til forsiden | forrige dom | neste dom

Akten mot Gjest Baardsen, side 81-86

Udskrift af Bergens Stiftsoverretts Domsprotocoll forsaavidt betræffer den inden bemeldte Ret den 17de August 1812 i Sagen
        Prokurator Hiorth Stuvitz som befalet Actor contra Arrestanten Giest Baarsen Sogndalsfiæren aflæste
Dom
Giest Baarsen Sogndalsfiæren tiltales under nærværende Sag for, at have frastiaalet Forligelses-Commissair Ole Sjursen Nordeje i Klævolds Skibrede udi Yttre Sogn, Natten til den 5te Juny forrige Aar, endeel Sølvpenge og Bancosedler m.m. Ved den i Sagen af Sorenskriver Engebreth Hesselberg den 1ste April d.A. afsagte Dom, ær Arrestanten tilfunden at Arbejde i Bergenhuus Fæstning i 5 Aar, samt at erstatte Forligelses-Commissair Nordejde, hvad der ikke er kommet tilbage af Kosterne med 9 rd 5 mrk, saavelsom at beholde alle af hans Varetægt og Underholdning flydende Omkostningær, samt Dommerens og Laugrettets Tilkommende efter nærmere til Amtet indgivne Regninger, saa er han ved bemelte Dom tilfunden at betale til Actor Fogden Endresen de af denne paastaaede 50 rdr 1 mrk 2 s. hvorunder Sallarium af 10 rdr er indberegnet, samt i Sallarium til defensor 10 rdr hvilke sidste derhos er forbeholden, hvad han komme tilgode for Skyds og Diæt for Reiser med Arrestanten frem og tilbage efter derover til Amtet indgivende Regninger. Denne Dom, der er bleven foranstaltet indstævnt her for Retten har Actor Procurator Hiorth Stuvitz paastaaet skiærpet saaledes: at Arrestanten tilfindes at Arbejde i Bergenhuus Fæstning sin Livstid, samt at udrede alle af Actjonen flydende Og ved Underretsdommen bestemte Sagens Omkostninger, naar undtages det Actor og defensor tilkjendt, hvilket han har henstilt til denne Rets nærmere Omdømme. Derimod har Defensor Procurator Heiberg formeent, at Tiltalte ikke under denne Sag kan blive at dømme for 3die gang begaaet Tyveri, og derhos indstillet ham til mildeste Straf.
        Da Tiltaltes Defensor for Underretten Lehnsmand Thomas Graae Aarestrup, ikke har mødt ved den, den 12te Septbr forrige Aar holte extraret over Arrestanten paa Giæstgiverstædet Ortnevig og Dommeren desuagtet ved en Eragtning har tillagt Sagen Fremme, saa skulde det synes, som om denne Sag ikke i dens nærværende Stilling her for Overretten kunde blive at paakjende, men, naar hensees til at bemeldte Behandling den 22de November næstefter, samt den 1ste April 1812 været tilstæde i Rætten, og at han saaledes har havt Anledning til at giøre sig bekjendt med hvad der under hans Fraværelse den 12te Septbr 1811 var passeret i sagen, saa kan samme ikke desformedelst blive at hiemvise, efterdi Defensor under de 2de sidstnævnte Møder maatte kunne sættes i Stand til at forskaffe sig al den Oplysning, som han til Giest Baarsens Forsvar maatte ansee fornødendt.
