Folketellingsskjema, by, for 1865.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Husholdninger
Personernes Navne ( Fornavn og
Binavn)
Hvad Enhver er i Familien,
saasom Husfader, Kone, Søn,
Datter, Forældre, Tjeneste-
tyende eller Logerende,
samt
Enhvers Stand eller Næringsvei
Ugift, Gift
Enkemand,
Enke eller
Fraskilt (som
saadanna an-
føres Fraskil-
te med Hen-
syn til Bord
og Seng.)
Alder,
det løbende
Aldersaar
iberegnet.
Fødested,
nemlig Kjøbstadens eller
Ladestedets og i Landdi-
striktene Præstegjældets
eller Amtets Navn. For-
saavidt Nogen er født i
Udlandet, anføres Landet.
Trosbekjen-
delse, forsaa-
vidt Nogen
ikke bekjen-
der sig til
Statskirken.
Sindssvag, Døvstum eller
Blind. Er nogen sindssvag,
da skriv om han (hun) har
været det fra de første
Barneaar eller ikke. Som
Blind anføres den, der
ikke har Gangsyn.
Samlet Folketal for
Huset eller Gaarden.
Kreaturhold den 31
Decbr. underet for
hele Eiendommen.
Udsæd i Aaret 1865
underet for hele Eien-
dommen.
Heste St.Kveg Faar Gjeder Svin Rensdyr Hvede Rug Byg Blandkr. Havre. Erter. Poteter.
Mdkj. Kvkj. St. St. St. St. St. St. Td Td Td Td Td Td Td
1 Reier Rasmussen Husfader. Dixelmand gift 54 - Nordfjord
                             
  Oline fød Gundersen hans Hustru do
-
64 Askevolds Pgl.                                
1 Anders Madsen Husfader, Tømmermand gift 34
-
Nordfjord                                
  Rachel fød Brynildsen hans Hustru do
-
28 Nordfjord                                
  Mads Madsen deres Søn ugift 2
-
Bergen                                
1 Peder Zacariassen Skomager ugift 25
-
Nordfjord                                
1 Erik Pedersen Slinde Husfader, Skræddersvend gift 39
-
Sogndals Pgl.                                
  Berthe fød Olsen hans Hustru do
-
40 Lærdals Pgl.                               
  Unni Marthine Pedersen deres Datter ugift
-
15 Bergen                                
1 Johannes Olai Clausen Husfader, Matros gift 39
-
Bergen                                
  Andrea Dorthea fød Hansen hans Hustru do
-
30 Bergen                                

Lenke til kjelda for denne tabellen i Digitalarkivet. I Digitalarkivet er ikkje tabellpostane 7- 11 tekne med. Post 10 og 11 er sansynlegvis uteletne fordi dei har liten relevans til registrering av bybuerar. Men orginaltabellen er altså som beskrevet på denne sida.
Skrift som står i kursiv i tabellen min er orginalt handskrive.
I Digitalarkivet er kvinnas etternamn både før og etter giftarmål teke med. I orginaltabellen er berre det første teke med, sansynlegvis fordi kvinna står registrert saman med mannen sin.

I Registreringssentralen for historiske data. finn du retningslinjene som vart gjevne for dataregistrering av folketellinga av 1865, by.

Dokumentasjon tilrettelagt av Ingvild Helle Bolstad for Digitalarkivet
© 1999. All rights reserved. Digitalarkivet