Lepraarkiva

Norsk inngang

Lepraarkiva i Bergen er 28. juni 2001 kommen inn på UNESCO si liste Memory of the World, og i samband med dette legg vi no ut på internett katalogar, dokument, bilete og forskingsmateriale som gjeld desse arkiva.

Arkiv speglar verda og vår kollektive hukommelse. Men denne hukommelsen er sårbar, og kvar einaste dag går uerstattelege bitar tapt. Programmet Memory of the World tek sikte på å auke kunnskap om og forståing for verdien av arkiv.


Presten viser bort ein spedalsk. Jfr. 3. Mosebok
Kunstnar: Gustave Doré.
Henta frå Illustrert Bibelleksikon, bd. 6, 1987.

The priest sends the leper away. Ref. Leviticus
Artist: Gustave Doré.
From: Illustrert Bibelleksikon, bd. 6, 1987.

English entry

June 28, 2001 the Leprosy Archives of Bergen were elected to the UNESCO register Memory of the World, and due to this fact we now publish on the internet selected documents, inventories, pictures and studies relating to these archives.

Documentary heritage is the mirror of the world and its memory. But this memory is fragile. Every day, irreplaceable parts of this memory disappear for ever. The Memory of the World program aims at increasing the knowledge about and understanding of archives.