til forsiden | forrige dom | neste dom

Vossevangens Tinglaugs Justits Protokol

Aar 1813 den 20de November, blev Extraret sadt paa Gaarden Grovendal paa Vos, af Christian Styhr Nannestad som constitueret Sorenskriver, i Overvær af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd, som Vidner Amund Torgersen og Niels Hallesen Præstegaarden
Hvor da
I Justitssagen mod Gjest Baarsen Hyldesgaard, for Tyverie, blev afsagt saadan
Dom
Efter Stiftets Ordre af 11te Maj, og Extensions Ordre af 27de Julii dette Aar, er Drængen Gjest Baarsen Hyldesgaard eller Sogndalsfjæren, af Actor Districtets Foged Bøgh, under nerværende Sag justitialiter tiltalt og Actioneret for at have begaaet forskillige Tyverier efter forud for Tyverie, at være Dømt og undvigt, fra Bergens Tugthuus, hvilket med et under 24de April og 3de Maj dette Aar, optaget Præliminair Forhør, tildeels var oplyst.
         Ved Angjeldende Giest Baarsens egen utvungne Tilstaaelse, saavel under Præliminair Forhøret, som senere under Sagen, saa og Vidnernes Prov, sammenholdet med de Bestjaalnes Forklaringer, er Angjeldende under denne Sag, overbeviist om at have begaaet følgende Tyverier:
        1mo hos Daniel Tollevsen Hjelmevold, strax efter sidstleden Juul 1812 stjaalet: en sølvforgyldt Kjede med en Penge, en dito uforgyldt, et lidet Sølvstøb, tre forgyldte Sølv-Søljer, tre uforgyldte dito, fem Fingerringe, to Par Sølv HalsKnappe, en Messing Ring og Sølje, en Skindpung med Sølv Signet, ti Sølvorter, tre Sextenskillinger, en liden Daase, som alt er den Bestjaalne tilbageleveret i uskad Stand, og desuden et Par Sølv halsknapper, to Par smaa Sølv-Søljer, en forgyldt Fingerring, en Dansk Kourandt Seddel og 4 mrk i Sølv og Kaaber, Hvoraf intet er tilbagekommet, men som Eieren har frafaldt Erstatning for.
        2de hos Tormod Olsen Ringheim, en otte Dage for Kyndelsmisse dette Aar, at et Buehuus, et Par Elshuds Buxer, et Par Rendshuus dito, en rød Brøstdug, et sort Silketørklæde en hvid Vadmels Trøye, en rød Brøstdug, en blaae dito, en rød Sytehue, et Par nye Strømper, et Par Sølv Knæspende i de ene Par Buxer, et Par Sølv Halsknapper, en Sølvsølje en Linsjorte, alt af Retten taxeret for 25 Rbdlr 5 mrk 8 s, deraf er den Bestjaalne tilbageleveret efter Aktens Udvisebde, af Værdie efter Rettens Taxation 11 Rbdlr 1 mrk følgelig bliver af Angjeldende at tilsvare 14 Rbdlr 4 mrk 8 s. N.V.
        3tio hos Lars Pedersen Rogne, samme Tid som paa Ringheim, en Lommebog, en Skindpung med Laas, en Hundrede Dalers Seddel, 6 rd 2 mrk dC Skillemynt, som alt til sammen er taxeret for 23 Rbdlr 4 mrk 9 s, hvoraf efter Aktens Udvisende er tilbagekommet efter Rettens Taxt af Værdie 1 Rbdlr 4 s altsaa bliver af Angieldende at erstatte 22 Rbdlr 4 mrk 5 s.
        4to hos Torbjørn Johannesen Rogne samme Tiid, en Skindpung med Messing Laas med Metal Knapper i, en dito, et Par Sølv Halsknapper, et Dito Skoespende, en Dito Knæspende, en liden Blikdaase, med 2 smaae Sølv Søljer, og et Par Sølvhalsknapper, en Filtes Hat, er randet Silke Halstørklæde, 1 Rbdlr smaae Sølve og Kaaber-Penge, som laae i den ene Pung, som alt af Retten er taxeret til Værdie 12 Rbdlr N.V., og hvoraf efter Aktens Udvisende, er tilbagekommet af Verdie efter Rettens Taxt for 1 Rbdlr altsaa bliver at erstatte 11 Rbdlr N.V.
