til forsiden | neste etterlysning/signalement

Placat

Fra Bergens Tugthuus haver Lemmen Giest Baarsen Sogndahlsfiæren i Gaar Aftes Kl. 7 3/4 søgt Leilighed til at undvige. Han var fød udi Sogn, gammel 21 Aar, middelmaadig Høy og stærk af Lemmer, mørke Haar og Øyenbryner, klædt udi en guulstribet graa Vadmels Trøye, graa Vadmels Buxe, sort og blaa Stoffes Væst, hvide Uldstrømper og et par gamle Skoe; Thi maae jeg anmode alle og enhver, som maatte antreffe bemeldte Persohn, at anholde og indbringe ham til Tugthuuset, hvor Omkostningerne for hans Indbringelse tilligemed en Douceur skal erlægges af Over-Inspecteur Falch
 

Til Politie Mæster Friele 10de Octobr 1812

Indsluttede Placat maae jeg ærbødigst anmode S. T. Hr Politiemester og Raadmand Friele at lade ved en af Betienterne ved Trommeslag publicere paa sædvanlig Maade, ligesom og at bekiendtgiøre de øvrige Betienter dennes Undvigelse, paa det at, om mueligt hans Opholdstæd kunde opdages, og han saaledes tilbagebringes, for at jeg kunde faae Kundskab om, paa hvad Maade og hvilket Stæd Undvigelsen var skeet, da her paa intet Stæd sees Spor til samme og Portnerne benægter, at han ikke er kommen ud af Porten; Kl 7 3/4 blev han seet her af Tugthuusets Betiente, og Kl. 8 blev han savnet. Den udi Placaten ommeldte G. B. Sogndahlsfiæren blev efter Stift OverRettes Dom for Tyverie her indbragt den 28de August sidstleden til 2de Aars Tugthuus Arbeide.
 

Til Stiftet Do Dato

Underdanigst nødes jeg til at indberette, at Tugthuus Lemmen Giest Baarsen Sogndahlsfiæren haver i Gaar Aftes søgt Leilighed til at undvige her fra Tugthuuset: Kl. 7 3/4 saae min Søn ham gaae ned til Kiøkkenet for at hænte sin Aftens Mad, men strax derpaa Kl. 8 fandtes Mad Støbet nede paa Gangen, og han uden at have paa noget Stæd at finde, ej heller kunde der paa noget Stæd findes Vej eller Spor, hvor Undvigelsen var skeet, saa jeg maae formode, at Portneren ej har været tilstæde og forsvarlig oppasset Udgangs Porten, hvilket hand dog benægter.

Til Politiemesteren haver jeg herom giort Anmeldelse, og besørget Placats Bekiendtgiørelse ved Trommeslag om hans Undvigelse, Statuur og Paaklædning, med Løfte om Douceur og Godtgiørelse for Indbringelsen. Men maaske at endvidere Kundgiørelse for Fogeder og Lehnsmænd paa Landet skulde fornødiges, i hvilket Tilfælde om Deres Høyvelbaarenhed saaledes skulde finde forgodt, giver jeg underdanigst Friehed at tilføre Beskrivelse over den Undvigte: Han var fød udi Sogn, gammel 21 Aar, middelmaadig Høy og stærk af Lemmer, mørke Haar og Øyenbryner, klædt udi en guulstribet graa Vadmels Trøye, graa Vadmels Buxe, sort og blaa Stoffes Væst, hvide Uldstrømper og et par gamle Skoe. Han blev indbragt efter Stift Over Rettes Dom for Tyverie den 28de Augusti sidstleden til 2de Aars Tugthuus Arbeide.
 


til forsiden | neste etterlysning/signalement