:  omskrevet til 210 Rbd S: V: ved Paategning af 1 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  115.  Ditto fra Sjur Haagensøn Berve til Oll!! (Ole) Giermundsøn Klyve  stor 295 d  mod Pant Berve  No:     i Østensøe  dat: 17de Octbr: 1809  tingl: s: d:  omskrevet til 163 ½ Rbd S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s

  116.  Ditto fra Lars Endresøn Mæland til Sorenskr: Koren  stor 120 d  mod Pant en Skovteig i Graven  dat: 22de Octbr: 1811  tingl: 23 s: M:  omskrevet til 36 Rbd S: V: ved Paategning af 1 Martii 1813   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  117.  Ditto fra Sjur Olsøn Nesheim til Giert Olsøn Aalvigen  stor 1600 d  mod Pant Nesheim  15 i Graven  dat: 16 Octbr: 1812  tingl: 17 s: M:  omskrevet til 400 Rbd S: V: efter Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  1 Rbd   Kongen  39 s   Fondet  13 ½ s.

  118.  Ditto fra Elling Olsøn Kierland til Omund Rikoldsøn Nesheim med fl:  stor 600 d  mod Pant Kierland  No: 46  dat: 17de Octb: 1811  tingl: 19 s: M:  omskrevet til 180 Rbd S: V: efter Paategning af 3 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

 

1813: 15

 

  119.  \omskr:/ Ditto fra Ole Christiansøn Kollenes til R: Kongsthun  stor 1300 d  mod Pant Kollenes  No: 36  dat: 26 Nob: 1810  tingl: 6 Debr: 1810  omskrevet til 585 Rbd S: V: efter Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s   Fondet  13 ½ s

  120.  Ditto \fra/ Ditto til do:  stor 600 d  mod Pant Kollenes  No: 36  dat: 9 Nobr: 1812  tingl: 3 Debr: 1812  omskrevet til 150 Rbd S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s

  121.  Ditto fra Ditto til Erik Eriksøn Meedaas eller Wasenden  stor 1200 d  mod Pant Kollenes  No: 36  dat: 1 Debr: 1812  tingl: 4 s: M:  omskrevet til 300 Rbd S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813,   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  122.  Ditto fra Ch: Ch: Hieltnes til Ole Rikoldsøn Wiknes  stor 400 d  mod Pant Legreid  No:      øvre  dat: 20 Octbr: 1810  tingl: 6 Debr: 1810  omskrevet til 180 Rbd S: V: efter Paategning af 3die Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  123.  Ditto fra Ditto til Johannes Olsøn Holmen  stor 800 d  mod Pant i indre Wiknes  No: 85  dat: 1 Decbr: 1812  tingl: 4 s: M:  omskrevet til 200 Rbd S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  124.  Ditto fra Omund Johnsøn Ystaas til Omund Asgoutsøn Qvale  stor 600 d DC:  mod Pant i Ystaas  No: 27  dat: 14 Junii 1811  tingl: 15 s: M:  omskrevet til 210 Rb S: V: efter Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s

  125.  Ditto fra Anders Larsøn Wambeim til Christoffer Omundsøn Kaldestad  stor 400 d  mod Pant Wambeim  No: 51  dat: 2 Junii 1810  tingl: 20 Octbr: 1810  omskrevet til 200 Rb S: V: ved Paategning af 2 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  126.  Ditto fra Aslak Endresøn Schejesgallen til {Gravens} Ulvigs Sogns Fattig Kasse  stor 146 – 4 – 13 s  mod Pant Huser og Løsøre  dat: 29 Junii 1812  tingl: 2 Septbr: 1812  omskrevet til 36 Rbd 67 s Rb S: V: efter Paategning af 3 Martii 1813.   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s.

  127.  Ditto fra Rasmus Davidsøn Uren til David Nilsøn Qvale  stor 17 – 3 – 12 s  mod Pant Løsøre  dat: 18 Octbr: 1809  tingl: 21 s: M:  omskrevet til 10 Rbd 55 1/10 Rbskl S: V: efter Paategning 3 Martii 1813   Tingl:  24 s   Kongen  10 s   Fondet  2 s

  128.  Ditto fra Ole Olsøn Opheim til Ole Magnussøn Rondestvedt  stor 200 d  mod Pant Opheim  No:      i Ulvig  dat: 20 Octbr: 1809  tingl: 21 s: M:  omskrevet til 110 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  129.  Ditto fra Levor Torbiørnsøn Ouse til Ole Magnusøn Rondestvedt  stor 800 d  mod Pant Ouse  No: 64  dat: 14 Junii 1811  tingl: 15 s: M:  omskrevet til 280 Rb S: V: ved Paategning af 4 martii 1813   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s

  130.  Ditto fra Peder Olsøn Herreid til Elling Langesætter  stor 500 d  mod Pant Herrø  No: 100  dat: 4 Junii 1812  tingl: 6 s: M:  omskrevet til 150 Rbd S: V: efter Paategning af 4 Martii 1813   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  131.  Ditto fra Christoffer Nilsøn Wambeim til Myndl: Herbor Johannesdtr: med fl:  stor 700 d  mod Pant Wambeim  No: 51  dat: 2 Martii 1808  tingl: 3 s: M:  omskrevet til 630 Rb S: V: efter Paategning 4 Martii 1813   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s   Fondet  13 ½ s

  132.  Ditto fra Hans Tollefsøn Haaeim til Arne Torkildsøn Leqve med fl:  stor 800 d  mod Pant Haaeim  63  dat: 14 Junii 1811  tingl: 15 s: M:  omskrevet til 280 Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s.

  133.  Ditto fra Christoffer Endresøn Bue til Niels Andersøn Tired(?) (Tved?)  stor 299 d  mod Pant indr: Bue  No: 105 i Graven, dat: 17 Octbr: 1811  tingl: 19 s: M:  omskrevet til 119 Rb: 58 Rbskl S: V: efter Paategning af 4 Martii 1813.  Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  134.  Ditto fra Sjur Osmundsøn Haarre til Ole Haldorsøn Espe  stor 400 d  mod Pant Haarre  No: 1 i Røldal  dat: 18 Junii 1811  tingl: 19 s: M:  omskrevet til 140 Rbd S: V: efter Paategning 6 Martii 1813.   Tingl:  72 s   Kongen  30 s   Fondet  6 s.

  135.  Ditto fra Mathias Samsonsøn Staen til Peder Hertzberg med flere  stor 150 d  dat: 16 Martii 1810  mod Pant Staen  No:       nu omskrevet og tingl: til 75 Rbd S: V: efter Paategning af 8 Martii 1813   Tingl:  60 s   Kongen  25 s   Fondet  5 s.

  136.  Ditto fra Ole Iversøn Frønes til Kingservigs Fattig Casse  stor 200 d  mod Pant Frønes  No: 33,  dat: 31 Maii 1808  tingl: 14 {s: M:} \Junii/  omskrevet til 170 Rbd: S: V: ved Paategning af 8 Martii 1813.   Tingl:  84 s   Kongen  34 s   Fondet  8 s

  137.  Ditto fra Tormod Aslaksøn Seljestad til Kingservigs Præstegields Fattig Casse  stor 200 d  mod Pant Seliestad  No: 32  dat: 2 Feb: 1813  tingl: 5 s: M:  omskrevet til 40 Rbd S: V: ved Paategning 6 Martii 1813.   Tingl:  48 s   Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s.

 

Mere kunde i aften ei fortfares  thi udsættes Tinget.                                       A v W S Koren

Lars Oppedal, Lars Toresøn Oppedal, Sjur Helland, Sjur Lofthuus  alle med iholden Pen.

 

1813: 15b

 

 

Næste Dag  den 13 Martii 1813  fortsattes Tinget ved de sam/m/e som i gaar.

 

  138.  \omskr:/ Ditto fra Christoffer C: Hieltnes til Lars Galtung  stor 990 d  mod Pant yttre Wiknes  No: 85  dat: 13 Junii 1809  tingl: 5 Septbr: 1809  omskrevet til 642 Rbd {38 s Rb} S: V: ved Paategning af 5 Martii 1813   Tingl:  1 ½ Rbd   Kongen  58 ½ s   Fondet  13 ½ s

  139.  Ditto fra Hans Heliesøn Hougse til Elling Langesætter  stor 500 d  mod Pant i Hougse  No:         dat: 5 Junii 1810  tingl: 6 s: M:  omskrevet til 250 Rb S: V: ved Paategning af 5 Martii 1813   Tingl:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  140.  Ditto fra Torjuls Jonsøn Qvale til Elling Langesætter  stor 300 d  mod Pant øvre Qvale  No:      i K:  dat: 27 Octbr: 1807  tingl: 28 s M:  omskrevet til 285 Rbd S: V: ved Paategning 5 Martii 1813.   Tingl:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  141.  Ditto fra Arne Eriksøn Hæng til Johannes Pedersøn Aga  stor 130 d  mod Pant Hæng  No: 39  dat: 29 April 1809  tingl: 14 s: M:  omskrevet til 84 ½ Rbd S: V: den 6 Martii 1813.   Tingl:  60 s   K:  25 s   F:  5 s

  142.  Ditto fra Ole Larsøn Reinsaas til Lars Larsøn Bleje  stor 200 d  mod Pant Løsøre  dat: 5 Deb: 1810  tingl: 19 Junii 1811  omskrevet til 90 Rbd S: V: ved Paategning af 6 Martii 1813.   Tingl:  60 s   K:  25 s   F:  5 s

  143.  Ditto fra Ole Aslaksøn Østerhagen til Niels Heleigsøn Rabbe  stor 200 d  mod Pant Østerhagen  No: 2  dat: 11 Octb: 1811  tingl: 5 Deb: 1811  omskrevet til 60 Rb:  Tingl: ved Paategning 6 Martii 1813.   Tingl:  48 s   F:  4 ½ s   K:  19 ½ s

  144.  Ditto [fra] Ole Toresøn Jøssendal til Jacob Jørgensøn Hildal  stor 600 d  mod Pant Jøssendal  No: 32  dat: 2 Feb: 1813  tingl: 5 s: M:  omskrevet til 120 Rbd S: V: ved Paategning af 6 Martii 1813   T:  72 s   K:  30 s   F:  6 s

  145.  Ditto fra Knud Arnesøn Hotle til Sjur Larsøn Sæd  stor 300 d  mod Pant Hotle  No: 117  dat: 2 Junii 1810  tingl: 4 Septbr: s: A:  omskrevet til 150 Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813.   T:  72 s   K:  30 s   F:  6 s

  146.  Ditto fra Sølfest Larsøn Torblaae til Lars Samsonsøn Fresvig  stor 800 d  mod Pant Torblaae  62  dat: 3 Feb: 1812  tingl: 5 s: M:  omskrevet til 240 Rb S: V: ved Paategning 4 Martii 1813.   T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  147.  Ditto fra Ole Anfindsøn Lione \til/ {Ole Tollefsøn Lione} Torjuls Mikelsøn Tioflaat  stor 700 d  mod Pant Lione  73  dat: 2 Debr: 1812  tingl: 4 s: M:  omskrevet til 175 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813   T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  148.  Ditto fra Lars Danielsøn Lione til Giert Aalvigen med flere  stor 700 d  mod Pant Lione  No: 55  dat: 19 Octb: 1810  tingl: 20 s: M:  omskrevet til 315 Rbd: S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.  T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  149.  Ditto fra Lars Pedersøn Syssendal til Johannes Iversøn Erdal  stor 450 d  mod Pant Syssendal  No: 122  dat: 12 Septbr: 1808  tingl: 22 Octb: 1808  omskrevet til 337 ½ Rbd S: V: efter Paategning 4 Martii 1813   T:  1 Rb:   K:  39 ½ s   F:  9 s:

  150.  Ditto fra Lars Omundsøn Skaar til Omund Johannesøn Bue  stor 800 d  mod Pant Skaar  No:       i Eidfiord  dat: 1 Deb: 1812  tingl: 4 s: M:  omskrevet til 200 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.   T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  151.  Ditto [fra] Tosten Torkildsøn Tvedt til Sjur Larsøn Sæd  stor 600 d  mod Pant øvre Tvedt  No: 98  dat: 14 Junii 1811  tingl: 15 s: M:  omskrevet til 210 Rbd S: V: ved Paategning af 4 Martii 1813.   T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  152.  Ditto fra Asbiørn Nilsøn Moursetter til Sjur Larsøn Sæd  stor 450 d  mod Pant Moursetter  No:       dat: 15 Junii 1811  tingl: 15 s: M:  omskrevet til 157 ½ Rbd S: V: ved Paategning 4 Martii 1813   T:  72 s   K:  30 s   F:  6 s

  153.  Ditto fra Aslak Larsøn Lione til Johannes Iversøn Erdal  stor 1400 d  mod Pant Lione  1 Thun  No:        dat: 2 Feb: 1813  tingl: 5 s: M:  omskrevet til 280 Rbd S: V: ved Paategning 4 Martii 1813.   T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s

  154.  Ditto fra Anve Danielsøn Hieltnes  nu Lisebrekke  til Isak Sjovatsøn Wambeim  stor 1200 d  mod Pant Lisebrekke  No: 75  dat: 5 Feb: 1811  tingl: 7 s: M:  derpaa efter qvittering af 5 Feb: 1813 betalt 200 d    af: (aflysningen)  16 s:   K:  6 ½ s   F:  1 ½ s   de restærende 1000 d omskrevet til 400 Rbd S: V: ved Paategning 4 Martii 1813.  T: 1 Rbd:   K: 39 s   F: 9 s

  155.  \afl:/ Ditto fra Torbiør Christoffersdr: Medhuus til Sjur Sæd  stor 200 d  mod Pant Medhuus  No: 107  dat: 13 Octb: 1810  tingl: 6 Deb: 1810, aflyst for

 

1813: 16

 

alt  qvitteret 5 Martii 1813.   Tgl:  30 s   K:  12 ½ s   F:  2 ½ s

  156.  \omskr:/ Ditto fra Jørgen Torbiørnsøn Tveite til Lars Andersøn Wikdal med fl:  stor 600 d  mod Pant yttre Tveite  No: 72  dat: 11 Junii 1805  tingl: 12 s: M:  derpaa aflyst 200 d  de øvrige nu restærende 200!! d DC: omskrevet til 200 Rbd S: V: ved Paategning 3 Martii 1813  qviteringen af 3 Martii 1813   afl:  16 s Rb   K:  6 ½ s   F:  1 ½ s   T:  84 s   K:  34 s   F:  8 s.

  157.  \afl:/ Ditto fra Niels Knudsøn Syssendal til Amund Hanssøn Tvedt  stor 249 d  mod Pant Syssendal  No: 122  dat: 4 Junii 1801  tingl: 6 s: M:  qvit: 5 Martii 1813 alt    afl:  24 s   K: 10 s   F:  2 s

  158.  Ditto fra Knud Toresøn Østerhagen til Ole Haldorsøn Helleland  stor 350 d  mod Pant Østerhagen  No: 2  dat: 27 Octb: 1801  tingl: 2 Feb: 1802  qvit: 8 Martii 1813   afl:  24 s   K: 10 s   F:  2 s

  159.  Ditto fra Osmund Torjusøn Selland til Britha Godvindsdr: Diønne med fl:  stor 400 d  mod Pant Selland  18 i Røldal  dat: 4 Junii 1810  tingl: 6 s: M:  qvit: 8 Nob: 1811 og 8 Martii 1813 for alt   afl:  24 s   K:  10 s   F:  2 s

  160.  Ditto fra Giermund Gundersøn Bremnes til Elling Langesætter  stor 400 d  mod Pant Bremnes  No: 120 i Graven  dat: 17 Octb: 1812  tingl: s: d:  qvit: 1 Martii 1813 alt   afl:  24 s   K:  10 s   F:  2 s

  161.  Ditto fra Sjur Sjursøn Grøve til Tobias Eidnes  stor 708 d 32 s  mod Pant Grøve  No: 6  og Løsøre  dat: 4 Maii 1811  tingl: 19 Junii s: A:  qvit: 1 Martii 1813 \alt/   afl:  36 s   K:  15 s   F:  3 s

  162.  Ditto fra do: til do:  stor 160 d  mod Pant Grøve  No: 6  dat: 27 Octb: 1807  tingl: 2 Feb: 1807  qvit: 1 Martii 1813 alt   afl:  16 s   K:  6 ½ s   F:  1 ½ s

  163.  Ditto: fra Sergeant Klingsman til Lars Galtung  stor 50 d  mod Pant nogle Huser i Odde(?)  dat: 25de Octb: 1799  tingl: 30 s: M:  qvit: 6 Martii 1813 alt   Afl:  8 s   K:  3 ½ s   F:  ½ s

  164.  Ditto fra Knud Johnsøn Houge til Aad Jonsøn Eide  stor 180 d  mod Pant Houge  No: 4 i Røldal  dat: 6 Martii 1804  tingl: 13 Junii 1804  qvit: 6 Octb: 1812 alt   afl:  16 s   K:  6 ½ s   F:  1 ½ s

  165.  Ditto fra Tomas Torgersøn og Ole Tomassøn Reinsaas til Ole Mikelsøn Tokeim  stor 260 d  mod Pant Reinsaas  No: 38  dat: 23de Octb: 1810  tingl: 24 s: M:  qvit: 6 Martii 1813   afl:  23 s   K:  10 s   F:  2 s

  166.  Ditto fra Baar Larsøn Berge til Lars Samsonsøn Tokeim  stor 200 d  mod Pant Berge  No: 10 i Odde  dat: 13 Junii 1809  tingl: 14 s: M:  qvit: 6 Martii 1813 alt   afl:  16 s   K:  6 ½ s   F:  1 ½ s

  167.  Ditto fra Ole Johnsøn Medhuus  stor 300 d  til Aad Tomessøn Davanger  mod Pant Medhuus  No: 107 i Graven  dat: 1 Junii 1810  tingl: 2 s: M:  qvit: 21 Martii 1812 for alt   afl:  24 s   K:  10 s   F:  2 s

  168.  Ditto fra Peder Endresøn Ulsnes til Jacob Nes  120 Rbd S: V:  mod Pant Ulsnes  No: 9 i Kingservig  dat: 8 Martii 1813  tingl: og afl: i dag for alt efter qvit: af 8 Martii 1813.   Tingl:  72 s Rb   K:  30 s   F:  6 s     afl:  36 s   K:  15 s   F:  3 s

 

Da mere ei var at tinglæse  blev Retten og dette Maaneds ting omsider hævet   Lougrettet blev levert hver 9 rd DC:                                                                                         A v W S Koren

{Ole} Lars Oppedal, Lars ibid:  Sjur Helland, Sjur Lofthuus  alle med iholden Pen

 

 

 

Privat Extra Rets Tingsvidne!

Aar 1813  den 16de Martii  blev Extra Ret sat paa Tingstædet gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver og følgende dertil udnævnte Eedsvorne Laugrettes mænd  Sjur Samsonsøn Helleland, Mikel Endresøn Helleland, Endre Jensøn Helleland og Ole Svendsøn Sexe  for efter forlangende af Svend Olsøn mid Sexe at optage et Eedeligt Vidnesbyrd om at han til nu anstundende Foraar skal tiltræde og selv bruge hans eiende Jordebrug i gaarden mid Sexe.

  Hvorda!  Mødte for Retten Svend Olsøn mid Sexe  som fremlagde de beskikkede Stevnevidners attest om, ved Muntlig Varsel her til i dag at have ind kaldet de trende Mænd Omund Sjursøn Sexe, Elling Sjursøn Sexe, og Lars Larsøn Sexe  til under Falsmaalsbøder at aflægge deres Eedelige Vidnesbyrd om at bemeldte Svend Olsøn Sexe skal nu til anstundende Foraar tiltræde hans eiende Gaardebrug i Gaarden Sexe   saa fremlagde han og Dom/m/erens Beram/m/else til denne Sags Foretagelse heri Dag   bemeldte attest og Beram/m/else indtages  saal:  # #

  Comparenten Svend Olsøn mid Sexe foreviiste nu Skiøde af 23 Octb: 1810  tingl: næste Dag  hvorefter han er eiende 2 pd: 2 1/3 mrk Smør  ½ Hud  1/3 Løb Salt  med Bygl: og Herl: i Mid Sexe  No: 7 i Kingservigs Skibrede her i Hardanger   bemeldte Skiøde blev ham med Paategning straxt tilbage leveret.

  Comparenten Svend Olsøn mid Sexe fremstillede nu de 3 Mænd  Omund Sjursøn Sexe  Elling Sjursøn Sexe og Lars Larsøn Sexe  hvilke  efter at være

 

1813: 16b

 

paamindet om Eedens vigtighed og Straffen for Mened, aflagde Lovens Eed og derefter med oprakte fingre og Saligheds Eed enstem/m/igen bekræftede:  at det er dem som Naboer og boende paa gaarden vitterligt at Comparenten Svend Olsøn skal tiltræde  styre og bruge hans oven anførde gaardebrug fra først kommende Lovens fardag dette aars foraar  og har han allerede begynt at istandsette Husene til sin tiltrædelse  ligesom han og efter sigende er Forlovet og skal holde Bryllup til anstundende Høst.  Comparenten havde intet videre at tilspørge dem  thi bleve de afskedigede

  Hvorefter han begiærede sig det her passerede i Tingsvidne Form beskreven meddelet for at kunde tiene ham til Beviis hos hans foresatte Officerer  at han virkelig tiltræder og bruger gaard  paa det at han kan forskaanes for fravær og udcommando  da han ellers ville blive sat i armod og hans gaardebrug ligge øde eller blive slet dyrket.

  Comparenten betalede Sags gebyhret til Sorenskriveren  1 Rb: 48 s.  Incammination  74 s   3 Vidners afhør  20 s   til …..(?) til Sorenskriveren  2 Rb: 46 s   til Kongen deraf  1 Rbd:   til Fondet  23 Rbskl:   Diæt til Sorenskriver  48 Rb:   Laugrettet  hver til sig selv  12 s Rb   til Kongen  5 s   fondet  1 s.   som nu blev betalt i alt med 4 Rbd: 93 s  hvoraf Laugrettet blev leveret hver 12 Rbskl:   de øvrige 20 Rb s til Kongen for den!! (dem) alle  og 4 s Rb s!! for dem alle beholt Sorenskriveren til nærmere Regnskabs aflæg                    A v W S Koren

Sjur Samsonsøn Helland, Mikel Endresøn Helleland, Endre Jensøn Helleland, Ole Svendsøn Sexe med iholden Pen.

  NB:  For opnævnelsen til Fogden modtaget stemplet Papir  5 mrk 1 s   Fogden  24 Rb s:   Kongen  9 ½ s   Fondet  2 ½ s:  i alt 2 rd 24 s  foruden Papiret

 

 

 

Fortsættelse af et paa Woss under 24de April 1813 afholt Preleminær

Forhør over Giest Baarsøn Hyllesgaard.

Aar 1813, 3 Maii  blev Extraret sat paa Tingstædet gaarden Helleland af mig  Stædets Sorenskriver  /: Koren :/  og de tvende Eedsvorne Laugrettes mænd Lars Olsøn Helleland og Anders Josephsøn Lille Graven  for at fortsætte det under 24de f: M: ved min Eedsvorne Fuldmægtig Hr: Nannestad paa Woss begyndte Preleminair Forhør over Tyvs arrestanten Giest Baarsøn Hyllesgaard.

  Hvorda!   Mødte for Retten bemeldte Tyvs arrestant Giest Baarsøn Hyllesgaard  frie for Baand, og Tvang, hvilken blev forelæst hans forhen afgivne forklaring under Forhøret  som han vedstod rigtig, og kunde ingen videre oplysning afgive;

  Dommeren har ved Mundtlig Varsel ladet Indkalde her til i Dag alle dem af Gravens og Ulvigs Sogne som kunde troes at vide noget til Oplysning om de af Arestanten forøvede Tyverier, og fremlagde nu Dommeren de af Stevnevidnerne i Anledning Indkaldelsen udstædte tvende Stevne attester  hvilke bleve oplæst  saal:  # #  som

  8de Deponent fremstod Daniel Tollefssøn Hielmevold  blev formanet til Sandheds udsigende, sagde sig 45 Aar gam/m/el  boesat paa Gaarden Hielmevold, i Ulvig, nød Alterens Sacramente i Høst, forklarede:  at naaget efter Juul sidstleden blev Deponenten frastiaalet af en Kiste i et Buehuus en del Sølv Sølier, Ringe, 2 Sølv Kiæder  en 5 dr Seddel, \en/ 1 dr Seddel \DC:  og nogle flere smaae Ting som Deponenten ei kan Erindre sig, og da her værende Arrestant sam/m/e Tid var reist derfra fra gaarden Spaanem, saa faldt Deponentens Mistanke paa ham, hvorover Deponenten gik efter ham til Stenlien, og der i David Stenliens, samt Anders Knudsøn og Lars Larsøn Brekkes overvær fratog ham de stiaalne Koster, som dels fantes hos ham i hans Skræppe, og elles kastede han dem fra sig paa Marken.  Deponenten  som intet videre havde at forklare  blev afskediget

  9de  10de  11de Deponentere fremstode David Anvesøn Stenlien, Anders Knudsøn Brekke og Lars Larsøn Brekke, hvoraf den første sagde sig 50 Aar, den anden og Tredie hver 36 Aar omtrent, og alle tre sidstleden Høst at have nødt Alterens Sacramente, hvilke enstem/m/ig forklarede:  at de vare tilstæde paa Pladset Stenlien, og saa paa at forestaaende Deponent Daniel Tollefsøn Hielmevold omhandlede Tid erholdt tilbage af her for Retten værende Tyvs Arrestant Giest Baarsøn Hyllesgaard forbemeldte Tyve Koster, som denne tilstod at have fra stiaalet Daniel   vidste intet videre om de af Arrestanten begaaede Tyverier eller Misgierninger at forklare  afskediget.

  12te Deponent Sjur Paalsøn Spaanem  boesat paa Spaanem i Ulvig  sagde sig caa 31 Aar og at have nødt Alterens Sacramente i Høst  forklarede:  at Tyvs arrestanten Giest Baarsøn Hyllesgaard holte sig en Tid der paa gaarden Spaanem sidstleden Vinter, men Deponenten fornam slet intet uskikkeligt af ham,  vidste intet mere at forklare  afskediget.

  13. Deponent John Hansøn Westrem  sagde sig 33 Aar, boende paa Westrem, sagde sig at have nyt Alterens Sacramente  forklarede:  at ved Juule Tiider opholt her angieldende Tyvs Arrestant sig nogen Tid i Arbeide hos Deponenten  og da bortkom der for Deponentens Broder

 

1813: 17

 

Ole Hansøn {Hages} paa gaarden Hages lod en Skiorte  som Deponenten tror Angieldende maae have stiaalet. Deponenten angav følgende kiendetegn paa Skiorten  nemlig  at der i ærmene var ikkun Knaphul paa en  og ikke paa begge Sider af en hver Arm, at halv delen i den ene {Arm} \ærme/ paa Skiorten bestod af finere Strige (Strye?) end det øvrige af Skiorten, samt at Kraven var af sam/m/e finere Strige, og endelig  at Sømmen ved Ærme fældigen skal være lagt op ad, da det ellers sædvanlig paa slige Skiorter legges ned ad.   Angieldende Arrestant blev tilspurgt om han tilstod at have stiaalet ommeldte Skiorte, hvortil han svarede aldeles Nei   Ved Eftersyn af Retten befantes den Skiorte som Arrestanten havde paa, at have just alle samtlige Mærker, som af Deponenten opgivet  uagtet denne overbeviisning vedblev Angieldende dog at nægte dette Tyverie  og paastod at have kiøbt den Skiorte han gik med  uden at kunde opgive hvor eller af hvem.   Deponenten paastod at Arrestanten skullde!! (skulle) afklæde og fralægge sig bemeldte Skiorte som ham tilhørende  og ei gaae i den og slide den ud forinden hans Broder ved Eedelig afhiemling kan bevise og tilhiemle sig at være dens Eiere.

  Paa grund heraf lod Dom/m/eren Arestanten afklæde sig bemeldte Skiorte, som af Retten blev taget i forvaring, og nedlagt i Arrestantens Skreppe med hans øvrige Sager  og blev Arrestanten af Dommeren givet en Skiorte at paaklæde sig.

  Da ingen havde videre at forklare eller kunde give nærmere oplysning, blev Deponenten afskediget  og arrestanten til Lehnsmanden Anders Lille Graven, og vagten overleveret for at forvares indtil ham kan bringes til arresthuset paa Woss, og {ska} \blev/ dette Forhør \hermed sluttet  og skal/ snarest mulig udstædes og blive Stiftet tilstillet.                     A v W S Koren

Lars Olsøn Helleland  Anders Lille Graven  med iholden Pen.

 

 

 

Sommertingene Aar 1813.

 

Aar 1813, 24de Maii  blev paa Tingstædet Wigør Retten sat til afholdelse af Jondals Skibredes Som/m/erting. Retten betient af Stædets Sorenskriver Koren  tilligemed de 4re Laugrettesmænd  Thomas Wiersen Eichen, Knud Ommundsen Eichen, Wiglich Torbjørnsen Traae og Arne Ommundsen Traae, hvoraf de 3 førstmeldte forhen have aflagt Laugrettes Eed, men sidstmeldte blev nu i Eedtagen  og betalede til Kong: 4 d 51 s   til Skatfondet 33 s   og til Sorenskriveren 72 s DC:  i alt 5 d 3 mrk 12 s DC:    I Retten var nærværende Kongens Foged Hr: Budtz, samt Skibredets Lehnsmand Halderager, og en del Almues Mænd.

 

Hvorda!   Allerunderdanigst blev publiceret følgende Kongelige Anordninger m: v:

  1.  Forordning om Afdragsrettens Ophævelse med Kongeriget Westphalen  d: 1 September 1812.

  2.  Ditto om Toldstempling af glatte Silketøyer, og Silkebaand  datr: 2 Septbr: 1812.

  3.  Ditto angaaende en nermere Bestemmelse af Grændsen imellem de civile og Militaire Jurisdictioner for norske Militaire  dat: 8 Septbr: 1812.

  4.  Plakat om at der paa intet offentlig Marked maae falholdes Vare, hvis Indførsel er forbuuden  dat: 12 Septb: 1812.

  5.  Ditto om Bøygdesaugs Bevillingers Tinglæsning  datr: 9 Septbr: 1812.

  6.  Ditto om Forhøyelse i de for Forsøm/m/elser ved Veiarbeidet fastsadte Multer!! (Mulcter), dat: 25 Septb: 1812.

  7.  Ditto om Udlæg af Skifte{r} Sallarium in natura  datr: 25 Septb: 1812.

  8.  Berganordning for Kongeriget Norge af 7 Septbr: 1812.

  9.  Plakat om Forhøyelse i Portoen for de Breve som forsendes med Posten til og fra Norge giennem Sverrige  dat: 17 Octbr: 1812.

  10.  Ditto om nye Kobber Tolv Skillingers Udmyntning  af 17 Octb: 1812.

  11.  Ditto  hvorved Vare{r} Control- Com/m/issionerne bemyndiges til Brugen af et Kongeligt Tegn under deres Forretninger  af 23de October 1812.

  12.  Ditto  hvorved Præmien for Indførsel af Korn og Fedevahre til Norge fordobles  dat: 26 Octb: 1812.

  13.  Ditto, hvorved det indtil videre tillades de Norske Handlende at trække Vexler i Dansk Courant  af 23de October 1812.

  14.  Ditto om stemplet Papirs brug til Slutsedler paa Vexler, og Skibs Befragtning, samt paa Kongelige og offentlige Papirer og Effekter  af 2 Nob: 1812.

  15.  Ditto  hvorved bekiendtgiøres, at Kongen har kiøbt gaarden Tøyen ved X:ania, og skienket sam/m/e til det Norske Unniversitet  af 17 Nob: 1812.

  16.  Vice Statholderskabets Skrivelse af 9de Nobr: 1812, som bekiendtgiør, at intet Slags Urent eller frarensket Korn maae anvendes til Brendevin.

  17.  Plakat om stepl: Papirs Brug til Transporter af Udleverings Sedler og Vahre Assignationer  14 Nob: 1812.

  18.  Ditto  hvorved bestem/m/es Coursen af DC: mod Species for 1 Qvartal 1813, dat: 7 Debr: 1812.

  19.  Ditto om, at den Actorer og Dom/m/ere i Justids sager tilstaaede Frieskyds skal forandres til Pengeskyds, d: 8 Debr: 1812.

  20.  Ditto om Omgangs maaden med Hittegods paa Landet  d: 5 Debr: 1812.

  21.  Ditto  hvorved bestem/m/es at Repræsentativer paa Slesvig-Holstens Courant kunne erlægges for Told afgifter  dat: 12 Debr: 1812.

  22.  {Ditto} Forordning om Forandring i Pengevesenet  d: 5 Januarii 1812!! (1813?).

  23.  Plakat om den fremtidige Udbetaling af Gager, og Pentioner, m: v:  dat: 5 janv: 1813.

  24.  Forordning om Frie Batailloners Organisation i den norske Armes første Divisions distrikt  af 22 Deb: 1812.

  25.  Plakat om Fisker Fartøyers Maalebreves Paategning ved Toldstæderne, 29 Deb: 1812.

  26.  Ditto om at et hvert Fartøy over 6 Com/m/erce Læsters Drægtighed skal forsynes med Kongeligt Søepas  dat: 29 Debr: 1813.

 

1813: 17b

 

  27.  Ditto om Forhøyelse i Betalingen for Kongelige Søepasse  af 29 Debr: 1813!! (1812).

  28.  Ditto om Forhøyelse i Betalingen for Qvarterer til Officerer m: fl: i Norge  5 Januar 1813.

  29.  Rentekam/m/erets Skrivelse 29de Deb: 1812 om Betaling for Soldater der virkes(?) af Almuen, og leveres til Kongelig Tieneste.

  30.  Fundation for Rigsbanken  5 Janv: 1813.

  31.  Reskript, hvorledes der skal forholdes med Finants Forvaltningen  5 Janv: 1813.

  32.  Plakat om Forholdet af Species mod Rigs bankpenge i Told og Fyr afgifter  21 Janv: 1813.

  33.  Ditto om nogle Bestem/m/elser Henseende det stemplede Papirers Brug for 1813, 25 Janv: 1813.

  34.  Ditto  hvorved den for Kornvahrers Indførsel til Norge tilstaaede Præmie forhøyes, og ansættes til Rigsbankpenge  29 Janv: 1813.

  35.  Ditto  hvorved Skyds betalingen ansættes i Rigsbank penge  3 Feb: 1813.

  36.  Ditto om at 1/6 Rigsdaler stykkerne maae i de Kongelige Kasser modtages for 1/6 Rbd  23 Janv: 1813.

  37.  Ditto om Understøttelse for fraværende enroullerede Søefolks Familier  19 janv: 1813.

  38.  Ditto henseende Torvevahrers Salg ved offentlig Auction  21 Janv: 1813.

  39.  Ditto om nøyere Bestem/m/elser Henseende Udstædelse af visse Slags gieldsbreve  23 Janv: 1813.

  40.  Ditto om Betaling til Underofficerer som tilsige frieskyds fra Dragon qvartererne  26 Janv: 1813.

  41.  Bekiendtgiørelse om Betaling i Rigsbankpenge for Lodsning m: m:  30 Janv: 1813.

  42.  Plakat ang: Udstædelsen af Anviisninger fra Rigsbanken  15 Feb: 1813.

  43.  Forordning, hvorledes de vedstaaende Taxter fastsatte Betalinger, indtil videre skulle erlægges  16 Feb: 1813.

  44.  Ditto at Afdragsrettens Ophævelse med Hamborg og Lybech, samt alle øvrige \i det/ franske Rige incorporerede Lande  23 Feb: 1813.

  45.  Ditto angaaende {Reversers} \Reservers/ Udtagelse i den norske Armees 2 Devisions distrikt, 24 Feb: 1813.

  46.  Plakat  hvorved Indførsels Tolden af marmorerede Papiir fastsættes  13 Martii 1813.

  47.  Ditto, at Auctioner over Fattiglem/m/ers Efterladenskaber kan for Eftertiden afholdes af vedkom/m/ende Fattig Com/m/issioner  2 Martii 1813.

  48.  Forordning ang: de Penge Fordringer i DC:, hvilke, førend Forordningen 5 Janv: 1813 ere enten lovligen paatalte eller ved Dom eller Forlig afgiorte, dat: 9 martii 1813.

  49.  Plakat ang: Assurancernes Ansættelse og Erstatningernes Udbetaling i Rigsbank penge for Bygninger i Norge, 13 Martii 1813.

  50.  Ditto  hvorved Øvrighedens Betaling for at attestere Varers Godhed, som ind bringes i Landet  bestemmes til 1 Rbd, foruden Skyds og Diæt  dat: 29 Martii 1813.

  51.  Stiftets Skrivelse af 24 Martii 1813, hvorved efterlyses Tyvs arrestant Peter Nilsen  der er undvegen fra Aggers Præstegield.

  52.  Captaine v: Heggelunds Brev af 17 Martii 1813, hvorved ombedes efterlyst undvigt Soldat Ole Johnssen Tvedt af Opdalske Compagnie.

  53.  Indbydelse til at overdrage Guld og Sølv til Rigsbanken  8 Feb: 1813.

  54.  Forordning angaaende at der nu skal svares 6te og 10de Penge af Arvekapitaler og andre Midler, som herfra Rigerne udføres til de Keiserlige franske Stater  d: 23 Feb: 1813.

  55.  Plakat angaaende Søepas gebyhrernes Beregning i Rbd  d: 20 Martii 1813.

  56.  Ditto ang: hvilken Ret det tilkom/m/er, i Opbringelses Sager, at paakiende Spørgsmaaler om Krænkelse af Territorial Nø.steders(?) Grændser  20 Martii 1813.

  57.  Do: om Fragtafgiftens Beregning i Rigsbankpenge  20 Martii 1813.

  58.  Do: angaaende hvorledes Vexler, lydende paa Rbp, maae trækkes  d: 22 Martii 1813.

  59.  Do: angaaende det Retsgebyhr som bliver at erlægge for Notering i Pantebøgerne af de til Rbp: omskrevne Documenter  23de Martii 1813.

  60.  Ditto angaaende de i Forord: 8 Feb: 1810  § 4, som frie for Indkomstskats Svarelse, bestemte Sum/m/ers Ansætning i Rbp:  d: 27 Martii 1813.

  61.  Ditto  hvorved det tillades at indføre Bomuld, Riis m: m:  d: 5 April 1813.

  62.  Ditto for Danmark og Norge  hvorved Sportlerne for Skibs maaling fastsættes  21 April 1813.

  63.  Efterlysning om Jens Amundsøn Froestad og Anders .ogers…(?)  d: 11 Maii 1813.

  64.  Do: om Christen Christensøn Eiritzland  d: 13 April 1813.

NB   see videre for Gravens Skibrede  Fol: 20.

