til forsiden | forrige dom

1826:
Dommen mot Gjest Baardsen, side 133-163

 1. Er Rognald Hansen Ladvig Natten mellem 20de og 21de October 1820 bleven bestjaalet, vide hans Forklaring som 1ste Deponent i Yttre Sogn Forhøret af 8 December 1820 og seenere under Hovedsagen den 2den Julii 1821, hvilket Tyverie er udført af Tiltalte Gjest Baardsen, i Forening med en navngiven Ole, som ej har været at opdage, see hans Forklaring sidstnævnte Dato; i øvrigt har denne Bestjaalne frafaldt Erstatning for det stjaalne.
 2. Ligesaa er Bernt Olsen Indre Torvund efter Udviis i samme Forhør og samme Rets-forhandling bleven bestjaalen, og dette Tyverie ogsaa udført af Gjest Bardsen, skjøndt han først har nægtet samme i Yttre Sogns Forhøret af 25de April 1821, vide hans Forklaring under Hovedsagen den anførte 2den Julii 1821; for det Stjaalne har den Bestjaalne ligesaa frafaldt Erstatning.
 3. Einer Paulsen Indre Torvend, der under Hovedsagen den 16de Julii er afhørt, har ligesaa mistet en Baad og nogle flere Vahre, som Gjest Baardsen for en Deel har vedgaaet, vide hans Forklaring i Yttre Sogns Forhøret af 25de April 1821, for øvrigt bliver i Anledning af dette Tyverie ingen Erstatning at tilsvare da Ejeren har frafaldt saadan.
 4. Enken Giertrud Lassesdatter Yttre Torvend, har ligeledes mistet en Deel Vahre, see hendes Forklaring under Hovedsagen den 17de Julii 1821, herfor hun har frafaldt Erstatning; Dette Tyverie har Gjest Baardsen under 15de April 1821 tilstaaet at have begaaet i Forening med den opgivne Kammerat Ole.
 5. Efter Udviis af Yttre Sogns Forhøret af 8 og 19 December 1820, har Sjur Olsen Aafidt opgivet qva 7 Deponent, at han Høsten 1820 er frastjaalet nogle Penge, hvilke denne Person, der under Hovedsagen den 16de Julii 1821 er afhørt, ei af Tyverie fordrer erstattede, da Faderen Ole Lassesen har betalt ham samme, mod Regnes til Tyven for denne Sum; Efter Forklaringerne i Forhøret i Yttre Sogn af 8 og 10de December 1820 og Continuations Forhøret sammestæds 25de April 1821, sammenheldt med Indre Sogns Forhøret at 9 Maii 1821 og det videre under sagen Passerede, er dette Tyverie af Svend Olsen Brekkene udøvet og Gjest, som der maae antages deelagtig, stoed paa vagt for dets beder at befordre Udøvelsen af samme, og paasaae at ingenskulle overrumple dem.
 6. Gjertrud Sjursdatter Aafidt er samme Tiid som No 5, bleven bestjaalet og har hun opgivet under Hovedsagen 16 Julii 1821 at have mistet de Ting 6 og 7 Deponent i Yttre Sogns Forhøret af 8, 19 December 1820 have omforklaret; bemeldte Gjertrud Sjursdatter paastaaer sig derhos tillagt Erstatning fra Tyvene for det stjaalne og ej det tilbagekomne med den Summa 12 Spd 1 ort 12 s.; Tyvene ere de samme som anført under No 5.
 7. Brithe Olsdatter Aafidt, afhørt ved Hovedsagen den 16de Julii 1821, for ligesaa mistet de Sager 6 og 7 Deponent i ovenmeldte Yttre Sogns Forhøret af 8, 19 December 1820 have opgivet, og herfor fordrer hun Erstatning med 7 Spd 2 ort 4 s., der maae blive at udreede af Gjest Baardsen unjunctem med Svend Olsen, efter hvad ieg har berørt ved No 5.
 8. Ligesaa er efter Udviis af Retsforhandlingerne ved No 6 Ole Lassesen Aafidt, afhørt under Hovedsagen den 16de Julii 1821, bestjaalet af angjeldende Gjest Baardsen i Foreening med Svend Olsen Brekkene, og for det Manglende af de stjaalne Ting fordret Erstatning med Spd 1 ort 8 s.
 9. Unni Olsdatter Aafidt er ligesaa frastjaalet et Netteldugsforklæde, hvilket da det ej er tilbagekommet hun har fordret erstatte med 24 s., som Ligeledes af Gjest Baardsem maae blive at tilsvare; den Bestjaalne er for øvrigt afhørt under Hovedsagen den 16de Julii 1821.
 10. Ingelev Hansdatter Haneviig, 5te Deponent i Yttre Sogns Forhør af 19de December 1820, og afhørt under Hovedsagen den 16de Julii 1821 er og bestjaalet, og har under Sagen forlangt Erstatning med 7 Spd., som af Gjest Baardsen maae blive at udreede, efter hvad han har selv tilstaaet om dette Tyverie, vide Pag. 3 og 4 i Ytrre Sogns Forhøret af 25de April 1821.
 11. Brithe Hansdatter Haneviig, afhørt under Hovedsagen den 16de Julii 1821, hos samme Tiid som No 10, mistet en Deel Sager, og derfor forlangt Erstatning med 1 Spd 4 ort, der af Gjest, som beviislig Tyv for samme, efter Anførselen ved No. 10, maae blive at udreede.
 12. Ragnilde Ellingsdatter Haneviig, afhørt under Hovedsagen den 16de Julii 1821, har og mistet et Sølvbelte samme Tiid som No 10, hvilket hun paastaaer sig erstattet med 12 Spd for Gjest Baardsen, der er Tyven, efter hvad forhen anført under No. 10.
 13. Kari Hansdatter Haneviig, afhørt under Hovedsagen den 16 Julii 1821 og har mistet en Søllje, den hun fordrer erstattet med 2 Spd. af Tyven Gjest Baardsen efter Anførselen ved No. 10.
 14. Anna Olsdatter Borloug, afhørt under Hovedsagen den 11de Junii 1821 har ligesaa mistet flere Ting, der efter Udviis af Yttre Sogns Forhøret af 25de April 1821 Pag 5 og 7, ere tagne af Svend og Gjest, hvilken sidste Conjuntem med Svend Olsen, følgelig maae ansees lige Delagtig i dette Tyverie, hvorfor ingen Erstatning finder Sted frafalden.
 15. Endvidere er Hr Provst og Ridder Normann, afhørt under Hovedsagen den 17de Julii 1821, bestjaalen Høsten 1820 af Gjest Baardsen i Foreening med Svend Olsen for en Deel Madvahre, hvorfor Erstatning er frafalden; og at de anførte 2de Forbrydere have begaaet dette Tyverie godtgjøres med deres egen Tilstaaelse blant er det ved deres Forklaringer under Yttre Sogns Forhøret af 8 December 1820 og Continuations-Forhøret ved samme Jurisdiction af 25de April 1821.
 16. Samme Tiid som No 15 er bleven bestjaalen har og Johannes Jensen Huusebøe mistet en Bomme, hvorfor han, aom afhørt under Hovedsagen den 17de Julii 1821, har fordret Erstatning med 7 Spd 2 ort 12 s., der af Gjest Baardsen conjunctum med Svend Olsen efterAnførselen ved No 15, mae blive at udreede.
 17. Hans Johnsen Hannevig afhørt 6te Februar 1822 under Hovedsagen, og som 4de Deponent i Forhøret af 8de December 1820 i Yttre Sogn, har samme Tiid som No. 10, 11, 12, 13 mistet en Uldsax, hvorfor han har fordret Erstatning med 16 s., som maae blive at udrede af Gjest Baardsen, efter hvad jeg har givet mig den Ære at anføre under berødrte No 10.
 18. Christen Bjørnsen Schaasem, afhørt under Hovedsagen den 16de Marts 1822, er frastjaalet en Baad og en Amber med Blande, hvoraf blot tilbage erholdt Baaden, men for Amberen med Blande frafaldet Erstatning, Tyvene af disse Ting ere Gjest Baardsen og Svend Olsen Brekkene, see deres Tilstaaelse under Hovedsagen bagefter denne Bestjaalne, samt Politie-forhøret i Bergen af 14 og 15 November 1821.
 19. Endvidere er Anders Tostensen Jetland, 1 Deponent i Yttre Sogns Forhøret af 18de December 1921, afhørt under Hovedsagen den 16de Marts 1822, frastjaalet flere Ting, og for det ej Tilbagekomne fordres Erstatning med 9 Spd. 3 Ort 12 s.; at Gjest Baardsen og Svend Olsen have udøvet dette Tyverie i Forening, godtgjøres med deres egen Tilstaaelse i Yttre Sogns Forhøret af 18 December 1821 og seenere under Sagen.
 20. Ole Sjursen Jetland, 2 Deponent i Yttre Sogns Forhøret af 18de December 1821 og under Hovedsagen den 16de Marts 1822 afhørt, for ligesaa mistet flere Ting, og for det ej tilbagekomne paastaaet Erstatning med 4 Spd 4 ort, som af Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren conjunctum med Svend Olsen maae blive at udreede, efter hvad der er anmærket ved No 19.
 21. Ole Lassesen Yttre Berge, 3 Deponent i Forhøret ved No 19 og afhørt 16de Marts 1822 under Hovedsagen er og frastjaaøen nogle Thing, hvorfor han paastaaer Erstatning med 3 Spd 16 s., Tyvene de samme som anført under No 19.
 22. Halvor Trondsen Riise, afhørt under Hovedsagen den 16de Marts 1822, har og mistet nogle ubetydelige Ting, hvorfor Erstatning er frafaldet. Udøveren af dette Tyverie er ligeledes angjeldende Gjest Baardsen og Svend Olsen, efter det som er bemærket ved No 19.