         Sagen vil saaledes blive endelig at paakjende. - Hvad Factum angaaer, da foruden at det med Vidneforklaringen og Tiltaltes egen Tilstaaelse er tilstrækkelig bevist, at han har frastiaalet Forligelses-Commissair Ole Siursen Norejde, Natten imellem den 3de og 4de Pindsedag 1811, 1 Dansk Ducat, 2 Speciedalere, 6 Kroner, 1/2 Specie, 3 halve Kroner, 8 Rigsorter, 3 Femtenskillinger og 3 Sexskillinger, omtrent 1 mark Dansk i 4re og 2 Skillinger, En 5 Rigsdaler og En Rigsdaler Bancosedel Fem een Rigsdalers Ditto, æn Sæddel paa 1 mrk. og 2 Ditto hver paa 8 skilling, 1 liden Tindaase, 1 Messingdaase, 1 Kridthuus, 1 Tegnebog og et Silketørklæde, er det tillige under Sagen oplyst: at han fra Gunder Einersen og Peder Hansen indre Berge har stjaalet Madvarer, ligesom det under Sagen fremlagte af Sorenskriver Landmark den 4de og 14de December 1811 optagne Forhør, som her for Overretten er bleven oplæst for Tiltalte og som han derefter har tilstaaet at være ham vedkommende, viser, at han i Søndfiord har stiaalet Klæder fra Torsten Hansen Hauchen, men da disse for største Deelen ere blevne den bestiaalne tilbageleverede har denne frafaldet Erstatning for det manglende, hvoraf følger, at denne deraf ikke finder Sted, hvorimod Arrestanten saaledes, som ved Hiemtingsdommen rettelig er bestemt, maa tilpligtes at erstatte Ole Siursen Nordede, De denne frastiaalne Koster, som han ej har erholdt tilbage, nemlig: en heel Dansk Krone, 2 halve ditto, Een Rigsort, 2 Femtenskillinger, 3 sex Skillinger, 16 s. i 2 og 4re Skillinger, en fem Rigsdalers Bancoseddel, 3 Een Rigsdalers Ditto, Een 16 Skilling og 2de 8te Skillinger samt et Kridthuus taxeret for 8 s. vil af Tiltalte blive at godtgjøre Ole Nordejde med 10 rd 4 mrk 8 s., efterat de 5 mrk. 8 s., som Giert Johannesen Rørvig og Niels Johannesen Ness have betalt til Sorenskriver Landmark, og som inden Hiemtingsretten den 1ste April d.A. ere blevne den bestiaalne tilleverede, ere fradragne, altsaa i det heele med 9 rdr 5 sk.
         Hvad dernæst Arrestantens Straf angaaer, da kan denne Ret ikke være enig med Underdomeren i at bestemme samme efter den 2 paragraf i Forord. af 20de Febr. 1789; thi vel er der under Sagen fremlagt en Udskrift af en Arrestanten overgaaen og af ham erkjendt Dom, afsagt inden Bergens Politiekammerert den 29de April 1806, efter hvilken, sammenholdt med Ober-Inspecteur Falchs Attest af 11te Septbr. f.A., Han over et Aar har været indsadt paa Bergens Tugt- og Manufakturhuus. - Men ligesom denne Doms Slutning selv ingen Anledning giver til at ansee den som Tyvsdom, kan den ej heller saaledes betragtes, efterdi Politiemesteren i Bergen saavel i Analogie af de Regler, som indeholdes i Reskr. af 8de December 1769 samt Indledningen til reskr. af 22de Juny 1774 var incompetent, til at afsige Dom i rene Tyvssager, og Arrestanten saaledes tilforn begaaet Tyverie ikke ær overgaaen nogen egentlig Tyvsdom, hvilket end mere sees af den 4de paragraf i Instruxen for Politiemesteren i Bergen dateret 9de December 1746, saavelsom Rescriptet af 9de Octob. f.A. til Stiftsbefalingsmanden over Bergens Stift, ifølge hvilket Rescript Politieretten først derved er bleven bemyndiget til at paakjende Sager angaaende 1ste Gang begaaet Tyverie, saa maa Arrestanten der nu er 21 Aar gammel, og saaledes over Lavalder, paa Grund heraf for de under denne Sag paatalte Tyverier blive at ansee, efter den 1ste paragraf i bemeldte Forord. af 20de Febr. 1789; hvorimod fornævnte Politierets-Dom, i Foreening med de øvrige under Sagen mod ham oplyste Omstændigheder maae komme i betragtning til at bestemme Graden af den Straf han herunder bliver at idømme, og hvilken med Hensyn hertil maae blive at fastsætte til 2 Aars Arbejde i Bergens Tugt og Manufacturhuus.