 

1813: 18

 

 

Nye Tingsvidne Sag:

Mødte for Retten Guttorm Larsen Sæverhagen  beskicket Formynder for afdøde Huusmand Amund Aslachsen Samlenessets 4re efterlevende Børn, nemlig, 1. Britha Amundsdatter den ældre  nu paa 9de Aar gammel,  2. Britha Amundsdtr: den yngre  nu paa 7de Aar gammel,  samt Tvillingerne Aase og Sigrid Amundsdøttre  nu i 5te Aars Alder,  saa mødte og Anna Aslachsdatter  sagde sig 45 Aar gammel,  samt Britha Aslachsdtr:, sagde sig 43 Aar gammel, hvilke meldte:  at de ere komne i Erfaring om, at en \Halv/Farbroder til bemeldte 4re Børn  Britha den ældre og yngre, samt Tvillingerne Aase og Sigrid, ved Navn Helge Aslachsen, der tillige var en Halvbroder til her mødende forbemeldte Anna og Britha Aslachsdøttre, som boede i Kjøbenhavn og der var gift med en ved Navn Marie Hansdatter, skal for noget over et Aars Tid siden ved Døden være afgaaet, og nu siden ligeledes bemeldte hans efterladte ægtefælle og Enke Marie Hansdatter  at der imellem ermeldte Helge Aslachsen \og Hustru Marie/ skal have været et saadant resiproqve Testamente, at deres fælles Arvinger skulle arve den Længstlevende   At ermeldte Længstlevende Marie Hansdtr:, nu ved Døden skal være efterladt sig nogen Formue til Deling imellem Arvingerne  hvorover de vare begiærende, at Retten ville imodtage de tvende her boesadte bekjendte Lovfaste \Mænd/ {Vidnesbyrd om S}  Iver Nielsen Bakkes og Knud Amundsen Eichen  deres eedelige Vidnesbyrd om Slægtskabet og ermeldte Arveret efter afdøde Helge Aslachsen  til et Arve Instruments Erhvervelse

  Bemeldte 2de Mænd  Iver Nielsen Bakke og Knud Amundsen Eichen, begge Dommeren bekjendte boesadte Mænd her i Sorenskriveriet  fremstode, aflagde Lovens Eed, med Løfte om at ville vidne Sandhed, sagde sig den første i sit 68de Aars Alder  og den anden i de 50de Aar  forklarede:  En Mand ved Navn Aslach Erichsen, boende paa Huusmandspladset Wigene under Gaarden Samland her i Hardanger Sorenskriverie og Strandebarms Præstegield, var 2 gange gift, første gang med Anna Heljesdatter, og avlede med hende 2 Sønner  den ældste ved Navn Erich, forlængst død uden Livs Arvinger, den anden ved Navn Helje Aslachsen, der blev udkommanderet til Kjøbenhavn, skal der have været Artillerist og siden Arbeidsmand og Høker  samt gift med Marie Hansdatter  og der ved Døden afgaaet. Flere Børn havde Aslach Erichsen icke med denne sin Hustrue Anna    i hans andet Ægteskab med Britha Ommunds- eller Amundsdtr:  avlede han Amund Aslachsen, og de her comparerende ovenmeldte Anna og Britha Aslachsdøttre, flere Børn havde han icke med ermeldte sin anden Hustrue Britha Amundsdtr:    ermeldte Amund Aslachsen  \Huusmand paa Samlenæsset/  er ved Døden afgaaet for omtrent 2 Aar siden  og haver efterladt sig ovenmeldte 4re Børn  Britha Amundsdatter den ældre og yngre  samt Tvillingerne Aase og Sigrid Amundsdøttre   flere Livs Arvinger haver han icke efterladt sig    og \da/ ermeldte Stamfader Aslach Erichsen og begge han Hustruer forlængst ved Døden ere afgaaet, og ingen af dem have efterladt sig fleere eller andre Livsarvinger endten i eller udenfor Ægteskab end de her ovennævnte, saa ere foran benævnte i Kjøbenhavn ved Døden afgangne Helge Aslachsens eneste og Lovmæssige Arvinger, saafremt han der ingen Livsarvinger i Lovligt Ægteskab haver efterladt sig  ene og aleene forberørte Helge Aslachsens {her efterlevende 4} Halvbroder Amund Aslachsens her efterlevende 4re Børn  Britha den ældre og yngre  samt Tvillingerne Aase og Sigrid, {tilligemed} saa {og Halvsøstrene} \og/ de her mødende Britha og Anna Aslachsdøttre, der ere Halvsøstre til Arveladeren Helje Aslachsen  begge ugifte, tjenende her i Sorenskriveriet.   Vidnerne bleve forelæst deres her afgivne Prov, som de vedstod rigtig tilført Prottokollen   afskedigede

  Comparenterne, til end ydermere Beviis om deres Arveret efter afdøde Helge Aslachsen, fremlagde en Attest fra deres Sognepræst og Sjælesørger  Hr: Provst Kahrs, dateret 24de April sidstleden  der blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  De mødende erklærede intet videre at have at tilføre  og begiærede sig det her passerede i Tingsvidne Form beskreven meddeelt, til fornødent Beviis om deres Arveret efter forbemeldte i Kjøbenhavn afdøde Helje Aslachsen.

  Sorenskriveren imodtog til sig Incam:  74 rbs   til Kongens Kasse  30 Rbs   til Justits Fondet  7 s Rb:   for 2 Vidners Afhørelse  til Sorenskr:  16 Rbs   til Kongens Kasse  6 s   og til Justitsf:  2 Rbs.

 

Derefter publiceret følgende Documenter

  No: 1.  Skjøde fra Lars Samsonsøn Biercheland, til Svigersønnen {Lars} \Johannes/ Salemonsen paa 2 pd 16 mrk Smør  ½ Bskd:  med Bygsl: og Herl: i Bircheland  No: 25  for 66 rbd 4 Rbmrk   dat: 24 Mai 1813    Kongen  af Tingl:  19 ½ Rbs:   Fondet  4 ½ Rbs   af Pante Attesten ligeledes   ½ pCto  32 Rbs

  2.  Do: fra Guro Nielsdr: Samland  Enke efter Lars Samsonsen  til Sønnen Samson Larsen paa 1 pd 3 mrk Smør  med Bygs:   14 8/11 mrk Smør  1 Gskd: uden Bygsel  i Samland  No: 1  samt 2 mrk Smør i Fagertvedt, for 16 rbd 4 Rbmrk   dat: 24 Maii 1813.    Kongen  af Tingl:  10 Rbs:   Fondet  2 Rbs   Pante Attesten  19 ½ Rbs   Fondet  4 ½ Rbs   Notarial Attesten med Forh:  1 rbd 5 mrk 4 Rbs:   ½ pCto  8 Rbs

  3.  Do: fra Iver Om/m/undsen Tvedt til Sønnen Ommund Iversen paa 18 mrk Smør  3 Løb Salt  med Bygsl: og Herl: i Tvedt  No: 9  som er Halve Bruget  tilligemed hele Bordsaugen sammesteds  for 100 rbd  dat: 24 Maii 1813    Kongen  af Tingl:  25 Rbs   Fondet  5 Rbs   Attesten  19 ½ Rbs   Fondet  4 ½ Rbs   Not: Attest med Forh:  1 rbd 4 Rbmrk 4 Rbs   ½ pCto  3 Rbmrk

  4.  Fæsteseddel fra Johannes Haldorsøn Maage til Johannes Nielssøn paa Halve delen af Pladset Stekke under Sætvedt  dat: 1te Febr: 1813,   Til Kongen  af Tingl:  6 ½ Rbs   Fondet  1 ½ Rbs   ligesaa af Reversen

  5.  Do: fra Lars Baars: Stene til Johannes Nielss: paa den anden Halvedel af Pladset Stekke  dat: 24 Maii 1813    til Kongen og Fondet som ovenstaaende

  6.  Skifte efter Huusmand Ole Olss: Stene  sluttet 30 {Sept:} Decbr: 1812  hvorved Sterboets Huser for 46 rd DC: er udlagt Enken Ragnilde Nielsdr:

  7.  Pantebrev fra Ole Helliess: Molve til Johannes Salamons: Stekke med fl:  stor 150 rd DC:  mod Pant Molven  No: 21  dat: 30 Maii 1807  Tingl: S: D:  omskreven til 150 rbd S: V: ved Paategning af 4de Marti 1813,   {Kongen 8 s    Fondet}

 

1813: 18b

 

  8.  Panteobligation fra Johannes Nielss: Johndalsøren til Lars Galtung  stor 96 rd  dat: 1ste Febr: 1802  mod Pant Løsøre  omskreven 96 Rbd S: V: ved Paategning 4 Mart: 1813   {Kongen   Fondet}

  9.  Afkald fra Torchel Torbiørnssøn Aase til Form: Torbiørn Koltvedt for Arv 29 rd 88 s  Dat: 24 Maii 1813.

  10.  Do: fra Iver og Hans Iverssønner  samt Anna Larsdatter  til Formynderen for deres Arv  de to Første  hver 4 rd 77 s DC:  og den sidste  9 rd 58 s DC:  dat: 24 Maii 1813.

  11.  Do: fra Christi Olsdr: Qvale til Lars Baggegaard for Arv 7 rd 36 s DC:  dat: 24 Maii 1813.

  12.  Do: fra Marithe Ommundsdr: Tvedten til Knud Eichen for Arv 6 rd 17 s: DC:  dat: 24 Maii 1813.

  13.  Do: fra Guro og Anna Erichsdøttre til Erich Fladebøe for Arv 59 rd 64 s DC:  dat: 24 Maii 1813.

 

Derefter fremleverede Foged Budtz sin affattede Restance  som viser at udestaar i dette Skibrede (   ope rum   )

 

Lehnsmanden opnævnte 2 gamle  Jacob Bakke, Ole Bakke,  2 nye  Samson Samland, Ole Bakke [den] yngre  hvilke skal møde i Høst for at tiene(?) Retten  og de sidste aflægge befalet Ed.

 

Da ingen meldte sig med mere  blev efter foregaaende udraab sluttet og hævet.

                                                                                                                        A v W S Koren

Tomas Eiken, Wilig Traae, Knud Eiken, Arne Traae  alle med iholden Pen

 

 

 

Aar 1813  den 25de Mai, blev paa Tingstædet Wigøer, det almindelige Sommer  Sage og Skatte ting for Østensøen Skibrede sadt af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettes Mænd  Niels Sjovatsen Bjotvedt, Steen Olsen Bjotvedt, Wiching Johnsen Skaare og Brigt Olsen Nedre Wiig, hvoraf den sidst meldte nu aflagde sin Laugrettes Eed   og betalede til Kongens Kasse 4 rd 5 s DC:   til Skat Kammer Fondet  33 s DC:  og til Sorenskriveren  4 mrk 8 s DC:  tilsammen  5 rd 3 mrk 12 s DC:   Saa var og tilstede Hr: Foged Budtz, Lænsmanden og tingsøgende Almue.

 

Hvor da allerunderdanigst blev publiceret de samme Anordninger som for Johndals Skibrede findes anførte Fol: 17.

 

Extra Rets Præliminair Forhør

Gaardmand John Erichsen Skaar mødte for Retten og fremstillede sin Tjeneste Pige Guro Nielsdtr: Torpe, som han erklærede at have i sin Tjeneste hos ham frastjaalet ham en Deel umalet Korn og baget Brød, hvorom han begiærede saavel hende afhørt, som og de tvende Mænd Ole Erichsen Skaare og Arne Nielsen Torpe, som om det forøvede Tyverie kan give Oplysning.

  Anklagede Guro Nielsdtr: Torpe fremstod for Retten frie for Baand og Tvang, sagde sig omtrent 46 Aar gammel  fød af ærlige Forældre her i Bøygden i Østensøe Sogn  hendes Fader  Gaardmand Niels Arnesen Torpe  som for over 12 Aar siden ved Døden afgik, hendes Moder  end nu igienlevende Enke efter bemeldte hendes Fader  opholder sig som Vilkaars Kone paa Gaarden Torpe  ved Navn Ragnilde Larsdatter. Angjeldende nød en Christelig Opdragelse hos hendes Forældre indtil hun var nogle og tyve Aar gammel, siden den Tid haver hun bestandig tjent i dette og naboe Præstegieldet Strandebarms Kald  Hun haver aldrig forhen begaaet nogen Forbrydelse  endten Tyverie eller andet  hvorfore hun haver været af Justitien Tiltalt  indtil nu i afvigte Vinter, da hun af Frygt for den kommende Tid, da hun ingen Aarstieneste kunde faae for det tilstundende Aar, begik den Daarlighed, at hun fratog sin Husbond  som hun tjenede hos Tid efter anden i afvigte Vinter  en Deel Korn  tilsammen 2 Voger Korn, samt en Deel Fladbrød  i alt 40 Leiver, dem hun  naar hun kunde finde Leilighed at ingen saae hende, bragte hen i en Kiste med Laas for hun havde staaende en Fjerdings vei derfra, hos en hendes Broder Arne Nielsen Torpe   dette Brød og Korn ville hun have at redde sig med for Trang, Mangel og Sult i de tilstundende haarde Tider, som hun frygtede for  da hun \erfarede/ ingen Tjeneste at kunne faae. Angieldende, som saaledes aabenhiertig havde tilstaaet hendes Forbydelse  havde intet videre til Oplysning at forklare, undtagen at hun paa Dommerens Tilspørgende erklærede:  at hun icke i sin Husbondes Huus  fra hvem hun begik Tyveriet, var anbetroet Madens Bestyrelse  den Konen i Huuset selv besørgede.   Derpaa fremstod som

  2den \og 3de/ Deponent  Ole Erichsen Skaare og Arne Nielsen Torpe  hvoraf den første er den Anklagedes Søsters Mand  og den anden hendes Broder  forklarede:  at da de for nogle Uger siden hørde Rygte om, at John Erichsen Skaar  hos hvem anklagede tiente  skulle have beklaget sig over at have mistet en Deel Korn og Brød  og at han troede her Anklagede havde frataget ham det og at have bragt det til sin Kiste i {sidstm} sin Broder Arne Nielsen Torpes Huus, saa kaldte de her Anklagede til sig og formaaede hende at komme med Nøgelen til sin Kiste, hvor begge Comparenterne fulgte hende  og forefandt {oven af hende tilstaaede} 2 Voger Korn og 40 Leiver Brød, dem hun tilstod at have frataget

 

1813: 19

 

forbemeldte hendes Husbonde ham uafvidende. Comparenterne havde intet videre at forklare.  Askedigede.

  Bemeldte den anklagedes Husbonde John Erichsen Skaar fremstod nu og Declarerede, at ermeldte ham frastjaalne 2 Voger Korn og 40 Leiver Brød er ham frakommen imod hans Vilje og Vidende, og vare af Værd i nerværende Tid i det ringeste 50 rd DC:, men at han haver in Natura og i uskadt Stand, erholdt alt det frakomne tilbage.

  Da ingen havde videre at tilføre, blev dette Forhør hermed sluttet, og Angieldende til Lænsmanden overleveret.

 

Extra Rets Politie Sag, om ulovlig Brændevins Brænden.

Hr: Foged Budts mødte for Retten og fremlagde skriftlig Stevning af 12te Martii sidstleden i lovlig forkyndt Stand, hvorved han til denne Tid og Sted haver indkaldet Tosten Larsen Nesthuus at see sig overbeviist og lide Dom til at Bøde ..(?) og Strafs Lidelse for ulovlig Brændevins Brænden   bemeldte Stevning blev oplæst og indtages her med dens Forkyndelses Paategning  saalydende

  Anklagede Tosten Larsen Nesthuus, selv tilstæde, vedtog lovlig Varsel, og declarerede, at han icke kan nægte at han sidstleden Høst, da han havde 2de Svin han vilde giøde  tog ickun 2 Kander Malt, 2 til 3 Skjepper Potæter af smaae udskud  der ei vare tjenlige at spise, samt en Deel Rognebær, og deraf brændt, en Deel Brændeviin  i alt 4 Potter  og gav Svinene derefter Masken  for derved at bespare at kjøbe det dyre Brændeviin han ei ganske kunde undvære i sit Huus, og troede herved intet at have begaaet endten til egen eller Statens Skade.

  Fremstod nu de indstevnte Vidner Tollev Gundersen Aarhuus, og Peder Andersen Aarhuus, samt Lars Torbjørnsen Øvsthuus  hvilke efter aflagt Eed enstem/m/ig vidnede, de 2 førstmeldte:  at de sidstleden Høst saae at her anklagede Tosten Larsen Nesthuus havde en deel Arbeide for sig med Vandbæren  Mask og andet, som tilkiendegav at han havde Brændeviins Brænden for sig, men de vare ei inde i hans Ildhuus, og egentlig saae paa, at han virkelig brændte, men Vidnet Lars Torbjørnsen Øfsthuus var inde og besaae at han  /: anklagede :/  virkelig ermeldte Tid brændte Brændeviin i en liden dertil indrettet Brændeviins Kjedel af Kobber, hvilken Kjedel nu blev foreviist her i Retten, og med dens Hat og Rør blev befunden at veie 2 Bpd og 21 Mrkr   Vidnerne vidste intet videre at forklare   afskedigede

  Anklagede tilstode at oven anførte her foreviste Kobberkjedel med dens 2de Rør  var ham tilhørende, og den han havde brugt til omhandlede Brænding  erklærede at han han!! intet videre havde at tilføre fra sin Side, end at han haabede at undgaae og frifindes for Korporlig Straf, da han nesten intet Korn havde anvendt, og ickun brændt noget lidet og nødvendigt til Huusbehov, af hvad han ellers maatte anvende til sine Svin og som icke var spiseligt for Folk.

  Actor indlod Sagen til Doms med Paastand at sagsøgte Tosten Larsen Nesthuus  for første Gang at have ulovlig brændt Brændeviin  maae ifølge Forordningen af 13de August: 1811 ipligtes at have forbrudt hans her i Retten foreviste Brændeviins Kjedel, {forbrudt} til Wigøers Sogns Fattig Kasse, samt selv at hensættes i 4re Uger i Fængsel, og endelig at betale alle denne Sags Omkostninger  hvoriblandt til Kongens Kasse for stemplet Papiir, som under Sagens Behandling burde været forbrugt efter Dommerens Skjøn, og til Actor selv i Sallarium 5 Rbd:

  Da ingen havde videre at tilføre  blev eragtet   Sagen optages til Doms  og blev Brændeviins Kjedelen til Lænsmand Johannes Jørgensen Øvrevig overleveret i Forvaring.

 

Extra Rets Politie Sag om ulovlig Brændeviins Brænden

Justits Aktor Hr: Foged Budts meldte at han til de{tte Ting}\nne Extraret/ ved mundtlig Varsel haver indkaldet Lars Jahnsen Reistvedt at see sig overbeviist og lide Dom, for første gang at have ulovlig brændt Brændeviin.

  Anklagede Lars Jahnsen Reistvedt  selv tilstæde  vedstod sidst afvigte Aars Foraar {at have paa} \i/ en gammel Jærn-Gryde, ved hielp af en Træehat at have giort Forsøg paa at brænde lidet Brændeviin til Fornødenhed ved en forestaaende Huusebygning, men som mislyckedes for ham, saa at han intet Brændeviin erholdt  da han ingen rigtige Reedskaber havde  og ickun anvendte en Kande Malt og henved 3 Skjepper Poteter til dette Forsøg   haaber derfore at fritages for al Straf.

  Aktor fremstillede som 1ste og 2det Vidne Johannes Jørgensen Øvrevig og Lars Sjursen Noreim  hvilke aflagde Lovens Eed og forklarede:  sidstleden Foraar 1812 kom begge Vidner tilsammen indtil her anklagede Lars Jansen Reistvedt, og saae de da at han havde over Ilden en Jærngryde med Træehat over  og dertil en Tønde med 2de Blikrør igiennem  hvoraf de kunde see og sluttede sig til at han brændte Brændeviin, men de smagte det icke  ei heller gave de nøye agt paa ermeldte Reedskabers Værd, saa at de aldeeles ingen Værd veed at sætte paa {ermeldte} dem.   Anklagede erklærede at Gryden han brugte var en gammel Fodeløs og øreløs Jærngryde  hvortil han benyttede en gammel Vandbøtte til Træehat, og var Gryden ei større end at den kand tage henved 3 Skjepper  hvorover han havde foresadt sig at deele den anførte Mask i 2 gange  saa at samtlige Reedskaber icke ere Værd over \......./ 6 rd DC  og Brændeviin erholdt han icke, da Forsøget mislyckedes.  Vidnerne vidste ingen videre Oplysning at afgive   afskedigede

  Aktor  som ingen fleere Beviiser vidste at tilveiebringe om Brændingen og Redskabernes Værdie  indlod Sagen til Doms med Paastand at Sagsøgte maae ipligtes at bøde saa meget som han selv haver tilstaaet Redskaberne Værd, samt at idømmes 4re Ugers Fængsel  og endelig at betale denne Sags Omkostninger med samt stemplet Papiir som burde været forbrugt  og til Actor i Sallarium 5 Rbdler

  Da ingen havde videre at tilføre  er-

 

1813: 19b

 

agtede Dommeren:  Sagen optages til Doms.

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Tinget udsadt til i Morgen.              A v W S Koren

Brigt Olsen Wiig, Nils Sjovatsen Bjotvedt, Steen Olsen Bjotvedt, Wiching Johnsen Skaare

 

 

Næste Dag  den 26 Maj  blev {det almindelige Sommer  Sage og Skatteting fortsadt for Østensøe Skibrede} \Extra Ret sadt,/ ved de i gaar benævnte Rettens Personer

 

Hvor da i Politie Sagen paa Justitiens vegne anlagt imod Tosten Larsen Nesthuus for ulovligt Brændevins Brænderie – see forestaaende Side Fol: 19  blev afsagt saadan

Dom

Kjendes for Ret:  lovlig sagsøgte Tosten Larsen Nesthuus, der saavel ved egen Tilstaaelse som ved de førte Vidner, er bleven overbevist om:  at have brændt Brændeviin uden Tilladelse  ipligtes herved, ifølge Forordningen af 13de Augusti 1811 for første Gang begaaede ulovlig Brændevins brænden, at hensættes i Arrest i 4re  skrives fire Uger, samt at have forbrudt den til Brændingen brugte Kaaberkjedel med Rørene  der i Retten er bleven forevist  af Vægt 2 Bpd 21 Mrkr  der skal tilfalde Wigøers Sogns Fattigkasses Fond  saa bør han og at betale i denne Sags Omkostninger til Kongens Kasse for stemplet Papiir som under Sagens Behandling og til Domsakten burde været forbrugt  1 Rbdl 52 ½ s   til Aktor  3 Rbdler   til Dommeren efter denne Doms Paategning, med Kongens Kasses og Justitsfondets \tilkommende/ iberegnet  5 Rbdler 21 s  samt end videre denne Doms Forkyndelse, Exekution og alt fornødne indtil dens Opfyldelse  alt idømte efterkommes under Lovens Tvang, ifølge Øvrighedens Foranstaltning 3 Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

                                                                                                                        A v W S Koren

Brigt Olsøn Wig, Nils Sjovatsøn Biotvedt, Wiching Johnsøn Skaare, Sten Olsøn Biotvedt  alle med iholden Pen

  Paa Domsakten tegnes følgende     Omkostninger

Extrarets Berammelse til Sorenskr:  1 rbdl   til Kongens Kasse  39 Rbs   til JustitsF:  9 Rbs   Forretnings Dagen  til Sorenskr:  1 ½ Rbdl   til Kongens Kasse  58 ½   til Justitsfondet  13 ½   Incam:  til Dommeren  74 Rbs   til Kongens Kasse  30 s   til J:Fondet  7 s   for 3 Vidner at afhøre  20 s   til Kong: Kasse  7 ½   til Justitsfondet  2 ½   tilsammen 5 Rbdl 21 Rbs  skrives fem Rigsbankdaler  en og tyve Rigsbankskilling.

 

I Politie Sagen anlagt paa Justitiens Vegne mod Lars Jahnsen Reistvedt  \see forestaaende Side/  for ulovligt Brændevins brænden  blev afsagt saadan

Dom

Kjendes for Ret   lovlig sagsøgte Lars Jahnsen Reistvedt, der saavel ved egen Tilstaaelse, som ved de førte Vidner, er bleven overbevist om, at have uden Tilladelse brændt Brændeviin  ipligtes herved for første Gang at have ulovlig brændt Brændeviin ifølge Forordningen af 13de Augusti 1811  dens 7de §  at hensættes i Arrest i 4re  skrives fire Uger, samt at bøde til Wigøers Sogns Fattigkasses Fond, saa meget som de brugte men ei erholdte Brændevins Redskaber er anseet Værd  nemlig 1 Rbdl  skrives en Rigsbankdaler, saa bør han og at betale i denne Sags Omkostninger til Kongens Kasse for stemplet Papiir som under Sagens Førelse og til Domsaktens Udstædelse burde været forbrugt  1 Rbdl 52 ½ s   til Aktor  3 Rbdl   til Dommeren efter denne Doms Paategning  5 Rbdlr 15 s  hvori tillige Kongens Kasses og Justitsfondets af Rets Gebyhren er iberegnet,  endelig betaler han og denne Doms Forkyndelse, Exekution og alt fornødne indtil dens Opfyldelse   Alt idømte efterkommes under Lovens Tvang inden 3de Sole mærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse efter Øvrighedens Foranstaltning.                                                                           A v W S Koren

Brigt Olsøn Wig, Nils Sjovatsøn Biotvedt, Wiking Johnsøn Skaar, Sten Olsøn Biotvedt  alle med iholden Pen

  Paa Doms akten tegnes følgende       Omkostninger

\For/ Extrarets Berammelse til Sorenskriveren  1 Rbdl:    til Kongens Kasse  39 s   til Justits Fondet  9 s   Dags Gebyhr  1 Rbdl 48   til Kongens Kasse  58 ½   til Justits Fondet  13 ½   Incamination  74 s   til Kongens Kasse  30   til Justits Fondet  7   for 2 Vidner  16   til Kongens Kasse  6   til Justits Fondet  2  tilsammen i alt 5 Rbdlr 15 s  skrives fem Rigsbankdaler  femten Rigsbank Skilling.

 

 

d: 26 Maj 1813 blev det almindelige Sommer, Sage og Skatteting for Østensøe Skibrede fortsadt ved de samme Rettens Personer som i Gaar.

 

Hvor da blev Publiceret følgende Documenter.

  No: 1.  Skjøde fra Kittel Arnessøn Sellesætter til Sønnen Arne Kittelsen paa halve Bruget  1 pd 3 mrk Smør  1 ½ Løb Salt og ½ G:skd  med Bygs: og Herlighed i Sellesætter  No: 33  dat: 25 Maii 1813  for 200 Rbdl:   Kongen  af Tingl:  2 Rbmrk 2 Rbs   Fondet  ? Rbs   Af Pante Attesten  19 ½ Rbs,   Fondet  4 ½ Rbs   ½ Procent  1 Rbd   Kjøbesum 200 Rbd.

  No: 2.  Do: fra Peder Arnessøn Aarhus til Sønnen Torgier Pederssøn paa 2? Mrk Smør  med Bygsel og Herlighed i Aarhus  No: 24  som er halve bruget  for Kjøbesum 133 rbd 2 Rbmrk

 

1813: 20

 

dateret 25 Maii 1813.   Kongen  af Tingl:  1 Rbmrk 14 Rbs,   Fondet  6 Rbs,   Af Panteattesten  19 ½ Rbs,   Fondet  4 ½ Rbs   Notarial Attest, med Forhøyelse  1 rbd 5 Rbmrk 4 Rbs,   ½ pCto  4 Rbmrk.

  No: 3.  Do: fra Hactor Nielssøn Wangdal til Sønnen Niels Hactorsen paa 1 Løb Smør  med Bygsel og Herl: i Gaarden Wangdal  No: 1  for 200 rbd  og Vilkaar 150 rbd  dat: 25 Maii 1813   Kongen  af Tingl:  2 Rbmrk 2 s   Fondet  8 Rbs,   Af Pante Attesten  19 ½ Rbs,   Fondet  4 ½ Rbs,   Not: med forh:  1 rbd 5 mrk 4 s   ½ pCto  1 rbd 4 mrk 8 s.

  No: 4.  Do: fra Arvingerne i Skiftet efter Guro Johnsdatter, Giermund Olssøn Schaars Hustrue, til Sønnen Niels Giermundsøn paa 2 pd 6 mrk Smør  med Bygsel og Herl: i Schaar  No: 65  for 166 rbd 4 mrk  dat: 26 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  1 Rbmrk 14 s   Fondet  6 Rbs,   Af Pante Attest:  19 ½ Rbs   Fondet  4 ½ Rbs,   Not: Att: med forh:  1 rbd 5 mrk 4 s   ½ pCto  5 Rbmrk

  No: 5.  Beboelses Contract  hvorved Niels Giermundsøn Schaar for 6 Aar overdrager til Giermund Olssøn 2 pd 6 mrk Smør i Schaar  No: 65  dat: 26 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  1 Rbmrk 3 ½ s   Fondet  4 ½ Rbs   Not: forh:  1 rbd 5 mrk 4 s   ½ pCto  24 Rbs

  No: 6.  Pantebrev fra Arne Kittelsen Sællesetter til Johannes Jørgenssøn Øvre Wiig mod Pant Sellesætter  No: 33, Stor 90 rbd S: V:  dat: 25 Maii 1813.   Kongen  af Tingl:  1 mrk 9 Rbs   Fondet  5 Rbs

  No: 7.  Do: fra Niels Wiglichssøn Scheie til Lars Larssøn Tvedt  Stor 150 rbd S: V:  mod Pant i Scheie  No: 21  dat: 25 Maii 1813   Kongen  af Tingl:  1 mrk 14 Rbs   Fondet  6 Rbs

  No: 8.  Wilkaarsbrev fra Niels Hactorssøn Wangdal til Forældrene Hactor Nielssøn og Britha Johnsdatter paa Aarlig Levekaar af Wangdal  dat: 25de Maii 1813.   Kongen  1 mrk 14 s   Fondet  6 s   Not: med forh:  1 rb 5 mrk 4 s Rb:

  No: 9.  Pantebrev fra Simon Jonsen Fondeland til Myndtlingen Ragna Johnsdatr:  Stor 54 rd 54 s DC:, mod Pant Fondeland  dat: 21 Octbr: 1796.  Tingl: 22 samme Maaned, omskreven til 54 rbd 54 Rbs: S: V: ved Paategning af 26 Maii 1813.

  No: 10.  Do: fra Tollev Christopherss: Stene til Lehnsmand Halderager  Stor 200 rd DC:  mod Pant Stene  No: 17  dat: 1te Junii 1807  Tingl: 2de samme Maaned, Aflyst 11 Junii 1811 150 rd DC:, de resterende 50 rd DC: omskrevet til 50 rbd S: V: ved Paategning af 26de Maii 1813

  No: 11.  Do: fra Kittel Arnessøn Sællesetter til Lehnsmand Øvrevig  Stor 90 rd DC:  mod Pant Sellesetter  No: 33  dat: 9 Junii 1806  Tingl: 10de samme Maaned  omskrevet til 90 rbd S: V: ved Paategning af 2 Marti 1813  qvitteret 25 Maii 1813 for alt   Kongen  12 ½ Rbs   Fondet  2 ½ Rbs

  No: 12.  Afkald fra Guro Olsdtr: Fosse til Form: Ole Klyve, for Arv 16 rd 4 s DC:  dat: 26 Maii 1813

  No: 13.  Do: fra Hans Anderss: Aarhus  som givt med Myntlingen Brithe Helliesdr:  til Form: Haagen Tvedt for Arv 54 rd 64 s DC:  dat: 25 Maii 1813

  No: 14.  Ditto fra Maritha Iversdtr: Berge til Form: Lars øvre Wig for Arv 12 – 24 s DC:  dat: 26 Maii 1813.

  No: 15.  Do: fra Gunder Arnesøn, Maritha og Ingebor Arnesdtr:  til Formynderne for Arv ialt 31 – 85 s DC:  dat: 26 Maii 1813.

  No: 16.  Ditto fra Asgout Omundsøn Berge til Form: Lars Berge for Arv 33 rd 86 s DC:  dat: 26 Maii 1813.

  No: 17.  Do: fra Jorand Olsdr: til Form: Erik Tole for Arv 14 rd 56 s DC:  dat: 25 Maii 1813.

 

Her Fogden fremlagde Restance Liste over udestaaende Skatter  til Beløb  ( ope rum )  som efter Examination blev paategnet tilbageleveret

 

Da ingen efter lovlige Udraab meldte sig med mere for Rettet  blev dette Skibredes Som/m/erting hævet.                                                                                          A v W S Koren

Brigt Wig, Nils Biotvedt, Wiking Skaar, Sten Biotvedt  alle med iholden Pen

 

 

 

Sommertinget for Gravens Skibrede 1813.

 

1813: 20b

 

Aar 1813  den 28de Maj, blev det almindelige Sommer  Sage og Skatteting for Gravens Skibrede sadt paa Tingstædet Eide Kongsthun af Stædets Sorenskriver og følgende Laugrettes mænd Gunder Larsen Bue, Johannes Larsen Bue, Tron Iversen Bue og Paul Andersen Wallandsvig, hvilke alle 4re nu aflagde deres Laugrettes Eed  og betalede hver for sig 5 rd 3 mrk 12 s DC:   saa var og tilstæde Stædets Foged Hr: Budts  Tinglaugets Lænsmand og tingsøgende Almue.

 

Hvor da allerunderdanigst blev publiceret de Fol: 18 anførde Kongelige og andre Anordninger  samt end videre

  No: 65.  Placat for Norge angaaende Forandring i Forordningen af 9de Augusti 1754 om Tjenestefolk  dateret 9de April 1813.

 

Derefter blev publiceret følgende Almues Brev

  No: 1.  Lovbydelse at Tollef Wichnes og Hustrue vil fled føre sig til Tollef Wichnes og Anders Opheim.

 

Eeds Sag:

Halsteen Davidsen Espeland mødte for Retten  for ifølge Dom af 4de December 1812 at aflægge den deri paalagde Eed   Lars Knudsen Hagestad mødte og ville anhøre Eeden.   Halsteen aflagde nu Lovens Eed og med opragte Fingre efter den foreskrevne Doms bydende stadfæstede med Saligheds Eed at den omhandlede Hoppe, icke med hans Vidende ved Ham, hans Folk  eller nogen som brugte den med hans Tilladelse  ved eller under deres Brug blev foraarsaget eller bekom den paasøgte Skade.

  Halsteen betalede Incam:  til Sorenskriveren  74 Rbs   til Kongens Kasse  30 Rbs   til Justitsfondet  7 Rbs  i alt med 6 rd 90 s DC:   Lars Hagestad betalede Tilsvarspenge  til Sorensk:  20 Rbs   til Kong: Kasse  8 Rbs   til Justits Fondet  2 Rbs  i alt med 1 rd 84 s DC:

 

Nye Sag

Haldor Haldorsen Oppedal mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om, til dette Ting at have indkaldet Gunder Tostensen Mochlethun med mundtlig Varsel, at see sig overbeviist og lide Dom med Omkostninger til at betale Citanten 25 Bpd og 1 Mark Smør  som Sagvolderen skal have kjøbt af Citanten, saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen at Sagen derfra til Rettergang er henvist.

  Sagvolderen vedtog nu tilstæde her for Retten lovlig Varsel, og vilde anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre, samt negtede at have kjøbt det omhandlede Smør.

  Citanten fremstillede som

  1ste Vidne  Morthen Olsen Hjelmoe  aflagde Lovens Eed, forklarede:  Vidnet blev af her indstævnte Gunder Mochlethun udsendt at sige til Citanten, at det Smør som Ole Svendsen Sæbbe havde kjøbt af Citanten  vilde Gunder beholde, og at Citanten skulde opveie det og sette det i Sælet paa Gunders  /: Sagvolderens :/  Ansvar. Vidnet var forhen udsendt til Gunder med det Bud, fra Citanten, at hvis Gunder ville {kjøbe} \beholde/ det Smør \han/ havde kjøbt hos Citanten, da maatte han  Sagvolderen  lade Citanten det vide inden paafølgende Fredag, og derpaa fik Vidnet hos Sagvolderen det Svar og Ordre tilbage, som oven er anført. Hvormeget Smør hørde Vidnet icke tale om og var uvidende om   Vidnet forklarede videre at da vidnet bragte Budet fra Citanten til Gunder om han ville beholde Smøret, sagde han  /: Sagvolderen :/  først at Ole Svendsen Sæbbe  som havde kjøbt det  kunde selv hente det, thi han, Sagvolderen  /: Gunder :/  havde ingen Tid til at hente det, men derpaa sagde han  Gunder, at han tvivlede for Ole icke fik det udleveret, og derpaa gav Vidnet Ordre at bringe det Svar som oven er anført  at det skulde opveies og sættes i Sæhlet paa hans  Gunners  Ansvar.   Afskediget.

  Citanten erklærede at da det er ham vitterligt at det andet indstævnte Vidne Ole Svendsen Sæbbe er syg, saa at han ei kan møde, saa maatte han udbede sig Sagen udsadt til førstkommende Ting, hvilket Retten bevilgede.

  Citanten betalede Incam:  til Sorenskr:  74 Rbs   til Kong:  30 Rbs   til Justitsf:  7 Rbs   for et Vidnes Afhørelse  til Sorensk:  8 Rbs   til Kong:  3 s  og til Just:f:  1 Rbs   for Udsættelsen  til Sor:skr:  6 Rbs   til Kong:  2 ½ Rbs   til Fondet  ½ Rbs  i alt 8 rd 24 s DC:   Sagvolderen betalede Tilsvarsp:  til Sor:  20 s   til Kong:  8 Rbs   til Fondet  2 Rbs   for Contra Qvæstione til Vidnet  til Sor:sk:  4 s   til Kong:  1 ½ s   til Fondet  ½ s  som blev betalt i alt med 2 rd 24 s DC:

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Tinget udsadt til i Morgen.                        A v W S Koren

Trond Iversen Bue, Gunder Larsen Bue, Johannes Larsen Bue, Paul Andersen Wallandsvig  alle med paaholden Pen

 

 

Næste Dag  den 29de Maj \1813/  blev Sommertinget for Gravens Tinglaug fortsadt af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettesmænd Gunder Larsen Bue, Johannes Larsen Bue, Trond Iversen Bue, Paul Andersen Wallandsvig, saa var og tilstæde Hr: Fogden  Lænsmanden og tingsøgende Almue.

 

Nye Sag:

Helge Tostensen Herreid mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om, til dette Ting mundtlig at have indkaldet Anders Larsen Herrei, til Regnskabs Aflæg paa dette Ting, samt anhøre Vidner og see sig overbeviist og lide Dom til at betale det skyldig værende med Omkostninger og Tabs Erstatning og videre efter Stevne Attestens Formeld  der blev oplæst og indtages her  saalydende  #    saa fremlagde og Citanten Attest fra Forligelses Commissionen, som viser at Sagen derfra til Retten er henvist  da Sagvolderen ei mødte.  bemeldte Attest blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen mødte icke selv tilstæde  men Peder Aslachsen Herrei anmeldte at han ligger syg, og var begiærende at Sagen maatte bevilges udsadt til neste Ting

  Citanten fremlagde nu hans Regning  hvorefter han paastod

 

1813: 21

 

sig tilgode hos Sagvolderen169 rd 8 s DC:  hvilken Regning blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Citanten fremstillede som

  1ste og 2det Vidne  Peder Aslachsen Herrei og Ole Pedersen Herrei, aflagde Lovens Eed og forklarede:  Ved Michelsdags Tider sidstleden hørde første Vidne Peder paa en Samtale imellem Parterne, og da hørde Vidnet at de icke kom overeens om deres Sammenregning, og at de omsider kom overeens om at de en anden Gang skulde søge om de bedre kunde komme ud af det   videre vidste Vidnet icke eller nøyere at kan erindre nogen Afgiørelse   det andet Vidne Ole hørde nogen kort Tid derefter paa en Samtale imellem Parterne:  at de {bleve} efter lang Opregning og Sammenregning kom saa vidt overeens at Citanten betalede \eller/ leverede til Sagvolderen 20 rd  hvorefter alt var afklareret imellem dem  saa at de indkomne og for de erholdte \og solgte/ Vahre bekomne Penge og kjøbte Vahre, da var deelt imellem dem, og forstod Vidnet det icke annerledes end at da alle indkomne Penge og Vahre saaledes vare deelte, skulle hver af dem ansvare og betale sin Halvpart til dem  af hvilke de her i Hardanger \til Salg?/ bekomne Vahre, vare erholdte, og som endnu icke vare blevne betalte, og sagde Parterne derhos samme Tid, til hinanden  at hvis noget ved deres da giorde Afregning var feil eller forglemt, skulle dette siden godtgiøres   Samme Dag  kort efter  fortalte Citantens Fader til Vidnet, at de 20 rd Citanten leverede til Sagvolderen var feil og foran indført paa Regning, hvilket og Citanten fortalte Vidnet kort Eefter!!, og at han altsaa havde disse 20 rd til gode  tilligemed noget meere, som da var bleven forglemt og feil anført   Ingen af Vidnerne vidste videre at forklare,  afskedigede:

  Efter Sagvolderens Forlangende blev nu eragtet   Sagen udsættes til neste Ting.

  Citanten betalede til Sorensk:  Incam:  74 Rbs   for 2 Vidners Afhørelse  16 Rbs   til Kongen for Incam:  30 s   til Justitsfondet  7 s   for 2 Vidner  til Kong:  6 s   Fondet  2 s  i alt med med!! 7 rd 42 s DC:    For Sagvolderen blev betalt Tilsvarspenge  til Sorenskr:  20 Rbs   til Kong:  8 s   til Fondet  2 s   for Udsættelsen  til Sorensk:  6 s   til Kong:  2 ½   til Fondet  ½ s  ialt med 2 rd 42 s DC:

 

Derefter blev Publiceret følgende Almues Breve.

