Innbydelse til å bidra til opprettelse av et kolerasykehus i Holla. 1833.

Den fryktede mage- og tarmsjukdommen kolera var ikke ukjent i eldre tid. Den spredte seg epidemisk, og hadde kraftige utbrudd i Europa på begynnelsen av 1800-tallet. Det brøt ut en svært alvorlig epidemi i Norge i 1833, og også i Holla var det flere tilfeller av denne lumske sjukdommen. Det førte til at sognepresten, Peter Monrad, distriktslege Roosen "med nogle af Sognets meest agtede Mænd" inviterte bygdefolket til å gi bidrag til et kolera-sjukehus "for at mueligt at hindre Udbredelsen af den ondartede Cholera, dersom den skulde yttre sig i Sognet", som det heter i innbydelsen forfalt til betaling under tvang om utpantning. Denne subskripsjonsinnbydelsen er undertegnet av sokneprest Monrad på vegne av sunnhetskommisjonen eller helsrerådet.

Tilsammen 59 personer har skrevet seg på lista. Det gjelder de fleste bøndene på gårdene i Holla sogn, noen husmannsplasser og enkelte andre.

Her nedenfor følger subskripsjonsinnbydelsen og lista over bidragsytere, slik den er forfattet i original av sokneprest Peter Monrad.

Originalen i Holla kommunearkiv, Ulefoss.

Avskrift ved Arne Johan Gjermundsen.

Indbydelse

til Subscription for Bidrag til et Lazareths Oprettelse

for Cholera Syge i Holden Hovedsogn.

For saavidt muligt at hindre Udbredelsen af den ondartede Cholera, dersom den skulde yttre sig i Sognet, har den forordnede Sundheds-Commission i Forening med nogle af Sognets meest agtede Mænd besluttet, at et Lazareth eller Sygehuus snarest muligt skal oprettes paa Gaarden Holden for 6 Patienter, naar de fornødne Penge og andre Reqvisiter dedrtil ere forskaffede. Dette haaber man at tilveiebringe ved frivillige Bidrag i Districtet, da maa formodes, at dets fleste Indbyggere ville indsee Vigtigheden af at have et Sted, hvor enten Reisende eller Omløbere, der kunne bringe Smitten med sig, eller saadanne Fattige, der mangle Huuslye, kunne henlægges, for ikke med Tvang at føre den farlige Sygdom ind i Nogens Huus. En Liste, forfattet af Districtslægen, følger hermed paa de Sager, som udkræves til Sygehuset, hvorhos og endeel Penge ville være nødvendige, til Huuslaan, Opvarterløn, og mere. Man tegner sig med sit fulde Navn og sin Boepæl for det Bidrag, man vil yde i Penge eller Varer, under følgende Vilkaar:

1. Pengene indbetales i det seneste inden førstkommende Juul til Sognepræsten, som derover holder Regnskab, og dersom umulig kunne skaffe de lovede Penge, kunne inden samme Tid i Stedet derfor erlægge god Havre efter det Forhold: 1 Spesiedaler 2 Ort pr Tønde, hvilket Korn leveres til Districtslæge Roosen, som derfor gjør Regnskab. Efter den Tid er Bidraget i Penge forfaldet til Betaling under Udpantnings Tvang efter Amtsresolution.

2. De øvrige Reqvisiter til Sygehusets Inventarium og Oeconomie leverer enhver Subscribent den 25de og 26de denne Maaned paa Gaarden Holden hos Friderich Olsen til Opsynsmand Gunder Tvedt, som qvitterer for Modtagelsen og derfor bliver ansvarlig.

3. Een eller flere af Skoleholderne ere, efter Tilsigelse af Præsten, pligtige til at gaae omkring fra Huus til Huus i hele Sognet uopholdelig med denne Suscriptionsplan, og have derfor at betyde Enhver nøie i dens Indhold, paasee, at Alle selv underskrive eller med iholddt Peng, opmuntre efter Evne til at bidrage til denne i paakommende Tilfælde saare vigtige Indretning, og saavidt gjørligt virke for, at der ikke subscriberer for en altfor stor Mængde af enkelte Artikler, medens mand aldeles mangler andre.

Paa Sundheds-Commissionens Vegne Holden Præstegaard, den 13de November 1833.

