Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

Tingbok nr. I. A.f. 11, 1812-1825, for Hardanger

Året 1814

 

 

 

1814: 40

 

Extra-Sag

Mod Tyvs Arrestanten Carlstrøm.

Aar 1814  den 15de Januarii  blev Extra Ret sadt paa Tingstædet Helleland af Stedets Sorenskriver og de Edsorne Laugrettesmænd Torbjørn Nielssen Hause  Ole Johanesen  Jacob Pedersen ibdm  og Ole Anfindsen ibdm  for efter Amtets Ordre af 24de Novbr: sidstleden at behandle en Justits Sag mod Tyvs Arestanten Hans Christians: Carlstrøm

  Hvor da!   Paa Justits Actor Hr: Foged Budses Vegne mødte for Retten Hr: Fenrich Henrich Lind  som fremstillede for Retten Angieldende Hans Christian Carlstrøm  fri for Baand og Tvang   Der efter fremleverede under No: 1 og 2  Stiftets Ordre til denne Sags Anlæg  datteret 24de Nobr: sidstleden  samt den i Anledning der af udstyrede Justits Stevning med dens Paategnede Beram/m/else og Forkyndelses Paategninger   Begge Documenter bleve nu oplæste og indtages her  saa lydende  #

  Defensor Christen Jensen Hause  som tillige med Angieldende Carlstrøm  her tilstæde for Retten  havde anhørt foranførte Ordre og Stevning, fremlagde nu sin Beskikkelse som Defensor i denne Sag  hvilken \under/ No: 3 blev oplæst og indtages her  saa lydende  #   De vare dernæst begjærende at ville anhøre hvad Actor videre havde at i Rette føre.

  Actor fremlagde nu det forhen under 25 October sidstleden optagne Forhør {og Tingsvidne}  der tillige er Tings vidne Act som fuldkom/m/en oplyser og beviiser den her paasøgte Forbrydelse.   Bemeldte Forhør  som i sin Tid bliver at vedhæfte denne Doms Act, blev nu af Dom/m/eren forelæst Angjeldende og Defensor.   Hvor efter Angjeldende paa Tilspørgende intet vidste enten mere eller andet at oplyse end der under forklaret  og tilstod sig tilfreds med den paa Tyve kosterne Ansadte Vurdering.   Og da intet videre til Oplysning om hans Alder og Vandel var at erholde  skjønnede Laugretet at hans foregivne Alder var rimelig  og at han heller syntes lidet ældre, samt at være en sund og frisk Karl.   Actor  som nu fuldkom/m/en saae Oplyst det paasøgte Tyverie  og ingen videre Oplysning saae sig muelig at kunde til veje bringe om Angjeldendes Forældre – Fødestæd – Opdragelse – hvad Stæder har har omvanket  og hvad han kan have foretaget sig, erklærede nu at den Bestiaalne  der har erholdt alting tilbage in Natura i uskad Sta\n/d  frafalder af Medlidenhed for Angieldendes \fattige og/ uhældige Kaar og Opdragelse all Erstatning for hafte Rejser, Bryderi og Omkostninger i Anledning her omhandlede Tyverie  hvor efter Actor fremleverede hans endelige Indlæg og Paastand i denne Sag  under Forbeholdenhed af videre Tilsvar om fornødiges   Bemeldte Indlæg af Dags Dato blev oplæst og under No: 4 indtages her  saalydende  #

  Defensor begjærede tilført, at i hvor vel hverken han eller Angjeldende kan eller vil nægte det her paasøgte begaaede Tyverie  saa troer han sig dog overbeviist om at naar en Retfærdig Dom/m/er tager i Overvejelse den slette  eller rettere sagt aldeles Mangel paa Opdragelse eller Undervisning og Vejledelse om Pligterne, som har været Tiltaltes uhældige Skjæbne  og at han ikke nogen Sinde er bleven Confirmeret i sin Daabes Pagt  saa  uagtet han ikke er et enfoldigt, eller uVidtens Menneske, har han dog rimelig viis aldrig faaet de rette Grunde og Indsigter om en saadan Forbrydelses Afskyelighed; dog da Dom/m/eren selv ved sine Spørgsmaale til ham om Religionens Bud har erfaret at han der i er ukyndig og intet har lært

 

1814: 40b

 

af sin Christendom  saa troer og paastaar Defensor, at Angjeldende ikke bør iPligtes mere end aller ringeste Tyvs straf  nemlig 2 Maaneder {Ti} i Forbedrings Huuset  i stæden for de af Actor paastaaede 1 ½ Aar  og her med indlod Defensor og Angjeldende Sagen til Lovmedholdig Dom

  Da paa Tilspørgende ingen havde videre at tilføre denne Sag  blev af Dom/m/eren Eractet:   Sagen optages til Doms.   Strax der paa blev afsagt saadan

Dom

Justitstialiter  Tiltalte Hans Christiansen Carlstrøm, er under denne Sag saa vel med Lovgyldige Vidner som egen Tilstaaelse  og ved in Natura at tilbage levere de stjaalne Koster, fuldkom/m/en overbeviist om:  at have begaaet et Tyverie af Værd 50 Rbdr Navne Værdi, og ved Natte tider at tage et Vindue ud  og saaledes at bane sig Indgang i en Bondes Stolpe bod, hvor alt det!! (der?) fantes han stjal, men i hvilken Bod dog ingen Folk plejer at ligge. Under Sagen har ikke været muelig om Angjeldende som Fremmed og Ukjendt at kunde faa ringeste anden Oplysning, end hans egen Udsigende:  at han ej veed hvor han er fød – om hans Forældre lever – at han fra sit 9de Aar som da forladt af dem, har bestandig siden vanket om paa egen Haand og ernæret sig, deels ved Betleri, og deels ved Skoemager Arbejde baade i Sverrig og Norge, uden at vide nøjere Destricterne og Stædernes Navnne!! hvor han har vanket, og uden nogen Sinde at have lært sin Christendom eller være bleven Confirmeret i sin Daabes pagt.  Paa Grund af disse beklagelses værdige Omstændigheder  som ikke synes urimelige, og da han villigen strax med enkel Mand fulgte tilbage og tilstod godvilligen Forbrydelsen, saa synes endog her i at ligge nogen Grund for hans Udsigendes Redelighed  \om at han icke forhen haver begaaet nogen Forbrydelse./  Og da han efter Rettens Skjønnende ansees for at kan omtrent være i den af ham opgivne Alder af nogle og Tyve Aar, saa bliver i følge Forordningen af 20de Februari 1789  dens 1ste §  saaledes Kjendt for Ret:   Sagsøgte Hans Christiansen Carlstrøm ipligtes her ved for hans Løsgjengerie og første gang begaaede Tyverie, at arbejde i 4 Maaneder  skrives Fire Maaneder  i Bergens Byes Tugt og Forbedrings-Huus, samt at betale og erstatte alle de af hans Paagribelse og denne Action lovlig flydende Omkostninger, med samt Varetægt, Transport og videre fornødne  Alt efter Regninger af Amtet approberede   Dette her idømte efterkom/m/es inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og efter Øvrighedens nærmere Foranstaltninger under Adfærd efter Loven; hvor hos tillige indstilles om ikke Angjeldende ved Øvrighedens Foranstaltning bør besørges underviist i hans Christendom og Confirmation i hans Daabes pagt.   Af Actor og Defensor findes intet forsømt.

  Angieldende, som anhørde denne Dom oplæse, erklærede sig strax dermed fornøyet, og at han icke forlangede den indstævnt til høyere Ret, for at kunne undgaae at hensidde længere i Fængsel, og saasnart muelig udstaar sin Straf. Blev derpaa til Vagten overleveret.

A v W S Koren     Torbjørn Nielsen Haugse, Ole Johansen Haugse, Jacob Pedersen Haugse og Ole Anfindsen haugse.

  NB   Laugrettet fik ingen Betaling.

 

 

 

Februarii Maanedsting

Aar 1814  den 1ste Februarii  blev Retten sadt paa sædvanlig Tingstæd Helleland, til afholdelsen af det befalede Maaneds ting for Hardanger Fogderie, saavel Lehnets som Lyse Kloster gods. Retten betient af Stædets Sorenskriver tilligemed efterskrevne Eedsvorne

 

1814: 41

 

Laugrettes Mænd  Ommund Pedersen Lofthuus, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Thoresen Oppedal og Ole Anfindsen Hougse.

 

Hvorda!   Allerunderdanigst blev publicerit

  1.  Forordning for Danmark og Norge om den almindelige Fyrafgifts Erlæggelse i rede Sølv  dtr: 8 Sept: 1813.

  2.  Ditto for Danmark og Norge om at de Bestem/m/elser, som \i/ Forord: 7de Sept: 1813 ere givne, om hvad der skal iagttages i henseende Svenske, som opholde sig i Kongerigerne, ogsaa skulle gielde om rusiske  preusiske og mechlenborgske Undersaattere   d: 26 Octb: 1813.

  3.  Do: for Danmark og Norge angaaende Skibsfragt Afgiftens Erlæggelse i Sølv   dtr: 5 Nob: 1813.

  4.  Do: angaaende de, ved Igien indførelsen af Sølv mynt som lovmessigt Betalingsmiddel i Hertugdøm/m/erne Slesvig, og Holsten, nødvendige Bestem/m/elser i Henseende til Pengevæsenet og de sam/m/e vedkom/m/ende Forpligtelser   dtr: 19 Octb: 1813.

  5.  Do: for Dan: og Nor: angaaende, hvorledes Pensionen eller andre aarlige Prætentioner, som det paaligger Private at udrede, skulle gaae over fra DC: til Rbpenge   d: 16 Nob: 1813.

  6.  Do: angaaende Opgiørelse af Nordlandenes Indbyggeres Gield til Kiøbmændene i Bergen, samt den Nordlandske Handels Frigivelse   dtr: 20 Octb: 1813.

  7.  Do:  hvorved for een gang en Mobilie skat paabydes i Norge   dtr: 25 Octb: 1813.

  8.  Do: for Norge angaaende nogle nærmere bestem/m/elser i Forord: af 18 Debr: 1764, og 14 April 1769  betræffende Jordeiendom/m/ers deling i Norge   dtr: 8 Debr: 1813.

  9.  Plakat angaaende den udenrigske Portoes Erlæggelse i rede Sølv  eller i Sedler beregnet til Sølv efter en Maanedlig Giennemsnits cours; samt om Betalingen i Sølv af de med Posterne forsendede i det tydske eller i andet med det danske Sprog udkomne Tidender og periodiske Tidsskrifter, ved Post kontorerne i Dan: og Nor:   dt: 30 Octb: 1813.

  10.  Do: angaaende Afgiften af Skibes Kiøb og Salg   dtr: 14 Octb: 1813.

  11.  Do: for Dan: og Nor: om Auctioners Beram/m/else for priis dømte Ladninger, hvor disse skulle bort sælges mod rede Sølv   dtr: 19 Octb: 1813.

  12.  Do: om Betalingen {for} af Gield til den Kongelige Kasse for confiskeret fientlig Eiendom   dtr: 26 Octb: 1813.

  13.  Do: om hvorledes de ved Forord: af 9 Maii 1806  § 17  bestemte Bespiisningspenge skulle erlægges i Rbpenge   dtr: 14 Octb: 1813.

  14.  Do: for Norge  at det forbydes de civile Embedsmænd, der ere tillagte Embedsgaarde, at eie eller bruge Landbrug inden 2 Miiles Afstand fra sam/m/e m: v:   d: 6 Nob: 1813.

  15.  Do: om Udreedelsen af de enkelte Embeder paalagte Afgifter til offentlige Indretninger eller Fonds   dt: 24 Nob: 1813.

  16.  Do: om det stemplede Papiirs Stigen  uden noget bestemt Maximum for sam/m/e   d: 20 Nob: 1813.

  17.  Do: angaaende nærmere Bestem/m/else for den under 14 Octb: 1813 paabudne Afgift paa visse Varesorter   dtr: 5 Nob: 1813

  18.  Do: om procentviis Afgift for Varer, som inden April Maaneds Udgang næste aar indføres   dtr: 5 Nob: 1813.

  19.  Do: angaaende Underholdnings penge for Gields fanger   dtr: 28 Sept: 1813.

  20.  Do: om Præmie for Indførsel af Korn, og Fødevarer og Brendeviin til Norge  dt: 30 Sept: 1813.

  21.  Do: angaaende Forandring i Forord: af 31 August 1804   dtr: 14 Sept: 1813.

  22.  Do: om nærmere Bestem/m/elser i henseende til Provenuet af priis dømte Ladninger og Skibe   dtr: 29 Sept: 1813.

  23.  Do:  hvorved den Skippere og Mandskab for Indførsel af Kornvarer til Norge tilstaaede Præmie Forhøyes m: v:   dt: 9 Octb: 1813.

  24.  Do:  som fastsætter at de i 1809 udprægede Kobber 4 Skillinger maae til videre omløbe for 4 Rbskl:   dt: 1 Nob: 1813.

  25.  Kongl: Bekiendtgiørelse om Auctions Afholdelse over nogle Qvantiteter Kornvarers aarlige Overladelse af de Kongl: Magaziner i Danmark i et vist Tidsrum   d: 14 Octb: 1813

  26.  Stiftsskrivelse af 3 Janv: 1814 angaaende indskierpelse til Embeds mændene  ei at bruge K. T. paa deres private Breve til Collegierne   {dtr:}

 

Da ingen meldte dem med videre  blev efter foregaaende 3 Udraab mod Aftenen Tinget udsadt til i Morgen.                                                                                        A v W S Koren

Ommund Pedersen Lofthuus, Sjur Samsonsen Helleland, Lars Thoresen Oppedal, Ole Anfindsen Hougse.

 

1814: 41b

 

 

Næste Dag  den 2den Februarii 1814  blev Tinget fortsadt ved de i Gaar benævnte Laugrettesmænd.

 

Nye Sag:

\Dannebrogsmand/ Michel Halsteensen Lofthuus mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om, til dette Ting at have indkaldet Tobias Haldorsen Eidnes at see sig overbeviist og lide Dom til at udleve!! (udlevere) Citanten en Deel Kaabber som denne skal have kjøbt hos Tobias  men denne nægter at levere   saa fremlagde og Citanten Attest fra Forligelses Kommissionen at Sagen derfra til Rettergang er henvist   endelig fremlagde han og Attest fra Stevnevidnerne for Eifjords Sogn  at Citanten haver indkaldet Tormod Ommundsen Warberg til at aflægge Vidnesbyrd i denne Sag   bemeldte 3 Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen Tobias \H:/ Eidnes  selv tilstæde  vedtog lovlig Varsel og ville anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre i denne efter Sagvolderens Formenende mod ham høyst ubillig anlagde Sag, da Sagvolderen aldrig haver solgt ham noget Kaaber, men ickun laavet at overlade ham noget Kaaber for 2 rd 3 mrk Marken, uagtet han af egen Slægt var buden 3 rd DC: pr Mark, det han  dengang de talede om Kaaberen  fortaalte ham, men aldeles icke lovede ham  \uden/ kanske Halve delen af {det} Halv\ten/ af Sagvolderens Anpart, som altsaa blev en Fjerdepart af Sagvolderens Andeel, eller den Part Sagvolderen eiede  og Citanten forlangte at faae kjøbt altsammen.

  Citanten benægtede Sagvolderens Udsigende, og sagde, at da de samtalede om den paasøgte Kaaber, sagde Sagvolderen Tobias Eidnes at han havde Raadighed over al Kaaberen som han og Tormod Warberg havde \haft/ tilsammen, og kunne sælge den al   og derefter sagde Tobias til Citanten  at han  /: Citanten :/  skulle bekomme halvparten for 2 rd 3 mrk Marken, uagtet han  /: Sagvolderen :/  af andre  endog sin egen Slægt  var bleven buden 3 rd DC: pr Mark, og herpaa leverede Citanten 200 rd DC: som Haandpenge paa den kjøbte Kaaber   og haver endog Sagvolderen derefter sagt til Medeieren i Kaaberen  nemlig Tormod Warberg, at han  Sagvolderen, havde solgt det heele Qvantum Kaaber til Citanten, i det ringeste forstod Tormod det icke annerledes   men Citanten haver \icke/ paasøgt eller fordrer nu mere end Halvedeelen af den heele Qvantum, eller omtrent Halvedeelen, thi Sagvolderens Ord  da han solgte Kaaberen  var just de Ord at Citanten skulde faa Omtrent Halvedeelen  Ja omtrent Halvedeelen  igientog han Ordene   og forhen havde han sagt at al Kaaberen var 34 Bpd, men siden sagde han den at ickun beløb 32 Bpd  og nok derefter 22 Bpd  og en Kaaberkjedel  som han troede omtrent vog 6 Bpd. Handelen skede den 13 September 1813  og de øvrige Penge  som ei strax bleve leverede, bleve Sagvolderen og Citanten enige om at skulle leveres paa neste Høsteting   men hvad Tid Kaaberen skulle leveres  derom var ingen Tid bestemt  men Sagvolderen sagde den laae i Bergen for en Deel  og der skulle Citanten kunne imodtage den om han ville  hvis icke  skulle Sagvolderen faa den her hiembragt.

  Sagvolderen benægtede alt Citantens her tilførde i et og alt, for saavidt det strider imod eller indeholder mere end af Sagvolderen selv oven tilført, dog tilstaar han  strax  da han belovede Citanten Fjerdeparten af sin Andeel i Kaaberen, saaledes som oven anført, at han  /: Sagvolderen :/  imodtog 200 rd DC:  og siden af sin Søn Tobias 100 rd DC:  dem Citanten havde leveret ham, og Sagvolderen imodtog og ansaae som Betaling paa Kaaberen.

  Citanten fremstillede som

  1ste Vidne  Haldor Tobiassen Eidnes  \en Søn af Sagvolderen/  sagde sig omtrent 24 Aar  og i afvigte Høst at have nydt Alterens Sakramente, blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen og paamindet om dens Vigtighed  og Straf for Meen Eed, aflagde Lovens Eed med Løfte om at vidne Sandhed og intet fordølge   Citanten fremlagde nu hans skriftlige Qvæstioner for Vidnerne, hvilke her indtages  saalydende  #   Vidnet Haldor blev derefter tilspurgt de ham forelagde Spørgsmaale efter foranførte  dem han under sin aflagde Eeds Forpligtelse besvarede et efter andet saaledes   Til 1ste Spørgsmaal Svarede:  Vidnet modtog af Tormod Warberg, som kjøbt af Vidnets Fader  \Sagvolderen/ Tobias  og paa hans Vegne 29 Bpd og 18 Mker Kaaber, dog under de Vilkaar  at da den blev veiet paa en ujusteret Vægt, skulde Vægten nermere eftersees paa en lovlig Vægt   desuden leverede Tormod en Pose med Kaaberpenge, som ei blev veiet  og som Tormod sagde at skulle beløbe 2 Bpd, og som Tormod ville Vidnet skulle tage med  det Vidnet og giorde  dog under de Vilkaar at Tormod om dem nermere skulle komme overens med Vidnets Fader, da Vidnet ingen Ordre havde at modtage dem   dette passerede i Eifjord forrige Aars Vinter 1813  hen mod Foraaret   En her ustævnt Mand optegnede Vægten paa alt  baade Pengene  og altsaa for 31 Bpd 18 Mker    Til 2de Sp:  Svar  de 29 Bpd 18 Mker Kaaber imodtog Vidnet ovenmeldte gang eller Tid paa sin Faders Vegne, som kjøbt, men de 2 Bpd Kaaberpenge modtog Vidnet ickun paa sin Faders nermere

 

1814: 42

 

Bestemmelse, om han ville beholde dem eller icke for samme Priis som den øvrige Kaaber  den Vidnet havde hørt at hans Fader skulle have givet 2 rd DC: pr Marken for   Siden efter den Tid  men forend Vidnets Fader solgte noget af den til Citanten, hørde Vidnet, af sin Fader at der nermere var bleven afgiort imellem Vidnets Fader og Tormod, at de skulle eie Kaaberen tilsammen   Siden efter  i sidstleden Høst  var Vidnet {var Vidnet} ind i Eifjord  og efter sin Fader  Sagvolderens Ordre spurgde Tormod hvorledes han vilde med Kaaberen  hvortil Tormod svarede:  at han troede det bedst at de lod den giøre til Kjedeler.   Til 3de Spørsmaal  Svar:  Vidnet hørde af sin \lille/ Broder John fortalte, at denne skulle have hørt hans Fader  Sagvolderen  love Citanten Halvedeelen af Hælften af Kaaberen  med de Ord  Kanske Halvedelen af Hælften, noget nær Halvedelen af Hælften   dette hørde Vidnet af sin Broder efter sidstleden Høsteting   Vidnet har ligeledes hørt af sin Fader at denne skal have lovet Citanten Halvedelen af Hælften, men aldrig mer   og dette haver Vidnets Fader Sagt at hans Meening dermed var Halvedelen af det halve af sin Anpart i Kaaberen  som var den halve Kaaber  altsaa ickun 1/8 Del af al Kaaberen, men Vidnet  da den hørde det  troede at Meeningen var den at hans Fader havde lovet Citanten ¼ Part af al Kaaberen  eller halvedelen af sin eiende Halvpart.   Til 4 Sp:  Vidnet haver aldrig hørt mere end en og den samme Vægt paa Kaaberen   til 5 Sp:  Vidnet haver hørt sin Fader nævne om 22 Bpd Kaaber  og en Kjedel omtrent 6 Pund   til 6 Sp:  Sv:  ja  men icke under den Trudsel, at hvis Citanten icke ville give 3 rd 3 mrk Marken  skulle han intet erholde   videre forklarede Vidnet, at det var efter Tormods Ordre at Vidnet giorde Citanten det Tilbud at han skulle faae al Kaaberen, hvis han ville give 3 rd 3 mrk pr Marken, thi Tormod sagde til Vidnet og sammes Fader:  at dette Tilbud skulle de giøre Citanten Michel for at undgaae Proces, men ville han icke antage samme  ville han  Tormod  lade det komme til Proces  og da ansvare Halvedeelen i Processens Omkostninger.   Paa nermere Spørsmaal svarede Vidnet:  at den gang Tormod herom talte med Vidnets Fader, havde de vel Brændeviin for sig  men Tormod var icke beskienket   Vidnet blev forelæst dets Prov  som det vedstod rigtigt   afskediget

  2det Vidne  Tobias Tobiassen Eidnes  Broder til 1ste Vidne, sagde sig 18 Aar gammel  og sidstleden Høst at have nødt alterens Sakramente, aflagde Lovens [Eed] med Løfte om at vidne Sandhed og intet fordølge  forklarede underet!! (under ett) til alle ham forelagde Spørgsmaale  Vidnet havde icke hørdt hvormeget Kaaber hans Fader havde solgt til Citanten, men hørde en Gang  \noget før sidstleden Juul/  hans Fader og Michel derom kom i Ordstrid  at Vidnets Fader lovede at Citanten skulle faae 8 Bpd Kaaber til kjøbs  hvis derved Proces kunne undgaaes, og siden haver Vidnet hørt af sin Fader at han havde solgt til Michel noget Kaaber  med det Løfte at Michel skulle faae Halvten af det halve, saaledes var hans Ord  men om det var det halve af sin Halvpart, eller af al Kaaberen  derom er Vidnet uvidende   Vidnet haver hørt at hans Fader forhen skal have bekommet af Citanten paa Kaaberen 200 rd DC:  og siden en Gang havde Vidnet sin Faders Ordre at forlange 200 rd  men fik den gang ickun 100 rd DC:  men hvor mange Penge Michel skulle betale for Kaaberen, eller hvor mange Bismerpund Kaaber det beløb som Michel skulle bekomme  derom er Vidnet uvidende   Om hvormeget al Kaaberen beløb  haver Vidnet aldrig hørt.   Ingen havde videre at tilspørge Vidnet  som blev forelæst dets Prov   afskediget

  3.  Lars Samsonsen Fresvig blev paamindet om Eedens Vigtighed og straf for Meeneed, aflagde Lovens Eed og forklarede:  paa forskillige ham forelagde mundtlige Spørsmaale  at Vidnet var tilstæde paa sidstleden Høsteting  og da hørde Vidnet at Citanten og Sagvolderen talede om deres Kaaber Handel, og at Citanten Michel sagde til Sagvolderen Tobias   jeg skulde vel betale Dig nogle Penge   hvortil svarede Tobias  jeg kan icke tage imod Penge forend jeg veed hvor meget jeg skal have   hertil sagde Michel  dette er snart at overregne   Tobias sagde derpaa  der er icke bestemt hvormeget Kaaber du skal have, hverken Halvedeelen eller Fjerdeparten   Michel sagde derpaa,  ligesaavel, som Du vil fragaae hvor meget Kaaber jeg skal have  kan Du og fragaae Prisen, og hvormange Penge Du haver imodtaget   hertil svarede Tobias  nei  slettes icke, Prisen var 2 rd 3 mrk  og Selv haver jeg imodtaget 200 rd  og min Søn 100 rd DC:  og du skal faae mere Kaaber end for disse Penge   Derpaa gik Tobias bort, og ville ingen Penge imodtage.

  Citanten declarerede  at da det indstævnte Vidne Tormod Warberg ligger syg, og altsaa ei kan Møde, saa nødes han at forlange denne Sag udsadt til neste Ting   hvilket Retten bevilgede

  Citanten betalede Incam:  74 Rbs   for 3 Vidner 20 s   for Udsættelsen 12  alt til Sorenskriveren   til Kongens Kasse 42 s   og Justitsfondet 11 s Rbp: S: V:  som blev betalt med til Sorenskr: 2 Rbdl 9 s N: V:   til Kongen 79 Rbs N: V:   og til Justitsf: 21 Rbs N: V:

 

1814: 42b

 

Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 20 Rbs S: V: til Sorensk:   8 s til Kongen  og 2 s S: V: til Fondet  som blev betalt med 37 ½ Rbs N: V: til Sorensk:  og 15 Rbs N: V: til Kongen, og 4 Rbs N: V: til Fondet.

 

Hermed blev for i Aften sluttet, og Tinget udsadt til i Morgen                     A v W S Koren

Ommund Lofthuus, Lars Thoresen Oppedal, Sjur Helleland, Ole Anf: Hougse  alle med paaholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 3de Februarii 1814  blev Maanedstinget fortsadt, ved de første Rettes Dag benævnte Laugrettesmænd.   Hvor da blev foretaget

 

Nye Sag:

Haldor Haldorsen Oppedal fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet Johannes Michelsen Mansager, at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Citanten til ham skyldige 134 Rbdl 1 mrk N: V:  som resterende Betaling paa et Heste Kjøb   saa fremlagde og Citanten Attest fra Forligelses Kommissionen  som viser at Sagen derfra til Rettergang er henvist, bemeldte Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Indstævnte Johannes Michelsen Mansager  selv tilsæde, vedtog lovlig Varsel og tilstod at han restede paa en hos Citanten kjøbt Hest de paasøgte 134 Rbdl 1 mrk N: V:  men han kjøbte Hesten i Aaret 1812  i Martii Maaned, og var altsaa den gang icke myndig  men ickun i sit 24de Aars Alder, og da han icke havde nogen Curator tilstæde, da han kjøbte Hesten, saa troer og paastaaer han sig frifunden for Søgsmaalet  og icke at være {at} pligtig at betale Hesten. Til Beviis om at han icke var myndig den Gang han kjøbte Hesten  fremlagde han nu Sogne Præsten Hr: Hertzbergs Attest om sin Alder  som viser at han er fød den 21de Augusti 1788

  Citanten declarerede:  at da Sagvolderen aldrig haver arvet  og {altsaa} heller aldrig nogensinde er bleven beskicket nogen Curator for af Øvrigheden, han desuden var en boesadt gift Gaarde bruger og Eier, saa kunne Citanten iche falde paa at efterspørge hans Alder  eller ansee nogen Curator fornøden for at sælge ham en Hest, og paa Grund heraf paastaaer Citanten Dom efter Indstevningen.

  Sagvolderen tilstod Rigtigheden heraf, men troede og paastod sig icke desmindre frikjendt for det paasøgte Krav.

  Efter nogen Samtale bleve begge Parter saaledes forenede:  Citanten eftergiver 34 Rbdl 1 mrk af det paasøgte Krav  i Betragtning af Sagvolderens Fattigdom, hvorimod Sagvolderen Johannes Michelsen Mansager forpligter sig til af den paasøgte Sum at betale til Citanten Haldor Oppedal 100 Rbdl N: V:  der betales i 3 Terminer saaledes:  at 33 Rbdl 2 mrk N: V: betales inden dette Aars Sommerting   33 Rbdl 2 mrk N: V: inden neste Aars Sommerting 1815  og de sidste 33 Rbdl 2 mrk inden Sommer Tinget for Kingservigs Skibrede 1816  alt uden Renters Svarelse indtil Forfalds Tiden, men saafremt icke promte Betaling skeer inden de foreskrevne Terminer  bør Renter 4re ProCto at erlægges fra Forfalds Terminen indtil Skadesløs Betaling skeer

  Da dette Forlig var af Prottokollen oplæst for Parterne  vedstod de samme rigtig tilført  og begiærede samme ved Rettens Dom stadfæstet   hvorover strax blev afsagt saadan

Dom

Forestaaende imellem myndige Mænd indgangne Forlig bør ifølge Norsk Lovs 5 Bogs 1 Kap: 1 Art: at holdes i alle dets Ord og Punkter   og Kjendes for Ret:  de i Forliget belovede Penge bør inden de foreskrevne Terminer at udredes under Executions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

  Dommeren imodtog Incam:  74 Rbs S: V: til sig   til Kongen 30 Rbs S: V:   og til Fondet 7 Rbs S: V:  som blev betalt til Sorenskriveren med 1 Rbdl 43 s N: V:   til Kongen 57 Rbs N: V:   og til Fondet 14 Rbs N: V:     Tilsvarspenge til Sorenskr:  20 Rbs S: V:  eller 38 Rbs N: V:   til Kongen 8 Rbs S: V:  16 Rbs N: V:   til Fondet 2 Rbs S: V:  eller 4 Rbs N: V:

 

Hermed blev for i Aften sluttet, og med Tinget udsadt til i Morgen                 A v W S Koren

Ole Anfindsen Haugse  Lars Thor: Oppedal  Ommund Pedersen Lofthuus, Sjur Samsonsen Halland  alle med paaholden Pen.

 

1814: 43

 

 

Næste Dag  den 4 Febr:  continuerede Tinget ved sam/m/e Retspersoner som i gaar

 

Derefter blev publiceret følgende Almues Breve

  No: 1.  Skiøde  hvorved Jørgen Nilsøn Freim overdrager til Ole Larsøn Reinsnaas 1 ½ Mark Smør  med Bygl: og Herl:  i Freim  No: 17 i Odde  for 110 Rbd: N: V:   dtr: 13 Debr: 1813   tingl:  1 – 2 – 7 s N: V:   Kongen  3 mrk 8 ½ s   Fondet  11 s   af Pante attesten  5 mrk 10 s N: V:   Kongen  2 mrk 4   Fondet  8 s

  2.  Do:  hvorved Ole Larssøn Reinsaas overdrager til Jørgen Nilsøn Freim 1 ½ Mark Smør  med Bygl: og Herl:  i Reinsnaas  No: 38 i Odde  for lige sum 110 Rbd N: V:   d: 13 Debr: 1813   tingl:  1 – 2 – 7 s N: V:   Kongen  3 mrk 8 ½ s   Fondet 11 s   af Pante attesten  5 mrk 10 s   Kongen  2 mrk 4 s   Fondet  8 s

  3.  Skiøde fra Helie Ormsøn Øvreland til Sønnen Orm Heliesøn paa 1 Bpd: 22 mrk Smør i Øvreland  No: 5 i Røldal  for 300 Rbd N: V:  og Vilkaar 500 Rbd N: V:   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 3 – 14 s N: V:   Kongen  4 mrk   Fondet  1 mrk   Panteattest  5 mrk 10 s   Kongen  2 mrk 7 s   Fondet  11 s   ½ pCto  4 rb N: V:

  4.  Skiøde fra Arvingerne i Skiftet efter Gunnel Olsdtr: Gryting til Wraal Olsøn paa 12 Marker Sr:  med Bygl: og Herl:  i Haarre  No: 1 i Røldal  for 60 Rbd N: V:  Vilkaar 350 Rbd N: V:   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  5 mrk 10 s   Kongen  2 mrk 5 s   Fondet  9 s   Panteattest ligeledes   ½ pCto  2 – 0 – 5 s

  5.  Do: fra Kari Iversdr: Lohne, Enke efter Jon Ingebrigtsøn  til Ingebrigt Johnsøn paa 12 Marker Smør  med Bygl: og Herl:  i Lohne  No: 19 i Røldal  for 33 – 2 mrk N: V:   Vilkaar 360 – 0 – 0   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  0 – 3 – 12 s N: V:   Kongen  24 s   Fondet  6 s   Panteattesten  som ved de anførte   ½ pCto  1 – 5 – 13 s

  6.  Skiøde fra Lars Thomassøn Instenes til Ole Larsøn paa ½ Løb 3 3/8 Marker Smør  3/16 Huud  med Bygl: og Herl:  i Instenes  No: 11 i Kingservigs Sogn  for 50 Rbd   dtr: 2 Febr: 1814   tingl:  til Sorenskr:  5 mrk 10 s   Kongen  2 mrk 4 s   Fondet  8 s   Ligesaa Attesten   ½ pCto  {48} \24/ s

  7.  Skiøde fra Enke og Arvinger i Skiftet efter Peder Halvorsøn Børsem til Halvor Pederssøn paa 1 Løb 9 mrk Smør  ¾ Hud for 450 Rbd N: V:   dtr: 2 Febr: 1814   tingl:  1 – 5 – 4 s   Kongen  4 – 9   Fondet  9 s   Panteattesten  som for de øvrige   ½ pCto  2 – 1 – 8 s

  8.  Do: fra Arvingerne efter Synneve Asbjørnsdtr: Espe til Guri Olsdtr: paa 2 pd: 3 mrk Sr:  med Bygl: og Herl:  i Mæland  No: 24  for 703 rb 2 mrk 10 s   dtr: 3 Febr: 1814   tingl:  2 – 4 – 14 s N: V:   Kongen  1 rd 13 s   Fondet  1 mrk 10   attesten  som ved de øvrige   ½ pCto  3 – 3 – 3 s

  9.  Skifte efter Cicilia Ellingsdatter Herreidsnøstet  sluttet 20 Debr: 1813  hvorved et Løehuus med floer er udlagt Søsteren Maritha Ellingsdtr:

  10.  Ditto efter Dordei Torkildsdtr: Boldstad  sluttet 29 Nobr: 1813  hvorved 18 mrk Smør, ¼ Huud  med Bygl: og Herl:  i Boldstad er udlagt Enkemanden Gunder Christiansøn og Børn

  11.  Ditto efter Lars Torkildsøn Tørvigen  sluttet 8 Debr: 1813  hvorved 17 ½ mrk Smør  1/8 Huud  med Bygl: og Herl:  i Tørvigen er udlagt Enken Guro Johnsdatter

  12.  Pantebrev fra Ole Svendsøn Sexe til Hardanger Over formynderie  stor 400 Rbd N: V:  mod Pant Mid Sexe  No:       dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 5 – 4 s N: V:   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  18 s

  13.  Do: fra Lars Pedersøn Legreid til Johannes Erdal  stor 100 Rbd N: V:  mod Pant i Løsøre   dtr: 2 Febr: 1814   tingl:  1 – 1 – 1 s   Kongen  2 mrk 15 s   Fondet  9 s

  14.  Do: fra Erik Brynnildsøn Rykken til Engel Olsøn Soldal  stor 120 Rbd S: V:  mod Pant Rykken  No: 85   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 3 – 14 s   Kongen  4 mrk   Fondet  15 s