  No: 1.  Skiøde fra Iver Larsøn øvre Spilde  /: Spilde :/  til Sønnen Lars Iversøn paa halve bruget  ½ Løb 9 Mrkr Smør  13/62 Hud  1/8 Løb Salt  med Bygsel, samt overbygsel til 9 mrk Smør  3/62 Hud  KorsKirken i Bergen beneficeret  i øvre Spilde  No: 6  for 50 Rbdl:  dat: 28 Maii 1813.  Tingl:  48 s   Kongen  1 mrk 3 ½,   Fondet  4 ½ s   af Attesten ligesaa til Kongen  1 mrk 3 ½   Fondet  4 ½ s   Not:at: med forhøyelse  1 – 5 – 4 s   ½ pCto  1 mrk 8 s

  No: 2.  Ditto fra Nils Svendsøn Espeland til Jacob Tostensøn paa halve bruget  11 ¼ mrk Smør  1/8 Giedskind  med Bygl: og Herl: i Espeland  No: 30  for 350 Rbdl:  Vilkaar 200 Rb:  dat: 28 Maii 1813.   Kongen  af Tingl:  2 mrk 7 s   Fondet  9 s   af Pante Attesten  1 mrk 3 ½ s   Fondet  4 ½ s   Not:at: med forh:  1 – 5 – 4 s   ½ pCto  2 – 4 – 8 s

  No: 3.  Pantebrev fra Jon Trondsøn Tveite til Anders Tronsøn Eide  stor 100 Rbdl: \S: V:/  mod Pant 6 Kiør  dat: 28 Maii 1813.   Kong:  af Tingl:  1 mrk 9 s   Fondet  5 s

  No: 4.  Ditto fra Lars Nilsøn House den ældre  til R: Kongsthun  stor 200 Rbdl: \S: V:/  mod Pant House  No: 31  dat: 28 Maii 1813.   Kong:  af Tingl:  2 mrk 2 s   Fondet  8 s.

  No: 5.  Ditto fra Peder Omundsøn Schaar til Christoffer Pedersøn Jordal  stor 96 Rbdl: S: V:  mod Pant Skaar  No: 9  dat: 29 Maii 1813.   Kongen  af Tingl:  25 s   Fondet  5 s.

  No: 6.  Lovbydelse hvorved Tollef Wiknes og Kone Christie Andersdtr: vil Fledføre sig til {Tollef Wiknes} \Ole Lione/ og Anders Opheim  d: 28 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  6 ½ s   Fondet  1 ½ s.

  No: 7.  Fæstesæddel fra Trond Iversøn indre Bue til Asbjørn Luttro paa nogle Markstykker under indre Bue  d: 29 Maii 1813.   Kongen  af Tingl:  6 ½ s   Fondet  1 ½ s   ligesaa af Reversen, hvor …(?) fulgte ..g(?).

  No: 8.  Vilkaarsbrev fra Jacob Tostensøn Espeland til Forældrene Nils og Inga paa aarlig levekaar af Espeland  dat: 28 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  2 mrk 2 s   Fondet  8 s   Not:at: med Forh:  1 – 5 – 4 s

  No: 9.  \omskr:/ gam/m/elt Pantebrev fra Paal Sjursøn Spaanem til Giert Olsøn Aalvigen  stor 350 d DC:  dat: 24de October 1797, tingl: 25 Octb: s: A:  omskrevet til 350 Rbdl: S: V: ved Paategning af 3 Martii 1813.

  No: 10.  Ditto fra Tore Jonsøn Stavenes {til}  Huusmand under Eide  til Ommund Haldorssøn Fylkedal  stor 100 rd DC:  mod Pant Huse og Løsøre  dat: 16 Oct: 1812  Tingl: 17 S: M:  Omskreven til 25 rbd S: V: ved Paategn: 28 Maii 1813.

  No: 11.  Do: fra Aslach Toressøn Aaheim til Elling Langesetter  stor 400 rd DC:  mod Pant Aaheim  No: 70  dat: 24 Oct: 1806, Tingl: 4 Februar 1807  omskr: til 400 rbd ved Paat: af 29 Maii 1813.

  No: 12.  Do: fra Ole Jørgenssøn Opheim til Myndtlingerne Torbiørn Torchildsen Opheim med fl:  Stor 118 rd 30 s DC:  mod Pant Opheim  No: 54  dat: 4 Junii 1799  Tingl: 5te S: M:  Omskreven til 118 rbd 30 Rbs S: V: ved Paategn: af 28 Maii 1813.

  No: 13.  Do: fra Ole Tostenss: Kierland til Myndtlingerne Britha Tostensdr: med fl:  Stor 129 rd 77 s DC:  mod Pant Kierland  No: 46  dat: 7 Junii 1796. Tingl: 8de s: M:  Omskrevet til 129 rbd 77 Rbs S: V:  ved Paat: af 28 Maii 1813.

  No: 14.  Do: fra Iver Haaverssøn Fylkedal til Myndtlingerne Alis Erichsdr: Næstaas med fl:  Stor 112 rd 20 s DC:  dat: 7 Junii 1796. Tingl: 8de s: M:  afl: 19 Oct: 1805 for 90 rd 25 s, de øvrige {9 rd 5 mrk 11 s DC:} omskr: til S: V: ved Paat: af 29 Maii 1813.

 

1813: 21b

 

  No: 15.  Gammel Pantebrev fra Halsten Pederss: Leigreid til Johannes Ivers: Erdahl, Stor 99 rd DC:  mod Pant Huser og Løsøre, dat: 1te Decbr: 1806  Tingl: 2 s: M:  omskreven til 99 rbd S: V: ved Paategn: af 28 Maii 1813

  No: 16.  Do: fra Lehnsmd: Ringheim som Formynder for Daniel Larss: Lione  til Lars Daniels: Lione  Stor 1000 rd DC:  mod Pant Lione  No: 55, dat: 5 Junii 1812  Tingl: 6te s: M:  omskreven til 300 rbd S: V: ved Paategn: af 28 Maii 1812

  No: 17.  Afkald fra Riccold Knudsen til Arne Brynildss: Leqve for Arv 10 rd 14 s DC:  dat: 28 Maii 1813

  No: 18.  Do: fra Michel Torchilds: Nedre Leqve  givt med Myndtl: Kari Endresdr: Nedr: Leqve  til Formynderen Niels {Larss:} Hanss: Ejde for Arv 46 rd 9 s DC:, dat: 28 Maii 1813

  No: 19.  Do: fra Arne Nielss: Seim  som Givt med Kari Michelsdr: Skaftedal  til Formynderen Michel Skaftedal for Arv 52 rd 14 s DC:  dat: 28 Maii 1813.

  No: 20.  Do: fra Ole Ørianssøn Holchestvedt  givt [med] Marithe Nielsdr: Haaeim  til Form: David Qvale og Siur Fylkedal for Arv 64 rd 20 s   dat: 28 Maii 1813

  No: 21.  Do: fra Guro Jacobsdr: til Form: Poul Leqve for hendes Datter Dordei Tronsdr:  2 rd 33 s DC:  dat: 29 Maii 1813

  No: 22.  Do: fra Siur Poulss: Sponheim  som givt med Catrine Pedersdr:  til Form: Peder Ødven for Arv 48 rd 17 s DC:  dat: 29 Maii 1813

  No: 23.  Do: fra Lars Siurss: Sæd  som givt med Guro Gundersdr: Wiig  til Tosten Sæd for Arv 386 rd 35 s DC:  dat: 29 Maii 1813    Kongen  10 Rbs,   Fondet  2 Rbs.

  No: 24.  Afl: Obligation fra Poul Siurss: Spaanheim til Giert Olss: Aalvigen  mod Pant Spaanheim  No: 52, Stor 187 rd 33 s DC:  dat: 14 Junii 1806  Tingl: s: D:, Qvitteret 5 Marti 1813 for alt,   Kongen  13 Rbs   Fondet  3 Rbs

  No: 25.  Auctions Skjøde til Madame Kahrs paa nogle Husebygninger staaende deels paa Store Graven og deels paa Nedre Hagestad  for 337 rd 5 mrk DC:  dat: 7 Janv: 1813   Kong:  19 ½ s   F:  4 ½ s   ½ pCto  1 – 4 – 3 s DC:

  No: 25!!  Omskrevet Summen 300 d DC: paa Skiødet fra Hans Olsøn Westrem til John Hansøn  dat: 24 October 1807.  Tingl: s: d:  {der} i godset Westrem  No:         staaende Kapital 300 d  omskrevet til 285 Rbdl: S: V: ved Paategning af 29 Maii 1813.

  No: 26.  Skiøde fra Omund Anvesøn store Graven til Madame Kahrs paa ½ Stuebygning og ½ Kielder paa store Graven \for 41 Rb 64 s/  dat: 29 Maii 1813.   Tingl:  3 mrk   Kongen  1 mrk 3 ½   Fondet  4 ½ s   ½ pCto  20 s     Ved Skiødets tinglæsning {fremlagde} blev lagt saadan Protest   Hr: Wolff mødte for Retted (Retten) i Anledning dette Skiødes tinglæsning  reserverede sig og Eftermænd i Embedet deres mueligen tilkom/m/ende Ret som Benefeciarier til de her paa Enkesædet stor Gravens Kald  /: store Graven :/  til Enken i Kaldet  Mad: Kahrs  overdragne en halv Stue og ½ Kielder, da han ei er forvisset om hvorvidt Leilændingen er Eier af sam/m/e, og berettiget til at bortsælge den fra gaarden    for Protesten er betalt  Sorenskriveren 3 mrk   Kongen  1 mrk 3 ½ s   Fondet  4 ½ s

  No: 27.  Christoffer Christoffersøn Hieltneses umyndig giørelse af 28 Maii 1813   Kongen  af Tingl:  13 s   Fondet  3 s

 

Her Foged Budtz fremlagde Restance Listen  beløbende til  (ope rum )  som  efter at være Examineret  fantes rigtig.

 

Til at sidde Laugrett til Høstetinget opnævnes Gunder Skaar, Lars Skaar, Lars Skaar, Torfind Hetle  alle nye

 

Da ingen meldte dem med videre for Retten efter 3 udraab  blev Tinget hævet

                                                                                                                         A v W S Koren

Trond Bue, Johannes Bue, Gunder Bue, Paal Wallavig  alle med iholden Pen

 

 

 

Aar 1813  den 31te Maj  blev det almindelige Sommer  Sage og Skatteting for Kingservig og Røldals Skibreder sadt paa Tingstædet Utne af Stædets Sorenskriver og følgende Laugrettesmænd  Ole Østensen Mæland, Lars Larsen Reisæter, Grip Johannesen Utne og Gunder Johnsen Qvalvig, som alle 4re bleve i Eedtagne  og erlagde hver især 5 rd 3 mrk 12 s DC:   saa var og tilstæde Hr: Foged Budts, Distrikternes Lænsmænd og tingsøgende Almue

 

Hvor da allerunderdanigst blev publiceret de Fol: 18 og 20 anførte Kongelige og andre offentlige Anordninger og Foranstaltninger.

 

Nye Sag:

Johannes Olsen Bjørkeland og Torjus Andreassen Sønano af Søvde Sogn  \Selv tilstæde/  fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om:  til dette Ting at have indkaldet ved mundlig Varsel Kjøstov Iversen Echevig at see sig overbeviist og lide Dom til at betale dem skyldige 200 Rbdl med Omkostninger, saa fremlagde de og Attest fra Forligelses Commissionen at Sagen er henvist til Retten  da Sagvolderen ei mødte   bemeldte Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen  selv tilstæde

 

1813: 22

 

Declarerede:  at Trang for Sædekorn og hans Gaards Saaening, som han var ifærd med den Gang han blev indkaldt til Commissionen, og som icke havde blevet besaaet, hvis han skulle have mødt den lange Vei over Fjeldet  6 Miile til Kommissionen  var Aarsag i at han icke kunde møde  ei heller formedelst Sædetiden faae nogen anden at møde for sig, men Gieldens Rigtighed  at han skylder Citanterne de paasøgte 1200 rd DC: eller 200de Rbdl  kan han icke nægte men tilstaaer samme

  Citanterne tilstode nu for Retten at det var i den Tid han tilsaaede sin Jord at Sagvolderen blev kaldet for forligelses Commissionen  og altsaa nok havde lovlig Undskyldning for at han icke mødte, men da han nu tilstaaer Kravets Rigtighed, saa maae han og ipligtes at betale og erstatte dem  ei allene de paasøgte 200 Rbdl  og det i Sølv Verdie, men og alle de Omkostninger, som de ere blevne paaførte ved at de icke have kunnet erholde hos {Citanten} \Sagvolderen/ deres Fordring, og disse Omkostninger ere:  2 Reiser fra deres Hiem her til, den ene Gang til Forligelses Commissionen og den anden Gang nu her for Retten  hver Gang 11ve Miile, Stevne Attestens Afhentelse og Forkyndelse til Møde for Forligelses Commissionen    2 Vidner som de have formaaet og maae betale for deres Møde godvillig her for Retten udenfor deres Verneting  en Vei af 11 Miil, frem og ligesaa \tilbage/  hvilke Vidner de nu foreviste Retten, men da Sagvolderen haver tilstaaet Kravet  fandt ufornøden at lade Afhøre,  Sagens Indstævning og RetsGebyhr nu her for Retten  alt dette anslaar de til den nedsadte Sum 14 Rbdl S: V:   med denne Paastand og under Forbeholdenhed af videre Tilsvar om fornøden  indlod de Sagen til Doms

  Sagvolderen havde intet at tilsvare

  derpaa blev strax afsagt saadan

Dom

Kjendes for Ret:   lovlig sagsøgte Kjøstow Iversen Echevigen ipligtes herved under Executions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, at betale til Sagsøgerne Johannes Olsen Bjørkeland og Torjus Andreassen Sønano  begge af Søvde Sogn  200 Rbdl S: V:  skrives toe hundrede Rigsbankdaler Sølv Verdie, samt i denne Sags Omkostninger 14 Rbdl \S: V:/  skrives fiorten Rigsbankdaler Sølv Værdie  og end videre denne Doms Udstædelse, Forkyndelse  Execution og alt fornødne indtil Betaling skeer.   Citanterne betalede til Kongens Kasse for Incam: 30 Rbs   til Fondet  7 s   til Sorenskr:  74 s  i alt 1 Rbdl 15 Rbs  der blev betalt med 6 rd 90 s DC:   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge til Kongen  8 Rbs   til Fondet  2 Rbs   til Sorenskriveren  20 Rbs  som blev betalt med 1 rd 84 s DC:

 

Gammel Sag:   Fol: 240  Ole T: Aasland mod Helje Øverland

Parterne bleve enige om at begiære denne Sag udsadt til neste Høsteting, da de høye Sneefielde, som adskille saavel dem indbyrdes som Vidnerne haver foraarsaget at de fornødne Tingsvidner og Oplysninger \ei/ have været muelige at kunne faaes tilveiebragt

  Retten eragtede   den forlangte Udsættelse bevilges

  Dommeren modtog for Udsættelsen  til Kongen  2 ½ Rbs   til Fondet  ½ Rbs   til Sorenskr:  6 Rbs,  som alt blev betalt med 54 s DC:

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Tinget udsadt til i Morgen                           A v W S Koren

Ole Østensen Mæland, Lars Larsen Reisæter, Grip Johannesen Utne, Gunder Johns!! Qvalvig  alle med paaholden Pen

 

 

Næste Dag  den 1ste Junii 1813  blev Sommertinget for Kingservig og Røldals Skibreder fortsadt i Overvær af følgende eedsorne Laugrettesmænd, Ole Østensen Mæland, Grip Johannesen Utne, Gunder Johnsen Qvalvig og Ole Anfindsen Haugse, saa var og tilstæde Hr: Fogden, Lænsmanden og tingsøgende Almue.

 

Hvor da blev foretaget.

 

Ingen meldte sig med mere  thi blev Sagetinget udsat til i Morgen                  A v W S Koren

Ole Mæland, Lars Reisætter, Grip Utne, Gunder Qvalvig  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 2 Junii  continuerede Som/m/ertinget med de sam/m/e Personer som i gaar

 

Hvorda!   Blev Publiceret.

  1.  Skiøde fra Creditorerne i Skifte efter Ingeborg Odsdr: Tvedt  til Enkemanden Halsten Torgersøn paa ½ Løb ¼ Mrk Smør  med Bygsel og Herl: i Tvedt  No:      for 200 rd DC:    Kongen  af Tingl:  13 Rbs,   Justits Fondet  3 Rbs,   Kongen  af Pante Attesten  19 ½ s,   Fondet  4 ½ s   ½ PC (pCto)  1 Rd DC:   dat: 2 Febr: 1813

  2.  Bygselbr: fra Provst og Ridder Hertzberg til Johannes Nielss: paa 1 pd 6 mrk Sr: (Smør)  Lskl: og Skl: (Land- og Skatteskyld)  i Gaarden Winterthun  No: 22  dat: 24 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  13 Rbs,   Fondet  3 Rbs,   ½ pCto  3 mrk 12 Rbs   ligesaa af Reversen, Rbd.  Paa Reversen  1 rd 5 mrk 4 s Rb

  3.  Do: fra Johannes Irgens  Sognepræst til Wigør  til Amund Olsen paa 3 Spd Smørs Landsk:   Skattesk: 2 pd 6(?) mrk Smør  i Sandven  No: 3  dat: 23 Apr: 1813,   Kongen  af Tingl:  13 s,   Fondet  3 s   ½ pCto  1 rbd 12 s.   Ligesaa af Reversen.

 

1813: 22b

 

  4.  Skifte efter Christi Olsdr: Kambestad, Wiching Pederssøn Hustrue  Sluttet 26de Februar 1813, hvorved Jordegodset  18 ½ mrk Smør uden Bygsel  i Kambestad  No: 30  er udlagt Enkemanden.

  5.  Pantebrev fra Omund Pedersøn Ureim til Myndtlingerne Gunder og Samson Jenssøn  Stor 196 rbd S: V:  mod Pant Ureim  No: 17  dat: 23 Apr: 1813,   Kongen  af Tingl:  2 mrk 2 s   Fondet  8 s.

  6.  Do: fra Johannes Trondsøn Instenes til Hardanger Overformynderie  Stor 116 rbd 4 Rbmrk S: V:  mod Pant Instenes  No: 12  dat: 17 Marti 1813   Kongen  af Tingl:  1 mrk 14 s:   Fondet  6 s:

  7.  Do: fra Halvor Helliessøn Selliestad til Kingservigs Fattigkasse og Peder Olssøns Legat  Stor 100 rbd S: V:  mod Pant Selliestad  No: 32  og Løsøre  dat: 31 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  1 mrk 9 s   Fondet  5 s

  8.  Do: fra Johannes Brigtssøn Østenaae til Elling Nielss: Langesetter  Stor 400 rbd S: V:  mod Pant House  No: 20  dat: 31 Maii 1813,   Kongen  af Tingl:  2 mrk 7 s   Fondet  9 s.

  9.  {Do:} Gammel Obligation fra Endre Ommundss: Ulsnes til Brithe Godvinsdr: Diønne  Stor 200 rd DC:  mod Pant Ulsnes  No: 9, dat: 12 Junii 1809  Tingl: 14de s: M:  omskrevet til 120 rbd S: V: ved Paategn: af 6 Marti 1813

  10.  Do: fra Lars Lars: Mit Sæxe til Kap: Tousan  Stor 250 rd DC:  mod Pant Mit Sexe  No: 7.  dat: 28 Oct: 1802,  Tingl: 8 Decbr: s: A:  omskreven til 250 rbd S: V: ved Paategn: 31 Maii 1813.

  11.  Do: fra Lars Knudssøn Bustethun til Torjuls Michelssøn Tioflot  Stor 250 rd DC:  mod Pant Bustethun  No: 12  dat: 2 Apr: 1798  Tingl: 13 Junii s: A:  omskreven til 250 rbd S: V: ved Paategn: af 31 Maii 1813.

  12.  Do: fra do: til Elling Langesetter med fl:  Stor 800 rd DC:  mod Pant Bustethun  No: 12  dat: 10 Junii 1812  Tingl: s: D:  Qvitteret 31 Maii 1813 for det hele.   Kongen  af Afl:  15 s   Fondet  3 s

  13.  Bevilling for Lars Knuds: paa at Drive Kræmmerhandel paa Bustethun  dat: 7 Julii 1812   Kongen  af Tingl:  13 s   Fondet  3 s.

  14.  Paategning paa et Vilkaarsbrev fra Jon Pederssøn Augenes til Østen Pederss:  dat: 1te Marti 1808.   Kongen  af Ting:  13 s   Fondet  3 s.

  15.  Vilkaars brev fra Johannes Nilsøn Wintertun til Forældrene Nils og Torbjør paa aarlig levekaar af Wintertun  datr: 31 Maii 1813.   Kongen  af Tingl:  30 s   Fondet  6 s   Not: med Forh:  1 – 5 – 4 s.

  16.  Do: fra Jørgen Larsøn nedre Berve til Moderen Bergit Jørgensdr: paa levekaar af nedr: Berve  dat: 1 Junii 1813   Kongen  af Tingl:  30 s   F:  6 s.

  17.  Do: fra Amund Olsøn Sandven til Sviger Forældrene Ole og Giøa paa aarlig Vilkaar af Sandve!! (Sandven)  d: 2 Junii 1813.   Kongen  af Tingl:  19 ½ s   Fondet  4 ½ s

  18.  Afkald fra Sjur Samsonsøn Skaar for Myndl: Jorand Haagensdtr: for Arv 53 dr 32 s  d: 31 Maii 1813.

  19.  Do: fra Ingebor Olsdr: Reisetter til Form: Wiglig Reisetter for Arv 10 r 24 s  d: 21 Apr: 1813,

  20.  Do: fra Elias Henriksøn Jelle  som gift med Myndl: Maritha Tostensdatter ytre Bleye  til Form: Jacob T: Bleye for Arv 47 – 48 s  datr: 31 Maii 1813

 

Herr Fogden Budtz fremlagde Restance Liste  hvorefter udestaar  ( ope rum)    hvilken  efter at være Examineret  blev med Paategning tilbageleveret

 

Efter 3 udraab meldte sig ingen med videre  hvorfore Som/m/ertinget blev sluttet.

                                                                                                                          A v W S Koren

Lars Reisætter, Ole Mæland, Ole Qvalvig, Grip Utne  alle med iholden Pen.

 

 

 

Extrarets Tingsvidne i Tyvssagen mod Giest B: Hyllesgaard  see foran folio 16.

Aar 1813, 26de Julii  blev Extraret sadt paa Tingstædet Helleland af Stædets Sorenskriver og de 2de Eedsvorne Laugrettes Mænd Ole Larsøn Helleland og Sjur Samsonsøn Helleland for at optage et Tings vidne i Tyvssagen mod Giest Baarsøn Hyllesgaard.

  Hvorda!   Paa Actor her Foged Bøghs Vegne mødte Her Henrik Lind, som fremstillede Angieldende Tyvs Arrestant Gies!! (Giest) Baarsøn Hyllesgaard frie for Baand og Tvang,  og frem lagde Actor Stevning til dette Tings vidnes Foretagelse  som med dets Forkyndelses Paategning blev oplæst   saal:  #

  Paa Defencor  dannebrogs mand Aad Knudsøn Gielles Vegne mødte hr: Nils Bredal,

  De Indstevnte Vidner bleve paaraabte {Joh}  og mødte da som

  10de Hoved Vidne  John Hansøn Westrem   NB  /: see Wosse Protocl(?) fol: 95 ;/  der under Forhøret har mødt som 13 Deponent  blev forelæst hans der afgivne Forklaring  hvorefter han med op-

 

1813: 23

 

rakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede Rigtigheden af hans i Forhøret afgivne Forklaring  og erklærede intet videre at have at fra eller Tillægge sam/m/e. Derefter blev Vidnet forelæst de ham af Actor forelagde 4 skriftlige Qvæstioner, dem han en efter anden besvarede under sin aflagde Eeds Kraft,  ad Actors 1ste   Angieldende Giest Baarsøn Hyllesgaard  som havde opholdt sig nogen kort Tid, i Bøygden Ulvig  hvor Vidnet er Boesat, blev antaget at Tærske, omtrent 1 Uge hos Vidnet, han støbte ingen Knapper i bemeldte Tid, og gav Vidnet ham derefter Afsked, uden at have noget at paaklage ham   ad 2   Vidnet kiender ingen anden af omspurgte Navn, \Gies eller/ Giest Baarsøn Hyllesgaard, end Angieldende Tyvs Arrestant Giest Baarsøn Hyllesgaard  som hos ham kalte sig Jens Baarsøn Hyllesgaard,   ad 3   Nei  Vidnet kiender ei til andet end foromvidnede hans Broders Skiorte – den han dog ikkun kiender efter de ham opgivne Mærker.   ad 4de   Ved intet videre at oplyse.   Vidnet vedstod dets Prov    Demit:

  Derefter blev paaraabt ligeledes {paa}\ind/stevnte Ole Hansøn Hagestad  fød paa Westrem  som ikke mødte  men Broderen  næst forestaaende 10de Vidne John Hansøn Westrem  fremstod og declarerede:  at her indstevnte hans Broder Ole Westrem eller Hagestad havde nødvendig Reise for, til Østlandet  som det var ham umuligt {at} uden meget stort Tab at kunde opsætte  hvorfore han bad at Retten ville undskylde denne hans nødtvungne udeblivelse  og fremleverede en skrivelse fra ham til Retten  dat: 15 d: M:  der blev oplæst  saal:  #.

  Mødende Jon Hansøn Westrem bevidnede nu med oprakte Fingre og Saligheds Eed at her indkaldte hans Broder  udeblivende Vidne Ole Hansøn Westrem eller Hagestads anmeldte Reise Øster paa var ham af megen vigtighed, og at han ikke kunde opsætte sam/m/e  uden betydeligt Tab  at kunne møde her i dag, men at han var villig efter Indkaldelse at møde paa Woss naar Hovedsagen der foretages til Endelig afgiørelse.

  Paa grund heraf ansaae Dom/m/eren Vidnets udeblivelse denne gang ikke for modvillighed, og fritog ham altsaa for Falsmaals Bøder  hvorimod han  naar Sagen næste gang foretages  hvilken Tid nu ei kan vides  bliver at indkalde paa nye at møde under Falsmaals Straf.

  Da denne gang intet videre kunde foretages  blev for denne gang hermed sluttet, indtil Sagen efter nærmere Brevvexling kan foretages,

  Arestanten blev Vagten overleveret                                                         A v W S Koren

Ole Helleland  Sjur Helleland  med iholden Pen.

 

 

 

Extraret Sag mod Tyvs Arrestantinden Guro Nilsdtr: Torpe!

Aar 1813, 27de Julii  blev Extraret sat paa Tingstædet Gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver, og følgende Eedsvorne Laugrettesmænd  Lars Olsøn Helleland, Mikel Endresøn ibd, Ole Larssøn ibid og Lars Arnesøn ibd:  for  efter Amtets ordre at behandle og paadømme en af Justitien anlagt Sag mod Guro Nilsdr: Torpe for begaaet Tyverie.

  Hvorda!   Mødte tilstæde paa Justids Actor S: T: Her Foged Budtzs Vegne hr: Nils Christian Bredal  som fremstillede Anklagede Guro Nilsdr: Torpe, frie for Baand og Tvang, og fremlagde  No: 1  Stikts Ordre af 15 f: M: til denne Sags Anlæg   No: 2  Den af Actor udstyrede Justids Stevning med dens Forkyndelses Paategninger  hvilke 2de Documenter bleve oplæste og indtages  saal:  #

  Anklagedes Defensor  Lehnsmand øvre Wig  fremlagde nu den ham tilstillede Defensors ordre af 7 d: M:  der blev oplæst  saal:  #    Defensor  som tilligemed Anklagede havde anhørt {h} den af Actor fremlagde Actions ordre og Stevning  afvartede nu hvad Actor har videre at i retteføre

  Actor fremlagde nu det forhen under 25 Maii sidstleden over Angieldende optagne Forhør  som i {Defensors} \Actions/ ordren er benævnt  som for Angieldende, og de indstevnte Vidner blev oplæst, hvorefter Angieldende i Anledning sit deri tilstoede  erklærede sam/m/e fuldkom/m/en rigtig  og intet at have enten at forandre eller at tillægge sin deri afgivne Forklaring.

  Fremstod nu begge de Indstevnte Vidner  Ole Eriksøn Skaare, og Arne Nilsøn Torpe, begge Boesadte Mænd i Østensøe Skibrede, den første 38 Aar  og den sidste 50 Aar gam/m/el, nødt Alterens Sacramente i dette Aars Foraar  bleve paamindede om Eedens Vigtighed, og Straf for Medeed(?) (Meneed?)  aflagde begge Lovens Eed, og lovede at vidne Sandhed og intet fordølge  blev forelæst deres under Forhøret afgivne enstemmige Forklaring, den de under deres aflagde Eeds Kraft vedstod i alle Maader rigtig  og havde deri intet at forandre eller tillægge.  Paa Dom/m/erens nærmere tilspørgende declarerede: de enstemmig at den Angieldende har stedse været en fattig Tieneste Pige som intet er eiende  uden sine faae Klæder, og dette Aar ingen Tieneste kunde erholde, og er og noget svagelig og lidet af Kræfter at kunde tiene for sit Brød, de have ellers intet ont erfaret om hende.  Vidnerne vedstod deres her forelæste Prov,  afskedigede.

  Fremstod nu Anklagedes Husbonde Jan Eriksøn Skaare  hvilken blev forelæst hans i Slutningen af Forhøret afgivne Declaration  den han med oprakte Fingre og Saligheds Eed vedstod at være rigtig  og at de som, af Anklagede Guro frastiaalne 2 M: Korn  40 Leiver Fladbrød  blev ham frataget og bort stiaalet mod hans Vilie og Vidende.   Demit:

  Actor  som nu troede at have oplyst den paastevnte Sag  og at Anklagede virkelig har begaaet det Tyverie hvorfor hun her er Tiltalt, med hvad videre til Sagens Oplysning findes fornøden og kan erholdes, fremlagde nu den Anklagedes daabs og Levnets Attest, fra hendes Siæle sørger  Sognepræsten hr: Irgens

 

1813: 23b

 

af gaars dato, der blev oplæst  saal:  #    Endelig fremlagde han og sin skriftlige Deduction og Indlæg i denne Sag  der blev oplæst  saal:  #    hermed indlod han Sagen fra sin Side til doms.

  Defensor sagde:  at da Angieldende er i Trængende Omstændigheder og af ringe Legemskræfter  saa at hun ei har kunnet faae tieneste, hvilket under Sagens førelse er Beviist, saa troer han det saa er tilgiveligt at hun bekymret for disse Notorisk Kummerfulde Tiider, hvor mange maae lide Mangel, har søgt  skiønt just ei paa lovlig Maade at see sig forsynet med nogle Livets første Fornødenheder, hvorfore han haaber og paastaaer at hun i det høyeste ikkun kan blive at ipligte en Straf af 2 til 4 Maaneders Tugthus Arbeide  samt denne Sags Omkostninger, hvorved han ligeledes fra Angieldendes Side indlod Sagen til Doms

  Derpaa blev straf!! (straks?) af Retten afsagt saadan

Dom

Ved de under denne Sag førte 2de Vidner og Angieldendes egen Tilstaaelse  er her Anklagede Guro Nilsdatter Torpe overbevist om at have begaaet første gang Tyverie i sidst afvigte Vinter, ved at frastiæle sin Husbonde  hos hvem hun tienede  2 Voger Korn, og 40 Leiver Fladbrød  som den frastiaalne i uskad Stand har erholdt tilbage   vel er Tyveriet begaaet af hende som Tiener mod sin Husbonde, men naar betraktes at hun ei har været betroet Madens bestyrelse, den hendes Mad moder \selv/ bestyrede, at hun ikkun er af ringe Lægems Kræfter  \Fattig/  og ingen Tieneste kunde erholde, at hun frygtede for tilstundende Mangel i disse besværlige Tider, og at slige ublide Udsigter let kunde forlede den svage frytsom/m/e!! til ved \endog/ ulovlige Midler at afværge Mangelens Elendigheder, saa tror Dom/m/eren at finde grund til ikke at bør ipligte hende den ved Forordningen af 20 Feb: 1789 for første gang begaaet \ringe/ Tyverie fastsatte høyeste Straf    thi Kiendes for Ret:   Tiltalte Guro Nilsdatter Torpe bør for det hende her overbeviiste første gang begaaede ringe Tyverie at arbeide i Bergens Byes Tugthuus i 1 Aar  skriver et Aar, samt at betale alle af denne Action lovlig flydende Omkostninger, hvilket alt efterkom/m/es og udredes {efter Øv} under Lovens Tvang inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og Øvrighedens Foranstaltning og af sam/m/e approberede Beregninger.    Af Actor og Defensor findes intet forsømt.

                                                                                                                     A v W S Koren

Lars Helleland, Mikel Helland, Ole Larsøn Helland og Lars Arnesøn Helleland  alle med iholden Pen.

NB    Laugrettet blev leveret 3 rd DC:

 

 

 

September Maanedsting 1814.

 

Aar 1813  Onsdagen den 1 September  blev Retten sat paa gaarden Helleland af mig  Sorenskriver Koren  i Overværelse af de 4 Eedsvorne Laugrettes mænd  Lars Thoresen Oppedal, Ole Larsen Helleland, Lars Johnsen Eidnes og Tobias Haldorsen Eidnes  til afholdelsen af det befalede Maanedsting for Hardanger Fogderie, saavel Lehnets som Lyse Klosters gods.

 

Hvorda!   Først allerunderdanigst blev Publiceret:

  1.  Plakat for Dan: og Nor: om hvad Renter der skal stipuleres i Vexel-Obligationer  dtr: 27 April 1813.

  2.  Do: for Dan: og Nor: om nærmere Bestem/m/else af Forord: af 5 Januar: 1813, i Henseende de Kapitaler og Kiøbesummer, som førend 1 August skulle betales i Species eller Slesvig Holstens Courant,  d: 5 Maii 1813.

  3.  Do: for D: og N: om Nedsættelse i Indførsels-Consumtionen af indenlandsk Brendeviin  dtr: 8 Maii 1813.

  4.  Do: for Dan: og Nor: om Bestemmelsen i Rigsbankpenge af den for Lægerne ved Forord: af 20 Debr: 1619 og 4de Debr: 1672 fastsatte Taxt.   14 Maii 1813.

  5.  Ditto  hvorved Expeditions-Gebyhrerne for Skipscertifikater og Kongelige Søepasse bestem/m/es i Rigsbankpenge  dtr: 12 Maii 1813.

  6.  Ditto angaaende Forudbetaling af en bestemt aarlig Contingent til Brandskader i Norge, og siden 1 Janv: 1813, indtrufne Brandskaders Erstatning i Rigsbankpenge  dtr: 10 Julii 1813.

  7.  Ditto, hvorved Præmie for visse Levnets midlers Indførsel til Norge ansættes i Rp:  den 22 Junii 1813.

  8.  Ditto angaaende at de ved offentlige Stiftelsers obl: omskrivning i Rigsbankpenge behøvende afskrifter  maae udstædes paa ustemplet Papiir  dtr: 17 Junii 1813.

  9.  Ditto for Dan: og Nor:, angaaende at Prisepenge ikke modtages i den Kongelige Casse  dtr: 20 April 1813.

  10.  Ditto for Dan: og Nor: om Flyttetiden og Opsigelses tiiden for Husleiere i Kiøbstæderne uden for Kiøbenhavn  dtr: 20 April 1813.

 

1813: 24

 

  11. Ditto for Dan: og Nor: angaaende hvorvidt Capitaler som tilhører Umyndige eller milde Stiftelser, kunne ventes modtagne i den Kongelige Casse  dtr: 20 April 1813.

  12.  Ditto for Norge, angaaende Skydsbetaling i Rigsbankpenge  d: 20 April 1813.

  13.  Ditto for Dan: og Nor: angaaende, hvad Betaling der tilkom/m/er en constitueret Embedsmand, fra den Tid en virkelig er udnævnt i Embedet, og indtil denne har tiltraadt sam/m/e  d: 23 April 1813.

  14.  Kundgiørelse \... .. .r….n/  at Hans Majestæt har udnævnt Hans høyhed Prins Christian Frederik til Dan: og Nor:  til Statholder i Norge  dtr: 22 Maii 1813.

  15.  Stikts Skrivelse af 1 Junii 1813  hvorved communiceret Hans Høyhed Printz C: Frederik, Norges Statholder  hans Ankomst til Norge,

  16.  Do: af 27de Julii 1813, hvorved fremstiles(?) et aftryk af Statholderens Skrivelse af 19 s: M: om oprettelsen af en over Creminal Ret for Delinqvent Sager i Norge.

  17.  Ditto af 22 Junii 1813, hvorved communiceres Cancelliets Skrivelse af 12 f: M: om den i Forordningen af 5 Janv: 1813  § 24  befalede Notering i Paabeløbene, af de paa tinglæste Documenter giorte omskrivnings Paategninger etc:

  18.  Ditto af 26 Julii 1813  hvorved communiceres Cancellie Skrivelse af 22 f: M: angaaende Forespørsel om Umyndiges Midler maae udlaanes i N: V: m: v:

  19.  Forordningen af 9 Julii 1813, om nøyere Bestem/m/else af den 43 § i Forordningen af 5 Janv: 1813 m: v:

 

6000 rd DC:  Umyndiges Penge  udbydes mod Reskriptmessig Pant.

 

Gammel Sag  Fol: 20 og 21  Helge Tostensen Herrei mod Anders Larsen Herrei

Paa Citantens Vegne mødte dennes Fader Tosten Hansen Herrei  som var Dom begierende.  Indstævnte Sagvolder Anders Larsen Herrei  selv tilstæde  erklærede:  at han icke nogensinde haver faaet i sin Værge og til roelig Eftersyn i sit Huus de Regnskaber og Regninger  hvorefter Citanten fordrer den paasøgte Sum, og da han saaledes icke kan vide hvorvidt ham er sked Ret eller Uret, han desuden haver haft et svagt Huus  og hans Hustrue er død  \og han selv været syg(?)/  saa anholder han om at Sagen maae bevilges ham udsadt til snart forestaaende Høsteting, for at kunne indstævne Citanten til at fremlægge Regningerne  hvilken Udsættelse Retten bevilgede.

 

Gammel Sag:  Fol: 20  Haldor Oppedal mod Gunder Tostensen Møchlethun

Citanten Haldor  selv tilstæde, mødte og fremstillede til Afhørelse og Vidnesbyrds Aflæg Halsteen Endresen Garethun   Paa Sagvolderen Gunders Vegne mødte dennes Fader Tosten Baarsen Møchlethun   Citanten fremstillede nu som

  andet Vidne  Halsteen Endresen Garethun, aflagde Lovens Eed, forklarede:  Vidnet hørde paa Stølen Sandvadet at Sagvolderen Gunder bad Morthen Hielmo  /: det her i Sagen afhørte første Vidne :/  at han skulde reise til Stølen Langedalen  hvor Citanten Haldor den gang var, og sige Haldor at det her omhandlede Smør skulle Haldor opveie og sætte det i en Skuk  /: eller aaben Ferder(?) eller Huus :/ paa Gunders Haand og Ansvar   Meere eller andet veed Vidnet ei at forklare, og hørde Vidnet aldeeles icke Gunder sagde at Citanten Haldor skulle levere Smørret endten til Ole Svendsen Sæbbe eller nogen anden.   Afskediget

  Sagvolderen begiærede Sagen udsadt til neste Ting  hvilket Citanten samtyckede

  Retten eragtede   Sagen udsættes til førstkommende Høsteting for Gravens Skibrede.

  Sagvolderen betalede for Udsættelsen  til Sorenskriveren  6 Rbs S: V:   til Kongens Kasse  2 ½ Rbs   og til Justitsfondet  ½ Rbs.    Citanten betalede for et Vidnes Afhør  til Sorenskriveren  8 s Rbds S: V:   til Kongens Kasse  3 Rbs   og til Justitsfondet  1 Rbs  tilsam/m/en 1 rd 2 mrk 7 s DC:

  NB   siden meldt forligt …nem(?)

