Erklering och Suar

Till welwijs Commisarij Bülckees postulata, Nu denne
gang, effter hans Seeniste Befaleing forfattett Offuer
Sundmørs Proustj
Ørschougs Gield

Postulatum 1. Huad en huers Wisse Indkombster Special-vijs, Intett
wndertaget, vnder forbrydelse.

RS. I dette Gield falder Ingen anden Wis Rentte, Som for wjs haffuer
Werit Regnit, Eller nu Regnis och Neffnis kand, Wden Landschyld och Tiende.
Landschylden beregnis for 103 Woger och 18 mrk fisch, Korn Tiende I et Middel-
maadigt Aar, Haffre Korn 140 Tønder, Oste Tiende 28 Woge. Fische-
tiende Pleiede her aff Arildz tid at giffues, Men er I 20 Aar icke bekommit.

Post: 2 Huad Ager och Eng til Præstebolet ligger, Huor megit Korn der
kand saaes, Och huor mange Creatur der paa kand holdis, Saa I Lige maaden
Huad Ager och Eng, til den gaard vnder annexen, saa uel som Hoffuit Kircken,
Och Herlighede til dem begge aff Sauger och Andet.

RS. Wdi dette Gield ere Tuende Præstegaarde, Den ene pastoris, Och dend
Anden den Residerendis Commiaistri. Pastoris Præstegaard kaldes Ørschoug
Der til kand Saaes Korn 16 Tønder, Fødes 26 Køer, 2 Heste och 24 Smaler.
Er en Ringe och Mauger Jord, vden all herlighed, Wden en Flum Mølle,
Och Noget lidet Brendeuedschoug, Huor aff dog det meste I Andre gield maa
Kiøbes, och met stor Wmage och bekostning hiembhentes.
Den Residerendes Capellans gaard heder Syltte, der til kand Saaes 10 Tønder
Korn, fødes 20 Nød. 2 Hester och 20 Smaller. Til denne gaard er Aldelis
Ingen Herlighed, och haffuer allene Noget lidet Brendevidschoug, Men der
Imod lider de fleeste Aaringer stor skade aff Solens Brijnde och Tørcke,
Baade paa Ager och Eng.

Post: 3. Om der er Nogen Skoug til Præstebollet? RS. Aldelis Ingen enten Saug-
tømmer eller Hustømmer Skoug, Men Allene noget liidet til Brendevid, dog icke Suffici??
til gaardenes fornødenhed.

Post: 4. Huad huers tiende er aff alle Slags Korn Ware, fisch, Queg, Ost, Lin
eller andet huad det Aarlig beløber, Item Special wijs, huor megit aff huer
slags aff gaarden eller huer Mand Naffnlig giffues.

RS. Wdaff Queg Lin eller andet Saadant bekommes her Aldrig tiende, Och
formedelst fischeriet her er fragaaet, haffuer her ej heller faldet fische tiende wdi
20. samfulde Aar.
 
 

Eller Siden Ao 1646. Och huad aff Haffre korn och Ost bekommes er tilkiende
giffuet Supra Post primo. Och Specification paa Tiende Kornet schal følge
Met Mantallet, Men Oste tienden Anammes aff Fougden och Antegnes,
Och Naar den I trende Parter er delt Anammer Presten en Part wden Speci-
ficerit fortegnelse, Och om det er fornøden, schal det Specialiter aff Præsterne
bliffue antegnet och met Korn Registeret fremdeles?? leffuerit.

Post:5. Wed huad Gield der holdes Huse eller Residerende Capellan, Huad
Løn de haffuer och huor megit, Och aff huem de det haffuer.

RS. Till dette Gield holdes en Domesticus och en Residerende Comminister effter
Reformatzen. Den Residerende haffuer for sin tieniste, foruden Prestegaarden
Landschyld 10 Woge fisch Och Korn tiende aff Nordals Sogn ved 30 tønder
Oste Tiende 10 woge, Met det wvisse, vdi de Sogner hand Betiener.
Domesticus Bekommer Aarlig Løn 20 Rxdl och All Nødtørfftig Wnderholdning
effter Ordinantzen Beregnet I det Ringeste til 60 Rixdl tilsammens 80
Rixdaler. Naar disse Lønner Subduceres I fra toto den gandsche Indkomst da
Befindes effter den Brugelig taxt, Pastorj at offuerbliffue 100 Rxdl Baade til
Wnderholdning och alle Exactioner.