        5to hos Torbjørn Nielsen Hægle, Natten mellem 20de og 21de dette Aar, efterat Angjeldende første gang var undvigt fra Vangens Arrest, en Lommebog med 10 rd DC: en Tollekniv, to Fireskillinger, fem Lepser Brød, 2 a 3 mrker Smør, 16 s i Penge, som alt af Retten er taxeret 3 Rbdlr 2 mrk og hvoraf efter Aktens Udvisende, den 8de Julii er tilbageleveret den Bestjaalne efter Rettens Taxt for 2 Rbdlr 2 mrk altsaa mangler som bør erstattes 1 Rbdlr N.V.
        6to hos Lars Knudsen Bøe, samme Tid som hos Torbjørn Knudsen Hægle en 100rd Seddel DC. En 20  rd i Sedler, et Skrin eller rund Trææske med adskilligt, en Sølvskee, en Laasepung med 16 s Skillemynt, en Linlærreds Skjorte, et Par hvide Uldstrømper, et sort Sølvstøb, et mindre dito 2 Ringe, en forgyldt BilledSølje, 2 toemarke Styker, et Markestyke 15ten Tie, Otte- og Fireskillinger, en NasDug (Lommetørklæde), et Styke Dreiel, en Linlæreds Væv, et Par Snesoker, en stor Sølje, et Par Halsknapper, en Sølje, en uforgyldt Fingerring, alt taxeret for 55 Rbdlr 2 mrk, og efter den Bestjaalnes egen Tilstaaelse, alt ham tilbageleveret i uskad Stand.
        7mo hos Sjur Stephensen Bøe, samme Tid som hos Lars Bøe, et Par Skindbuxer taxeret af Retten for 3 Rbdlr toe Orter taxeret 1 Rbdlr 2 mrk 13 s til sammen 4 Rbdlr 2 mrk 13 s hvoraf er tilbagekommet Skindbuxer for 3 Rbdlr blives altsaa at erstate 1 Rbdlr 2 mrk 13 s.
         8mo hos Maritha Sonnesdatter Hereim paa Gavle, strax efter sin Undvigelse fra Tugthuset i Høsten 1812 efter Angjeldendes Tilstaaelse og Vidnernes Forklaringer ved Extraretten den 11te Augusti dette Aar, et Sølvstøb, en forgyldt Sølvsølje, en forgyldt Ring, et Par forgyldte Bore-Spender med sorte Baand (Svartebore) tre Sølv-Søljer, et Par Sølv Halsknapper 1 rdr 3 mrk DC. En Lasepung, med 6 s. I Kaaber og Sølv, et Lærrets Skout, et Par Vanter, 1 ½ Lod Blaafarve, som altsammen er taxeret for 13 Rbdlr. 2 mrk og hvoraf intet er tilbagekommet, men for hvilket den Bestjaalne med Værge inden Retten, sammetid har frafaldet Erstatning, og hvorom aktsaa herunder, intet bliver at paakjende.
         9mo hos Lars Olsen Qvale, samme Tid som hos forbemeldte Lars Bøe, en Skræppe taxeret 2 Rbmrk. Som er den Bestjaalne tilbageleveret, og altsaa intet deraf at erstatte.
         10mo hos Stephen Larsen Kythe og Datter Inga Stephensdtr, Natten til 3de Augusti sidstleden efterat han anden gang var undvigt, den 27de Julii fra Vagten som førte ham fra Hardanger efter det beviste inden Extraretten, den 11te Augusti dette Aar følgende; et Par Sølvforgyldte Trøye-Spender, en Sølvforgyldt Billedsølje, en uforgyldt Skaalesølje, en silde Grand Sølje, et Par smaae Sølv Halsknapper, et lidet Sølvsbeslaget Skilpaddehuus, hvori et Par, sølvforgyldte smaae Ørenringer, en liden rød Pung med Messinglaas, hvori 5 Sølv Otteskillinger, 6 Fireskillinger, en Toeskilling, en Nobbereneste Skilling, en Sortebære med 2 sølvforgyldte Spender, en Deel messingknapper, et sort Silke Halstørklæde, 3 Rader røt og grønt Vameelgarn, en Sølvbær et lidet Styke Kambrits, 3 Alen nyt Lerred, et nyt blaat staffes Forklæde, en gulstribet Verkens-Vest, et Par hvide Uldstrømper, et Par nye Skindbuxer, med Messing Spender og TannbalsKnapper; alt taxeret for 20 Rbdlr. Og Eieren tilbageleveret i uskad Stand, efter dennes Declaration.