  15.  Ditto fra Ole Toresøn Jøssendal til Christen Olsøn Hovland  stor 200 Rbd N: V:  mod Pant Jøssendal  No: 5   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 3 – 14   Kongen  4 mrk   Fondet  15 s

  16.  Ditto fra Ole Olsøn Espe til Hardanger Overformynderie  stor 500 Rbd N: V:  mod Pant nedre Espe  No: 12   dtr: 4 Febr: 1814   tingl:  1 – 5 – 4 s   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  18 s

  17.  Vilkaarbrev fra Orm Heliesøn Øvreland til Helie Ormsøn og Ingerie Nilsdatter paa aarlig Vilkaar af Øverland   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 5 – 4 s   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  1 mrk 2 s

  18.  Ditto fra Wraal Olsøn Haarre til Ole Wraalsøn paa aarlig Vilkaar af Haarre   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 5 – 4 s   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  18 s

  19.  Ditto fra Ingebrigt Johnsøn Lohne til Moderen Kari Iversdtr: paa aarligt Levekaar af Lohne   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  1 – 5 – 4 s   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  18 s   af Not:at:  til Fondet  18 s S: V:   2 mrk 2 s N: V:

  20.  Testamente {mellem}  \hvorved/ Elling Nilsøn øvre Børve har Testamenteret Broderdatteren Agotha Hallesdatter til halve Boe ved hans død   dtr: 20 Octb: 1808   tinglæsning  3 mrk 12 s N: V:   Kongen  24 s   Fondet  6 s

  21.  Ditto  hvorved John Omundsøn øvre Børve {testamenterer} og Sedsilia Iversdtr:

 

1814: 43b

 

testamenterer hver sin halve boe  den første til Omund Tostensøn  og den sidste til Sidsilia {Jarands}\Tronds/datter   dtr: 14 Debr: 1814   tingl:  3 mrk 12 s N: V:   Kongen  24 s   Fondet  6 s

  22.  Indgaaet Foreening ved Forligelses Commissionen  hvorved John Hansøn Westrem har forpligtet sig at give Tollef Wiknes og Kristie Andersdatter ½ Td: Blandkorn, og ½ Tønde Byg aarlig   dtr: 4 Januarii 1814   tingl:  3 mrk 12 s   Kongen  24   F:  6 s

  23.  Ditto  hvorved Tollef Wiknes og Hustrue Kristie Andersdr: have Fledført sig til Ole og Anfind Opheim   dtr: 4 Janv: 1814   tingl:  3 mrk 12 s   Kongen  24 s   Fondet  6 s

  24.  Do:  hvorved Gunder Møklethun har forbundet sig at give sin Stif moder Levekaar af Møklethun   dtr: 15 Maii 1812   tingl:  3 – 12   Kongen  24 s   Fondet  6 s

  25.  Do: angaaende Helie Omundsøn Buers {til} Odelsret til Eilef Johnsøn Eittrems Jordebrug   dtr: 16 Maii 1811   tingl:  5 mrk 10 s   Kongen  2 mrk 4 s   Fondet  8 s

  26.  Skadesløsbrev \eller Afkald/ fra Asbjørn Rasmusøn Ilen til Skifteretten her i Hardanger for de af ham i følge Kongl: bevilling af Fondet ad usus publicos tilbage erholte Anna Larsdatters Arv  stor 195 rd 54 s  med Renter 202 rd 39 s DC:   dtr: 10 Janv; 1814   tingl:  3 mrk 12 s N: V:   Kongen  24 s   Fondet  6 s

  27.  Udskiftning mellem Brødrene Ole og Wiching Toresønner Jøssendal  forrettet 21 Junii 1813   tingl:  3 mrk 12 s   Kongen  24 s   Fondet  6 s

  28.  Afkald fra Haldor Olsøn Espe til Form: Ole Haldorsøn Espe for Arv 1017 rd 77 s   dtr: 2 Febr: 1813   tingl:  1 – 5 – 4 s N: V:   Kongen  4 mrk 10 s N: V:   Fondet  17 s N: V:

  29.  Ditto fra Helie Tostensøn Skare til Form: Tosten Heliesøn Skare for Arv 227 rd 76 s   dtr: 1 Febr: 1814   tingl:  2 – 13 s   Kongen  18 ½ s   Fondet  3 ½ s

  30.  Do: fra Mikel Pedersøn Staen til Form: Peder Larsøn Staen for Arv 50 dr 70 s   dtr: 2 Febr: 1814

  31.  Ditto fra Samson Samsonsøn Isberg til Form: Samson Samsonsøn Isberg for Arv 16 r 23 s DC:   dtr: 31 Janv: 1814

  32.  Ditto fra Ole Salmsøn eller Salomonsøn Skare  som gift med Maritha Svendsdatter Berge  til Form: Jacob Olsøn Laathe for Arv 27 d 10 s DC:   dtr: 31 Janv: 1814

  33.  Ditto fra Knud Arnesøn Hotle  som gift med Ragnilde Østensdatter Alsager  til Form: Mikel Mikelsøn Lothe for Arv 20 rd 79 s   dtr: 1 Feb: 1814

  34.  Ditto fra Thomas Svendsøn Berge  {gift med} til Knud Olsøn Tvedt  som forhen Form: for Synneve Svendsdatter Berge  for hendes Arv 37 rd 10 s   dtr: 31 Janv: 1814

  35.  Ditto fra Johannes Brigtsøn Rykken  som gift med Myndl: Hildegunna Halvorsdatter  til Form: Aad Heliesøn Sæberhagen for Arv 91 – 1 s   dtr: 16 Octb: 1813

  36.  Ditto fra Ole Jacobsøn Rogde paa sin døve og dum/m/e Broder Nils Jacobsøns Vegne  der har Fledført sig til ham, for hans Arv 27 rd 93 s til Form: Ole Jacobsøn Reisætter   dtr: 1 Febr: 1814

  37.  Ditto fra Maritha Ellingsdatter til Form: Torfind Olsøn Hotle for Arv 16 rb 4 mrk 1 s   dtr: 1 Febr: 1814.

  38.  Do: fra Gyri Ommundsdatter til Form: Hans Wasthun for Arv 3 – 5 – 11   dtr: 2 Febr: 1814

  39.  Skifte efter Peder Halvorsøn Børse  sluttet 20 Debr: 1813  hvorved 1 Løb 9 mrk Smør  ¾ Hud i Wambeim er udlagt Enken Sara Larsdatter og Børn,  2 pd: Sr:  1 Bmrk  1 1/3 Løb Salt i Børse er udlagt de sam/m/e   og 1 pd: 3 mrk Sr:  1 Hud i Fylkedal er udlagt de sam/m/e.

 

Da ingen meldte sig med mere  blev Maanedstinget hævet

A v W S Koren     Omund Lofthuus, Tobias Eidnes, Ole House, Sjur Helleland  alle med iholden Pen.

 

1814: 44

 

  Laugrettet blev leveret for 4re dage á 12 s S: V:  er 48 s S: V:  med 5 mrk 10 s N: V: for hver Mand.

 

 

 

Martii Maanedsting 1814.

Aar 1814, 3de Martii  blev Retten sadt paa Helleland, til afholdelsen af det befalede Maanedsting, saavel for Hardanger Fogderie, som det deri liggende Lysekloster gods. Retten betient af mig  Stædets Sorenskriver Arnoldus v: W: S: Koren, tilligemed følgende forhen Eedsvorne Laugrettes mænd:  Ommund Pedersen Lofthuus, Lars Olsen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland og Michel Endresen Helleland.  Tinget skulle været begyndt den 1ste Martii  men formedelst overhænde Storm, mødte ingen endten Laugrette eller Almue førend i Dag.

 

Derefter blev allerunderdanigst publiceret følgende Anordninger:

  1.  Plakat for Danmark og Norge angaaende at Waccinateurerne uden for Lægestanden maae lige med lægerne tilstaaes frie Befordring, og et Honorarium for hver af dem vaccineret Person   dtr: 9de Debr: 1813.

  2.  Do: angaaende Fiskerleiet Arnager paa Bornholm, i Henseende til Prisers opbringelse og Salg  indtil videre skal ansees som Kiøbstæd   dtr: 16 Debr: 1813

  3.  Statholder Bekiendtgiørelse om 3 Milioner \2/ Rbd: \3/ udstædelse af Beviser til en Sum af lydende paa 50, 25, 15 – 5 og 1 rbd N: V:   dtr: 27 Janv: 1814

 

Nye Tingsvidne Sag:

Lænsmand Christen Johnsen Hougse mødte for Retten paa Gaarden Berge i Strandebarm  den!! (dens?) Opsidderes Vegne, nemlig for Johannes Pedersen, Rasmus Hansen, Hans Hansen og Arne Haaversen Berges Vegne, og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om, til dette Ting og Sted at have indkaldet Hr: Provst Kahrs og samtlige Opsiddere paa Gaarden Brue, til at anhøre Vidner om:  at Hr: Kahrs skal have sagt at han icke uden Gaarden Brues Opsidderes Samtyke, haver seet sig berettiget til at forlige den imellem ham og Citanterne Berge Mænd værende Sag om Beitningen i Strande Dahlen, hvilken Attest blev oplæst og indtages her  saalydende  ##

  Indstævnte Hr: Provst Kahrs og Brue Mænd mødte icke efter sædvanlig Paaraab, ei heller nogen paa deres Vegne:

  Lænsmanden fremstillede nu til Afhørelse Torgjuls Torgiulsen Yttre Jaastad, boesadt Gaardemand her i Ullensvangs Sogn, sagde sig 54 Aar gammel  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente   aflagde Lovens Eed med Løfte om at vidne Sandhed og intet fordølge:   blev tilspurgt efter Indstevningen eller forestaaende Stevne Attest, svarede under sin aflagde Eeds Kraft:   Vidnet haver aldrig af Hr: Provst Kahrses Mund hørt nevne det omspurgte:  men Vidnets Svoger  nu afdøde Niels Kysnes, som var Forligelses Kommissair for Strandebarms Præstegield, fortalte Vidnet nu sidst afvigte Sommer:  at han  /: Niels Kysnes :/  havde giort sig sickert Haab om, at skulle bragt Sagen til Forlig imellem Hr: Provsten og Berge Mænd om Beitet i Dahlen, Men Provsten sagde at han icke kunne forlige Sagen formedelst Brue Mænd  /: Gaarden Brues Opsiddere :/  thi det var ligesom han vilde tage fra Brue Mænd og henlægge til Berge Mænd  saa faldt hans  Provstens  Ord, sagde Vidnets Svoger, og dette hindrede ham i at kunne bringe Sagen til Forliig   En anden Gang i afvigte Sommer talede Vidnet med en anden endnu levende her ustevnt Mand af Gaarden Skogesel, som sagde sig at eie nogle \Slotte/ Teiger i omhandlede Strande Dahl  og han sagde paa Vidnets Tilspørgende:  om han icke havde Deel med Provsten mod Berge Mænd om Beitet i Strande Dahlen,  at han syntes at Provsten var ligt til at udføre Sag mod Berge Mænd, siden han havde Gavn af Beitningen  /: Græsningen :/  men havde Provsten icke begyndt Sagen, da havde han tilligemed Bruemændene anlagt Sag derom mod Berge Mænd.  Vidnet blev forelæst dets her afgivne Prov, som det vedstod rigtigt tilført  og at det intet videre i henseende det omspurgte vidste at forklare, og da Lænsmanden ei heller havde videre at tilspørge Vidnet, blev det afskediget

  Lænsmanden begiærede sig det her passerede i Tingsvidne Form beskreven meddeelt, som Retten bevilgede.

  Lænsmanden betalede Incam: \til Sorenskr:/ 74 Rbs \S: V:/   til Kongens Kasse 30 Rbs S: V:   til Fondet 7 Rbs S: V:  som ifølge Cours af 375 ProCto blev betalt til Sorenskriveren med 1 Rbd 43 s N: V:   til Kongen 57 s N: V:   og til Fondet 14 Rbs N: V:

 

Nye Tingsvidne om en Fjeldstrækning Ullevad Volden kaldet

Knud Knudsen Sem, mødte for Osmund Svendsen Yttre Hagen, og paa dennes Vegne meldte at ermeldte Osmund haver udseet sig et Sted \1/ i \4/ den \5/ øde \6/ Fjeldstrækning \7/, Ullevadvolden kaldet \3/, som \8/ er Kongens Alminding, imellem Røldal og Øvre Tellemarken  hvor han ønsker at kunne oprydde sig et lidet Plads til Beboelse, hvilket og kunde blive nyttigt for Reisende, som endog i haardt Veir der paa det øde Fjeld have sadt Livet til, og haver han til Beviis om at det er hans Majestæts Alminding, og for at ingen skal have noget at Klage, om dette Sted efter Ansøgning forundes ham til Beboelse, ladet fra Kirkebackerne i Røldals og Kingservigs Skibreder, som nermest tilgrænd-

 

1814: 44b

 

sende ladet indkalde Enhver, til dette Ting og Sted, som maatte formeene sig, at have nogen Ret eller Eiendom til bemeldte Sted, hvilken Indkaldelse, med dens af Lensmændene paategnede Forkyndelses Paategninger nu inden Retten blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Efter Paaraab meldte ingen dem at have nogen Ret eller Eiendom til omspurgte Sted Ullevadvolden og omliggende Strekningen, men Laugrettet og tilstædeværende Almue erklærede at de troede det ville blive sand nyttigt, og til Redning for mange Reisende, som nu staae(?) Fare og tildeels have omkom/m/et i haardt Veir paa bemeldte Fjeldstrækning, hvis Osmund Svendsen Yttre Hagen efter sin agtende Ansøgning fik Tilladelse at beboe dette Sted, og saae sig i Stand til at udføre sit Forsæt, og der finde Næring

  Da ingen havde videre at tilføre  blev hermed sluttet  og Comparenten begierede sig det her passerede i Tingsvidne Form beskreven meddeelt.

  Comparenten betalede nu Incam: til Sorenskriveren 74 Rbs S: V:  med 1 Rbd 43 s N: V:   til Kongens Kasse 30 Rbs S: V:  med 57 s N: V:   til Justits Fondet 7 Rbs S: V:  med 14 s N: V:  alt ifølge Kours af 375 ProCto.

 

Da ingen meldte dem med videre  blev hermed for i Aften sluttet.                  A v W S Koren

Lars Olsen Helleland, Ommund Pedersen Lofthuus, Michel Endresen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland  alle med paaholden Pen

 

 

Neste Dag  den 4de Martii 1814  blev Tinget fortsadt ved de i Gaar benævnte Laugrettes Mænd   hvor da blev foretaget

 

Nye Tingsvidne Sag

Lænsmand Ole Svendsen Sexe og Ommund Sjursen Sexe paa den ene Side  og Tosten Ommundsen Sexes Søn Ommund Tostensen paa sin Faders Vegne paa den anden Side  mødte for Retten og fremlagde et af dem inden Forligelses Commissionen den 20de November 1813 indgaaet Forlig  der blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Ifølge dette Forlig fremstillede de nu, følgende godvillig mødende Vidner:  Hans Nielsen Rogde, Henrich Henrichsen Sandven og Maritha Arnesdatter Kragevig, hvilke alle bleve paamindede om Eedens Vigtighed og Straf for MeenEed, og derefter med opragte Fingre og Saligheds Eed eenstemmigen forsikrede:  at de paa Aastædet Gaarden Sexe ville og kunde anvise hvor den Skovteig Qvelvet ligger  og efter bedste Skjøn hvorvidt den gaaer, og at der icke er mere end et Sted i Sexe Mark, som kaldes Qvelvet, saavidt dem bekjendt.

  Det her passerede begiærede Parterne beskreven meddeelt i Tingsvidne Form.

  Sorenskriveren imodtog Incam: 74 Rbs S: V:  med 1 Rbd 43 s N: V:   til Kongens Kasse 30 rbs S: V:  med 57 s N: V:   og til Justitsfondet 7 Rbs S: V:  med 14 s N: V:  alt ifølge Kours af 375 ProCto.

 

Gammel Sag:   Michel Halsteensen Lofthuus mod Tobias Haldorsen Eidnes, fra Fol: 41.

Citanten fremlagde nu hans Continuations og dito Vidne Stevnings Attester fra vedkommende Stevnevidner for Ullensvang og Eidfiord Sogner  hvilke begge bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

  Sagvolderen Tobias Eidnes  Selv tilstæde  vedtog lovlig Varsel og ville anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre

  Citanten fremstillede som

  4de Vidne  Haldor Haldorsen Oppedal  aflagde Lovens Eed og forklarede:  at i nu afvigte Efterhøst  omtrent 3 Uger for sidstleden Juul  var Tormod Ommundsen Warberg i Vidnets Huus  og da fortalte Tormod til Vidnet:  at Sagvolderen i denne Sag  Tobias Haldorsen Eidnes  først havde fortalt eller sagt til Tormod, at han  /: Tobias :/  havde solgt al Kaaberen til Michel Halsteensen Lofthuus som de havde sammen, saa at Tormod intet kunne bekomme af Kaaberen, hertil fortalte han at have svaret:  at dette var galt  thi han  Tormod  havde solgt sin Part til en paa Maachestad, men det første Kjøb faaer at staae   Vidnet sagde da til Tormod, du var taalmodig den Gang   hertil svarede Tormod, ja  jeg havde givet Tobias Fuldmagt til at sælge min Andeel, der for kunde jeg icke sige noget om det   men noget efter kom Tobias Eidnes til Tormod og sagde:  til Tormod, at han skulle afdølge en Deel af Vægten paa Kaaberen, saa skulle Tormod være Halv Eier med i alt hvad som er tilbage   Tobias sagde at have solgt Kaaberen for 2 rd 3 mrk DC: pr: Marken, og Tormod skulle paa Maachestad haft 3 rd 3 mrk DC: pr: Mark.   Sagvolderen foreviste en liden Seddel paa Kaaberens Vægt, med forespørgende til Citanten om icke Tormod haver foreviist ham ermeldte Seddel paa al Kaaberens Vægt   Citanten svarede hertil at Tormod Om: Warberg haver foreviist ham en Seddel  som han sagde var Vægten paa Kaaberen  og ligesom denne var paategnet 31 Bpd 18 Mcker oppe, og nede 31 Bpd 15 Mcker  men om det er samme Seddel som her nu forevises, kan Citanten ei vide   men en saadan Seddel med saadan paategning haver Tormod 2 Gange Viist Citanten   første Gang, sagde Tormod at Seddelen var Optegnelse paa Kaaberens Vegt, men der var nogle Kaaberpenge aparte, og naar disse kom til, var der sickert 34 Bpd  dette skede 3 Uger for Juul i foranførte 4de Vidne Haldor Oppedals Huus  omtrent 3 Uger for

 

1814: 45

 

sidstleden Juul   men anden Gang, for omtrent 4 Uger siden  foreviste Tormod Citanten ligeledes en Seddel paa samme Vegt  31 Bpd 18 M: oppe paa Seddelen og 31 Bpd 15 Mcker nede paa Seddelen  og da sagde Tormod først at Kaaberpengene vare a parte ermeldte Vægt, men en Stund efter sagde han, at Kaaberpengene vare indberegnede i samme Sum eller Vegt.   Vidnet Haldor  under sin aflagde Eeds Kraft  forklarede:  at han var tilstæde den Gang Tormod foreviste Citanten ommeldte Seddel, og hørde da Vidnet, at Tormod sagde:  at foruden Vægten som var anført paa Seddelen, var der en Deel Kaaberpenge  men han meldte icke hvor mange det var, men sagde aleene at de vare aparte, og kom til den paa Seddelen anførde Vægt   Ingen havde videre at tilspørge Vidnet, som blev forelæst dets Prov  vedstod samme rigtigt tilført   afskediget

  Sagvolderen begiærede anført:  at han haver dette førte Vidne mistænkt, at det haver eller skal have haft Løfte paa at erholde hos Citanten en Deel af den her omtvistede Kaaber, eller af den forventende Fortieneste, hvorfore Sagvolderen paastaaer, at hans Vidnesbyrd ei bør paaagtes, da desuden hans Vidnesbyrd angaar Ord af 3de Mund.

  Citanten erklærede at han  baade forhen for Forligelses Commissionen, som ogsaa nu  tilbyder Sagvolderen med Eed at stadfæste:  at han ickun haver solgt en Ottendepart af al Kaaberen til Citanten, samt at der icke var bestemt imellem Dem at Citanten skulle til Sagvolderen betale omtrent 700 rd DC: paa Kaaberen inden sidstleden Høsteting paa Utne

  Sagvolderen svarede hertil, at han ligeledes haver tilbuden at imodtage Citantens Eed herom, men da svarede Citanten at have Vidner nok  hvorfore han nu henholder sig Sagens Afgiørelse ved Rettergang og endelig Dom

  Citanten erklærede:  at formedelst den nu i 5 Dage vedvarende Storm, er det umueligt at de fra Eifjord indstævnte Vidner kan møde her for Retten, hvorfore han nødsages at forlange Sagen udsadt til neste Ting, hvilket Retten bevilgede

  Citanten betalede til Sorenskr: Incam: 74 Rbs S: V:  med 1 rbd 43 s N: V:   til Kongens Kasse 30 Rbs S: V:  med 57 s N: V:   til Justitsfondet 7 Rbs S: V:  med 14 s N: V:  alt ifølge Kours af 375 ProCto   samt for Udsættelsen  til Sorenskr: 6 Rbs S: V:  med 12 s N: V:   til Kongens Kasse 2 ½ Rbs S: V:  med 5 s N: V:   til Justits Kassen ½ Rbs S: V:  med 1 Rbs N: V:    Sagvolderen betale Tilksvarspenge til Sorenskr: 20 Rbs S: V:  med 38 s N: V:   til Kongen 8 Rbs S: V:  med 16 s N: V:   til Fondet 2 Rbs S: V:  med 4 s N: V:

 

Nye Sag:

Johannes Sjursen Tvedt mødte for Retten og fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have indkaldet Niels Michelsen Instenes at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Citanten skyldige 107 rd 3 mrk DC:  eller 17 Rbd 5 mrk 8 s N: V:, saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen, som viser at Sagen derfra til Rettergang er bleven henvist   bemeldte 2 Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #    Citanten anmerkede i Anledning Forligelses Commissionens Attest at den lyder paa dobbelt saa stor Sum, som her er paasøgt, men da en anden her ustævnt Mand haver foreenet sig med Citanten om den halve Sum; saa haver han her kun paasøgt den øvrige Halvedeel

  Efter Paaraab mødte icke Sagvolderen, ei heller {icke} nogen paa hans Vegne

  Citanten fremstillede nu som første Vidne Lars Østensen Urheim  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Meeneed, aflagde Lovens Eed  forklarede:  at i sidstleden September Maaned hørde Vidnet at Citanten Johannes Sjursen Tvedt krævede Niels Michelsen Instenes 215 rd DC:  og hørde Vidnet at Niels tilstod at skylde dem, men nægtede da at betale dem strax   videre veed Vidnet icke at forklare   afskediget

  Citanten erklærede:  at da Stormveir haver hindret saavel Vederparten som det andet indstævnte Vidne fra at kunne Møde, saa nødes han at forlange denne Sag udsadt til førstkommende Sommerting  det Retten bevilgede.

  Citanten betalede Incam: til Sorenskr: 74 Rbs S: V:  med 1 Rbs 43 s N: V:   til Kongens Kasse 30 Rbs S: V:  med 57 s N: V:   til Justitsfondet 7 Rbs S: V:  med 14 s N: V:   for et Vidne at afhøre  til Sorenskr: 8 s S: V:  med 16 s N: V:   til Kong: 3 s S: V:  med 6 s N: V:   til Fondet 1 s S: V:  med 2 s N: V:   for Udsættelsen  til Sorenskr: 6 s S: V:  med 12 s N: V:   til Kongen 2 ½ s S: V:  med 5 s N: V:   og Fondet ½ s S: V:  med 1 s N: V:

 

Hermed blev sluttet, og Tinget udsadt til i Morgen                                        A v W S Koren

Lars Olsen Helleland, Michel Endresen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Ommund Pedersen Lofthuus  alle med paaholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 5  continuerede Maanedstinget ved de sam/m/e som i gaar

 

Hvorda!  Til Publikation leveredes

  1.  Skiøde fra Svend Olsøn Berge til Gullig Svendsøn paa 1/8 Part i Røldals Kirke  med med!! tilhørende 9 mrk Smørs Landskyld i Berge  No: 7  for 375 rb N: V:  og Vilkaar til værd 510 Rbd   dtr: 28 Janv: 1814.   Tingl:  1 – 5 – 4 s N: V:   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  18 s   Panteattesten  5 mrk 10 s N: V:   Kongen  2 mrk 5 s   Fondet  9 s   ½ pCto  4 – 2 mrk – 9 s.

  2.  Bygselbrev fra Provst  Ridder Hertzberg, til Peder Asbjørnsøn paa 1 pd: 9 mrk Smør i Aakre  dtr: 21 Janv: 1814.   Tingl:  32 s S: V:  er 3 – 12 s N:V:   Kongen  13 s  er 1 mrk 9 s   Fondet  3 s  er 6 s   ½ pCto  4 mrk 2 s S: V:  er 1 – 1 – 12 s N: V:   af Reversen  Tingl:  3 – 12 s   Fondet  6 s   Kongen  1 mrk 9 s.

  3.  Fæsteseddel fra Nils Heliesøn Hamre til Knud Knudsøn Sem paa en Slotte   dtr: 14 Nob: 1813   tingl:  1 mrk 14 s N: V:   Kongen  13 s   Fondet  3 s   Ligesaa af Reversen.

  4.  Do: fra Jacob Olsøn Tufte til Ole Olsøn Laagen paa et Plads kaldet Enerhoug

 

1814: 45b

 

dtr: 11 April 1809   tingl:  1 mrk 14 s N: V:   Kongen  13 s   Fondet  3 s   Ligesaa af Reversen.

  5.  Com/m/issions Forlig om mindelig Udskiftning mellem Rogde og Aga  dt: 8 Junii 1810   Tingl:  3 – 4 – 8 s N: V:   Fondet allene 2 mrk 14 s.

  6.  Testamente mellem Omund Torbjørnsøn Opheim og Kone Margarethe Sjursdtr:   dtr: 16 Febr: 1814.   Tingl:  3 – 12 s N: V:   Kongen  1 mrk 9 s   Fondet  6 s.

  7.  Vilkaarbrev fra Gullig Svendsøn Berge til Forældrene Svend Olsøn og Jorand Knudsdt:   dtr: 28 Janv: 1814   tingl:  2 – 4 – 14 s N: V:   Kongen  1 – 0 – 14 s   Fondet  1 – 10 s.

  8.  Do: fra Ole Heliesøn Hovland til Helie Olsøn og Kari Nilsdtr: paa levekaar af Hovland   dtr: 3 Martii 1814   Tingl:  1 – 5 – 4 s N: V:   Kongen  4 mrk 10 s   F:  18 s.

  9.  Do: fra Jørgen Larsøn Helleland til Forældrene Lars Arnesøn og Ingegier Jørgensdtr: paa aarlig Vilkaar af Helleland   dtr: 4 Martii 1814.   Tingl:  1 – 5 – 4 s N: V:   Kongen  4 mrk 10 s   Fondet  18 s.

  10.  Omskreven Obl: fra Johannes Nilsøn Jondalsøren til Knud Knudsøn Neernes med flere  stor 96 rd  mod Pant Huser paa Houges grund   dtr: 19 Octb: 1793  tingl: s: D:  omskr: 4 Feb: 1814 til 96 Rbd S: V:

  11.  Afl: Obl: fra John Larsøn Eidnes til Myndl: Guro og Christie Larsdtr:  stor 71 rd 31 s  mod Pant Eidnes  No: 2   dtr: 10 Junii 1801  tingl: s: D:  omskr: til 71 Rbd 31 s ved Paategning af 9 April 1813  deraf afl: 35 – 4 mrk efter Qvit: af 3 Martii 1814    afl:  2 mrk 14 s N: V:   Kongen  19 s   F:  5 s

  12.  Afkald fra Torbjørn Johannesøn til Form: Johannes Haldorsøn Mouge for Arv 90 d 36 s   dtr: 25 Febr: 1814.

  13.  Do: fra do: til do: for Arv 56 – 58 s   dtr: 21 Feb: 1814.

  14.  Do: fra Ingebor Magnusdtr: til Form: Magnus Larsøn Oppedal for Arv 14 – 3 – 6 s   dtr: 29 Octb: 1813

  15.  Do: fra Magnus Magnussøn Sandve den yngre til Form: Magnus Sexe for Arv 29 d 13 s   dtr: 3 Martii 1814

  16.  Do: fra Maritha Ellingsdtr: til Overformynderiet for Arv 75 d 2 mrk 15 s   dtr: 25 Febr: 1814

  17.  Do: fra David Anvesøn Tvedt til Form: Lars Andersøn Windal for Arv 69 – 22 s   dtr: 6 Deb: 1813

  18.  Do: fra en del arvinger efter Ingebor Rønnestrand for Arv i alt 115 – 3 – 11 s   dtr: 28 Nob: 1812

 

Da ingen efter Udraab havde mere ved Retten at afgiøre  blev Tinget hævet

  Laugrettet blev leveret for disse 3 Dage 36 s S: V: for hver  er 4 mrk 5 s: N: V:

                                                                                                                         A v W S Koren

Lars Helleland, Mikel Helleland, Sjur Helleland, Omund Lofthuus  alle med iholden Pen.

 

 

 

Præliminair Forhør!

Aar 1814  den 7de Martii  blev Extraret sat paa Tingstædet Helleland af mig  Sorenskriver Koren  i Overvær af 2de Vidner  Lars Olsøn Helleland og Omund Pedersøn Lofthuus, for

  Hvorda!  mødte for Retten Lehnsmand Christen Johnsøn Hougse og meldte at han efter forlangende af en Mand heri Distriktet ved Navn Østen Ellingsøn Aasvig  havde paa Her: Fogdens Vegne Arresteret en Person  \der er Landvæhrns Soldat/  ved Navn Johannes Johnsøn Berge for begaaet Tyverie, og meddelagtige Knud Knudsøn Berge

  Fremstod frastiaalne Østen Ellingsøn Aasviig, som forklarede:  at for omtrent 4 Uger siden savnede han en Del ham frastiaalne Sager  nemlig en del \Stang/ Jern, 1 Smidestæd, 1 Haandstæd, 76 Liaaer, og noget andet smaat  alt af Værd 50 Rbd N: V:  hvilke alle samtlige Sager Comparenten erklærede at have bekom/m/et tilbage, saa at han {intet} \ingen Erstatning/ derfor har at fordre   da han savnede bemeldte Ting formaaede han de Mænd Samson Larsøn Qvandal, Knud Østensøn Børvenøstet, og Jacob Amundsøn Aasvig at følge sig til et Stæd kaldet Berge  hvor nu paagrebne Johannes Jonsøn og \Knud Knudsøn/ opholder sig  for der i {hans} \deres/ fraværelse at undersøge efter de frastiaalne Koster. Ved Eftersyn befantes i \den/ Paagrebne Johannes Johnsøns \og Knud Knudsøns/ Kister og andre Hiemsler en

 

1814: 46

 

Deel af de bortstiaalne Sager   ved deres hiemkomst fra Bergen lod Comparenten dem derfore arrestere, hvorefter {han} \de/ tilstod Tyveriet og har tilbageleveret alt det stiaalne  som er bleven Comparenten tilsendt fra Lehnsmand Christen Johnsøn Hougse.

  Derefter fremstod Arresterede Johannes Jonsøn Berge  \frie for Baand og Tvang/  sagde sig 34 Aar gam/m/el, Landværns Soldat, ved Nordre Hardangerske Compagnie  en Søn af John Johan/n/esøn Berge  boesadt her i Kingservigs Præstegield paa et Plads \kaldet/ Berge, og dennes ægte Hustrue Sigrid Isaksdatter, forblev hiem/m/e hos dem fra hans Fødsel til efter hans Confirmation   har siden Tient hos en del Bønder her i Destrictet, indtil han i sit 23de Aar blev commanderet som Soldat til Bergen   derefter har han elles boet(?) hiem/m/e i Bøygden  og elles været udcommanderet som Soldat, og staar nu som Landværns Soldat i blant Bergens Byes garnison, og er kun her hiem permiteret paa en kort Tiid   Paa Tilspørgende tilstod angieldende, at han forhen en gang har været Tiltalt for Tyverie  for omtrent 10 Aar siden, og udstaaet sin Straf efter den Melitaire Dom ved at løbe Spidsrødder   videre tilstod han at for omtrent 4 Uger siden blev han og hans Svoger Knud Knudsøn  som opholde dem i Huus sam/m/en paa Stedet Berge  enige om at Reise {s}ind til Aasvig, og der af Klageren Østen Aasvigs Smidiehuus at stiæle hvad de der forefant, de reisede da ind begge  og ved at tage en Trærude ud  lukkede de Vinduet op og gik ind og tog de af Klageren anførte Sager, dem han siden i uskad Stand haver erholdet tilbage   Medens Angieldende  tilligemed bemeldte hans Svoger  var paa en kort Reise til Bergen  som de foretog straxt efter det begangne Tyverie  bleve de opdagede ved det at den Frastiaalne Østen havde ladet giennemsee Angieldendes Kiste, og derfor ved sin tilbagekomst tilstod han alt og tilbageleverte samme

  Blev nu fremkaldet Knud Knudsøn Berge  \fri for Baand og Tvang/  Svoger til næst forestaaende Arrestant  sagde sig 26 Aar gl:  fød her i Kingservigs Præstegield af ægte Forældre Knud Isakssøn Maage og Hustrue Anna Nilsdtr:  \hvilke nu ere døde/   hos dem forblev han hiem/m/e til han var 15 Aar, hvorefter han har tient hos adskillige i 4 Aar  og blev i midlertid Confirmeret i sin Daabspagt   fra sit 17 aar har han Arbeidet som Bygnings og Bordarbeids mand heri Bøygden  og indtraadde i Ægteskab for noget over 1 aar siden med Søster til foranførte Arrestant Johannes Berge, og har siden den Tid opholdt sig i et Hus med ham paa Berge   declarerede:  at han forhen aldrig har begaaet nogen Forbydelse førend nu han var saa ulykkelig at begaae forbemeldte Tyverie  hvilket han nu med Hierte-Bedrøvelse og Sorg maae tilstaae, da han derved har giort baade sig og Hustrue ulykkelig  som er høyst frugtsommelig til sin første Barselseng, men da dette er hans første Forbydelse  og den frastiaalne har erholdet alt sit tilbage  saa haaber han Medlidenhed og en mild Dom paa grund af sin aabenhiertige Tilstaaelse og faste Forsæt aldrig mere at begaae saadan Misgierning

  Førstmeldte Arrestant Johannes Johnsøn Berge blev nu atter fremkaldet  og tilligemed Knud Knudsøn declarerede:  at de intet havde imod den af Frastiaalne paa Kosterne sadte Værd, dem han desuden i uskad Stand har tilbage erholdt,

  Fremstod nu som 1 – 2 og 3 Vidne  Samson Larsøn Qvandal  Knud Østensøn Børvenøstet og Jacob Amundsøn Aasvig  sagde sig den første 29 aar gam/m/el, Skoleholder her i Kingservigs Præstegield  boesat paa Hougse, den 2.  67 Aar gam/m/el  Husmand under gaarden Børve  den 3de  51 aar gam/m/el  Husmand {under Børve} sam/m/esteds   alle 3 have i afvigte Høst nyt Alterens Sacramente  forklarede alle enstemmig:  at for omtrent 4 Uger siden fulgte de efter forlangende af Klageren Østen Ellingsøn Aasvigen med ham til Stedet Berge, for efter hans forlangende at efterforske om de ham frastiaalne Sager i her Anklagede Tyvsarrestanteres Boepæl og Hiemsel, og forefant de da adskillige Smaaeting af de Ting som Østen klagede at være ham frakomne  forsynede med de Kiendetegn og mærker som af ham vare for dem opgivne   dette er alt hvad de veed og kan oplyse

  4 og 5 Vidner  fremstod Johannes Christensøn Hougse og Isak Olsøn Hougse  den første i 19 aars alder og den anden i 20 aars alder  sagde sig begge i Høst at have nødt Alterens Sacramente:  forklarede enstem/m/ig:  at i deres Overvær tilstod her Arresterede tvende Angieldende Johannes Jonsøn Berge og Knud Knudsøn Berge  alles frie for Baand og Tvang  at de havde begaaet det af Østen Asvig paaklagede Tyverie, og den ene af dem  ved Navn Knud Knudsøn  udleverede til Vidnerne

 

1814: 46b

 

paa sin og Kammerat Johannes’s Vegne alle de \øvrige/ stiaalne Koster som Østen straxt ved Undersøgelsen ikke havde faaet  hvilket alt skeede for henved 14 Dage siden

  Alle samtlige her afhørde Vidner declarerede:  at da de Boe adspredt og de fleste af dem foretoge ofte lange Reiser  hvorved de længe ere fraværende, der kunde giøre deres tilstedeværen og Møde vanskeligt en anden gang, og meget vidtløftig giøre Sagen, saa begiærede de at de nu alle med Lovens Eed maatte Stadfæste deres her afgivne forklaringer for at undgaae flere Indkaldelser

  Samtlige Vidner  Samson Larssøn Qvandal, Knud Østensøn Børvenøstet  {Isak} Jacob {Øs} Amundsøn Aasvig  Johannes Christensøn Hogse og Isak Olsøn Hougse  bleve nu paamindede om Eedens Vigtighed og Straffen for Meneed  aflagde derpaa Lovens Eed med Løfte om at ville Vidne Sandhed  bleve derefter forelæste deres forhen afgivne Prov  som de alle vedstode rigtig tilført   og da de intet mere vidste at oplyse  blev de afskedigede

  Fremstod nu frastiaalne Østen Ellingsøn Aasvig  som med oprakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede:  at de her omhandlede ham frastiaalne Koster frakom ham og blev ham frastiaalne imod hans Vilie og Vidende

  Da ingen havde mere at tilføre  blev dette Forhør hermed sluttet  for som Tingsvidne snarest mulig at blive Amtet tilstillet   Arrestanterne bleve til Vagten og Lehnsmanden i forvaring overleveret                                                                                              A v W S Koren

Lars Helleland  Omund Lofthuus  med iholden Pen

 

 

 

Extra-Ret!