P. Monrad

___________________________________________________________________________

Subscribenternes Navne og Boepæl Bidrag i Penge Bidrag i Varer ____

Spd Ort Sk

1. Provst og Sognepræst Monrad,

Holden Præstegaard 5 0 0 og: 1 Par brugte Strielagen 1 gammel Kiste med Laas 1 Skippund Sengehalm, 2 gamle Stole, 1 Qvarter Maal og 20 Muursteen. Alt til ermeldte Brug, saasnart det behaver og forlanges. P. Monrad.

2. Steen Andersen Tufte 1 0 0 Betalt. Samt 2 Hatter.

3. Ole Johnsen Fæhn 0 3 12

4. Anund Hansen Teigen, med iholdt Pen 0 2 12

5. Johannes Nielsen Namløs, miP 0 2 0 betalt 2 Sk

6. Arve Nielsen Namløs, miP 0 2 0

7. Sven Andersen Namløs, miP 0 2 12

8. Ole Olsen Namløs, miP 0 1 18

9. Thord Pedersen Namløs, miP 0 1 18

10.Enken Anne Namløs, miP 0 2 0

11.Tron Kjøstolfsen Namløs, miP 0 2 0

12.Kittil Johnsen Febakke, miP 0 1 0 betalt 1 Sk

13.Halvor Pedersen Namløshagen, miP 0 0 12

14. Halvor Halvorsen Fæhn 0 2 12

15.Halvor Andersen Fehn, miP 0 2 12

16.Jens Jensen Lillejorde, miP 0 1 18

17.Anders Skippervold 0 1 12

18.Marthe Skippervold 0 0 0 Et brugt Strielagen

19.Ole Olsen Roligheden eldre 0 0 0 en gammel Skjorte

20.Frue Høyum 0 0 0 2 Par brugte Strielagen og 1 Skieppe Byggryn

21.Peder Andersen Tufte, miP 0 2 0

22.Knudt Nielsen Haatvedt, miP 0 2 0

23.Halvor Christensen Haatvedt, miP 0 3 12

24.Kjøstol Christensen Haatvedt, miP 0 3 12

25.Ole Andersen Melteig, miP 0 3 12

26.Niels Olsen Tvedt, miP 0 2 0

27.Gunder Olsen Tvedt, miP 0 1 18

28.Ole Hansen Brennebue, miP 0 0 12

29.Anders Olsen Tvedt, miP 0 0 0 en brugt Strieskjorte

30.Reier Tallaksen Pladsen, miP 0 2 12

31.Hans Anundsen Wibetoe, miP 0 2 0

32.Anders Torgersen Wibetoe, miP 0 1 18

33.Gunder Andersen Wibetoe, miP 0 1 18

34.Svennung Thomesen 0 1 18

35.Anders Steensen Wibetoe, miP 0 1 18

36.Anders Hansen Wibetoe, miP 0 1 18

37.Anders Thomasen Wibetoe, miP 0 0 0 1 Favn god Brænde,

hvilke anbringes saasandt det paatrænges.

38.Jørgen Larsen Juve, miP 0 1 0

Niels Hansen Holden, miP 0 3 12

Fredrich Olsen Holden, miP 0 0 0 1 Favn god Brende.

Ole Halvorsen Breskemyhr 0 0 0 3 Butilier eller Flasker

Forvalter Rolsted 5 0 0 (dette er meget vanskelig å lese, men det står bl.a.: et Ild Fyrtøy, 1 Lygte, 1 Thekjedel.)

Johannes Gundersen Heisholt 0 1 0

John Andersen Heisholt 0 1 0

John Olsen Deelevje miP 0 1 18 eller Havre isteden

Halvor Kjøstolsen Hougen 0 1 18 betalt 1 Ort 18 skilling

Thor Halvorsen Strigen, miP 0 0 0 1 Stoel 2 Tællerkener

Peder Olsen Ejestrand, miP 0 0 0 1 Stoel 2 Steentalærkener

B. Bomhoff 5 0 0 el. Havre i dets Sted.

Anders Johannessen Nyehuus 0 1 18 el. Havre i dets Steed.

Halvor Thorsen Baxaas, miP 0 3 12 el. Havre i dets Steed.

Steener Gjermundsen Rønningen, miP 0 2 0

Halvor Halvorsen Susaas 0 2 12

Ole Evensen Skaardal 0 0 0 1 enkelt Bord m/4 Been.

John Thomassen Fosse, miP 0 0 0 ½ Tønde Havre.

Christian Rejersen Kragefed 0 2 0 modtaget 2 Ort. P.Monrad.

Halvor Steenersen Baxaas, miP 0 2 12

Thor Wellichsen Kaasa 0 0 0 2 Skepper Havre

Svenung Nome 0 1 0