Folketal den 31te December 1875.

do.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hushold-
ninger.(Her skrives
et Ettal for
hver sær
skilt Husholdning;
ligeledes et
Ettal for
hver enslig
Person.
Lo
gerende, der
spise
Middag ved
Familiens
Bord, regnes
ikke som
enslige.
Personernes No
.
 Personernes Navne 
(Fornavn og Tilnavn)
(Her opføres:
a) alle de, der den 31te
Decbr. havde Natte-
ophold i Huset, Til-
reisende derunder ind-
befattede;
b) Alle de, der Sædvanlig
bo i Huset, men vare
fraværende den 31te
December).
a)Sædvanligt
Bosted for
dem, der den
31te Decbr.
midlerti-
digt havde
Natte-
ophold i
Huset.
(Stedet be-
tegnes paa
samme
Maade som
i Rubrik 11.)
Havde no-
gen af Beboerne sin Bolig(Natteop
hold) i en særskilt fra Hovedbygningen adskilt Side-eller Udhus bygning? og da i hvilken?
 Kjøn. 
(Her
sættes
et Ettal
i ved-
kom-
mende
Rubrik)
Hvad  En-
hver er i
Familien
(saasom
Husfader,
Kone, Søn,
Datter,
Forældre,
Tjeneste-
tyende,
Logerende,
Tilreisende,
osv).
For Perso-
ner over 15
Aar: Om
ugift
gift, En-
kemand
(Enke)
eller fra-
skilt (der-
under ind-
befattede
de , der ere
fraskilte
med Hensyn
til Bord og
Seng). Be-
tegnes saa-
ledes:ug.,
g., e., f.
a)  For Personer
15 Aar og der-
over: Livs-
stilling
(Nærings-
vei) eller
af hvem
forsørget?
b) For Personer
under 15 Aar,
der have løn-
net Arbeide,
opgives det-
tes Art.
Fødselsaar.
Føde-
sted.
(Byens, Sog-
nets og Præ-
stegjeldts
Navn eller,
hvis Nogen
er født i
Utlandet
Stedets og
Landets
Navn).
Hvilken Stats Un-
dersaat?
(forsaavidt
Nogen ikke
er norsk
Undersaat.)
Troes-
bekjen-
delse.
(Forsaavidt
Nogen ikke
bekjender
sig til den
norske
Statskirke,
anføres her
til hvilken
særskilt
Troes-
bekjendelse
Enhver
henhører.)
Om Sindssvak?
(herunder
Vanvittige,
Tungsindi-
ge, idioter,
Sinker o.
desl.).Døv-
stum? eller
Blind?
(Som Blind
anføres den,
der ikke har
Gangsyn.
)
I  Tilfælde
af Sinds-
svaghed
og Døv-
stumhed
anføres i
denne Ru
brik, hvor-
vidt samme
er indtraadt
før eller
efter det
fyldte
4de Aar.
Mand-
kjøn.
Kvinde-
kjøn.
1 2 a)Tilstedeværende:

Amund Hermundsen

2den Etage Hovedbyg   1   Husfader gift Skreddermester 1836 Urnæs Sogn
Hafslo Præstegj
.
  Den hellige
almindelige
Christ kirke
   
  2 Oluffine C.M Hermundsen
født Mortensen
do.     1 Hans kone gift   1843 Bergen   do.    
  3 Hakon Hermundsen do.   1   deres Søn ugift   1864 do.   do.    
  4 Michael Hermundsen do.   1   do.Søn ugift   1865   do.    
  5 Emanuel Hermundsen do.   1   do.Søn ugift   1868 do.   do.    
  6 Maria Hermundsen do.     1 do.Datter ugift   1874 do.   do.    
  7 Paul Andersen Aarbø do.   1   Tyende ugift Skredderlærling 1853 Fidje Sogn og
Prestegj.
  do.    
  8 Mons Monsen Dyrdal do.   1   Tyende ugift Skredderlærling 1858 Nærø Sogn
Aurlands Prestegj.
  do.    
  9 Christine Baarsen do.     1 Tyende ugift Tjenestepige 1851 Opdal Sogn
Tysnes Prestegj
.
  do.    
  10 Katrine Nielsen do.     1 Tyende ugift Tjenestepige 1858 Bergen   do.    Registreringssentralen Dokumentasjon tilrettelagt av Silje Katrine Robinson for Digitalarkivet
© 1999. All rights reserved. Digitalarkivet