Postulatum. 6. Huor der er Sogne degne eller ej, huad Deris Indkomst
ehr, Och huor megit och aff huem tillagt.

RS. I dette Gield ere Tuende Sogne Degne, effterdj at saa mange Særdelis
Och adtschildte Kircke tienere der ere saa mange Degne Wdkreffuis der ochsaa,
Som allesteder vdi den Nordenfields Kircke er Brugeligt, Pastoris Degen
Haffuer Klocker Gaard 2 Woger fisch, Och det vdi Tuende Jorder, ½ Wog
I Søholt och 1 ½ Woge fisch vdi Ljnsætter, Och aff Almuen 4 s aff huer mand,
Effter en Wealdrig?? Wedtegt och Observantz. Residentis Klocker
Haffuer Landschyld allene aff en Liden Gaard Kaldes Rørhus?? schylder
- ½ Wog 9 mrk fisch, Och 4 s aff huer Mand, Huilcke 4 s de dog icke aff Alle
bekomme, Och megit Ringe ere afflagde Imod de Rejser och den store Wmage
Och fornøden Tieniste, de met Vngdommens Wnderujsning och Kirckernis besø-
gelse Met Præsterne, maa forrette. Herforuden De haffuer Dennem verit
Giffuet 1 tønde Korn aff huer Kircke, som Nogen Korn Tiende haffuer.

Post: 7 Huad for inventarium aff huert slags der findes ved et huert Præsteboel
Om Præstegaarden er ved Tilbørlig Heffd och Bygning, Item huad Mangel Och
Brøstfeldighed der paa kand vere.
 
 

RS. Til Pastoris Prestegaard findes effterschreffne Inventarium, Som er
- 1 Hest, 4 Køer, 4 Giedder, 1 faar, En Kedel paa 3 ½ Pund gammel,
1 Kedel, paa ½ pund I Lige maade gammel, 2 Kielkroge eller skeringer, och
Intet andet Enten til pastoris eller Residentens Gaard.

Post: 8 Huor mange Kircker der er vdi huert Præstegield, huor vitt
huer annex er Beliggendis fra Hoffuit Kircken vdi, Sør, Nor, Øster
eller Wester, til Land eller Wands, Item huor Langt Hoffuit Kircken
ligger fra Kiøbsteder Och huor offte I huer scheer Tieniste:

RS. Ørschougs gield haffuer 6 Kircker, och 2 Capeller Som Ligger I
Och under tuende aff Sognerne, Ørschougs hoffuit Kircke Ligger fra Bergen
-34 Mile , Sicheuels Kircke Ligger fra Hoffuet Kircken I Sudvest
-2 Wegsøes. Stordals Kircke fra Hoffuet Kircke I Sudost 2 Weg-
Søes. Strands Kircke fra Hoffuit Kircke I Sønder 2 ½ Wegsøes. Disse
Fjre Kircker betienes aff Pastor och hans Domestico, Saaledis at
der huer Søndag eller Hellig dag, Paa den Neste scheer Tieniste I Hoffuit-
Kircken, och huer anden Søndag vdi huer aff de trende Annexer.
Nordals Kircke Ligger fra Hoffuit Kircken Imod 4 Wegsøes I
Sud-Sudost, Syneffle Ligger 5 Mile fra Hoffuit Kircken och fra
Nordals Kircke 3 Weg Søes, I Sønder. Disse Tuende Kircker bliffuer
betiente aff en Præst Residerende paa Syltte I Nordalenne, Tuende
Søndager ved Nordals Kircke, och den tredie ved Syndeuels Kircke.
Och vdi Døeuigs Capel som ligger I Nordals Sogn 4 Mile fra Hoffuit
Kircken, och fra Nordals Kircke ¼ til Wands och ¼ til Lands bliffuer
4 gange Tieniste om Aaret, Men I Gieranger Capel, Som ligger
-6 Mile fra Hoffuit Kircken I Sudost, och fra Nordals Kircke 5 Mile
giøris 6 gange tieniste, och de mister da tieniste I SundEffuel Sogn,
effter Reformatzen


Ørschous Presteboels Aarlige Landschyld.