         Betræffende den af Actors Fuldmægtig Moelberg i Indlæg af 31de Marty 1812 opgjorte Beregning over havte Omkostninger med videre i sagen, da vil det i Overeensstemmelse med Forordningerne af 19de May 1741 paragraf 8, og 5te April 1793. 11 Cap. paragraf 5 beroe paa Amtmandens Revision og Approbation af disse, saavelsom de øvrige af Arrest og Actjonen lovlig flydende Omkostningær, som Arrestanten maae blive at idømme, hvorvidt samme tilkommer Actor eller ikke, dog maae det af ham derunder anførte Sallarium med 10 rdr bortfalde, da det paaligger Foged Endresen ex officio at udføre Actoratet i Justitssager, hvorimod det ved denne Dom bliver at bestemme, hvorvidt de af ham fordreed Diætpenge med 9 rdr, og af defensor paastaaede 10 rdr i Sallarium kan blive hver især at tilkjende - Hvad nu de første angaaer, da maae disse i Overeensstemmesle med de af Actor selv opgivne Dage blive at nedsætte til 5 rdr, derimod maae defensors Sallarium blive at billige, men Diætpenge kan ej blive Defensor at tillægge, da han hverken herover har indgivet nogen Regning, eller nedlagt nogen Paastand i Overeensstemmelse med Placaten af 21de Martz 1800. Til Slutning anmærkes ifølge Forordningen af 3de Juny 1796 paragraf 35, at intet ufornødent Ophold eller nogen saadan Forsømmelse, hvorfore vedkommende bør drages til Ansvar, har fundet Stæd i 1ste Instants, thi vel har Defensor som foranført ikke været tilstæde ved Sagens Behandling den 12te Septbr f.A., men da han hertil har opgivet Grunde, som baade Actor ved Underretten og Underdommeren har erkjendt for rigtigt, kan han i denne Anledning ikke blive at Mulctere, og hvad Proceduren herfor Retten angaaer, da findes denne ej heller at være saaledes at vedkommende derfor bør drages til Ansvar.
                 Thi kjendes for Ret
Arrestanten Giest Baarsen Sogndahlsfiæren bør indsættes til Arbejde i Bergens Tugt og Manufakturhuus i 2de Aar. I Erstatning til Ole Siursen Nordeide betaler Arrestanten 9 rdr 5 mrk; saa betaler han og i Diætpenge til Actor Foged Endresen 5 rdr og i Sallarium til Defensor Lehnsmand Aarestrup 10 rdr, samt, alle øvrige af Arresten og Actjonen lovlig flydende Omkostninger, hvorunder dog ikke bør indbefattes det Actor ved Hjemtinget tilkjendte Sallarium med 10 rdr, eller de forbemeldte Defensor forbeholdte Diætpenge, som begge dele bortfalde. At udredes og fuldbyrdes efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adferd efter Loven.
     Udskriftens Rigtighed bekræfter
Klingberg


Ytre Sogn sorenskriverembetes Dom 1. april 1812:

Under nærværende Sag er Drængen Giest Baarsen Sogndahlsfiæren justitialiter tiltalt og actioneret i følge Amtets Ordre af 24de Augusti f.A. af Actor Stædets Foged Endresen, for at have stiaalet en Deel Penge med videre fra Forligelses Commissair Ole Siursen Nordeide i Klævolds Skibrede i yttre Sogn; hvilket forud, ved de den 3de Julii f.A. optaget Præliminær-Forhør, var bleven oplyst. Paagielderen Giest Baarsens inden bemeldte Forhør afgivne Provemaal, sammenholdt med den bestiaalne Forligelses-Commissair Ole Siursen Nordeides aflagde Forklaring, godtgiør ei alleene Rigtigheden af det her ommeldte og paastevnte Factum; men de forskiellige af Actor under denne Sag erhvervede Oplysninger og fremlagte Documenter, paaviiser endog fleere Data, der ei under nærværende Sag bør undgaae Rettens Opmærksomhed. Saaledes er, ved det i Dag fremlagde Udskrift af Bergens Politiekamer-Rets Justisprotokoll, og den deri indførte Dom af 29de April 1806, beviist, at Paagielderen for begaaet Tyverie, tilforn er condemneret til Straff i forbedringshuuset indtil han blev oplært i sin Kristendom og confirmeret; ligesom den fremlagde Bergens Tuugthuus Inspecteur Falcks Attest af 4de September f.A., viiser: at han haver udstaaet Straffen i Tuugthuuset fra den 3de Maij 1806 til den 16de Junii 1807. Inden Extraretten den 12te September f. A. Er  det og beviist, at Paagielderen har begaaet Madtyverie, hos hans Huusbonde Gunder Einersen Øvre Berge. Fremdeles, naar man conferere Vidneforklaringen, aflagt 22de November f.A. med det i Søndfiord optaghne Forhør, viiser ogsaa Dette at Paagielderen der paa Gaarden Houchen, har begaaet Tyverie.