         11mo Hos Ole Andersen Lie i Rundalen kort forend hos forestaaende: et Par Skoe, et Par Leister og en Støbeform. Desforuden, Hvortil inger Eier har meldt sig, efter den Akten vedhæftede Oplysning inden Retten hos den Almue, blant hvilke det er stjaalet, en Meital og en Nebbetang, alt sammen taxeret 2 Rbmrk. Og som alt er tilbagekommet undtagen den ene Skoe, som bliver af Angjeldende at erstatte med 12 mrk. Rbp. N.V.
         12mo Hos Ole Hansen Hagestad, en Skjorte taxeret for 1 Rbdlr, hvilken bliver af Angjeldende at tilsvare, da han, som bevist under Sagen, ved sin seneste Undvigelse, atter har medtaget og stjaalet Skjorten. Efterat Angjeldende seneste Gang, Natten til Tirsdag den 24de Augusti sidstleden, var undviget herfra Vangens Arresthuus, har han inden ExtraRetten paa Helleland, den 7de September foregivet, at have været i Selskab med een anden Person ved Navn Ole, der og skulle have hiulpet ham ud af Arresten, og hvilke han angive, som Tyv af det hos ham, ved Paagribelsen den 5te September dette Aar forefundne og inden Retten bemeldte 7de September, specificerede og taxerede ved Mænd. Men da ved de førte Vidner, inden Extraretten paa Vos, den 8de November, er tilveiebragt, om ei, de fuldkommest, saa dog nogenledes tilstrækelige Beviser for, at Angjeldende har, uden anden end sin egen Hielp, Hiulpen sig ud af Vangens Arretshuus, og at ingen Fremmet bekjendt Person, er seet ved eller paa vangen, i Nærheden af Arresten førend Andgjeldende undvigte; sammenholdes dette, med 20de 21de og 30te Vidnes Forklaringer, saavelsom Angjeldendes, fra Vidnernes afvigende Fortelling, om den Skræppe hvori Tyvekosterne fandtes, saavelsom den Omstændighed, at han, efter bemeldte 20de og 21de Vidners Forklaring, som meldt, ene blev greben, med Kosterne ihænde; saa er her fuldkommen Grund til at antage: at Angjeldende maae blive at ansee som Tyv for alt, og følgelig er det videre efter Vidnernes Forklaring, bevist, at han foruden foranførte, end videre har stjaalet for det
        13de hos Ole Olsen Fixen den ældre, en Skjorte, hvori Angjeldende, efter den Bestjaalnes Tilladelse gik, taxeret 2 Rbdlr, et blaat og gulroset Nettelsdugs Tørklæde, et Firemarkestyke, hvor af, de tvende sidste Ting, som findes i Rettens Forvaring, bliver at tilbagelevere Eieren, og Skjorten, og et Styke
         14mo Hos Ole Olsen Fixen den Mellemste, en Sølv Spiseskee taxeret 3 Rbdlr, to smaa Styker grønt Taft, og et Styke Svovl taxeret 2 s, som alt er i Behold, og bliver at tilbagelevere Eieren.
         15mo Hos Ole Olsen Fixen den yngere, den inden Retten, den 7de September, under No 3 anførte største Tegnebog, med 17 rdr 3 mrk  DC taxeret  med Bogen  3 Rbdlr 24 s, fem trykte Viser, en større Tegnebog No 2, hvori 3 rdr DC et rødt Kridthuus No 6 med 4 mrk 8 s i Toeskillinger, et Dito større Kridthuus med 3 rdlr 24 s DC. Bestaaende af et Tomarkestyke, fem Orter, og omtrent 8te Otteskillinger, og Resten i Smaaemundt en Skindpung med Messinglaas hvori 4 mrk 5 s DC en malet Eske med en Deel Knapper, og 2 Dousin og 11 Knapper, og en rød Vest, alt til sammen taxeret for 18 Rbdlr 1 mrk 2 s som alt er tilstæde i Retten og vil blive at tilbagelevere Eieren, undtagen nogle Knapper, og hvorhos Erstatning er frafaldet.
