til forsiden | neste dom

Bergens Politikammerrets Domsprotocolle

Aar 1806 den 29de April blev inden Bergens Politiekammerret Udi Sagen Jacob Heitman Contra Drengen Jest Baarsen afsagt saadan
Dom:
        Ved Klage af 23de hujus andrager Bødkermester Jacob Heitman, at en Jest Baarsen i et Aars Tid, men i 1805 forladt ham og siden omvanket uden stadig Tieneste, samt begaaet Udsvævelser har Natten til den 21de hujus funden Leylighed at indstige i hans Huus og bortstiæle fra hans Tiener Adskillige Klædnings Stykker.
        Den Tiltalte Dreng, efter egen Angivelse omtrent 15 Aar gammel, det Retten og Anseer ham at være, født i Sogndalsfiæren Af en fattig Huusmand Baar Jestsen, dog for 12 a 13 Aar siden, og Paarørende have ude Her,  tilstaaer det Paaklagede kom fra Heitman for Uduelighed f. A. Opholdte sig der efter en Tid hos en Kiører Enke Helje Storksen i Skudevigen, og siden hos Fisker Ole Bringeland at tiene, men fra hvilken han undvigte sidstleden Paaske, hvorefter han har omvanket Deels paa Landet og deels i gaderne, samt søgt Natteleye under Baade. Natten til Mandag den 21de hujus gik han over nogle Haver, og giennem et Vindue som ey var lukket i Krogene, ind i Heitmans Huus, hvor han stial fra Drengen Niels Torchildsen et Par Uldstrømper af Værdie 12 s., en blaae Buxe af Værdie 9 mrk, en blaae Vest af Værdie 4 mrk 8 s, en blaae Buxe af Værdie 7 mrk og en Halsdug af Værdie 8 s, af hvilke Ting intet mer er kommen tilstæde end Strømperne og Halsdugen, som Tiltalte havde paa sig, men de øvrige Klædningsstykker opgiver han at have solgt i Smidsgaarden til en ham ubekiendt Søefarende som han der antraf for 9mrk 10 s, og hvilke siden ey har været at finde, og Pengene har Tiltalte forsamlet, Fra den anden Dreng i samme Huus Anders Bottelsen har han samme Tid stiaalet en blaae Trøye af Værdie 1 rdr, en gammel sort Vadmels Buxe af Værdie 3 mrk et gammelt Tørklæde af Værdie 8 s samt en blaae Vest af Værdie 3 mrk, men som Alt er kommen tilstæde igien, da tiltalte ved Paagribelsen havde samme Klæder paa sig.
        Denne beklagelse værdig og forsømte Ungdom opgived at kan læse noget lidet, men er ey confirmeret.

        Thi kiendes for Rett:
Tiltalte Jest Baarsen bør at indsættes udi dette Steds Forbedrings Huus for der at forblive indtil han er oplært i sin Christendom og Confirmeret; saa betaler han og, om han dertil har Formue; til Niels Torchildsen Igielden af de denne frastiaalne og borteblevne Klæder med 4 rd 5 mrk 8 s. Dommen at fuldbyrdes inden 3de Solemærker efter sammes lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven.
Intet unødigt Ophold har under Sagen fundet Sted.
 

til forsiden | neste dom