Aar 1814  den 25 April  blev Extraret sat paa Tingstædet Eide grund i Hardanger  for at behandle en Justids-Sag, anlagt mod Tyvs arrestanten Knud Knudsøn Berge for begaaet Tyverie   Retten bestyret af C: S: Nannestad i Her: Sorenskriver Korens Fravær  i overvær af de 4 Eedsvorne Laugrettes mænd  Anders Josephsøn Lille Graven  Gudmund Larsøn Rønnestrand, Omund Pedersøn Lofthuus, og Ole Anfindsøn Hougse

  Hvorda!  mødte paa Actor  Hr: Foged Budtz’s Vegne som Fuldmægtig Rikold Kongsthun, og fremstillede Angieldende Knud Knudsøn Berge  frie for Baand og Tvang   Saa mødte og den Tiltaltes Defensor  Lehnsmand Christen Johnsøn Hougse

  Actor producerede skriftlig Stevning af 19 f: M: i lovlig forkyndt Stand   No: 2  Amtets Actions ordre [af] 14 f: M:   3.  Et under 7 f: M: i denne Sag optaget og beediget Forhør    4.  Sognepræsten  Provst Hertzbergs Attest af forrige Maaned angaaende Tiltaltes Witta m: v:   samt den bestiaalnes For….s(?) s.fa.ning(?) (Formues forfatning?)   hvilke Documenter bleve oplæste  hvoraf No: 3 findes denne Act vedhæftet   No: 1 – 2 og 4 inddrages  saalydende   ###    Angieldende  for hvem bemeldte Forhør blev oplæst og betydet  vedkiente sig sam/m/e som ham vedkom/m/ende  at af det deri anførte var ham vedkom/m/ende    Actor fremlagde dernæst skriftlig Indlæg  hvorefter han Submitterede Sagen Dom  hvilket blev oplæst  saal:  #

  Defensor  Lehnsmand House  maatte  paa grund af Angieldendes beviste fattigdom samt hans forhen udviste skikkelige Vandel  da det er hans første Forbrydelse  paastaae og indstille, om  i Tilfelde Angieldende ei kunde blive Friefunden for Straff  han da maatte ipligtes den mildeste, hvilket han ansaa tilstrækkelig nok til hans Revselse og Forbædring  hvorefter han indlod Sagen til Doms  \med yderligere Paastand at vorde tilkient et passende Sallarium og Diæt/

  Actor henholt sig til sit forrige, og da saaledes ingen havde videre at tilstaae  Eragtes Sagen:  optages til Doms

  Derefter straxt af Dom/m/eren i Sagen afsagt saadan

Dom.

I følge Amtets ordre af 14 f: M: er Arrestanten Knud Knudsøn Berge

 

1814: 47

 

under denne Sag Justidsialitter tiltalt for  i foreening Landværns Soldat Johannes Johnsøn Berge  at have giort Indbrud og begaaet Tyverie hos Østen Ellingsøn Aasvig i Ullensvangs Sogn i Hardanger,  ved det fremlagde Tingsvidne er Angieldende fuldkom/m/en overbevist om  saavel ved egen Tilstaaelse som Vidnernes Forklaring  i sidstleden Febr: Maaned at have i Foreening med Landværns Soldat Johannes Johnsøn Berge opbrudt Østen Ellingsøn Aasvigs Smedehuus, og der bortstiaalet en del Stangiern med mere   alt taxeret 50 Rbd N: V:   Ved den fremlagde Præsteattest \er/ ligeledes godtgiort at Angieldende er ved Lav alder  da han har fyldt sit 26 Aar  samt at han er fattig og tilforn har opført sig ulastelig, samt ei tilforn været Straffet eller Mistænkt for nogen slags Forbrydelse   ifølge heraf maae altsaa Angieldende Knud Knudsøn Berge  som første gang har begaaet Tyverie  blive at ansee efter Forord: 20 Feb: 1789  den 1 §   Men paa grund af {hans} \de/ under Sagen oplyste omstændigheder, med hensyn til hans foregaaende liv og levnet, og da han ikke paa egen Hand, men sandsynligen forført af en forhen Straffet Forbryder  har begaaet det paaankede Tyverie, kan han ikke efter bemeldte Forordning blive at ipligte den høyeste  men hellere om ei den mildeste, saa dog den mildere Straff  hvorimod han efter Anordningerne bliver at ipligte alle af Actionen lovlig flydende omkostninger, men ingen Skades erstatning  saasom sam/m/e af den bestiaalne under Forhøret er frafaldt    det anmærkes, og bevidnes herhos at af Actor og Defensor intet under Sagens førelse er bleven forsømt  hvorfore de kunde drages til Ansvar   samt at de ei have haft private(?) Sager til udførelse for Retten medens de have udført denne Sag    Thi Kiendes for Ret:  Tiltalte Knud Knudsøn Berge bør for det af ham i forening med Landværns Soldat Johannes Johnsøn Berge hos Østen Ellingsøn Aasvig begaaede Tyverie hen sættes til Arbeide i Bergens Tugthuus i 3  siger Tre Maaneder, samt betale alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger, hvorunder billiges til Actor  hr: Foged Budtz i Diæt 1 rbd 40 s S: V:   Defensor  Lehnsmand Hougse i Diæt og Sallarium 5 rbd S: V:  alt efter enhvers lovlig indgivne og af Amtet approberede Beregninger  alt idømte efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og øvrighedens nærmere foranstaltning under Adfærd efter Loven.

  Arrestanten Knud Knudsøn Berge var nærværende og \an/hørte denne Dom oplæse, samt erklærede sig i et og alt fornøyet med samme  saa at han ikke vil have den indanket for høyere Ret  hvormed denne Sag blev sluttet  og skal Dommen snarest mulig blive øvrigheden tilstillet, hvorefter den Angieldende blev Lehnsmanden til Forvaring overleveret.

C: Nannestad      Anders Lille Graven, Gudmund Rønnestrand, Omund Lofthuus og Ole Hougse  med iholden Pen

 

 

 

Sommer-Tingene 1814.

Aar 1814, den 16 Maii  blev Retten sadt paa Wigør Præstegaard til afholdelsen af Jondals Skibredes Som/m/er  Sage og Skatteting   Retten betient i Her: Sorenskriver Korens Fravær af Constitueret Sorenskriver Nannestad  tilligemed 4re følgende Laugrettesmænd  Niels Iversen Bakke, Brynild Johnsen Wig, Lars Samsonsen Haugen og Amund Iversen Tvedt  {saa var} hvilken eene siste aflagde den befalede Eed  og betalede 5 mrk 10 s: S: V:  Med 10 rd 3 mrk 5 s: DC:   Ved Retten var tilstede Distriktes Foged her: Budtz, Skibredets Lehnsmand Tosten Halderager  og den Tingsøgende Almue

 

hvorpaa først allerunderdanigst blev publiceret:

  1.  Plakat angaaende Kaperfarten   dtr: 27 August 1813.

  2.  Ditto  hvorledes Beløbet af Sølv Verdie ved Skatters Oppebørsel skal beregnes og erlægges   28 Aug: 1813

  3.  Ditto  hvorefter Lodserne ere berettiget til at oppebære Lods betalinger i Rbp: S: V:   30 Aug: 1813

  4.  Kongelig Bekiendtgiørelse om Besiddere af faste Eiendom/m/e i Danmark og Norge som opholde sig i Udlandet   dtr: 4 Sept: 1813

  5.  Forordning om hvad som bør iagttages Henseende Svenske

  6.  Ditto angaaende Toldafgiftens erlæggelse i Sølv   8 Sept: 1813

  7.  Ditto angaaende Fyhr afgiftens Erlæggelse i rede Sølv   8 Sept: 1813

  8.  Do: ang: en forandring i Forordn: af 5 Janv: 1813  § 50  samt en nærmere Bestemmelse af hvorledes der skal forholdes med Cautioner for de til Rigsbanken omskrevne Summer   14 Sept: 1814.

  9.  Plakat  hvorved Opsynet med Baade num/m/ereringen overlades Lods oldermanden   14 Sept: 1813.

  10.  Do: om skierpet Straf for dem der bestiæle de Kongl: Poster   dtr: 28 Sept: 1813

  11.  Do: om Underholdningspenge for Gields fanger   28 Sept: 1813

 

1814: 47b

 

  12.  Ditto  hvorved Præmien for Kornvarers Indførsel til Norge forhøyes   9 Octb: 1813

  13.  Ditto angaaende nærmere Bestem/m/elser Henseende Provenuet af priisdømte Ladninger og Skibe   29 Sept: 1813.

  14.  Do: om Præmie for Indførsel af Korn, Fødevarer og Brendeviin til Norge   d: 30 Sept: 1813

  15.  Do:  hvorledes Bespiisnings pengene for Underofficerer og Soldater skulle erlægges i Rbp:   14 Octb: 1813

  16.  Do:  som bestem/m/er at Kobber 4 s skal validere for 4 Rbs   1 Nob: 1813

  17.  Forordning om Opgiørelse af Nordlandenes Indbyggeres Gield til Kiøbmændene i Bergen   20 Octb: 1813

  18.  Do:  hvorved for en gang en Mobilie skat paabydes i Norge   dtr: 25 Octb: 1813

  19.  Plakat om Betaling af Gield til Kongens Kasse for {confiskeret} confiskerlig Eiendom   dtr: 26 Octb: 1813

  20.  Statholderskabets Bekiendtgiørelse om Kiendemærket paa casserede Bankosedler   2 Nob: 1813

  21.  Plakat, hvorved det forbydes Embedsmænd der ere tillagte Embedsgaard  at eie eller bruge Landbrug inden 2 Miles afstand fra sam/m/e   6 Nobr: 1813.

  22.  Forordningen om hvorledes Pensioner eller andres aarlige Præstationer som det paaligger Private at udreede, skulle gaae over fra DC: til Rbpenge   16 Nob: 1813

  23.  Plakat om Udredelsen af de enkelte Embedsmænds paalagde Afgifter til offentlige Indretninger eller Fond   24 Nob: 1813.

  24.  Do: ang: det stemplede Papiirs Stigen uden noget bestemt Maximum  20 Nob: 1813

  25.  Forordning om nogle nærmere Bestemmelser i Forord: 18 Debr: 1764 og 14 April 1769 betræffende Jordeiendom/m/es deling i Norge   8 Debr: 1813

  26.  Plakat om Forhøyelse i de for Forsøm/m/else ved Vei arbeide fastsatte Mulcter   15 Janv: 1814

  27.  Do: om at Vaccinateurer uden for Lægestanden maae lige med Lægerne tilstaaes frie Befordring og Honnorarum   9 Debr: 1813

  28.  Do: angaaende at Fiskeleiet Arnager paa Bornholm i Henseende til Prisers Opbringelse og Salg, indtil videre skal ansees som Kiøbstæd   dtr: 16 Debr: 1813

  29.  Do:  hvorved bekiendtgiøres Udstædelsen af Pengebeviser paa 50, 25, 15, 5, og 1 Rbd N: V:   dtr: 27 janv: 1814

  30.  Stifts Brev af 2 Febr: 1814  hvorved efterlyses Tyvs Arrestanten Colben Olsøn Røhr(?) (Røte?)   dt: 2 Feb: 1814.

  31.  Plakat angaaende Taxters Fastsættelse i Rbp:   dtr: 28 Debr: 1813

  32.  Kundgiørelse om det Norske Flag   27 Feb: 1814

  33.  Stifts Brev af 17 Martii 1814, hvorved efterlyses Ole Jensøn  undveget fra Bergens Poletie Arrest

  34.  Do: 29 Mart: 1814  hvorved efterlyses Tyvs Arrestanten, Skræder Halvor Hansøn, der er undvigt fra Throndhiems Stift

  35.  Plakat om Norsk Enke Kasses oprettelse   20 Martii 1814

  36.  Regent skabets Skrivelse 20 Martii 1814, om Sagers Indstevning for den indrettede Høyeste Ret

  37.  Stifts Brev 29 Martii 1814  hvorved efterlyses Jens Amundsen Findstad  Anders Olsen, og Ole Lindseth

  38.  Tillæg til Indstruktioner for Comitteen for Oplysningsvæsenet,   22 Mart: 1814

  39.  Anordning om Spidsrod Straffens Afskaffelse ved den norske Armee  og andre Militaire Straffes Bestem/m/else   28 mart: 1814

  40.  Regentskabets Skrivelse af 28 Martii 1714 om at Renterne for 1813, af Heftelserne til Rigsbanken skal være betalte inden 1 August 1814

  41.  Rigsbankens Skrivelse af 28 Martii 1814, som bekiendtgiør at indtil videre kan ingen Indbetalning finde Stæd, af de til Rigsbanken skyldige Hæftelser

  42.  Anordning om midlertiidig Bestemmelse for Vars!! (Varers?) Ind og Udførsel til og fra Norge   6 April 1814

  43.  Stiftsbrev 19 April 1814, om at udcommanderede Soldater som ere Huusmænd, ikke maae udsiges fra deres Pladse fordie de ikke kan forrette det dem paaliggende dagarbeide, medens de ere udkommanderede

 

1814: 48

 

  44.  Do: 4 Maii 1814  hvorved efterlyses Iver Eriksøn og Jakob Andersøn

  45.  Do: af do: dato  hvorved efterlyses Carl Johannessøn Rosenberg, og Ole Biørnssøn

 

Derpaa blev, da ingen meldte dem med Sager eller deslige  publiceret efterskrevne Almues Breve

  1.  Skiøde fra Torjels Asbjørnsøn paa 2 pd: 10 ½ mrk Smør  ¼ gedsk: Landsk: i Samland  No: 1, til Asbjørn Torjelsøn for 100 rb N: V:   dtr: 16 Maii 1814.   K:  af Tingl:  48 s   F:  10 s   af Pt:at:  2 mrk  5 s   Fondet  9 s   ½ pCto  3 mrk

  2.  Ditto fra Wiglig Heliesøn Sæverhagen til Helie Wigligsøn paa 2 pd 6 mrk Smør, men efter Matr:  ½ Løb Smør  ½ Hud  i Svaasand  No: 13.   Dtr: 16 Maii 1814, for Penge 150   Vilkaar 350.   K:  af Ting:  3 mrk 9 s   F:  12 s   af Pt:at:  2 mrk 5   F:  9 s   ½ pCto  2 – 3 – 0

  3.  odelsskiøde fra Lars Olsøn Herrøen med flere paa deres formentlige Odelsret til Ingeri Olsdtr:’s Brug i gaarden Baggaard  No: 19   dtr: 16 Maii 1814  for Penge 33 – 2 – 0    ½ pCto  16 s   K:  af Tingl:  1 mrk 9 s   F. 6 s

  4.  Vilkaarbrev fra Helie Wigligsøn Svaasand til Forældrene Wiglig Heliesøn og Boel Roaldsdtr: paa aarlig Levekaar af Svaasand   dtr: 16 Maii 1814   K:  af Tingl:  64 s   F:  16 s

  5.  Afkald fra Lars Christoffersøn til Form: Jacob Larsøn Nes for hans Arv 186 r 5 s   dtr: 16 Octbr: 1813

 

Her Fogden fremlagde til oplæsning i Retten Restance Listen  som viser at i dette Skibrede udestaar Skatter af Beløb 710 rdl 5 mrk 6 s

 

Lehnsmanden opgav dernest af!! (at) følgende skulle til anstundende Høsteting tiene Retten som Laugrettes mænd  neml:  Ole Olsøn Bakke, Lars Larsøn Houge, Helie Wigligsøn Svaasand, og {Engel} Asbjørn Torjelssøn Samland  hvor af de 3 ere nye og skal aflægge den befalede Eed

 

Da ingen efter Paaraab meldte sig  blev Tinget denne Sinde hævet

C: Nannestad     Nils Bakke, Brynnild Wig, Lars Hougen, Omund Tvedt  alle med iholden Pen.

 

 

 

Sommerting for Østensøe Skibrede

Aar 1814  den 17 May  blev Retten til det almindelige Sommer, Sage og Skatteting for Østensøe Skibrede, sadt paa Tingstædet Wigørs Præstegaard, Retten bestyret i Hr: Sorensk: Korens Fraværelse ved mig  C: S: Nannestad, som Const: Sorensk:  i overvær af de 4 Laugrettes Mænd  sc! (saasom) Lars Hachtorsen Wangdal, Gunner Tollevsen Aarhus, Niels Hactorsen Wangdal og Lars Larsen Norym!! (Noreim), hvilke 3de siste aflagde den befalede Eed, og betalede hvær 5 mrk 10 s: S: V:   Ved Retten var til stæde Fogden Budtz, Lænsmanden  og en Deel Almue.

 

Hvor da aller underdanigst blev publiceret de sam/m/e Anordninger som for Johndals Skibrede findes anførte.

 

Da ingen meldte dem med noget  blev Retten i Dag hævet og med Tinget udsadt til i Morgen.

Nannestad      Lars Wangdal, Gunder Aarhuus, Nils Wangdal, og Lars Noreim  alle med iholden Pen

 

 

Næste Dag, 18 Maii  continuerede Som/m/ertinget ved de sam/m/e Personer,  ingen meldte dem med Sager eller deslige

 

thi blev Publiceret nogle Almues documenter

  1.  Skiøde fra Guttorm Mikelsøn Lie til Omund Mikelsøn paa 2 pd 12(?) mrk Smør, 1 Løb Salt  med Bygl: og Herl:  i Lie  No: 19  for 400 rb N: V:  og Vilkaar 750 rb   dtr: 17 Maii 1814.   K:  af Tingl:  4 mrk 10 s   F:  18 s   af Panteattesten  K:  2 mrk 5 s   F:  9 s   ½ pCto  5 – 4 – 8 s

  2.  Do: fra Tosten Sjursøn Moe til til!! Sjur Tostensøn paa 12 mrk Smør  uden Bygl:  i Moe  No: 41  for 16 rb 4 mrk N: V:   dtr: 18 Maii 1814.   K:  af Tingl:  13 s   F:  3 s   ½ pCto  8 s   ingen Pante attest

  3.  Do: fra Christie Trondsdtr: Wig til Ole og Lars Larssønner paa et Skorstens Stue og en Gryde(?)   dtr: 17 Maii 1814  for 50 rb N: V:   K:  af Ting:  2 – 5 s   F:  9 s   ½ pCto  24 s.   ingen Pante attest

  4.  Bygselbrev fra Pastor Irgens til Ole Gundersøn paa 1 ½ Løb Smør Skat og Landsk: i Nesthuus   dtr: 18 Maii 1814  hvorhos ligelydende Revers    K:  af Revers og Ting:  3 mrk 2 s   F:  12 s   ½ pCto  4 – 0 – 12 s

  5.  Forpagtnings Contract fra Ole Olsøn Fixen til Ole Olsøn Fixe den yngre paa i 16 Aar at maae bruge 18 mrk Smør  ½ gedsk: i Fladebøe  No: 64   dtr: 17 Maii 1814   K:  af Ting:  1 mrk 3 s   F:  4 s

  6.  Fæsteseddel fra Jon Eriksøn Skaare til Erik Johanesøn Froestad paa nogle Marksykker   dtr: 4 Maii 1812, hvorhos Revers   af begges tingl:  K:  1 – 9 s   F:  6 s

  7.  Ditto fra Johannes Thoresøn og Hans Biørnesøn Telstøe til Jon Olsøn Skaare paa nogle Markstykker   dtr: 15 Nob: 1813   hvorhos Revers    K:  1 mrk 10 s   F:  6 s

  8.  Pantebrev fra Baar Olsøn Moe til Myndl: Maritha Olsdtr:  stor 17 rdl 18 s S: V:  mod Pant Moe  No: 12,  dtr: 17 Maii 1814   K:  af Tingl:  1 mrk 9 s   F:  6 s

  9.  Do: fra Omund Mikelsøn Lie til Guttorm Mikelsøn Lie paa 400 rb N: V:   {dtr:} mod Pant Lie  No: 19   dtr: 17 Maii 1814.   K:  4 mrk 10 s   F:  18 s

 

1814: 48b

 

  10.  Vilkaarbrev fra Omund Johnsøn {Lie til} Birkeland til Moderen Synneve Sjursdtr: paa Levekaar af øvre Birkeland   dtr: 17 Maii 1814   K:  4 mrk   F:  1 mrk   F:  af Not:at:  2 mrk 2 s.

  11.  Do: fra Omund Mikelsøn Lie til Guttorm Mikelsøn og Anna Tostensdtr: paa Levekaar af Lie   dtr: 17 Maii 1814.   K:  1 rd 14 s   F:  1 mrk 10 s.

  12.  Afkald fra Arvingerne efter Ole Iversøn Berge til Form: Mikel Stene for Arv 24 – 47 s   dtr: 15 Octb: 1810.

  13.  Do: fra Jon Olsøn Tofte  gift med Guro Knudsdtr:  til Form: Baar Herrestvedt for Arv 35 – 31 9/10 s   dtr: 18 Octb: 1813

  14.  Do: fra Nils Tostensøn Walland til Form: Rasmus Norem for hans Hustrue Anna Nilsdtr:’s Arv 32 – 17 s   dtr: 19 Octbr: 1813

  15.  Do: fra Knud Pedersøn Tordalen til Form: Torbjørn Tole for hans Hustrues {Arv} Christie Jonsd:’s Arv 35 rb 65 s   dtr: 17 Maii 1814.

 

Foged Budtz fremlagde Restance Register  som viser at i dette Skibrede udestaar 1795 rb 2 mrk 2 s  hvilket Laugretten bejaede

 

Da efter Paaraab ingen meldte dem med noget for Retten  blev Tinget ophævet.      Nannestad

Lars Wangdal, Gunder Aarhuus, Nils Wangdal, og Lars Noreim  med paaholden Pen.

 

 

 

Sommerting for Gravens Skibrede

Aar 1814  den 20de May  blev Retten til det almindelige Sommer, Sage og Skatte ting for Gravens Skibrede sadt paa Tingstædet Ejde grund, og bestyret i hr: Sorensk: Korens Fraværelse ved mig  C: S: Nannestad, som Constit: Sorensk:  i overvær af de 4 eedsvorne Laurettes mænd  sc! (saasom)  Jachob Hansen Tvedt, Lars Siursen Sæd, Helje Baarsen Tvedt, og Tosten Torkildsen Tvedt  \hvilke alle 4 aflagde Eed  og betalede hvær 10 d 36 s/   Ved Retten var til Stæde Stædets Foged Budtz  Lænsmanden  og Almuen.

 

Hvor da allerunderdanigst blev Publiceret de sam/m/e Anordninger, som for Johndals Skibrede er Anførte.

 

Nye Sag.

Mandrup Pedersen Ødven fremstod for Retten og frem lagde de beskikkede Stevnevidners Attest om at Anders Olsen Ause ved Mundtlig Varsel til dette Ting haver indstevnt Endre Halstensen Garethun for Gield 144 rbd N: V:  derom at høre Vidner, see Beviser og lide Dom,  saa fremlagde han og Attest fra Vedkom/m/ende Forligelses-Com/m/ission, om at sagen der den 3 Maj sistleden har været foretaget og henvist til Retter gang,  endelig et mellem Comparenten og Citanten Ole Andersen Ause under 3 May sistleden indgaaet Forlig om at Mandrup Ødven modtager de her paasøgte 144 rbd N: V: i Betaling for en saadan Sum han hos Ole Ause havde til gode, og paataget sig at søge Endre Garethun for de her paasøgte Penger,  hvilke Documenter bleve oplæste og indtages  saalydende  #

  Den Citerede mødte og Vedtog lovligt Varsel  efter at de fremlagde Documenter for ham var oplyst  hvornæst han ville afvarte hvad Citanten vidre havde at irette føre, da han matte!! (maatte) benegte at skylde det paasøgte.

  Derpaa frem stod som

  1ste Vidne og 2det Vidne, Lars Baarsen Sæbbøe og Amund Baarsøn Wiig  som bleve formanede til Sandheds Udsigende, det de lovede og bekræftede med Lovens [Eed?], angav sig den første, 39 aar, den anden 38, begge ubeslægtet med begge Parter, og vidre forklarede eenstemmigen, at nu i sistleden Vinter  nyelig for Kongsberg Marken  vare de til Stæde i Ejdfiord paa Giestgiveriet, hvor de vare til kaldte som Vidner paa en Handel mellem Citanten Anders Olsen Ause og en Ustevnt Mand;  Vidnet Amund Baarsen Wig hørde da at den ustevnte Mand blev Citanten skyldig den Summa 144 rbd N: V: paa ommeldte Handel,  men Vidnet Lars Baarsen hørte ikke nogen bestemt Sum/m/a;  begge hørte at den ustevnte Mand udbad sig at Sag volderne(?) skulde være ansaarlig(?) for hvad han paa denne Handel blev skyldig Citanten, og dette lovede Sag volderen, samt paa Forlangende af Citanten, at udbetale ham paa anstundende

 

1814: 49

 

Kongsberg Marked hvad han hos den ustevnte paa den da afsluttede Handel fik til gode, dersom det blev ham mueligt, hvilket han dog tvivlede om, da han havde mange Handels Afaires for sig paa Markedet, han skulde udklarere.  Vidre forklarede begge eenstemmigen; at der ved denne aftale og Forpligt af Sagvolderen, aldeles ikke blev talet om at Sagvolderen Endre Garethun skulle være Selv skyldner; men Vidnet Aamund Baarsen Wig sagde siden efter til Sagvolderen i Parternes Overvær; saa er Du Selv skyldner for alt?  Herpaa svarte Sagvolderen intet bestemt, saavit Vidnet erindrer, men Vidnet forstod det ikke annerledes end at Sagvolderen var Sælv skyldner;  Men Vidnet Lars Baarsen Sæbøe sagde, at han aldrig har hørt  ej heller forstaaet  at Sagvolderen skulde være Sælv skyldner for ommeldte Handel, men blot gik god for sam/m/es rigtige Betaling, ej heller hørte han Vidre denne Handel Vedkommende;  Men Vidnet Amund Baarsen hørte at den ustevnte Mand og Citanten declarede, at de nu henseende denne Handel vare adskildte.  Vidre Viste Vidnerne ikke at forklare   demitteret.

  Citanten indlod Sagen til Doms efter Stevnemaalet, med Forbeholdenhed af vidre Tilsvar om fornødiges.   Sagvolderen  med Benægtelse af det paasøgte, maatte forlange Sagen udsadt til Høste tinget  for at faa indkaldt Hoved debitor Peder Svendsen Sexe, samt Vidner Anders Olsen Varberg og Niels Møller paa Kongsberg, for at oplyse den rette Sammenhæng i Sagen til sin Friefindelse.   Citanten forlangte Dom,    Sagvolderen vedblev sit,

  Dommeren Erractede,  Sagen udsættes til førstkommende Høsteting for Gravens Skibrede 1814.

  Citanten betalede Indkam/m/inationspenger til Sorensk: 74 s S: V:  med 1 rbd 43 s: N: V:   til K: C: 30 s: S: V:  med 57 s: N: V:   Just: C:  7 s: S: V:  med 14 s: N: V:   for 2 Vidner  16 s: S: V:  med 32 s: N: V:   K: C:  6 s: S: V:  med 12 s: N: V:   J: f:  2 s: S: V:  med 4 s: N: V:    Sagvolderen betalede Tilsvarspenge til Sorensk: 20 s: S: V:  med 38 s: N: V:   K: C:  8 s: S: V:  med 16 s: N: V:   F:  2 s: S: V:  4 s: N: V:   for Udsættelsen  Sorensk: 6 s: S: V:  med 12 s: N: V:   C: K: 2 ½ s: S: V:  med 5 s: N: V:   Fondet  ½ s: S: V:  med 1 s: N: V:

 

Da ingen meldte sig med videre  blev Tinget udsadt til i Morgen.                         Nannestad

Jachob Tvedt, Lars Sæd, Helje Tvedt, og Tosten Tvedt,  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  d: 21de May  Continuerede Sommertinget for Gravens Skibrede, ved de samme Rettens Personer som i Gaar, undtaget at Siur Seed sadt istædet for Torchield Torchieldsøn Seed.

 

Nye Tingsvidne Sag:

Dannebrogsmand Michel Halsteenssøn Lofthuus fremstod for Retten, og fremlagde de bevidne Stevnevidners Attester, fra Ullensvangs og Eidsfiords Sogner, om ved Mundtlig Varsel til dette Ting i Contination!! (Continuation) at have indstevnet Tobias Haldorssøn Eidnes, til at anhøre Vidner her for Retten, angaaende den Kobber handel  hvorom de her (for?) indstevntes Værnting Kinsservigs Skibrede fører Proces,  som Vidner er indstævnt Tormund A{nders}\munds/søn Warberg  Conrad Siurssøn Leegreid, og Axlack Siurssøn Hielmoe,  saa fremlagde han og Skriftlige Qvestioner af Gaars Dato,  hvilke Documenter blev oplæst, og her indtaget  saa lydende:  #

  Tobias Eidnes mødte, og anhørte de fremlagte Documenter, vedtog lovlig Vardsel, og vilde afvarte hvad Citanten videre havde at irette føre  men forinden maatte Protestere imod \Vidne/ Stevningen, saasom Tormund Wadberg!! (Warberg) baade er Stevnt at aflægge Vidnesbyrd, og til at anhøre Vidne, saa meget mere som Tormund Waberg formedelst Sygdom ikke kan Møde, og virkelig er intreserende i Sagen som medejer i den omtvistede Kobber, da han som saadan først maatte være indkaldt for Forligelse Commissionen,   Citanten Michel Lofthuus sagde:  at da han ej har nogen Sag mod Tormund Warberg; men blodt vilde have hans Vidnesbyrd om hvad han er Vidende, henseende den mellem Sitanten og Sagvolderen Tobias omhandlende og i Sagen …(?) Procederede Kobber Handel, og da de fremlagde Qvestioner ej gaaer ud paa andet end at erfare hvad bemeldte Tormund Warberg er vidende om Sagens sande Oplysning, og {til} han er Stævnet til at høre saadan/n/e Vidner, samt da Comparenten ikke har handel med Tormund Warberg  men kun med Tobias, saa kunde han ikke finde det fornødent

 

1814: 49b

 

at indkalde Tormund for Forligelse Commissionen, og paa Grund af alt dette paastod hand Tings vidne fremmet, Vidnerne paaraabt og afhørte  men da han viste at Tormund nu var Syg, forbeholdt han sig, at erholde 2 Laugrettesmænd udnævnte til at modtage hans Vidnesbyrd.

  Tobias Eidnes referede sig til sit forrige  og vilde for sin deel afhøre Vidnerne,

  Dommen!! (Dommeren) eragtede   da Tormund Aamundssøn Warberg kuns er Stævnt til at aflagde!! (aflægge) Vidnesbyrd under dette Tings vidne, samt tillige at anhøre andre Vidners Forklaring om hvad han forhen har udladt sig at være Vidende om, den paastevnte Kobber Handel mellem Parterne, samt ikke forhen har været anseet at Stævne som Part i Sagen, saa bør Tingsvidne Sagen nyde sin frem/m/e efter de fremlagde Stevnemaal,

  Derefter blev paaraabt de 2de andre indstævnte Vidner, hvor af ikkun mødte Conrad Siurssøn Leegreid, men ej Aslack Siurssøn Hielmoe, og hvem Sitanten viste havde lovlig Forfald, og derfor for denne Sinde frafaldt hans Vidnesbyrd, derefter fremstod som førte!! (første?) Vidne

  Conrad Siurssøn Leigred  blev formanet til Sandheds Udsigende, som han lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav sig 51 Aar, og ubeslægtet med begge Parter.  Svarede videre ad 1ste \og andet/   at nu sidstleden Janu: Maaned, kom omspurgte Peder Mogestad indtil omspurgte Tormund Warberg, med endeel Talg han havde solgt Tormund, og hvorfor Tormond leverede Peder Kobber, og Peder …tvivlede om at erholde Kobberen  svarede Tormond, det skal ingen Vanskelig have, thi der ligger hos Tobias Eidnes  /: nærværende Sagvolder :/  og halvedelen af alt Kobberen har bemeldte Tobias solgt til Sitanten Michel Halstensøn Lofthuus, og vist den anden halvedeel af Tobias er solgt, skal du  /: Peder :/  alligevel faae Kobber hos mig.  Vidnet erfarede sammetiid af bemeldte Tormond at den halvedeel bemeldte Tobias  Sagvolderen  havde solgt til Sitanten Michel Lofthuus, var femten Birmerpund og en og tyve Marker.   Ad 3de  Jo  bemeldte Tormond sagde og omforklarede Tiid  det han troede at han og bemeldte Tobias om alting skulle staae frie, dog nok skulle see til at faae den til Sitanten overdragne Kobber overladt, naar Sitanten fik over Penge for Kobberen,  videre viste ikke Vidne at forklare, blev forelæst sit Pro!! (Prov)  som han vedstaae rigtig   demitteret.