         16mo hos Trond Trondsen Tvedt og myndige Søn, en Hat taxeret 2 Rbdlr, en sort gammel Silkedug, taxeret 2 mrk, en rød Vest 3 mrk et Par sorte Buxer taxeret 1 Rbdlr 2 mrk Otte Mark i Sølv bestaaende af 3 Orter og Resten i Smaemynt taxeret 7 Rbdlr 1 mrk 12 s, tre store Knapper 2 s og en Skræppe 3 s som alt er tilstæde i retten og vil blive at udlevere Eieeren, undtagen den sorte Buxe, som Angjeldende ved Undvigelsen havde paa, og vil blive at erstatte med den derpaa sadte Taxt 1 Rbdlr 2 mrk.
        17mo Hos Maritha Thomasdtr Tvedt en DC 100 rdr Seddel, dito 100 rdr i andre Sedler, en Deel Tolvskillinges Sedler, en Æske med Sølvhalskjæde og videre Sølv under No 4 af Vægt 10 Lod mindre et Qvintin og taxeret 29 Rbdlr 4 mrk 8 s, en liden Sølvsølje vurderet 24 s, som fandtes hos Angjeldende, De under No 11 i Bylten anførte og tilstæde vurderede for 3 Rbdlr en Specie og 8 rdr DC Sølvmynt, mest Orter og 10 s.er og anden Smaaemynt, vurderet 31 Rbdlr 4 mrk 8 s endelig Tegnebogen No 1 og Saxen No 9 ansadt 2 mrk 4 s, alt til sammen 98 Rbdlr 2 mrk 12 s., som alt er tilstæde og vil blive at tilbagelevere Eieren
        18mo Hos Guri Olsdtr Fixen, det blant Kosterne 7de September No 4 taxerede for 6 Rbdlr, et blaat Livstyke i Bylten No 11, en sort Bore med Spende med mer vurderet Alt 1 Rbdlr 3 mrk, et lidet Skrin med 11 rdr DC vurderet 1 Rbdlr 5 mrk, et Krithuus med et Firemakestyke, et tomarkstyke, en Ort, en Otteskilling, en Sexskilling og tvende Fireskillinger samt 12 nye Toeskillinger og end videre 6 a 8 s. I Smaamynt taxeret for 1 Rbdlr 2 mrk 2 s Skrinet, Krithuset og 3 Alen grønne SilkeBanad alt taxeret for 15 Rbdlr 1 mrk 2 s, som alt er tilstæde, og vil blive at udleveer Eieren, men den ½ Alen Sølv Snorer, er Angjeldende, verken ved egen Tilstaaelse, eller Vidnernes Forklaring, overbevist om at have stjaalet, hvorpaa han derfor maae blive frie
        19mo hos John Torgersen Lusand, en liden Rømmebøtte, et Par Skoe, en LærredsDug, ½ Kande Fløde, Tie Lepser Fladbrød, alt taxeret 2 Rbdlr 48 s -  Rømmebytten er kun tilbagekommet og taxeret 2 s, det øvrige bliver altsaa at erstatte, med 2 Rbdlr 46 s N.V. endelig for det
        20de hos Ellev Holgersen Beggevig og Datter Gjertrud, en sort Stampe, en sort Sæk og en gammel Lærrets Dug, hvoraf intet er tilbagekommet, bør altsaa erstattes med den derpaa sadte Taxt 4 Rbdlr 48 s N.V.

         Ved de fremlagde Domme, nemlig: Underretsdommen fra yttre Sogns Sorenskriveri af 1ste April 1812, Inspecteur Falkes Attest af 22 Julii 1813 og Bergens Stifts Overrets Dom af 17de Augusti 1812, der alle ere Angjeldende inden ExtraRetten paa Vos, den 23de Augusti dette Aar, forelæst, og af ham vedkjendt, at være sig Overgaaede og vedkommende, er bevist, at Angjeldende tilforn er dømt for 2 Gange begaaet Tyverie, nemlig: første Gang af Bergens PolitieCammerret den 30te April 1806, efter hvilken Dom, han har udstaaet sin Straf, i over et Aar pa Forbedringshuset anden Gang ved Underretten i yttre Sogns Sorenskriverie den 1ste April 1812, men hvilken sidste, ved bemeldte Stifts-Overrets Dom er bleven underkjendt og forandret derhen, at Angjeldende Gjest Baarsen, ickun for første gang begaaet Tyverie, er bleven dømt til Arbeide i Bergens Tugt og Manufacturhus i 2 Aar, af hvilken Straf, han efter bemeldte Inspekteur Falks Attest, ickun har udstaaet, fra 28de Augusti til 9de October 1812.