 

Hermed blev for i Aften sluttet, og med Tinget udsadt til i Morgen.               A v W S Koren

Tobias H: Eidnes, Lars Thoresen Oppedal, Ole Larsen Helleland, Lars Johnsen Eidnes  alle med paaholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 2 {Martii} \September/  fortsattes Tinget ved foranførte Personer  og blev da Publiceret,

  1.  Skiøde fra Sognepræsten Tonning til Wigørs Almue paa et Huus staaende paa Wigør Præstegaard for 50 Rbd  datr: 8 Julii 1813    afgift af Tingl:  til Kongen  19 ½ Rbs,   Fondet  4 ½ Rbs S: V:

  2.  Skifte efter Husmand Aad Iversøn Nordbøen i Jondal, sluttet 16 Julii 1813  hvorved Huser for 109 d DC: er udlagt til Iver Aadsøn.

  3.  Ditto efter Maritha Osmundsdtr: Melstvedt, Asbjørns Kone, sluttet 28 Julii 1813, hvorved 1 Løb Smør  og Landsk: 2 pd: Smør  ¼ Hud  1 Giedsk:  for 250 Rb  er udlagt Enkemanden Asbjørn med fl:  i Meltvedt  No: 56.

  4.  Ditto efter Maritha Larsdtr: Saaqvitne  sluttet 31 Julii 1813, hvorved 1 pd 12 mrk Smør  med Bygl: og Herl: i Saaqvitne  No: 11  er udlagt Enkemanden Lars Snaresøn og Børn.

  5.  nye Obligation fra Torger Halstensøn Tvedt til Kingservigs Fattig Kasse  stor 16 2/3 Rbd S: V:  mod Pant Løsøre  dtr: 5 Junii 1813.   Afgift til Kongen  af Tingl:  10 Rbs S: V:   Fondet  2 Rbs.

  6.  Ditto fra ditto til Nils Hansøn Sexe  stor 100 Rbd S: V:  mod Pant Tvedt  No: 7 i Odde   dtr: 2 Junii 1813.   Afgift til Kongen  25 Rbs S: V:   Fondet  5 Rbs.

  7.  omskr: Pantebrev fra Lars Jonsøn Eidnes til Myndl: Guro og Christie Larsdtr:  stor 71 – 31 s   dtr: 10 Junii 1801  tingl: sam/m/e dag, den 9 April  \13/  omskr: til 71 – 31 s Rb S:V:  mod Pant Legreid  No: 104  beboes af Halsten Pedersøn

  8.  Ditto fra C: C: Hieltnes til Trond Samland m: fl:  stor 600 d  dtr: 2 Martii 1807  tingl: 3 s: M:  den 1 Martii 1813 omskreven til 600 Rbd S: V:  men omskrivningen er senere  10 Maii 1813  ved Forlig inden Com/m/issionen nedsat til 300 Rb: S: V:   af Forligets Tingl:  til Kongen  34 Rbs S: V:   Fondet  8 Rbs

  9.  Ditto fra Aamund Johannesøn Rogdeberg til Tobias Eidnes  stor 88 d  mod Pant Løsøre  dtr: 27 Octbr: 1807  tingl: 28 s: M:  den 1 Septbr: 1813 omskr: til 83 – 64 s S: V:

  10.  Vilkaarbrev fra Jarand Mæland til Moderen Brithe Olsdtr: paa Levekaar af Mæland  dtr: 21 August 1813   Kongen  af Tingl:  34 Rbs S: V:   Fondet  8 Rbs.

  11.  Testamente mellem Lars Halvorsøn Tole, og Herbor Svendsdtr:  dtr: 26 Maii 1813    Kongen  af Tingl:  13 Rbd S: V:   Fondet  3 s Rb.

 

1813: 24b

 

  11!!.  Ditto {mellem} \fra/ Christoffer Diønne til Fattig Cassen Kingservig  dtr: 30 August 1813.   Kongen  13 Rbs S: V:   Fondet  3 Rbds.

  12.  Voldgifts dom paa nedre Berve mellem Svend Olsøn Børve med flere  dtr: 27 Junii 1809   Kongen  13 Rbd S: V:   Fondet  3 Rbs.

  13.  Commissions Forlig, hvorved er sked mindelig udskiftning paa Lione  afholt 8 Junii 1812   Kongen  af Tingl:  78 Rbd S: V:   Fondet  18 s.

  14.  Afkald fra Myndl: No: 278  Berge Omundsøn Joestad  gift med Jorand Olsdr: Aga  til Form: Ole Bergesøn Aga for Arv 50 d 71 s DC:  dtr: 30 Junii 1813

  15.  Ditto fra Amund Hansøn og Guro Hansdr: til Form: Trond G: Diønne for Arv tilsam/m/en 60 – 3 – 5 s  str: 9de Junii 1813

  16.  Ditto fra Britha Asbjørnsdr: til Formynderen Asbjørn Sølfestsøn Hougstvedt for Arv 3 – 16 s  dtr: 1 Septbr: 1813

  17.  Testamente mellem Lars Larsen Brekke og Hustrue Gyri Nilsdr:   dt: 6 Julii 1813.   Kongen  13 Rbs S: V:   Fondet  3 s Rb S: V:

  18.  Testamente mellem Capit: Møllerop og Hustrue Johannes Lovise  fød Receliue  d: 29 Maii 1813.   Kongen  13 Rbs S: V:   Fondet  3 Rbs S: V:

 

Da ingen efter Paaraab havde mere ved Retten at forrette  blev Tinget denne Sinde hævet.

  Laugrettet blev leveret 6 r DC:                                                                 A v W S Koren

Tobias Eidnes, Lars Eidnes, Ole Helleland, og Lars Oppedal  alle med iholden Pen.

 

 

 

Extra Ret.

Aar 1813, den 7 September  blev Extra Ret sat paa Tingstædet gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver, og følgende Eedsvorne Laugrettes mænd  Ole Larsøn Helleland, Lars Arnesøn Helleland, Sjur Samsonsøn Helleland, og Mikel Endresøn Helleland  for at optage et Tings vidne i Anledning nogle af Tyvs Arrestanten Giest Baarsøn Hyllesgaard efter hans Undvigelse af Arresten atter begaaede Tyverier.

  Hvorda!   Mødte Her Fenrich Henrik von Lind, paa Actor her Foged Bøghs Vegne, og her Niels Koren Bredal paa Defensor  Dan/n/ebrogsmand Aad Gielles Vegne.

  Som Vidner fremstod Nils Giermundsøn Skaar og Christoffer Pedersøn Skaar  hvilke sagde sig den første 22 aar  og sidstleden Foraar at have nydt Alterens Sacramente, den anden 46 aar  og sam/m/e Tid nødt Alterens Sacramente  begge Boesatte Mænd her af Hardanger  bleve paamindede om Eedens vigtighed  aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed og intet fordølge   de fremstillede nu for Retten en Person som de havde paagrebet i Tyverie, og som Dom/m/eren med 2de af Laugrettet igien kiende at være Tyvs Arrestanten Gies Baarsøn Hyllesgaard  der som Tyvs arrestant hensadt i Wosse Arresthus  og mod hvilken Tys!! (Tyvs) Sag her for Retten staaer under Behandling  de forklarede videre, enstem/m/igen:  at i forgaars Morges  som var Søndagen 5 denne Maaned  saae {V} det ene Vidne Christoffer, at her fremstillede Arrestant kom ud gien/n/em Vinduet af Naboens Stolpebod  hvortil vare sat en Stige, hvorpaa denne tillige med andet Vidne Nils som kom til  straxt løb efter Arrestanten, og naaede ham i Marken, tog ham og bragte ham hiem  tillige med en Skræppe han havde paa Ryggen  hvorpaa de straxt bragte Personen tillige med Skræppen og 2 Tegnebøger som fantes hos ham  til Lehnsmanden  der paa Gaarden hos dem havde han intet stiaalen, men de har hørt siden at han skal have stiaalet andre Stæder der i Bøygden, hos {Ole} 3  alle ved Navn Ole Olsøn Fixe  samt fra en Pige ved Navn Guro Olsdatter Fixe.  Vidnerne  som intet videre vidste til Oplysning  blev demitteret.

  Angieldende Gierst Baarsøn Hyllesgaard, frie for Baand og Tvang  afgav paa forskellige Spørgsmaale følgende Svar:  Natten til Tirsdagen den 24 Augusti sidstleden  kom en ved Navn Ole  hvis fulde Navn han ei nøyere Erindrer  og som han har kient, medens han var i Bergen, uden for Arrest Væggen paa Woss, og kaldte paa Angieldendes Navn, og spurgte om Angieldende ikke kunde vide sig raad at kom/m/e ud, hvortil Angieldende svarede at han sad Bunden, med en Jernlænke om Foden som gik giennem Væggen til Forstuen uden for Tingdøren  saa det var umueligt for ham at faae sig løs  og at han desuden var Svag af en Svul i Foden, og havde usle Klæder og ingen Skoe,  Klæder og Skoe lovede Ole at afhielpe  og kom næste dag og listede sig ind i Fordøren  tog Splinten op for Jernet  hvormed han stod Bunden giennem Væggen, næste Nat  som var Natten Til Onsdagen 25 f: M:  kom bemeldte Ole atter [igjen]?  tog Steener ud under Arresthuset, hvorpaa Angieldende Arrestant selv  som nu var løs fra Væggen da splinten var borte  brød Gulvet op med Jernet som han løste af Foden, og grov sig ud under {Gu} Arrestens Grund muuer, og paa denne Maade und kom, og fulgte med bemeldte Ole op paa Fieldene, som vender mod Qvam i Hardanger  hvor Angieldende Arrestant forblev {indtil sidstleden Løverdag} nogle dage, i midlertid gik Ole ned i Bøygden  hvor han stial noget Sølv og Penge \og ….?/, og har Angieldende siden hørt at det skal have været paa gaarden Tvedt   de opholt dem derefter nogle dage i Fieldet  hvorefter de søgte til Søkanten  fant en Baad og roede {til} begge sam/m/en til gaarden Fixe  der gik de om Natten til 1 Septbr: ind i et Huus hvor nøglen stod i døren og alle Kister som der fantes, der tog Ole en del Penge og Sølv, som angieldende ei ved hvormeget var  samt 1 Brøstdug  2 Siorter, og 1 Halsdug   Angieldende tog en Tegnebog  hvori 17 d DC:  et lidet {Kridhuus med} \Skrin/  som han siden slog i synder  og hvori fantes et Kridhuus med 4 mrk 8 s DC: skillemynt af 2 og enkelskillinger,  videre tog Angieldende og en liden Skindpung med nogle faae Skillinger  Videre tog Angieldende ikke   derpaa gik de til Fields  indtil de Natten til Søndags sidstleden søgte ned til Gaarden Skaar, for at faa stiæle noget Maed som de aldeles manglende   Angieldende fant

 

1813: 25

 

En Stige  denne sadte han op til Vi\n/duet paa en stolpe Bod  tog dette ved nogle smaae Spiger tilfæstede Vindue ud  som Kameraten Ole modtog og sadte ned  derefter gik Angieldende ind  medens Ole skulle passe paa om Folk kom, i det sam/m/e Angieldende var kom/m/et ind  saae han Stolpeboden var tom, og hørde en der gik, Ole Plystrede og sprang bort, oven om Husene, Angieldende sprang hurtig ud  løb ned om Husene hvor Ole havde sat sin Skræppe  denne trev Angieldende og løb til Skoven, saa hastig han kunde, men foranførte 2de Vidner Nils og Christoffer Skaar løb efter ham og tog ham tilligemed Skræppen, og bragte til Lehnsmand Johannes øvre Wig  der forseiglede det i Skræppen værende   Videre forklarede Angieldende, at Skræppen er Ole tilhørende  men af Pengene som der findes  er {1} \en/ 10 d Seddel angieldendes  som denne havde {faaet} paa sig i Arresten.

  Retten foretog nu at eftersee og vurdere det som fantes i Skræppen  og blev Forseiglingerne nu brudte, som fantes urørde og i stand   I Skræppen fantes følgende:   \No: 1/  en liden Tegnebog hvor ikkun et een 12 s Papir, hvilken Bog med Papiret blev vurderet for 16 Rbs N: V:    No: 2  En ditto  noget større  hvori fantes i DC: Sædler 130 dr  fire smaae Trygte Viser og en Kam   Tegnebogen  Kam/m/en og Visene blev vurderet tilsam/m/en for 3 mrk Rb N: V:    No: 3  En ditto  noget større  hvori 30 rd i Enkelte DC: Sedler  Bogen selv blev taxeret for 2 Rmrk N: V:    No: 4  en rund æske af Træe  hvori fantes en Sølv Hals kiæde med forgylt 4mrk stykke med løv i, 2 store Sølv forgylte Billedsølier  2 forgylte mindre Sølier  2 smaae uden forgylling  3 forgylte Fingerringer  1 do: uden forgylding  1 Par Halse Knapper  hvilket alt tilsam/m/en veiede \10 Lod  mindre 1 qvintin/  og blev anseet over Ho..d(?) Værd {paa} 29 Rb 72 s \n: v:/   videre i sam/m/e æske  2 forgylte \Sølv/ Billedsølier  en forgylt \Sølv/ Ska.e(?) sølie  en liden Sølv Løv Sølie uden forgylding  en Sølv fingerring  og et Par do: Halseknapper  som alt veiede tilsam/m/en 2 Lod  hvilket {og} blev anseet af Værdie 6 Rb n: v:   æsken Selv blev værdsat 2 Rbs n: v:    No: 5  en Sølv Spiseske mærket N: S: N: O:  blev værdsat 3 Rbd n: v:    No: 6  Et lidet rødt Kridhuus  hvori fantes 4 mrk 8 s DC:  Sølv penge i 2 s   Krithuset var værd 2 Rbs n: v:    No: 7  Et rund Malt sort Kridthus  hvori en dansk Sp…e(?) aar 1778, 2 4mrkstkr  2 2mrkstkr  31 Ortestykker,  Krithuset  3 Rbs n: v:    No: 8  En Skindpund!! (-pung) med Messing laas  hvori fantes 10 ortstykker  en 15s  3 10s  11 otteskillinger  en 6s  tie 4sk:  32 Sølv toskillinger  18 stykker \Sølv/  meste Skillinger  10 stykker Kobber 2skillinger af 1810 og 1811  2 Kobber …ste(?) Skillinger af 1771,  Pungen selv {er} \blev/ værdsat 16 s Rb n: v:    No: 9  En Jern Souesax  vurderet 24 s Rb n: v:    No: 10  en Tom malet æske  hvori har været Smør  ansat 3 Rbs n: v:    No: 11  En Bylt  hvori fantes 1 blaat gul rastet Nottldugs Tørklæde  blev ansat 1 Rbd n: v:  et Korthuus s..t..set(?) Forklæde, 2 Forklæde Border, et Par vævlinger  2 Par strømpe Band, adskillige Stuer Baand, noget Traad, Kroketorer(?), en Messing Sølie, 2 Tin længs(?)knapper, en Messing nøgle Baand  nogle Lapper og andet smaat  som alt blev ansat 3 Rbd n: v:   Endvidere befantes, i sam/m/e Bylt  en sort fløyes Haarboer med forgylte \Sølv/ Spender, nogle røde \uld/ Baand, en stang Komel(?)garn, et gl: sort silkebaand  en Knap og en Lap, en stomp af en Speiel  blev ansat alt sam/m/en for 1 Rbp: 3 mrk n: v:,  et lidet Papiir  hvori fantes 2 smaae grønne stykker taft og et lidet stykke Svovel  \ansat til 2 Rbs n: v:/    No: 12  Et lidet stykke Lærret  hvori fantes 1 dusin og fem Knapper af et slags, 1 dusin 6 Knapper af forskellig Slags, nogle faae Hægter og Malier  lit ulgarn  Kolloret  og 3 \Sølv/s: Penge  hvilket alt tillige med 3 store Knapper blev vurderet 3 Rbmrk n: v:    No: 13  Et lidet \ røm/m/e / Bøtte af Træe  en liden Flaske, 1 Tolle Kniv  en Træeskee  2 Syenaaler  en sort Vadmels og en Lærrets Lap  alt ansat for 8 Rbs n: v:   Skræppen af Læder selv 3 Rbs n: v:  i betragtning af at den var yderst slet og gam/m/el   mere fantes ei hos Angieldende, undtagen de Klæder han havde og har paa sig.

  Angieldende erklærede:  at uagtet han ikke har stiaalet noget videre af oven anførde end den største sidstmelte Tegnebog med den gang iværende 17 rd DC: R:  saa finder han dog {at} her at bør anmærke at den paa alt Sølvet, Soue Saxen, Bylten med Knapperne satte taxt  forekom/m/er ham alt for overdreven høyt ansat.  Paa flere og videre Spørgsmaal svarede Arrestanten  at af de Klæder han bære paa sig  har han paa Lussand(?) Støl taget en sort Vampe, et Par Skoe, {en hvid lærrets dug s..t)  samt af de oven vurderede Ting  det lille \rømme/ Bøtte, en lærretsdug som han har sønderskaaret  hvoraf det ene stykke er det hvori anførte Knapper laae  men Kam/m/eraden  fornævnte Ole  tog sam/m/e Tid og Sted en Sæk og noget Mad  hvoraf Maden er fortært  men Sækken  og en gam/m/el lærrets dug han ligeledes tog  formoder Arrestanten hans Kam/m/erat Ole haver   af de øvrige Klæder han bær paa sig, erholt han  /: Angieldende :/  af Kam/m/eraten Ole, begge \Hattene/  Vestene, Skiortene, og Boxen  samt et gl: Silkehalse tørklæde  som Angieldende ei ved hvor han har faaet  uden den ene Vest og Skiortene  dem han tog paa Fixe   videre vidste Angieldende ei at forklare, {undtagen at han} men var begiærende at han maatte tilleveres de 10 rd som vare ham tilhørende  og skiænket ham af Medlidende Mennesker medens han sad i Arresten

  Dom/m/eren Eragtede:   Da Arestanten nyder Forplejning paa offentlig Bekostning  og det ei kan vides hvorvidt han (hans?) Eiendele kan tilstrække at svare en hver sit, saa bør de omhandlede 10 dr forblive blant de øvrige Koster under Rettens Forvaring   denne Eragtning blev Arrestanten forelæst

  Fort..ædte(?) (Formældte?) tvende Vidner {Lars} Niels og Christoffer Skaar blev atter fremkaldet, og paa Dom/m/erens tilspørgende, under deres forhen aflagde Eeds Kraft bevidnede, at den gang her Angieldende Giest Baarsøn af dem blev Paagrebet  som oven forklaret, saae de aldeles ikke nogen hans Kam/m/erat, og ved ei heller hvorvidt det er Sandhed eller Løgn, at han havde nogen med sig.   Afskedigede.

  Som      Vidne fremstod Ole Olsøn Fixen den ældre  boende paa Gaarden Fixen  sagde sig 69 Aar gam/m/el  og sidstleden Foraar at have nyt Alterens Sacramente, aflagde Lovens Eed  forklarede:  Natten til 1ste September  som var i dag 8te dage siden  blev Vidnet frastiaalet af en Bod hvor nøglen stod i  en Skiorte  hvori Angieldende nu gaar,  det oven vurderede og under No: 11 blant mere anførte blaae gulrastede Nottledugs Tørklæde  ansat af Retten for 1 Rbd N: v:  samt den ene af de oven anførte 4mrk stykker  mere blev ikke Vidnet frastiaalet  og frakom alt foranstaaende Vidnet mod hans Vilie og vidende,  Vidnets Sønner blev og frastiaalne en del  hvorom de {og} \kan/ forklarer   fornævnte Skiorte blev ansat til 2 Rb N: v:    Anklagede havde intet at Erindre mod den ansatte Værd  og deklarerede:  at han ei havde taget bemeldte Skiorte, men erholdt den som oven forklaret af hans Kam/m/erat dagen efter de havde været sam/m/en og stiaalet i Forening paa Fixe   da \Angieldende/ ingen anden Skiorte her har at tage paa, var han begiærende

 

1813: 25b

 

at maatte beholde den paa sig til videre   Vidnet som var bleven frastiaalet Skiorten gav hertil sit Minde  men forbeholt sig i Tiden at erholde saavel Skiorten, som øvrige frastiaalne Koster tilbage, og var begiærende at øvrigheden ville foranstalte Arrestanten fornøden Skiorte saa snart muligt  paa det at hans Skiorte kunde fralægges i Forvaring indtil Endelig Dom, og ei af Arrestanten forslides   Dette Vidnes Prov blev blev!! Ham forelæst  vedstaaet  og vidnet derpaa afskediget  efter at han havde tillagt sin Forklaring at han ei vidste at opgive hvem der egentlig havde frastiaalet ham disse Ting.

  Som       Vidne  Ole Olsøn Fixe den mellemste, forestaaendes Søn  sagde sig 30 Aar, gik til Alters i {Høst} Foraaret, aflagde Lovens Eed og forklarede efter foregaaende Formaning  at den af forestaaende Vidne  hans Fader, omVidnede Ting  blev Vidnet imod hans Vilie og Vidende frastiaalet   den under No: 5 anførde Sølv Spiseskee, vurderet 3 Rbd n: v:  samt de under No: 11 blant mere anførde \i/ et Papir værende 2 smaae stykker grønt Taft, og et stykke Svovel  ansat begge til 2 Rbs n: v:  Vidnet havde intet mere at forklare   afskediget   hvorhos dette Vidne  som var forlangende det ham frastiaalne i sin Tid in Natura \maatte/ ham tilkiendes, sagde intet videre at kunde oplyse, om hvem det var der egentlig frastial ham disse Ting  ei heller om Angieldendes videre Tyverier, eller den af ham ommeldte medbror Ole

  Som       Vidne  Ole Olsøn Fixe den yngre  forestaaende Ole den ældres Søn  sagde sig 29 Aar  og sidstleden foraar at have nødt Sacramentet  aflagde Lovens Eed  forklarede efter Formaning  at den af næst forestaaende tvende Vidner omforklarede Tid, og Stæd frakom Vidnet, imod hans Vilie og vidende den under No: 3 blant de forefundne Koster anførde største Tegnebog med den gang iværende 17 r DC R: og 4 12s Sedler, samt 4 smaa Trykte Viser eller Sange, ligeledes den blant blant!! Kosterne fundne {anden Ting} noget større Tegnebog med da iværende 3 rd DC: R:  videre et lidet rødt  No: 6 anførde  Kridhus med den gang i værende 4 mrk 8 s i 2skilling stykker, saa og det under No: 7 anførde støre!! (større) malede Krithus med \da/ iværende omtrent 3 d 1 mrk 8 s DC:  bestaaende af et 2mrk stykke, fem Rigsorter, omtrent otte 8skillinger, og resten i mindre myndt  nøyere ved Vidnet ei at opgive enten Sum/m/en eller mynt Sorterne   videre den under No: 8 anførte Skind pung med Messing Laas, hvori den gang var ikkun 4 a 5 s DC:   den under No: 10 anførde malede æske med den gang iværende 2 dusin og 2 tylter Metal Knapper af ens sort, samt en del andre Knapper  dels af Metal  dels og af Tin, æsken har Anklagede nu siden brugt til Smøræske  og af de under No: 12 hos Arrestanten i en Lærretsklud befunde Knapper  vedkiender Vidnet sig som sine 1 dusin 5 Knapper af et slags  og 1 dusin 6 Knapper af forskellige slags  de manglende Knapper frafalt Vidnet al Erstatning for   Videre blev Vidnet sam/m/e Tid frastiaalen en rød Vest  hvilken Vidnet vedkiender sig at være \en af/ dem Arrestanten gaar i, hvilken han var begiærende maatte blive ham frataget og forvares med de øvrige Koster, hvilket skede   Laugrettet vurderede væsten 1 Rb n: v:   Angieldende havde intet at Erindre mod Vurderingen.  Vidnet var begiærende at de af ham her vedkiente Koster maatte ved Endelig Dom tilkiendes ham at erholdes tilbage   Mere blev Vidnet ei frastiaalet   og er vidnet uvidende saavel om den af Angieldende ommeldte Staldbroder Ole, som hvem der egentligen stal disse Koster   Demit:

  Som      Vidne  Trond Trondsen Tvedt  sagde sig 37 Aar gam/m/el  og sidstleden Foraar at have nødt Sacramente  {forklarede:  at han}  aflagde Lovens Eed  forklarede, at han mod sin Vilie og Vidende er bleven frastiaalen en Hat, en sort gam/m/el Silkeklud, en rød Vest, en sort Boxe, {et par røde Strømpebaand,} hvilke alle Koster Vidnet vedkiender sig ere dem som Arrestanten nu bær paa sig  og var han begiærende, at Hatten, Halsdugen, \og/ Vesten {og strømpe Baandene} maatte fratages Arrestanten som ei aldeles nødvendige for ham, da han endnu har tilbage en sort og en hvid Trøye  og forvares af Retten indtil de ved Endelig Dom kan blive Vidnet tilkiendt, derimod, gav Vidnet sit Minde til at Arrestanten faar at beholde Boxen  indtil denne ved øvrighedens foranstaltning kan snarest mulig erholde en anden Boxe, hvorefter Vidnet er begiærende at Boxen maae tages i Rettens Forvaring for ei at udslides  indtil den kan blive ham in Natura tilbagekiendt   Videre er Vidnets lille Søn frakom/m/et mod hans og Vidnes Vilie og Vidende 8 mrk DC: Sølv Mynt  bestaaende af 3orter, det øvrige i Smaaemynt, som Vidnet ei ved at opgive   Endelig frakom ligeledes hans lille Søn de under No: 12 anførde 3 store Knapper  dem Vidnet her vedkiendte sig som hans lille Søn tilhørende   Hvad Tid disse Ting blev Vidnet og hans Søn frastiaalen  kan Vidnet ei nøye opgive  da han ei førend sidstleden Løverdag savnede dem af hans Boed  hvor nøglen sædvanlig pleier at staae i baade Nat og Dag,   Om disse eller andre enten af Arrestanten eller hans foregivne Kam/m/erat Ole forøvede Tyverier, eller hvor bemeldte Ole nu er, derom er Vidnet uvidende   Laugrettet vurderede Hatten for 2 Rbd n: v:, Halstørklædet 2 Rbmrk n: v:  Vesten 3 mrk Rb: n: v:   Boxen for 1 Rb 2 mrk n: v:   Angieldende  som og Vidnet  var tilfreds med den ansatte taxt   Demit:

  Som      Vidne, \Pigen/ Martha Tronsdtr: Tvedt  sagde sig 46 aar gl:  nød Alterens Sacramente i foraaret  aflagde Lovens Eed efter foregaaende Erindring om Sandheds udsigende  forklarede:  at Natten til 30 Augusti sidstleden blev Vidnet imod dets Vilie og Vidende af et Buehuus  hvor dørre….gen(?) til {for} laaset fantes løsreven  frastiaalet en 100 d DC: Seddel  samt omtrent et hundrede Rigsdaler DC: i andre Sedler  hvoriblant tie og fem Rigsdaler Sedler, men hvor mange ved Vidnet ikke

 

1813: 26

 

men at deriblant var ogsaa tolv Enkelte Rigsdaler Sedler  videre en del 12s Sedler   hvis antal hun ei ved  var og indfattet blant bemeldte Penge, videre blev dette Vidne sam/m/e Tid frastiaalet den blant de flere fundne Tyvekoster  \No: 4/ anførde runde æske  samt deri anførte Hals Klæde  og alt videre Sølvtøy  af vigt 10 Lod mindre 1 Qvintin  ansat for 29 Rb 72 s n: v:  dem Vidnet nu vedkiente sig som hendes  samt en liden Sølv Sølie som ei findes blant Kosterne, hvilken Vidnet ansaae af Værd 24 s Rb: n: v:   Videre den i Bylten No: 11 blant de fundne Koster anførte Sager  til Beløb efter ansatte Værd 3 Rb n: v:  dem Vidnet tilkiender sig som alle hende tilhørende   saa og af de i det under No: 7 anførte store Krithus blant Tyve Kosterne fundne 1 Speue(?), og 8 dr DC: Sølv mynt  for det meste orter og noget lidet i 10s og anden smaamynt  nærmere kan Vidnet ei opgive hvad slags  \saa og Tegnebogen  No: 1  og Saxen  No: 9/   Paa nærmere tilspørgende sagde hun at være uvidende om hvem der stial dette  ei heller ved hun noget at opgive enten om Arrestanten eller hans omeldte Kam/m/erat Ole   {Demit:}  Vidnet forventer sig i sin Tid de fundne Koster in Natura tilbage  og erstatning tilkient for saavit de fundne Penge ei tilstrække   den oven benævnte manglende \Sølv/ Sølie ansat til 24 s Rb n: v:  fantes nu tilfeldigen hos Arrestanten  og blev lagt i æsken anført No: 4 blant det øvrige Vidnet tilhørende Sølv   Demit:

  Som     Vidne  Guro Olsdr: Fixe  sagde sig 21 Aar, sagde og at have nyt Alterens Sacramente i Foraaret  blev formanet til Sandhed  aflagde Eed  forklarede  at Natten til 1 September sidstleden blev Vidnet af \den/ Bod som af Ole Olsøn Fixe den ældre omforklaret, mod sin Vilie og Vidende frastiaalen de iblant Tyve Kosterne under No: 4 i æsken anførde Sølv tøy  vurderede til 6 Rbd n: v:  dem Vidnet alle tilkiender sig som hende tilhørende   videre det blant Tyvekosterne i Bylten No: 11 forefundne  en sort fløyes Børe(?) (Bøer) med sølvspende  og de flere Sager  ialt ansatte til 1 Rb 3 mrk n: v:  dem Vidnet \ogsaa/ alle tilkiente sig som sig tilhørende   saa blev hun og sam/m/e Tid frastiaalen et lidet Skrin \med laas/  hvori fantes {toe 5} 11 d DC:  bestaaende af toe 5dr og en Enkel daler Seddel   saaog et Kridthuus  hvori et 4mrk stykke, et 2mrk stykke, en ort, en 8Skilling, en 6s  og toe 4s  samt 12 nye toe Skillinger  og end videre 6 á 8 Skilling i anden smaae mynt  dem hun ei nøyere kan Erindre  Pengene troer Vidnet at være blant de forefundne Koster  skiønt hun \ei/ Edeig (Edlig?) kan udtage dem, og forventer sig dem dog tilkient, men Skrinet, og Krithuset, samt 3 alen grønne Silkebaand, en halv Al: omtrent med Sølvsnor, dem hun og sam/m/e Tid blev frastiaalen og ikke findes blant de anholte Koster, og som hun tilsam/m/en anser værd {hvilket alt hun anser af Værd} i det ringeste 3 Rbmrk n: v:  hvilket hun haaber sig i sin Tid tilkient Erstattet   hvem der forøvede dette Tyverie  derom kan Vidnet intet oplyse  ei heller om Arrestantens eller hans Kam/m/erat Oles Forbrydelser, og hvor bemeldte Ole nu opholder sig   kunde intet videre til oplysning angive  vedstod Provet  og blev Demit:

  Da ingen havde videre at tilføre, og intet videre denne gang kunde foretages  blev Arrestanten til Vagten overleveret, for at transporteres til Wosse arresthuus  og hermed for denne Sinde sluttet   og den i Retten leverede Skræppe med Tyve Koster forseiglet.

                                                                                                                         A v W S Koren

Ole, Lars, Sjur, og Mikel  alle af Helleland  med paaholden Pen

 

 

 

Præliminair Forhør.

Aar 1813  den 20de September  blev \Extra/ Retten sadt paa Gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver og de tvende Eedsvorne Laugrettes mænd Ole Larsøn Helleland, og Mikel Endresen Helleland, for efter Amtets ordre af 4 f: M: at optage et Forhør over Helie Jacobsøn Willure, der ifølge Klage af hans Moder Christie Heliesdtr: skal have Mishandlet hende og hans Sødskende.

  Hvorda!  Dom/m/eren fremlagde bemeldte Amtets ordre, samt paaberaabte Klage dtr: 7 Julii sidstleden fra Christie Heliesd: Willure, som begge blev oplæste  saal:  # #

  I Anledning forestaaende Klage lod Dom/m/eren vedkom/m/ende indkalde ved Mundtlig Varsel  hvorom stevne attest her indtages  saal:  #

  1.  Fremstod Inqvisitten Helie Jacobsøn Willure  som havde hørt Moderens Klage og alt foranførte oplæse  og derefter paa tilspørgende declarerede:  at han er 24 Aar gam/m/el, blev confirmeret i sit 16de aars Alder, og sagde at han aldeles ikke finder sig skyldig i de af hans Moder paaklagede Fornærmelser mod hende eller hans Sødskende, ei heller mod hans afdøde Fader, 2 Aar omtrent førend hans Fader Jakob Ellingsøn Willure døde  erholt han med sin Faders Samtykke bygslet af Hr: Formann den det af hans Faders Brug som Forman eier og henhører under Lyse Kloster Gods, men den Deel deraf  nemlig noget under det halve Brug som For Kingservigs Præstebord beneficeret  opsagde ei hans Fader, men muntlig lovede Inqvisitten med Tiden at ville oplade det for ham, og denne del af Bruget har Inqvisittens Moder endnu, men den Part han af Forman {har} blev bygslet  har han tiltraad efter her Formans ordre  og senere er det hun er bleven ham vred og anser sam/m/e som en Fornærmelse mod hende og hans Sødskende  3 i Tallet  som alle er voxne og confirmerede  da han havde Formans ordre at tiltræde og bestyre Bruget \og?/ stod i Ansvar for Husene  som vare til nedfalds, saa han sig nød til at antage den del af Gaardens bestyrelse, og herover opkom en og anden smaae ordstrid mellem ham og hans Moder, og Sødskende, \men/ hvori han sikkert ikke har til side sadt Rolig ærbødighed, ei heller ulovlig Fornærmet sine Sødskende  videre kunde han ikke afgive til oplysning om det paaklagede.

  Fremstod No: 2.  Paa Klagerinden  Inqvisittens Moder  Christie Heliesdatter Willures Vegne, mødte hendes Laugværge Haldor Haldorsøn Oppedal  som meldte at hun for nærværende Tid ligger dødelig Syg, men haver opgivet for ham, at oven afhørte hendes Søn Helie slog hende forrige Aars Høst med et stykke Older Brende, og senere hen

 

1813: 26b

 

paa Vinteren slog han hende med en lyse stage, og i dette Aars Foraar overhæglede hende med Skiældsord paa Ageren, {med} og kastede Stene efter hende og Sødskende, Comparenten hørde og selv i dette Foraar en gang at her Anklagede Helie i en ond strid med sin Moder kalte hende Tyv og Taske, videre vidste Comparenten ei at forklare.

  3. og 4. Deponentere  Elling Jacobsøn, og Østen Jacobsøn, sagde sig den første i sit 20de  og den anden i sit 19 aars Alder  {og forrige} \og begge/ sidstleden Foraar nød Alterens Sacramente, forklarede enstemmigen:  at de saae her Anklagede  deres Broder  først kom i ordstrid, med deres og sin Moder i anledning han ville have {hendes  hans} \af Sødskende med/ Hesten  som hørde hans Faders Stervboe til  {for at} skulle kiøre Sten til et Huus {et}  hvilket hun ikke da ville giøre, og i anledning heraf slog han til hende over Armen med en Older Skie, hvilket skeede uden for huus døren.  Engang i Vinter kom her Anklagede Vred ind igiennem Stuedøren, og gav sig i Trette med dem  /: Comparenterne :/  og da de en Tid lang {havde kom} fortsatte at Trættes  sagde deres Moder til dem at det var skam at de Trettede længer, hvorpaa her Anklagede Helie trev en lysestage, stødte den først i gulvet, og derefter slog sin Moder over Armen, hvorpaa begge Comparenterne gik ud, flere gange have de ikke seet ham lægge Haand paa hende;  i dette aars Foraar saae Comparenterne at Anklagede Helie ville tage og bruge Hoppen som tilhørde deres fælles Faders Boe, der stod under Skiftebehandling, og hans Moder stod med for at bruge den selv, men han sled Tømmene fra hende med magt, saa at der endog vistes Blod paa hendes Hænder.  Ligeledes anden gang i dette Foraar tog han Ahren  der tilhørde deres Faders Boe, af Ageren, og læste den ind i Naboens Buehuus   Saa har \og/ de hørt ham andre Tider at skiændes med sin Moder, hvilket de ei kan \nærmere/ opgive.

  Anklagede Helie declarerede:  at da hans Moder havde foretaget sig at Pløye paa de Agre der tilhørde hans Brug, og paastod at ville pløye og høste dem  saa saae han sig nød til at tage Ahren  hvormed hun pløyede  i forvaring   I Henseende at hans Brødre have forklaret at han skal have slaget sin Moder flere gange  da benægter han aldeles deres Udsagn, men de som staar efter at hans Moder skal beholde det hele Brug og ei tilstæde ham at benytte sit Tilbygslede Jordebrug, ere hans Efterstræbere, og haaber derfore at deres Forklaringer ei antages gyldige

  5te Deponent  Ragnilde Jacobsdatter  Anklagedes Søster  sagde sig 26 aar Alder  nød Alterens Sacramente i sidstleden Foraar, forklarede sig i et og alt fuldkom/m/en overensstem/m/ende med forestaaende hendes Brødre Elling og Østen  vidste intet videre at forklare   afskediget.

  6te Deponent  Ole Olsøn Willure  forklarede:  at han som Boesiddende Husmand paa Willure aldrig har seet  eller hørt af andre end Anklagedes Moder og Sødskende  at han  /: Anklagede :/  enten skal have slaget eller vist usømmeligt forhold mod sin Moder Christie  men derimod er hun  /: Anklagedes Moder :/  et Menneske som er vanskelig at omgaaes.  Han vidste intet videre til Oplysning om Anklagedes forhold mod hans Moder   afskediget.

  7de Deponent  Anna Johannesdtr: Willure, forestaaende Deponents Hustrue, forklarede sig i et og alt overensstemmende med hendes Mand   afskediget

  8de Deponent  Johannes Olsøn Willure, sagde sig henved 80 Aar, Gaardbruger paa Willure  forklarede at han aldeles ikke har seet, noget uanstændigt af Helie mod hans Moder, langt mindre at han har slaget hende  men har bestandig kient Anklagedes Moder, som et vanskeligt Menneske, at kom/m/e til rette med  og upaalidelig i ord og Tale, og har de af hende og hendes øvrige Børn hørt meget Snak om hendes uoverensstemmelse med hendes her anklagede Søn.  Ved intet mere at oplyse   afskediget

  9de Deponent  John Johannesøn Willure  sagde sig 38 aar, Søn af forestaaende deponent  nød Alterens Sacramente i sidste Foraar, forklarede:  at han ofte har hørt usømmelig usamdrægtighed mellem klagerindens samtlige Børn, men han har aldrig seet noget usøm/m/eligt eller fornærmeligt af Helie mod hans Moder, undtagen at Deponenten engang saae at Anklagede og hans Moder stod begge og holt i Tømmen til Hesten  som en hver af dem ville styre  Deponenten gik forbie og {ville} hørde og saae ei videre, da han den gang ei standsede,  at Helie skal have slaget sin Moder har Deponenten aldrig seet   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget

  10de Deponent  Ole Nielsøn  Tienende hos Johannes Olsøn Welure  sagde sig 19 Aar, og sidstleden Foraar at have nødt Sacramentet, forklarede:  at han ofte har seet og hørt Anklagede og hans Sødskende at have været i Trette sammen, men har aldrig seet at Helie enten skiælde eller slaae sin Moder, dog saae han engang i dette Foraar Anklagede Helie at drages om Hoppen med sin Moder, og da raabte hun til Comparenten om at denne skulle kom/m/e til hielp  da Helie ville tage Hoppen fra hende for at bruge den, men Vidnet ville ikke gaae op  da han ei ville lægge sig i deres Trette, men saae at Helie beholdt Hoppen efter at de begge en Tid hafde trukket i Tømmene, uden at Comparenten kan

 

1813: 27

 

Erindre han hørde at de Skiæltes   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget

  11. Deponent  David Johnsøn Willure  sagde sig 38 aar, nød Alterens Sacramente i Foraaret  er boesat paa Willure, forklarede:  at han aldrig har seet eller hørt at Anklagede Helie skal have enten slaget eller vist usømmeligt Forhold mod sin Moder, men har ofte hørt hans Brødre og ham at Trættes   den gang hans Brødre har omforklaret at han skal have slaget sin Moder uden for Stuedøren var Komparenten tilstæde, og stod tet hos, den hele Tid, og hørde da at Brødrene Trættedes, og hørde da og at Østen udskiældede Broderen Helie og kaldte ham en forbandet Malttyv  i hvilken Anledning Komparenten  som stod hos  sagde {at} \til/ Helie han burde Prygle sin Bror op, hvorpaa Helie  som stod med en Olderskie i Haanden  han brugte at tage Haarene af en Hud med, slog til sin Broder Østen i det denne gik fra ham i giennem et Led  men han slog aldeles ikke sin Moder  som og var tilstæde, saavit Vidnet saae, hvilket er saa meget mindre mueligt  som Anklagede fulgtes derfra med Comparenten  og hørde ikke engang at Helie den gang trættedes med Moderen   vidste intet videre at forklare   afskediget

  Deponenterne No: 3 – 4 og 5  Elling  Østen og Ragnilde  vedblev deres forhen givne Forklaring  at Anklagede Helie den gang  her omforklaret  slog sin Moder, men om Slaget var tiltænkt Østen  og tilfældigen traf hende  derom kan de ikke sikkert sige, men saae {begge} \alle/ at hun fik et Slag over Armen af ham  /: Helie :/

  Da ingen vidste videre at forklare  blev Forhøret hermed sluttet

A v W S Koren     Ole Larsøn Helleland,   Mikel Endresøn Helleland  med iholden Pen

 

 

 

Præliminair Forhør

Aar 1813  22de September  blev Extraret sat paa Sorenskriver Gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver  og i Overvær af Henrik Lind og Nils Bredal  for efter Amtets ordre af 4 August sidstleden at optage et Forhør i anledning et Overfald som Gunder Larsøn Sebbe og Sønnen med flere skal have forøvet mod Ole Svendsøn Sebbe.