        Disse af Paagielderen fleere Gange begangne Tyverier, haver givet Actor Anledning til: at paastaae ham dømt for 3die Gang begaaet Tyveri; Men det er ikke beviist, at han nogensinde er dømt for 2den Gang begaaet Tyverie, og altsaa heller ikke at han haver udstaaet Straffen derfor; dog er det som sagt beviist at han ei allene tilforn en Gang er dømt for Tyverie; men at han endog siden, efterat have udstaaet Straffen, fleere Gange haver begaaet forskiellige Tyverier; Hvilket alt viiser, at han udmærket er hengivet til denne Udaad. Vel anfører Defensor i sit ret velskrevne Defensions-Skrift, adskillige Grunde til Undskylding for Paagielderen, men Disse kan ikke komme i Betragtning, uden for saavidt at Paagielderen endnu er et ungt Menniske, der efter Sognepræsten Hr Kamstrups Attest er udkommen blant Fremmede i sit 12te Aar, fra sin Moders Opsiigt, og siden, efter at være confirmeret i Tuugthuuset, vandret om som en Wagabond. I alt Dette er han under nærværende Sag, overbeviist anden Gang at have begaaet Tyverier; thi kiendes for Ret: Indstevnte Paagielderen Giest Baarsen Sogndahlsfiæren, bør, i Overeensstemmelse Forordningen af 20de Februari 1789 dens 2den Paragraf, sig selv til Straf og andre til Exempel, arbeide i Bergenhuus-Fæstning, i 5 siger Fem Aar. Saa bør han og betale til den bestiaalne Forligelses-Commissair Ole Siursen Nordeide, det fra Denne stiaalne, men endnu ei Tilbagekomne, med 9 rdr 5 mrk. Siger Nie Rigs Daler Fem Mark.- Fremdeles bør han betale alle af hans Varetægt og Underholdning flydende Omkostninger, samt Dommerens og Laugrettes Tilkommende, efter nærmere til Amtet indgivende Regninger; item til Actor de i hans Indlæg paastaaede 50 rdr 1 mrk. 8 s., hvorunder Salarium, 10 rdr er indbegrebet, hvilket alt billiges i Overensstemmelse nærværende Tiidens Kostbarhed. Endelig bør han betale til Defensor Aarestrup i Salario 10 rdr, som skiønnes passende i Forhold hans Uleilighed, hvorhos ham forbeholdes hans tilkommende Skyds og Diæt for Reiser med Arrestanten frem og tilbage, efter derover til Amtet indgivende Regning. I Øvrigt anmærkes at Actor og Defensor, ved denne Sags førelse, ingensinde har havt, andre befalede Sager at udføre. Det skiønnes ellers at Actor og Defensor haver efterkommet sine Pligter, enhver for sig, og at Sagen efter Omstændighederne  er fremgaaet med mueligste Hurtighed. Dette Dømte at efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens videre Tvang.-
        Denne Dom blev inden Retten i Paahør af Actor, Defensor og Paagielderen lydelig og tydelig oplæst hvorefter Paagielderen erklærede, at han ikke kunde finde sig fornøjet med denne Dom, men forlangte Denne Domsact snarest muelig in forma beskreven meddeelt, og for at vinde Tiid tilligemed besparelse i Omkostninger, maatte fra Sorenskriveren tilstilles Aarestrup til lovlig Forkyndelse m.v.
        Eragtet:
Domsacten skal blive beskreven og tilsendt den const. Lensmand Aarestrup saa hastig mueligt, men, formedelst de mange af Dommeren berammede andre Embedsforretninger, forudseer han, at det bliver aldeles umuelig for ham at forskaffe denne Domsact beskreven førend i næste Maij Maaned, da samme som sagt skal blive den const. Lensmand Aarestrup tilsendt. Hermed er da Sagen sluttet, og bliver Protokollen med Dommerens og Laugrettes Underskrift forsynet, efter at Paagielderen Giest Baarsen, igien var overleveret til fornevnte const. Lensmand Aarestrup til hans sikkre Bevaring.

Heselberg             Berge Iversen Biordahl,               Hans Ellingsen Hest med iholdt Pen.

til forsiden | forrige dom | neste dom