til forsiden | forrige dom | neste dom

1820:

Wi Carl Johan af Guds Naade Konge til Sverrig og Norge de Gothers og Wenders

Vor naadige Bevaagenhed!

Vi have ladet os foredrage en af Høyesteret i Vort Rige Norge under 30te Juni d.A. afsagt Dom hvorved Livs Slaverne i Trondhjem Fæstning Guttorm Christophersen Kullien Even Christiansen og Gabriel Sollomonsen Soleide for Forfærdigelse af falske Rigsbankanviisninger ere tilfundne at miste deres Liv; tilligemed bemeldte Rets Tilforordnedes derover afgivne Betænkning od Indstilling. - Og ville Vi af særdeles Kongelig Naade og i Betragtning af de oplyste Omstændigheder have bemeldte Straf formildet derhen at de Angjeldende eftergives Livsstraffen imod at de efter foregaaende Kagstrygning fremdeeles forbliver i Slaveriet undner stræng Bevogtning.

 Hvorefter Du Dig underdanigst haver at rette og den fornødne Foranstaltning at lade Søge.
 Givet i Christiania den 6te Aug. 1821.
 Under Vor Hand og Rigets Segl
      Carl Johan
      (L. S.)
Sommerhjelm                                                                                                                                                         Holst
i Statsministerens Fraværelse.

Til Stiftamtmanden over Trondhjems Stift
 

Af Høyesterets Dommen under 30te Junii 1821

Den af de i Følge høyeste Resolution af 12te April 1819 beskikkede Commisarier Oberste Ridder O Lyng samt Assesorene i Trondhjems Stiftsoverret Jacob Roll og Christian Hersleb Hornemann har at anstille yderligere Undersøgelser i anledning af den i Trondhjems Slaverie stedfundne Fabrikation af falske Rigsbanksedler, samt alt hvad dermed maatte staae i Forbindelse, under 11te August 1820 afsagte, Dom bør ved Magt at stande.

Af de nævnte Commisairers under 11te Aug. 1820 afsagte Dom:
Slaven Even Christiansen bør forat have eftergjort Rigsbankens Sedler at straffes paa Ære og Liv. - Tiltalte udreeder de af Sagen mod ham forvoldte Omkostninger.
 


til forsiden | forrige dom | neste dom