  Hvorda!   Dom/m/eren fremlagde Amtets ordre  tillige med hosfølgende Klage datr: 26 Maii sidstleden, hvilken ordre blev oplæst og her indtages  saal:  #   men Klagen  ligeledes oplæst  vedhæftes dette Forhør.

  I anledning forestaaende Ordre og Klage har Dom/m/eren ved Mundtlig Varsel ladet indkalde alle Vedkom/m/ende  hvorom Stevne vidnernes varsel attest her indtages  saal:  #

  Som første Deponent mødte  Ole Svendsøn Sebbe, og forklarede sig ellers overensstemmende med Klagens indhold  at være bleven slaget af Gunder Larsøn Sebbe, samt hans 2de Sønner, saa og af Soldat Jacob Olsøn Worberg, i det Comparenten kom fra sit Hus {ud i U} og gik ud i Udmarken for at bortjave!! (bortjage) nogle Kreaturer  Gunder Larsøn Sebbe tilhørende  hvorhos han tillige declarerede:  at han nu ihenseende denne Fornærmelse af Gunder mod ham  forlængst er bleven Forligt, og har indgaaet Foreening {inden} for Retten {inden} \under/ en Aastedsag i Anledning hans aftrædelse af gaarden Sebbe til anklagede Gunder, og da deklareret at denne Tildragelse skal paa begge Sider mellem dem ansees som afgiort og forglemt  og ikke paatales af nogen af dem,

  Som 2. Deponent fremstod Anklagede Gunder Larsøn Sebbe  som der forklarede, at forrige Aar afstod klageren Ole Svendsøn Sebbe sin paaboende Gaardepart i Sebbe til Anklagede Gunder  i anledning hvilken afstaaelse Comparenten erholt Bygsel og indfæstning hos gaardeieren Forman, men da han om Foraaret skulle have sine Kresturer i Marken og oppløye Jorden  nægtede Klageren Ole Svendsøn ham al brug og benyttelse, Anklagede Gunder var  tilligemed hans Sønner Ole og Lars  samt Soldat Jakob Olsøn Worberg  ude i bemeldte gaards Mark omhandlede Tiid, \19 Mai sidstl:/ med sine Kreaturer, og da Klageren Ole saae Kreaturerne i Marken  kom han hiemmene fra med en Stør i Haanden, og da han kom ud, hvor Anklagede var  slog han med {med} bemeldte sin Stør  først til her Anklagede Gunder, saa at denne falt til Marken, hvorpaa Soldat Jacob Worberg straxt løb til og hindrede ham i at slaae mere end et slag til  som ikke egentlig rammede Comparenten  som var falden til Jorden ved første slag  da Stokken Ole Svendsøn havde  som var omtrent 3 Alen lang  stødte an mod Jorden, hvorledes da videre tilgik kan anklagede Comparent ikke erindre  da han den gang var ør af det slag han havde faaet i Hovedet, men har hørt sige at Ole Sebbe sprang tilside og falt om i en Stenuhr  hvor han stødte sin Fod, hvorefter han siden foregav at være bleven Slaget af Comparenten  hans Sønner og bemeldte Jacob, og saaledes indgivet en usandferdig Klage, som den der er bleven overfaldet og slaget, i den Stæd at han var den som overfaldt og slog Anklagede   Ole Svendsøn Sebbe paastod at han ikke slog, men blev slaget   Da en hver af dem vedblev sin Paastand kunde ingen nøyagtig oplysning af dem erholdes   Paa nærmere tilspørgende declarerede Gunder  at da Ole Svendsøn under forbemeldte Aastedssag har fratraad Gaardens Brug  saa ere de i henseende det her passerede og blevne Forligte  saa at intet herom Paaklages for nogen af deres Siide.

  3de og 4. Deponentere  Ole Gundersøn og Lars Gundersøn  anklagede Gunders Sønner  sagde sig den første 22, og den anden 18 aar gam/m/el, nøde Alterens Sacramente i dette Foraar  forklarede sig i et og alt aldeles overens stem/m/ende med deres Faders Forklaring, hvorhos de tillige sagde  at da de bemeldte Tid saae deres Fader fik et saadant slag af en stor Stok, hvormed Klageren Ole slog ham  at deres Fader falt som død til Jorden  bleve de saa forskrækkede at de lidet kan Erindre hvorledes

 

1813: 27b

 

derefter tilgik  men at Ole  i det han kom med støren i Haanden  slog først til deres Fader  uden at denne giorde ham noget  det kan de {de} til vished bevidne, som og af Soldat Jacob Worberg  da han saae at Ole Svendsøn kom med Støren i Haanden, og frygtede han kunde have ont i Sinde  formanede ham  /: Ole Svendsøn :/  ikke at øve nogen overlast enten paa Folk eller Kreaturer, kort efter var det han sprang op til deres Fader og slog ham   vidste intet videre at forklare   afskedigede

  Fra oftmeldte Soldat Jacob Olsøn Worberg  som 5te Deponent  blev fremlagt {hans sk} et af ham udstæd skriftlig Vidnis byrd i denne Sag  som han  førend sin afreise  efter forlangende skal have afgivet  dtr: 26 Maii sidstleden  hvilket herhos følger Akten vedhæftet

  6te Deponent  Tore Olsøn Sebbe  sagde sig 53 aar gam/m/el, nød Alterens Sacramente i Foraaret   7de Deponent  Lars Giermundsøn Sebbe  56 aar  gik til Alters i Foraaret   og 8de Deponent  Ole Pedersøn  sagde sig 48 aar, nød Sacramentet i dette Foraar   forklarede alle 3 enstemmigen:  at Torsdagen 27de Maii sidstleden bleve de hæntede op i Stuen til Klageren Ole Svendsøn Sebbe, de saaede at hans ene Fod var meget Hovnet  og hørde at han foregav at han var bleven slaget af Gunder Larsen Sebbe  hans 2de Sønner Ole og Lars  samt af Soldat Jacob Worberg  og hvorhos han foreviste dem nogle Stokker  3 i Tallet  som hver af dem var omtrent en god alen lang  og omtrent 2 Tom/m/er tyk, hvormed han han!! sagde at være bleven slaget   dette var hans Udsagn for Comparenterne, og dette er alt hvad de kan oplyse, da de intet veed om det passerede  uden som anført efter efter Oles Udsagn   afskedigede

  Da indkaldte Lars Baarsøn Sebbe førend indkaldelsen var fraværende paa en Reise til Kongsberg  og ikke vides hvad Tid han kom/m/er tilbage, saa kan han nu ei blive afhørt, men da Tosten Ravondsøn(?) Møklethun selv var tilstæde ved hans Indvarsling, og uden Aarsag udebliver, saa har Dom/m/eren beordret de 2de Mænd Lars Giermundsøn Sebbe, og Ole Pedersøn Sebbe at bringe ham paa hans egen bekostning snarest muligt hertil stædet til afhørelse

  I anledning dette  udsættes Forhøret indtil Tosten Møklethun bliver her Indbragt

A v W S Koren     Lind     Bredal.

 

 

Aar 1813, 27de Septbr:  blev forestaaende Forhør fortsat paa gaarden Helleland af Sorenskriveren  i Overvær af de 2 Vidner Henrik Lind og Nils Bredal

  Hvorda!   Mødte tilstæde som 8de Deponenet  Tosten Ravondsøn(?) Møklethun  henved 60 aar  og dette aars foraar nød Alterens Sacramente  forklarede:  at han ei var tilstæde {ved det om} omhandlede overfald  og ved ikke andet derom at forklare, end at \Vidnet af/ Ole Svendsøn Sebbe henved 8 dage efter Tildragelsen blev indkaldet (ned-?) til Ole Svendsøn Sebbe, hvor han laae Syg i sin Stue, og da beklagede sig for Vidnet at han var bleven overfaldet og slaget i Marken af Gunder Larssøn Sebbe \med flere/  saadan som i Klagen anført  og foreviste Vidnet sin Fod  som var meget Hovnet, og vistes at have faaet tvende Stød eller Slag over Skinnebenet   vidste intet videre til Oplysning   afskediget

  Da det ikke kan vides hvad Tid den paa Østlandet fraværende Lars Baarsøn Sebbe kan kom/m/e tilbage, og han i Tilfælde Sags anlæg kan blive afhørt  der desuden er formodning om at han intet videre veed at forklare end hvad han af Klageren Ole Sebbe selv har hørt  saa fant Sorenskriveren det ikke rigtigt efter hans tilbagekomst at udsætte Forhøret  men hermed sluttede sam/m/e for at tilsendes Stiftet.

A v W S Koren    Lind     Bredal

 

 

 

Justids Forhør!

Aar 1813, den 8de October  blev Extraret sadt paa Gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver  i Overvær af de tvende Vidner Lars Arnesøn Helleland og Ole Haldorsøn Helleland, for efter Amtets Ordre af 9 Septbr: sidstleden  som herhos vedhæftes, at optage et Forhør til Undersøgelse om de tvende Personer Lars Hansøn og Hans Johannesøn, deres Forhold medens deres Omvanken heri Hardanger   Disse Personer ere som Pasløse paagrebne og anholte, og det i Anledning deraf under 26 August sidstleden  tillige med en hoshæftet Skrivelse fra hr: Foged Budtz til den constituerede Sorenskriver Baade(?)  følger herhos vedhæftet

  Sorenskriveren har ved Mundtlig Varsel ladet Indkalde her til Retten alle dem som i forommeldte Forhør findes benævnte, som og alle de som boe paa de deri benævnte Gaarde og kan formodes at vide noget om de Angieldende  samt enhver anden som ved Efterspørsel haver formodning om at kunde vide noget om disse Personer.

  Hvorda!   Mødte som første og 2de Deponent  Johannes Noassøn Hildestvedt og Iver Larsøn øvre Spilde

 

1813: 28

 

som begge ere beskikkede Værger for Sjur Størksøn Moe  der er aldeles berøvet forstandens Brug  disse forklarede:  at bemeldte vanvittige Sjur Størksøn Moe i afvigte Som/m/er i deres Favær!! (Fravær) forærede de tvende herom spurgte omreisende Personer Lars Hanssøn og Hans Johannesøn tvende Bøger  fordi den ene af dem skrevet Brev for bemeldte vanvittige. Comparenterne erklærede i øvrigt at de aldeles ikke haver hørt af bemeldte omspurgte 2 Personer enten have staalet, eller begaaet nogen slags uskikkelighed  de reiste allene om og hørde efter at faa dagarbeide  men der sagdes om dem at de ikke vare villige at Arbeide et hvert slags Arbeide som blev dem anbudet.   Comparenterne vidste intet mere til Oplysning   afskediget.

  3die Deponent  Nils Nilsøn Rogde  fremstod og forklarede:  at bemeldte omspurgte Personer Lars Hansøn og Hans Johannessøn kom sidstleden Midtsom/m/ers Tider Reisende til Comparenten og begiærede Arbeide  hvorpaa de forblev {2 dager}  den ene 1 og den anden 2 dage, og arbeidede hos Comparenten  som der foer gav dem Maden, \og/ den ene 1 rd DC:  og den andet!! (anden)  som var 2 dage  i stæden for Penge et Par gamle Skoe, Comparenten ved at disse 2 Personer Reiste en Tid om heri Hardanger og søgte Arbeide  men har ikke hørt at de foretog dem noget Strafværdigt   afskediget.

  4. og 5. Deponentere  Lars Larsøn Bleie og Knud Mikelsøn Bleie  hvilke begge forklarede:  at de omspurgte Personer Lars og Hans vare begge i sidstleden August Maaned der paa Gaarden Bleie og forlangte Arbeide, men Comparenterne havde intet Arbeide at sætte dem til, de gav dem Mad  hvorpaa de Reiste dagen efter, Comparenterne erfarede ikke  eller har hørt  at de har begaaet noget Strafværdigt medens deres ophold her i Hardanger   afskedigede.

  6. Deponent  Svend Wichingsøn Kambestad  forklarede:  at de omspurgte tvende Personer kom til ham {til ham} en Eftermiddag i sidstleden August Maaned, og spurgte om de kunde antages i Arbeide, Comparenten gav dem Mad og bad dem bære Korn ind  hvorpaa de bar hver sin Bør  og derpaa nægtede at Arbeide meere og reiste bort   Comparenten ved ikke iøvrigt at de under deres ophold heri Hardanger har foretaget noget Strafværdigt   afskediget.

  7de Deponent  Ole Hansøn Røthe  forklarede:  at sidst i afvigte August Maaned, dagen kan Vidnet ei Erindre  vare de omspurgte Personer Lars Hansøn og Hans Johannesøn paa {bemeldte} gaard\en/ Røthe her i Hardanger og begiærede Dags Arbeide eller Aartieniste  og kiøbte da Hans Johannesøn {af} et stydegevæhr (skydegevæhr) af Comparenten  og gav der for 6 r DC: i Penge  en hestepidske anslaaet til 6 rd DC:  en Skindboxe til 4 d  og ¼ Mark Krudt som blev anset 1 r 3 mrk  Skindboxen forærede Comparenten siden til Omspurgte Lars Hanssøn for at han kunde have den at gaa i  Omspurgte Hans bar en Høebørre  fik Mad aften og Morgen  og reiste derefter \fra/ gaarden, Comparenten har ikke hørt at de under deres ophold her har forøvet noget Strafværdigt   afskediget.

  8. Deponent  Anders Haaversøn Røthe  forklarede:  den gang de omspurgte Personer som forestaaende 7de Deponent om forklaret opholt dem paa Røthe  kiøbte Vidnet af Hans Johannesøn en Hæstepidske  og gav derfore 6 d DC:  som blev betalt med 3 d i Penge  og ½ Mark Krudt for 3 d DC:  de forlangte Arbeide  men der paa gaarden behøvede de dem ikke  hvorpaa de reiste næste Morgen   Comparenten har ikke erfaret eller hørt noget Straf værdigt om dem under deres ophold her i Hardanger   adskedigede

  9. Deponent  Peder Pedersøn Espe  forklarede:  at de omspurgte 2de Personer Lars og Hans var nu i Som/m/er  sidst i Julii eller først i August Maaned  paa gaarden Espe og forlangede Arbeide, de blev anmodet om, at bære Korn  men dette giorde de ikke  de fik {et} \2/ Maltid!! (Maaltid) Mad aften og næste Morgen  og Comparenten gav Lars Hansøn en Skind Boxe  hvorpaa de reiste uden at foretage videre Arbeide end de ragede lit Høe   Comparenten har ikke hørt at de under sit ophold her har begaaet nogen Forbrydelse   afskediget

  10de Deponent  Asgild Wigligsøn Sexe  forklarede:  at i begyndelsen af sidstleden Kornhøst  Dagen kunde Comparenten ei Erindre sig  kom de herom spurgte Personer til Gaarden Sexe  og da kiøbte {de en} \baade Hans Johan/n/esøn og/ Lars Hansøn af Comparenten \hver/ en Hestepidske  som {han} \Lars/ betalede med en Bog, \og Hans med 1 ..agel….?  hvorfor han fik 1 d DC: tillige med Hestepidsken/  de forblev kun en kort Tid derpaa Gaarden  og gik straxt derfra   Comparenten ved ikke at de har, medens deres ophold her  giort sig skyldig i nogen Forbrydelse   afskediget

  11. og 12. Deponentere  Sjur Iversøn Alsager og Sjur Sjursøn Alsager  den sidste mødte paa hans Fader Sjur Alsagers Vegne  som ere fraværende paa en Reise  begge forklarede enstem/m/ig at de herom spurgte 2de Personer Lars Hansøn og Hans Johannesøn kom Reisende dertil Gaarden Alsager en Aften først i sidstleden August maaned  de sagde sig fra Opdals Sogn  og at de Reiste for at søge Arbeide i denne Trange Tid, Comparenterne havde intet Arbeide for dem, men gav dem Mad om aftenen  og næste Morgen fik de 2 gange Mad, den ene gang nede paa Alsager, og den anden gang oppe paa Stølen  ¼ Miil fra gaarden, paa Veien til Jaastad, dette uagtet  sloge de Laaset fra Sæhlshus døren \ sam/m/e dag / paa næste Støl  en god halv fierding vei fra førstmeldte Støl  og der spidste de \af/ en Røm/m/e kolle  samt havde enten spist eller taget med sig omtrent 1 Mark Smør og lidet Fladbrød, \der tilhørede Comparenten Sjur Sjursøns Fader Sjur Arnesøn Alsager/  hvorefter de fortsatte Veien til Jaastad   iøvrigt veed ikke Comparenterne at omhandlede Personer har begaaet nogen Forbrydelse medens deres ophold her   afskedigede

  13. Deponent  Knud Hansøn Jaastad  forklarede:  at de omspurgte Personer kom over Fieldet fra Alsager en aften den Tid næst forestaaende Comparenter har omforklaret  og sagde at de agtede sig {ind til i Sø} længere ind i Sørfiorden i Arbeide, de erholt hos Comparenten et Maaltid  og derpaa gik Landeveien ind efter   Comparenten vidste intet om deres Forhold medens deres ophold heri Hardanger denne Som/m/er har begaaet nogen forbrydelse   afskediget.

  14de Deponent  Helie Jacobsøn Willure  forklarede:  at sidstleden Augustii Maaned kom herom spurgte 2de Personer til Comparenten og forlangte Arbeide, allene for Kosten, hvorpaa {han} de forblev en dag hos ham og arbeidede ganske flittig med at bære Høe og Korn  erholt derfor Maden, og Logie næste nat  hvorefter de reiste bort  da Comparenten ei behøvede dem længere  hvor hen de Reiste ved han ei   Comparenten ved ikke de have begaaet nogen Forbrydelse   afskediget

  15de og 16de Deponentere  Amund Pedersøn Ureim og Britha Jacobsd: Ureim, Jacob Haaversøn Ureims Hustrue  forklarede:  at de heromhandlede Personer kom til gaarden Ureim en Fredag Aften i sidstleden August Maaned  og sagde at de Reiste for at søge Tieneste eller Arbeide, de fik om aftenen Mad hos Comparentinden  næste Morgen stod de ikke op af Sengen førend langt hen paa Morgenen  uagtet de blev vognet for at gaae

 

1813: 28b

 

paa Arbeide om de ville, da de vare opstaaede sagde Comparenten Amund at de vare for dovne naar de ville tænke at faae arbeide, og da de derefter hos Fruentim/m/erne havde faaet Mad  lod Vidnet dem tilsige at de maatte Arbeide noget for den Mad de havde faaet  hvortil de svarede  Fanden maatte arbeide  og der paa Reiste de bort   Comparenterne vide i øvrigt ikke at de har begaaet noget Strafværdigt under deres ophold her

  Da efter forestaaende undersøgelse samt flittig efterspørgsel uden om  intet har været at opspørge om noget ulovligt Forhold af bemeldte omreisende Personer medens deres ophold heri Hardanger, saa bliver dette Forhør for denne gang hermed sluttet  intil sam/m/e {k} efter Høstetingenes slutning her i Hardanger {kan} sidst i denne eller først i næste Maaned kan blive atter foretaget til undersøgelse om deres Forhold paa Woss medens de der har omreist

                                                                                                                    A v W S Koren

Lars Arnesøn Helleland    Ole Larsøn Helleland  med paaholden Pen

 

 

 

Justids Extra Rets Tings vidne.

Aar 1813, 9de October  blev Extraret sat paa gaarden Helleland af Stædets Sorenskriver og de tvende Eedsvorne Laugrettes mænd Ole Larsøn Helleland, og Lars Johnsøn Eidnes  for i fortsættelse af forhen passerede at behandle Tyvssagen mod Giest Baarsøn Hyllesgaard.  Paa Actors Vegne mødte her: Fehnrik Lind, og paa Defensor  Dannebrogsmand Hilles Vegne mødte hr: Nils Bredal.

  Actor declarerede:  at da Angieldende Giest Baarsøn Hyllesgaard {under}  medens hans Natte herberge hos Lehnsmand Anders Josephssøn Lille Graven  under hans Transport herfra Helleland til Wosse Arresthus er undvegen, og til denne Tid ikke har været at finde til paagribelse, saa kan han ikke frem stille ham her for Retten for at give Tilsvar og Oplysning i Tilfelde saadant kunde findes fornøden.

  Hvorda!   Actor fremleverede den af ham udstyrede Stevning med Sorenskriverens med!! Sorenskriverens!! Beram/m/else til Sagens foretagelse her i dag og Forkyndelses Paategningerne  som alt indtages her  saal:  #    Actor begiærede at Retten ville skiønne og ansætte ligesom skeed er for de løsøre Ting  hvad Værd de\n/ anser at de stiaalne Penge af forskellige myntsorter \og Banco DC:/ bør have mod Rigsbankpenge m: v:  paa det at alt det stiaalne kan Reduseres til en Mynt benævnelse   {Laugrettet} \Retten/ afgav derpaa saadan vurdering   1 Dansk Specie for 3 Rbd 72 s N: V:   af 4mrk stykker, 2mrk stykker, \Orter,/ Markestykker {\24/ s} 15skillinger, 10skillinger, 8skillinger, og 6skillinger  hver 1 rd af disse Mynter at være Værd 3 Rbd 48 s N: V:   \Sølv/ 4skillinger  2skillinger  \og 1s:/  samt Kobberskillinger af 1771  hver 1 rd af denne mynt til 2 Rbd N: V:   i henseende DC:b:Sedler  da bliver hver 6 rd at ansee for 1 Rbd N: V:   Kobberskillingerne af 1810 og 1811, hver Skilling til 1 Rbs N: V:

  Derpaa fremstod de forhen under denne Tyvs Sag forhørte Vidner  Ole Olsøn Fixe den ældre  Ole Olsøn Fixe den mellemste,  Ole Olsøn Fixe den yngre  og Guro Olsdatter Fixe  hvilke alle bleve forelæst deres forhen afgivne Vidnesbyrd  som de under den forhen aflagde Eed vedstod rigtig  og erklærede sig fuldkom/m/en fornøyede med den af Retten sadte taxt saavel paa de frastiaalne Vahrer som myndt Sorterne  hvorhos de paa nærmere tilspørgende forklarede:  at den Baad hvormed Angieldende  efter hans forklaring  tilligemed hans Kammerat Ole reiste til Fixe paa, fant de liggende ude ved Søen ved \et/ Bierg  og roede med den henved en fierding Vei ud til gaarden Fixe  hvor de lagde den efter sig paa Stranden   de stial altsaa ikke Baaden  men brugte den allene uden Tilladelse et stykke Vei, og har Eieren erholt den uskad sam/m/e dag til bage.  Ingen vidste mere at forklare, og kunde ei heller oplyse hvor Angieldende Gies og Kam/m/erat er bleven af.   Demitterede.

  Trond Trondsøn Tvedt, og Maritha Trondsdatter Tvedt, hvilke \blev/ forelæst deres forhen givne Vidnesbyrd  som de under den forhen aflagde Eeds Kraft vedstode rigtig  hvorhos \de/ erklærede sig fuldkom/m/en fornøyet med den af Retten saavel paa Vahrer som Penge satte Værdie, og sagde Trond under sin forrige Eeds Kraft at den blant de flere Ting under No: 13 taxerede gamle Skræppe  ansat til 3 Rbs N: V:  er ham tilhørende  og mod hans Vilie og vidende ham frastiaalet  sagde dernæst at hans \lille/ Søn Trond Trondsøn  som er frastiaalet 8 mrk Sølv mynt og nogle Knapper  er nu i 15 aars alder og uconfirmeret,  ingen af Vidnerne sagde sig at vide noget om hvor Gies og hans Kamerat nu ere bleven af  ei heller mere at kunde oplyse   Demitterede

  Som      Vidne  John Torgersøn Lussand  boende paa Gaarden Lussand  sagde sig 68 aar gam/m/el  og sidstleden Søndag at have nyt Alterens Sacramente  aflagde Lovens Eed  forklarede:  at om Freddags Morgenen 27de August sidstleden  blev Vidnet paa Stølen  Lussands Støl kaldet  frastiaalet et Par Skoe, et lidet Røm/m/ebøtte  \og/ en \nye/ Lærretsdug  omtrent 5 qvarter i firkant  samt omtrent ½ Kande tyk Fløde og 10 Lepser Fladbrød  hvilket alt Comparenten mistede mod sin Vilie og Vidende  uden at han veed af hvem det blev stiaalet,  og anseer Vidnet disse Ting tilsam/m/en af Værd 2 Rbd 48 s N: V:, hvoraf Vidnet tilhiemlede sig det.  Retten foreviste Røm/m/ebøtten  som Laugrettet ansaae af Værd 2 Rbs N: V:  Vidnet formoder at de ham frastiaalne Ting ere ham frastiaalet af Angieldende, eller den af ham benævnte Kammerrat Ole, da Røm/m/e bøttet er befunden hos ham  men forøvrigt ved han ingen oplysning at afgive  ei

 

1813: 29

 

ei!! heller er han vidende hvor Angieldende Giest eller hans Kamerat Ole nu opholder dem.   Paa sam/m/e Støl med Vidnet  støler tillige opsidderen paa Gaarden Beggevig  ved Navn Ellef Holgersøn  som og sam/m/e Tid skal have mistet en del Ting   dette er alt hvad Vidnet ved at forklare   blev dette sit Prov forelæst  som han vedstod   demit:

  Som      [Vidne]  Ellef Holgersøn Beggevig  boesiddende paa Gaarden Beggevig  sagde sig 63 aar gl:  gik til Alters i Søndags 8te dage siden, aflagde Lovens Eed  forklarede:  sam/m/e Freddags Morgen 27 August  blev Vidnet imod hans Vilie og Vidende frastiaalet paa Lussands Støl, en sort Vadmels Vampe, en Sæk  der egentlig har været et Pudevæhr, \og/ en gam/m/el Lærretsdug, hvilke \alt/ Vidnet vurderede 4 Rbd 48 s N: V:   Vidnet ved ikke \af/ hvem bemeldte Ting blev stiaalet,  Vidnets datter Giertrud  som var paa Stølen  saae om Morgenen tidlig i Lysningen en Mandsperson staae stille  men hvem det var kunde hun ikke see eller kiende   Vidnet ved altsaa ikke med nogen Sikkerhed om bemeldte ham frastiaalne Sager er ham frastiaalet af Angieldende Giest og kamerat eller nogen anden  skiønt han formoder det maae have været Angieldende   Hvor Angieldende eller Kamerat nu opholder sig  derom er han uvidende,  Vidnet vedstod sit Prov rigtig   afskediget.    Defensor Anmærkede:  at Vidnets udladelser om hans formodning om Angieldende  ikke kan kom/m/e i Betragtning til nogen Skade for ham

  Som    [Vidne]  Giertrud Ellefsd: Beggevig  forestaaende Vidnes datter  sagde sig 20 aar gammel  og gik til Alters i Foraaret sidstleden  forklarede efter aflagt Eed og paaminde om Sandheds udsagn,  freddags Morgen 27 Augustii sidstleden  gik Vidnet som Malkepige hos hendes Fader  paa Stølen Lussand fra bemeldte hendes Faders Sæhlshus  som hun havde lukket i Laas, og stukken Nøglen hos sig, det var tilig om Morgenen, endnu ei fuldkom/m/en lyst, i det Vidnet gik  saae Vidnet et stykke borte fra Sæhlshuset en Mandsperson at staae  den hun ikke kiendte  ei heller kunde nøye see, uden at giøre sig nogen Tanke om hvem han var, eller at det kunde været en Tyv  gik hun hiem, og da hun mod Aftenen kom tilbage  fant hun sin Faders Sæhlshus opbrudt, saaledes at kringen for døren var fraslaaet, og befantes da borttaget de af hendes Fader  forestaaende Vidne  anførte Ting  nemlig  en sort Vampe, en Sæk {eller}  der egentlig har været et Pudevæhr  og en gam/m/el Lærrets Klud  de bleve bort tagne som anført mod Vidnets Vidende \og/ samtykke  uden at hun ved {hvem} hvad enten det er skeed af Angieldende Giest Baarsøn eller nogen anden.  Hvor Anklagede {Giest} eller Kamerat nu opholde sig  derom er hun uvidende  og ved intet til oplysning om ham at forklare.  Vidnet vedstod det forelæste Prov rigtigt.   Afskedigede

  Af foranførde inden Retten foreviste Koster kunde ingen af Vidnerne tilhiemle dem andet eller mere end hvad der ved enhver af dem er tilført, at de have vedkiendt dem som sig tilhørende

  Defensor fant intet at indvende mod den af Vidnerne ansatte Værd paa de frastiaalne Sager

  Actor  som ingen flere Vidner nu havde at fremstille  begiærede anstand i Sagen indtil han  saasnart skee kan formedelst nu værende Tingreiser, kan see denne Sag foretaget paa Woss, til flere Vidners afhør der paa Stædet  og om muligt endelig slutning  hvilket Retten bevilgede

                                                                                                                   A v W S Koren

Ole Larsøn Helleland    Lars Johnsøn Eidnes  med iholden Pen

 

 

 

Høstetingene i Hardanger 1813.

 

Johndals Skibrede.

Aar 1813, den 15de October  blev Retten sat paa sædvanlig Tingstæd Wigør  til afholdelse af Jondals Skibredes Høsteting. Retten betient af Stædets Sorenskriver  tilligemed de 4re Eedsvorne Laugrettesmænd  Ole Olsen Bakke, Jacob Gundersen ibid:  Ole Iversen ibid:  og Niels Gertsen Bakke, som alle forhen have sadt Laugrettet.   Tilstæde i Retten Kongens Foged  her: Budtz, Skibredets Lehnsmand Halderager og tingsøgende Almue

 

Hvorda!   Blev publiceret efterstaaende Kongelige Trykte Anordninger m: v:

  1.  Plakat ang: fremgangs maaden med frem/m/ede Reisende  dtr: 3 Maii 1813.

  2.  Ditto angaaende Forordningen i Forord: 9 August 1754 om Tiensfolk paa Landet, dtr: 9 April 1813

  3.  Do: angaaende at Prisepenge ikke modtages i den Kongl: Kasse  dtr: 20 April 1813.

  4.  Do: angaaende Flyttetiden og Opsigelsestiiden for Hus Leiere i Kiøbstæderne uden for K:havn  dtr: 20 April 1813.

  5.  Do: angaaende hvad betaling der tilkom/m/er en constitueret Embedsmand fra den Tid en virkelig er udnævnt i Embedet  d: 23 April 1813.

  6.  Do: angaaende hvad Renter der kan bestem/m/es i Vexel Obligationer, dtr: 27de April 1813.

  7.  Do: angaaende Skyds Betalingen i Rigsbankpenge,  20 April 1813

  8.  Do:  hvorvidt Umyndiges og Milde Stiftelsers Kapitaler kunne ventes modtagne i Kongens Kasse.  20 Ap: 1813

  9.  Do: betræffende Kapitaler som førend 1 August 1813 skulle betales i Species, eller Slesvig Holstens Courant.  d: 5 Maii 1813

  10.  Do: ang: Nedsættelse i Indførsels Consumtionen for indenlandsk Brendeviin  8 Maii 1813

  11.  Do: angaaende hvad der skal iagttages ved Penges Forsendelse med norske Brevpost.  15 Maii 1813

  12.  Bekiendgjørelse fra Vice Statholderskabet at Anvisninger paa Rigsbanken udstædes i X:ania.  13 Maii 1813

  13.  Kundgiørelse fra Statholderen, hvorved Folket opmuntres til Troskab mod Kongen.  22 Maii 1813

  14.  Placat  hvorved Expeditions Gebyhrerne for Kongelige Søepasse og Skibs Certificater bestem/m/es i Rigsbankpenge  datteret 12 Maii 1813

  15.  Do: angaaende Bestem/m/else i Rigspankpenge af den for Lægerne satte Taxt  d: 14 Maii 1813

  16.  Do:  som bestem/m/er hvorledes Renter skulle erlægges af Kapitaler, der ere omskrevne til Rigsbank penge  2 Junii 1813

  17.  Statholderskabets Skrivelse af 11 Junii 1813  som melder at Skyds Plakaten af 21 April 1813  skal være gieldende

 

1813: 29b

 

  18.  Do: om Skillemynt for Kongerigerne Danmark og Norge, og Hertugdøm/m/erne Slesvig Holsten  dtr: 28 April 1813

  19.  Do:  hvorved Præmien for Levnets midlers Indførsel til Norge ansættes til Rigsbankpenge  22 Junii 1813

  20.  Do: angaaende Ansættelsen i Rigsbankpenge af en for Druknedes Redning bestemte Præmie  1 Julii 1813

  21.  Do: angaaende nøyere Bestemmelse af den 43 § i Forordningen af 5 Januarii 1813   9 Julii 1813

  22.  Do: angaaende Fornyelse af Paabudet mod Brugen af det Hamborgske  Lybtske, Bræmiske og Elve Flag   do: dato

  23.  Do: angaaende at de ved offentlige Stiftelsers Obligationers omskrivning i Rigsbankpenge behøvede Afskrifter, maae udstædes paa ustemplet Papiier,  17 Julii 1813

  24.  Do: angaaende, hvad Betaling der skal erlægges for Penge og Transport skydsen i Norge  d: 23 Julii 1813

  25.  Do: angaaende {Forbudet}forud betaling af en aarlig Kontingent til Brandskaders Erstatning,  10 Julii 1813

  26.  Stiftets brev af 13 August 1813  hvorved Com: en Kongelig Resolution af 19 Junii næst forhen, indeholdende forholds Ordre ved Udskrivning til Landtienesten

  27.  Efterlysning om Ole Herbrandsøn, og Knud Eriksøn,  7 Aug: 1813

  28.  Do: om Anders Pedersøn Stangnessætter  7 August 1813

  29.  Do: om Peder Thoressøn Bakkejord,  11 August 1813

  30.  Kongeligt aabent brev ang: Bank og Pengevæsenet i Kongerigerne Danmark og Norge,  30 Julii 1813

  31.  Rigsbankens Skrivelse af 30 Julii 1813  indeholdende Bestem/m/elser Henseende Afbetalingen af den paa Eiendomene hvilende Heftelse

  32.  Lignings Plakaten for 1813,  d: 24 August 1813

  33.  Bekiendtgiørelse angaaende Skibe, som indbringe Kornvare til Norge  d: 29 Junii 1813

  34.  Forordning om Fordeelingen af den Rigsbanken tillagte Hæftelse i faste Eiendome, samt om lættelse i nogle ældre Skatter   9 Julii 1813

  35.  Plakat angaaende det stemplede Papiir for aaret 1814, og den følgende Tid   31 Julii 1813

  36.  Rigsbankens Bekiendtgiørelse om Coursen af Sølv Verdie   d: 1 August 1813

  37.  Plakat, hvorvidt Creature maae græsse ved Strandkanten   16 Aug: 1813

  38.  Stiftets Brev, hvorledes Frieskydsen herefter skal betales   7 Sept: 1813

  39.  Do:  hvorved Efterlyses Ole Bendixen Wangsnes, og Ole Ellingsøn   7 Sept: 1813

  40.  Do:  hvorved efterlyses Ole Simonsøn, Jan Warsel, Osmund Aslaksøn Lofthuus og Anders Adolphssøn Brevig   8 Sept: 1813

  41.  Do:  hvorved efterlyses Giest Baarsøn Hyldesgaard   14 Sept: 1813

  42.  Krigs Declaration mod Sverig af 3 Sept: 1813

  43.  Kontitution for Sergiant Ingebrigt Olsøn Bache til at være Lehnsmand for Opdals!! Skibrede   19 Julii 1813

 

 

5000 rd DC: opbydes til Laans mod Reskriptmæssig Pant  /: Umyndiges Penge :/

 

Da ingen meldte dem med noget  blev Tingets Fortsættelse udsadt til i morgen

                                                                                                                     A v W S Koren

Ole Olsen Bakke, Jacob Gundersen ibid:  Ole Iversen ibid:  Niels Giertsen Bakke  alle med paaholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 16de October  continuerede Høstetinget for Jondals Skibrede ved de i gaar benævnte Retspersoner.

 

  1.  Skiøde fra Johannes Larsøn Sæverhagen til Omund Iversøn Tveit paa 1/8 Part i den paa gaarden Tvedt i Johndal staaende Bordsaug med andel Redskaber  for 3 rbd 2 mrk N: V:  datr: 11 Octobr: 1813.   Afgift til Kongen af Tingl:  6 ½ s   Justids Fondet  1 ½ s   ½ pCto  1 ½ s S: V:

  2.  Fæsteseddel fra Ole Johnsøn Berge til Iver Johnsøn paa Pladset Slaatten under Berge  dtr: 16 Octb: 1813   Afgift til Kongen af Tingl:  6 ½ s   Fondet  1 ½ s S: V:   Ligesaa af Reversen.

  3.  Afkald fra Iver Tørbiørnsøn til Form: Lars Larsøn Tvedten for Arv 29 – 88 s DC:   dtr: 15 Octbr: 1813.

 

Her: Foged Budtz fremlagde dernæst sin affattede Restance liste  som han bad Examineret, hvilket skede, og hvorefter sees at i dette Skibrede udestaar Kongelige Skatter til Beløb  ( ope rum  )

 

De flere sædvanlige Tingsvidner blev ligeledes Examinerede  og af Almuen besvaret ligesom til de folio 235 i den forrige Protocoll fremlagde og antegnede

 

Da ingen efter Paaraab havde mere ved Retten at bestille  blev dette Høste ting hermed sluttet.

                                                                                                                           A v W S Koren

Ole Bakke, Jacob ibid:  Ole ibid:  Nils ibid:  alle med iholden Pen.

 

1813: 30

 

 

 

Høstetingene for Østensøe 1813

Aar 1813  den 18de October  blev det almindelige Høste  Sage og Skatteting for Østensøe Skibrede sadt paa Tingstædet Wigøer af Stædets Sorenskriver Koren og følgende eedsorne Laugrettes Mænd  Hagtor Nielsen Wangdal, Niels Giermundsen Skaar, Arne Kittilsen Sællesæter, og Torger Pedersen Aarhuus  hvoraf de 3 sidstmeldte nu aflagde deres Laugrettes Eed  og betalede hver især 90 Rbs S: V: med 10 rd 3 mrk 5 s DC:   Tilstæde Hr: Foged Budt  samt Tinglaugets Lænsmand og Tingsøgende Almue

 

Hvor da blev publiceret de paa forestaaende Blad for Johndals Skibrede anførde Kongelige og andre offentlige Bekjendtgiørelser.

 

Ingen meldte dem med noget for Retten  thi blev Sagetinget til i Morgen udsadt.