 23. Marthe Lassesdatter Haaland er og efter 10, 14, 15 Vidnes Forklaringer frastjaalet en Baad, for hvilken, som tilbagekommen og tilhjemlet af 14de Vidne under Hovedsagen. Erstatning bortfalder; dette Tyverie er ligesaa udøvet af Gjest Baardsen og Svend Olsen, efter hvad der af dem er tilstaaet i Forhøret i Yttre Sogn den 18 December 1821 med flere Steder.
 24. Hans Hermundsen Bredviig, afhørt under Hovedsagen den 16de Marts 1822 har og mistet en Deel Sager, hvilke han forlanger sig erstattet med 1 Spd 3 ort 8 s.; at Gjest Baardsen og Svend Olsen ogsaa ere Udøvere af dette Tyverie godtgjøres med hvad disse Tilstaaelser som anført ved No 19, indeholder.
 25. Tosten Monsen Bredviig, afhørt den 16de Marts 1822 har under Hovedsagen, har og mistet en Langbuxe som han fordrer erstattet med 1 Spd 2 ort. Tyvene de samme som anført under No. 19.
 26. Fra Brithe Jensdatter Grinde, 6te Deponent u\i Yttre Sogns Forhøret af 18de December 1821, og afhørt under Hovedsagen den 18de Marts 1822, er og stjaalet flere Ting, for hvilke, saavidt ej tilbagekomen hun fordrer Erstatning med 9 Spd 4 ort 4 s. Dette Tyverie er forøvet af Gjest Baardsen, efter hans Tilstaaelse under Yttre Sogns Forhøret af 18de December 1821 og senere under Hovedsagen.
 27. Fra Marthe Jensdatter Grinde, der er afhørt under Hovedsagen den 18de Marts 1822, er og af bemeldte Gjest Baardsen efter samme Anførsel som ved No 26 stjaalet flere Ting hvilke hun fordret erstattede med 2 Spd 3 ort 2 s.
 28. Ole Knudsen Svaberg, 4de deponent i Do Forhør ligesaa afhørt under Hovedsagen den 18 Marts 1822, har mistet en Baad, der er tilbagekommen, og saaledes har ingen Erstatning at fordre. Dette Tyverie har ligeledes Gjest Baardsen begaae, efter Anførsel som ved No 21.
 29. Fra Knud Nielsen Steene, 9de Deponent i Do Forhør
 30. Anders Johnsen Steene, 10de Deponent i Forhøret ved No 26 og afhørt under Sagen 18de Marts 1822, mistet foruden en Baad fælles med 9de Deponent, hvilken Baad Svend Olsen ene tog, flere Smaating, som Gjest Baardsen ene har stjaalet, efter hans Tilstaaelse under Sagen den 18de Marts 1822, og hvorfor saavidt ej tilbagekommet, denne Bestjaalne har frafaldt Erstatning.
 31. Fra Sjur Pedersen Øhren afhørt under Hovedsagen den 20de Maii 1822, er ligesaa stjaalet af Gjest og Svend paa deres Tøy, en Melkekol, hvorfor ingen Ersttaning finder Sted, da bemeldte Ting er tilbagekommen; see herom begge de anførte Delinqventeres Tilstaaelse i Forhøret i Yttre Sogn af 12te December 1821.
 32. Fra Brithe Andersdatter Dyrdahl afhørt 20de Maii 1822, under Sagen, er samme Gang som No 31 blev frataget Kollen. Stjaalet noget Melk, som hun fordres erstattet af Tyven med 6 s., dette Tyverie ligesaa begaaet af Gjest og Svend efter Anførsel ved No 31.
 33. Fra Ingeborg Jacobsdatter Midflot der er afhørt under Sagen den 20de Maii 1822 og senere afdøde Mand, har bemeldte Gjest og Svend ligeledes stjaalet flere Ting, som forrdres erstattet med 5 Spd 1 ort 16 s.; vide herom Gjest Baardsen og Svend Olsens Tilstaaelse i Yttre Sogns Forhør af 18 December 1821 Pag. 16.
 34. Fra Gjertrud Lassesdatter Kirkøen, afhørt 22 Maii 1822 her under Sagen, er stjaalet af den angjeldende Gjest Baardsen i Foreening med Svend Olsen, en Mast og et Seil, som medfører ingen Ersttaning, da Tingene ere tilbagekomne, vide deres Tilstaaelse i berørte Forhør af 18de December 1821.
 35. Fra Brithe Lassesdatter Bredviig, afhørt under Sagen den 22de Maii 1822, er ligesaa stjaalet et Par Strømper, som hun fordrer erstattet med 36 s., og er dette Tyverie udøvet at Gjest og Svend, vide deres Tilstaaelse i Yttre Sogns Forhøret 18 December 1821, Pag. 11.
 36. Efter samme Anførelse, som bemærket ved No 35, sees og at Alis Hermundsdatter Brudviig, afhørt under Sagen den 22de Maii 1822, har mistet et Par sorte Sokker, som fordres erstatede med 26 s. Tyvene de samme som ved No 35.
 37. Fra Mikkel Olsen Birknæs, afhørt 8 October 1822 under Sagen, er ligesaa stjaalet af Gjest i Foreening med Svend Olsen en Baad, som fordres erstattet med 5 Spd see herom Gjest Baardsens Tilstaaelse i Forhøret i Yttre Sogn af 11 September 1822.
 38. Fra Lehnsmand Niels Carlsen Lindseth, afhørt 8 October 1822 under Hovedsagen, er ligesaa af begge de bed No 37 nævnte Delinqventere, taget et Seil, som han fordrer erstattet med 6 Spd., der af Gjest Baardsen maae tilsvares i Foreening med Svend Olsen, eftersom de fælles have benyttet dette Seil, som efter Opgivende skal være taget af Svend Olsen, vide Forhøret under No 37 og Gjest Baardsens Forklaring ved denne Bestjaalne under Hovedsagen.
 39. Fra Lasse Gullaksen Trondviig, afhørt under Sagen den 19de November 1822, er og stjaalet en Deel Vahrer, hvorfor ingen Erstatning forlanger; dette Tyverie har ligesaa Gjest Baardsen udøvet, vide hans Tilstaaelse under Hovedsagen den 8de October 1822.
 40. Sjur Eriksen Varholmen, afhørt 13 Maii 1823 under Hovedsagen, ligesaa mistet en deel sager, samme Tiid som Gjest Baardsen rømte fra Lehnsmand Ringereide, for hvilke Ting han frafalder Erstatning. Dette Tyverie er og begaaet af Gjest Baardsen, vide hans Tilstaaelse i Extract-Forhøret i Nordhordlehn af 17 til 23 Januar 1823. Pag. 9.
 41. Peder Andersen Strand, afhørt som No 40, mistet samme Tiid som denne en Baad, hvorefter Erstatning fordres med 3 Spd. Tyven er Gjest Baardsen efter hvad som er anmærket ved No 40.
 42. Samme Tiid er ogsaa Lars Ellingsen Miømmen, afhørt 13de Maii 1823 under Hovedsagen, frastjaalet en Baad med Tilfang, og hvorfor fordres Erstatning med 10 Spd, som maae blive at tilsvare af Tyven Giest Baardsen, efter hvad ser er anført ved No 40.
 43. Fra Erik Olsen Rutlin, der som 1ste Deponent er afhørt i Indre Sogns Forhøret af 9de Maii 1821 og som 8 Deponent i Yttre Sogns Forhøret af 8 December 1820, samt ved Indre Sogns Thingsvidnet af 4-14de August 1821, er Høsten 1820 stjaalet fleere Sager, som og Kone Sigrid Pedersdatter Rutlin tilhørende, og hvorfor saavidt ikke tilbagekomne, fordrer Erstatning med 9 Spd. 2 ort 16 s., der af Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren maae blive at tilsvare, da han har stjaalet samme, efter Tilstaaelse deels i Politiekammer-Forhøret i Bergen af 13 og 14 November 1820, og deels ved Forhøret i Yttre Sogn af 25de April 1821 samt ved Indre Sogns Thingsvidnet af 4 og 14de August 1821.
 44. Ligesaa er Ole Eriksen Rutlin, samme Tiid som anført ved No 40, frastjaalet flere Ting vide hans Forklaring som 3 Deponent i Indre Sogns Forhøret af 9de Maii 1821 og seenere ved Thingsvidnet sammestæds af 4 og 14 August 1821, for hvilke Ting, saavidt ej tilbagekomne, Erstatning fordres med 19 Spd 3 ort, der ligeeledes af Gjest Baardsen, efter Anførselen for hans vedkommende ved No 43, maae blive at udreedes.
 45. Endvidere er Iver Bentsen Mestermandspladsen samme Tiid som No 43, berøvet en Baad, vide hans Forklaring som 8 Deponent i Indre Sogns Forhøret af 9de Maii 1821, og under Thingsvidnet sammesteds den 4 og 14 August 1821; denne Baad er stjaalet af Gjest Baardsen og Svend Olsen i Foreening vide Deres Tilstaaelse under Thingsvidnet i Indre Sogn af 4 og 14 August 1821, Forhøret i Yttre Sogn af 25de April 1821, og bortfalder Erstatning, da Baaden qvæstionis er tilbagekommet.
 46. Fra Anders Olsen Kulen i Nordfjord, er ligesaa stjaalet et Taug efter hans Forklaring i det Nordfjordske Thingsvidne af 20de September 1821, og hvorfor Erstatning er frafaldet; dette Taug er stjaalet af Gjest Baardsen i Forening med en navngiven Ole, vide Gjests Forklaring i Yttre Sogns Forhøret af 25de April 1821 og seenere under Hovedsagen den 19de Marts 1822.
 47. Jacob Jacobsen Kulen, afhørt ved samme Thingsvidne som No 46, er ligeledes samme Gang som bemeldte No 46, bestjaalen, men har frafaldt Erstatning, som altsaa bortfalder; Tyven er Gjest Baardsen efter Anførselen ved bemeldte No 46.
 48. Lars Larsen Kulen afhørt som No 46, har ligesaa mistet en Baad med mer, men frafaldt Erstatning; Tyven den samme som ved No 46 anført.