  2det Vidne  John Hansøn Wesstreim, blev formanet til at Vidne Sandhed  som han lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav sig 34 Aar  og ubeslægtet til begge Parter, svarede videre ad 1.  Jo  dette hørte og erfare han i sidstleden {Januarii} \Februarii/ Maaned, men da Michel Lofthuus spurgte Tormond, om Tobias havde bedet ham bortdølge noget af den Kobber som Sitanten havde kjøbt, svarede ikke Tormond noget  men slog det bort [som]? Spøg, sigende:  han troede ikke der borte noget af Kobberen, og hvortil Sitanten svarede:  ja  det var vel fordi at han havde faaet Ærlig Folk og ikke Tyver dertil, siden noget derefter talede i Spøg om denne Handel, og {lod} da loe Tormond, og sagde i Spøg  halten af halten siger Tobias.   Ad 2det  Ja  Tormund Warberg sagde, omVidnede Tiid at

 

1814: 50

 

have befuldmægtiget Sagvolderen Tobias, ogsaa at overdrage sin Andeel af Kobberen   ad 3die  paa det omspurgte Spørgsmaal af Shtanen!!(?) (Sitanten) svarede Tormond Nej  jeg har sagdt dig det for eller fortalt dig det for, dertil med har jeg havt Part i Sagen  og forresten har jeg en god Mand for mig, hvoraf Vidnet sluttede at Tormond var sorgløs for Sagen  siden han havde Tobias til at forestaae den,  videre var Vidnet ikke at tilspørge, Vidnet blev forelæst sit Pro!! (Prov)  som [han] vedstaae rigtig   demmitteret.

  Sitanten havde ikke flere Vidner  og forlangte Tingsvidne sluttet.

  Eragtet   Tingsvidne sluttes.

  Citanten betalede Indcammination til Sorensk: 74 s: S: V:  med 1 rbd 43 s:   K: C: 30 s S: V:  med 57 s: N: V:   F: 7 s: S: V:  med 14 s: N:V:   for 2 Vidner 16 s: S: V:  med 32 s: N: V:   K: C: 6 s: S: V:  med 12 s:   F: 2 s: S: V:  med 4 s: N: V:    Sagvolderen betalede Tilsvarspenge: til Sorensk: 20 s: S: V:  med 38 s: N: V:   K: C: 8 s: S: V:  med 16 s: N: V:   F: 2 s: S: V:  med 4 s: N: V:   For en Erractning 6 s: S: V:  med 12 s: N: V:   K: C: 2 ½ s: S: V:  5 s: N: V:   F: ½ s: S: V:  med 1 s: N: V:

 

  1.  Skiøde fra Sjur Hansøn Seim til Ole Sjurssøn paa 1 Løb 22 mrk Smør  med Bygl: og Herl:  i Seim  No: 13  for Penge 180 rdl  og Vilkaar 500 rdl N: V:   dtr: 20 Maii 1814.   K:  af Tingl:  4 mrk   F:  16 s   af Pt:at:  K:  2 mrk 5 s   F:  9 s   ½ proCento  3 – 1 – 14 s

  2.  Ditto fra Nils Larsøn Hougsnes til Elling Haaversøn Holme paa 1 Bpd 8 mrk Smør  2/3 Faarsk:  1/3 Kalvsk:  med Bygl: og Herl:  i Hougsnes  No: 27(?)  for 200 rdl  Vilkaar 350 rdl N: V:   dtr: 20 Maii 1814.   K:  4 mrk   F:  16 s.   af Pt:at:  K:  2 mrk 5 s   F:  9   ½ pCto  2 – 4 – 8 s

  3.  Ditto fra Enken og Arvingerne efter Peder Halvorsøn Børse til Sønnen Lars Pederssøn paa 1 pd 3 mrk Smør  1 Hud  med Bygl: og Herl:  \i Fylkedal  No: 44/  for 173 rb 4 mrk 14 s   dtr: 20 Maii 1814.   K:  4 mrk   F:  16 s.   af Pt:at:  2 mrk 5 s   F:  9   ½ pCto  5 mrk 4 s.

  4.  Ditto fra ditto fra do:!!  Til Sønnen Nils Pedersøn paa 2 Bpd Smør  1 Buksk:  1 1/3 Løb Salt  med B: og H:  i Børsem  No: 50  for 271 – 2 – 9 ½ s N: V:   dtr: 20 Maii 1814.   K:  4 mrk 10 s.   F:  18 s.   af Pt:at:  K:  2 – 5 s   F:  9 s   ½ pCto  1 – 2 – 4 s.

  5.  Dito fra Endre Simondsøn Lione til Simon Anfindsøn Opheim paa nogle Smide Værktøyer m: v: for 13 rdl 2 mrk   dtr: 20 Maii 1814.   K:  1 mrk 3 s   F:  4 s   ½ pCto  7 s.     ingen Panteattest.

  6.  Ditto fra Tollef Kielsøn Bagne til Ingebør Ørjansdtr: paa et Buehus m: v: for 5 rdl N: V:   dtr: 20 Maii 1814.   K:  12 s   F:  3 s   ½ pCto  2 ½ s.    ingen Pante attest.

  7.  Pantebrev fra David Anvesøn Tvedt til Lars Anvesøn Windal  stor 200 rdl N: V:  mod Pant Tvedt  No: 98   dtr: 20 Maii 1814.   K:  4 mrk   F:  16 s   Fondet  af Not:at:  2 mrk 2 s

  8.  Ditto fra Peder Larsøn Syssendal til Isak Siovatsøn Wambeim  stor 116 rdl 4 mrk \N: V:/  mod Pant Syssendal  No: 122   dtr: 20 Maii 1814.   K:  3 mrk 9 s   F:  12 s   F: not:  2 mrk 2 s.

  9.  Kiøbe Contract fra Jon Sjursøn Brekke til Sjur Larsøn Tongeland  hvorved Sjur har faaet for Kiøbs ret paa Jons gaard Brekke  No: 2  af Skyld 2 pd: 6 mrk Smør  1 ½ gedskind  for 230 rdl N: V:   dtr: 20 Maii 1814.   K:  4 mrk   F:  16 s

  10.  Vilkaarbrev fra Ole Sjursøn Seim til Forældrene Sjur Hansøn og Kari Olsdtr: paa aarligt Levekaar af Seim   dtr: 20 Maii 1814.   K:  4 mrk 10 s   F:  1 mrk 2 s   F: af Not:at:  2 mrk 2 s.

  11.  Ditto fra Elling Haaversøn Holme til Nils Larsøn Hougsnes paa aarlig Levekaar af Hougsnes   dtr: 20 Maii 1814.  K:  4 mrk 10 s   F:  18 s.

  12.  Revers paa det af R: Kongsthun den 13 Junii til Tore Jonsøn udstædte Fæstebrev paa Pladset Stomenes(?)   dtr: 21 Maii 1814.   K:  13 s   F:  3 s.

  13.  Et Com/m/issions Forlig mellem Enken Sara Larsdtr: og hendes Børn angaaende Vilkaar m: v:   dtr: 1 Feb: 1814    K:  1 mrk 9 s   F:  6 s

  14.  Afl: Pantebrev fra Anders Tostensøn Herreid til David Ørjansøn Tvedt  stor 140 – 3 – 3 s DC:  mod Pant Herreid  No: 100   dtr: 27 Augusti 1810  tingl: 4 Septb:   qvit: 10 Nob: 1812 for alt   K:  13 s   F:  3 s.

  16!!  Ditto fra Hans Nilsøn \Eide/ til Jon Iversøn Berge  stor 250 rdl S: V:  mod Pant Eide  No: 26   dtr: 7 Junii 1803  tingl: 8 s: M:   qvit: 20 Nob: 1813 for til afdrag betalte 100 rb.   K:  1 mrk 8 s   F:  5 s

  17.  Ditto fra Ole Sjursøn Ystaas til Ole Sjursøn Giørdre  stor 58 – 3 – 2 s DC:  mod Pant Ystaas  No: 27   dtr: 7 Junii 1796.  Tingl: 8 s: M:   qvitteret 20 Maii 1814 for alt    K:  9 s   F:  3 s.

 

Derefter fremleverte Fogden Restance Listen, hvoraf erfares at i dette Skibrede udestaar 2539 rdl 4 mrk  som af almuen blev uimodsagt.

 

Da ingen havde mere at tilføre  saa blev efter 3 udraab Tinget sluttet og hævet.       Nannestad

Tosten Torkildsøn Tvedt, Lars Sjursøn Sæd, Jacob Hansøn Tvedt, Helie Baarsøn Tvedt  alle med paaholden Pen.

 

1814: 50b

 

 

 

Sommerting for Kingservig og Røldal 1814.

Aar 1814  den 23 May  blev Retten til det almindelige Sommer, Sage og Skatte ting for Kingservigs og Røldal, Skibreder, sadt paa Ting stædet Utne. Retten betient af mig  Nannestad, som Constit: Sorensk: i Hr: Sorensk: Korens Fraværelse  i Overvær af de 4 Laurettes mænd  sc: (saasom)  Torbiørn Tostensen øvre Qvale, Iver Olsen Utne, John Olsen Haugstvedt og Torjuls Heljesen Jaastad. Som alle 4 aflagde den befalede Eed  og betalede hvær 5 mrk 10 s: S: V:  eller 10 d 3 mrk 6 s: DC:  Ved Retten var til Stæde Stædets Foged Budtz, Lænsmanden  og en deel Almue.

 

Hvor da allerunderdanigst blev publicerit de samme Anordninger, som for Johndals Skibrede findes anførte.

 

Gammel Sag   Michel Halstensen Lofthus contra Tobias Haldorsen Ejdnæs   Fol: 41 og 44.

Citanten mødte og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Ting i Continuartion at have ind kaldt Sagvolderen Tobias Haldorsen Ejdnes, at høre Vidner og lide Dom efter Hovedstevningen med vidre om den paastævnte Kobber handel, saa fremlagde han og skriftlig Qvæstioner af Dags Dato til det stevnte Vidne, hvilke Documenter bleve oplæste  og lyder saaledes  #

  Efter Paaraab mødte Sagvolderen, anhørte de fremlagde Documenter, vedtog lovlig Varsel og vilde afvarte, hvad Citanten havde vidre at fremføre.

  Derpaa fremstod

  5te Vidne  Peder Larsen Maakestad, blev formanet til at vidne Sandhed og betydet Straffen for Men-Eed, aflagde Lovens Eed med Løfte om at Vidne Sandhed, angav sig omtrent 29 aar  og ubeslægtet til begge Parter, svarede vidre ad 1ste  at han ikke har hørt af Tobias Ejdnæs eller nogen anden, at Sagvolderen Tobias skulle have solgt Kobber til Citanten Michel;   ad 2det  Nej  han kan ikke erindre noget om det omspurgte.   Ad 3die  Jo, sistleden Høst  noget efter Michali  var Vidnet udsendt fra forbemeldte Thormod Warberg til Sagvolderen med 800 rd DC:  og skulle modtage 15 pd 21 mrk Kobber af Tobias, hvortil Tobias  /: Sagvolderen :/  svarede, at han ikke modtager Pengene, samt tillige, at han havde solgt Kobberen  og det for mindre end som Vidnet skulle give, som var 3 rd 3 mrk DC:, men Sagvolderen sagde ikke til hvem eller bestemt hvorfor han havde solgt Kobberen. Vidnet, som havde kiøbt Kobberen af Thormod, bad Sagvolderen, at han skulde tilbage kalde Kobberen, da han /: Vidnet :/  syntes at have forhandlet sig.   Ad 4de  derom kan han intet vidre forklare end svaret til 3die Qvæstion.  Vidnet blev forelæst sit Prov, som han vedstod, og blev dimetteret.

  6te Vidne  Ole Svendsen Sexe, blev formanet til Sandheds Udsigende, som han lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav [sig] 42 aar, noget lidet beslægtet til Sagvolderen, men ubeslægtet til Citanten.  Svarede vidre paa flere mundtlige Spørgsmaale, aldeles overens stemmende med 3die Vidne Lars Samsonsen Fresvig, …d(?) haver han var til Stæde her paa siste Høste tinget og hørte hvad han har forklaret,  Vidnet blev forelæst 3. Vidnes Prov, som han under sin aflagde Eeds Kraft vedstod rigtig som sin Forklaring;  Vidre forklarede Vidnet at samme Tiid kom Parterne i nogen ordstrid om den paastevnte Kobber handel, hvorefter Citanten sagde og praascerede(?) Sagvolderen til at aflægge Eed paa hvor meget Kobber Citanten havde kiøbt af ham.  Hertil svarede Sagvolderen:  Nej  jeg aflægger ingen Eed, men vil Du  /: Citanten :/  aflægge Eed paa hvormeget Kobber du har kiøbt af mig, saa skal jeg udbetale dig saa meget, som du med Eed stadfæster.  Hertil svarede Citanten:  at han ikke troede det blev ham tilladet at aflægge nogen Eed.

  3die Vidne  Lars Samsonsen Fræsvig  blev derefter frem kaldt, og under sin forhen i denne Sag aflagde Eed vedstod at have hørt og kan bevidne det sam/m/e Tillæg, som 6te Vidne har giort til hans Forklaring, hvilket han ikke errindrede, da han sist var for Retten.

  Da intet vidre var at adspørge disse Vidner, blev de forelæst sit Prov, som de vedstode  og blev Dimetterede.

  Citanten sagde vidre, at da han endnu ikke har faaet afhørt Tormod Warberg, formedelst hans Sygdom, saa maatte han forlange Sagen udsadt til førstkom/m/ende September Maanedsting for Hardanger.

  Sagvolderen havde intet imod udsættelsen.

  Dommeren Erractede   den forlangte Anstand bevilges.

  Citanten betalede

 

1814: 51

 

Indcam/m/inationspenge til Dommeren  74 s: S: V:  med 1 rbd 43 s:    K: C: 30 s: S: V:  med 57 s: N: V:   Fondet 7 s: S: V:  med 14 s: N: V:   for 2 Vidner 16 s: S: V:  med 32 s: N: V:   Rigets C; 6 s: S: V:  med 12 s: N: V:   F: 2 s: S: V:  med 4 s: N: V:   for udsættelsen 6 s:  med 12 s: N: V:   R: C: 2 ½ s: S: V:  med 5 s:   F: ½ s:  med 1 s:

 

Da ingen meldte Dem med videre i Dag  blev Tinget til i Morgen udsat.          C: Nannestad

Torbjørn Qvale, \Ole/ Iversøn Utne!! (Iver Olsen Utne), Johannes Hougstvedt!! (John Olsen Hougstvedt), og Torjuls Jaastad  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 24 May  Continuerede Sommertinget for Kingservigs og Røldals Skibrede, ved de sam/m/e Rettens Personer, som i Gaar, undtagen at Helje Jaastad og Ole Hause sad i Retten for Torjuls Jaastad og John Haugstvedt.

 

Gammel Tingsvidnesag om Holmevandshaldet kaldet  \Fol: 34./

Hvori mødte Siur Pedersen Espe paa egne og Lars Agas Vegne, saa mødte og Niels Helleigsen Rabbe, som fremstillede

  Vidnet Ole Heljesen Diøne, blev paamindet om Edens Vigtighed og Straf for Meneed, lovede at vidne Sandhed, angav sig 70 Aar gam/m/el, Søskende barn til Niels Rabbes Moder, forklarede vidre paa Tilspørgende, at saavel han!! (hans) Fader, og han haver ejet og brugt nærværend Niels Rabbes gaarde part i Rabbe i Røldal i en Tiid af 51 aar  og Niels Rabbes Fader haver derefter udi en Tiid af 30 Aar ejet gaarden  og i al den Tiid, har Fæbederne (febeitene) i Fieldstrækningen Holmevandshaldet kaldet  i en Distangse af een Miil i nordost eller øst  nord af fra Sæls huserne paa Rabbes Støl i sam/m/e Fieldstrækning, været bort lejet til andre som haver trænkt (trengt) om Fæbeder, og derfor ene modtaget Betaling, da ingen anden der har tilegnet sig noget Brug eller Rettighed til at bort leje sam/m/e.  Vidre var ikke at tilspørge   Demitteret.

  Siur Pedersen Espe forlangte Tingsvidnet udsadt til først kom/m/ende Høsteting for Kingservigs Skibrede.

  Niels Rabbe havde intet mod Udsættelsen  og forbeholdt sig flere Vidner at afhøre.

  Erractet:   Den forlangte Anstand bevilges.

  Niels Rabbe betalede for 1 Vidne 8 s: S: V:  med 16 s: N: V:   til R: C: 3 s: S: V:  med 6 s:   F: 1 s:  med 2 s: N: V:     Siur Espe betalede Udsættelsen med 6 s: S: V:  12 s: N: V:   R: C: 2 ½ s: S: V:  med 5 s:   F: ½ s: S: V:  med 1 s: N: V:

 

Eeds sag

Helje Ormsen Øveland (Øverland) fremstod for Retten og frem lagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnet de 2de Mænd Aanon og Ole Torjulssønner Jore!! (skrive Fore då saka starta i 1813) af Moe Præste gield i Tellemarken, til ifølge Hiemtings Dom af 2den December 1813 at anhøre hans Eed i følge denne Dom,  hvilken Attest lyder saaledes  #

  Efter Paaraab mødte ingen af de indstevnte  ej heller nogen paa deres Vegne.

  Comparenten blev derefter foreholdt Eedens Vigtighed og paamindet om Straffen for Meneed, lovede at sige Sandhed, hvorpaa han frem lagde og foreviste bemeldte Underrets Dom, som blev ham forelæst og med Paategning tilbageleveret.  Derefter bekræftede Comparenten paa lovbefalet Maade med oprakte Fingre og Saligheds Eed, at have tabt paa den i ommeldte Dom omhandlede Smør handel mellem ham og indstevnte den Summa 1030 d DC:  eller 171 rbd 64 s:  siger eet hundrede een og syvtie Rigsbankdaler fire Mark Navneværdi.

  Comparenten betalede IndCam/m/ination til Dommeren 74 s:  med 1 rbd 43 s: N: V:   R: C: 30 s: S: V:  med 57 s: N: V:   F: 7 s: S: V:  med 14 s: N: V:

 

Nye Sag,

Brynild Ølversen Berven fremstod for Retten med Curator Johannes Tostensen Hovland, og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel at have indstevnet til dette Ting Trond Godvindsen Diønne for at høre Vidner og see Documenter om at han til Tronds paaboende og tilbygslede Jordebrug er Odels mand, samt som Boeslits Mand besiddelses berettiget, og derefter Dom at lide til Gaarde brugets Afstaaelse til Citanten med mere.  Saa fremlagde han og Attest fra Vedkommende Forligelses-Commission om at Sagen der den 14 Januarii sistleden har været foretaget til Megling, men henvist til Rettergang,  bemeldte Attester lyder saaledes  #

  Indstevnte Trond Diønne mødte selv, vedtog lovlig Varsel og vilde afvarte hvad Citanten vidre havde at irette føre.

  Citanten fremlagde derpaa følgende Skiøder og Documenter til Bevis om sin Ejendom!! (eiendomsrett?) over Sagvolderens tilbygslede gaard Diønne, samt sin Odelsret til samme;  nemlig først et Skiøde dat: 25  og læst 26  May 1767  udstædt af Ørjans Johnsen Diønne, som Citanten sagde var hans Morfader, til Sønnen John Ørjansen  paa 1 Løb Smør  1 Huud  med Bygsel og Herlighed  i Gaarden Diønne  samt ½ Løb Salt  med \Byg: og Herlighed/   og ½ Løb Salt  med Overbygsel i Gaarden Aakre Øde kaldet,  Eet Ditto datteret og læst 16 August 1735,

 

1814: 51b

 

hvormed først meldte Ørjans Johnsen er tilhiemlet forbemeldte Brug.  Ditto Skiøde  datteret 6 og læst 8 Martii 1809  udsted af sist meldte John Ørjansens Arvinger til Christi Ørjansdtr: og Mand Ølver Siursen Børven paa halvedelen af bemeldte Jorde brug, hvilke siste Citanten sagde var hans Forældre.  Endelig frem lagde han sit eget Skiøde  datteret 1 og læst 5 Februarii 1813, udstedt af sist meldte hans Forældre.  Hvilke Documenter findes denne Act vedhæftede.  Ifølge disse Documenter troede Citanten fuldkommen at have oplyst sin Paastand  og derfor indlod Sagen til Doms efter Stevne maalet, med Forbeholdenhed af vidre Tilsvar om fornødiges.

  Sagvolderen benegtede alt af Citanten fremførte  og maatte forlange Sagen udsadt til først kommende Høste ting for Kingservigs Skibrede  for at begiegne Sagen med Contrastevnemaal, for at kunne frem lægge Documenter og føre Vidner.

  Citanten havde intet mod Udsættelsen.

  Erractet   den forlangte Sagens Anstand bevilges.

  Citanten betalede Indcamination 74 s S: V:  med 1 rbd 43 s:   K: C: 30 s: S: V:  med 57 s:   F: 7 s:  med 14 s: N: V:    Sagvolderen betalede Tilsvarspenger 20 s: S: V:  med 38 s: N: V:   R: C: 8 s: S: V:  med 16 s: N: V:   F: 2 s:  med 4 s:   for Udsættelsen 6 s: S: V:  med 12 s:   R: C: 2 ½ s:  med 5 s:   F: ½ s: S: V:  med 1 s: N: V:

 

Da ingen meldte sig med mere ved Tinget i Dag  blev sam/m/e udsadt til i Morgen.

                                                                                                                               Nannestad

Thorbiørn Qvale, Iver Utne, Helje Jaastad og Ole Hause  alle med iholden Pen.

 

 

Den 25 Maii 1814, Continuerede Tinget ved sam/m/e Rets Personer, og da ingen meldte dem med Sager  blev Publiceret efterskrevne Almues Breve

  1.  Skiøde fra Ole Andersøn Luttrum til Anders Olsøn paa halve Bruget  12 mrk Smør  med B: og H:  i Luttrum  No: 19   dtr: 24 Maii 1814  for Penge 100 rb N: V:    K:  3 mrk   F:  10 s   af Pt:at:  K:  2 mrk 5 s   F: 9 s   ½ pCto  3 mrk

  2.  Ditto fra Torkild Heliesøn Maagestad til Helie Omundsøn paa 18 mrk Smør  1/8 Hud  ¼ Buksk:  med Bygl: og Herl: i Maagestad  No: 19   dtr: 24 Maii 1814  for 150 d N: V:   K:  3 mrk 9 s   F:  12 s   af Pt:at:  2 mrk 5 s   F:  9 s   ½ pCto  4 mrk 8 s

  3.  Ditto fra Lars Tomassøn Alsager til Tomas Larssøn paa 1 Løb Smør  med B: og H:  i ytre Alsager  No: 31   dtr: 24 Maii  for Penge 283 – 2 mrk N: V:   Vilkaar 500 d N: V:    K: 4 mrk   F:  16 s   Pt:at:  K:  2 mrk 5 s   F:  9 s   ½ pCto  3 – 5 – 8 s

  4.  Ditto fra Ole Aadsøn Qvæstad til Aad Olsøn paa 2 pd Smør  med B: og H:  men efter Registeret  1 pd 4 ½ mrk Smør, 1 Løb Salt  ½ Hud  i Qvæstad  No: 20  for Penge 316 – 4 mrk N: V:   Vilkaar 500 d N: V:   dtr: 23 Maii 1814    K:  4 mrk   F:  16 s   Pt:at:  2 mrk 5 s   F:  9 s   ½ pCto  4 – 0 – 8 s

  5.  Bygselbrev fra Biskop Brun til Sjur Gundersøn paa ½ Løb Smør i indre Alsager   dtr: 7 Debr: 1813   hvorhos Revers og Bog    K:  af Ting: og Rev:  3 mrk 2 s   F:  12 s   ½ pCto  1 – 2 – 8 s

  6.  Skifte efter Maritha Olsd: Berge  Tomas Svendsøns Hustrue  sluttet 18 Feb: 1814, hvorved 1 pd: 11 ¾ Mqr Smør i Berge  No:      i Kingservig  for 200 rd N: V: er udlagt Enkemanden med flere

  7.  Ditto Efter Tosten Larsøn Seliestad  sluttet 16 Feb: 1814, hvorved 8 mrk Smør  med B: og H:  i Seliestad er udlagt Enken Ingegier Gundersd: og flere for 66 d 4 mrk

  8.  Vilkaarbrev fra Tomas Larssøn ytre Alsager til Forældrene Lars Thomassøn og An/n/a Svendsdtr: paa Vilkaar af ytre Alsager   dtr: 24 Maii 1814.   K:  4 mrk 10 s   F:  18 s

  9.  Do: fra Aad Olsøn Qvæstad til Forældrene Ole Aadsøn og Anna Larsd: paa levekaar af Qvæstad   dtr: 23 Maii 1814.   K:  4 mrk 10 s   F:  18 s

  10.  Pantebrev fra Elling Hansøn Nøstvig til Omund Knudsøn Reisætter  stor 71 – 11 s S: V:  mod Pant Nøstvig  No: 40   dtr: 24 Maii 1814.   K:  3 mrk 9 s   F: 12 s   not:  F:  2 mrk 2 s

  11.  Afkald fra Peder Brynnildsøn til Form: Nils {Tiof} Trones for Arv 40 – 79 s   d: 25 Maii 1814

  12.  Ditto fra Torbjør Trondsdt: til Form: Ole Grønsdal for Arv 20 d 4 mrk 9 s   d: 25 Maii 1814

  13.  Ditto fra Abelone Johan/n/esdt: til Form: Nils Wintertun for Arv 8 – 3 – 9 s   d: 23 Maii 1814

  14.  Do: fra Tomas Nilsøn til Form: Sten Lothe for Arv 14 – 2 – 2 s   d: 24 Maii 1814

  15.  Do: fra Helie Omundsøn Deggernæs  gift med Myndl: Britha Torkildsd:  til Form: Torkild Maagestad for Arv 205 – 94 s   d: 24 Maii 1814

  16.  Do: fra Torjer Jacobsøn til Form: Sjur Svendsøn Lothe for Arv 30 – 79 s   dtr: 25 Maii 1814

  17.  Afl: Obl: fra Hans Ellingsøn Nøstvig til Myndl: Britha Eriksdtr:  stor 55 – 4 – 15 s   dtr: 27 Octb: 1796  tingl: 29 s: M:   qvit: 7 April 1814 for alt    K:  10 s   F:  2 s

 

1814: 52

 

 

Her: Foged Budtz fremlagde dernæst til Examination inden Retten Restance Registeret, hvoraf erfares at i desse Skibreder endnu udestaar den Sum 2 843 rd 16 s  og som blev uimodsagt rigtigt

 

Da ingen efter Paaraab meldte dem med videre paa Tinget  blev dette Som/m/erting sluttet og ophævet.                                                                                                       C: Nannestad

Helie Jaastad, Iver Utne, Torbjørn Qvale, Ole Hougse  alle med iholden Pen.

 

 

 

De Stem/m/eberettigede Borgeres Eeds modtagelse efter Norges Grund-Lov!

Aar 1814  den 1te Augustii  blev efter foregaaende Bekiendtgiørelse Retten sadt paa Wigør Præstegaard af mig  Sorenskriver Koren, i Overvær af de tvende Laugrettes mænd Ole Haagensøn Bierke og Ole Nilsøn Froestad  for  ifølge Kongeriget Norges Grundlov og Hans Majestæts allernaadigste Reskript af 13 Junii sidstleden, at modtage alle Stem/m/eberettigede Indva\a/nere i Jondal og Østensøe Skibreder  deres Troskabs Eed om at ville Efterleve Norges Riiges Constitution  \som blev oplæst/   I Retten tilstede S: T: Her: Foged Budtz, {og} Her: Pastor Irgens og Her: Provst Kahrs{s paa egne Vegne}.  Eeden blev aflagt af enhver i sær med de Ord  ”jeg sverger og lover Kongeriget Norges Constitution  /: grund loven :/  Troskab  saa sandt hielpe mig Gud og hans Hellige Ord”.   Og en Liste over deres Navne  forfattet af Fogden og hans Vælærværdighed,  de som aflagde Eeden vare følgende:

Johndals Sogn af Strandebarms Præstegield

Gaardene         Personerne                                          Gaardene         [Personerne]

Samland           Trond Ingebrigtsen                              Wiig                 Iver Johannesen

                        Asbjørn Torgjulsen                              Sætvedt           Eillev Torbjørnsen

                        Ole Iversen                                                                 Arne Johannesen

                        Sjur Michelsen                                                Iver Johannesen

Samlenesset     Christopher Ingebrigtsen                                             Ommund Pedersen

Traae               Lars Sjursen                                        Indre Wigene   Salomon Iversen

                        Arne Amundsen                                  Yttre Wigene   Østen Gundersen

                        Wiglich Torbjørnsen                            Bælsnes           Ole Michelsen

Eichen              Thomas Wiersen                                 Thorsnes          Lars Galtung

Bakke              Ole Olsen                                                                   Hans Jacobsen

                        Jacob Gundersen                                                        Hans Larsen

                        Ole Iversen                                         Eide                 Endre Wiglichsen

                        Gjert Engelsen                                                 Ingebrigt Larsen

Wadsel            Ole Evensen                                        Hvidesteen       Torger Torbjørnsen

Sæverhagen     Aad Heljesen      NB Lysekloster        Aase                Christop Christophersen

Mælen             Peder Pedersen   NB Lysekloster                               Lars Torbjørnsen

                        Sjur Larsen         NB Lysekloster        Ougestad         Niels Wiglichsen

Wiig                 Brynild Johnsen                                                           Knud Larsen

Hougen            Lars Samsonsen                                                          Lars Larsen

                        Lars Larsen                                                                Aad Larsen

Svaasand         Helje Wiglichsen                                                         Ole Aadsen

                        Engel Christophersen                                                  Ole Iversen

                        Salomon Johannesen                                                   Torger Endresen

Selsvig             Eillev Nielsen                                                              Isach Jørgensen

                        Johannes Torbjørnsen                          Drage              Lars Olsen

Brattebøe         Lars Larsen                                                                Lars Jacobsen

Fladebøe         Wiglich Tostensen                               Tørvigen          Lars Hansen

                        Brynild Larsen                                                 Arne Iversen

                        Iver Pedersen                                                             Iver Tollefsen

Kopren            Lars Michelsen                                                Torger Heljesen

Qvale               Lars Torbjørnsen                                                        Knud Johannesen

Baggegaard      Lars Samsonsen                                  Berge               Ole Johnsen

Molven            Aschild Sjursen                                                           John Iversen

                        Ole Heljesen                                       Herrestvedt      Niels Ingebrigtsen

Espeland          Niels Iversen                                                               Ingebrigt Nielsen

                        Sjur Amundsen                                    Tuften              Samson Johannesen

Handegaard     Johannes Amundsen                            Halderager       Tosten Larsen

                        Sjur Larsen                                         Lysen      Niels Torgersen  NB Lysekloster

                        Knud Larsen                                       Tvedt      Lars Larsen        NB Lysekloster

Eide                 Lars Olsen

                        Ommund Larsen                                  NB Ingen fraværende Soldater som

Birkeland         Johannes Salomonsen                          vare Jordemænd

                        Helje Brynildsen

Guntvedt          Iver Steengrimsen

                        Ommund Sjursen                                            Wigøers Præstegield

Præstegaard     Johannes Thoresen                                          Wigøers Sogn

                        Ole Sjursen                                         Wangdal          Ole Hachtorsen

Brekke            Erich Samsonsen                                                         Lars Hachtorsen

                        Iver Sjursen                                                                Knud Nielsen

Underhougen   Johannes Johannesen                                                  Niels Hachtorsen

                        Ole Larsen                                          Herrestvedt      Niels Olsen

                        Ole Iversen                                         Øvre Axnes     Lars Arnesen

                                                                                                          Ole Sjursen

                                                                                  Nedre Axnes   Ole Larsen

                                                                                                          Ellev Ellevsen

 

1814: 52b

 

Nedre Axnes   Knud Nielsen                                                  Østensøe Sogn

                        John Simonsen                         Djønne             Svend Ommundsen

                        Knud Sjursen                                      Tjosaas            Sjur Olsen

                        Lars Olsen                                                                  Sjur Holgersen

                        Salomon Michelsen                                                     Arne Haagensen

Fundeland        Simon Johnsen                                                Haagen Nielsen

Fosse               Aad Olsen                                           Berven             Lars Olsen

                        Tosten Olsen                                                              Sjur Olsen

Birkeland         Lars Arnesen                                                              Lars Larsen

                        Lars Larsen                                                                Torbjørn Stegsen

Nedre Birkeland          Ole Olsen                                                       Isach Johannesen

                                   Gunder Tostensen                                           Ole Stegsen

Tvedt               Haagen Olsen                                                             Sjur Haagensen

                        Amund Knudsen                                 Røen                Amund Larsen

                        Haagen Hansen                                   Øvre Wiig        Johannes Jørgensen

Kaldestad        Ole Larsen                                                                      /: Lænsmand :/

                        Lars Amundsen                                                               Kongen og Konstit:

                        Christopher Amundsen                                    Arne Nielsen

Sandven           John Haagensen                                                          Hans Jacobsen

                        Haagen Tostensen                                                       Lars Johannesen

                        Niels Olsen                                                                 Lars Brigtsen

                        Tosten Olsen                                       Nedre Wiig      Gjermund Asbjørnsen

                        Lars Olsen                                                                  Endre Trondsen

                        Arne Jacobsen                                                            Brigt Olsen

Moe                Lars Sjursen                                        Moe                Sjur Larsen

                        Lars Larsen                                                                Ole Arnesen

                        Lars Ellingsen                                                              Tosten Sjursen

                        Sjur Holgersen                         Stue                 Christen Knudsen

                        Michel Olsen                                       Østensøe         Ole Amundsen

Reistvedt          Lars Hansen                                                               Gunder Arnesen

Øvre Birkeland            Brigt Olsen                                                      Ole Heljesen

                                   Gjermund Tostensen                                       Johannes Brigtsen

Netteland         Niels Olsen                                                                 Lars Michelsen

                        Mons Tollachsen                                                         Ole Jahnsen  /: Baroniets

                        Lars Amundsen                                                               Lænsmand :/  Kongen og

Steene             Erich Johannesen                                                            Konstit:

                        Lars Baarsen                                                              Sjur Larsen

                        Ole Svendsen                                                             Thore Olsen

                        Tollef Christophersen                                                  Tosten Johnsen

                        Henrich Larsen                        Soldal              Hans Osmundsen

                        Christopher Brigtsen                                                   Brigt Nielsen

Lie                   Elling Amundsen                                                         Engel Olsen

                        Ommund Michelsen                                                    Sjur Sjovatsen

Scheie              Svend Sjursen                                     Hovland           Torkild Østensen

                        Bertel Sjursen                                                             Ole Olsen den ældre

                        Henrich Endresen                                                        Ole Olsen den yngre

                        Niels Wiglichsen                                  Torpe              Sjur Trondsen

                        Ole Svendsen                                                             Arne Nielsen

Røsseland        Lars Nielsen                                                               Lars Thoresen

                        Svend Arnesen                        Lepse              Ole Christophersen

Øvsthuus          Lars Torbjørnsen                                                        Michel Hansen

Medhuus          Lars Tostensen                                                Hans Michelsen

Aarhuus           Peder Andersen                                                          Ole Tostensen

Nesthuus          Ole Gundersen                        Hildestvedt       Brigt Arnesen

                        Tosten Larsen                                     Berge               Trond Michelsen

Skutleberg       Sjur Larsen                                                                 Gjermund Kittelsen

Noreim            Lars Olsen                                                                  Lars Michelsen

                        Rasmus Larsen                                                Halsteen Ommundsen

Thole               Hr: Andreas Severin Heiberg               Melstvedt         Asbjørn Ommundsen

                        Lars Haavarsen                                                           Ole Olsen

                        Ole Arnesen                                        Bergstøe          Sjur Kittilsen

                        Erich Larsen                                        Rychen Johannes Brigtsen

Walland           Lars Michelsen                                                John Ommundsen

                        Niels Tostensen den yngre                                           Steen Brigtsen

                        Christopher Nielsen                                                    Erich Brynildsen

                        Samson Sjursen                                                          Sjur Bjørnsen

                        Niels Tostensen den ældre                                          Sjur Johannesen

Sællesæter       Kittil Arnesen                                      Nyegaard         Lars Brigtsen

Skaalem           Knud Olsen                                         Stranden          Tosten Gundersen

                        Johannes Olsen                                   Skaare             Jan Erichsen

Wigøers Præstegaard   Hr: Pastor Johannes Irgens       Froestad          Lars Larsen

                                      /Kongen og Constitutionen                           Ole Nielsen

                                                                                                          Arne Arnesen

                                                                                  Botnen             Erich Johnsen

                                                                                                          Mons Nielsen

                                                                                  Fladebøe         Torger Johannesen

                                                                                  Skaare             Gjermund Olsen

                                                                                  Flaatvedt          Samson Sjursen

                                                                                  Klyve               Ole Gjermundsen

                                                                                                          Hans Hansen

                                                                                  Telstøe             Johannes Thorsen

                                                                                                          Hans Bjørnesen

                                                                                  Fixen               Lars Larsen

                                                                                                          Thore Thoresen

                                                                                                          Ole Olsen den ældre

                                                                                                          Ole Olsen den yngre

                                                                                                          Ole Olsen den yngste

 

1814: 53

 

Fixen               Thore Sjursen                                      Tvedt               Trond Trondsen

                        Arne Thorsen                                      Indre Aalvigen  Amund Larsen

Birke               Trond Halsteensen                                                                  Niels Gertsen

                        Ole Haagensen                        Tvedten           John Aslachsen

                        Ole Arnesen                                        Lille Aas          Torbjørn Haagensen

                        Trond Nielsen                                                             Helje Halvorsen

Yttre Aalvigen  Peder Trondsen                       Store Aas        Endre Pedersen

                                   Hans Pedersen                                    Ommund Larsen

                                   Haldor Johannesen                  Bjotvedt           Steen Olsen

                                   Lars Olsen                                                      Ole Steensen

Gjelle               Lars Olsen

Fosse               Ole Ellefsen                                         NB  Ingen fraværende Soldater som                                                                                      vare Gaardemænd

 

Da enhver af forestaaende havde aflagt foranførte Eed  blev Forretningen hermed sluttet.

