Koppskatten 1645

Tor Myklebust har registert koppskatten 1645 for Dale Skipreide. I koppskatten for Dale Skipreide er kvar brukar normalt førd med namn og oppført med eit skattebeløp saman med kona. På linja under brukaren er eventuelle born, drenger/piger og andre hushaldsmedlemmer førd opp med ein samla skattesum. I avskrifta er gardsnamn, namn på brukar, stand/stilling, kone, born, tenestefolk og skattesum førd i eigne felt. Sidan skattetaksten varierer avhengig av brukar si stilling, jfr. under, har avskrivaren ført opp talet på personar som er omfatta av skattesummen.
 
 

Koppskatten 1645 var en engangsskatt som skulle betales av alle over 15 år. Satsen var 8 sk. pr. person i bonde- og fiskerhushold og 6 sk. for husmenn og håndverkere, mens bygdelensmenn, sogneprester og byborgere skulle gi 1 riksdaler pr. person; byenes borgermestre og rådmenn 1 ½ specidaler, og adelspersoner 6 specidaler (direktiv fra stattholderen, som ligger som vedlegg til lensregneskap for Lista len 1645).  
Norsk historisk leksikon
I Dale Skipreide synest satsane å vere 8 sk pr. person i bondehushald og 6 sk. pr. person for husmannsfolk. Lensmennene har betalt 1 ort pr. familiemedlem og 8 sk. for kvar av tjenestefolka. I tillegg er her ein handverkar (skreddar) som har betalt ½ dalar.

Avskrift av koppskatten 1645 for Dale skipreide

Innleiing, før lista med skatteytarar
 
 

Hoffued Schatte Mand-
tal offuer Sundmørs Fougderj,
huor Effter Hoffuit schaten
her anammet och oppe-
borit Efter Kongl:
Majts: naadigste
Breff och Paabud
In Anno Christi
1645

Dalle SchibredeLista over skatteytarane: Digitalpensjonatet
 
 

Oppsummeringa for Dale Skipreide etter lista over skatteytarar:  
Summa offuer forschreffne Schibrede.
Bønder 512
Quinder 497
Drenge 173
Piger 362
Husmend 58
Hus: quinder 80
Hus: drenge 6
Hus: pige 7
Handwerchs folch 1
Penge 139 ½ Dr 40 s dansche


Arne Solli og Tor Myklebust
3.4.2001