Ørschous Sogn.
 
Strandtz Sogn
Bøxel Lijd 3 m 3 fl laug   Bøxel- Andsaacher 3 m
B - Søeholt Strand 4 ½ mellag   B - Affraaen 5 m
B - Søeholt 15 m     Ringsætter 1 ½ m
B - Eggen 2 m   B - Fremmerhus 5 m
B - Offueruaald 6 m   B - Suede och Gierdet 20 m
B - Ødegaarden 1 m   B - Hellestad 10 m
B - Nederuold 3 ½ m   B - Fremmer Hellestad 4 m
B - Gours næs 2 m   B - Fiærelstad 6 m
B - Melsetter 3 m   B - Fremmer Fierelstad 6 m
B - Klocke 2 m   B - Øien 6 m
B - Gierde 6 m   B - Møchelbostad 10 m
B - Lande 6 m   B - Aasen 2 m
        B - Endsetter 10 m
        B - Bergett 4 m
Stordals Sogn.
  B - Lien 5 m
B - Wenie 10 m   B - Midberrig 5 m
B - Bousendal 6 m   B - Slougstad 8 m
B - Holt 4 m   B - Aspenhield 1 m
B - Storem 9 m   B - Fousen 8 m
B - Moen 5 m   B - Och Tuende Grasleiger som
ere Wesætt
B - Rennemoe?? 1 m        
B - Jesswold 3 m        
B - Alnaas 6 m  
Nordals Sogn
B - Aarøein?? 2 m        
        B - Hatlestad 9 m
Sicheuels Sogn.
  B - Fremmereide 12 m
        B - Skuesætter 9 m
  Owre 6 m   B - Engesætter 12 m
B - LyesHoell 6 m   B - Dale 4 m
B - Blindemb 6 m   B - Rusetter 4 m
B - Erstad 6 m   B - Ytterlijd 4 m
B - Blachstad 5 m   B - Rem 7 m
  Myrsætter 1 m   B - Remsetter 2 m
          Widberg 1 m
             
 
 Lat. 130 W 3 fl.
   
 Lat: - 183 ½ W.

 
 
Gieranger Sogn.
 
Udi Borgens Gield.
             
Bøxel - Marager 10 m   Bøxel Rørstad 12 m
B - Wester Aas 7 m   B - Blumuigen 2 m
B - Grande 4 m     Solnør 2 m
             
Syndeuels Sogn.
 
Och Strandsæder.
             
B - Hellesyltt 4 m  
I Hærøe gield
B - Bergit 1 m        
B - Kaarsbrecke 2 m   B - Jørgenæs 2 ½ m
  Ringdallen 1 ½ m        
B - Stocke 2 ½ m  
I Woldens gield.
B - Selleflaatten 2 m        
B - Midgaarden 4 m   B - Birckedall 1 Mellag
             
 
Lat: - 38 m
   
 Lat 19 ½ m

Summa Paa ald forschr. Landschyld, Bedrager
Tilsammens 92 Woger 3 ¾ Mellag.
Dend Reciderendis Giffuer Serdelis An,

  Wdi forschreffne Antegnelse er at Achte, att M: I den anden column
Betyder, Mellag, som er fierde Parten aff 1 Wog fisch. Och fl: Betyder
fierdings Laug som er ¼ aff 1 Mellag och 1/16 aff 1 Wog fisch, Och
saaledis Regnis Landschylden paa Sundmøer, fordi der ere megit faa som haffur
Hele Woger fisch vdi Brug. Item I den Tredie Column Betyder
M: Mele, Och er der fjre Meler vdi en tønde, Och f: betyder fierde
Parten aff en Melle, eller 1/16 Part aff en Tønde. Met Huilcket Maall
Alt Tiende Kornet Annammis, Thi der findes Noxen Ingen som giffe
-1 tønde Korn paa huer Lod.
Torsten Jensen
Heglund