                                                                                                                          A v W S Koren

Hagtor Wangdal, Nils Skaar, Arne Sellesætter, og Torger Aarhuus  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 19de October  blev Tinget fortsat ved de i gaar benævnte Retspersoner,  ingen havde noget ved Sagetinget at forrette, thi blev publiceret efterskrevne Documenter

  1.  Skiøde fra Tosten Larsøn Nesthuus til Sønnen Jørgen Tostensøn paa 2 pd 15 mrk Smør  uden Bygsel  i Nesthus  No: 26  for 252 rbd N: V:  dtr: 18 Octobr: 1813   Kongen  af Tingl: 2 mrk 2 s S: V:   Fondet  8 s   af Panteattesten  til Kongen  3 ½ s S: V:   Fondet  4 ½ s   ½ pCto  1 – 3 – 1 s N: V:

  2.  Ditto fra Tollef Gundersøn Aarhuus til Sønnen Gunder Tollefsøn paa 2 pd 6 mrk Smør  med Bygsel og Herl:  i Aarhuus  No: 24  for 200 rbd N: V:  dtr: 18 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  2 – 2 s S: V:   Justidsfondet  8 s Rb S: V:   af Pante attesten  1 mrk 3 ½ s   Fondet  4 ½ s S: V:   ½ pCto  1 rb N: V:

  3.  Skifte efter Bjørne Pedersøn Froestad  sluttet 20 Septbr: 1813  hvorved 12 mrk Smør  med Bygl: og Herlighed  i Froestad er udlagt til Enken Guro Larsdtr: og Børn for 250 rbd

  4.  Vilkaarsbrev fra Jørgen Tostensøn Nesthuus til Tosten Larsøn og Agothe Jørgensdtr: paa aarlig Vilkaar af Nesthuus  No: 26   dtr: 18 Octb: 1813   afgift til Kongen af Tingl:  2 mrk 2 s S: V:   Fondet  8 s   af Not:at:  til Fondet  18 s S: V:

  5.  Afkald fra Lars Larsøn Noreim til Form: Lars Sjursøn Norem for Arv 190 d 70 s   dtr: 19de Octbr: 1813

  6.  Do: {fra} Sjur Larsøn Noreim til Form: Lars Sjursøn for Arv 190 d 70 s   dtr: 19 Octbr: 1813

  7.  Do: fra Jan Endresøn til Form: Johannes Olsøn Skaalem for Arv 47 – 2 mrk 2 s   dtr: 19 Octb: 1813

  8.  Do: fra Lars Larsøn Lyse til Form: Baar Larsøn Stene for Arv 26 – 65 s   dtr: 18 Octb: 1813

  9.  Do: fra Ole Trondsøn Tegland til Form: Hans Hansøn Klyve for Arv 72 – 71 s   dtr: den 18 Octbr: 1813

  10.  Do: fra Omund Chrestoffersøn Stene til Christoffer Tollefsøn Stene for Arv 29 d 83 s   dtr: 4 Octbr: 1813.

 

Her: Foged Budtz fremlagde dernæst sin affattede Restance liste  som han bad Examineret  hvilket skeede, og hvorefter sees at i dette Skibrede udestaar Kongl: Skatter til Beløb  (ope rum )

 

De sædvanlige øvrige Tingsvidner blev ligeledes Examineret saaledes som i den forrige Protocol folio 235 findes Specificerede, hvorpaa Almuen svarede lige som der

 

Da ingen efter Paaraab havde mere ved Retten at bestille  blev dette Høste ting her med sluttet.                                                                                                       A v W S Koren

Hagtor Wangdahl, Nils Skaar, Arne Sellesætter, Torger Aarhus  alle holt i Pennen

 

 

 

Gravens Høsteting 1813.

Aar 1813  den 21de October  blev det almindelige Høste  Sage og Skatte Ting for Gravens Skibrede sadt paa Tingstædet Eide Kongsthun af mig Sorenskriver Koren og følgende Laugrettesmænd  Gunder Johnsen Skaar, Lars Olsen Skaar, Lars Tostensen Skaar og Torfind Olsen Hotle, som alle 4re nu aflagde deres Laugrettes Eed  og betalede enhver for sig 10 rd 3 mrk 5 s DC:   saa var og tilstæde Hr: Foged Budt, Lænsmanden og Tingsøgende Almue.

 

Hvorda   allerunderdanigst blev publiceret de Fol: 29 anførde Kongelige og øvre Bekjendtgiørelser

 

Nye Sag:

Godtskalk Olsen Opheim mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet hans Svoger Ommund Ommundsen Ouse at see sig overbeviist og lide Dom med Omkostninger, for egenmyndig at have frataget Citanten en Koe   Bemeldte Stevne Attest blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen  selv tilstede  vedtog lovlig Varsel  men nedlagde exceptio Tori(?), paa grund af at han som Landværn Soldat {og} icke troer at staae under denne Rets Domstoel

  Citanten paastod Sagen fremmet

  Dommeren eragtede:   Da den her paastevnte Sag ickun er en Penge Sag, og icke nogen …s(?) Militaire Tjeneste, saa bør Sagvolderen Om: Om: Ouse ifølge Forordningen af 8 September 1812 at modtage Dom i nerværende Sag  og i samme at svare for denne

 

1813: 30b

 

Ret   denne Eragtning blev Parterne forelæst.

  Citanten fremlagde nu \No: 2/  et den 7de Julii forrige Aar inden Wosse Ting begyndt og den paafølgende 3de Augusti fortsadt Tingsvidne, som han tror afgiver fuldkommen Beviis i Sagen   NB  et af Citantens Søster, Sagvolderens Hustrue Ingeborg Olsdtr: Opheim under 7de Julii 1806 udstædt Afkald  som heri indtages  saalydende  #    endelig fremlagde han og No: 4  hans endelige Deduction og Indlæg i denne Sag:  der blev oplæst og her indtages  saalydende  #

  Sagvolderen svar{ed}er hertil, at da Søgsmaalet indeholder usandfærdige Beskyldninger, fandt han det icke værd \nu/ at give noget videre Tilsvar end at benægte alt paasøgte  og forlange Sagen udsadt til Contra Begægnelse fra sin Side

  Begge Parter bleve eenige om at Sagen skulle udsættes til førstkommende Aars Sommerting 1814, hvilket Retten bevilgede.

  Citanten betalede Incam: 74 s   til Kongens Kasse 30 s   til Justits Fondet 7 s Sølv Værdie    Sagvolderen betalede Tilsvarspenge, samt for en Eragtning, og en Udsættelse  32 Rbs   til Kongens Kasse 13 s   og Justits Kassen 3 s Sølv Verdie.

 

Da Dagen var forløben med det Passerede  blev Tinget udsat til i Morgen.      A v W S Koren

Torfind Olsen Hotle, Gunder Johnsen Skaar, Lars Olsen Skaar og Lars Tostensen Skaar  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 22de October  continuerede Høstetinget for Gravens Skibrede ved de samme Rettens Personer som i gaar

 

Hvor da blev sat

 

Extra-Ret

Actor Foged Budtz mødte og producerede skriftlig Stevning af 24 Augusti sidstleden i lovlig forkyndt Stand for John Sjursen Westrem, der tiltales for Ærerørige Beskyldninger mod Lensmanden for Gravens Skibrede  Anders Josephsen Lillegraven  i hans Embeds førelse; saa og lovlig forkyndt for Vidnerne John Hansen Westrem og Anders Larsen Wambem, samt fornærmede Lensmand Anders Lillegraven. Derefter fremlagde han 2de Skrivelser fra Stiftet  den første af 2den Martii og den anden af 11 Augusti 1813  indeholdende Ordre til denne Actions Anlæg; hvilke Documenter han var begjærende for de Indstevnte oplæste, acterede  og Sagen derefter fremmet.

  Efter Paaraab mødte samtlige Indstevnte og vedtoge lovlig Varsel, efter at forbemeldte Documenter for dem vare oplæste  der et efter andet lyder saaledes  #

  Lensmand Lillegraven, paa given Anledning af Dommeren, fremlagde Foged Budtzes Ordre af 15de December 1812, til paa Fogdens Vegne i dette Aar at udskrive, i sit Ombuds Destrict 7 Travsheste til det vossiske og nordre Hardangerske Compagnier. I Følge denne Ordre indfandt han sig hos den citerede John Sjursen Westrem med fleere for at udtage de fornødne Heste, men da han hos den citerede ogsaa vilde udskrive en Hest, blev denne overmaade vreed, sigende at hvis Lensmanden vovede at udskrive hans Hest  ville han Klage derover til Øvrigheden, hvorpaa han forbød Udskrivningen og sagde at Lensmanden for Gunst og Gave havde befriet Andre meere pligtige for at levere Travsheste. Lensmanden foretog desuagtet Udskrivningen  og da han fandt sig fornærmet ved forbemeldte den Citeredes Udladdelser, indberettede han strax samme til Fogden  for paa lovlig Maade at faae sin Ære oprettet  \Bemeldte Ordre indtages  saalydende  #/

  Den Citerede John Sjursen Westrem blev derefter af Dommeren tilspurgt hvorvidt han kunde nægte dette Lensmand Lillegravens Andragende mod ham?   Hvortil han svarede saaledes:  At den Tid Lensmanden, som meldt, var hos ham for at udskrive en Travshest, havde han  /: John Sjursen :/  blot unge Heste i 2, 3 og 4 Aar, og da han stod i den Formeening at der til Travsheste allene skulle udtages nogenledes talkomne(?) stærke og føre Heste, var det ham paafaldende, at Lensmanden hos ham vilde udskrive en hest ikkuns i 4de Aar; Paa Grund heraf yttrede han sin Misfornøyelse mod Lensmanden ved ommeldte Hests Udskrivning, dog uden at forbyde samme, men kan ikke nægte at han yttrede den Formeening, han og da stod i, at Lensmanden for Gunst  og for at føje andre  havde forbigaaet meere duelige Heste i Bøygden, men benægtede at have sagt, det Lensmanden for Gave skulle have gjort saadant. Forresten har han ikke modsat sig Lensmandens Udskrivning  og vilde nu videre afvarte hvad Vidnerne kunne forklare  forbeholdende sig det Fornødne.

  Derefter fremstod som

  1ste Vidne  John Hansen Westrem, blev formanet til Sandheds Udsigende  som han lovede og stadfæstede med Lovens Eed, angav sig 33 Aar gammel  og Sødskendebarn til den citerede John Sjursen Westrem, men ikkuns langt ud beslægtet og besvogret i 4de eller 5te Leed med Lensmand Lillegraven  og paa given Anledning forklarede videre:  at sidstleden Vinter kom bemeldte Lensmand Lillegraven til Vidnet og begjærede ham til at følge sig, for i Følge, forbemeldte Foged Budtz Ordre, at udskrive 4 Travsheste  der endnu resterede   dette Lensmandens Forlangende opfyldte Vidnet, hvorpaa Lensmanden først, førend de gik videre  talede med citerede John Sjursen om at udskrive en samblak Hest  ham tilhørende, men da den citerede undslog sig herfor og bad Lensmanden om, at see sig om andre Steder først, saa gik de derfra  og efter anvendt Fliid fandt og udskreve 3de Travsheste, men da de ey kunde finde den 4de dueligere eller meere afløst end forbemeldte John Sjursens blakke Hest, gik de atter til Westrem, hvor Lensmanden tilkjendegav den Citerede, at han var nødt til at udskrive forbemeldte hans Hest, da han ey hos nogen anden kunde finde en ham tjenlig. I Førstningen, efter at forbemeldte Foged Budtzes Ordre for den Citerede var bleven oplæst, giorde den Citerede vel ingen Modstand  men udtog Hesten, men paa en god Maade bad om Befrielse; men da Lensmanden bestemt erklærede:  at han maatte og ville udskrive Hesten, blev citerede John Sjursen tilsyneladende vreed, sigende:  at Lensmanden ey havde Ret dertil  og trods om han torde tage Hesten, samt videre sagde at Lensmanden havde gaaet omkring i Bøygden og ladet sig traktere, eller for Gunst og Gavn  /: hvilket

 

1813: 31

 

af  desse 2de Udtryk der af Citerede blev udsagte  erindrer Vidnet ikke vidst  men et af dem var det :/  for at befrie andre meere pligtige fra at levere Travsheste  og at han vilde angive dette Lensmandens mislige Forhold for højere Øvrighed. Saavel Vidnet som Lensmanden vidste sig frie for denne Beskyldning  og da de ansaae Hesten fuldkommen dygtig, og at den Citerede bedst kunne afstaa en Hest, udskreve de Hesten.  Paa fleere Tilspørgende vidste Vidnet ikke meere at forklare til Oplysning  hvorfore han blev demitteret, efter at hans Prov for ham var bleven oplæst, som han vedstod rigtig.

  2det Vidne  Anders Larsen Wambem  blev formanet til Sandheds Udsigende  aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig 42 Aar gammel, beslægtede i 3die Leed til citerede John Sjursen  og langt ud beslægtet noget til Lensmanden. Paa given Anledning svarede Vidnet videre:  at han kom til Gaarden Westrem den af første Vidne omforklarede Tid, da Lensmand Lillegraven var ved at merke en samblak Hest han havde udskrevet til Travshest, og var citerede John Sjursen tilhørende  og hørte da at Citerede John Sjursen var misfornøyet med denne Udskrivning og yttrede at Lensmanden havde forbigaaet Roeligere Heste paa andre Steder, end hans, men Vidnet kan ikke bestemt erindre enten Citerede sagde, at Lensmanden havde gjort dette for Gunst og Gavn, Traktement  eller han havde ladet sig overtale og for Villigheds Skyld gjort dette, hvilket af desse Udtryk Vidnet ikke bestemt erindrer, men saadan faldt Ordene. Vidnet saae og omvidnede Hest, den omvidnede Tid  og fandt at den efter sit Skjøn var stærk og forsvarlig.  Paa Tilspørgende vidste Vidnet nu ikke videre til Oplysning, blev forelæst sit Prov  som han vedstod rigtig, og blev demitteret.

  Actor sagde nu  at da det ved de førte Vidner saavelsom Citeredes egen Udsigende, er beviist at Citerede John Sjursen Westrem har fornærmet Lensmand Anders Josephsen Lillegraven, ved at beskylde ham for, i sine Embeds Forretninger; at modtage Gunst og Gavn eller lade sig traktere for at befrie andre  og uretteligen bebyrde Citerede, ved den omforklarede Udskrivning af Travsheste, saa paastaaer han at bemeldte John Sjursen Westrem, ved Dom bliver ipligtet en passende Pengemulct, efter Dommerens Skjøn, dog ey mindre end 10 Rbd S: V:; skriver Ti Rigsbankdaler Sølv Værdie  for sine Ærerørige Udladelser mod Lensmand Lillegraven, alt i Følge Lov og Anordninger, samt at udrede alle af Søgemaalet flydende lovlige Omkostninger, hvorunder et passende Sallarium til ham som Actor, med hvilken Paastand han, under Reservation af videre Tilsvar og alt lovligt, han submitterede Sagen Dom.

  Citerede John Sjursen Westrem replicerede, at da han stod i den Formeening, at Lensmanden burde have efterseet alle Heste i sit Ombuds Destrict  og først da, naar han ingen bedre Hest kunne have fundet, burde have udskrevet hans Hest  og da han paa Mandtalstegningen for fleere Aar siden var tilsagt at have Travshest i Beredskab, hvilket han ogsaa havde, saa troede han uretteligen {at} nu at blive bebyrdet med denne Udskrivning, forresten har han ikke modsat sig samme. Paa Grund heraf paastaar han sig friekjendt for Actors Tiltale i denne Sag  og sig tilkjendt Sagens Omkostninger af Lensmand Lillegraven  med videre efter Lovene og Dommerens Skjøn, med hvilken Paastand han indlod Sagen til Doms

  Actor benægtede den Citeredes Repliqve  og henholdt sig til sit Forrige

  Og da ingen havde videre at tilføre   Eragtede Dommeren   Sagen optages til Kiendelse eller Dom.

 

Nye Tingsvidne Sag.

Sjur Larsen Sæd fremstod for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnet Paul Knudsen Sæbbe, at høre Vidner og see Beviisligheder om, en mellem ham og Citanten indgaaet Contract og Foreening, henseende Brugen og Bestyrelsen af Gaarden Sæbbe, samt denne Gaards Overdragelse.  Dernæst fremlagde han Attest fra vedkommende Forligelses Kommission om at Sagen der den 5 October sidstleden har været foretaget til Mægling  men henviist til Rettergang paa Grund af den Indstevnte ej mødte eller meldte Forfald,  Saa fremlagde han og et under 22de September 1813 skrivtlig forfattet Indlæg eller Optegnelse paa det Paastevnte Forliig, hvorom han vilde have de ale!! (alle) indstevnte Vidner tilspurgte;  hvilke Documenter han var begjærende i Retten oplæste, de Indstevnte paaraabte og Sagen fremmet, til et lovligt Tingsvidnes Erhvervelse, da han for denne Sinde frafaldt Dom, hvilket ved en Fejltagelse af Stevnevidnerne er bleven indført i Attesten, da dette Tingsvidne af ham agtes afbenyttet under en mellem ham og Instevnte for Retten verserende Odelsag om Gaarden Sæbbe.

  Efter Paaraab mødte paa indstevnte Paul Knudsen Sæbbes Vegne dennes Sagfører Tobias Haldorsen Ejdnæs,  saa mødte og de indstevnte Vidner  der alle anhørte de fremlagde Documenter i Retten oplæste, som lyder et efter andet saaledes  #

  Sagføreren Tobias Ejdnæs maatte, henseende de fremlagde Stevne Attester og Indlæg, anmærke:  at da Indstevnte Paul Knudsen Sæbbe, paa en ubelejlig Tid, og da han aldeles ikke var hjemme, er bleven indstevnt saavel til Forligelses Kommissionen som her til Retten, kunde han umuelig forsvare sig, eller vedtage lovlig Varsel, allerhelst da Indstevnte paa lovlig Maade, har opsagt og til kjende givet Citanten at han ej vil efterkomme bemeldte Forliig  og hvorom Comparenten fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest, hvilken inden Retten af Dommeren blev oplæst. Paa Grund heraf

 

1813: 31b

 

maatte han begjære denne Sag afviist, saa meget meere som en af de vigtigste Hovedposter er udeladt i Forliiget som Citanten har fremlagt i sit Indlæg.

  Citanten benægtede alt af Sagføreren Tobias Ejdnæs fremførte som ubeviist  og paastod Tingsvidnet fremmet.

  Tobias Ejdnæs henholdt sig til sit Forrige  saa meget meere som Citanten ej trøster sig til at fremlægge det originale skrivtlig forfattede Forliig, som Vidnerne egenhændig have underskrevet.

  Hertil Replicerede Citanten  at han ikke havde det originale Forliig hos sig, og om han end havde det, kunde han ej fremlægge det, da det ikkuns til et Minde for Parter og Vidner, blev forfattet korteligen paa slet Papiir, da hverken Parterne vare kyndige  ej heller havde nogen Kyndig hos sig, der paa lovbefalet Maade kunde forfatte Forliget  og troede at det uden Skrivt skulle efterkommes  og derfor nu maatte begjære sine Vidner afhørte.

  Bemeldte af Tobias Ejdnæs fremlagde Attest indtages her  saalydende  #

  Da ingen havde videre at tilføre

Eragtede

Dommeren:  da, ved de fremlagde Stevninger er godtgjort, at indstevnte Paul Knudsen Sæbbe, virkelig er stevnet, saavel til Commissionen som Retten for sin egen Boepæl, og det ej kan være Citantens Pligt at oppasse Sagvolderen  saa, da Stevningerne ere lovlige, bør Sagen efter Dom og Citantens Forlangende nyde sin Fremme.  Denne Eragtning blev for Parterne oplæst.

 

  Hvorefter fremstod som

  1 – 2 – 3de Vidner  Tormod Amundsen Warberg, Thor Olsen Sæbbe og Jacob Svendsen Røysoe  hvilke samtlige aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig  den første 53 Aar gammel og ubeslægtet til begge Parter, den anden 54 Aar og Sødskendebarn til Sagvolderen, den tredie 43 Aar og beslægtet i 3 eller 4de Leed til Sagvolderen.  Paa videre Tilspørgende svarede de eensstemmigen:  at efter den seneste Session i den mellem Parterne verserende Odelssag om Gaarden Sæbbe, vare begge Parter med Vidnerne tilstæde paa Gaarden Warberg  hvor der imellem begge Parter med velberaad Hu, henseende Gaarden Sæbbe, som nu ejes af Citanten Sjur Larssen Sæd, og hvorom bemeldte Odels Sag mellem dem handler, blev indgaaet saadan Foreening og Contract:   1.  At Citanten Sjur Larsen Sæd ved lovligt Skjøde, paa dette Høsteting for Gravens Skibrede, skulde sælge og overdrage bemeldte Gaard Sæbbe til Sagvolderen Paul Sæbbe for den Summa 583 1/3 Rigsbankdaler Navne Værdi  for hvilken Summa bemeldte Paul Knudsen samme Tid til Citanten Sjur Sjur!! Larsen Sæd, skulde udstæde lovlig Pante Obligation mod Pant 1ste Prioritet i bemeldte Gaard Sæbbe.   For det 2det:  at bemeldte Paul Knudsen Sæbbe paa dette samme Høsteting  efter at være tilskjødet Gaarden Sæbbe, strax ved lovligt Document skulde tilbøxle bemeldte Citant Sjur Larsen Sæd og Hustrue bemeldte Gaard Sæbbe for deres Levetid  og hvis de ej kunde bruge den, da af dem, som de overdrage den til, mod at bemeldte Sjur Larsen Sæd aarlig til Paul Knudsen, foruden Skatter og andre Afgifter af Gaardebruget som en Bygselmand \betaler/ aarlig Landskyld efter Gaardens Skyld, og desuden i Indfæstning 400 Rigsbankdaler Navne Værdi, hvoraf omtrent 233 1/3 Rigsbankdaler af Sjur til Paul skulle udbetales paa dette Ting, og de øvrige 166 2/3 Rigsbankdaler Navne Værdi skulle betales et Aar efter dette Høsteting. Af de 583 1/3 Rigsbankdaler Navne Værdi som, saavidt Vidnerne kunde forstaae, skulde blive henstaaendes paa Pantebrev i Gaarden saalenge Sjur Sæd og Hustrue havde den i Fæste, skulde Paul Knudsen ikke svare meere Renter end forbemeldte aarlige Afgift som Sjur Sæd skulde erlægge i Landskyld til Paul, saa at bemeldte Landskyld og Renterne ethvert Aar skulde leqvideres mod hinanden.    2det og 3die Vidner forklarede videre eensstem/m/igen:  at Foreeningen var saaledes:  at Parterne skulde halvvere om Bekostningen ved de fornødne Documenters Oprettelse, samt at Sjur skulde udbetale Sagvolderens Sagfører Tobias Ejdnæs, hans Sallarium, og Endre Lillethuns Udlæg ved bemeldte Odelssag, mod at godtgjøres 16 2/3 Rigsbankdaler Navne Værdie, af den Indfæstningssum Sagvolderen som meldt skulde have, hvilken Post første Vidne Tormod Warberg ikke saa nøye erindrer.  Videre erindrer samtlige Vidner eensstemmigen:  at hvis Sagvolderen Paul Knudsen Sæbbe skulde blive til Sinds igjen at sælge Gaarden Sæbbe  da skulde Citanten Sjur Sæd og Arvinger være nærmest kjøbeberettiget  og endelig  at hvis nogen af Parterne inden dette Høsteting opsagde eller brød denne Foreening, da skulde han udbetale til Ejfjords Sogns Fattig-Kasse 166 2/3 Rigsbankdaler Navne Værdie  og til den anden Part for Bruddet eller Contractens mislige Holdelse i Opslag 83 1/3 Rigsbankdaler Navne Værdi.  Paa dette Forliig Haand raktes Parterne  og dermed fornøjede  og blev Forliget til et Minde skrivtlig forfattet paa slet Papiir  og underskrevet af Parter og Vidner.   Paa Tilspørgende sagde Vidnerne at Sagvolderen Paul Knudsen Sæbbe er omtrent en 28 eller 30 Aar gammel.   Vidnerne bleve forelæste sit Prov  som de vedstode rigtig, hvorefter de bleve demitterede.

  Videre havde Citanten ikke at tilføre, men begjærede Tings vidnet sluttet og sig in forma beskreven meddelt.

  Sagføreren Tobias Ejdnæs maatte benægte det omprovede Forliig indtil at den skriftlige Original, i Retten produceres  hvoraf da kunne erfares dets Over- eller Uovereensstemmelse med Vidnernes Prov, saa meget meere som Sagvolderen er et eenfoldigt

 

1813: 32

 

Menneske, der er ugild til at indgaae noget Forliig  og strax opsagt samme.

  Citanten benægtede dette.

  Begge Parter vare dernæst foreenede om at den mellem dem værende Odelssag, ej efter den seeneste Udsættelse, bliver foretaget her paa Tinget, men at samme udsættes til igjen at foretages paa førstkommende Februari Maanedsting for Hardanger Fogderie.

  Da ingen havde videre at tilføre  blev af Dommeren Eragtet:   Tings vidnet sluttet og den forlangte Beskrivelse bevilges saasnart som mueligt.

  Citanten betalede dennes (dernest?) Indcamination 4 mrk 10 s:   Kongen 1 mrk 14 s:   Fondet 7 s:,   for 3 Vidner 2 mrk 4 s:   Kongen 7 ½ s:   Fondet 2 ½ s:  tilsam/m/en 1 rbd 2 mrk 13 s: Sølværdi.  Sagvolderen betalede Tilsvarspenger og een Erractning 1 mrk 10 s:   Kongen 10 ½ s:   Fondet 2 ½ s:  tilsammen 2 mrk 7 s: Rbp: Sølværdi.       NB  se Aastæds Protokollen No: 2  Fol: 168.

 

Nye Sag.

Amund Amundsen Ouse mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Pigen Sigrid Lars Datter Ouse med Formynder og Fader Lars Larssen Ousse, fordi hun formeentlig uretteligen han!! (har) berøvet ham en Kolle med Melk, derom at høre Vidner og lide Dom;  Saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen om at Sagen der den 5te October har været foretaget og henviist til Rettergang, hvilke Documenter inden Retten bleve oplæste og lyder saaledes.

  Efter Paaraab mødte paa den Indstevntes Vegne hendes Fader og Formynder  bemeldte Lars Larssen Ouse, saa mødte og de indstevnte Vidner  der vedtoge lovlig Varsel   og fremlagde Lars Larssen de beskikkede Stevnevidners Attest om, mundtlig til dette Ting contra at have indstevnet Hoved Citanten, at høre Vidner og lide Dom til Indstevntes Friefindelse, hvilken Attest indtages  saalydende  #

  Dernæst fremstod som

  1ste Vidne  Christi Amunds Datter Ouse, blev tillige med de øvrige indstevnte Vidner forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen og betydet dens Vigtighed, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig 57 Aar gammel og Moder til Hoved-Citanten, og beslægtet til Indstevntes Fader i 3 og 4de Leed, forklarede videre at nu i Høst kom Indstevnte Sigrid Lars Datter Ouse paa Stølen ind i Hoved Citantens Sehlshuus og spurgte efter en Melkekolle hendes Fader tilhørende, hvilken hun fandt  og som Vidnet aftømte og leverede hende, da den var forsynt med hendes Faders Boemærke, det er altsaa Vidnet ubekjendt at Contra-Citantinden har berøvet Hoved-Citanten nogen Melkekolle.  Paa Tilspørgende af Contra Citantinden, sagde Vidnet, at Contra Citantinden samme Tid yttrede Frygt for Hoved Citanten, ved at modtage bemeldte Melkekolle, men da Vidnet paatog sig Ansvaret, modtog hun den, som sig tilhørende.  Videre vidste Vidnet ikke at forklare, blev forelæst sit Prov  som hun vedstod rigtig tilført  og blev demitteret.

  2det Hoved Vidne  Maritha Ivers Datter Tøen  aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig 44 Aar gammel, ubeslægtet og ubesvogret til begge Parter, og paa Tilspørgende af begge Parter sagde:  at samme Tid  som første Vidne har forklaret, saae Vidnet Contra-Citantinden komme ud af Hoved Citantens Sehlshuus med en tom Melkekolle under Armen, den Vidnet ikke saae eller veed hvem hørte til, ej heller veed hvor Contra Citantinden havde faaet fra  og havde Contra Citantindens Fader Sehl og Sehlshuus paa samme Sted som Hoved Citanten, men Vidnet har hørt af Hoved Citanten  da de vare komne fra Stølen, at han skal have mistet en Melkekolle.  Videre vidste Vidnet ikke at forklare, blev forelæst sit Prov  som hun vedstod rigtig, og blev demit:

  3die Vidne  Maritha Lars Datter Ouse, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig 28 Aar gammel, Søster til Contra Citantinden  og videre sagde  at om Aftenen, den af første Vidne omvidnede Tid, fortalte hendes Søster, at have nu faaet tilbage den Melkekolle som var dem frakommet og indbragt i Hoved Citantens Sehls huus, den Hoved Citantens Moder havde leveret hende, men det er hende aldeles ubekjendt og urigtigt at Søsteren skal have frataget Hoved-Citanten nogen Melkekolle, da {første} Vidnet, omvidnede Tid hørte af Hoved-Citantens Kone at hun havde taget og indbragt i sit Sehl ommeldte Melkekolle.  Videre vidste Vidnet ikke at forklare, blev forelæst sit Prov  som hun vedstod rigtig  og blev derefter demitteret.

  Derefter fremstod som

  4de Vidne af Contra Citantindens indstevnte, Lisbeth Amunds Datter Ouse, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig 21 Aar gammel og Søster til Hoved Citanten  og forklarede:  at en Gang førend den af første Vidne omforklarede Tid  har Vidnet og tilbage leveret fra Hoved Citantens Sehlshuus \en Melkekolle/  som da var der indbragt.  Videre vidste Vidnet ikke at forklare  blev forelæst sit Prov  som hun vedstod rigtig  og blev demitteret.

  Hoved Citanten havde \ej/ fleere Vidner at afhøre, men saae sig ikke i Stand til at slutte Sagen til Doms forinden han havde faaet Udskrivt af det Passerede og saaledes gjennemgaaet Sagen, og var derfor begjærende til saadant at udrette, Sagen udsat til førstkommende Maanedsting for Hardanger Fogderie.

  Contra Citantinden havde intet mod Udsættelsen

 

1813: 32b

 

men forbeholdt sig Paastand om fuldkommen Godtgjørelse og Skades Erstatning for saa aabenbare uretfærdig og unyttig paaført Sags Omkostninger  og forbeholdt sig det Fornødne.

  Dommeren Eragtede:  Den forlangte Anstand bevilges.

  Hver af Parterne betalede for Incammination og 3de Vidner til Dom/m/eren  19 Rbs S: V:  er 2 mrk 6 s

 

Da Dagen var forløben  blev Tinget udsat til i Morgen.                                   A v W S Koren

Gunder Johnsen Skaar, Lars Tostensen Skaar, Lars Olsen Skaar og Torfind Olsen Hotle  alle med iholden Penne

 

 

Næste Dag  den 23de October  continuerede Høstetinget for Gravens Skibrede; Retten bestyret af Stedets Sorenskriver i Over!! (-vær) af efterskrevne 4re eedsvorne Laugrettesmænd  sc: (saasom)  Anders Josephsen Lillegraven, Hans Ebbesen Ejde, Erich Rualdsen Ejde og Gudmund Larsen Rønnestrand.

 

Hvor da!   Blev foretaget følgende

Poletie-Sag

Poletie Actor  hr: Foged Budtz, mødte og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, mundtlig til dette Ting at have indstevnet Løsgjenger Lars Knudsen Møchlethun at lide Dom til Strafs Undgjeldelse med videre efter Loven for Løsgjengerie  og betale alle af Søgsmaalet lovlig flydende Omkostninger; Saa fremlagde han og sin egen Skrivelse af 19de Augusti 1813 til Lensmand Lillegraven, i lovlig forkyndt Stand, hvilke han var begjærende for Indstevnte oplæst  og hans Erklæring og Tilsvar derover indhentet, hvorefter han forbeholdt det Fornødne.

  Indstevnte Lars Knudsen Møchlethun mødte selv og anhørte de fremlagde Documenter oplæst  som lyder saaledes  #   Indstevnte erklærede at bemeldte Fogdens Skrivelse var ham ved Lensmanden bekjendtgjort og betydet  og at han ikke haver nægtet at tage fast Tjeneste hverken hos Tormod Warberg eller nogen anden, naar hans Helbred kunde det tillade, men formedelst sin svage Helbred i den senere Tid, har det været ham umuelig at forrette noget tungt Arbejde, og da dette naturligvis vilde indtræffe i fast Tjeneste, har han saaledes været nødt til at nægte saadant, formeenende, at Loven mod Løsgjengere ej kunde appliceres paa Vanføre eller vanhelsede Mennesker som ham. Til Beviis om dette sit Andragendes Rigtighed fremlagde han en Attest fra den authoricerede Læge paa Woss  Lars Halstensen Istad, af 19de Julii 1813  og en Ansøgning til Stiftet af samme Dato  paategnet en Attest fra adskillige Bønder her af Tinglauget  dateret 21 Julii 1813, samt en Attest fra Sognepræsten for Gravens Sogn  hr: Wolff  af 11te denne Maaned, hvilke indtages her  saalydende  #   Paa Grund af disse Beviiser maatte Indstevnte udbede sig befriet for Actors Tiltale i denne Sag.

  Actor erklærede:  at eftersom den fremlagde Doctor Attest udviser at den Indstevnte er af saa svaglig Helbred at han er uskikket til at tage fast Tjeneste, saa seer Actor sig ikke beføjet, qva Poletimester  at tvinge ham hertil  og maae altsaa frafalde Sagen.  Paa Grund heraf bortfalder altsaa denne Sag  og blev Actor og Indstevnte sine fremlagde Documenter tilbageleverede.

 

Gammel Sag   Fol: 20, 21 og 24   Helje Tostensen Herrejd Contra Anders Larsen Herejd,

  begge Parter mødte personlig, og efter nogen Samtale bleve Parterne saaledes forenede:  at den Regning, som Helje Tostensen har fremlagt under denne Sag  og hvis Beløb er 169 rd 8 s: DC:  som han formentlig kommer til gode hos Anders Larsen, skal tages til Regel, og skal da Anders Larsen inden Otte Dage opgiøre al sin samhandel med Helje  og saa skal 2de upartiske Mænd skiønne, hvormeget Afslag eller muelig Til lægge Helje skal taale eller fra gaa (i?) sin Regning, hvorunder da al deres samhandel skal tages under Betractning; og hvad da een af Parterne efter disse Regningers opgiørelse og efter bemeldte uvillige Mænds Skiøn, hos den anden kommer til gode  skal da senest inden Otte Dage fra Dato være Betalt og udklareret. Den Part, som Bevisligen efterlader at aflegge Regnskab som meldt  eller ikke betaler, hvad han efter samme blive skyldig, skal være under skastet!! (underkastet?) og udrede en Mulgt af 8 rbd 2 mrk Navne værdie til Ejdfiord Sogns Fattig Casse.  Saaledes blev denne {Regn} Sag forligt og bort falder, hvorpaa Parterne Haanslages  efter at Forliget for dem var oplæst.

  Parterne betalede til Dommeren Indcamination 1 rbd S: V:  deraf til Kongens Kasse 3 mrk 1 s N: V:   og til Justits Fondet 11 Rbs N: V:

 

Da ingen meldte sig med meere ved Sagetinget  blev følgende Almues Dokumenter publicerede.

  1.  Skiøde fra Halgrim Torbjørnsøn Windal til Lars Nilsøn Dahle paa 18 mrk Smør

 

1813: 33

 

¼ Hud  med Bygl: og Herl:  i Windal  No: 20  for 300 Rbd N: V:  og Vilkaar 450 Rbd N: V:  dtr: 21 Octbr: 1813,   afgift af Tingl:  til Kongen  34 s   Fondet  8 s   af \Pt:/ Attesten  Kongen 19 ½   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  2.  Ditto fra Ole Larsøn Sæd til Lars Sjursøn paa 13 ½ mrk Smør  med Bygl: og Herl:  i Sæd  No: 97  for 150 rbd N: V:   Vilkaar 300 Rb N: V:  dtr: 21 Octbr: 1813   afgift af Tingl:  til Kongen  30 s   Fondet  6 s   af Panteattesten  Kongen 19 ½ s   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  3.  Do: fra Ole Iversøn Børse  som Form: for Jorand Tor{finds}\bjørns/ d: Lindebrekke  til Broderen Elling Torbjørnsøn paa 1 pd 3 mrk Smør  1 ½ Gedsk:  med B: og H:  i Lindebrekke  No: 76  for 66 rb 4 mrk N: V:  dtr: 22de Octbr: 1813   afgift af Tingl:  til Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½   af Pt: Attesten  Kongen 19 ½ s   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  4.  Do: fra Lars Brynnildsøn Saaqvitne til Lars Larssøn paa den andre halve gaard  ½ Løb Smør  med Bygl: og Herl:  i Saaqvitne  No: 11  for 300 Rbd N: V:   Vilkaar 650 rbd  dtr: 22 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  34 s   Fondet  8 s   af Pt: Attesten  Kongen  19 ½   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  5.  Do: fra Sjur Iversøn Leqve til Iver Sjursøn paa 1 pd: 23 ½ mrk Smør  43/64 Hud  med B: og H:  i øvre Legreid  No: 104, brugt af Leilænding Anders Tollevsøn, for 72 rbd N: V:  dtr: 23 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  25 s   Fondet  5 s   af Pt: Attesten  Kongen  19 ½   Fondet  8 s   ½ pCto

  6.  Do: fra Lars Pedersøn Syssendal til Gunder Olsøn Tveito paa 6 mrk Smør  med B: og H:  i Syssendal  No: 122  for 416 – 4 mrk Rbp N: V:  dt: 23 Octb: 1813,   afgift til Kongen af Tingl:  39 s   Fondet  9 s   af Pt: Attesten  Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  7.  Bygselbrev fra Andor eller Anders Sjursøn Torblaae til Omund Torfindsøn Wottetvedt paa 2 ½ mrk Smør  ½ Bukskind  med Bygl: og overbygsel til 15 ½ mrk Smør Landsk:  Skatteskyld 1 pd: 3 34/35 Mqr Smør  i øvre Torblaae  No: 62  dtr: 14 Octbr: 1813   Kongen  af Tingl:  13 Rbs S: V:   Fondet  3 s   ligesaa af Reversen,   ½ pCto  3 mrk 8 s S: V:

  8.  Pantebrev fra Knud Arnesøn Hotle til Sjur Larsøn Sæd  stor 26 – 4 – 0 Rbp S: V:  mod Pant Hotle  No: 117  dtr: 21 Octbr: 1813   Kongen  af Tingl:  19 ½   Fondet  4 ½ s S: V:

  9.  Do: fra Halsten Asbjørnsøn Høll til Johannes I: Erdal  stor 150 rbd N: V:  mod Pant Høll  No: 125,  dtr: 21 Octbr: 1813   Kongen  af Tingl:  30 s   Fondet  6 s.

  10.  Vilkaarsbrev fra Omund Torfindsøn øvre Torblaae til Andor eller Anders Sjursøn og Hustrue paa aarlig Vilkaar af Torblaae  dtr: 21 Octbr: 1813   Kongen  af Tingl:  58 ½   Fondet  13 ½ s

  11.  Do: fra Lars Nilsøn Dale til Halgrim Windal og Kone paa Levekaar af Windal  d: 21 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  39   Fondet  9 s.

  12.  Do: fra Nils Larsøn Bilde til Anna Nilsd: Holme paa Levekaar af Bilde  dt: 21 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  34 s   Fondet  8 s

  13.  Do: fra Lars Sjursøn Sæd til Ole Larsøn Sæd og Kone paa Levekaar af Sæd  dt: 21 Octb: 1813,   Kongen  af tingl:  34 s   Fondet  8 s

  14.  Do: fra Lars Larsøn Saaqvitne til Lars Brynnildsøn og Kone paa aarlig Vilkaar af Saaqvitne  dtr: 22 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  58 ½   Fondet  13 ½ s   af Not: attesten  Fondet  18 s.