         Paa Grund altsaa af, at Angjeldende ickun tilforn, ved en endelig Dom er bleven dømt, for første Gang begaaet Tyverie, kan han ved denne Dom, icke blive at ansee efter den 3de men ickun efter den 2de Paragraf i Forordningen af 20de Februarii 1789.
         I Henseende Graden af denne Straf, da maae samme, med Hensyn til de over Angjeldende forhen ergangne Domme, og de under Sagen oplyste mange, og paa forskiellige Steder, samt ofte igientagne og betydelige Tyverier, blive at fastsætte til den høyeste, nemlig 5 Aars Arbeide paa Bergenhuus Festning, og da han ei har udstaaet den forhen idømte Straf, fra hvilken han egenmægtig har unddraget sig, bør han, naar han paagribes, atter indsættes til Arbeide i Bergens Tugt og Manufacturhuus, og først naar han har udstaaet den, ved bemeldte StiftsRetsdom pligtede Straf, som meldt, indsættes til Fæstningsarbeide, Hvornest Angjeldende vil blive ipligtet at udrede, alle af Aktionen lovlig flydende Omkostninger Sluttelig anmerkes og bevidnes: at Aktor og Defensor ei i de dage de have paastaaet sig Diæt i denne Sag, har haft andre offentlige Sager at udføre, samt at de icke paa Tingene have haft private Sager til Udførelse, medens denne Sag har staaet under Behandling, at Sagførelsen i det hele har været lovmessig og forsvarlig, saa at Vedkommende ei derfor bør drages til Ansvar, og at Dommeren ei formedelst det nu først afsluttede Vosse Høsteting, forrud nu har kunnet paadømme Sagen Efter disse Sagens Beskaffenheder:
        Kiendes for Ret:
Tiltalte Gjest Baarsen Hyldesgaard eller Sogndalsfjæren, bør, hvor og naar han antreffes i Kongens Riger og Lande, paagribes og hensættes til Arbeide i Bergens Tugt og Manufakturhuus, indtil han har udstaaet den ham, ved Stifts-Overretssdommen af 17de Augusti 1812 idømte, og ei udstaaede Straf, og derefter hensættes til Arbeide paa Bergenhuus Fæstning i fem (5) Aar, saa bør han og erstatte og betale de Bestjaalne, hvad de ei har faaet tilbage efter foranførte, saaledes nemlig: til Tormod Olsen Ringheim 14 Rbdlr 4 mrk 8 s N.V., Lars Pedersen Rogne 22 Rbdlr 4 mrk 5 s. N.V. Torbjørn Johannesen Rogne 11 Rbdlr N.V. Torbjørn Nielsen Hægle 1 Rbdlr N.V., Sjur Stephensen Bøe 1 Rbldr 2 mrk 13 s N.V., Ole Andersen Lie 12 s N.V. Ole Hansen Hagestad 1 Rbdlr N.V., Ole Olsen Fixen den ældre 2 Rbdlr N.V. Trond Trondsen Tvedt 1 Rbdlr N.V. John Trondsen Lusand 2 Rbdlr 46 s N.V. og endelig til Ellev Haagensen Beggevig og Datter Gjertru 4 Rbdlr 48 s N.V. Hvorimod, de i Retten tilstædeværende Koster efter foranførte, bliver at tilbagelevere Eierne; saa betaler han og, alle af hans Varetægt, Transporter, Forflegning, og øvrige af Aktionen lovlig flydende Omkostninger, hvorunder billiges til Aktor Hr Foged Bøgh i Diæt 7 Rbdlr 8 s Sølvverdie, og til defensor Dannebrogsmand Aad Gjelle i Diæt 12 Rbdlr 4 mrk 8 s S. V. Og Sallarium 10 Rbdlr S. V. Til sammen to og tyve Rigsbankdaler, fire Mark og otte Skilling Sølv Verdie, alt efter enhvers indgivne lovlige Regninger. At efterkommes, udredes og fuldbyrdes 15ten Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse, og Øvrighedens nermere Foranstaltning, under Adfærd efter Loven
                                                                                                              Nannestad
                                                 Amund Torgersen, og Niels Hallesen Præstegaarden med iholt Pen


til forsiden | forrige dom | neste dom