 49. Endvidere er Hans Jørgen Hoff, afhørt i Sundhordlehns Sorenskriverie ved Forhør af 5te October 1821 samt ved Thingsvidnet af 5te Marts 1822 og Continuations-Thingsvidnet samme sted af 4 December 1822, frastjaalet flere Ting af Betydenhed, hvoraf en Deel er kommen tilbage, men for det manglende paastaaet Erstatning med 34 Spd. 10 s.; Udøveren af dette Tyverie er angjeldende Gjest Baardsen, følgelig Tilstaaelse med Thingsvidnet i Carmsund og Hæsbyes Sorenskrivere af 10 April 1822 samt ved Thingsvidnet i Bergen af 25 Januar 1826 fra Folio 5.
 50. Engel Johannesen Henanger, afhørt ved samme Retsforhandling som No 49, er ligesaa bestjaalet, og da han intet har erholdt tilbage, fordrer han alt erstattet med 10 Spd. 48 s.. Tyven er den angjeldende Gjest Baardsen, efter Anførelsen ved No 49.
 51. Christopher Engelsen Sundfjord, afhørt ved Forhøret af 5te October 1821 og Thingsvidnet af 5 Marts 1822 i Sundhordlehn, er igjen frastjaalet en Baad med Tilnehør, hvorfor er frafaldt Erstatning, da Baaden er tilbagekommet; Dette Tyverie er ligesaa forøvet af Gjest Baardsen, efter hvad der under No 49 er anført.
 52. Endvidere er Lehnsmand Erik Johannesen Sundvor, tilligemed Kone bleven frastjaalne flere Ting, der alt er tilbagekommet, hvorfor ingen Erstatning er paastaaet, vide Forklaringerne ved Forhøret paa Rosendahls Gods af 9de Januar 1823 og Thingsvidnet sammesteds af 16de April 1823; Udøveren af dette Tyverie er ligeledes Gjest Baardsen, vide som Forklaring bed Thingsvidnet i Bergen af 25de Januar 1826 fra Folio 5, hvor tilstaaes samme, samt ved Extract-Forhøret i Nordhordlehn af 17 Januar 1823.
 53. Lars Olsen Veehavnen, afhørt under Benævnelsen den ældre ved Thingsvidnet i Sund-hordlehn den 13de September 1823, har ligesaa mistet en Baad med flere Sager, hvorfor, saavidt ej tilbagekomne han fordrer Erstatning med 7 Spd 12 s., Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren har ligeeledes udøvet dette Tyverie, naar 1ste Vidnes Forklaring i berørte Thingsvidne sammenholdes med Gjest Baardsens egen Forklaring i Bergsn Thingsvidne af 25de Januar 1826 Fol. 5, samt med hans Tilstaaelse i Extract Forhøret i Nordhordlehn af 17de Januar 1823 Pag. 11.
 54. Lars Olsen Veehavnen den yngre, afhørt samme Gang som No 53, ligesaa mistet flere Ting, hvorfor han, saavidt ej tilbagekomne, han paastaaer Erstatning med 12 Spd. 3 Ort 12 s.. Efter hvad der under No 53 er bemærket, har ogsaa Gjest Baardsen forøvet dette Tyverie.
 55. Hr Assessor Krüger til Møllendahl er ogsaa bleven hjemsøgt af den berømte Gjest Baardsen, der maae have havt Kundskab om, at just der var Stedet hvore et rigt Bytte kunde bekommes; bemeldte Assessor Krüger, der er afhørt ved Thingsvidnerne i Nord-hordlehn af 21 Marts 1823 og 18 August samme Aar, har opgivet at være for sit Ved-kommende frastjaalet adskillige Punge med Sølvpenge, som han anslaaer til 300 Spd. 1 ort i reede Sølv, og som han forlanger sig erstattede med samme Summa, hvorimod han har frastaaet Erstatning for Pungene. See videre dette Tyverie betræffende, Gjest Baardsens Forklaring i Extract-Forhøret i Nordhordlehn af 17 Janu. 1823 pag. 13, samt Forhøret i Bergen af 16de Maii 1824 og Thingsvidnet sammesteds af 25de Januar 1826.
 56. Steffen Olsen Krohnstad, mistet samme Gang som No 55 er Sølvstøb og nogle Sølv-penge, vide hans Forklaring i det Nordhordlehnske Thingsvidne af 18 August 1823 sammenholdt med Assessor Krügers Forklaring i Thingsvidnet ved samme Jurisdiction for det frastjaalne med 5 Spd. reede Sølv og 5 Spd i Sedler, der af Gjest Baardsen maae tilsvares efter Anførselen ved No 55.
 57. Christopher Nielsen Opsal af Fuse, afhørt ved Extract-Forhøret i Nordhordlehn af 17de Januar 1823 Pag. 16, samt ved Thingsvidnet i Sundhordlehn af 2 Maii 1823, er ligesaa frastjaalet flere Ting, som da han intet har faaet tilbage, paastaaer erstatede med 9 Spd. 48 s.. Forøveren af de to Tyverie er ligeledes Gjest Baardsen, vide Extract-Forhøret i Nordhordlehn af 17de Januar 1823, pag. 12, 16 og Forhøret i Bergen af 16 Maii 1824, Pag. 4
 58. Christopher Johannesen Lilleviig, afhørt ved Thingsvidnet i Sundhordlehn af 2den Maii 1823, er ligesaa frastjaalet en Baad, hvorfor ingen Erstatning forlanger, da den er kommen tilbage; dette Tyverie for nokbemeldte Gjest Baardsen Forhøret i Nordhordlehn af 17 Januar 1823.
 59. Ligesaa har den ved Thingsvidnet i Sundhordlehn af 2 Maii 1823 afhørte Ole Nielsen Opsal mistet en Baad med Tilbehør, den han fordrer erstattet med 3 Spd. 48 s., som af Gjest maae blive at tilsvare, da han er Tyv for samme efter Anførsel ved No 57.
 60. Ole Torkildsen Henjumsand af Yttre Sogn, afhørt ved et i Indre Sogn under 16de April 1825, er ligesaa frastaalet en Baad, som er tilbagekommen, og hvorfor ingen Erstatning forlanges; I dette Tyverie have Gjest Baardsen og Svend Olsen Brekkene været lige deelagtige, see deres Tilstaaelse i Forhøret af 25 April 1821 Pag. 5 i Yttre Sogn samt Gjest Baardsens Tilstaaelse i Thingsvidnet i Bergen af 25 Januar 1826, Fol. 6.
 61. Daniel Tostensen Iversøen og Kone Anna Larsdatter afhørte ved Thingsvidnet i Sundhordlehn af 22 Marts 1825 har ligesaa mistet fleer Ting, hvorfor paastaaer Erstatning med 30 Spd. 48 s., dette Tyverie er ligedan forøvet af Gjest Baardsen, see hans Tilstaaelse ved Thingsvidnet af 25 Januar 1826 Fol. 7, vel siges her at Thingsvidne af 25 Marts 1815 blev Angjeldende Gjest Baardsen, forelæst men dette maae nok være en Feilskrivelse, eftersom intet Thingsvidne af saadan Dato er fremlagt under Hovedsagen men vel det Anførte af 22 Marts 1825.
 62. Fra Marthinus Olsen Røsnæs, der som 2den Deponent i Nordhordlehns Forhør af 15de Julii til 8de September 1824 er afhørt, og seenere ved Thingsvidnerne sammesteds af 11te Januar og 12te April 1825, har mistet flere Ting, hvorfor han tilkommer Erstatning for det ej tilbagekomne med den Summa 151 Spd. 24 s., dette Tyverie er og forøvet af Gjest Baardsen følgelig hans Tilstaaelse Forklaring ved dette Forhør og endelig Bergens Byethings Forhør af 16 Maii 1824 Pag. 4 og 5.
 63. Ole Clementsen Røsnæs, 3die Deponent i Forhøret ved Nordhordlehn af 15 Julii 1824, og afhørt ved Thingsvidnet sammesteds den 11te Januar 1825, har og samme Tiid som No. 62, mistet en Deel sager, som han, da han intet har faaet tilbage, fordrer erstatede med 5 Spd. 2 ort 4 s. Forøveren af dette Tyverie er meerbemeldte Gjest efter de samme data som anført ved No 62.
 64. Gjestgiver Anders Andersen Hummelsund, 4de Deponent ved Forhøret i Nordhordlehn af 15de Julii 1824, og seenere afhørt ved Thingsvidnet dersteds den 11te Januar 1825, har ogsaa mistet en Pengsum, som da den ej er tilbagekommet paastaaer erstatet med 100 Spd. Tyven for dette er ligeledes Gjest Baardsen, vide de anført citerede Stæder ved No 62, samt det fra Gjest fremleverede Sifrabrev ved Bergens Byethingsforhør af 16de Maii 1824.
 65. Fra Magne Mathiassen Vildanger, 4de Deponent ved Forhøret i Nordhordlehn af 15 Julii 1824, og seenere afhørte under Thingsvidnet sammesteds af 11te Januar 1824 mistet en Baad som, da den ej er tilbagekommet, maae blive at erstatte efter Forlangende med 7 Spd. Denne Baad er ligesaa stjaalet af Gjest Baardsen, efter Anførselen ved No 62,
 66. Niels Asbjørnsen Kjøkkelvig, der som 13de Deponent i Forhøret ved No 62 er anført og seenere ved Thingsvidnerne i Nordhordlehn af 11 Januar og 12 April 1824, hvorfor Erstatning bortfalder, da Sagerne ere tilbagekomne. Dette Baadeseil med mer er ligeledes taget af Gjest Baardsen, følgelig Medfør i bemeldte Forhør Pag. 19.
 67. Thomas Johannesen Vildanger, 15de Deponent i Do Forhør af 15 Julii 1824 og afhørt ved Thingsvidnet af 11te Januar 1824 i Nordhordlehn, har ligeledes mistet en til den ved No 62 anførte Ole Røsnæs pantsat Ring, hvorfor Erstatning bortfalder, da den er tilbage-kommet; Tyven af Denne Ring er ligesaa Gjest, efter hvad der ved de foregaaende No er anmærket.
 68. Fra Jens Berner i Lime eller Sundsvogen, der som 16 Deponent paa Pag. 32 i Forhøret ved Nordhordlehn af 15 Julii 1824, samt ved denne Jurisdiction optagne Thingsvidne af 11te januar 1825 og 12te April samme Aar er blevne afhørt, har bemeldte Gjest Baardsen, vide hans Forklaring i det nævnte Forhør, pag. 28, 32 taget flere Ting, hvorfor Bestjaalne I. Berner har frafaldt Erstatning, skjøndt Kosterne for en Deel ej ere tilbagekomne.
 69. Fra Lars Nielsen Dyboe og Kone, efter Medfør af det Passerede i Justitsssagen ved Mandahl Sorenskriverie den 11de Junii 1823 mod Ole Kittelsen med Flere, for Gjest Baardsen formeentlig taget en Skjorte, hvori han var iført ved hiin Retsforhandling, og hvorfor ingen Erstatning finder Sted, da den er sin Ejer tilbageleveret; velk har Gjest Baardsen foregivet at have faaet denne Skjorte af Ole Kittelsen, men dette har bemeldte Ole Kittelsen nægtet, og følgelig brister Gjest Baardsens Hjemmel i saa Henseende. Om de øvrige Ting, tagne paa Dyboe, findes ikke noget tilstrækkeligt, ifølge hvilket Tyveriet derstæds kan tillægges Gjest Baardsen, og som i det hele taget ingen væsentlig Indflytelse vil have paa nærværende Sag, dog maae han efter sin Tilstaaelse ved Bergesn Thingsvidne af 25de Januar 1826 som Tyv derfor ansees, og altsaa tilsvare Igjeld med 4 Spd.
 70. Hvad der er anført ved No 69, kan og anvendes med Hensyn til Askild Bessesen Teysnæs, der er frataget et Par Lyseblaa Mands Uldhoser, som ved den under No 69 nævnte Retsforhandling ere fundne paa Gjest Baardsen, der vel har foregivet at have faaet samme af Carolina Mollin, men dette er ikke imod hendes Benægtelse godtgjort, iøvrigt bortfalder Erstatning for disse Hoser, da de ere tilbagelevered sin rette Ejer.
 71. Fra Didrik Thoresen Luure, der vil findes afhørt ved Thingsvidnet i Jedderens og Dahlernes Sorenskriverie under 17 September 1824, har berørte Gjest Baardsen ligeledes stjaalet en Baad med mer (see hans Tilstaaelse ved Forhøret i Bergen af 16de Maii 1824 Pag. 3, og Thingsvidnet i Bergen af 25 Januar 1826, Fol. 7) hvorfor, da intet er tilbagekommet, Erstatning paastaaes med 5 Spd. 1 ort 4 s.
 72. Fra Kistie Hansdatter Sandnæs, afhørt ved samme Retsforhandling som No 71, er ligeledes tagen en Deel Koster, som, da intet er tilbage kommet, paastaaes erstattede med 17 Spd. 8 s. At Gjest Baardsen ogsaa for øvrigt dette Tyverie godtgjør de ved No 71 citerede Retsforhandlinger
 73. Fra John Pedersen Sandnæs, afhørt ved samme Thingsvidne som No 71, er stjaalet et Par Støvler og noget ubetydelig Lax, der ikke er sin Ejer tilbagekommet, men hvorfor blot fordres Erstatning med 5 Spd. Forsaavidt det omhandlede Par Støvler angaaer; dette Tyverie er ligeledes forøvet af Gjest Baardsen, i Medfør af de Retsforhandlinger jeg har givet mig den Ære at berøre under fornærmede No 71.
 74. Fra Ole Olsen Asviig og Kone, der som 1 og 2 Vidne ere afhørte ved Thingsvidnet i Carmsund af 19de Julii 1822, er ligeledes stjaalne mange Ting og Penge, hvoraf intet faaet tilbage, og som Følge heraf, efterdi han ej udtrykkelig har renunceret paa Erstatning, denne maa tillægges ham og Kone, efter den paa de stjaalne Ting satte Taxt, med 189 Spd. I reede Sølv, og 27 Spd. 1 ort 12 s. I sedler. Dette Tyverie har vel Gjest Baardsen under Afhørelsen ved det nævnte Thingsvidne den 19 Julii 1822 uagtet, men da han seenere har tilstaaet samme ved Forhøret i Bergen af 16de Maii 1824, og ved Thingsvidnet sammesteds den 25 Januar 1826, maae han som Tyv for de fra Ole Asviig og Kone tagne Sager blive at ansee, og følgelig erstatte dem den anførte Beløb.
 75. Hvad jeg har anført ved No 74 maae og gjeld om Iver Torjersen Stiene eller Steenum og Huustrue, der som afhørte under Thingsvidnet i Carmsund den 19de Julii 1822 qva 7 og 8 Vidne, ligeledes have mistet flere Ting, hvis Værdie, efter Do. Paa samme satte Taxter maae blive at udreede af Gjest Baardsen, efter hvad der er anmærket ved berørte No 74, med 34 Spd 48 s reede Sølv og 57 Spd. i Sedler.
 76. Det samme som anmærket ved No 74, 75, maae og gjelde med Hensyn til Marthe Hendriksdatter Stene, der efter Udviis af Thingsvidnet i Carmsund den 19de Julii 1822 er afhørt som 9de Vidne og fra hvem ligesaa en Deel Vahre ere stjaalne, hvilke, da intet er kommet tilbage, af Gjest Baardsen maae erstate hende med 11 Spd.
 77. Fra Ole Christian Eriksen i Bergen, der er afhørt ved det Bergenske Forhør af 16de Maii 1824 og Thingsvidnet sammesteds af 9de September 1824, er ligeledes stjaalet en Baad, hvorfor ingen Erstatning gives da den er sin Ejer tilbageleveret; og at Gjest Baardsen har stjaalet denne Baad i Foreening med en anden, denne Sag uvedkommende Person, godtgjør hans egen Tilstaaelse ved bemeldte 2de Retsforhandlingers sammenholdt med de Fleres Forklaringer i samme Anledning.
 78. Endvidere er fra Rebslagermester Eilert Lund i Bergen afhørt under de samme Retsforhandlinger som No 77, frastjaalet en Deel Vahre og effecter, som Da de ej ere komne tilbage efter Sagens Opbevar, maae pa Forlangende blive Ejeren erstattede med den opgivne Taxt af 49 Spd 1 ort 10 s, der af Gjest Baardsen, qva Tyv for samme, efter hans egen Tilstaaelse i Forhøret af 16de Maii 1824. Pag. 18 ved Bergens Byething, og Thingsvidnet af 4de September samme Aar, maae blive at udreede.
 79. Endvidere er Lieutenant Jens Garman i Bergen, der paa Pag. 13 i Thingsvidnet sammesteds optaget 4de September 1825, er afhørt, frastjaalet en Baad, for hvilken han har fordret Erstatning med 10 Spd. eftersom den ej er tilbagekommet; dette Tyverie er ligeledes forøvet af Gjest Baardsen, følgelig hans Tilstaaelse under ovenanførte Thingsvidne, samt under det Bergenske Forhør af 16de Maii 1824, Pag. 13.
 80. Fra Overkrigs-Commisair Mohr, fra hvem Sønnen Johan Mohr, som Bestyrer af sin Faders Handels-Affairer, har afgivet lovbefalet Tilhjemling, er ligedan bortstjaalet flere Vahre, vide den Sidstes Forklaring under Thingsvidnet af 4 September 1825 Pag. 14, ved Bergens Byething, hvorhos dog er frafaldt Erstatning, skjøndt ingen Ting er tilbage-kommet.
 81. Fra Karen Christine Andersdatter; der efter Udvis af det i dag fremlagte Thingsvidne fra Nordhordlehn af 24de Februar dette Aar er afhørt, har angjeldende Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren endvidere stjaalet en Deel Vahre, vide hans Tilstaaelse i Thingsvidnet ved Bergens Byething af 25de Januar 1826, samt ovenanførte Thingsvidne ved Nordhord-lehn af 24de Februar 1826, hvilke Ejendeeles Beløb, da intet er tilbagekommet, Angjelder de maae blive forpligtet til at erstatte denne Bestjaalne med 15 Spd 72 s.
 82. Ligeledes er forrige Gjæstgiver i Qværnene, Anders Nielsen Morlandsstøen eller Qværnene, efter samme Anførsel som ved No 81 frastjaalet en Deel Effecter hvis Beløb, da intet er tilbagekommet, han fordres erstattet med 15 Spd. 3 ort 8 s., der af Gjest Baardsen, som ligeledes har taget samme, efter hvad jeg ved No 81 har bemærket, maae blive at udreede
 83. Efter saaledes i Korthed at have paavist de Tyverier hvorfor angjeldende Gjest Baardsen, efter min Formeening angjeldende Gjest Baardsen, efter min Formeening bør ansees, tillades det mig ærbødigst at bemærke at flere af disse Tyverier ere foreenede med Indbrud, der altsaa i Følge Fr. af 1690 med Lovenes øvrige Bestemmelser, qvalificerer Tiltaltes Brøde; saaledes maae blant de flere Tyverier, følgende ansees foreenede med Indbrud: a, Tyveriet paa Aafedt, anført ved forberørte No 5 og følgende.
  b, Ditto paa Haneviig anført ved No 10 og følgende.
  c, ditto for Assessor Krüger anført ved No 35.
  d, ditto paa Røsnæs anført ved No 62, 63.
  e, ditto i Hummelsund, hos Gjæstgiver Anders Andersen anført ved No 64.
  og f, Tyveriet hos Rebslagermester Eilert Lund i Bergen, afhørt ved No 78. Foruden de anførte Tyverier er Gjest Baardsen endvidere sat under Tiltalte for at have forfalsket og afbenyttet falske Passe, vide herom hans Forklaring i extract Forhøret ved Nordhordlehn af 17 Januar 1823 Pag. 11, i Justitssagen i Mandahl begyndt 20de Junii 1823, Mandahl Politieforhør af 13de Maii 1823 og Forhøret i Bergen af 16de Maii 1824 Pag. 1.

  Hidtil er nu berørt de Forbrydelser hvorfor Gjest Baardsen under nærværende Sag er actioneret, det være mig nu tilladt i lignende Korthed at anføre noget om de ham forhen over-gangne Domme for ligende Forbrydelser med Flere. Saaledes er da Gjest Baardsen Sogndahls-fjæren ved Bergens Politiekammerretsdom af 29de April 1806, fremlagt her under Sagen 19de Marts 1822, dømt til at indsættes i Bergens Tugthuus, for der at forlive til han var bleven confirmeret, og har han udstaaet denne Straf sammestæds, vide Over-Inspecteur Falchs Attest af 14de November 1820, der er fremlagt ved det her under Sagen den 2den Julii 1821 producerede i Bergens Politiekammers-Forhør af 13, 14 November 1820 paa Pag.

  Endelig maae det antages beviist at Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren under Navn Even Christiansen forhen flere Gange har været dømt for Tyverie foreenede med Indbrud samt for falske Passers Forfattelse og for at have eftergjort Rigsbanksedler; vide herom:
  I Ole Olsen Bakkens Forklaring a, ved Bergens Politikammer-Forhør af 30de April 1824 i Extract, fremlagt under nærværende sag den 20de September 1825 og vedhæftet det Bergenske Thingsvidne af 17de October 1825 der igjen er vedhæftet det Trondhjemske Thingsvidne af 5te November s.A., b, denne Ole Olsen Bakkens Forklaring under Eed ved sidstmeldte Trondhjemske Thingsvidne af 5te November 1825, Pag. 9, 10, 13.
  II. Ole Hansen Svartemoes Forklaring; a, ved det Bergenske Forhør af 16de Maii 1824, Pag. 33, 34, hvilken Forklaring i Extract endvidere er fremlagt her under Sagen den 20de September 1824 og vil findes vedhæftet Thingsvidnerne under No I i Bergen og Trondhjem; b, bemeldte Ole Hansen Svartemoes Forklaring under Eedfæstelse ved bemeldte Trondhjemske Thingsvidne af 5te November 1825, Pag. 12, 13.
  III, Smedesvend Olaus Meelbyes eedelige Forklaring den 25de Januar 1825 under Commissions-Sagen mod Gjest Baardsens Medskyldige, følgelig den under 20 September 1825 her under Sagen fremlagde Extract, der vil findes vedhæftet Thingsvidnet i Bergen og Trondhjem under No I. Disse 3de Poster i Foreening med de flere eedtagne Personers Forklaringer i de nævnte Retsforhandlinger under I,II,III, og det videre under Sagen, især ved Thingsvidnet i Bergen af 25 Januar 1826, godtgjør saaledes Rigtigheden af, at Gjest Baardsen er samme Person som Even Christiansen, og paa Grund heraf vil jeg kortelig anføre de Domme der har overgaaet Gjest Baardsen under det fingerte Navn Even Christiansen; Saaledes er han ved Underretsdom i Trondhjem afsagt 18de Marts 1818, og seenere paafølgende Trondhjems Stiftsoverretsdom af 9de Julii og Høiesteretsdom af 10de October, begge af 1818, og fremlagde under nærværende Sag den 15de December 1825, dømt til begangne Tyverier og Indbrud, at stryges til Kagen og derefter at arbeide i Trondhjems Fæstning sin Levetiid; hvilken Straf er fuldbyrdet forsaavidt Kagstrygningen og Indbringelsen i Slaveriet angaaer, følgelig Byefoged Udbyes Paategning paa bemeldte Hliesteretsdom og Attestation fra Major Vagtmester Steenhoff af 21de October 1818, paategnet Byefoged Udbyes Brev af 20de i samme Maaned, der vil findes vedhæftet Bergens Forhør af 7de Julii 1824; Ved Underretsdom i Christiansund, afsagt den 30te Junii 1818 og seenere paadømt ved Trondhjems Stiftsoverret den 5te August 1818 og i Høiesteret den 21de October samme Aar, alle fremlagde her under Sagen den 20de September 1825, er nokbemeldte Gjest Baardsen, under hiint Navn Even Christiansen, ligeledes for Tyverie og Indbrud, samt falske Passers Udfærdigelse dømt til lignende Kagstrygning og Fæstningsarbeide paa Livstiid, hvilken Straf ligesaa er fuldbyrdet, hvad Kagstrygningen og Atterindbringelsen i Trondhjems Slaverie angaaer, følgelig Byefoged Udbyes Attestation paa sidstmeldte Høiesterets Domsact og Major Vagtmester Steenhoffs Attest af 23de November 1818 fremlagt under nærværende Sag den 20de September 1825. Sluttelig sees af den Extract fra Trondhjems Stiftsamtmandskab under Sagen den 20de September 1825 fremlagt, og vedhæftet Bergens Stiftamtmandsskabs Skrivelse under Navn af Even Christiansen, for at have eftergjort Rigsbanksedler, er ved en combineret Commission den 11te August 1820 og seenere ved Høiesteretsdom af 30te Junii 1821, dømt paa Ære og Liv, dog er Livsstraffen som eftergivet følgelig Kongelig naadigst Reskript af 6 August 1821 der vil findes i Afskrift vedhæftet fornævnte Bergens Stifts Skrivelse af 14de Junii 1824. Flere Domme finder jeg ikke at være overgaaede berørte Gjest Baardsen eller Even Christiansen.

  At berørte Even Christiansen desserterede fra Trondhjems Fæstning den 12te September 1820, godtgjør blant det mere Sagen opbevarer, tillige den under Sagen den 20de September 1825 fremlagde Extract af Trondhjems Fæstnings Commandantskabs Skrivelse af 4de Junii 1824 til Bergens Stift; og at Even Christiansen ej er fød i Trondhjems Stift godtgjør Trond-hjems Stiftamtmandskabs Skrivelse af 23de August 1824, paategnet det foranførte Tilskrift fra Bergens Stift 14de Junii samme Aar. Hvad jeg saaledes for berørt, troer jeg at være det rigtigste under nærværende Sag, vel gives endnu langt mer at berøre, da Sagen i sit heele Omfang indeholder saa mange og indviklede Omstændigheder, men for ej at ansees for vidløftig i min demonstration, vil jeg undlade her at træffe den ærede Ret med flere Paaviisninger, da jeg troes det anførte er mer end nok for at sikkre Staten for en saa farlig Forbryder. Efter disse og de flere Data Sagen opbevarer, vover jeg ærbødigst at nedlægge følgende
          Doms Paastand
  A, At Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren i Følge Forordning af 20de Februar 1789 dømmes til Kagstrygning og derefter at arbeide i Bergenhuus Fæstning sin Livstid under allerstrængeste Bevogtning.
  B, At Angjeldende Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren tilpligtes at betale Igjeld til efterskrevne Bestjaalne..

  Aar 1826 den 23de Junii blev Retten sadt paa Thingstædet Viigøren i Overværelse af laugrettet Ole Rognaldsen Hopperstad og Lasse Hermundsen Bøe til videre Behandling af Justitssagen mod Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren.
  Hvorda Defensor Hartvig Irgens mødte og fremleverede sit Indlæg af 21de forrige Maaned, fremleverede derefter District-Læge Istads Attest af Gaars Dato til Beviis for Comparentens Sygdoms Forfald den 17de Forrige Maaned. Comparenten dereftter tilbageleverede de ham ved Sessionen den 6te Maii dette Aar udlaante Documenter.
  Contra Indlægget med Læge-Attesten indtages saalydende under No 164 og 165.
                                      No 164
  Contra Indlæg i Justitssagen mod Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren.

  Efter det høie Amts Ordre af 23de Maii 1821, er jeg beskikket til Defensor for den under nærværende Sag tiltalt Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren, jeg tager mig derfor den Friehed at anføre følgende, i Anledning af Actors Indlæg af 6te Maii dette Aar, under samme No som bemeldte Indlæg indeholder.
  No 1, Tyveriet hos Rognald Hansen Ladvig er ikke begaaet af Gjest Baardsen, men af en Østlænding ved Navn Ole, som paa den Tid var i Følge med ham, vide Gjest Baardsens Forklaring ved Forhøret i Yttre Sogn den 25de April 1821, hvorfor det altsaa maae blive Gjest uvedkommende.
  2, Dette Tyverie hos Bernt Olsen Torven har Gjest Baardsen ligeledes ved Forhøret af 25de April 1821 benægtet, da samme skal være udøvet af bemeldte Østlænding Ole.
  3, Af dette Tyverie har kun Gjest vedgaaet at have i Foreening med bemeldte Ole taget Baden, see hans Forklaring ved Forhøret af 25de April 1821 Pag. 3.
  4, Dette Tyverie er efter Gjests Forklaring ved sidstnævnte Forhør begaaet af ham i Foreening med sidstmeldte Østlænding Ole.
  5, 6, 7, 8, 9, Disse Tyverier er ene begaaet af Svend Olsen Brækken, see hans Forklaring i Forhøret af 25de April 1821 Pag. 7, og er beneldte Svend Olsen Brækken for disse Tyverier tillige dømt at udreede Erstatning til de Bestjaalne, vide Christiansands Stiftsoverrets Dom af 27de August 1823; hvilken Dom er stadfæstet ved Høiesteret derpaa følgende 19de September. Mogen Erstatning til de Bestjaalne kan altsaa i nærværende Sag ikke finde Sted, som noget der er Gjest vedkommende, da han ikke har udøvet disse Tyverier.
  10,11,12,13, Disse Tyverier er ligeledes begaaet af bemeldte Østlænding Ole i Foreening med Gjest, see Forklaringen ved Forhøret den 25de April 1821 Pag. 3, og paastaaes derfor at Gjest kun tilpligtes at betale den halve Erstatning af de stjaalne Ting hvorfor Erstatning er fordret.
  14, Dette Tyverie benægtes at være begaaet af Gjest, men ene udøvet af Svend Olsen Brekken, see Forklaringen i Forhøret af 25de April 1821 Pag. 7, og under Hoved-Sagen 17de Julii 1821, ved Confr. Med 7 og 8de Vidne.
  16 Hvad jeg har anført ved No 5 til 9 er ogsaa gjeldende her, da det ene vedkommer Svend Olsen Brekken.
  17, Dette Tyverie er som anført ved No 10,11,12 og 13 begaaet af Østlændingen Ole og Gjest Baardsen, vide Forhøret af 25de April 1821 Pag. 3, hvorfor Gjest kun maae tilsvare den halve Erstatning.
  18, 19, 20, 21, 24, 25, Noget Ansvar for disse Tyverier kan ikke hvile paa Gjest Baardsen, men alene paa Svend Olsen Brekken, see Christiansands Stiftsoverrets Dom af 27de August 1823, som paaberaabt ved No 5-9, hvorfor Erstatning for disse Tyverier ikke vedkommer Gjest.
  31, Dette Tyverie er ligeledes ene begaaet af Svend Olsen Brekken, vide hans Tilstaaelse ved Forhøret 18de December 1821.
  32, 33, Af den fremlagde og før paaraabte Christiansandske Stiftsoverrets Dom af 27de August 1823 og Stavangers Byethings dom af 6te August s.A. samt Svend Olsens Forklaring ved Forhøret af 18 December 1821, vil behagentlig erfares, at disse Tyverier ikke vedkommer Gjest Baardsen.
  34, Det benægtes at Gjest Baardsen begaaet dette Tyverie derimod er det begaaet af Svend Olsen Brekken, see hans Tilstaaelse ved Forhøret 18de December 1821 og under HovedSagen den 19de Marts 1822.
  35,36, Det benægtes ligeledes at Gjest Baardsen skal tilsvare nogen Erstatning for disse Tyverier, vide den paaberaabte Christiansandske Stiftsoverrets Dom.
  37, Dette Tyverie benægtes og at være begaaet af Gjest Baardsen allene, vide Forhøret af 11te September 1822, hvorfor Erstatning bortfalder.
  38, At dette Tyverie er begaaet af Gjest Baardsen benægtes ligeledes, vide Forhøret af 11te September 1822 og den forhen paaberaabte Stiftsoverretsdom, og altsaa Erstatning bortfalder.
  46, 47,48, Efter Gjest Baardsens Forklaring ved Forhøret 25de April 1811 har han vedgaaet at han i Foreening med den for anførte Østlænding Ole, har af Nødvændighed for at komme sine Veje frem, taget disse ommeldte Ting fra De under disse No anførte Bestjaalne, og at de have været 2de Personer, det godtgjøres ved 1ste 2det 3die og 4de Vidnes Forklaring i det Nordfjordske Thingsvidne af 20de September 1821; for dette paastaaer jeg Gjest friefundet.
  52, Det benægtes at Gjest Baardsen har begaaet dette Tyverie, see hans Forklaring ved Thingsvidnet den 16de April 1823.
  55, Hvad dette Tyverie angaaer, da har vel Gjest ved Forhøret den 23de Januar 1823 Pag, 13, vedgaaet samme, men naar sees hen til Bestjaalne Assessor Krügers Forklaring ved Things-vidnet i Nordhordlehn den 21de Marts 1823, vil det erfares, at bemneldte Krüger har faaet de ham frastjalne Penge igjen, af Gjest Baardsens bekjendte Ven Abraham Sørensen, hvorfor Erstatning ej her kan finde Sted.
  61, Dette Tyverie er benægtet af Gjest, og findes ej heller, at det ved Sundhordlehn den 22de Marts 1826 optagne Thingsvidne at være ham seenere forelæst.
  62, 63, Ved det i Anledning af dette Tyverie optagne Thingsvidne ved Nordhordlehn, begyndt 11te Januar 1825 og sluttet 8de Februar s. A. Samt Continuations Thingsvidne af 12de April s.A., er det oplyst saavel ved de Bestjaalnes Forklaring som de førte Vidner, at Iver Johannesen Børtnæs har været deelagtig i dette Tyverie, hvorfor jeg paastaaer at bemeldte Iver Johannesen skal betale den halve paastaaede Erstatning.
  74, 75, 76, Da disse Bestjaalne ingen Erstatning har fordret, vide Thingsvidnet i Carmsund af 19de Julii 1822, saa paastaaes at Gjest Baardsen bliver friefundet for samme.
  81, 82, Efter Gjest Baardsens Forklaring ved Thingsvidnet i Nordhordlehn den 24de Februar d.A. sees at Hendrikk Sørensen har været med i dette Tyverie, see og Gjertine Carsladdets Forklaring i bemeldte Thingsvidne Pag. 11, jeg paastaaer derfor at bemeldte Hendrik Sørensen maae tilpligtes at betale i det mindste den halve Deel af den paastaaede Erstatning.

  Indbrud har tiltalte Gjest Baardsen ikke begaaet, thi der har ikke lagt Mennesker i de Huuse hvor han har stjaalet, paa den Tiid, naar undtages paa Hummelsund. Henseende til de fremlagde Passe, da har Angjeldende kun for Fornøielse skrevet nogle Nvane paa dem, for at fordrive Tiden i sin Arrest, men aldeles ikke for At benytte sig af samme, hvorfor det ej heller kan komme ham til nogen Last.

  At Gjest Baardsen, under Navn af Even Christiansen har været dømt til Arbeide i Trondhjems Fæstning paa Livstid benægtes som ubeviist. Ved de i det Trondhjemske Forhør af 5te 10de November 1825 afhørt Vidner, der for det meste ere uærlige Slaver, er det ingen anden Oplysning tilvejebragt, end at de formoder det er Gjest Baardsen som under Navn af Even Christiansen har været dømt til Trondhjems Fæstning og været kagstrøgen, ligesom de og har forklaret at bemeldte Even Christiansen skulle være nærsynt og have er Mærke paa høire Arm hvori var Bogstaver. Derimod er ved Forhøret af 16de Maii 1824 i Bergen af Retten befundet at intet Spor viser paa Gjest Baardsens Ryg der kunde bevirke nogen Mistanke om at han har været kagstrøgen. Ved Thingsvidnet i Bergen begyndt 25de Januar d.A. er det oplyst at Gjest Baardsen ikke er nærsynt, og at i det paa hans høire Arm indbrændte Mærke ingen Bogstaver finder. Som bekjendt har de fleste Søefolk indbrændt paa sin Arm et lignende Mærke som det der finder antegnet i sidstnævnte Thingsvidne, og da Gjest Baardsen i flere Aar skal have faret til Søes, saa har han, ligesom sine Kammerater ladet et saadant Mærke indbrænde paa sin Arm.

  Det kan vel ikke nægtes at Gjest Baardsen til alle Tider for Retten har været villig til, at tilstaae den reene Sandhed, hvilket det Passerede i denne Sag viiser, thi dersom det Modsatte havde været Tilfælde saa var intet bleven oplyst imod ham, og haaber jeg denmne bereedvillige Tilstaaelse af ham, maae komme i Betragtning ved den endelige Dom.
  Saavel paa de anførte som flere Grunde Sagen opbevarer, vover jeg at nedlægge følgende:
                                  Paastand
  1, at Tiltalte Gjest Baardsen vorder anseet med Straf for 2den Gang begaaet Tyverie.
  2, at Tiltalte bliver tilkjendt som sin Ejendom de af ham, ved Thingsvidnet i Bergen begyndt 25de Januar d.A. opgivne og paa Fol. 8 anførte Ting.
  3, at jeg for mit Bryderie i denne vidløftige Sag der har været i 5 Aar, og de mange besværlige Reiser i den Anledning, for det meste paa den haardeste Tiid af Aaret og især at jeg allene til denne Sags Udførelse har anvendt 149 Dage, foruden den Tiid der har medgaaet for at gjennemgaae denne vidløftige Sag, og til Reiser i denne Sag tilbagelagt 284 Søemiil, vorder tilkjendt et passende Sallarium i det mindste med 300 Spd. for uden Skyds og Diæt, som alt af det Offentlige maae udreedes.

  Indlades Sagen saaledes under Dom, med Benægtelse af alt ubegierligt, som fra Actors Side enten er fremkommet eller herefter fremkommer og med Reservation af videre Tilsvar. Loftesnæs den 21de Maii 1826.

           H. Irgens
  Fremlagt i Retten den 23de Junii 1826 testerer
           J. Munthe.


                              No 165.
  At Hr Proprietair H. Irgens fra 8 til 13 i f.M. har været Syg er mig bekjendt, bevidnes herved efter Forlangende.
  Sogndahl den 22de Junii 1826.                                             H. Istad.
  Fremlagt i Retten den 23de Junii 1826 testerer
                                                                                              J. Munthe.

  Actor Procurator Schreuder mødte og fremleverede en Attest fra Indre Sogns Sporenskriver der godtgjør at han paa de gleste Thinge i Indre Sogn har havt Sager at udføre, hvilket har været Aarsag til Umueligheden for Comparenten at tage Møde i nærværende sag, for Yttre Sogns Sommerthinge begyndte; Comparenten maatte derfor, for at svare paa Defensors Indlæg, begjære Anstand til i Morgen. Attesten indtages No 166.
                              No 166.
  Det attesteres herved: at ved Indre Sogns Sommerthinge, som begyndte den 25de Maii og bleve sluttede den 14de Junii indeværende Aar, har hr Procurator Schreuder havt Sager at udføre paa alle Thingstæder, Solvorn Thing undtagen.
  Thingstædet Hofslund den 15de Junii 1826.
                                  Irgens.
  Fremlagt i retten den 23de Junii 1826 testerer.
                                  J. Munthe.
  Ole Rognaldsen Hopperstad. Lasse Hermundsen Bøe m.p.P.

  Aar 1826 den 24de Junii blev Retten igjen sadt for videre at behandle Justits-Sagen mod Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren. Overværende som Laugretesmænd Lasse Hermundsen Bøe og Peder Nielsen Vange.

  Hvorda Actor Procurator Schreuder mødte og til Følge den i Gaar givne Anstand producerede han nu sit Continuations Indlæg, hvortil saavelsom til det forhen Fremførte han henholdt sig og undergav Sagen Dom.

  Indlægget indtages saalydende No 167.
   

       No 167.
  Continuations Hoved Indlæg
  Med Hensyn til det fra Defensor i Sagen: Justitien contra Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren fremkomne Forsvarsskrift, være det mig gunstigt tilladt i Korthed her at besvare samme, efter de Poster samme indeholder

   No 1, Hvad Rognald Hansens frastjaalne Ting betræffer, da er, ved det Undertegnede i sit Hoved-Indlæg har anført fuldkommen godtgjort, at Angjeldende Gjest Baardsen for samme maae blive at ansee som Tyv, og følgelig benægter defensors Deduction i Saahenseende.

   No 2, 3, 4, Henseende Tyveriene under disse 3de Nummere, maae det samme blive at gjentage, da Gjest Baardsen, deels som Udøver af dissse, og deels som Hæler og Medvider af samme, rettelig derfor maae blive at ansee, og følgelig benægter jeg og hvad Defensor i Saafald har anført.
  No 5, 6, 7, 8, 9, da Gjest Baardsen med Hensyn til disse Tyverier har været Deelagtig med Svend Olsen Brekkene i at begaae disse, maae jeg i Saahenseende henholder mig til hvad jeg har givet mig den Ære at anføre i Indlæg af 6te f.M. og desaarsag benægter Defensors Anførsel og Paastand i Saahenseende.
  No 10, 11, 12, 13, Disse Poster betræffende, da refererer jeg mig ligeledes til hvad samme i Hoved-Indlægget af 6te Maii d.A. er anmærket, og ligesaa benægtes Defensors i Saahenseende nedlagde Paastand og giorte Anførsel, forsaavidt samme strider mod min Anførsel.
  No 14, 15, 16 Henseende disse her berørte Tyverier, da refererer jeg mig til Hoved-Indlægget, og benægter Defensors Paastand i den Anledning.
  No 18, 19, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, Henseende samtlige disse Tyverier, da troer jeg fuldelig at have godtgjort, at Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren rettelig maae betragtes som deeltager i samme, og derfor ansees efter min nedlagte Paastand, hvorfor jeg modsiger Defensors Anførsel i det Heele, hvad disse Tyverier angaaer.
  No 35, 36, 37, 38, I Betragtning af hvad i mit første Indlæg er anført og bemærket, troer jeg at Gjest Baardsen og saa for disse Forbrydelser maae blive at ansee som strafskyldig, og i Saahenseende refererer mig til forhen af mig nedlagde Paastand, og modsiger Defensors Anførsel og Paastand.
  No 46, 47, 48, 52, Hvad disse Tyverier angaaer, da maae jeg i ligemaade henholde mig til min forhen gjorte Anførsel og Paastand, som jeg troer fuldkommen hjemlet, og modsiges desaarsag det af Defensor i Indlæg af Gaasdagen Fremførte, forsaavidt samme er blottet for Beviis, samt protesterer mod Defensors Paastand, forsaavidt den strider mod min.
  No 55, 61, 62, 63, I Henhold til hvad jeg i mit Indlæg har berørt, anseer jeg det overflødigt her at gjøre videre Bemærkning, da jeg troer, at Assessor Krüger rettelig tilkommer den paastaaede Erstatning eftersom han ej har faaet de frastjaalne Penge tilbage og om det allegerede Thingsvidne troer jeg at have anmærket det fornødne, hvorfor jeg modsiger Defensors Bemærkning og protesterer mod hans Paastand i saafald.
  No 74, 75, 76, Ligeledes maae jeg med Hensyn til disse Tyverier henholde mig til mit Anførte i Indlæg af 6te Maii d. A. Og saaledes protesterer mod Defensors Paastand.
  No 81, 82, Hvad det af Defensor Anførte ved disse 2de Nummere betræffer, da troer jeg at forsaavidt Hendrich Sørensen har været Deelagtig med Gjest Baardsen i dette Tyverie, dette bliver udenfor nærværende og saaaledes vedbliver jeg mit Forrige.

  At Gjest Baardsen ved Udøvelsen af de flere Tyverier ej skulde have begaaet Indbrud, benægtes aldeles thi som jeg har bemærket, sees at foruden Indbrudet, hos Anders Andersen Hummelsund ved No 64, maae Indbrud ogsaa antages at være skeet hos Personerne ved No 5, 10, 55, 62, 63 samt 78, saaledes som i mit Indlæg anført. Henseende Defensors Anførsel om de af Gjest Baardsen forfalskede og afbenyttede falske Passe, da benægter jeg aldeles samme Anførsel, og desformedelst refererer keg mig til min forhen gjorte Bemærkning og Paastand i Saahenseende.

  Endelig hvad angaaer Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren qva Even Christiansen, da henholder jeg mig til hvad jeg har anført i Indlæg af 6te forrige Maaned og troer deri at have fuldkommen godtgjort at Gjest Baardsen er den samme Person som under Navn af Even Christiansen har været hendømt til Arbeide i Trondhjems Fæstning.

  Uden at indlade mig i større Vidløftighed maae jeg ærbødigst vedblive den før af mig nedlagde Paastand, med Tillæg: at Sallariet for dette Retsmøde forholdsmæssig vorder forhøiet, med Protæst mod Defensors Paastand i 1ste og 2den Post.
  Viigøren den 24de Junii 1826.

                Ærbødigst
                Schreuder


  S.T.
  Hr Sorenskriver Munthe
  Fremlagt i retten den 24de Junii 1826 testerer

        J. Munthe.
  Defensor Hartvig Irgens Mødte og henholdt sig til sin i Gaar fremleverede Indlæg.
   
    Eragtet
  Sagen optages til Kjendelse eller Dom.
        J. Munthe
  Lasse Hermundsen Bøe. Peder Nielsen Vange begge m.p.P.

  Doms-Paastand:

 84. At Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren i Følge Forordningen af 20 Feb. 1789 dømmes til Kagstrygning og derefter at arbeide i Bergenhuus Fæstning sin Livstiid, og det under allerstrængeste Bevogtning,
 85. At Angjeldende Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren tilpligtes at betale I gjeld til efterskrevne Bestjaalne:
 86. 1. til Gjertrue Sjursdtr Aafidt 12 Spd 1 ort 12 s
  2. til Berthe Olsdtr Aafidt 7 - 2 - 4
  3. til Unni Olsdtr Aafidt - 1 -
  4. til Ole Lassesen Aafidt 17 - 1 - 8
  5. til Ingelev Hansdtr Haneviig 7 - -
  6. til Brithe Hansdtr Haneviig 1 - 4 -
  7. til Ragnilde Ellingsdtr Haneviig 12 - -
  8. til Kari Hansdtr Haneviig 2 - -
  9. til Johannes Jensen Husebøe 1 - 2 - 12
  10. til Hans Johnsen Haneviig  - - 10
  11. til Anders Tostensen Jetland  9 - 1 - 12
  12. til Ole Sjursen Jetland  4 - 4 -
  13. til Ole Lassesen Yttre Berge  3 - - 16
  14. til Hans Hermundsen Balviig  1 - 3 - 8
  15. til Tosten Monsen Borlaug  1 - 2 -
  16. til Brithe Jensdtr Grinde  9 - 4 - 4
  17. til Marthe Jensdtr Grinde  2 - 3 - 2
  18. til Knud Nielsen Steene  3 - 3 - 4
  19. til Brithe Andersdtr Dyrdahl  - - 6
  20. til Ingeborg Jacobsdtr Midstat 5 - 1 - 16
  21. til Brithe Lassedtr Belviig  - 1 - 12 
  22. til Alis Hermundsdtr Belviig  - 1 - 12
  23. til Michel Olsen Birknæss  5 - -
  24. til Lensmand Carl Lindsæth  6 - -
  25. til Peder Andersen Strand  3 - -
  26. til Lars Ellingsen Mjømen  10 - -
  27. til Erich Olsen Rutlin  9 - 2 - 16
  28. til Ole Erichsen Rutlin  19 - 3 -
  29. til Hans Jurgen Hoff  34 - - 10
  30. til Engel Johannesen Henanger 10 - 2 -
  31. til Lars Olsen Weehavnen den ældre  7 - - 12
  32. til Lars Olsen Weehavnen den yngre 12 - 3 - 12
  33. til Assesor Kruger i reede Sølv  300 - 1 -
  34. til Steffen Olsen Krohnstad 
  i reede Sølv 5 Spd 
  og i Papiirpenge 5 Spd
  10 - -
  35. til Christopher Nielsen Opsal 9 - 2 -
  36. til Ole Nielsen Opsal  3 - -
  37. til Daniel Tostensen Iversøen og Kone 30 - 2 -
  38. til Martinus Olsen Røsnæss  151 - 1 -
  39. til Ole Clementsen Røsnæss  5 - 2 - 4
  40. til Gjestgiver Anders Andersen Humlesund 100 - -
  41. til Magne Mathiasen Wildanger  7 - -
  42. til Lars Nielsen Dyboe og Kone  4 - -
  43. til Didrich Thomsen Luure  5 - 1 - 4
  44. til Kistie Hansdtr Sannæss  17 - - 8
  45. til John Pedersen Sannæss  5 - -
  46. til Ole Olsen Alsviig og Kone med flere
  I reede Sølv 189
  I Papiir 27 - 1 - 12 
  216 - 1 - 12 
  47. til Iver Torgersen Steene el. Stenur og Kone
  Reede Sølv 34 - 2 -
  I Papiir 57 - - 
  91 - 2 -
  48. til Marthe Hendrichsdtr Steene  11 - -
  49. til Reebslagermester Lund  49 - 1 - 20
  50. til Lieutenant J. Garman  10 - -
  51. til Karen Kristine Andersdtr Qværnene eller  
  Morlandsstøen  15 - 3 -
  52. til Anders Nielsen Qværnene eller Morlandsstøen  15 - 3 - 8
   (1264 - 63 - 244 = 1278 - 3 - 4 )
 87. At Tiltalte Gjert Baardsen endelig Tilpligtes at udreede alle muelige Omkostninger, saavel af denne Sag flydte og flydende, som da flere der har været foraarsagede ved de mange Forhør Thingsvidner under Sagen, samt alle af hans Arrest, Forflægning, Varetægt og Transporter flydte Bekostninger, efter approberende Regninger, alt skadesløs, og deri iblandt følgende Sallarier:
  1. til mig Undertegnede for mit meget Bryderie i 5 Aar med denne vidløftige Sag, og de mange besværlige og med livsfare efter forbundne Reiser paa den farlige Sognefjord, især naar sees hen til at jeg i det heele til denne Sags Udser har anvendt over 100 Dage, foruden over 14 fulde Dage, som anvendte til at extrahere og endelig deducere denne Sag, except det vidløftige Skriverie med Extracter der ere benyttede under flere Thingsvidner, og hvorved andre Embedsmænd ere fritagne for at meddeele Afskrifter, og endelig naar sees hen til at jeg, til Reiser i denne Sag, har tilbragt henved 200 Søemile, paastaaes mig gunstig tilkjendt et passende Sallarium i det heele med 510 Spd.
  2. Til Actor ved Thingsvidnet i Nordfjord Exam. Juris, nu Stiftsoverrets-Procurator J. C. Matzau, hvilket Thingsvidne vil befindes optaget 20 Septbr. 1821 10 Spd.
  3. Til Defensor ved samme Thingsvidne Lensmand Salt 2 Spd.
  4. Til Actor Procurator Friele ved Thingsvidnet i Bergen af 24 August 1821 5 Spd.
  5. Til Defensor Do Procurator Heiberg 3 Spd.
  6. Til Actor ved Thingsvidnet i Bergen 15de April 1822 Procurator Friele 4 Spd.
  7. Til Defensor ved Do Procurator Heiberg 2 Spd.
  8. Til Actor ved Do. I Bergen af 17 April 1822 Procurator Friele 10 Spd.
  9. Til Defensor ved Do. Do. Procurator Heiberg 6 Spd.
  10. Til Actor ved Do. I Bergen af 19 Juni 1822 Procurator Friele 3 Spd.
  11. Til Defensor ved Do Do. Procurator Heiberg 2 Spd.
  12. Til Actor ved Do. I Nordhordlehn af 22 April 1822 7 Spd.
  13. Til Defensor ved Do. Do. Procurator Heiberg 4 Spd.
  1. Til Actor ved Do. I Sundhordlehn af 5 Marti 1822 og Continuations Thingsvidnet af 4 December 1822 sammesteds Procurator Baade 8 Spd.
  2. Til Defensor ved disse lensmand Gjøen 4 Spd.16. til Defensor ved Thingsvidnet paa Rosendahls Birk af 16 April 1823 lensmand Ludvig Hatteberg 1 Spd.
  3. Til Actor ved Thingsvidnet i Sundhordlehn af 13 Septbr. 1823 Procurator Baade 6 Spd.
  4. til Defensor ved Do. Lensmand Schjeldahl 2 Spd.
  5. Actor Friele ved Thingsvidnet i Nordhordlehn af 18 Aug. 1823 3 Spd.
  6. Defensor Heiberg ved Do. 2 Spd.
  7. Actor Friele ved Do. I Do. Af 21 Marti 1823 4 Spd.
  8. Defensor Heiberg ved Do. Do. 2 Spd.
  9. Defensor Lensmand Gjøen for Do. I Sundhordlehn af 2/5 1823 2 Spd.
  10. Actor Friele ved S. I Bergen af 11 Sept. 1822 2 Spd.
  11. Defensor Heiberg 1 Spd.
  12. Actor Friele ved Do i Bergen af 13 Aug. 1823 8 Spd.
  13. Defensor Proc. Heiberg ved Do. 5 Spd.
  14. Actor Zetlitz for Thingsvidnet i Carmsund af 10 April 1822 15 Spd.
  15. Defensor Løvold ved Do. 7 Spd.
  16. Actor Proc. Engelschjøn for Do. I Do. Af 19 Juli 1822 12 Spd.
  17. Defensor Zetlitz for Do. 8 Spd.
  18. Actor Friele for Do. I Nordhordlehn af 11 Januar 1825 10 Spd.
  19. Defensor Heiberg for Do. 6 Spd.
  20. Til defensor ved Thingsvidnet i Norhordlehn af 12 April 1825 Procurator Heiberg 3 Spd.Thi hvorvidt Actor Procurator Friele tilkommer Sallarium for Sidstmeldte Thingsvidne, som bevirket ved hans Forsømmelse, overlades den ærede Ret.
  1. Til Actor ved den anlagde Sag i Mandahl (men senere hævet) mod Gjest Baardsen, Proc.Bille Kjørboe det tilkjendte Sal. Med 14 Spd.
  2. til Defensor ved Do. Procurator Nissen Do Do 8 Spd.
  1. til Actor Proc. Engelschjøn paa Thingsvidnet i Jedderen og Dahlene af 17 Septbr 1824 Do. Do. 6 Spd.
  2. Defensor Proc. Bull for Do. Do. Do. 4 Spd.
  3. Actor Friele for Do. I Bergen af 4 Septbr. 1824 8 Spd.
  4. Defensor Heiberg for Do. 4 Spd.
  1. Actor Proc. Bull for Do. I Stavanger af 7 Januar 1825 det ved Eragtning tilkjendte Sal. Med 4 Spd.
  2. Defensor Proc. Engelschjøn for Do. Do. 2 Spd.
  3. Actor Friele for Do. I Bergen af 17 Octbr. 1825 4 Spd.
  4. Defensor Heiberg for Do. 2 Spd.
  1. Actor Proc. Wahl for Do. T Trondhjem af 5 Novbr. 1825 det vedEragtninger tilkjendt Sallarium 4 Spd.
  2. Defensor Regimentsqvarteermester Proc. Angell Do Do 3 Spd.
  3. Actor Procurator Lange for Do. I Bergen af 25 Januar 1826 30 Spd.
  4. Defensor Do. Heiberg for Do. 15 Spd.
  5. Actor Do. Lange for Do. I Nordhordlehn af 24 Febr. 1826 10 Spd.
  6. Defensor Do Heiberg for Do. 5 Spd. Hvilke samtlige Sallarier og øvrige Omkostninger af det Offentlige maae blive at udreede, saafremt Tiltalte befindes insolvent. Wiigøren den 6te Maji 1826

   

  Fremlagt i Extraretten paa Viigøren den 6te Mai 1826

  Til den ærede Ret!

  Testr Munthe
   


  til forsiden | forrige dom