A v W S Koren.      Ole Haagensen Birke, Ole Nielsen Froestad  med paaholden Pen

 

 

 

Justids Forhør!

Aar 1814, 1 Augustii  blev Retten sat paa Tingstædet Wigør af mig  Sorenskriver Koren  og de tvende Eedsvorne Laugrettes mænd Ole Haagensøn Bierke, og Ole Nielsøn Froestad, for  efter Amtets ordre af 20 J: M: at optage et Forhør angaaende en her i Wigør Sogn indbragt Stempleseddel

  Hvorda!   mødte for Retten, hertil indkaldte frie Bataillons Soldat Ole Stensøn Biotvedt, som sagde sig 26 Aar gam/m/el, og sidstleden Høst at have nydt Alterens Sacramente,  for ham blev oplæst forbemeldte Amtets ordre tilligemed hosfølgende Poletie Forhør af sam/m/e dato, begge denne Act vedhæftet   Dernæst blev ham foreviist omeldte Stemplings Seddel, i hvilken Anledning han paa Dom/m/erens tilspørgende svarede:  at han ikke kan læse skrift  men efter Øyesyn at see til  forekom/m/er den ham her nu i Retten foreviste Stemplings seddel at være den sam/m/e Seddel som han den 13 Julii modtog paa {Gaarden} \Pladset/ Teigen af Christopher Teigens Hustrue  med begiær at bringe den ned til {til} første gaard i Bøygden, deponenten kom paa sin Reise fra Bergen igiennem bemeldte Plads Teigen, der er det første beboede Stæd her i Wigør Præstegield naar man kom/m/er over Fieldet fra Samnanger hertil Wigør, Deponenten forblev om Natten paa Pladset Teigen, der henhører under Baroniets Jurisdiction, og da han næste Morgen gik derfra  leverede som meldt Christoffers Hustrue ham, ermeldte Seddel at levere paa første gaard Stene  uden at nævne dens Indhold  og uden at Deponenten var vidende derom, da han ei kan læse skrift   ei heller spurgte han om dens Indhold, men ikkuns leverede den paa gaarden Stene i det han gik forbi   han leverede den til en Mand som stod der og huggede, og som Deponenten ei kiendte   i øvrigt veed han ikke om enten hvad bemeldte Seddel Indeholdt  hvor den skulle hen, eller hvor den har vandret om, langt mindre hvem Forfatteren er   ei heller hvorfra Christoffers Hustrue havde modtaget den   da deponenten ingen oplysning kunde afgive videre end foranført  saa blev han demitteret  og Forhøret sluttet.   Stemplings seddelen bliver dette Forhør vedhæftet.

A v W S Koren       Ole Haagensen Birke   Ole Nielsen Froestad  begge med paaholden Pen

 

 

 

Aar 1814  den 3de Augusti  blev Retten sadt efter foregaaende Bekjendtgiørelse paa Tingstædet Kongsthun af Stedets Sorenskriver og de tvende eedsorne Laugrettesmænd Hans Ebbesen Eide og Erich Ricoldsen ibid:  for at modtage de Valgberettigede Borgeres Eed i Gravens Præstegield, der blev imodtaget paa den Maade og med de Ord, som forestaaende Folio udviser   de Personer som aflagde Eed, vare følgende:    Hr: Foged Budts og Sognepræsten Hr: Wolf vare tilstæde:  se foran

 

Gravens Hoved Sogn                                                  Gravens Hoved Sogn

Breche             John Sjursen                                        Nedre Spilde   Lars Olsen

Gjørdre            Johannes Nielsen                                                        Niels Larsen

                        Christopher Pedersen                                                  Poul Pedersen

                        Ole Larsen                                          Kolsgaard        Hans Larsen

Klyve               Hans Larsen                                        Hougen            Iver Brynildsen

                        Eilev Larsen                                                                Peder Nielsen

Øvre Spilde     Iver Larsen                                          Saaqvitne         Brynild Larsen

                        Johannes Olsen                                                           Lars Larsen

Nedre Spilde   Hans Olsen                                         Nedre Seim     Ole Larsen

 

1814: 53b

 

Nedre Seim     Knud Simonsen                                   Tageskilde       Torbjørn Larsen

                        Herlaug Larsen                        Øvre Fylkedalen          Ole Wichingsen

Neseim            Iver Johannesen                                                                      Lars Larsen

                        Svend Størkersen                                                                   Brynild Larsen

                        Anders Haavorsen                                                                  Endre Haavorsen

                        Ole Knudsen                                                                          Haavor Iversen

                        Sjur Sjursen                                        Mid Fylkedal   Niels Nielsen

                        Hans Iversen                                                               Hans Sjursen

                        Sjur Olsen                                                                  Sjur Larsen

                        Peder Hansen                                      Nedre Fylkedal            Elling Jensen

Holven             Torbjørn Larsen                                                                     John Endresen

                        Ole Larsen                                          Kjærland         John Olsen

                        Haavor Ellingsen                                                         Elling Olsen

Lille Graven     John Josephsen                                                           Ole Nielsen

                        Anders Josephsen  /: Lænsmd: :/                                  Ole Tostensen

                            NB  Konge og Constit:                    Nestaas           Jens Erichsen

Store Graven   Anve Andersen                                                           Niels Erichsen

                        David Larsen                                       Skaar               Peder Ommundsen

Welken            Lars Madsen

                        Johannes Larsen                                  NB:  Af Gravens Sogn var fraværende

Windal             Magne Larsen                                     som udkommanderede Soldater

                        Tosten Iversen                         Iver Hansen Neseim

                        Lars Anvesen                                      Ole Knudsen Espeland   hvilke ifølge

                        Iver Olsen                                           Reskriptet af 13de Junii sidstleden

                        Lars Nielsen                                        blive at anføre i dette Mandtal  da \de/

Hamre             Elling Endresen                        ved Korpset have aflagt Eed.

                        Knud Nielsen

                        Endre Tostensen                                             Ulvigs Sogn

Kongsthun       Gjestgiver Ricold Iversen                     {Hagestads Præstegaard}

Eide                 Tron Andersen                        Nedre Hagestad   Hr: Velærværdighed

                        Hans Nielsen                                                                   Sognepræsten  Hr:

                        Hans Ebbesen                                                                  Friderich Christian

                        Ricold Erichsen                                                                Wolff

                        Iver Ricoldsen                                                             NB  aflagde Eed baade til

Øvre Rønnestrand        Hr: Kapitaine Niels Touson                             Kongen og Constitutionen

                                      Møllerup   /: Aflagde Eed      Neseim            Johannes Larsen

                                      Til Kongen og Constit:          Børsem            Gert Iversen

                                   Hr: Ulrich Friderich Møllerup               John Wiglichsen

Nedre Rønnestrand      Lars Sjovatsen             Wambeim        Anders Larsen

                                   Trond Nielsen                                                 Christopher Nielsen

Ystaas             Amund Johnsen                                   Sponheim         Lars Haldorsen

                        John Christophersen                                                    Helge Andersen

                        Ole Sjursen                                                                 Sjur Halsteensen

Midaas            Jens Pedersen                                                             Sjur Poulsen

                        Ole Erichsen                                                               Johannes Johannesen

Espeland          Brynild Torgjulsen                               Hylden             Asbjørn Jacobsen

                        Halsteen Davidsen                                                      Lars Andersen

                        Niels Svendsen                                                           Christopher Johannesen

Dahle               Poul Nielsen                                        Opheim            Anders Tollefsen

                        Iver Nielsen                                                                Ole Jørgensen

Traae               Ommund Hallesen                                                       Anfind Simonsen

                        Elling Wiglichsen                                                             NB  Lysekoster

Tvedte             John Trondsen                                                Amund Torbjørnsen

                        Michel Johnsen                                                               NB  Lysekloster

Hougse            Lars Nielsen                                                               Ole Olsen

                        Sjur Trondsen                                                                 NB  Lysekloster

Hougsnes         Hans Nielsen                                       Ljone               Ole Knudsen

                        Elling Haavorsen                                                         Lars Danielsen

                        Torbjørn Johannesen                                                   Michel Iversen

Collenes           Ole Christiansen                                                          Lars Ellengsen

Hovaas            Wiching Johnsen                                                         Ole Tollefsen

Houchenes       John Larsen                                                                Aslach Larsen

Selleland          Johannes Iversen                                 Øvre Hagestad Ole Tollefsen

                        Jacob Knudsen                                                                       Ole Richoldsen

Breche             Iver Johannesen                                                                      Ole Ellingsen

Bilden              Niels Larsen                                                                           Anve Olsen

                                                                                  Sysen               Ørjans Knudsen

                                                                                                          Ole Iversen

                                                                                                          Lars Johannesen

                                                                                                          Torkild Larsen

                                                                                  Ourdal             John Tollefsen

                                                                                                          Aslach Aslachsen

                                                                                  Nedre Leqve   Klocker Arne Brynildsen

                                                                                                              NB  Kongen og Constit:

                                                                                                          Poul Torkildsen

                                                                                                          Sjur Sjursen

                                                                                                          Ørjans Jensen

                                                                                                          Iver Torkildsen

 

1814: 54

 

Øvre Leqve     Sjur Hansen                                        Sæd                 Ole Tostensen

                        Anve Torkildsen                                  Øvre Tvedt      Jacob Hansen

                        Sjur Iversen                                                                Niels Andersen

Øvre Torblaae             Ommund Torfindsen                                        Tosten Torkildsen

                                   Richold Larsen             Nedre Tvedt    Amund Hansen

                                   Gjermund Tollefsen                                         Jacob Olsen

                                   Colbeen Asgoutsen                  Herrøe             Anders Tostensen den

                                   Iver Poulsen                                                                           ældre

Haaim              Ole Nielsen                                                                 Helje Hansen

                        John Erichsen                                                              Ole Pedersen

                        Johannes Olsen                                                           Peder Olsen

                        Niels Ommundsen                                                       Jacob Nielsen

                        Hans Tollefsen                                                Anve Nielsen

Ouse                Ledvor Torbjørnsen                                                    Anders Larsen

                        Ommund Ommundsen                                     Peder Aslachsen

                        Elling Larsen                                        Sæbøe             Svennung Ommundsen

                        Lars Larsen                                                                Lars Gjermundsen

Rondestvedt     Sjur Olsen                                                                  Thore Olsen

                        Ole Magnussen                                                           Ole Pedersen

Ødven             Ole Wiglichsen                                                            NB  Lysekloster

                        Lars Pedersen                                                             Gunder Larsen

Bagne              Niels Knudsen                                                            NB  Lysekloster

                        Samson Tormodsen                             Warberg          Tormod Ommundsen

Westrem          Hans Olsen                                                                 Lars Olsen

                        John Hansen                                                               Absalon Mortensen

                        John Sjursen                                                               Christian Ommundsen

Wangen           Lars Jørgensen                        Møchelthun      Gunder Tostensen

Aasheim           Lars Ingebrigtsen                                 Legreide          Ole Amundsen

                        Aslach Thoresen                                                         Torbjørn Olsen

Haldanger        Torkild Thomassen                                                     Halsteen Pedersen

                        Anve Iversen                                                              Lars Amundsen

                        Amund Larsen                                                Anve Tostensen

                        Poul Nielsen                                                               Conrad Sjursen

Yttre Tvedt      Jørgen Torbjørnsen                             Bue                  Christopher Endresen

Indre Tvedt      Sjur Nielsen                                                                Gunder Larsen

                        Knud Nielsen                                                              Johannes Larsen

Frøesteen         Sjur Johannesen                                                          Trond Iversen

Lisebreche       Anve Danieldsen                                 Erdal                Johannes Iversen

Hjelmevold      Daniel Tollefsen                                   Medhuus          Ole Johnsen

                        Daniel Olsen                                        Garethun          Endre Halsteensen

Undeland         Lars Ellingsen                                                              Olsmoe Nielsen

                        Tollef Olsen                                         Røysaae           Tormod Torbjørnsen

Scheie              Knud Aslachsen                                                          Jacob Svendsen

                        Endre Aslachsen                                  Tveito              Gunder Olsen

Store Berge     Gunder Torbjørnsen                            Lund                Knud Endresen

                        Poul Larsen                                                                Lars Knudsen

Midt Berge      Johannes Larsen                                  Maabøe           Thomas Amundsen

Sævertvedt      Anve Levorsen                        Wiig                 Ommund Baarsen

                        Haavor Larsen                         Hjelmoe           Sjur Michelsen

Lille Berge       Svend Ellingsen                                   Hotle               Knud Arnesen

Wichenes         Johannes Iversen                                                         Torfind Olsen

                        Ole Richoldsen                        Qvammen        Endre Aslachsen

Qvale               David Nielsen                                      Bremnes          Gjermund Gundersen

Søgnestvedt     Elling Baarsen                          Kidaasen         Thore Nielsen

                        Magnus Jensen

Holchesvig       Simon Ørjansen                                   NB  Ingen Jordbrugende Soldat var som

Bolstad            Niels Olsen                                         udkommanderet fraværende.

                        Gunner Christiansen

Wallervig         Poul Andersen                         Da alle forbemeldte havde hver for sig

Soelberg          Lars Aslachsen                        aflagt Eed efter at Grundlovene vare

Muncheteigen              Anve Hansen                           blevne dem forelæste  blev Retten

                                                                                  Hævet.

NB  Af Ulvigs Sogn var ingen GaardeEier                   A v W S Koren

Eller Bruger fraværende som Soldat.                           Hans Ebbesen Eide, Erich Ricoldsen

                                                                                  Eide, begge med paaholden Pen.

            Ejfjords Sogn

Schaar             Gunder Johnsen                                   NB  De 2 Mænd af Bue  Ole Endresen

                        Lars Tostensen                        og Niels Gundersen  aflagde begge Eed

                        Lars Olsen                                          paa Utne Tingsted den 5te Augusti 1814

Sæd                 Sjur Larsen                                         og bliver at tilføre paa forestaaende

                        Torfind Tostensen                                Mandtal over Eifjords Sogns

                                                                                  Valgborgere.

 

1814: 54b

 

 

 

Aar 1814  den 5te Augusti  blev efter foregaaende Bekjendtgiørelse ifølge Reskriptet af 13de Junii sidstleden Retten sadt paa Tingstædet Utne af Stedets Sorenskriver og de tvende eedsorne Laugrettesmænd Wiglich Hansen Sexe og Peder Svendsen Sexe for at modtage alle valgberettigede Borgeres Troskabs Eed til Norges Rigets Contitution!!, i Røldals Sogn og Kingservigs Præstegield   Eeden blev aflagt med de Fol: 52 anførte Ord   Tilstæde Hr: Foged Budtz  og Hr: Provst og Ridder Hertsberg paa egne  og Hr: Willumsens Vegne i henseende Røldal   de Personer som aflagde Eeden vare følgende

 

Røldals Sogn af Suldals Præstegjeld

Gaardene

Horre               Sjur Ommundsen                                 Jordal              Salomon Ommundsen

                        Niels Larsen                                                               Helje Olsen

                        Poul Osmundsen                                 Eide                 Od Johnsen

                        Lænsmand Brynild Nielsen                                          Elias Torgjulsen

                            /: Constit: og Kongen :/                    Wasthun          Elling Hansen

Østerhagen      Knud Thoresen den yngre                    Mansager         Johannes Michelsen

                        Ole Svendsen                                                             Lars Halvorsen

Houge              Thore Ormsen                                                            Henrich Tobiassen

                        Lars Helleigsen                        Gjelle               Henrich Eliassen

                        Knud Johnsen                                                             Aslach Gundersen

Berge /: Øvre :/            Svend Olsen                                                   Tormod Christophersen

Nedre Berge    Ole Ormsen                                                                Arne Ellingsen

Hamre             Ole Ommundsen                                 Ragde              Ole Iversen

Odland            Ole Olsen                                            Opheim            Isach Torgjulsen

Hegerland        Anders Osmundsen                                                     Arne Knudsen

Tvedt               Osmund Nielsen                                                         Wiching Johansen

Seim                Knud Knudsen                        Bustethun         Iver Larsen

Selleland          Ole Asmundsen                                   Præstegaard     Ole Haavorsen

Medhuus          Torgjuls Sandovsen                             Bakke              Lars Larsen

Botnen             Gullich Olsen                                       Freim               Jørgen Nielsen

Grytøre            Bellest Bjørnsen                                                          Jørgen Samsonsen

Grøve              Helje Ormsen                                      Schjeggedal     Thomas Michelsen

                                                                                                          Knud Heljesen

NB  Ingen Jordebrugende Soldater                             Tøssedal          Helje Christensen

Udkommanderede.                                                     Eitrem              Jacob Christensen

                                                                                                          Jacob Michelsen

            Kingservigs Præstegield                                   Tocheim           Ole Tostensen

                     Odde Sogn                                                                    Lars Samsonsen

Reinsaas          Ole Thomassen                                                           Samson Samsonsen

                        Ole Halvorsen                                     Aase                Ingebrigt Torkildsen

Tvedt               Knud Olsen                                                                Peder Heljesen

                        Halsten Torgersen                               Digrenes          Arne Ommundsen

                        Torger Halsteensen                                                     Jørgen Jacobsen

Berge               Thomas Svendsen                                                       Knud Johannesen

Laathe             Ole Olsen                                            Schjellevig        Lars Ingebrigtsen

Skare               Tosten Heljesen

                        Ole Salomonsen                                  NB  følgende Jordebrugende Soldater

Seljestad          Halvor Heljesen                                   vare som udkommanderede fraværende,

Winterthun       Elling Wichingsen                                 og ere ved deres Korpser blevne i

Jøssendal         Johannes Heljesen                               Eedtagne

                        Svend Olsen                                                       Samson Johnsen Qvitne

                        Lars Svendsen                                                    Svend Olsen Skare

                        Asbjørn Knudsen                                                Samson Mathiassen Skare

Espeland          Haldor Haldorsen

Grønsdal          Ole Ormsen                                                    Ullensvangs Sogn

Hildal               Trond Jørgensen                                  Helleland          Ole Haldorsen

                        Sjur Trondsen                                                             Jørgen Larsen

                        Knud Johnsen   NB  Lysekloster                                 Lars Arnesen

                        Iver Ommundsen                                                        Lars Olsen

                        Anve Johnsen                                                             Endre Jensen

Hæng               Ole Erichsen                                                               Michel Endres!!

                        Arne Erichsen                                                             Sjur Samsonsen

Sandven           John Larsen   NB  Lysekloster Eidnes              Tobias Haldorsen

                        Magnus Magnussen                                                    John Larsen

                        Jørgen Torgersen  NB Lysekloster                              Iver Christensen

                        Wiglich Gundersen                              Lofthuus           Lars Larsen

                        Ommund Olsen                                                           Sjur Erichsen

                        Ommund Tostensen                             Ernes               Niels Endresen

                        Gunder Olsen                                                                         NB  Lysekloster

Jordal              Guttorm Johnsen                                 Oppedal          Arne Ellingsen      Alle af

                        Johannes Knudsen                                                      Haagen Olsen              L

                        Peder Pedersen                                                          Magnus Larsen            y

                                                                                                          Tollach Olsen               s

                                                                                                          Lars Jensen                  e

                                                                                                          Tosten Larsen              k

                                                                                                          Jacob Knudsen            l

                                                                                                          Torkild Michelsen        o

                                                                                                          Tosten Heljesen           s

                                                                                                          Knud Haldorsen          t

                                                                                                          Haldor Haldorsen        er

 

1814: 55

 

Oppedal          Østen Thoresen                                   Maachestad     Ommund Greibsen

                                   NB  Lysekloster                                              Wiglich Sjursen

                        Jacob Heljesen                                                Hilje Ommundsen

                                   NB  Lysekloster                                              Knud Knudsen

Aarhuus           Klocker Iver Mathiassen                                             Peder Larsen

                                   NB  Lysekloster                                              Lars Endresen

                            /: Constitution og Kongen :/                         Michel Johnsen

Ullensvang       Hr: Provst og Ridder Niels                   Qvæstad          Johannes Larsen

                        Hertsberg  /: Const: og Kongen :/                                Lars Johannesen

                        Hr: Proprithair Leganger                                              Ole Aadsen den yngere

Frønes             Mathias Mathiassen                                                    Berge Bergesen

                        Ole Iversen                                                                 Aad Olsen

                        John Endresen                                                            Aad Aadsen

                            Alle 3 av Lysekloster                       Skaaltvedt        Magne Tostensen

Nedre Berve    Jørgen Larsen                                      Rogde              Niels Nielsen

                        Isach Olsen                                                                 Peder Johnsen

                        Peder Wiglichsen                                                        Halsteen Gundersen

Øvre Berve      Jørgen Jørgensen                                                        Elling Ellingsen

                        Sjur Ølversen                                      Aga                 Lars Olsen

                        Niels Haljersen                                                Johannes Johannesen

                        John Anfindsen                                                John Olsen

                        Peder Larsen                                       Willure John Johannesen

                        Iver Sjursen                                                                David Johnsen

                        Iver Michelsen                                                Helje Jacobsen

                        Ole Svendsen                                                                         NB  Lysekloster

Sandstøe          Erich Larsen                                        Jaastad            Sjur Larsen

Sexe                Elling Sjursen                                                              Berge Olsen

                        Mons Johnsen                                                             Sjur Pedersen

                        Sjur Pedersen                                                             Lars Jørgensen

                        Lænsmand Ole Svendsen                                            Berge Ommundsen

                                   NB  Lysekloster                                              Helje Thomassen

                            /: Constitutionen og Kongen :/                                  Torgjuls Heljesen

                        Ommund Sjursen         NB                                          Torger Torgersen

                        Wiglich Hansen            Lyse-               Branstvedt       John Olsen

                        Helje Pedersen k                                             Lars Johansen

                        Niels Hansen               l                       Hougstvedt      Sølfest Asbjørnsen

                        Lars Olsen                   o                                             Lars Jacobsen

                        Magnus Svendsen        s                                              John Olsen

                        Asbjørn Johansen        t

                        Peder Svendsen           er                     NB  Følgende Jordebrugende

Hovland           Johannes Thostensen                           fraværende Soldater have aflagt

                        Christen Olsen                         Eed ved deres respective Korpser

Mæland           Ole Østensen                                                      Peder Samsonsen Fresvig

                        Jarand Olsen                                                       Ole Tollefsen Lillenaae

                        Lars Haldorsen                                                   Lars Tostensen Maachestad

                        Jacob Heljesen                                        John Larsen Maachestad

                        Lars Knudsen                                                     John Michelsen Maachestad

                        Aschild Østensen

                        Jarand Tostensen                                            Kingservigs Sogn

Bratespe          Haagen Haagensen                              Qvalvig            Lars Endresen

                        Ole Halvorsen                                                             Knud Knudsen

                                   begge af Lysekloster                                       Ommund Johnsen

Espe                Ole Olsen                                                                   Gunder Johnsen

                        Jørgen Pedersen                                  Yttre Alsager   Jacob Sjursen

                        Lars Tobiassen                        Indre Alsager   Tosten Torgersen

Fresvig Peder Pedersen                                                          Arne Ystensen

Schjeldaas       Elling Svendsen                                                           Sjur Gundersen

                        Johannes Svendsen                                                     Svend Larsen

Mouge             Ommund Knudsen                                                      Lars Ommundsen

                        Daniel Danielsen                                  Wines              Arne Johnsen

                        Knud Erichsen                                                Svend Jacobsen

                        Knud Larsen                                       Lothe               Michel Olsen

                        Johannes Haldorsen                                                    Torbjørn Olsen

Lindvig Peder Johnsen                                                            Michel Pedersen

Bleie                Lars Larsen den ældere                                               Jacob Torbjørnsen

                        Lars Larsen den yngere                                               Lars Jacobsen

                        Peder Pedersen    NB  Lysekloster                             Michel Torgersen

                        Sjur Olsen                                                                  Lars Nielsen

                        Sjur Arnesen    NB  Lysekloster                                  Sjur Svendsen

                        Lars Knudsen    NB  Lysekloster                                Steen Larsen

                        Wiglich Jacobsen  NB Lysekloster       Svartved          Michel Johnsen

                        Wiglich Larsen    NB  Lysekloster                               Guttorm Torgjulsen

                        Jacob Tostensen                                  Utne                Greib Johannesen

Kambestad      Gunder Olsen                                                             Torbjørn Iversen

                        Svend Wichingsen                                                       Johannes Andersen

                        Wiching Pedersen                                                       Haavor Guttormsen

Naae               Jarand Asbjørnsen                                                                  NB  Lysekloster

                        Ole Olsen                                                                   John Torbjørnsen

Aakre              Od Bergesen                                                                          NB  Lysekloster

Kragevig          Asbjørn Knudsen                                                        Ommund Omundsen

                        Jacob Michelsen                                                         Iver Olsen

                                   NB  begge af Lysekloster                                Johannes Torbjørnsen

Reisæter          Ole Wiglichsen                                                            NB  Lysekloster

                        Lars Larsen                                                                Lars Brynildsen

                        Jørgen Erichsen                                                                      NB  Lysekloster

                        Hilje Olsen

 

1814: 55b

 

Reisæter          Ommund Knudsen                              Bjotvedt           Tore Larsen

                        Lars Torbjørnsen                                                                    NB  Lysekloster

Nes                 Jacob Larsen                                                              Gunder Aslachsen

Trones             Helje Heljesen                         Ringøen           Sjur Sjursen

Mæland           Knud Knudsen                                                           NB  Lysekloster

                        Lars Endresen                                                             Lars Ellingsen

Langesæter      Torkild Eliassen   NB Lysekloster                                           NB  Lysekloster

                        Ole Olsen                                                                   Simon Olsen

                        Dag Pedersen                                                                         NB  Lysekloster

                        Anfind Gundersen                                                       Engel Sjursen   død

                        Niels Ellingsen                                                             NB  Lysekloster

Øvre Qvale      Torgjuls Johnsen                                  Ulsnes              Peder Endresen

                        Peder Anfindsen                                                         Endre Anbjørnsen

                        Lars Johnsen                                       Tvisme Thomas Sjursen

Hougs              Lænsmand Christen Johnsen                                       Lars Michelsen

                                   /: Constit: og Kong: :/                                       Niels Andersen

                        Torbjørn Nielsen                                 Rateig              Svend Ystensen

                        Ole Johannesen                                   Huus                Mads Jacobsen

                        Hans Heljesen                                                             Jacob Svendsen

                        Samson Larsen                                                           Tobias Ellingsen

                        Ole Iversen                                                                 Ole Tostensen

Raaen (Røen)   Mons Thoresen                                                           Gunder Brynildsen

Kjepsoe           Ommund Ellingsen                               Røthe               Haavor Andersen

Beggevig          Ellev Holgersen   NB Lysekloster                                Ole Hansen

Haastabe         Sjur Holgersen                                                Svend Michelsen

Lusand             John Torgersen   NB  Lysekloster        Ystenes            John Sjursen

                        Knud Michelsen  NB Lysekloster                                Torbjørn Gundersen

                        Endre Olsen   NB  Lysekloster                                    Svend Aslachsen

Qvandal           David Larsen                                       Ougenes          John Pedersen

Tjoflaat            Torgjuls Michelsen                                                      Lars Andersen

                        Johannes Nielsen                                 Midnes Gunder Haldsen

Nøstflaat          Jacob Asbjørnsen                                                       Knud Endresen

Djønne             Trond Gudvindsen                               Instenes           Asbjørn Andersen

                        Thore Knudsen                                                           Lars Thomassen

                        Lars Ingebrigtsen                                                        Johannes Trondsen

                        Michel Olsen                                                              Jørgen Aadsen

                        Lars Engelsen                                                             Sjur Olsen

                        Ellev Ingebrigtsen                                                        Niels Michelsen

                        Johannes Trondsen   død                     Uhrheim           Jacob Haavorsen

                                   NB  Lysekloster                                              Ommund Pedersen

                        Niels Heljesen   NB  Lysekloster                                                        den ældere

                        Ommund Olsen   NB Lysekloster                                Ommund Pedersen

Bue                  Ommund Johansen                                                                             den yngere

                        Lars Tobiassen                                                           NB  Lysekloster

                        Torbjørn Olsen                                                           John Johansen

                        Peder Sjursen                                                                         NB  Lysekloster

                                                                                                          Endre Olsen

                                                                                                                      NB  Lysekloster

                                                                                  Tvedt               Johannes Sjursen

                                                                                                          Arne Arnesen

                                                                                  Luttro              Michel Østensen

                                                                                                          Arne Knudsen

                                                                                                          Ole Andersen

                                                                                                          Ommund Arnesen

 

                                                                                  NB  Følgende have aflagt Eed ved

                                                                                  Armeen  og bliver i sin Tid at tilføre

                                                                                  Forestaaende Mandtal

                                                                                  Hr: Kapitaine Bartholt de Coucheron

                                                                                   Soldaterne

                                                                                  Ommund Nielsen Ystenes

                                                                                  Ommund Haavorsen Uhrheim

 

                                                                                  A v W S Koren

                                                                                  Wiglich Hansen Sexe, Peder Svendsen

                                                                                  Sexe  begge med paaholden Pen

NB  see videre Fol: 57 og 58. 60 og 61. 141,148, 160.

 

 

 

September Maanedsting 1814.

Aar 1814  d: 1ste September  blev efter sedvanlig foregaaende Bekjendtgiørelse September Maanedsting for Hardanger, saavel Lehnets som Lysekloster Gods  sadt paa Ting stedet Helleland af Stedets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettes Mænd  Ole Anfindsen Hougse, Ole Haldorsen Helleland, Ole Larsen Helleland, Lars Thoresen Oppedal

 

Hvor da allerunderdanigst blev publiceret

  No: 1.  Kongeriget Norges Grundlov  dateret 31te Maj 1814

  2.  Rigsforsamlingens Beslutning af 19de Maj 1814 om hvad ved neste Storting skal foretages

  3.  Kong Christian Friderichs Skydstaxt til Lands  at betales 64 Rbs pr Miil  dateret 3de Junii 1814.

  4.  Kongens Opfordring til almindelig Bevæbning  dateret 9de Junii 1814.

  5.  Kongelig Forordning af 1ste Julii  hvorved ophæves alle ved Forordningen af 7de April 1812 og vedhæftede Tabel paabudne Afgifter til Kongens Kasse, samt Justits og Skatkammer Fondet.

  6.  Convention og Vaaben Stilstand  begge daterede d: 14de Augusti 1814.

  7.  Kongens Declaration til Norges Indbyggere  dateret 16 Augusti 1814  om et Overordentlig Stortings Holdelse den 7de October førstkommende.

 

Nye Tingsvidne Sag:

Lars Sjursen Traae mødte paa sin Steddatter Boel Larsdatter Traaes Vegne og meldte:  at Britha Sølfestdatter Sollesnesset  Enke efter forhen afdøde Samson Johnsen

 

1814: 56

 

Sollesnes  nyelig forend hendes dødelige Afgang, paa hendes Syge Seng, medens hun havde fuldkommen Sands og Samling, omtrent en Uge forend hendes Afgang, kaldte til sig de 3 Mænd  Thomas Wiersen Eiken, Johannes Torbjørnsen Selsvig, og Sølfest Asbjørnsen Haugstvedt, og i deres Paahør og Overvær declarerede og \mundlig/ bestemmede hvorledes hun ville at skulle forholdes med hendes Efterladenskaber efter hendes Død   da hun formedelst fleere Miiles Fraværelse fra Sorenskriveren ei kunne faae forfattet noget lovformeligt Testamente   Var derfor begiærende at:  bemeldte 3 Mænd maatte tilstædes at aflægge deres edelige Vidnesbyrd om hendes Bestemmelse  for derefter at kunne ansøge Kongelig Stadfæstelse    fremstod nu for Retten ermeldte 3 Mænd  Thomas Wiersen Eichen  Johannes Torbjørnsen Selsvig og Sølfest Asbjørnsen Haugstvedt  den første sagde sig 43 Aar gammel  den \anden/ 56 Aar  og den trede 37 Aar gammel, alle 3 nød Alterens Sakramente sidstleden Foraar   de 2 førstmeldte er icke beslægtet endten til afdøde testamenterende Enke  ei heller hendes forhen afdøde Mand, og ei heller til nogen af dem Enken bestemmede sine gaver til   den 3de  nemlig Sølfest  er den Testamenterende Enkes Brodersøn   De aflagde alle 3 Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed og intet fordølge   forklarede:  dette Aars Foraar  noget for Paaske, bleve de alle tilkaldte at være tilstæde hos Enken Britha Sølfestdatter Sollesnes efter hendes Forlangende   Bemeldte Enke var ifølge Kongelig Confirmeret Testamente af 1ste September 1797 imellem hende og forhen afdøde Ægtefælle Samson Johnsen Sollingnesset!!, Eier af hendes Mands og hendes fælles Boe  med fuldkommen Raadighed derover at raade  og at kunne bortskjenke til hvem hun ville   Ved deres Ankomst til hende \fandt de hende/ liggende Svag til Sængs  men ved fuldkommen Sands og Samling, hun opgav da for dem hvorledes hun ville at hendes efterladenskaber skulle deeles, hvilket de da strax efterhaanden som hun sagde det, optegnede paa et Stykke Papiir, der blev hende forelæst, og som de med hendes Vidende og Vilje sadt hendes Navn under   bemeldte Optegnelse  dateret Sollesnesset d: 30te Martii 1814, fremlagde nu Vidnerne her i Retten, hvoraf de begiærede en Gienpart inddraget i dette Tingsvidne   videre forklarede Vidnerne Eenstemmigen  at efterat forestaaende Optegnelse var giort og undertegnet, sagde hun  /: Testatrix :/  at Boel Larsdatter skulde give til Anna Iversdatter Traae nogle Madkopper, foruden det 100 rd DC: som hende forhen er tillagt, ligeledes bestemmede Testatrix: at Sølfest Asbjørnsen Haugstvedt skulle have Sølvbeltet, og hans 2 Brødre hver 50 rd DC:   Saaledes som optegnet og her anført var den Afdødes Bestemmelse med fuldkommen Sands og Samling   Vidnerne bleve forelæste deres her afgivne Prov  som de vedstod Rigtig, og erklærede intet videre at have at tilføre   afskedigede

  Reqvirenten begierede sig det her passerede i Tingsvidne Form meddeelt  for i Lovskicket \skriftlig/ Testamentes Sted at kunne ansøge Kongelig Confirmation paa forestaaende Optegnelse og Declaration.   Reqvirenten betalede Incamination 74 s S: V:   og for Vidnernes Afhørelse 20 s: S: V:

 

Gammel Sag:   Michel Halsteensen Lofthuus mod Tobias Haldorsen Eidnes  Fol: 50.