  15.  Do: fra Endre Knudsøn Tveite til Knud Svendsøn og Kone paa Levekaar af Tveite  dtr: 22 Octb: 1813   Kongen  af Tingl:  34 s  Fondet  8 s   af Not: at:  Fondet 18 s

  16.  Do: fra Svend Knudsøn Feet til Knud Svendsøn og Kone paa levekaar af Feet  d: 22 Oct: 1813   Kongen  af tingl:  34 s   Fondet  8 s.

  17.  Confermeret Testamente mellem Brynnild Torgersøn Espeland og Hustrue Christie Olsdtr:  dt: 12 Maii 1812  Conf: 25 Maii 1813, Kongen  af tingl:  13 Rbs (S:?) V:   Fondet  3 s

  18.  Do: mellem Andor Sjursøn Torblaae og Aagothe Sjursd:  dt: 5 Mai 1812,  conf: 20 Maii 1813   Kongen  af tingl:  17 s   Fondet  3 s

  19.  Afkald fra Christoffer Pedersøn Jørdal  som gift med Myndl: Ingegier Haaversd:  til Formynderen Anders Haaversøn Nesheim for Arv og Renter  45 – 13 s DC:  dt: 22 Octb: 1807

  20.  Do: fra Sjur Hansøn Leqve til Lars Larsøn Saaqvitne for rigtig modtagelse af Guri Hans dtr:s Arv 35 – 86 s   d: 21 Octb: 1813

  21.  Do: fra Wiching Johnsøn Ystaas  gift med Anna Paulsd:  til Form: Poul Johannesøn Spilde for Arv 36 – 92 s   dtr: 21 Octb: 1813

  22.  Do: fra Torkild Tomassøn Hallanger  gift med Myndl: Magdelie Larsd:  til

 

1813: 33b

 

Formynderen Lars Larsøn Ouse for Arv 45 – 15 s DC:   dtr: 22 Octb: 1813

  23.  Do: fra Guri Jacobsdt: for sin Søn Jacob Trondsøn  til Formynderen Sjur Trondsøn Hougse for arv 4 r 66 s  dt: 23 Octb: 1813

  24.  Do: fra Sidsilia Sjursdtr: til Form: Sjur Trondsøn for Arv 18 r 36 s  d: 23 Oct: 1813

  25.  Do: fra Tosten Andersøn Herreid  gift med Myndl: Begga Olsdt:  for Arv 24 – 86 s  til Formynderen Sjur Sæd  d: 23 Octb: 1813

  27!!  Do: fra Johannes Knudsøn til Form: Ole N: Kærland for arv 29 – 54 s  d: 23 Octb: 1813

  28.  Afl: Obl: fra Absalon Mortensøn Warberg til Tomas Larsøn Sæd  stor 199 d DC:  mod Pant Warberg  No: 102,  dt: 7 Junii 1803  tingl: 8 s: M:  qvit: 21 Octb: 1813 for alt    Kongen  6 ½ s   Fondet  1 ½ s.

 

Her: Fogden fremlagde dernæst til Examination i Retten hans Restanse liste, hvoraf sees at i dette Skibrede udestaar  ( ope rum )

 

Dernæst fremleverede han de sædvanlige Tings vidner, hvilke blev Examineret og besvaret som fol: 235 i den forrige Protocol findes antegnet

 

Da ingen meldte dem med meere for Retten, opgav Lehnsmanden de  der paa Som/m/ertinget anstunde skulle betiene Retten som Lougrets mend  Jacob Hansøn Tveit  Nils Andersøn Tveit  Helie Baarsøn Tvedt  og Lars Sjursøn Sæd  hvilke alle er nye Mænd

 

Efter Loven blev udraab om nogen havde mere at andrage, og da ingen meldte sig  blev Retten og dette Høsteting hævet                                                                  A v W S Koren

Anders Lille Graven, Hans E. Eide, Erik R. Eide og Gudmund Larsøn Rønnestrand  alle med iholden Pen.

 

 

 

Høstetinget for Kingservig og Røldals Skibreder 1813

Aar 1813  den 25de October  blev det almindelige {Sommer} \Høste/  Sage og Skatteting for Kingservig og Røldals Skibreder sadt paa Tingstædet Utne af Stædets Sorenskriver og følgende Laugrettesmænd:  Tosten Torgersen Alsager, Omund Johnsen Indre Qvalvig, Samson Larsen Hougse og Lars Johnsen Øvre Qvale  hvilke alle 4re nu aflagde deres Laugrettes Eed  og hver for sig betalede 10 rd 3 mrk 5 s DC:  skrives tie Rigsdaler tre Mark og fem skilling DC:   saa var og tilstæde Distictets Foged, Begge Lænsmænd  og tingsøgende Almue.

 

Hvor da allerunderdanigst blev publiceret de Fol: 29 anførde Anordninger og Bekjendt giørelser.

 

Da ingen meldte dem med noget Tinget vedkom/m/ende  blev Tinget til [i] Morgen udsat

                                                                                                                            A v W S Koren

Tosten Alsager, Omund Qvalvig, Samson Hougse, Lars øvre Qvale  alle med iholden Pen.

 

Extrarets Tyv Sag.

1813, 2{6}5de October  blev Extraret sat paa Tingstædet Udne af Stædets Sorenskriver  i overvær af de tvende Eedsvorne Laugrettes mænd Samson Larsøn Hougse, Lars Johnsøn øvre Qvale  for at optage Forhør over en i Tyverie Paagreben Person

  Hvorda!   Lehnsmanden for Røldals Skibrede  Brynild Nilsøn Haarre  frem stillede for Retten en Person  som kalder sig Hans Christiansøn Kalstrøm  frie for Baand og Tvang, hvilken den 14 d: M: blev tilbragt Lehnsmanden af Knud Toresen Hagen den ældre  for han skal have frastiaalet en Del Sager.

  Angieldende Hans Christiansøn Kalstrøm svarede til mange forskiellige af Dommeren ham forelagde Spørgsmaaler  saaledes som følger:   Angieldendes Navn er Hans Christiansøn Kalstrøm  22 Aar gammel,  /: Laugrettet paa tilspørgende skiønnede tilligemed Dommeren  at efter hans Ansigts og Legems Udseende er Angieldende ikke yngre, men rimeligen heller lidet ældre eller omtrent ved den foregivne Alder :/  sagde videre hans Fader var Messing Smed af Proffession  ved Navn Christian Kalstrøm  \Svensk af fødsel/, havde {inge} intet hvist Boepæl  raakede bestandig om og Arbeidede for Folk  dels i Sverig og dels i Norge, hans  /: Angieldendes :/  Moder  ved Navn Kari Olsdtr:  var et Norsk Fruentim/m/er, med!! (men) hvor fød  ved angieldende ei, og levede med hans Fader som Hustrue  men om de virkelig vare gifte eller ægteviede  derom er Angieldende usikker   Angieldende blev fød i Findmarken  men hvor, hvilket Kirkesogn eller Fogderie  derom er han ei vidende. Angieldende kan ikke mindest sin Fader  og i sit 9de aars Alder reiste Angieldendes Moder fra An-

 

1813: 34

 

gieldende i Kalmar i Sverrig  som der var tilbage ene og forladt, Angieldende veed ikke om nogen af forommeldte hans Forældre endu ere i Live eller bortdøde  han har siden \stedse/ vanket om  dels i Sverrig og dels i Norge, og til dels Betlet sit Levebrød  og til dels fortient sam/m/e ved Messing og Skomager Arbeide, som han efter Haanden har lært sig selv ved undertiden at see paa andre, men har aldrig været i nogen slags Lære   har har aldrig været Confirmeret, i sin Daabspagt, og aldrig nøt Alterens Sacramente   Angieldende har Dag fra Dag vanket om, og ukient i Landet vidste han ikke eller veed Navnet paa de Stæder hvor han har omvanket   her er nu et aar siden han paa sin Vandring kom fra Sverig ind i Norge, Angieldende har aldrig forhen begaaet nogen Forbrydelse  ei heller været anholdt  førend han nu for omtrent 14 Dage siden ulykkeligvis faldt paa det forsæt og \virkelig/ foretog sig at begaae Tyverie et Stæd  som Angieldende nu veed kaldes Røldal, og i anledning hvilket  han nu paagrebet er stillet her for Retten;  Angieldende aldeles ene, og fattig  foretog sig Natten til {til} 8 Octb: sidstleden  som angieldende nu siden veed var paa gaarden Hagen  i Knud Toresøn den ældres Buehuus, eller Stolpebod, der tog Angieldende Vinduet ud  som ikkun var tilfæstet med Træenagler, gik ind og ud tog eller stial 4 Tørklæder, 4 \do:/ saakaldte Lærrets Skaut, 2 Forklæder, 2 Skiorter, en blaat Klædes Skiørt, et Par Vanter, 3 Barne Linder, et Haar baand, 1 Par Uldstrømper  1 Par Sølv Haker, 3 Sølv Sølier, 1 Sølv Finge Ring, 6 rd DC: i Banco  med disse Ting begav Angieldende sig straxt sam/m/e Nat paa Veien Øster over det vilde Field, men blev indhæntet af den frastiaalne Knud Toresøn Hagen den ældre, med hvilken han godvillig fulgte tilbage, og i overvær af de tvende Mænd Svend Olsøn Hagen \og/ Helie Ormsøn Øverland tilbageleverede Knud Toresøn Hagen den ældre alle frastiaalne Koster, og tilstod med Anger og Fortrydelse sin begangne Forbrydelse, bad om at slippe løs  men blev ei Bønhørt  men anholt  bragt til Lehnsmanden  og nu her for Retten,  dette er alt hvad Angieldende paa mange ham forelagde forskiellige Spørgsmaale afgav  og sagde sig at kunde afgive om sin Vandel, Levnet, Forhold og begangne Forbrydelse.

  Derpaa fremstod frastiaalne Knud Toresøn Hagen den ældre  boesat gaardmand i Røldal, sagde sig 33 aar gam/m/el  og i denne Høst at have nyt Alterens Sacramente  forklarede  om Morgenen den 8 d: M: saae Comparenten at de af Angieldende oven omforklarede Sager vare ham fratagne  uagtet døren til Boden var i Laas, og intet synlig mærke kunde findes, hvorledes Tyven var kom/m/en ind og ud  thi Vindue og Vægger befantes som sædvanlig, paa Efterspørgsel om nogen fremmed var seet, erfaredes, at en var gaaet øster over Fieldet; Comparenten begav sig straxt paa Veien østerover  og traf omsider Angieldende  som da tilstod sin Forbrydelse  fulgte tilbage med Comparenten  og i de af ham selv ommeldte Vidners Svend Olsøn Hagen, og Helie Ormsøn Øverlands Overvær tilstod Forbydelsen  saaledes som af ham selv nu atter her for Retten tilstaaet, og godvillig og Angerfuld tilbage leverede Comparenten de frastiaalne Vahrer. Comparenten bragte derpaa Angieldende til Lehnsmanden  som nu her for Retten har fremstillet ham til Straf og Undgieldelse   dette er alt hvad Comparenten om Angieldende og det passerte Tyverie veed at forklare.

  Derefter fremstod de tvende Mænd  Svend Olsøn Hagen og Helie Ormsøn Øverland  begge boesatte i Røldal  den første 66 aar og den anden 59 aar gammel, og begge i denne Høst at have nyt Alterens Sacramente, forklarede enstemmig at her Angieldende Hans Christiansøn Kalstrøm  saaledes som af ham oven forklaret  for dem tilstod at have frastiaalet Knud Toresøn Hagen den ældre de oven af ham benævnte Ting, dem han leverede den bestiaalne Knud Toresøn Hagen den ældre tilbage, de kiende i øvrigt ei Angieldende, og veed ei det ringeste at forklare om hans Vandel og Forhold

  Da Dom/m/eren  paa grund af de intet mere til oplysning vidste at afgive, ville afskedige dem, var de begiærende at de maatte tilstædes \nu/ ved Eed at stadfæste oven afgivne deres Forklaring  paa det de kunde undgaae atter at møde her for Retten i denne Sag, da de fra deres hiem i Røldal her til have et næsten uoverkomligt Snefield  7 Mile at passere. Paa grund af bemeldte omstændighed  som Dom/m/eren veed forholder sig rigtig, og meget læt i tilstundende ufremkom/m/elige Vinter Tid ville kunne foraarsage, mange forgiæves Sessioner og lang henstand i Sagen, og Langvarig arrest for Angieldende  admitterede han dem til den forlangte Eeds aflæg

  begge  Svend Olsøn Hagen, og Helie Ormsøn Øverland  bleve {begge} paamindede om Eedens Vigtighed, og intet at fordølge  hvorefter de med oprakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede Sandfærdigheden og Rigtigheden af oven afgivne deres Forklaring   afskedigede

  Frastiaalne Knud Toresøn Hagen den ældre fremstod ligeledes  og efter at være paamindet om Eedens Vigtighed  med opragte Fingre og Saligheds Eed bekræftede, at oven ommeldte ham frastiaalne Sager, ere alle ham frastiaalet mod hans Vidende og Vilie, hvor-

 

1813: 34b

 

hos han tillige paa Dom/m/erens tilspørgen forklarede, at den Stolpebod  af hvilken Varerne bleve ham frastiaalne  pleiede ingen \Tide/ at have Natte herberge eller ophold i  og at Vinduet om Morgenen befantes indsat ved de sam/m/e Nagler, paa sit Stæd,  de Comparenten frastiaalne og in Natura tilbage erholte Tyve Koster bleve nu vurderede for 50 Rbd N: V:

  Paa tilspørgende af Dom/m/eren erklærede Laugrettet og oven afhørte Vidner at frastiaalne Knud Toresøn Hagen den ældre, er en gieldbunden Selv Eier gaard mand i Røldal, altsaa en Mand af ikkun ringe Formues Tilstand

  Da intet videre for denne gang var at foretage, blev dette Forhør hermed som Tingsvidne sluttet, forbemeldte og den frastiaalne afskedigede, Angieldende Arrestant til Vagten overleveret for at henbringes i Holnøe (Halnøe) Arrest hus,  det her passerede skal saa snart muligt efter faldende Tingreiser blive beskreven udstæd  amtet tilstillet.

A v W S Koren       Samson Larsøn Hougse  Lars Johnsøn øvre Qvale  med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  d: 26 October 1813  blev det almindelige Høste  Sage og Skatteting for Kingservig og Røldals Skibreder fortsadt ved de i Gaar benævnte Laugrettes Mænd, og da ingen meldte dem med noget  blev om Aftenen Tinget udsadt til i Morgen.

A v W S Koren       Samson Larsen Hougse  Lars Johnsen Øvre Qvale  Ommund Johnsen Qvalvigen, Tosten Torgiersen Alsager  alle med paaholden Pen.

 

 

Aar 1813  den 27de October  blev det almindelige Høste  Sage og Skatteting for Kingservig og Røldals Skibreder fortsadt ved de første Rettes Dag benævnte Personer paa det sædvanlige Tingstæd Utne  i Overvær af Hr: Fogden, Lænsmænderne  og en talrig forsamlet Almue,

 

hvor da blev foretaget

 

Nye Tingsvidne Sag:   om Fjeldbeitet Holmevandshaldet kaldet

Sjur Pedersen Espe og Lars Olsen Aga mødte paa egne [og] Enken Asgier Sjursdtr: Agaes Vegne og meldte at da de alle tre ickun have slette og ringe Fæebeite til deres Gaardebruge, saa ønske og agte de at ansøge Hans Majestæt om, at dem maatte forundes bygslet  forpagtet eller leiet en Beite Strækning af Hans Majestæts Alminding oppaa de øde Fjelde til Sommer Fæegang og beite for deres Kreature den korte Tid af Aaret, nemlig 7 til 8  i det høyeste 9 Uger  efter Sommerens Varme og beskaffenhed, som de der formedelst det høye Beliggenhed  kan finde Næring  hvilken Strækning kaldes Holmevands Haldet i Røldals Sogn   hvorhos de til et Tingsvidnes Erhvervelse og beviis om:  at ermeldte Strækning icke er nogen privat Mand tilhørende, men henhører til Hans Majestæts Almindings Strækninger, haver ladet indkalde ved Bekjendtgiørelse af Kirkebakerne!! (-bakkerne) alle og enhver af Røldals og \tilstødende/ Odde  Ullensvang og Kingservigs Sogne  her til dette Ting at fremkomme med deres Eiendoms og Rettigheds Beviiser til ermeldte Fjeldstrækning, hvorhos Comparenterne til dette Tingsvidnes Erhvervelse nu fremlagde den af dem til denne Hensigt forfattede og bekjendtgiorde Indkaldelse  dateret 24de September sidstleden  som med dens Forkyndelses Paategninger blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Efter Comparenternes Forlangende bleve nu tilstædeværende Almue og Laugrettet tilspurgt, om nogen vides som have nogen Eiendom og Rettighed i ermeldte Fjeldstrækning Holmedals Haldet kaldet, hvortil Laugrettet svarede:  At samme for deres Deel er ubekjendt om nøye her omspurgte Sted og Fjeldstrækning Holmevandshaldet er beliggende  og om nogen anden end Hans Majestæt gives som der haver nogen Eiendom eller Rettighed   Almuen i Almindelighed svarede:   at omspurgte Fjeldstrækning vel er beliggende i Nærheden og grændser til Fjeldstrækninger, som tilhøre enkelte Gaarde af Røldals Sogn, men hvorvidt nogen deri kan have nogen særdeles Eiendoms eller Brugs Ret, den de icke kjende, derom have de intet hørt eller veed

  derefter fremstod Niels Helleichsen Rabbe, og meldte paa sin Fader Helleich Larsen Rabbes Vegne, at bemeldte hans Fader  som Eier af et Brug i Gaarden Rabbe  hvis Sæterstøl ligger omtrent en Miil Sydvestlig fra Holme-Vandet, anseer sin Støls Strekning og Eiendom icke aleene at stræcke fra \Sæterhuusene/ Nord ost efter til Vandet  men endog lige til Nordostre Ende af Vandet hvor det haver sit Udløb øster efter til Østlandene   Vel have Gaardens Kreature almindelig ickun beitet øst eller nordost efter ind til omtrent en halv Miil nordosten og Østenfor Sæhls Huuserne, men den øvrige Strækning østefter Dalen paa begge Sider, samt paa Vestre Siden af Vandet, lige til dets Udløb, haver Comparenten og Forfædre paa Gaarden, der have anseet alt bemeldte som deres Gaardebrug tilliggende, og benyttet samme ved at bortleie sidstmeldte Strækning og Vestre Side af Vandet til dets Udløb, til dem som have \ville/ haft Slagtefæe i Græsgang, og haver hans Fader saaledes aleene til een Mand leiet bort ermeldte Beiter i omtrent 20 Aar ligetil Vandets Udløb   og da de her omspurgte Beiter langsmed ommeldte Vand, hvis Væstre Side ickun er brugbar og haver Græsgang, den østre derimod lutter Klipper, er Comparentens Faders formentlige Eiendom;  saa til samme at bevise, da Vidnerne som aldrende ei nu formedelst den dybe Snee paa Fjeldene her til  som de maatte passere om de i Dag her skulle have mødt, Udbeder Comparenten sig dette Tingsvidne udsadt indtil neste Sommerting, som den passelige Tid for dem at kunne møde, hvilken Udsættelse Retten med Citanternes Samtycke bevilgede.

  Citanterne betalede Incam: til Sorensk: 74 Rbs   til Kong: Kasse 30 Rbs   til Justitsfondet 7 Rbs \S: V:/, som alt mig blev betalt efter Cours af 375 ProCto med 12 rd DC:   Niels Rabbe betalte TilsvarsPenge til Sorenskriveren  20 Rbs S: V:  og for Udsættelsen 6 s   til Kongens Kasse af begge deele  10 ½ s   og til Justits Fondet 2 ½ s  som alt blev betalt med 4 rd 3 mrk 6 s DC:

 

1813: 35

 

 

Gammel Sag   Fol: 22   Ole T: Aasland mod Helje Øverland

Helje Øverland  selv tilstæde  æskede Sagen i Rette og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting ved mundtlig Contra Varsel at have {til dette Ting} indkaldet Citanterne at anhøre Vidner med videre og lide Dom, alt efter Attestens Formeld  der blev oplæst og her indtages  saalydende  #

  Paa Hoved Citanternes Vegne mødte Tobias Haldorsen Eidnes, som fremlagde Amtets Tilladelse for dem \her/ at gaae i Rette i denne Sag, saa fremlagde han og en Fuldmagt, dateret 16de Martii sidstleden  til paa Citanternes Vegne at imodtage hvad dem i denne Sag mueligens ved Dom bliver tilkjendt, hvilke tvende Documenter en efter anden bleve oplæste og her indtages  saalydende  #

  Citanternes Sagfører  som havde anhørt Contra Citantens Varsel Seddel, vedtog Lovlig Varsel paa Hoved Citanternes Vegne, og ville anhøre hvad Contra Citanten videre havde at iretteføre

  Contra Citanten fremstillede nu som

  1ste Contra Vidne  Ole Halvorsen Overscheie  Lænsmand i Suldal  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Meened, samt intet at fordølge  aflagde Lovens Eed  forklarede:  Vidnet var tilstæde paa Isen af Vandet i Røldal den gang her omhandlede Handel blev sluttet:  og da hørde Vidnet at Hoved Citanterne i denne Sag  Ole T: Aasland eller Fore  og Aanon Torgjusen Fore  kjøbte af Contra Citanten i denne Sag  Helje Ormsen Øverland  200 Bismerpund Smør  som han skulle levere dem paa Gaarden Aarhuus i Suldal paafølgende Kyndelsmisse Tider, nøyere var Tiden ei bestemt  {og skulle} og skulle Smørret bringes af Helje til Aarhuus og der modtages af Kjøberne  og ved Imodtagelsen betales med den ackorderede Kjøbesum 14 rd 3 mrk DC: pr: Bismerpund  \paa Haanden gav? de strax som Haand penge 940 rd DC:/   videre forklarede Vidnet:  at efterat Handelen saaledes som her anført var sluttet, bleve Parterne efter Samtale samme Tid enige om, at  for at Smørret icke skulle lætne og beskadiges ved at veies 2 Gange  en Gang paa Hylden  hvor Sælgeren Helje Øverland efter sin Ackord med dem [i] \Hardanger/ han havde kjøbt Smør af  skulde af dem modtage Smørret, og siden atter paa Gaarden Aarhuus  en Miil længere op  hvor Helje skulle aflevere Smørret til Citanterne  skulle Vidnet paa Gaarden Hyllen, paasee Vægtens Rigtighed førend det blev bragt til Aarhuus   videre forklarede Vidnet:  at noget efter paafølgende Kyndelsmis var Contra Citanten i Vidnets Huus den gang Hoved Citanterne kom over Fjeldet for at reise til Aarhuus og modtage Smørret, da de traf Hoved!! (Contra?) Citanten og hørde at Smørret icke var kommet til Aarhuus, erklærede de strax intet Smør at ville have, og uagtet Contra Citanten beklagede sig over at Uveir havde hindret Hardangerne  som havde Søevei  fra at kunne komme med Smørret, og uagtet Contra Citanten bød strax  /: den gang var det en Søndag :/  at ville neste Dag skaffe dem andet ligesaa godt Smør tilleveret paa Aarhuus, nægtede de dog at imodtage samme, fordi Smørret da ei stod paa Aarhuus.   Paa Contra Tilspørgende forklare: Vidnet, at Contra Citanten Helje under 4re Øyne til ham forsikrede at skulle kunne skaffe det belovede Qvantum Smør, neste Dag, nemlig Mandagen  til Aarhuus, hvilket Vidnet og troer var rimeligt  da der var Smør nok i Bøygden, og Smørret var falden i Priisen   End videre forklarede Vidnet:  at den Gang Citanterne icke ville bie efter Smørret til neste Dag, sagde Contra Citanten Helje til dem, at han syntes forunderligt at de ville nægte at imodtage Smørret  og lagde til de Ord, i Gaar  Løverdag  kom de over Fjeldet, i Dag er det Søndag, og i Morgen skal de faae Smørret.   Ingen havde videre at tilspørge Vidnet  som blev forelagt dets Prov  som det vedstod rigtig, og i det samme lagde til:  at Hoved Citanterne, den gang de nægtede at ville imodtage Smørret  tilbød sig at give {Hoved} \Contra/ Citanten 100 rd i Forlig, siden de icke beholdt Smørret.   Afskediget

  Som 2det Contra Vidne fremstod Niels Helleighsen Rabbe og Osmund Nielsen Tveito  aflagde Lovens Eed, forklarede Eenstemmigen at en meget oprigtig og paalidelig Mand ved Navn Knud Nielsen Dokken eller Goudthun, som fulgte dem paa Veien for at vidne i denne Sag, men underveis blev syg, afleverede dem en Seddel  som de nu fremlagde, og som han oprigtigen sagde yder hans Vidnesbyrd i denne Sag   bemeldte Seddel blev oplæst og indtages her  saalydende  #   Vidnerne derefter sagde at de icke  da Seddelen blev dem leveret  imodtog bemeldte Knud Dokkens Eedfæstelse om at ermeldte Seddel indeholdt hans Sandfærdige Vidnesbyrd, da de ei troede dem dertil berettigede, men de tvivler ingenlunde paa at samme jo er hans fuldkommen paalidelige Vidnesbyrd efter hans Forklaring til dem   Hoved Citanternes Sagfører erklærede:  at da den her benævnte Knud Dokken icke haver eedfæstet det fra ham fremlagde Prov, saa paastaaes at hans Vidnesbyrd ei heller kan have nogen Gyldighed.   Afskedigede.

  Som 3de Contra Vidne fremstod Svend Olsen Jøssendal, aflagde Lovens Eed  forklarede:  at Vidnets Broder  Soldat Ole Olsen Jøssendal, som nu er udkommanderet i Krigstjeneste, haver mere end en gang fortalt Vidnet at han var tilstæde ved den Handels Afgiørelse paa Iisen i Røldal  hvorom her er Sag, og hørde da at den blev afgiort saaledes at Helje Øverland  /: Contra Citanten :/  skulle skaffe de belovede 200 Bpd Smør ved paafølgende Kyndelsmis Tider, uden at der var nogen vis Dag fastsadt, at endten han skulle levere det eller de modtage det.   Ingen havde videre at tilspørge Vidnet   afskediget.

 

1813: 35b

 

  Som 4de Contra Vidne fremstod Ole Torgjulsen Opheim  aflagde Lovens Eed  lovede at vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, forklarede:  Vidnet blev overdraget at sælge for Contra Citanten Helje de 200 Bpd Smør Hoved Citanterne  af forestaaende Vidner omforklaret  icke ville imodtage af Helje   Vidnet bragte Smørret paafølgende Fasten Tider fra Hylden til Stavanger  og der solgte 140 Bpd for 10 rd DC:  og 60 Bpd for 9 rd Bpdet  samt betalede i Fragt 10 rd DC:   ingen havde videre at tilspørge Vidnet.

  Contra Citanten Helje declarerede nu, at {at} paa ermeldte 200 Bpd Smør tabte Contra Citanten paa Vegten 7 Bpd og 5 Marker  da der var mere og andet Smør {iblandt} tilligemed det Vidnet Ole Opheim solgte.  Contra Citanten indlod nu Sagen til Doms med Forbeholdenhed af videre Tilsvar om fornødiges  og Paastand at tilkjendes  ei aleene at beholde de bekomne Haandpenge 940 rd DC:  men at desuden Hoved Citanterne, der nægtede at opfylde den indgangne ackort og icke ville imodtage det tilbudne Smør  maae blive foruden Tabet af de leverede Haandpenge, ipligtede at erstatte Contra Citanten oven anførde Tab paa Smørret som han leed  deels ved Indsvinding og deels ved at maatte bekoste det til Stavanger og sælge det under den Sum han hos Citanterne skulle have, samt endelig, at de maae ipligtes at erstatte denne kostbare Sags Omkostninger, med Reiser og alt  i det ringeste 100 Rbd S: V:, hvorhos han declarerede, at blodt Indstævningen af Parterne til dette Ting haver kostet ham at leie en Karl øst over Fieldene  til hos Stevnevidnerne at forlange dem indstævnt, samt Stevne Attest tilbage, hvilken Karl han maatte give fri Underholdning paa Veien  omtrent 14 Miil frem og ligesaa tilbage  og desuden 30 Rdl DC: eller en Vog Byg i Betaling   For Indstevningen selv maatte han give 18 rd DC:  hvilket han ved fremlagt Regning fra Lænsmand Mandt kan bevise   Regningen  uden Dato  fremlagde han nu  der blev oplæst \og her indtages/  saalydende  #    Contra Citanten erklærede vider  at naar betænkes hans lange Reise  over 9 Miile  til Jelse  og 8 Miile hver gang her til  /: allevegne over besværlige Sneefielde :/  troer han Dommeren vil indsee at denne Sag haver kostet de paastaaede Omkostninger

  Citanternes Sagfører erklærede:  at han troer ved de førte Hoved Vidner er bevist at \Helje/ Øverland icke har opfyldt sine Handels Forpligtelser, og icke haft Smørret paa Gaarden Aarhuus tilstæde da de kom for at afhente det, han faar altsaa selv tilskrive sig hvad Tab han mueligens derover kan have lidt, hvilket dog ingenlunde er bevist, og desuden ipligtes at tilbagebetale de modtagne Haandpenge 940 rd DC: efter Omskrivning Forholdet i Forordningen af 5te Januarii 1813, samt erstatte dem Sagens Omkostninger \med/ i det ringeste 100 rbdl S: V:  allerhelst da de have haft lagt længere Vei at reise for at møde i Retten end Contra Citanten,

  Dommeren eragtede   Sagen optages til Doms

  Contra Citanten betalede Incamination efter Afdrag af Tilsvars Penge til Sorenskr:  54 Rbs S: V:   og for 5 Contra Vidner at afhøre  28 Rbs   til Kongens Kasse  32 ½   til Justits Fondet  8 ½ s  som blev betalt med 14 rd 2 mrk 7 s    Citanternes Sagvolder betalede for Contra Spørgsmaal til et Vidne til Dommeren  4 Rbs   til Kongens Kasse  1 ½ s   og til Justits Fondet  ½ s  som alt blev betalt med 4 mrk 3 s DC:

 

Nye Tingsvidne Sag

Tobias Haldorsen Eidnes mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet Hr: Toldbetient Erdtman, samt Hans Pedersen Hille, og Ole Johannesen og Ole Erichsen Teigland, at anhøre Vidner om, at de voldelig have i Mosterhavn frataget hans Folk omtrent 10 Tølter Bord eller Bræder  alt efter Stevne Attestens Formeld  der blev oplæst og indtages her saaledes  #   saa foreviste han og en Udskrift af Sundhordlehns Justitsprottokol  som viser at Sag verserer der for Retten om det her paastevnte.

  De indstævnte bleve paaraabte men mødte icke, ei heller nogen paa deres Vegne, men Dommeren fremlagde en ham fra Hr: Prokurator Baade tilstillet Protest og Indsigelse mod de her tilsigtede Vidners Afhørelse, som blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Citanten paastod Vidnerne afhørte

  {Dommeren} \Retten/ eragtede:   Da {Dommeren} \Retten/ icke kan vide til hvad Hensigt eller Brug det her forlangte Tingsvidne attraaes, og det stedse staaer i den competente Dommers Skjøn  der skal paadømme omhandlede Sag, hvis det her tilsigtede Tingsvidne derunder fremlægger, at tage saa megen eller liden  ja ingen Hensyn under Dommens Afsigelse, som han finder legalt; saa finder icke nerværende Ret at bør nægte Tingsvidnets Fuldførelse  men eragtede:   Tingsvidnet bevilges fremmet.

  Citanten fremstillede de 2de Vidner  Grip Johannesen Utne og Haldor Tobiassen  den første 25  og den anden 24 Aar gammel, sagde sig begge i dette Aar at have nødt Alterens Sakramente   bleve paamindede om Eedens Vigtighed og Straf for Meened  aflagde

 

1813: 36

 

begge Lovens Eed med Løfte om at vidne Sandhed, {aflagde Lovens Eed} \hvorefter den førstmeldte sagde sig at være/ Brodersøn til Citanten  og den anden en Søn af Citanten  forklarede eenstemmigen at Sommeren 1811 blev første Vidne  som dertil leiet  og den anden  som sin Faders Søn  udsendt herfra Hardanger med Fartøy af Citanten Tobias Haldorsen Eidnes  for  fra Muster Kirke  omtrent 10 Miile herfra  at afhente nogle Bord   De fik en Seddel med sig om hvad de skulde afhente  nemlig alle de nye Bord  omtrent 10 Tylter  som laae paa Klocke Lemmen i Muster Kirke  \og nogle andre gamle Bord/  samt Ordre at sende en Mand til Hans Pedersen Hilde og formaae ham at komme hen til Muster Kirke for at med dem deele de gamle Bord som vare udskudte ved Kirkens Reparation  og laae i GravHuuset ved Muster Kirke, hvoraf Citanten Tobias tilkom de 6/7 Deele  og Hans Hilde 1/7 Deel, saaog nogle gamle Spiger   Ved Vidnernes Ankomst til Muster Kirke leiede de strax en Mand til Hans Hilde   dette var en Søndags Aften   Neste Morgen begyndte Vidnerne at bære ned til Fartøyet af de nye Bord   kort efter kom oftmeldte Hans Pedersen Hilde  som de havde sendt Bud efter   Da han sagde, at han icke kiendte dem, svarede de at de vare udsendte fra Tobias Eidnes, og da Vidnet Haldor vilde vise ham ovenmeldte Seddel og nogle Regninger han havde for sin Fader  vilde han icke see paa dem   Vidnet Grip, som er opdraget i Nærheden af bemeldte Hans Hilde  vidste at {han} \denne/ kjendte Vidnet   Gik derpaa fra dem og sagde i det samme  vilde han nu, saa skulle han tage Bordene  /: de nye Bord de havde begyndt at bære ned :/  fra dem, Vidnet Haldor svarede hertil, ja  kan du icke  saa giøre da   han  /: Hans Hilde :/  gik derpaa, og de  /: Vidnerne :/  vedbleve at nedbære af Bordene   kort efter kom han tilbage med 3 andre Mænd, i det samme kom {Kjøb} Toldbetient Erdtman tilstæde  som da tillige med Hans Hilde sagde at Vidnerne icke maatte erholde Bordene, hvorpaa bemeldte Hans Hilde tilligemed de 3 Mænd tog og bar tilbage i Kirken de af Vidnerne nedb\a/arne nye Bord, og hørde de at Toldbetient Erdtman sagde, at de skulle tage alle   imidlertid at de bar bemeldte Bord op  hvori Vidnerne fraholdt sig at tage Deel, anmodede Vidnerne Hans Hilde om med dem at deele de gamle Bord i Gravhuuset, men da han icke vilde give sig Tid dertil, men vedblev at bære op de nedbaarne nye Bord, saa foretog Vidnerne sig at deele de gamle Bord i 7 forskillige Deele, hvorpaa de gav ham Tilladelse at udvælge sig en af de 7 Deele  dette giorde han, hvorpaa Vidnerne bar de gamle Bord som dem  eller rettere  Tobias Eidnes tilkom, medens de andre bar de nye op  og derefter reiste \Vidnerne/ tilbage her til Hardanger  uden at faae de nye Bord med sig, som vare dem mod deres Vilje fratagne.   Paa nermere tilspørgende erklærede Vidnerne at der fra Muster Kirke til Hr: Foged Budtses Boepæl paa Kaarevigen icke er nogen fuld Miils Vei   Ingen havde videre at tilspørge Vidnerne, som bleve forelæste deres Prov, som de vedstod rigtig tilført Prottokollen   afskedigede.

  Citanten begiærede sig det her passerede i Tingsvidne Form beskreven meddeelt, som Retten bevilgede.

  Citanten betalede Incam: til Sorenskr: 74 Rbs   for 2 Vidner at afhøre  16 Rds   til Kongens Kasse 36 s   til Justits Fondet 9 s  som alt blev betalt med 15 rd 4 mrk 14 s DC:

 

Gammel Sag   Fol: 7  Lars Galtung mod Odde Sogns Almue

Tobias Eidnes mødte, og paa begge Parters Vegne begierede denne Sag udsadt indtil Sommertinget anstundende Aar 1813!! (1814)  for imidlertid at afvarte den ansøgte Resolution  hvilket Retten bevilgede.

 

Derefter blev Publiceret efterskrevne Almues Documenter

  1.  Skiøde fra John Mikelsøn Luttro til Mikel Johnsøn paa 1 pd 6 mrk Smør  med Bygl: og Herl:  i Luttro  No: 19  for Penge 100 Rbd N: V:   Vilkaar 450 Rb  dtr: 26 Octbr: 1813   afgift af Tingl:  til Kongen  25 s   Fondet  5   af Pt: Attesten  Kongen  19 ½   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  2.  Skiøde fra Lars Johnsøn Botten til Gullig Olsøn Hamre paa 3 Marker Smør  de 2 i Botten  og 1 i underliggende Simedalsvig  alt i Botten  No: 23  for 250 Rbd N: V:  dtr: 26 Octb: 1813   afgift af Tingl:  til Kongen  34 s   Fondet  8 s   af Pt: At:  Kongen  19 ½   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  3.  Ditto fra Mikel Johannesøn Mansager til Ole Mikelsøn paa 23 52/67 Mark Smør efter Aftag  i Mansager  No: 2.  Som er den anden halvpart, for 200 Rb N: V:   Vilkaar 250 Rbd N: V:  dtr: 26 Octbr: 1813,   afgift til Kongen  af Tingl:  34 s   Fondet  8 s   ½ pCto   afgift af Pt: At:  til K:  19 ½ s   F:  4 ½ s.

  4.  Do: fra Osmund Nilsøn Tveite til Ingebor Knuds dtr: paa 1 Mark Smør i Fieldstølen Svandalsflaaten under Østerhagen  No: 2  for 33 – 2 Rb: N: V:  dtr: 26 Octb: 1813   afgift til Kongen af Tingl:  13 s   Fondet  3 s   ½ pCto

  5.  Do: fra Peder Omundsøn Ureims Arvinger til Johannes Andersøn paa ½ Løb 3 mrk S:r  med B: og H:  i Utne  No: 25  for 100 Rbd N: V:  dtr: 27 Octb: 1813   afgift til Kongen

 

1813: 36b

 

af Tingl:  25 s   Fondet  5 s   af Pt: at:  Kongen  19 ½   Fondet  4 ½   ½ pCto

  6.  Do: fra Sjur Olsøn Tvisme til Tomas Sjursøn paa ½ Løb Smør  uden Bygl:  i Tvisme  No: 9  for 50 Rbd N: V:   dtr: 27 Octbr: 1813.   Kongen  af tingl:  19 ½ s   Fondet  4 ½   af Pt: at:  Kongen  19 ½   Fondet  4 ½ s   ½ pCto

  7.  Bygl: brev fra Provst  Ridder Hartzberg til Ole Mikelsøn paa 1 pd: 3 mrk Smør Landskl:  Skatteskl: 1 pd: 3 mrk Smør   dtr: 19 Octbr: 1813  i Mansager  No: 2   afgift til Kongen af Tingl:  13 s   Fondet  3 s   ½ p Cto   ligeledes af Reversen

  8.  Fæsteseddel fra John Mikelsøn Luttrum til Mikel Mikelsøn paa nogle agre paa Luttrum, dtr: 25 Octb: 1813   afgift af Tingl: til Kongen  6 ½   Fondet  1 ½ s  ligesaa af Reversen

  9.  Wilkaarbrev fra Mikel Johnsøn Luttrum til Forældrene John og Jorand paa aarlig Vilkaar af Luttrum   dtr: 26 Octb: 1813   afgift til Kongen af Tingl:  39 s   Fondet  9 s   af Not: attesten  til Fondet  18 s

  10.  Do: fra Ole Mikelsøn Mansager til Mikel og Sigrid paa Levekaar af Mansager   dt: 26 Octb: 1813   afgift af tingl:  Kongen  34 s   Fondet  8 s   af Not; at:  til Fondet  18 s

  11.  Nermere Bestemmelse, paa det af Ole Omundsøn Hamre under 27de Octbr: 1806 til Omund Nielssøn og Hustrue udstæde Vilk:br:  saaledes at de deri bemeldte 7 Tdr Havrekorn  den gang Fejl anført som Havre  nu skal være Blandingskorn   dat: 18 Junii 1813,   Afg: til Kongen, 13 s   Fondet  3 s

  12.  Skiftebr: efter Sigri Johnsdr: Lofthus, Lars Larssens Hustru  sluttet 1 Octbr: 1813  hvorved 2 pd 6 mrk Sm:  7 Løb Salt  med Bygs:l og Herl:  og Overbx: til 12 mrk Sm:   Lyse kl: Gds  er udlagt Enkemanden  og Sønnen John Lars:  for 400 rbd,   1 pd 15 mrk Sm:  med Bx: og Herl:  i Jaastad  er udlagt Enkemand: og Sønnerne for 300 rbd,   1 Bp 12 mrk Smør i Kiepse  er udlagt Enkemanden for 166 rbd   saaog Andeel i Østensøe og Wigøer Kirker Er udlagt Enkemand, Søn og 1 Dr: for 300 rbd

  13.  Pantebrev fra Knud Thors: Østerhagen den ældre til Evind Torgjulss: Præstegaard, stoer 310 rbd 75 s Sølv V:  med Pant i Østerhagen  No: 2  dat: 26 Octobr: 1813.   Kong: af Tingl:  58 ½   Fondet  13 ½ s.

  14.  Do: fra Gulleich Olssøn Hamre til Hellie Ommunds: Buer og Sven Ols: Jøssendal  stoer 132 ½ Rbdal: S: V:  mod Pant i Løsøre   dat: 21 Octbr: 1813.   Kongen  af Tingl:  34 s   Fondet  8 s.

  15.  Omskr: Do: fra Jacob Tormods: Freim til Knud Haldors: Espe  stor 100 rd DC:  mod Pant nogle Huse og Løsøre  dat: 5 Febr: 1810, Tingl: 7de s: M:  omskreven til 50 rbd S: V: ved Paategn: af 31 Maii 1813.

  16.  Do: fra Knud Thores: Østerhagen den yngre til Ole Haagenssen Espen  stoer 438 rd DC:, mod Pant i Østerhagen, No: 2  dat: 31 Maii 1808  Tingl: 12 Junii s: A:  Qvitteret for 113 rd 80 s DC: den 31 Maii 1813; de øvrige 324 rd 16 s DC: er omskr: til 275 rbd 72 s S: V: ved Paategn: af 31 Maii 1813.   Kong:  af Afl:  6 ½ s   Fondet  1 ½ s.

  17.  Do: fra Jørgen Peders: Espen til Haldor Wiglichs: med fl:  stoer 835 rd DC:  hvilket ved Paategn: 7 Mart: 1813 er omskr: til 709 rbd 72 s S: V:

  18.  Do: fra Thore Orms: Houge til Jon Aakre  stoer 399 rd DC:  {da} mod Pant Houge  No: 4, dat: 26 Octbr: 1803  Tingl: 8 Febr: 1804, den 26 Octbr: 1813 omskr: til 399 rbd S: V:

  19.  Do: fra Knud Thores: Østerhagen den yngre, til Thobias Eidnes med fl:  stor 150 rd DC:  mod Pant Østerhagen  No: 2   dat: 8 Apr: 1809  Tingl: 14 Junii s: A:  den 8 Mart: 1813 omskr: til 97 ½ Rbdal: S: V:

  20.  Do: fra Friderich Klingeman til Tobias Eidnes  stoer 35 rd DC:  mod Pant nogle Huse  dat: 6 Decbr: 1803, og Tingl: 8 Febr: 1804,  den 1 Sept: 1813 omskr: til 35 rbd S: V:

  21.  Do: fra Jørgen Peders: Espen til Samson Larss: Fresvig  stoer 100 rd DC:  mod Pant Espen  No: 12  dat: 31 Maii 1808  Tingl: 1 Junii s: A:, den 6 Mart: 1813 Omskr: [til] 85 rbd S: V:

  22.  Afl: do: fra Ole Thors: Jøssendal til Jacob Jørgens: Hildal  stor 600 rd DC:  mod Pant Jøssendal  No: 32   dat: 2 Febr: 1813, Tingl: 5 s: M:  den 6 Mart: Omskr: til 120 rbd S: V:  {Afl:} Qvittert 24 Oct: 1813 for alt.   Kongen  12 ½   Fondet  2 ½ s.

  23.  Do: fra Lars Jons: Botnen til Niels Hellies: Rabben  stoer 400 rd DC:  mod Pant Botnen  No: 23, dat: 5 Febr: 1810  Tingl: 6 s: M:,  Qvitter: 2 Mart: 1813 for alt   Kongen  10 s   Fondet  2 ½ s

 

1813: 37

 

  No: 24.  Afkald fra Osmund Nilsøn Tveite til Overform: for Gro Jacobsd: Arv 125 rd 38 s DC:   dtr: 27 Oct: 1813

  25.  Do: fra Lars Larsøn til Form: Lars Guttormsøn Alsager for Arv 26 – 82 s   d: 27 Octb: 1813.

  26.  Do: fra Mikel Olsøn Lothe  gift med Maritha Johnsd:  for hendes Arv 170 d 20 s DC:  til Form: Sten Olsøn Biotvedt   d: 27 Oct: 1813

  27.  Do: fra John Jørgensøn til Form: Jørgen Jacobsøn Deggrenes for Arv 42 – 80 s   d: 26 Oct: 1813

  28.  Do: fra Ragnilde Olsdr: til Form: Ole Olsøn Bolstadøen for Arv 8 – 23 s   dt: 27 Octb: 1813

  29.  Do: fra Jon Brynnildsøn til Form: Lehnsmand Hougse for Arv 40 – 63 s   d: 27 Oct: 1813

  30.  Do: fra Guri Torbjørnsd: til Form: Torgjuls H: Svorttvedt for Arv 54 – 14 s   d: 27 Oct: 1813

  31.  Do: fra Svend Olsøn Sexe til Form: Sjur nedre Sexe for Arv 38 – 66 s   dt: 26 Oct: 1813

  32.  Do: fra Johannes Sjursøn Tvedt  gift med Sigrid Østensdtr:  til Form: Haaver Røthe for Arv 24 – 55 s   d: 26 Octb: 1813

  33.  Do: fra Iver Olsøn Utne  gift med Torbjør Brynnildsd:  til Form: Ole Hougse for Arv 20 – 31 s   d: 26 Octb: 1813

  34.  Do: fra Guttorm Larsøn til Form: Lars G: indre Alsager for Arv 36 – 69 s   dtr: 26 Octb: 1813

 

Her: Fogden fremlagde Restance Listen  hvoraf sees at i dette Skibrede udestaar Skatter til Beløb  ( ope rum )   hvilken Liste  efter at være Examineret  blev rigtig befunden

 

Dernæst fremlagde han de sædvanlige Tings vidner, hvilke blev Examineret, og besvaret som i forrige Protocol fol: 235 er antegnet

 

Da ingen havde videre at melde  blev Tinget efter flere udraab hævet

A v W S Koren      Samson Hougse,  Lars øvre Qvale,  Omund Qvalvigen,  Tosten Alsager  alle med iholden Pen.

 

 

 

December Maanedsting 1813.

Aar 1813  den 1ste December  blev det sædvanlige Maanedsting for Hardanger, saavel Lehnet som Lyseklosters Gods  sadt paa Tingstædet Helleland af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettesmænd  Lars Thoresen Oppedal, Ole Anfindsen Hougs, Ommund Pedersen Lofthuus og Lars Olsen Helleland.

 

Hvor da allerunderdanigst blev publiceret:

  No: 1.  Forordning af 7de September 1813, om Svendske og Svensk Eiendom her i Kongerigerne Danmark og Norge.

  2.  Kongelig Bekjendgiørelse om Besiddere af faste Eiendomme som opholde sig udenlands  dat: 4de September 1813.

  3.  Plakat af 27de Augusti 1813 om Kaperfarten

  4.  Dito af 28de Augusti 1813 om hvorledes Sølvverdie skal beregnes i directe Skatter og Afgifters Oppebørsel

  5.  Cancellie Skrivelse af 28de September om Prise Sager mod Mechlenborgske, russiske og Preusiske Skibe

  6.  Cancellie Skrivelse af 28de September 1813  at Rettens Sportler skal hæves i Sølv Verdie hvad forhen var befalet i Toldspecies.

 

Nye Tingsvidne Sag:

Elling Tostensen Mochestad her af Ullensvangs Sogn i Kingservigs Skibrede mødte for Retten og meldte at for 5 Aar siden  i Februarii Maaned \paa bemeldte sin Faders Gaard Maagestad/, just som han stod i et Faarehuus med Vandbøtter og Vadseler paa Skuldrene og vilde gaae ud for at hente Vand, kom en Snee-Skred og borttog Huuset og ham, hvorved han blev liggende halv død nogle Timer nedgravet i Sneen, hvor han omsider blev opgravet, men leed derved saa megen Skade paa sit Helbred at han siden aldrig siden haver naaet nogen Styrke og Friskhed, især leed han megen Skade i den venstre Fod som blev forknust  at han icke formaaer at gaae noget betydeligt eller Bære nogen Byrde i Forhold til andre, ligesom han og led megen Svæckelse \for Brystet og/ paa sit Syn, som stedse siden haver været svagt, om hvilket alt han begiærede Almuen, som nu i Mængde er forsamlet  tilspurgt, som og især afhørt de Mænd Sjur Jarandsen Maachestad, Sjur Wiglichsen Maachestad, Knud Knudsen Sammesteds, og Aad Olsen Qvæstad, og deres eedelige Vidnesbyrd herom imodtaget.

  Paa Tilspørgende erklærede den Tilstædeværende Almue, at det er dem alle bekjendt at ommeldte Sneeskred for 5 Aar siden giorde  foruden megen Skade ved at bortrive Huuser, og især den Ulycke at 2 Mennisker aldeeles omkom  og 2 Andre Mennisker  nemlig en Pige, samt nerværende Elling Tostensen  bleve opgravne halv døde af Sneen  og at bemeldte Elling  som laae nogle Alen dybt ned i Snee Lavinen da

 

1813: 37b

 

han fandtes  var ickun lidet ved live  og haver aldrig siden haft nogen fuldkommen Helbred og Hilse, hvilket er almindelig vitterligt.  - derefter fremstod, som

  1ste og 2det Vidne  Sjur Jarandsen Maachestad og Sjur Wiglichsen Maachestad, begge lovfaste boesadte \Gaard/ Mænd, bleve paamindede om Eedens Vigtighed  og straf for Meen Eed:  forklarede efter aflagd Eed, eenstemmigen:  Begge Vidner vare tilstæde og behielpelige omhandlede Tid til at udgrave her omhandlede Elling Tostensen Maachestad ud af Sneeskreen  hvor han efter nogle Timers gravning omsider fandtes, blant det synderbrudte Huuses Ruiner i en saa jammerlig Tilstand, at der ickun syntes meget lidet og svagt Liv i ham  han blev i et Sængedæcken bragt til Huus, hvor han forblev sængeliggende i 10 Uger  han var  da han fandtes  allevegne fortrykt og forklæmt  da Sneen  hvori han fandtes nogle Alen dybt, var saa haard sammenpaket at den var nesten som en Iis, og hans venstre Fod befandtes forknust og blev strax forbunden   Dagen efter optrutnede hans heele Krop  især heele den ene Side og Ansigtet, og er det Vidnerne vitterligt, og noget de med frælst Samvittighed under deres Eed kan bekræfte; at han aldrig indtil denne Tid haver bekommet Kraft og Styrke i sin venstre Fod, saa at han icke taaler at gaae noget vedvarende eller bære noget betydeligt førend han baade lider stor Smerte i Foden, som og at den hovner  ligesom han og ellers i det heele ei haver nogen ret Helbred og Legems Kræfter  men er snart svag og afmægtig, ligesom han ei heller haver noget godt Syn  da han efter ermeldte Tilfælde, siden stedse haver maattet bruge en storstilet Bog, naar han skulde underviises og læse Bog.  – som

  3de og 4de Vidne fremstod Knud Knudsen Maachestad, og Aad Olsen Qvæstad, begge lovfaste boesadte Mænd her i Kingservigs Skibrede, bleve paamindede om Eedens Vigtighed  og Straf for Meen Eed  aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed  forklarede eenstemmigen:  at de icke vare tilstæde den gang forommeldte Elling Tostensen Maachestad blev opgravet af Snee Lavinen, men det er dem som Naboer fuldkommen bekjendt, og af dem ofte erfaret, at han siden den Tid ei haver naaet nogen ret Helbred eller Styrke i sin Venstre Fod, hvori han lider Værk  og som hovner naar han strabagerer den noget, saa at han ei kan holde ud at gaae nogen lang Vei med andre  At han heller icke haver naaet sit Syn tilbage, derom haver de ofte hørt tale  men de haver derom ingen fuldkommen egen Overbeviisning, da de ei haver haft anledning at erfare det, og det ei paa hans Øyne er synligt, dog haver Vidnet Aad paa Reiser, og naar han  /: Elling :/  skal læse i Bog, syntes at erfare at han nok icke maae have noget ret Syn, da han ofte famler efter Ordene og stirrer, samt tager feil af Gienstanden.

  Samtlige Vidner bleve forelæste forestaaende deres Prov, som de vedstod rigtig tilført  og derefter demitterede

  Elling begiærede sig det her passerede i Tingsvidne Form meddeelt  som Retten bevilgede

  Han betalede Incam: til Sorenskriveren 74 s   til Kongens Kasse 30 s   og til Justits Fondet 7 s   for 4re Vidners Afhørelse  til Sorenskr: 24 s   til Kongen 9 s   Justits Fondet 3 s  alt Rigbankpenge!! Sølv Verdie, som blev betalt med 17 rd 1 mrk 1 ¾ s DC:

 

Gammel Sag:   Sigrid Larsdtr: Ouse sagsøgt af Ommund Ommundsen Ouse   Fol: 32.

Citanten Ommund Ouse mødte og eskede Sagen i Rette

  Paa Sagvolderindens Vegne mødte hendes Fader Lars Larsen Ouse, som ville anhøre hvad Citanten haver at iretteføre

  Citanten begiærede tilført at første Vidne troer han har forklaret, og tilstaaet at det haver sagt:  til Contra Citantinden, at Vidnet ville forsvare at Contra Citantinden tog en Melkekolle ud af Citantens Sælshuus, altsaa kan Dommeren ansee Vidnet, som Partisk og deelagtig med \Contra/ Citantinden ifølge Lovens 1 Bogs 13 – 18 Art:  han kan vel bevise med Vidner at Melkekollen Contra Citantinden tog ud af hans Sæhlshuus, haver han kjøbt af en her ustævnt Mand, for omtrent 6 Aar siden, men da Contra Citantinden haver med første Vidne taget sig selv til Rette  saa synes Citanten at det icke behøves at indvikle Sagen i større Vidløftighed mere end som beviist er under Sagen, nemlig at Melkekollen er taget af hans Huus  thi meer Beviis troer han unødvendig i følge Lovens 6 B: 17 Kap 10 Art:  og tilbyder han sig her nu inden Retten med Eed at stadfæste, at omhandlede Melkekolle, er taget af hans Sæhlshuus, imod hans Vilje og vidende.  Citanten blev tilstædet den her anbudne Eed. Citanten bevidnede derefter under Saligheds Eed at omtvistede Melkekolle frakom ham imod hans Vilje og Vidende. Citanten indlod Sagen til Doms, med Paastand, at Contra Citantinden maae ipligtes at tilbagelevere ham Melke-

 

1813: 38

 

Kollen, samt Bøder efter Loven  og at erstatte ham denne Sags Omkostninger Skadesløs, under Forbeholdenhed af videre Tilsvar om fornøden

  Contra Citantinden indlod ligeledes Sagen til Doms  og fremleverede hendes af hendes Fader underskrevet Indlæg  der blev oplæst og indtages her  saalydende:  #

  Citanten erklærede at han syntes det icke umage værd at besvare dette urimelige Indlæg, men indlod Sagen til Doms.

  Dommeren eragtede:   Sagen optages til Doms.

 

Hermed blev Tinget udsadt til i Morgen.                                                      A v W S Koren

Lars Thoresen Oppedal, Ole Anfindsen Hougse, Lars Olsen Helleland, Ommund Pedersen Lofthuus  alle med paaholden Pen

 

 

Extra Rets Justits Sag

Aar 1813  den 2den December  blev Extraret sadt paa Tingstædet Helleland af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettes og Meddomsmænd  Lars Thoresen Oppedal, Ole Anfindsen Hougse, Lars Olsen Helleland og Ommund Pedersen Lofthuus, for at paakjende en af Justitien anlagt Sag mod John Sjursen Westrem, for ærerørige Ord mod Lænsmand Anders Josephsen Lillegraven i hans Embeds Forretning.

  Hvorda i Sagen anlagt af Justitien mod John Sjursen Westrem  /: see Fol: 30 og 31 :/  blev af Sorenskriveren og Laugrettet eenstemmig afsagt saadan

Dom

Ved de førte Vidner, er tiltalte John Sjursen Westrem overbeviist om, at have brugt ærenærgaaende og fornermelige Ord og Udladelser imod Lænsmanden Anders Josephsen Lillegraven under hans Embeds Forretning, ved at udskrive Stykheste, ved at yttre  Lænsmanden, for Gunst, Gave og Traktement, havde gaaet andre forbie, og udskrev hos ham  /: Angieldende :/   Paa Grund heraf, og i Analogie med N: Lovs 6 Bogs 4de Kap: 16 Art:  og 6 Bogs 19 Kap: 4de Art:  bliver eenstemmig saaledes Kjend for Ret:  John Sjursen Westrem bør, for de ham overbeviste Ærenærgaaende Udladelser imod Lænsmanden  \som icke kommer ham til nogen æres forkleinelse/  at bøde til Ulvigs Sogns Fattig kasses Fond 10 Rbd S: V:  efter nerværende \legale/ Cours med 18 Rbdl 72 s Navne Værdie, til Kongens Kasse for stemplet Papiir, som under Sagens Behandling og til Domsakten burde været forbrugt  1 Rbdl 54 s N: V:   til Actor Hr: Foged Budts i Sallarium  2 Rbdl N: V:   til Dommeren ifølge Doms-Aktens Paategning  Kongens Kasses og Justitsfondets iberegnet  3 Rbdl 94 ½ s N: V:  alt tilsammen 27 Rbdl 28 s N: V:  skrives syv og tyve Rigsbankdaler  Otte og tyve Skilling Navne Værdie, samt end videre denne Doms Forkyndelse, Exekution og alt fornødne indtil Betaling skeer, alt at udredes under Exekutions Tvang inden 15ten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.                                                                               A v W S Koren

Lars Thoresen Oppedal, Ole Anfindsen Hougse, Lars Olsen Helleland, Ommund Pedersen Lofthuus  alle med iholden Pen.

  Domsakten blev paategnet saaledes:  Denne Sags Omkostninger beregnes til Dommeren saaledes:  Incam:   til Dommeren 74 Rbs S: V:   for 2 Vidners Afhør  16 s   Tilsvarspenge  20 s   for 2 Ark af Aktens Udstædelse  beregnet til 6 Ark  12 s   for Bekræftningen og Seglet  10 s   Kongens Kasse i Anledning det her beregnede  53 s   Justitsfondets af alt  13 s  alt Rigsbankpenge Sølv Værdie  som efter nerværende \lovbestemte/ Cours af 375 ProCto beløber 3 Rbdl 94 ½ s N: V:

 

 

Aar 1813  den 2den December  blev det sædvanlige Maanedsting for Hardanger, saavel Lehnets som Lyseklosters Gods  fortsadt ved mig  Stedets Sorenskriver  paa det sædvanlige Tingstæd Helleland  i Overvær af Lars Thoresen Oppedal, Ole Anfindsen Hougse, Lars Olsen Helleland og Ommund Pedersen Lofthuus.

 

Hvor da blev opbuden til Udlaan 2000de Rbdl S: V:  større og mindre Summer  Myndlinger tilhørende.

 

Derefter blev

I Sagen Fol: 35  Ole Torgiulsen Aasland eller Fore og Broder mod Helje Ormsen Øverland  blev afsagt saadan

Dom

Under denne Sag haver Aanun Torgiulsen Fore og Broder Ole Torgiulsen Aasland eller Fore af Moe Sogn i Tellemarken sagsøgt Helje Ormsen Øverland af Røldals Sogn, til at betale dem 940 rd DC: i Rigsbankpenge efter Omskrivnings Forholdet, som de i Januarii Maaned 1811 have leveret bemeldte Helje som Haandpenge paa 200 Bpd Smør de da kjøbte af bemeldte Helje, men som denne icke \skal have/ leveret efter sin Forpligtelse, samt at betale Sagens Omkostninger skadesløs, hvorimod Sagvolderen Helje, haver Contra Stevnt Citanterne i denne Sag at høre Vidner og lide Dom med Sags Omkostninger.   Ifølge N: L: 5 Bogs 1 Kap: 1ste Art:  bør enhver at opfylde sin indgangne Forpligtelse   Ved de førte Hoved \og Contra/ Vidner er beviist, at de solgte 200 Bpd Smør var solgt for 14 rd 3 mrk DC: pr Bismerpund, og icke nogen nøyagtig vis Tid at være bestemt, naar de skulle leveres, men at Tiden var bestemt Kyndelsmisse Tider \1812/  og at Resten af Pengene icke skulle betales førend ved Imodtagelsen af selve Citanterne   Da nu Citanterne  som kom for at imodtage Smørret, ankom noget efter bemeldte Kyndelsmisse  en Løverdag  den lange Vei over Østfieldet, og dagen efter, som var Søndagen  blev tilbuden af \Sagvolderen/ Helje, at de skulle erholde Smørret tilleveret neste Dag  som var Mandagen, saa forekommer dette \Tilbud/ Dommeren i en Sag af Natur som Nerværende, at icke kan andet end ansees for en fuldkommen nøyagtig og rigtig Opfyldelse af Forpligtelsen fra Heljes Side, naar den icke ved deres Benægtelse at icke ville imodtage Smørret var bleven giort Helje umuelig at fuldbyrde   Citantenes aldeeles Benæg-

 

1813: 38b

 

telse og Afslag  aldeeles icke at ville imodtage det anbudne Smør, fordi det icke Øyeblikelig fandtes staaende paa Stedet det skulde imodtages  /: thi den omvidnede Opveining var ickun en Tilladelse og ingen Pligt for Helje :/  viser tydelig, at samme var et grebent Paaskud, og at samme rettelig grundede sig i at Smørret var falden i Prisen, hvorfore de og efter det ene Contra Vidnes Udsigende, tilbød Helje 100 rd DC: i Opslag   Paa Grund af forestaaende, ansees de, som dem der modvillig, under ulovlig Forevending, icke have villet opfylde indgaaet Kjøb og Forpligtelse, ved icke at imodtage det tilbudne Smør  og altsaa at bør erstatte Contra Citanten det derved forvoldte Tab   Men da der kun er et Contra vidne, som endog ubestemt og ei fuldstændigen oplyser hvad Tab Contra Citanten Helje i det hele leed paa Smørret fra det han hos dem skulle haft derfor, ved ickun at forklare:  At omhandlede Smør  /: med mere :/  blev solgt i Stavanger af Vidnet for Helje, og at de 140 Bismerpund deraf blev solgt for 10 rd DC: pr: Bismerpund, og 60 Bpd deraf for 9 rd pr: Bpd  samt betalt Fragt 10 rd DC:, som beløber til et Tab for Helje fra de 14 rd 3 mrk pr: Bismerpund han skulle haft hos Citanterne  til den Sum 1060 rd DC:  skrives et tusinde og sextie Rigsbankdaler DC:  saa Kiendes for Ret:   Naar Contra Citanten Helje Ormsen Øverland, efterat have forkyndt denne Dom for Citanterne Aanon og Ole Torgiulssønner af Moe Præstegield i Tellemarken, og efter {forud} i det ringeste med 2 Maaneders Varsel forud, at have indkaldet bemeldte Citantere at anhøre hans  /: Heljes :/  Eed inden sit Værneting, og som i betragtning af den lange Vei og nesten uoverkommelige Snefield, herved fastsættes at maae skee i det aller seneste inden Høste  \Sage og Skatte/ tingets Slutning for Kingservig og Røldals Skibreder anstundende Aar 1814  med sin corporlige \Lovens/ Eed bevidner:  at hans Tab paa Smørret, fra det han hos Citanterne skulle haft, eller det han for Smørret fik mindre end han for Smørret skulle haft hos Citanterne  beløb til et Tab for ham af 1060 rd DC:  eller 176 Rbdl 64 s Navne Verdie  skrives et hundrede og sex og syttie Rigsbankdaler  fire og sextie Skilling Navne Verdie, eller hvad han under, men ei over denne Sum, ved sin Eed inden Retten bestemmer samme til, hvilken eedfæstede Sum \han/ qvitter \hos sig selv/ i de af \ham/  /: Helje :/  imod tagne Haandpænge, saalangt de tilstræke, men før det øvrige, indtil ermeldte Sums Opfyldelse  men ei meere  nyder han Exekutions Ret til Betaling af Citanterne Aanon og Ole, hvorimod Contra Citanten bør at betale dem, hvad Summen ved hans Eeds Aflæggelse bestemmes under og mindre end de imodtagne Haand Penge   Trøster Contra Citanten Helje sig icke til at aflægge den her foreskrevne Eed, eller forsømmer samme, da bør han at udrede og betale til Citanterne de bekomne Haandpenge med 176 Rbdl \64 s/ N: V:  skrives et hundrede og sex og sytti Rigsbankdaler \64 s/ Navne Verdie  og \desuden/ 100 Rbdl N: V:  skrives et hundrede Rigsbankdaler Navne Verdie {til} i denne Sags Omkostninger.   Alt efterkommes 15ten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og den foreskrevne Termin under Adfærd efter Loven   Prosessens Omkostninger ophæves i Tilfælde Eed aflægges, paa Grund af; at Contra Citanten, ved ei at have det belovede Smør staaende betimelig forud paa Afleverings Stedet, kan selv synes have givet nogen Anledning til denne Sag.

 

Da ingen meldte dem med noget videre, saa blev hermed sluttet og Tinget udsadt til i Morgen.

                                                                                                                          A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Lars Thoresen Oppedal, Ommund Pedersen Lofthuus, Lars Olsen Helleland,  alle med paaholden Pen.

 

 

Aar 1813  den 3de December  blev det almindelige Maanedsting fortsadt paa sædvanlig Sted Helleland for Hardanger  saavel Lehnets som Lyseklosters Gods  af Stedets Sorenskriver og   ( namna på lagrettsmennene manglar )

 

Hvor da   I Sagen Fol: 37  Ommund O: Ouse mod Sigrid Larsdtr: Ouse  blev afsagt saadan

Dom

Den her omtvistede Melkekolle, er en saare ringe Bagatell, som det synes upassende at komme for Retten om, og da den vel var i Citantens Værge, men havde Sagvolderindens Faders Merke som hans Eiendom, og icke er beviist at den tilhørde Citanten, men blev som Sagvolderindens Fader tilhørende, udleveret af Citantens Moder, som om hun end icke havde hans Anliggender og Sager paa Stølen under sine Hænder og i sin Bestyrelse, dog som en agtværdig Kone, maatte synes at kunne fritage enhver for Tiltale, som ved hende blev udleveret noget som den tilhørende af Sønnens Huus   saa sees af alt dette, at den heele Sag ickun maae Grunde sig paa Trettekjerhed, og paa Uforligelighed imellem Citanten og Sagvolderinden eller hendes Fader, og i det heele at være en høyst ufornøden Trette   thi Kjendes for Ret:   Contra Citantinden Sigri Larsdatter Ouse frifindes for Citantens Tiltale og Søgemaal i denne Sag, og Citanten Ommund Ommundsen Ouse ipligtes ifølge Forordningen af 23de December 1735  at bøde til Justitskassen for unødig Trætte, saa meget som Dommen og Seglet koster, og desuden betale til Contra Citantinden i denne ufornødne Sags Omkostninger med Reiser, Kost  Tæring og Tidspilde  4 Rbdl N: V:  skrives fire Ringsbankdaler Navne Verdie, samt end videre denne Doms Udstædelse, Forkyndelse  Exekution og alt fornødne indtil Betaling skeer   alt idømte efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven.

 

Derefter blev følgende Almues Breve Publiceret.

  1.  Skiøde fra Christoffer Christoffersøn Hieltnes til Ole Rikoldsøn Wiknes paa

 

1813: 39

 

2 pd: 1 ½ mrk Smør  5/8 Hud  med Bygl:  i Legreid  No: 104,  det brug Halsten besidder  dtr: 25 Nob: 1803, for Sum 1066 2/3 Rbd N: V:,   ½ pCto  5 – 2 – 0 Rb   tingl:  1 ½ Rb S: V:   Kongen  58 ½ s   Fondet  13 ½ s   af Panteattesten  48 Rbs S: V:   Kongen 19 ½ s   Fondet  4 ½ s

  2.  Ditto fra Andor Sjursøn Torblaae til Torfind Johannesøn Wottetvedt paa 18 mrk Smør  ½ Bukskind  med Bygl: og Herl:  i øvre Torblaae  No: 62  for 100 Rbd N: V:   dtr: 29 Nob: 1813   ½ pCto  3 mrk   Tingl:  til Kongen  25 s Rb S: V:   Fondet  5 s   af Panteat:  Kongen  19 ½ s   Fondet  4 ½ s

  3.  Ditto fra Johannes Larsøn Qvæstad til John Johannessøn paa 10 mrk Smør i Tyssedalstveiten i Odde for 98 Rbd N: V:   d: 1 Deb: 1813   ½ pCto  2 – 5 – 12 s DC:   Tingl:  til Kongen 1 mrk 9 s   Fondet  5 s   af Attesten  19 ½ s   Fondet  4 ½ s

  4.  Ditto fra Lars Rikoldsøn Kierland til Johannes Larsøn paa ½ Løb Smør  ½ Hud  med Bygl: og Herl:  i Kierland  No: 46   dtr: 1 Debr: 1813  for 150 Rbd N: V:   Vilkaar 850 Rbd N: V:  er 1000 Rbd N: V:   ½ pCto  5 Rbd   Tingl:  Kongen  30 s   Fondet  6 Rbs S: V:   af Panteattesten  1 mrk 3 ½ s   Fondet  4 ½ s

  5.  Ditto fra Ommund Trondsøn Wallervig til Paal Andersøn paa 12 mrk Smør  med B: og H:  i Wallervig  No: 49  for 333 – 2 mrk Rb N: V:   dtr: 2 Deb: 1813   ½ pCto  1 – 4 mrk Rb N: V:   Tingl:  Kongen  2 mrk 2 s S: V:   Fondet  8 s   Panteattesten  19 ½ s   Fondet  4 ½ s

  6.  Skifte efter Elie Tronsd: Hougsnes  /: Nils Larsøns Hustrue :/  sluttet 13 Septb: 1813  hvorved 1 pd 8 Marker Smør  2/3 Faarskind  1/3 Kalvskind  med Bygl: og Herl:  i Hougsnes  No: 24  er udlagt Enkemanden og datteren for 400 rb

  7.  Ditto efter Vilkaar Kone Sønneve Haaversd: Fylkedal  sluttet 2 Nob: 1813  hvorved et Stuehuus er udlagt Wiching Olsøn Seim med flere for 150 rd DC:

  8.  Ditto efter Aase Halstens datter Skare  sluttet 9 Octb: 1813  hvorved 19 1/6 Mark Smør  1/3 Faarskind  er udlagt Enkemanden Ole Salemonsøn Skare og Børn for 450 rd

  9.  Bygselbrev fra Gunder Olsøn Tveito i Graven til Østen Olsøn paa 6 Marker Smør  med Bygl: og Herl:  i Syssendal  No: 122   dtr: 2 Debr: 1813   Kongen  13 Rbs S: V:   Fondet  3 s   ligesaa af Reversen

  10.  Ditto fra Pastor Irgens til Jørgen Tostensøn paa 1 Løb 1 pd: 12 mrk Smør i Nesthuus  No: 26 i Østensøe  Skatteskl: 1 ½ Løb Smør   dat: 6 Octb: 1813  forhen brugt af Tosten Larsøn    Kongen  13 s S: V:   Fondet  3 s   Ligesaa af Reversen   ½ pCto  2 – 1 – 8 s S: V:

  11.  Pantebrev, nyt, fra Christoffer Christoffersøn Jahrene til Egill Olsøn Soldal  stor 40 Rbd S: V:  mod Pant Skovteigen Jahrene og nogle Huser   dt: 19 Oct: 1813   Kongen  25 s S: V:   Fondet  5 s S: V:

  12.  omskreven obl: fra Lars Tobiassøn Espe til Knud Haldorsøn Espe  nu Oppedal  for 500 d DC:  dat: 19 April 1808  tingl: 1 Junii 1808  derpaa efter qvit: af 31 Maii 1813 betalt 200 d DC:  de øvrige 300 DC: omskreven til 255 Rbd S: V: ved Paategning den 1 Deb: 1813.

  13.  Commissions Forlig mellem Anders Larsøn Herreid og Peder Aslaksøn ibd: angaaende indløsningen af 2 pd: 12 mrk Smør Smør!! i Herreid for 300 Rbd m: v:  passeret 9 April 1813   Kongen  34 Rbs S: V:   Fondet  8 s

  14.  Pengemangels lysning fra Erik Brynnildsøn Rykken  dtr: 16 Octb: 1813   Kongen  13 s S: V:   Fondet  3 s

  15.  Vilkaarsbrev fra Johannes Lars: Kierland til Lars Rikoldsøn og Brithe Johannesdr: Kierland paa aarlig Levekaar af Kierland   dtr: 1 Deb: 1813   Kongen  af tingl:  3 mrk 10 ½ s S: V:   Fondet  13 ½ s S: V:   Not:at:  Fondet  18 Rbs S: V:

  16.  Testamente fra Isak Pedersøn Aakre til Dag Ellingsøn (Erlingsøn) Aakre  dtr: 1 Deb: 1813.   Kongen  13 s   Fondet  3 s S: V:

  17.  Ditto mellem Tosten Olsøn Sandve og Synneve Ommunsdtr:   dtr: 18 Octb: 1813   Kongen  13 s   Fondet  13 s S: V:

  18.  Fredlysning {fra}  \hvorved/ Opsidderne paa Worberg har ladet deres Stølstomter(?) Fredlyse  dtr: 19 Maii 1781   Kongen  13 s   Fondet  3 s.

  19.  Lodseddel fra Anna Jansdatter Røsseland, hvorved hun forpligter sig til ei at selge eller Pantsætte sine Børns Arvemidler i Løsøre  dem hun har i Ansvar  d: 19 Octb: 1813

 

1813: 39b

 

  20.  Afkald fra Ragnilde og Magnilde Sjurs døttre til Formynderen Johannes Sjursøn Tvedt for deres Arve Kapitaler  29 – 45 s DC:   dr: 1 Debr: 1813

  21.  Ditto fra Trond Iversøn Syse  gift med Myndl: Sigrid Nilsdr:  for hendes arv 93 – 17 s  til Form: Elling Langesætetr  dt: 27 Octb: 1813

  22.  Ditto fra Magdelie Nilsdr: til Form: Endre Olsøn Lussand for arv 36 – 5 s DC:  dt: 28 Octb: 1813

  23.  Ditto fra Jørgen Larsøn Helleland til Form: {Jon Larsøn} Lars Jonsøn Eidnes, for hans Hustrue Christie Larsdt: arv 35 d 64 s DC:  d: 29 Nob: 1813

  24.  Do: fra Torjuls Olsøn  som nu Midd…aarig(?)  til Form: Lars Jensøn Oppedal for Arv 135 d 33 s  dtr: 1 Debr: 1813

  25.  Do: fra Herbor Knudsd: Diønne til Form: Tore Knudsøn Diønne for arv 42 – 52 s  dt: 1 Debr: 1813

  26.  Do: fra Iver Christensøn Eidnes som indsat Form: for Sigrid Christensd:  til forrige Form: Isak P: Aakre for Capitalen 96 – 95 s DC:  dt: 1 Deb: 1813

  27.  Do: fra Sidsilia Johannesd: til Form: Aamund Johannesøn Bue for arv 107 – 68 s  d: 27 Octb: 1813

  28.  Do: fra Torfind Ellingsøn Lindebrekke  gift med Myndl: Britha Tostensd: Torblaae  for Arv 196 – 2 – 15 s  til Form: Hans O: Westrem  d: 2 Deb: 1813

  29.  Do: fra Paal Andersøn Wallervig som nu indsat Form: for Britha Andersd:  til forrige Form: Andor Sjursøn Torblaae for Arv 19 d 55 7/10 s DC:   d.(?) Hiemme(?) gifte 56 d DC:   dtr: 30 Nob: 1813

  30.  Do: fra Nils Nilsøn Rogde  som gift med Myndl: Anna Larsd:  til Form: Peder Peders: Aakre for Arv 70 – 21 s   d: 3 Deb: 1813

  31.  Afl: Obl: fra Ch: Chr: Hieltnes til Ole Rikoldsøn Wiknes  stor 300 Rbd S: V:  dat: 5 Martii 1813  tingl: 10 s: M:  Qvit: 25 Nob: 1813 for alt   Kongen  29 ½ s S: V:   Fondet  6 ½ s   NB:  Pantet er Legreid  No: 104  det Brug Halsten hidtil bestyret

  32.  Ditto fra do: til do:  stor 400 d DC:  mod Pant i Legreid  No: 104, det Brug Halsten bestyret   dat: 20 Octb: 1810  tingl: 6 Debr: s: A:  omskr: til 180 Rbd S: V: ved Paategning 3 Martii 1813  tingl: 12 s: M:  Qvit: 25 Nob: 1813 for alt   Kongen  1 mrk 3 ½ s   Fondet  4 ½ s

  33.  Ditto fra Elling Olsøn Kierland til Omund Rikoldsøn Nesheim med fl:  stor 600 d DC:  mod Pant Kierland  No: 46  dat: 17 Octb: 1811  tingl: 19 Octb: s: A:  omskr: til 180 Rbd S: V: ved Paategning 3 Martii 1813  tingl: 12 Martii s: A:  Qvit: 24 Octb: 1813 for alt   Kongen  19 ½ s S: V:   Fondet  4 ½ s

  34.  Ditto fra Lars Pedersøn Garen eller Syssendal til Tosten R: Møklethun  stor 203 – 36 s DC:  mod Pant 6 mrk Smør i Syssendal  No: 122   dtr: 9 Junii 1809  tingl: 10 s: M:  Qvit: 8 Septb: 1813 for alt   Kongen  9 ½ s   Fondet  2 ½ s

  35.  Ditto fra Lars Tobiassøn Espe til Knud Haldorsøn Espe  eller nu Oppedal  stor 500 d DC:   dtr: 19 April 1808  tingl: 1 Junii s: A:   Qvit: 31 Maii 1813 for betalte 200 d DC:   Kong:  6 ½ s S: V:   Fondet  1 ½ s

  36.  en Udskrift af Hardanger Justids Prot: angaaende det mellem Jens Eriksøn Rogde og Søn Ole Jacobsøn Rogde  indgaaet 5 Deb: 1810  om Vilkaar af gaarden Rogde   Kongen  13 s   Fondet  3 s

  37.  Contract og Foreening mellem Samtlige Eiere af Kiepse Broe om Rospenges erlæggelse   Kongen  13 s   Fondet  3 s   dtr: 1 Nob: 1813

 

Protest paa documentet No: 36   I anledning dette Forligs {Indhold} Tinglæsning Protesterede Ole Jacobsøn Rogde mod sam/m/es gyldighed, og at det ikke maatte tinglæses, paa grund af at ovenmeldte Foreening er for Nul og intet at ansee, eftersom Vilkaarfordreren Jens Eriksøn

 

1813: 40

 

ikke efter sin Mundtlige Forpligtelse har villet yde mig det arbeide for Vilkaaret han har forpligtet sig til    for denne Protest betalte Ole 32 Rbs   Kongen  13 s   Fondet  3 s  er 5 – 3 – 12 s DC:

 

Da ingen meldte dem med mere for Retten  blev Maanedsting hævet

  Laugrettet blev leveret {9 r DC:} \for 3 dage den Sum/ 112 Rbs S: V: hver   er i DC: 16 – 5 – 4 s.

Ole Anfindsøn Hougse, Lars Toresøn Oppedal, Omund Pedersøn Lofthuus, Lars Olesøn Helleland  alle med iholden Pen

 

 

 

1813

o-o-o-o-o-o-o

1814

 

Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen