Statsarkivet i Stavanger:
SKYSSDAGBØKER

Skyssordningen fra 1648 stod i hovedsak uendret til 1816, da lov av 6. juni fullstendig omorganiserte skyssvesenet. Betalingsskyss kom i stedet for friskyss. Man fikk også anledning til å gå over fra tilsigelsesordningen til faste skysstasjoner. På hver stasjon var det en skyss-skaffer som skulle skaffe skyss. Bøndene som bodde i området var pliktige til å skysse (mot betaling). Likevel vegret mange skysspliktige seg for å utføre skyssen. De reisende som ikke var fornøyd med befordringen, kunne føre sin klage i skyssdagboken som skulle finnes på hver skyss-stasjon. Disse dagbøkene ble gjennomgått av fogden. I de tilfeller klageren fikk medhold, ble skysspliktig ofte bøtlagt, men slett ikke alltid. I en rekke tilfeller gav myndighetene skysspliktig rett.

Klagene dreier seg i hovedsak om lang ventetid. Særlig når de reisende benyttet såkalt "forbud", (skyssbestilling som kunne sendes skriftlig i forveien) forventet man at skyssen skulle være klar ved ankomst til skyss-stasjonen. Andre klager kunne dreie seg om dårlige veier, dårlige hester, dårlig redskap og dårlig service på skyss-stasjonen. Vi har ikke tatt med alle klager som forekommer, i hovedsak bare de som inneholder spesielle poeng om befordringsmåten, eller skyss-systemet og som sier noe om selve transportutstyret. Som regel synes de reisende å være fornøyd med skyssen. "God befordring" er det refrenget som gjentas svært hyppig.

Hyppige gjester på skyss-stasjonene var arrestanter som skulle til Tugthuset i Kristiansand eller som skulle løslates. Disse fikk gjerne mat på stasjonen. Noen ganger ser vi at disse personene, når de er syke eller skadet og når de løslates fra tukthuset, blir transportert med stolkjerre eller vanlig kjerre.


Innhold:
Fogden i Jæren og Dalane


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 2: "Dag-Bog for Luures Skafferie" 1819-1829
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Jacob Smith 17. August (1820) 2 Heste Maadelig - Skydskaffer Elling Olsen negtede mig Hestene dersom jig ikke betale Skydsen forinden jig reiste, denne Nedrige Fremgangsmaade af en Skydsskaffer mod en Reisende haabe jig bliver behørigt afstraffet af Hr. Landsdommer(?)
Kjøbmand Soland Tennefjord 21. Octobr (1821) (?) Hest Ankom Kl. 4 ¼ og Ordnende strax Skydsmand fik sv(?) først Kl. 6 Efter at Skydsskafferen havde overøst os Grundig med Grovhed(?)
John George Jackson

William Bedlock

    As Strangers in this Country we feel ourselves to have been much insulted by this postmaster and Subscribe to what has been said by Mr. Soland.
      Og ieg som Skydsskaffer Takke fik dem for Ulovlig Behandling mod Hest-erne og opfylte min Pligt som Lov ...(?)
Maren Elisabet Johanesdatter fød i Olborg i Giøland (1822)   og havde med sig en søn paa 8 aar gaemmel hvor til bragt med vagdt fra stavanger den 30 Desember Blev syg og sengeligende og blev transporteret til skievland den 2 Januari med hesdt og kierre.
Lieutenant Tausan 18d Sept. til Stavanger 1 Hest Efter at have biet i 4 Timer ankom Skydsen fra Øvre Østraad noget over ¼ Miil herfra. Den Skydsende Andres Østraad eller rettere hans Hest kom omtrent 1 Time efter Budet.-

Hos hvem den meste Skyld ligger vides ikke, men tvivler jeg ei om at vedkommende (?) Øvrighed vil undersøge Sagen ifølge Skyds ....(?)

const. Oppebørsels-betjent K. Sivers 29de Martii (1828) 1 Hest.- Fra Stavanger benyttet 2 Heste, den ene tilhørende Svend Vaaland, med hvilken mit Tøy førtes hid og, som var tilsagt at møde i Stavanger Kl 2, ankom hid først Kl. 5, hvilket maa synes en heel u-billig Forsinkelse. Til Vidnesbyrd herom vil kienne Hans Samuelsen Boel i Byen og Bradt Schjæveland, forsaavidt ...
Klivers (?) med Søn, og Jfru Munthe fra Sokndal den 28d mai til Stavanger (1828) 2 Heste Ventet på Skydsen fra Rasmus Tronos fra Kl. 4 ¼ til 6 ¾ hvilket efter dennes afstand fra Stationen er utilladeligt og påankes.-

Vitterlighedsvidner haves ei; thi Skydsskafferen er fraværende.-


 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 2: "Dagbog over Skydsen fra Luure Station" 1829-1837
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
      Til den 25de Marts (1830) havde jeg bestilt at møde paa Lensmandsgaarden Sandved (hvor jeg Dagen forud havde haft Maanedsthing) 4 Heste at møde, den ene med Kjærre for at skydse mine Kufferter, Kl 6 om Morgenen, og de 3 andre løse Heste til Kl 7 om Morgenen. De 2 løse Heste ankom til bestemt Tid Kl 7, men den til Kl 6 bestemte Hest med Kjerre og den ene til Kl 7 bestilte løse Hest, ankom ikke før Kl over 8 om Morgenen. Jeg havde samme Dag berammet Forretning paa Bispeladegaard til Kl 10, men formedelse hine Forsømmelse af den Skydsende kom ikke mit Las der før Kl 11 ½ og derfor kunde jeg ikke før begynde den til Kl 10 berammede Forretning. Den Mand som var tilsagt med den ene Hest til Kl 6 og med den Anden til Kl 7, og ei fremmødte med dem før Kl 8, var Claus Gabrielsen Østraad, der dagen forud, nemlig den 24d Marti, var tilsagt. For bemeldte hans Forsømmelse med ei at fremmøde til rette Tid paastaar jeg ham mulcteret. Da Skydsbogen ei var tilstæde paa Sandved den 25d Marts, kunde denne Klage ikke da strax blive indført. I Dag lod jeg den hente, men da Skydsskafferen ikke var fremme, kan jeg ikke lade ham underskrive nærværende Klage; men at Claus Østraads til Skyds tilsagte 2 Heste ei ankom før efter Kl over 8 om Morgenen, bevidnes med Lensmand Pedersen og min Fuldmægtig Hr Lieut. Aamodts Underskrift-

Sandved 26d Marts 1830. Aas

N. Aamodt, S. Pedersen (sign)

Studenterne G. Dietrichson og A. Holfstelt 2 Jaunuar 1835 til Scheveland 1 Hest Befordringer for Stavanger til Lure var i den Grad elendig, at jeg gjærne ønskede Vedkommende tiltalt, for en saadan d. Befordring, forevolles at blive sat i den Stadsmundighed at klage derover.
Procurator Bull 14de januar (1835) til Sandved 1 Hest Fra Stavanger og hertil bekom jeg efter Tilsigelse af Skydsskafferen en Hest, som ikke kunde gaae længere end til Hinne, da den var i høi Grad magtesløs,- Paa Hinde fik jeg leveret en Hest hertil, hvorfor jeg betalte 2 to Ort.- Hesten som jeg fik fra Stavanger tilhørte efter Sigende Knud Hille.- Alt dette kan bevidnes af Fuldmægtig Hansen og Procurator Hamre kjender ogsaa Knud Hilles Jeste, og kan bevidne at de var magtesløs.- Herfor paastaaes Knud Hille anseet, og tilpligtes at tilbagebetale mig 1 Ort som jeg har udlagt mere end den lovbestemte Skydsbetaling.-

Til Vitterlighed Bull

Jonas A. Seglem (1836)   Den 6te Januar fik Undertegnede paa Skjæveland en Hest, som en halv Fjerding derfra blev saa stædig, at den paa ingen Maade kunde bringes videre, jeg vendte derpaa tilbage til Skjæveland, forat faae en anden bedre Hest, men blev modtaget med Grovheder, hvorpaa vendte jeg atter tilbage med samme Hest paa Skydsskafferens Anmodning, og efter at have faaet hans Pidsk, da han ansaae min egen for uduelig. Dog Hesten blev atter stædig, hvorfor jeg Leiede en Anden hvor med jeg kom til Sannæs efter ret ..... 3 Timer.
Fuldmægtig Blix Januar 5te (1837) 1 Hest I Stavanger havde jeg tilsagt Hest til Kl. 7 Morgen men denne ankom ei til mit Logis førend Kl. 8 ¼. Hesten var desuden saa ussel og udmattet at den aldeles ikke var tjenlig til Skyds. Imidlertid maatte jeg bruge den og ankom Kl 10 ¼. Hesten var desuden saaledes brudt at det bare Kjød tydelig saaes paa dens Ryg. Jeg har tilsøgt skyds til Haae idag, og den Udgift jeg formedelst denne Forsinkelse maatte komme til at faae, paastaae jeg mig Regnes for fremmede hos Hestens Eier som hos den formedelst (?) afskedigede Vogter vare tillige Skydsskaffer boende i Stavanger.

 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 2: "Dagbog Skydsstationen Luure" 1837-1844
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
B. r. Johan (?) Stokholm (1840)   Et serdels gott menske. Gud verre med Ham - med familie.
S. Pettersen 19 (mars 1840) 1 Hest Den paa Skieveland tilkomne Skiuds hos O Olsen var i en saadan Uorden at Sæletøiet flære gange gik itu hvorved jeg var i største Forlegenhed.- Hvilket bedes paatalt af høiere vedkommende. Ærbødigst S. Petersen.
      Sindsvage Pige Marthe Andreasdatter Grødem der giorde sig modsetsige at ikke ville gaae ankom til Luure d. 22 Juni (1840) blev efter Jerman Ordre paa Egersunds Fattigcomisjons vegne transporteret med Hest og Kjerre til Stavanger.
Weise og Kone
 
 

Back & Kone-

d. 2 do (sept. 1840)

do 2.

2 Heste
 
 

2 do

For Hr Weise, tilsiges til idag (onsdag) Formiddag Kl 11 ½, 2 Heste med 1 Stolkjerr, og 1 Arbeidskjerre.

For Hr. Back, tilsiges ligeledes til i dag, Formiddag Kl 11 ½, 2 Hestee med 1 Stolkjerre, og 1 Arbeidskjerre.

M. Nisson 1 April (1841) 1 Hest for herr Niesen fra Christiania tilsiges 1 Hest med Seht(/l?)e og Stolkjærre at staae færdig Torsdagen den 1 April 1841. Klokken 7 ½ Formiddag. Lura den 1 April 1841 - J.W. Jensen
      Ligeledes tilsiges for Hr Kapt. Tausan til imorgen Formiddag Kl. 8 ½ Slet at staa færdig: 1 Hest med Sæhte og enkelt Kariol, samt 1 Hest med Sæht(/l?)e og Arbeidskjærre.

14/8 41 C. Nannestad.

T. H. Frølich Aug. 24de (1842)   Den 23de August eller i Gaar, leverede jeg paa Posthuset i Stavanger, mine Forbudsedler lige til Christiansand. Ved min Ankomst hertil i Dag var af Postføreren ingen forbudseddel afleveret, og jeg er saaledes nu i den ubehageligste Stilling og Uvished om hvorvidt Postførerens skammelige Uefterrettelighed, paa de andre Skifter atter vil sætte mig i Forlegenhed.- Jeg paastaae Vedkommende lagd i Mult, og forbeholder mig min lovlige Ret til Godtgjørelse for Tidsspilde og alle de Følger min Reises forsinkelse kan medføre.-

T. H. Frølich fra Christiania

At der ikke er afleveret nogen Forbudsseddel af Postfører for T.H. Frølich bevidnes.

Elling Olsen Lure

Fra Klageren er indløbet en skrivelse saalydende: "Den af mig i Skydsprotocollen paa Luure under 24de dennes indførte Klage i Anledning nogle Misligheder med Hensyn til mine Forbudssædler, tilbagekaldes herved.

Christiansand den 29. Augst. 1842

C. H. Frølich. fra Christiania.

Hvilket til Oplysning om Klagens Udfald, anmærkes. Stav. 14/9 1842 Schiøtz.

A. Dahnel 24. Mai (1843) 2 Heste Lengre klage på fransk

Parti de Christiansand le 22. Mai; ...

      Undertegnede fik fra Schiæveland til Lure, daarlig Kjærre, maadelig Hest, og en Sæle der flere Gange gik itu underveiis, og var saaledes oftere udsat for at brække Arme hals eller been.- For det Tilfælde at h(?) Vedkommende ikke kjende til disse Sælegrime vil jeg herved tillade mig i Korthed at skildre en saadan Indretning, en Sl...(?) Hysing til hovedtag med en Pinde eller ...(?) Mund bidt, udgjør Begyndelsen, ... (en stor del uttrykk vanskelig å tyde)

 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 2: "Dag-Bog for Mydlands Skafferie i Stavanger Amt" 1802-1830
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Conrad Nielsen Dahl Koberslager fra Flækefiord den 15. Septem kom og den 16. Do 1829 afrejst til Houge 1 Hest Jeg Ankom til skydsskiftstædet Kl. 5. eftermidag, hvor skysskafferen strax efter begjæring om skys tilsagde Didrich Stenersen Ytre Mydland, efter at have ventet i 2 timer gick ieg itl gaarden Ytre Mydland for i tanke snarere at faa skysen hvorhen ieg der vente atter 1 time, da lod den Skyspligtige mig vide at han havde ike tid at Skyse, da maatte ieg atter vende tilbage til Skysstationen, og tage Logie til næste Dag som da blev tilsagt en anden hest til mig. i Haab om den høye Øvrighed vilde ovenmelt Person tiltalt efter Loven herfor, saa meget mere ieg maate forsøme 1 dag derfor paa mit Arbeide da ieg skulde rejse i nødvendige Anligender, efter at have været afhentet med (?) for at Forfærdige et Arbeide.

 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog voer Skydsen fra Stavanger Station" 1854-1857
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
I. Brambani 26 Marts (1856) 1 Hest Igaar Aftes d. 25d tilsagde jeg hos Skydsskafferen her i Stavanger Hest og Kariol at møde den følgende Dags Morgen (26de Marts) Kl. 6 ½ præcis. Men istedetfor at fremmøde til det bestemte Klokkeslet, kom den først Kl. 8 (otte).- Da dette er en stor Ulempe for mig i det Øieblik jeg reiser med tilsagd Skyds saa er det derfor jeg nedskriver denne Klage i det Haab, at høie Vedkommende ville tage de fornødne verse.

Ved Amtets Resol. 5 April 1856 er John Lofstad forelagt Mulct 1 Spd.

Stavanger, 7 Juli 1856

for Fogden

Johnsen


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog Skydsstationen Søyland" 1814-1830
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
J. C. Raddat, fra Rostock

C. E. Jacobsen, fra Christiania

28de (januar 1814) 1 Ridehest

1 do

Undertegnede ankom paa Søylands Giestgifvergaard den 29de Janr kl. ½ til 4. Efter middag og tilsade straxt Skyds til Varhaug. Efter have biet i 1 ½ Time blev vi af Giestgifveren underrettet at Skydsskafferen havde væeret paa trende Gaarder, hos bønderne John Simonsen, Ingebret Rassmussen og Halvor Olsen, Ole Olsen, Ole Olsen senr, för at tilsøge Skyds men at alle havde negtet at skysse. hvilket ogsaa Giestgifveren selv kan intyge. J. C. Raddat. E. Jacobsen, Tiærand Isachsen skydsskaffer
(marginnførsel januar 1818)     Søiland Januar 1818

Ligesom en fortvivlet Elsker opmuntres ved et mildt Øyekast af sin fortørnede Pige, saaledes oplives den nedslagne Reisendes Sind, ved paa disse Tomter at see en Skydsjournal og det foruden Klager. Begge Dele ere desværre sjeldne, thi østen for, naar en Reisende efter 24 Timer i Forløb tager til Forbud igjen paa første Station, er Dagbogen hos Fogden og paa Wahrhaug svares man at den nye Skydsindretning ey er istandbragt og man maae tage Heste hvor man kan faae ligesom ........ i denne Anledning ønsker Dagbogen, svares: man har endnu ingen faaet! (uleselig signatur)

Lieutenant J. Fr. Wellzin ankom 11te May (1819) 2de Heste Jeg ankom paa Stedet til 2 ½ om Morgenen efter at mit Forbud havde været her trende Timer i forveien, men ingen Skyds var kommen, her motte jeg vente over 4 Timer og tilsidst fik jeg endelig Skyds efter at Skydsskafferen havde tilsagt hos 6 Mand som alle have nægtet at skylde. Det er meget ondt for en Reisende at komme sine Veie frempaa ved saa slete Skydsanstalter og blive saaledes forsinkede i sine Reiser hvorfore mand er nødsaget at reise saavel Nat som Dag, saadanne Ting synes jeg er Øvrighedens Pligt at paasee, og det var at ønske at vedkommende kunde blive straffet, og om mueligen en Forandring foranstaltet.- Wellzin
Arrestanten Ole Aanensen med Kone og 2de børn ankom den 26 Juli og Ræjst den 27de til Warhoug

(1823)

med 2de mænds Wagt, efter amtets Pas af 24de Juli, bekom aftensmad og frokost

Konnen Maria Hansdatter var søyg at hun maatte Transporteres med Hæst.

(opplysninger om transport av fanger forekommer ofte, men sjelden at hele familien transporteres til tukthus.)

Paulus Flood fra Porsgrund den 4 Martz til Warhaug (1825) Efter at mit Forbud havde den 3 hujus tilsagt 1 En Hest at møde Kl. 10. Formiddag indtraf jeg først kl 11 ¾. men Skyds-skafferen foregav at Hæsten havde væntet 2. Timer og var derpaa gaaet hjem. Jeg lod derfor den Skydspligtige Gullik Olsen paa nyt tilsige et møde for at skydse mig men denne nægtede dette hvorved ming foraarsagedes. xx Jeg blev endnu nødsaget at betale for en tredie Hester Tilsigelse, og maatte da ingen anden befordring var at faae begive mig tilfods paa Veien. P.L.

xx

et unødvendigt Opholdet over 1 Time. Denne Forsinkelse vil derfor have til Følge at min Skyds (som er tilsagt til bestemt Tiid indtil Mandahl) vil fra ethvert Stæd vere udgaaet og saaledes vil jeg saavel blive nødt til at betale 3 Timer Vente Penge som ogsaa nye tilsigelses Penge, og alligevel blive ophold i en for mig nødvendig hastig Reise. Jeg beder derfor ærbødigst den høye Øvrighed at ville paatale denne af Gullik Olsen begaaede Forsømmelse. Paulus Flood

Søyland den 4 Martz 1825.

At ovenskrevne Klage forholder sig rigtig bevidnes .... Søyland (signatur overstrøket)

Overrets Sagfører Hielm og Prokurator Bull 6 Julii (1830) til Ree 3 Heste I Gaar Aften Et lidet over 8 afsendte Forbud til Hiægrestad og med samme en Kløv for att skulle gaae fort til Stavanger. Paa Veien mellem Varhaug og Søiland træffes Kløven eller Forbudet igjen og førtes dette af en Dreng paa 8 a 9 Aar. En saadan utilladelig Behandling af en Reisendes Forbud og Tøi er man nødsaaget til at anmelde for at den i Forsinkelsen skyldige og in secie de Skydspliktige fra Varhoug kan blive til børliigen anseet.

 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog over Skydsen fra Søylands Station" 1831-1846
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Procurator Hamre 9d April (1837) 1 Hest Fra Warhaug skydsede Christian Christensen Neshæm, men med en Hest der var saa ussel at den vanskelig kunde faaes frem, og da jeg var kommen lidet over halvveien, maatte jeg fortsatte Touren til Fods. indtil jeg henimod Gaarden Nessem fik en anden Hest. Dette kan ebidnes af Huusmand Elling Nessem.- Jeg forhaaber at Skydsbonden bliver draget til Ansvar fordi han kom med en til Skyds aldeles uduelig Hest.- B. Hamre
Kjøbmand C. Jespersen 5 July afreist samme Aften til Stavanger. 1 Hest God Befordring.- Den nye anlagte Vei mellom Warhoug og Søiland maae ansees som god. Saagar .....(?) af felig, og kunde den maale sig med de i Preussen anlagte Chaiser ....(?) Ouren som jeg antager ved dette fugtige Veir (som Regn og Slud opsels..(?) blev ....(?) Rutægget blev det med smaa steene, thi Veien erholder derved en Fasthed, der ...... Arbeidet fra først af for ......... dog svare vel dette det Arbeide han aarligen ellers vil være nødtvungen at gjøre nemlig idelig at ovre

Chr. Jespersen

P.S.
Der gjøredes opmærksom paa at Stenen maate være smaae, de nemlig der danner dens øvre Skorpe er dersom Ouren er Leedagtig, hvilket samme jeg i Forbifarten ei havde Anledning at undersøge, da det stundede ad Aften.-

Weise og Kone
 
 
 
 

Back & Kone

2 (sept. 1840) 2 Hester
 
 
 
 

2 Hester

For H. Weise tilsiges til idag (Onsdag) Eftermiddag, Kl. 2 ¾, 2 Heste med 1 Stolkjerre og 1 Arbeidskjerre.

For Hr. Back, tilsiges ligeledes til idag Eftermiddag Kl 2 ¾, 2 Heste med 1 Stolkjerre og 1 Arbeidskjerre.


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog over Skydsen fra Søylands Station" 1846-1855
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
M. Gaarder 19 febr (1854) 1 Gjestgiveren Møgsele(?), da jeg vilde tage Tømmerne nægtede han mig disse, dag jeg endelig fik dem ...(?) omtrent den .........(?), spurgte jeg ham om jeg kjørte forsvarligt, til Svar fik grove Ord og ville han slaae mig- Blev min Ankomst hertil ...(?) .....

Da den Skydsende ikke har klaget og heller intet Overfald paa den Reisende er foregaaet, findes ingen Grund til at foretage Noget med Klagen.- 1 Times Kjørsel paa 5/8 Miil synes tilligemed ei at fordre Indskriden fra den Reisendes Side. ¾ 1855 Schiøtz.

Joh. Müller 18 Januar (1853) Heggerstad Asbjørn Nærem var tilsagt at møde med hest her Kl 9, og omenskjøt boende kund 2de Børseskud fra Station indfandt han sig ei før Kl. 9 ¾, for hvilken Forsinkelse han haver af Øvrigheden derved til Ansvar.

Den 18 Januar 1853. Joh. C. Müller

Da den Reisende ankom, Befalede han Slede istedet for Karjol, som før var tilsagt på forbudsæddel,-

Ole Tjerandsen skydsskaffer

Paa Grund af Skydsskafferens Oplysning findes Klagen ikke grundet forsømmelse af den Skydsende.

¾ 1855 Schiøtz

      Ifølge min Forbudsseddel af 18 Jan. 1855, tilsagdes Tvende Heste med Kariohl, ved vor Ankomst hertil var en Hest kommet, men med Ridesadel, paa vort Spørgsmaal om han ikke medbragte Kariol eller Kjærre svarede han, at han Ingen havde, Skydsskafferen var tilstede, men vilde ei laane ham sin Kjærre, det tilsagte hidte Hans Johnsen, Aase,-

Den anden Skydspligtige Gunder Pehrsen Yttre Salte, mødte ei frem, Skydsskafferen opfordrede vi til at skaffe Heste, ifølge Lovens §§ - men han svarede "nei"- Hest maatte haam tilsiges ved vor Ankomst hertil Kl 7.- Hesten fremmødte Kl. 7.35 Minutter -

Da Hestene tisagte paa Habberstad, er det ved dette Ophold her, at antage at Ventepenge maa betales, hvorfor vor Ret forbeholdes, Vi haabe med Vished at det høere Amt vil tage sig af denne Klage, da man ei ved saadan Uefterrettlighed er udsadt for alle muelige Ubehageligheder.-

Søyland d 18 Marz 1855 A. Falkenberg, Laurvig.

Det meste af overstaaende er usanfærdig hvilket kan bevidnes.

Ole Søyland Skyskaffer


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog over Skydsen fra Søre Varhaug" 1826-1834
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Litteratus P. Obel fra Jylland d. 18de Juni (1829) 1 Hest Fra Seyland her til Varhou blev ieg skydset af Ole Johannes Olsen Nesim Denne Mand bad ieg at kiøre en Ordentlig og forsvarlig Kiørsel - men han svarede mig at han ikke vilde kiøre anderledes end han i magelighed kunde gaa det ind - Ved et Leed hvor ieg tog Tommen medens han lukte Leedet op - hog han strax Tømen fra mig med en saadan Vredhed, at handen gik reent af Fingeren og behandlede mig som viistn... mig ganske passiv, højstuartig. Nu gik ieg fra ham, og paa ½ Miils distance, kom til Skydsskafferstedet 1 Qvarters før min Befordring. Ieg beder Øvrigheden instændig, for adnre Reisendes Skyld, at denne slemme Mand - der endog af Giæstgiverne her ikke har det beste Vidnesbyrd - maae vorde højst retfærdig andseet.

NB. Vidnet som var nærværende da ieg kom hertil ¼ Time før min Befordring var især en Skrædder som Giæstgiveren best kan navngive, samt Giæstgiveren selv. Nb. Vidnet eller Skrædderen hedder Dahle

Her gives intet Rum til logerende foranlediget ved ovenstaaende Pludder. Dog ansees Klagen ikke ...edelig (avsnnittet overstrøket)

I Anledning af den af Litteratus Obel i Dagbogen ved Varhaugs Skydsstation nedskrevne Anke over Skydsbonden Ole Johannes Olsen Nesem har Amtet under 18 dennes resolveret at: "At da Klagen mangler de i § 11 i Skydsloven af 6 Juni 1816 befalede Underskrifter, saa bliver samme at henlægge".-

Denne Skrivelse infører Lensmanden i Dagbogen ved Warhaugs Skydsstation.-

Egersund den 21 August 1829.

Philipp Canthal 30. April 34 til Stavanger   Som Skyetsskaffer in Haae, wurde auf mein Verlangen wir einen Skjutsgutten mitzugeten da ich das Weges unkundig far, und irrefahrend leist (?) alt, 

Heil auf fremder Landstrasse allein versuchet musst, so veit meiner Kennetnis von Norwegischer Skutslov ...


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog over Skydsen fra Søre Varhaug" 1834-1848
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
J. V. Brun 18. May (1837) til Søyland 1 Hest og Kjerre Det er saare beklageligt at transporteres paa en Møgkjærre ønskeligt var det derfor om høie Vedkommende ville drage Omsorg for at ogsaa paa Warhoug kunde findes en Stohl-Kierre, jeg troer enhver Reisende vil vide Den Tak derfor. IVB
Matthau 24 (aug. 1842) 2 Heste Igaar d. 23 afgik forbudet fra Stavanger med 3 Kofferter og forbudssedler for hele Veien til Lund- Forbudet komm her i dag formiddag Klokken 11. som blive skydset af een liden gut omtrent 11 Aar gammel, han overleverete 3 Kofferter i god Stand Dog havde ingen forbud sedler faaet paa Søyland - altsaa blive jeg heftet her, og tage til Ansvar Gjæstgiveren paa Søyland for Godgjørelse for alt som jeg da jegnu ingen forbud har og ei indtræffer til bestimt Tid i Christianssand.

Matthau

Forbudet bleve skudset med Shiøflus Tønnesen Søyland Hest. Matthau

Oven om handlede Kofferter ankom til Hoberstad uden forbudsedler bevidnes af undertegnede Skysskaffer medbragt her til af en liden Dreng

Peder Johnsen

Ruaas 16 Juni (1845) 1 Hest Den 13de sendte jeg Forbudseddel med Posten fra Mandal hvor de som sedvanligt bleve betalte med 4 s. pr. Stk. i Porto. Ved min Ankomst hertil den 16d om Morgenen, fandt jeg ingen hest tilsagt; da ingen Forbudseddel var afgivet.- Folkene her paa Gaarden, sagde at naar ei Betaling følge med Forbudsedlene bryde Postbudene sig ei om at aflevere disse.- En ...hørd Sjødesløshed og mangel paa Opsyn med Postbudene.- Hos hvem ligge nu Skylden hos Postbuderne eller hos Postkarlene.- Og hos hvem kan den Reisende søge Skadeserstatning for det Tidsspilde og de Ulemper som et saadant uberegnet Ophold kan medføre.

d 16 Juni 1845 -

John Ruaas

Efter de oplyste Omstændigheder har Stavanger Amt under 4 October 1845 tilkjendegivet, at der med de ovn. Klage Intet videre er at gjøre, da det ej har kunnet opdages, hvem der er Skyld i at Forbudsseddelen ikke er fremkommen.- men Postbønderne ere indskjærpede hurtig Befordring af Forbudssedler.- 11/11 45 Schiøtz


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 3: "Dagbog over Skydsen fra Øgrei" 1827-1846
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Consul W. Krohn fra Bergen 19 Aug. (1832) til Olestad 1 Hest Hesten fra Svalestæd var svag og kun 3 Aar gl. (Knud Aamods) Den gik i første Bakkes nederste Deel tilbage, hvor ved jeg strax steeg ud; men da den tunge Bakke var forbie, sadt jeg mig igjen i Karjolen (Skjese kaldet af Skydsdrengen) men ved Grinden gik hesten og Folket .... atter tilbage. Saaledes ankes herved derover.
Overtoldbetjent Tvethe 21. (mai 1837) 1 Do Da Vejene er saagode, er det beklagelig at den Reisende ikke kan bekomme en simpel Stolkjære paa Skydsskiftet mod Betaling, lad der end være noget høy Betaling, da var mangen Reisende ikke saa ofte i Forlegenhed.-
Consul A Konow og Søn L Konow 6 Aug (1838) 4 Heste Uagtet Stoelkiærre eller Kariol blev bestilt for en af os kom der en gammelig Arbeids Kiærre uden Stigbræt(?), som have Skydsskafferen havde den Godhed at vilde paatvinge at en af os maatte derfor gaae til næste Skifte og betalle vi selv Skyds for den ikke brugte hæst, en Udgivt som ikke kan være behagelig. Denne Bemærkning gielder ogsaa det forrige Skifte.

 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 4: "Dagbog for Skydsstationen Ollestad i Heskestad Sogn" 1817-1840
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Det Flekkefjorske Compagnie 14 Mai (1823) 116 Heste God Befordring.- Det vilde være ønskeligt om vedkommende Foged sørgede for at Veiens Længde imellem de forskjellige Stationer blev anført i Dagbogen, en Ting som paa de fleste Steder er Tilfældet.- Skydsskafferen, der tillige er Gjæstgiver og ..... var ikke tilstede eller nogen i hans Sted uden en gammel Kone af hvem kun liden Besked var at høste. Mandens mange Functioner tillader ham neppe at rygte ethvert Kald tilfulde.

Fuglberg. Prem.lietn.

      Arestant Osmund Svendsen af Ryfylcke med Pas fra Børge C. Pettersen Dateret 24 Maj 1831 at transportere ham til Christiansands Festning, men da bemelte Osmund Svendsen havte bekomet Skade under Vejs Paa Sine Føder at Lensmand T. Svalestad havde atesteret at arestanten skulde nyde 1 Hest ankom til Ollestad d 2d Junj (1831) og Reiste d 3d Junj til Eie med fornøden Vagt.
P. E. Petterson fra Sverige 1834. Feb. 8. til Øgrei 1 Hest at anmerka god befordring kan ieg icke da det vore aldeles urigtigt. Det er aldeles en Daarlighed at her i Stavanger Amt ikke vid skudsstatione kan faas en Kjerre saa vel som i hele det øvrige af Norige.
I Lund med 1 Dame 9 Nobr. (1839) Lund Det er viselig beklagelsesverdigt at man maae selv besørge sig ... .... ikke kan taale at jeg skaffe ham en ussel .... jeg har derfor maatte betale 6 ort for Skyds til Lund, den jeg selv maatte ...

jeg havde tilsagt Søren Washus at skydse hr Lund med Damme til Eie, som frem møtte til Rette Thid men den Reisende Paastod at han vilde have Hest med Karjol Dirikte til Lund, dette kunde jeg ikke skaffe ham, da det strider mod skydsloven af 1816 § 10d.; 8d, derfor maate han selv treffe akort med min Nabo som skydsede til Lund.

H. E. Ollestad

Forbudet for J. R. Reiersen ankom hertil d 24 Marts (1840)   Eftermidag Klo 4 bemelte Forbud lyder saaledes: Herved Tilsiges 2 Heste med Karjoller eller stolkiærer og eller at staa færdig paa Ollestad Klo 7 ½ Formidag d 26d Marts. Christiansand d 23d Marts 1840.

J. R. Reiersen

Efter ovenstaaende blev tilsagt Evært Eværtsen og Sven Olsen begge fra Gaarden Biærnemon. Efter at disse mend havde ventet den lovbefallede Thid med 3 Timmer maatte de Reise hiem jgien da den Reisende ikke kom.-

H. E. Ollestad (sign)


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 4: "Dagbog over Skydsen fra Ollestad Station i Heskestad Sogn" 1840-1846
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
      Da jeg den 10d Marts (1843) ved min Ankomst til Eye tilsagt Skjøds, hvilken strax var færdig, men jeg havde ingen mindre Pænge end Dalere saa vilde Salve R. Salvesen stoppe min Reise blodt for de fire Skilling i tilsigelses Pænge uagtet jeg presenterede ham en Daler for de 4 Skilling. Dette synes jeg ikke maa gaa upaaanket men jeg heber at høie Vedkommend vil paa see dette efter Loven.-

Søren Laland

At aldt dette forholder sig saaledes er Søren Svensen Heskestad, og Jonas Thorsen til Vidner.

S. Laland

T Barnes 8de (august 1844) 3 hester On my arrival here this day, I overtook my "forbud", and without "forbud Seddel" which were sent with my Boxes from Stavanger, and the Rope stoen from one of them, so that the contents were much exposed. T. Barnes
      Ole Anderson Egelund med Pollitiets Pas dateret 29 Novemb. 1844 .... tilstæd kom En Hest til sit Hiemme Steed bekom Aftens og Frokost samt Caffe skydet H E Ollestad
Hammer & Wilson 13de Febr (1845) 3 do (hester) Uagtet der tydeligt nok paa Forbudsseddelen var tilsagt Heste med Kjøretøi indfandt Skydsen sig desuagtet dog kun med løse Heste.

Hammer Wilson


 
 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 4: "Dagbog for Rees Skyds Skafferi" 1820-1834
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Toldinspecteur Blom Do den 29 Sept. (1829) 1 Hest Ved Ankomsten til Skiftestædet Kl 1 ¾ var hverken Hest eller Skydsskaffer tilstede ved Huset, uagtet Skydsen var tilsagt Kl 1. Efter kort Tids Inløb kom Hesten saavelsom den uforskammede Skydsskaffer. At dette forholder sig saaledes bekreftes med min og 2 Vidners Underskrift.

Ree den 29 Sept. 1829 J Blom

Knud Thorsen Nielsen

med iholdt Pen

Erich C. Hognestad

med ført Pen


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 4: "Dagbog over Skydsen fra Rees Station" 1834-1841
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
O. J. S. Eyen 26de April 1 Hest til skydsen God Befordring. Som jeg ankom paa Gaarden var Skydsskaferen ei tilstede, jeg henvendte mig til Ole Olsen her fra Gaarden og af ham erholdt en skyds betalede min tilsigelse, men som jeg skulde Reise, blev jeg flere Gange overfaldet med Graavheder udaf Bonden, Lars Olsen, fordi han ei bekom Skydset og Manden var mig ganske fremmed. saaledes haaber jeg han derfor erholder Jrettesettelse, at han ei for Eftertiden begy... andre Reisende saaledes, dette anførte kan bevidnes af ...skrevne Bonde og han kan igjen opgive 2 med ham, som hørte Lars Olsen Uforskammenhed, men til Vitterlighed vil verken han eller de to øvrige Underskrive, men da Klagen beboende paa Gaarden kan samme naar forlanges medhentes.

Ree den 26 April 1840 O.J.S.Eyen


 
 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 4: "Dagbog over Skydsen fra Refsland Station i Hæskestad Sogn (Helleren overstrøket)" 1846-1875
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
G. Simers 7/3 (1851)   Det er skammeligt at sende en saadan Hest i Veien Jeg kunde næsten ikke faa den til at gaa hurtigere end Skridt for Skridt.

G. Simers

Groom med Følge 7/12,56 Svalestad 2 Heste Jeg skal tillade mig at henlede Øvrighedens Opmerksomhed paa at jeg paa Skydsskiftet Eye erholdt to Heste hvoraf den Ene kuns havde tre Sko og den Anden slet ingen, og er dette saameget mere uforsvarligt som det den Dag var et glat Vinterføre som Hesten - paa sine Steder næsten ikke kunde komme frem. Det forekommer mig at maatte nærmest henregnes til Dyreplageri at benytte Dyr paa ovennævnte Maade. Skydsen er deponneret her Skydsskafferen paa Refsland.-

Refsland 7/12,56.-

Ovenstaaende bevidnes af her Grooms Reisekammerat Hans S. Arent

Geoldre Groom


 
 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 5: "Dagbog over Skydsen fra Sandnæs Station"1844-1850
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Gjelstrup 18. (sept. 1844) til Skjæveland 1 Hest Det er dog en Skandal at Reisende saa ofte skal holdes for Nar af de Skydsende Bondeknoller, saaledes ogsaa med Asser Enoksen Hjorthøi, dette Exempel af en Skydsbom.- Forbud blev ham ved Skydsskafferen i Stavanger tilsagt paa hans Gaard mellem Kl. 9 og 10 i Gaar Aftes at skulle møde Kl. 3 i Morges, men fremmøder ikke forinden Kl. 5 ¼, dette synes dog at være altfor meget at den Reisende skal lade sig nøie med saadan infam Behandling. Loven tilsiger en saadan Forsømmelse Straf af Bøder hvilket fordres paa det strængeste til Exempel for ligesindede. Skydsskafferen i Stavanger har maattet accordere sig Skyds til og derfor maattet betale dobbelt Skyds som han fordrer sig bodtgjordt.- Endydermere synes det at være Pligt for Uvedkommende at paasee at Posten afleverer sine Forbudssedler paa Stationerne, saaledes at den Reisende dog ikke for det Offentliiges Side skal udsættes for Udgifter ved Ventepenge og Tidsspilde naar Skydsen gaaer bort igjen.-

Lure d. 13de Septbr. 1844. Chr. Gjelstrup

I Anledning af Hr. Chr. Gjelstrup under 13. Septbr 1844 anførte Klage over Asser Enoksen Jetten, har Stavanger Amt under 7de Juni 1845 saaledes bestemt: "Efter de af den Skydspligtige Asser Enoksen Jaatten omforklarede, fritages han for Mulct, men han bør betale Skydsskafferen de over Skydstaxten accorderede Skydspenge 24 s. som han Foged Schiøtz anmoder om at her anstalte inddrevet, om fornødiges med Udpantning og betale til Skydsskaffer A. Ommundsen."

Ovenstaaende 24s er mig betalt. A. Ommundsen")


 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 5: "Dagbog over Skydsen fra fast Stationen Skeiene"1857-1866

"Extract af Regler for den faste Station Skeiene.-

1. Ved Stationen holdes 3 - tre - Stationsheste og 3 - tre - Reserveheste.- Saalænge Stationshestene ikke ere udgaaede maa ingen Reisende opholdes over ¼ Time - Indtil de 3 Reserveheste ere benyttede maa ingen Reisende opholdes over ½ Time. Naar baade Stations- og Reserve-Hestene ere udgaaede ere Stationsholderne forpligtede til at skaffe den Reisende Befordring inden 1 Time. Som utgaaede regnes kun de Heste, der for Dagen er noterede i Skydsdagbogen.-

2. Det er Stationsholderne, J. Sch. Jonasen paa neder Østeraat og O. Olsen paa Nygaard tilladt at fordele Skydsen mellem sig efter Overeindkomst. En Tavle skal udhenges paa den af de 2 Gaarde nedre Østeraat og Nygaard fra hvilken Skydsen skal forrettes. Er Tavlenes Udhengelse forsømt paa det af Stationsstederne som den Reisende først passerer, er han uden Undtagelse berettiget til Skyds paa det neste. Behøves en Reisende flere Heste maa de alle skaffes ham samme Sted.

Stavanger Amt 3die Marts 1857

Harris"
 
 
 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 5: "Dagbog over Skydsskiftet Schjæfveland" 1835-1846
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Consul A. Konow 7d Augt (1838) 1 Hest Det anmærkes at den ene Hest som Skydsbonden Hans Eriksen ... kom med var meget syg og havde brudt Ryg, samt Sæhletøy og Sæhle... gandske itu, og var det nær ved at jeg Consul Konow havde sat Liv og Lemmer til, hvilket alt burde undersøges i.l. Vedkommende til Straf førend en Anden kommer til Skade.
Chr. Dreyer 6te Juli 1839 1 Hest til Lure Ved Ankomsten fra Søiland til Ree blev forlangt en Hest med Sadel hvilken strax blev skaffet men da jeg var kommet omtrent ½ Miil fra Ree saa faldt Hesten overende saa at jeg fik to Saar paa den ene Haand og min ene Fod kom til at ligge under Hesten saa at jeg deraf føler stor Smerte. Desuden reed jeg saa sagte at da jeg reiste fra Ree var Kl. omtrent 4 og da jeg kom hertil 5 ½. Hvilket bedes undersøgt af vedkomende. Chr. Dreyer

Paa Grund af de Oplysninger, sm ære Erværvede, har Amtet, Sesulveret, følgende Betræffende modstaaende Klage.-

Efter de oplyste Omstændigheder finder Amtet ikke Grund til at dictere Skydsbonden nogen Mulct.-

Stavanger den 10de Juny 1840.


 
 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 6: "Dagbog over Skydsen fra Birkrem Station" 1855-1891

"hvorfra skydses til Bue 14 Km

til Søiland 17 Km

til Egersund (gj. Saglandsdalen) 21 Km

til do (gj. Tengesdal) 19 Km

til Svalestad 13 Km

Fast Station. Hest og Kariol 13 Øre pr. Km
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
J. E. Gjemre 15/1 68

17/1 Bue

1 Hest Veien fra Bue hertil er næsten ufremkommelig, især over Storsheien hvor Snefænder ligger i en Høide at vi nødsages at spænde fra, og selv trække Kariolen. Dette er ikke allene Tidsspilde, men ogsaa Dyrplagerie, idet maae benyttes Heste til Befordring paa saadan ufarbar Vei Hvis ikke vedkommende Autoritet bevirker Forbædring i disse Misforhold gjør de ikke sin Pligt.-

15/1 68 Gjemre


 
 
 
 
 

til toppen
Fogden i Jæren og Dalane, 593 CA 6: "Dagbog ved Skydsstationen Eye" 1820-1840, 1840-1859
 
De Reisendes Navne og Stand eller Haandtering. Hvad Dato an-kommen og reist, samt til hvad Sted Hvormange Heste eller Baade og Roersfolk. Anmærkninger, om den Reisende har noget at klage over eller ikke.
Cand. juris K. Sivers fra Stavanger 17 Juni (1826) til Christiansand 1 Hest Heller ikke her er Reisekærre at bekomme, og har dette nu været Tilfældet lige fra Hegrestad og hid. Beklageligt forekommer det mig at man er saa gode Veie som fra Stavanger til Lund, ikke skal kunne benytte dem paa en beqvemmeligere Maade , end til Hest, hvilket desuden formedelst det mindre, som kan paalæsses en Hest, end en Kærre, tillige bliver bekosteligere, og upassende troer jeg ikke det høie Amt, eller hvemsomhelst Anden nærmere vedkommende vil finde det, at man herved fremsætter det Ønske at der, som oven ... fra de Skydspligtiges Side maatte være noget til Hinder for, at den stedsende(?) kan nyde den Beqvemmelighed med store Fordele som Skydsloven tilsteder, og som Veien her aldeles tillader.

K.Sivers

Gustav Petersen og Ch. E. Rønne (mars 1843)   Med en ringe Umage og Bekostning vilde de mangfoldige dybe Hulle i Veien hvori den Reisende .... ei deri at itubrekke sit Kjøreredskab, men uten at komme af med Liv og Lemmer, hvori lettelig kunne repareres og efterbe..

Pedersen A.E.Rønne

til toppen