Begge Parter mødte selv tilstæde:   Citanten fremstillede de 2de Mænd  Johannes Tostensen Hovland og Lars Olsen Helleland, der som LaugrettesMænd havde modtaget det svage sengeliggende Vidnes Tormod Warbergs Forklaring i denne Sag.   Bemeldte 2de Mænd fremstode nu og aflagde Lovens Eed om at ville vidne Sandhed og intet fordølge   de fremlagde Hr: Foged Budtses Opnævnelse af 24de Maj sidstleden til dem som Laugrettes Mænd, at modtage Tormod Warbergs Vidnesbyrd i denne Sag   denne Opnævnelse indtages her  saalydende  ##    dernest fremlagde de de skriftlige Qvæstioner  hvorefter de tilspurgte ermeldte Tormod Warberg  hvilke er daterede den 28de Junii 1814  og her indtages  saalydende:  #    endelig fremlagde de deres Forretning som indeholder Vidnet Tormod Ommundsen Warbergs dem givne Svar og Vidnesbyrd  dateret 1ste Julii sidstleden  indtages her og er saalydende  #    forestaaende af Tormod Ommundsen Warberg nu inden Retten oplæste Forklaring og Svar, vedstod forbemeldte Vidner Johannes Hovland og Lars O: Helleland at være det rigtige af dem modtagne, som de paa Stedet optegnede da Tormod afgav det.   Citanten begiærede Vidnerne tilspurgt om Tormod var bestemt  eller han var vaklende og uefterretlig og ubestemt i sin Besvarelse?   Svar:  det første Spørgsmaal besvarede han strax og bestemt ud af Hukommelsen   men de øvrige Spørgsmaale besvarede han icke uden forinden at eftersee i nogle Papiirer  og besvarede dem da saaledes som findes antegnet og foran fremlagt   ligeledes spurgde Citanten Vidnerne:  om Sagvolderen icke lagde sig frem i Vidnets besvarelse, den Gang de afhørte det:   Svar,  Sagvolderen sagde en gang til Tormod i det samme afgav sit Vidnesbyrd:  Nei! Nei!  Du maae tage dig i agt, det var icke saa:  men  en Deel Kaaber  icke Kaaberen, men Kaaber solgte jeg   i øvrigt forklarede Vidnerne at her er icke Dag eller Tid til at forklare om Sagvolderens Forhold under Vidne Førelsen   da ingen havde videre at tilspørge Vidnerne  bleve de afskedigede    hermed blev Sagen udsadt til i morgen

  Citanten betalede for Vidnernes Afhør og Udsættelsen  til sammen 14 s S: V:   NB:  see neste Side

 

Hermed blev for i Aften sluttet og med Tinget udsadt til i Morgen                 A v W S Koren

Ole Anf: Hougse, Ole Haldorsen Helleland, Ole L: Helleland, Lars Thoresen Oppedal  med paaholden Pen

 

 

Neste Dag  den 2 September  blev Tinget fortsadt ved de i gaar benævnte Rets Personer

 

Ingen meldte dem med mere for Retten,  thi blev publiceret efterskrevne til Tinglysning fremleverede Dokumenter  nemlig:

 

1814: 56b

 

  1.  Skiøde fra Tormod Omundsøn Warberg til Sønnen Omund Tormodsøn paa ½ Løb 13 ½ Mark Smør  ¾ Huud  med Bygsel og Herlighed  i Warberg  No: 102   dtr: 4 Martii 1814  for Penge 400 rb N: V:   Vilkaar 350 rb    Kongens  af Pante attesten  2 mrk 5 s   Fondet  9 s   ½ pCto  3 – 4 – 8 s.

  2.  Ditto fra ditto til Sønnen Endre Tormodsøn paa 1 Løb Smør  ¼ Hud, 1 Faarskind  med Bygl: og Herl:  i Sebbe  No: 108   dtr: 4 Martii 1814  for Penge 400 rd   Vilkaar 350.   Afgifterne som ved ovenstaaende.

  3.  Ditto fra Lars Mikelsøn Tvesme til Sønnen Mikel Larsøn paa 1 Bpd: 18 Mqr Smør  uden Bygsel  i Tvesme  No: 9 i Kingservig  som efter Pante Registeret skal være 1 pd 6 mrk   dtr: 1 Septbr: 1814,  for Penge 83 rb 2 mrk N: V:    ½ proCento  2 mrk 8 s.

  4.  Skifte efter Sjur Johannessøn Qvandal  sluttet 20 Junii 1814, hvorved 1 pd 16 mrk Smør  1 Kalvskind  1 Gedsk:  i Qvandal  No: 38 i Graven  er udlagt til Enken Helga Jacobsdt: og Børn.

  5.  Ditto efter Dordei Knudsdtr: Tørvigen  sluttet 8 Augustii 1814, hvorved 2 pd: 14 mrk Smør  ½ Huud  med Bygl: og Herl:  i Tørvigen  No: 40 i Jondal  er udlagt Enkemanden Johannes Jacobssøn og Sønnen

  6.  Ditto efter Turi Pedersdtr: Posmyhr under Froestad  sluttet 15 Augustii 1814, hvorved nogle Husebygninger er udlagt Enkemanden Iver Olsøn med flere.

  7.  Bygselbrev fra Provst Hertzberg til Knud Larsøn Mæland paa 1 Bpd 4 mrk Smør  ½ Hud i Landskyld,  Skatteskyld 1 pd 16 Marker Sr:  i Mæland  No: 10   dtr: 18 Augustii 1814  hvorhos Revers og Bog   ½ pCto

  8.  Ditto fra Formann til Nils Torjersøn paa 1 ½ Løb Smør Skatteskyld  og 1 Løb Smør  1 Bukskind Landskyld  i Lysen   dtr: 4 Janv: 1814  hvorhos Revers og Bog

  9.  Pantebrev fra Tosten Gundersøn Strand til Engel Olsøn Soldal  stor 100 rb S: V:  mod Pant Strand  No: 84 i Østensøe   dtr: 18 Maii 1814.

  10.  Omskreven Obligation fra Ole Christoffersen Worberg til Torjuls Larsøn Aga og Peder Johnsøn Lindviig  stor 446  hvorpaa er afs: 240 d  de resterende 206 omskreven ved Paategning af 12 Septbr: 1813 til 206 rb S: V:

  11.  Vilkaar Brev fra Omund og Endre Tormodsønner Worberg til Forældrene Tormod Omundsøn og Magdelie Endresdtr: paa aarlig Vilkaar af Sebbe og Worberg   dtr: 4 Martii 1814.

  12.  Ditto fra Nils Torjersøn Lysen til Ole Jacobsøn paa aarlig Levekaar af Lysen   dtr: 27 Maii 1814.

 

Gammel Sag:   Michel Halsteensen Lofthuus mod Tobias Eidnes,  see forestaaende Side.

Paa Citanten Michel Halsteensen Lofthuuses Vegne mødte Lars Thoresen Oppedal og meldte at Citanten til dette Ting haver indkaldet en Deel Vidner, samt Tormod Warberg til at baade anhøre og afgive Vidnesbyrd   men da Veiret haver været saa haardt, at han frygter dette haver hindret dem fra at kunne møde  da de haver Søevei og haarde Fjorde at passere, saa bad han at Sagen maae bevilges udsadt til i Morgen for at afvarte deres Ankomst   Paa Sagvolderens Vegne mødte ingen

  Retten eragtede   den forlangte Udsættelse til i Morgen bevilges.

  Citanten betalede for Udsættelsen 6 s S: V:

 

Da ingen meldte dem med videre  blev Tinget udsadt til i Morgen.                 A v W S Koren

Ole Anfindsen Hougse, Ole Haldorsen Helleland, Ole Larsen Helleland, Lars Thoresen Oppedal  alle med paaholden Pen

 

 

Neste Dag  den 3de September 1814  blev Maanedstinget for Hardanger, saavel Lyseklosters som Lehnets Gods fortsadt af Stædets Sorenskriver og de eedsorne Laugrettesmænd  Torgjuls Heljesen Jaastad  Lars Thoresen Oppedal, Ole Larsen Helleland, og Østen Thoresen Oppedal

 

Hvor da blev foretaget

 

Gammel Sag   Michel Halsteensen Lofthuus mod Tobias Haldorsen Eidnes  /: Udsadt fra i gaar  see strax over :/

Citanten Michel Halsteensen Lofthuus mødte selv tilstæde,  paa Sagvolderen Tobias Haldorsen Eidnesses Vegne mødte hans Naboe Lars Larsen Lofthuus, der ville anhøre hvad Citanten havde at iretteføre   Citanten fremlagde de beskickede Stevnevidners Attest om den 8de Augusti sidstleden, til dette Ting og Sted i Continuation at have indkaldet Sagvolderen Tobias Eidnes i denne Sag end videre at anhøre Stevnte og ustævnte Vidner med videre efter Attestens Formeld, der blev oplæst og indtages her  saalydende  #

 

1814: 57

 

Videre fremlagde Citanten skriftlig Stevning af 20de Julii sidstleden med Forkyndelses Paategning, hvorved han til dette Ting haver indkaldet Tormod Ommundsen Warberg at aflægge Vidnesbyrd i denne Sag, samt at anhøre andre Vidners Forklaring, alt efter Stevningens Formæld, der blev oplæst og indtages her  saalydende  ##     Citanten fremstillede som:

  7de Vidne:  Ommund Heljesen Oppedal  aflagde Lovens \Eed/ om at ville vidne Sandhed  forklarede paa Tilspørgende:  Kort efter Michaeli 1813 var Vidnet i Tormod Ommundsen Warbergs Huus i Eifjord, og da fortalte Tormod angaaende den her omtvistede Kaaber, at han  /: Tormod :/  havde ventet at faaet Halvedeelen tilbage fra Tobias, og at han  Tormod  i denne Tanke havde bortbyttet sin Halvedeel af Kaaberen med en her ustævnt Mand imod Talg, men Tobias haver sagt mig, saa var Tormods Ord, at han  Tobias  havde solgt al Kaaberen til Michel Lofthuus  /: Citanten :/  saa at jeg, Tormod, intet kunne faae af Kaaberen   I Anledning heraf beklagede Tormod sig samme Tid over Tobias og derover, at han  Tormod  ei vidste hvorledes han skulle bære sig ad med den Mand han i Tusk og og Bytte havde lovet Kaaber, men sagde derhos at han ingen Raad vidste  da han  Tormod, selv havde givet Tobias Fuldmagt at selge Kaaberen  og kan altsaa intet sige derom. Tormod fortalte Vidnet dette bemeldte Tid i al Sanddruhed, uden i mindste Maade at være beskjenket   Vidnet blev forelæst dets Prov  som det vedstod rigtigt   afskediget

  8de Vidne  Tormod Erichsen Oppedal  aflagde Lovens Eed  forklarede:  Vidnet var tilstæde i Haldor{s} \Oppedals/ Huus den Gang Tormod Warberg i sit til Laugrettet afgivne Vidnesbyrd haver omforklaret at han talede med Tormod om Kaaberens Vægt   hvad derom blev talet hørde Vidnet icke, da de talede derom i en anden Stue, men Vidnet saae icke i ringeste Maade at Tormod Warberg den gang var beskjenket   Vidnet anhørde {hans} som tilkaldet \ham/ opgiøre Afregning med {adskillige} Haldor om adskilligt, af Betydenhed, men kunde icke i mindste Maade see at han var beskjenket   Vidnet vedstod sit Prov   afskediget

  9de Vidne  Britha Larsdatter Oppedal, blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen, Aflagde Eed og forklarede:  Vidnet var tilstæde den Gang Citanten i hendes Mands Huus bragte en Flaske Øl, der var en {almindelig} \2 Potte/ Potte Boutelle, til Tormod Warberg, som af ham i hans til Laugrettesmændene afgivne Forklaring i denne Sag ommelder, og kan Vidnet bekræfte  at foruden Tormod, drak 4re andre, saa at med Tormod fik i alt 5 Personer af bemeldte Flaske Øl, hvorfore Vidnet ei kan troe at han deraf blev beskjenket  ei heller saa Vidnet at han i nogen Maade syntes Beskjenket   ickun sagde han  da Vidnet bød ham Mad, at han nu havde bedre appetit end forhen, da han nu havde faaet Øl hos Michel  /: Citanten :/   Vidnet veed og at de icke ellers havde andet endten Øl eller Brændeviin for sig  eller nød noget andet saadant, end bemeldte Flaske Øl.  Vidnet vedstod sit Prov   afskediget

  Tormod Ommundsen Warberg, som strax ved Sagens Foretagelse her i Dag var bleven paaraabt  og atter nu blev paaraabt, mødte icke, ei heller nogen paa hans Vegne

  Citanten paastod dette udeblivende Vidne ilagt Faldsmaals Bøder for sin Udeblivelse, og derhos declarerede:  at uagtet han gierne ønskede dette Vidne nermere afhørt, saa frafalder han dog dette Vidnes Forelæggelse  med mindre Sagvolderen skulle forlange denne Sag, udsadt, thi i dette Tilfælde ønskede han Vidnet forelagt, men i andet Fald indlader han Sagen til Doms, med Frafald af hvad der er paastævnt mere end Halvedeelen sig tilkjendt af 31 Bpd 18 Mkr Kaaber i øvrigt efter Indstævningen  og hermed indlod han Sagen til Doms  under Forbeholdenhed af Videre Tilsvar og Vidneførelse hvis Sagvolderen udsætter Sagen.

  Lars Lofthuus paa Sagvolderens Vegne begiærede Sagen udsadt til neste Ting, for at kunne give sit Tilsvar i Sagen

  Citanten frafaldt nu det udeblevne Vidne Tormod Warbergs Forelæggelse  da han heller vil paa nye indkalde ham, naar han først haver hørt, hvad Sagvolderen haver at iretteføre

  Dommeren eragtede:   Da det er notorisk vitterligt at det disse foregaaende Ting dage haver været haardt Veir, og at ingen fra Eifiord ere ankomne her til dette Ting, saa finder ei heller Dommeren at kan ipligte det udeblevne Vidne Tormod Warberg nogen Faldsmaals Bøder  og da Citanten haver frafaldet hans Forelæggelse, saa bliver det Citanten overladt at nermere indkalde ham hvis denne finder det fornødendt   Den af Sagvolderen forlangte Udsættelse til neste Ting bevilges.

  Citanten betalede for 3 Vidners Afhørelse 12 s S: V:   Sagvolderen betalede 6 s S: V: med 12 Rbs N: V:

 

Da ingen meldte dem med videre efter Paaraab  blev Tinget hermed sluttet.     A v W S Koren

Torgjuls Heljesen Jaastad, Lars Thoresen Oppedal, Ole Larsen Helleland, Østen Thoresen Oppedal  alle med paaholden Pen

 

 

 

Høstetingene i Hardanger 1814

Aar 1814, den 14de October  blev Retten sadt paa Tingstædet Wigør til afholdelsen af Jondals Skibredes Høsteting   Retten betient af constitueret Sorenskriver Nannestad i Stædets Sorenskriver, Korens fravær ved Stortinget i Christiania  tilligemed efterskrevne Laugrettesmænd  Ole Olsøn Bakke, Lars Larsøn Haugen, Helje Wigligsøn Svaasand og Asbjørn Thorgisøn Samland, hvilke 2de siste aflagde den befalede Eed  og erlagde hvær 60 s: S: V:  eller 7 rd 6 s: DC:   Til Stede i Retten Jurisdictionens Foged Budtz, Skibredets Lehnsmand  og Tingsøgende Almue.

 

Hvorda!   først, allerunderdanigst blev Publiceret følgende Anordninger m: m:

 

1814: 57b

 

  1.  Addresse fra Norges Rigsforsamling angaaende Norges Krones Overdragelse til Hans Majestæt Kong Christian Frederik   dtr: 17 Maii 1814.

  2.  Kongelig Bekiendtgiørelse, at Regieringsraadet herefter skal bære Navn af Statsraad, og Regieringsraader titteleres Statsraader   17 Maii 1814

  3.  Kongelig Kundgiørelse om Statens Pengevæsen   23 Maii 1814.

  4.  Do: om første ordentlige Storthings Holdelse   23 Maii 1814

  5.  Grundlov for Kongeriget Norge   17 maii 1814

  6.  Plakat  hvorved Betalingen for Pengeskydsen til Lands forhøyes til 64 Rbs pr Miil   dtr: 3 Junii 1814.

  7.  Reskript, at Afgifterne til Kongens Kasse, og Justids Fondet af Embeds mændenes Sportler, og Gebyhrer, skal for Eftertiiden bortfalde   1 Julii 1814.

  8.  Lignings Plakat for 1814,  27 August 1814

  9.  Efterlysning om Skydsskaffer Nils Haldorsøn   23 August 1814.

  10.  Do: om Livs Slaven Ole Golsøn   13 Sept: 1814

  11.  Do: om Qvindesperson Oline Johannesdtr:   16 Sept: 1814.

 

Derefter fremstillede Hr: Fogden Budtz følgende af Johndals Skibrede, som formedelst Forfald ei har kundet møde Ved de overordentlige Tinge for at aflægge den befalede Eed til Norges Konge og Grundlov,  see Fol: 55

 

Ejchren(?)        Knud Amundsen                                 Brattebøe         Samson Tostensen

Bakke              Niels Giertsen                                      Kopren            Berge Johnsen

Tvedt               Iver Amundsen                        Qvale               Lars Nielsen

Guntvedt          Stengrim Iversen

 

som samtlige aflagde den befalede Troskabs og Lydigheds Eed til Norges Konge og Norges Grundlov med de Ord, som Fol: 52 er anført.

 

Ingen meldte dem med videre  thi blev Retten for i Aften hævet.                    Nannestad.

Ole Bakke, Lars Hougen, Helie Svaasand, Asbjørn Samland  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 15de October  blev Høstetinget fortsadt ved de samme Rets Personer som i gaar.   Ingen meldte sig  thi blev Publiceret:

  1.  Skifte efter Baar Olsøn Herrestvedt  sluttet 27 Sept: 1814  hvorved ½ Løb Smør  1 ½ Giedskind i Herrestvedt  No: 43  for 250 rd  er udlagt Enken Christie Christoffersdtr: og Børn.

  2.  Ditto efter Johannes Samsonsøn Svaasand, sluttet 20 Junii 1814, hvorved 1 pd: 12 mrk Smør i Svaasand for 701 rd   og 13 mrk Smør i Sollesnes for 150 rd  er udlagt Enken Boel Larsdtr: og Børn

  3.  Ditto efter Aad Olsøn Degebrekke  sluttet 27 Sept: 1814, hvorved 1 pd 6 mrk Smør i Degebrekke for 200 rd er udlagt Enken Ingebor Tostensdtr: og Børn.

  4.  Vilkaarbrev fra Johannes Jacobssøn Tørvigen til Herbor Olsdtr: paa Levekaar af Tørviigen  dtr: 14 Octb: 1814.

  5.  Foreening mellem Koppre og Brattebøes Opsiddere angaaende Eiendom og tilegnelser(?) m: v:   dtr: 4 Octb: 1814.

  6.  Mindelig udskiftning mellem Opsidderne paa yttre Herrestvedt i Jondal   dtr: 1 Junii 1813.

  7.  Afkald fra Maritha Tostensdtr: til Formynderen Jon Iversøn Berge for Arv 78 s: N: V:   dtr: 14 Octb: 1814.

  8.  Fredlysning fra Fogden over Brattebøe og Kopres Eiendomme fra (for?) omgrænsende   dtr: 15 Octb: 1814.

 

Herr Fogden fremlagde dernæst til Examination de sædvanlige Tings vidner  som blev besvaret ligesom de fol: 235 i forrige Protcoll antegnet, hvoriblant ogsaa Restancelisten  som efter Examination og oplæsning befantes, at her i dette Skibrede udestaar 162 rbd 3 mrk 3 s N: V:

 

Til Laugrette angav Lehnsmand skulle sidde Retten paa Som/m/ertinget  Berge Jonsøn Kopre, Johannes Torbjørnsøn og Ellef Nilsøn  begge af Selsvik, Lars Mikelsøn Kopre  alle forhen iedtagne

 

Efter Paaraab havde ingen videre ved Tinget at forrettet  som derfor blev hævet.

Nannestad      Ole Bakke, Lars Hougen, Helie Svaasand, og Asbjørn Samland  alle med iholden Pen.

 

 

 

Østensøe Høsteting.

Aar 1814  den 17de October  blev Retten sadt til holdelsen af Østensøe Skibredes Høsteting

 

1814: 58

 

paa Wigør. Retten betient i Sorenskriver Korens Fravær ved Storthinget i Christiania, af Const: Sorensk: Nannestad  i Overvær af de 4 Laugrettesmænd, Knud Nilsøn Wangdal, Siur Holgersøn Moe, Nils Olsøn Herrestvedt og Omund Mikelsøn Lie, de 3 første have forhen aflagt Eed, den sidste aflagde nu Eed og betalede 60 s N: V:  som er 7 rd 6 s DC:

 

Hvor da, allerunderdanigst blev publiceret de Anordninger etc: som fol: 57 findes anført

 

Derefter fremstillede Hr: Foged Budtz følgende af Østensøe Skibrede, som formedelst Forfald ei har kunnet møde ved de overordentlige Tinge, for at aflægge den befalede Eed til Norges Konge og Grundlov.   See Fol: 57.

 

Sandven           Ha\a/gen Johnsøn                                Thole               Torkild Mikelsøn

Stene               Ole Olsøn jun:                                     Nes                 Johannes Giermundsøn

                        Lars Mikelsøn                                                                        skriftligen

                        Sjur Olsøn                                           Stenstøe           Ole Olsøn        ligesaa

Moe                Baar Olsøn                                          indr: Aalvig       Johan/n/es Omundsøn

 

som samtlige aflagde den befalede Troskabs og Lydigheds Eed til Norges Grundlov med de Ord som fol: 52 findes anført.

 

{Næste} Dag\en/ var forløben og ingen meldte sig med Vidre  blev Tinget udsadt til i Morgen.                                                                                                   Nannestad.

Knud Nilsen Wangdal, Nils Herrestvedt, Amund Lie  og Niels Netteland i Stæden for Siur Holgersen Moe.  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 18 October  Continuerede Høstetinget for Østensøe Skibrede Ved de samme Rettens Personer som i gaar.

 

Hvor da Fogden fremstillede følgende Norske Borgere, her af Ting lauget, som formedelst Forfald i!! (ei) tilforen har tilsvaret Norges Grundlov Troskab og Lydighed-Eed.   See foran paa dette Blad

 

Botnen             Ole Johnsen                                        Valland            Niels Christoffersen

Fladebøe         Ole Olsen                                                                               skriftlig

Berven             Niels Johannesen                                 Tejgland           Trond Siursen   skriftlig

                        Johannes Olsen                                   Hildestvedt       Arne Larsen   sk:

 

som de fire første \Mundl:/ og de 3 siste skriftlig aflagde den befalede Eed til Norges Grundlov, paa sædvanlig Maade, og blev indført i Mantallerne.

 

Derefter blev publiceret følgende Almues dokumenter:

  1.  Skiøde fra Arvingerne efter Biørne Pedersøn Froestad til datteren Maritha Biørnesdtr: paa 12 Mkr Smør  med Bygl: og Herl:  i Froestad  No: 62   dtr: 18 Octb: 1814  for 187 – 3 N: V:   ½ pCto  2 – 2 – 10  og Vilkaar til 300 rd N: V:

  2.  Do: fra Brigt Johan/n/esøn Østensøe til Johannes Brigtsøn paa 10 mrk Smør  ½ Buksk:  uden Bygl:  i Østensøe  No: 44,   dtr: 18 Octb: 1814  for 30 rd N: V:   ½ pCto  15 s.

  3.  Do: fra Ole Stegsøn Berve til Ole Olsøn paa 2 pd 15 mrk Smør, 1/16 Løb Salt, ½ Hud, 1/8 Kalvskind  med Bygl: og Herl:  i Berve  No: 36  for 250 rbd N: V:   dtr: 17 Octb: 1814   ½ pCto  1 – 1 – 8.

  4.  Ditto fra Sten Brigtsøn Rychen til Maritha Stensdtr: og Mand Nils Monsøn Botten  paa 1 pd 10 ¾ mark Smør  ½ Buksk:  ¼ Gedsk:  med Bygsel, og overbygsel til 6 mrk Smør  i Rykken  No: 58   d: 17 Oct: 1814   {1/2 pCto}  for 100 rbd N: V:   ½ pCto  3 mrk

  5.  Ditto fra Svend Arnesøn Røsseland til Arne Svendsøn paa ½ Bruget  1 pd: 4 mrk Smør  1/6 Hud  med Bygl: og Herl:  i Røsseland  No: 22  for 150 rb N: V:   dtr: 17 Octb: 1814.   ½ pCto  4 mrk 8 s.

  6.  Skifte efter Arne Hansøn Herrestvedt, hvorved 1 pd: 2 ½ mrk Smør  ¾ Hud  1 Kalvsk:  med B: og H:   og Overbygl: til 5 mrk Smør  1 Gedsk:  1 Faarsk:  i Herrestvedt  No: 2  for 450 rb  er udlagt Enken Britha Aadsdtr: og Børn.   /: sluttet 28 Junii 1814 :/

  7.  Ditto efter Ole Larsøn Noreim  sluttet 1 August 1814  hvorved 2 pd: 6 mrk Smør  3/16 Løb Salt  med B: og H:  i Noreim  No: 28  er udlagt Enken Tua(?) (Fiia?) Arnesdtr: og Sønnen.

  8.  Do: efter Arne Larsøn Saltkilen  sluttet 15 {Octb:} \August/ 1814, hvorved 9 mrk Smør i Saltkilen  No: 36  er udlagt Enken Guro Tronsdtr:  Kreditorer og Arvinger

  9.  Fæstebrev fra Pastor Irgens til Ole Mikelsøn paa Pladset Flæten   dtr: 18 Octb: 1814  hvorhos Revers og Bog.

  10.  Pengemangelslysning paa Biotvedt af Johannes Sjovatsøn   d: 7 Julii 1812.

  11.  Vilkaarbrev fra Marita Biørnesd: til Stedfaderen Arne Froestad og Moderen Guro Larsdtr:   dtr: 18 Octb: 1814.

  12.  Afkald fra Arne Endresøn Røsseland til Formynderen Tollef Stene for Arv 47 – 33 s.   d: 17 Octb: 1814.

  13.  Aflyst obl: fra Torjer Johannesøn Fladebøe til Ole Johnsøn Liones  stor 150 rd  mod

 

1814: 58b

 

Pant i Fladebøe  No: 64.  dtr: 20 Octb: 1798  tingl: s: d:   qvit: uden dato, for alt

 

Foged Budtz fremlagde dernæst til Examination de sædvanlige Tings vidner og Restance Liste  hvilken viser at i dette Skibrede udestaar 849 rbd 2 mrk 8 s \N: V:/   iøvrigt blev tings vidnerne i Høst besvaret ligesom i forrige Protocoll fol: 235.

 

Til \som/ Laugret at tiene Retten anstundende Som/m/er ting opgav Lehnsmanden  Arne Svendsøn Røsseland, Ole øvre Axnes, Lars øvre Axnes og Ole Larsøn nedre Axnes  hvoraf den første er nye

 

Da efter flere udraab ingen meldte dem med mere  blev tinget sluttet.         Nannestad

Omund Lie, Nils Herrestvedt, Sjur Moe, og Knud Wangdal  alle med iholden Pen.

 

 

 

Høsteting for Gravens Skibrede 1814

Aar 1814  den 20 October  blev Retten til det almindelige Høste, Sage og Skatte ting for Gravens Skibrede sadt paa Tingstædet Ejde, Retten betient af mig  Nannestad  i Overvær af de 4 Laurettes Mænd   sc: (såsom)  Helje Hansen Herrejd, Jachob Nielsen ibid, Peder Aslachsen Herrejd og Anved Nielsen Herrejd, som alle 4 aflagde den befalede Eed  og betalede hvær 60 s: S: V:  eller 7 d 6 s: DC:   Til stæde Fogden Hr: Budtz, Lehnsmanden  og Almuen.

 

Hvor da blev publiceret de sam/m/e Anordninger, som for Johndal anført.

 

Derefter fremstillede Fogden følgende stemmeberettigede norske Borgere, som formedelst Forfald ej har kunnet møde ved de ordentlige Tinge   sc:   see foran paa dette Blad

 

Moe                Iver Nielsen                                         Sæd                 Lars Siursen

Haugse Niels Larsen                                        Qvandal           Lars Davidsen

 

som samtlige aflagde den befalede Troskabs og Lydigheds Eed til Norges Grundlov med de ord, som Fol: 52 findes anførte.

 

Gam/m/el Sag   Fol:       Godskalk Olsen Opheim Contra Amund Ause.

blev paaraabt  og mødte Parter som declarerede at denne Sag var forligt og bort falder.

 

Da Dagen var forløben og ingen meldte sig med vidre  blev Tinget udsadt til i Morgen.

                                                                                                                            Nannestad

Jachob Herejd, Peder ibid:  Amund!! (Anved?) ibid:  og Helje Herrejd.   Ma.dt….(?)

 

 

Næste Dag  den 21 October  Continuerede Høstetinget for Graven ved de samme Rettens Personer, som i gaar  uden at Gudmund Rønnestrand sadt i Stæden for Jachob Herrejd.

 

Hvor da!   Fogden fremstillede følgende Stemmeberettigede af Gravens Præstegjeld, som ej have svaret Constitutionen Troeskab   \see foran paa dette Blad og Side/

 

Warberg          Christopher Olsen                               Warberg          Anders Olsen

Hagestad eller Soelberg           Hans Olsen                  Lindebrekke    Torchild Paulsen

Legreid            Lars Pedersen                                     Taarblaa          Sylfest Larsen

Haaeim            Gudmund Samsonsen                          Wattetvedt       Torfind Johannesen

Borseim           Ole Iversen                                         Nedre Fylkedal     Aamund Haldorsen

Wambeim        Isach Sjovatsen                                   Sponheim         Paul Sjursen

Øvre Hagestad Ole Hansen                             Ødven             John Hansen

Schaar             John Johnsen                                       Sæbbøe           Peder Nielsen

Syssendahl       Tormod Amundsen                              Feedt               Svend Knudsen

Ødven             Mandrup Pedersen                              Taarblaa          Aad Anfindsen

 

hvilke aflagde den befalede Eed til Norges Grundlov med de Ord som Folio 52 findes anførte.

 

Extra Ret

Sorenskriveren oplæste Amtets Ordre af 13 forrige Maaned, i Følge hvilken skal optages et Forhør eller Tingsvidne betræffende et Sølv Lomme-Uhr, som en ved Navn, Thomas Andersen skal have solgt til en Hardanger!! (mann fra Hardanger) i Augusti Maaned sidstleden, paa Kongsberg.  Dernæst den vedlagde Skrivelse fra Budskeruds Amt af 30te Augusti sidstleden.  Endelig Dommerens udstædte skriftlige Stevning af 1ste denne Maaned, i lovlig forkyndt Stand for Magnus Røyso, Aslach Hjelmoe, Ole Westrem, og Lars Knudsen Møklethun, hvilke Documenter indtages under No: 1, 2, 3,  saalydende  #

  Derpaa fremstod som

  1ste Deponent  Ole Hansen Westreim, blev paamindet at vidne Sandhed, angav sig 30 Aar, forklarede  efter at have anhørt de fremlagde Documentere, at han rigtig nok i sidstleden Augusti Maaned var paa Kongsberg, hvor han logerede hos Mads Onnestad, men de 3de øvrige indstevnte Vidner vare allerede reiste fra Kongsberg den Tid  en eller to Dage \forhen/, saavidt Deponenten erindrer. Deponenten var ikke i Rasmus Mosaasens Huus den Tid, det han erindrer. Under sit Ophold paa Kongsberg, kjøbte han ikke noget Uhr  hverken af Sølv eller af nogen anden Slag  ej heller erfarede han at nogen anden Hardanger paa den Tid kjøbte noget Uhr.

 

1814: 59

 

Han veed saaledes intet til Oplysning om det Omspurgte.  Demitteret.

  2den Deponent  Aslach Sjursen Hjelmoe, blev paamindet at vidne Sandhed, som han lovede, angav sig 20 Aar gammel, forklarede videre, at han i Følge med Magnus Røyso og Lars Møchlethun, var paa Kongsberg i sidstleden Augusti Maaned, hvor de logerede hos Mads Onnestad, og var dette forend 1ste Deponent kom til Kongsberg. Deponenten og Medfølgere vare ikke [i] Rasmus Mosaasens Huus  saavidt han erindrer. Iøvrigt forklarede han overeenstemmende med 1ste Deponent.

  3. Deponent  Lars Knudsen Møchlethun  lovede at vidne Sandhed, angav sig 36 Aar, forklarede eenstemmigen med 2den Deponent, og vidste ej meere til Oplysning.  Demitteret.

  4de Deponent  Magnus Adamsen(?) Røyso, lovede at vidne Sandhed, angav sig 40 Aar gammel  forklarede i et og alt eenstemmigen med 2den Deponent, med Tillæg  at han hørte, af ustevnt Sjur Haagensen Legreid, at han talede om, ommeldte Tid, at have kjøbt et Sølvuhr i Rasmus Mosaasens Huus, men Deponenten saae ej paa Handelen  ej heller hørte videre derom  og lagde det ikke videre paa Minde, saa at han ej nøye kan erindre, om det var i Augusti Maaned eller seenere, Sjur Legreid havde kjøbt Uhret. Videre vidste han ikke til Olysning.  Demitteret.

  Dommeren Eragtede   Forhøret udsættes til den 26 denne Maaned, som den hastigste Tid, bemeldte Sjur Legreid kan blive indkaldt.

 

Nye Sag

Lars Larsen Ouse fremstod for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, med mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnet Amund Amundsen Ouse for ærerørige Ord og beskyldninger, derom at høre Vidner og lide Dom med videre;  Saa fremlagde han og Attest fra vedkommende Forligelses Commission om at Sagen der, den 5te Julii sidstleden, har været foretaget og henviist til Rettergang; hvilke Documenter indtages  saalydende.

  Efter Paaraab mødte Indstevnte og erklærede at han ikke troede at have fornærmet Sandheden imod Citanten Lars Larsen Ouse, men da han har indstevnt ham for ærerørige Ord og Beskyldninger, saa vil Indstevnte hverken antage Citantens Søgemaal eller Stevning for denne Ret, da han som Landeværn Soldat, vil blive søgt for Krigsretten, hvis Citanten synes at være fornærmet paa sin Ære af ham. Til Beviis om at han er Landeværns Soldat, fremlagde han Sergeant Holkesvigs Attest af 17de denne Maaned, hvilken Attest indtages her  saalydende  #

  Citanten paastod Sagen fremmet efter det fremlagde Stevnemaal.

  Dommeren optog Paastanden til Kjendelse.  Derefter blev af Dommeren afsagt saadan  Eragtning:   Ved det i Rette lagde Stevnemaal er Amund Amundsen Ouse vel indstevnt at lide Dom for ærerørige Ord og Beskyldninger for denne Ret, hvilket ikke synes at være urigtigt, forsaavidt, det ikke kunde være Citanten bekjendt at Indstevnte var Landeværn Soldat eller ikke, saa meget meere som Indstevnte ej har mødt ved Forligelses Commissionen, og ej heller ved Stevningens Forkyndelse har tilkjendegivet saadant. Forordningen af 8 September 1812 om Grændselinien imellem den civile og militaire Jurisdiction bestemmer vel at de Militaire i virkelig Tjeneste ej bør søges for den Civile Domstol for Forseelse i Tjenesten, Lovs sager og virkelig Æresager  hvorved en i Tjenesten staaende Militair kunde blive ipligtet en vanærende Straf, men da det i nærværende Sag ej kan vides hvor vidt Indstevnte, kan blive ipligtet en ærekrænkende Straf, da ikke alle saakaldte ærerørige eller ubeqvems Ord bleve saaledes straffede, førend Vidnerne ere afhørte  og Indstevnte desuden ej for nærværende Tid kan siges at være i virkelig Militair Tjeneste, som hjempermiteret Landeværn i Lægdet, saa dristede Dommeren sig ikke, for Tiden at afvise Sagen eller at nægte Citanten sine Vidner afhørte;  thi bør Sagen for saavidt nyde sin Fremme.  Denne Eragtning blev oplæst.

  Citanten fremstillede som

  1ste og 2det Vidne  Mandrup Pedersen Ødven og Haaver Larsen Sævertvedt, bleve formanede til at sige Sandhed  som de lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav sig den første 45 og den anden 40 Aar gammel, ubeslægtede til begge Parter   forklarede videre eenstemmigen at sidstleden Foraar, vare de, som Vurderingsmænd, tilstæde paa Gaarden Ouse, ved Registerings Forretningen efter Sagvolderens Moder, og der kom Sagvolderen i tale med Citanten om et Par Huuseskruer og nogle Bøger, dem Sagvolderen vilde have vurderet Halvparten af til Indtegt for hans Moders Boe, da han paastod at hun ejede dette med Citanten  som skulde eje den anden Halvedeel.  Citanten benægtede dette  sigende:  at han havde afkjøbt Sagvolderens Moder hendes Halvepart.  De talede længe herom  og mangt andet som Vidnerne ikke kan erindre, men de erindrer at Sagvolderen blev vreed  sigende:  at den som gaaer ind hans Huus og tager hvad han vil, den kalder han for Tyv  sine Penge kan han vel bevare  men ikke sine andre Ting. Og herefter vilde han ikke søge Tyvene  men banke dem op. Videre sagde han til Citanten:  hvordan var det vel med Bokken, tog du ikke den  eller stjal du ikke den {ogsaa} ifra mig.  /: hvilke af Udtrykkene kan Vidnerne ikke erindre :/  Videre vidste Vidnerne ikke til Oplysning.  Demitterede

  3die Vidne  Anders Josephsen Lillegraven  Lehnsmand her i Skibredet, angav sig 67 Aar  lovede at vidne Sandhed  som han bekræftede med Lovens Eed, er ubeslægtet til begge Parter   forklarede videre at han, som Lehnsmand, forestod oven omvidnede Registerings Forretning, og forklarede i øvrigt overeenstemmende med 1ste og 2det Vidne, med Tillæg  at han hørte \Citanten/ skjød de tilstædeværende til Vidne  og videre  at han synes erindre Sagvolderen sagde til Citanten:  saa kommer du da atter {hjem} med dine Gamle Skjelmstykker  og videre  at der blev talt om bemeldte Huuseskruer og Bøger, sendte han  /: Lehnsmanden :/  Bud efter Citanten. Videre vidste Vidnet ikke til Oplysning.  Demitteret.

  4. Vidne  Iver Andersen Storøen  blev formanet til Sandhed  som han lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav sig 50 Aar, ubeslægtet til begge Parter, forklarede videre  at for halvandet Aar siden hørte han Parterne tale om omprovede Huuseskruer  og da sagde Sagvolderen til Citanten  at hvis du har faaet Huuseskruerne, da har du erholdt dem for for let Kjøb. Nogen ærerørige Ord mod Citanten har han ikke hørt af Sagvolderen   Paa Tilspørgende af Sagvolderen svarede Vidnet  at Sagvolderen var paa sin Stad en 3 Miles Vej omtrent fra \den/ gaard{en} Ouse da Stevningen

 

1814: 59b

 

for Commissionen i denne Sag, blev forkyndt  og kom ej hjem førend Commissionen var forbie, men enten Sagvolderen var vidende om Stevningen eller ikke  ved Vidnet ej. Videre vidste Vidnet ikke til Oplysning   Demitteret.

  I Anledning heraf forbeholdt Sagvolderen sig nærmere at bevise sit Forfald ved ej at have mød ved Forligelses Commissionen.

  Citanten indlod nu Sagen til Doms med Paastand efter Stevningen  og at blive tilkjendt Processens Omkostninger af Sagvolderen efter Dommerens Skjøn

  Sagvolderen  med Benægtelse af alt ubeviist  maatte forlange Sagens Anstand til førstkommende Sommerting for Gravens Skibrede 1815, for at begjegne Sagen med Contra Stevnemaal, til yderligere Oplysning og Medbeviser om det Paastevnte

  Citanten havde intet mod Udsættelsen.

  Dommeren Eragtede:   den forlangte Anstand bevilges.

  Citanten betalede Incammination 4 mrk 10 s   for 4re Vidner 16 s Sølv værdie.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 20 s Sølv Værdie, for en Eragtning 6 s:, Udsættelsen 6 s:  contra Qvæstioner 4 s Sølv værdie

 

Da Dagen var forløben blev Tinget udsat til i Morgen.

Nannestad.      Helje Hansen Herreid, Jacob Nielsen Herreid, Peder Aslachsen Herreid, og Andve Nielsen Herreid  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  d: 22 October  blev Tinget fortsat ved de forbenevnte Personer,  ingen meldte dem med Sager eller deslige for Retten,  hvorfore blev publiceret efterskrevne Almues Documenter

  No: 1.  Skjøde fra Knud Iverssøn Windahl til Aslack Iverssøn paa 6 ¾ mrk Smør  med Bygsel og Herlighed  i Windal  No: 20  dateret 9 Junii 1814  for 100 Rbd N: W:   ½ prC:  3 mrk

  No: 2.  Ditto fra Hans Olsen Hagestad til Hans Olsen paa 12 mrk Smør  1 Geedskind  uden Bøxel  i Solberg  No: 92  dat: 21 October 1814, for 200 Rbd   ½ pCto  1 Rbd.

  No: 3.  Ditto fra Sjur Larsen Sæd til Jacob Siursen paa 9 3/8 mrk Smør  med Bygsel  og overbygsel til 1 5/16 mrk Smør  Gravens Præstebord benneficeret  og ligeledes 1 5/16 mrk Smør  Eifjords Kirke benneficeret  i Meehuus  No: 107  dateret 20 Octbr: 1814  for 10 Rbd  og Vilkaar 415 rd    ½ pCto  2 mrk

  No: 4.  Hiemmelsbrev fra Endre Simonssøn Lione med flere Arvinger efter Gurrie Larsdatter Lione  til Enkemanden Michel Iversen paa ½ Løb Smør  ¼ Hud  ¼ Tønde Salt  med Bygsel og Herlighed  i Lione  No: 55  for 100 Rbd  dat: 21 Octbr: 1814   ½ ProCto  3 mrk.

  No: 5.  Forpagtnings Contract mellem John Hansen Westrem og Hellie Dagssøn Krogevig  hvorved Hellie Dagssøn bliver bruger af 1 Løb 21 mrk Smør  ½ Løb Salt  ½ Hud  med Bygsel og Herlighed  i Yttre Wichnes  No: 85.  Dat: 22 Octbr: 1814.  Forhen brug!! (brugt) af Tollev Ell...sen(?)

  No: 6.  Skifte efter Tosten Rovatssøn Møchlethun, sluttet 11 Julii 1814, \...?/ hvorved nogle Huusebygninger er udlagt Datteren Giertrue Tostensdatt: for 33 rbd 2 mrk.

  No: 7.  Pante Obligation fra Michel Johnsen Tvetto til Anders Tronssøn Eide  stor 100 Rbd N: W:  mod Pant i Løsøre  dat: 21 Octbr: 1814.

  No: 8.  Ditto fra Aslach Iverssøn Windal til Knud Iversen Windal  stor 100 Rbd N: W:  og Pant Windal  No: 20,  dat: 9 Junii 1814.

  No: 9.  Wilkaarsbrev fra Jacob {Thorsen} Siursen til Forældrene Siur Larsen Sæd og Hustrue paa Aarlig Vilkaar Mehuus  dat: 20 Octbr: 1814.

  No: 10.  Ditto fra Gunder Christiansen Bolstad til Helve(?) Ellingsdatt: paa Wilkaar af Gaarden Bolstad  dat: 19 Septbr: 1814.

  No: 11.  Fredlysning, af Lars Ingebrigtsen Aaseims Brug  dat: 22 Octbr: 1814.

  No: 12.  Aflyst Obligation af John Tronsen Tvedto til Anders Tronsen Ejde  stor 100 Rbd S: V:  og Pant i Løsøre  dat: 28 May 1813.  Tinglyst 29de samme Maaned, qvitteret 21 Octbr: 1814 for alt.

 

Herr Fogden fremlagde dernæst sin affattede Restance Liste  som  efter at være Examineret blev rigtig befunden at udestaae 1590 rbd 3 mrk 15 s     De sædvanlige Tingsvidner blev Examineret  og besvaret  som i forrige Protocoll folio 235 findes antegnet.

 

Da  efter Paaraab  ingen meldte sig med mere  blev Tinget sluttet.                   Nannestad

Anve Herreid, Helie ibidem, Jacob ibid:  og Peder Herreid  alle med iholden Pen.

 

 

 

Høsteting for Kingservig og Røldal 1814.

Aar 1814  den 24 October  blev Retten til det almindelige Høste, Sage og Skatte ting sadt paa Tingstædet Utne  og betient af mig  Nannestad, som Const: Sorensk:  i Overvær af de 4 Laurettes Mænd, Amund Gribsen Maakestad, Lars Johannesen Qvæstad, Ole Iversen Ragde og Hendrich Tobiasen Mansager, som alle 4 aflagde den befalede Eed  og betalede hvær 60 s: S: V:  eller 7 d 6 s DC:   Tilstæde Fogden Hr: Budtz, Læhnsmanden  og en Deel Almue.

 

Hvor da blev publiceret de samme Anordninger som for Johndal

 

1814: 60

 

Fogden fremstillede dernæst følgende, som formedelst Forfald ej har kunnet aflægge Troskabs Eed til Norges Grundlov, som norske Borgere   see Fol: 58.

 

Horre               Thore Knudsen   skriftlig                      Østerhagen      KnudThorsen den ældre

Rabben            Helleig Larsen                                                                         skriftlig

ditto                 Knud Olsen                                         ditto                 Ole Aslachsen

Hamre             Knud Arnesen   skriftlig                       øvre Berge       Torchild Amundsen

Gryting Ole Olsen                                            ditto                 Michel Thoresen

Sejm                Ole Knudsen   skriftlig             Tuft                  Jacob Heljesen

ditto                 Anfind Josephsen                                ditto                 Jacob Olsen

Præstgaard      Ole Ormsen                                        Sælleland         Thore Monsen (Hansen?)

Lønning            Amund Olsen                                      Skare               Ole Svendsen

Wasvig Ole Osmundsen                                   ditto                 Sjur Salomonsen

Wættertuun      John Ingebrigtsen                                 Jøssendahl       Ole Thorsen

Jordahl             Daniel Danielsen                                  ditto                 Ole Johnsen

ditto                 Jacob Larsen                                       Frejm               Samson Olsen   skriftlig

ditto                 Helje Amundsen                                  ditto                 Niels Olsen   ditto

Iisberg             Johannes Ellingsen                               Ejtrem              Ellev Johnsen

Qvalnæs          Helje Christophersen  skriftlig   Staen               Peder Larsen

Fræsvig            Lars Samsonsen                                  Mæland           Helje Jacobsen

                                                                                  Luttrum            Anders Olsen

 

hvilke samtlige aflagde Troeskabs og Lydigheds Eed til Norges Grundlov og Constitutionen paa lovbefalet Maade, med de Ord, som Folio 52 findes anført

 

Nye Tingsvidne Sag,  om Fjeldstrækningen Nubshallen og Ullevadstranden samt Staavesvigen

hvori fremstod for Retten Helje Ormsen Øveland (Øverland?), Torchild Amundsen Saltvold, Knud Knudsen Seim og Jacob Olse Tufte, som fremlagde Indkaldelse af 16 Junii 1814 til Indbyggerne i Røldahls og Kingservigs Skibrede i lovlig forkyndt Stand, at melde sig om nogen finder sig Brugs eller Ejendoms berettiget til en Fjeldstrækning i Haukeli Fjeldet, nemlig Nubshallen, Ullevadstranden og Staavesviigen, som de formeene er Kongens Almending  og agte at søge sig tilbygslet; alt til et lovlig Tingsvidne.  Hvilken Indkaldelse blev oplæst og lyder saaledes  #

  Efter Paaraab mødte Niels Hellejgsen Rabben, som androg, at han allerede har optaget et Tingsvidne her for Retten, som han formeener godtgjør, at han er den første der har optaget Tingsvidne henseende denne Fjeldstrækning  og at han til samme er trængende, hvilket Tingsvidne han nu ikke havde tilstæde, og maatte derfor begjære dette Tingsvidne udsat til førstkommende Sommerting for dette Skibrede, 1815, for der at fremkomme med hans lovlige Indsigelser.

  Ole Amundsen Hamre mødte og, og maatte forlange Tingsvidnet udsat til bemeldte Sommerting 1815, for da med Vidner at bevise sin Ejendoms og Brugs Rettighed til bemeldte paastevnte Fjeldstrækning.

  Comparenterne vilde afvarte disse tvende Mænds Beviisligheder paa bemeldte Sommerting

  Eragtet:   Tingsvidnet udsættes til førstkommende Sommerting 1815 for Røldals og Kingservigs Skibrede.

  Citanterne betalede Incammination 4 Rbmrk 10 s Sølvværdij   Niels Rabben betalede Tilsvarspenge 20 Rbs: Sølv Værdi  og den halve Udsættelse 3 Rbs: Sølvværdi   saa gjorde og Ole Amundsen Hamre.

 

Da ingen meldte sig med noget, blev Tinget udsat til i Morgen.

Nannestad.     Hendrich Mansager, Amund Maagestad, Lars Qvæstad, Ole Ragde  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  den 25 October  Continuerede Høste tinget for Kingservigs Skibrede med de samme Rettens Personer, som i gaar.

 

Nye Sag

Torjuls Eliasen Ejde fremstod for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnt Halvor Thobiasen Mansager for Gield 110 rd DC:  eller 18 rbd 2 mrk N: V:  derom at høre Vidner, til Bevisligheder og lide Dom,  saa fremlagde han og Attest fra Vedkommende Forligelses-Com/m/ission om at Sagen der den 10 Junii sistleden har været foretaget og henvist til Rettergang, da den indvarslede ej mødte, hvilke Attest lyder saaledes  #

  Den indstevnte blev paaraabt, men mødte ikke  ej heller nogen paa hans Vegne.

  Citanten forlangte Sagen fremmet  og fremstillede de 2de indstevnte Vidner Helje Michelsen Mansager og Elias Hendrichsen Jelle, som blev paamindede om Edens Vigtighed, lovede at Vidne Sandhed, som de bekræftede med Lovens Eed, angav sig den første 24 og den anden 25 Aar, den første ubeslegtet til begge Parter, den anden Brodersøn til Citanten.  Den første forklarede videre at sidstleden Sommer 1813 hørte han Indstevnte fleere gange, paa forskillige Tider, tilstod at være skyldig Citanten 160 rd DC:  paa den Maade, at de havde havt en Handel sammen  hvorved hver af dem havde vundet ommeldte Summa, og at indstevnte havde solgt Vahrene, og saaledes havt Handelen under sin Bestyrelse.

 

1814: 60b

 

Citanten har bekjendt for Vidnet at han af desse 160 rd DC: har erholdet af Indstevnte 50 rd DC:  og saaledes rester den paastevnte Summa.   Det andet indstevnte Vidne, sagde at han paa samme Tid som første Vidne, og har hørt den samme Tilstaaelse af Indstevnte, skjønt han ikke saa nøje har lagt det paa Minde  og altsaa ej nøjere kan gjøre nogen Forklaring herom.   Videre vidste Vidnerne ikke til Oplysning,  vedstode deres Prov  efter at samme var dem forelæst.   demitterede.

  Citanten indlod Sagen til Doms med Paastand om, at indstevnte Halvor Tobiassen Mansager maatte vorde ipligtet at betale ham de paastevnte 18 Rbd: 2 mrk Navneværdie, med Renter 5 ProCto fra Stevningens Dato til Commissionen, samt Processens Omkostninger med Tidsspilde og videre, efter Dommerens Skjøn, og endelig  at udrede Bøder for unødig Trætte.

  Dommeren Eragtede:   Sagen optages til Doms.

  Citanten betalede Incammination og for 2 Vidner, 5 Rbmrk 10 s Sølværdi.

 

Hr: Fogden Budtz fremstillede dernæst følgende stemmeberettigede Borgere af Kingservig Skibrede, som skal aflægge Eed til Norges Constitution     see foran paa dette Folio.

 

Helleland          Hr: Fændrik Lind                                 Lofthuus           Tobias Haldorsen

Oppedahl         Knud Gundersen                                 Aarhuus           Amund Johannesen

                                   NB  Lysekloster                                                         NB  Lysekloster

Øvre Berven    Torbjørn Olsen                                    Sexe                Tosten Omundsen

Hovland           Ole Heljesen                                       Gjerstvedt        Sjur Knudsen

ditto                 Helje Olsen                                         Bleje                Yttorm!! (Guttorm?)

ditto                 Tosten Johannesen                                                         Knudsen

Store Naae      Haagen Iversen                                                                       NB  Lysekloster

Reesetter         Ole Jacobsen                                      ditto                 Michel Mathiassen

ditto                 Wiglich Olsen                                                                         (NB  Lysekloster?)

Haugstvedt       Asbjørn Johannesen                            ditto                 Knud Michelsen

Willure Johannes Olsen                                   Rogde              Ole Jacobsen

Heng                Aslach Ingebrigtsen                             Aga                 Ørjans Wiglachsen

                                                                                  Langesætter     Elling Nielsen

                                                                                                                      NB  Lysekloster

                                                                                  Hildahl Ole Olsen

                                                                                                                      NB  Lysekloster

 

Hvilke alle aflagde den befalede Eed til Norges Grundlov  \med de Ord/ som Folio 52 findes anført.

 

Nye Sag!

Johannes Sjursen Tvedt fremstod for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnet, Svend Aslachsen Ystenæs, for Gjeld 17 Rbd 5 mrk 8 s Navneværdi; derom at høre Vidner, see Beviisligheder og lide Dom;  Saa fremlagde han og Attest fra vedkommende Forligelses Commission om at Sagen der, den 3de denne Maaned, har været foretaget, og henviist til Rettergang,  hvilke Documenter indtages her  saalydende  #

  Den Indstevnte blev paaraabt, mødte ikke, men paa hans Vegne mødte Lehnsmand Christen Haugse, som paa hans Vegne vedtog lovlig Varsel  og vilde afvarte hvad Citanten videre havde at i Retteføre.   De indstevnte Vidner mødte, undtagen Niels Instenæs  som var paa Rejse  og hvis Vidnesbyrd Citanten for denne Sinde frafaldt.

  Citanten fremstillede som

  1ste Vidne  Amund Heljesen Oppedahl, blev paamindet om at vidne Sandhed, som han lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav sig 33de Aar, ubeslægtet til begge Parter; forklarede videre paa Tilspørgende at noget for Kyndelsmisse sidstleden omtrent, var Vidnet forsamlet med Citanten og Sagvolderen i Bergen, hvor Citanten androg for Sagvolderen, at han af det udeblevne Vidne Niels Instenæs, havde endeel Penge til gode paa Handel, og da Sagvolderen havde havt en Samhandling med bemeldte Niels Instenæs, saa blev han  /: Sagvolderen :/  med Citanten saaledes foreenet:  at Sagvolderen forpligtede sig til, at betale til Citanten Halvedelen af den Summa som Citanten hos bemeldte Niels Instenæs, paa Handel, da havde til gode  og hvilken Summa Sagvolderen da declarerede at have modtaget af bemeldte Niels Instenæs. Sagvolderen sagde endog til Citanten:  ”Du kunde nok faae Pengene nu, men vil du give mig Fordrag til jeg kommer hjem, var det vel”; hvormed Citanten var fornøjet. Om Aftenen  da Foreeningen skeede, vare Parterne noget beskjenket, men om Morgenen efter, da de atter vedtoge Forliget  vare de ædrue. Vidnet hørte aldeles ikke hvor stor den Summa var eller skulde være, som Sagvolderen, til Citanten forpligtede sig at betale, og hørte Vidnet ej andre Bestemmelser end som omforklaret, skjønt han kunde ej andet forstaae end at Sagvolderen var vidende om Størrelsen af den Summa han paa Niels Instenæsses Vegne forpligtede sig at betale Citanten. Senere hen, ud paa Sommeren sidstleden  hørte Vidnet paa Gaarden Tvedt, i Citantens Huus; at Parterne atter talede om bemeldte Fordring og Foreening, og da vilde Sagvolderen have det saaledes at han ikkuns var forpligtet at betale Citanten en Fjerdepart af den

 

1814: 61

 

Gjeld som Niels, som omforklaret, var skyldig Citanten, og hvilken Fjerdepart Sagvolderen da angav til 54 rd DC:  eller 9 Rbd: Navneværdi, og hvis Citanten ej vilde modtage denne Sum, saa vilde Sagvolderen oppebie Dom, og vilde ej betale for Niels Instenæs   Videre vedstod Vidnet ikke til Oplysning.  Demitteret

  2det  Torbjørn Gundersen Ystenæs, blev formanet til Sandhed, som han lovede og bekræftede med Lovens Eed, angav sig 40 Aar gammel, ubeslægtet til begge Parter; forklarede Videre paa Tilspørgende, at han var tilstæde med Parterne i Bergen den af første Vidne omforklarede Tid, og hørte han da den samme Foreening mellem Parterne som af første Vidne er forklaret, skjønt han lagde ej saa nøje Mærke til det om Aftenen som om Morgenen efter  og hørte dette Vidne ikke heller Størrelsen af Summen, men Vidnet forstod ej Forliiget anderledes end at Sagvolderen forpligtede sig at betale Citanten Halvedelen af Halvedelen  eller Fjerdeparten af den Gjeld som Anmeldte Niels Instenæs, paa omforklarede Handel, skyldede Citanten. Vidnet var og tilstæde paa Gaarden Tvedt i Sommer, med første Vidne og Parterne, hvor han hørte den samme Samtale og Tilbud af Sagvolderen som af første Vidne er omforklaret, nemlig at han  /: Sagvolderen :/  vilde betale til Citanten 53 eller 54 rd DC:   Videre vidste Vidnet ikke til Oplysning, vedstod sit Prov   Demitteret

  Citanten indlod nu Sagen til Doms med Paastand efter Stevningen, samt at blive tilkjendt Prosessens Omkostninger skadesløs, efter Dommerens Skjøn; Alt med Forbeholdenhed af videre Tilsvar og alt lovligt om fornødiges.

  Lehnsmand Haugse, paa Sagvolderens Vegne, med Benægtelse af alt ubevisligt fremført i denne Sag, indlod ogsaa Sagen til Doms, med Paastand om at Sagvolderen maatte blive friefunden for Citantens ubeføjede Tiltale i denne Sag, hvis Citanten ikke vil modtage de 53 rd 3 mrk DC:  som han formente var Gjenstanden for Forliget  og at Sagvolderen maatte blive tilkjendt Prosessens Omkostninger skadesløs, efter Dommerens Skjøn.

  Citanten henholdt sig til sit Forrige.

  Da ingen havde Videre at tilføre:  Eragtede Dommeren:   Sagen optages til Doms.

  Citanten betalede Incammination og for 2 Vidner 5 Rbmrk 10 s Sølv Værdi.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge og for 2 Vidner 28 Rbs Sølvværdi.

 

Gammel Sag   Folio 51   Brynild Ølversen Berven contra Trond Godvindsen Diønne.

Trond Godvindsen Diønne mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel, contra til dette Ting, at have indstevnt Brynild Ølversen Berven, i den af ham, mod contra Citanten, paa sidste Sommerting anlagde Sag, angaaende Fratrædelsen af Contracitantens paaboende Gaard Diønne,  hvilken Attest blev oplæst og lyder saaledes:  #    Dernæst fremlagde han et ham, af John Ørjansen Diønne meddelt Bygselbrev paa 1 Løb Smør  1 Huud i Gaarden Diønne  No: 4  og udi Aakre Ødegaard ½ Løb Salt  med Bygsel  og Overbygsel til ½ Løb Salt  hvilket Bygselbrev er dateret 8de  og tinglæst 10de Junii 1807, og som vil findes denne Act vedhæftet i sin Tid.

  Hoved Citanten med Curator Johannes Tostensen Haaland (Haalund?) mødte, Vedtog lovlig Varsel og vilde afvarte hvad Contra Citanten havde at iretteføre, samt forinden fremlagde Continuationsstevning, hvori ogsaa findes anført som Citant Ole Ølversen Berven, som nu frafaldt Sagen og altsaa udgaar. Brynild Ølversen fremlagde og Attest af 16 Augusti 1814 om sin Alder,  hvilke Documenter bleve oplæste og indtages  saalydende  #

  Contra Citanterne vedtog lovlig Varsel paa Contra Stevningen  og ville Parterne samtale om Forlig  til hvilken Ende de begjerede \udsadt/ Sagen til Morgen \tidlig/

  Eragtet   den forlangte Anstand bevilges

 

Da Dagen var forløben blev Tinget udsadt til i Morgen.

Nannestad     Lars Qvæstad – Ole Ragde – Henrich mansager  og Amund Mogstad  alle med iholden Pen

 

 

Næste Dag  den 26de October  continuerede Høstetinget for Kingservigs Skibrede; Retten betjent af mig og efterskrevne Laugrettesmænd:  Amund Johannesen Aarhuus, Ole Olsen Hildahl, Ole Iversen Ragde og Iver Olsen Uthne

 

Hvor da!   Blev paaraabt den fra i Gaar udsatte Sag  Brynild Berven, contra Trond Diønne, hvori mødte de samme Personer, saa mødte og Brynild Bervens Broder Ole Ølversen, som Ejer af det \anden/ Halve af Contra-Citantens tilbygslede Brug;

  Samtlige Parter meldte at de nu om denne Sag vare saaledes foreenede:   1mo  Contra-Citanten Trond Godvindsen Diønne, skal, til bemeldte Brynild og Ole Ølversønner Berven overlevere, det Halve af det hand, i Følge bemeldte Bygselbrev, tilbygslede Jordebrug i Gaarden Diønne og Aakre Ødegaard, til Lovens første Faredag 1815, med Huusebygninger og alle andre Tilliggender af hvad Navn nævnes kan, til fri Raadighed, Brug og Bestyrelse for bemeldte Ole og Brynild Ølversønner  saaledes som disse indbyrdes kan blive foreenede; den anden halve Gaard skal bemeldte Trond Godvindsen Diønne, upaatalt i alle Maader have Ret og Friehed at bruge og bestyre, udi 10  siger Ti  paa hinanden følgende Aar, fra Fardag

 

1814: 61b

 

1815 at regne, med de samme Rettigheder og Pligter som ham tilkommer og paaligger med Hensyn til Gaardens Bestyrelse, efter forbemeldte Bygselbrevs Indhold, {Naar disse 10 Aar} efter Andeel paa det halve Brug. Naar disse 10 Aar ere forbie, da afstaaer ligeledes Trond Diønne dette halve Brug til bemeldte Ole og Brynild, mod fra den Tid af, for sig og Hustrues Levetid at nyde af hele Gaardebruget følgende aarlige Vilkaar  nemlig  3  siger Tre  Tønder Byg, samt Rettighed til at optage et Stykke Mark paa Hjemmebøen  af et Halvt Maal Sjellands Alen Vidde i den saakaldede Hetledalen, hvilket Stykke han bruger til Agerland  og hvortil han erholder fornøden Gjødning af den som falder paa Gaarden; Saa skal de og have Føde til 1  siger Een  Koe og 6  siger Sex  voxne Sauv-Smaler, hvilke Creature af Gaardens Ejere frit for dem, skal rygtes og sties  og Afdrotten dem frit tilleveres, saalænge de opholde sig paa Gaarden, i hvilket Tilfælde  nemlig saalænge de opholde sig paa Gaarden, de og skal have frit Huus, Lys, Varme, saalænge de opholde sig i Stue med Ejerne, samt Opvartning, Pleje og Tilsyn i Alderdommen. Naar en af Vilkaarstagerne ved Døden afgaaer, bortfalder det Halve af ovenbenævnte Vilkaar, undtagen Koens Foder, hvilken den Længstlevende, som anført, helt beholder. Vilkaarstagerne skal og erholde af Ejerne, paa et beqvemt Sted udviist, en Huusetuft at bygge sig Stuehuus paa, hvilket Huus efter begges Dødsfald, skal bort flyttes og tilfalde Tronds og Hustrues Arvinger.   2do  For dette Vilkaar skal Trond og Hustrue saalænge de ere Arbejdsføre, paa Gaarden arbejde for Ejerne  om Vaaren Fire Dage  og om Sommeren Sex Dage; Saa længe Trond er istand dertil, skal han skaffe Brænde til Huuset af Gaardens Skov.   3tio  Førstanstundende Foraar skal hele Gaarden deles i to lige Deele med Huuser og Alt, imellem bemeldte Trond og Ejerne efter uvillige Mænds Skjøn, hvilken Deeling skal staae ved Magt i to Aar  i hvilken Tid de skal bruge Gaarden omfares  /: vexelviis :/, men hvis ingen af Parterne efter disse 2 Aars Forløb, finde sig brystholden med Skiftningen  da skal samme ansees som ugjort, og det staaer dem enhver af Parterne frit for, enten ved Rettens Middel eller ved Overeenskomst paa anden Maade at deele Gaarden saaledes at enhver er i Behold.

  Ovenstaaende Forliig blev for Parterne oplæst, hvormed de erklærede sig i et og alt fornøyede som rigtig tilført efter deres Foreening  og hvorpaa de vare begjærende til Stadfæstelse, Rettens Dom; hvor efter af Dommeren, til Stadfæstelse paa dette Forlig, blev afsagt saadan

Dom

Ovenstaaende Forliig, indgaaet af myndige Mænd, bør, i Følge Norsk Lovs 5 Bogs 1 – 1 uryggeligen at efterkommes og fuldbyrdes, 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og fastsatteTerminer, under Adfærd efter Loven.

  Hver af Parterne betalede Incamminations Penge 4 Rbmrk 10 s Sølv værdi

 

Gammelt Tingsvidne   Fol: 34 og 51   om Fieldstrækningen Halmevadshalden (Holmevandshaldet?),

blev paaraabt, hvori mødte Niels Hellachsen Rabbe paa sin Fader Hellach Larsen Rabbes Vegne, som androg at han ikke ansaa det fornødent at føre flere Vidner, og derfor sluttede Tingsvidnet fra sin Siden!!.

 

Foged Budtz fremstillede dernæst følgende af Kingservigs Skibrede som ej havde aflagt Eed til Constitutionen.    See Fol: 60.

 

Alsager            Sjur Arnesen                                       Alsager            Thomas Larsen

Ditto                Lars Guttormsen                                  Haugse Jacob Pedersen

Biotvedt           Hejne Arnesen                         ditto                 Iver Olsen

ditto                 Engel Olsen   NB  Lysekloster Tvesme            Sjur Olsen

                                                                                  Ystenæs           Arne Olsen

 

Hvilke alle aflagde den befalede Eed til Norges Grundlov med de Ord som Folio 52 er anført

 

Gammel Sag   Michel Halsteensen Lofthuus contra Tobias Haldorsen Ejdnæs, om endeel Kobber   Folio 41, 44, 50 og 56,

blev paaraabt  og mødte da Citanten Michel Lofthuus, som og Tobias Ejdnæs, som androg at han vel i Følge den erholdte Udsættelse fra September Maanedsting burde have contrastevnt  men da han i denne Mellemtid har, som Valgmand, for Kingservigs Præstegjeld, maattet gjøre en Rejse til Bergen, har han ikke seet sig istand til, formedelst Sagens Vidtløftighed at kunne udtage Contrastevning til dette Ting, saa meget meere som han har seet sig nødt til at indstevne Hoved-Citanten til Forligelses Commissionen, hvorfore han var begjærende Sagens Anstand til førstkommende Maanedsting, December maaned førstkommende, til hvilken Tid han vidst ville udtage Contrastevning og oplyse Sagen fra sin Side, hvilket han formeente ikke Retten nægtede ham.

  Citanten Michel Halstensen Lofthuus maatte protestere i kraftigste Maade mod den forlangte Anstand, saa meget meere som Sagvolderen har havt fuldkommen Tid nok til at udtage Contrastevning, da den ommeldte Rejse til Bergen foregik i September Maaned  og altsaa er Udsætteslen ej andet end unyttige Udflugter til Sagens unyttige Forhaling, hvilket han troede var stridende mod Lovgivningen  og in specie Forodningen af 3de Junii 1796; han maatte derfor paastaae Dom i Sagen  dog under Reservation af videre Tilsvar og alt lovligt, med Paastand og videre

  Tobias Ejdnæs refererede sig til sit Forrige,  saa gjorde og Citanten.

  Dommeren Eragtede:   For ej at gjøre sig skyldig i Rettens Fornægtelse kunde Dommeren ikke nægte den forlangte Anstand, men maatte forbeholde sig ved Sagens endelige Paakjendelse at ipligte Tobias Ejdnæs, Bøder for Sagens Forhaling  om samme maatte befindes i Overeenstemmelse Forordningen af 3 Junii 1796

  Tobias Ejdnæs betalede Udsættelsen med 6 Rbkskilling Sølvværdie.

 

1814: 62

 

 

Derefter blev foretaget det fra den 21de denne Maaned udsatte Justits Forhør Fol: 59, da nu den af 4 Deponent Magnus Røyso omforklarede Siur Haagensen Lejgrejd paa en Rejse var her til Stæde paa Tinget, og havde paa Rejsen hørt at han skulde være indstevnet hertil at møde, skiønt den af Dommeren udstedte Stevning, hvormed han og Magnus Røyso vare indstevnte til i Dag, ei formedelst hans Fraværelse var ham forkyndt. Da det saavel i Gaar som i Dag har været stormende Vejr  der har gjort det umueligt for {nogen at} komme fra Ejdfiord her til  saa antog Dommeren Comparentens Forklaring  uagtet han ikke har faaet Stevningen tilbage  og Magnus Røyso ikke møder.

  Comparenten Sjur Lejgrejd blev paamindet om at sige Sandhed og Straffen for Meneed, samt forelæst bemeldte Magnus Røysos Forklaring, hvorpaa han afgav saadan forklaring:  at han rigtig nok, som af Magnus Røyso er forklaret  har fortalt ham  og virkelig ogsaa i sisteleden Sommer, hvad Tiid erindrer han ikke, paa Kongsberg kiøbte et Sølv Lomme Uhr  og skede Handelen ikke egentlig i Rasmus Masaasens Huus  men paa Gaden, paa den Maade:  at Deponenten solgte en rød Hoppe til en Mand han ej ved Navn paa, og denne bød ham et Sølv Lomme Uhr i Betaling, i det samme kom der en anden Person som sagde  her skal Du faa kiøbe et Uhr af mig om Du har Lyst, Deponenten saa paa Uhret og afkiøbte ham {Uhret} \samme/ i manges Overvær for 160 rd DC:  Deponenten kiendte ikke Selgeren  ej heller mindes han hvorledes Personen var klædt. Deponenten sagde at han har Uhret endnu, men da han ikke tror at have handlet med en Tyv  ej heller paa nogen urettelig Maade har tilforhandlet sig Uhret, saa vil han ikke udlevere samme  med mindre der opgives tydelige Mærker med Navner og Vidre, samt faar sine udlagde Penge tilbage.  Deponenten viste ikke vidre til Oplysning, og da han ikke har aflagt nogen vidre afvigende Forklaring fra Magnus Røyso  saa blev han demitteret  efter at han havde erklæret at have hos en Uhrmager udlagt for Reparation paa Uhret 36 rd DC:  som han og vil have godtgjort.

  Erachtet   Forhøret sluttet.

 

Publicationer

  1.  Skiøde fra Aamund Johannesøn til Knud Haldorsøn Oppedal paa 22 ½ Mark Smør, ½ Bukskind, ½ Faarskind  med Bygsel og Herlighed, samt Overbygsel til 22 ½ Mark Smør, ¼ Huud  ¼ Løb Salt  i yttre Bue  No: 7   dtr: 15 Octbr: 1814  for 1125 rd  og Vilkaar 650 rd   ½ pCto  8 – 5 – 4 s

  2.  Ditto fra Lars Helleigsøn Rabbe til Nils Helleigsøn paa 4 Marker Smør  \med B: og H:/  i Pladset Diuve under Houge  No: 4  for 333 – 2 – 0   dtr: 24 Octbr: 1814.   ½ pCto  1 – 4 – 0

  3.  Skifte efter Giøa Omundsdtr: Eitrem  sluttet 28 Febr: 1814, hvorved 1 pd: 12 mrk Smør i Eitrem  No:      og 2 mrk Smør i Tvedt øde  er udlagt Enkemanden Jacob Christensøn for 200 rd

  4.  Bygselbrev fra Provst Hertzberg til Toriels Asgildsøn paa Landskyld 18 mrk Smør  ¼ Huud   Skatteskyld 1 pd 7 ½ mrk  i Mæland  No:       forhen brugt af Asgild Ystensøn   dtr: 12 Septbr: 1814  hvorhos fulgte Revers og Bog.

  5.  Ditto fra do: til Tosten Jarandsøn Mæland paa Landsk: 1 Løb Smør,  Skatteskyld 2 pd: 14 mrk Smør  i Mæland  No:       forhen brugt af Jarand Tostensøn   dtr: 31 Augustii 1814.  hvorhos fulgte Revers og Bog.

  6.  Fæstesæddel fra Berge Olsøn Aga til Gunder Torgersøn paa et Plads under Aga   dtr: 25de Octbr: 1814  hvorhos Revers og Bog

  7.  Forligelses Commissions Forliig Espe og Mælands Opsiddere  passeret 5 Janv: 1814

  8.  Vilkaarbrev fra Ole Iversøn Ragde til Moderen Giøri Samsonsd: paa Levekaar af Ragde

 

1814: 62b

 

dtr: 25 Octbr: 1814

  9.  Ditto fra Toriels Asgildsøn til Forældrene Asgild og Herbor   dtr: 24 Octb: 1814, paa Vilkaar af Mæland.

  10.  Ditto fra Knud Larsøn Mæland til Forældrene Lars og Anna paa Vilkaar af Mæland   dtr: 24 Octb: 1814.

 

Herr Fogden fremlagde dernæst til oplæsning Restance Listen  som viser at i disse Skibreder udestaar Skatter til Beløb 1369 rbd 5 mrk 10 s      De sam/m/e Tingsvidner som paa de andre Tinge omhandler  blev ogsaa her fremlagt og besvaret som i hin Protocoll fol: 235

 

Til som Laugrettes mænd paa forestaaende Som/m/erting at tiene Retten  opnævnede Lehnsmanden  Wiglig Sjursøn Maagestad, Peder Larsøn Maagestad, Tobias Haldorsøn Lofthuus og John Larsøn Eidnes  hvilke alle ere nye Mænd.

 

Da efter Paaraab ingen meldte sig med mere for Retten  blev dette Høsteting sluttet.

Nannestad      Lars Qvæstad, Ole Ragde, Henrik Mansager og Omund Maagestad  alle med p: Pen.

 

 

 

Aar 1814  den 30te October  blev Retten sat paa Sorenskriver gaarden Helleland af Const: Sorensk: Nannestad, i Her: Sorenskriver Korens Forfald som nærværende ved Storthinget, i overvær af de tvende Laugrettes mænd som Vidner  Lars Torsøn Oppedal og Haldor Haldorsøn ibidem, for at afsige Dommer i de til Doms optagne Sager paa sidstleden Høstetinge.

 

Hvorda!

 

I Sagen  folio 60  Torjuls Eliassøn Eide contr: Halvor Tobiassøn Mansager for Gield 18 rbd 2 mrk N: V:   blev afsagt og oplæst saadan

Dom.

Under denne Sag har Torjuls Eliassøn Eide, Sagsøgt Halvor Tobiassøn Mansager for Gield 18 rd 2 mrk Navne Verdie, som denne restderede!1 paa en mellem dem værende Samhandel, ved de første!! (førte) Vidner har Citanten under Sagen beviist, at Sagvolderen Halvor Mansager skylder ham den paasøgte Sum, efter hvilke beviiser han maae tildømmes det paasøgte  saa meget mere som Sagvolderen ei har mødt for Retten med Indsigelse mod Kravet, og da Sagvolderen ei heller har mødt ved Forligelses Commissionen, vil han endvidere blive at ipligte Sagens omkostninger  samt Bøder til Justids Cassen for unødig Trætte.  Det anmærkes og bevidnes herhos at da Stevningen har været Mundtlig  er heller ingen urigtighed med stemplet Papiir under Sagen begaaet.   Thi Kiendes for Ret:   Halvor Tobiassøn Mansager bør at betale til Citanten Torjuls Eliassøn Eide de her paasøgte 18 rd 2 mrk N: V:  siger atten Rbd: 2 mark Navne Verdie, samt i denne Sags omkostninger med Tidspilde 6 rbd N: V:  siger Sex Rigs bank daler navne Verdie, saa bør han og at udrede \Renter/ til Citanten af de 18 rd 2 mrk N: V: med 5 proCento fra 6 Junii 1814 til betaling skeer, og end videre; Bøder til Justids Cassen for unødig Trætte  saameget som Dom og Seigl koster  med {50} \1 – 5 – 4 s/  siger {femtie} \1 – 5 – 4/ Skilling S: V:   Alt idømte udredes og efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Excutions Tvang og Adfærd efter Loven.

 

I Sagen  folio 60,  Johannes Sjursøn Tvedt contr: Svend Aslaksøn Ystenæs om Gield 17 rd 5 mrk 8 s N: V:  blev afsagt saadan

Dom.

Ved Mundtlig Stevning af 4de d: M: har Citanten Johannes Sjursøn Tveedt, Sagsøgt Svend Aslaksøn Ystenæs for Gield 17 rd 5 mrk 8 s N: V:  som denne ifølge Mundtlig Foreening skulle have forpligtet sig til som Selvskyldner at betale Citanten for Nils Mikelsøn Indstenæs   ved de første Vidner er under Sagen oplyst, at Sagsøgte Svend Aslaksøn Ystenæs sidstleden Foraar har forpligtet sig til som Selvskyldner at betale en deel

 

1814: 63

 

af den Gield som Nils Indstenæs var pligtig Citanten paa grund af Samhandel   Efter hvad der af Vidnernes skiønt forskiellige Forklaring kan uddrages, {skulle} maae Nils Mikelsøn Instenæs’s Gield til Citanten  paa den Tiid Foreeningen blev indgaaet  have været 35 rd 5 mrk N: V:  men af Vidnernes Forklaring kan ikke bestemt udledes hvad enten, Indstevnte Svend Ystenæs paa grund af Samhandel med Nils Instenæs paadrog sig Forpligtelsen, at betale halvedelen af denne Sum, med 17 – 5 – 1 s  eller ikkuns ¼ Parten med 8 – 5 mrk 12 s N: V:  skiønt det sidste maae formodes paa grund af begge Vidners enstemmige Forklaring, med Hensyn til Parternes Samtale paa Tvedt i sidstleden Sommer   da der saaledes, under Sagen vel er bragt til formodning, som nærmer sig til vished, men ei fuldkom/m/en beviis for at Indstevnte Svend Ystenæs skylder til Citanten den hele paastevnte Sum 17 – 5 – 8 s N: V:, og det derimod saavel ved Vidnernes Forklaring som Sagvolderens Sagførers tilstaaelse under Sagen er beviist, at han skylder det halve af det paasøgte  nemlig 8 – 5 – 12 s N: V:  saa maae det ifølge Loven være Sagvolderen tilladt med sin benægtelses Eed, at befrie sig for halvdelen af det paasøgte   giør han det vil han blive at friefinde for Sagens omkostninger, og tilkiendt sine godtgiort af Citanten,  aflægger han ikke Eeden, vil han derimod blive at ipligte den hele paasøgte Sum og Sagens omkostninger at betale til Citanten   det anmærkes og bevidnes herhos  at da Stevningen har været Mundtlig  er ingen urigtighed med hensyn stemplet Papir under Sagen begaaet    thi Kiendes for Rett:   Naar Sagsøgte Svend Aslaksøn Ystenæs inden sit Verneting i det seneste paa Febr: Maanedsting for Hardanger Fogderie \1815/ efter i forveien ved lovlig Varsel, at have Indkaldt Citanten Johannes Sjursøn Tvedt, at anhøre sin Eed, inden Retten aflægger sin Corporlige Eed paa ikke ifølge nogen Foreening at have forbligtet!! (forpligtet) sig til for Niels Mikelsøn Indstenæs at betale til Citanten Johannes Tvedt mere end 8 – 5 – 12 s N: V:  eller DC: 53 – 4 mrk 8 s  bør han ikkun til Citanten Johannes Tvedt, at betale disse 8 rd 5 mrk 12 s N: V:   hvoraf afkortes i Processens omkostninger iberegnet Eeds aflæggelsen 2 rbd N: V:   Aflægger han derimod, ikke Eeden inden bestemte Tiid, da betaler han til Johannes Sjursøn Tvedt de her paasøgte 17 – 5 – 8 s N: V:  siger Sytten Rigsbd fem Mark otte Skilling N: V:  samt i denne Sags omkostninger 5 rd N: V:  skriver fem Rbd N: V:   Iøvrigt bør Parterne for hinandens Tiltale i denne Sag frie at være.   Alt idømte udredes og fuldbyrdes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og de fastsatte Terminer, under Excutions Tvang og Adfærd efter Loven.                        Nannestad

Lars Torsøn Oppedal, Haldor H: Oppedal  med iholden Pen.

 

 

 

Aar 1814  den 1ste Decbr:  blev Retten sat paa Gaarden Helleland til afholdelsen af Maanedstinget for Hardanger, saavel Lehnets som Lysekloster Gods. Retten betient af constitueret Sorenskriver Nannestad i Stædets Sorenskriver Korens Fravær ved Storthinget i Christiania   tilligemed til dette Ting opnævnte Eedsvorne Laugretts mænd  Lars Arnesen Helleland, Siur Samsonsen Helleland, Ole Haldorsen Helleland og Ole Andfindsen Haugse, saa var og til Stæde Ting laugets Lehnsmand.

 

Hvorda!   først allerunderdanigst blev publiceret efterskrevne Anordninger med videre:

  1.  Stifts skrivelse af 11 Nob: 1814  indeholdende Indberetning at Storthinget har antaget Hans Majestæt Kong Carl 13de til Norges Consitutionelle!! Konge

  2.  Hans Majestæt Kong Carl 13de’s Tale i Storthinget  fremført ved Hans Kongl: Høyhed Kronprints Carl Johan.  Dt: 11 Nob: 1814

  3.  Stifts Skrivelse af 29 Octb: 1814, hvorved oversendes Kundgiørelse fra Norges Riges Representantere til deres Lands mænd  d: 21 s: M:

  4.  Stifts Skrivelse af 26 Octb: 1814, hvormed fulgte Statsraadets Skrivelse af 28 Septb: s: A:  betræffende de paabudne Skatters vedblivelse indtil næste ordentlige Storthing  samt med hvilket Beløp de skulle erlægges  og endelig medfølgende Statsraadets Communication af det Kongl: danske Cancelies bekiendtgiørelse af 29 Sept: 1814  betræffende Plakaten af 20 Junii s: A: angaaende Embedsmænd og dansk fødde Indbyggere  skal være hævet og igien kaldt.

  5.  Stiftets Skrivelse af 26 Octb: 1814, hvori indeholdes Hans Majestæt Kong Christian Frederichs Tale ved Stortingets aabning  samt den derefter paafulgte afstaaelses Act.

 

Ny Tingsvidne sag

Amund Amundsen Ouse, frem stod for Retten og fremlagde de beskikkede

 

1814: 63b

 

Stevnevidners Attest om ved Mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnet Lehns Manden for Gravens Skibrede  Anders Josephsen Lillegraven  for hans ulovlige Fremferd ved en af ham hos Citanten afholdet Udpantnings eller Executions forretning, derom at høre Vidner  see Bevisligheder  alt til et lovligt Tings vidnes Ervervelse,  saa fremlagde han og Attest fra Vedkommende Forligelses-Commission om at Sagen der den 1ste November sistleden har været foretaget og henvist til Rettergang,  hvilke Documenter blev oplæste og indtages  saalydende  #    Vidre fremlagde han Attest fra Stevnevidnerne om ved Mundtlig Varsel at have under Lovens Falsmaals straf indstevnt Vidner i denne Sag, som og lyder saaledes  #

  Efter Paaraab mødte Indstevnte Lehnsmand Lillegraven, som vedtog lovlig at være stevnt; men maatte i kraftigste Maade protestere mod dette Tingsvidnes Fremme og …..ær(?) Sag i den Anledning, da han vel paa Fogedens Vegne har foretaget en Execution hos Citanten efter lovlig Dom og derpaa tegnede Fogdens Ordre, men er Forretningen fejlagtig  eller Citanten skulle formene sig fornermet ved samme, det Comparenten ikke tror, saa formente han at Citanten ifølge Loven burde indstevnt Executions forretningen til underkiendelse, Til side sættelse eller Forandring  for Stifts Overretten; hvor naturligvis Fogden og hans Fremgangs maade under og ved denne Forretning vil blive at paa kiende, og skulde Citanten agte fornødent noget Tingsvidne henseende Comparentens Forretning til Fremlæggelse i Stifts retten, da bliver ham vel ikke nægtet Bevilling dertil, naar han har giort Sagen Anhængig Ved Stifts retten   Paa grund heraf matte!! (maatte) Comparenten paastaa denne Sag afvist fra denne Ret  og sig til kiendt Kost og Tæring for ufornødne Rejser med vidre baade til Commissionen og Retten, da han, ihvor unyttig Rejserne har været  og hvor ugrundet Citantens Søgemaal er, dog ikke kunde blive hiemme og til sidesætte den tilbørlige Agtelse han skylder Retten.

  Citanten Amund Amundsen Ouse paastod Tings Vidnet fremmet i alle Maader efter de irettelagde Stevnemaale,   Lehnsmand Lillegraven henholdt sig til sit forrige,   og da ingen havde Vidre at tilføre  \uden at Vidnerne paastod Kost og Tæring, om Sagen blev avist/

  blev af Dommeren afsagt saadan  Kiendelse:   Da efter Det irettelagde Stevnemaal Citanten Amund Ause paaklager en Executions forretning eller Udpantnings forretning, som af Lehnsmand Anders Lillegraven skal være afholdt  og denne Rets Competense ikke strekker sig til at paakiende en Executors Handlinger med Vidre Ved en Executions forretning, da Stifts overretten er den Ret der skal paadømme saadant, kunde Dommeren ikke andet end bifalde Lehnsmand Lillegravens paastand om Sagens afvisning  og dristede sig ikke til mod Lehnsmandens Protest at fremme Tings vidnet,  endelig  Da Amund Ause saaledes utilbørligen har forvoldet saavel Lehnsmand Lillegraven, som de indstevnte Vidner Mandrup Pedersen Ødven og Haaver Larsen Sævertvedt unyttige Rejser og Tiidsspilde, bør han ifølge Loven at betale dem Kost og Tæring efter Dommerens Skiøn, saavelsom Lehnsmandens udlagde Tilsvars penger.

  Thi erractes for Ret   denne Sag afvises fra denne Ret, og bør Amund Amundsen Ause at betale til Lehnsmand Anders Josephsen Lillegraven i Kost og Tæring samt udlagde Tilsvars penge  6 rbd N: V:  og til hvær af Vidnerne Mandrup Pedersen Ødven og Haaver Larsen Sævertvedt i Kost og Tæring 1 rbd 3 mrk for hvær  til sammen i alt 9 rbd  siger Nii Rbd: N: V:  \foruden denne Kiendelses Udstædelse  Forkyndelse  med vidre til Betaling skeer/   Alt idømte efterkommes og udredes 15 Dage efter denne Kiendelses Lovlige Forkyndelse under Executions Tvang og Adfærd efter Loven.

  Denne Kiendelse blev oplæst, Citanten betalede begge Stevninger  Indcamination 1 rbd 3 mrk 4 s:   Kiendelsen 6 s: S: V:    Lensmanden betalede Tilsvars penger 20 s: S: V:    Amund Ause betalede forud paa Beskrivelsen af det passerede in Forma, som han forlangte  1 rbd 12 s: N: V:

 

1814: 64

 

 

Nye Sag

Lars Larsøn Lofthus fremstod for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved Mundtlig Varsel til i Dag at have Indstevnet Iver Christensøn Eidnes for ærerørige ord, og beskyldninger, derom at høre Vidner og lide Dom med videre efter Stevne Attestens indhold   saa fremlagde han og Attest fra Vedkom/m/ende Forligelses Com/m/ission at Sagen der den 3 Octb: sidstleden tilligemed en anden Sag har været foretaget men henvist til Rettergang   begge attester bad han i Retten oplæste  acterede  og Sagen fremmet  {#}.

  Efter Paaraab mødte saavel den Citerede som Vidnerne  undtagen Citeredes Kone Ingeleiv Olsdt:  der ei formedelst hendes Frugtsom/m/elige Tilstand befinder sig saavel at hun kan møde her for Retten for nærværende Tiid, men Citerede erklærede sig villig at anhøre hendes Vidnesbyrd, uden videre varsel hiem/m/e i hændes Huus i tvende Laugrettes Mænds overvær i fald Citanten fant at hendes Vidnesbyrd var som absolut nødvendigt   og hvilket Citanten indvilgede om han fant hendes Vidnesbyrd nødvendigt   Iøvrigt vedtog samtlige lovlig Varsel, og ville den Citerede afvarte hvad Citanten havde at iretteføre   Efter at have anhørt bemeldte attester  der indtages her saal:  #

  Citanten fremstillede som

  1ste Vidne  Lars Tostensøn Lofthuus  blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen, tilligemed de øvrige Vidner  og paamindet om dens Vigtighed og Straffen for Meened, sagde sig 21 aar gam/m/el, Broder til Citantens Hustrue, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, forklarede videre:  at sidstleden Foraar kom han i Samtale med Indstevnte Iver Eidnes, om et Mærkesgiærde som Parterne skulle i standsætte  og hvorom de tvistedes, og da sagde Indstevnte Iver Eidnes, at han ei ville istand sætte giærdet for det første, thi Citanten skal betale en her ustevnt Mand, den Indstevnte nævnede, en Skieppe Potætes for at sige et urigtigt mærke paa bemeldte Gierde, og da Vidnet foreholdt Indstevnte det usøm/m/elige i saadant Snak  og spurgte om han kunde godtgiøre, at Lars Lofthus havde giort saadant  svarede Indstevnte  det kunde han vel godtgiøre og skulle bevise i sin Tid.  Videre var ikke vidnet at tilspørge  som blev forelæst Provet, vedstod sam/m/e  og blev demit:

  2. Vidne  Knud Arnesøn Eidnes, blev formanet til at vidne Sandhed og paamindet om Eedens vigtighed, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, angav sig 58 aar gl:  ubeslægtet til begge Parter, forklarede videre:  at sidstleden Foraar samtalede han og med Indstevnte anlangende omprovede Gierde, og da sagde Indstevnte, det han frygtede for at Citanten ville betale en her ustevnt mand 1 Skieppe Potætes for at afgive en urigtig forklaring henseende det mellem dem omtvistede Mærkes gierde, men vidnet hørte ei at Sagvolderen sagde at Citanten havde betalt denne Skieppe Potætes   og videre kan vidnet ei Erindre at have hørt om denne Sag   demit:

  3die Vidne  Sigrid Christensd: Eidnes, blev formanet til at vidne Sandhed, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed, aflagde Lovens Eed, sagde sig 25 aar gam/m/ell  og Søster til Sagvolderen, forklarede videre:  at hun vel har hørt Indstevnte sin Broder har talt om omprovede mellem Parterne omtvistede mærkesgierde, og i den anledning hørt at Indstevnte har sagt at der skal Styke  /: medgaae :/  en Skieppe Potætes for Citanten inden den Sag har Ende, men paa hvad Maade denne Skieppe Potætes skulle medgaae for Citanten  eller hvad Meening Sagvolderen med denne udladelse havde  har vidnet ikke giort sig nogen tanke eller forstaaet, og har saaledes  efter hvad hun har begrebet  ingen ærerørige eller ubeqvems ord hørt af Sagvolderen mod Citanten, {dern} og da hun paa flere Spørgsmaal intet videre vidste til oplysning  blev demit:

  Begge Parterne vare nu enige om at Sagen henstaar til i Morgen  for i denne mellemtid at handle om Forliig

  Eragtet   Sagen udsættes til i Morgen Kl: 9, hvor Parterne igien møder.

 

Da Dagen var forløben blev Tinget til i Morgen udsadt                               C: Nannestad

Ole Helleland, Lars Helleland, og Sjur Helleland, samt Ole Hougse  alle med iholden Pen.

 

 

Næste Dag  2. Debr:  fortsadtes Tinget ved de i gaar benævnte Rets personer.

 

Gammel Sag   folio 6 i Lysekl: Protocoll   Svend M: Gierrald contr: Torkild E: Langesætter om Løn,

blev Paaraabt, og mødte Citanten Svend Mikelsøn Gierrald, som maatte forlange Sagens Anstand til Maaneds tinget i førstkom/m/ende Febr:  da han ei efter sin bestem/m/else til dette Ting har kunnet udtage Continuations Stevning

  Eragtet   den forlangte Anstand bevilges

  Citanten betalede Udsættelsen med 6 s S: V:

 

Derefter blev foretaget den fra i gaar til nu udsadte Sag  Lars Lofthus contr: Iver Eidnes,

Hvori mødte begge Parter, og da Forlig ej var opnaaet, forlangte Citanten Sagens Anstand

 

1814: 64b

 

til først kom/m/ende Feb: Maaneds ting  til videre Bevisligheders fremfør og alt ellers lovligt.

  Eragtet   den forlangte Anstand bevilges

  Citanten betalede Incam:  Vidne førelsen og Udsættelsen 1 rd 8 s S: V:    Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 20 s S: V:

 

Nye Sag.

Peder Pedersøn Bleie fremstod for Retten, og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om til dette Ting at have med Mundtlig varsel indkaldet Jon Mathiassøn Luttrum for Gield 83 rd 2 mrk N: V:  derom at høre Vidner og lide Dom til Gieldens betaling,  saa fremlagde han og Attest fra vedkom/m/ende Forligelses Com/m/iss:  at Sagen der den 3 Octb: sidstleden har været foretaget til Mægling  men forevist til Rettergang   hvilke Attester lyder saaledes:  # #.

  Efter Paaraab mødte Citerede Jon Mathiassøn Luttro, som androg at han ei nægter at skylde Citanten den paastevnte Sum  og derfor giøres ikke nødig at hans Kone møder efter Indstevningen  som desuden ei er pligtig at Vidne i hendes og hans Sag, men da han har Fordringer paa Citanten som han ei har faaet Regnskab paa, eller godtgiørelse for, og samme er Aarsag i at den paastevnte Sum ei er bleven betalt, saa maatte han begiære Sagens Anstand til førstkom/m/ende Febr: Maanedsting for Hardanger, for til den Tid at udtage contra Stevning og bevise sine contra Pretentioner

  Citanten  som benægtede Citeredes contra Fordringer  maatte paastaae Dom i Sagen efter det fremlagde Stevnemaal og Citeredes Tilstaaelse  og paastod sig Gielden betalt og Processens omkostninger erstattet efter Dommerens Skiøn

  Citerede Jon Luttrum vedblev sit forrige,

  Dommeren Eragtede   Da det efter Loven er en hver tilladt, under den af hans contra Part mod ham anlagde Sag, i sær naar den angaar Gields Fordringer, da at godtgiøre og faae Dom paa sine Fordringer mod Contra Parten, saa kunde Dom/m/eren ikke nægte den Citeredes forlangende, og bliver altsaa Sagen givet Anstand til førstkom/m/ende Maanedsting for Hardanger

  Citanten betalede Incam: 4 mrk 10 s: N: V:    Tilsvars Penge og Udsættelsen betalede Sagvolderen med 26 s S: V:

 

Gammel Sag!   See foran fol: 61   Mikel Lofthus contr: Tobias Eidnes om noget Kobber.

Hvori mødte Tobias Haldorsøn Eidnes og dannebrogsmand Mikel Halstensøn Lofthus

  Tobias Haldorsøn Eidnes fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig varsel til dette Ting \cont:/ at have indstevnt Hoved Citanten Mikel Halstensøn Lofthuus at see Contra Beviser og høre Vidner, angaaende den mellem dem omtvistede Kobber   samt Dom at lide efter nærmere i Retten indlæggende Paastand   Saa fremlagde han og Attest fra vedkom/m/ende Forligelses Commission at have yderligere ved Forligelses Commissionen 3 Octb: sidstleden t…ovet(?) forliig med Contra parten i denne Sag, men forgiæves   hvilke Attester bleve oplæste  saal:  #

  Indstevnte Hoved Citant Mikel Lofthus vedtog for sin del lovlig varsel efter Stevnemaalet, og ville afvarte hvad Contra Citanten havde at i rette føre  samt forbeholdt alt lovligt,

  Contra Citanten fremstillede som

  1ste Contra Vidne  Omund Pedersøn Ureim, Svoger eller Svigersøn til Contra Citanten, angav sig 34 aar, aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed,  Contra Citanten bad Vidnet tilspurgt om han kan Erindre og forklare, hvad Contra Citanten fortalte og sagde ham angaaende den mellem Parterne sluttede Handel, og om ikke denne Samtale skede kort efter Handelen var skeed   Hertil svarede Vidnet, at i forrige aars Sept: Maaned omtrent, var han hos Contra Citanten Tobias Eidnes for at kræve en deel Penge, og da fortalte Contra Citanten Vidnet at have solgt en del Kobber til Hoved Citanten, og da Vidnet var hvidende om at {Hoved} \Contra/ Citanten havde kiøbt en del Kobber hos Tormod Worberg, saa spurgte Vidnet om Tobias havde solgt al den Kobber  eller hvor meget, og da svarede Contra Citanten at han havde solgt halvedelen af halvten til Hoved Citanten,  videre veed Vidnet ikke til oplysning om denne Handel, da Hoved Citanten ei var tilstede ommeldte Tid  ei heller har han af ham hørt noget derom.   Tobias Eidnes bad derpaa Vidnet tilspurgt om han samme Tid sagde at have solgt af den Kobber som Tormod eiede, hertil svarede Vidnet at Contra Citanten ei talede om Tormods Kobber, men allene om sin Kobber   videre var ikke Vidnet at tilspørge   demit:

  Hoved Citanten \sagde at dette Vidne/ elles var nær beslægtet, og elles ikke har forklaret om hans og Contra Citantens akkord   men kuns hvad Contra Citanten har sagt derom, og altsaa protesterede mod dets gyldighed

  Contra Citanten fremstillede dernæst det forhen afhørte Vidne Tormod Omundsøn Warberg  for hvem han bad fremsadt den Qvæstion:  Om Vidnet har sagt til Haldor Oppedal, at

 

1814: 65

 

Contra Citanten har anmodet Vidnet om at fordølge noget af Vægten paa den Kobber som {Contr} {H} Contra Citanten af Vidnet har kiøbt, da skulle Vidnet faae halvedelen af det som var fordulgt,  Tormod Worberg blev dernæst forelæst saavel Haldor Oppedals Vidnesbyrd under denne Sag, saavelsom sit eget Vidnesbyrd under Sagen, og under sin forhen aflagde Eeds Kraft, svarede paa det fremsatte Spørgsmaal saaledes:  at han i alle dele vedstaar sit forhen i denne Sag og for ham i Dag oplæste Vidnesbyrd som rigtig tilført, og om det omspurgte {w….} Erindrer han ei at have sagt andet end det som af ham er forklaret til 3 Qvæstion i hans Vidnesbyrd paa Worberg  {og} hvor han nøyere har forklaret sig om det omspurgte,   Contra Citanten bad Tormod Warberg tilspurgt, om han Erindrer at have svaret første Hoved Vidne Haldor Tobiassøn Eidnes, paa Spørgsmaal fra Faderen Tobias, om hvad Brug de skulle giøre af Kobberen, saaledes som af første Hoved Vidne til 2 Qvæstion er forklaret, nemlig at det var best at giøre Kobberen op i Kiedler,?   Svar,  jo  han svarede første Vidne saadan at det var best at giøre den op i Kiedler  da han troede der var best udkom/m/e med Kobberen saaledes.   Paa tilspørgende af Hoved Citanten  om hvad Tid Tobias fortalte at have solgt Kobberen, svarede Vidnet at det var efter Michaelie 1813;   Videre var ikke at spørge Vidnet  som vedstod Provet.   Demit:

  Contra Citanten maatte  i Anledning af de forskellige Vidners Forklaring henseende Vægten paa den Kobber som han og Tormod Worberg har haft, og her omtvistes, anmærke:  at han nu har faaet Kundskab om den rette Vægt efter Justeret Maal paa al bemeldte Kobber  som i alt Beløber til 9 Voger 2 bpd 2 Mrkr.  Videre  at han har tilbøden Hoved Citanten adskillige tilbud til forlig for at undgaae Proces, og endelig  ved Forligelses Com/m/issionen tilbudt ham 7 bpd Kobber, hvilket Hoved Citanten har nægtet, og hvoraf vil seees!! at han har været villig til forlig.   Contra Citanten  inden han indlod Sagen Dom  ville afvarte hvad Hoved Citanten havde at i Retteføre,

  Hoved Citanten  med benægtelse af alt af Contra Citanten som ubevist tilførde i denne Sag  indlod atter Sagen til Doms efter foranførte Paastande og sig af Contra Citanten tilkient Processens omkostninger efter Dommerens Skiøn   dog forbeholt han sig videre tilsvar og Vidne førelse  samt alt lovligt om Contra Citanten mod formodning skulle forlange og erholde Sagen udsadt, og saaledes foranledige videre tilsvar og Iagttagende fra hans side

  Contra Citanten maatte begiære Sagens Anstand til førstanstundende Feb: Maanedsting for Hardanger Fogderie  for til den Tid nøyere at giennem gaae denne Vidtløftige Sag  og da at fremkom/m/e med sit Indlæg og Endelige deduction og Sagens Endelige slutning til Dom.

  Hoved Citanten ville og til den Tid indkom/m/e med sin yderligere deduction og Paastand

  Og da ingen havde videre at tilføre  blev af Dommeren Eragtet:   den forlangte Sagens Anstand bevilges.

  Cont: Cit: betalede Incam: 4 mrk 10 s S: V:   for 2 Vidner 16 s:   Udsættelsen 6 s     Hoved Citanten for Contr: Qvæstioner 8 s S: V:

 

Da ingen meldte dem med mere  blev Publiceret følgende Almues Breve:

  1.  Bygselbrev fra Irgens til Lars Olsøn paa 1 Løb 1 pd 12 mrk Smør  hvoraf den ½ Løb med Landsk:  og overbygl: til den anden halve Løb,  Skattesk: 1 ½ Løb  i Nesthus  No: 26 i Østensøe  forhen brugt af Ole Gundersøn   dt: 5 Nob: 1814.   Hvorhos Revers og Bog   ½ pCto  4 rd – 1 – 6 s.

  2.  Skifte efter Tosten Torsøn Noreim af Østensøe, sluttet 4 Nobr: 1814  hvorved 2 pd: 6 mrk Sr:  3/16 Løb Salt  med B: og H:  i Noreim  No: 29  er udlagt Enken Martha Arnesdr: for 200 rd

  3.  Ditto fra Vilkaarkone Christie Jacobsd: Oppedal af Lysekl:  sluttet 31 Octb: 1814  hvorved nogle Huser er udlagt Sønnen Tore Larsøn for 9 – 3 – 0

  4.  Ditto efter Svend Tostensøn Fladebøe af Østensøe, sluttet 9 Nob: 1814, hvorved 2 pd 10 ½ mrk Sr:  med B: og H:  i Fladebøe  No: 64  er udlagt Enken Boel Endresd: og Børn for 300 rd

  5.  Forlig mellem en del gaarden Sebbes opsiddere og Tormod Warberg angaaende Fæbeiter med mere   dtr: 16 Augusti 1809.

  6.  Foreening ved Commissionen 2 Octb: 1804 mellem Jon Wetterhuus, Svend Berge  Erik O. Hæng m: f:  og Orm Ols: Grøndal, angaaende Skiel og Skifte, i udmarken mellem disse Naboer.

  7.  Vilkaarbrev fra Helie Omundsøn Maagestad til Torkild Heliesøn paa aarligt Vilkaar af Maagestad  d: 2 Debr: 1814.

  8.  Afl: Pante obl: fra Tore Ormsøn Houge til Jon Aakre  stor efter avskr:  399 rd S: V:  mod Pant Houge  No: 4 i Røldal  d: 26 Oct: 1803, tingl: 8 {s: M:} Feb: {s: A:} \1804/  afl: for alt uden {qvittering} dato paa qvitteringen

  9.  Skiøde fra Ole Chr: Kollenes til Erik Medaas paa nogen furre skov  d: 28 Martii 1814  for 33 – 2 – 0 N: V:   ½ pCto  16 s

 

Da ingen efter Paaraab meldte dem med mere ved Tinget  blev sam/m/e hævet

C: Nannestad,       Sjur og Lars af Helleland, Ole Hougse  alle med paaholden Pen.

  Laugrettet modtoge 1 rd S: V:

 

 

1814

o-o-o-o-o-o-o

1815

 

Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen